Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019"

Transkript

1 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, Nový Jičín. Autor na originále závěrečné práce stvrdil svým podpisem prohlášení, že tento materiál vypracoval samostatně a to včetně grafických a zvukových příloh, a dílo splňuje podmínky uvedené v 31 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. (CC BY-NC-ND 3.0) Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko

2 ÚVODNÍ SLOVO Mgr. Blanka Kozáková Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ , financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, probíhal v období let Tento projekt byl vyústěním dlouhodobé a systematické metodické podpory pedagogickým pracovníkům, kteří se zaměřují na rozvoj ICT ve školách Moravskoslezského kraje, poskytované Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací. Významnou vzdělávací aktivitu projektu tvořilo dlouhodobé vzdělávání ICT lídrů. Jedním z výstupů procesu zvyšování jejich digitální gramotnosti byla závěrečná práce, která postihovala oblast, které se v ICT detailněji věnovali. Její úvodní část vždy popsala teoretická východiska a v další části se pak autoři zaměřili na praktické aspekty problému ve školské praxi. Protože se jednalo o práce rozsáhlejšího charakteru, které měly vazbu na současný stav využívání ICT ve školách Moravskoslezského kraje, shrnuli jsme tyto výstupy do motivačního sborníku zajímavých řešení, návodů, postupů a dáváme je tímto k dispozici pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Vlastní příprava závěrečných prací byla řízena v Learning Management System Moodle. Díky tomuto nástroji jsme mohli sledovat postup při zpracování, a to jak u autora práce, tak i u jeho vedoucího. Pro tento účel měli oba v prostředí LMS připraveny komunikační nástroje (fórum, chat) a termínované odevzdávání jednotlivých verzí závěrečné práce. V konečné fázi zpracování dostal do prostředí LMS přístup také oponent práce pro zpracování a vložení svého posudku. Všichni zúčastnění tak měli přehled o aktuálním stavu komunikace a zpracovaného materiálu a mohli neprodleně reagovat, pokud si to situace vyžádala. Děkujeme touto cestou všem pedagogickým pracovníkům, kteří se nechají uváděnými příklady inspirovat ke své další pedagogické práci podpořené využitím ICT ve své škole. Poděkování za vedení přípravy závěrečných prací patří celému realizačnímu týmu projektu Perspektiva 2010.

3 Google Sites ve výuce dějepisu na ZŠ Mgr. Ondřej Pletánek

4 Obsah Úvod... 3 Google Sites Tvorba a šablony Přístupová práva a možnosti Shrnutí Google Apps Kalendář Google Docs Webová alba Video Youtube a webové stránky Webové stránky do dějepisu praktická část Plán Prezentace Texty, pracovní listy Obrázky, mapy Odkazy Práce žáků Kalendář Testy, dotazníky Anketa o webových stránkách Závěr Resumé Seznam literatury

5 Úvod Hlavním cílem této práce je popsat a ukázat moţnosti, které nabízí aplikace Google. Zejména se jedná o jednoduché webové stránky (Google Sites), jejich tvorba a moţné vyuţití ve výuce a vzdělávacím procesu. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Tyto jsou pak dále členěny. V první kapitole jsem se zaměřil na tvorbu webových stránek Google Sites. Jedná se o teoretickou část, kde charakterizuji aplikaci Google Sites, moţnost vyuţití ve výuce jednotlivých předmětů obecně. Obsahem je také popis výhod a nevýhod tvorby takových stránek, moţnosti propojení s dalšími aplikacemi Google, moţnost angaţování ţáků při procesu tvorby stránek, nastavení přístupu na stránky. Druhou kapitolu tvoří Google Apps. Jedná se o soubor aplikací společnosti Google, jejichţ značná část je vyuţitelná i v rámci výuky ve školách. Výhodou těchto aplikací je lokalizace v češtině a v neposlední řadě také skutečnost, ţe aplikace je moţno vyuţívat zdarma. V této části jsem uvedl Google Docs (formuláře, prezentace, texty, kalendář, webová alba) a jejich moţné uplatnění ve výuce. V další části jsem představil své webové stránky vytvořené v aplikaci Google Sites, které jsou zaměřené na dějepis. Popsal jsem strukturu těchto stránek, obsah jednotlivých částí, přiloţil jsem hodnocení ze strany ţáků, které jsem získal formou formuláře. Zabýval jsem se také vyuţitím stránek při domácí přípravě, ale také v hodinách, zkušenostmi se zapojením a pomocí ţáků při tvorbě stránek. V závěru jsem shrnul toto téma, nastínil další vizi při realizaci a tvorbě webových stránek touto formou do budoucna, neboť neustále je co zlepšovat, dotvářet a doplňovat. 3

6 Google Sites Google Sites je poměrně jednoduché a efektivní řešení pro tvorbu webových stránek. V současné době je tato sluţba přístupná komukoliv. Důleţitým aspektem je také fakt, ţe tato sluţba je nabízena zcela zdarma. Před poznáním Google Sites jsem tvořil webové stránky pomocí zápisu html kódu, coţ je poměrně časově náročné a skýtá řadu úskalí a moţných problémů. Zcela jistě mezi hlavní patří nemoţnost zapojit do tohoto procesu větší počet osob, protoţe html kód je sám o sobě poměrně obtíţný a především tvorba je dost časově náročná. Pro mnoho ţáků na základní škole je tvorba webu pomocí html neřešitelný problém. Čas strávený tvorbou webových stránek psaním html kódu je mnohonásobně větší neţ tvorba pomocí Google Sites. Nicméně i při tvorbě stránek přes Google je moţné s html kódem pracovat a stránky pomocí něj upravovat, při tvorbě je moţné kliknout na tlačítko s označením html. Nástroj Google Sites můţe vyuţívat kaţdý, stačí mít pouze účet na stránkách Google, coţ není nic jiného neţ to, co všichni znají ze zakládání mailu. Poté jiţ nic nebrání začít s tvorbou webu. Ţáci takto mohou nejen stránky spoluvytvářet, ale vytvořit vlastní stránky týkající se např. třídy, školního výletu atd. Každý web má zdarma k dispozici 100 MB prostoru, více místa je možné dokoupit. 1 Na druhou stranu je moţné tuto kapacitu ušetřit s pomocí propojení s dalšími Google aplikacemi, jako např. Google dokumenty, Webová alba atd. K jednotlivým aplikacím se dostanu v dalších kapitolách. Ve výsledku je kapacita, kterou stránky umoţňují, dostatečná pro vzdělávací účely. V mém případě jsem problém kapacity neřešil. Vkládají-li se pouze textové dokumenty, soubory PDF, odkazy na webové stránky, je tato kapacita dostačující. Kaţdý web má svůj název a je otázkou pro kaţdého, zda si zvolí jiţ připravenou šablonu vzhledu, kterých je dostatečné mnoţství, nebo si vytvoří šablonu prázdnou a tu si poté upraví dle svých představ a potřeb. I úprava vzhledu je záleţitost intuitivní a po seznámení se s nastavením webu není problém vytvořit vyhovující vzhled. Tvorba webu není časově zdaleka tak náročná, jak by se mohlo na první pohled zdát. 1 Jak na webovou stránku s Google Sites DSL.cz [online] [cit ]. Jak na webovou stránku s Google Sites. Dostupné z WWW: <http://www.dsl.cz/clanek/1642-jak-nawebovou-stranku-s-google-sites>. 4

7 1.1. Tvorba a šablony Tvorba webových stránek přes Google Sites je velice jednoduchá, nabízí mnoţství šablon vzhledu (viz. obr. 1), moţnost operativně stránky bez většího úsilí měnit a doplňovat, skýtá řadu moţností, jak mohou stránky spoluvytvářet i samotní ţáci, coţ je důleţité z hlediska participace ţáků na dalším fungování, zkvalitňování a rozšiřování stránek. Takto vytvořené stránky nabízí poměrně dost moţností, které je moţno vyuţít v rámci výuky. Před tvorbou samotnou je důleţité promyslet strukturu a obsah jednotlivých stránek. Google Sites nabízí stránky typu: webová stránka, jejímţ obsahem můţe být text, vloţená videa či obrázky; úloţiště souborů, kde kromě textu ţáci mohou jednoduše vkládat své domácí úkoly či samostatné práce; seznam, kde mohou ţáci např. sledovat, zda je jejich práce v pořádku. Tvorba se v mnohých ohledech podobá aplikacím typu MS Word zarovnání, vkládání nejrůznějších objektů, písmo a jeho editace Základy tvorby takových stránek se ţáci velice rychle naučí, vše je velice intuitivní a poměrně jednoduché. Pro začátek je k dispozici široká škála šablon a barevných schémat, díky tomu si vybere kaţdý dle svých představ. Při tvorbě stránek v jiţ vytvořeném webu lze vyuţít tyto šablony (viz. obr. 2): a) webová stránka klasická moţnost tvořit webové stránky, b) oznámení forma blogu, kde je moţnost vznášet dotazy, připomínky, náměty, c) úloţiště souborů úschovna pro soubory, které je moţno stahovat ze stránky, d) seznam- můţe fungovat jako dohled nad samostatnými pracemi ţáků atd. Obrázek č. 1, šablony stránek, Ondřej Pletánek Obrázek č. 2, šablony na jiţ vytvořeném webu, Ondřej Pletánek 5

8 1.2. Přístupová práva a možnosti Myslím, ţe poměrně významná a výborně vyuţitelná je moţnost nastavit konkrétní přístup na stránky, čímţ se můţe docílit toho, ţe na stránky budou mít přístup pouze učitelé či ţáci, jichţ se obsah stránek týká a mohou se podílet na jejich tvorbě, přidávat své práce, sledovat kalendář plánovaných akcí, studovat zadání samostatných úkolů, prezentací souvisejících s výukou atd. Web tedy můţe být uzavřený pro skupinu osob (v rámci třídy, předmětu). Nemusí být tedy, coţ je dle mého názoru důleţité, pasivními čtenáři, ale mohou být do procesu tvorby zapojováni svými příspěvky. Vše je dobře sledovatelné díky moţnosti hlídat aktivitu na webu. Takto můţe vyučující zjistit, kdo stránky navštěvuje, kdo na stránky vkládá příspěvky, materiály, samostatné práce, případně zjistí ţáka, který ze stránek něco důleţitého smazal. Dalším aspektem můţe být také fakt, ţe ţáci mají jistotu, ţe stránky jsou bezpečnější a nikdo jiný nemusí jejich práci vidět a komentovat. Pro učitele je to moţnost mít materiály na jednom místě, být v kontaktu s ţáky, ověřovat znalosti formou testů, dotazníků. Ţáci si mohou sami vytisknout pracovní list, přinést text do hodiny atd. Toto všechno jsem doposud dělal nejen já, ale také kolegové, kdy jsme vše museli tisknout a pro ţáky neustále mnoţit a zjišťovat, kdo materiály dostal a kdo ještě ne. Ţáky by to mělo motivovat k větší zodpovědnosti a samostatnosti. Pro přístup musí mít kaţdý vytvořen účet na Googlu, coţ je věc velice jednoduchá. Administraci přitom zvládne opravdu kaţdý a je jen otázkou vkládání ových adres do patřičného políčka a zaškrtnutí příslušných práv (viz. obr. 3, který ukazuje moţnosti přístupových práv kdokoli, pozvání jako vlastníky, spolupracovníky a čtenáře, přičemţ kaţdá moţnost zahrnuje různá práva a oprávnění). Přístup na stránky je moţný odkudkoli: z domova, z knihovny, od kamaráda. Nemá-li někdo přístup na internet, coţ je v dnešní době zanedbatelné procento ţáků, je moţné po domluvě s učitelem vyřídit vše potřebné o přestávkách, před či po vyučování. Stránky takto vytvořené mohou obsahovat jednoduché výukové materiály (prezentace, témata seminárních prací, termíny testů či odevzdávání úkolů), které jsou ţákům kdykoli přístupné a je moţné je kdykoli operativně upravovat, mazat, doplňovat a obměňovat. Web se snaţí o maximální propojení s webovými aplikacemi od Google. Není tedy problém si přehrávat v okně prezentaci vytvořenou v PowerPointu, sledovat videa uloţená na YouTube. Stránky vytvořené přes Google Sites mají adresu sites.google.com/site/nazev-webu. 6

9 Obrázek č. 3, přístupová práva na stránky, Ondřej Pletánek 1.3 Shrnutí Mám-li na závěr této kapitoly shrnout aplikaci Google Sites, myslím, ţe v rámci výuky a podpory výuky formou ICT v jednotlivých předmětech je aplikace velice dobře vyuţitelná. Je to moţný nástroj pro zkvalitnění výuky, angaţování ţáků v jednotlivých předmětech s vyuţitím ICT technologií, také pro učitele to znamená poměrně efektivně strávený čas při tvorbě a přípravě materiálů do výuky a spravování stránek, coţ jistě ocení i samotní ţáci. Během krátké doby jsou navíc ţáci i učitelé schopni stránky sami vytvářet a upravovat, coţ je velice důleţité z časových důvodů. Na závěr je moţné konstatovat, ţe takto lze s minimálním úsilím docílit pěkného vzhledu stránek s několika úskalími, o kterých jsem se v této kapitole jiţ zmínil. Je třeba podotknout, ţe moţnosti Google Sites se neustále vyvíjí, mění. Je proto vhodné tento vývoj sledovat a reagovat na něj. 7

10 2. Google Apps Google Apps je zkrácený název pro Google Aplications, které jsou tvořeny řadou zajímavých nástrojů, z nichţ řada se dá dobře vyuţít ve výuce. V této části se zabývám vybranými aplikacemi, které se dají dobře vyuţít v souvislosti s výukou nejen dějepisu, ale také např. při tvorbě stránek školy. Hlavními výhodami těchto nástrojů jsou, dle mého názoru, česká lokalizace, intuitivní ovládání, uţivatelská znalost práce s PC, dostupnost. Google nabízí celou řadu zajímavých a pouţitelných aplikací a sluţeb. Mezi takové určitě patří kalendář, dokumenty, fotografie, překladač (vyuţití se nabízí ve výuce cizích jazyků, ale také dalších předmětech), knihy (většina knih je v současné době v anglickém jazyce), tvorba a úprava map (široké moţnosti vyuţití při plánování výletu, exkurzí atd.) a samozřejmě tvorba webových stránek. Gmail není třeba připomínat. O některých se podrobněji zmiňuji dále v práci. Sám některé Google aplikace pouţívám, hodnotím je kladně, usnadňují práci, i kdyţ to tak na první pohled nemusí vypadat. Aplikace mohou běţně vyuţívat také ţáci, proto ţáky také s jejich moţnostmi a funkcemi seznamuji. Díky tomu jsou schopni se stránkami pracovat, spoluvytvářet je či do nich přispívat. Kromě aplikací, o kterých se zmiňuji dále a vyuţívám je, lze vyuţít i aplikace a sluţby jiné. Známé jsou např. SketchUp tvorba 3D modelů (např. matematika, fyzika, výtvarná výchova, chemie); Earth moţnost pozorovat Zemi (např. zeměpis, dějepis, občanská výchova). Jako alternativu či doplněk ke Google Sites vidím blog nabízený také přes účet Google. Myslím, ţe Sites a blog lze také dobře zkombinovat a propojovat Kalendář První aplikací Google, kterou se snaţím vyuţívat v rámci výuky a u níţ se zastavím, je kalendář. Tato aplikace je opět dobře vyuţitelná v rámci zavádění ICT do výuky, i kdyţ s vyučovacím procesem přímo nesouvisí. Formou kalendáře vloţeného do Google Sites je moţno komunikovat s ţáky, zprostředkovat jim datum testu, zkoušení, termín odevzdání podkladů pro seminární práci Vše je opět jednoduše propojeno s Google Sites, proto odpadá obtíţné nastavování a problém spojený s uveřejněním na vlastních stránkách pro podporu výuky. Ţáci jsou ve výuce standardně informováni o termínech testů, zadání prací, tématech ústního zkoušení. Zkušenosti jsou však takové, ţe mnoho ţáků jiţ na konci hodiny upírá pozornost jinam, papírek s úkolem, tématem seminární práce či okruhy k testu ztratí nebo zapomenou. Dalším případem je absence ţáka a posléze výmluvy na tuto skutečnost. Tady 8

11 tato skutečnost odpadá právě při pouţití a aktualizaci kalendáře na stránkách. Klade to ovšem nároky na vyučujícího, neboť je nezbytné kalendář neustále sledovat a aktualizovat pro potřeby výuky a domácí přípravy. Ţáci tak mají kdykoli moţnost zjistit, co je čeká zítra, během celého týdne, jaké mají úkoly. Proto i ţák, který nebyl nějaký den přítomen, ztrácí moţnost výmluvy či omluvy, je přinucen vše dohnat, nastudovat. Kalendář lze tedy jednoduše vytvořit a upravovat, coţ je vzhledem k časové náročnosti domácí přípravy učitelů velký klad této moţnosti, kterou Google nabízí. Informovat ţáky lze takto o jakékoli události či událostech. I v tomto případě se nabízí moţnost nastavit pro kalendář sdílení, lze tedy také nastavit, zda kalendář je viditelný pro všechny nebo jen pro vybrané osoby (viz. obr. 4). Své vyuţití kalendáře ve výuce dějepisu představím v kapitole 3.7. Obrázek č. 4, sdílení kalendáře, Ondřej Pletánek 2.2 Google Docs Další zajímavou aplikací, kterou Google nabízí, jsou Google Docs (dokumenty). Nejedná se prakticky o nic jiného neţ o zjednodušenou formu Microsoft Office. Učitel má moţnost díky Google Docs vytvořit textový dokument, tabulku, prezentaci, online test, online dotazník. Výhodou je tak moţnost nahrát soubory, které jsou vytvořeny např. v Microsoft Office, do svých stránek a zpřístupnit jednoduše dokumenty ţákům. Při nahrávání prezentací z počítače do Google Docs jsem narazil na omezení velikosti. Ačkoli velikost nahrávaných dokumentů není neomezená, pro běţného uţivatele je naprosto dostačující. Lze nahrávat do velikosti 500kB dokumenty ve formátech HTML, doc, rtf, odt, txt. Pro tabulky je stanovena velikost 9

12 1 MB ve formátech csv, xls, ods. Prezentace vytvořené v PowerPointu jdou nahrát pouze tehdy, jsou-li menší než 10 MB. Ještě lze nahrávat soubory PDF o velikosti 10 MB. 2 Učitel nemusí s sebou nosit tudíţ flashdisky či externí disky, na kterých má soubory uloţené. Pro zveřejnění prezentace či zadání seminární práce touto formou je to určitě výborná moţnost. Je třeba podotknout, ţe např. nahraná prezentace ztrácí svou grafickou stránku (animace, efekty ). Myslím si, ţe o to ale v případě výukových prezentací vůbec nejde. Velice dobře vyuţitelnou moţností je vkládání dokumentů vedených pod Google Docs právě do vytvořených stránek Google Sites. Vloţený dokument existuje i nadále nezávisle v Google Docs, ale čtenář nemusí znát jeho adresu, stahovat ho, ani jej nikde hledat a uvidí jej přímo na webové stránce. Nám jakoţto autorům či editorům zůstává moţnost se k originálnímu dokumentu jednoduše dostat a upravovat jej, výsledek bude ihned po uloţení viditelný na webové stránce. Nezanedbatelnou skutečností je ta moţnost, ţe webové stránky Google Sites mohou obsahovat jak Google Docs, tak i soubory ve formátech doc, xls, ppt, které si můţe ţák stáhnout do svého PC. Google Sites moţnost vkládání takových souborů mají např. v šabloně Úloţiště souborů, kde lze vkládat právě originální soubory (Word, Excel, PowerPoint). Vytvořit nový umoţňuje vytvořit dokument, který bude vytvořen přímo na internetu a je moţno jej kdykoli vloţit na webové stránky Nahrát takto můţeme převést jakýkoli dokument z počítače na webové stránky Obrázek č. 5, tvorba a nahrání Dokumentů, Ondřej Pletánek 2 Google Docs: tvořte texty, tabulky a prezentace online ExtraWindows [online] [cit ]. Google Docs: tvořte texty, tabulky a prezentace online. Dostupné z WWW: <http://extrawindows.cne 2 ws.cz/google-docs-tvorte-texty-tabulky-prezentace-online>. 10

13 11

14 Při nahrání souborů z počítače do Google Docs máme moţnost zachovat soubor v původním formátu nebo jej převést na odpovídající formát dokumentů Google. V takovém případě jej můţeme dále upravovat a pracovat s ním. Je nutné jen zakliknout příslušnou moţnost. Stačí soubor přetáhnout na pole označené: V této oblasti lze přetahovat soubory nebo kliknout na moţnost Vybrat více souborů (viz. obr. 6). Obrázek č. 6, moţnosti nahrávání souborů, Ondřej Pletánek Dobře vyuţitelnou součástí Google Docs jsou tabulkové formuláře. Cílem takto vytvořených a publikovaných formulářů je moţné online testování a ověření znalostí ţáků. Další moţností jsou dotazníky, díky kterým se ţáci mohou vyjádřit k nejrůznějším záleţitostem týkajících se výuky, reflexe a hodnocení vyučovacího procesu. Formulář pouţívám také ke zjištění, jaké formy výuky ţáci povaţují za přijatelné, jak vnímají interaktivní tabuli ve výuce dějepisu, které období či událost je zajímá, co by se chtěli dovědět více. Výhodou formuláře je bezpochyby jeho jednoduchá tvorba, která není časově náročná. Za další výhodu povaţuji vytvořit širokou škálu moţných odpovědí (viz obr. 7). Můţe se jednat o formu testu, kdy ţáci vybírají z moţností nebo moţnost napsání vlastního názoru na danou problematiku, coţ ale je obtíţněji hodnotitelné. Je-li ve škole adekvátní počítačové vybavení, je to forma vhodná přímo v rámci výuky slouţící jako zpětná vazba pro učitele, zda ţáci látku pochopili správně. Dalším plusem formulářů je moţnost převést výsledky testů ţáků a jejich odpovědi do tabulky aplikace Excel a za pouţití různých vzorců testy a odpovědi vyhodnotit. To samozřejmě nelze udělat s odpověďmi, které jsou subjektivní a vyjadřují ţákův názor. Navíc při vyhodnocování testových otázek je v prostředí Google k dispozici 12

15 přehledný graf, ve kterém jsou znázorněny odpovědi. Nevýhodu vidím v omezeném počítačovém vybavení škol, proto je omezená moţnost v hodině otestovat kaţdého ţáka. Takový test ztrácí význam, protoţe to můţe vyústit do situace, kdy test vyplňuje pouze jeden ţák ze dvojice. Při dotazníku se ale mohou vystřídat a vyplnit oba. Většinou sedí u jednoho počítače dva ţáci. I díky této skutečnosti jde o nástroj vyuţívaný ve velké míře k domácím úkolům, které ţáci zpracovávají. V tomto případě je otázkou plnění úkolů ze strany ţáků. Nicméně formuláře a Google Docs obecně představují dobrou moţnost, jak tvořit, upravit dokumenty pro ţáky a dát jim příleţitost i doma vrátit se k některým záleţitostem, prohlédnout si znova prezentaci, přečíst si text, odpovědět na otázky a otestovat si své znalosti. Navíc se ţáci mohou sami zapojit do procesu svou tvorbou a příspěvky. O vyuţití formulářů na svých stránkách se zmiňuji podrobněji v kapitole 3.8. Tuto moţnost jsem také vyuţil k jednoduché anketě o webových stránkách. Obrázek č. 7, tabulkový formulář moţnosti otázek, Ondřej Pletánek Text odpověď ţák napíše několika slovy Text odstavce odpověď můţe být napsána několika větami Více možností ţák vybere z nabídky jednu moţnost a zaklikne ji Zaškrtávací políčka moţnost zaškrtnout z nabídky více odpovědí Měřítko odpověď formou stupnice, např. 1-5 (Líbila se ti exkurze? 1 Velice; 5 Vůbec 13

16 U všech částí Google Docs existuje opět moţnost nastavit sdílení jednotlivých dokumentů a jejich zpřístupnění ţákům na stránkách. Dokumenty lze vloţit na stránky, existuje také moţnost odeslat formulář jako . Ţák si otevře v mailu formulář, vyplní jej a odešle zpět vyučujícímu. Učitel pouze zkontroluje výsledky a můţe pouţít výše zmíněné grafy a tabulky s odpověďmi. S ţáky můţe výsledky a chyby rozebrat a vyvodit závěry pro ţáky, ale také pro sebe. Moţností vyuţití je celá řada. Pro výuku dějepisu představují dokumenty Google nástroj, který se do výuky hodí, obohatí výuku, ukáţe věci, které v učebnicích ţáci nenajdou. Právě moţnost ţákům ukázat formou prezentací, odkazů na jiné stránky, audio a videoukázek zajímavější věci týkající se historie má naději na zpopularizování dějepisu ve školách. Dokumenty proto nabízí značné moţnosti do výuky jakéhokoli předmětu. 2.3 Webová alba Další velice zajímavou moţností, kterou Google umoţňuje, jsou webová alba. Jedná se o moţnost vloţit na stránky vytvořené přes Google prezentaci vytvořenou z fotografií. Pro vloţení prezentace vytvořené z fotografií je potřeba mít v počítači nainstalovaný program Picasa, momentálně ve verzi 3 (stáhnout lze zde - Obrázek č. 8, Picasa staţení, Ondřej Pletánek Program Picasa neslouţí pouze k vytváření alb na stránky, ale je to program, ve kterém lze upravit své fotografie. Program samozřejmě plně spolupracuje s aplikacemi Google a můţete jej vyuţít při nejrůznějších úpravách svých fotografií. Výhodu opět představuje 14

17 dostupnost programu program lze stáhnout zdarma, není tedy nutno fotografie určené pro web upravovat v programech, za které se musí platit. Úpravy, které umí placené programy, zvládne v programu Picasa běţný uţivatel. Ještě musím připomenout skutečnost, ţe program je v češtině. Cílem této kapitoly ale není detailní popis a funkce programu. Mnohem důleţitější je skutečnost, ţe vyučující můţe touto jednoduchou kombinací program Picasa a Google Sites jednoduše zpřístupnit a ukázat ţákům obrázky, které nejsou dostupné v učebnicích, a prezentovat názorně učivo, které je právě probíráno. Úskalí ovšem spočívá v dodrţování autorských práv a uvádění případných zdrojů. Konkrétně ve výuce dějin 20. století je velice efektivní kombinovat výklad s moţností ukázat zbraně, události, osobnosti zároveň na fotografiích, které mnohdy vystihují situaci lépe neţ mluvený projev a výklad učitele. Na svých stránkách tuto moţnost také vyuţívám, přičemţ vyuţiji fotografie, které jsem nafotil během exkurzí, prohlídek. Takto odpadá obava o porušení autorských práv, coţ je nejjednodušší způsob vkládání a prezentace fotografií. Při tvorbě a vkládání webových alb na stránky vyuţijeme účet Google. Přihlašovat se do webových alb lze dvěma způsoby: 1. Přes stránky Google 2. Přímo v programu Picasa Obrázek č. 9, přihlášení se do webových alb přes Google, Ondřej Pletánek - po kliknutí se přihlašuje standardně přes účet Obrázek č. 10, přihlášení se do webových alb z programu Picasa, Ondřej Pletánek 15

18 Vytvořené webové album můţeme poměrně intuitivně sdílet s dalšími osobami tak, ţe vygenerujeme odkaz, který rozešleme mailem, nebo vloţíme vytvořený html kód do námi vytvořené stránky. Pouţíváme-li Google Sites, je vkládání do těchto stránek ještě jednodušší. Při úpravě stránky v nabídce Vloţit zvolíme Webová prezentace aplikace Picasa, prezentaci nastavíme a vloţíme. Na webových stránkách se bezprostředně po uloţení zobrazí náhled prezentace, kterou můţeme bez větších problémů ihned v hodině spustit, případně prezentace můţe slouţit také k domácí práci ţáků. Na stránky lze vloţit také jednotlivé fotografie formou zadání odkazu nebo nahráním potřebných obrázků z počítače. Myslím, ţe propojení programu Picasa s Google Sites nabízí zajímavou a jednoduchou moţnost s fotografiemi pracovat, upravovat je, ale také zpřístupnit ţákům. Nemyslím si, ţe by tato práce byla nějak časově náročná. Mnohdy je náročnější fotografie upravovat v jiném programu a poté tyto fotografie prezentovat jakýmkoli způsobem na webu. Zejména ve výuce dějepisu je tato moţnost často neocenitelná a je to jedna z mála moţností, jak názorně ukázat učivo. Také kapacita 1 GB je dostačující. 2.4 Video Youtube a webové stránky Webovou stránku youtube.com zná snad kaţdý školák, proto není divu, ţe lze videa z tohoto serveru dobře implementovat na webové stránky vytvořené přes Google Sites. Vše je jednoduše sladěno tak, ţe není problém na stránky video ze serveru vloţit tak, aby se dalo spustit přímo na našich stránkách a nemuseli jsme se sloţitě přes nějaké odkazy k videu dostávat. Kromě videa z Youtube lze podobně vloţit na stránky také Video Google. Můţeme tedy mít videoukázky na našich stránkách a spouštět je přímo z nich. V hodinách dějepisu často neocenitelná moţnost ukázat ţákům průběh událostí, nějakou osobnost, pustit zvukovou nahrávku bez sloţitého hledání a procházení stránek rozhlasu, televize. I z časového hlediska můţu říci, ţe na tomto serveru jsou často ukázky, které by vyučující musel často sloţitě stříhat z různých dokumentárních filmů či pořadů. Kanál Youtube kontroluje vloţené materiály. Jestliţe porušují autorská práva, tak je ze svých stránek odstraní. Tak proč této moţnosti nevyuţít, kdyţ se nám nabízí? Určitý čas nám samozřejmě zabere hledání vhodné ukázky, která nakonec nemusí být v českém jazyce, často jsou ukázky pouze s hudebním doprovodem a u ukázek, které se týkají oţehavých témat (holocaust ), coţ ale v takových případech není vůbec na škodu, protoţe taková témata ani komentář nepotřebují. Navíc by ukázky neměly slouţit jako hlavní zdroj informací, ale pouze jako doplnění výkladu učitele a názorná ukázka 16

19 minulých událostí. Navíc na server Youtube se můţe kdokoli zaregistrovat a vkládat své ukázky, které tak můţe zpřístupnit ostatním. I v tomto případě můţe vyučující zapojit ţáky, kteří s vyhledáváním na Youtube mají četné zkušenosti a mohou sami vyhledávat ukázky týkající se určitých okruhů, které se vztahují k danému předmětu. Napadá mě dobré vyuţití v rámci hudební výchovy, protoţe na Youtube najdeme téměř jakoukoli skladbu, ať jde o hudbu moderní nebo váţnou. Ţáci takto mají opět moţnost zapojit se do vytváření stránek nenásilnou tvorbou. Kromě videa ze serveru youtube.com lze vkládat také Video Google. Takto vyhledané video můţe pocházet z různých serverů, protoţe není pouze youtube.com, ale mnoho dalších (metacafe.com atd.). Video vloţíme do stránek podobně, jak se vkládají dokumenty, obrázky aj. V nabídce Vloţit rozbalíme moţnost Video, ve které vybereme Video Google nebo Youtube. Potom stačí zadat adresu, na které se video nachází a vloţit do stránky. Po uloţení se nám objeví okno s náhledem vloţeného videa, které můţeme v tomto okně spustit. Jestliţe nám velikost okna nevyhovuje, můţeme kliknutím na okno zobrazit video přímo na stránkách Youtube a spustit jej přes celou obrazovku. Obrázek č. 11, vkládání videa na stránky, Ondřej Pletánek 17

20 3. Webové stránky do dějepisu praktická část Jelikoţ učím na základní škole dějepis, rozhodl jsem se, ţe se pokusím vytvořit stránky, které by se předmětu věnovaly. Mnohdy je dnes dějepis vnímán jako něco přeţitého a nedůleţitého. Dění dnešních dnů ale ukazují, proč je důleţité mít základní znalosti o událostech, které se odehrály v minulosti. Setkávám se s tím, ţe ţáci často neznají ani události z vlastní rodiny, o věcech nepřemýšlejí, dnešní svět je nezajímá, necítí zodpovědnost. Nicméně si myslím, ţe dnešní svět je natolik ovlivněn minulostí, ţe by dějepis neměl být na druhé koleji. I toto byl impuls, proč jsem se začal zabývat myšlenkou vytvoření vlastních stránek, aby dějepis u ţáků získal větší popularitu. Dalším podnětem je skutečnost, ţe děti tráví v současnosti mnoho času na internetu, často však bezúčelně. Za samozřejmé povaţují hraní her a komunikaci na sociálních sítích, aniţ si uvědomují moţnosti v oblasti vzdělávání. Proto jim chci tímto nabídnout moţnost s internetem pracovat, ale smysluplněji. Navíc je mým cílem ţáky nejen přimět stránky navštěvovat, ale také spoluvytvářet, aby k těmto stránkám získali určitý vztah. Nejprve jsem vytvořil stránky psaním html kódu, coţ bylo ale poměrně časově náročné a vyţadovalo značné úsilí. Chyběly tam moţnosti, které nabízí právě aplikace Google, proto jsem přešel na tuto přijatelnější a přehlednější tvorbu stránek. Původní stránky se mi zdály poněkud strohé, proto jsem uvítal moţnost, jak stránky oţivit, něco do nich vloţit, ukázat ţákům, zapojit je do procesu tvorby, vyvolat zájem, oţivit výuku. Jakmile jsem zjistil moţnosti stránek vytvořených přes aplikace Google, staré stránky jiţ nepouţívám a nemám důvod je začít pouţívat. Jelikoţ v současné době neučím 7. a 8. ročník, budou tyto stránky postupně doplňovány a aktualizovány, aby byl v budoucnu vytvořen celek, který obsáhne celý 2. stupeň. Nicméně na stránkách pro 8. ročník jiţ začínám pracovat s ohledem na další školní rok, na stránky k učivu 7. ročníku se teprve chystám. Výsledkem nemá být v současné době náhraţka učebnic a sešitů, ale vhodný doplněk, který rozšíří moţnosti domácí přípravy s vyuţitím počítače a internetu ke vzdělávání. V budoucnu není vyloučena moţnost nahrazení pracovního sešitu či učebnice touto formou. To ale také záleţí na vybavení školy potřebnou technikou. Stránky jsem rozdělil do osmi částí, kde ţáci najdou potřebné informace, a neustále stránky podle potřeb doplňuji. Design je jednoduchý, přehledný, ale účel plní. Základní rozcestník je na úvodní stránce. Na ní lze najít základní popis částí, které jsou pro všechny 18

21 ročníky totoţné. Kaţdý ročník má své stránky, jejichţ struktura je stejná, liší se pouze probíraným učivem, materiály. Nicméně jsem teprve na začátku, ale nepředpokládám, ţe se struktura bude nějakým zásadním způsobem měnit. Na první stránku jsem umístil i odkazy na uţitečné programy, které se dají v dějepise pouţít. Programy jsou také potřebné pro domácí práci ţáků. V 6. ročníku ţáci nepotřebují přihlášení, na stránky se dostanou standardně. Po přechodu z 1. stupně často nejsou na něco podobného zvyklí. I z tohoto důvodu jsem nakloněn této variantě. Pro 8. a 9. ročník jsem zvolil přístup vyţadující přihlášení. Při této formě mohou nastat komplikace, kdyţ ţák zapomene přihlašovací údaje na svůj účet a je potřeba, aby si zaloţil účet nový. Ţáky jsem přidal jako spolupracovníky, ale s ohledem na ztráty hesel a přihlašovacích údajů momentálně stránky fungují bez potřeby přihlášení. Od současných tříd 6. ročníku budu postupem času přecházet na nutnost přihlašování. Bude záleţet, v jakém časovém horizontu si na stránky zvyknou. Na úvodní stránku jsem pouţil jednoduchou šablonu webové stránky s jednoduchou a přednastavenou grafickou úpravou, coţ povaţuji za zcela dostačující pro účel, ke kterému mají stránky slouţit. Vstupní stránka je rozdělena do dvou částí se záhlavím. V levé se nachází ročníky a odkazy na různé programy. V pravé jednoduchý popis částí stránek jednotlivých ročníků. Pro tuto stránku jsem volil stručnost a jednoduchost tak, aby se člověk na této první stránce dobře a rychle orientoval, stránka nebyla příliš přeplácaná a nezahltila ţáky zbytečnými informacemi. Obrázek č. 12, úvodní stránka, Ondřej Pletánek 19

22 3.1 Plán Do sekce Plán jsem napsal stručný obsah učiva, který se v daném ročníku probírá. Učivo je napsáno pouze rámcově bez rozepisování konkrétních hodin a jejich názvů. Spíše jde o přibliţnou orientaci pro ţáky, aby měli základní přehled o učivu a měli moţnost v době nepřítomnosti doplnit učivo, které zameškali. Nejpodrobněji jsem rozepsal plán pro 9. ročník, protoţe ţáci v 6. ročníku si teprve zvykají na práci s internetem při přípravě a s dějepisem jako předmětem, který je pro ně nový. Obrázek č. 13, plán učiva pro 9. ročník, Ondřej Pletánek 20

23 3.2 Prezentace Oblast prezentace zahrnuje výukové prezentace, videoukázky a fotoalba, které ţákům promítám v hodinách. Případně zde ţáci najdou doplnění učiva, které se v hodinách nestihne probrat. Většinou do této sekce vkládám prezentace učiva, které není v učebnici dostatečně zpracováno. Jako příklad bych uvedl aktuální téma holocaustu a nacismu, jehoţ novější historiografické zpracování v dnešní době získává opět na významu. Videoukázky vkládám z Youtube jako pomůcku a doplnění mluveného slova názornou ukázkou dobových záběrů. Při probírání učiva o 20. století je to pomůcka často neocenitelná. Prezentace jsou vytvořeny v aplikaci Microsoft PowerPoint a přeneseny do Google Docs. Prezentace navíc mohou vytvářet sami ţáci a vloţit je na stránky. Jsou tak spoluautoři stránek a cítí větší zodpovědnost a angaţovanost v procesu. V niţších ročnících se ţáci teprve učí orientovat na stránkách, proto většinu věcí vkládám a upravuji sám. V 9. ročníku po ţácích chci vkládání svých prezentací přímo na stránky. Případně prezentace od ţáků upravím a vloţím. Vţdy se najde několik nadšenců, kteří vytvářejí a upravují prezentace a mají zájem je na stránky přímo vkládat. Vţdy ale prezentaci zkontroluji, zda není její obsah nějak závadný. Zvláště při učivu o totalitních reţimech, holocaustu je opatrnost na místě. Fotoalba se týkají nejrůznějších oblastí, přičemţ často pouţívám své fotografie z cest, které takto můţu rychle a jednoduše zprostředkovat a zpřístupnit ţákům bez obav z porušování autorského zákona. Vyuţívám moţnosti aplikace Picasa, pomocí níţ vytvořím z fotografií jednoduché fotoalbum. To následně vloţím na stránky a zpřístupním ţákům. 3.3 Texty, pracovní listy Tato část webových stránek je vytvořena jako úloţiště souborů, kde vkládám různé texty, které souvisí s učivem a nejsou obsaţeny v učebnici. Texty mají doplnit učivo o různé dobové dokumenty a přiblíţit tak ţákům dobu, o které pojednávají. Ţáci nemusí dlouho hledat na internetu, vše mají přehledně na jednom místě a minimalizuje se tím riziko špatného zdroje, obsahu textu. Část textů obsahuje úkoly, na které mají ţáci odpovědět a zjistit, zda textu porozuměli správně, ke které události se vztahuje, jaké jsou hlavní myšlenky dokumentu. Na stránkách jsou dokumenty ve formátu.doc nebo také.pdf. V případě potřeby tak ţáci mají moţnost daný text projít doma, zamyslet se nad obsahem, významem. 21

24 Pracovní listy se vztahují k učivu, které se probírá v hodinách. Plní úlohu zápisu, ale často v hodinách řeším ztrátu pracovního listu, výmluvu ţáků na absenci v hodině. Takto si kaţdý ţák pracovní list při neúčasti v hodině či ztrátě kdekoli vytiskne. Pracovní listy jsou opět především ve formátech.doc a.pdf. Zde také vkládám okruhy obsáhlejších testů. Jedná se o oblasti učiva, ze kterých budou ţáci psát test. Najdou zde pojmy, události, data, osobnosti, které se musí naučit, protoţe nelze vše stihnout říci v hodině. Toto se týká především 9. ročníku, kde předpokládám zvládnutí většího objemu učiva. V minulosti jsem okruhy vytiskl a vyvěsil na nástěnku ve třídě, ale protoţe se papíry ztrácely, tato volba vyřešila tento problém a starosti. K této problematice se váţe také kapitola 3.7 mé práce. Do této části stránek také vkládám soubory a testy vytvořené v aplikaci HotPotatoes. 3.4 Obrázky, mapy V této sekci se nalézají mapy a obrázky, které se vztahují k učivu. Tato stránka je vytvořena jako obyčejná webová stránka. Ve starších učebnicích a dějepisných atlasech jsem často postrádal srozumitelné a pouţitelné mapy, proto jsem na stránky umístil tuto rubriku. Práce s mapou je v dějepise velice důleţitá a je jeho součástí po celou dobu studia. Ţáci se učí v mapě číst, vyhledávat na mapě místa, pracovat se slepou mapou. Mapy, které na stránky postupně umísťuji, bezprostředně souvisí s učivem a umoţňují ţákům mapu rychle najít a pracovat s ní. Postupně budu vkládat slepé mapy totoţné s těmi, které pouţívám v hodině. Mnoho map obsahuje informace nepouţitelné ve výuce dějepisu, proto většinu map upravuji do poţadované podoby. Ţáci si tak mohou mapu vytisknout v případě, ţe ji ztratili. Obrázky jsou na stránce umístěné samostatně nebo jako webové album Picasa. Je to z důvodu šetření místa na stránce. Z obrázků, které mají spojitost, je ideální vytvořit webové album a vloţit na stránku jako prezentaci. Výsledkem je lepší přehlednost stránky. Názorná ukázka formou mapy či obrázku je vhodným doplněním výkladu dějepisného učiva. Ţáci získají konkrétní představu o probíraném učivu, historickém období. 22

25 3.5 Odkazy Část Odkazy je vytvořena opět šablonou webová stránka. Ţáci zde naleznou podle ročníku odkazy na webové stránky související s dějepisem. Tato část slouţí pro zájemce, kteří mají zájem dovědět se další důleţité informace o období, které je nějakým způsobem zajímá. Dalším důvodem, proč jsem na stránky umístil tuto oblast, je fakt, ţe mnoho ţáků při tvorbě referátů, seminárních prací vyuţívá pouze Wikipedii a další stránky obsahující jiţ vytvořené referáty a seminární práce, kde jsou informace občas nepřesné. Navíc ţáci mají tendenci celý článek zkopírovat a odevzdat. Takové práce nepovaţuji za samostatné, protoţe to nejsou práce ţáků, ale někoho jiného, kdo je vloţil na internet. Toto je moţnost a alternativa, jak ţáky přimět bez velkého hledání získat a zpracovat informace k danému tématu. Vyţaduji práci nejméně ze dvou různých zdrojů. Jelikoţ málo ţáků navštěvuje knihovnu, je to tedy moţnost přimět ţáky něco si přečíst, poznat jiné stránky neţ výše zmíněné, jejichţ obsah je adekvátní. Pro ţáky v 6. ročníku jsem na stránky vloţil odkazy na webové stránky a hry s dějepisnou tématikou. Byť jsou v anglickém jazyce, pro dnešní mladou generaci není problém se v tomto prostředí orientovat, protoţe velká část her je právě v anglickém jazyce. Mohou si tak nenásilnou formou zahrát hru, která je navíc svým obsahem můţe obohatit. V souvislosti s učivem vkládám odkazy na stránky, ze kterých ţáci zpracovávají různé úkoly k učivu (Tutanchamon apod.). Cílem takových her je například správně obléci gladiátora, proces mumifikace v Egyptě, stavba pyramid apod. Velkým kladem je propojení s anglickým jazykem. Další odkazy směřují na různé fotogalerie s pravěkou či starověkou tématikou (bohové Egypta, pyramidy) nebo animace. Odkazy v 6. ročníku nicméně beru a ukazuji ţákům jako moţnost pro doplnění a ozvláštnění učiva, nikoli jako běţnou či nutnou součást přípravy. Ţáci se mohou přesvědčit, ţe se dějepisné učivo dá zpracovat formou her, podívat se na spoustu obrázků. Na stránkách pro 9. ročník jsou jiţ odkazy směřovány více k vyuţití při domácí přípravě a při tvorbě samostatných prací. Zde jiţ nejsou odkazy na hry, ale na stránky, kde je dostatek informací pro důleţitá témata, která se v 9. ročníku v dějepise probírají. Odkazy se týkají dějin 20. století, zajímavých výstav, památníků a různých projektů na stránkách rozhlasu, České televize, internetových novin. Ţáci tyto odkazy pouţívají při výuce o 2. světové válce (interaktivní mapy, časové osy, holocaust), ale také dějin 2. pol. 20. století. 23

26 S jejich pomocí plní domácí úkoly, píší seminární práce. Většina vloţených odkazů v této části přesměruje ţáky na interaktivní stránky, coţ je dokáţe zaujmout. Navíc jejich obsah je většinou v českém jazyce, ale najdou se i stránky anglické a ruské. Zajímavých webových stránek se vzdělávacím obsahem, které se v dějepise dají pouţít, je v současné době celá řada. Nejčastěji se věnují moderním dějinám. Do budoucna přemýšlím o vkládání odkazů na zajímavé časopisy a knihy, které mohou poslouţit jako vhodný zdroj pro tvorbu referátů a samostatných prací. Je to také moţnost, jak přivést ţáky ke klasickému čtení, které se v dnešní internetové době poněkud vytrácí. 3.6 Práce žáků Z názvu jasně vyplývá, jakou funkci má tato část internetových stránek. Jako šablonu jsem zvolil seznam. Na tuto stránku ţáci ukládají domácí práce v elektronické podobě. Dříve ţáci odevzdávali úkoly elektronickou poštou nebo ručně. Tato forma můţe být poněkud nepřehledná a chaotická, papíry se zaloţí, elektronická pošta je promíchaná s dalšími věcmi. Takto mám dobrý přehled, kdo práci odevzdal, o čem práce pojednává. Stačí jen práci ohodnotit, zda splnila poţadovaná kritéria, jestli je moţno ji uznat za splněnou. K vloţení práce se ţáci přihlásí a během několika chvil práci vloţí na stránky jako přílohu, jestliţe zapomene přihlašovací údaje, práci vloţit nemůţe. V seznamu jsou tři sloupce: jméno, popis, uznáno. Ve sloupci jméno napíši jméno a příjmení daného ţáka, do dalšího sloupce zadám, zda je práce v pořádku nebo je potřeba něco doplnit, případně jaké chyby se musí opravit, aby mohla být práce uznána. Do posledního sloupce vloţím symbol, jakmile je práce opravená a hotová. Takto i sám ţák pozná, jaká jeho odevzdaná práce vůbec je, co musí dodělat, dopracovat. Odevzdávání prací touto formou ţáky učím. Protoţe na to nejsou zvyklí, toleruji odevzdání formou mailu. Postupem času i tím, ţe ţáci letošního 6. ročníku se učí pracovat se stránkami od počátku, budu toto odevzdávání do této části stránek v budoucnu vyţadovat a prosazovat. Rozvíjí se tak informační gramotnost, psaní a úprava textu na počítači, internetová komunikace. Tento způsob povaţuji za přehlednější a efektivnější. V ové schránce mohou být příchozí maily nepřehledné, psaná forma je u značné části ţáků nečitelná. 24

27 3.7 Kalendář Tato část webových stránek je ţáky často vyuţívána. Na této stránce se nacházejí údaje o zkoušeních, testech, domácích úkolech, samostatných pracích. Ke kaţdé události uvádím přibliţnou hodinu, kdy se událost bude konat, dále pak okruhy, ze kterých budu zkoušet, z čeho budou ţáci psát test, které učivo si ţáci mají přečíst a udělat zápis, jakou práci mají odevzdat. Pro stránku obsahující kalendář jsem zvolil šablonu webová stránka, do které je kalendář jednoduše vloţen. Nic jiného zde ţáci nenajdou. V aplikaci kalendář jsem vytvořil kalendáře pro jednotlivé ročníky. Kaţdý ročník má tak svůj vlastní barevný kalendář, ve kterém je lepší orientace a přehlednost. Proto není na stránkách kalendář jeden univerzální. Kalendáře pro 7. a 8. ročník mám vytvořené, ale vzhledem k tomu, ţe letos tyto třídy neučím, kalendáře neaktualizuji. Informace do kalendáře vkládám pravidelně a v závislosti na momentální potřebě. Řeší to problém se zapomínáním ţáků. Často si totiţ nezapíší informace, které se týkají domácí práce, testu, zkoušení. Neobstojí výmluvy na absenci, ztrátu zápisu a poznámek. Kromě výše zmíněných informací zde vkládám také svou činnost (přidání prezentace, videa ). Prohlídka kalendáře znamená zlomek času, kterou dnešní mládeţ tráví na internetu. Kaţdá událost obsahuje také další údaje. Jakmile si ţák událost v kalendáři rozklikne, zobrazí se podrobnosti, které s ní souvisí. Události vkládám pouze do kalendáře a na stránky, ţáci do kalendáře nemají důvod vstupovat a měnit jej. Cílem je přimět ţáky, aby kalendář pravidelně sledovali při přípravě na vyučování, vyuţívali tohoto prostředku k efektivní přípravě, byli v obraze, co si mají připravit, jaký je domácí úkol, z čeho píší test. Deníček je dobrá věc, někteří jej ale mají často jen na okrasu a vytrhávání papíru na testy. 25

28 Obrázek č. 14, kalendář pro 9. ročník na mých stránkách s vyznačením událostí pro ţáky, Ondřej Pletánek Obrázek č. 15, podrobnosti, které se zobrazí po rozkliknutí události v kalendáři, Ondřej Pletánek 26

29 3.8 Testy, dotazníky Šablona pro tuto část je stejná jako u většiny ostatních stránek webová stránka. Z názvu je patrné, ţe v této oblasti se objevují cvičné testy, dotazníky, které mají ţáci často vyplnit doma formou samostatné práce. Mohou souviset s učebnicí, filmovou ukázkou, dobovým textem, který je uloţen na webových stránkách. Objevují se zde také testy související s prací s mapou, protoţe práce s mapou je důleţitou součástí dějepisu. Mnohdy se bez map při učivu ţáci neobejdou a slepá mapa bývá pro značnou část problém. Na stránku vloţím připravenou slepou mapu, pod ni následně vloţím formulář vytvořený v aplikaci Google Docs. Některé testy jsou povinné, jiné vkládám především pro zájemce, ale také jako procvičení učiva na blíţící se test. Problém je obecně u ţáků, kteří vztah k učení nemají. Ti mají vţdy výmluvu, proč domácí práci nemohli splnit. Testy pouţívám také k jednoduchému zkoušení ţáků na začátku hodiny, mohu vyzkoušet větší mnoţství ţáků. Někteří jsou zkoušeni ústně, jiní právě formou jednoduchého testu, dotazníku. Ţáci 6. ročníku testy zkoušejí, i kdyţ jsou nepovinné, mají zájem. Slepá mapa jim dělá problémy, proto se na toto učivo zaměřím a slepé mapy s otázkami budu vkládat. Ve vyšších ročnících se snaţím vyţadovat vlastní názory, proto jiţ neumisťuji pouze formuláře typu test, ale s poli pro psané odpovědi. Dá se takto eliminovat opisování odpovědí od spoluţáků. 3.9 Anketa o webových stránkách V souvislosti s webovými stránkami jsem chtěl znát názor ţáků na takovou moţnost zpestření výuky a domácí přípravy s vyuţitím ICT. Sestavil jsem proto jednoduchý dotazník v dokumentech, který jsem vloţil na stránky, a ţáci jej vyplnili. Takto jsem zjišťoval u ţáků 6. tříd jejich postoje, postřehy, případně připomínky. Úkol jsem nezadával ţákům 9. tříd, jelikoţ zanedlouho odejdou na střední školy, ale ţáci 6. tříd budou na škole delší dobu a mohou poté srovnávat a porovnávat své zkušenosti a dojmy. Dotazník vyplnilo v hodině celkem 33 ţáků. Zajímalo mne, jak často se ţáci na internet dostanou, zda vyuţívají internet a počítač k přípravě na vyučování a samozřejmě jak vnímají moţnost pracovat se stránkami, které jsou přímo vytvořeny k tomuto účelu, co se jim na stránkách líbí, jestli chtějí v budoucnu na stránky přispívat a podílet se tak na tvorbě stránek. 27

30 Z odpovědí vyplynulo, ţe ţáci nemají problém se na internet pravidelně dostat. Celkem 48% dotázaných odpovědělo, ţe se na internet dostanou dokonce kaţdý den. Většina ţáků vyuţívá internet jako moţnost přípravy na výuku celkem 73%. Jde ovšem o to, jakým způsobem k tomuto účelu internet vyuţívají. Ačkoli ţáci v 6. třídách s dějepisem začínají a s moţností mít k předmětu webové stránky se na 1. stupni dosud nesetkali, drtivá většina z nich hodnotí kladně moţnost takové webové stránky pouţívat jako doplněk výuky. Jelikoţ se ţáci teprve s fungováním stránek seznamují, nepřekvapilo mě, ţe zájem o podílení se na tvorbě stránek vyjádřilo 45%. Tady vidím jasný úkol přesvědčit ţáky a ukázat jim, jak jednoduše na stránky přispívat, jak s nimi pracovat a zapojit je tímto do procesu tvorby. Tento průzkum mě utvrdil v názoru, ţe tato práce není zbytečná, má svůj význam. Proto doufám, ţe podobnou aktivitu ţáci časem docení, zapojí se aktivně do úprav stránek, získají motivaci stránky pouţívat. Na výsledcích dotazníku chci v budoucnu stavět a s ţáky provádět podobné šetření i v budoucnu. Zjistím tak, zda postupuji správným směrem, ale také kde jsou nedostatky. Předpokládám, ţe výsledky se změní tím správným směrem. Obrázek č. 16, odpovědi ţáků na otázku č. 1, Ondřej Pletánek Obrázek č. 17, odpovědi ţáků na otázku č. 2, Ondřej Pletánek 28

Google Apps. weby 3. verze 2012

Google Apps. weby 3. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Další akce... Akce stránky... Šablony stránek... Akce webu... Spravovat web... 5 Sdílení webu... 9 Přehled... 9 Nastavení viditelnosti... 0 Nastavení sdílení

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Průvodní list kurzu. Název kurzu: O pohybu těles. Autor kurzu: Mgr. Jiří Navrátil. Vyučovací předmět: Fyzika

Průvodní list kurzu. Název kurzu: O pohybu těles. Autor kurzu: Mgr. Jiří Navrátil. Vyučovací předmět: Fyzika Průvodní list kurzu Název kurzu: O pohybu těles Autor kurzu: Mgr. Jiří Navrátil Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 7. ročník základní školy, odpovídající ročník víceletých gymnázií, věková (výkonnostní)

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 4 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Nastavení projektů...

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Typeform.com. Blíže si popíšeme verzi BASIC, která je volně přístupná zdarma.

Typeform.com. Blíže si popíšeme verzi BASIC, která je volně přístupná zdarma. Typeform.com Typeform.com je online software pro tvorbu dotazníků, testů, anket, formulářů či pop-upů. Velkou výhodou je, že do dotazníků je možno přidávat fotky, obrázky či videa. Existují tři verze BASIC,

Více

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80%

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 45 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 2) Můj věk je méně než 30 let 2 4% 31-40 let 33 73% 41-50 let 10 22% 51-60 let 0 0% 61 let a více 0 0% Nechci uvést 0 0% 3) Mé dítě

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net Webové stránky projektu: www.objevuj.eu Stránky obsahují: Informace o projektu (základní informace, harmonogram, fotogalerie, aktuality) Popis možností zapojení pro žáky i učitele Zajímavé odkazy týkající

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

1. Jde exportovat Power pointové sekvence do *.avi?

1. Jde exportovat Power pointové sekvence do *.avi? Stránka č. 1 z 6 Přeskočit navigaci Přeskočit na novinky MS Office Hledat Jste zde: Úvodní stránka» power-point» zaklady» faq Microsoft Office 365 www.microsoft.com/office365 Seznamte se s benefity Office

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Postup přihlášení (první přihlášení)

Postup přihlášení (první přihlášení) Postup přihlášení (první přihlášení) 1. ve webovém prohlížeči zapište následující adresu: https://portal.office.com objeví se úvodní přihlašovací stránka 2. do prvního vstupního řádku zapište jako přihlašovací

Více

Údržbové prostředí Rebeca44

Údržbové prostředí Rebeca44 Údržbové prostředí Rebeca44 ÚVOD STRUKTURA VZNIKAJÍCÍCH WEB-STRÁNEK SPRÁVCE STRÁNEK Přihlášení Odhlášení POPIS PRVKŮ ÚDRŽBY Titulek Cestička Základní popis práce s modulem Menu Navigace Na úvodní stránku

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah Google Apps chat Obsah Obsah... Úvod... Co všechno chat dokáže... Popis prostředí... Nastavení chatu... Nastavení stavu... Chatování... 7 Skupinový chat... 8 Historie chatu... 9 Úvod V dnešní době chce

Více

Google Apps. kalendář 3. verze 2012

Google Apps. kalendář 3. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Úkoly... Vytvoření úkolu... Úprava seznamu úkolů... Označení splněného úkolu... Tisk seznamu úkolů... Změna termínu úkolů... Úvod V dnešní době chce

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Průvodce prostředím Twinspace

Průvodce prostředím Twinspace Vítejte Průvodce prostředím Twinspace Návod pro práci v prostředí TwinSpace byl vytvořen pro učitele-administrátory, kteří jsou v prostředí TwinSpace nováčky. S pomocí návodu dokážete: - vstoupit do prostředí

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

Mobilní dotyková zařízení jako didaktická pomůcka

Mobilní dotyková zařízení jako didaktická pomůcka TABLETY DO ŠKOL POMŮCKA PRO PEDAGOGA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝUKA, PROCVIČENÍ A TESTOVÁNÍ Mobilní dotyková zařízení jako didaktická pomůcka TÝMOVÉ VÝUKOVÉ AKTIVITY TABLET JAKO POMOCNÍK UČITELE

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Informatika a výpočetní technika 1 Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Úvod Základní informace Podmínky zápočtu, docházka Pravidla chovaní v PC učebně Náplň cvičení EXCEL

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ 2016/2017 ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatků a dovedností

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Dne 24. 7. 2013 fanclub-stargate.estranky.cz Petr Mäsiar Dne 24. 7. 2013 fanclub-stargate.estranky.cz Petr masiar. Tvorba stránek v estránky.

Dne 24. 7. 2013 fanclub-stargate.estranky.cz Petr Mäsiar Dne 24. 7. 2013 fanclub-stargate.estranky.cz Petr masiar. Tvorba stránek v estránky. Tvorba stránek v estránky.cz 1 Obsah Úvodní strana..1 Obsah.2 Menu v administraci 3 Menu v admin; zákl. věci..4 Fotoalbum, rozšířené možnosti 5 Rozšířené možnosti..6 Závěr 7 2 Menu v administraci Příspěvky

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

Jak na to ve Wordu 2007 Uživatelské prostředí. Výukový materiál ZŠ Kaznějov

Jak na to ve Wordu 2007 Uživatelské prostředí. Výukový materiál ZŠ Kaznějov Výukový materiál ZŠ Kaznějov Jak na to Jak na to ve Wordu 2007 Uživatelské prostředí Projekt ZŠ Kaznějov v rámci OP VK - registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/02.0029 1. AKTIVITA Příprava pedagogických

Více

LANGMaster.com, s.r.o. Metodická příručka pro práci se systémem LANGMaster Blended Learning

LANGMaster.com, s.r.o. Metodická příručka pro práci se systémem LANGMaster Blended Learning LANGMaster.com, s.r.o. Metodická příručka pro práci se systémem LANGMaster Blended Learning Zdenka Ziková 13.9.2015 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Základní princip práce se systémem LANGMaster Blended Learning 4

Více

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje Klíč ke vzdělání a vědění na dosah www.klickevzdelani.cz Richard Tichý administrátor portálu Krajský úřad Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 Obsah Kurz 5... 1 1. Časování prezentace 1 2. Audiozáznamy 2 3. Záhlaví a zápatí 3 Kurz 6... 4 4. Tvorba fotoalba 4 5. Komprese obrázků 5 6. Příprava výstupů 5 7. Tisk prezentace

Více

Google Apps. weby 2. verze 2012

Google Apps. weby 2. verze 2012 Google Apps weby 2 verze 2012 Obsah Obsah... 2 Úvod... Přidání nové stránky... 4 Úprava postranního panelu... 2 Úvod V dnešní době chce mít každý své informace po ruce. Díky Internetu a online aplikacím

Více

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI Základní informace o videu a animovaných souborech ve formátu GIF Videa jsou videosoubory ve formátech AVI nebo MPEG s příponami souborů AVI, MOV,

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu...

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... 2 spuštění programu... 3 uložení programu... 3 popis programu... 4

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 3 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Jak si nastavit

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Vedení miniprojektů. v rámci projektu Mluvme spolu

Vedení miniprojektů. v rámci projektu Mluvme spolu Vedení miniprojektů v rámci projektu Mluvme spolu Postup tvorby projektů volba tématu ze všeobecně vzdělávacího předmětu zpracování tématu v dostatečné kvalitě a rozsahu překlad vypracovaných materiálů

Více

Semestrální práce A2 z předmětu A7B36TUR. Testování uživatelského rozhrání internetového serveru YouTube.com

Semestrální práce A2 z předmětu A7B36TUR. Testování uživatelského rozhrání internetového serveru YouTube.com Semestrální práce A2 z předmětu A7B36TUR Testování uživatelského rozhrání internetového serveru YouTube.com Vypracoval(a): Daria Silivonenko e-mail: silivdar@fel.cvut.cz TUR ZS 2016/2017 Obsah Obsah...

Více

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2. Digitální fotoalbum OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.4 Tisk fotografií...10 2.5 Webové album...11

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 EU Peníze školám výstupy z diskusního klubu Ivana Machýčková, 2010, 5 str. Diskusního klubu se účastnilo 17 pedagogických pracovníků

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Statistika na Vysočině Realizační tým Metodik Ing. Jana Kahounová Anotace Učitel / Předmět Ing. Jana Kahounová/Statistika/ITE Mgr. Pavel Rafaj / Zeměpis Ing. Jaroslava Hánová/ITE PhDr. Zdeňka Machačová/ANJ

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

DIPL 2. Příloha č. 1 ke Směrnici rektora č. 120/08 o vysokoškolských kvalifikačních pracích. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

DIPL 2. Příloha č. 1 ke Směrnici rektora č. 120/08 o vysokoškolských kvalifikačních pracích. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Příloha č. 1 ke Směrnici rektora č. 120/08 o vysokoškolských kvalifikačních pracích DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Mgr. Martin Svitanek Obsah STUDENTI I. FÁZE ZADÁVÁNÍ VŠKP

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Ţivotopis v ISIS 1. Životopis v ISIS. Zpracoval: R. Čajka

Ţivotopis v ISIS 1. Životopis v ISIS. Zpracoval: R. Čajka Ţivotopis v ISIS 1 Životopis v ISIS Zpracoval: R. Čajka Ţivotopis pro EPAS Definice struktury ţivotopisu Pro akreditaci EPAS bylo rozhodnuto, ţe bude vyuţita moţnost vytvoření ţivotopisu v rámci systému

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS PowerPoint 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Manuál online studia

Manuál online studia Manuál online studia 2016 Obsah Funkce a ovládání systému online kurzů... 3 1 Práce se systémem... 3 1.1 Přihlášení do online studia... 3 1.2 Odhlášení... 5 1.3 Zapomenuté heslo... 6 1.4 Profil uživatele...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

Implementace E-learningového prostředí Office 365 mezi školní uživatele

Implementace E-learningového prostředí Office 365 mezi školní uživatele Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách č. CZ.1.07/1.3.00/51.0020 Implementace E-learningového prostředí Office 365 mezi školní uživatele Kromě technické implementace Office 365 na školu je naprosto

Více

Formy komunikace s knihovnami

Formy komunikace s knihovnami Formy komunikace s knihovnami Současné moderní prostředky Jiří Šilha a Jiří Tobiáš, Tritius Solutions a.s., Brno Osnova Základní požadavky na komunikaci s knihovnami Historie komunikace s knihovnami Confluence

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-214. Internetový prohlížeč

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-214. Internetový prohlížeč Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Formuláře... K čemu jsou formuláře dobré?... Spuštění formuláře... Nastavení formuláře... Vytváření otázek... 6 Změna vzhledu formuláře... 8 Zveřejnění

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Návod k využívání interaktivních funkcí

Návod k využívání interaktivních funkcí Návod k využívání interaktivních funkcí Vážení zákazníci, těší nás, že jste se rozhodli využívat výhody Interaktivní TV. Svoji Interaktivní TV budete ovládat přes velmi jednoduchou a intuitivní aplikaci.

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Ekoškola - manuál pro správce školy

Ekoškola - manuál pro správce školy Ekoškola - manuál pro správce školy Obsah 1. Registrace 2. Administrace školy 3. Ekoškola - úkol měsíce 1. Registrace Registrace školy se provádí na adrese www.ekolampov.cz/cz/registrace-skoly. Zde zadejte

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více