Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(domácnosti)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(domácnosti)"

Transkript

1

2

3 Upozornění Z hlediska elektromagnetické kompatibility odpovídá výrobek požadavkům Směrnice ES číslo 89/336. Zařízení(počítač/notebook) je určeno pouze pro používání v domácnosti nebo v kancelářském prostředí. Správná funkce zařízení je zaručena jen při používání v souladu s uživatelskou příručkou. Bezpečnost Neotvírejte kryt zařízení! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Případnou opravu nebo čištění svěřte vždy jen odbornému servisnímu středisku uvedenému v záručním listě. V případě nutnosti sejmutí krytu odpojte nejdříve zařízení od elektrické sítě a ostatních připojených přístrojů. Bez souhlasu výrobce neprovádějte žádné zásahy do zařízení. Čištění Čištění zařízení provádějte zásadně čistým měkkým hadříkem, lehce namočeným ve slabém roztoku saponátu. Nikdy nepoužívejte žádné speciální žínky, čistící prášky nebo rozpouštědla, jakojelíh,benzínapodobně. Umístění Zařízení je nutné umístit na místo s dostatečnou cirkulací vzduchu. Zabráníte tak poškození přehřátím. Na zařízení nebo do jeho těsné blízkosti nepokládejte nic, co by mohlo zablokovat ventilační otvory zařízení, případně omezit jejich funkci. Neumisťujte zařízení v těsném prostoru, jako jsou například uzavřené skříně, knihovny nebo stoly. Neumisťujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla nebo na místa vystavená přímému slunci, nadměrné prašnosti nebo mechanickým otřesům. Nevystavujte zařízení vlhkosti nebo kapání/stříkání vody. Vyhnete se tak nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(domácnosti) Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmějí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(firemní a podnikové použití) Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci obalu zařízení Ochranný/přepravní obal, prosím, odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

4 Upozornění týkající se laseru Laserová jednotka odpovídá laserové třídě 1 podle IEC Přímý pohled do laserového paprsku je nebezpečný. Nikdy neodstraňujte kryt laserové jednotky. U jiných zařízení(myš atd.) je paprsek velmi slabý, přesto může poškodit lidský zrak, pokud se do laserového paprsku díváte delší dobu. Bezpečnostní pokyny pro zařízení s radiovými komponentami(např. bluetooth nebo Wi-Fi zařízení atd.) Zařízení vždy vypněte pokud se nacházíte v nemocnici nebo v blízkosti jakéhokoliv elektronického systému pro zdravotnictví. Rádiové vlny mohou ohrozit funkci lékařských přístrojů. Stejné pokyny platí i pro provoz na palubě letadla. Zařízení také nepoužívejte v blízkosti zápalných plynů nebo v prostředí ohroženém výbuchem, neboť by radiové vlny mohly vyvolat explozi nebo požár. Upozornění pro notebooky Při nesprávné výměně baterie(akumulátoru) hrozí nebezpečí exploze. Baterii vyměňujte pouze za stejný typ doporučený výrobcem. S použitou baterií nakládejte v souladu s platnými předpisy a zákony. Jestliže je baterie vadná, nesmí se dále používat. Nedotýkejte se připojovacích kontaktů baterie, ani je vzájemně nespojujte. Nepřenášejte nechráněnou baterie ve Vaší tašce nebo jiném obalu, protože zde mohou jiné kovové předměty zkratovat připojovací kontakty, což může vést k poškození akumulátoru nebo ke vzniku požáru. Výstraha pro přepravu! Na letištích jsou základní bezpečnostní zařízení trojího typu: rentgen (přepravník), magnetické detektory(osoby procházející bezpečnostní zónou), magnetické snímače(ruční kontrola osob a předmětů). Notebook můžete poslat přes kontrolu rentgenem, nedoporučujeme kontrolu magnetickými detektory nebo snímači, může dojít k závažnému poškození vašeho notebooku. Vestavěný modem odpovídá zařízení normám pro připojení do evropské veřejné telefonní sítě na základě rozhodnutí rady č.98/482/ec. Vzhledem k rozdílům v jednotlivých zemích, nemusí zařízení být funkční ve všech koncových místech telefonní sítě. Vtěchto případech, prosím, kontaktujte dodavatele. Při jakémkoliv poškození displeje LCD(např. prasklé sklo), zabraňte kontaktu případně vytékající kapaliny s pokožkou, sliznicemi nebo potravinami a nevdechujte případně vystupující páru. Případná pokropená místa těla očistěte dostatečným množstvím vody a mýdlem. Při dotyku senzoru otisku prstů tvrdými nebo kovovými předměty(např. prsteny), může dojít k poškození senzoru a jeho chybné funkčnosti. Nikdy nestavte notebook na měkký podklad(např. koberec, postel, atd.), může dojít k zablokování systému větrání a to by mohlo mít za následek škody z přehřátí, případně požár. Notebook vždy chraňte před zásahem vodou, postříkáním(déšť, mořská voda) nebo přímým kontaktem s jakoukoliv kapalinou. Při blížící se bouřce by se měla všechna zařízení pro přenos dat vypnout a případně odpojit od vedení pro přenos dat. Při přenášení notebooku mezi místy s rozdílnou teplotou může se na notebooku nebo v notebooku vytvářet kondenzovaná voda a tím dojít k poškození notebooku. Před uvedením notebooku do provozu počkejte, až dojde k přizpůsobení jeho teploty teplotě prostředí a vyčkejte do doby, než je přístroj absolutně suchý. V případě dotazů nebo problémů týkajících se vašeho zařízení(počítač nebo notebook), se, prosím, obraťte na výrobce nebo nejbližšího prodejce.

5

6

7 Pracujeme s počítačem BARBONE Uživatelská příručka

8

9 Obsah Co musíte vědět o svém počítači 13 Cojepočítač Kčemusepočítačdápoužít Jaksespočítačemdorozumět Ajdemenato Hardware je fyzické zařízení počítače 21 Výkonpočítačeurčujehardware JakpřipojitzařízeníanebCojetoport? Zapojujemepoprvépočítač Tajemnáskříň Klávesnice Myš Monitor Reproduktory Tiskárna Skener Digitálnífotoaparáty,videokameryawebkamery Joystick USBflashdiskaMP3přehrávač Záložnínapájecízdroj CD/DVDmechanikanebovypalovačka Disketovámechanika Pevnýdisk Grafickákarta Zvukovákarta Modem Síťovákarta Televizníkarta Dalšíhardware Notebookjepřenosnýpočítač Software oživuje počítač 75 Verzesoftwaruaaktualizace Operačnísystémjezákladnívybavenípočítače Ovladačepomáhajísystémushardwarem Aplikaceneboliuživatelsképrogramy Viryadalšíškodlivýsoftware

10 Cenasoftwaru Uživatelé,heslaapřihlášenídosystému Správcepočítače Pracovníplocha Kurzornebolipočítačovéukazovátko Klepnutí,poklepáníatáhnutí Hlavnípanelsystému Ikonazastupujerůznéobjekty Okno Menunebolinabídka Hlavnínabídkasystému Cojesouborasložky? Jaksepoužíváklávesovázkratka Ajakjetosjinýmisystémy? Operační systém Windows Vista 93 PočítačespředinstalovanouverzíWindowsVista SrovnáníedicíWindowsVista Základnínastavenísystému Jaknaproblémypřiinstalaci? Prvnípřihlášenídosystému Aktivacelicence Postrannípanel AplikaceveWindowsVista InternetsprohlížečemInternetExplorer NastaveníWindowsVista WindowsMediaCenter FunkceaplikaceMediaCenter Obrázkyavidea Hudba Aktualizacesystému UkončenísystémuWindowsVistaavypnutípočítače Řešeníněkterýchproblémů KancelářskýsoftwareodspolečnostiMicrosoft Operační systém Ubuntu 139 Pracovníplocha PanelyvGNOME NabídkaMísta AplikacevUbuntu Programyprokancelář:OpenOffice.org BrouzdánínaInternetu

11 Práces y TelefonovánísprogramemSkype Prácesobrázky Hudebníaplikace Přehrávánífilmů Vypalovánídisků ZměnavzhleduUbuntu Informacenaobrazovce appletyadesklety Zajímavéapplety Dalšíappletyadesklety NastaveníGNOME nabídkavolby Klávesovézkratky SprávasystémuUbuntu UkončeníUbuntuavypnutípočítače A jak dál? 195 Jakseztohonezbláznit? Jaknepřijítozdraví? Kdyžpočítačnestačí KdyžpočítačnestačíII Covíce? Seznam obrázků 223 Rejstřík 227

12

13 13 Comusítevědětosvém počítači Jemožné,žesevámtatoknihadostaladorukoudřívenežpočítač například jste ji dostali na prozkoumání od kamaráda nebo stáhli na Internetu. Jestliže koupi nového počítače teprve zvažujete, určitě se podívejte do kapitoly Kdyžpočítačnestačí,str.210,vnížnajdeteinformacejakkoupit a neprohloupit, a pročtěte si též kapitolu Hardware je fyzické zařízení počítače,str.21. Tak,ajetotady.Mátepředsebousvůjpočítač možnádokoncesvůjprvní počítač. Pohodlně se usaďte a než se budete plně věnovat jemu, věnujte alespoň chvilinku přečtení následujících několika stránek. Obrázek 1: Takto může vypadat váš počítač Máte-li již první zkušenosti s počítačem za sebou, můžete se podívat rovnou dále do kapitol o vašem operačním systému buď Operační systém Windows Vista,str.93,nebo OperačnísystémUbuntu,str.139. Opočítačijsteurčitějižhodněslyšeli,aleabystesnímvůbecmohlizačít pracovat,musíteoněmvědětněkolikdrobnostíaprávěsnimivámpomůže

14 14 Co musíte vědět o svém počítači tatoknížka.ikdyžjeprácesnímjednoduchá naštěstí,počítačsamotný je uvnitř velmi složité zařízení. Proto se vám tyto vědomosti budou při práci snímvelmihodit,věřtemi. Pokud jste s počítačem ještě nikdy nepracovali, zapamatujte si, že dnešní počítač vyžaduje, abyste se ho naučili alespoň trochu ovládat nerozumí vám, neumímluvitanisesámučit.práciačassiušetřítevždy,kdyžsebudetesnažit porozumětvyjemu,anekdyžbudetenutitjeho,abyporozumělvám. Ještě si všimněte, jak jsem předchozí text zvýraznil. Takto budu vždy označovat důležité informace takové, kterým byste měli věnovat zvýšenou pozornost a které byste si rozhodně měli zapamatovat. A nyní se již podívejme na základní informace o vašem počítači. Co je počítač Počítač je zajímavé a velmi univerzální zařízení. Protože jste jej možná ještě nevybalili nebo nezapojili, podívejte se na něj alespoň teď. Vypadá podobně jako na obrázku 1. Počítače se mohou lišit stejně jako například auta: výkonem, výbavou a dalšími vlastnostmi. Na rozdíl od jiných věcí v našem světě jsou však mnohem lépe rozšiřitelné. Jde o důsledek vývoje počítač byl od začátku navržen jako univerzální stroj ke zpracování libovolných instrukcí(povelů). Proto jej lze využít téměř k čemukoli. Již tedy víme, že počítač pracuje na základě povelů, kterým rozumí. Měli bychom si proto říci, že povelům, které počítač vykonává, se říká software. To, co povely fyzicky vykonává, se pro změnu jmenuje hardware. Software a hardware dohromady tvoří výbavu počítače. O těchto dvou základních prvcích počítače si budeme povídat později, ale zjednodušeně se říká, že hardware je hmotný(tzn. můžete si na něj sáhnout) asoftwarejenehmotný.jižjejasné,ženaobrázku1vidítehardware.software je prostředek, který vám s tímto hardwarem umožní pracovat, ovládat jej, zadávat mu úkoly. Abyste mohli počítač používat, potřebujete software ihardware,jednobezdruhéhonemásmysl.víceohardwaruasoftwarusi povíme v dalších kapitolách, protože jejich pochopení je základem k ovládnutí celého počítače. Zapamatujte si, že co všechno váš počítač dokáže, je určeno právě jeho hardwarem a softwarem. Obojí lze zpravidla velmi snadno přidávat, a proto jsou lehce rozšiřitelné i možnosti počítače, jak zjistíte po chvíli sami. Zvláště to platí pro software, který je sice nehmotný, ale dokáže docela dobře zastoupit mnoho hmotných věcí.

15 Kčemusepočítačdápoužít 15 Právě možnost rozšíření funkcí pomocí softwaru udělala z počítačů oblíbený pracovní nástroj. Uvedu jeden příklad za všechny. Téměř každý má doma CD přehrávač, který umí přehrávat hudbu. Ale na to, abyste tuto hudbu mohli tvořit a nahrávat, potřebujete další značně drahé a složité zařízení (anejenjedno). S počítačem však bude celý problém o mnoho snazší. Téměř každý dnešní počítač disponuje hardwarem pro zpracování zvuku, takže CD na něm přehrajetebezproblémů.zároveňjejalemůžetepoužítiktvorběhudby hardware již máte, stačí si sehnat odpovídající software, který to váš počítač naučí.softwareřeknehardwaru,comádělat,abystemohlihudbu tvořitanahrávat.pakstačízapojitvlastnítalent ajeto!kdybystechtěli tvořit hudbu před padesáti lety, potřebovali byste spoustu drahých a velkých zařízení. Dnes vám postačí celkem obyčejný počítač s odpovídajícím softwarem. Příklad jsem samozřejmě hodně zjednodušil, takže jej, prosím, berte s rezervou. Stále existují určité meze, které ani software nepřekročí a ke kterým samozřejmě potřebuje odpovídající hardware. Dobře, konec teorie. Zjistili jsme už, že počítač je univerzální zařízení použitelnévpodstatěkčemukoliv.řeknemesiteď,cotoznamenávpraxi. Kčemusepočítačdápoužít Podívejme se spolu na nejčastější způsoby domácího využití počítače. Nezapomeňte však, že jeho možnosti mohou být daleko větší. Psací stroj nejvíce, opravdu nejvíce uživatelů využívá počítač jako inteligentní psací stroj. Oproti běžnému stroji má mnoho výhod, například nemusíte po pár překlepech přepisovat celou stránku. Umí také sámkontrolovatpřeklepyaupozornitvásnaně dokoncevrůzných jazycích a podobně. Organizér nemusíte si každý rok kupovat nové diáře nebo zápisníky! Organizaci svého osobního časového plánu si veďte jednoduše na počítači. S přenosným počítačem, viz kapitolu Notebook je přenosný počítač,str.66,neníproblémmítjejstáleusebe. Slovník pomocí softwaru lze z vašeho počítače velmi jednoduše udělat také překladový slovník téměř do libovolného světového jazyka. Účetníkniha dáseříci,žejenmálofiremneboživnostníkůdnes nepoužívá počítač k vedení účetnictví. Možná jste se s tím již setkali ve svém zaměstnání. Hodně uživatelů si vede i jednoduché domácí

16 16 Co musíte vědět o svém počítači účetní knihy, aby měli pod kontrolou své výdaje. Počítač obecně může velmi dobře posloužit pro sběr a třídění dat. Domácí digitální fotolaboratoř patří-li k vybavení vaší domácnosti digitální fotoaparát, poslouží vám počítač i jako fotolaboratoř, ve které budete moci fotky prohlížet, upravovat a s pomocí vhodné tiskárny i kvalitně tisknout. Audio a video přehrávač přehrávání audio CD, populárních empétrojek,dvddiskůnebopočítačovéhodivxvideaneníspočítačem vůbec žádný problém. S lepším zvukovým a obrazovým hardwarovým vybavením si můžete udělat domácí kino a dopřát si třeba prostorovýzvukčidigitálnítelevizi.anejento záznamyjetakémožné uchovávat, upravovat a vytvářet si vlastní CD a DVD. Kreslicí plátno existuje široká škála software, který vám umožní vytvářet vlastní obrázky, schémata, pozvánky, prezentace a další praktické materiály. Schopný sazeč téměř všechny noviny i časopisy dnes používají počítačovousazbu (DTP).Spočítačemmohouvašedětipřipravovat vlastní školní noviny nebo obecní časopis. Komunikační nástroj Internet, fenomén dnešní počítačové doby, nazývaný někdy také komunikační dálnicí. Bez problémů překročíte hranicezemíičasovýchpásemabudetesikaždýdenpsátsevzdálenými příbuznými v Austrálii. V poslední době se hodně rozmáhá telefonování přes Internet, kdy účastníkům stačí pouze standardně vybavený počítač a mohou spolu komunikovat hlasem stejně jako po telefonu (včetně konferenčních hovorů mezi více lidmi). Uživatelé s dobrým připojením k Internetu, kteří jsou vybaveni jednoduchou kamerou, mohou provozovat též videokonference, takže se i uvidí! Zdrojinformací stejnědobře,jakosedánainternetuzabíjetčas, lze na něm hledat i užitečné informace. Jste vášnivý rybář? Pokud ano, na Internetu najdete k vašemu koníčku mnoho informací nebo stránek dalších vám podobných hobbistů a kutilů. A nemusíte být zrovna rybářem, Internet umí dobře sdružovat lidi stejných zájmů z jakékoliv oblasti lidské činnosti. Učebnice zvláštětimladšímajídobrouschopnostnaučitsespočítačemrychlepracovatapočítačjimzatomůžepomocisvýukou ve škole. Dnešní software umí být mnohem záživnější než školní učebnice,protoženabízínejentextaobrázky,aleizvuknebovideojako názornou ukázku probíraného učiva.

17 Kčemusepočítačdápoužít 17 Hrací konzole ano, hry jsou jedním z nejčastějších využití dnešního počítače. Hry vám pomohou odreagovat se po těžkém dni nebo procvičit si logické myšlení. Počítač vám například dokáže nahradit velmi zdatného šachového soupeře. Obrázek 2: A takto může vypadat uživatel počítače nevnímající realitu ani čas při celodenním hernímmaratonu Jestli vás možnosti počítače nadchly, věřte mi, že toho umí ještě daleko více, natoalepřijdetečasemsami.aleabystesnímmohlipracovat,musímesi ještě povědět, jak se s počítačem domluvíte.

18 18 Co musíte vědět o svém počítači Možná si říkáte, že počítač je v podstatě schopen vytvořit vám vlastní svět. Ano,jetotak,říkásetomuněkdyvirtuálnírealitaaumíbýtmnohemlepšínež ta naše, skutečná. Ovšem pozor! Je velmi jednoduché jí propadnout, dokonce se hovoří o novém druhu onemocnění. Říká se mu závislost na počítači, viz např. Zejména děti mu mohou snadno a rychle propadnout. Nezapomínejte proto, že stále žijetevtomtoreálnémsvětěanicsenemápřehánět.počítačumíbýtdobrý sluha, ale neudělejte si z něj jediný smysl života, v takovém případě totiž bude velmi špatný pán! Jak se s počítačem dorozumět Jižjsmesiřekli,žednešníběžnýpočítačještěmocnemluvíatakénerozumí lidské řeči. Budeme-li s ním komunikovat, musíme využívat prostředky, které má k dispozici on. Mezi ty základní patří klávesnice, myš a monitor(neboli obrazovka). Klávesnice vypadá trochu jako placatý psací stroj, slouží tedy pro vkládání textu. Když budete chtít napsat dopis, napíšete ho pomocí klávesnice. Výhodumajítizvás,kteříovládajípsanínapsacímstroji,protožesejim bude lépe a rychleji psát. Při pohledu na klávesnici možná zjistíte, že má trochu větší možnosti než klasický psací stroj, můžete s ní počítač i ovládat zadávat mu povely. Detaily o klávesnici si prozradíme dále, v kapitole Klávesnice,str.28. Obrázek 3: Klávesnicí si s počítačem píšeme Napsaný text uvidíte na obrazovce, které se říká monitor. Monitorem mluví počítačknám.napříkladzobrazenímpsanéhotextudávánajevo,

19 Jak se s počítačem dorozumět 19 žehoodváspřijalajeschopensnímdálepracovat.takévámnamonitoru ukazuje, jak reaguje na vaše povely, případně vás informuje o nesnázích. Víceomonitorusedozvítepozdějivkapitole Monitor,str.35. Připrácispočítačemdávejtevždydobrýpozornato,cosevámsnažísdělit. Protože váš počítač mluvit neumí, důkladně si přečtěte, co píše, abyste předešli nedorozumění. Z vlastní zkušenosti vím, že nejčastějším zdrojem problémů je právě nepozornost uživatele a ne nadarmo se říká, že nejčastější chyba je mezi židlí a klávesnicí. Navíc když budete chtít poradit, každý odborník po vás budevyžadovatinformaciotom,covámvlastněpočítač řekl. Obrázek4:Monitornámukazuje,copočítačděláneboconámchce říci Myš si představte jednoduše jako ukazovátko, s její pomocí v kombinaci s monitorem budete nejčastěji ukazovat počítači, co má dělat. Obrazovka počítače ale většinou není citlivá na dotek, jak to tedy funguje? Jednoduše. Myšmávpočítačizástupce,kterýseukazujenaobrazovce.Říkásemu kurzor. Když budete myší hýbat po stole, bude se stejným způsobem hýbat kurzor na monitoru. Můžete jej tak jednoduše přemístit nad prvek na obrazovce, na který chcete ukázat. Myš si ještě podrobně představíme v kapitole Myš,str.33.

20 20 Co musíte vědět o svém počítači Ajdemenato Tak,dostbylořečíajdemenato.Ukážemesitrochudetailněji,covšechno v počítači máme a jak zapojíme jednotlivé části tak, aby dobře spolupracovaly. Obrázek 5: Myš je takové počítačové ukazovátko

21 Hardware je fyzické zařízení počítače 21 Než začnete s počítačem doopravdy pracovat, bude dobré se podívat, co unějvlastněmůžetenajít,jaksetoovládáakčemujetodobré.přesně tím se budeme zabývat následujících několik stránek, které jsou věnovány hardwaru počítače. I když možná nemáte všechna zařízení, která jsou dále uvedena, malá exkurze do rozšířených možností počítače vám jistě neuškodí. Nakonec třeba zjistíte, že by bylo vhodné váš počítač dovybavit několika užitečnými doplňky. Jestli vás hardware vůbec nezajímá a chcete rovnou pracovat,přeskočtepřímonadalšíkapitolu Softwareoživujepočítač,str.75. Ale nezapomeňte se sem někdy vrátit. Obrázek 6: Poprvé u počítače Hardware je, jak už jsme si řekli, fyzické vybavení počítače, tedy všechno, na co si můžete sáhnout. Některé části jsou pro vás, jako uživatele, viditelné, jiné nikoliv. My se budeme zabývat většinou hardwarem, který můžete přímo ovládat a má pro vás velký význam. Jednotlivé kousky hardwaru

22 22 Hardware je fyzické zařízení počítače budeme dále v textu označovat hezkým českým a pro tento případ univerzálním slovem zařízení. Představíme si nejběžnější zařízení, s jakými přijdete upočítačedostyku,atopředevšímzhlediskapraktického.nežsepustíme do popisu konkrétních zařízení, podívejme se ještě na některé obecné vlastnosti počítačového hardwaru. Není jich moc a možná se budou hodit. Nepodceňujte, prosím, význam této kapitoly zvláště v případě, že se s počítačem teprve seznamujete. Práce s ním bude mnohem jednodušší a ve výsledku také rychlejší a příjemnější, když budete vědět, s čím pracujete, co si můžete dovolitacone. Výkon počítače určuje hardware Již v první kapitole jsme si řekli, že různé počítače mají různé vlastnosti. Jednou z důležitých vlastností je jeho rychlost a s ní související výkon počítače. Jak již název kapitoly prozradil, výkon počítače určuje především jeho hardware či spíše parametry jeho hardwaru. Mluvit přesně o parametrech počítače teď není příliš vhodné. Ještě jsme si totiž neřekli, z čeho se počítač skládá. Uvedeme si pouze obecně, že parametry měříme obvykle pomocí dvou pojmů: Rychlost je důležitá u těch součástí, které něco vykonávají. Mezi takové patří procesor, paměť nebo grafická karta(jednotlivé pojmy budou vysvětleny dále). Jejich rychlost určuje, jak rychle se budou zpracovávat povely, což znamená, jak rychle se vykonají vámi zadané úkoly. Rychlost těchto komponent se měří obvykle v jednotkách, kterým se říká megahertz(mhz) či gigahertz(ghz). Musím doplnit, že uvedené pravidlo vám sice může dobře posloužit jako orientační, ale bohužel neplatí vždy. Jsou zkrátka případy, kdy rychlejší neznamená automaticky výkonnější třeba proto, že výkon může záviset i na jiném parametru než na rychlosti. Malá pomůcka: srovnáváte-li dvě stejná zařízení, která se pouze liší rychlostí, pak bude toto pravidlo platit vždy. Kapacita se zase používá tam, kde jde o množství informací. Kapacita je důležitá u pevného disku, kam budete trvale ukládat všechny dokumenty či obrázky, je důležitá u paměti, ve které počítač zpracovává data a zadané povely. Označuje se v jednotkách jako megabyte(mb) nebo gigabyte(gb). S výše uvedenými zkratkami jste se určitě již setkali při nákupu počítače. Nebudeme se jimi příliš zabývat, protože pro nás teď nejsou důležité. U většiny parametrů počítače spojených s výkonem platí obvyklé čím více tím

23 Jak připojit zařízení aneb Co je to port? 23 lépe.máte-lipředsebounovýpočítač,nemápřílišcenusejehovýkonem zabývat, protože bude pravděpodobně dostačovat vašim potřebám. Nebudete-li časem spokojeni s výkonem svého počítače, zajděte si k jeho prodejciaporaďtesesním.uveďte,vjakýchsituacíchjepočítačpomalýaco byste potřebovali zrychlit. Prodejce vám pomůže vylepšit parametry důležité pro vaši práci. Informace o výkonu najdete u některých zařízení, které na něj majípřímývliv,adoplňujícíinformacepaknajdetevkapitole Dalšíhardware, str. 65. Je třeba si uvědomit, že požadavky na výkon počítače jsou různé podle toho, jakou práci budete s počítačem vykonávat. Takové psaní v textovém editorujedalekoméněnáročnénežnapř.úpravafotekčividea.navícsedá říci,žesnovýmiverzemisoftwarurosteipotřebavýkonuapočítačsejeví pomalejší.obvyklejetodánotím,ženovéverzesoftwaruumívícevěcí,ale na druhou stranu jsou náročnější právě na výkon hardwaru. Výkon počítače můžebýtitaktrochusubjektivnípocit,kterýseukaždéholiší někomu nevadí delší reakce počítače na povely uživatele, jinému naopak velmi. JakpřipojitzařízeníanebCojetoport? Než se pustíme do zapojení počítače, povězme si, co znamená slovíčko port. Nejdeonicsložitého,každýportjeprostězástrčkavpočítači,donížse připojují různá externí zařízení klávesnicí počínaje a digitálním fotoaparátem či tiskárnou konče. Každé zařízení má přitom svůj port. Ale když je to tak jednoduché, proč vůbec o portech mluvím? Pokud budete připojovat nové zařízení, musíte ho zapojit do správného portu, který je pro toto zařízení určen, jinak se s ním počítač nedorozumí, nebo ho ani vůbec nepřipojíte, jestliže počítač není odpovídajícím portem vybaven. Naštěstí dnes se již používají univerzální porty použitelné pro připojení více druhů externích zařízení. Tato tendence je zřetelná například u notebooků, kde je málo místa a bývají proto vybaveny jen nezbytnými a nejpoužívanějšími porty. Trefit se do správného portu je důležité zvláště v případě, že budete kupovat nové zařízení. Tehdy se vás prodejce určitě zeptá, jaké porty v počítači máte. Nezapomeňte na to, až půjdete kupovat třeba novou tiskárnu! Vpočítačisenacházejíidalšízástrčky,aletoužnejsouportyvpravémslova smyslu. Například síťová karta, o níž se budeme bavit dále, má konektor pro připojení do počítačové sítě, televizní karta se musí připojit k anténě, zvuková karta k reproduktorům apod.

24 24 Hardware je fyzické zařízení počítače S rozmachem bezdrátové technologie se objevují zařízení, která žádný port ani zástrčku nepotřebují, protože se nepřipojují kabelem. Nicméně stejně jako uportůmámeiubezdrátovéhospojeníněkolikdruhů.irdaneboli infra je nejstarší a najdete ho např. u infra klávesnice, myši či mobilního telefonu. Stejný princip spojení používají např. dálkové ovladače u televizorů. Bluetooth je zjednodušeně řečeno jeho moderní nástupce s podobnými možnostmi využití, ale lepšími vlastnostmi. Wi-Fi je bezdrátová počítačová síť, dá se použít např. pro spojení několika počítačů, ale na trhu jsou už i Wi-Fi tiskárny. Jaké typy portů v počítači najdeme Porty nám tedy slouží k připojení externích zařízení. Někdy jde o zařízení základní, to je například klávesnice a myš, jindy s nimi můžete rozšířit funkce počítače. Z historických důvodů máme v počítači více druhů portů. Podívejme se, které to jsou. Sériový port je jeden z nejstarších. Používá se k připojení externích modemů, mobilních telefonů, speciálních zařízení, např. měřicích přístrojů. Kdysi se používal především k připojení myši. Má silnou tendenci ustupovat na úkor USB, v některých novějších počítačích jej už ani nenajdete. Paralelní port se používá pro připojení tiskáren nebo skenerů. Je to rychlejší vrstevník sériového portu a stejně jako on má tendenci ustupovat USB. PS/2 jsou novější porty pro připojení klávesnice a myši, dnes ještě poměrně používané, i když je stále častěji nahrazují myši a klávesnice pro připojení k USB. Najdete je v každém stolním počítači(u notebooků už nebývají). USB port představuje v současné době nejpoužívanější typ portu. Je určen pro připojení různých druhů zařízení. Zkratka USB znamená univerzální sériová sběrnice(universal Serial Bus). Většina dnešních počítačů je vybavena minimálně dvěma USB porty. USB porty jsou opravdu univerzální je jedno, které zařízení do kterého USB portu připojíte. Původní USB verze 1.1 bylo relativně pomalé(srovnatelné s paralelním portem), proto vznikly porty firewire, viz dále. Dnešní USB 2.0 vyhoví i vysokým nárokům uživatelů na rychlost přenosu informací. FirewirenebotéžIEEE1394bylurčenpůvodněprozařízenísvelkými požadavky na rychlost přenosu, jako jsou digitální videokamery, pevné disky nebo externí vypalovačky. Je to hodně používaný typ především

25 Zapojujeme poprvé počítač 25 v náročnějším nasazení, ale není tak běžný jako USB. Jak poznáte, co konkrétně patří do kterého portu a jak zapojit různá zařízení, si povíme za malou chvíli. Zapojujeme poprvé počítač Jemožné,žeteďmátepředseboupočítačstáleještěnevybalený,anevíte,co, kam a jak správně zapojit. Přitom nejde o žádný problém, stačí se pořádně podívat, čím se zařízení k počítači připojuje, jak vypadají koncovky na jednotlivých kabelech. Nebudete-li si vědět rady, podívejte se na konkrétní zařízení dále v kapitole. Ukaždéhonajdetenejeninformaceotom,kčemusloužíajaksepoužívá, ale i obvyklý způsob připojení k počítači. Opravdu nehledejte problém v připojení klávesnice nebo monitoru, vše je jasně označeno. Přenosný počítač, tzv. notebook, se obvykle neskládá a nijak moc nezapojuje. Tvoří totiž kompaktní celek, ve kterém jsou všechny komponenty takzvaně vjednékrabiciakterýstačípřipojitknapájení.budetevšakdonějmuset vložit baterii, která se přepravuje odděleně. Nejde o nic složitého, postupujte podlenávoduvkapitole Notebookjepřenosnýpočítač,str.66. Dostbyloteorieapojďmedotoho!Nynísiukážeme,covšechnojstespočítačem dostali, mohli dostat a co všechno k němu můžete připojit. A také k čemu různá zařízení slouží. Tajemná skříň Skříň počítače, neboli šasi anglicky case, bývá pro nového uživatele nejzáhadnější.tajemnáafunícíbednasespoustouzástrček,která tovšechno dělá.ukažmesi,žezasetakmoctajemnánení. Zepředu skříně najdete tlačítko označené jako Power, kterým se počítač zapíná. Bývá tam obvykle i tlačítko Reset, které se používá v případě, kdy počítač vůbec nereaguje na pokyny uživatele. Dále na skříni najdete LED diody, které indikují některé stavy počítače zapnutý počítač(obvykle svítí zelená,případněmodrádioda)adáleprácispevnýmdiskem(přinísvítí žlutánebočervenádioda)apodobně.množstvíibarvadiodjednesdána pouze výrobcem a jím navrženým vzhledem skříně. Na přední straně skříně najdete obvykle DVD mechaniku, ve výjimečných případech místo ní bude starší CD mechanika. Stejně výjimečná je dnes i disketová mechanika, ta také bývá uložena vpředu. Těmto částem se budeme věnovat i dále. Kromě toho bývají na některých skříních zepředu USB

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE,

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, Jde to! 1 JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, APLIKACE...15 PRAKTICKÉ TIPY NA KONEC...27 MICROSOFT

Více

Jak využívat informační a komunikační technologie u žáků s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra

Jak využívat informační a komunikační technologie u žáků s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra Jak využívat informační a komunikační technologie u žáků s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra Metodologická příručka, která umožní dětem s mentální retardací a autismem využívat informační

Více

Obrázky a fotografie

Obrázky a fotografie KAPITOLA 2 Obrázky a fotografie Formáty souborů s obrazem stručně Při jen trochu pokročilé práci s fotografiemi se setkáte s mnoha odbornými pojmy, bez jejichž znalosti budete často (a to i nepříjemně)

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Oficiální uživatelská příručka

Oficiální uživatelská příručka Oficiální uživatelská příručka Linux Mint Hlavní vydání Stránka 1 z 41 Obsah PŘEDSTAVENÍ DISTRIBUCE LINUXU MINT... 3 HISTORIE...3 ÚČEL...3 ČÍSLOVÁNÍ VERZÍ, JEJICH KÓDOVÁ OZNAČENÍ...4 EDICE...5 KDE HLEDAT

Více

I my se potřebujeme uplatnit v životě

I my se potřebujeme uplatnit v životě I my se potřebujeme uplatnit v životě CZ.1.07/1.2.11/02.0012 Metodika Programu sociálně psychologického tréninku pro děti připravující se na odchod z dětského domova 1 Program sociálně psychologického

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Projekt Cesta za poznáním OS Dítě s diabetem Zpracoval: Marek Folwarczny Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

Pinnacle Studio 14. Josef Pecinovský. Obsah. Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana Davídková Počet stran 128 První vydání, Praha 2010

Pinnacle Studio 14. Josef Pecinovský. Obsah. Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana Davídková Počet stran 128 První vydání, Praha 2010 Obsah Josef Pecinovský Pinnacle Studio 14 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3931. publikaci Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana Davídková Počet stran 128 První

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Obrázky, zvuk a video v počítači

Obrázky, zvuk a video v počítači OBRÁZKY, ZVUK A VIDEO V POČÍTAČI KAPITOLA 6 Obrázky, zvuk a video v počítači FOTOGRAFIE V POČÍTAČI PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY KOPÍROVÁNÍ HUDBY DO POČÍTAČE SYNCHRONIZACE HUDBY S PŘENOSNÝM PŘEHRÁVAČEM ZÁZNAM ZVUKU

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

Petr Broûa. ï z klady HTML. ï kask dovè styly. ï JavaScript. ï objektovè programov nì. ï dynamickè HTML

Petr Broûa. ï z klady HTML. ï kask dovè styly. ï JavaScript. ï objektovè programov nì. ï dynamickè HTML Petr Broûa ï z klady HTML ï kask dovè styly ï JavaScript ï objektovè programov nì ï dynamickè HTML Petr Broža Programování WWW stránek pro úplné začátečníky Computer Press Praha 2000 Petr Broûa ï formul

Více

Informatika a výpočetní technika pro střední školy

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Pavel Roubal Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Computer Press Brno 2012 Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Pavel Roubal, www.eduit.cz

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více