Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová"

Transkript

1 Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007

2 ***nascannované zadání s. 1***

3 ***nascannované zadání s. 2***

4 ABSTRAKT Bakaláská práce je zamena na tvorbu ásti ŠVP pro stední školství, speciáln pro tíletý uební obor a to v pedmtu Informaní a komunikaní technologie. Práce je ešena praktickými ukázkami a vlastní tvorbou ŠVP vybrané školy a vybraných kapitol ŠVP. Klíová slova: Rámcový vzdlávací program, školní vzdlávací program, kompetence, prezová témata, oekávané výstupy, autoevaluace, hodnocení ABSTRACT The bachelor s Thesis is targeted on the creation part of school education program, special for the three years teaching section in the information and comunitation technologie. The work is resolved by practical exhibits and own creation school education program at school. Keywords: The frame of education program, The school education program, competence, Cross - secional thems, expected departures, assessments, evaluation

5 Prohlašuji, že jsem bakaláskou práci vypracovala samostatn a všechny použité zdroje uvádím ve své práci. Dkuji zejména své vedoucí práce Ing. Mgr. Svatav Kašpárkové, Ph.D. za odbornou pomoc a vcné pipomínky. Zárove dkuji svému nadízenému Ing. Zdeku Hrdinovi za umožnní napsání bakaláské práce, své kolegyni lektorce Mgr. Magd Zábranské, své švagrové za kontrolu bakaláské práce a všem ostatním, kteí mli se mnou trplivost a podporovali m na studiích. Motto: Když už lovk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha pípadech je. Jan Werich

6 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ÁST... 9 DLOUHODOBÝ ZÁMR VZDLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDLÁVACÍ SOUSTAVY ESKÉ REPUBLIKY VÝCHOZÍ STAV STRATEGIE ROZVOJE REGIONÁLNÍHO VZDLÁVÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VZDLÁVÁNÍ (KURIKULÁRNÍ REFORMA) ZMNA CÍL A OBSAH VZDLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ REFORMA NÁRODNÍ PROGRAM VZDLÁVÁNÍ A RÁMCOVÉ VZDLÁVACÍ PROGRAMY DOSAVADNÍ VÝVOJ RVP REFORMA ODBORNÉHO VZDLÁVÁNÍ SOUÁSTI KURIKULÁRNÍ REFORMY Nová soustava obor vzdlání Ovování a hodnocení výsledk vzdlávání STRUKTURA RÁMCOVÝCH VZDLÁVACÍCH PROGRAM PRO ODBORNÉ VZDLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ POJMY KUTIKULÁRNÍ POLITIKY PRAKTICKÁ ÁST ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM TVORBA ŠKOLNÍCH VZDLÁVACÍCH PROGRAM ZKUŠENOSTI S TVORBOU ŠVP STRUKTURA ŠKOLNÍCH VZDLÁVACÍCH PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKANÍ ÚDAJE PROFIL ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA VZDLÁVACÍHO PROGRAMU UEBNÍ PLÁN UEBNÍ OSNOVY NEBO VZDLÁVACÍ MODULY TVORBA ŠVP PRO PRVNÍ RONÍK PEDMTU ICT ÚVODNÍ IDENTIFIKANÍ ÚDAJE ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PROFIL ABSOLVENTA ŠKOLNÍ UEBNÍ PLÁN Pehled využití týdn v období záí erven školního roku... 34

7 6 5.5 UEBNÍ OSNOVY P EDMTU ICT Obecné cíle a charakteristika uiva Pojetí výuky (metody a formy výuky vetn praktických cviení) Hodnocení výsledk žák (frekvence zkoušení, kritéria hodnocení v daném pedmtu ) Pínos pedmtu k rozvoji klíových kompetencí Pínos pedmtu k rozvoji odborných kompetencí Pínos pedmtu k rozvoji prezových témat Oban v demokratické spolenosti lovk a životní prostedí lovk a svt práce Informaní a komunikaní technologie Rozpis uiva a výsledky vzdlávání SEBEREFLEXE TVORBY ŠVP ZÁVR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZK SEZNAM TABULEK SEZNAM PÍLOH... 56

8 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 8 ÚVOD Bakaláská práce se tedy zabývá aktuální tématikou školství a to kurikulární reformou. Cílem bakaláské práce je tedy zpracovat literární rešerši zabývající se problematikou kurikulární reformy zejména z pohledu stedního odborného školství a to v rámci teoretické ásti. V praktické ásti je cílem zpracovat konkrétní výstup dílí ásti ŠVP pro konkrétní stední školu, a to pro Stední školu MESIT, o.p.s., kde již nkolik let psobím, v pedmtu Informaní a komunikaní technologie. Jednoduše eeno, v praktické ásti budou zpracovány uební osnovy konkrétního pedmtu se všemi náležitostmi. Tvorba ŠVP je aktuálním problémem nejen na základních školách, gymnáziích, ale zaíná být velmi aktuální na stedních školách. Výhodou pi tvorb bakaláské práce jsou mé zkušenosti práv z nkolikaletého lektorování tvorby ŠVP pro pedškolní vzdlávání, následn základní vzdlávání, gymnaziální vzdlávání a nyní pro stední vzdlávání. Podle zákona RVP (Rámcový vzdlávací program) vydává ministerstvo školství pro každý obor vzdlání s tím, že vymezí povinný obsah, rozsah a podmínky vzdlávání. RVP budou závazné pro tvorbu školních vzdlávacích program (ŠVP), podle kterých se teprve bude uit (nikoli podle RVP) a které budou závazné pro hodnocení výsledk vzdlávání. Podíváme-li se na obsah RVP, najdeme tam následující položky, které bude mít každá škola za úkol rozpracovat i zohlednit v ŠVP: Cíle, formy, délku a povinný obsah všeobecného i odborného zamení, profesní profil, podmínky prbhu a ukonování vzdlání, nezbytné materiální, personální a organizaní podmínky pro fungování oboru a samotné zásady pro tvorbu ŠVP.

9 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 9 I. TEORETICKÁ ÁST

10 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 10 1 DLOUHODOBÝ ZÁMR VZDLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDLÁVACÍ SOUSTAVY ESKÉ REPUBLIKY 1.1 Výchozí stav strategie rozvoje regionálního vzdlávání Úkoly vyplývající z Dlouhodobého zámru R 2002 byly naplovány pedevším v píprav dokument a metodik pro zmny vyplývající ze strategických smr. V mateských školách, které na základ Rámcového programu pedškolního vzdlávání iniciativn vypracovaly vlastní školní vzdlávací program, dochází ke zmnám v užívaných metodách a formách výchovn-vzdlávací práce organizované innosti se postupn stávají pro dti nejen lákavé, ale i pínosné, zaíná se respektovat aktivita dtí a jejím prostednictvím jsou rozvíjeny dtské zkušenosti; nkde však dosud petrvává draz na pedávání hotových poznatk a rzné organizaní chyby. V základních školách narstá podíl uitel, kteí v plném rozsahu splují stanovené podmínky odborné a pedagogické zpsobilosti Ve školách, které se zapojují do rzných projekt, nap. Zdravá škola, Zaít spolu, Tvoivá škola, Dokážu to, je patrná zetelnjší podpora innostního uení. Ve školách stoupá poet žák cizinc. Novým problémem je organizace chodu škol, k nimž byly jako souásti piazeny mateské školy. Ve stedních školách se zvyšuje poet tch, které zpestují svoji nabídku zapojením do rzných vzdlávacích projekt realizovaných ve spolupráci se zahraniními školami stejného nebo píbuzného zamení, ada škol ve svých koncepních zámrech s touto aktivitou poítá. Odborné školy ve svých vzdlávacích koncepcích zaínají reagovat na vývoj trhu práce v regionálním i celostátním mítku, pestože se tyto tendence v prmrných údajích za eskou republiku dosud neprojevují. Jsou však zaznamenány znan rozdílné trendy v kvalit výuky v jednotlivých ronících gymnázií a stedních odborných škol. Ve školách samostatn zízených pro žáky se zdravotním postižením je patrný pozitivní vliv promyšleného individuálního pístupu ve výuce na rozvoj osobnosti žák a na upevování dovedností a návyk potebných k praktické tvrí innosti. V základních umleckých školách se projevuje vliv tvrího využívání nových uebních plán pedevším ve výtvarném a tanením oboru ve zvýšení kvality výuky i vlastního umleckého výkonu žák. Dochází i ke zlepšování materiálního vybavení škol. [1][6]

11 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií Strategie rozvoje regionálního školství Po vyhodnocení Dlouhodobého zámru R 2002 bylo stanoveno 6 strategických smr dalšího dlouhodobého rozvoje, v jejichž rámci byly definovány konkrétní úkoly pro nejbližší období i nezbytná podpora ministerstva. 1) Zkvalitnní a modernizace vzdlávání (kurikulární reforma) 2) Zajišování kvality, monitorování a hodnocení vzdlávání 3) Zajišování rovnosti píležitostí ke vzdlávání 4) Rozvoj integrovaného systému poradenství ve školství 5) Zvyšování profesionality a spoleenského postavení pedagogických pracovník 6) Podpora dalšího vzdlávání Spoleným základem pro stanovení strategických smr je realizace konceptu celoživotního uení. Ta vyžaduje zmny v poátením vzdlávání i podporu dalšího vzdlávání. Jednotlivé strategické smry jsou navzájem tsn propojené, dokonce se do znané míry navzájem podmiují kurikulární reforma vyžaduje vytvoení komplexního systému evaluace i rozvoj poradenství; všechny prioritní smry jsou pak podmínny zmnami postavení a role pedagogických pracovník. Je proto nezbytné chápat jednotlivé strategické smry jako nedílný celek a realizovat je spolen v navrženém rozsahu. [1] 1.3 Zkvalitnní a modernizace vzdlávání (kurikulární reforma) Kurikulární reforma je v plném rozsahu dále prioritou, která musí zvýšit kvalitu, efektivitu a inovativnost vzdlávání na všech úrovních a zajistit tak, aby žáci získali dobrý vztah k uení a byli motivovaní k uení se po celý život, aby byla rozvíjena individualita každého žáka, byla zajištna variabilita vzdlávacích program na úrovni školy, došlo k promn vnitního klimatu škol a posílení pedagogické autonomie. Výsledkem by mlo být i lepší postavení eské republiky v mezinárodním porovnávání, které tyto schopnosti prokazuje. Do kurikulárních dokument jsou zapracovávány požadavky resort na vzdlávání pijaté vládou R, které vznikají nap. v jednotlivých Radách vlády (zejména v Rad vlády pro rozvoj lidských zdroj, Rad vlády pro udržitelný rozvoj i dalších), na ministerstvech, zejména Ministerstvu financí, Ministerstvu práce a sociálních vcí, Ministerstvu životního

12 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 12 prostedí, Ministerstvu zdravotnictví a dále ve spolupráci se zamstnavatelskými a profesními svazy, dalšími sociálními partnery apod. Kurikulární reforma a její procesy se postupn stávají realitou škol, zejména mateských a základních a nepochybn budou mít výrazný dopad do všech navazujících systém vzdlávání. Dokonení kurikulární reformy a realizace jednotlivých krok vyžaduje podporu odbornou, finanní, materiální, propaganí i spoleenskou. [6] 1.4 Zmna cíl a obsah vzdlávání kurikulární reforma Vytvoení a postupné zavedení konceptu dvouúrovového kurikulárního modelu je nástrojem zvýšení efektivity vzdlávací soustavy a obecn rstu lidského kapitálu i sociálního kapitálu zem. K tomu však mže dojít pouze uskutenním zmn v prbhu vzdlávání, které potenciál nov vytváeného systému skuten zhodnotí. Cílem reformy není vytvoení školních vzdlávacích program, nýbrž efektivnjší vzdlávání užitenjší pro dti, žáky a studenty vedoucí k rstu vzdlanosti národa a zvýšení jeho ekonomického potenciálu. Klíovou postavou tohoto procesu jsou uitelé. Bez jejich angažovanosti v prbhu všech etap reformy nedojde k jejímu efektivnímu provedení a proces bude pouze formální zmnou kurikula. Podpora uitel je tedy klíovým parametrem kurikulární reformy. Hlavní cíle kurikulární reformy jako hlavního nástroje postupného a dlouhodobého ovliv- ování procesu vzdlávání jsou: v systému kurikulárních dokument na státní úrovni vymezit nové cíle vzdlávání a nezbytný vzdlávací obsah (oekávané výstupy a uivo k jejich dosažení) vyjadující konsensuální názor spolenosti na podobu vzdlávání a zaruující vzájemné dorozumní mezi školami zajišujícími realizaci dané etapy vzdlávání na školní úrovni umožnit rozhodování o konkrétní podob vzdlávání, tím reagovat na požadavky trhu práce, na konkrétní poteby žák a vytváet školskou kulturu tsn spjatou s životem místního spoleenství; uplatovat nové pojetí kurikula, které již není založeno na osvojování co nejvtšího objemu fakt, ale smuje k získání klíových kompetencí jako vyváženého souboru vdomostí, dovedností, schopností, postoj a hodnot dležitých pro osobní rozvoj a uplatnní každého lena spolenosti; v tomto pojetí smovat ke komplexnjším

13 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 13 a prakticky zameným dovednostem, se kterými je možné uspt jak ve známých situacích, tak v situacích nových na základ vlastní aktivity, sebeuvdomní a spolupráce; navozovat tak nejen pracovní a uební úspšnost, ale i vytváet záruky psychické pohody, sociální zpsobilosti a stability žáka jako lena spolenosti v souasném a budoucím velmi dynamickém a mnohdy rozporném svt; vytvoit nové kurikulární dokumenty na státní úrovni Národní program vzdlávání a rámcové vzdlávací programy pro jednotlivé obory vzdlávání a na školní úrovni školní vzdlávací programy; podpoit tvorbu školních vzdlávacích program metodicky tvorba pomocných metodických text, tzv. manuály/metodiky pro tvorbu školních vzdlávacích program, a komunikan vytvoením podmínek pro efektivní výmnu zkušeností s tvorbou školních vzdlávacích program mezi školami a všemi aktéry procesu; zajistit ze strany MŠMT efektivní informaní a mediální podporu reformy; podpoit intenzivní a masivní další vzdlávání pedagogických a vedoucích pracovník ve školství jako základní pedpoklad realizace cíl reformy a obecn rstu kvality a efektivity vzdlávání v R; zajistit, aby vysokoškolská píprava pedagog akceptovala v profilu absolventa uitelských vzdlávacích program dynamicky se mnící poteby praxe, ve které reforma probíhá; posílit nkteré ásti vzdlávání, zejména pak: o cizí jazyky cílem je domluvit se jedním a postupn dvma cizími jazyky, o informaní a komunikaní technologie jsou základem pro rychlé vyhledávání a zpracování informací a zefektivují uení, o výchovu k obanství a k demokracii pispje k rozvoji multikulturní obanské spolenosti, o výchovu k profesní orientaci pispívá k uvdomlé volb povolání a ke snižování problém pi uplatnní na trhu práce, o výchovu ke zdravému životnímu stylu napomáhá k úinnjší zdravotní a úrazové prevenci a k rozvíjení plnohodnotného života,

14 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 14 o nová témata, jako jsou osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, výchova k udržitelnému rozvoji, výchova k evropským souvislostem, rovným píležitostem aj.; uplatnit nové formy aktivní výuky, rozvíjet mezipedmtové vazby a výuku integrovaných obsah; k tomu uplatovat týmovou spolupráci uitel a využívat rzné formy mimotídní innosti. [6]

15 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 15 2 NÁRODNÍ PROGRAM VZDLÁVÁNÍ A RÁMCOVÉ VZDLÁVACÍ PROGRAMY Národní program vzdlávání je základním strategickým kurikulárním dokumentem, který rozpracovává vzdlávací politiku státu, tj. cíle, obsah a prostedky vzdlávání vymezené školským zákonem. Národní program vzdlávání zpracovává MŠMT a schvaluje Parlament. Rámcové vzdlávací programy jsou pedagogické dokumenty s celostátní platností, které stanovují cíle vzdlávání a vzdlávací obsahy (uivo) nezbytné pro jejich dosažení, pravidla pro tvorbu školních vzdlávacích program a základní podmínky výuky. Jsou závazné pro tvorbu školních vzdlávacích program, což neznamená, že se podle nich bude vyuovat; vyuovat se bude podle školních vzdlávacích program. RVP jsou vytváeny pro jednotlivé obory vzdlání a všechny vzdlávací stupn, tj. pro pedškolní, základní a stední vzdlávání. Rámcové vzdlávací programy vydává MŠMT po dohod s píslušnými ministerstvy (tzn. píslušnými podle obor vzdlání, pro které jsou RVP zpracovány) a s dalšími sociálními partnery. [2] Soustavu vzdlávacích program tvoí: na státní (národní, centrální) úrovni - Národní program vzdlávání a rámcové vzdlávací programy (RVP), na regionální (místní, lokální) úrovni - školní vzdlávací programy (ŠVP)

16 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 16 Obrázek 1 Systém kurikulárních dokument Rámcové vzdlávací programy vycházejí: vycházejí z nové strategie vzdlávání, která zdrazuje klíové kompetence, jejich provázanost se vzdlávacím obsahem a uplatnní získaných vdomostí a dovedností v praktickém život; vycházejí z koncepce celoživotního uení; formulují oekávanou úrove vzdlání stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdlávání; podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovdnost uitel za výsledky vzdlávání. RVP pro stední vzdlávání jsou: státem stanovené a schválené pedagogické dokumenty, které vymezují závazné požadavky na vzdlávání v jednotlivých stupních a oborech vzdlání, tzn. zejména výsledky vzdlávání, kterých má žák v závru studia dosáhnout, obsah vzdlávání, základní podmínky realizace vzdlávání a pravidla pro tvorbu školních vzdlávacích program;

17 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 17 závazným dokumentem pro všechny školy poskytující stední odborné vzdlávání, které jsou povinny jej respektovat a rozpracovat do svých školních vzdlávacích program; veejn pístupným dokumentem pro pedagogickou i nepedagogickou veejnost; oteveným dokumentem, který bude po uritém období platnosti nebo podle poteby inovován. RVP pro stední odborné vzdlávání usilují o: vytvoení pluralitního vzdlávacího prostedí a podporu pedagogické autonomie škol, a proto vymezují pouze výsledné kvality osobnosti žáka (výsledky vzdlávání) a nezbytné prostedky pro vytvoení tchto kvalit, zatímco zpsob realizace vymezených požadavk ponechávají na školách; lepší uplatnní absolvent stedního odborného vzdlávání na trhu práce a jejich pipravenost dále se vzdlávat, popípad se bezproblémov rekvalifikovat, a vést kvalitní osobní i obanský život. Proto kladou draz na rozvoj kompetencí žák, zvlášt klíových kompetencí, a na zkvalitnní všeobecn-vzdlávacích vdomostí a dovedností absolvent; zvýšení kvality a úinnosti stedního odborného vzdlávání, uplatnní takového pojetí kurikula, které není založeno pouze, i pedevším, na osvojování co nejvtšího objemu fakt, ale je tvoeno vyváženým systémem základních pojm a vztah, který umožuje zaazovat informace do smysluplného kontextu vdní i praxe; proto kladou draz na cíle a výsledky vzdlávání nikoli na obsah vzdlávání (uivo). Pipravované rámcové vzdlávací programy pro všechny úrovn vzdlávání a druhy škol: usilují o shodnou nebo velmi podobnou strukturu, která vychází z vymezení ve školském zákon a je pípadn modifikována ve shod s potebami vzdlávání na dané úrovni vzdlávání; vycházejí ze stejného souboru klíových kompetencí, který vymezují pro daný vk žák, pípadn jej doplují v souladu se specifickým zamením vzdlávání;

18 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 18 vymezují vzdlávací obsah, který je úzce provázán s klíovými kompetencemi a lení vzdlávací obsah do vtších celk, které umožují vtší variabilnost pi sestavování školních vzdlávacích program a integraci obsahu obor vzdlání; formulují innostn zamené výstupy, které jsou úzce provázány s praktickým životem; obsahov na sebe navazují a vytváejí potebné pedpoklady pro celoživotní uení; umožují modifikaci vzdlávacího obsahu pro vzdlávání žák se speciálními vzdlávacími potebami, tzn. žák se zdravotním postižením, žák zdravotn znevýhodnných nebo žák sociáln znevýhodnných a žák mimoádn nadaných; jsou otevené pro možné úpravy v uritých asových etapách a pro inovace podle mnících se poteb spolenosti, zkušeností uitel s výukou podle školních vzdlávacích program i podle mnících se poteb a zájm žák. [1] 2.1 Dosavadní vývoj RVP Od roku 1990 dochází k postupné liberalizaci kurikulární politiky a posílení kompetence škol pi tvorb a realizaci kurikulárních dokument. Dležitým dokumentem pro tvorbu vzdlávacích program se stal Standard stedoškolského odborného vzdlávání, který vstoupil v platnost v roce V roce 2001 se zaala naplovat koncepce dvoustupového kurikula v odborném vzdlávání. NÚOV vytvoil první verzi rámcových vzdlávacích program pro jednotlivé stupn a smry odborného vzdlávání. Navržené obecné ásti rámcových vzdlávacích program mly být na úrovni oboru vzdlání propojovány s profesními profily vytváenými v NÚOV prbžn od roku Profesní profily vymezují kvalifikaní požadavky na výkon jednoho nebo nkolika píbuzných povolání. Ve druhé polovin roku 2001 byla navržená koncepce rámcových vzdlávacích program pro odborné vzdlávání pedložena do veejné diskuse a pipomínkového ízení. Na základ analýzy pipomínkového ízení pistoupil NÚOV k úpravám pvodní koncepce rámcových vzdlávacích program. V roce 2002 bylo vytvoeno prvních osm rámcových vzdlávacích program na úrovni šíeji pojatých obor vzdlání tak, jak pedpokládal návrh zákona o vzdlávání. V roce 2003 se uskutenilo pipomínkové ízení k upravené koncepci rámcových vzdlávacích program a k návrhm osmi RVP. Po vyhodnocení pipomínkového ízení byla upravena metodika pro tvorbu dalšího souboru rámcových vzdlávacích

19 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 19 program. Na jejím základ byla v roce 2004 zahájena plošná tvorba RVP. Byly zpracovány pilotní verze RVP pro 29 obor vzdlání a zahájena tvorba dalších. Pro tvorbu RVP byly zvoleny pedevším takové obory vzdlání, ve kterých se pipravuje nejvíce žák. Pipravených 29 RVP tak pokrývá kolem 60% populace vzdlávající se v SOŠ a SOU. [6] 2.2 Reforma odborného vzdlávání Zákon. 561/2004 o pedškolním, základním, stedním a vyšším odborném vzdlávání (školský zákon), který vstoupil v platnost v lednu 2005, otevel prostor pro další postup transformace vzdlávací soustavy, cíl a obsahu vzdlávání. Zavedl novou soustavu vzdlávacích program a umožnil, aby si školy mohly vytváet vlastní školní vzdlávací programy. Kurikulární reforma znamená pedevším zmnu priorit ve vzdlávání. Proto dležitým cílem je zvládnutí dovedností uit se, získávat, zpracovávat a využívat informace a používat získané vdomosti pro ešení rzných pracovních a životních situací, problém a úkol. Jaké jsou cíle kurikulární politiky v odborném vzdlávání? píprava žáka na osobní a pracovní život v 21. století, na nové a mnící se požadavky na lovka jako obana i jako pracovní sílu, modernizace a zkvalitnní vzdlávání, používání vyuovacích metod a forem vedoucích k rozvoji žádoucích kompetencí žák, zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce, podpora celoživotního uení, posílení autonomie škol, zlepšení transparentnosti vzdlávání. Mezi prostedky, které mají zajistit dosažení stanovených cíl, mají zásadní postavení rámcové vzdlávací programy.

20 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií Souásti kurikulární reformy Nová soustava obor vzdlání Tvorba rámcových vzdlávacích program je spjata pedevším s novou soustavou obor vzdlání, protože RVP jsou vytváeny pro konkrétní obory vzdlání. Cílem je, aby nová soustava obor byla tsnji propojena s trhem práce a s pipravovanou Národní soustavou kvalifikací, aby byla jednodušší a pehlednjší, mla by nap. odstranit duplicity obor lišících se pouze oznaením. V roce 2003 byla provedena revize stávající soustavy obor vzdlání a pipraven návrh ásti soustavy nové. Dosavadní poet obor stedního odborného vzdlávání se tímto snížil na pibližn 300. Pipravený návrh se po schválení MŠMT stal východiskem pro tvorbu RVP. Postupn se však ukázalo, že v ad pípad bude možné nebo vhodné navrženou širokou profilaci obor dále prohloubit. To ve svém dsledku vede k ješt vtšímu snížení potu obor vzdlání. Souasný návrh tak zahrnuje 193 obory vzdlání (uební i studijní). Zavedení nové soustavy obor nebude jednorázové. Pedpokládá se, že nová soustava obor bude zavádna postupn, každoroní aktualizací vládního naízení o soustav obor vzdlání v základním, stedním a vyšším odborném vzdlávání. Bhem nkolika rok tak budou obory dobíhající soustavy postupn nahrazeny obory nové soustavy obor vzdlání. [8] Ovování a hodnocení výsledk vzdlávání Tvorba RVP a nové soustavy obor vzdlání má úzkou vazbu na vytvoení a rozvoj národní soustavy kvalifikací jako prostedku propojení poáteního a dalšího vzdlávání a uznávání výsledk uení. Vzniknou popisy kvalifikací (kvalifikaní standardy), které spolu se standardy pro zjišování úrovn dosažené kvalifikace povedou k vtší transparentnosti a srovnatelnosti kvalifikací v domácím i mezinárodním kontextu. Perspektivn ovlivní vzdlávací programy a výuku a zárove umožní získat potebnou kvalifikaci i jinými cestami než je nkolikaletá docházka do školy. Pozornost se vnuje také vytvoení nového systému a nástroj pro hodnocení výsledk vzdlávání (hodnotících standard, nového systému závrených a maturitních zkoušek, zjišování a certifikace výsledk informálního získaného jinak než ve škole - vzdlávání). [9]

21 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií Struktura rámcových vzdlávacích program pro odborné vzdlávání Rámcové vzdlávací programy pro odborné vzdlávání obsahují 12 kapitol, které jsou rozdleny do dvou na sebe navazujících ástí A (kapitoly 1 7) a B (kapitoly 8 12 spolené pro všechny RVP). ást A: charakterizuje RVP a jejich postavení v systému kurikulárních dokument (odpovídá na otázku, co jsou RVP); vymezuje cíle stedního odborného vzdlávání a požadavky na rozvoj klíových a odborných (profesních) kompetencí žák a možnosti uplatnní absolvent daného oboru vzdlání; stanoví v souladu se školským zákonem délku, formy a organizaní uspoádání vzdlávání v daném oboru vzdlání, podmínky pro pijetí ke studiu, zpsob a podmínky ukonování vzdlání; vymezuje formou kurikulárních rámc obsah a požadované výsledky všeobecného a odborného vzdlávání. stanoví formou asového rozvržení obsahu vzdlávání závazné minimální podíly a asové dotace jednotlivých vzdlávacích oblastí a obsahových okruh, vymezených v kurikulárních rámcích, a podmínky konstrukce uebních plán ve ŠVP. ást B: stanoví zásady pro tvorbu ŠVP a jejich strukturu; vymezuje základní materiální, personální, pedagogicko-organizaní, hygienické a jiné podmínky pro uskuteování vzdlávání; charakterizuje pístupy ke vzdlávání žák se speciálními vzdlávacími potebami, vetn žák mimoádn nadaných, a možnosti jejich integrace do standardního vzdlávání i specifické pístupy ke vzdlávání dosplých; vymezuje témata, která jsou v souasné dob považována z výchovn-vzdlávacího hlediska za spoleensky významná, a proto by mla funkn prolínat celým vzdlá-

22 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 22 vacím programem a vyuovacím procesem. Jedná se o prezová témata Oban v demokratické spolenosti, lovk a životní prostedí, Informaní a komunikaní technologie a lovk a svt práce. [7] 2.5 Základní pojmy kutikulární politiky Cíle vzdlávání vyjadují spoleenské požadavky na celkový vzdlanostní a osobnostní rozvoj žák. Jsou spolené pro všechny RVP. Jsou vyjádeny z pozice školy, resp. pedagogických pracovník, a vyjadují to, k emu má vzdlávání smovat, o co mají vyuující svou výukou usilovat. Míra jejich naplnní bude rzná jak podle stupn vzdlání, tak podle schopností a dalších pedpoklad žák. Kompetence. Tímto pojmem oznaujeme ohraniené struktury schopností a znalostí a s nimi související postoje a hodnotové orientace, které jsou pedpokladem pro výkon žáka absolventa ve vymezené innosti (vyjadují jeho zpsobilost nebo schopnost nco dlat, jednat uritým zpsobem). V RVP se kompetence dlí na klíové a odborné. Kompetence neexistují izolovan, ale navzájem se prolínají a doplují. Žáci si je osvojují a prohlubují v prbhu celého stedního odborného vzdlávání. Klíové kompetence pedstavují soubor vdomostí, dovedností, schopností, postoj a hodnot, které jsou dležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do spolenosti, budoucí uplatnní v pracovním i mimopracovním život i pro další vzdlávání. Jejich výbr a pojetí vychází z toho, které kompetence považuje spolenost za podstatné pro ty žáky, kteí mají získat poátení odborné vzdlání, a jaké nároky na n klade. Prostupují celým vzdlávacím procesem a lze je rozvíjet prostednictvím všeobecného i odborného vzdlávání, v teoretickém i praktickém vyuování, ale prostednictvím rzných dalších aktivit doplujících výuku, kterých se žáci sami i aktivn úastní. Jejich realizace v ŠVP by se mla opírat o peliv promýšlené výchovné a vzdlávací strategie školy odpovídající osobnostním a uebním pedpokladm žák, charakteru oboru, požadavkm sociálních partner školy a o innostní a aktivizující pojetí výuky. Odborné kompetence se vztahují k výkonu pracovních inností a vyjadují profesní profil daného RVP a oboru vzdlání. Odvíjejí se od kvalifikaních požadavk na výkon konkrétního povolání a charakterizují zpsobilost absolventa k pracovní innosti. Tvoí je soubor

23 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 23 odborných vdomostí, dovedností, postoj a hodnot požadovaných u absolventa vzdlávacího programu. Obsah vzdlávání je prostedek pro dosažení požadovaných kompetencí absolventa. V RVP je vymezen formou kurikulárních rámc. Tvoí jej uivo z rzných oblastí vzdlávání (nap. komunikativní, osobnostní, spoleenské, profesní, informativní) a požadované výsledky vzdlávání. Urující charakter mají výsledky vzdlávání, zatímco uivo je prostedkem pro jejich dosažení. V RVP je strukturován nadpedmtov podle vzdlávacích oblastí a obsahových okruh (nap. jazykové vzdlávání, vzdlávání v ICT, spoleenskovdní vzdlávání, ekonomické, odborné vzdlávání), od kterých se budou na školní úrovni odvíjet konkrétní vyuovací pedmty. Výsledky vzdlávání vyjadují konkrétní vzdlávací požadavky na zmnu osobnosti žáka ve všech rovinách (tj. kognitivní, afektivní, psychomotorické). Tvoí je soubor vdomostí, dovedností (intelektových, psychomotorických), návyk, postoj atp., které by si ml žák v prbhu vzdlávání (ve ŠVP i výuky každého pedmtu) osvojit a být schopen na urité úrovni prokázat. Jsou vyjádeny v innostní podob z pozice žáka. Spolu s uivem vymezují obsah vzdlávání. [2]

24 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 24 II. PRAKTICKÁ ÁST

25 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 25 3 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdlávací program je pedagogický dokument, podle kterého se bude vyuovat a zajišovat výchova a vzdlávání žák v konkrétní škole. Vyjaduje pedagogickou koncepci školy, která zohleduje místní podmínky výuky, možnosti souasného a perspektivního uplatnní žák na pracovním trhu v regionu, vzdlávací schopnosti, poteby a zájmy žák, jejich rodi, zamstnavatel a opírá se také o dlouhodobý zámr regionálního rozvoje. Školní vzdlávací programy si zpracovávají školy samy. Každá škola bude tedy mít svj vlastní vzdlávací program (jeden nebo více podle vzdlávací nabídky). Na rozdíl od stávajících uebních dokument nebo RVP nebudou ŠVP schvalovány ani MŠMT, ani krajskými i jinými úady. Školní vzdlávací program schvaluje a vydává editel školy. Výrazn se tak posiluje pedagogická autonomie škol i jejich odpovdnost za vzdlávání. To ovšem neznamená, že o cílech a obsahu vzdlávání (uivu) budou rozhodovat pouze samy školy. ŠVP musí být zpracován v souladu s RVP, který také stanoví pravidla pro tvorbu školních vzdlávacích program a jejich podobu. Soulad ŠVP s píslušným RVP bude kontrolovat eská školní inspekce. Kvalitu ŠVP bude kontrolovat i samotná veejnost rodie, žáci, zamstnavatelé a jiní zájemci, nebo ŠVP musí škola podle zákona zve- ejnit. Podle ŠVP musí škola zahájit výuku nejpozdji do dvou let od schválení píslušného RVP. 3.1 Tvorba školních vzdlávacích program Má-li ŠVP vyjadovat plány a vzdlávací koncepci školy, zohledovat místní prostedí a podmínky vzdlávání, nemla by jeho tvorba být záležitostí pouze editele školy, nebo jednoho dvou povených uitel, i dokonce njaké agentury, ale celého pedagogického sboru. Mla by vycházet z dkladné analýzy (sebeevaluace) dosavadních výsledk práce školy, každého uitele i celkového klimatu na škole. Na sebehodnocení školy by se mli podílet všichni uitelé a další zamstnanci školy, žáci, pop. rodie a další partnei školy. Ve stedním odborném vzdlávání je také dležité, aby se na zpracování ŠVP podíleli od samého zaátku sociální partnei (zvl. zamstnavatelé) v regionu. Tvorba ŠVP bude klást nároky na profesní kompetence pedagog, na jejich schopnost spolupráce, komunikace a dohody i na jejich ochotu mnit svj styl práce. Proto by vlast-

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Podnikání v gastronomii

Podnikání v gastronomii Název školního vzdlávacího programu: Podnikání v gastronomii Kód a název oboru vzdlání: 64-41-L/51 Podnikání Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: dvouleté

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický asistent

Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický asistent MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY UEBNÍ DOKUMENTY Studium žák a dalších uchaze, kteí splnili povinnou školní docházku Kmenový obor: 53-41-M Ošetovatelství Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896 eská školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Jaselská 7/9, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600 019 896 Termín konání inspekce: 29. listopad

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více