Vychovatelé. Mate ská2 kola. T ídní 2 uçitelé. Boæena2 Zdráhalová 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vychovatelé. Mate ská2 kola. T ídní 2 uçitelé. Boæena2 Zdráhalová 2"

Transkript

1 kolní rok 01 / 013 XIX roçník zá í 1 Základní kola prof. V. Vejdovského Olomouc htp:/ w.zrakol.cz V tomto çísle: Organizace kolního roku * Kdo je kdo * Máme novou kolu! (Slavnostní zahájení vnové kolní budovê) * Sportovní soust edêní na umavê * Obçanské sdruæení Dobré místo pro æivot * Z æákovskÿch prací: Paralympiáda * Informace o kolních novinách * Kam volomouci aokolí kolní rok 01/013 Organizace zahájení kolního kolního roku státní svátek roku podzimní editelské prázdniny volno pololetní. 1. vánoçní vysvêdçení prázdniny pololetní 3. jarní prázdniny velikonoçní prázdniny Pondêlí velikonoçní prázdniny státní státní svátek ukonçení svátek hlavní kolního prázdniny roku Vedení koly zást. editel: editele: Mgr. Ji í Mgr. Müler vedoucí vychovatel: Zdeñka Mgr. Milo Mazánková Dobe T ídní uçitelé 1.. t ída t ída Mgr. Mgr. Dagmar Vlasta Koupilová Procházková t ída t ída Mgr. Mgr. Michaela Alena Holínková Fojtû t ída t ída Mgr. Mgr. árka Michaela Plainerová Dobe ová t ída t ída Mgr. Mgr. Josef Adéla Pokornÿ 9. t ída Mgr. Jana Çiscoñová Kubeçková Bez t ídnictví: Mgr. Mgr. Jarmila Jana Valíçková nofláková, Vÿch. poradkynê: Ped. asistentka: Uçitelé hudby Bc. Mgr. Renata Adéla Doubravová Kubeçková Radim Goric, Mgr. Tomá Meduna Vychovatelé Mgr. Alena M. Soukeníková, Frÿbová, Mgr. Jarmila D. Trunkát Valouchová, Pomocní vychovatelé Bc. Renata Doubravová, Dagmar Vlçková Mate ská kola Martina Marie Novotná Winiarská vedoucí uçitelka uçitelka Marcela têdrá pomocnice Oçní léka ka: MUDr. Olga Látalová Zdravotní sestra: Jana piçková Speciální pedagogické centrum PhDr. vedoucí: Jana Mgr. Mlçáková Mirko Spurník psycholoæka spec. ped. Administrativní pracovníci Petr Petra Souçek Pokorná ekonom úçetní Vÿdej jídla: Renata Kupková kolník: Tomá ipula Uklizeçky: Hana Natalia Novotná, Navrátilová, Boæena Zdráhalová

2 kolní noviny zá í 01 Mámenovou kolu! V histori Základní koly prof. V. Vejdovského nastala dûleæitá událost po 58 letech své existence vlitovli zahájila leto ní kolní rok vnové budovê volo- mouci. Po roce stavebních prací, nároçnÿch p íprav a stêhování byla dne 1. srpna slavnostnê otev ena za úçasti svého z izovatele Krajského ú adu volomouci, zástupcû obou mêst Olomouce ilitovle, místních kol, Nadace prof. Vejdovského, TyfloCentra, olomouckÿch ilitovelskÿch organizací znovu pozdravit ihejtman Olomouckého Dne otev enÿch dve í. V echny p i el a dal ích hostû. Vÿznamnou událost kraje M. Tesa ík a vedoucí kolského odboru Mgr. Miroslav Gajdû ek. p i li zaznamenat zástupci médií tisku, rozhlasu a televize. Symbolickou pásku kola, jejíæ kapacita je 10 æákû, v echny upoutala p edev ím svou moderností a optimistickou barevností. Kromê plnê vybavenÿch t íd mají æáci na prvním idruhém stupni o p estávkách kdispozici odpoçinkové místnosti respiria. Uçitelé se doçkali kabinetû, æáci zase odbornÿch uçeben pro více p edmêtû, neæ mêli d íve. Nechybí ani prostorná knihovna, kolní druæina, místnosti pro vÿuku hry na hudební nástroje a také pro tréninky achû a showdownu. Asi p est ihli hejtman Olomouckého kraje nejvíce zde v ichni obdivovali nádhernê ing. Martin Tesa ík, námêstek hejtmana osvêtlenÿ kolní sál spódiem pro kulturní akce, besídky a spoleçenská setkání. ing. Pavel Sekanina, p edsedkynê Nadace prof. Vejdovského ing. Olga Sÿkorová, starosta Litovle ing. Zdenêk Potuna a novê také mate ská kola. Své V hlavní budovê se nachází je tê druæiæák, generální editel OHLÆS ing. Michal tefl a editel koly Mgr. Ji í Müler. Po slavnostních projevech si úçastníci prohlédli kolní budovu ip ilehlÿ venkovní areál. Dal ím slavnostním dnem bylo 3. zá í, kdy do nové koly poprvé vstoupili její æáci srodiçi, bÿvalí zamêstnanci, absolventi, p átelé koly a dal í hosté z ad ve ejnosti, kte í vyuæili tohoto prvního

3 zá í 01 kolní noviny 3 Sportovní soust edêní na umavê Rudê Ve dnech na umavê konalo zá í 01 jiæ po esté se væelezné zá titou ÇSZPS a kol vzdêlávajících pod kovê postiæené æáky sportovní soust edêní zralem talentované je rozvoj zrakovê pohybovÿch postiæené schopností mládeæe. a dovedností Cíæe, aƒ uæ ze zrakovê speciálních postiæenÿch kol nebo dêtí dêtí a mládetegrovanÿch vbêænÿch kolách. in- ve Celÿ vêku tÿden 6 1 se let 30 vênovalo æákû zcelé kaædÿ republiky em hodinám sportu atletice, plavání, den çtydohledem tandemové odbornÿch cyklistice a trenérû goalbalu, a speciálních v e pod spisovatele 19. století, kterÿ jiæ tehdy svÿm pedagogû covníkû SPC. uçitelû Mimoto têlesné zbyl ças vÿchovy na pê í i prarozumêní. dílem stavêl mosty çesko nêmeckého po- po okolí Æelezné Rudy, malebného horského mêsteçka túry v Poçasí bylo tentokrát jako na houpaçce, mavy, Velkÿm pod Javorem nejvy ím (1456 vrcholem m), kterÿ u- ve první çásti pobytu slunce a letní teploty, ale leæí vnêmecku, kde se jmenuje uæ têm druhé a chladem. çásti se jiæ ohlásil podzim sde - ko nêmecké Groser Arber. hranici Æáci se na vydali tzv. Debrník aæ kçes- ze Olomouckÿ Základní kraj koly reprezentovali prof. V. Vejdovského dva æáci se pro li k íæovou cestou u Æelezné Rudy a na také kladní akce zúçastnil koly Velkÿ Marek Tÿnec Truneçka Tomá a Ryba ík. ze Zá- Belveder. poskytla Jako obvykle Základní útoçi tê kola v pro Æelezné sportující Rudê, dêti zastupitelnÿm Têlesná vÿchova a sport je pro æivot ne- zvy ování kvality fenoménem, æivota kaædého umoæñujícím jedince vÿbornê a dvêma vybavená têlocviçnami, atletickÿm kde se areálem trénink goalbalu. Tato základní odehrával jsou a zrakovê tato soust edêní postiæeného velice çlovêka pot ebná zvlá ƒ, a proto vêjméno Karla Klostermana, vÿznamného kola nese íme, vat. æe inadále Mirko budou Spurník, úspê nê pracovník pokraço- SPC Dobré místo pro æivot bují, Tento stêmi, název které nese ji nabízejí. obçanské Jeho sdruæení cílem je volomouci, odstrañování propojující bariér v organizace, ulicích itêch které mezi pomoc lidmi. Zdraví pot e- navzájem çasto nevêdí, poznat. jak se K chovat tomu p ispívají ke spoluobçanûm setkání, jako se byla zdravotním Handicap postiæením. Raly, jeæ Chce se konala to lépe 8. zá í se atletickém stadionu volomouci. na jejich Akce handicapovanÿ zaçala registrací p ítel rodin, vozíçká, které se nevidomÿ, p ihlásily k nesly ící soutêæi. nebo Ke kaædé mentálnê rodinê postiæenÿ. byl p i azen Soutêæilo jeden se kové ve eçi. slalomu Akci na zpest il vozíçku, vrtulník, zdolání motorká i trati s bílou a rûzné holí atrakce. nebo v p edvedení T i vítêzné rodiny nêjaké získaly my lenky poukaz ve zna- víkendovÿ pobyt. K dal ím cenám pat il nap. volnÿ vstup do aquaparku. Handicapovaní úçastníci dostali navíc na disciplínách, jako batoh spí e s proæití rûznÿmi pêkného dobrotami. dne, získání Hlavní vêcí novÿch nebylo zku eností ani tak vítêzství a moæná v i jednotlivÿch p átel.

4 4 kolní noviny zá í 01 Paralympiáda tech. kost elba, Nejpopulárnêj í atletika, plavání, letní sporty st elba, jsou: stolní lu- vracelo Ve çty icátÿch domû z. letech svêtové se mnoho války se vojákû zranêními a museli se nauçit snimi æít. K nejtêæ- tenis, a volejbal cyklistika, vsedê. ko íková Zimní sporty na vozíçkách lyæování, sledge hokej, biatlon, jsou: bêæecké alpské ím æování a curling na vozíçkách. ly- Ludwig zranêním Gutman, pat ila neurolog, poranêní zkou el páte e. pomáhat Sir me Jací si, æe jsou v ichni paralympij tí zvás obdivují hrdinové? tyto Myslí- a zaçal têmto pouæívat veteránûm sport jako speciální uæiteçnÿ léçbou prost edetovce pro jejich odvahu bojovat se svÿm spor- mezi pacienty rehabilitace. rûznÿch Organizoval nemocnic. soutêæe Tento jeho nápad byl impulzem kmezinárodním hrdinové. obdivovat zranêním, jejich bolestí silnou a postiæením. vûli aobrovskou Musíme soutêæím. snahu p ekonat Nêkte í své znich postiæení. jsou nêkolikanásobní V ichni jsou naly V roce 1960, kdyæ se olympijské hry ko- Trischa ampioni. zval 40 vitáli sportovcû v ímê, na doktor vozíçkách, Gutman aby po- se také zúçastnili asoutêæili. První paralympijce ocenêná Zorn paralympioniçka ze Spojenÿch státû vhistori. je nejví- nevidomá a závodí jako plavkynê. Vyhrála Je ské Od hry té byly doby na se svêtê. koná paralympiáda kaædé 5 Ragnhild medailí, z Myklebust toho 41 bylo znorska zlatÿch. çty ech zimních paralympiádách soutêæil vrûznÿch na dêji çty i i roky po zimních po letní hrách. olympiádê Poçet a zdravotnê o nêco poz- lyæa skÿch znichæ 17 bylo disciplínách zlatÿch. a získal medailí, slední postiæenÿch sportovcû postupnê roste. Poce 08 paralympiáda, vpekingu, p ivítala která se 40 konala handicapovanÿch vro- nikû Jeden je Ji í z Jeæek, nejlep ích cyklista, çeskÿch kterÿ paralympiodaile ve v ech t ech posledních získal paralympijskÿch metím jejich nejvy í sportovcû poçet. ze 148 zemí! To byl zanu bronzovou. hrách: pêt zlatÿch, t i st íbrné a jed- Sportovci Jaké jsou jsou paralympijské rozdêleni do kategorie? esti kategorií srpna Poslední do 9. paralympiáda zá í vlondÿnê. se konala od 9. ceti podle letních typu jejich sportech postiæení. a pêti zimních Soutêæí ve spordva- Informaceo kolníchnovinách dÿ kolní mêsíc noviny po dobu vycházejí kolního v vyuçování na í kole uæ kaævého, aƒ uæ ve kole, vinternátê, doma nebo kdekoliv jinde, napi te o tom, po iâte fo- mají devatenáctÿm kromê ti têné rokem. podoby V posledních irubriku letech bovÿch stránkách koly (htp:/ w.zrakol.cz) Jsou urçeny na we- budou tografie, tak nakreslete zajímavé, obrázky. jak si je sami kolní udêláte. noviny pracovníkûm a p átelûm dêtem, koly. jejich rodiçûm, Valíçkové P íspêvky nebo odevzdávejte svÿm t ídním redaktorce uçitelûm. p. uç. tech P iná ejí ve kole informace a zoblastí, o rûznÿch které by událos- Noviny dostává zdarma kaædá rodina naçtená e zajímat. Jejich autory by mêli mohly ich æákû. V p ípadê sourozencû je p iná í hlavnê æáci, teprve potom dospêlí. Takæe bÿt mêsíce domû ten a çíslo nejstar í. bude Bude obsahovat to vædy události ke konci posledního holky a kluci, pokud proæijete nêco zajíma- o chystanÿch období, akcích. p ípadnê také informace

5 zá í 01 kolní noviny 5 dûleæité místo zde má speciální pedagogické centrum. Stravování æákû je zaji - têno vpêkné jídelnê svÿdejnou (jídlo je p iváæeno zblízké kuchynê sousedního gymnázia). Vedle hlavní kolní budovy se nachází jiæ zvnêj ku nápadná a efektní velká têlocviçna a co teprve, kdyæ vejdete dovnit! Najdete zde vybavení pro rûzné druhy sportu, nejen pro oblíbenÿ goalbal. Je tu dokonce imalá horolezecká stêna. Dal ím velkÿm p ekvapením pro v echny byl internát, jehoæ kapacita je 30 æákû a kterÿ je koncipován jako rodinné buñky æáci ze svÿch pokojíçkû mohou p ejít do spoleçnÿch obÿvacích pokojû skuchyñskÿm koutem, nechybí ani moderní sociální za ízení. kola vzdêlává p edev ím zrakovê postiæené æáky, dále také dêti se specifickÿmi poruchami uçení. Tomu je p izpû- sobeno iza ízení budovy. Nevidomÿm pomáhají vprostorové orientaci vodicí li ty vpodlaze, které jim usnadní chûzi po chodbách a nasmêrují je kodboçení do jednotlivÿch místností. Samoz ejmos- jsou zde popisky nejen vbêæném, ale tí i vbrailovê písmu. Budova je bezbariérová, kolu mohou nav têvovat iæáci vozíçká i, do vy ích pater je zaveze vÿtah. To, co nám vlitovli nejvíce chybêlo, je p ilehlÿ venkovní prostor pro kolní imi- mo kolní aktivity. Souçasná budova je obklopena travnatÿmi plochami se stromy, ke i a kvêtinami, poda ilo se vybudovat isportovní h i tê. Raritou je spe- ciální cviçnÿ prostor pro orientaci a samostatnÿ pohyb nevidomÿch obsahuje rûzné typy cest, p echodû, mûstek, koleje, jezírko a bude slouæit nejen dêtem, ale idospêlÿm klientûm TyfloCentra. kola je krásná, zá í novotou, v ichni se zní radujeme, protoæe nabízí æákûm iuçitelûm nejmodernêj í podmínky pro jejich práci. Nelze v ak zapomenout na uplynulÿch téme est desetiletí, proæitÿch vlitovli. Jak zaznêlo vzahajovacím slavnostním projevu kéæ by kole zûstala její nezamênitelná p íznivá atmosféra, která se vní za tu dobu vytvo ila. Jana Valíçková

6 6 kolní noviny zá í 01 KamvOlomouciaokolí Po p estêhování na í koly do Olomouce bude pot ebné izajímavé se stímto mêstem blíæe seznámit, hlavnê pro æáky, kte í bydlí jinde. Na této stránce budete nacházet informace o rûznÿch místech volomouci a blízkém okolí, které by stálo za to blíæe poznat. Dnes to bude pohled na Olomouckulturní. MoravskédivadlonaHornímnámêstí V leto ní sezónê p ipravilo pro nejmen í diváky tyto pohádkové p íbêhy: Brouçci, My se vlka nebojíme a Tarzan král dæungle. Pro koláky ijejich dospêlÿ doprovod nachystalo následující p edstavení: muzikály Noc na Karl tejnê, My fair lady a Jesus Christ Superstar, opery pohádkovou Çert a Káça a klasickou Prodaná nevêsta a t i krásné balety Louskáçek, Labutí jezero a The Beatles + Quen. Dêti a dræitelé prûkazû ZTP a ZTP mají aæ 50 % slevu. DivadlohudbyvDenisovêulici Letos má pro dêti tento repertoár: O zlaté rybce, Popelka, ípková Rûæenka, Jak se zachrañuje Zemê, Setkání p ed Betlémem, Kvêtinovÿ muzikál, Cirkusovÿ karneval, Pohádky u krbu, Perníková chaloupka a Eli çiny pohádky. DivadloTramtarievHynaisovêulici Uvádí tyto hry pro dêti: Pirátská pohádka, Zapeklitá pohádka, Pohádka o Héraklovi, Kluk zplakátu, Pohádky o ma inkách, O praçlovíçkovi a Polízanice malé çarodêjnice. KinoMetropolvSokolskéulici Nabízí pravidelné projekce a workshopy pro æáky základních ist edních kol. Kaædou sobotu odpoledne uvádí filmy pro dêti. V p edsálí je ipêknê vybavenÿ dêtskÿ koutek a obçerstvení pro çekající. VlastivêdnémuzeumnanámêstíRepubliky Muzeum má tyto stálé velké expozice: Pravêk Olomoucka, Od orloje khodinám, Zologie, Geologie a mineralogie, Ohroæené druhy rostlin. Kromê nich si náv têvníci mohou prohlédnout iexpozice men í a p ibliænê dvacet krátkodobÿch vÿstav za rok. Muzeum také nabízí prostor pro aktivity náv têvníkû v ech vêkovÿch skupin. Pro dêti a koláky jsou to doprovodné programy kvÿstavám istálÿm expozicím a vêdomostní soutêæe. Otev eno je od dubna do zá í od 9 hod. do 18 hod. (mimo pondêlí), od íjna do b ezna od 10 hod. do 17 hod. (mimo pondêlí a úterÿ). VÿzvaproæákyzOlomouce: Máte ve svém bydli ti a jeho okolí nêjaké oblíbené nebo zajímavé místo? Napi te o nêm do kolních novin a p ibliæte ho ostatním, t eba by se jim tam také mohlo líbit. Uzávêrka p í tího çísla je 19. íjna 01 KOLNï tel NOVINY vydávázákladní kolaprof.v.vejdovského,tomkova4, 90*htp:/ w.zrakol.cz*e lo7.zá í01 79_0Olomouc* Red.J.Valíçková shromaæâujep íspêvkyadotazyajeautorkouçlánkûbezpodpisu*foto archivohlæs(str. 5),M.Spurník(str.3),*Poçítaçovásazbaatisk JAYsoftware a

se2 æivotem2 rytí e, 2 pano e2 çi 2 prostého lo2 rovnêæ 2 na2 zbranê2 a2 jejich2 vyuæití. Tato2 p edná ka2 mi 2 p inesla2 mnoho

se2 æivotem2 rytí e, 2 pano e2 çi 2 prostého lo2 rovnêæ 2 na2 zbranê2 a2 jejich2 vyuæití. Tato2 p edná ka2 mi 2 p inesla2 mnoho kolní rok 01 / 013 XIX roçník b ezen 56 7 Základní kolaprof.v.vejdovskéhoolomouc htp:/ w.zrakol.cz Vtomtoçísle: Hodnocení za Husité I. pololetí do kol * Zápis * Besídka do 1. t ídy * Lyæa skÿ * Koncert

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace Ještědská 354/88 460 08 Liberec telefon : 482770445, 485152077 e-mail : zs07@ volny.cz www.zs-jestedska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR KlíČ ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách Zápisy do mateřských škol Úspěšné vystoupení milíčovských judistů Časopis klíč ročník xxii / měsíčník

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice.

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice. VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč O čem píšeme? Zprávy z radnice Azbest Historie domů na klobouckém náměstí Nemám pocit, že se mi něco nezdařilo Dobrovolníci

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Vyhláška možná omezí hlučné práce o nedělích a svátcích

Vyhláška možná omezí hlučné práce o nedělích a svátcích Dnes v čísle: Školáci budou znovu vybírat nejoblíbenějšího učitele (str. 2) Rozhovor se sběratelem stavebnic Merkur (str. 4) Šádková je dvojnásobnou mistryní ČR (str. 8) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Minor. Scéna hlavního města Prahy

Minor. Scéna hlavního města Prahy Minor Scéna hlavního města Prahy výroční zpráva za rok 2014 1 1. Poslání koncepce, status Divadlo minor, bývalé Ústřední loutkové divadlo, jehož ředitelem je od 1. října 1998 Ing. Zdenek Pecháček, prošlo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města V TOMTO VYDÁNÍ: Říjen 2010/08 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí Změny v systému nakládání s komunálním odpadem Vyhodnocení soutěže škol Provozní doba sběrných dvorů Kulturně historická

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více