Každý přístroj je ve výrobě podroben zkouškám a testován. Při spuštění přístroje není nutné nastavovat žádný prvek.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Každý přístroj je ve výrobě podroben zkouškám a testován. Při spuštění přístroje není nutné nastavovat žádný prvek."

Transkript

1

2 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili pokladnu od firmy jejíž součástí je i příručka uživatele, kterou právě držíte v ruce. Příručka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potřebujete znát k pohodlné a bezpečné obsluze naší pokladny. Každý přístroj je ve výrobě podroben zkouškám a testován. Při spuštění přístroje není nutné nastavovat žádný prvek.

3 NEŽ ZAČNETE OBSAH NEŽ ZAČNETE Obsah. 1 Bezpečnostní pokyny. 2 Základní informace o pokladně. 3 OBECNÉ Technická specifikace INFORMACE Rozmístnění vnějších ovládacích prvků. 4 Popis vnitřních částí pokladny. 5 Příprava pokladny pro provoz - připevnění 6 Doporučená výška pro instalaci pokladny a její rozměry 7 UVEDENÍ Příprava pokladny pro provoz MĚNIČKY DO - Doplnění mincí a papíru PROVOZU do zásobníků pokladny 8, 9 Výběr vložených mincí 10 Světelné signály pokladny 11 Signalizace MINCE Signalizace TISKÁRNA Závady a jejich odstraňování 12 Mince nelze vložit Mince nejsou akceptovány OBSLUHA DALŠÍCH FUNKCÍ Řídící deska elektroniky.. 13 Rozmístnění ovládacích prvků na desce Co lze vyčíst z displejů pokladny Tisk pokladního dokladu a mazání krátkodobých počítadel.. 16 ZÁRUKA, RUČENÍ, DOPORUČENÍ Záruka a ručení.. 17 Doporučení k užívání pokladny.. 18 Prohlášení o shodě

4 NEŽ ZAČNETE Bezpečnostní pokyny Během provozu přístroje vždy dodržujte dále uvedená bezpečnostní opatření. Omezíte tím možnost vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění. (Práce s pokladnou se řídí Bezpečnostním předpisem ČSN o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými.) 1. Důkladně si přečtěte všechny pokyny. 2. Dodržujte upozornění a pokyny uvedené na přístroji. 3. Před uvedením do provozu by měla teplota přístroje odpovídat teplotě místnosti. 4. Pokladna je určena do místnosti, v níž neklesá teplota pod + 5 C a nepřevyšuje 40 C. Je určena k zavěšení na zeď. Pozor na hmotnost naplněné pokladny, která může být až 80 kg! Nezapomeňte na vyvážení pokladny. 5. Připojte pokladnu k síťovému rozvodu o napětí, které je vyznačeno na štítku. Přístroj je dimenzován jen pro střídavé napětí 230V/50Hz. 6. Pokladna je vybavena trojžilovou přívodní šňůrou a zástrčkou se zemnicí zdířkou, kterou lze zapojit pouze do uzemněné zásuvky. Jedná se o bezpečnostní opatření, které by nemělo být zanedbáno. Pokud není síťový vypínač dobře přístupný, musí být síťová zásuvka umístěna v blízkosti zařízení a musí být dobře přístupná. 7. Dbejte na to, aby na síťové šňůře nestál žádný předmět a aby na ni nemohl nikdo šlápnout, popř. ji vytrhnout. 8. Nepřetěžujte síťovou zásuvku, vzniká tím možnost nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 9. Nikdy nezasunujte do otvorů pokladny žádné předměty. Dbejte na to, abyste do přístroje nevylili žádnou tekutinu. 10. Před čištěním pokladny ji nezapomeňte odpojit od elektrické sítě. K čištění nepoužívejte tekutiny. Používejte navlhčený měkký hadřík nebo čistící spreje bez organických rozpouštědel. Nerozebírejte pokladnu. Snížíte tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Opravy svěřte vždy kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi. 11. Dojde-li k některé z níže uvedených situací, odpojte svoji pokladnu od elektrické sítě a požádejte o pomoc o d b o r n ý s e r v i s: - dojde k poškození či roztřepení elektrického přívodu; - do pokladny rozlijete nějakou tekutinu; - pokladna nepracuje správně, ačkoli ji ovládáte podle návodu; D ů l e ž i t é: 1. Pokladna nesmí být vystavována vlhkosti, vysoké teplotě a vibracím. 2. Nevystavujte pokladnu přímému působení slunečního záření. 3. Nestavte na přístroj těžké předměty. 4. Nedotýkejte se zástrčky vlhkou rukou. 5. Instalaci nikdy neprovádějte během bouřky. 2

5 Základní informace o pokladně NEŽ ZAČNETE Pokladna přijímá dle ladění vhazovače mince v hodnotách 10, 20 a 50,- Kč, vyplácí kovové mince v hodnotě 10,- Kč. Konstrukce pokladny je řešena jako tzv. ocelový trezor se zásobníkem na ks 10-ti korunových mincí. Pokladna je uchycena pomocí tzv. ocelových zad, která se samostatně montují na zeď. Přístroj je elektrické zařízení I. třídy připojitelné pohyblivým přívodem k napájení ze sítě 230 V. Je určen k provozování v normálním prostředí dle ČSN , ČSN Technická specifikace: Napájecí napětí 230 V 50Hz Příkon (max.) 45W Příkon (pohotovostní režim) 7W Vnitřní napájení rozvodů 12/24 V Délka elektr. přívodu cca 2m Typ tiskárny ITHACA EPIC 950L Typ hopperu MK 4 ( MONEY CONTROLS ) Hmotnost prázdné 45 kg Hmotnost plné měničky 80 kg Rozměry 538 x 595 x 328 (Š x V x H) Mince 10, 20, 50,- Kč Vyplácí 10,- Kč mince Rychlost vyplácení 200 mincí/min. Obsah zásobníku cca ,- Kč při 10,- Kč Doba instalace cca 20 min 3

6 Rozmístění vnějších ovládacích prvků OBECNÉ INFORMACE Signalizace MINCE Uzamykatelné víko zásobníku Signalizace TISKÁRNA Vstup mincí Vnější displej Uvolnění zaseknutých mincí Výstup tiskárny Zámek Miska na mince 4

7 Popis vnitřních částí pokladny OBECNÉ INFORMACE Uzamykatelné víko zásobníku Hlavní vypínač a pojistka Řídící deska Zásobník mincí Schránka na mince Tiskárna Miska na mince Hopper MK4 5 Vhazovač

8 OBECNÉ INFORMACE Příprava pokladny pro provoz - připevnění 1. Zkontrolujte, zda má Vaše síťová zásuvka, do které chcete pokladnu zapojit, napětí, které je vyznačeno na štítku pokladny. 2. Postup při montáži: - otevřete (odemkněte) přední dveře pokladny - vyjměte z pokladny schránku na mince - vyjměte z pokladny hopper - pravou rukou hopper uchopte a vytáhněte ven - odšroubujte zadní stěnu pokladny, tzv. ocelový záda (5 šrouby na 10 klíč) - pomocí dodaných 6 hmoždinek a 6 šroubů přišroubujte ocelová záda na stěnu - na ocelová záda nasaďte pokladnu (úchyty v horní části zad pokladny) - prošroubujte pokladnu s ocelovými zády (5 Vámi odšroubované šrouby) - vraťte (nasuňte) hopper zpět do pokladny, pozor na konektor hopperu - při umisťování hopperu na své místo přidržte levou rukou zezadu základnu s konektorem a dotlačte hopper do původní polohy - schránku na mince umístěte do volného prostoru v levé části pokladny 3. Zapojte elektrický přívod do síťové zásuvky. 4. Zapněte tlačítko hlavního vypínače pokladny do polohy zapnuto. 5. Zkontrolujte signalizaci na dveřích pokladny: - červené kontrolky MINCE a TISKÁRNA blikají 6. Zavřete dveře pokladny a uzamkněte. Klíče uschovejte. K pokladně jsou dodávány dvě sady klíčů. Jednu sadu doporučujeme uložit odděleně na bezpečné místo! 6

9 Doporučená výška pro instalaci pokladny a její rozměry 538 mm 595 mm 328 mm 850 mm podlaha 7 UVEDENÍ POKLADNY DO PROVOZU

10 UVEDENÍ POKLADNY DO PROVOZU Příprava pokladny pro provoz - Doplnění mincí a papíru do zásobníků pokladny Doplnění mincí: 1. Odemkněte víko zásobníku pro mince (horní plnění) (viz. Rozmístění vnějších ovládacích prvků str. 4). Upozornění - víko není opatřeno pantem! 2. Doplňte mince 10,-Kč, minimálně cca 100 ks, maximálně ks. 3. Nasaďte víko na zásobník mincí a víko uzamkněte. Klíče uschovejte. 4. Zkontrolujte signalizaci MINCE. (viz. Světelná signalizace pokladny Signalizace stavu MINCE str. 11) Doplnění papíru: 1. Papír se doplňuje při zapnuté pokladně 2. Pokud je v tiskárně zbytek papíru: zvedněte víko tiskárny opatrně vyjměte nespotřebovaný papír ze zásobníku tiskárny, poté sklopte víko tiskárny do původní polohy 8

11 Příprava pokladny pro provoz - Doplnění mincí a papíru do zásobníků pokladny UVEDENÍ POKLADNY DO PROVOZU 3. Vložte nové balení papíru do zásobníku tiskárny (ujistěte se o správné straně vkládaného papíru podle klíče papíru viz. obr.) 4. Zaveďte první list papíru do podavače tiskárny (kolmo a doprostřed), tiskárna papír sama vtáhne 5. Zkontrolujte signalizaci tiskárny Signalizace tiskárny: Tiskárna v pořádku: Stav Ready LED Paper LED Open LED Fault LED Tiskárna připravena Svítí Nesvítí Nesvítí Nesvítí Problém s tiskárnou: Stav Ready LED Paper LED Open LED Fault LED Otevřené víko tiskárny Svítí Nesvítí Svítí Nesvítí Málo papíru Svítí Bliká Nesvítí Nesvítí Došel papír Svítí Svítí Nesvítí Nesvítí Zaseknutý papír Svítí Nesvítí Nesvítí Svítí V této chvíli je pokladna připravena k provozu. Důležité upozornění: Do pokladny doplňujte pouze nepoškozené mince. POZOR na nasypání nežádoucích předmětů jako např. klíče, tužky, účtenky!!! Do pokladny dosypávejte pouze mince 10,-Kč!!! 9

12 UVEDENÍ POKLADNY DO PROVOZU Výběr vložených mincí Sami si určete, v jakém intervalu budete vložené mince vybírat. Doporučujeme při každém výběru tisknout tzv. Pokladní doklad pro ucelený přehled o činnosti pokladny (viz. Tisk pokladního dokladu a mazání krátkodobých počítadel str. 15). Postup: 1. Otevřete dveře pokladny 2. Vytiskněte pokladní doklad, každým tiskem pokladního dokladu dojde k automatickému vymazání krátkodobých počítadel (viz. Tisk pokladního dokladu a mazání krátkodobých počítadel str. 16) 3. Vyjměte schránku na mince z pokladny (umístěna viz. Popis vnitřních částí pokladny str. 5) 3. Přesypte mince do předem připravené misky 5. Vsuňte schránku na mince zpět do vnitřku pokladny, schránku zatlačte k zadní stěně a dobře usaďte 6. Zavřete dveře pokladny a zamkněte je. Klíče uschovejte 7. Ujistěte se o řádném uzamčení pokladny 8. Přepočítejte mince a porovnejte se stavem na pokladním dokladu TIP: objednejte si další schránky na mince pro usnadnění manipulace s mincemi 10

13 Světelné signály pokladny UVEDENÍ POKLADNY DO PROVOZU Legenda ke stavu kontrolek (LED diod ) Symbol pro stav kontrolka nesvítí Symbol pro stav kontrolka blikne krátce jednou za 5 sec. Symbol pro stav kontrolka bliká v intervalu 1 sec. I. Signalizace MINCE Kontrolka (LED dioda) MINCE, na dveřích pokladny dle množství (hladiny) mincí signalizuje: v pokladně je dostatečná zásoba mincí, vše v pořádku upozorňuje, že v zásobníku mincí poklesla hladina mincí na cca 8.000,-Kč vše v pořádku zásoba mincí v pokladně klesla pod 600,- Kč, nedostatečná zásoba mincí (viz. Doplnění mincí a papíru do zásobníků pokladny str. 8 ) II. Signalizace TISKÁRNA Kontrolka (LED dioda) TISKÁRNA na dveřích pokladny dle množství papíru v tiskárně signalizuje: v pokladně je dostatečná zásoba papíru, vše v pořádku upozorňuje, že v zásobníku dochází papír vše v pořádku tiskárně došel papír pro tisk dokladů, nedostatečná zásoba papíru (viz. Doplnění mincí a papíru do zásobníků pokladny str. 8 ) 11

14 Závady a jejich odstranění UVEDENÍ POKLADNY DO PROVOZU Mince nelze vložit - není zapnutá = ZAPNĚTE POKLADNU, (viz..příprava pokladny pro provoz str. 6), nebo zkontrolujte, zda je v pořádku přívodní šňůra - pokladna nemá dostatek mincí v zásobníku (bliká kontrolka MINCE, spodní miska nesvítí modře a na venkovním displeji nejsou žádné údaje) = DOPLŇTE MINCE (viz. Doplnění mincí a papíru do zásobníků pokladny str. 8 ) - došel papír (bliká kontrolka TISKÁRNA, spodní miska nesvítí modře a na venkovním displeji nejsou žádné údaje) = zkontrolujte stav papíru v zásobníku tiskárny (viz. Doplnění mincí a papíru do zásobníků pokladny str. 8 ) Mince nejsou akceptovány v žádném případě nelze zaručit 100% příjem všech mincí - mince je silně poničená - vkládáte minci jiné hodnoty nebo měny, než je na pokladně vyznačená - vhazovač je znečistěný Pokud nenastala ani jedna z uvedených možností, obraťte se na servisní středisko. 12

15 Řídící deska elektroniky OBSLUHA DALŠÍCH FUNKCÍ Řídící deska je umístěna na vnitřní části dveří. - zobrazuje informace o činnosti pokladny (viz. Co lze vyčíst z displejů pokladny str ). LCD displej tlačítko - slouží k tisku pokladního dokladu a současně k vymazání krátkodobé elektroniky (viz. Tisk pokladního dokladu a mazání krátkodobých počítadel str. 16). 4. tlačítko (tzv. tlačítko 1000 ) - slouží k vyprázdnění a kontrole obsahu zásobníku mincí. Po každém stisknutí tlačítka pokladna vyplatí 100 x 10,-Kč (tlačítko je nutné držet stisknuté cca 1 sekundu) Co lze vyčíst z displejů pokladny: Vnitřní displej: Díky řídící desce jste informování o všech operacích, které byly v daném časovém úseku, tzv. výchozím a aktuálním času, v pokladně provedeny. V pravidelných intervalech vypisuje displej sám přehled činnosti pokladny. Stačí jen otevřít dveře pokladny a z displeje řídící desky elektroniky vyčtete: Logo firmy a číslo verze programu Logo firmy a číslo verze programu se zobrazuje pouze při zapnutí pokladny hlavním vypínačem. Hlavní vypínač je umístěn uvnitř pokladny na pravé straně vedle zásobníku mincí. (viz. Popis vnitřních částí pokladny str.5). 13

16 OBSLUHA DALŠÍCH FUNKCÍ Co lze vyčíst z displejů pokladny: Aktuální výše poplatku Aktuální výše poplatku může být pěvně nastavena na danou hodnotu (30,- Kč nebo 90,-Kč) na displeji je uvedeno: a) Akt. Výše popl. trvale za 30Kč b) Akt. Výše popl. trvale za 90Kč Aktuální výše poplatku se také může automaticky měnit podle aktuálního času, na displeji je v tomto případě uvedeno: a) Akt. Výše popl. automat - 30Kč b) Akt. Výše popl. automat - 90Kč Výčetka mincí Na displeji se zobrazuje počet vložených mincí v časovém rozmezí od posledního vymazání krátkodobé elektroniky (viz. VÝCHOZÍ ČAS str. 15) do této chvíle (viz. AKTUÁLNÍ ČAS str. 15) Informace o mazání krátkodobé elektroniky najdete na str. 16. Počet vydaných dokladů Počet všech vytisknutých dokladů o zaplacení od posledního vymazání (tzv. VÝCHOZÍHO ČASU) do této chvíle (tzv. AKTUÁLNÍHO ČASU) Tlačítko zvané 1000 Slouží k vyprázdnění a kontrole obsahu zásobníku mincí. Tlačítko je umístěno na řídící desce elektroniky (viz. str.13). Při stisknutí tlačítka začne pokladna vyplácet 100 x 10,-Kč (tlačítko je nutné držet cca 1 sekundu). Upozornění po stisknutí tlačítka ihned zavřete dveře pokladny. V opačném případě Vám mince budou padat mimo misku na mince! 14

17 Co lze vyčíst z displejů pokladny: Vhozeno celkem Časové údaje OBSLUHA DALŠÍCH FUNKCÍ Tento údaj Vás informuje o celkové vhozené částce od posledního vymazání (tzv. VÝCHOZÍHO ČASU) do této chvíle (tzv. AKTUÁLNÍHO ČASU) Tzv. VÝCHOZÍ ČAS uloží se do paměti v okamžiku vymazání předchozích údajů. Tzv. AKTUÁLNÍ ČAS Čas, ke kterému byly v pokladně zaznamenány veškeré údaje, tedy do chvíle, kdy čtete dané údaje z displeje. Symboly Z a L na konci druhého řádku určují jedná-li se o zimní nebo letní čas. Zimní a letní čas se přepínají automaticky. Venkovní displej: Pokud nejsou do pokladny vhozeny žádné peníze, střídají se na venkovním displeji tyto údaje: - aktuální vhozená částka - aktuální čas - aktuální výše poplatku V případě, že jsou do pokladny vhozeny mince, zobrazuje se na venkovním displeji součet jejich hodnot: 15

18 Tisk pokladního dokladu a mazání krátkodobých počítadel ZÁRUKA A RUČENÍ K tomuto úkonu jsou určena 3 tlačítka v pravé části řídící desky pokladny (viz. nákres Řídící deska elektroniky str.13) Postup: 1. Stiskněte v pořadí 1. tlačítko na displeji čtete: Jestli chcete počitadla vymazat, stiskněte do 3 sec. 2 tlačítko. Pokud v tomto intervalu 2. tlačítko nestisknete, vrátí se program automaticky do základního menu. 2. na displeji čtete Stiskněte 2. tlačítko Opravdu chcete smazat počitadla, stiskněte do 3 sec. 3. tlačítko. Pokud v tomto intervalu 2. tlačítko nestisknete, vrátí se program automaticky do základního menu. 3. na displeji čtete Stiskněte 3. tlačítko V tuto chvíli se tiskne pokladni doklad Po úspěšném tisku pokladního dokladu se automaticky vymažou krátkodobá počítadla. V této chvíli dojde ke změně v tzv. VÝCHOZÍM ČASU. Vymaže se automaticky původní VÝCHOZÍ ČAS a dojde k zaznamenání času, kdy jste počitadla vymazali. Do dalšího mazání paměti počitadel bude tento čas uváděn jako VÝCHOZÍ ČAS tzn. od. (viz. str. 13, 14 Co lze vyčíst z LCD displeje?) 16

19 Záruka a ručení ZÁRUKA A RUČENÍ Záruční doba: 24 měsíců od data nákupu 1. Reklamaci je nutno vznést písemně nebo faxem ihned po zjištění závady, nejpozději však do 8 kalendářních dnů od zjištění závady. V případě prodlevy oznámení reklamace nebude Vaše reklamace uznána. 2. Pokud se pokladnu v záruční lhůtě pokusila opravit neoprávněná osoba, je každá reklamace vyloučena. Oprávněnou osobou je jen servisní pracovník MOD elektronik, s.r.o. 3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené: - nesprávnou nebo neodpovídající údržbou - součástmi, softwarem nebo doplňky nedodanými firmou MOD elektronik, s.r.o. - provozováním v neodpovídajících provozních podmínkách uvedených pro daný výrobek - nesprávnou přípravou místa pro pokladnu nebo její špatnou údržbou. 4. MOD elektronik s.r.o., dále jen MOD elektronik, Vám jako koncovému uživateli zaručuje, že pokladna a její doplňky budou bez závad materiálu a provedení od data nákupu po celou záruční dobu. Ručí za to však pouze v případě, že budou dodrženy všechny podmínky pro správnou instalaci a obsluhu uvedené v této Uživatelské příručce. 5. MOD elektronik Vám zaručuje, že software pokladny bude bez závad materiálu a provedení vykonávat své naprogramované funkce od data nákupu po celou záruční dobu za předpokladu správné instalace a používání pokladny. Pokud obdrží MOD elektronik oznámení o takových závadách v průběhu záruční doby, vymění nosiče se softwarem, který nevykonává své naprogramované funkce kvůli vzniklým závadám. 6. MOD elektronik se zavazuje zaslat vadný díl do 7 kalendářních dnů od oznámení závady. Pokladna může obsahovat opravené nebo přepracované součásti ekvivalentní, co do použití, součástím novým. 7. MOD elektronik v žádném případě nenese odpovědnost za ztrátu dat nebo za přímé, speciální, náhodné, následné (včetně ušlého zisku) nebo jiné škody vzniklé např. občanskoprávním deliktem apod. 17

20 ZÁRUKA A RUČENÍ Doporučení k užívání pokladny 1. Uschovejte si náhradní klíče odděleně od klíčů originálních. 2. Zvolte si dle vašich potřeb interval pro pravidelné smazávání údajů v krátkodobé elektronice (viz. Tisk pokladního dokladu a mazání krátkodobých počítadel str. 16). 3. Při doplňování mincí do pokladny dbejte na to, aby se mezi mincemi nevyskytovala nečistota, popř. nežádoucí předměty (prach, účtenky, klíče od pokladny, ) 5. K bezproblémovému chodu pokladny je třeba dělat průběžnou údržbu. Nezapomeňte na vhodné umístění pokladny. (viz. Bezpečnostní pokyny str. 2, Příprava pokladny pro provoz str. 6, Doporučená výška pro instalaci pokladny str.7). 6. Po vrácení cca ,-Kč je třeba vyčistit hopper včetně optiky a vhazovač. Údržbu těchto dílů svěřte servisnímu technikovi. Pokud tuto možnost nemáte, obraťte se na naši firmu, rádi Vám vyjdeme vstříc. 7. Uživatelskou příručku dejte k dispozici obsluze pokladny, v žádném případě ji nevyhazujte. 8. 1x za měsíc zkontrolujte matice na víku zásobníku mincí, zda se nepovolují. Výrobce: MOD elektronik s.r.o. Budovatelů Nové Město na Moravě tel/fax: mobil: www: 18

21 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Č. 1 Prohlášení o shodě vydává výrobce: MOD elektronik s.r.o. Budovatelů Nové Město na Moravě IČO: DIČ: CZ Na výrobek: P o k l a d n a JP 01 Popis a určení výrobku: Výrobek je ocelový trezor o rozměrech 538 x 595 x 328 mm a hmotnosti 45 kg (prázdný); uvnitř je zásobník a schránka na kovové mince, elektronický akceptor mincí a tiskárna. Výrobek se připojuje k napájecímu napětí 230 V/50 Hz, max. příkon je 45 W. Výrobek je určen k tisku papírových dokladů o zaplacení stanovené částky. Přijímá mince 10, 20 a 50,- Kč (dle ladění akceptoru) a vrací mince 10,- Kč. Údaje o použitém způsobu posouzení shody: - postupem stanoveným v 12 odst. 4 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. Technické předpisy, harmonizované a ostatní české technické normy použité při posouzení shody: - nařízení vlády ČR č. 168/1997 Sb. ( 3 odst. 1); - nařízení vlády ČR č. 169/1997 Sb. ( 4 odst. 2); - ČSN EN 60950/2000; ČSN EN 55022/1996; ČSN EN /1997; ČSN EN /1997; ČSN EN /1997; ČSN EN /1997; ČSN EN /1997; ČSN EN /1996. Údaje o akreditované osobě, která provedla zkoušky: - Středisko zkoušení techniky VTÚPV akreditovaná zkušební laboratoř č. 1103, Víta Nejedlého 691, Vyškov Uvedená akreditovaná osoba vydala na výrobek protokoly o zkouškách č.: /2000 z , /2000 z , /2000 z Potvrzení výrobce: Výrobce tímto potvrzuje, že vlastnosti výrobku uvedeného v tomto prohlášení splňují základní požadavky NV ČR č. 168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a požadavky uvedených českých technických norem. Dále výrobce potvrzuje, že výše uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a výrobcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření pro zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky uvedených NV ČR. V Novém Městě na Moravě. 1. prosince 2007 Jméno odpovědné osoby výrobce, podpis, razítko

Každý přístroj je ve výrobě podroben zkouškám a testován. Při spuštění přístroje není nutné nastavovat žádný prvek.

Každý přístroj je ve výrobě podroben zkouškám a testován. Při spuštění přístroje není nutné nastavovat žádný prvek. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili měničku od firmy jejíž součástí je i příručka uživatele, kterou právě držíte v ruce. Příručka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potřebujete znát k pohodlné a bezpečné

Více

Každý přístroj je ve výrobě podroben zkouškám a testován.při spuštění přístroje není nutné nastavovat žádný prvek.

Každý přístroj je ve výrobě podroben zkouškám a testován.při spuštění přístroje není nutné nastavovat žádný prvek. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili měničku od firmy jejíž součástí je i příručka uživatele, kterou právě držíte v ruce. Příručka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potřebujete znát k pohodlné a bezpečné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

Užitečné informace pro obsluhu a získání podrobných informací o činnosti výherního automatu Golden Bank multihra II v kabinetu VHA03

Užitečné informace pro obsluhu a získání podrobných informací o činnosti výherního automatu Golden Bank multihra II v kabinetu VHA03 Užitečné informace pro obsluhu a získání podrobných informací o činnosti výherního automatu Golden Bank multihra II v kabinetu VHA03 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož součástí je

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 20 19 (FM-MASTER 1) Obj. č.: 57 20 20 (FM-MASTER 2) Obj. č.: 57 20 30 (FM-MASTER 3) Obj. č.: 57 20 21 (4 zásuvky) 2 Úvod Spolehlivé a pohodlné řešení připojení různých spotřebičů

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TPL 60x60 Příkon: 36 Wattů Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 3.000-3.500, 4.000-4.500, 5.500-6.000K Tvar: Hranatý Tloušťka: 9mm Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Návod k používání Czevitrum Lighting elements

Návod k používání Czevitrum Lighting elements Návod k používání Czevitrum Lighting elements Czevitrum s.r.o. Československé armády 370/9 160 00 Praha Česká republika Vydáno: prosinec 2014 MODELY TYPOVÉ ŘADY CZEVITRUM LIGHTING ELEMENTS: Orbit Omega

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ MiniDry 160 NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

D-200 THE TOWER Víceúčelový detektor padělaných bankovek

D-200 THE TOWER Víceúčelový detektor padělaných bankovek AccuBANKER USA Dovozce:ConSyGen CZ s.r.o. 1. Než zahájíte práci D-200 THE TOWER Víceúčelový detektor padělaných bankovek Uživatelská příručka Padělané peníze jsou všudypřítomným problémem. Setkáte se s

Více

Ohřívač. Návod k obsluze

Ohřívač. Návod k obsluze Ohřívač 437 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití. VAROVÁNÍ

Více

Bontani s.r.o. Shelly-01 Kávovar na kapsle. Návod na použití. Před použitím produktu si přečtěte tento návod na použití a bezpečnostní. pokyny.

Bontani s.r.o. Shelly-01 Kávovar na kapsle. Návod na použití. Před použitím produktu si přečtěte tento návod na použití a bezpečnostní. pokyny. Bontani s.r.o. Shelly-01 Kávovar na kapsle Návod na použití Před použitím produktu si přečtěte tento návod na použití a bezpečnostní pokyny. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při používání elektrických přístrojů

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

Quartzové topidlo TANSUN typ RIO 015

Quartzové topidlo TANSUN typ RIO 015 Quartzové topidlo TANSUN typ RIO 015 Návod k použití a instalaci Quartzové topidlo Rio 015 (dále jen topidlo) je určeno výhradně pro vnitřní prostředí. Vyzařuje příjemné teplo, které se přibližuje slunečnímu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 www.tmk.com.pl Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla MTS 100 Návod k obsluze a instalaci Použití Řídicí jednotka je určena

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W Obj. č.: 55 09 00 Cosmocon International Limited SAR Hong Kong POZOR! Přečtěte! Než nástěnné svítidlo přimontujete a uvedete do provozu, přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE NAPĚŇOVAČ MLÉKA MODEL: CRM8008A PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY!

NÁVOD K OBSLUZE NAPĚŇOVAČ MLÉKA MODEL: CRM8008A PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY! NÁVOD K OBSLUZE NAPĚŇOVAČ MLÉKA MODEL: CRM8008A PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY! ZÁKLADNÍ PRAVIDLA BEZBEČNOSTI Před prvním použitím si pozorně přečtěte

Více

AURATON 3003 k obsluze Návod for software version F0F

AURATON 3003 k obsluze Návod for software version F0F www.auraton.cz 3003 Návod k obsluze for software version F0F AURATON 3003 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3003 2 Funkce FrostGuard

Více

KLARSTEIN GEHEIMVERSTECK 17 L, 50 W, A +, MINIBAR, MINI LEDNIČKA

KLARSTEIN GEHEIMVERSTECK 17 L, 50 W, A +, MINIBAR, MINI LEDNIČKA KLARSTEIN GEHEIMVERSTECK 17 L, 50 W, A +, MINIBAR, MINI LEDNIČKA 10028010 10028011 10030496 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit si produkt značky Klarstein. Prosíme, při používání

Více

AEROGUARD MINI ČISTIČKA VZDUCHU. Uživatelská příručka VÁŠ PARTNER PRO ZDRAVÝ ŽIVOT OD ROKU 1901

AEROGUARD MINI ČISTIČKA VZDUCHU. Uživatelská příručka VÁŠ PARTNER PRO ZDRAVÝ ŽIVOT OD ROKU 1901 AEROGUARD MINI ČISTIČKA VZDUCHU Uživatelská příručka VÁŠ PARTNER PRO ZDRAVÝ ŽIVOT OD ROKU 1901 Bezpečnostní pokyny Čistička vzduchu je elektrický přístroj a je třeba s ní tak i zacházet. Dodržujte následující

Více

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633 Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi Před zahájením činnosti si důkladně přečtěte tyto pokyny a příručku k plazmové televizi; zajistíte si tím správné provedení montáže. (Tyto pokyny si

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Bezpečností upozornění před instalací zařízení

Bezpečností upozornění před instalací zařízení Bezpečností upozornění před instalací zařízení - Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními - V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení - Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové

Více

Antidekubitní matrace AD-1300

Antidekubitní matrace AD-1300 Antidekubitní matrace AD-1300 Návod k použití Revize návodu byla provedena dne 26.4.2010 Děkujeme Vám za zakoupení antidekubitní matrace AD-1300. Prosím, přečtěte si tuto příručku, abyste se ujistili,

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. 1 Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

CENERIX ref. CEN003 NÁVOD K OBSLUZE 2 CENERIX 230 V 50 Hz 600W ref.cen003 1 Elektromotor CEP01 2 Vypínač CEP02 3 Krytka ventilátoru motoru CEP03 4 Filtr CEP04 5 Napájecí kabel CEP05 6 Páčka pro čištění

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 Dveřní domovní hovorové zařízení s elektrickým zámkem je komfortní zařízení, umožňující hovořit na dálku s návštěvníkem,nacházejícím se před dveřmi rodinného domku nebo

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher CZ Návod k použití Elektrická konvice Wasserkocher CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Vybalení...5 Požadavky pro místo instalace...5 Před prvním použitím...5 Vaření vody...5 Filtr vodního kamene...5 Ochrana

Více

Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200

Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200 Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200 Před prvním použitím si pečlivě přečtěte manuál. Nemanipulujte s přístrojem pokud je zapnutý. Při výměně příslušenství jako jsou

Více

Stolní počítačka bankovek Century Junior

Stolní počítačka bankovek Century Junior Stolní počítačka bankovek Century Junior Uživatelská příručka Ver. 1.0 Autorské právo Tato publikace obsahuje informace chráněné autorským právem. Žádná část této publikace nesmí být kopírována ani reprodukována

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

Čistička vzduchu ADA 685-02

Čistička vzduchu ADA 685-02 Čistička vzduchu ADA 685-02 DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI TENTO PRODUKT. Důležité bezpečnostní instrukce Při používání jakéhokoliv elektrického zařízení by měly být dodržovány základní bezpečnostní opatření,

Více

Návod k obsluze SP-90ESD

Návod k obsluze SP-90ESD Návod k obsluze SP-90ESD Pozor! Před zahájením práce se seznamte s tímto návodem k obsluze. Technické údaje Pájecí stanice SP-90ESD Příkon 100 W Rozsah regulace teploty 200 C 450 C Teplotní stabilita ±

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka TL-SF1016/TL-SF1024/TL-SF1048 Stojanový fast ethernet přepínač 10/100M Rev: 1.0.0 7106500586 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozornění měnit. je

Více

NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300

NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300 NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE/ PREVENCE NEHOD - Přečtěte návod k obsluze úplně a opatrně a dbejte na jejich obsah - Zkontrolujte přívodní vedení a konektor

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_ DiskStation Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_20101028 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku na bezpečném

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

S10. Návod k obsluze. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Návod k obsluze.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.cz S10 Návod k obsluze dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Ovladač trojcestného ventilu AURATON S10 je ovladač určený k ovládání trojcestného ventilu. Zařízení otevírá a

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

Návod k obsluze. Přenosná počítačka EURO mincí

Návod k obsluze. Přenosná počítačka EURO mincí Návod k obsluze Přenosná počítačka EURO mincí 1 Legenda k tlačítkům a prvkům 1. Obslužné pole 2. Displej 3. Tlačítko START/STOP 4. Tlačítko pro smazání C 5. Tlačítko pro zprávu REPORT 6. Tlačítko pro volbu

Více

Jazz Car. Návod k použití

Jazz Car. Návod k použití Jazz Car Návod k použití 1 G A F B C D E 2 3 4 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou. Než začnete spotřebič

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B80-2842-A, B80-2843-A 1. Obecně, výstražné symboly Použité symboly: Tento symbol označuje přímé nebezpečí! Při nedodržení pokynů může dojít ke zraněním

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4813545 Děkujeme, že jste si vybrali VDL800SMT2. Je to speciální mlhovač s časovačem, pomocí kterého můžete vyrobit mlhu a speciální mlhové efekty. Prosím přečtěte si návod před

Více

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek FOMEI. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento manuál. E-mail: sls@fomei.com Webové stránky: www.fomei.com Upozornění

Více

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Montáž i uvedení do provozu svěřte pouze odborníkům! Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 1 Podle Zákona 22/1997 Sb.

Více

Návod k obsluze Druhý displej

Návod k obsluze Druhý displej Návod k obsluze Druhý displej KERN PFB-A08 Verze 1.1 01/2013 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Více

3Binstruments. Návod k použití a údržbě lékařské nástroje. Světelný zdroj HL 2500 II. Návod k obsluze

3Binstruments. Návod k použití a údržbě lékařské nástroje. Světelný zdroj HL 2500 II. Návod k obsluze 3Binstruments Návod k použití a údržbě lékařské nástroje Světelný zdroj HL 2500 II Návod k obsluze 1 Obsah 1 Úvod a popis 3 2 Instalace a obsluha 4 2.1 Vysvětlivky a pokyny pro užívání 4 3 Funkce tlačítek

Více

KERN Verze /2015 CZ

KERN Verze /2015 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Mozaiková jehličková tiskárna Telefon: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Návod na používání dveřního otvírače ISO 2

Návod na používání dveřního otvírače ISO 2 AUTOMATICKÉ DVEŘNÍ A VRATOVÉ SYSTÉMY automatické dveře PORTALP průmyslová a garážová vrata vyrovnávací můstky a těsnící límce vrat rychloběžná vrata a protiprůvanové závěsy tepelné vzduchové clony čistící

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

BELMOCA MANUÁL B-100. Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a bezpečnostní pokyny.

BELMOCA MANUÁL B-100. Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a bezpečnostní pokyny. BELMOCA MANUÁL B-100 Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a bezpečnostní pokyny. www.belmoca.cz Kávová tryska Rukojeť Tlačítko Espresso Tlačítko Lungo Espresso: 40 ml Lungo: 80 ml Nádoba na odpad

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Návod k obsluze na dávkovač teplé a chlazené vody Typ GWD1S a GWD1T

Návod k obsluze na dávkovač teplé a chlazené vody Typ GWD1S a GWD1T Návod k obsluze na dávkovač teplé a chlazené vody Typ GWD1S a GWD1T Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod Spotřebič splňuje normy CE a RoHS Dovozce: PRIVEST s. r. o. e-mail: sales@privest.cz Důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE TERMOVAZAČE

NÁVOD K OBSLUZE TERMOVAZAČE NÁVOD K OBSLUZE TERMOVAZAČE a Záruční list DUO 500 1 Děkujeme, vybrali jste si termo vázací stroj OPUS. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se

Více

Osvěžovač vzduchu NÁVOD NA POUŽITÍ

Osvěžovač vzduchu NÁVOD NA POUŽITÍ Osvěžovač vzduchu NÁVOD NA POUŽITÍ i. Představení kontrolního panelu a ovladače Jednotlivá tlačítka: ON/OFF : Vypínač Anion : Ionizátor Lampion : Osvětlení Airflow proud vzduchu UV Lamp UV lampa Sleep

Více

Zesilovač indukční smyčky LH 160 LoopHEAR 160

Zesilovač indukční smyčky LH 160 LoopHEAR 160 1 Návod na použití Zesilovač indukční smyčky LH 160 LoopHEAR 160 2 Co je LoopHEAR 160 (LH160) Zesilovač LH160 byl vyvinut jako stacionární indukční smyčka pro použití ve vozidlech, prodejních místech,

Více