Maturitní témata pro školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní témata pro školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 pro vzdělávací obory K/801 Gymnázium všeobecné K/41 Gymnázium K/41 Gymnázium se sportovní přípravou PaedDr. Václav Hartman ředitel školy 1

2 Obsah Anglický jazyk společná část seznam 3. částí... 3 Anglický jazyk profilová část... 4 Biologie... 5 Český jazyk a literatura školní seznam četby... 8 Dějepis... 9 Fyzika Hudební výchova Chemie Informatika a výpočetní technika Matematika Německý jazyk společná část témata 3. částí Německý jazyk profilová část Výtvarná výchova Zeměpis Základy společenských věd Teorie sportovní přípravy

3 Anglický jazyk společná část seznam 3. částí 1. The United Kingdom 2. London 3. The Czech Republic 4. Environment 5. Prague 6. The USA 7. American cities 8. Canada 9. Australia 10. British literature 11. American literature 12. Holidays and Festivals 13. My Town and my Region 3

4 Anglický jazyk profilová část 1. My town, my village 2. My family, friends, people s description 3. My home 4. My hobbies and leisure time 5. Daily programme 6. Prague 7. The Czech Republic 8. My future career 9. Education in Great Britain and in our country 10. Food and meals 11. Travelling 12. Weather, seasons 13. Clothes and fashion 14. London and other British cities 15. Great Britain (geography, political system, famous people in its history) 16. Customs, traditions, holidays 17. Shopping 18. Sports and games 19. New York and other American cities 20. The USA (geography, history, political system, famous people) 21. Health, illnesses, injuries 22. Canada 23. Cultaral life, mass media 24. Australia and New Zealand 25. English and American Literature 26. Environmental protection, global problems 4

5 Biologie 1. Nebuněčné a prvobuněčné organismy, teorie vzniku života na Zemi - viry, bakterie, sinice, autotrofní způsob výživy, teorie vzniku života na Zemi - Darwinova evoluční teorie 2. Eukaryotická buňka, základní typy pletiv a tkání - definice, stavba buňky, funkce organel, srovnání rostlinná, živočišná, buňka hub, pletiva, tkáně mnohobuněčných organismů 3. Živá a neživá příroda-obecné vlastnosti živých organismů - znaky života, chemické složení, rozdíly živá a neživá příroda, třídění nerostů, petrologie - typy hornin, geologická období, základní taxonomická jednotka - species, pojem ontogeneze, fylogeneze, systematické rozdělení organismů 4. Vývoj a charakteristika nižších rostlin - Protobionta, Chromista, Lichenes - vývoj a evoluční význam, rozdělení, typy stélek, metageneze, zástupci, lišejníky - heteretrofie u rostlin 5. Cormobionta - mechorosty, kapraďorosty - Ryniofyty, Bryophyta, kapraďorosty - charakteristika výtrusných rostlin, meioza, metageneze, typy pletiv, vývoj a zástupci jednotlivých oddělení 6. Cormobionta - Pinophyta, Magnoliophyta - nahosemenné, krytosemenné - charakteristika, porovnání životních cyklů - pojem květní diagram a vzorec, hospodářky významné skupiny krytosemenných, zástupci 7. Protozoa, rozmnožování buněk mitóza, meióza - charakteristika skupiny, organely - bičíkovci, kořenonožci, výtrusovci, nálevníci - zástupci, původci chorob - mitóza, meióza, amitóza, buněčný cyklus 8. Metazoa - oddělení Diblastika - Porifera, Cnidaria, vznik mnohobuněčnosti - invaginační teorie, houby, žahavci - charakteristika kmenů, zástupci 9. Protostomia - oddělení Triblastika - Plathelmintes, Nemathelminthes - Prvoústí - tělní dutiny, ploštěnci - charakteristika, systém, zástupci, nemoci - hlísti - charakteristika, zástupci, nemoci 10. Protostomia - Mollusca, Annelida - měkkýši, kroužkovci charakteristika kmenů, významní zástupci - ekologie a hospodářský význam 11. Arthropoda- Chelicerata, Branchiata - systém členovců, trojlaločnatci, klepítkatci-charakteristika, význam, zástupci - žebernatí - nižší a vyšší korýši 5

6 12. Tracheata - Insecta - charakteristika tříd, hmyz-jednotlivé soustavy, vývoj, významné řády, užitek, škodlivost 13. Deuterostomia - Echinodermata, Chordata- Chondrichthyes, Pisces - systematické rozdělení, ostnokožci, strunatci - pláštěnci, kopinatci, kruhoústí - paryby, ryby charakteristika, rozdíly, zástupci 14. Deuterostomia Amphibia, Reptilia - obojživelníci, plazi- tělesná stavba, rozdíly, neotenie, redukce končetin, - zástupci 15. Aves, Mammalia - charakteristické znaky obou tříd, zástupci 16. Fyziologie rostlin, Ascomycetes, Basidiomycetes - látkový metabolismus rostlin, dýchání, kvašení, minerální výživa, vodní režim, růst, rozmnožování, pohyb rostlin - vřeckovýtrusé, stopkovýtrusné houby porovnání 17. Hormonální a nervové regulace živočichů a člověka - působení hormonů - bezobratlí, obratlovci, člověk přehled žláz, funkce - fylogeneze nervové soustavy, charakteristika nervové soustavy člověka 18. Dýchací soustava člověka fylogeneze. Soustava termoregulační - fylogeneze dýchacích soustav bezobratlí, obratlovci, typy dýchaní - dýchací soustava člověka, termoregulace - stavba kůže 19. Vývoj, stavba a funkce oběhové soustavy - fylogeneze, složení krve, krevní cévy, stavba a funkce srdce, mízní soustava, cévní nemoci, AIDS 20. Trávicí soustava živočichů a člověka. Metabolismus látek - fylogeneze, trávicí soustava člověka- orgány, stavba, funkce, význam živin - vitamíny, základní mechanismy příjmu a zpracování potravy 21. Fylogeneze a ontogeneze člověka rozmnožovací soustava - systematické zařazení člověka, vývoj - hominizace, sapientace - rozmnožovací soustava - stavba, funkce, nemoci - ontogeneze - oplození, vývoj, porod, antikoncepce 22. Vývoj, stavba a funkce vylučovací soustavy, smyslové ústrojí člověka - fylogeneze vylučovací soustavy živočichů, - stavba a funkce vylučovací soustavy člověka - zrak, sluch, čich, chuť, rovnováha 23. Fylogeneze pohybové soustavy - kostra a svalstvo člověka 6

7 24. Cytologické základy dědičnosti a základní genetické pojmy - chromozóm, nukleové kyseliny, replikace, transkripce, translace, gen genotyp, znak, fenotyp, alela, lokus, dominance, recesivita, vztahy alel - Mendelovy zákony, vazba genů, Morganovy zákony, křížení ve fázi cis a trans 25. Genetika člověka - karyotyp, dědičnost člověka, genealogie, gemellilogie, dědičné choroby, - rozmnožování prokaryot a eukaryot, pohlavní chromozómy a chromozómové určení pohlaví Drosophila, Abraxas, Protenor, dědičnost úplně a neúplně vázaná na pohlaví, plazmogeny 26. Mutační změny genotypu a genetické zákonitosti v populacích - genové, chromozómové a genomové mutace, reparační procesy - variabilita, dědičnost kvalitativních a kvantitativních znaků - autogamie, panmixie, Hardyho-Weinbergův zákon, faktory narušující genetickou rovnováhu 27. Organismy ve vztahu k prostředí - ekologie, ekologická valence, abiotické podmínky, vztahy mezi populacemi - biomy, ekosystém, tok látek a energie, - antropogenní vliv na přírodu průmysl, zemědělství, ochrana přírody NK, CHKO 7

8 Český jazyk a literatura školní seznam děl Světová a česká literatura do konce 19. století 1. Epos o Gilgamešovi 2. Sofokles: Antigona 3. Homér: Ilias 4. Homér: Odyssea 5. Ovidius: Proměny 6. Píseň o Rolandovi 7. Legenda o sv. Kateřině 8. Podkoní a žák 9. Dante: Božská komedie 10. Shakespeare: Hamlet 11. Shakespeare: Romeo a Julie 12. Cervantes y Saavedra: Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha 13. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce 14. Moliére: Lakomec 15. Defoe: Život a podivná dobrodružství Robinsona Crusoe 16. Goethe: Utrpení mladého Werthera 17. Goethe: Faust 18. Scott: Ivanhoe 19. Hugo: Ubožáci (Bídníci) 20. Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži 21. Stendhal: Červený a černý 22. Austenová: Pýcha a předsudek 23. Puškin: Evžen Oněgin 24. Gogol: Revizor 25. Poe: Havran 26. Dickens: Oliver Twist 27. Balzac: Otec Goriot 28. Flaubert: Paní Bovaryová 29. Zola: Zabiják 30. Maupassant: Miláček 31. Dostojevskij: Zločin a trest 32. Čechov: Višňový sad 33. Rimbaud: Opilý koráb 34. Baudelaire: Květy zla 35. Wilde: Obraz Doriana Graye 36. Wilde: Jak je důležité míti Filipa 37. Mácha: Máj 38. Erben: Kytice z pověstí národních 39. Neruda: Povídky malostranské 40. Neruda: Balady a romance 41. Němcová: Babička 42. Čech: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století 43. Havlíček Borovský: Král Lávra 44. Havlíček Borovský: Tyrolské elegie 45. Jirásek: Filozofská historie 46. Tyl: Strakonický dudák 47. Zeyer: Radúz a Mahulena 48. Mrštíkové: Maryša 49. Stroupežnický: Naši furianti Světová literatura 20. a 21. století 50. Beckett: Čekání na Godota Brecht: Matka Kuráž a její děti 52. Shaw: Pygmalion 53. Maeterlinck: Modrý pták 54. Remarque: Na západní frontě klid 55. Hemingway: Stařec a moře 56. Camus: Cizinec 57. Saint-Exupéry: Malý princ 58. Rolland: Petr a Lucie 59. Steinbeck: O myších a lidech 60. Kafka: Proměna 61. Orwell: Orwell: Farma zvířat 63. Solženicyn: Jeden den Ivana Děnisoviče 64. Bradbury: 451 Fahrenheita 65. Böll: Biliár o půl desáté 66. Mann: Mario a kouzelník 67. Styron: Sophiina volba 68. Heller: Hlava XXII 69. Tolkien: Hobit 70. Kesey: Vyhoďme ho z kola ven Česká literatura 20. a 21. století 71. Bezruč: Slezské písně 72. Wolker: Těžká hodina 73. Nezval: Edison 74. Toman: Měsíce 75. Hrubín: Romance pro křídlovku 76. Seifert: Býti básníkem 77. Dyk: Krysař 78. Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 79. Havlíček: Petrolejové lampy 80. Havlíček: Neviditelný 81. Čapek: Válka s mloky 82. Čapek: Povídky z jedné kapsy 83. Čapek: Matka 84. Čapek: Bílá nemoc 85. Čapek: RUR 86. Weiss: Dům o tisíci patrech 87. Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník 88. Olbracht: Golet v údolí 89. Vančura: Rozmarné léto 90. Otčenášek: Romeo, Julie a tma 91. Nezval: Manon Lescaut 92. Jirotka: Saturnin 93. Škvorecký: Zbabělci 94. Škvorecký: Prima sezóna 95. Hrabal: Postřižiny 96. Hrabal: Ostře sledované vlaky 97. Fuks: Spalovač mrtvol 98. Pavel: Smrt krásných srnců 99. Dousková: Hrdý Budžes 100. Smoljak - Svěrák: Dlouhý, Široký a Krátkozraký 101. Viewegh: Báječná léta pod psa 102. Havel: Audience 103. Havel: Zahradní slavnost

9 Dějepis 1. Společnost v pravěku - periodizace a způsoby datování - prameny - vývoj člověka a lidské společnosti, významné kultury 2. První starověké orientální civilizace - datování starověku - společné znaky staroorientálních států, podmínky jejich vzniku - jednotlivé oblasti a státy 3. Starověké Řecko - periodizace dějin starověkého Řecka, vliv přírodních podmínek - Sparta, Athény obyvatelstvo, politické zřízení - významné události jednotlivých období 4. Starověký Řím - datování, vznik podle legendy i historiků - jednotlivé formy státního zřízení, jejich charakteristika - významné události jednotlivých období (vnitropolitický vývoj, územní výboje) 5. Významná světová náboženství - judaismus, křesťanství - islám - hinduismus, buddhismus 6. Evropa na počátku středověku, vznik českého státu - přechod od starověku ke středověku - barbarské státy, vývoj dalších významných států - vznik českého státu a jeho vývoj do vlády Břetislava I. 7. Evropa v době vrcholného středověku - společnost vrcholného středověku - křížové výpravy - Francie, Anglie a jejich soupeření, svatá říše římská 8. Český stát za posledních Přemyslovců a za Lucemburků - poslední Přemyslovci (Přemysl Otakar I. Václav III.) - nástup Lucemburků na český trůn - hodnocení vlády jednotlivých Lucemburků 9. Stagnace a krize středověké společnosti, husitství - příčiny krize středověké společnosti - postavení církve ve společnosti - Jan Hus a husitská revoluce 9

10 10. Počátek novověku - datování přechodu od středověku k novověku - zámořské objevy - renesance a reformace 11. Habsburská monarchie a politika jejích nejvýznamnějších panovníků - vznik habsburské monarchie, významné mezníky jejího vývoje - Rudolf II., habsburská monarchie za třicetileté války a po ní - Marie Terezie, Josef II., František I., František Josef I století století vědy, osvícenství a válečných konfliktů - osvícenství, osvícenský absolutismus - války o španělské dědictví, války o rakouské dědictví - Anglie kolébka průmyslové revoluce 13. Evropa pod vlivem VFR - Francie před revolucí - jednotlivé etapy revoluce, císařství Napoleona I. - vídeňský kongres a systém Svaté aliance 14. USA od vzniku do konce 19. století - vznik USA, osídlování amerického západu - boj proti otrokářství, válka Severu proti Jihu - hospodářský rozmach a vzestup na konci 19. století 15. Revoluce 19. století, sjednocení Itálie a Německa - revoluce 20. a 30. let - revoluční rok vývoj v Itálii a Německu vedoucí k jejich sjednocení 16. Rakousko-Uhersko a jeho národnostní problémy - neoabsolutismus, národnostní poměry v 2. pol. 19. Století - Rakousko-uherské vyrovnání - státoprávní boj Čechů 17. První světová válka její příčiny, charakter, výsledky a důsledky - mezinárodní vztahy v předvečer 1. světové války - klíčové události na jednotlivých frontách - důsledky války, výsledky mírových jednání ve Versailles 18. Vznik Československa a jeho vývoj v meziválečném období - postoje českých politiků za 1. světové války - vyhlášení samostatnosti, začátky Československé republiky - politický a hospodářský vývoj 10

11 19. Rusko, jeho přeměna v SSSR a vývoj do r významné události v 19. století - hospodářské a politické změny v letech , SSSR za Stalina - vývoj v 2. polovině 20. století za Chruščova, Brežněva a Gorbačova 20. Světová hospodářská krize a její důsledky - důsledky krachu na newyorské burze - hledání východisek z krize - vliv hospodářské krize na vývoj v Itálii a Německu 21. Druhá světová válka její příčiny, charakter, výsledky a důsledky - situace v Evropě před válkou - důležité události jednotlivých etap války, formování protifašistické koalice - charakter války, její důsledky, konference v Postupimi 22. Evropa a svět po 2. světové válce - studená válka, NATO, Varšavská smlouva - hlavní ohniska konfliktů v Evropě a ve světě - sjednocování Evropy, EHS, Evropská společenství, Evropská unie 23. Sovětský blok, jeho vznik, vývoj a rozpad - vznik a upevnění sovětského bloku, RVHP - krize bloku v 50. a 60. letech, vláda L. I. Brežněva - perestrojka, pád komunistických režimů ve státech sovětského bloku 24. Československo po 2. sv. válce, komunistická totalita, sametová revoluce - Československo po válce ( ) - období komunistické totality, pražské jaro 1968, normalizace - sametová revoluce, vznik samostatné ČR a SR 25. Nejvýznamnější kulturní a umělecké směry, jejich znaky, představitelé - období středověku románský a gotický sloh - počátky novověku renesance, baroko, klasicismus a 20. století romantismus, realismus, historizující slohy, impresionismus, secese, moderní umění 11

12 Fyzika 1. Pohyby těles z hlediska kinematiky 2. Pohyby těles z hlediska dynamiky, pohybové zákony 3. Mechanická práce, výkon, energie a její přeměny 4. Gravitační pole a zákonitosti pohybu v gravitačním poli 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika tekutin 7. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky 8. Struktura a vlastnosti plynů, kruhový děj s ideálním plynem 9. Struktura a vlastnost kapalin 10. Struktura a vlastnost pevných látek 11. Změny skupenství látek 12. Mechanické kmitání 13. Mechanické vlnění, zvuk, infrazvuk a ultrazvuk 14. Elektrický náboj a elektrické pole 15. Vznik elektrického proudu a elektrický proud v kovech 16. Elektrický proud v polovodičích 17. Elektrický proud v kapalinách, plynech a ve vakuu 18. Stacionární magnetické pole 19. Nestacionární magnetické pole, elektromagnetická indukce 20. Střídavý proud, obvody střídavého proudu 21. Elektromagnetické kmitání a vlnění, elektromagnetické spektrum 22. Vlnové vlastnosti světla (vlnová optika) 23. Geometrická optika, optické zobrazování 24. Moderní fyzika (základy kvantové fyziky, speciální teorie relativity) 25. Jaderná a atomová fyzika (fyzika atomového jádra a obalu) 12

13 Hudební výchova 1. Nejstarší období dějin hudby (pravěk) a periodizace dějin hudby (stručný přehled) Různé přívlastky slova hudba = rozdělení hudby dle různých hledisek 2. Hudba starověku (exotické kultury, Orient, Řecko, Řím) Zvuk, hluk, tón, vlastnosti tónů 3. Gregoriánský chorál ve světě a v našich zemích Notopis notová osnova, noty, pomlky, dělení a prodlužování not a pomlk, zkratky v notopisu a některé další značky 4. Hudba v období ars antiqua ve světě a v našich zemích Základní intervaly (i sluchová analýza), intervaly přesahující oktávu, intervaly odvozené 5. Hudba v období ars nova ve světě a v našich zemích Staré církevní tóniny, stupnice zvláštní 6. Hudba v období renesance ve světě a v našich zemích Vývoj notace 7. Hudební baroko všeobecná charakteristika, porovnání situace v českých zemích s okolní Evropou Celý tón, půltón, diatonický a chromatický půltón 8. Barokní opera, oratorium, kantáta v evropské hudbě a barokní opera v českých zemích Lidský hlas, lidský sluch, hlasová hygiena, hlasové polohy a jejich rozsahy 9. Největší skladatelské osobnosti barokní hudby Dynamická znaménka, tempová označení, označení nálady a výrazu přednesu, označení různého způsoby zpěvu a hry 10. Hudba v období klasicismu všeobecná charakteristika, česká hudební emigrace Hudební forma, prvky hudební formy, práce s tématem 11. Osobnosti první vídeňské školy - život a dílo Melodické ozdoby 12. Romantismus - srovnání s předchozí epochou, etapy, raný romantismus - skladatelské osobnosti Kvintakord a jeho obraty 13. Novoromantismus a pozdní romantismus Septakord a jeho obraty 14. Národní hudební školy v období romantismu Stavba stupnic dur a moll 15. Česká romantická hudba hudba českého národního obrození, Národní divadlo Kvintový a kvartový kruh 16. Bedřich Smetana tvůrce české národní opery (život, dílo) Paralelní a stejnojmenné stupnice 17. Antonín Dvořák život a dílo Nástroje a nástrojové skupiny, rozmístění v symfonickém orchestru 13

14 18. Evropská hudba 20. století G klíč a F klíč, další používané klíče 19. Česká hudba 1. poloviny 20. století česká hud. moderna (Foerster, Suk, Janáček, Novák, Martinů) Takty jednoduché a složené, taktovací schémata 20. Vznik, vývoj a proměny opery Harmonické funkce, hlavní i vedlejší, kadence 21. Opera opereta muzikál (všeobecné srovnání) Hudební abeceda, tónová soustava 22. Nonartificiální hudba 20., 30. a 40. léta 20. století ve světě i u nás Metrum, rytmus, délky not, synkopa, předtaktí 23. Nonartificiální hudba 50. a 60. léta 20. století ve světě i u nás Stupnice moll harmonická a melodická 24. Nonartificiální hudba 70., 80. a 90. léta 20. století Partitura, orchestr, obsazení nejběžnějších komorních souborů, sborů a orchestrů 25. Tramping, folk (x folklór), country Tóny základní a tóny odvozené, posuvky, předznamenání, tóny enharmonické 14

15 Chemie 1. Stavba atomu 2. Periodická soustava prvků 3. Chemická vazba 4. Směsi 5. Reakce acidobazické a redoxní 6. Prvky V.A a VII.A skupiny 7. Prvky VI.A skupiny 8. Prvky III.A a IV.A skupiny 9. S-prvky 10. D-prvky a f-prvky 11. Alkany, cykloalkany, zemní plyn, uhlí 12. Alkeny, alkadieny, alkyny 13. Areny, ropa 14. Halogenové deriváty 15. Hydroxysloučeniny a jejich sirné obdoby 16. Ethery a karbonylové sloučeniny 17. Karboxylové kyseliny 18. Deriváty karboxylových kyselin 19. Dusíkaté deriváty, heterocyklické sloučeniny, alkaloidy 20. Lipidy a izoprenoidy 21. Sacharidy 22. Bílkoviny a peptidy 23. Nukleové kyseliny, proteosyntéza 24. Biologicky aktivní látky 25. Syntetické makromolekulární látky 26. Chemické reakce a jejich průběh 27. Chemické děje v živých soustavách 15

16 Informatika a výpočetní technika 1. Základy hardware počítače 2. Paměťová média a jejich zařízení 3. Zvukové, síťové a jiné karty v počítači; vstupní a výstupní periférie 4. Grafické karty; monitory; tiskárny a plottery 5. Princip činnosti počítače; číselné soustavy; kódování 6. Multimédia 7. Operační systémy 8. Viry, antiviry, firewally a ochrana dat 9. Počítačová grafika a grafické formáty 10. Grafický editor a DTP; bitmapová grafika; vektorová grafika 11. Video a zvuk; zpracování videa a zvuku na počítači 12. Sítě HW vybavení 13. Sítě SW vybaveni 14. Internet 15. Elektronická pošta a komunikace 16. Tvorba webových stránek, HTML, CSS; statické a dynamické weby 17. Textový editor 18. Tabulkový procesor a prezentační software 19. Systémové utility, komprimační software a souborové manažery 20. Programovací jazyky; algoritmizace; datové typy; funkce; cykly; rekurze a větvení 16

17 Matematika 1. Výroky a množiny 2. Číselné obory a elementární teorie čísel 3. Algebraické výrazy a binomická věta 4. Mocniny a mocninné funkce 5. Lineární rovnice, nerovnice a funkce 6. Kvadratické rovnice, nerovnice a funkce 7. Soustavy rovnic a nerovnic, rovnice a nerovnice s parametry 8. Lineární lomené funkce, iracionální rovnice a funkce 9. Rovnice, nerovnice a funkce s absolutními hodnotami 10. Exponenciální a logaritmické rovnice, nerovnice a funkce 11. Komplexní čísla 12. Goniometrické funkce 13. Goniometrické výrazy a rovnice 14. Trigonometrie 15. Geometrické útvary v rovině 16. Konstrukční planimetrické úlohy 17. Zobrazení v rovině 18. Polohové a metrické vlastnosti útvarů v prostoru 19. Objemy a povrchy těles 20. Vektory 21. Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině 22. Analytická geometrie kvadratických útvarů 23. Posloupnosti a řady 24. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika 25. Limita a derivace funkce 26. Vyšetřování průběhu funkce 27. Primitivní funkce a určitý integrál 17

18 Německý jazyk společná část témata 3. částí 1. Německo 2. Rakousko 3. Švýcarsko 4. Česká republika, Praha 5. Berlín 18

19 Německý jazyk profilová část 1. Familie und Familienaktivitäten 2. Wohnen 3. Freizeit und Hobbys 4. Wohnort, Orientierung 5. Kultur und Kunst, Lektüre 6. Schule und Studium 7. Mensch, Charakteristik 8. Fitness und Sport 9. Gesundheitspflege 10. Mensch und Natur 11. Wetter, Jahreszeiten 12. Feste und Bräuche 13. Ferien, Reisen 14. Mode und Kleidung 15. Ernährung 16. Die BRD 17. Österreich 18. Die Schweiz 19. Die Tschechische Republik 20. Prag 21. Berlin und Wien 22. Alltagsleben 23. Technik und Wissenschaft, Massenmedien 24. Arbeit und Beruf, Zukunftspläne 25. Berühmte deutschsprachige Persönlichkeiten 19

20 Výtvarná výchova 1. Volné užití umění. Pravěké umění. 2. Techniky kresby. Umění Egypta. 3. Grafické techniky. Antická kultura. 4. Malířské techniky. Románský sloh. 5. Sochařské techniky. Románský sloh v českých zemích. 6. Sochařské materiály. Gotický sloh. 7. Reliéf. Gotika v českých zemích. 8. Mozaika. Renesance. 9. Užitá grafika. Renesance v českých zemích. 10. Barva a barevný kontrast. Baroko. 11. Psychologie barev, tvarů a linií. Baroko v českých zemích. 12. Keramika. Klasicismus, romantismus a realismus. 13. Technologie keramiky. Klasicismus, romantismus a realismus u nás. 14. Sklo. lmpresionismus. 15. Textilní tvorba. Fauvismus. 16. Scénografie. Kubismus. 17. Ilustrace. Expresionismus. 18. Loutky. Futurismus. 19. Kompozice. Secese. 20. Písmo. Abstraktní umění. 21. Perspektiva. Surrealismus. 22. Zátiší. Současné umění. 23. Portrét. Regionální umění. 24. Krajinomalba. Umění v našem městě. 25. Výtvarné umění v architektuře. Současné umění v českých zemích. 20

21 Zeměpis 1. Základní poznatky o Zemi a Sluneční soustavě 2. Základy kartografie 3. Atmosféra 4. Hydrosféra a kryosféra 5. Litosféra a georeliéf 6. Pedosféra a biosféra 7. Obyvatelstvo světa 8. Světové hospodářství zemědělství 9. Světové hospodářství průmysl 10. Doprava a služby 11. Krajina a životní prostředí, aplikovaná geografie 12. Základy politické geografie 13. Evropa přírodní poměry a obyvatelstvo 14. Evropa hospodářství, EU 15. Státy střední a severní Evropy 16. Státy západní a jižní Evropy 17. Státy jihovýchodní a východní Evropy, Rusko 18. Asie přírodní poměry a obyvatelstvo 19. Asie hospodářství 20. Afrika 21. Amerika přírodní poměry a obyvatelstvo 22. Amerika hospodářství 23. Austrálie, Oceánie, polární oblasti a oceány 24. Česká republika přírodní poměry 25. Česká republika obyvatelstvo a sídla 26. Česká republika průmysl a zemědělství 27. Česká republika doprava a služby 28. České republika kraje a místní region 21

22 Základy společenských věd 1. Předmět sociologie, vývoj sociologického myšlení 2. Filosofie starověké Indie a Číny 3. Psychologie jako věda, dějiny psychologie 4. Občanské právo 5. Předsokratovská filosofie 6. Trestní právo, správní právo 7. Socializace, sociální interakce, kultura 8. Stát, teorie vzniku státu, typy a formy státu, právní stát 9. Ekonomie a ekonomika, tržní ekonomika 10. Filosofie klasického období starověkého Řecka, helénistická filosofie 11. Psychologie osobnosti 12. Mezinárodní vztahy, mezinárodní organizace, globální problémy 13. Rodinné právo 14. Národní hospodářství ČR, právní formy podnikání 15. Politický systém, dělba moci v ČR, územní samospráva 16. Středověká filosofie 17. Etika 18. Renesanční filosofie 19. Racionalizmus a empirizmus 20. Sociální stratifikace, sociální útvary 21. Francouzské osvícenství, filosofie I. Kanta 22. Filosofie 19. století 23. Filosofie bytí, existenciální filosofie, filosofie T. G. Masaryka 24. Teorie peněz, cenné papíry, bankovní soustava, burzy 25. Pracovní právo 22

23 Teorie sportovní přípravy 1. Homeostáza organismu sportovce Kosterní soustava 2. Charakteristika a systém sportovního tréninku Svalová soustava 3. Receptory v organismu sportovce Oběhová soustava 4. Členění tréninkového procesu Nervová soustava 5. Zatížení Přeměna látek a energií 6. Periodizace ročního tréninkového cyklu Regenerace a rehabilitace 7. Organizační formy sportovního tréninku Sportovní talent 8. Didaktické zásady aplikované na jednotlivá období sportovní činnosti Fyziologická diagnostika 9. Metody sportovního tréninku Výživa sportovce ve vrcholovém sportu 10. Činnost endokrinní soustavy při pohybovém zatížení Hygiena tělesných cvičení 11. Kůže Systém soutěží vlastní sportovní specializace 12. Silové schopnosti a jejich rozvoj Lékařská kontrola sportovce 13. Rychlostní schopnosti a jejich rozvoj Amatérský a profesionální sport 14. Vytrvalostní schopnosti a jejich rozvoj Specifika tréninku ve vysokohorském prostředí 15. Specifika sportu tělesně a mentálně postižených Obratnost, pohyblivost a koordinace ve sportu 16. Přehled vývoje tělesné kultury Technická příprava 17. První pomoc a prevence úrazů ve sportu Taktická příprava 18. Vylučovací systémy Doping ve sportu 23

24 19. Vývoj osobnosti člověka, zvláštnosti osobnosti sportovce Olympismus 20. Charakteristika období adolescence Historie olympijských her 21. Vliv tělesného cvičení na organismus Využití sporttesteru 22. Ekonomické zajištění sportovců Tělesná příprava 23. Psychologická příprava Časový režim sportovce 24. Evidence a plánování ve sportovním tréninku Sportovní masáž 25. Technika vlastní sportovní specializace Funkce krve a lymfy 24

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK 1. Characteristics 2. The Czech Republic 3. Great Britain 4. London 5. The USA

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný ve školním roce 2015/2016 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný ve školním roce 2015/2016 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI

Více

I. Základní úroveň obtížnosti. Vyšší úroveň obtížnosti

I. Základní úroveň obtížnosti. Vyšší úroveň obtížnosti Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace Kratochvílova 7, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Školní seznam literárních děl vydaný školou v souladu s ustanovením

Více

Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible SZ (První kniha Mojžíšova), NZ (Evangelium podle

Více

Seznam titulů k maturitě 2013/2014 SČ19 Próza 4. A S20-21 Poezie Č20-21 Drama

Seznam titulů k maturitě 2013/2014 SČ19 Próza 4. A S20-21 Poezie Č20-21 Drama Seznam titulů k maturitě 2013/2014 SČ19 Próza 4. A S20-21 Poezie Č20-21 Drama Světová a česká literatura do konce 19. století Austenová, J. Pýcha a předsudek SČ19 Próza Arbes, J. Svatý Xaverius SČ19 Próza

Více

Školní seznam literatury - ústní zkouška (společná část maturitní zkoušky) Mgr. Jana Dejmková, třída oktáva 2012/2013

Školní seznam literatury - ústní zkouška (společná část maturitní zkoušky) Mgr. Jana Dejmková, třída oktáva 2012/2013 Školní seznam literatury - ústní zkouška (společná část maturitní zkoušky) Mgr. Jana Dejmková, třída oktáva 2012/2013 Základní úroveň obtížnosti (celkový počet děl - 40) Světová a česká literatura do konce

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA TŘÍDY 4.P + 4.T SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA TŘÍDY 4.P + 4.T SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný ve školním roce 2013/2014

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný ve školním roce 2016/2017 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný ve školním roce 2016/2017 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný ve školním roce 2016/2017 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Kritéria pro výběr

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla Třída 4.A Seznam četby pro maturitní rok 2010/ 2011 - min. 20 děl má žák ve svém seznamu- - musí být zastoupena próza, poezie i drama min. jedním lit. dílem Česká a světová literatura do konce 19. století

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk Maturitní okruhy Biologie a ekologie Charakteristika a složení živé hmoty voda, anorganické látky, bílkoviny Organické látky tuky, cukry, nukleové kyseliny, hormony, vitamíny, enzymy Systém organismů.

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ KRNOV, příspěvková organizace KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný ve školním roce 2013/2014 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA SEZNAM

Více

Školní seznam literárních děl pro 4.A a 4.B ve školním roce 2013/2014

Školní seznam literárních děl pro 4.A a 4.B ve školním roce 2013/2014 Školní seznam literárních děl pro 4.A a 4.B ve školním roce 2013/2014 Student vybírá ze seznamu četby 20 děl. Po konzultaci se svým vyučujícím předmětu ČJL je možné zařadit i dílo jiné (které v seznamu

Více

Světová a česká literatura do konce 19. století. Česká literatura 20. a 21. století

Světová a česká literatura do konce 19. století. Česká literatura 20. a 21. století ZADÁNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY Škola sestaví školní seznam literárních děl, z něhož si každý budoucí maturant sestaví svůj vlastní seznam, který je pro něho i seznamem zadání k ústní zkoušce. ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI

Více

Školní seznam literárních děl Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 306 pro školní rok 2013/2014 4A

Školní seznam literárních děl Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 306 pro školní rok 2013/2014 4A Školní seznam literárních děl Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 306 pro školní rok 2013/2014 4A Podle 6 odstavce (2) vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních

Více

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třída: 4K,4El Školní rok: 2011/2012 Světová a česká literatura do konce 19. století 1. Olbracht Ivan: Biblické příběhy 2. Homér:

Více

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Platí pro ročníky, které maturují roku 2015. Každý maturant si ze seznamu vybere 20 děl a vytvoří tak vlastní seznam, který odevzdá

Více

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 1. Obecná biologie; vznik a vývoj života Biologie a její vývoj a význam, obecná charakteristika organismů, přehled živých soustav (taxonomie), Linného taxony, binomická

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2015/2016 pro třídy 4.A, 4.B a 8.O

MATURITNÍ TÉMATA 2015/2016 pro třídy 4.A, 4.B a 8.O MATURITNÍ TÉMATA 2015/2016 pro třídy 4.A, 4.B a 8.O Anglický jazyk - společná část - seznam 3.částí 1. The United Kingdom 2. London 3. The Czech Republic 4. Environment 5. Prague 6. The USA 7. American

Více

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Františka Nohy 6, Rumburk, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Františka Nohy 6, Rumburk, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Františka Nohy 6, Rumburk, příspěvková organizace školní rok: 2017/2018 třída: 4.B obor vzdělání: Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Témata ústní části státní maturitní

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Kánon titulů k ústní maturitní zkoušce 2012/2013 pro základní úroveň Kritéria pro výběr knih: celkem 20 literárních děl 1. Světová a česká

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2016/2017 pro třídy 4.A, 4.B a 8.O

MATURITNÍ TÉMATA 2016/2017 pro třídy 4.A, 4.B a 8.O MATURITNÍ TÉMATA 2016/2017 pro třídy 4.A, 4.B a 8.O V Jilemnici dne 30.09.2016 Obsah Anglický jazyk - společná část - seznam 3. částí... 3 Anglický jazyk - profilová část... 4 Biologie... 5 Chemie... 6

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: GyPa Ř(O)-26/2011 J. Novák 30. 9. 2011 A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: GyPa Ř(O)-26/2011 J. Novák 30. 9. 2011 A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 GYMNÁZIUM PACOV Hronova 1079, 395 01 Pacov, www.gpacov.cz Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: GyPa Ř(O)-26/2011 J. Novák 30. 9. 2011 Počet listů dokumentu: 6 Počet příloh/počet

Více

Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla)

Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla) Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla) 1. Bible 2. Sofokles: Antigona 3. Aischilos: Oresteia 4. Euripídés: Médeia 5. P.O.Naso: Umění milovat 6. G. Boccacio: Dekameron 7. G. Chaucer:

Více

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce Seznam literárních děl k maturitní zkoušce 1. Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 díla) 1 Epos o Gilgamešovi 2 Homér Odyssea 3 Sofokles Král Oidipus 4 Publius Ovidius Naso Umění milovat

Více

MATURITNÍ TÉMATA. Studijní obor: Technologie potravin (29-41-M/01)

MATURITNÍ TÉMATA. Studijní obor: Technologie potravin (29-41-M/01) Fakultní škola Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKOLOGICKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 600/I MATURITNÍ TÉMATA Studijní obor: Technologie

Více

Světová a česká literatura do konce 19. století. Česká literatura 20. a 21. století

Světová a česká literatura do konce 19. století. Česká literatura 20. a 21. století ZADÁNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY Škola sestaví školní seznam literárních děl, z něhoţ si kaţdý budoucí maturant sestaví svůj vlastní seznam, který je pro něho i seznamem zadání k ústní zkoušce. ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŢNOSTI

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Maturitní témata Biologie MZ 2017

Maturitní témata Biologie MZ 2017 Maturitní témata Biologie MZ 2017 1. Buňka - stavba a funkce buněčných struktur - typy buněk - prokaryotní buňka - eukaryotní buňka - rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou - buněčný cyklus - mitóza

Více

Gymnázium a SOŠ, Mládežníků 1115, Rokycany

Gymnázium a SOŠ, Mládežníků 1115, Rokycany Gymnázium a SOŠ, Mládežníků 1115, Rokycany Seznam literatury pro maturitní zkoušku z českého jazyka v roce 2017 1. Bible: Starý zákon (5 knih Mojžíšových) 2. Boccaccio: Dekameron 3. Villon: Závěť 4. Shakespeare:

Více

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2015/16 Kritéria pro výběr maturitních

Více

19 G. Flaubert Paní Bovaryová. 20 H. de Balzac Otec Goriot. 21 H. Sienkiewicz Quo vadis. 22 E.A. Poe Povídky + Havran

19 G. Flaubert Paní Bovaryová. 20 H. de Balzac Otec Goriot. 21 H. Sienkiewicz Quo vadis. 22 E.A. Poe Povídky + Havran Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2015 / 2016 Žák vybírá 20 literárních děl, minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie i drama.

Více

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015 Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015 Žák vybírá 20 literárních děl, minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

Více

Maturitní témata z předmětu: Český jazyk a literatura

Maturitní témata z předmětu: Český jazyk a literatura Maturitní témata z předmětu: Český jazyk a literatura (1/2) Maturitní témata z předmětu: Český jazyk a literatura Třída: A4 Školní rok: 2014-2015 1. Bible: Nový zákon; 2. Sofokles: Král Oidipus; 3. William

Více

SEZNAM LITERATURY. Vyšší úroveň obtížnosti

SEZNAM LITERATURY. Vyšší úroveň obtížnosti SEZNAM LITERATURY k ústní státní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury na Pražské konzervatoři pro školní rok 2009/2010 Vyšší úroveň obtížnosti I. Svět. a česká literatura do konce 18. stol.

Více

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2013/2014

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2013/2014 ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2013/2014 V souladu s 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Management 3. Hospodářská politika 4. Trh, tržní hospodářství 5. Podnikání jako základ tržní ekonomiky 6. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 7. Dlouhodobý majetek

Více

Biologie - Sexta, 2. ročník

Biologie - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce z CJL - základní úroveň obtížnosti (maturitní zkouška 2011)

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce z CJL - základní úroveň obtížnosti (maturitní zkouška 2011) Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce z CJL - základní úroveň obtížnosti (maturitní zkouška 2011) 1 Boccaccio: Dekameron 2 Shakespeare: Romeo a Julie 3 Moliere: Lakomec 4 Moliere:

Více

Maturitní témata BIOLOGIE

Maturitní témata BIOLOGIE Maturitní témata BIOLOGIE 1. BIOLOGIE ČLOVĚKA. KŮŽE. TERMOREGULACE LIDSKÉHO ORGANISMU. 2. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. 3. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU, TĚLNÍ TEKUTINY. 4.

Více

Seznam literárních děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Seznam literárních děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Seznam literárních děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce: Základní úroveň obtížnosti: Pro základní

Více

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce (min. 2 poezie, 2 próza, 2 drama)

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce (min. 2 poezie, 2 próza, 2 drama) Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce 2016-2017 (min. 2 poezie, 2 próza, 2 drama) Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 díla) 1. William Shakespeare Romeo a Julie, 2015, přeložil

Více

Seznam četby k maturitě 2017 ČJKL

Seznam četby k maturitě 2017 ČJKL Seznam četby k maturitě 2017 ČJKL Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Student si vybírá celkem 20 literárních děl: - světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla

Více

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Společná část maturitní zkoušky. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ústní zkouška

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Společná část maturitní zkoušky. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ústní zkouška Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4 Studijní obor: 36 47 M/01 Stavebnictví Školní rok: 2012/2013 Společná část maturitní zkoušky ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ústní

Více

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury autor název díla rok I. vydání žánr region Česká a světová literatura do konce 18. století 1 Homér Odysseia cca 8. stol. př.n.l. próza světová

Více

Tematický plán učiva BIOLOGIE

Tematický plán učiva BIOLOGIE Tematický plán učiva BIOLOGIE Třída: Prima Počet hodin za školní rok: 66 h 1. POZNÁVÁME PŘÍRODU 2. LES 2.1 Rostliny a houby našich lesů 2.2 Lesní patra 2.3 Živočichové v lesích 2.4 Vztahy živočichů a rostlin

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Kroměříž 25.9.2013 Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká

Více

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015 Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015 A/ SVĚTOVÁ A ČESKÁ LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ 1) Petiška: Příběhy, na které svítilo slunce - Epos o Gilgamešovi 2) Zamarovský: Gigameš 3) Olbracht:

Více

M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6

M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6 M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6 J A R N Í A P O D Z I M N Í Z K U Š E B N Í O B D O B Í, P R O F I L O V Á Č Á S T Podle 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

- 2015 STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ

- 2015 STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ 1. Jeřáby. 2. Hřídelové spojky v konstrukci dopravních strojů. 3. Šroubové spoje. 4. Spoje hřídele s nábojem. 5. Jeřábové kočky, kladkostroje, vázací a uchopovací prostředky. 6.

Více

Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014. Biologie (4. A)

Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014. Biologie (4. A) Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014 Biologie (4. A) 1. téma: vznik života na zemi, znaky a hierarchie organismů, biogenní prvky obecná genetika

Více

Literární kánon děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury třídy 8.A a 4.C školní rok 2010/2011

Literární kánon děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury třídy 8.A a 4.C školní rok 2010/2011 Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec 377 15 e-mail: info@gvn.cz, internet: www.gvn.cz, telefon, fax: 384 361 253 Literární kánon děl z české a světové literatury k ústní maturitní

Více

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Tel.: 222 924 444 Fax: 222 924 499 e-mail: info@mssch.cz URL: http://www.mssch.

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Tel.: 222 924 444 Fax: 222 924 499 e-mail: info@mssch.cz URL: http://www.mssch. Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Tel.: 222 924 444 Fax: 222 924 499 e-mail: info@mssch.cz URL: http://www.mssch.cz Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné

Více

Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti

Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti AUTOR Světová a česká literatura do konce 18. století Homér Sofokles Ovidius Dante Boccaccio Cervantes Shakespeare Komenský

Více

Seznam četby k maturitě 2016 ČJKL

Seznam četby k maturitě 2016 ČJKL Seznam četby k maturitě 2016 ČJKL Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Student si vybírá celkem 20 literárních děl: - světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla

Více

MATURITNÍ TÉMATA. Studijní obor: Analýza potravin (29-42-M/01)

MATURITNÍ TÉMATA. Studijní obor: Analýza potravin (29-42-M/01) Fakultní škola Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKOLOGICKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 600/I MATURITNÍ TÉMATA Studijní obor: Analýza potravin

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk Studijní obory: 41-41-M/01 Agropodnikání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 63-41-M/01

Více

SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.

Více

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2014/2015

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2014/2015 ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2014/2015 V souladu s 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji

Více

Seznam literatury pro žáky maturitních ročníků 2010/11 vyšší úroveň obtížnosti

Seznam literatury pro žáky maturitních ročníků 2010/11 vyšší úroveň obtížnosti 1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Seznam literatury pro žáky maturitních ročníků 2010/11 vyšší úroveň obtížnosti Ţák si vybírá 30 literárních děl 1. Světová a česká literatura do konce 18. (min. 3 literární

Více

Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark,

Více

Seznam literárních děl ke státní maturitě 2014/2015 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seznam literárních děl ke státní maturitě 2014/2015 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě 2014/2015 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Třída 4.A Vyučující: Barbora Novosadová 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2012/2013)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2012/2013) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Peníze a cenné papíry 3. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 4. Zahraniční obchodní činnost 5. Bankovní soustava ČR 6. Bankovní operace 7. Podnikání jako základ

Více

Seznam literárních děl ke státní maturitě v roce 2011/2012 pro třídu 4.C Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seznam literárních děl ke státní maturitě v roce 2011/2012 pro třídu 4.C Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě v roce 2011/2012 pro třídu 4.C Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible SZ (První kniha Mojţíšova),

Více

SČ19 Próza S20-21 Poezie Č20-21 Drama

SČ19 Próza S20-21 Poezie Č20-21 Drama Seznam titulů k maturitě 2015/2016 SČ18 SČ19 Próza S20-21 Poezie Č20-21 Drama Světová a česká literatura do konce 18. století Diderot, D. Jeptiška (p. L. Milde) SČ18 Próza Epos o Gilgamešovi (p. L. Matouš)

Více

1. světová a česká literatura do konce 19. století 4A Epos o Gilgamešovi ( Albatros) do 19. stol. P světová lit. 4A Homér: Odysseia do 19. stol.

1. světová a česká literatura do konce 19. století 4A Epos o Gilgamešovi ( Albatros) do 19. stol. P světová lit. 4A Homér: Odysseia do 19. stol. 1. světová a česká literatura do konce 19. století 4A Epos o Gilgamešovi ( Albatros) do 19. stol. P světová lit. 4A Homér: Odysseia do 19. stol. B světová lit. 4A Sofoklés: Antigona do 19. stol. D světová

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace Ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, v souladu s 79, odst. 3, zákona 49/2009 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

základní úroveň Světová literatura a česká literatura Žák vybírá 20 literárních děl

základní úroveň Světová literatura a česká literatura Žák vybírá 20 literárních děl Seznam titulů pro výběr k nové maturitě základní úroveň Světová literatura a česká literatura Žák vybírá 20 literárních děl do konce 19. století min. 4 literární díla Světová literatura 20. a 21. století

Více

Seznam literatury k maturitní zkoušce

Seznam literatury k maturitní zkoušce Seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury SŠ PTA Jihlava, školní rok 2015/16 a roky následující Světová a česká literatura do konce 18. století minimálně 2 díla Epos o Gilgamešovi

Více

základní úroveň Světová literatura a česká literatura Ţák vybírá 20 literárních děl

základní úroveň Světová literatura a česká literatura Ţák vybírá 20 literárních děl Seznam titulů pro výběr k nové maturitě základní úroveň Světová literatura a česká literatura Ţák vybírá 20 literárních děl do konce 19. století min. 4 literární díla Světová literatura 20. a 21. století

Více

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti autor název díla rok I. vydání žánr region Česká a světová literatura do konce 18. století Epos o Gilgamešovi 2.

Více

Maturitní zkouška z Biologie 2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice

Maturitní zkouška z Biologie 2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice 1. Buňka a. Podobnosti a rozdíly rostlinné a živočišné buňky b. Jednobuněčné organismy 2. Viry, sinice, bakterie a. Virové a bakteriální choroby b. Hospodářský význam bakterií 3. Prvoci a. Charakteristika

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Buňka základy buněčné teorie (R. Hooke, M. J. Schleiden, T. Schwann, J. E. Purkyně), chemické složení buňky, stavba prokaryotické a eukaryotické buňky, funkce buněčných organel, rozdíly ve stavbě buňky

Více

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2015/2016

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2015/2016 Gymnázium Havlíčkův Brod Maturitní témata Profilová část Školní rok 2015/2016 Třídy: oktáva A, oktáva B, čtvrtá 16. 20. května 2016 Gymnázium Havlíčkův Brod Počet témat Stránka č. Český jazyk 28 3 Anglický

Více

Seznam školní četby Nižší úroveň

Seznam školní četby Nižší úroveň Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Stavbařů 5, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Seznam školní četby Nižší úroveň Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Žák vybírá 20 literárních děl:

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2014/2015

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Školní seznam literárních děl školní rok 2014/2015 Kroměříž 25. 9. 2014 Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká

Více

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň Literatura do konce 18. století 1. Ovidius: Proměny - poezie 2. Francois Villon: Závěť - poezie 3. William Shakespeare: Hamlet

Více

Školní seznam literárních děl pro dílčí ústní zkoušku z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky na základní úrovni obtížnosti

Školní seznam literárních děl pro dílčí ústní zkoušku z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky na základní úrovni obtížnosti Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s. r. o., Gorkého 867, 530 02 Pardubice společné části maturitní zkoušky na základní úrovni obtížnosti Světová a česká literatura do konce

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2014/2015

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2014/2015 Gymnázium Havlíčkův Brod Maturitní témata Profilová část Školní rok 2014/2015 Třídy: oktáva A, oktáva B, čtvrtá 18. 22. května 2015 Gymnázium Havlíčkův Brod Počet témat Stránka č. Český jazyk 28 3 Anglický

Více

Český jazyk a literatura školní seznam literárních děl

Český jazyk a literatura školní seznam literárních děl PŘEDMĚT : Český jazyk a literatura školní seznam literárních děl ŠK. ROK : 2013/14 Autor Dílo I. Světová a česká literatura do konce 19.století 1. E.Petiška Staré řecké báje a pověsti 2. G. Boccaccio Dekameron

Více

Seznam školní četby Vyšší úroveň

Seznam školní četby Vyšší úroveň Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Stavbařů 5, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Seznam školní četby Vyšší úroveň Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Seznam literárních děl, z něhož

Více

PRACOVNÍ LISTY LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ. Starý zákon. GOETHE, Johann Wolgfang. SHAKESPEARE, William

PRACOVNÍ LISTY LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ. Starý zákon. GOETHE, Johann Wolgfang. SHAKESPEARE, William LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ BIBLE BOCCACCIO, Giovanni CERVANTES, Miguel y Saavedra EURÍPIDÉS GOETHE, Johann Wolgfang GOETHE, Johann Wolgfang HOMÉR MOLIÉRE GOLDONI, Carlo Starý zákon Dekameron Důmyslný

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SVĚTOVÁ A ČESKÁ LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ (minimálně 2 díla) Homér: Ilias Homér: Odyssea Sofokles: Král Oidipus Karel IV.: Vita Caroli Boccaccio, Giovanni:

Více

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní kánon z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro školní rok 2014/2015 Světová

Více