Maturitní témata pro školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní témata pro školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 pro vzdělávací obory K/801 Gymnázium všeobecné K/41 Gymnázium K/41 Gymnázium se sportovní přípravou PaedDr. Václav Hartman ředitel školy 1

2 Obsah Anglický jazyk společná část seznam 3. částí... 3 Anglický jazyk profilová část... 4 Biologie... 5 Český jazyk a literatura školní seznam četby... 8 Dějepis... 9 Fyzika Hudební výchova Chemie Informatika a výpočetní technika Matematika Německý jazyk společná část témata 3. částí Německý jazyk profilová část Výtvarná výchova Zeměpis Základy společenských věd Teorie sportovní přípravy

3 Anglický jazyk společná část seznam 3. částí 1. The United Kingdom 2. London 3. The Czech Republic 4. Environment 5. Prague 6. The USA 7. American cities 8. Canada 9. Australia 10. British literature 11. American literature 12. Holidays and Festivals 13. My Town and my Region 3

4 Anglický jazyk profilová část 1. My town, my village 2. My family, friends, people s description 3. My home 4. My hobbies and leisure time 5. Daily programme 6. Prague 7. The Czech Republic 8. My future career 9. Education in Great Britain and in our country 10. Food and meals 11. Travelling 12. Weather, seasons 13. Clothes and fashion 14. London and other British cities 15. Great Britain (geography, political system, famous people in its history) 16. Customs, traditions, holidays 17. Shopping 18. Sports and games 19. New York and other American cities 20. The USA (geography, history, political system, famous people) 21. Health, illnesses, injuries 22. Canada 23. Cultaral life, mass media 24. Australia and New Zealand 25. English and American Literature 26. Environmental protection, global problems 4

5 Biologie 1. Nebuněčné a prvobuněčné organismy, teorie vzniku života na Zemi - viry, bakterie, sinice, autotrofní způsob výživy, teorie vzniku života na Zemi - Darwinova evoluční teorie 2. Eukaryotická buňka, základní typy pletiv a tkání - definice, stavba buňky, funkce organel, srovnání rostlinná, živočišná, buňka hub, pletiva, tkáně mnohobuněčných organismů 3. Živá a neživá příroda-obecné vlastnosti živých organismů - znaky života, chemické složení, rozdíly živá a neživá příroda, třídění nerostů, petrologie - typy hornin, geologická období, základní taxonomická jednotka - species, pojem ontogeneze, fylogeneze, systematické rozdělení organismů 4. Vývoj a charakteristika nižších rostlin - Protobionta, Chromista, Lichenes - vývoj a evoluční význam, rozdělení, typy stélek, metageneze, zástupci, lišejníky - heteretrofie u rostlin 5. Cormobionta - mechorosty, kapraďorosty - Ryniofyty, Bryophyta, kapraďorosty - charakteristika výtrusných rostlin, meioza, metageneze, typy pletiv, vývoj a zástupci jednotlivých oddělení 6. Cormobionta - Pinophyta, Magnoliophyta - nahosemenné, krytosemenné - charakteristika, porovnání životních cyklů - pojem květní diagram a vzorec, hospodářky významné skupiny krytosemenných, zástupci 7. Protozoa, rozmnožování buněk mitóza, meióza - charakteristika skupiny, organely - bičíkovci, kořenonožci, výtrusovci, nálevníci - zástupci, původci chorob - mitóza, meióza, amitóza, buněčný cyklus 8. Metazoa - oddělení Diblastika - Porifera, Cnidaria, vznik mnohobuněčnosti - invaginační teorie, houby, žahavci - charakteristika kmenů, zástupci 9. Protostomia - oddělení Triblastika - Plathelmintes, Nemathelminthes - Prvoústí - tělní dutiny, ploštěnci - charakteristika, systém, zástupci, nemoci - hlísti - charakteristika, zástupci, nemoci 10. Protostomia - Mollusca, Annelida - měkkýši, kroužkovci charakteristika kmenů, významní zástupci - ekologie a hospodářský význam 11. Arthropoda- Chelicerata, Branchiata - systém členovců, trojlaločnatci, klepítkatci-charakteristika, význam, zástupci - žebernatí - nižší a vyšší korýši 5

6 12. Tracheata - Insecta - charakteristika tříd, hmyz-jednotlivé soustavy, vývoj, významné řády, užitek, škodlivost 13. Deuterostomia - Echinodermata, Chordata- Chondrichthyes, Pisces - systematické rozdělení, ostnokožci, strunatci - pláštěnci, kopinatci, kruhoústí - paryby, ryby charakteristika, rozdíly, zástupci 14. Deuterostomia Amphibia, Reptilia - obojživelníci, plazi- tělesná stavba, rozdíly, neotenie, redukce končetin, - zástupci 15. Aves, Mammalia - charakteristické znaky obou tříd, zástupci 16. Fyziologie rostlin, Ascomycetes, Basidiomycetes - látkový metabolismus rostlin, dýchání, kvašení, minerální výživa, vodní režim, růst, rozmnožování, pohyb rostlin - vřeckovýtrusé, stopkovýtrusné houby porovnání 17. Hormonální a nervové regulace živočichů a člověka - působení hormonů - bezobratlí, obratlovci, člověk přehled žláz, funkce - fylogeneze nervové soustavy, charakteristika nervové soustavy člověka 18. Dýchací soustava člověka fylogeneze. Soustava termoregulační - fylogeneze dýchacích soustav bezobratlí, obratlovci, typy dýchaní - dýchací soustava člověka, termoregulace - stavba kůže 19. Vývoj, stavba a funkce oběhové soustavy - fylogeneze, složení krve, krevní cévy, stavba a funkce srdce, mízní soustava, cévní nemoci, AIDS 20. Trávicí soustava živočichů a člověka. Metabolismus látek - fylogeneze, trávicí soustava člověka- orgány, stavba, funkce, význam živin - vitamíny, základní mechanismy příjmu a zpracování potravy 21. Fylogeneze a ontogeneze člověka rozmnožovací soustava - systematické zařazení člověka, vývoj - hominizace, sapientace - rozmnožovací soustava - stavba, funkce, nemoci - ontogeneze - oplození, vývoj, porod, antikoncepce 22. Vývoj, stavba a funkce vylučovací soustavy, smyslové ústrojí člověka - fylogeneze vylučovací soustavy živočichů, - stavba a funkce vylučovací soustavy člověka - zrak, sluch, čich, chuť, rovnováha 23. Fylogeneze pohybové soustavy - kostra a svalstvo člověka 6

7 24. Cytologické základy dědičnosti a základní genetické pojmy - chromozóm, nukleové kyseliny, replikace, transkripce, translace, gen genotyp, znak, fenotyp, alela, lokus, dominance, recesivita, vztahy alel - Mendelovy zákony, vazba genů, Morganovy zákony, křížení ve fázi cis a trans 25. Genetika člověka - karyotyp, dědičnost člověka, genealogie, gemellilogie, dědičné choroby, - rozmnožování prokaryot a eukaryot, pohlavní chromozómy a chromozómové určení pohlaví Drosophila, Abraxas, Protenor, dědičnost úplně a neúplně vázaná na pohlaví, plazmogeny 26. Mutační změny genotypu a genetické zákonitosti v populacích - genové, chromozómové a genomové mutace, reparační procesy - variabilita, dědičnost kvalitativních a kvantitativních znaků - autogamie, panmixie, Hardyho-Weinbergův zákon, faktory narušující genetickou rovnováhu 27. Organismy ve vztahu k prostředí - ekologie, ekologická valence, abiotické podmínky, vztahy mezi populacemi - biomy, ekosystém, tok látek a energie, - antropogenní vliv na přírodu průmysl, zemědělství, ochrana přírody NK, CHKO 7

8 Český jazyk a literatura školní seznam děl Světová a česká literatura do konce 19. století 1. Epos o Gilgamešovi 2. Sofokles: Antigona 3. Homér: Ilias 4. Homér: Odyssea 5. Ovidius: Proměny 6. Píseň o Rolandovi 7. Legenda o sv. Kateřině 8. Podkoní a žák 9. Dante: Božská komedie 10. Shakespeare: Hamlet 11. Shakespeare: Romeo a Julie 12. Cervantes y Saavedra: Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha 13. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce 14. Moliére: Lakomec 15. Defoe: Život a podivná dobrodružství Robinsona Crusoe 16. Goethe: Utrpení mladého Werthera 17. Goethe: Faust 18. Scott: Ivanhoe 19. Hugo: Ubožáci (Bídníci) 20. Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži 21. Stendhal: Červený a černý 22. Austenová: Pýcha a předsudek 23. Puškin: Evžen Oněgin 24. Gogol: Revizor 25. Poe: Havran 26. Dickens: Oliver Twist 27. Balzac: Otec Goriot 28. Flaubert: Paní Bovaryová 29. Zola: Zabiják 30. Maupassant: Miláček 31. Dostojevskij: Zločin a trest 32. Čechov: Višňový sad 33. Rimbaud: Opilý koráb 34. Baudelaire: Květy zla 35. Wilde: Obraz Doriana Graye 36. Wilde: Jak je důležité míti Filipa 37. Mácha: Máj 38. Erben: Kytice z pověstí národních 39. Neruda: Povídky malostranské 40. Neruda: Balady a romance 41. Němcová: Babička 42. Čech: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století 43. Havlíček Borovský: Král Lávra 44. Havlíček Borovský: Tyrolské elegie 45. Jirásek: Filozofská historie 46. Tyl: Strakonický dudák 47. Zeyer: Radúz a Mahulena 48. Mrštíkové: Maryša 49. Stroupežnický: Naši furianti Světová literatura 20. a 21. století 50. Beckett: Čekání na Godota Brecht: Matka Kuráž a její děti 52. Shaw: Pygmalion 53. Maeterlinck: Modrý pták 54. Remarque: Na západní frontě klid 55. Hemingway: Stařec a moře 56. Camus: Cizinec 57. Saint-Exupéry: Malý princ 58. Rolland: Petr a Lucie 59. Steinbeck: O myších a lidech 60. Kafka: Proměna 61. Orwell: Orwell: Farma zvířat 63. Solženicyn: Jeden den Ivana Děnisoviče 64. Bradbury: 451 Fahrenheita 65. Böll: Biliár o půl desáté 66. Mann: Mario a kouzelník 67. Styron: Sophiina volba 68. Heller: Hlava XXII 69. Tolkien: Hobit 70. Kesey: Vyhoďme ho z kola ven Česká literatura 20. a 21. století 71. Bezruč: Slezské písně 72. Wolker: Těžká hodina 73. Nezval: Edison 74. Toman: Měsíce 75. Hrubín: Romance pro křídlovku 76. Seifert: Býti básníkem 77. Dyk: Krysař 78. Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 79. Havlíček: Petrolejové lampy 80. Havlíček: Neviditelný 81. Čapek: Válka s mloky 82. Čapek: Povídky z jedné kapsy 83. Čapek: Matka 84. Čapek: Bílá nemoc 85. Čapek: RUR 86. Weiss: Dům o tisíci patrech 87. Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník 88. Olbracht: Golet v údolí 89. Vančura: Rozmarné léto 90. Otčenášek: Romeo, Julie a tma 91. Nezval: Manon Lescaut 92. Jirotka: Saturnin 93. Škvorecký: Zbabělci 94. Škvorecký: Prima sezóna 95. Hrabal: Postřižiny 96. Hrabal: Ostře sledované vlaky 97. Fuks: Spalovač mrtvol 98. Pavel: Smrt krásných srnců 99. Dousková: Hrdý Budžes 100. Smoljak - Svěrák: Dlouhý, Široký a Krátkozraký 101. Viewegh: Báječná léta pod psa 102. Havel: Audience 103. Havel: Zahradní slavnost

9 Dějepis 1. Společnost v pravěku - periodizace a způsoby datování - prameny - vývoj člověka a lidské společnosti, významné kultury 2. První starověké orientální civilizace - datování starověku - společné znaky staroorientálních států, podmínky jejich vzniku - jednotlivé oblasti a státy 3. Starověké Řecko - periodizace dějin starověkého Řecka, vliv přírodních podmínek - Sparta, Athény obyvatelstvo, politické zřízení - významné události jednotlivých období 4. Starověký Řím - datování, vznik podle legendy i historiků - jednotlivé formy státního zřízení, jejich charakteristika - významné události jednotlivých období (vnitropolitický vývoj, územní výboje) 5. Významná světová náboženství - judaismus, křesťanství - islám - hinduismus, buddhismus 6. Evropa na počátku středověku, vznik českého státu - přechod od starověku ke středověku - barbarské státy, vývoj dalších významných států - vznik českého státu a jeho vývoj do vlády Břetislava I. 7. Evropa v době vrcholného středověku - společnost vrcholného středověku - křížové výpravy - Francie, Anglie a jejich soupeření, svatá říše římská 8. Český stát za posledních Přemyslovců a za Lucemburků - poslední Přemyslovci (Přemysl Otakar I. Václav III.) - nástup Lucemburků na český trůn - hodnocení vlády jednotlivých Lucemburků 9. Stagnace a krize středověké společnosti, husitství - příčiny krize středověké společnosti - postavení církve ve společnosti - Jan Hus a husitská revoluce 9

10 10. Počátek novověku - datování přechodu od středověku k novověku - zámořské objevy - renesance a reformace 11. Habsburská monarchie a politika jejích nejvýznamnějších panovníků - vznik habsburské monarchie, významné mezníky jejího vývoje - Rudolf II., habsburská monarchie za třicetileté války a po ní - Marie Terezie, Josef II., František I., František Josef I století století vědy, osvícenství a válečných konfliktů - osvícenství, osvícenský absolutismus - války o španělské dědictví, války o rakouské dědictví - Anglie kolébka průmyslové revoluce 13. Evropa pod vlivem VFR - Francie před revolucí - jednotlivé etapy revoluce, císařství Napoleona I. - vídeňský kongres a systém Svaté aliance 14. USA od vzniku do konce 19. století - vznik USA, osídlování amerického západu - boj proti otrokářství, válka Severu proti Jihu - hospodářský rozmach a vzestup na konci 19. století 15. Revoluce 19. století, sjednocení Itálie a Německa - revoluce 20. a 30. let - revoluční rok vývoj v Itálii a Německu vedoucí k jejich sjednocení 16. Rakousko-Uhersko a jeho národnostní problémy - neoabsolutismus, národnostní poměry v 2. pol. 19. Století - Rakousko-uherské vyrovnání - státoprávní boj Čechů 17. První světová válka její příčiny, charakter, výsledky a důsledky - mezinárodní vztahy v předvečer 1. světové války - klíčové události na jednotlivých frontách - důsledky války, výsledky mírových jednání ve Versailles 18. Vznik Československa a jeho vývoj v meziválečném období - postoje českých politiků za 1. světové války - vyhlášení samostatnosti, začátky Československé republiky - politický a hospodářský vývoj 10

11 19. Rusko, jeho přeměna v SSSR a vývoj do r významné události v 19. století - hospodářské a politické změny v letech , SSSR za Stalina - vývoj v 2. polovině 20. století za Chruščova, Brežněva a Gorbačova 20. Světová hospodářská krize a její důsledky - důsledky krachu na newyorské burze - hledání východisek z krize - vliv hospodářské krize na vývoj v Itálii a Německu 21. Druhá světová válka její příčiny, charakter, výsledky a důsledky - situace v Evropě před válkou - důležité události jednotlivých etap války, formování protifašistické koalice - charakter války, její důsledky, konference v Postupimi 22. Evropa a svět po 2. světové válce - studená válka, NATO, Varšavská smlouva - hlavní ohniska konfliktů v Evropě a ve světě - sjednocování Evropy, EHS, Evropská společenství, Evropská unie 23. Sovětský blok, jeho vznik, vývoj a rozpad - vznik a upevnění sovětského bloku, RVHP - krize bloku v 50. a 60. letech, vláda L. I. Brežněva - perestrojka, pád komunistických režimů ve státech sovětského bloku 24. Československo po 2. sv. válce, komunistická totalita, sametová revoluce - Československo po válce ( ) - období komunistické totality, pražské jaro 1968, normalizace - sametová revoluce, vznik samostatné ČR a SR 25. Nejvýznamnější kulturní a umělecké směry, jejich znaky, představitelé - období středověku románský a gotický sloh - počátky novověku renesance, baroko, klasicismus a 20. století romantismus, realismus, historizující slohy, impresionismus, secese, moderní umění 11

12 Fyzika 1. Pohyby těles z hlediska kinematiky 2. Pohyby těles z hlediska dynamiky, pohybové zákony 3. Mechanická práce, výkon, energie a její přeměny 4. Gravitační pole a zákonitosti pohybu v gravitačním poli 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika tekutin 7. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky 8. Struktura a vlastnosti plynů, kruhový děj s ideálním plynem 9. Struktura a vlastnost kapalin 10. Struktura a vlastnost pevných látek 11. Změny skupenství látek 12. Mechanické kmitání 13. Mechanické vlnění, zvuk, infrazvuk a ultrazvuk 14. Elektrický náboj a elektrické pole 15. Vznik elektrického proudu a elektrický proud v kovech 16. Elektrický proud v polovodičích 17. Elektrický proud v kapalinách, plynech a ve vakuu 18. Stacionární magnetické pole 19. Nestacionární magnetické pole, elektromagnetická indukce 20. Střídavý proud, obvody střídavého proudu 21. Elektromagnetické kmitání a vlnění, elektromagnetické spektrum 22. Vlnové vlastnosti světla (vlnová optika) 23. Geometrická optika, optické zobrazování 24. Moderní fyzika (základy kvantové fyziky, speciální teorie relativity) 25. Jaderná a atomová fyzika (fyzika atomového jádra a obalu) 12

13 Hudební výchova 1. Nejstarší období dějin hudby (pravěk) a periodizace dějin hudby (stručný přehled) Různé přívlastky slova hudba = rozdělení hudby dle různých hledisek 2. Hudba starověku (exotické kultury, Orient, Řecko, Řím) Zvuk, hluk, tón, vlastnosti tónů 3. Gregoriánský chorál ve světě a v našich zemích Notopis notová osnova, noty, pomlky, dělení a prodlužování not a pomlk, zkratky v notopisu a některé další značky 4. Hudba v období ars antiqua ve světě a v našich zemích Základní intervaly (i sluchová analýza), intervaly přesahující oktávu, intervaly odvozené 5. Hudba v období ars nova ve světě a v našich zemích Staré církevní tóniny, stupnice zvláštní 6. Hudba v období renesance ve světě a v našich zemích Vývoj notace 7. Hudební baroko všeobecná charakteristika, porovnání situace v českých zemích s okolní Evropou Celý tón, půltón, diatonický a chromatický půltón 8. Barokní opera, oratorium, kantáta v evropské hudbě a barokní opera v českých zemích Lidský hlas, lidský sluch, hlasová hygiena, hlasové polohy a jejich rozsahy 9. Největší skladatelské osobnosti barokní hudby Dynamická znaménka, tempová označení, označení nálady a výrazu přednesu, označení různého způsoby zpěvu a hry 10. Hudba v období klasicismu všeobecná charakteristika, česká hudební emigrace Hudební forma, prvky hudební formy, práce s tématem 11. Osobnosti první vídeňské školy - život a dílo Melodické ozdoby 12. Romantismus - srovnání s předchozí epochou, etapy, raný romantismus - skladatelské osobnosti Kvintakord a jeho obraty 13. Novoromantismus a pozdní romantismus Septakord a jeho obraty 14. Národní hudební školy v období romantismu Stavba stupnic dur a moll 15. Česká romantická hudba hudba českého národního obrození, Národní divadlo Kvintový a kvartový kruh 16. Bedřich Smetana tvůrce české národní opery (život, dílo) Paralelní a stejnojmenné stupnice 17. Antonín Dvořák život a dílo Nástroje a nástrojové skupiny, rozmístění v symfonickém orchestru 13

14 18. Evropská hudba 20. století G klíč a F klíč, další používané klíče 19. Česká hudba 1. poloviny 20. století česká hud. moderna (Foerster, Suk, Janáček, Novák, Martinů) Takty jednoduché a složené, taktovací schémata 20. Vznik, vývoj a proměny opery Harmonické funkce, hlavní i vedlejší, kadence 21. Opera opereta muzikál (všeobecné srovnání) Hudební abeceda, tónová soustava 22. Nonartificiální hudba 20., 30. a 40. léta 20. století ve světě i u nás Metrum, rytmus, délky not, synkopa, předtaktí 23. Nonartificiální hudba 50. a 60. léta 20. století ve světě i u nás Stupnice moll harmonická a melodická 24. Nonartificiální hudba 70., 80. a 90. léta 20. století Partitura, orchestr, obsazení nejběžnějších komorních souborů, sborů a orchestrů 25. Tramping, folk (x folklór), country Tóny základní a tóny odvozené, posuvky, předznamenání, tóny enharmonické 14

15 Chemie 1. Stavba atomu 2. Periodická soustava prvků 3. Chemická vazba 4. Směsi 5. Reakce acidobazické a redoxní 6. Prvky V.A a VII.A skupiny 7. Prvky VI.A skupiny 8. Prvky III.A a IV.A skupiny 9. S-prvky 10. D-prvky a f-prvky 11. Alkany, cykloalkany, zemní plyn, uhlí 12. Alkeny, alkadieny, alkyny 13. Areny, ropa 14. Halogenové deriváty 15. Hydroxysloučeniny a jejich sirné obdoby 16. Ethery a karbonylové sloučeniny 17. Karboxylové kyseliny 18. Deriváty karboxylových kyselin 19. Dusíkaté deriváty, heterocyklické sloučeniny, alkaloidy 20. Lipidy a izoprenoidy 21. Sacharidy 22. Bílkoviny a peptidy 23. Nukleové kyseliny, proteosyntéza 24. Biologicky aktivní látky 25. Syntetické makromolekulární látky 26. Chemické reakce a jejich průběh 27. Chemické děje v živých soustavách 15

16 Informatika a výpočetní technika 1. Základy hardware počítače 2. Paměťová média a jejich zařízení 3. Zvukové, síťové a jiné karty v počítači; vstupní a výstupní periférie 4. Grafické karty; monitory; tiskárny a plottery 5. Princip činnosti počítače; číselné soustavy; kódování 6. Multimédia 7. Operační systémy 8. Viry, antiviry, firewally a ochrana dat 9. Počítačová grafika a grafické formáty 10. Grafický editor a DTP; bitmapová grafika; vektorová grafika 11. Video a zvuk; zpracování videa a zvuku na počítači 12. Sítě HW vybavení 13. Sítě SW vybaveni 14. Internet 15. Elektronická pošta a komunikace 16. Tvorba webových stránek, HTML, CSS; statické a dynamické weby 17. Textový editor 18. Tabulkový procesor a prezentační software 19. Systémové utility, komprimační software a souborové manažery 20. Programovací jazyky; algoritmizace; datové typy; funkce; cykly; rekurze a větvení 16

17 Matematika 1. Výroky a množiny 2. Číselné obory a elementární teorie čísel 3. Algebraické výrazy a binomická věta 4. Mocniny a mocninné funkce 5. Lineární rovnice, nerovnice a funkce 6. Kvadratické rovnice, nerovnice a funkce 7. Soustavy rovnic a nerovnic, rovnice a nerovnice s parametry 8. Lineární lomené funkce, iracionální rovnice a funkce 9. Rovnice, nerovnice a funkce s absolutními hodnotami 10. Exponenciální a logaritmické rovnice, nerovnice a funkce 11. Komplexní čísla 12. Goniometrické funkce 13. Goniometrické výrazy a rovnice 14. Trigonometrie 15. Geometrické útvary v rovině 16. Konstrukční planimetrické úlohy 17. Zobrazení v rovině 18. Polohové a metrické vlastnosti útvarů v prostoru 19. Objemy a povrchy těles 20. Vektory 21. Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině 22. Analytická geometrie kvadratických útvarů 23. Posloupnosti a řady 24. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika 25. Limita a derivace funkce 26. Vyšetřování průběhu funkce 27. Primitivní funkce a určitý integrál 17

18 Německý jazyk společná část témata 3. částí 1. Německo 2. Rakousko 3. Švýcarsko 4. Česká republika, Praha 5. Berlín 18

19 Německý jazyk profilová část 1. Familie und Familienaktivitäten 2. Wohnen 3. Freizeit und Hobbys 4. Wohnort, Orientierung 5. Kultur und Kunst, Lektüre 6. Schule und Studium 7. Mensch, Charakteristik 8. Fitness und Sport 9. Gesundheitspflege 10. Mensch und Natur 11. Wetter, Jahreszeiten 12. Feste und Bräuche 13. Ferien, Reisen 14. Mode und Kleidung 15. Ernährung 16. Die BRD 17. Österreich 18. Die Schweiz 19. Die Tschechische Republik 20. Prag 21. Berlin und Wien 22. Alltagsleben 23. Technik und Wissenschaft, Massenmedien 24. Arbeit und Beruf, Zukunftspläne 25. Berühmte deutschsprachige Persönlichkeiten 19

20 Výtvarná výchova 1. Volné užití umění. Pravěké umění. 2. Techniky kresby. Umění Egypta. 3. Grafické techniky. Antická kultura. 4. Malířské techniky. Románský sloh. 5. Sochařské techniky. Románský sloh v českých zemích. 6. Sochařské materiály. Gotický sloh. 7. Reliéf. Gotika v českých zemích. 8. Mozaika. Renesance. 9. Užitá grafika. Renesance v českých zemích. 10. Barva a barevný kontrast. Baroko. 11. Psychologie barev, tvarů a linií. Baroko v českých zemích. 12. Keramika. Klasicismus, romantismus a realismus. 13. Technologie keramiky. Klasicismus, romantismus a realismus u nás. 14. Sklo. lmpresionismus. 15. Textilní tvorba. Fauvismus. 16. Scénografie. Kubismus. 17. Ilustrace. Expresionismus. 18. Loutky. Futurismus. 19. Kompozice. Secese. 20. Písmo. Abstraktní umění. 21. Perspektiva. Surrealismus. 22. Zátiší. Současné umění. 23. Portrét. Regionální umění. 24. Krajinomalba. Umění v našem městě. 25. Výtvarné umění v architektuře. Současné umění v českých zemích. 20

21 Zeměpis 1. Základní poznatky o Zemi a Sluneční soustavě 2. Základy kartografie 3. Atmosféra 4. Hydrosféra a kryosféra 5. Litosféra a georeliéf 6. Pedosféra a biosféra 7. Obyvatelstvo světa 8. Světové hospodářství zemědělství 9. Světové hospodářství průmysl 10. Doprava a služby 11. Krajina a životní prostředí, aplikovaná geografie 12. Základy politické geografie 13. Evropa přírodní poměry a obyvatelstvo 14. Evropa hospodářství, EU 15. Státy střední a severní Evropy 16. Státy západní a jižní Evropy 17. Státy jihovýchodní a východní Evropy, Rusko 18. Asie přírodní poměry a obyvatelstvo 19. Asie hospodářství 20. Afrika 21. Amerika přírodní poměry a obyvatelstvo 22. Amerika hospodářství 23. Austrálie, Oceánie, polární oblasti a oceány 24. Česká republika přírodní poměry 25. Česká republika obyvatelstvo a sídla 26. Česká republika průmysl a zemědělství 27. Česká republika doprava a služby 28. České republika kraje a místní region 21

22 Základy společenských věd 1. Předmět sociologie, vývoj sociologického myšlení 2. Filosofie starověké Indie a Číny 3. Psychologie jako věda, dějiny psychologie 4. Občanské právo 5. Předsokratovská filosofie 6. Trestní právo, správní právo 7. Socializace, sociální interakce, kultura 8. Stát, teorie vzniku státu, typy a formy státu, právní stát 9. Ekonomie a ekonomika, tržní ekonomika 10. Filosofie klasického období starověkého Řecka, helénistická filosofie 11. Psychologie osobnosti 12. Mezinárodní vztahy, mezinárodní organizace, globální problémy 13. Rodinné právo 14. Národní hospodářství ČR, právní formy podnikání 15. Politický systém, dělba moci v ČR, územní samospráva 16. Středověká filosofie 17. Etika 18. Renesanční filosofie 19. Racionalizmus a empirizmus 20. Sociální stratifikace, sociální útvary 21. Francouzské osvícenství, filosofie I. Kanta 22. Filosofie 19. století 23. Filosofie bytí, existenciální filosofie, filosofie T. G. Masaryka 24. Teorie peněz, cenné papíry, bankovní soustava, burzy 25. Pracovní právo 22

23 Teorie sportovní přípravy 1. Homeostáza organismu sportovce Kosterní soustava 2. Charakteristika a systém sportovního tréninku Svalová soustava 3. Receptory v organismu sportovce Oběhová soustava 4. Členění tréninkového procesu Nervová soustava 5. Zatížení Přeměna látek a energií 6. Periodizace ročního tréninkového cyklu Regenerace a rehabilitace 7. Organizační formy sportovního tréninku Sportovní talent 8. Didaktické zásady aplikované na jednotlivá období sportovní činnosti Fyziologická diagnostika 9. Metody sportovního tréninku Výživa sportovce ve vrcholovém sportu 10. Činnost endokrinní soustavy při pohybovém zatížení Hygiena tělesných cvičení 11. Kůže Systém soutěží vlastní sportovní specializace 12. Silové schopnosti a jejich rozvoj Lékařská kontrola sportovce 13. Rychlostní schopnosti a jejich rozvoj Amatérský a profesionální sport 14. Vytrvalostní schopnosti a jejich rozvoj Specifika tréninku ve vysokohorském prostředí 15. Specifika sportu tělesně a mentálně postižených Obratnost, pohyblivost a koordinace ve sportu 16. Přehled vývoje tělesné kultury Technická příprava 17. První pomoc a prevence úrazů ve sportu Taktická příprava 18. Vylučovací systémy Doping ve sportu 23

24 19. Vývoj osobnosti člověka, zvláštnosti osobnosti sportovce Olympismus 20. Charakteristika období adolescence Historie olympijských her 21. Vliv tělesného cvičení na organismus Využití sporttesteru 22. Ekonomické zajištění sportovců Tělesná příprava 23. Psychologická příprava Časový režim sportovce 24. Evidence a plánování ve sportovním tréninku Sportovní masáž 25. Technika vlastní sportovní specializace Funkce krve a lymfy 24

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2. The United States of America 3. The English-Speaking Countries (Canada, Australia ) 4. Our Mother Country

Více

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Žák si na Gymnáziu Christiana Dopplera zapisuje 3 povinné zkoušky, které vybírá z následujících předmětů: matematika český jazyk anglický jazyk německý

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011

Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011 Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011 Vyšší úroveň obtížnosti Podklady k ústní zkoušce (pro přípravu pracovních listů) Seznam literárních děl, z něhož maturant vybírá, sestavuje škola. Obsahuje

Více

Seznam školní četby Vyšší úroveň

Seznam školní četby Vyšší úroveň Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Stavbařů 5, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Seznam školní četby Vyšší úroveň Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Seznam literárních děl, z něhož

Více

Školní seznam literárních děl pro základní úroveň ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2012/2013

Školní seznam literárních děl pro základní úroveň ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2012/2013 Školní seznam literárních děl pro základní úroveň ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2012/2013 Žák vybírá 20 literárních děl (minimálně jedním literárním dílem musí být

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

2. Světová poezie a próza 19. století

2. Světová poezie a próza 19. století SM 2012/vyšší úroveň SEZNAM ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1. Epos o Gilgamešovi 2. Bible: Starý zákon Genesis, Exodus 3. Bible: Nový zákon 4 evangelia, List

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Obsahové vymezení předmětu: Předmět biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP GV, integruje také části

Více

Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti

Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti AUTOR Světová a česká literatura do konce 18. století Homér Sofokles Ovidius Dante Boccaccio Cervantes Shakespeare Komenský

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP 4 Gymtri Učíme se pro sebe Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje 4 3 Charakteristika

Více

Očekávané školní výstupy (kompetence)

Očekávané školní výstupy (kompetence) Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Dějepis Ročník: Prima Tématická oblast Pravěk Původ člověka Pravěký způsob obživy sběr a lov Přechod k zemědělství Pravěké obrazárny Etapy

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

Školní seznam literárních děl

Školní seznam literárních děl Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní seznam literárních děl školní rok 2014/2015 Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Žák vybírá 20 literárních

Více

Květy zla Zločin a trest

Květy zla Zločin a trest SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY PRO VYŠŠÍ ÚROVEŇ STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY I. Světová a česká literatura do konce 18.století I-1: Bible I-2: Sofoklés: Antigona I-3: Král Oidipus I-4: Euripides: Médea I-5:

Více

Květy zla Zločin a trest

Květy zla Zločin a trest SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY PRO ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY I. Světová a česká literatura do konce 18.století I-1: Bible I-2: Sofoklés: Antigona I-3: Král Oidipus I-4: Euripides: Médea I-5:

Více

1 1. EU1A ZOOLOGIE Brouci masožraví ING. HUDEC M. III/3/1

1 1. EU1A ZOOLOGIE Brouci masožraví ING. HUDEC M. III/3/1 Hmyz, Obratlovci - Ryby Ročník Třída Předmět Název Tvůrce 1 1. EU1A ZOOLOGIE Brouci masožraví ING. HUDEC M. III/3/1 Návaznost na TP Poznámka 2 1. EU1A ZOOLOGIE Brouci všežraví 1 ING. HUDEC M. III/3/2 3

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více