Optimalizace vývojového procesu webových aplikací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optimalizace vývojového procesu webových aplikací"

Transkript

1 Optimalizace vývojového procesu webových aplikací Vratislav Čermák, Zdeněk Havlíček Katedra informačních technologií, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 - Suchdol Abstrakt Příspěvek je zaměřen na návrh a vývoj aplikací určených pro provoz na internetu, tedy aplikací ovládaných prostřednictvím standardního webového prohlížeče. Je představena nová metodika ETWA (Efektivní Tvorba Webových Aplikací), která umožňuje snadnější a rychlejší vývoj webových aplikací. V rámci navrhované metodiky se využívá tzv. XML kolektor, který umožňuje jazykově oddělené shromažďování transportních dat a následný paralelní postup několika profesí, které se podílejí na vlastní tvorbě aplikace. Přínosy metodiky nejsou zaměřeny na žádnou konkrétní technologii, jazyk nebo platformu a jsou využitelné při řešení různých internetových projektů. Klíčová slova: Internetové projekty, Webové aplikace, metodika ETWA, XML kolektor Abstract The article is focused on design and development of applications intended for running at the Internet. It means applications controlled via the standard web browser. The new ETWA (abbreviation for Effective Web Application Development in Czech) philosophy of easier and faster development of web applications is presented in the article. The XML Collector idea enables transport data collection in different (programming and markup) languages. That facilitates to all project s roles to work in parallel. ETWA philosophy benefits are not connected to any concrete technology, language or platform. It can be used for different types of internet projects. Key words: Internet projects, Web applications, ETWA method, XML Collector 1. Úvod V souvislosti s rozvojem Internetu a využíváním třívrstvé C/S architektury se při tvorbě aplikací a informačních systémů prosazují internetové technologie. Stále častěji se vytvářejí nové webové aplikace. Webovou aplikaci lze chápat jako souhrn dat, programových prostředků (zejména aplikačního software) a technických prostředků v rámci informačního systému, sloužících (většinou koncovému) uživateli k řešení jeho úlohy prostřednictvím www technologií. Hlavní výhodou těchto aplikací je nezávislost na použitém hardwarovém a programovém vybavení na straně klienta a možnost volného přístupu z libovolného počítače, který je připojen k Internetu. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2009 7

2 Vratislav Čermák, Zdeněk Havlíček Požadavky na vývoj webových aplikací vycházejí z podnikatelské reality. Jsou vyvíjeny na míru podniku, a to proto, že software zajišťující požadovanou funkčnost není buď k disposici nebo je příliš drahý pro nasazení v daném podniku. Existuje celá řada přístupů, jak řídit a realizovat softwarový projekt. Např. Guckenheimer [1] porovná protikladné přístupy tzv. úkolocentrický (work-down) a hodnotocentrický (value-up). Postupy při tvorbě www aplikace vycházejí z obecných metod projektování informačních systémů, ale vzhledem ke specifickým vlastnostem www technologií hovoříme obecně o internetových projektech. 2. Cíl práce a metodika Cílem příspěvku je analyzovat současný stav řešení internetových projektů tvorby webových aplikací a představit výsledek vlastního výzkumu, tj. novou metodiku ETWA. Analýza současného stavu byla zajištěna především z hlediska profesí, které se podílejí na realizaci internetového projektu. Metodika ETWA vychází z principů běžně využívaných metodik projektového řízení a řeší praktický problém při vlastní tvorbě webové aplikace, tj. využitím jazyka XML umožňuje efektivněji zajišťovat posloupnost činností při realizaci internetového projektu s cílem zkrácení celkové doby realizace a efektivního využití lidských zdrojů. 3. Zvláštnosti internetových projektů Voldán [2] uvádí, že u internetového projektu trvajícího čtyři měsíce je 95 % práce vykonáno během prvních dvou měsíců a další dva měsíce potom trvá dokončování projektu. Tento paradox vyplývá ze specifik internetových projektů, mezi ně patří především grafické uživatelské rozhraní a orientace na různé cílové skupiny. Význam grafického uživatelského rozhraní U internetových (nebo intranetových) projektů je uživatelské rozhraní většinou velice důležité, a to především z hlediska grafického designu, celkové logiky ovládání, rozmístění ovládacích prvků na stránce, apod. Vytvořené aplikace často slouží několika zcela rozdílným cílovým skupinám. Komunikace s designéry však pro řadu projektových manažerů z oblasti informačních technologií představuje značný problém, neboť dříve či později zjistí, že grafici komunikují úplně jiným jazykem a myslí jiným způsobem než programátoři nebo konzultanti. Orientace na cílové zákazníky Důležitým předpokladem internetových řešení je efektivní komunikace s cílovou skupinou. V současnosti bývá častěji zadavatelem internetových projektů marketingové oddělení než IT oddělení firmy. Je třeba si uvědomit, že lidé z oblasti marketingu přemýšlí o problému zcela jiným způsobem než lidé z IT, proto je vhodné cíle projektu a cílovou skupinu vyjádřit v obrazech. Vhodné jsou i příklady a přirovnání, aby byly cíle projektu skutečně vnímány stejně. Marketingové oddělení na vizuální část projektu obvykle klade velký důraz. Přechod projektu v průběžný rozvoj Softwarový projekt se obvykle definuje jako řešení nějakého přesně specifikovaného problému nebo řešení úkolu, v daném časovém rámci a s určeným 8 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2009

3 Optimalizace vývojového procesu webových aplikací rozpočtem. Internetové projekty nebývají přesně zadány a často přecházejí do fáze nespecifikovaného, průběžného rozvoje. Pro úspěšnou realizaci projektu je třeba vytvořit systém řízení požadavků. Systém by měl zajistit především podchycení všech požadavků (včetně jejich schválení či odmítnutí), sledování stavu realizace schválených požadavků. Rozpočet zadavatele Omezený rozpočet není pouze specifikem internetových projektů, ty jsou však z tohoto úhlu pohledu opět určitým způsobem odlišné. Jak již bylo zmíněno, jejich zadavatelem je velmi často marketingové oddělení firmy. Marketingové rozpočty stále ještě reflektují tradiční reklamní model obchodu - reklamní agentury získávají prostředky z provize za prodej médií, a z ní pokrývají i náklady na vytvoření toho, co se v nich má prezentovat. Většina marketingového rozpočtu firmy jde proto na média - jenomže v případě Internetu představuje hlavní část nákladů vytvoření vlastního řešení, nikoliv médium jako takové. Internetová řešení se sice dají často zrealizovat velice levně, avšak téměř vždy na úkor kvality, spolehlivosti a především bezpečnosti. 3.1 Role v projektu webové aplikace Webová aplikace představuje funkční softwarový výsledek internetového projektu. Tvorby aplikace se účastní různé profese, které mají na projektu a jeho úspěšné realizaci svůj podíl a svoji odpovědnost viz obrázek č.1. Obr. č. 1 Standardní vývojový proces webových aplikací Analytik Role analytika je v projektu nejvíce potřebná v začátku, v době přípravy zadání, komunikuje se zákazníkem, vytváří přípravné dokumenty pro vlastní přípravu a tvorbu aplikace. Role analytika v projektu může být dělena dle specializace na určité části aplikace (systémový návrh, provedení GUI, informační architektura, komunikační model, marketingový model) a toto rozdělení vždy závisí na schopnostech nominované osoby, na možnostech a pravidlech organizace. Výstupem práce analytika je dokument analýzy nebo specifikace, diagramy SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2009 9

4 Vratislav Čermák, Zdeněk Havlíček představující návrh fungování celé, nebo části připravované aplikace. Diagramy mohou představovat např. databázové relace, procesní návrh, návrh datových toků, případy užití, stejně tak jako rozvržení grafických elementů a způsob ovládání aplikace. Hlavní část práce analytika je odvedena především na počátku projektu. V průběhu realizace analytik působí spíše jako konzultant a operativně ve spolupráci s týmem doplňuje nebo upravuje části specifikace tak, aby aplikace a dokumentace byly po dokončení konzistentní. Grafik Role grafika je velmi důležitá a specifická pro webové aplikace. Při tvorbě klasických desktopových aplikací obvykle není grafik v projektovém týmu zastoupen. Webová aplikace běží v jednom okně, je založena na sekvenčním přechodu mezi jednotlivými kroky, musí působit na uživatele atraktivně a být snadno ovladatelná. Použité grafické prvky nesmí výrazně zpomalovat načítání stránky. Grafik musí počítat s tím, že si uživatel může měnit velikost okna, velikost písma apod. Kodér Kodér je označení role, pro kterou se v praxi používá mnoho různých termínů: HTML programátor, CSS specialista, Front-End Web Developer, apod. Pro naše účely je kodérem míněn HTML/CSS specialista, který zná současné značkovací jazyky (HTML, XHTML, XML) a zároveň ovládá kaskádní styly CSS a dokáže převést grafický návrh do podoby statické stránky. Obecně lze tedy práci roli kodéra spatřovat v transformaci grafického materiálu do sady statických XHTML stránek s použitím formátování typu CSS. Předávaný výstup by měl být ověřen na různých platformách a být validní dle veřejných specifikací. Programátor Aplikace funguje, jestliže reaguje na vstupy od uživatele, vrací mu relevantní výstupy a nabízí mu další možnosti pokračování v práci. A právě tyto požadavky musí zaštítit programátor. Pro svoji práci využívá různé programovací jazyky (PHP, ASP/.NET, Java, Ruby,...). Volba jazyka je závislá čistě na preferenci nebo znalosti programátora a většinou nemá zásadní vliv na naplnění cílů projektu. Od programátora se očekává práce s datovými zdroji, zpracování vstupů uživatele, ošetření chyb, ovládání serverových částí, komunikace s okolními systémy, příprava dat pro uživatelské rozhraní (UI), apod. Role programátora může být v závislosti na typu organizace dále dělena. Obecně lze do této role zařadit také databázové specialisty, JavaScript programátory nebo Flash programátory. Tester Jde o roli a činnost, která je implementována i v mnoha jiných odvětvích, ale nikde není tak podceňována jako právě v IT. Testování webových aplikací se provádí v mnohých případech pouze během vývoje. Integrační testování před předáním díla zákazníkovi nebo spuštěním do ostrého provozu se zajišťuje jen zřídka. Tento fakt je dán především způsobem řízení projektů, nižší mírou rizika a také nižším rozpočtem na aplikace tohoto typu. 10 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2009

5 Optimalizace vývojového procesu webových aplikací Projektový manažer Projektový manažer se účastní všech fází projektu viz obr. č. 2. Je primárně zodpovědný za specifikaci, vymezení rozsahu, času a alokaci zdrojů, a tedy i dodávku celého projektu. Dohlíží na průběh realizace a porovnává dosažené výkony vůči plánu a milníkům, které byly stanoveny. V okamžiku, kdy se některá část začne zpožďovat, nebo je identifikováno navýšení odhadované pracnosti, musí projekt přeplánovat, což s sebou nese další rizika v nedostupnosti zdrojů v nově naplánovaném čase. I přesto že se pracovní alokace jednotlivých rolí na projektu prolínají, představuje nedostupnost jedné role značný problém, neboť není možné pokračovat na navazujících činnostech. Projektový manažer odsouhlasuje vstupy jednotlivých týmů, provádí průběžnou kontrolu kvality výstupů. Mimo řízení vlastního týmu je zodpovědný za komunikaci se zákazníkem, prezentaci výsledků a plnění projektového plánu. Domlouvá případné posuny projektu a další dopady. Nezbytnou administrativní částí práce projektového manažera je kontrola výkazů odpracované práce, reporting nadřízeným, otevírání a uzavírání projektu, včetně jeho vyhodnocení. Obr. č. 2 Role v průběhu internetového projektu 4. Metodika pro zefektivnění procesu vývoje - ETWA Na základě základě teoretických poznatků a praktických zkušeností autorů je navržena nová metodika ETWA (Efektivní Tvorba Webových Aplikací), která má zefektivnit a urychlit vývoj webových aplikací. Cílem metodiky je implementačně nezávislý návrh, který je možné aplikovat na vývoj internetových projektů na úrovni malých a středních podniků. Metodika je navrhována pro webová studia a developerské společnosti, realizující projekty malého až středního rozsahu. Metodika se zatím neorientuje na velká (enterprise) řešení. Princip metodiky je založen na tom, že všechny tři hlavní projektové role - grafik, kodér a programátor - mohou paralelně pracovat s svých činnostech - tj. tvorbě designu, přípravě šablon a programování (viz obr. č.3). SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

6 Vratislav Čermák, Zdeněk Havlíček Obr. č. 3 Princip metodiky ETWA 4.1 Prvky metodiky Transportní vrstva Hlavním prvkem metodiky ETWA je vložení nové mezivrstvy mezi vrstvu aplikační logiky a vrstvu prezentační. Nově vložená vrstva bude transportní a bude obsahovat veškerá data potřebná pro vytvoření obsahu (nikoliv vzhledu) uživatelského rozhraní a zobrazení požadovaných výstupů - viz obr. č. 4. Obdobné přístupy jsou již používány v konceptu MVC [4], kdy vrstva modelu zajišťuje vytvoření datové struktury a její následné použití v jednotlivých šablonách, tedy views. Obdobně je použit přístup v šablonovacích systémech, které pro sestavení transportní vrstvy využívají různé typy proměnných nebo objektů programovacího jazyka. Obr. č.4 Zavedení transportní vrstvy 12 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2009

7 Optimalizace vývojového procesu webových aplikací XML kolektor Aby bylo možné shromáždit veškerá data, je nutné implementovat do aplikace sběrač dat, který je v rámci metodiky ETWA nazýván XML kolektor. Jeho primárním významem je strukturované ukládání dat z jednotlivých mezivýstupů aplikačních součástí. XML kolektor může být implementován např. jako sdílená funkce, třída (resp. objekt), kolekce nebo pole hodnot či objektů. Ačkoliv je tento prvek nazýván jako XML kolektor, nebude se vytvářet na úrovni aplikace jako XML kód, nýbrž jako hierarchická data sestavená na základě prostředků programovacího jazyka. Schéma fungovaní XML kolektoru je uvedeno na obr. č. 5. Rozhraní pro práci s kolektorem musí být poskytováno na úrovni programovacího jazyka, aby nemusel programátor definovat strukturu XML a zaobírat se XML reprezentací dat. Naopak v kódu aplikace by se tak neměly již vyskytovat deklarace typu print, echo, apod. zobrazující nějaké výstupy přímo do stránky. Všechny tyto výstupy aplikace by měly být předávány do XML kolektoru. Jestliže jsou programátoři zvyklí na používání některého z frameworků, není pro ně podobný způsob ničím zásadně novým, jen je striktně požadováno oddělení různých typů dat. XML kolektor by měl být naplněn daty tak, aby na straně prezentační vrstvy nebylo nutné jakékoliv údaje dopočítávat, či získávat pomocí konstrukcí programovacího jazyka. Obr. č. 5 Princip fungování XML kolektoru SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

8 Vratislav Čermák, Zdeněk Havlíček Serializace Serializace je obecně používaný postup pro uložení datových struktur (proměnných, polí, kolekcí, objektů, apod.) do formátu, ve kterém je možné tato data uložit do databáze, trasportovat přes internet. Cílem serializace je objekt zabalit a uložit pro použití v budoucnu (např. při opětovném přihlášení uživatele), nebo jej odeslat do jiného systému, kde je možné serializovaný objekt obnovit a dále s ním pracovat. Kromě možností překonání omezení transportních vrstev nebo relačních databázových úložišť, umožňuje serializace elegantní formu klonování objektů programovacího jazyka. Výhod XML serializace je možné využít i v metodice ETWA, kde je doporučena pro vytváření XML vrstvy mezi aplikačním kódem a prezentační vrstvou. Data nashromážděna do jednotného úložiště pomocí XML kolektoru představují datový vstup pro serializaci. Aby byla tato data následně dobře použitelná pro účely prezentační vrstvy, je nutné zavést pravidla a ta prostřednictvím pravidel XML kolektoru vyžadovat. Do serializace tak vstupuje jeden velký datový objekt, obsahující veškerá data, která jsou požadována k předání do prezentační vrstvy. Jestliže je XML kolektor navržen dostatečně efektivně a obsahuje data v dohodnuté struktuře, je pak vlastní vytvoření XML pro účely prezentační vrstvy velice jednoduché Validace dat Metodika ETWA zavádí validaci generovaných XML dat ještě předtím, než je dokument předán do XML mezivrstvy. K vytvoření definice elementů bylo v minulosti využíváno převážně schéma dokumentu ve formátu DTD (Document Type Definition). V rámci metodiky ETWA se pro popis schématu dokumentu využívá validační schéma RELAX NG, které se zapisuje v syntaxi XML a celkové vyjádření schématu je velmi kompaktní Tvorba šablon uživatelského rozhraní Práce kodéra se v tomto případě omezuje pouze na používání HTML a formátovacích stylů (stylesheets), které umožňují formátovat výstup pro potřeby uživatelského rozhraní. Využívají CSS (Cascading Style Sheets) a jazyk XSLT. Každá vytvořená šablona transformuje data ze vzorového XML dokumentu do jednotlivých stránek odpovídajících jednotlivým navrženým designům. Data, která nejsou do šablony zaslána, se ve výsledné stránce vůbec nezobrazí, neboť není spuštěno renderování příslušné části šablony z důvodu chybějících dat. Naopak invalidní data, která by byla do šablony poslána při běžném zpracování, jsou odfiltrována již na úrovni validace dat vůči např. Relax NG schématu a v šabloně, resp. uživatelském rozhraní, se taktéž nezobrazí. V internetovém prohlížeči tak kodérovi vznikají skutečné stránky, přidáním nebo odebráním elementů ze zdrojového XML souboru mohou být simulovány různé stavy. Prostřednictvím odkazů obsažených uvnitř XML dokumentu je možné šablony navzájem propojit a vytvořit tím prototyp. Ten samozřejmě neobsahuje aplikační kód a proto slouží pouze pro představu jak budou prvky uživatelského rozhraní vypadat, jak budou na stránce formátovány, atd. Prototyp slouží pro interakci se zadavatelem, který tak má možnost vznést připomínky k ještě nekompletní aplikaci a tyto změny mnohem jednodušeji zapracovat do konceptu 14 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2009

9 Optimalizace vývojového procesu webových aplikací uživatelského rozhraní. Prototyp zároveň působí na zadavatele jako hmatatelný výstup projektu v raném období vývoje a je jím vždy dobře přijat Programování aplikace Programátorům byla odebrána přímá zodpovědnost za uživatelské rozhraní, což představuje hlavní přínos metodiky ETWA oproti standardním postupům. Aplikace pouze generuje data, která předává do XML kolektoru. Výraznou změnou je nezávislost postupu zpracování a uložení dat do XML kolektoru. Obr. č. 6 Návrh procesu vývoje dle metodiky ETWA Hlavním významem navržené metodiky je striktní oddělení role programátora od role kodéra viz obr. č. 6. Společně musí pracovat pouze na přípravě XML dokumentu, který je základem validace transportní vrstvy. Dále ve fázi vývoje může programátor pracovat zcela nezávisle na kodérovi. Navíc umožňuje programátorovi začít pracovat na svém úkolu mnohem dříve, než je tomu u klasických přístupů. Programátor nemusí čekat na dokončení fáze tvorby designu a šablon pro uživatelské rozhraní. Je možné navázat okamžitě na fázi přípravy datové základny, kdy je definováno, jaké výstupy má aplikace produkovat. Metodika ETWA eliminuje vazbu HTML rozhraní na aplikačním kódu. Veškeré výstupy jsou pouze v čistém textu, mají svoje jméno a patří do určité, pojmenované sady dat. V programovém kódu je třeba implementovat XML kolektor, který zajišťuje sběr veškerých výstupů aplikace do jednotného úložiště. To následně transformuje (např. serializací) do předem definovaného XML formátu, který by měl být validován vůči předem definovanému schématu. Výstupem fáze programování je generovaný, validní XML dokument s veškerými daty aplikace. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

10 Vratislav Čermák, Zdeněk Havlíček Každá role pracuje pouze se tou skupinou jazyků, ve které je specializována. Zejména je třeba zdůraznit, že programátor pracuje pouze v prostředí svého programovacího jazyka a prostřednictvím jeho prostředků data odesílá do jednotného datového úložiště (XML kolektoru) pro účely jejich prezentace v uživatelském rozhraní. Díky vlastnostem programového XML kolektoru je možné data vyexportovat do skutečného XML formátu a tato data předat jako statický soubor na vstup uživatelského rozhraní, které vytváří kodér. Tato role naopak výlučně pracuje s jazyky značkovacími - tedy XML (z XML kolektoru, statickými daty), XHTML/CSS (pro vlastní uživatelské rozhraní), XSLT (pro transformaci dat z XML do výstupních stránek) a Relax NG (pro validaci vstupních dat). Vstupní data mají vždy vlastnosti definované ve validačním schématu a proto není nutná přímá interakce s programovým kódem pro účely získání vstupního XML souboru a vygenerování uživatelského rozhraní, ale postačí ručně vytvořený soubor, ve kterém je možné simulovat různá vstupní data a na základě nich generovat uživatelské rozhraní v příslušné formě. 5. Přínosy metodiky ETWA Metodika ETWA byla vyzkoušena při řešení několika relativně menších internetových projektů a získané výsledky přínosy lze shrnout do pěti bodů: 1. Efektivnější vývojový proces webových aplikací - metodika umožňuje provádět některé činnosti paralelně, což umožňuje zkrátit dobu vývoje aplikace. Lze dosáhnout flexibilní alokace grafiků, kodérů a programátorů. 2. Vyšší specializace týmových rolí - základem metodiky je striktní oddělení aplikační a prezentační vrstvy, přičemž jejich spojení je realizováno až v rámci integrační fáze. Každá role v projektu tak pracuje pouze s prostředky a znalostmi, které jsou primárním obsahem její specializace. 3. Rychlejší nasazení změn ve fázi údržby - každá role má v projektu svoji odpovědnost za samostatný funkční výstup, není proto nutné při každém požadavku na změnu nebo údržbu alokovat všechny role. Jasné oddělení zodpovědností umožňuje lépe určit, kdo bude danou změnu realizovat. 4. Podpora různých výstupních formátů oddělení prezentační vrstvy, která generuje výstupy nad strukturovanými daty, umožňuje vytváření výstupů v libovolných formátech a to jen na základě výměny šablony na úrovni prezentační vrstvy tj. bez nutnosti zásahu do aplikačního kódu. 5. Podpora vícejazyčných aplikací skládání výstupů na základě vícejazyčných elementů, či konfiguračních prvků podporuje navrhovaný XML kolektor, který na základě těchto elementů připravuje data pro prezentační vrstvu, v níž je pak možné realizovat uživatelské rozhraní v různých jazycích na základě jedné konzistentní šablony. 6. Závěr Proces tvorby webových aplikací je specifický typ internetového projektu, na kterém se podílí několik rolí (analytik, grafik, kodér, programátor, tester a projektový manažer). Hlavní myšlenkou navržené metodiky ETWA (Efektivní Tvorba Webových Aplikací) je zavedení nové transportní mezivrstvy mezi aplikační a prezentační vrstvu 16 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2009

11 Optimalizace vývojového procesu webových aplikací webové aplikace, která umožňuje realizaci paralelních činností. Dále pak zavedení XML kolektoru, který zajišťuje realizaci transportní vrstvy, striktní validaci dat a zcela odlišný způsob tvorby šablon uživatelského rozhraní. XML kolektor usnadňuje zaznamenání požadavků na budoucí aplikaci a následně paralelní práci několika profesí, které se podílejí na vlastní tvorbě aplikace. Přínosem metodiky je především snadnější a rychlejší vývoj webových aplikací. Tento příspěvek byl zpracován v rámci řešení VZ MSM Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivního využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských systémů. Literatura, použité zdroje: 1. VOLDÁN, J. Zvláštnosti internetových projektů [online]. Publ [cit ] <http://www.park.cz/zvlastnosti_internetovych_projektu/>. 2. GUCKENHEIMER, S., PEREZ J.J. Efektivní softwarové projekty. Brno: Zoner Press, s. ISBN Web application [online]. Wikipedia, posl. revize [cit ] <http://en.wikipedia.org/wiki/web_application>. 4. SINGH I., STEARNS B., JOHNSON M. Web-Tier Application Framework Design. Designing Enterprise Applications with the J2EE(TM) Platform (2nd Edition) (Java Series) [online]. ISBN [cit ] <http://java.sun.com/blueprints/guidelines/designing_enterprise_applications_2 e/web-tier/web-tier5.html>. 5. ZELDMAN, J. Tvorba webů podle standardů XHTML, CSS, DOM a dalších. Praha: Computer Press, ISBN NIEDERST, J. Web design in a nutshell. O'Reilly, s. ISBN SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Dokumentace k programu MMDoc Vypracoval: Petr Dvořák Datum: 15.prosince 2005 1. Úvod 1.1. Účel tohoto dokumentu

Více

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Technologie Java Enterprise Edition Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Přehled tématu Motivace a úvod Infrastruktura pro velké Java aplikace (Java základní přehled) Části třívrstvé struktury servlety, JSP

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy!

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky Angl. termín "MARKUP" ("vyznačování") Smyslem je přidat do textu metainformace: formátovací sémantické Výsledek je prostý

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Institute of Computer Science

Institute of Computer Science Institute of Computer Science Academy of Sciences of the Czech Republic Aplikace Filtry Petra Šeflová Technical report No. 1056 February 2010 Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Prague 8, phone: +420 266 051

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Projekt zavedení elektronického registru dotací a finančních darů v podmínkách Krajského úřadu Jihočeského kraje

Projekt zavedení elektronického registru dotací a finančních darů v podmínkách Krajského úřadu Jihočeského kraje Projekt zavedení elektronického registru dotací a finančních darů v podmínkách Krajského úřadu Jihočeského kraje Ing. Petr Vobejda vedoucí odboru informatiky Dotace a finanční dary poskytované Jihočeským

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

Magento se představuje

Magento se představuje Kapitola 1 Magento se představuje 1.1 Co je to vlastně Magento? Magento je nový profesionální open-source e-shop pro e-commerce 21. století. Nabízí nevídanou flexibilitu, funkčnost a ovládání. S tímto

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí

Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí Obsahová dimenze versus technické moduly Jindřich Marek Zdeněk Uhlíř Národní knihovna ČR Definice pojmů virtuální badatelské prostředí množina

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování Tvorba WWW stránek přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování HTML/XHTML kaskádové styly PHP spolupráce PHP s databázemi Technologie

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah } Terminologie } Prezentace x Obsah } Struktura kódu } Sémantika kódu } Struktura stránky } Šablony } Template

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny:

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny: ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8 Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE Verze IS nebo části IS: Účel poslední změny: Počet listů dokumentu: 1.01 úprava dokumentace 8 Číslo jednací dokumentu:

Více

ENTERPRISE INFORMATION PORTALS

ENTERPRISE INFORMATION PORTALS ENTERPRISE INFORMATION PORTALS Jan Kotek Sybase ČR s.r.o., Tychonova 2, 160 00 Praha 6, ČR Abstrakt Příspěvek pojednává o novém směru vývoje informačních systémů zaměřených na elektronickou komerci tzv.

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

Mobilní trh vize Atos

Mobilní trh vize Atos 20-11-2014 Mobilní trh vize Atos Nabídka Smart Mobility: Dva způsoby reakce na požadavky na mobilitu Enterprise Mobilita pro zaměstnance Téma: Kvalitnější, rychlejší, levnější mobilní Ovlivňuje: Produktivitu

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk HTML5 CSS3 HTML5 a CSS3: CASTRO, E. HTML5 a CSS3. Computer press, 2012 GOLDSTEIN, A., LAZARIS, L. a WEYL, E. HTML5 a CSS3 pro webové designéry. Brno: Zoner Press,

Více

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty.

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Co je to Cloudia CMS? Cloudia CMS je nástroj pro efektivní vývoj a správu webových aplikací. Obsahuje řadu unikátních vlastností a sofistikovaných mechanismů,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Úvod do Groovy pro Java experty

Úvod do Groovy pro Java experty Úvod do Groovy pro Java experty Václav Pech Senior Software Developer JetBrains, Inc. Něco o mně Václav Pech Programátor Nadšenec do Groovy JetBrains Dodavatel Vašich oblíbených nástrojů IntelliJ IDEA,

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS Milan Mišovič, Jana Andrýsková Anotace: Poradenská služba je zákaznicky orientovaný proces, pro který je na bázi současných webových

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 Úvod Základní odvětví železniční infrastruktury Odvětví

Více

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Ročníkový projekt Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Cíle předmětů Vytvoření fungující aplikace, která splňuje definované požadavky Vyzkoušet si celý životní cyklus projektu - specifikace zadání, formování

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com Novinky ve Visual Studio 2010 Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com O čem si dnes řekneme Visual studio 2010 (beta 2) Jazyk C# 4.0 ASP.NET 4.0.NET 4.0 Visual Studio 2010 Beta 2 Jak získat Testovací verze

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Abstract Textová databáze AmphorA

Více

XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ

XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ Vlastimil Čevela 664 42 Modřice, Benešova 279, tel. 547 216 183, http://www.volweb.cz/cevelavl/, e-mail: cevelavl@vol.cz

Více

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle 13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle Studijní cíl Tento blok je věnován práci s XML dokumenty, možnostmi jejich uložení a práce s nimi v databázi Oracle a datovému typu XMLType. Doba nutná

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky PV098 Řízení implementace IS semestrální práce Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP Jiří Kratochvíla, učo 207622, semestr 6, ročník

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

Sázková kancelář Z pekla štěstí

Sázková kancelář Z pekla štěstí Sázková kancelář Z pekla štěstí Řešitelský tým Michal Pfeifer, Martin Halamíček, Jan Blaško, Zdeněk Křepela, Jan Popelka, Jan Mach Úvod Sázková kancelář Z pekla štěstí je malá společnost s několika malými

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie pro vzdělávací obor Programování

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

WebExpress. Web v rukou zákazníka. Modulární publikační systém. WebExpress je ideálním řešením pro. každou moderní organizaci, která

WebExpress. Web v rukou zákazníka. Modulární publikační systém. WebExpress je ideálním řešením pro. každou moderní organizaci, která WebExpress Snadná správa - Systém WebExpress umožňuje kdykoli Web v rukou zákazníka aktualizovat obsah stránek přímo z prostředí webového prohlížeče. K jeho používání postačí běžné uživatelské znalosti

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové

Více

Zaměření IT Podnikání v IT

Zaměření IT Podnikání v IT Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT VOŠ 11. září 2014 Autor: Mgr. Pavel Anderle Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT Předpokládané uplatnění studenta Podnikání v

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9.

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů 9. prosince 2010 Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí stylů Formátování dokumentu pomocí XSL FO Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 12 0:40 UML unifikovaný modelovací jazyk Zkratka tohoto

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

Firemní profil FG Forrest

Firemní profil FG Forrest Firemní profil FG Forrest Název: FG Forrest, a.s. Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 823/33, 110 00 IČ: 2529 0568 Obchodní rejstřík: Rok založení: Kdo jsme: Součástí skupiny FG Forrest: spisová značka B 6941

Více

Seznámení s prostředím dot.net Framework

Seznámení s prostředím dot.net Framework Základy programování v jazyce C# Seznámení s prostředím dot.net Framework PL-Prostředí dot.net - NET Framework Je základním stavebním prvkem, na kterém lze vytvářet software. Jeho součásti a jádro je založené

Více

Řízení reálných projektů, agilní metodiky

Řízení reálných projektů, agilní metodiky Agent Technology Group Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická - České vysoké učení technické Praha, 2009 Osnova Lze vyvíjet software bez metodiky? - bohužel ano menší komerční firmy (zejména vývoj

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Operační systém Google Android Petr Koula 2011 ČZU v Praze Souhrn Diplomová práce zahrnuje

Více

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ RELATIONAL AND OBJECT DATABASES DESIGN DIFFERENCES AND IT S IMPLICATIONS TO MODEL TRANSFORMATION Vít Holub

Více

2002 Magister (Mgr.), studijní program: matematika, specializace matematikamanagement

2002 Magister (Mgr.), studijní program: matematika, specializace matematikamanagement Curriculum Vitae Jméno: Michal Brenner Bydliště: Praha, Česká republika Rok narození: 1979 Vzdělání Dosažené vysokoškolské vzdělání: 2002 Magister (Mgr.), studijní program: matematika, specializace matematikamanagement

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více