Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(domácnosti)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(domácnosti)"

Transkript

1

2

3 Upozornění Z hlediska elektromagnetické kompatibility odpovídá výrobek požadavkům Směrnice ES číslo 89/336. Zařízení(počítač/notebook) je určeno pouze pro používání v domácnosti nebo v kancelářském prostředí. Správná funkce zařízení je zaručena jen při používání v souladu s uživatelskou příručkou. Bezpečnost Neotvírejte kryt zařízení! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Případnou opravu nebo čištění svěřte vždy jen odbornému servisnímu středisku uvedenému v záručním listě. V případě nutnosti sejmutí krytu odpojte nejdříve zařízení od elektrické sítě a ostatních připojených přístrojů. Bez souhlasu výrobce neprovádějte žádné zásahy do zařízení. Čištění Čištění zařízení provádějte zásadně čistým měkkým hadříkem, lehce namočeným ve slabém roztoku saponátu. Nikdy nepoužívejte žádné speciální žínky, čistící prášky nebo rozpouštědla, jakojelíh,benzínapodobně. Umístění Zařízení je nutné umístit na místo s dostatečnou cirkulací vzduchu. Zabráníte tak poškození přehřátím. Na zařízení nebo do jeho těsné blízkosti nepokládejte nic, co by mohlo zablokovat ventilační otvory zařízení, případně omezit jejich funkci. Neumisťujte zařízení v těsném prostoru, jako jsou například uzavřené skříně, knihovny nebo stoly. Neumisťujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla nebo na místa vystavená přímému slunci, nadměrné prašnosti nebo mechanickým otřesům. Nevystavujte zařízení vlhkosti nebo kapání/stříkání vody. Vyhnete se tak nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(domácnosti) Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmějí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(firemní a podnikové použití) Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci obalu zařízení Ochranný/přepravní obal, prosím, odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

4 Upozornění týkající se laseru Laserová jednotka odpovídá laserové třídě 1 podle IEC Přímý pohled do laserového paprsku je nebezpečný. Nikdy neodstraňujte kryt laserové jednotky. U jiných zařízení(myš atd.) je paprsek velmi slabý, přesto může poškodit lidský zrak, pokud se do laserového paprsku díváte delší dobu. Bezpečnostní pokyny pro zařízení s radiovými komponentami(např. bluetooth nebo Wi-Fi zařízení atd.) Zařízení vždy vypněte pokud se nacházíte v nemocnici nebo v blízkosti jakéhokoliv elektronického systému pro zdravotnictví. Rádiové vlny mohou ohrozit funkci lékařských přístrojů. Stejné pokyny platí i pro provoz na palubě letadla. Zařízení také nepoužívejte v blízkosti zápalných plynů nebo v prostředí ohroženém výbuchem, neboť by radiové vlny mohly vyvolat explozi nebo požár. Upozornění pro notebooky Při nesprávné výměně baterie(akumulátoru) hrozí nebezpečí exploze. Baterii vyměňujte pouze za stejný typ doporučený výrobcem. S použitou baterií nakládejte v souladu s platnými předpisy a zákony. Jestliže je baterie vadná, nesmí se dále používat. Nedotýkejte se připojovacích kontaktů baterie, ani je vzájemně nespojujte. Nepřenášejte nechráněnou baterie ve Vaší tašce nebo jiném obalu, protože zde mohou jiné kovové předměty zkratovat připojovací kontakty, což může vést k poškození akumulátoru nebo ke vzniku požáru. Výstraha pro přepravu! Na letištích jsou základní bezpečnostní zařízení trojího typu: rentgen (přepravník), magnetické detektory(osoby procházející bezpečnostní zónou), magnetické snímače(ruční kontrola osob a předmětů). Notebook můžete poslat přes kontrolu rentgenem, nedoporučujeme kontrolu magnetickými detektory nebo snímači, může dojít k závažnému poškození vašeho notebooku. Vestavěný modem odpovídá zařízení normám pro připojení do evropské veřejné telefonní sítě na základě rozhodnutí rady č.98/482/ec. Vzhledem k rozdílům v jednotlivých zemích, nemusí zařízení být funkční ve všech koncových místech telefonní sítě. Vtěchto případech, prosím, kontaktujte dodavatele. Při jakémkoliv poškození displeje LCD(např. prasklé sklo), zabraňte kontaktu případně vytékající kapaliny s pokožkou, sliznicemi nebo potravinami a nevdechujte případně vystupující páru. Případná pokropená místa těla očistěte dostatečným množstvím vody a mýdlem. Při dotyku senzoru otisku prstů tvrdými nebo kovovými předměty(např. prsteny), může dojít k poškození senzoru a jeho chybné funkčnosti. Nikdy nestavte notebook na měkký podklad(např. koberec, postel, atd.), může dojít k zablokování systému větrání a to by mohlo mít za následek škody z přehřátí, případně požár. Notebook vždy chraňte před zásahem vodou, postříkáním(déšť, mořská voda) nebo přímým kontaktem s jakoukoliv kapalinou. Při blížící se bouřce by se měla všechna zařízení pro přenos dat vypnout a případně odpojit od vedení pro přenos dat. Při přenášení notebooku mezi místy s rozdílnou teplotou může se na notebooku nebo v notebooku vytvářet kondenzovaná voda a tím dojít k poškození notebooku. Před uvedením notebooku do provozu počkejte, až dojde k přizpůsobení jeho teploty teplotě prostředí a vyčkejte do doby, než je přístroj absolutně suchý. V případě dotazů nebo problémů týkajících se vašeho zařízení(počítač nebo notebook), se, prosím, obraťte na výrobce nebo nejbližšího prodejce.

5

6

7 Pracujeme s počítačem BARBONE Uživatelská příručka

8

9 Obsah Co musíte vědět o svém počítači 13 Cojepočítač Kčemusepočítačdápoužít Jaksespočítačemdorozumět Ajdemenato Hardware je fyzické zařízení počítače 21 Výkonpočítačeurčujehardware JakpřipojitzařízeníanebCojetoport? Zapojujemepoprvépočítač Tajemnáskříň Klávesnice Myš Monitor Reproduktory Tiskárna Skener Digitálnífotoaparáty,videokameryawebkamery Joystick USBflashdiskaMP3přehrávač Záložnínapájecízdroj CD/DVDmechanikanebovypalovačka Disketovámechanika Pevnýdisk Grafickákarta Zvukovákarta Modem Síťovákarta Televizníkarta Dalšíhardware Notebookjepřenosnýpočítač Software oživuje počítač 75 Verzesoftwaruaaktualizace Operačnísystémjezákladnívybavenípočítače Ovladačepomáhajísystémushardwarem Aplikaceneboliuživatelsképrogramy Viryadalšíškodlivýsoftware

10 Cenasoftwaru Uživatelé,heslaapřihlášenídosystému Správcepočítače Pracovníplocha Kurzornebolipočítačovéukazovátko Klepnutí,poklepáníatáhnutí Hlavnípanelsystému Ikonazastupujerůznéobjekty Okno Menunebolinabídka Hlavnínabídkasystému Cojesouborasložky? Jaksepoužíváklávesovázkratka Ajakjetosjinýmisystémy? Operační systém Windows Vista 93 PočítačespředinstalovanouverzíWindowsVista SrovnáníedicíWindowsVista Základnínastavenísystému Jaknaproblémypřiinstalaci? Prvnípřihlášenídosystému Aktivacelicence Postrannípanel AplikaceveWindowsVista InternetsprohlížečemInternetExplorer NastaveníWindowsVista WindowsMediaCenter FunkceaplikaceMediaCenter Obrázkyavidea Hudba Aktualizacesystému UkončenísystémuWindowsVistaavypnutípočítače Řešeníněkterýchproblémů KancelářskýsoftwareodspolečnostiMicrosoft Operační systém Ubuntu 139 Pracovníplocha PanelyvGNOME NabídkaMísta AplikacevUbuntu Programyprokancelář:OpenOffice.org BrouzdánínaInternetu

11 Práces y TelefonovánísprogramemSkype Prácesobrázky Hudebníaplikace Přehrávánífilmů Vypalovánídisků ZměnavzhleduUbuntu Informacenaobrazovce appletyadesklety Zajímavéapplety Dalšíappletyadesklety NastaveníGNOME nabídkavolby Klávesovézkratky SprávasystémuUbuntu UkončeníUbuntuavypnutípočítače A jak dál? 195 Jakseztohonezbláznit? Jaknepřijítozdraví? Kdyžpočítačnestačí KdyžpočítačnestačíII Covíce? Seznam obrázků 223 Rejstřík 227

12

13 13 Comusítevědětosvém počítači Jemožné,žesevámtatoknihadostaladorukoudřívenežpočítač například jste ji dostali na prozkoumání od kamaráda nebo stáhli na Internetu. Jestliže koupi nového počítače teprve zvažujete, určitě se podívejte do kapitoly Kdyžpočítačnestačí,str.210,vnížnajdeteinformacejakkoupit a neprohloupit, a pročtěte si též kapitolu Hardware je fyzické zařízení počítače,str.21. Tak,ajetotady.Mátepředsebousvůjpočítač možnádokoncesvůjprvní počítač. Pohodlně se usaďte a než se budete plně věnovat jemu, věnujte alespoň chvilinku přečtení následujících několika stránek. Obrázek 1: Takto může vypadat váš počítač Máte-li již první zkušenosti s počítačem za sebou, můžete se podívat rovnou dále do kapitol o vašem operačním systému buď Operační systém Windows Vista,str.93,nebo OperačnísystémUbuntu,str.139. Opočítačijsteurčitějižhodněslyšeli,aleabystesnímvůbecmohlizačít pracovat,musíteoněmvědětněkolikdrobnostíaprávěsnimivámpomůže

14 14 Co musíte vědět o svém počítači tatoknížka.ikdyžjeprácesnímjednoduchá naštěstí,počítačsamotný je uvnitř velmi složité zařízení. Proto se vám tyto vědomosti budou při práci snímvelmihodit,věřtemi. Pokud jste s počítačem ještě nikdy nepracovali, zapamatujte si, že dnešní počítač vyžaduje, abyste se ho naučili alespoň trochu ovládat nerozumí vám, neumímluvitanisesámučit.práciačassiušetřítevždy,kdyžsebudetesnažit porozumětvyjemu,anekdyžbudetenutitjeho,abyporozumělvám. Ještě si všimněte, jak jsem předchozí text zvýraznil. Takto budu vždy označovat důležité informace takové, kterým byste měli věnovat zvýšenou pozornost a které byste si rozhodně měli zapamatovat. A nyní se již podívejme na základní informace o vašem počítači. Co je počítač Počítač je zajímavé a velmi univerzální zařízení. Protože jste jej možná ještě nevybalili nebo nezapojili, podívejte se na něj alespoň teď. Vypadá podobně jako na obrázku 1. Počítače se mohou lišit stejně jako například auta: výkonem, výbavou a dalšími vlastnostmi. Na rozdíl od jiných věcí v našem světě jsou však mnohem lépe rozšiřitelné. Jde o důsledek vývoje počítač byl od začátku navržen jako univerzální stroj ke zpracování libovolných instrukcí(povelů). Proto jej lze využít téměř k čemukoli. Již tedy víme, že počítač pracuje na základě povelů, kterým rozumí. Měli bychom si proto říci, že povelům, které počítač vykonává, se říká software. To, co povely fyzicky vykonává, se pro změnu jmenuje hardware. Software a hardware dohromady tvoří výbavu počítače. O těchto dvou základních prvcích počítače si budeme povídat později, ale zjednodušeně se říká, že hardware je hmotný(tzn. můžete si na něj sáhnout) asoftwarejenehmotný.jižjejasné,ženaobrázku1vidítehardware.software je prostředek, který vám s tímto hardwarem umožní pracovat, ovládat jej, zadávat mu úkoly. Abyste mohli počítač používat, potřebujete software ihardware,jednobezdruhéhonemásmysl.víceohardwaruasoftwarusi povíme v dalších kapitolách, protože jejich pochopení je základem k ovládnutí celého počítače. Zapamatujte si, že co všechno váš počítač dokáže, je určeno právě jeho hardwarem a softwarem. Obojí lze zpravidla velmi snadno přidávat, a proto jsou lehce rozšiřitelné i možnosti počítače, jak zjistíte po chvíli sami. Zvláště to platí pro software, který je sice nehmotný, ale dokáže docela dobře zastoupit mnoho hmotných věcí.

15 Kčemusepočítačdápoužít 15 Právě možnost rozšíření funkcí pomocí softwaru udělala z počítačů oblíbený pracovní nástroj. Uvedu jeden příklad za všechny. Téměř každý má doma CD přehrávač, který umí přehrávat hudbu. Ale na to, abyste tuto hudbu mohli tvořit a nahrávat, potřebujete další značně drahé a složité zařízení (anejenjedno). S počítačem však bude celý problém o mnoho snazší. Téměř každý dnešní počítač disponuje hardwarem pro zpracování zvuku, takže CD na něm přehrajetebezproblémů.zároveňjejalemůžetepoužítiktvorběhudby hardware již máte, stačí si sehnat odpovídající software, který to váš počítač naučí.softwareřeknehardwaru,comádělat,abystemohlihudbu tvořitanahrávat.pakstačízapojitvlastnítalent ajeto!kdybystechtěli tvořit hudbu před padesáti lety, potřebovali byste spoustu drahých a velkých zařízení. Dnes vám postačí celkem obyčejný počítač s odpovídajícím softwarem. Příklad jsem samozřejmě hodně zjednodušil, takže jej, prosím, berte s rezervou. Stále existují určité meze, které ani software nepřekročí a ke kterým samozřejmě potřebuje odpovídající hardware. Dobře, konec teorie. Zjistili jsme už, že počítač je univerzální zařízení použitelnévpodstatěkčemukoliv.řeknemesiteď,cotoznamenávpraxi. Kčemusepočítačdápoužít Podívejme se spolu na nejčastější způsoby domácího využití počítače. Nezapomeňte však, že jeho možnosti mohou být daleko větší. Psací stroj nejvíce, opravdu nejvíce uživatelů využívá počítač jako inteligentní psací stroj. Oproti běžnému stroji má mnoho výhod, například nemusíte po pár překlepech přepisovat celou stránku. Umí také sámkontrolovatpřeklepyaupozornitvásnaně dokoncevrůzných jazycích a podobně. Organizér nemusíte si každý rok kupovat nové diáře nebo zápisníky! Organizaci svého osobního časového plánu si veďte jednoduše na počítači. S přenosným počítačem, viz kapitolu Notebook je přenosný počítač,str.66,neníproblémmítjejstáleusebe. Slovník pomocí softwaru lze z vašeho počítače velmi jednoduše udělat také překladový slovník téměř do libovolného světového jazyka. Účetníkniha dáseříci,žejenmálofiremneboživnostníkůdnes nepoužívá počítač k vedení účetnictví. Možná jste se s tím již setkali ve svém zaměstnání. Hodně uživatelů si vede i jednoduché domácí

16 16 Co musíte vědět o svém počítači účetní knihy, aby měli pod kontrolou své výdaje. Počítač obecně může velmi dobře posloužit pro sběr a třídění dat. Domácí digitální fotolaboratoř patří-li k vybavení vaší domácnosti digitální fotoaparát, poslouží vám počítač i jako fotolaboratoř, ve které budete moci fotky prohlížet, upravovat a s pomocí vhodné tiskárny i kvalitně tisknout. Audio a video přehrávač přehrávání audio CD, populárních empétrojek,dvddiskůnebopočítačovéhodivxvideaneníspočítačem vůbec žádný problém. S lepším zvukovým a obrazovým hardwarovým vybavením si můžete udělat domácí kino a dopřát si třeba prostorovýzvukčidigitálnítelevizi.anejento záznamyjetakémožné uchovávat, upravovat a vytvářet si vlastní CD a DVD. Kreslicí plátno existuje široká škála software, který vám umožní vytvářet vlastní obrázky, schémata, pozvánky, prezentace a další praktické materiály. Schopný sazeč téměř všechny noviny i časopisy dnes používají počítačovousazbu (DTP).Spočítačemmohouvašedětipřipravovat vlastní školní noviny nebo obecní časopis. Komunikační nástroj Internet, fenomén dnešní počítačové doby, nazývaný někdy také komunikační dálnicí. Bez problémů překročíte hranicezemíičasovýchpásemabudetesikaždýdenpsátsevzdálenými příbuznými v Austrálii. V poslední době se hodně rozmáhá telefonování přes Internet, kdy účastníkům stačí pouze standardně vybavený počítač a mohou spolu komunikovat hlasem stejně jako po telefonu (včetně konferenčních hovorů mezi více lidmi). Uživatelé s dobrým připojením k Internetu, kteří jsou vybaveni jednoduchou kamerou, mohou provozovat též videokonference, takže se i uvidí! Zdrojinformací stejnědobře,jakosedánainternetuzabíjetčas, lze na něm hledat i užitečné informace. Jste vášnivý rybář? Pokud ano, na Internetu najdete k vašemu koníčku mnoho informací nebo stránek dalších vám podobných hobbistů a kutilů. A nemusíte být zrovna rybářem, Internet umí dobře sdružovat lidi stejných zájmů z jakékoliv oblasti lidské činnosti. Učebnice zvláštětimladšímajídobrouschopnostnaučitsespočítačemrychlepracovatapočítačjimzatomůžepomocisvýukou ve škole. Dnešní software umí být mnohem záživnější než školní učebnice,protoženabízínejentextaobrázky,aleizvuknebovideojako názornou ukázku probíraného učiva.

17 Kčemusepočítačdápoužít 17 Hrací konzole ano, hry jsou jedním z nejčastějších využití dnešního počítače. Hry vám pomohou odreagovat se po těžkém dni nebo procvičit si logické myšlení. Počítač vám například dokáže nahradit velmi zdatného šachového soupeře. Obrázek 2: A takto může vypadat uživatel počítače nevnímající realitu ani čas při celodenním hernímmaratonu Jestli vás možnosti počítače nadchly, věřte mi, že toho umí ještě daleko více, natoalepřijdetečasemsami.aleabystesnímmohlipracovat,musímesi ještě povědět, jak se s počítačem domluvíte.

18 18 Co musíte vědět o svém počítači Možná si říkáte, že počítač je v podstatě schopen vytvořit vám vlastní svět. Ano,jetotak,říkásetomuněkdyvirtuálnírealitaaumíbýtmnohemlepšínež ta naše, skutečná. Ovšem pozor! Je velmi jednoduché jí propadnout, dokonce se hovoří o novém druhu onemocnění. Říká se mu závislost na počítači, viz např. Zejména děti mu mohou snadno a rychle propadnout. Nezapomínejte proto, že stále žijetevtomtoreálnémsvětěanicsenemápřehánět.počítačumíbýtdobrý sluha, ale neudělejte si z něj jediný smysl života, v takovém případě totiž bude velmi špatný pán! Jak se s počítačem dorozumět Jižjsmesiřekli,žednešníběžnýpočítačještěmocnemluvíatakénerozumí lidské řeči. Budeme-li s ním komunikovat, musíme využívat prostředky, které má k dispozici on. Mezi ty základní patří klávesnice, myš a monitor(neboli obrazovka). Klávesnice vypadá trochu jako placatý psací stroj, slouží tedy pro vkládání textu. Když budete chtít napsat dopis, napíšete ho pomocí klávesnice. Výhodumajítizvás,kteříovládajípsanínapsacímstroji,protožesejim bude lépe a rychleji psát. Při pohledu na klávesnici možná zjistíte, že má trochu větší možnosti než klasický psací stroj, můžete s ní počítač i ovládat zadávat mu povely. Detaily o klávesnici si prozradíme dále, v kapitole Klávesnice,str.28. Obrázek 3: Klávesnicí si s počítačem píšeme Napsaný text uvidíte na obrazovce, které se říká monitor. Monitorem mluví počítačknám.napříkladzobrazenímpsanéhotextudávánajevo,

19 Jak se s počítačem dorozumět 19 žehoodváspřijalajeschopensnímdálepracovat.takévámnamonitoru ukazuje, jak reaguje na vaše povely, případně vás informuje o nesnázích. Víceomonitorusedozvítepozdějivkapitole Monitor,str.35. Připrácispočítačemdávejtevždydobrýpozornato,cosevámsnažísdělit. Protože váš počítač mluvit neumí, důkladně si přečtěte, co píše, abyste předešli nedorozumění. Z vlastní zkušenosti vím, že nejčastějším zdrojem problémů je právě nepozornost uživatele a ne nadarmo se říká, že nejčastější chyba je mezi židlí a klávesnicí. Navíc když budete chtít poradit, každý odborník po vás budevyžadovatinformaciotom,covámvlastněpočítač řekl. Obrázek4:Monitornámukazuje,copočítačděláneboconámchce říci Myš si představte jednoduše jako ukazovátko, s její pomocí v kombinaci s monitorem budete nejčastěji ukazovat počítači, co má dělat. Obrazovka počítače ale většinou není citlivá na dotek, jak to tedy funguje? Jednoduše. Myšmávpočítačizástupce,kterýseukazujenaobrazovce.Říkásemu kurzor. Když budete myší hýbat po stole, bude se stejným způsobem hýbat kurzor na monitoru. Můžete jej tak jednoduše přemístit nad prvek na obrazovce, na který chcete ukázat. Myš si ještě podrobně představíme v kapitole Myš,str.33.

20 20 Co musíte vědět o svém počítači Ajdemenato Tak,dostbylořečíajdemenato.Ukážemesitrochudetailněji,covšechno v počítači máme a jak zapojíme jednotlivé části tak, aby dobře spolupracovaly. Obrázek 5: Myš je takové počítačové ukazovátko

21 Hardware je fyzické zařízení počítače 21 Než začnete s počítačem doopravdy pracovat, bude dobré se podívat, co unějvlastněmůžetenajít,jaksetoovládáakčemujetodobré.přesně tím se budeme zabývat následujících několik stránek, které jsou věnovány hardwaru počítače. I když možná nemáte všechna zařízení, která jsou dále uvedena, malá exkurze do rozšířených možností počítače vám jistě neuškodí. Nakonec třeba zjistíte, že by bylo vhodné váš počítač dovybavit několika užitečnými doplňky. Jestli vás hardware vůbec nezajímá a chcete rovnou pracovat,přeskočtepřímonadalšíkapitolu Softwareoživujepočítač,str.75. Ale nezapomeňte se sem někdy vrátit. Obrázek 6: Poprvé u počítače Hardware je, jak už jsme si řekli, fyzické vybavení počítače, tedy všechno, na co si můžete sáhnout. Některé části jsou pro vás, jako uživatele, viditelné, jiné nikoliv. My se budeme zabývat většinou hardwarem, který můžete přímo ovládat a má pro vás velký význam. Jednotlivé kousky hardwaru

22 22 Hardware je fyzické zařízení počítače budeme dále v textu označovat hezkým českým a pro tento případ univerzálním slovem zařízení. Představíme si nejběžnější zařízení, s jakými přijdete upočítačedostyku,atopředevšímzhlediskapraktického.nežsepustíme do popisu konkrétních zařízení, podívejme se ještě na některé obecné vlastnosti počítačového hardwaru. Není jich moc a možná se budou hodit. Nepodceňujte, prosím, význam této kapitoly zvláště v případě, že se s počítačem teprve seznamujete. Práce s ním bude mnohem jednodušší a ve výsledku také rychlejší a příjemnější, když budete vědět, s čím pracujete, co si můžete dovolitacone. Výkon počítače určuje hardware Již v první kapitole jsme si řekli, že různé počítače mají různé vlastnosti. Jednou z důležitých vlastností je jeho rychlost a s ní související výkon počítače. Jak již název kapitoly prozradil, výkon počítače určuje především jeho hardware či spíše parametry jeho hardwaru. Mluvit přesně o parametrech počítače teď není příliš vhodné. Ještě jsme si totiž neřekli, z čeho se počítač skládá. Uvedeme si pouze obecně, že parametry měříme obvykle pomocí dvou pojmů: Rychlost je důležitá u těch součástí, které něco vykonávají. Mezi takové patří procesor, paměť nebo grafická karta(jednotlivé pojmy budou vysvětleny dále). Jejich rychlost určuje, jak rychle se budou zpracovávat povely, což znamená, jak rychle se vykonají vámi zadané úkoly. Rychlost těchto komponent se měří obvykle v jednotkách, kterým se říká megahertz(mhz) či gigahertz(ghz). Musím doplnit, že uvedené pravidlo vám sice může dobře posloužit jako orientační, ale bohužel neplatí vždy. Jsou zkrátka případy, kdy rychlejší neznamená automaticky výkonnější třeba proto, že výkon může záviset i na jiném parametru než na rychlosti. Malá pomůcka: srovnáváte-li dvě stejná zařízení, která se pouze liší rychlostí, pak bude toto pravidlo platit vždy. Kapacita se zase používá tam, kde jde o množství informací. Kapacita je důležitá u pevného disku, kam budete trvale ukládat všechny dokumenty či obrázky, je důležitá u paměti, ve které počítač zpracovává data a zadané povely. Označuje se v jednotkách jako megabyte(mb) nebo gigabyte(gb). S výše uvedenými zkratkami jste se určitě již setkali při nákupu počítače. Nebudeme se jimi příliš zabývat, protože pro nás teď nejsou důležité. U většiny parametrů počítače spojených s výkonem platí obvyklé čím více tím

23 Jak připojit zařízení aneb Co je to port? 23 lépe.máte-lipředsebounovýpočítač,nemápřílišcenusejehovýkonem zabývat, protože bude pravděpodobně dostačovat vašim potřebám. Nebudete-li časem spokojeni s výkonem svého počítače, zajděte si k jeho prodejciaporaďtesesním.uveďte,vjakýchsituacíchjepočítačpomalýaco byste potřebovali zrychlit. Prodejce vám pomůže vylepšit parametry důležité pro vaši práci. Informace o výkonu najdete u některých zařízení, které na něj majípřímývliv,adoplňujícíinformacepaknajdetevkapitole Dalšíhardware, str. 65. Je třeba si uvědomit, že požadavky na výkon počítače jsou různé podle toho, jakou práci budete s počítačem vykonávat. Takové psaní v textovém editorujedalekoméněnáročnénežnapř.úpravafotekčividea.navícsedá říci,žesnovýmiverzemisoftwarurosteipotřebavýkonuapočítačsejeví pomalejší.obvyklejetodánotím,ženovéverzesoftwaruumívícevěcí,ale na druhou stranu jsou náročnější právě na výkon hardwaru. Výkon počítače můžebýtitaktrochusubjektivnípocit,kterýseukaždéholiší někomu nevadí delší reakce počítače na povely uživatele, jinému naopak velmi. JakpřipojitzařízeníanebCojetoport? Než se pustíme do zapojení počítače, povězme si, co znamená slovíčko port. Nejdeonicsložitého,každýportjeprostězástrčkavpočítači,donížse připojují různá externí zařízení klávesnicí počínaje a digitálním fotoaparátem či tiskárnou konče. Každé zařízení má přitom svůj port. Ale když je to tak jednoduché, proč vůbec o portech mluvím? Pokud budete připojovat nové zařízení, musíte ho zapojit do správného portu, který je pro toto zařízení určen, jinak se s ním počítač nedorozumí, nebo ho ani vůbec nepřipojíte, jestliže počítač není odpovídajícím portem vybaven. Naštěstí dnes se již používají univerzální porty použitelné pro připojení více druhů externích zařízení. Tato tendence je zřetelná například u notebooků, kde je málo místa a bývají proto vybaveny jen nezbytnými a nejpoužívanějšími porty. Trefit se do správného portu je důležité zvláště v případě, že budete kupovat nové zařízení. Tehdy se vás prodejce určitě zeptá, jaké porty v počítači máte. Nezapomeňte na to, až půjdete kupovat třeba novou tiskárnu! Vpočítačisenacházejíidalšízástrčky,aletoužnejsouportyvpravémslova smyslu. Například síťová karta, o níž se budeme bavit dále, má konektor pro připojení do počítačové sítě, televizní karta se musí připojit k anténě, zvuková karta k reproduktorům apod.

24 24 Hardware je fyzické zařízení počítače S rozmachem bezdrátové technologie se objevují zařízení, která žádný port ani zástrčku nepotřebují, protože se nepřipojují kabelem. Nicméně stejně jako uportůmámeiubezdrátovéhospojeníněkolikdruhů.irdaneboli infra je nejstarší a najdete ho např. u infra klávesnice, myši či mobilního telefonu. Stejný princip spojení používají např. dálkové ovladače u televizorů. Bluetooth je zjednodušeně řečeno jeho moderní nástupce s podobnými možnostmi využití, ale lepšími vlastnostmi. Wi-Fi je bezdrátová počítačová síť, dá se použít např. pro spojení několika počítačů, ale na trhu jsou už i Wi-Fi tiskárny. Jaké typy portů v počítači najdeme Porty nám tedy slouží k připojení externích zařízení. Někdy jde o zařízení základní, to je například klávesnice a myš, jindy s nimi můžete rozšířit funkce počítače. Z historických důvodů máme v počítači více druhů portů. Podívejme se, které to jsou. Sériový port je jeden z nejstarších. Používá se k připojení externích modemů, mobilních telefonů, speciálních zařízení, např. měřicích přístrojů. Kdysi se používal především k připojení myši. Má silnou tendenci ustupovat na úkor USB, v některých novějších počítačích jej už ani nenajdete. Paralelní port se používá pro připojení tiskáren nebo skenerů. Je to rychlejší vrstevník sériového portu a stejně jako on má tendenci ustupovat USB. PS/2 jsou novější porty pro připojení klávesnice a myši, dnes ještě poměrně používané, i když je stále častěji nahrazují myši a klávesnice pro připojení k USB. Najdete je v každém stolním počítači(u notebooků už nebývají). USB port představuje v současné době nejpoužívanější typ portu. Je určen pro připojení různých druhů zařízení. Zkratka USB znamená univerzální sériová sběrnice(universal Serial Bus). Většina dnešních počítačů je vybavena minimálně dvěma USB porty. USB porty jsou opravdu univerzální je jedno, které zařízení do kterého USB portu připojíte. Původní USB verze 1.1 bylo relativně pomalé(srovnatelné s paralelním portem), proto vznikly porty firewire, viz dále. Dnešní USB 2.0 vyhoví i vysokým nárokům uživatelů na rychlost přenosu informací. FirewirenebotéžIEEE1394bylurčenpůvodněprozařízenísvelkými požadavky na rychlost přenosu, jako jsou digitální videokamery, pevné disky nebo externí vypalovačky. Je to hodně používaný typ především

25 Zapojujeme poprvé počítač 25 v náročnějším nasazení, ale není tak běžný jako USB. Jak poznáte, co konkrétně patří do kterého portu a jak zapojit různá zařízení, si povíme za malou chvíli. Zapojujeme poprvé počítač Jemožné,žeteďmátepředseboupočítačstáleještěnevybalený,anevíte,co, kam a jak správně zapojit. Přitom nejde o žádný problém, stačí se pořádně podívat, čím se zařízení k počítači připojuje, jak vypadají koncovky na jednotlivých kabelech. Nebudete-li si vědět rady, podívejte se na konkrétní zařízení dále v kapitole. Ukaždéhonajdetenejeninformaceotom,kčemusloužíajaksepoužívá, ale i obvyklý způsob připojení k počítači. Opravdu nehledejte problém v připojení klávesnice nebo monitoru, vše je jasně označeno. Přenosný počítač, tzv. notebook, se obvykle neskládá a nijak moc nezapojuje. Tvoří totiž kompaktní celek, ve kterém jsou všechny komponenty takzvaně vjednékrabiciakterýstačípřipojitknapájení.budetevšakdonějmuset vložit baterii, která se přepravuje odděleně. Nejde o nic složitého, postupujte podlenávoduvkapitole Notebookjepřenosnýpočítač,str.66. Dostbyloteorieapojďmedotoho!Nynísiukážeme,covšechnojstespočítačem dostali, mohli dostat a co všechno k němu můžete připojit. A také k čemu různá zařízení slouží. Tajemná skříň Skříň počítače, neboli šasi anglicky case, bývá pro nového uživatele nejzáhadnější.tajemnáafunícíbednasespoustouzástrček,která tovšechno dělá.ukažmesi,žezasetakmoctajemnánení. Zepředu skříně najdete tlačítko označené jako Power, kterým se počítač zapíná. Bývá tam obvykle i tlačítko Reset, které se používá v případě, kdy počítač vůbec nereaguje na pokyny uživatele. Dále na skříni najdete LED diody, které indikují některé stavy počítače zapnutý počítač(obvykle svítí zelená,případněmodrádioda)adáleprácispevnýmdiskem(přinísvítí žlutánebočervenádioda)apodobně.množstvíibarvadiodjednesdána pouze výrobcem a jím navrženým vzhledem skříně. Na přední straně skříně najdete obvykle DVD mechaniku, ve výjimečných případech místo ní bude starší CD mechanika. Stejně výjimečná je dnes i disketová mechanika, ta také bývá uložena vpředu. Těmto částem se budeme věnovat i dále. Kromě toho bývají na některých skříních zepředu USB

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú /0100, IČO: Výukový materiál

Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú /0100, IČO: Výukový materiál Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

VoiceOver v ios s QWERTY klávesnicí

VoiceOver v ios s QWERTY klávesnicí VoiceOver v ios s QWERTY klávesnicí Poslední aktualizace článku: 18/11/2015 Tento článek přináší přehled klávesových zkratek, které můžete z QWERTY klávesnice při práci s odečítačem VoiceOver v systému

Více

Základní nastavení systému Windows 7

Základní nastavení systému Windows 7 Základní nastavení systému Windows 7 Ing. Miroslava Trusková 2012 1 Dobrý den, vítejte v lekci Systémová nastavení. Dnes si vysvětlíme, jak si přizpůsobit nastavení počítače tak, aby vyhovoval Vašim požadavkům.

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Rychlý průvodce Barbone Boss. Prohlídka notebooku Barbone Boss. Pohled zepředu

Rychlý průvodce Barbone Boss. Prohlídka notebooku Barbone Boss. Pohled zepředu Rychlý průvodce Barbone Boss V tomto rychlém průvodci naleznete užitečné informace a seznámíte se s tím, jak zařízení vypadá a funguje. Průvodce je rozdělen do několika částí podle toho, kterou oblast

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT

Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT Česky Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání...

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 15 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Informace o výrobku Myš Nabíjecka F A B D G I E C H J A: Pravé tlačítko myši B: Kolečko Intelli/indikátor stavu baterie vyprázdnění a nabíjení C: Levé tlačítko myši

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze Toto stanici musí mít každý, kdo má problémy s připojením určitých periférií (například s klávesnicí) a nemá svůj notebook (počítač) vybaven příslušnými

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380 Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Externí zařízení - procvičování

Externí zařízení - procvičování Externí zařízení - procvičování EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.19 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4.

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4. Funkce Funkce Vlastnosti Držením tlačítko tablet zapnete nebo vypnete. 1. Tlačítko Power (zapnutí/vypnutí) Stisknutím tlačítka vypnete nebo zapnete displej. 2. Tlačítko nastavení hlasitosti Stisknutím

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

KAMERA STALKER. Uživatelský manuál

KAMERA STALKER. Uživatelský manuál KAMERA STALKER Uživatelský manuál Popis tlačítek a kamery 1. Tlačítko RESET 5. Tlačítko MENU 9. Tlačítko LOCK 13. Mikrofon 2. Tlačítko UP 6. Tlačítko DOWN 10. USB 14. Infrared LED 3. Tlačítko MODE 7. Tlačítko

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Výklad učiva: Co je to počítač?

Výklad učiva: Co je to počítač? Výklad učiva: Co je to počítač? Počítač je v informatice elektronické zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které

Více

USB. Návod k obsluze. Balení obsahuje: PT 01. Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem PŘENOSNÝ GRAMOFON

USB. Návod k obsluze. Balení obsahuje: PT 01. Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem PŘENOSNÝ GRAMOFON USB PŘENOSNÝ GRAMOFON Návod k obsluze Balení obsahuje: Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem Diagram propojení 1 Rychlé nastavení gramofonu 1. Zkontrolujte, zda balení

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM. základní ovládání. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel

OPERAČNÍ SYSTÉM. základní ovládání. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel OPERAČNÍ SYSTÉM základní ovládání Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel Pár otázek na začátek popište k čemu se používá počítač v jakých oborech lidské činnosti se využívá počítačů?

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

Pro LED Video Light YN 600 LED - návod

Pro LED Video Light YN 600 LED - návod Pro LED Video Light YN 600 LED - návod Pro LED Video Light YN 600 LED 1. Reflektor 2. LED diody 3. Přední infračervený přijímač 4. Rukojeť s možností uchycení na spignot 5. Tlačítko slotu pro baterii 6.

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Blahopřejeme Vám k zakoupení počítačové sestavy ASTRA. Doufáme, že budete s provedením a výkonem Vašeho nového PC ASTRA při práci s ním spokojeni. OBSAH 1. Provozní

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

Teploměr - Bezkontaktní zdravotní infračervený 32 C~43 C s LCD displejem

Teploměr - Bezkontaktní zdravotní infračervený 32 C~43 C s LCD displejem 1507632426 VÝROBNÍ ČÍSLO Teploměr - Bezkontaktní zdravotní infračervený 32 C~43 C s LCD displejem 1. POPIS Bezkontaktní zdravotní infračervený teploměr je speciálně navržen tak, aby přesně změřil lidskou

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Hodinky se skrytou kamerou Návod k použití

Hodinky se skrytou kamerou Návod k použití Hodinky se skrytou kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače.

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Klávesnice počítače Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Takto vypadá standardní česká klávesnice: Pro lepší orientaci rozdělíme

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VOLEJTE AV ASISTENCI 724 444 111 AV Media s.r.o. 2003 Stránka 1. z 6 ZÁKLADNÍ

Více

KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6

KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6 KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6 OBSAH uživatelské příručky: Bezpečnostní pokyny a Upozornění Obsah balení Stojánek a rukojeť Ovládací prvky Použití ecare 4.3 " 1. Zapnutí, vypnutí 2. Zvětšení, zmenšení

Více

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte doporučené bezpečnostní opatření.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte doporučené bezpečnostní opatření. Tento uživatelský manuál obsahuje všechny informace týkající se bezpečnosti a správného používání zařízení. Prosím ujistěte se, že jste se řádně seznámili se všemi body tohoto uživatelského manuálu před

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Základní nastavení. Petr Novák (novace@labe.felk.cvut.cz) 13.12.2010

Základní nastavení. Petr Novák (novace@labe.felk.cvut.cz) 13.12.2010 Základní nastavení Petr Novák (novace@labe.felk.cvut.cz) 13.12.2010 Všechny testy / moduly používají určité základní nastavení. Toto základní nastavení se vyvolá stiskem tlačítka Globální / základní konfigurace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání.

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání. WINDOWS 7 ZÁKLADY Microsoft Windows 7 je grafický operační systém a celá rodina operačních systémů Windows je nejrozšířenější operační systém používaný v domácnostech na světě. Jeho předchůdci byli Windows

Více

DUM č. 17 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 17 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: vstupní zařízení PC: klávesnice, myš, scanner, mikrofon

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Prohlídka notebooku Barbone Tomahawk

Prohlídka notebooku Barbone Tomahawk Rychlý průvodce Barbone Tomahawk V tomto rychlém průvodci naleznete užitečné informace a seznámíte se s tím, jak zařízení vypadá a funguje. Průvodce je rozdělen do několika částí podle toho, kterou oblast

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A Bluetooth 4.0 + EDR, apt-x, ANC Děkujeme, že jste si zakoupili bluetooth sluchátka CEL-TEC F5A. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah 1. Hlavní vlastnosti...

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace Pouze pro telefony se systémem Android Obsah 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Funkce... 3 1.3 Technické požadavky na provoz aplikace...

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105

Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105 Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105 Revidovaná verze červen 2006 Ve velké zasedací místnosti UIACH je umístěn LCD data video projektor a počítač, kteréžto přístroje vám budou sloužit pro prezentaci

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

VideoGhost Monitoring obrazovek

VideoGhost Monitoring obrazovek VideoGhost Monitoring obrazovek Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Softwarově neodhalitelný Jednoduchý a spolehlivý Kompletní monitoring obrazovek www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace

Více

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH Uživatelská příručka 33040 Při používání modelu 33040 se řiďte následuj ícími pokyny 1. Zařízení 33040 zapněte tlačítkem napájení umístěným na jeho spodní

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tuto příručku! Bezpečnostní upozornění Zařízení napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje.

Více