Optimalizace vývojového procesu webových aplikací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optimalizace vývojového procesu webových aplikací"

Transkript

1 Optimalizace vývojového procesu webových aplikací Vratislav Čermák, Zdeněk Havlíček Katedra informačních technologií, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 - Suchdol Abstrakt Příspěvek je zaměřen na návrh a vývoj aplikací určených pro provoz na internetu, tedy aplikací ovládaných prostřednictvím standardního webového prohlížeče. Je představena nová metodika ETWA (Efektivní Tvorba Webových Aplikací), která umožňuje snadnější a rychlejší vývoj webových aplikací. V rámci navrhované metodiky se využívá tzv. XML kolektor, který umožňuje jazykově oddělené shromažďování transportních dat a následný paralelní postup několika profesí, které se podílejí na vlastní tvorbě aplikace. Přínosy metodiky nejsou zaměřeny na žádnou konkrétní technologii, jazyk nebo platformu a jsou využitelné při řešení různých internetových projektů. Klíčová slova: Internetové projekty, Webové aplikace, metodika ETWA, XML kolektor Abstract The article is focused on design and development of applications intended for running at the Internet. It means applications controlled via the standard web browser. The new ETWA (abbreviation for Effective Web Application Development in Czech) philosophy of easier and faster development of web applications is presented in the article. The XML Collector idea enables transport data collection in different (programming and markup) languages. That facilitates to all project s roles to work in parallel. ETWA philosophy benefits are not connected to any concrete technology, language or platform. It can be used for different types of internet projects. Key words: Internet projects, Web applications, ETWA method, XML Collector 1. Úvod V souvislosti s rozvojem Internetu a využíváním třívrstvé C/S architektury se při tvorbě aplikací a informačních systémů prosazují internetové technologie. Stále častěji se vytvářejí nové webové aplikace. Webovou aplikaci lze chápat jako souhrn dat, programových prostředků (zejména aplikačního software) a technických prostředků v rámci informačního systému, sloužících (většinou koncovému) uživateli k řešení jeho úlohy prostřednictvím www technologií. Hlavní výhodou těchto aplikací je nezávislost na použitém hardwarovém a programovém vybavení na straně klienta a možnost volného přístupu z libovolného počítače, který je připojen k Internetu. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2009 7

2 Vratislav Čermák, Zdeněk Havlíček Požadavky na vývoj webových aplikací vycházejí z podnikatelské reality. Jsou vyvíjeny na míru podniku, a to proto, že software zajišťující požadovanou funkčnost není buď k disposici nebo je příliš drahý pro nasazení v daném podniku. Existuje celá řada přístupů, jak řídit a realizovat softwarový projekt. Např. Guckenheimer [1] porovná protikladné přístupy tzv. úkolocentrický (work-down) a hodnotocentrický (value-up). Postupy při tvorbě www aplikace vycházejí z obecných metod projektování informačních systémů, ale vzhledem ke specifickým vlastnostem www technologií hovoříme obecně o internetových projektech. 2. Cíl práce a metodika Cílem příspěvku je analyzovat současný stav řešení internetových projektů tvorby webových aplikací a představit výsledek vlastního výzkumu, tj. novou metodiku ETWA. Analýza současného stavu byla zajištěna především z hlediska profesí, které se podílejí na realizaci internetového projektu. Metodika ETWA vychází z principů běžně využívaných metodik projektového řízení a řeší praktický problém při vlastní tvorbě webové aplikace, tj. využitím jazyka XML umožňuje efektivněji zajišťovat posloupnost činností při realizaci internetového projektu s cílem zkrácení celkové doby realizace a efektivního využití lidských zdrojů. 3. Zvláštnosti internetových projektů Voldán [2] uvádí, že u internetového projektu trvajícího čtyři měsíce je 95 % práce vykonáno během prvních dvou měsíců a další dva měsíce potom trvá dokončování projektu. Tento paradox vyplývá ze specifik internetových projektů, mezi ně patří především grafické uživatelské rozhraní a orientace na různé cílové skupiny. Význam grafického uživatelského rozhraní U internetových (nebo intranetových) projektů je uživatelské rozhraní většinou velice důležité, a to především z hlediska grafického designu, celkové logiky ovládání, rozmístění ovládacích prvků na stránce, apod. Vytvořené aplikace často slouží několika zcela rozdílným cílovým skupinám. Komunikace s designéry však pro řadu projektových manažerů z oblasti informačních technologií představuje značný problém, neboť dříve či později zjistí, že grafici komunikují úplně jiným jazykem a myslí jiným způsobem než programátoři nebo konzultanti. Orientace na cílové zákazníky Důležitým předpokladem internetových řešení je efektivní komunikace s cílovou skupinou. V současnosti bývá častěji zadavatelem internetových projektů marketingové oddělení než IT oddělení firmy. Je třeba si uvědomit, že lidé z oblasti marketingu přemýšlí o problému zcela jiným způsobem než lidé z IT, proto je vhodné cíle projektu a cílovou skupinu vyjádřit v obrazech. Vhodné jsou i příklady a přirovnání, aby byly cíle projektu skutečně vnímány stejně. Marketingové oddělení na vizuální část projektu obvykle klade velký důraz. Přechod projektu v průběžný rozvoj Softwarový projekt se obvykle definuje jako řešení nějakého přesně specifikovaného problému nebo řešení úkolu, v daném časovém rámci a s určeným 8 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2009

3 Optimalizace vývojového procesu webových aplikací rozpočtem. Internetové projekty nebývají přesně zadány a často přecházejí do fáze nespecifikovaného, průběžného rozvoje. Pro úspěšnou realizaci projektu je třeba vytvořit systém řízení požadavků. Systém by měl zajistit především podchycení všech požadavků (včetně jejich schválení či odmítnutí), sledování stavu realizace schválených požadavků. Rozpočet zadavatele Omezený rozpočet není pouze specifikem internetových projektů, ty jsou však z tohoto úhlu pohledu opět určitým způsobem odlišné. Jak již bylo zmíněno, jejich zadavatelem je velmi často marketingové oddělení firmy. Marketingové rozpočty stále ještě reflektují tradiční reklamní model obchodu - reklamní agentury získávají prostředky z provize za prodej médií, a z ní pokrývají i náklady na vytvoření toho, co se v nich má prezentovat. Většina marketingového rozpočtu firmy jde proto na média - jenomže v případě Internetu představuje hlavní část nákladů vytvoření vlastního řešení, nikoliv médium jako takové. Internetová řešení se sice dají často zrealizovat velice levně, avšak téměř vždy na úkor kvality, spolehlivosti a především bezpečnosti. 3.1 Role v projektu webové aplikace Webová aplikace představuje funkční softwarový výsledek internetového projektu. Tvorby aplikace se účastní různé profese, které mají na projektu a jeho úspěšné realizaci svůj podíl a svoji odpovědnost viz obrázek č.1. Obr. č. 1 Standardní vývojový proces webových aplikací Analytik Role analytika je v projektu nejvíce potřebná v začátku, v době přípravy zadání, komunikuje se zákazníkem, vytváří přípravné dokumenty pro vlastní přípravu a tvorbu aplikace. Role analytika v projektu může být dělena dle specializace na určité části aplikace (systémový návrh, provedení GUI, informační architektura, komunikační model, marketingový model) a toto rozdělení vždy závisí na schopnostech nominované osoby, na možnostech a pravidlech organizace. Výstupem práce analytika je dokument analýzy nebo specifikace, diagramy SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2009 9

4 Vratislav Čermák, Zdeněk Havlíček představující návrh fungování celé, nebo části připravované aplikace. Diagramy mohou představovat např. databázové relace, procesní návrh, návrh datových toků, případy užití, stejně tak jako rozvržení grafických elementů a způsob ovládání aplikace. Hlavní část práce analytika je odvedena především na počátku projektu. V průběhu realizace analytik působí spíše jako konzultant a operativně ve spolupráci s týmem doplňuje nebo upravuje části specifikace tak, aby aplikace a dokumentace byly po dokončení konzistentní. Grafik Role grafika je velmi důležitá a specifická pro webové aplikace. Při tvorbě klasických desktopových aplikací obvykle není grafik v projektovém týmu zastoupen. Webová aplikace běží v jednom okně, je založena na sekvenčním přechodu mezi jednotlivými kroky, musí působit na uživatele atraktivně a být snadno ovladatelná. Použité grafické prvky nesmí výrazně zpomalovat načítání stránky. Grafik musí počítat s tím, že si uživatel může měnit velikost okna, velikost písma apod. Kodér Kodér je označení role, pro kterou se v praxi používá mnoho různých termínů: HTML programátor, CSS specialista, Front-End Web Developer, apod. Pro naše účely je kodérem míněn HTML/CSS specialista, který zná současné značkovací jazyky (HTML, XHTML, XML) a zároveň ovládá kaskádní styly CSS a dokáže převést grafický návrh do podoby statické stránky. Obecně lze tedy práci roli kodéra spatřovat v transformaci grafického materiálu do sady statických XHTML stránek s použitím formátování typu CSS. Předávaný výstup by měl být ověřen na různých platformách a být validní dle veřejných specifikací. Programátor Aplikace funguje, jestliže reaguje na vstupy od uživatele, vrací mu relevantní výstupy a nabízí mu další možnosti pokračování v práci. A právě tyto požadavky musí zaštítit programátor. Pro svoji práci využívá různé programovací jazyky (PHP, ASP/.NET, Java, Ruby,...). Volba jazyka je závislá čistě na preferenci nebo znalosti programátora a většinou nemá zásadní vliv na naplnění cílů projektu. Od programátora se očekává práce s datovými zdroji, zpracování vstupů uživatele, ošetření chyb, ovládání serverových částí, komunikace s okolními systémy, příprava dat pro uživatelské rozhraní (UI), apod. Role programátora může být v závislosti na typu organizace dále dělena. Obecně lze do této role zařadit také databázové specialisty, JavaScript programátory nebo Flash programátory. Tester Jde o roli a činnost, která je implementována i v mnoha jiných odvětvích, ale nikde není tak podceňována jako právě v IT. Testování webových aplikací se provádí v mnohých případech pouze během vývoje. Integrační testování před předáním díla zákazníkovi nebo spuštěním do ostrého provozu se zajišťuje jen zřídka. Tento fakt je dán především způsobem řízení projektů, nižší mírou rizika a také nižším rozpočtem na aplikace tohoto typu. 10 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2009

5 Optimalizace vývojového procesu webových aplikací Projektový manažer Projektový manažer se účastní všech fází projektu viz obr. č. 2. Je primárně zodpovědný za specifikaci, vymezení rozsahu, času a alokaci zdrojů, a tedy i dodávku celého projektu. Dohlíží na průběh realizace a porovnává dosažené výkony vůči plánu a milníkům, které byly stanoveny. V okamžiku, kdy se některá část začne zpožďovat, nebo je identifikováno navýšení odhadované pracnosti, musí projekt přeplánovat, což s sebou nese další rizika v nedostupnosti zdrojů v nově naplánovaném čase. I přesto že se pracovní alokace jednotlivých rolí na projektu prolínají, představuje nedostupnost jedné role značný problém, neboť není možné pokračovat na navazujících činnostech. Projektový manažer odsouhlasuje vstupy jednotlivých týmů, provádí průběžnou kontrolu kvality výstupů. Mimo řízení vlastního týmu je zodpovědný za komunikaci se zákazníkem, prezentaci výsledků a plnění projektového plánu. Domlouvá případné posuny projektu a další dopady. Nezbytnou administrativní částí práce projektového manažera je kontrola výkazů odpracované práce, reporting nadřízeným, otevírání a uzavírání projektu, včetně jeho vyhodnocení. Obr. č. 2 Role v průběhu internetového projektu 4. Metodika pro zefektivnění procesu vývoje - ETWA Na základě základě teoretických poznatků a praktických zkušeností autorů je navržena nová metodika ETWA (Efektivní Tvorba Webových Aplikací), která má zefektivnit a urychlit vývoj webových aplikací. Cílem metodiky je implementačně nezávislý návrh, který je možné aplikovat na vývoj internetových projektů na úrovni malých a středních podniků. Metodika je navrhována pro webová studia a developerské společnosti, realizující projekty malého až středního rozsahu. Metodika se zatím neorientuje na velká (enterprise) řešení. Princip metodiky je založen na tom, že všechny tři hlavní projektové role - grafik, kodér a programátor - mohou paralelně pracovat s svých činnostech - tj. tvorbě designu, přípravě šablon a programování (viz obr. č.3). SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

6 Vratislav Čermák, Zdeněk Havlíček Obr. č. 3 Princip metodiky ETWA 4.1 Prvky metodiky Transportní vrstva Hlavním prvkem metodiky ETWA je vložení nové mezivrstvy mezi vrstvu aplikační logiky a vrstvu prezentační. Nově vložená vrstva bude transportní a bude obsahovat veškerá data potřebná pro vytvoření obsahu (nikoliv vzhledu) uživatelského rozhraní a zobrazení požadovaných výstupů - viz obr. č. 4. Obdobné přístupy jsou již používány v konceptu MVC [4], kdy vrstva modelu zajišťuje vytvoření datové struktury a její následné použití v jednotlivých šablonách, tedy views. Obdobně je použit přístup v šablonovacích systémech, které pro sestavení transportní vrstvy využívají různé typy proměnných nebo objektů programovacího jazyka. Obr. č.4 Zavedení transportní vrstvy 12 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2009

7 Optimalizace vývojového procesu webových aplikací XML kolektor Aby bylo možné shromáždit veškerá data, je nutné implementovat do aplikace sběrač dat, který je v rámci metodiky ETWA nazýván XML kolektor. Jeho primárním významem je strukturované ukládání dat z jednotlivých mezivýstupů aplikačních součástí. XML kolektor může být implementován např. jako sdílená funkce, třída (resp. objekt), kolekce nebo pole hodnot či objektů. Ačkoliv je tento prvek nazýván jako XML kolektor, nebude se vytvářet na úrovni aplikace jako XML kód, nýbrž jako hierarchická data sestavená na základě prostředků programovacího jazyka. Schéma fungovaní XML kolektoru je uvedeno na obr. č. 5. Rozhraní pro práci s kolektorem musí být poskytováno na úrovni programovacího jazyka, aby nemusel programátor definovat strukturu XML a zaobírat se XML reprezentací dat. Naopak v kódu aplikace by se tak neměly již vyskytovat deklarace typu print, echo, apod. zobrazující nějaké výstupy přímo do stránky. Všechny tyto výstupy aplikace by měly být předávány do XML kolektoru. Jestliže jsou programátoři zvyklí na používání některého z frameworků, není pro ně podobný způsob ničím zásadně novým, jen je striktně požadováno oddělení různých typů dat. XML kolektor by měl být naplněn daty tak, aby na straně prezentační vrstvy nebylo nutné jakékoliv údaje dopočítávat, či získávat pomocí konstrukcí programovacího jazyka. Obr. č. 5 Princip fungování XML kolektoru SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

8 Vratislav Čermák, Zdeněk Havlíček Serializace Serializace je obecně používaný postup pro uložení datových struktur (proměnných, polí, kolekcí, objektů, apod.) do formátu, ve kterém je možné tato data uložit do databáze, trasportovat přes internet. Cílem serializace je objekt zabalit a uložit pro použití v budoucnu (např. při opětovném přihlášení uživatele), nebo jej odeslat do jiného systému, kde je možné serializovaný objekt obnovit a dále s ním pracovat. Kromě možností překonání omezení transportních vrstev nebo relačních databázových úložišť, umožňuje serializace elegantní formu klonování objektů programovacího jazyka. Výhod XML serializace je možné využít i v metodice ETWA, kde je doporučena pro vytváření XML vrstvy mezi aplikačním kódem a prezentační vrstvou. Data nashromážděna do jednotného úložiště pomocí XML kolektoru představují datový vstup pro serializaci. Aby byla tato data následně dobře použitelná pro účely prezentační vrstvy, je nutné zavést pravidla a ta prostřednictvím pravidel XML kolektoru vyžadovat. Do serializace tak vstupuje jeden velký datový objekt, obsahující veškerá data, která jsou požadována k předání do prezentační vrstvy. Jestliže je XML kolektor navržen dostatečně efektivně a obsahuje data v dohodnuté struktuře, je pak vlastní vytvoření XML pro účely prezentační vrstvy velice jednoduché Validace dat Metodika ETWA zavádí validaci generovaných XML dat ještě předtím, než je dokument předán do XML mezivrstvy. K vytvoření definice elementů bylo v minulosti využíváno převážně schéma dokumentu ve formátu DTD (Document Type Definition). V rámci metodiky ETWA se pro popis schématu dokumentu využívá validační schéma RELAX NG, které se zapisuje v syntaxi XML a celkové vyjádření schématu je velmi kompaktní Tvorba šablon uživatelského rozhraní Práce kodéra se v tomto případě omezuje pouze na používání HTML a formátovacích stylů (stylesheets), které umožňují formátovat výstup pro potřeby uživatelského rozhraní. Využívají CSS (Cascading Style Sheets) a jazyk XSLT. Každá vytvořená šablona transformuje data ze vzorového XML dokumentu do jednotlivých stránek odpovídajících jednotlivým navrženým designům. Data, která nejsou do šablony zaslána, se ve výsledné stránce vůbec nezobrazí, neboť není spuštěno renderování příslušné části šablony z důvodu chybějících dat. Naopak invalidní data, která by byla do šablony poslána při běžném zpracování, jsou odfiltrována již na úrovni validace dat vůči např. Relax NG schématu a v šabloně, resp. uživatelském rozhraní, se taktéž nezobrazí. V internetovém prohlížeči tak kodérovi vznikají skutečné stránky, přidáním nebo odebráním elementů ze zdrojového XML souboru mohou být simulovány různé stavy. Prostřednictvím odkazů obsažených uvnitř XML dokumentu je možné šablony navzájem propojit a vytvořit tím prototyp. Ten samozřejmě neobsahuje aplikační kód a proto slouží pouze pro představu jak budou prvky uživatelského rozhraní vypadat, jak budou na stránce formátovány, atd. Prototyp slouží pro interakci se zadavatelem, který tak má možnost vznést připomínky k ještě nekompletní aplikaci a tyto změny mnohem jednodušeji zapracovat do konceptu 14 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2009

9 Optimalizace vývojového procesu webových aplikací uživatelského rozhraní. Prototyp zároveň působí na zadavatele jako hmatatelný výstup projektu v raném období vývoje a je jím vždy dobře přijat Programování aplikace Programátorům byla odebrána přímá zodpovědnost za uživatelské rozhraní, což představuje hlavní přínos metodiky ETWA oproti standardním postupům. Aplikace pouze generuje data, která předává do XML kolektoru. Výraznou změnou je nezávislost postupu zpracování a uložení dat do XML kolektoru. Obr. č. 6 Návrh procesu vývoje dle metodiky ETWA Hlavním významem navržené metodiky je striktní oddělení role programátora od role kodéra viz obr. č. 6. Společně musí pracovat pouze na přípravě XML dokumentu, který je základem validace transportní vrstvy. Dále ve fázi vývoje může programátor pracovat zcela nezávisle na kodérovi. Navíc umožňuje programátorovi začít pracovat na svém úkolu mnohem dříve, než je tomu u klasických přístupů. Programátor nemusí čekat na dokončení fáze tvorby designu a šablon pro uživatelské rozhraní. Je možné navázat okamžitě na fázi přípravy datové základny, kdy je definováno, jaké výstupy má aplikace produkovat. Metodika ETWA eliminuje vazbu HTML rozhraní na aplikačním kódu. Veškeré výstupy jsou pouze v čistém textu, mají svoje jméno a patří do určité, pojmenované sady dat. V programovém kódu je třeba implementovat XML kolektor, který zajišťuje sběr veškerých výstupů aplikace do jednotného úložiště. To následně transformuje (např. serializací) do předem definovaného XML formátu, který by měl být validován vůči předem definovanému schématu. Výstupem fáze programování je generovaný, validní XML dokument s veškerými daty aplikace. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

10 Vratislav Čermák, Zdeněk Havlíček Každá role pracuje pouze se tou skupinou jazyků, ve které je specializována. Zejména je třeba zdůraznit, že programátor pracuje pouze v prostředí svého programovacího jazyka a prostřednictvím jeho prostředků data odesílá do jednotného datového úložiště (XML kolektoru) pro účely jejich prezentace v uživatelském rozhraní. Díky vlastnostem programového XML kolektoru je možné data vyexportovat do skutečného XML formátu a tato data předat jako statický soubor na vstup uživatelského rozhraní, které vytváří kodér. Tato role naopak výlučně pracuje s jazyky značkovacími - tedy XML (z XML kolektoru, statickými daty), XHTML/CSS (pro vlastní uživatelské rozhraní), XSLT (pro transformaci dat z XML do výstupních stránek) a Relax NG (pro validaci vstupních dat). Vstupní data mají vždy vlastnosti definované ve validačním schématu a proto není nutná přímá interakce s programovým kódem pro účely získání vstupního XML souboru a vygenerování uživatelského rozhraní, ale postačí ručně vytvořený soubor, ve kterém je možné simulovat různá vstupní data a na základě nich generovat uživatelské rozhraní v příslušné formě. 5. Přínosy metodiky ETWA Metodika ETWA byla vyzkoušena při řešení několika relativně menších internetových projektů a získané výsledky přínosy lze shrnout do pěti bodů: 1. Efektivnější vývojový proces webových aplikací - metodika umožňuje provádět některé činnosti paralelně, což umožňuje zkrátit dobu vývoje aplikace. Lze dosáhnout flexibilní alokace grafiků, kodérů a programátorů. 2. Vyšší specializace týmových rolí - základem metodiky je striktní oddělení aplikační a prezentační vrstvy, přičemž jejich spojení je realizováno až v rámci integrační fáze. Každá role v projektu tak pracuje pouze s prostředky a znalostmi, které jsou primárním obsahem její specializace. 3. Rychlejší nasazení změn ve fázi údržby - každá role má v projektu svoji odpovědnost za samostatný funkční výstup, není proto nutné při každém požadavku na změnu nebo údržbu alokovat všechny role. Jasné oddělení zodpovědností umožňuje lépe určit, kdo bude danou změnu realizovat. 4. Podpora různých výstupních formátů oddělení prezentační vrstvy, která generuje výstupy nad strukturovanými daty, umožňuje vytváření výstupů v libovolných formátech a to jen na základě výměny šablony na úrovni prezentační vrstvy tj. bez nutnosti zásahu do aplikačního kódu. 5. Podpora vícejazyčných aplikací skládání výstupů na základě vícejazyčných elementů, či konfiguračních prvků podporuje navrhovaný XML kolektor, který na základě těchto elementů připravuje data pro prezentační vrstvu, v níž je pak možné realizovat uživatelské rozhraní v různých jazycích na základě jedné konzistentní šablony. 6. Závěr Proces tvorby webových aplikací je specifický typ internetového projektu, na kterém se podílí několik rolí (analytik, grafik, kodér, programátor, tester a projektový manažer). Hlavní myšlenkou navržené metodiky ETWA (Efektivní Tvorba Webových Aplikací) je zavedení nové transportní mezivrstvy mezi aplikační a prezentační vrstvu 16 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2009

11 Optimalizace vývojového procesu webových aplikací webové aplikace, která umožňuje realizaci paralelních činností. Dále pak zavedení XML kolektoru, který zajišťuje realizaci transportní vrstvy, striktní validaci dat a zcela odlišný způsob tvorby šablon uživatelského rozhraní. XML kolektor usnadňuje zaznamenání požadavků na budoucí aplikaci a následně paralelní práci několika profesí, které se podílejí na vlastní tvorbě aplikace. Přínosem metodiky je především snadnější a rychlejší vývoj webových aplikací. Tento příspěvek byl zpracován v rámci řešení VZ MSM Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivního využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských systémů. Literatura, použité zdroje: 1. VOLDÁN, J. Zvláštnosti internetových projektů [online]. Publ [cit ] <http://www.park.cz/zvlastnosti_internetovych_projektu/>. 2. GUCKENHEIMER, S., PEREZ J.J. Efektivní softwarové projekty. Brno: Zoner Press, s. ISBN Web application [online]. Wikipedia, posl. revize [cit ] <http://en.wikipedia.org/wiki/web_application>. 4. SINGH I., STEARNS B., JOHNSON M. Web-Tier Application Framework Design. Designing Enterprise Applications with the J2EE(TM) Platform (2nd Edition) (Java Series) [online]. ISBN [cit ] <http://java.sun.com/blueprints/guidelines/designing_enterprise_applications_2 e/web-tier/web-tier5.html>. 5. ZELDMAN, J. Tvorba webů podle standardů XHTML, CSS, DOM a dalších. Praha: Computer Press, ISBN NIEDERST, J. Web design in a nutshell. O'Reilly, s. ISBN SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA Metodický list č. 1 Způsob zakončení : Úvod Technologie webových aplikací Protokol HTTP Po zvládnutí tématického celku bude student mít základní přehled o problematice programování internetových (webových)

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Vývoj informačních systémů. Přehled témat a úkolů

Vývoj informačních systémů. Přehled témat a úkolů Vývoj informačních systémů Přehled témat a úkolů Organizace výuky doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D. EA 439, +420 597 325 877 homel.vsb.cz/~kud007 milos.kudelka@vsb.cz Přednáška Teorie Praxe Cvičení Diskuze

Více

3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY

3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY 3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY 3.1 Tenký a tlustý klient Klientské aplikace nad XML dokumenty v prostředí internetu se dají rozdělit na dvě skupiny: tenký klient a tlustý klient.

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 25. Otázka : Komponentní technologie - základní pojmy a principy, metody specifikace komponent. Obsah : 1. Základní pojmy 1.1 Komponenta Komponenta

Více

Architektura softwarových systémů

Architektura softwarových systémů Architektura softwarových systémů Ing. Jiří Mlejnek Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Jiří Mlejnek, 2011 jiri.mlejnek@fit.cvut.cz Softwarové

Více

Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat

Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat Vojtěch Ouška ouskav1@fel.cvut.cz 19. června 2006 Vojtěch Ouška Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat - 1 /15 Co je to SyVyKod? SyVyKod = Systém

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 24. Otázka : Implementační fáze. Postupy při specifikaci organizace softwarových komponent pomocí UML. Mapování modelů na struktury programovacího

Více

Metodika analýzy. Příloha č. 1

Metodika analýzy. Příloha č. 1 Metodika analýzy Příloha č. 1 Příloha č. 1 1 Účel dokumentu Dokument popisuje závaznou metodiku systémové analýzy, je upraven na míru pro prostředí Podniku. Dokument je provázán s Podnikovou analýzou,

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Počítačová Podpora Studia. Přednáška 5 Úvod do html a některých souvisejících IT. Web jako platforma pro vývoj aplikací.

Počítačová Podpora Studia. Přednáška 5 Úvod do html a některých souvisejících IT. Web jako platforma pro vývoj aplikací. Přednáška 5 1. Stručný přehled vývoje html H T m l (HTML...XML... html5), (Web API, JSON, REST,AJAX) 2. Některé související IT IP adresa, doménová adresa, name servery JavaScritp, Jquery, Angular PHP vs

Více

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:

Více

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části:

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: Aplikace Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: prezentační vrstva vstup dat, zobrazení výsledků, uživatelské rozhraní, logika uživatelského rozhraní aplikační vrstva

Více

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Pořadové číslo dodatečných informací: 14. ČÁST 1: Přesné znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Otázka

Více

Implementace informačního systému pro knihovnu Jiřího Mahena v Brně

Implementace informačního systému pro knihovnu Jiřího Mahena v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Implementace informačního systému pro knihovnu Jiřího Mahena v Brně Informační systémy (projektování) Vypracovali: Jakub Drobný, Jakub Mazal, Monika

Více

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23 Seminář Java X J2EE Seminář Java X p.1/23 J2EE Složitost obchodních aplikací robusní, distribuované, spolehlivé aplikace s transakcemi na straně serveru, klientské aplikace co nejjednodušší Snaha : Návrh,

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých.

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Soubor kurzů XHTML, CSS, PHP a MySQL Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Jeden blok se skládá

Více

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Technologie Java Enterprise Edition Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Přehled tématu Motivace a úvod Infrastruktura pro velké Java aplikace (Java základní přehled) Části třívrstvé struktury servlety, JSP

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

CASE. Jaroslav Žáček

CASE. Jaroslav Žáček CASE Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Co znamená CASE? Definice dle SEI A CASE tool is a computer-based product aimed at supporting one or more software engineering activities

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. UML - charakteristika

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. UML - charakteristika 2 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk UML, základní modely, diagramy aktivit, diagramy entit.

Více

Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz

Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz Příloha č. 2 Výzvy - Detailní popis předmětu VZ Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz V rámci dodávky vznikne dokument s analýzou současného stavu Portálu veřejné správy (PVS), určením

Více

CASE nástroje. Jaroslav Žáček

CASE nástroje. Jaroslav Žáček CASE nástroje Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Co znamená CASE? A CASE tool is a computer-based product aimed at supporting one or more software engineering activities within

Více

Řízení prací na vodovodních sítích

Řízení prací na vodovodních sítích Řízení prací na vodovodních sítích Ing. Josef Fojtů 1) Ing. Jiří Tajdus 1), Ing. Milan Koníř 2) 1) QLine a.s., 2) Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Cílem příspěvku je představení základních

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

Formy komunikace s knihovnami

Formy komunikace s knihovnami Formy komunikace s knihovnami Současné moderní prostředky Jiří Šilha a Jiří Tobiáš, Tritius Solutions a.s., Brno Osnova Základní požadavky na komunikaci s knihovnami Historie komunikace s knihovnami Confluence

Více

Institute of Computer Science

Institute of Computer Science Institute of Computer Science Academy of Sciences of the Czech Republic Aplikace Filtry Petra Šeflová Technical report No. 1056 February 2010 Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Prague 8, phone: +420 266 051

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny:

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny: ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8 Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE Verze IS nebo části IS: Účel poslední změny: Počet listů dokumentu: 1.01 úprava dokumentace 8 Číslo jednací dokumentu:

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Požadavky kreditového systému. Relační datový model, relace, atributy,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Úvod do problematiky vývoje Vývoj informačních systémů

Úvod do problematiky vývoje Vývoj informačních systémů Úvod do problematiky vývoje informačních systémů Vývoj informačních systémů Management Klasický management - slouží k udržování a rozvíjení zavedených systémů, které jsou prostředkem pro nepřetržitou,

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MANAGEMENT PROJEKTŮ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX SPECIFIKACE POŽADAVKŮ AUTOR DOKUMENTU JIŘÍ JANDA BRNO 15. března 2012 Obsah 1 Úvod........................................

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Manažerská informatika - projektové řízení

Manažerská informatika - projektové řízení VŠE, fakulta Podnikohospodářská Manažerská informatika - projektové řízení Projekt implementace informačního systému Jiří Mikloš 2009 Obsah Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Zadání... 4 Projektový postup... 5

Více

Projektování informačních systémů - Restaurace

Projektování informačních systémů - Restaurace Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Projektování informačních systémů - Restaurace Semestrální práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Stratil, Antonič, Kačmár, Vodák Brno

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Kapitola 1: Úvod. Systém pro správu databáze (Database Management Systém DBMS) Účel databázových systémů

Kapitola 1: Úvod. Systém pro správu databáze (Database Management Systém DBMS) Účel databázových systémů - 1.1 - Kapitola 1: Úvod Účel databázových systémů Pohled na data Modely dat Jazyk pro definici dat (Data Definition Language; DDL) Jazyk pro manipulaci s daty (Data Manipulation Language; DML) Správa

Více

Seznámení s prostředím dot.net Framework

Seznámení s prostředím dot.net Framework Základy programování v jazyce C# Seznámení s prostředím dot.net Framework PL-Prostředí dot.net - NET Framework Je základním stavebním prvkem, na kterém lze vytvářet software. Jeho součásti a jádro je založené

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Smysl metodiky IS/IT. Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme

Smysl metodiky IS/IT. Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme Smysl metodiky IS/IT Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme Přínosy metodik Větší produktivita a kooperace týmů Komunikační standard Specializace projektových týmů Nezávislost na konkrétních

Více

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com Novinky ve Visual Studio 2010 Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com O čem si dnes řekneme Visual studio 2010 (beta 2) Jazyk C# 4.0 ASP.NET 4.0.NET 4.0 Visual Studio 2010 Beta 2 Jak získat Testovací verze

Více

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. OPC Server

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. OPC Server ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ OPC Server Funkce a využití v průmyslové automatizaci Jiří NOSEK 2011 Co je OPC Server? OPC = Open Process Control (původně OLE for Process Control) sada specifikací průmyslového

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 M A T U R I T N Í T É M A T A P Ř E D M Ě T U P R O G R A M O V É V Y B A V E N Í Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie Školní

Více

Efektivní vývoj mobilních aplikací na více platforem současně. Mgr. David Gešvindr MCT MSP MCPD MCITP gesvindr@mail.muni.cz

Efektivní vývoj mobilních aplikací na více platforem současně. Mgr. David Gešvindr MCT MSP MCPD MCITP gesvindr@mail.muni.cz Efektivní vývoj mobilních aplikací na více platforem současně Mgr. David Gešvindr MCT MSP MCPD MCITP gesvindr@mail.muni.cz Osnova 1. Kam míří platforma Windows Phone 2. Seznámení s univerzálními Windows

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Dokumentace k programu MMDoc Vypracoval: Petr Dvořák Datum: 15.prosince 2005 1. Úvod 1.1. Účel tohoto dokumentu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9.

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů 9. prosince 2010 Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí stylů Formátování dokumentu pomocí XSL FO Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí

Více

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Procesní přístup k projektům informačních systémů RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Jaká byla moje cesta k zavedení a užití procesních prvků při řízení projektů veřejných informačních systémů se zaměřením

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník MEDIUM SOFT a.s., Cihelní 14, 702 00 Ostrava, ČR Abstrakt Neustále rostoucí význam sběru dat, možnost

Více

Projekt zavedení elektronického registru dotací a finančních darů v podmínkách Krajského úřadu Jihočeského kraje

Projekt zavedení elektronického registru dotací a finančních darů v podmínkách Krajského úřadu Jihočeského kraje Projekt zavedení elektronického registru dotací a finančních darů v podmínkách Krajského úřadu Jihočeského kraje Ing. Petr Vobejda vedoucí odboru informatiky Dotace a finanční dary poskytované Jihočeským

Více

Testování Java EE aplikací Petr Adámek

Testování Java EE aplikací Petr Adámek Testování Java EE aplikací Petr Adámek Testování aplikací Testování aplikací Ověřuje soulad implementace se specifikací a s očekáváním zákazníka. Je důležitou součástí procesu řízení kvality vývoje software

Více

ZNAČKOVACÍ JAZYKY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ MARKUP LANGUAGE AND THEIR USE. Zdeněk Havlíček

ZNAČKOVACÍ JAZYKY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ MARKUP LANGUAGE AND THEIR USE. Zdeněk Havlíček ZNAČKOVACÍ JAZYKY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ MARKUP LANGUAGE AND THEIR USE Zdeněk Havlíček Anotace: Značkovací jazyk vkládá do textu dokumentu další informace o vlastním textu. Značkovací jazyky se využívají především

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Dílčí část B17. Zpracování tarifních map pro každou výchozí zónu

Dílčí část B17. Zpracování tarifních map pro každou výchozí zónu Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Zpracování přestupního zónově-relačního

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Architektura GIS KMA/AGI. Karel Jedlička

Architektura GIS KMA/AGI. Karel Jedlička KMA/AGI Karel Jedlička smrcek@kma.zcu.cz http://www.kma.zcu.cz/jedlicka Vznik materiálu byl podpořen z projektu FRVŠ č. 584/2011 Úvod do architektury software klient/server sw vrstvy Architektura GIS Typy

Více

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o.

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o. Karel Bittner bittner@humusoft.com COMSOL Multiphysics Co je COMSOL Multiphysics? - sw určený k simulaci fyzikálních modelů, na něž působí jeden nebo několik fyzikálních vlivů - sw úlohy řeší metodou konečných

Více

Firemní profil FG Forrest

Firemní profil FG Forrest Firemní profil FG Forrest Název: FG Forrest, a.s. Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 823/33, 110 00 IČ: 2529 0568 Obchodní rejstřík: Rok založení: Kdo jsme: Součástí skupiny FG Forrest: spisová značka B 6941

Více

7.6 Další diagramy UML

7.6 Další diagramy UML 7.6 Další diagramy UML 7.6.1 Moduly (balíčky - package) a kolaborace (collaboration) Jak rozložit rozsáhlý systém na menší? - seskupování tříd (prvků modelu) do jednotek vyšší úrovně (package v UML). UI

Více

2012 ET NETERA a.s. Wicket přehled technologie Martin Strejc www.etnetera.cz 5.4.2012

2012 ET NETERA a.s. Wicket přehled technologie Martin Strejc www.etnetera.cz 5.4.2012 Wicket přehled technologie Martin Strejc www.etnetera.cz 5.4.2012 Osnova přednášky 1. Vznik Wicketu 2. Co Wicket umí a co neumí? 3. Účely užití výhody a nevýhody 4. Rozšiřitelnost Wicketu 5. Srovnání s

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Řízení reálných projektů, agilní metodiky

Řízení reálných projektů, agilní metodiky Agent Technology Group Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická - České vysoké učení technické Praha, 2009 Osnova Lze vyvíjet software bez metodiky? - bohužel ano menší komerční firmy (zejména vývoj

Více

Magento se představuje

Magento se představuje Kapitola 1 Magento se představuje 1.1 Co je to vlastně Magento? Magento je nový profesionální open-source e-shop pro e-commerce 21. století. Nabízí nevídanou flexibilitu, funkčnost a ovládání. S tímto

Více

Sázková kancelář Z pekla štěstí

Sázková kancelář Z pekla štěstí Sázková kancelář Z pekla štěstí Řešitelský tým Michal Pfeifer, Martin Halamíček, Jan Blaško, Zdeněk Křepela, Jan Popelka, Jan Mach Úvod Sázková kancelář Z pekla štěstí je malá společnost s několika malými

Více

Zdeněk. Havlíček. katedra informatiky, PEF, Vysoká škola zemědělská 165 21 Praha 6 - Suchdol

Zdeněk. Havlíček. katedra informatiky, PEF, Vysoká škola zemědělská 165 21 Praha 6 - Suchdol Databázové systémy a ská rozhraní Zdeněk. Havlíček katedra informatiky, PEF, Vysoká škola zemědělská 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Technické parametry počítačů se neustále zdokonalují, zvyšuje se tak

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více