info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt"

Transkript

1 info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov

2 2

3 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky spalování. Weishaupt má zastoupení v 55 zemích svûta a zamûstnává více jak spolupracovníkû. Kompletní v robní program Weishaupt zahrnuje olejové, plynové a dvoupalivové hofiáky v oblasti v konû 12 aï kw, kompaktní zafiízení ústfiedního vytápûní, plynové kotle a solární systémy zásobující rodinné domky teplem a také techniku MSR (mûfiení, ovládání a regulace) pro kompletní fie ení vytápûní, fie ení tepeln ch technologick ch procesû a automatizaci budov. Ve vlastním v zkumném a v vojovém centru se více jak 40 let pracuje neustále na v voji nov ch produktû Weishaupt, jejich optimalizaci a zdokonalení. Více neï 600 hofiákû dennû opou tí v robní podnik ve Schwendi Spoleãnou motivací je technické prvenství, které stanovuje vïdy nové standardy v branïi. Nejmodernûj í v robní zafiízení a neustálá kontrola zaji Èují pfiísloveãnou kvalitu Weishaupt. Weishaupt Forum vzdûlávací, v stavní a spoleãenské budovy projektované Richardem Meierem z New Yorku 3

4 Hofiáky Hofiáky Weishaupt jsou v oblasti v konû 12 aï kw. Mají vyuïití v ude, kde je tepla zapotfiebí pfii vytápûní obytn ch domû, ale také v nemocnicích, kolách a kanceláfiích, v prûmyslu a provozovnách, na lodích a v mobilním nasazení. Jsou vhodné pro v echny bûïné topné plyny a oleje a vyznaãují se spolehlivostí, dlouhou Ïivotností a maximální hospodárností provozu. Skoro v echny typy hofiákû v celé oblasti v konû jsou k dodání také v provedení LowNO x s extrémnû nízk mi emisemi kodliv ch látek. Zku ebna velk ch hofiákû ve v zkumném a v vojovém centru Weishaupt 4

5 5

6 Milionkrát osvûdãené: kompaktní hofiáky typové fiady W Bylo instalováno jiï více neï ãtyfii miliony hofiákû Weishaupt typové fiady W a udrïovány slouïí spolehlivû po celém svûtû. Pracují plnû automaticky a dodávají teplo pro vytápûní, ohfiev uïitkové vody a tepelné technologické procesy. Ve spojení s moderní systémovou technikou lze docílit nejvy í úãinnosti spalování. Plynov hofiák WG5 U v ech hofiákû typové fiady W jsou konstrukãní díly sestaveny v jeden celek na malém prostoru. Zafiízení pro regulaci paliva jsou uspofiádána pfiehlednû a jsou dobfie pfiístupná. Pfiesn prûbûh funkce jakoï i pfiifiazení paliva ke vzduchu zabezpeãuje digitální management spalování. V konové spektrum zaãíná u 12 kw a dosahuje aï 570 kw. Podle modelu je regulace v konu jednostupàová nebo dvoustupàová, plynule dvoustupàová nebo modulaãní. V echny typy hofiákû odpovídají pfiíslu n m EN-normám a hofiáky jsou odzkou eny a certifikovány SZÚ Brno a TSÚ Pie Èany. V echny hofiáky podstupují dobrovolnou registraci DIN a DVGW a podléhají kaïdoroãnû pfiezkou ení v robku. W-hofiáky velikosti 5 aï 40 Displej digitálního nastavení hofiáku WG10 aï WG40, WL30 a WL40 Úspûch typové fiady W dokládá mnoïství vyznamenání a cen 6

7 7

8 Legendární typová fiada Monarch a prûmyslové hofiáky Desítky let jsou hofiáky typové fiady Monarch nasazovány ve v ech druzích a velikostech v centrálních zafiízeních zásobování teplem. Tyto hofiáky zaloïily vynikající povûst hofiákû Weishaupt. Spolehlivá funkce, nestárnoucí technika a pfiehledné uspofiádání v ech konstrukãních ãástí jsou charakteristické pro tyto osvûdãené hofiáky Monarch a pozdûji vyvinuté prûmyslové hofiáky. Celkovû oblast v konû ãiní 60 aï kw. Dvoupalivov hofiák spaluje podle volby plyn nebo olej. Ovládání hofiáku umoïàuje pfiepnutí paliva bez nutnosti pracovního zásahu do hofiáku. Hofiáky jsou nasazovány pfiedev ím tam, kde o pfiechodu na alternativní palivo rozhoduje hospodárnost nebo zaji tûní provozu. PrÛmyslové hofiáky Weishaupt jsou sériovû vybaveny digitálním managementem spalování. Znamená to: optimální hodnoty spalování, trvale reprodukovatelné hodnoty nastavení a snadnou manipulaci. Dvoupalivov hofiák RGL70 v energetické centrále 8

9 9

10 Solidní hofiák s digitální pfiesností: nov Weishaupt monarch Hofiáky Weishaupt fiady monarch spojují nov m designem vynikající tvar a nejvy í funkãnost. MontáÏ, údrïba, obsluha a nastavení jsou díky sériovému digitálnimu managementu spalováni jenodu í neï kdykoliv pfiedtím. Vysoce hodnotn hofiák Weishaupt nadto zosobàuje u zákazníkû tak poptávané ctnosti Weishaupt: nízké hodnoty emisí a robustní techniku pro trval bezpeãn a tich provoz. V echny konstrukãní díly jsou dobfie a pfiehlednû uspofiádány. Hofiáky lze vyklápût do levé nebo pravé strany. K usnadnûni montáïe, mûïe b t hofiák na pfiání dodán s pfiipraven mi pfiipojovacími konektory. Dal í plus dûkladnû promy lené kvality Weishaupt: konstrukãní díly hofiáku pfiivádûjící vzduch jsou vybaveny inovovanou ventilátorovou jednotkou a dokonalá aerodynamika minimalizuje úroveà hluku. V sledek: nov hofiák monarch je zfietelnû ti í neï jeho pfiedchûdce. Nov olejov a plynov hofiák monarch je spolehliv m a hospodárn m zdrojem tepla pro teplovodní a parní kotle, ohfiivaãe vzduchu a moderní vysoce v konné kotle. Digitální technika, logická konstrukce a nejmodernûj í technologie spalování umoïàuje vynikající pomûr ceny hofiáku vzhledem k v konu. Nov monarch spojuje nejmodernûj í digitální techniku s robustní technikou pro dosaïení nízk ch emisi a pro tich provoz 10

11 11

12 Robustní a schopné pfiizpûsobení: v konovû silné prûmyslové hofiáky WK PrÛmyslové hofiáky Weishaupt typové fiady WK jsou konstruovány stavebnicov m principem a mohou proto velmi pfiesnû vyhovût stávajícím poïadavkûm v místû nasazení. K dispozici je kupfiíkladu zvlá tní provedení pfii pouïití spalovacího vzduchu o teplotû aï 250 C. Pût kompaktních konstrukãních dílû lze sestavit do jednoho celku: hofiák, ventilátor, olejové ãerpadlo, pfiedehfiívací stanice oleje a ovládací zafiízení. Rozdílnou kombinací jednotliv ch konstrukãních dílû vznikne plynov, olejov nebo dvoupalivov hofiák v oblasti v konû mezi 300 aï kw. Také prûmyslové hofiáky typové fiady WK vyuïívají pfiedností digitálního managementu spalování. 12

13 Dvoupalivov hofiák WKGL50 v teplárnû pro dálkové vytápûní Hofiáky Weishaupt typové fiady WK byly vyvinuty zvlá tû pro potfieby prûmyslu a podnikû 13

14 Inteligentní a uïivatelsky pfiívûtiv : digitální management spalování S pomocí digitálního managementu spalování je provoz topného zafiízení jednodu í, komfortnûj í a hospodárnûj í. Podstatné funkce jako pfiívod paliva a vzduchu nebo hlídání plamene jsou s digitální pfiesností evidovány, ovládány a regulovány. Mohou b t zadány ideální hodnoty, které lze vïdy znovu reprodukovat. Cílem je optimalizace prûbûhu provozu, maximální hospodárnost a minimum emisí. Díky digitální technice lze takovou optimalizaci zafiízení realizovat s cenovû pfiimûfien mi prostfiedky. Náklady na instalaci, uvedení do provozu a servis jsou ãásteãnû v raznû niï í neï pfii tradiãní technice. Navíc je umoïnûna také dálková obsluha, dálková diagnostika a dálková kontrola zafiízení. Provozovatel tím získá vy í jistotu a komfort. 14

15 Sonda O 2 Modul O 2 Pfiívod plynu Míchací zafiízení Pfiívod oleje Krokovací motory Pfiívod vzduchu Indukãní spínaã Frekvenãní mûniã CAN-Bus Manager spalování W-FM200 CAN-Bus ídící technika Vizualizace Pro Graf NT DDC (Direct Digital Control) Displej a obsluïné zafiízení 15

16 Flexibilní, orientovaná do budoucna, hospodárná: technika MSR od firmy Weishaupt Firma Weishaupt konstruuje a dodává ke v em hofiákûm vlastní ovládací zafiízení v echny komponenty jsou z v robního závodu spoleãnû odladûny a odzkou eny. Tento princip je jednou z garancí pro spolehlivost a bezpeãnost spalovací techniky Weishaupt. Nabídka od jednoho dodavatele etfií pfiitom náklady pfii projektování, instalaci a servisu. Nenahraditelné jsou pfiitom více jak tfiicetileté zku enosti s v robou ovládacích zafiízení. K dispozici je tak k pouïití systematicky odladûn program typov ch ovládacích zafiízení, kter doplàují nejrûznûj í zvlá tní provedení. Ovládací zafiízení Weishaupt má hlavní v znam pro: Ovládání hofiáku Hofiák a ovládací zafiízení od jedné firmy, spoleãnû odladûné z v roby. provedení podle EN a mezinárodních standardû digitální management spalování sebus rozhraním zabezpeãené ovládání SPS Kotle pro vytápûní Bezpeãnostnû technické poïadavky podle EN nebo TRD a také specifické pfiedpisy dané zemû mají rozhodující vliv na techniku ovládání u kotlû pro vytápûní. Weishaupt nabízí fie ení pro: teplovodní kotle horkovodní kotle parní kotle ovládání pofiadí kotlû optimalizaci zafiízení s více kotli (MKR regulace Weishaupt) Lodû Zvlá tní oblast, která klade speciální poïadavky na techniku. Pro ovládání pomocn ch zafiízení kotlû zpracování inertních plynû vytápûní Weishaupt nabízí fie ení podle v ech bûïn ch StandardÛ jako GL, LRS, ABS, DNV, RS, PRS, BV a pod. Tepelné technologické procesy Tepelné technologické procesy vyïadují mimo regulace hofiáku obsáhlé ovládací a regulaãní funkce. Typické oblasti pouïití jsou: zafiízení s termoolejem ohfiívaãe soln ch roztokû su iãky lakovny tavící pece Zafiízení s optimalizovanou regulací Weishaupt, systému s více kotli 16

17 17

18 e ení pro budoucnost: automatizace budov od firmy Weishaupt Automatizace budov od firmy Weishaupt: nezávislá na v robci, cílovû orientovaná, kontrolované v daje ÚroveÀ managementu FM-systém (napfi. Loy+Hutz, Speedikon, BuiSy) Poãítaã managementu ProGrafNT (Windows 2000/NT/XP) Potfiebujete systém fiízení budov, kter by umoïàoval integraci v ech komponent vytápûní, klimatizace, vûtrání a ostatních kontrolních systémû a pfiitom byl jednoduch v pouïívání? Standardní banka dat ASCII, názvy potrubí atd V na em konceptu automatizace jsou zohlednûna v echna úsporná, organizaãní a personální kritéria rozhodování neboè promy lená fie ení pro uïivatele jsou zcela jasná a nadãasová. Také máte vïdy moïnost pfiifiadit modul, integrovat cizí produkt a provádût roz ífiení ve vlastní reïii. Internet/Intranet, Ethernet TCP/IP, ISDN, modem ÚroveÀ budovy ídící poãítaã ProGrafNT Hlá ení o poïáru, kontrola vstupu do budovy, hlá ení o vloupání BACnet, PROFIBUS, LON LON ÚroveÀ místnosti DDC spodní stanice PMC Jednotliv prostorov regulátor ER 2000 Pole sbûrnice Bus 18

19 Tiskárna protokolu Dálková kontrola a Web-browser (napfi. Internet Explorer) Mobil (Pager, SMS) ProGrafNT vás podporuje pfii centrálních úkolech managementu Rozhraní pro v echny bûïné FM-systémy (jako napfi. Loy+Hutz, Speedikon, BuiSy) Bezproblémová v mûna dat pouïitím standardní datové banky a operaãního systému Windows. Komunikace pomocí Internetu/Intranetu, Ethernetu TCP/IR, ISDN, modemu Tiskárna protokolu UÏivatel-klient ProGrafNT neutrální fiídící technika pro va i budovu Software nezávisl na v robci Otevfiená komunikace pouïitím standardních BUS-systémÛ (BACnet, Profibus, LON) Vizualizace zafiízení Historie dat (archiv) Spu tûní alarmu pfies pager, mobil, osobní vyzvánûcí zafiízení, fax, Osvûtlení Îaluzie Topení Vûtrání Chlazení Fan Coil DDC Regulátor DR 1000 PCM flexibilní a spolehlivá DDC spodní stanice Otevfiená BUS komunikace (BACnet, Profibus, LON) Integrované pole manuální obsluhy ObsluÏné zafiízení s instrukcemi Modulární nástavba Jednotliv prostorov regulátor individuální komfort v kaïdé místnosti Prostorov regulátor s integrovan m obsluïn m zafiízením a senzorem teploty Otevfiená komunikace pfies standardní BUS rozhraní LON Systém integrace LON pro v echny související zafiízení (osvûtlení, Ïaluzie a ostatní) 19

20 Weishaupt spol. s r. o. Stra nická 1 C/ Praha 10 Tel.: Fax: Weishaupt spol. s r. o. Ráko 8835/ Zvolen Tel.: Fax: ã. tisku , bfiezen 2005 Ve keré zmûny vyhrazeny Pfietisk zakázán Produkt Popis V kon W-hofiáky Milionkrát osvûdãená fiada kompaktních hofiákû: aï 570 kw úsporné, spolehlivé, plnû automatické. Olejové, plynové a dvoupalivové hofiáky pro rodinné a obytné domy a rovnûï pro podniky. Monarch Legendární prûmyslové hofiáky: osvûdãené, s dlouhou aï kw a prûmyslové hofiáky Ïivotností, v monoblokovém provedení. Olejové, plynové a dvoupalivové hofiáky pro centrální zásobování teplem. multiflam hofiáky Inovovaná technologie velk ch hofiákû Weishaupt: aï kw nízké hodnoty emisí zvlá tû pfii v konech nad 1 MW. Olejové, plynové a dvoupalivové hofiáky s patentovan m rozdûlením paliva. WK prûmyslové Silná sestava stavebnicového systému: schopné aï kw hofiáky pfiizpûsobení, robustní, silné ve v konu. Olejové, plynové a dvoupalivové hofiáky pro prûmyslové podniky. Technika MSR Automatizace budov Od ovládací skfiínû aï po kompletní ovládání technikou automatizace budov Weishaupt nabízí celé spektrum moderní techniky MSR. Orientace do budoucna, na hospodárnost a flexibilitu. Servis V robek a servis pfiedev ím je úplnou sluïbou zákazníkovi Weishaupt. Servis Weishaupt je vám pohotovû k dispozici po cel rok. Jsme tam, kde nás potfiebujete.

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû info 2000 2000/ OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

KDE PLATÍ ZKUŠENOST!

KDE PLATÍ ZKUŠENOST! TRADICE A VYSPĚLÁ TECHNIKA Z JEDNÉ ZEMĚ Japonsko, zemû star ch tradic, dokázalo svou vyspûlou technickou úroveà v mnoha rûzn ch smûrech. JiÏ o mnoho let dfiíve japonská elektronická zafiízení znaãnû pfiispûla

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy Josef Riegler Franz Josef Radermacher Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Vize celosvûtová

Více