Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller"

Transkript

1 Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

2 V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho osvûtlení, Ïaluzií a dal ích elektrick ch spotfiebiãû, dûlá z Va eho domu doslova chytr dûm. Systém Xcomfort je vhodn jak pro novostavby, tak i rekonstrukce. Dopfiejte si i Vy ve Va em domû ãi bytû: KOMFORT A POHODLÍ OCHRÁNCEM BEZPEâÍ A JISTOTU SNADNÉ OVLÁDÁNÍ CENTRÁLNÍ KONTROLU a je tû mnoho dal ích funkcí. P ED STAVBOU NEBO RENOVACÍ DOMU âi BYTU VÁM ZDARMA PORADÍME NA INFOLINCE HOSPODYNÍ a je tû mnohem více! 02 03

3 DOBRÉ JITRO... Xcomfort VÁ SLUÎEBNÍK OVLÁDÁNÍ ÎALUZIÍ A ROLET OD PRVNÍHO MOMENTU... Od prvního momentu Va eho probuzení se Xcomfort S prvními paprsky ranního slunce se Va e Ïaluzie a rolety nesly nû automaticky vysunou, aby Va e probuzení bylo co moïná nejpfiíjemnûj í. V pfiípadû, Ïe se povûtrnostní podmínky bûhem dne zmûní, Xcomfort se automaticky postará o to, aby Vá byt byl neustále optimálnû chránûn. stará o Va e maximální pohodlí. Îaluzie se automaticky vysunou a ranní slunce Vás probudí jemn m dotykem prvních paprskû. Va e první cesta vede vyhfiátou chodbou do pfiíjemnû vyvûtrané i provonûné koupelny. V místnostech, které není tfieba vytápût, zûstává topení ztlumené. AÏ do koupelny je cítit vûnû ãerstvé kávy, která Vás zve ke snídani. AUTOMATICKÉ VùTRÁNÍ PROSTORU Dûti ãasto zapomínají pfii opou tûní koupelny vyvûtrat. Systém Xcomfort zajistí pfiívod svûïího vzduchu do v ech prostor, takïe koupelna, toaleta a dal í prostory Va eho domu budou vïdy pfiíjemnû vyvûtrané, aniï byste Vy sami museli na tuto ãinnost myslet a opakovanû ji vykonávat. zbaví Vás v ech nepfiíjemn ch rutinních úkonû etfií Vá ãas a energii OVLÁDÁNÍ ELEKTRICK CH SPOT EBIâÒ Zatímco se plnû mûïete vûnovat své vlastní hygienû nebo probouzet své dûti, ve keré dal í funkce ovládání elektrick ch spotfiebiãû jsou plnû pod kontrolou systému. Nemusíte tak neustále odbíhat a rozptylovat se velk m mnoïstvím rûznorod ch ãinností. Vonící káva Vás sama pozve ke snídani! 04 05

4 KRÁSN DEN... S POCITEM JISTOTY... Xcomfort VÁ DOMOVNÍK ODPOJENÍ SPOT EBIâÒ PROST EDNICTVÍM MOBILNÍHO TELEFONU V pfiípadû, Ïe si po Va em odchodu z domu uvûdomíte, Ïe jste nechali nûkter ze spotfiebiãû zapnut, není to dûvod, abyste se znepokojovali, nebo dokonce rychle vraceli. Systém Xcomfort odpojí od sítû spotfiebiã sám díky pfiíkazu z Va eho mobilního telefonu. AÈ uï odcházíte z domu pouze na krátk ãas s cílem odvést dûti do kolky ãi koly, nebo na cel den do zamûstnání, mûïete si b t naprosto jisti, Ïe po Va em odchodu je dûm spolehlivû zaji tûn a chránûn. Nemusíte se jiï jako dfiíve obávat, zdali jste nedopatfiením zapomnûli vypnout napfiíklad kávovar nebo Ïehliãku. Xcomfort Vám díky spolehlivû fungujícímu systému ochrann ch a bezpeãnostních prvkû zajistí niãím neru en klid o víkendu nebo pfii rodinné dovolené. SIMULACE P ÍTOMNOSTI V DOMù Souãástí komplexu ochrany Va eho domu je funkce SIMULACE P ÍTOMNOSTI. V pfiípadû, Ïe na jakoukoli dobu opustíte svûj dûm, je schopna v urãit ch nepravideln ch intervalech zapínat a vypínat svûtla v domû, a díky tomu efektivnû odradit potenciální zlodûje ãi nevítané náv tûvníky. spolehlivû chrání Vá domov centrálnû vypíná zapomenuté spotfiebiãe OVLÁDACÍ FUNKCE CENTRÁLNÍ VYPÍNAâ Dal í mimofiádnû praktickou a v bûïném Ïivotû ãasto vyuïívanou funkcí je CENTRÁLNÍ VYPÍNAâ. S jeho pomocí si mûïete b t za v ech okolností jisti, Ïe i pfii moïném opomenutí budou v echny Va e elektrické spotfiebiãe vïdy bezpeãnû pod kontrolou

5 PO CEL DEN... Xcomfort VÁ ASISTENT POMOCNÍK VE STÁ Í ÎIVOT V POHODLÍ A BEZPEâÍ... Po cel pracovní den mûïete b t zcela klidní, Ïe ve Va em domû ãi bytu je v e v pofiádku. I v pfiípadû nenadálé zmûny irokou vyuïitelnost systému Xcomfort ocení také osoby se sníïenou pohyblivostí (napfi. dfiíve narození, osoby po úrazu, ). Radiofrekvenãním vypínaãem umístûn m vedle lûïka lze ovládat kromû osvûtlení také intenzitu topení, Ïaluzie pfii prudkém slunci, otevfiít okno apod. Stejné poïadavky je schopno splnit i dálkové ovládání podobné tomu od televize nebo HIFI vûïe. povûtrnostních podmínek nebo poãasí máte prostfiednictvím Va eho mobilního telefonu neustálé spojení se sv m domem a mûïete jej kontrolovat. Pracujete-li naopak doma a Va e kanceláfi vyïaduje odli né uspofiádání interiéru, provedete ve keré nutné úpravy díky systému Xcomfort snadno a rychle. Vysekávaní kabeláïí je minulostí. Radiofrekvenãní vypínaãe jednodu e umístíte tam, ZMùNY POVùTRNOSTNÍCH PODMÍNEK Poãasí je nevypoãitatelné. Se systémem Xcomfort budete na v echny jeho rozmary pfiipraveni. Senzory a ãidla systému, které nepfietrïitû monitorují teplotu, sílu vûtru, svûtelné parametry, zajistí ochranu oken, mark z a Ïaluzií a okamïitû reagují na zmûnu povûtrnostních podmínek. kde je potfiebujete: na obklady, sklo nebo poliãky. umoïàuje bezdrátové ovládání je spolehliv za kaïdého poãasí OPTIMALIZACE PRACOVI Tù Bezdrátové radiofrekvenãní vypínaãe umoïàují neb valou variabilitu jejich aplikace. MÛÏete je umístit zcela libovolnû podle Va ich pfiání a potfieb. Bez sloïité rekonstrukce tak svûj byt nebo pracovi tû upravíte v krátkém ãase do optimální podoby. Vypínaãe lze jednodu e umístit napfiíklad i na sklenûnnou plochu

6 JISTOTA... Xcomfort VÁ OCHRÁNCE NOâNÍ OSVùTLENÍ CESTY OCHRÁNÍ VA E NEJDRAÎ Í... Systém Xcomfort poskytuje maximální moïnou míru Pomocí systému Xcomfort mûïete naprogramovat zpûsob osvûtlení cesty, kterou Vy nebo Va e dûti obvykle uïíváte. Lze si zvolit i intenzitu osvûtlení a dobu, po kterou budou svûtla svítit. V kteroukoli denní ãi noãní hodinu je tak systém Xcomfort Va ím spolehliv m a jist m ochráncem a prûvodcem. ochrany pro Va e nejdraï í. Nabídka speciálních funkcí slouïících k pohodlí dûtí i rodiãû jsou jednou z priorit fie ení. Od tohoto okamïiku jiï nikdy nebudete na v echno sami. Celá fiada do detailu zpracovan ch programû zpfiíjemní pohyb Va ich dûtí a poskytne jim potfiebnou jistotu a pocit bezpeãí. V závislosti na tom, jak budou Va e dûti dospívat, mûïete jednotlivé funkce pfiizpûsobovat jejich potfiebám. Podle Va eho uváïení mohou dûti nûkteré operace vykonávat i samostatnû. BEZPEâNÉ NAPùTÍ VE VYPÍNAâÍCH Celkové technické fie ení systému a jeho prvkû vyhovuje nejpfiísnûj ím bezpeãnostním normám a pfiedpisûm. Jedním z prvkû, kter v raznû zvy uje Vá pocit klidu a bezpeãí je trvale bezpeãné napûtí ve vypínaãích. Tato funkce systému Xcomfort je tak stálou ochranou i pfied vynalézavostí a v eteãností Va ich dûtí. pfiizpûsobí se Va im potfiebám chrání Va i rodinu i dûm VYPÍNAâ S BEZPEâNOSTNÍ FUNKCÍ Vá pocit jistoty ve dne i v noci. Jedin m stisknutím vypínaãe s bezpeãnostní funkcí rozsvítíte v echna svûtla v domû pfii nenadál ch událostech. Funguje dokonale nejen jako prevence, ale i jako jeden z prvkû bezpeãnostního systému objektu, kter odradí nevítané náv tûvníky

7 OVLÁDÁNÍ... ÎIVOT V KLIDU A POHODLÍ... Poznejte zcela novou dimenzi komfortu ovládání. Stejnû jako jste zvyklí na dálkové ovládání televize, automatické otevírání garáïov ch vrat pfiímo z Va eho vozu, zesilování a zeslabování zvuku na HIFI soupravû dálkov m ovladaãem nebo telefonování bez pevného propojení sítû, máte nyní se systémem Xcomfort moïnost v maximálním pohodlí z pohovky ovládat v echna Va e svûtla a elektrické spotfiebiãe. Pravidelnû se opakující úkony a operace si mûïete pro zv ení pohodlí a úsporu ãasu uloïit do pamûti. VÎDY PÁNEM SITUACE PRINCIPY OVLÁDÁNÍ Systém Xcomfort pracuje buì na bázi radiofrekvenãního (RF), nebo sbûrnicového (BUS) fiízení. RF systém pracuje s vyuïitím ífiení RF signálu prostorem, to znamená, Ïe povely z vysílaãû (vypínaãe, dálkové ovladaãe atd.) nepotfiebují fyzické pfiipojení. Busové fiízení je fie ením s centrální sbûrnicí, na níï jsou pfiipojeny ovladaãe a povel se po ní pfiená í do v konové jednotky. Ta provede poïadovanou operaci. KaÏd z tûchto systémû má své v hody a nelze jednoznaãnû urãit, kter je vhodnûj í. ZáleÏí na kaïdé jednotlivé aplikaci. S optimální volbou Vám odbornû poradí systémoví partnefii na í firmy. KOMBINOVANÉ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ Ovládání spotfiebiãû, topení, klimatizace, svûtel je moïné také pomocí centrální fiídicí jednotky HOME MANAGER, která je skuteãn m mozkem Va eho domova a je schopna pfiijímat a vyhodnocovat skuteãné hodnoty teplot, intenzity svûtla a v ãase optimalizovat elektroinstalaci tak, aby pracovala co nejefektivnûji. RADIOFREKVENâNÍ INTERIÉROVÉ OVLÁDÁNÍ Radiofrekvenãní interiérové vypínaãe vyuïijete prakticky ve v ech prostorách Va eho domova. V nabídce Xcomfort jsou provedení v mnoha barevn ch odstínech a pouïit ch materiálech (plast, kov apod.). Uvnitfi vypínaãe je umístûn vysílaã, kter ovládá zvolené spotfiebiãe. Díky tomu jej lze umístit do libovolného prostfiedí (koupelny, garáïe, vnûj í stûny domu atd.) OVLÁDÁNÍ DÁLKOV M OVLADAâEM Zapínat, stmívat, vypínat Va e svûtla, ovládat Ïaluzie v oknech ãi zapínat kávovar mûïete velmi snadno a pohodlnû pomocí radiofrekvenãního dálkového ovládání. Jeho uïívání je totoïné s bûïn mi dálkov mi ovladaãi. Kvalita ovladaãe je zv raznûna 7letou zárukou na Ïivotnost baterie. Ovladaã mûïete pouïít pro více rûzn ch kanálû, a tím ovládat napfiíklad celé skupiny svûtel a vytváfiet svûtelnou atmosféru dle Va í nálady. Pokud se rozhodnete pro dálkové ovládání velkého mnoïství spotfiebiãû, nabízí Vám Xcomfort fie ení pomocí infraãerven ch ovladaãû. PouÏití infraãervené ovládací techniky je zvlá tû v hodné v situacích, kde je nutné ovládání velkého mnoïství spotfiebiãû v fiádech stovek v stupû. ovládání podle Va ich potfieb kontrola mobilním telefonem OVLÁDÁNÍ POMOCÍ MOBILNÍHO TELEFONU Jedním ze zpûsobû, jak ovládat Va e domácí spotfiebiãe, je mobilní telefon. Systém Xcomfort má ve své nabídce pfiístroje umoïàující komunikaci mezi Vámi a elektrospotfiebiãi pomocí mobilního telefonu. Hlavní v hodou je moïnost pfiizpûsobit situaci v domû pfii Va í nepfiítomnosti (napfi. zmûny intenzity topení, stahování Ïaluzií, zapínaní spotfiebiãû atd.). Velkou pfiedností je i moïnost odeslání zpûtné informace o chodu domácnosti. Pfii poruchách napûtí nebo v padcích jistiãû okruhu mûïete prostfiednictvím mobilního telefonu jistiãe opûtovnû zapnout a pfiedejít moïn m kodám ve Va í domácnosti. KONVENâNÍ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ VYPÍNAâÒ Nesmíme zapomenout ani na klasické konvenãní ovládání, tak jak jej v souãasnosti známe bûïnû z domácností. Modely klasick ch vypínaãû a stmívaãû Vám nabízíme v irokém sortimentu designû, barev, uïit ch materiálû a moïn ch kombinací

8 OSVùTLENÍ... NASTAVENÍ SVùTELN CH SCÉN STMÍVÁNÍ SVùTEL, ZÁ IVEK, HALOGENÒ KaÏd den Vám pfiiná í mnoho pfiíjemn ch záïitkû. Se systémem Se systémem Xcomfort jste schopni stmívat jakékoli svûtelné Xcomfort máte moïnost pfiíjemnou atmosféru umocnit individuál- zdroje, které jste si vybrali do Va eho domu. Stmívání Ïárovek ním nastavením Va ich svûtel. KaÏdou takto nastavenou svûtelnou není nic pfievratného, av ak stmívání záfiivek, halogenov ch nebo DOKONAL SVùTELN SERVIS scénu lze uloïit do pamûti a pouïívat ji opakovanû pro vybranou situaci. Vá ob vací pokoj tak bude mít zvlá tní svûtelnou scénu úsporn ch svûteln ch zdrojû jiï tak bûïné rozhodnû není. Krátce fieãeno systém Xcomfort umoïní stmívání v eho, co svítí. pro sledování televize, ãetbu oblíbené knihy, spoleãnou rodinnou PouÏitím univerzálního stmívaãe máte navíc moïnost zvolená Díky systému Xcomfort máte k dispozici ideální svûteln veãefii nebo setkání s pfiáteli. svûtla dokonce i zamûàovat. servis v kteroukoli denní ãi noãní hodinu. ZáleÏí pouze na Vás, v jakém svûtelném reïimu chcete trávit svûj voln ãas. Fungování v ech exteriérov ch i interiérov ch svûteln ch zdrojû lze libovolnû programovat. Svûtla Va eho domu se stávají nepostradatelnou souãástí pohodlí a komfortu. Spoleãnû s funkcí uïivatelskou se svûtla stávají i souãástí bezpeãnostního a ochranného systému Va eho domu. Prostfiednictvím naprogramovan ch scén rychle a snadno LEKCE SVùTELNÉ MAGIE CENTRÁLNÍ ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ Tuto funkci systému Xcomfort vyuïijí zcela jistû v ichni uïivatelé, protoïe nikomu není pfiíjemné neustálé vracení se a zhasínání zapomenut ch svûtel. Vypínáte v ak vïdy pouze zvolené spotfiebiãe. V této souvislosti je vhodné napfiíklad centrální odpojení elektrického napûtí v okruhu pokojû, kde trávíte noãní spánek, a tím sníïení pûsobení elektromagnetického pole na Vá organismus. OSVùTLENÍ CESTY Jedin m stisknutím tlaãítka nasvítíte svou cestu, jak potfiebujete. Máte-li napfiíklad pfii návratu domû ruce plné vûcí a zavazadel. Tlaãítko u dvefií Va eho vozu rozsvítí najednou svûtla z garáïe aï do kuchynû. Dal ím pfiíkladem je noãní cesta z dûtského pokoje na toaletu. Vypínaã u post lky zapne svûtlo se sníïenou intenzitou, aby dítû nebylo oslnûno. Vypínaã lze i ãasovû naprogramovat napfiíklad od 20:00 do 7:00 hodin. vytvofiíte atmosféru pro posezení, práci nebo odpoãinek. OSVùTLENÍ OVLÁDANÉ POHYBEM pfiizpûsobí svûtelnou atmosféru Va í momentální náladû Systém Xcomfort je schopen zapínat a vypínat svûtla pomocí pohybov ch ãidel. Tuto pfiednost zcela urãitû oceníte zejména na osvítí ãasto uïívané trasy chodbách, schodi tích a pfiístupov ch cestách. Zhasínání a rozsvûcení svûtel probíhá buì okamïitû, nebo s ãasovou prodlevou. NOUZOVÉ OSVùTLENÍ Venkovní osvûtlení mûïete kombinovat s ãidlem vyhodnocujícím Jsou situace, kdy dojde k pfieru ení dodávek energie, zkratu na intenzitu pfiírodního svûtla a pohybov mi ãidly, nabízen mi i pro elektrickém vedení atd. I v tûchto okamïicích se v ak chcete bez- rûzné úhly snímání, která eliminují neïádoucí reakce na pohyb peãnû pohybovat po domovû. Systém Xcomfort aktivuje ihned domácích zvífiat, ptákû a podobnû. zdroje pro nouzové osvûtlení a rozsvítí je

9 BEZPEâÍ... SYSTÉM, KTER VÁS OCHRÁNÍ... Technická stránka komplexní ochrany Va eho objektu získá- HOST DO DOMU? SLEDOVÁNÍ VNùJ ÍCH VLIVÒ Pomocí ãidel a snímaãû, které nepfietrïitû po dobu 24 hodin dennû monitorují a vyhodnocují informace o povûtrnostní situaci a vlivy poãasí (dé È, vítr, sluneãní svit apod.) Xcomfort na základû tûchto informací ovládá stahování a vytahování Ïaluzií a mark z, zastfie ení vnûj ích bazénû atd. Tím podstatnû sniïuje míru rizika znehodnocení Va eho majetku nepfiízniv mi vnûj ími vlivy. SIMULACE P ÍTOMNOSTI V DOMù V Ïivotû existují i situace, kdy je nutné se v zájmu vlastní bezpeãnosti dopustit malé lsti. Funkce SIMULACE P ÍTOMNOSTI V DOMù odradí pfiípadné neïádoucí hosty tím, Ïe nepravidelnû v rûzn ch ãasov ch intervalech zapíná svûtla, televizi, rozhlas apod. A to po celou dobu trvání Va í nepfiítomnosti v domû. Spínací cykly nejsou pevnû nastaveny, a proto nelze vysledovat a odhalit, Ïe se jedná pouze o maskovací trik. vá díky systému nové, daleko detailnûj í parametry. Systém Xcomfort chrání nejen proti pfiímému naru ení objektu, ale i proti nepfiedvídan m situacím, povûtrnostním vlivûm a komplikacím nastal m pfii manipulaci se spotfiebiãi v domû. Navíc cel komplex tûchto opatfiení je schopen aktivnû OSTRAHA RIZIKOV CH PROSTOR KONTROLA POMOCÍ MOBILNÍHO TELEFONU Pomocí mobilního telefonu se mûïete ujistit, Ïe vá dûm je sku- kontrolovat bûhem Va í nepfiítomnosti v domû, prostfiednictvím informací, které se zobrazují napfiíklad na display Va eho mobilního telefonu. V prostorách pfiedpokládáného zv eného rizika po kození pfii nepfiedvídan ch událostech, kter mi jsou napfiíklad koupelna, toaleta nebo kuchynû, mohou b t instalována ãidla pro snímání vlhkosti nebo koufie. V pfiípadû nenadálé nehody Vás systém okamïitû informuje o nebezpeãí a pomûïe Vám pfii jeho fie ení. teãnû v pofiádku. Dojde-li k naru ení objektu nebo nenadálé nepfiíjemné události ve Va em domû, jste o vzniklé situaci okamïitû informováni prostfiednictvím mobilního telefonu. Stejn m zpûsobem je moïné nastalé situace fie it a po zadání pfiíslu ného povelu uvést Vá dûm do pûvodního stavu. KOMUNIKACE SE ZABEZPEâOVACÍM SYSTÉMEM chrání dûm pfii Va í nepfiítomnosti informuje Vás o vzniklé situaci Xcomfort je systémov m fie ením elektrické instalace, slouïícím ke komplexní informovanosti o stavech a situacích, které se odehrávají ve Va em domû. Chrání Vá majetek pfied rozmary poãasí, není v ak klasick m bezpeãnostním systémem, napojen m na pult centrální ochrany objektû. Firma Moeller tedy nenabízí sluïby bezpeãnostní agentury ani jimi pouïívané systémy. Xcomfort mûïe b t na tyto systémy pfiipojen, ov em po konzultaci s pfiíslu nou bezpeãnostní agenturou. FUNKCE PANIKOVÉ TLAâÍTKO O funkci PANIKOVÉHO TLAâÍTKA jsme Vás informovali jiï v kapitole OSVùTLENÍ. Je v ak i jedním z dûleïit ch prvkû systému bezpeãnosti a ochrany. SlouÏí k okamïité aktivaci v ech svûteln ch zdrojû, pûsobí jako svûteln alarm, efektivnû odrazuje nezvané hosty a informuje okolí o neobvyklé situaci v objektu

10 VARIABILITA... INSTALACE BEZ KOMPLIKACÍ Pfii v voji systému Xcomfort se firma Moeller velmi detailnû zab vala anal zou poïadavkû a potfieb Vás jako uïivatelû elektrick ch instalací. Nejãastûj í pfiipomínkou byl poïadavek na jednoduchou zmûnu elektroinstalace v pfiípadech, kdy se rozhodnete pro zmûnu vyuïití pokojû, pfiestavûní nábytku nebo zmûny barevného provedení interiéru. Systém Xcomfort fiízen radiofrekvenãním signálem splàuje tento poïadavek v maximální mífie. NAPOPRVÉ A NAâISTO JEDNODUCHÁ ROZ I ITELNOST AÈ jiï pouïijete fie ení systému Xcomfort s aplikací sbûrnice nebo radiofrekvenãním ovládáním, v kaïdém pfiípadû se doãkáte naprosto unikátní vlastnosti jednoduché roz ifiitelnosti. V pfiípadû, Ïe se rozhodnete pro pfiidání dal ích vypínaãû, tlaãítek nebo stmívaãû, docílíte toho snadno a rychle. Nûkteré operace si mûïete provést sami. V pfiípadû, Ïe si na nûkterou z instalací netroufáte, staãí kontaktovat systémového partnera Moeller, kter Vám vypracuje projekt, provede odbornou montáï a poskytne Vám i jednoduché za kolení. INSTALACE BEZ PRACHU A NEâISTOT Se systémem Xcomfort nemusíte ztrácet ãas shánûním zedníkû a malífiû, pokud se rozhodnete pro roz ífiení nebo zmûnu systému. Vlastní vypínaãe totiï pracují jako vysílaãe signálû, informující centrálu systému Xcomfort o tom, co poïadujete. Tento povel vy le po sbûrnici nebo prostorem pomocí radiofrekvenãního signálu, k ãemuï nepotfiebuje pevné pfiipojení k elektrické síti. Z toho dûvodu je moïné instalovat vypínaãe jednodu e pomocí oboustranné samolepící fólie na libovolnû zvolenou plochu. Radiofrekvenãní systém je zvlá tû v hodn pfii rekonstrukcích bytû, kanceláfisk ch prostor nebo úpravách v historick ch objektech a budovách. umoïàuje roz ífiení systému podle Va ich moïností snadná montáï bez prachu a píny INDIVIDUÁLNÍ P ÍSTUP Kompletní systém Xcomfort je skuteãn m a zároveà perspektivním fie ením elektrické instalace. ZáleÏí pouze na vás, co v e budete chtít z jeho moïností vyuïít. Od maximální varianty nasazení centrální pamûèové jednotky HOME MANAGER, která je skuteãn m mozkov m centrem Va eho domu fiídícím topení, svûtelné zdroje a zaji Èujícím komplexní komunikaci aï po ryze individuální v bûr a aplikace nastavení svûteln ch scén v konkrétním místû Va eho domu

11 ELEGANCE... PR20 PR20 SOFT DA VINCI Díky svému jemnému a elegantnímu designu se série PR20 Spoleãnost MOELLER pfiiná í na trh sérii luxusních vypínaãû OD KLASIKY PO HI-TECH hodí pro v echny dekory interiérû. Série PR20 pfiedstavuje vysok stupeà odolnosti proti nárazu, ohni i stabilitu zachování tvaru. DA VINCI, jedineãn ch ve své tfiídû a navíc cenovû dostupn ch. ada DA VINCI je urãena pro moderní interiéry. Kombinace Nedílnou souãástí kompletní nabídky systému Xcomfort firmy Moeller je také irok sortiment ovládacích prvkû. Pfiedstavujeme Vám základní fiady vypínaãû PR20, PR20 SOFT, DA VINCI a CIRIO. Jejich design, vlastnosti a provedení jistû uspokojí v echny zájemce. Kompletní sortiment vypínaãû a stmívaãû v plné ífii barevn ch, designov ch a funkãních variant, vãetnû moïn ch kombinací, Vám pfiedvedou systémoví partnefii Moeller. STAâÍ SI VYBRAT! Je tudíï mimofiádnû vhodná k instalaci do kol, sportovních hal a dal ích prostfiedí vyïadujících dlouhodobou funkãnost, bezproblémov provoz a odolnost vûãi zv enému opotfiebování. K dispozici v bílé nebo krémové verzi. Souãasn m trendem bytové architektury a designu je elegance plnû respektující individualitu svého majitele. V bûr tvarû, ergo- stfiízlivé elegance, luxusní krásy a spolehliv ch vlastností jej zároveà pfiedurãuje pro celou fiadu atraktivních projektû, jak mi jsou hotely, kanceláfie, muzea, foyery a podobnû. Kvalitní uïit plast zpevnûn sklolaminátem dodává vypínaãi vynikající odolnost proti nárazu a lomu a tvarovou stabilitu. DA VINCI je k dispozici ve tfiech saténovû jemn ch barevn ch odstínech: bronz, grafit a stfiíbro. nomické fie ení a barevné tóny se stanou dokonal m obrazem DA VINCI je reáln m dûkazem dokonalé harmonie luxusní Va ich pfiání, poïadavkû a potfieb. To v e dokonale reprezentu- formy pro nároãn moderní svût interiérû a vysoké elektro- ady vypínaãû a stmívaãû je fiada PR20 SOFT. izolaãní hodnoty. ada tûchto pozoruhodn ch vypínaãû se PR20, PR20 SOFT DA VINCI CIRIO Nabídka 11 barev krytû, které mûïete libovolnû kombinovat se spínaãi v barvû ãerné, bílé nebo krémové, decentnû dotvofií barevnou atmosféru Va eho interiéru. Jedna ze 33 barevn ch vyznaãuje téï zv enou odolností vûãi ohni a nárazu. To v e ãiní z DA VINCI pfievratn produkt své kategorie! kombinací nepochybnû vyhoví Va emu individuálnímu vkusu

12 CIRIO KOMPONENTY KOMPONENTY SYSTÉMU Xcomfort ÍZENÉHO RADIOFREKVENâNÍM SIGNÁLEM SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNùNÍ SYSTÉMU Xcomfort ÍZENÉHO SBùRNICÍ Zásuvkové v vody a ostatní spotfiebiãe LED âistá jednoduchost inovaãní a nadãasov design 20 A Svûtelné v vody,... Sbûrnicová tlaãítka s LED Sbûrnicová tlaãítka Nástûnn RF vysílaã Sbûrnic. tlaãítka s IR pfiijímaãem Ruãní dálkové ovladaãe (RF a IR) série CIRIO zmûní kaïd vypínaã ãi zásuvku v jedineãn dekorativní prvek bez ohledu na typ stûny. Zaujme pfiedev ím ãistotou tvaru, je nápadnû moderní, pfiesto v ak stfiízliv a decentní. Vybraná elegance kousek vytfiíbeného designu v kaïdé místnosti Va eho domova. Skvûl pfiíklad souladu funkce, technologie a elegance. Jedineãn detail Va eho interiéru. Pfiírodní ocel pouïití oceli podtrhuje ãist charakter pfiírodního materiálu. Z hlediska funkce pevn a odoln, v provedení rafinovan, s v razn m smyslem pro detail. Bezstarostná elegance prav aspekt Va í osobnosti zv razní pouïití vypínaãû CIRIO. Nadãasovostí designu a tvaru je vhodn do v ech typû interiérû, souãasn ch i klasick ch. Technologicky perfektní svûtelné vypínaãe, termostaty, detektory pohybu, ovládání domácí automatizace, spojení pro pfienos dat to jsou jen nûkteré prvky z bohaté nabídky CIRIO. Xclever home DÒM BUDOUCNOSTI Firma Moeller nabízí kromû právû pfiedstaveného systému inteligentní elektroinstalace Xcomfort fiadu dal ích v robkov ch skupin vytváfiející dokonal obraz domu budoucnosti Xclever home. Xclever home nabízí kompletní instalace od jednoho systémového dodavatele a velké X symbolizuje zároveà extra velké v hody. kompletní elekroinstalace pro pohodlné bydlení instalaãní a jisticí pfiístroje (jistiãe, proudové chrániãe, domovní rozvodnice ) datová komunikace (datové, televizní a telefonní rozvody) pfiipravujeme Spínací aktor spíná osvûtlení a libovolné elektrické spotfiebiãe, vytápûcí systémy, klimatizace, sauny apod. Teplotní vstupy pro mûfiení teplot a fiízení vytápûní Binární vstupy pro zaãlenûní bûïn ch spínaãû, okenních a dvefiních kontaktû, detektorû pohybu, detektorû rozbití skla, poïárních hlásiãû Nástûnné vypínaãe pro spínání, stmívání a ovládání rolet Roletov aktor pro ovládání rolet, Ïaluzií, mark z, bran, vhodné pro motorové v vody se zmûnou smûrû Home Manager univerzální systém pro centralizované fiízení budov vãetnû vizualizace provozních stavû TV jednotka umoïàuje zobrazení v ech informací z Home Manageru na TV obrazovce Stmívací aktor stmívá, resp. spíná osvûtlení, pro vytváfiení svûteln ch scén Pokojov termostat reguluje a fiídí vytápûní budov Ruãní dálkové ovládání pro spínání, stmívání, ovládání rolet a ostatních elektrick ch spotfiebiãû PC - LOGIC 2 A Stykaã Spínací jednotka 16 A 10 A 10 A 2 A Stmívatelné v vody 10 A Rolety, Ïaluzie, mark zy, brány, garáïová vrata,... Roletová jednotka 10 A 10 A 2 A Stmívací jednotka Externí digitální vstupy 230 V Externí digitální vstupy 230 V 2 A 9 V DC (SELV) 9 V DC (SELV) Nástûnn RF vysílaã pro tlaãítka pro spínaãe Zvonkov transformátor HDO Detektor pohybu Radiofrekvenãní dálkové ovládání Dvefiní kontakt Sbûrnicová tlaãítka s IR pfiijímaãem RF pfiijímaã Nikobus Bezpeãnostní ãidlo Ruãní ovladaã RF vysílaã Okenní kontakt Svûteln senzor Externí digitální vstupy 230 V Sbûrnicové pfievodníky Modulov pfievodník Telefonní rozhraní TELECONTROL Pfiístroje pro dálkovou komunikaci Sbûrnicové vedení 2x2x0,8 mm J-Y(St)-Y(2,5 kv) Soumrakov spínaã Napájecí zdroj DCF77 Pfiijímaã DCF77 s anténou Spínací hodiny (2, 4kanálové) 9 V DC (SELV) Modul digit. vstupû Modulov pfievodník Modulov pfievodník PC PC - LINK Dálková komunikace

13 INFORMACE MÁTE ZÁJEM O DAL Í INFORMACE? Zavolejte infolinku firmy Moeller a poïádejte o nezávaznou schûzku s nûkter m z na ich systémov ch partnerû. Na i operátofii Vám ochotnû doporuãí partnera, kter bude nejblíïe Va emu bydli ti. Systémov partner je firmou, která pro la certifikovan m kolením firmy Moeller tak, aby byla schopna Vám profesionálnû a názornû pomocí specializovan ch pomûcek demonstrovat v echny funkce systému Xcomfort a zodpovûdût Va e dotazy, pfiipomínky ãi námitky. VÁ SYSTÉMOV PARTNER SYSTÉMOVÍ PARTNE I V HODY SPOLUPRÁCE SE SYSTÉMOV M PARTNEREM FIRMY MOELLER V pfiípadû, Ïe jste se rozhodli pro instalaci systému Xcomfort, systémov partner Vám bude opravdov m partnerem pfii vzájemné spolupráci. Vytvofií individuální projekt s pfiihlédnutím k Va im pfiáním a poïadavkûm, po schválení systém nainstaluje, zprovozní, za kolí Vás v jednoduché obsluze a ovládání funkcí systému a samozfiejmû bude v pfiípadû Va ich dal ích poïadavkû pfiipraven provádût poprodejní servis.

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 Václav GIRSA, Jana STRNADOVÁ 1 2 Skalní hrad Vald tejn, vypínající se pfies koruny stromû nad údolní nivou na hranû rozeklaného pískovcového masivu

Více