Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory"

Transkript

1 Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

2 Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací stroj s odsáváním a posedem: Se zametacími stroji bez i s odsáváním dosáhnete vždy na vrchol nejnovější techniky. Pod robustní skořápkou se skrývá efektivní technika zametání a odsávání. Vnitřní a venkovní plochy čistí stroje Kärcher efektivně a hospodárně. Zde najdete informace o Oblasti pouïití pro zametací stroje str. 23 Základní kompetence zametacích strojû str. 45 Ruãní zametací stroje str. 6 Zametací stroje s odsáváním str. 78 Zametací stroje s odsáváním a posedem str. 915 Pfiíslu enství Kärcher str Vybavení strojû v detailním rozpisu str. 21 Kvalita Kärcher str

3 Malé plochy Speciálnû pro rychlé a fiádné ãi tûní mal ch venkovních ploch, napfi. ve dvorech, vjezdech a na terasách, jsou ruãní zametací stroje pût krát rychlej í neï star dobr smeták. Údržba budov, řemeslo a podnikání JiÏ na plochách od 300 do 900 m 2, jaké se vyskytují pfii údrïbû budov, v fiemeslech a Ïivnostech, se vyplatí pouïívání ruãnû veden ch zametacích strojû s odsáváním s bateriov m nebo benzinov m pohonem jednodu e pohodlné a bezpra né. Zemědělství UdrÏovan dvûr s ãist mi stájemi a hospodáfisk mi budovami nevypadá jen lépe: ãistota pomáhá pfiedcházet úrazûm, pfiispívá k zachování hodnot a vytváfií pfiíjemnou pracovní atmosféru. S boãním sériov m kartáãem vyãistíte i Ïlaby, rohy a odsazení. Pro všechny vnitřní plochy V ude, kde záleïí na tich ch pracovních strojích bez spalin, jsou k dispozici na e zametací stroje s bateriov m pohonem jedno zda v úzk ch chodbách nebo na velk ch plochách. Sklad a logistika Pro efektivní ãi tûní stfiednû velk ch ploch, napfi. ve skladovacích prostorách jsou vhodné dobfie ovladatelné, snadno fiiditelné zametací stroje s posedem. Sezení místo bûhání za strojem tak lze dosáhnout bez námahy del ích pracovních intervalû. Průmysl V tûïkém prûmyslu jsou pouïívány na e zametací stroje s posedem s hydraulick m vyprazdàováním. PouÏit materiál a osvûdãená technika vyhovují vysok m nárokûm a zaji Èují dlouhou Ïivotnost. 3

4 Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Zametací stroje pro vnitřní a venkovní čištění Principy zametání Filtrační technika Princip nametání Neãistota je dopravována pfiímo do nádoby leïící pfied zametacím válcem. V hody: Minimální vynaloïené úsilí Snadná manipulace Nepatrné zvífiení prachu Směr jízdy Princip pfiehazování U tohoto postupu jsou nametené neãistoty dopravovány vy ím poãtem otáãek zametacího válce pfies zametací válec do nádoby nacházející se za ním. V hody: StupeÀ naplnûní nádoby od 85 do %. Pohlcení i vût ího zneãi tûní (napfi. plechovky, kameny) je bez problémû moïné díky do iroka se otevírající klapce hrub ch neãistot. K perfektní technice zametání patfií také efektivní filtrace jemného prachu. Technologie filtrû a filtraãních ãistících systémû se u v ech zametacích strojû opírají o vyzrálou techniku Kärcher s pfiesvûdãiv mi v hodami: Jednoduchá v mûna filtru. Z hlediska nákladû v hodná údrïba díky pracímu polyesterovému materiálu. Princip nametání: stupeň naplnění 40 % Směr jízdy Dlouhé pracovní intervaly díky v konn m, mechanick m nebo automatick m systémûm oãi Èování filtrû. Kvalitní polyesterové filtry zbaví vzduch z 99,9% neãistot, toto odpovídá kategorii BIAM. Princip přehazování: stupeň naplnění 85 % Varianty vybavení Bp resp. BAT: bateriové pohony Pack: baterie a nabíjeãka souãástí dodávky I: prûmysl P resp. B: benzín D: diesel Lpg: tekut plyn KAT: katalyzátor Adv: roz ífiené vybavení (Advanced) 4

5 Zametání, zametání s odsáváním nebo sání se zametáním Pětinásobně rychleji než se smetákem Ruãnû vedené zametací stroje lze vïdy hospodárnû pouïívat tam, kde se doposud pracovalo pouze se smetákem a lopatou, napfi. vjezdy, terasy, malé dvory atd. Efektivně na středně velkých plochách Námahu etfiící alternativa k ruãnímu provozu: pro údrïbu a ãi tûní budov, fiemeslníky a prûmysl se vyplatí pouïívání ruãních zametacích strojû s pojezdem jiï na plochách od 300 m 2 do 900 m 2. Jsou k dostání jako benzinová varianta pro zametání venkovních ploch, i s bateriov m pohonem pro vnitfiní prostory. Ekonomicky a efektivně na středních až velkých plochách Zametací stroje s posedem jsou k dispozici dle míst nasazení s v konn m spalovacím motorem (venkovní prostory) nebo s elektromotory s bateriov m pohonem, s nízk m podílem emisí. Díky své obratnosti zajistí stroje s posedem ãistotu i na zastavûn ch plochách. Hospodárné používání Od plochy uvedené v pfiíslu ném sloupeãku v konu se vyplatí pouïívání následujících zametacích strojû a zametacích strojû s odsáváním m m m m m 2 1 m m m m m m m 2 KM 6 I KM 70/20 C KSM 690 KSM 7 KM 85/ W KMR 0 T KM 90/45 R KMR 10 KM / R KMR 12 KM 120/1 R KMR 15 KMR 1700 Ruční zametací stroje Zametací stroje s odsáváním Zametací stroje s odsáváním a posedem Název stroje se obvykle skládá ze tří prvků: 1. Zkratka pro typ stroje: KM resp. KSM pro zametací/zametací stroj s odsáváním 2. Zkratka pro třídu stroje: C pro kompakt, to jsou ruãnû fiízené zametací stroje bez pohonu pojezdu W pro walkbehind, ruãnû fiízené stroje s pojezdem R pro rideon, zametací stroje s posedem 3. Výkony v číslech: Zde existují dva typy klasifikace: a) Název stroje s kombinací ãísel (napfi. KM / R). První ãíslo udává pracovní ífii, druhé ãíslo netto objem nádoby neãistot. b) Název s ãíslem (napfi. KSM 7) informují o zametací ífii s boãním kartáãem. 5

6 Ručně řízené zametací stroje Kompaktní ručně řízené zametací stroje pro malé plochy Základní model pro zametání mal ch ploch. Rychlej í a hospodárnûj í neï smeták. S na imi ruãnû fiízen mi zametacími stroji ãistû a pohodlnû vyãistíte cesty, haly a sklady. Kartáãov válec zametacího stroje KM 6 I je umístûn diagonálnû, takïe lze zametat tûsnû u stûn a jin ch pfiekáïek. Plá È a podvozek jsou provedeny zvlá È robustnû. KM 70/20 C: Trojnásobnû v kovû pfiestavitelnou rukojeè lze nastavit na pfiíslu nou obsluhu. Zcela zaklapnutá rukojeè umoïàuje parkovací polohu úspornou na místo. Pohonem hlavního zametacího válce pfied obû kola zametá stroj stejnû dobfie v lev ch i prav ch zatáãkách a má velmi dobrou smûrovou stabilitu. Pohon pfies kovové pastorky je mimofiádnû robustní s dlouhou Ïivotností. V ku hlavních zametacích válcû lze jednodu e pfiestavit jedním hmatem ( est stupàû). novinka novinka KM 6 I Základní model pro nové uïivatele Sklopná rukojeè KM 70/20 C Trojnásobnû v kovû pfiestavitelná rukojeè Pohon hlavního zametacího kartáãe pfies obû kola Sklopn boãní kartáã Technické údaje KM 6 I KM 70/20 C KM 70/20 C 2 boční kartáč Pohon Ruãní Ruãní Ruãní Max. plo n v kon m 2 /h Pracovní ífie Pracovní ífie s 1/2 boãním kartáãem / 700/ 700/920 Nádoba na neãistoty l Stoupavost % Pracovní rychlost km/h Filtraãní plocha m 2 Hmotnost kg Rozmûry (d x x v) Příslušenství Sklapná rukojeè 860 x 700 x x 765 x x 790 x 1035 Pohon pfies kovové pastorky Filtr jemného prachu Objednací číslo

7 Pro profesionální používání Ručně řízené zametací stroje s odsáváním KSM 690: Pro profesionální pouïívání na venkovních a vnitfiních plochách s mimofiádnû tich m bateriov m pohonem: pouze 69 db (A) hluãnost. DoplÀkovû k velkému zametacímu stroji s posedem. Bvarianta s v konn m motorem 3,3 kw/4,5 PS Honda resp. 2,6 kw/3,5 PS B&S. KSM 7: V provedení s v konn m spalovacím motorem pro dvory, venkovní plochy a jiné venkovní prostory i mimofiádnû tichá bateriová verze pro vnitfiní provoz. KSM 690 etfií námahu: Pojezd usnad Àuje zametání zvlá tû pfii stoupáních do 18%. Páãka pohonu umístûná centrálnû na rukojeti je snadno obsluhovatelná. KSM 7 Optimálnû vybaven : Do pojízdné nádoby zameten ch neãistot (40 l) je integrován pfiedfiazen odluãovaã prachu. Zametací válec lze odpovídajícím zpûsobem nastavit dle zametaného podkladu. S patentovanou stírací technikou filtru pro bezpra né zametání pro vût inu pfiípadû pouïití. KSM 690 Základní model s pojezdem Kontrolka baterie KSM 7 Nastaviteln zametací válec Poãítadlo provozních hodin Prací ploch skládan polyesterov filtr Technické údaje KSM 690 BAT/ Profi Pack KSM 7 B Honda / B&S KSM 7 BAT/ Pack KSM 7 Profi Pack Pohon 12Vstejnosmûrn motor Benzinov motor 12Vstejnosmûrn motor 12Vstejnosmûrn motor Max. plo n v kon m 2 /h Pracovní ífie Pracovní ífie s 1/2 boã. kartáãem Nádoba zameten ch neãistot l Stoupavost % Pracovní rychlost km/h / ,3 kw/2,6 kw/4takt / V/300 W / V/400 W / Filtraãní plocha m 2 Hmotnost kg Rozmûry (d x x v) Příslušenství Pojezd vpfied/vzad Hlavní zametací válec nastaviteln /v kyvn Patentovan systém oklepu filtru Pojízdná nádoba na neãistoty Klapka hrub ch neãistot Baterie a nabíjeãka on board Objednací číslo 1, x 800 x 940 / / / /102 2,1 75/ x 710 x 11 / / / /104 2,1/ 71/ x 710 x 11 / / /111 2, x 710 x 11 / / Bohaté originální pfiíslu enství Kärcher naleznete na stranách 18/19. 7

8 Ručně řízené zametací stroje s odsáváním Ručně řízený topmodel Kompaktní, snadno fiiditeln a stabilnû konstruovan. piãkov stroj ve své tfiídû je k dispozici ve ãtyfiech verzích vybavení urãen ch pro pfiíslu nou oblast a intenzitu pouïívání. Jednoduchá obsluha: Stroj je veden pomocí ergonomicky tvarované rukojeti, funkce stroje jsou aktivovány na pfiehledném panelu obsluhy. Pro zkrácení doby na pfiípravu strojû disponují v echny verze vymyvateln m polyesterov m filtrem s dlouhou Ïivotností,velkou pojízdnou nádobou zameten ch neãistot ( l) s integrovan m pfiedfiazen m odluãovaãem a klapkou hrub ch neãistot. Nepatrná hluãnost: Nová generace motorû pracuje bez ozubeného soukolí a proto mimofiádnû ti e. Verze advanced s jízdou vpfied a vzad i s v kyvnû uloïen m hlavním zametacím kartáãem. Bp Pack Adv: S vy ím v konem baterie a nabíjeãkou on board. KM 85/ W Zdvíhateln boãní kartáã a hlavní zametací válec Dvoustûnn rám odoln proti nárazûm Plynule regulovateln pojezd Technické údaje KM 85/ W Bp/ Bp Pack KM 85/ W Bp Adv/Pack Adv KM 85/ W P KM 85/ W P Adv Pohon 12Vstejnosmûrn motor 12Vstejnosmûrn motor Benzinov motor Honda Benzinov motor Honda 12 V/7 W 12 V/7 W 3,3 kw/4takt 3.3 kw/4takt Max. plo n v kon m 2 /h Pracovní ífie Pracovní ífie s 1/2 boã. kartáãem Nádoba zameten ch neãistot l Stoupavost % Pracovní rychlost km/h Filtraãní plocha m 2 Hmotnost kg Rozmûry (d x x v) Příslušenství Pojezd vpfied/vzad Hlavní zametací válec nastaviteln /v kyvn Patentovan systém oklepu filtru Pojízdná nádoba na neãistoty Klapka hrub ch neãistot Baterie a nabíjeãka on board Objednací číslo 610 8/10 4,5 2,1 126/ x 8 x 10 / (není on board) / /10 4,5 2,1 126/ x 8 x 10 / / / (on board) /112 / / 610 8/10 4,5 2, x 8 x 10 / / /10 4,5 2, x 8 x 10 / /

9 Zametací stroje s odsáváním a posedem Pro použití na velkých plochách: zametací stroje s posedem Malé stroje s posedem jsou pohodlnou alternativou k ruãnímu provozu. Kärcher nabízí i zde zametací stroje s bateriov m provozem (KM 90/45 R) pro vnitfiní prostory a s motorov m pohonem (KMR 0 T) pro venkovní prostory. Jednoduchá a bezpeãná obsluha: Pfii spou tûní resp. zvedání zametacího válce jsou zametací válec a ventilátor odsávání zapínány resp. vypínány. Komfortní práce: Odklápûcí kapota motoru umoï Àuje jednoduchou údrïbu. iroké pneumatiky zaji Èují vysok jízdní komfort a jsou ideální pro pouïití na citlivé povrchy jako napfi. tartanové dráhy. KM 90/45 R: Se 3 kolov m podvozkem s pohonem na pfiední kola lze pfii malém polomûru otáãení zvlá tû snadno manévrovat. Stroj zvládá stoupání do 12%. Technické údaje KMR 0 T KM 90/45 R Stroj s posedem pro Stroj s posedem pro vnitfiní a venkovní pouïívání venkovní plochy Kontrolka baterie V kyvn hlavní zametací válec Odpojiteln reverzní pohon Pro citlivé povrchy KMR 0 T KM 90/45 R Bp KM 90/45 R Bp Pack Pohon OHVbenzínov motor B&S Stejnosmûrn motor Stejnosmûrn motor Max. plo n v kon m 2 /h Pracovní ífie Pracovní ífie s 1/2 boã. kartáãem Nádoba zameten ch neãistot l Stoupavost % Pracovní rychlost km/h 24 V/1,4 kw / ,4 kw/4takt / 2x V/1,4 kw / Filtraãní plocha m 2 Hmotnost kg Rozmûry (d x x v) Příslušenství Pohon pojezdu vpfied/vzad Hlavní zametací válec nastaviteln /v kyvn Patentovan systém oklepu filtru Pojízdná nádoba na neãistoty Klapka hrub ch neãistot Vnitfiní a venkovní pouïívání Objednací číslo 4, x 870 x 930 / / / , x 980 x 11 / / / x 980 x 11 / / / Bohaté originální pfiíslu enství Kärcher naleznete na stranách 18/19. Baterie a nabíjeãky baterií na stranû 20. 9

10 Zametací stroje s odsáváním a posedem Komfortní zametací technika Pro stfiední aï velké plochy v Ïivnostenském podnikání, obchodu a logistice. Dle oblasti pouïívání k dostání v motorové nebo bateriové verzi. 3 kolov podvozek s diferenciální osou a pneumatické fiízení zametacího válce a boãní kartáã umoïàují univerzální pouïívání KMR 10 S. Dlouhé pracovní intervaly zaji Èuje velkoryse dimenzovan ploch skládan filtr s pfiedsazen m odluãovaãem a nádoba zameten ch neãistot o objemu 60 l. Kontrolka provozních hodin zaji Èuje pfiehled o servisních intervalech. KMR 10 S Pro stfiední venkovní plochy Pojízdná nádoba zameten ch neãistot K dispozici v benzínové a bateriové variantû Technické údaje KMR 10 S B KMR 10 S BAT KMR 10 S BAT Pack Pohon Benzinov motor Honda Stejnosmûrn motor Stejnosmûrn motor Max. plo n v kon m 2 /h Pracovní ífie Pracovní ífie s 1/2 boã. kartáãem Nádoba zameten ch neãistot l Stoupavost % Pracovní rychlost km/h 4,0 kw/4takt / V/1,1 kw / V/1,1 KW / Filtraãní plocha m 2 Hmotnost kg Rozmûry (d x x v) Příslušenství Pohon pojezdu vpfied/vzad Hlavní zametací válec nastaviteln /v kyvn Patentovan systém oklepávaãe filtru Pojízdná nádoba na neãistoty Klapka hrub ch neãistot Vnitfiní a venkovní pouïívání Objednací číslo 2, x 825 x 1115 / / / , x 825 x 1115 / / / , x 825 x 1115 / / /

11 Zametací stroje s odsáváním a posedem Plně hydraulické pro trvalé používání Mimofiádnû pohodln a jednoduch v obsluze. S individuálnû nastaviteln m sedadlem fiidiãe. Jednoduchá obsluha: Panel obsluhy je uspofiádán mimofiádnû pfiehlednû a je samonavádûcí. Nádobu zameten ch neãistot, filtr a zametací válec lze bez velké námahy vyprázdnit resp. vymûnit. Polyesterov filtr je vymyvateln a pfii kaïdém zastavení motoru se automaticky oãistí. Boãní kartáã a hlavní zametací válec jsou pohánûny hydraulicky a nastavovány pneumaticky; díky tomu je stroj nenároãn na údrïbu a ménû náchyln na poruchy. Pfii vypnutí motoru se automaticky aktivuje ruãní brzda. KM / R Plnû hydraulick pohon (mimo Bp Pack) Bez bovdenov ch lanek nároãn ch na servis Automatick systém ãi tûní filtru Technické údaje KM / R Bp KM / R Bp Pack KM / R P KM / R D KM / R Lpg Pohon Stejnosmûrn motor Stejnosmûrn motor Benzinov motor Honda Dieselov motor Yanmar Honda LPGMotor Max. plo n v kon m 2 /h Pracovní ífie Pracovní ífie s 1/2 boã. kartáãem Nádoba zameten ch neãistot l Stoupavost % Pracovní rychlost km/h 24 V/600 W / V/600 W / ,7 kw/4takt / ,1 kw/4takt / ,7 kw/4takt / Filtraãní plocha m 2 Hmotnost kg Rozmûry (d x x v) Příslušenství Hydraulick pohon pojezdu Hlavní zametací válec nastaviteln /v kyvn Patentovan systém oklepu filtru Baterie pfiístroj a nabíjeãka on board 6, x 5 x 1343 Elektrick / 6, x 5 x 1343 Elektrick / 6, x 5 x 1343 / 6, x 5 x1343 / 6, x 5 x 1343 / Pneumatické zvedání kartáãe 1) Vnitfiní a venkovní pouïívání Objednací číslo / / / / / / / / / / ) Boãní kartáã / zametací válec Bohaté originální pfiíslu enství Kärcher naleznete na stranách 18/19. Baterie a nabíjeãky baterií na stranû

12 Zametací stroje s odsáváním a posedem Racionálně s hydraulickým vyprazdňováním do výšky Pro v echny, ktefií musejí pravidelnû zametat velké plochy ve venkovních a/nebo vnitfiních prostorách s hrub mi a jemn mi neãistotami. K dostání v pûti konstrukãních verzích. Volitelné nástavbové sady ochranná kabina proti nepfiízni poãasí a sada StVZO (dle vyhlá ky o provozu vozidel na pozemních komunikacích) podporují profesionální pouïívání ve venkovních prostorách. Plocha filtru 6 m 2, která se pfii kaïdém zastavení motoru automaticky oãistí, a velká nádoba zameten ch neãistot ( l objem) umoïàují dlouhé intervaly zametání. Zametacím válcem lze zametat ve dvou polohách: v kyvné k docílení optimálních v sledkû zametání na nerovn ch plochách, a pevné pro minimální opotfiebení na rovn ch, hladk ch plochách. Boãní kartáãe se natáãejí pfii spu tûní automaticky smûrem ven, aby fiádnû vyãistily rohy a hrany. Ochranná mfiíï na pfiídi chrání stroj a zametanou plochu. KMR 12 Hydraulick pohon pojezdu (mimo BAT) VyprazdÀování ve v ce do 1,45 m Hlavní zametací válec pevnû a variabilnû nastaviteln Technické údaje KMR 12 BAT/ KMR 12 BAT Pack KMR 12 B/Lpg KMR 12 D/KAT Pohon Stejnosmûrn motor Stejnosmûrn motor Honda LPGmotor Naftov motor 24 V/2,3 kw 24 V/2,3 kw 6,7 kw/4takt 4,1 kw/4takt Katalyzátor Max. plo n v kon m 2 /h Pracovní ífie Pracovní ífie s 1/2 boã. kartáãem 0/12 0/12 0/12 0/12 Nádoba zameten ch neãistot l Stoupavost % Pracovní rychlost km/h Plocha filtru m 2 6,0 6,0 6,0 6,0 Hmotnost kg Rozmûry (d x x v) Příslušenství Hydraulick pohon pojezdu 16 x 0 x 1270 Elektrick 16 x 0 x 1270 Elektrick 16 x 0 x x 0 x 1270 Hlavní zametací válec nastaviteln /v kyvn / / / / Patentovan systém oklepu filtru Baterie a nabíjeãka on board Hydraulické vyprazdàování do v ky Vnitfiní a venkovní pouïívání / / / // / Objednací číslo / /134 12

13 Zametací stroje s odsáváním a posedem Komfortní design pro robustní používání Optimální pro pouïívání na plochách mezi 2.0 a m 2 : nová tfiída KM 120/1 R s hydraulick m vyprazdàováním do v ky. K dispozici ve ãtyfiech druzích pohonu: benzin, nafta, LPG a baterie (s pracovní dobou do 4,5 hod.). Jednoduchá obsluha: Jedním spínaãem lze obsluhovat v echny projezdové a zametací funkce. Velmi jednoduchá obsluha: Jedním spínaãem lze obsluhovat v echny jízdní a zametací funkce. Velmi velká plocha filtru 9 m 2 v této tfiídû zaji Èuje ve spojení s patentovan m ãi tûním filtru bezpra né zametání ve vût inû pfiípadû pouïívání. Ve spojení s prûbûïn m oãi Èováním filtru je stroj v bornû vybaven k pouïívání pro jemn prach. Dlouhé pracovní intervaly jsou moïné bez pfieru ení. Zametací válec s eco funkcí: Dle potfieby pfiepnete jednodu e stisknutím knoflíku mezi pevn m a v kyvn m uloïením hlavního zametacího válce. Po odstavení se stroj automaticky pfiepne do pevné polohy podléhající malému opotfiebení. novû KM 120/1 R Robustní vzhled Nov ergonomick koncept obsluhy Eco funkce pro bezúdrïbovou práci podléhající malému opotfiebení Technické údaje KM 120/1 R Bp/ Bp Pack KM 120/1 R P KM 120/1 R D KM 120/1 R Lpg Pohon Stejnosmûrn motor Benzinov motor Honda Yanmar LPGMotor Honda 24 V/2,3 kw 9,5 kw/4takt 7,35 kw 8,1 kw/4takt Max. plo n v kon m 2 /h Pracovní ífie Pracovní ífie s 1/2 boã. kartáãem 1200/ / / /14 Nádoba zameten ch neãistot l Stoupavost % Pracovní rychlost km/h Plocha filtru m 2 9,0 9,0 9,0 9,0 Hmotnost kg Rozmûry (d x x v) 1900 x 1223 x x 1223 x x 1223 x x 1223 x 1390 Příslušenství Plnû hydraulick pojezd Elektrick Hlavní zametací válec nastaviteln /v kyvn / / / / Baterie a nabíjeãka on board / Bezpeãnostní pneumatiky Hydraulické vyprazdàování do v ky Vnitfiní a venkovní pouïívání / / / / Objednací číslo / Souãástí dodávky MoÏné pfiíslu enství Bohaté originální pfiíslu enství Kärcher naleznete na stranách 18/19. Baterie a nabíjeãky baterií na stranû

14 Zametací stroje s odsáváním a posedem Všechny funkce hydraulicky řízené Pro ãasté pouïívání na plochách parkovi È, v stavních plochách, v prûmyslov ch objektech, skladovacích halách atd. UzpÛsobeno pro pfiíslu nou oblast pouïívání, k dostání ve ãtyfiech pracovních verzích. Pro univerzální pouïívání jsou v echny verze sériovû vybaveny nástavbovou sadou StVZO (pro pouïití na pozemnních komunikacích). Hydraulické vyprazdàování do v ky: Nádoba zameten ch neãistot má objem aï 180 l. Je pohodlnû vyprazdàována hydraulick m pfieklápûcím mechanismem. Ve keré funkce jsou fiízeny hydraulicky: pohodlná obsluha, plynul, hydraulick pohon pojezdu pedálov m fiízením pro jízdu vpfied a vzad. Díky tomu je stroj mimofiádnû nenároãn na údrïbu a jednoduch na obsluhu. Dle vlastností podlahy lze se zametacím válcem zametat jak ve v kyvném tak i pevném reïimu. K zametání rohû a hran se boãní kartáãe automaticky vych lí a právû tak se opût zatáhnou. KMR 15 D Zametací stroj s posedem pro velké plochy Vodou chlazen prûmyslov motor Osvûtlení schválené pro provoz na pozemních komunikacích KMR 15 D KAT: s katalyzátorem Technické údaje KMR 15 D KMR 15 D KAT KMR 15 B KMR 15 Lpg Pohon Naftov motor Naftov motor Kubota OHVbenzinov motor, B&S OHVmotor, B&SLPG 11,8 kw/4takt 14 kw/4takt 11,8 kw/4takt 6,7 kw/4takt Max. plo n v kon m 2 /h Pracovní ífie Pracovní ífie s 1/2 boã. kartáãem 12/15 12/15 12/15 12/15 Nádoba zameten ch neãistot l Stoupavost % Pracovní rychlost km/h 10/16 10/16 10/16 10/16 Plocha filtru m 2 12,0 12,0 12,0 12,0 Hmotnost kg Rozmûry (d x x v) Příslušenství Plnû hydraulick pohon 1800 x 1290 x x 1290 x x 1290 x x 1290 x 1400 Princip pfiehazování Dva boãní kartáãe / / / / Nastaviteln poãet otáãek boãního kartáãe Servofiízení VyprazdÀování do v ky vpfiedu/vzadu / / / / Objednací číslo / / / /116 14

15 Zametací stroje s odsáváním a posedem V používání pro těžký průmysl Speciálnû vyvinut pro poïadavky v tûïkém prûmyslu: KMR 1700 zamete od jemného prachu aï po hrubé neãistoty jednodu e v e. K dostání s benzinov m/lpg motorem, naftov motorem a jako naftová verze KAT etrná vûãi Ïivotnímu prostfiedí. Velk kulat filtr zaji Èuje z 99,9% bezpra nost. Po kaïdém zastavení motoru dojde automaticky k oãi tûní filtru. âi tûní filtru lze provést stisknutím knoflíku. Pra n vzduch se pfiedãistí labyrintov m systémem. Hydraulické vyprazdàování do v ky: AÏ 300 l zameten ch neãistot lze pohodlnû vyklopit (od cm aï do 1,60 m v ky v jezdu.) Tfii rûzné provozní reïimy: v kyvn pro zvlnûné podklady, pevn pro hladké povrchy a kombinace v kyvného reïimu s volbou pevného zaji tûní pro ãi tûní prohlubní v podkladu. V pfiístrojové desce jsou v echny obsluïné a kontrolní nástroje sefiazeny tak, aby se fiidiã mohl rychle orientovat. Ergonomicky tvarované sedadlo a servofiízení v sériovém provedení. Rychlost otáãení boãního kartáãe lze pfiizpûsobit stavûcím roubem zametanému odpadu. KMR 1700 Pro pouïívání v tûïkém prûmyslu Vodou chlazen prûmyslov motor K dostání kvalitní kabina KMR 1700 D Naftov motor Kubota 14 kw/4takt /16 9, x 1510 x 1430 KMR 1700 D KAT: S katalyzátorem KMR 1700 D KAT Naftov motor Kubota 14 kw/4takt /16 9, x 1510 x 1430 KMR 1700 B/Lpg LPGmotor Kubota 17,2/15,7 kw/4takt /16 9, x 1510 x 1430 / / / / / / Katalyzátor Bohaté originální pfiíslu enství Kärcher naleznete na stranách 18/19. Baterie a nabíjeãky baterií na stranû

16 Účel používání určuje výbavu Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním jsou používány na nejrozličnějších plochách a pro nejrozličnější požadavky čištění. Jejich efektivita závisí přitom také na používání optimálního příslušenství od zametacích válců přes filtr až po přídavná zařízení. Hospodárná technika kartáčů Čištění koberců Zametací stroje Kärcher pracují standardnû s kartáãi z polyamidu, protoïe je tento materiál pouïiteln na hrubé a hladké povrchy a vydrïí tfiikrát déle neï bûïné polypropylenové kartáãe. V hodou jsou krat í doby na pfiípravu strojû a del í Ïivotnost. Standardní hlavní zametací válce zametacích strojû s odsáváním a zametacích strojû s posedem jsou sériovû konstruovány s Vosazením tûtin, coï umoïàuje optimální plnûní nádoby na zameten odpad. Standardní zametací válec právû tak kombinuje tvrdé (ãerné) i mûkké (Ïluté) tûtiny a zaji Èuje tím optimální v sledek zametání na témûfi v ech plochách. U velk ch kobercov ch ploch se vyplatí pouïívání zametacího stroje Kärcher. Vybaven antistatick m zametacím válcem a sítem útkov ch smyãek ãistí fiádnû a hospodárnû, neboè prach a hrubé neãistoty jsou odstranûny v jednom pracovním kroku nezávisle na elektrické síti, tzn. ve velkém dosahu. 16

17 Příslušenství zametacích strojů a zametacích strojů s odsáváním Efektivní používání filtru Nástavbové sady Dobré v sledky zametání jsou závislé i na volbû správného filtru jemného prachu. Kärcher nabízí technicky vyzrálé postupy, které jsou díky integrovan m ãistícím systémû a prací schopnosti materiálû mimofiádnû cenovû v hodné s dlouhou Ïivotností. Filtry odpovídají BIA kategorii M. Díky rûznému speciálnímu vybavení lze zametací stroje Kärcher s posedem pfiizpûsobit poïadavkûm zvlá tních oblastí pouïívání od ochranné kabiny proti povûtrnosti aï po osvûtlení dle národních pfiedpisû. 17

18 Příslušenství originální příslu š en ství Boãní kartáãe a zametací válce Použití / Pol. Objednací Délka / výhody číslo průměr () KM 6 I KM 70/20 C KSM 690 BAT/Profi Pack KSM 7 B/BAT/Pack/Profi Pack KM 85/ W P/Bp/Bp Pack KM 85/ W P Adv/Bp Adv/Pack KMR 0 T KM 90/45 R Bp/Bp Pack KMR 10 S B/BAT/Pack KM / R Bp/Bp Pack KM / R P/D/Lpg KMR 12 BAT/Pack KMR 12 B/D/Lpg KM 120/1 R Bp/Bp Pack KM 120/1 R P/D/Lpg KMR 15 B/D/Lpg KMR 1700 B Lpg/D Standardní boãní kartáã Boãní kartáã mûkk Boãní kartáã tvrd Boãní kartáã s pln m osazením tûtinami Boãní kartáã s ocelov mi tûtinami Standardní zametací válce Hlavní zametací válec mûkk /pfiírodní Hlavní zametací válec mûkk /odoln proti mokru Hlavní zametací válec tvrd Hlavní zametací válec Vysoko/nízko Antistatick Hlavní zametací válec Profi Plnû osazen tûtinami Univerzální osazení tûtinami odolné proti mokru, dlouhá Ïivotnost, vhodné pro v echny povrchy Zamete jemn prach na kaïdém povrchu, odoln proti mokru, pro vnitfiní a venkovní prostory OdstraÀuje pevnû ulpûlé neãistoty na venkovních plochách, odoln proti mokru, lehce abrazivní OdstraÀuje jednodu e velké mnoïství jemn ch neãistot, napfi. písek Pro odstraàování vrstev a mechu, abrazivní, pouze pro venkovní prostory Univerzální osazení tûtinami odolné proti mokru, dlouhá Ïivotnost, vhodn pro v echny povrchy S pfiírodními tûtinami speciálnû pro zametání jemného prachu na hladk ch podlahách ve vnitfiních prostorách, není odoln proti mokru, není vhodn pro abrazivní podlahy Zamete jemn prach na kaïdém povrchu ve vnitfiních a venkovních prostorách, odoln proti mokru Pro odstraàování pevnû ulpûl ch neãistot ve venkovních prostorách, odoln proti mokru Pro lep í vymetání z prohloubenin v povrchu jako napfi. ÏlabÛ nebo spár K ãi tûní kobercû, zabraàuje elektostatick m v bojûm K zachycení velkého mnoïství neãistot (profi) OdstraÀuje jednodu e velká mnoïství jemn ch neãistot, napfi. písek; odoln proti mokru, ve vnitfiních a venkovních prostorách (plné osazení tûtinami) Souãástí dodávky moïné pfiíslu enství 1 Do v robního ãísla od v robního ãísla

19 Příslušenství originální příslu š en ství Filtry/nástavbové sady KM 70/20 C / 2 SB KSM 690 BAT/Profi Pack KSM 7 B/BAT/Pack/Profi Pack KM 85/ W P/Bp/Bp Pack KM 85/ W P Adv/Bp Adv/Pack KMR 0 T KM 90/45 R Bp/Bp Pack KMR 10 S B/BAT/Pack KM / R Bp/Bp Pack KM / R P/D/Lpg KMR 12 BAT/Pack KMR 12 B/D/Lpg KM 120/1 R BP/Bp Pack KM 120/1 R P/D/Lpg KMR 15 B/D/Lpg KMR 1700 B Lpg/D Použití / Pol. Objednací výhody číslo Vliesov filtr Samostatn kulat filtr Ploch skládan filtr Filtr na chomáãe Umûl filtr, odoln proti mokru, vymyvateln, etfií náklady na údrïbu Umûl filtr, odoln proti mokru, vymyvateln, etfií náklady na údrïbu Umûl filtr, odoln proti mokru, vymyvateln, etfií náklady na údrïbu Papírov filtr pro lep í filtraci jemného prachu k bezpra nému zametání K zametání kobercû. ZabraÀuje ucpání filtru kobercov mi vlákny Nástavbové sady Boãní kartáã vlevo Ochranná stfiecha pro obsluhu Kabina na ochranu proti nepfiízni poãasí Komplet, vãetnû standardního boãního kartáãe ke zv ení plo ného v konu / / / / Nutná k provozování zametacího stroje v prostoru v kov ch regálû. Odpovídá poïadavku DIN S v straïn m majákem /.7 S pfiedním sklem, stûraãem, flexibilní prûhlednou plachtou vãetnû vstupních dvefií Zasklení kolem stûraãe, uzamykatelné nástupní dvefie Osvûtlení Bezpeãnostní pneumatiky Ostatní nástavbové sady Topení pro kabinu na ochranu proti nepfiízni poãasí /.7 V straïn maják /.7 Osvûtlení dle vyhlá ky o podmínkách provozu vozidel na pozemních /.7 komunikacích; pro pouïívání na vefiejn ch komunikacích V straïn maják /.7 V straïn maják / /.7 Pracovní osvûtlení k doplàkovému osvûtlení napfi v podzemních garáïích nebo skladov ch halách Doporuãeno pfii zametání kovov ch pon, sklenûn ch stfiepû atd /.7 vzadu; celopryïové; nutné 2 kusy vzadu; celopryïové /.7 vzadu; celopryïové (pro KMR 15 i vpfiedu) /.7 vzadu; plné; pro Bverzi: nutné 2 kusy /.7 vpfiedu; plné; pro Bverzi /.7 vpfiedu; plné /.7 vpfiedu celopryïové; nezanechávající stopy /.7 vzadu celopryïové; nezanechávající stopy; nutné 2 kusy /.7 vpfiedu celopryïové; nutné 2 kusy vzadu celopryïové; nezanechávající stopy; nutné 2 kusy /.7 vpfiedu celopryïové; nezanechávající stopy /.7 vzadu celopryïové; nezanechávající stopy; nutné 2 kusy /.7 celopryïové (2 vzadu, 1 vpfiedu) /.7 Automatické oãi Èování filtru; automatické oãi Èování /.7 kulat ch filtrû elektromotorem /.7 Poãítadlo provozních hodin pro jednoduch /.7 pfiehled intervalû údrïby. Nárazník pro pfiední kola; z ocelové trubky, /.7 na ochranu ãelní ãásti stroje. Nárazník s ochrannou mfiíïí; na ochranu /.7 ãelní ãásti stroje. Li ty ochranné mfiíïe; zabraàuje boãním stopám po odûru, /.7 Materiál tvrdé dfievo, nezanechávající stopy. Snûhov tít; k odklízení men ího mnoïství snûhu Brzda; k bezpeãnému zabrïdûní na stoupání > 2% V kové pfiestavûní zametacího válce; k lep ímu vymetení silnû profilovan ch ploch Sací hadice; k vysávání rohû /.7 Sací hadice; k vysávání rohû /.7 1 Sací hadice; k vysávání rohû /.7 2 Tlumiã v fuku; ke sníïení emisí hluku Varovn signál; varovn tón pfii jízdû vzad /.7 Násypná klapka odpadu; pro vût í, samostatnû nasbírané pfiedmûty /.7 Vnûj í plnicí hrdlo; k plnûní bez otevírání kapoty /.7 Litter Picker; ke sbûru odpadu /.7..0 Samostatná montáï..7 MontáÏ ze závodu vãetnû montáïních nákladû Souãástí dodávky MoÏné pfiíslu enství 1 pouze pro KM / R D 2 pouze pro KM / R P a Lpg 3 bez v straïného majáku 19

20 Příslušenství originální příslu š en ství Baterie a nabíjeãky baterií KSM 690 BAT KSM 690 Profi Pack KSM 7 BAT/Pack KSM 7 Profi Package KM 85/ W Bp/Pack KM 85/ W Bp Adv/Pack Adv KMR 0 T KM 90/45 R Bp/Pack KMR 10 S B KMR 10 S BAT/Pack KM / R Bp/Pack KM / R P/D/Lpg KMR 12 BAT/Pack KMR 12 B/D/Lpg KM 120/1 R Bp/Pack KM 120/1 R P/D/LPG KMR 15 B/D/Lpg KMR 1700 B Lpg/D Položka Název / Objednací popis číslo Pro stroje se spalovacím motorem (B, D, LPG) Pro stroje s bateriov m provozem 12 V Pro stroje s bateriov m provozem 24 V 1 baterie (12 V, 12 Ah, baterie startéru) baterie (12 V, 12 Ah, baterie startéru) baterie (12 V, 44 Ah baterie startéru, suchá, pfiednabitá) baterie (12 V, 88 Ah (C5) bezúdrïbová; baterie startéru) nabíjeãka 12 V k bateriím a nabíjeãka 12 V k bateriím a baterie (12 V, 40 Ah bezúdrïbová) baterie (12 V, Ah bezúdrïbová) baterie (12 V, 60 Ah bezúdrïbová) baterie (12 V, 60 Ah bezúdrïbová) nabíjeãka 12 V k bateriím nabíjeãka 12 V k bateriím nabíjeãka 12 V k bateriím nabíjeãka 12 V k bateriím baterie (12 V, 60 Ah bezúdrïbová) nutné 2 kusy 16 baterie (12 V, 75 Ah bezúdrïbová) nutné 2 kusy 17 baterie (12 V, 75 Ah bezúdrïbová) nutné 2 kusy 18 baterie (12 V, Ah bezúdrïbová) nutné 2 kusy 19 baterie (6 V, 160 Ah bezúdrïbová) nutné 4 kusy 20 baterie (6 V, 175 Ah PzS bezúdrïbová) nutné 4 kusy 21 baterie (6 V, 240 Ah bezúdrïbová) nutné 4 kusy 22 baterie (24 V, 175 Ah bezúdrïbová) sada baterií obsahuje 6 6 Vbaterií a spojovací kabel 23 baterie (6 V, 180 Ah bezúdrïbová) nutné 4 kusy 23 baterie (24 V,180 Ah bezúdrïbová) sada baterií obsahuje 6 6 Vbaterií a spojovací kabel 24 baterie (24 V, 240 Ah bezúdrïbová, ve vanû) bateriová sada a nabíjeãka baterií vãetnû vidlice nabíjeãky a spojovacího materiálu (4x6 V, 240 Ah (C5), GiV bezúdrïbová) 26 bateriová sada a nabíjeãka baterií vãetnû vidlice nabíjeãky a spojovacího materiálu (24 V, 240 Ah (C5), PzS bezúdrïbová, baterie ve vanû) 27 bateriová sada a nabíjeãka baterií vãetnû vidlice nabíjeãky a spojovacího materiálu (24 V, 240 Ah...) 28 baterie (24 V, 400 Ah bezúdrïbová ve vanû) baterie (24 V, 400 Ah...) nabíjeãka 24 V baterie nabíjeãka 24 V baterie a nabíjeãka 24 V baterie nabíjeãka 24 V; zabudovaná nabíjeãka pouze pro varianty package, k baterii a / nabíjeãka 24 V pro baterii / nabíjeãka 24 V pro baterii nabíjeãka 24 V pro baterii nabíjeãka 24 V pro baterii nabíjeãka 24 V baterie nabíjeãka 24 V baterií nabíjeãka 24 V baterie nabíjeãka 24 V baterie nabíjeãka 24 V baterií / nabíjeãka 24 V baterií Souãástí dodávky 1 Pouze pro verze BAT MoÏné pfiíslu enství 2 Souãástí dodávky pouze u verzí Pack; volitelnû k dostání pro verzi BAT 3 K dostání pouze pro verzi Pack 4 U základního vybavení KM 120/1 R pouze ve spojení s drïákem a U základního vybavení KM 120/1 R pouze ve spojení s drïákem

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

KDE PLATÍ ZKUŠENOST!

KDE PLATÍ ZKUŠENOST! TRADICE A VYSPĚLÁ TECHNIKA Z JEDNÉ ZEMĚ Japonsko, zemû star ch tradic, dokázalo svou vyspûlou technickou úroveà v mnoha rûzn ch smûrech. JiÏ o mnoho let dfiíve japonská elektronická zafiízení znaãnû pfiispûla

Více

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje s benzínovým motorem Vysokotlaké čisticí přístroje na horkou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje stacionární Průmyslové vysavače

Více

Polonesené pluhy SERVO 65. Pöttinger SERVO 97+211.08.1207

Polonesené pluhy SERVO 65. Pöttinger SERVO 97+211.08.1207 Polonesené pluhy SERVO 65 Pöttinger SERVO 97+211.08.1207 Polonesené pluhy SERVO 65 pluhy pro V posledních desetiletích do lo v polním hospodáfiství ke znaãnému rozvoji. Kultivace, hnojení, ochrana rostlin

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky

Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky A B R A S I V E S Obsah v eobecnû Brousicí systémy sia : základní pfiedpoklad pro dosaïení kvalitního povrchu 4 sia chrání Va e zdraví: rozsáhlé informace k zaji

Více

Zoom Teleskopické kolové nakladače Kramer s pohonem všech kol 750T 680T

Zoom Teleskopické kolové nakladače Kramer s pohonem všech kol 750T 680T Zoom Teleskopické kolové nakladače Kramer s pohonem všech kol TELESKOPICKÉ KOLOVÉ NAKLADAČE KRAMER SE JIŽ DNES SOUSTŘEDÍ NA TO, CO JE PRINCIPEM FUNGOVÁNÍ PRO BUDOUCNOST A CO JE VÝHODNÉ: VÍCEÚČELOVÉ VYUŽITÍ

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou

Více