Každý přístroj je ve výrobě podroben zkouškám a testován. Při spuštění přístroje není nutné nastavovat žádný prvek.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Každý přístroj je ve výrobě podroben zkouškám a testován. Při spuštění přístroje není nutné nastavovat žádný prvek."

Transkript

1

2 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili pokladnu od firmy jejíž součástí je i příručka uživatele, kterou právě držíte v ruce. Příručka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potřebujete znát k pohodlné a bezpečné obsluze naší pokladny. Každý přístroj je ve výrobě podroben zkouškám a testován. Při spuštění přístroje není nutné nastavovat žádný prvek.

3 NEŽ ZAČNETE OBSAH NEŽ ZAČNETE Obsah. 1 Bezpečnostní pokyny. 2 Základní informace o pokladně. 3 OBECNÉ Technická specifikace INFORMACE Rozmístnění vnějších ovládacích prvků. 4 Popis vnitřních částí pokladny. 5 Příprava pokladny pro provoz - připevnění 6 Doporučená výška pro instalaci pokladny a její rozměry 7 UVEDENÍ Příprava pokladny pro provoz MĚNIČKY DO - Doplnění mincí a papíru PROVOZU do zásobníků pokladny 8, 9 Výběr vložených mincí 10 Světelné signály pokladny 11 Signalizace MINCE Signalizace TISKÁRNA Závady a jejich odstraňování 12 Mince nelze vložit Mince nejsou akceptovány OBSLUHA DALŠÍCH FUNKCÍ Řídící deska elektroniky.. 13 Rozmístnění ovládacích prvků na desce Co lze vyčíst z displejů pokladny Tisk pokladního dokladu a mazání krátkodobých počítadel.. 16 ZÁRUKA, RUČENÍ, DOPORUČENÍ Záruka a ručení.. 17 Doporučení k užívání pokladny.. 18 Prohlášení o shodě

4 NEŽ ZAČNETE Bezpečnostní pokyny Během provozu přístroje vždy dodržujte dále uvedená bezpečnostní opatření. Omezíte tím možnost vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění. (Práce s pokladnou se řídí Bezpečnostním předpisem ČSN o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými.) 1. Důkladně si přečtěte všechny pokyny. 2. Dodržujte upozornění a pokyny uvedené na přístroji. 3. Před uvedením do provozu by měla teplota přístroje odpovídat teplotě místnosti. 4. Pokladna je určena do místnosti, v níž neklesá teplota pod + 5 C a nepřevyšuje 40 C. Je určena k zavěšení na zeď. Pozor na hmotnost naplněné pokladny, která může být až 80 kg! Nezapomeňte na vyvážení pokladny. 5. Připojte pokladnu k síťovému rozvodu o napětí, které je vyznačeno na štítku. Přístroj je dimenzován jen pro střídavé napětí 230V/50Hz. 6. Pokladna je vybavena trojžilovou přívodní šňůrou a zástrčkou se zemnicí zdířkou, kterou lze zapojit pouze do uzemněné zásuvky. Jedná se o bezpečnostní opatření, které by nemělo být zanedbáno. Pokud není síťový vypínač dobře přístupný, musí být síťová zásuvka umístěna v blízkosti zařízení a musí být dobře přístupná. 7. Dbejte na to, aby na síťové šňůře nestál žádný předmět a aby na ni nemohl nikdo šlápnout, popř. ji vytrhnout. 8. Nepřetěžujte síťovou zásuvku, vzniká tím možnost nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 9. Nikdy nezasunujte do otvorů pokladny žádné předměty. Dbejte na to, abyste do přístroje nevylili žádnou tekutinu. 10. Před čištěním pokladny ji nezapomeňte odpojit od elektrické sítě. K čištění nepoužívejte tekutiny. Používejte navlhčený měkký hadřík nebo čistící spreje bez organických rozpouštědel. Nerozebírejte pokladnu. Snížíte tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Opravy svěřte vždy kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi. 11. Dojde-li k některé z níže uvedených situací, odpojte svoji pokladnu od elektrické sítě a požádejte o pomoc o d b o r n ý s e r v i s: - dojde k poškození či roztřepení elektrického přívodu; - do pokladny rozlijete nějakou tekutinu; - pokladna nepracuje správně, ačkoli ji ovládáte podle návodu; D ů l e ž i t é: 1. Pokladna nesmí být vystavována vlhkosti, vysoké teplotě a vibracím. 2. Nevystavujte pokladnu přímému působení slunečního záření. 3. Nestavte na přístroj těžké předměty. 4. Nedotýkejte se zástrčky vlhkou rukou. 5. Instalaci nikdy neprovádějte během bouřky. 2

5 Základní informace o pokladně NEŽ ZAČNETE Pokladna přijímá dle ladění vhazovače mince v hodnotách 10, 20 a 50,- Kč, vyplácí kovové mince v hodnotě 10,- Kč. Konstrukce pokladny je řešena jako tzv. ocelový trezor se zásobníkem na ks 10-ti korunových mincí. Pokladna je uchycena pomocí tzv. ocelových zad, která se samostatně montují na zeď. Přístroj je elektrické zařízení I. třídy připojitelné pohyblivým přívodem k napájení ze sítě 230 V. Je určen k provozování v normálním prostředí dle ČSN , ČSN Technická specifikace: Napájecí napětí 230 V 50Hz Příkon (max.) 45W Příkon (pohotovostní režim) 7W Vnitřní napájení rozvodů 12/24 V Délka elektr. přívodu cca 2m Typ tiskárny ITHACA EPIC 950L Typ hopperu MK 4 ( MONEY CONTROLS ) Hmotnost prázdné 45 kg Hmotnost plné měničky 80 kg Rozměry 538 x 595 x 328 (Š x V x H) Mince 10, 20, 50,- Kč Vyplácí 10,- Kč mince Rychlost vyplácení 200 mincí/min. Obsah zásobníku cca ,- Kč při 10,- Kč Doba instalace cca 20 min 3

6 Rozmístění vnějších ovládacích prvků OBECNÉ INFORMACE Signalizace MINCE Uzamykatelné víko zásobníku Signalizace TISKÁRNA Vstup mincí Vnější displej Uvolnění zaseknutých mincí Výstup tiskárny Zámek Miska na mince 4

7 Popis vnitřních částí pokladny OBECNÉ INFORMACE Uzamykatelné víko zásobníku Hlavní vypínač a pojistka Řídící deska Zásobník mincí Schránka na mince Tiskárna Miska na mince Hopper MK4 5 Vhazovač

8 OBECNÉ INFORMACE Příprava pokladny pro provoz - připevnění 1. Zkontrolujte, zda má Vaše síťová zásuvka, do které chcete pokladnu zapojit, napětí, které je vyznačeno na štítku pokladny. 2. Postup při montáži: - otevřete (odemkněte) přední dveře pokladny - vyjměte z pokladny schránku na mince - vyjměte z pokladny hopper - pravou rukou hopper uchopte a vytáhněte ven - odšroubujte zadní stěnu pokladny, tzv. ocelový záda (5 šrouby na 10 klíč) - pomocí dodaných 6 hmoždinek a 6 šroubů přišroubujte ocelová záda na stěnu - na ocelová záda nasaďte pokladnu (úchyty v horní části zad pokladny) - prošroubujte pokladnu s ocelovými zády (5 Vámi odšroubované šrouby) - vraťte (nasuňte) hopper zpět do pokladny, pozor na konektor hopperu - při umisťování hopperu na své místo přidržte levou rukou zezadu základnu s konektorem a dotlačte hopper do původní polohy - schránku na mince umístěte do volného prostoru v levé části pokladny 3. Zapojte elektrický přívod do síťové zásuvky. 4. Zapněte tlačítko hlavního vypínače pokladny do polohy zapnuto. 5. Zkontrolujte signalizaci na dveřích pokladny: - červené kontrolky MINCE a TISKÁRNA blikají 6. Zavřete dveře pokladny a uzamkněte. Klíče uschovejte. K pokladně jsou dodávány dvě sady klíčů. Jednu sadu doporučujeme uložit odděleně na bezpečné místo! 6

9 Doporučená výška pro instalaci pokladny a její rozměry 538 mm 595 mm 328 mm 850 mm podlaha 7 UVEDENÍ POKLADNY DO PROVOZU

10 UVEDENÍ POKLADNY DO PROVOZU Příprava pokladny pro provoz - Doplnění mincí a papíru do zásobníků pokladny Doplnění mincí: 1. Odemkněte víko zásobníku pro mince (horní plnění) (viz. Rozmístění vnějších ovládacích prvků str. 4). Upozornění - víko není opatřeno pantem! 2. Doplňte mince 10,-Kč, minimálně cca 100 ks, maximálně ks. 3. Nasaďte víko na zásobník mincí a víko uzamkněte. Klíče uschovejte. 4. Zkontrolujte signalizaci MINCE. (viz. Světelná signalizace pokladny Signalizace stavu MINCE str. 11) Doplnění papíru: 1. Papír se doplňuje při zapnuté pokladně 2. Pokud je v tiskárně zbytek papíru: zvedněte víko tiskárny opatrně vyjměte nespotřebovaný papír ze zásobníku tiskárny, poté sklopte víko tiskárny do původní polohy 8

11 Příprava pokladny pro provoz - Doplnění mincí a papíru do zásobníků pokladny UVEDENÍ POKLADNY DO PROVOZU 3. Vložte nové balení papíru do zásobníku tiskárny (ujistěte se o správné straně vkládaného papíru podle klíče papíru viz. obr.) 4. Zaveďte první list papíru do podavače tiskárny (kolmo a doprostřed), tiskárna papír sama vtáhne 5. Zkontrolujte signalizaci tiskárny Signalizace tiskárny: Tiskárna v pořádku: Stav Ready LED Paper LED Open LED Fault LED Tiskárna připravena Svítí Nesvítí Nesvítí Nesvítí Problém s tiskárnou: Stav Ready LED Paper LED Open LED Fault LED Otevřené víko tiskárny Svítí Nesvítí Svítí Nesvítí Málo papíru Svítí Bliká Nesvítí Nesvítí Došel papír Svítí Svítí Nesvítí Nesvítí Zaseknutý papír Svítí Nesvítí Nesvítí Svítí V této chvíli je pokladna připravena k provozu. Důležité upozornění: Do pokladny doplňujte pouze nepoškozené mince. POZOR na nasypání nežádoucích předmětů jako např. klíče, tužky, účtenky!!! Do pokladny dosypávejte pouze mince 10,-Kč!!! 9

12 UVEDENÍ POKLADNY DO PROVOZU Výběr vložených mincí Sami si určete, v jakém intervalu budete vložené mince vybírat. Doporučujeme při každém výběru tisknout tzv. Pokladní doklad pro ucelený přehled o činnosti pokladny (viz. Tisk pokladního dokladu a mazání krátkodobých počítadel str. 15). Postup: 1. Otevřete dveře pokladny 2. Vytiskněte pokladní doklad, každým tiskem pokladního dokladu dojde k automatickému vymazání krátkodobých počítadel (viz. Tisk pokladního dokladu a mazání krátkodobých počítadel str. 16) 3. Vyjměte schránku na mince z pokladny (umístěna viz. Popis vnitřních částí pokladny str. 5) 3. Přesypte mince do předem připravené misky 5. Vsuňte schránku na mince zpět do vnitřku pokladny, schránku zatlačte k zadní stěně a dobře usaďte 6. Zavřete dveře pokladny a zamkněte je. Klíče uschovejte 7. Ujistěte se o řádném uzamčení pokladny 8. Přepočítejte mince a porovnejte se stavem na pokladním dokladu TIP: objednejte si další schránky na mince pro usnadnění manipulace s mincemi 10

13 Světelné signály pokladny UVEDENÍ POKLADNY DO PROVOZU Legenda ke stavu kontrolek (LED diod ) Symbol pro stav kontrolka nesvítí Symbol pro stav kontrolka blikne krátce jednou za 5 sec. Symbol pro stav kontrolka bliká v intervalu 1 sec. I. Signalizace MINCE Kontrolka (LED dioda) MINCE, na dveřích pokladny dle množství (hladiny) mincí signalizuje: v pokladně je dostatečná zásoba mincí, vše v pořádku upozorňuje, že v zásobníku mincí poklesla hladina mincí na cca 8.000,-Kč vše v pořádku zásoba mincí v pokladně klesla pod 600,- Kč, nedostatečná zásoba mincí (viz. Doplnění mincí a papíru do zásobníků pokladny str. 8 ) II. Signalizace TISKÁRNA Kontrolka (LED dioda) TISKÁRNA na dveřích pokladny dle množství papíru v tiskárně signalizuje: v pokladně je dostatečná zásoba papíru, vše v pořádku upozorňuje, že v zásobníku dochází papír vše v pořádku tiskárně došel papír pro tisk dokladů, nedostatečná zásoba papíru (viz. Doplnění mincí a papíru do zásobníků pokladny str. 8 ) 11

14 Závady a jejich odstranění UVEDENÍ POKLADNY DO PROVOZU Mince nelze vložit - není zapnutá = ZAPNĚTE POKLADNU, (viz..příprava pokladny pro provoz str. 6), nebo zkontrolujte, zda je v pořádku přívodní šňůra - pokladna nemá dostatek mincí v zásobníku (bliká kontrolka MINCE, spodní miska nesvítí modře a na venkovním displeji nejsou žádné údaje) = DOPLŇTE MINCE (viz. Doplnění mincí a papíru do zásobníků pokladny str. 8 ) - došel papír (bliká kontrolka TISKÁRNA, spodní miska nesvítí modře a na venkovním displeji nejsou žádné údaje) = zkontrolujte stav papíru v zásobníku tiskárny (viz. Doplnění mincí a papíru do zásobníků pokladny str. 8 ) Mince nejsou akceptovány v žádném případě nelze zaručit 100% příjem všech mincí - mince je silně poničená - vkládáte minci jiné hodnoty nebo měny, než je na pokladně vyznačená - vhazovač je znečistěný Pokud nenastala ani jedna z uvedených možností, obraťte se na servisní středisko. 12

15 Řídící deska elektroniky OBSLUHA DALŠÍCH FUNKCÍ Řídící deska je umístěna na vnitřní části dveří. - zobrazuje informace o činnosti pokladny (viz. Co lze vyčíst z displejů pokladny str ). LCD displej tlačítko - slouží k tisku pokladního dokladu a současně k vymazání krátkodobé elektroniky (viz. Tisk pokladního dokladu a mazání krátkodobých počítadel str. 16). 4. tlačítko (tzv. tlačítko 1000 ) - slouží k vyprázdnění a kontrole obsahu zásobníku mincí. Po každém stisknutí tlačítka pokladna vyplatí 100 x 10,-Kč (tlačítko je nutné držet stisknuté cca 1 sekundu) Co lze vyčíst z displejů pokladny: Vnitřní displej: Díky řídící desce jste informování o všech operacích, které byly v daném časovém úseku, tzv. výchozím a aktuálním času, v pokladně provedeny. V pravidelných intervalech vypisuje displej sám přehled činnosti pokladny. Stačí jen otevřít dveře pokladny a z displeje řídící desky elektroniky vyčtete: Logo firmy a číslo verze programu Logo firmy a číslo verze programu se zobrazuje pouze při zapnutí pokladny hlavním vypínačem. Hlavní vypínač je umístěn uvnitř pokladny na pravé straně vedle zásobníku mincí. (viz. Popis vnitřních částí pokladny str.5). 13

16 OBSLUHA DALŠÍCH FUNKCÍ Co lze vyčíst z displejů pokladny: Aktuální výše poplatku Aktuální výše poplatku může být pěvně nastavena na danou hodnotu (30,- Kč nebo 90,-Kč) na displeji je uvedeno: a) Akt. Výše popl. trvale za 30Kč b) Akt. Výše popl. trvale za 90Kč Aktuální výše poplatku se také může automaticky měnit podle aktuálního času, na displeji je v tomto případě uvedeno: a) Akt. Výše popl. automat - 30Kč b) Akt. Výše popl. automat - 90Kč Výčetka mincí Na displeji se zobrazuje počet vložených mincí v časovém rozmezí od posledního vymazání krátkodobé elektroniky (viz. VÝCHOZÍ ČAS str. 15) do této chvíle (viz. AKTUÁLNÍ ČAS str. 15) Informace o mazání krátkodobé elektroniky najdete na str. 16. Počet vydaných dokladů Počet všech vytisknutých dokladů o zaplacení od posledního vymazání (tzv. VÝCHOZÍHO ČASU) do této chvíle (tzv. AKTUÁLNÍHO ČASU) Tlačítko zvané 1000 Slouží k vyprázdnění a kontrole obsahu zásobníku mincí. Tlačítko je umístěno na řídící desce elektroniky (viz. str.13). Při stisknutí tlačítka začne pokladna vyplácet 100 x 10,-Kč (tlačítko je nutné držet cca 1 sekundu). Upozornění po stisknutí tlačítka ihned zavřete dveře pokladny. V opačném případě Vám mince budou padat mimo misku na mince! 14

17 Co lze vyčíst z displejů pokladny: Vhozeno celkem Časové údaje OBSLUHA DALŠÍCH FUNKCÍ Tento údaj Vás informuje o celkové vhozené částce od posledního vymazání (tzv. VÝCHOZÍHO ČASU) do této chvíle (tzv. AKTUÁLNÍHO ČASU) Tzv. VÝCHOZÍ ČAS uloží se do paměti v okamžiku vymazání předchozích údajů. Tzv. AKTUÁLNÍ ČAS Čas, ke kterému byly v pokladně zaznamenány veškeré údaje, tedy do chvíle, kdy čtete dané údaje z displeje. Symboly Z a L na konci druhého řádku určují jedná-li se o zimní nebo letní čas. Zimní a letní čas se přepínají automaticky. Venkovní displej: Pokud nejsou do pokladny vhozeny žádné peníze, střídají se na venkovním displeji tyto údaje: - aktuální vhozená částka - aktuální čas - aktuální výše poplatku V případě, že jsou do pokladny vhozeny mince, zobrazuje se na venkovním displeji součet jejich hodnot: 15

18 Tisk pokladního dokladu a mazání krátkodobých počítadel ZÁRUKA A RUČENÍ K tomuto úkonu jsou určena 3 tlačítka v pravé části řídící desky pokladny (viz. nákres Řídící deska elektroniky str.13) Postup: 1. Stiskněte v pořadí 1. tlačítko na displeji čtete: Jestli chcete počitadla vymazat, stiskněte do 3 sec. 2 tlačítko. Pokud v tomto intervalu 2. tlačítko nestisknete, vrátí se program automaticky do základního menu. 2. na displeji čtete Stiskněte 2. tlačítko Opravdu chcete smazat počitadla, stiskněte do 3 sec. 3. tlačítko. Pokud v tomto intervalu 2. tlačítko nestisknete, vrátí se program automaticky do základního menu. 3. na displeji čtete Stiskněte 3. tlačítko V tuto chvíli se tiskne pokladni doklad Po úspěšném tisku pokladního dokladu se automaticky vymažou krátkodobá počítadla. V této chvíli dojde ke změně v tzv. VÝCHOZÍM ČASU. Vymaže se automaticky původní VÝCHOZÍ ČAS a dojde k zaznamenání času, kdy jste počitadla vymazali. Do dalšího mazání paměti počitadel bude tento čas uváděn jako VÝCHOZÍ ČAS tzn. od. (viz. str. 13, 14 Co lze vyčíst z LCD displeje?) 16

19 Záruka a ručení ZÁRUKA A RUČENÍ Záruční doba: 24 měsíců od data nákupu 1. Reklamaci je nutno vznést písemně nebo faxem ihned po zjištění závady, nejpozději však do 8 kalendářních dnů od zjištění závady. V případě prodlevy oznámení reklamace nebude Vaše reklamace uznána. 2. Pokud se pokladnu v záruční lhůtě pokusila opravit neoprávněná osoba, je každá reklamace vyloučena. Oprávněnou osobou je jen servisní pracovník MOD elektronik, s.r.o. 3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené: - nesprávnou nebo neodpovídající údržbou - součástmi, softwarem nebo doplňky nedodanými firmou MOD elektronik, s.r.o. - provozováním v neodpovídajících provozních podmínkách uvedených pro daný výrobek - nesprávnou přípravou místa pro pokladnu nebo její špatnou údržbou. 4. MOD elektronik s.r.o., dále jen MOD elektronik, Vám jako koncovému uživateli zaručuje, že pokladna a její doplňky budou bez závad materiálu a provedení od data nákupu po celou záruční dobu. Ručí za to však pouze v případě, že budou dodrženy všechny podmínky pro správnou instalaci a obsluhu uvedené v této Uživatelské příručce. 5. MOD elektronik Vám zaručuje, že software pokladny bude bez závad materiálu a provedení vykonávat své naprogramované funkce od data nákupu po celou záruční dobu za předpokladu správné instalace a používání pokladny. Pokud obdrží MOD elektronik oznámení o takových závadách v průběhu záruční doby, vymění nosiče se softwarem, který nevykonává své naprogramované funkce kvůli vzniklým závadám. 6. MOD elektronik se zavazuje zaslat vadný díl do 7 kalendářních dnů od oznámení závady. Pokladna může obsahovat opravené nebo přepracované součásti ekvivalentní, co do použití, součástím novým. 7. MOD elektronik v žádném případě nenese odpovědnost za ztrátu dat nebo za přímé, speciální, náhodné, následné (včetně ušlého zisku) nebo jiné škody vzniklé např. občanskoprávním deliktem apod. 17

20 ZÁRUKA A RUČENÍ Doporučení k užívání pokladny 1. Uschovejte si náhradní klíče odděleně od klíčů originálních. 2. Zvolte si dle vašich potřeb interval pro pravidelné smazávání údajů v krátkodobé elektronice (viz. Tisk pokladního dokladu a mazání krátkodobých počítadel str. 16). 3. Při doplňování mincí do pokladny dbejte na to, aby se mezi mincemi nevyskytovala nečistota, popř. nežádoucí předměty (prach, účtenky, klíče od pokladny, ) 5. K bezproblémovému chodu pokladny je třeba dělat průběžnou údržbu. Nezapomeňte na vhodné umístění pokladny. (viz. Bezpečnostní pokyny str. 2, Příprava pokladny pro provoz str. 6, Doporučená výška pro instalaci pokladny str.7). 6. Po vrácení cca ,-Kč je třeba vyčistit hopper včetně optiky a vhazovač. Údržbu těchto dílů svěřte servisnímu technikovi. Pokud tuto možnost nemáte, obraťte se na naši firmu, rádi Vám vyjdeme vstříc. 7. Uživatelskou příručku dejte k dispozici obsluze pokladny, v žádném případě ji nevyhazujte. 8. 1x za měsíc zkontrolujte matice na víku zásobníku mincí, zda se nepovolují. Výrobce: MOD elektronik s.r.o. Budovatelů Nové Město na Moravě tel/fax: mobil: www: 18

21 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Č. 1 Prohlášení o shodě vydává výrobce: MOD elektronik s.r.o. Budovatelů Nové Město na Moravě IČO: DIČ: CZ Na výrobek: P o k l a d n a JP 01 Popis a určení výrobku: Výrobek je ocelový trezor o rozměrech 538 x 595 x 328 mm a hmotnosti 45 kg (prázdný); uvnitř je zásobník a schránka na kovové mince, elektronický akceptor mincí a tiskárna. Výrobek se připojuje k napájecímu napětí 230 V/50 Hz, max. příkon je 45 W. Výrobek je určen k tisku papírových dokladů o zaplacení stanovené částky. Přijímá mince 10, 20 a 50,- Kč (dle ladění akceptoru) a vrací mince 10,- Kč. Údaje o použitém způsobu posouzení shody: - postupem stanoveným v 12 odst. 4 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. Technické předpisy, harmonizované a ostatní české technické normy použité při posouzení shody: - nařízení vlády ČR č. 168/1997 Sb. ( 3 odst. 1); - nařízení vlády ČR č. 169/1997 Sb. ( 4 odst. 2); - ČSN EN 60950/2000; ČSN EN 55022/1996; ČSN EN /1997; ČSN EN /1997; ČSN EN /1997; ČSN EN /1997; ČSN EN /1997; ČSN EN /1996. Údaje o akreditované osobě, která provedla zkoušky: - Středisko zkoušení techniky VTÚPV akreditovaná zkušební laboratoř č. 1103, Víta Nejedlého 691, Vyškov Uvedená akreditovaná osoba vydala na výrobek protokoly o zkouškách č.: /2000 z , /2000 z , /2000 z Potvrzení výrobce: Výrobce tímto potvrzuje, že vlastnosti výrobku uvedeného v tomto prohlášení splňují základní požadavky NV ČR č. 168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a požadavky uvedených českých technických norem. Dále výrobce potvrzuje, že výše uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a výrobcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření pro zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky uvedených NV ČR. V Novém Městě na Moravě. 1. prosince 2007 Jméno odpovědné osoby výrobce, podpis, razítko

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ plynového zásobníkového ohřívače vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin pro komerční použití CZ Cat. II2H3B/P, II2H3+ Prod. ID-Nr. 0085AS0071 Před instalací,

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE Kompaktní vyhodnocovací ústředna DEGA UPA II L ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Pro Vaši bezpečnost str. 2 / Technické informace str.

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

MLX 300W xenonový zdroj světla

MLX 300W xenonový zdroj světla MLX 300W xenonový zdroj světla Návod k použití Rev. 1.0 2 Obsah Přehled symbolů str. 4 Důležitá upozornění str. 5 Přehled str. 6 Používání str. 6 Výměna lampového modulu str. 8 Výměna pojistek str. 9 Sestavení

Více

MX 250 / 130115 V1/0214

MX 250 / 130115 V1/0214 MX 250 / 130115 V1/0214 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více