Islám a islamismus na Severním Kavkaze. Problémy, kontroverze, trendy. 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Islám a islamismus na Severním Kavkaze. Problémy, kontroverze, trendy. 6"

Transkript

1 Islám a islamismus na Severním Kavkaze. Problémy, kontroverze, trendy. 6 Islam and islamism in the Northern Caucasus: Problems, controversies, trends. Autor: Emil Souleimanov, Tomáš Šmíd Abstract The article deals with the issue of political Islam and its radical forms in the North Caucasus. It primarily focuses on terminological and conceptual shifts that are often influenced by the lack of analytical objectivity, as well as conscious misuse. Authors claim that the threat of Islamic radicalism in the region has been not infrequently misinterpreted in a purposed way as the destabilization potential of Islamist groups is usually lower than deemed. The study is based on both secondary sources and original research, as well. Keywords North Caucasus, islam, islamism, conflict, Chechnya, Dagestan, Ingushetia Zaátek 21. století se stal svdkem znaného nárstu teroristických útok motivovaných islámským radikalismem. Arénou se stal prakticky celý svt a postsovtský prostor nebyl výjimkou. Akoliv byla oblast více než 70 let terem masivní a nekompromisní sekularizace, resp. ateizace vedené totalitní bolševickou sociáln politickou doktrínou, pesto zde náboženské cítní petrvalo a vzhledem k faktu, že znaná ást populace vyznávala rzné varianty islámu, petrval v myslích a duších milion i on. 6 Výzkum na této studii byl podpoen grantem GA R s názvem Asymetrické hrozby a národní bezpenost: vyhodnocení stávajících a perspektivních bezpenostních hrozeb a rizik pro R a EU (GA407/07/1315). 19

2 Podhoubí nikdy existovat nepestalo a není zase tolik pekvapivé, že se zde projevily i radikální odnože muslimské víry. Pesto je ovšem vývoj a realita v postsovtských republikách dosti specifická ve srovnání teba s arabským svtem, což se na píkladu severního Kavkazu snaží v jednopípadové studii pedstavit následující text. Autoi se koncentrují ve své studii ješt na jednu rovinu zkoumaného fenoménu. Na základ svého dosavadního studia konstatují, že hrozba islámského extremismu se stala v jednotlivých státech v mnoha pípadech rétorickým nástrojem pro realizaci tzv. protiteroristické politiky, která má za cíl stabilizovat a upevnit pozice píslušného mocenského systému. Tato studie je pokusem rozlišit alespo nejvíce diskutované islámské proudy v rámci obou sledovaných region a analyzovat jejich destabilizaní potenciál, stejn jako hrozbu pro stávající systémy a režimy. V závru potom budou pedložena možná východiska pro ešení tchto problém, stejn jako tendence, které lze do budoucna oekávat. Text vychází z paradigmatu kvalitativní metodologie, kdy sleduje pedevším studium primárních a sekundárních pramen. Nedílnou souástí sbru dat jsou expertní interview, která vedl druhý z autor s pedními (teritoriáln) ruskými odborníky na danou problematiku. Tato interview mla strukturovaný a polostrukturovaný ráz, který zde ovšem není pln využit, ponvadž byla sesbírána pro tematicky širší problematiku. Stejn tak jsou v textu použity poznatky získané z výzkumných cest druhého autora v eensku, kde autor interviewoval místní humanitární pracovníky, politiky a i bžnou populaci. Vtšin z nich slíbil anonymitu, kterou bude ctít. Ostatní jsou ádn uvedeni v seznamu literatury. Text vychází pln z empiricko - analytického pístupu k výzkumu politických vd a píbuzných obor, nicmén se nevyhýbá hodnotícím stanoviskm. Ta nejsou ovšem výsledkem njakých preferencí i normativn ontologických stanovisek, ale vyplývají z analytických zjištní získaných studiem pramen a literatury, agenturních zpráv, expertních i neformálních interview. 20

3 Historický vývoj islamizace Severního Kavkazu Prvopoátky islámu na Kavkaze se datují již od sklonku 7. a 8. století, kdy arabská vojska obsadila dagestánské msto Derbent, jež bývá oznaováno jako brána Kavkazu a klí ke Kaspickému moi. Relativn brzké prnik islámu do oblasti ovšem neznamenal jeho dramatické rozšíení. Naopak islám pronikal do kavkazského vnitrozemí velmi pomalu, což bylo dáno více faktory. Jednalo se o obtížný terén bez solidní infrastruktury, absenci centrální politické autority, která by islám pijala a prosadila mezi populací mocensky. Tato skutenost rovnž zapíinila, že severokavkazský islám na rozdíl od islámu stedoasijského nebyl nikdy formáln institucionalizován, nepoítáme-li sem ovšem nespoet náboženských bratrství a spolk, stejn jako rozliné muslimské výbory, vytvoené pozdji Petrohradem a následn Moskvou, které se však u podstatné ásti vících nikdy netšily obzvláštní pízni (Arapov 2001, srov. Ro i 2000). ada severokavkazských etnických skupin byla ješt ped píchodem islámu ovlivnna (východním) kesanstvím, které zde od 5. až 6. století šíili gruzínští a arménští misionái. Z Chazarského chanátu pronikal do oblasti i judaismus, jehož relikty v dnešní dob zstávají v podob judaismu u (pedevším urbanizovaných) That. Vtšina z obyejných obyvatel oblasti ovšem vyznávala povtšinou rzné formy animismu i jiných pírodních náboženství. Expanze islámu se tak protáhla na dlouhých dvanáct století a více zasáhla nížinu a podhí severního Kavkazu, které byly bu pímo dobyty, nebo se nacházely pod vlivem Osmanské íše i Krymského chanátu, posléze pak kabardinských a dagestánských (kumykských) knížat. K definitivní islamizaci národ severního Kavkazu došlo teprve v prbhu 19. století.7 Velkou úlohu pitom sehrála kázání Ušurmy Mansúra, 7 Pevážná vtšina muslim severního Kavkazu se hlásí k sunnitskému islámu, bu k šafiítskému (významná ást dagestánských národností) nebo hanafíjskému (pevážneenci, Ingušové, národy severozápadního Kavkazu, Nogajci, severní Osetinci, Kumykové) mazhabm (právní školy v islámu). Na severním Kavkaze, zejména v jeho východní ásti (Dagestán, eensko, Ingušsko) je navíc rozšíen súfijský islám, pedstavený tymi taríqy (cestami i smry) nakšbandíja, qadiríja, džazulíja a šizalíja. Neislámskou výjimku tvoí pouze tzv. mozdokští Kabardinci a vtšina (severních) Osetinc, kteí se hlásili k pravoslaví. 21

4 dvou imám Dagestánu (Kazi Magomata a Gamzat-beka) a zejména legendárního Šámila, tetího imáma Dagestánu (a eenska), jemuž se podailo vytvoit funkní vojensko-teokratický stát, který tém dv desetiletí ( ) úspšnelil náporu carské armády.8 Za tzv. kavkazských válek, které probíhaly v podstat od konce 18. Století do 60. let 19. století, se islám stal sjednocující myšlenkou národnosvobozeneckého boje národ Kavkazu proti carské expanzi (Griffin 2003). Pesto v život severokavkazských národ i nadále uchovaly své významné místo relikty pírodních kult, respektive zvykové právo (adat). Islám posloužil jako vhodná ideologická spojnice mezi etnicky a klanov nesmírn roztíštnými spoleenskými skupinami severního Kavkazu, ovšem nikdy na severním Kavkaze nedosáhl takové vlivu na spolenost jako teba na arabském poloostrov, v severní Africe i na druhé stran v Persii. Adat a klanové vazby si zachovaly svoji primaritu ve spoleenském uspoádání (Chasijev 2009). V rámci severního Kavkazu se stal hlavním centrem islámu Dagestán, kde jeho vrouka pronikla nejhloubji do místní každodennosti. V ostatních oblastech, nap. v pro severní Kavkaz klíovém eensku, si uchoval pedevším svoji ideologickou roli spojnice mezi klany (tejpy) a vroun populaci ovlivoval v menší míe, než bývá prezentováno. Pijetí islámu na severním Kavkaze nikdy nedosáhlo charakteru, jaký má islám v srdci muslimského svta, což je dáno pedevším faktem, že se v oblasti nikdy i pes nkolik pokus neprosadila šarí a. Ostatn pijetí súfijské varianty islámu lze považovat za logické i vzhledem k pedislámským tradicím severokavkazských národ a i jako výraz odlišnosti od centra muslimského svta. Vdomí si tohoto faktu je velmi dležité i pro pochopení soudobých proces na severním Kavkaze, pedevším pro pochopení vztahu místních muslim k ortodoxnímu islámu saláfistického ražení. Ve zkratce eeno severní Kavkaz vybral taríqah (tarikat) oproti šarí a (šariat), ili smr, který klade vtší 8 Na druhou stranu navzdory všem historický klišé je teba zmínit, že ani imám Šámil nepožíval, pedevším v eensku velké podpory a jeho islamizaní a centralizaní snahy narážely na prudký odpor místních klan - tejp. V nkterých obdobích 40. let 19. století dokonce pevážil odboj vi Šámilovi a jeho naíbm (úedníkm) nad odbojem vi carské armád (Chasijev 2009, srov. Istamulov 2009, Ibragimov 2006). 22

5 draz na individualitu a osobní svobodu. Islám na severním Kavkaze v rámci ruského, resp. sovtského státu Od druhé poloviny 19. století, kdy bylo území severního Kavkazu Ruskem definitivn ovládnuto, nebyly vztahy petrohradského centra a muslimského kultu nikdy píliš pozitivní. Ruské úady si totiž uvdomovaly ideologický potenciál islámu jako mocné a v místních podmínkách jediné ideologie, která byla s to sjednotit etnicky, jazykov a klanov roztíštnou oblast. Ruská administrativa byla znan podezíravá vi muslimskému duchovenstvu a muslimskému spoleenství an bloc. Na druhou stranu je zajímavé, že nebyl v období carského Ruska zízen žádný centralizovaný orgán pro záležitosti severokavkazských muslim. Obdob petrvávala v prostedí tradicionalistické ásti severokavkazských muslim podezíravost vi všemu, co picházelo z Ruska, a to vetn moderních proud v islámu. Tím lze objasnit zdrženlivost Severokavkazan napíklad vi jadidismu, konceptu, který získal etné píznivce v rozvinutjších muslimských ástech íše. Pesto lze íci, že v posledních letech existence euroasijské íše se zde ustálil kompromisní stav vzájemné tolerance. Totéž do jisté míry platilo i o sovtském období. Poátení koketování s mulláhy, které bylo podmínno strategickými dvody,9 bylo však pomrn brzy v duchu státního ateismu vystídáno cíleným honem proti vícím a církvím. Stalinské období znamenalo pro islám období masových represálií; zavíraly se mešity, madrasy (duchovní školy), praktikování islámu se sebou pinášelo sankce pinejmenším administrativní povahy. Pesto islám na severním Kavkaze pežil a podle mnohých prvodních projev i v lepší 9 Jednalo se o snahu komunist zajistit si píze severokavkazských vících v bitvách s oddíly blogvardjc, které se zde nacházely a proti nimž vedli horalé partyzánskou válku. Pipomeneme si tehdy populární slogan, jehož autorem byl možná samotný Josef Stalin, zodpovdný za národnostní politiku: Za Šariu! Za sovtskou vládu! eenský etnolog Chasijev dokonce vidí v poáteních kontaktech bolševik s muslimskými pedstaviteli i ideologickou rovinu, když upozoruje, že islám (ostatn jako i kesanství, pedevším prvotní) mají k socialistickým myšlenkám mnohem blíže než kup. k liberálním a právo šaría klade velký draz na spoleenskou rovnost (Chasijev 2009). 23

6 spirituální kondici než teba pravoslavná církev. Dvodem byla pedevším samotná povaha místního, tzv. lidového islámu (narodnyj islam). Lidový islám pedstavuje svébytnou synkretickou smíšeninu pohanských kult a muslimské vrouky a na severovýchodním Kavkaze je rovnž siln ovlivnn islámským mysticismem - súfismem. Tato symbióza zpsobila, že se islám stal neodmyslitelnou souástí (etnické) identity severokavkazských národ. Skutenost, že se zakazovalo modlit v mešitách a studovat islám, ale pivodila citelnou redukci islámské vzdlanosti a došlo i k významné sekularizaci obyvatelstva, zejména ve mstech a nížinatých oblastech. Islám však vykoenn zdaleka nebyl, jelikož se v podob lidového islámu stal identitární souástí místních národ.10 Pesunul se do podzemí, kde fungoval na základ nelegálních i pololegálních uskupení - bratrstev (súfijských vird) a spolk (vesnických džamaat). Podobný stav fungoval až do druhé poloviny 70. a zejména 80. let, kdy se pomry v bývalém Sovtském svazu zaaly uvolovat. Islámský revivalismus pozdn-sovtského a ran post-sovtského období Stejn jako v jiných sférách spoleenského života v bývalém SSSR, pinesla perestrojka a glasnos více svobody i v oblasti náboženské. Na sklonku 80. a 90. let došlo na severním Kavkaze k náboženské (stejn jako národnostní) renesanci. Jakýsi deficit víry, který byl pociován za sovtské nadvlády, se záhy vystídal opakem. Období bylo svdkem takka euforického návratu islámu z rodin a z prostedí pololegálních náboženských spolk do veejného života. Vzhledem k tomu, že islámská vzdlanost byla historicky silná v Dagestánu, a 10 Etnický tradicionalismus, vetn vlivu islámu, velmi posílily Stalinovy deportace (1944), kterým byli na severním Kavkaze vystaveni eenci, Ingušové, Karaajevci a Balkarové. U všech zmínných národ vetn národ Dagestánu je úloha islámu v regionu nejsilnjší. 24

7 v eensku byl islám rovnž vlivný jako mobilizan identitární prvek v dsledku petrvávající hrozby ruské invaze, probíhaly takové procesy na severovýchodním Kavkaze mnohem razantnji, než na znan rusifikovaném severozápadním Kavkaze. V oblasti došlo díky (centrem postupn nekontrolovanému) prohlubování politiky glasnosti k situaci, kterou lze bezesporu nazvat islámským znovuzrozením revivalismem. Bylo postupn pistoupeno k odstranní restrikcí a náboženské cítní zaalo být demonstrováno zcela oteven. Dále došlo k odstranní bariér bránících styku sovtských muslim se zbytkem islámského svta a v neposlední ad se v oblasti zaaly objevovat nadace a misionái ze zahranií, pedevším ze Saúdské Arábie a dalších arabských zemí, Turecka, ale i Pákistánu i šíitského Íránu, který se ovšem koncentroval pedevším na šíitský Ázerbájdžán11. (Hunter 2004: 39) Pedevším dva posledn jmenované projevy se sebou nesly i projevy panislamismu, jednoho z jev, který byl ze strategického hlediska již tehdy považován za hrozbu sovtské, potažmo ruské teritoriální integrit, což se dlužno dodat nepotvrdilo. Ve stejném období docházelo také k nárstu (znovunabytého) etnického sebeuvdomní, které bylo v mnoha ohledech ješt nosnjší a výraznjší než to náboženské, ponvadž role islámu v tomto ohledu mla na Kavkaze vždy pedevším charakter posílení etnické identity, resp. mobilizaního prvku a nikoli silné konfese a identity samy o sob. Z toho dvodu ona spoluidentita i sekundární identita fungovala spolen posilovala jedna druhou. Nicmén i pes nkteré opané názory panuje zásadní shoda, že pedevším v dob rozpadu SSSR byla vtšina konflikt mezi skupinami navzájem, i mezi periferními entitami a moskevským centrem vedena pedevším z ist 11 Íránské misionáské úsilí ovšem nebylo nakonec úspšné ani tam, ponvadž náboženskému sbližování bránilo etnopolitické tenze, které panují mezi obma zemmi díky více než desetimilionové ázerbájdžánské menšin v Íránu, která má (zatím spíše latentní) potenciál v budoucnu ohrozit teritoriální integritu zem. Vztahy obou zemí jsou komplikované a symptomatickým projevem je i ada konverzí k Sunnismu, což je mimo jiné i výrazem protestu proti šíi jakožto symbolu perského ddictví. Na sunnitském severním Kavkaze íránské snahy nebyly prakticky vbec oslyšeny a dlužno dodat, že ani Írán nevykazoval njaké zásadní snahy dostat oblast pod svj ideologicko-náboženský, a tudíž i geopolitický vliv. 25

8 nacionálních, tudíž sekulárních motiv a náboženská identita sloužila nkde více jinde mén jako pomocný mobilizaní prvek. I vtšina politických uskupení, která tehdy vznikala, mla charakter nacionalistických stran, akoliv sama sebe asto oznaovala jako islámské. Nicmén zejména poátkem 90. let byl v regionu zaznamenán lavinovitý rst potu (pseudo)islámských spolki organizací, které však asto mly s islámem pramálo spoleného. Nezídka byly zakládány individui s pochybnou povstí. Adjektivum islámský v názvu mlo pedákm tchto organizací zvyšovat prestiž a legitimizovat je v oích krajan. Jako houby po dešti vznikaly nejrznjší islámské džamaaty (spolky), dobroinné organizace, rekonstruovaly se staré a otevíraly nové mešity apod. Pouze v Dagestánu s obyvatelstvem ítajícím 2,5 milionu lidí vzrostl poet mešit z 27 (rok 1987) na 1429 (rok 1999); navíc vzniklo džamaat, 178 madras, 15 islámských vysokých škol.12 V eensku byla napíklad založena politická strana Strana islámské cesty, kterou vedl od jejího ustavení v roce 1990 Bislan Gantamirov, pozdjší starosta Grozného.13 Na druhou stranu vznikaly i islámské organizace, které se nap. snažily o nalezení syntézy mezi islámem a demokracií a jejich pedstavitelé oteven podporovaly Borsie Jelcina jakožto symbol oekávaného liberalismu, jež by se sebou pinesl více autonomie pro národnostní menšiny. Takovou stranou byla nap. Islámská demokratická strana vedená Abdulrašídem Sajdovem. V ervnu 1990 vznikla mezi astrachaskými Avary, což je nejpoetnjší dagestánské etnikum, Strana islámského znovuzrození, do jejíhož ela se postavil Achmadkadi Achtajev. Práv do první poloviny 90. let lze datovat prnik vliv a tendencí v islámu, které by 12 Údaje editelství pro náboženské záležitosti Dagestánské republiky z roku 1999, dle Dagestankaja pravda, Gantamirov byl tehdy 27 letý mladík, který ml povst, pozdji ostatn ješt silnjší, kriminální autority. Na druhou stranu takových informací byla celá ada o mnoha lidech a dnes je asto velmi složité rozklíovat minulost jednotlivých figur. Gantamirov byl posléze dlouho vlivným eenským politikem, a to jak v protiruských tak proruských administrativách. Nyní žije v Moskv. 26

9 se daly souhrnn oznait jako radikální. Zprvu se dostaly do oblastí západního (velehorského) Dagestánu. Nkteí místní mladíci cestovali do stedovýchodních zemí za islámským vzdláním, odkud se za nkolik let vraceli ovlivnni ideologií istého islámu saláfismu.14 Region rovnž zaznamenal již zmínný píliv misioná a nadací, z nichž mnohé mly jako ideovou výbavu práv saláfismus. Zpoátku však byl vztah místních elit vi saláfistickým spolkm vesms shovívavý. Obrození islámu bylo shledáváno jako proces kýženého návratu k etnickým koenm, a v teologických zvláštnostech se vyznal málokdo, takže ke znepokojení došlo mnohem pozdji, což již ovšem byl píznan pozd. Startovním polem pro šíení saláfistické ideologie byl tedy Dagestán, kde absentovala koordinovaná politika s moskevským centrem, která by zpoátku spíše plíživému šíení zamezila. V tomto svtle a též díky špatné socioekonomické situaci v oblasti protestní nálady nkterých dagestánských muslim zachytil práv radikální saláfismus, který se tak stal významnou sociální silou. Existují sice názory, jež razí hlavnást dagestánských elit, že radikální saláfismus se rozšíil v oblasti severního Kavkazu z eenska. Toto tvrzení ve svtle dosavadního výzkumu neobstojí, nicmén je fakt, že e druhé polovin 90. let se k nastínnému vývoji pidal eenský faktor, což dalo problematice zcela novou kvalitu. 14 Wahhábismus pedstavuje hnutí za oistu islámského uení a vznikl v polovin 18. Století v Saúdské Arábii jako ást vlivného purifikaního hnutí vedeného Muhammadem Abd ibn al-waháábem ibn Sulejmanem at-tamíním ( ). Tento náboženský reformátor byl inspirován texty uence jménem Ibn Tajmíjach ( ), jež toužil po oištní islámu od všech nános doby a návratu k jeho prapvodním koenm - as-salaf as-salih. Salafíja jest termínem, který se dá peložit jako návrat k ctihodným pedkm a nutno dodat, že saláfista sám o sob zdaleka nemusí být islámským radiákálem v politickém a bezpenostním smyslu slova, ale mže se jednat o zbožného mírumilovného muslima, který je pouze pívržencem striktn konzervativního pojetí islámu v rámci hanbalovského mazhabu. Wahhábovi nástupci ovšem sami sebe odmítali oznaovat jako wahhábisty. Jednak z dvod obav z represí osmanských elit a pedevším ale z dvod odmítání idolatrie. Oznaovali se bu jako muwahiddun nebo práv saláfijun. Extrémistická forma saláfismu/wahhábismu (saláfismus je nutno chápat jako širší termín) bývá v posledních letech asto nazývána džihadismem, což je taktéž spletitý a kontroverzní termín. Dá se použít jednak na radikální zastánce saláfistického (wahhábistického) uení, kteí jsou hotovi šíit svoji verzi násilnou formou a používat tedy tu z rovin interpretace termínu džihád, která pipouští užití násilí (džihád meem) proti svým rotivníkm (šíitm, bezvrcm kuffar, odpadlíkm murtadduni pokrytcm a vlažným - munafiqun), ale též v ponkud jiném smyslu jako oznaení všech bojovník proti všem neislámském bez hlubší vrouné motivace. V logice radikálních saláfist je kafir (jednotné íslo od kuffar) každý, kdo nevyznává istý islám. Ten je podle jejich pedstav prost pohanských element (džáhilíja, vetn kavkazských adat) stejn jako heretických element (bid a). 27

10 Rusko-eenská válka a územn-ideologická fixace islámského extremismu Nesmírným impulsem pro posílení extrémní (militantní) vtve saláfismu, kterou mnozí oznaují jako džihadismus15, bylo faktické vojenské vítzství eenc v tzv. první rusko-eenské válce ( ). V mnoha ohledech pro usazení se saláfist v oblasti bylo urující spíše krátké období míru, které poté následovalo ( ). V zemi zruinované válkou, v níž byla nezamstnanost tém absolutní, se silný eenský nacionalismus, jehož mobilizace pomohla zdolat obrovskou ruskou pesilu, takka pes noc transformoval zpátky do (pro eence tradiního svta) klanových rozepí. Zaalo znovu platit právo silnjšího, umocnné (post)váleným cynismem. To se lenm slabších klan, které se stávaly objektem útok ze strany klan silnjších, nikterak nezamlouvalo. Mladíci ze slabších klan byli proto náchylnjší k pijetí myšlenek saláfismu, propagujícího sociální rovnost, nutnost duchovní oisty sebe a spolenosti a zahájení džihádu proti široké škále nevících. lenství v saláfistických džamaatech, zakládaných arabskými válenými dobrovolníky i samotnými eenci, se jim jevilo jako možnost, jak si v atmosfée anarchie zajistit bezpeí a dstojnost ohrožovanou silnjšími tejpy. Tomu ovšem nutn pedcházela významná militarizace džamaat. Mnozí mládenci takto inili z protestu proti klanovým válkám, které eence odnepamti rozdlovaly, striktní klanové hierarchii i korumpovanosti místního (súfijského) duchovenstva. Požadavek saláfist o nutnosti uctívat pouze jednoho Boha, nikoliv etné súfijské svtce i klanové náelníky, jim navíc umožoval oprostit se od komplikovaných sítí rodov-klanových loajalit a poskytoval jim tudíž zdání individuální svobody a božského poslání. Co bylo nemén dležité, radikáln saláfistické rétoriky se pro upevnní vlastní mocenské základny záhy chopila ást eenské vojensko-politické elity. Jednalo se hlavn 15 Nicmén je opt nutno podotknout, že tento termín má i jiné konsekvence. Mnozí autoi jej naopak používají k oznaení motivace mnohých muslim, která nemá díky nevzdlanosti zainteresovaných žádné teologické pozadí a je hnána pouze nenávistí k nemuslimskému svtu. 28

11 o polní velitele, kteí se z tch i onch vesms mocenských - dvod ocitli v opozici k režimu Aslana Maschadova. Maschadovv režim zaali brzy oznaovat jako kacíský, tudíž nelegitimní. Zanedlouho docházelo v eensku ke srážkám mezi poetnjšími pívrženci tradicionalistického (súfijského) islámu a mén poetnými, avšak lépe organizovanými a vyzbrojenými džihadisty, jimž se dostávalo pomoci ze strany radikáln saláfistických fond ze zahranií. Saláfisté rovnž dávali všemožn najevo svj despekt vi svatyním súfijského islámu, napíklad zijarátm (hrobkám) súfijských svtc, což tradicionalisty nesmírn pobuovalo. Obdobné procesy se zaaly ve stejnou dobu odehrávat v sousedním Dagestánu. Tam byl poátení nezájem vlády o stety mezi súfisty (tarikatisty) a saláfisty vystídán nelítostným a ne píliš vybíravým honem proti saláfistm, a to a skuteným i domnlým. V této atmosfée nezanedbatelná ást dagestánských saláfist utekla do eenska, kde byla vele pijata zdejšími souvrci. Režim prezidenta Aslana Maschadova, pvodn svtský, se pod sílícím nátlakem sice stále silnji obracel k islámu jako spolené ideologii, která by mohla klanov rozdlenou eenskou spolenost sjednotit. Tento Maschadovv ústupek radikálnímu pojetí islámu lze zptn oznait za poátek jeho politického konce. Podle mnoha pamtník této éry vetn pímých Maschadovových spolupracovník, s nimiž ml jeden z autor možnost hovoit, se Maschadov obával rozpoutání obanské války v eensku, která by nevyhnuteln nastala, kdyby rázn zakroil proti radikálním saláfistm, jelikož ti mli k dispozici podporu vlivných polních velitel (Šamil Basajev, Salman Radujev a další) a dostatek finanních prostedk k vedení efektivního ozbrojeného odporu. Stejný postoj má k hodnocení Maschadovova poínání i jeho syn Anzor, který v nkolika rozhovorech uvedl, že otec nechtl, aby eenci zabíjeli eence. Dalším dvodem Maschadovovy nerozhodnosti vi saláfistické hrozb byl bezesporu fakt, že právo šarí a, jehož uplatování saláfisté požadovali, mlo v rozvráceném meziváleném eensku svj pvab jako možný zpsob vybudování efektivních státních struktur. Tradiní adaty jsou pro budování moderní státnosti obtížn použitelné a byly ostatn jednou z píin meziváleného chaosu, jelikož se v kombinaci s deformací, kterou utrply díky válenému 29

12 bsnní, staly hlavním hybatelem (politického) násilí v zemi. Pesto od roku 1998 zaalo docházet k pímým ozbrojeným stetnutím mezi oddíly vrnými Maschadovovi, a saláfistickými džihadisty. A i obvykle zdrženlivý eenský prezident vyzýval krajany, aby vyhánli wahhábity ze svých vesnic. Pi zptném úhlu pohledu je zejmé, že se Maschadov rozhodl ke konfrontaci s destabilizujícím prvkem, který zatžoval i jeho mezinárodní image, pozd a radikální saláfismus ml v oblasti již píliš hluboké zakotvení na to, aby byl eliminován bez rozsáhlých ozbrojených stet. Když vše nasvdovalo tomu, že se zem opravdu ocitá na prahu obanské války, rozhodli se v eensku usazení džihadisté a s nimi sympatizující polní velitelé pro útok na západní oblasti Dagestánu. Tam byl v nkolika velehorských vesnicích místními Dagestánci krátce pedtím vyhlášen nezávislý islámský stát. Tento útok ml vyprovokovat velké dagestánské a následn severokavkazské povstání, které by oblast osvobodilo od ruské nadvlády. Postup však ml i významný vnitroeenský prvek. Zahájením této malé vítzné války, která se zdála být mezi eenci populární, se snažili islámští radikálové vyšachovat Maschadova ze hry a pevzít v oblasti moc. Srpnový útok z na Dagestán z roku 1999 však pomrn brzy ztroskotal mj. vzhledem k náhlému odporu drtivé vtšiny Dagestánc, jichž stovky bojovali boj po boku s federálními vojsky proti invazním jednotkám tch, kteí byli chápáni jako náboženští fanatici. Místo celokavkazského povstání se zrodila nová, ješt katastrofálnjší, válka, která trvá prakticky dodnes, by konflikt mní své podoby a intenzitu od malé války, pes konflikt nízké intenzity k vzbouenectví - insurgency.16 Na druhou stranu srpnový útok, jehož hlavní tváí byl Šamil Basajev, dodnes vykazuje adu nevysvtlených zvláštností. Existují mnohá (i oitá) svdectví, že pi ústupu džihadistických vojsk kryly Basajevovy muže ruské helikoptéry a umožovaly mu tudíž 16 Podrobnji k této otázce viz nap. Emil Souleimanov, Chechnya, Wahhabism, and the Invasion in Daghestan, in: Middle East Review of International Affairs (MERIA), Vol. 9, No. 4, Art. 4 (December 2005). 30

13 bezpený odchod ze Dagestánu do jeho základny v eensku. Mnozí respondenti autorských interview hovoí pímo o zájmu ruských bezpenostních složek rozžehnout optovn konflikt na jižních hranicích Ruska, k emuž byly využity kontakty v džihadistickém prostedí. Z mnoha rozhovor i studia dobových zpráv vyvstává dvodné podezení, že Šamil Basajev jednal v zájmu ásti ruských elit, která si pála nový konflikt. Ten ml posloužit jednak k tomu, k emu sloužil i konflikt první odvedení pozornosti ruské populace od vnitropolitických a ekonomických problém, kterých byla celá ada. V politické rovin se jednalo o stále zejmjší neschopnost Borise Jelcina vykonávat dstojn svj úad a elit transformaním výzvám, neléené zstávaly i tradiní ruské problémy s korupcí, silným vlivem kriminálních a polokriminálních struktur na chod státu a zem mla též obrovské ekonomické problémy prohloubené navíc ješt dramatickým finanním kolapsem z roku 1998, kdy musel Rusku výrazn pomoci MMF, aby zem vbec tento pád ekonomicky pežila.17 Druhým dvodem, který logicky vychází z prvního, byla snaha pedstavit spolenosti nového leadera, který by ml Borise Jelcina nahradit. K budování projektu Putin pak mla posloužit malá vítzná válka, což se nakonec podailo nad oekávání. Jako rozbuška ml posloužit práv vpád radikál do Dagestánu spolu s teroristickými útoky v Moskv a dalších nkolika ruských mstech.18 Vladimir Putin se na vln rozdmýchání všelidové nenávisti k eencm stal skuten nejpopulárnjším politikem a bez ohledu na asto oividná fakta, že celý bh událostí je poznamenán spoustou nejasností, se stal presidentem Ruské federace díky tvrdému postoji vi tzv. eenské otázce. 17 Ostatn i v této souvislosti došlo v zemi k vln deziluze, ponvadž nemalá ást mezinárodní pomoci byla ástí politických a ekonomických (zde není nutno ani obojí oddlovat, protože se jedná o jedny a tytéž osoby) elit Ruska defraudována a vyvezena ze zem na zahraniní soukromé úty. 18 Role Šamila Basajeva je dodnes neobjasnna, ale jeho životopis, spektakulární charakter jeho akcí (psobení v Abcházii na stran ruských zájm, akce v Buonnovsku aj.) a ada svdectví dvryhodných osob zakládají na podezení, že jeho hlavní rolí bylo zajišování zájmu ruských silových struktur v oblasti a nikoli boj za eenskou nezávislost, i istý islám. By ve složitosti svta a svta zpravodajských her zvlášt si lze pedstavit i situaci, že Basajev byl vším souasn. 31

14 Souasná etapa: radikalizace a regionalizace Invaze do Dagestánu, zaátek tzv. druhé rusko-eenské války, útoky na Washington a New York (11. záí 2001) a zejména uskutenní teroristických útok v ruském vnitrozemí (které pak vrcholily útoky na divadlo v moskevské tvrti Dubrovka 2002 a na školu v severoosetinském Beslanu 2004), zahájily novou kapitolu v djinách islámu na severním Kavkaze. Muslimské náboženství, se v povdomí mnoha prostých lidí asociovalo s terorismem a zaalo být považováno za (potenciální) hrozbu bezpenosti Ruska a jeho územní integrit. Tento poznatek ml za následek razantní obrat ve zpsobu uvažování a innosti silových resort, jimž se ti, jež islám praktikují píliš aktivn, stávají automaticky podezelými. Píležitosti využily i místní severokavkazské režimy, pro nž se stal pojem wahhábista píležitostí pro diskreditaci domácích oponent, a již z ad tzv. islámské opozice i nikoliv. Je vysoce pravdpodobné, že nkteré teroristické útoky (Dubrovka) v ruských mstech byly uskutenny skupinami, které usilovaly o jasný politický cíl, který s islámem nikterak nesouvisel. Jednalo se o stažení ruských vojsk z eenska a zahájení mírových rozhovor se secesionisty, což Kreml rezolutn odmítal. Islámská rétorika, jíž secesionisté svoje iny doprovázeli, mla zpravidla instrumentální (atributivní) ráz. I pes odsouzení hodnost zatahování civilist do svých politických požadavk je zejmé, že se jednalo o etnoteritoriální typ terorismu, jehož míra nebezpenosti je neoddiskutovateln nižší než u skuten radikáln islámského terorismu, s nímž vzhledem k charakteru jeho požadavk smysluplný kompromis nalézt nelze. V neposlední ad je nutno dodat, že u jiných teroristických útok nebyla eenská stopa nikdy prokázána (útoky na obytné domy v roce 1999, kde je naopak velmi podezelá role tajných služeb) nebo se jednalo o útoky s mnohonárodním složením pachatel (Beslan). Všechny tyto skutenosti však nezabránily tomu, aby boj proti nenávidným wahhábitm, získal na severním Kavkaze tém masový charakter a asto v duchu 32

15 uplatování kolektivní viny dopadal na obyejné praktikující (súfijské!) muslimy. V tomto procesu je ada lokálních specifik, které si zaslouží pozornost. V posledních letech dochází k eensku k významné generaní výmn. Místo sovtských dstojník, sekulárn smýšlejících a pamatujících se na léta mírové existence s Rusy v rámci spoleného státu, které ješt nedávno tvoili jádro eenské armády, pichází na adu mladé pokolení málo vzdlaných muž, vychovaných válkou a v nkterých pípadech zaslepených primitivní formou džihadistické (saláfistické) ideologie. Tito mladí váleníci považují Rusy za monolitní etnickou, v extrémních pípadech rovnž náboženskou, pospolitost, kdy je v rámci boje proti ní (stejn jako proti kolaborantm z vlastních ad) ospravedlnno použití jakýchkoli prostedk. Brutální poínání federálních vojsk a (v posledních dvou letech pedevším) promoskevských eenských milicí tzv. kadyrovc, kteí málo (pokud vbec) rozlišují mezi secesionisty, jejich píbuznými a civilisty, tento poznatek nadále umocuje. Neustálé zaistky, únosy lidí s jejich následným mizením, týrání a ponižování zadržených ve filtraních zaízeních, to všechno jsou zpsoby, kterými jsou posilovány ady protimoskevských a protikadyrovských ozbrojených skupin. Mnozí z ozbrojenc ped odchodem do les saláfistickou ideologií nevyznávají a pijmou ji za svou až v rámci angažmá v nkteré z ozbrojených formací. Další ji nepijmou nikdy a jejich motivace k boji je ist osobní vycházející z tradic krevní msty. Jejich kooperace s džihadisty je pak ryze úelová. Existují stále ozbrojenci, kteí jsou motivovaní bojem za eenskou nezávislost, ovšem jejich poet podle všech dostupných zpráv a svdectví stále klesá. V situaci, kdy se jedinec rozhodne k odchodu do hor nebo je k nmu pinucen má navíc saláfistická varianta pro mnohé i ekonomický pvab, ponvadž saláfisté disponující penzi ze zahraniních fond, nabízejí za vstup do nkterého ze svých džamaat finanní odmnu, asto v podob stálého píjmu. To je v eensku trpícím obrovskou nezamstnaností a chudobou zajímavé lákadlo. Stejný proces ekonomizace islámského radikalismu je zaznamenáván ostatn i v Dagestánu (Bulatov 2009), Ingušsku, Kabardo Balkarii (Sokolov 2009) i dokonce Severní Osetii, kde je významné procento populace pravoslavné. A proces nárstu tendencí k radikálnímu islámu, i pinejmenším 33

16 politickému islámu proniká stále více i na severozápadní Kavkaz do Karaejevsko erkezské republiky i Adygeje (Malašenko 2010, srov. Cornell 2005). Radikalizace v Ingušsku a Dagestánu V Ingušsku se zaala situace vyostovat poté, co byl v úadu republikového prezidenta vystídán generál Ruslan Aušev, který efektivn bránil snahám jak eenských secesionist, tak ruské generality o vtažení své zem do váleného stavu. Ovšem jeho místo roku 2002 zaujal píslušník FSB Murat Zjazikov, jenž se na rozdíl od Auševa vyznaoval neotesitelnou loajalitou vi Kremlu a souhlasil s rozmístním ruských vojsk v této malé republice na západ od eenska. Díky tomu to faktu se i zde zanedlouho zaaly praktikovat postupy bžné v eensku.19 Stejn jako tam zaalo docházet k zaistkám, jež provádli nejen ruští, ale i ingušští vojáci, policisté a píslušníci tajných služeb, a to jak vojenských tak civilních. Odpovdí byla nevídaná radikalizace ingušské mládeže a solidarizování s eenským odbojem, což do té doby nebylo pítomno v nijak zásadní form. Naopak Ingušové byli spokojeni s faktem, že jsou daleko váleného bsnní, které zažívá sousední republika a v mnoha ohledech byli kritití k eenskému radikalismu i avanturismu. Jedním z výsledk Zjazikovovy politiky byl masivní útok bojvek tzv. Ingušského džamaatu na hlavní ingušské obce (erven 2004), který stál životy kolem 80 policist, pevážn Inguš a celá zem byla uvržena do spirály násilností. Obdobná je situace od konce 90. let v Dagestánu, kde na dnešek probíhá jakási tichá válka mezi píslušníky stále nekompromisnjších džamaat a silových resort, jehož intenzita je snad vyšší než v sousedním eensku. Z nkterých autorských interview (Bulatov 2009, Drambjan 2009, Istamulov 2010) vyplývá, že v Dagestánu dochází 19 Viz nap. Joint Statement by Amnesty International, Human Rights Watch, the Medical Foundation for the Care of Victims of Torture, and [ruské organizace pro ochranu lidských práv] Memorial z : 34

17 k ekonomizaci konfliktu. Násilí se zde stává prostedkem obživy nkterých struktur, piemž cílem je využívání federálních rozpotových prostedk uvolovaných k boji proti nezákonným ozbrojeným formacím. Nkteí inovniky si objednávají ozbrojené útoky na policejní síly pímo u radikálních saláfist nebo u kriminálních skupin. Jednoduše jim zaplatí, ti zastelí z jedoucího vozu policistu a inovniky mají argument, když požadují po centru více rozpotových prostedk v tzv. boji proti terorismu. Takové poínání lze oznait za normální válené podnikání, hrazené pedevším z federálního rozpotu. Donedávna se zdálo, že dní na severovýchodním Kavkaze neovlivní vývoj v etnických republikách jeho západní ásti - Kabardinsko-Balkarska, Karaajevsko- erkeska, Adygejska, což jsou kulturn-historicky ponkud odlišné a mají znanou píms ruského obyvatelstva. Od Ingušska, eenska a Dagestánu jsou oddleny pevážn pravoslavnou Severní Osetií. I zde však byly teroristické útoky vyloženy silovými resorty jako carte blanche pro jakousi profylaktickou pacifikaci džamaat. Stále astji docházelo k represáliím vi praktikujícím muslimm, paušáln oznaovaných za wahhábistické, kteí byli policií a FSB hromadn zatykáni, vystavováni brutálním výslechm a ponižováni. Mnozí byli propuštni ze zamstnání pouze díky tomu, že chtli dodržovat islámské pedpisy a není výjimkou ani zavírání mešit.20 V této souvislosti zaznívají silné argumenty, že viníkem je federální vláda, které chybí mu profesionalita a rozdílný pístup k daným aktérm. Moskevské centrum a jeho pedstavitelé v inkriminovaných oblastech mají tendenci všechny severokavkazské muslimy házet do jednoho pytle. Mnozí experti i zainteresovaní pozorovatelé (Bulatov 2009, Malašenko 2010, Markedonov 2009, Istamulov 2009, 2010, resp. Džabrailov 2010, Ježijev 2009 a Bajev 2010) zcela logicky podotýkají, že dlouhodob efektivnjší než nekonená guerillová válka v horách je pijímání takových ešení, která by obyvatele motivovala, aby do hor neodcházeli, pípadn ozbrojence nepodporovali. To znamená, aby bez rizika mohli realizovat své 20 Viz nap. zprávu Memoriálu Conflict Spill-Over Outside the Chechen Republic in (Ingushetia and Kabardino - Balkariya), online:

18 náboženské pesvdení v normálním obanském život. Aby nedocházelo k náboženské perzekuci, a teba i na pouhopouhé muslimské svatb, kdy pi jedné takové byli v Dagestánu všichni slavící zateni (Malašenko 2010). Federálové spolu se svými spojenci v oblasti také asto obyvatelstvo provokují a pisívají tak k jeho radikalizaci. Jedná se o každodenní akty administrativní i policejní šikany, pi níž jsou postižení vystavování urážkám, posmchu i arogantnímu chování initel, což má v souvislosti se zvykovým právem vtší dopady na postoje obyvatelstva, než pípady administrativn-policejní šikany v evropských i severoamerických demokraciích, jež jsou navíc mnohem idší. V souvislosti s územím eenska mže druhý z autor poukázat i na svá pímá svdectví, stejn jako na svdectví ady místních i zahraniních pracovník humanitárních organizací i médií. V rámci expertních interview zaznamenal opakovaná potvrzení tohoto faktu i v souvislosti s dním v Dagestánu (Bulatov 2009, Markedonov 2009), Ingušsku (Istamulov 2009, 2010, Malašenko 2010) i Kabardo Balkarii (Sokolov 2009, Istamulov 2009). V reakci na represálie ze strany státních orgán zaalo docházet k radikalizaci džamaat, z nichž mnohé nebyly pvodn vbec nositeli saláfistické ideje, tedy i na severozápad Kavkazu. Dalšími píinami vnitní povahy je dlouhodob masa neešených sociálnekonomických problém, chudoba, nezamstnanost, korumpovanost místních elit a státního duchovenstva, nespokojenost s nadvládou Rus a rusifikací, která je nezídka ztotožována s celkovým mravním úpadkem ve spolenosti atd. Názorným píkladem toho je nedávné (2002) založení tzv. džamaatu Jarmuk, extremistického (nikoliv však saláfistického) uskupení, které se odštpilo od pvodního umírnného Kabardinskobalkarského džamaatu, založeného poátkem 90. let a orientovaného pevážn na sociální sféru.21 Naopak, Jarmuk usiluje o ochranu islámu, boj proti zaprodanému a bezbožnému režimu, piemž používá i metodi ozbrojeného boje, a to v koordinaci 21 Napíklad pomoc mladým lidem, aby se dostali z tžké životní situace (alkoholismus, narkomanie), dobrodjnost, dialog se starší generací muslimské veejností, ale i spolený odpor vi racketeeringu v ekonomické sfée, nekalým obchodm atd. 36

19 s eenským odbojem (Markedonov 2009). Dosud nejznámjším aktem této skupiny byl masivní útok na hlavní msto Kabardinska-Balkarska Nalik (íjen 2005), který stál životy stovek lidí. Pípad Jarmuku není zdaleka ojedinlý. Zámna motivace k ozbrojenému odporu Stejn jako v eensku se i v ostatních ástech Kavkazu mohou pidávat do skupin individuální mstitelé, aby posílili svoji obranyschopnost a dosáhli kýženého cíle. Jak již bylo výše naznaeno, ne vždy je tedy jejich jednání determinováno ideovými dvody. V této souvislosti pedstavuje lenství v džamaatech, usilujících o expanzi, i tsná spolupráce s nimi, žádoucí alternativu typu samotáského vlka-mstitele. Vykonávat krevní mstu osamocen je proti nepomrn silnjšímu nepíteli obtížné. Ve spolenosti, kde stále ješt platí zákony krevní msty22, a zásada kolektivní viny je uplatována jak ze strany státu, tak odbojných nestátních aktér, je mnohem snadnjší bleskové šíení konfliktu. Tento princip však nevyluuje, že svtonázor jednotlivých mstitel bude asem ovlivnn ideologií militantního islámu (džihadismu) a regionální (severokavkazské i horalské) solidarity, jehož vliv je v prostedí bojovník v rzných ástech severního Kavkazu stále silnjší. V návaznosti na geometrické tempo šíení konfliktu to mže pedstavovat velmi nebezpenou kombinaci, která je po nkolika letech vážn destabilizovat severní Kavkaz. Závr Státy, které elí komplexu bezpenostních problém ve výše uvedených oblastech, z politických dvod inklinují zasadit svou protiteroristickou rétoriku a priori do kontextu tzv. války proti terorismu. Opomíjejí ovšem jejich specifické lokální koeny a vývoj. Samotné vedení jednotlivých stát se proto stává potenciálním zdrojem radikálního islamismu, nebo tyto síly vyvolává a provokuje. Snaha Moskvy definovat svojí povahou etnotritoriální konflikt v eensku jako projev mezinárodního islamistického terorismu, je 22 To se týe tém celého severovýchodního Kavkazu a horských oblastí severozápadního Kavkazu (Chasijev 2009). 37

20 souástí širší strategie namíené k diskreditaci eenského odbojového hnutí jak doma, tak v zahranií s cílem zisku volné ruky k definitivnímu vypoádání se s povstalci. Podobn motivovaná je i snaha severokavkazských i i napíklad stedoasijských režim likvidovat rznorodé zbytky politické opozice používáním nálepky islamista i islámský terorista. V souasné dob se v zemích Stední Asie nacházejí tisíce vz obviovaných z úasti v islamistických uskupeních usilujících o svržení vládnoucích sekulárních režim. Obdobné procesy se v mírnjším mítku odehrávají rovnž na severním Kavkaze. Stedoasijské elity, stejn jako elity v Rusku (lokální a v menší míe i centrální) již dávno a úelov nerozlišují mezi politickým islámemi islámským fundamentalismem na jedné stran, a islámem militantním a terorismem na stran druhé. Tento znan zkreslený pístup však nic nemní na skutenosti, že v rámci hnutí jak v eensku, tak ve Ferganské kotlin již léta reáln existují a sílí skupiny, aktivn se hlásící k militantnímu islámu a stále astji používající ve svém ozbrojeném boji ist teroristických prostedk. Hnutí, která tuto strategii podporují, mohou opít o všeobecnou nespokojenost s režimy, neuspokojenými ekonomickými oekáváními, a tudíž jsou to opt samotné režimy a jejich neschopnost a neochota ešit základní sociální a ekonomické poteby svých obyvatel, které radikální opozici pod zelenými prapory vyvolávají. Na druhé stran však ani tato hnutí nejsou zárukou stability pro ani jeden ze zkoumaných region. V oblastech, kde již došlo k otevené konfrontaci jednotlivých režim s islámskými hnutími (eensko, Uzbekistán) se politický islám (vetn jeho radikálních forem) do znané míry zdiskreditoval do takové míry, že vládnoucí režimy pedstavují pro vtšinu populace menší zlo. Závrem lze uvést, že prostor pro politický islám a islámský terorismus není na severním Kavkaze (ani ve Stední Asii) pouze hypotetickou hrozbou a ve stedndobé perspektiv pedstavují oba regiony potenciáln velmi slibný polygon pro nejrznjší extremistická hnutí, která jsou nebo budou schopna místní situaci výrazn destabilizovat. 38

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Nelegální práce v odvtví stavebnictví

Nelegální práce v odvtví stavebnictví Studie. 4 : Nelegální práce v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích Objednatel: Konfederace zamstnavatelských

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

VY_32_INOVACE_Z1.03. Název vzdlávacího materiálu: Perský záliv a Arabský poloostrov. Autor: Mgr. Martin Kovaka

VY_32_INOVACE_Z1.03. Název vzdlávacího materiálu: Perský záliv a Arabský poloostrov. Autor: Mgr. Martin Kovaka Název vzdlávacího materiálu: Perský záliv a Arabský poloostrov. Autor: Mgr. Martin Kovaka VY_32_INOVACE_Z1.03 Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie Asie Struný popis aktivity: Zápis a studijní

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím (23.11.2006, LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Veejné zdravotnictví z pohledu historie PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Obsah prezentace Myšlenkové zdroje a vývojové etapy VZ v našich zemích Struná charakteristika jednotlivých etap VZ po

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Paretv-Zipfv zákon, omezenost zdroj a globalizace

Paretv-Zipfv zákon, omezenost zdroj a globalizace Pareto-Zipf2 1/6 Paretv-Zipfv zákon, omezenost zdroj a globalizace Jií Neas, FIS VŠE Praha Pi rzných píležitostech se setkáváme se soubory rzn velkých objekt: obce ve vybraném stát mají rzný poet obyvatel,

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením.

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením. Národ a stát Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Stát je tvoen: územím obyvatelstvem státními orgány Vznik státu: teorie náboženská = stát je božského pvodu teorie

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva.

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva. VY_32_INOVACE_Z1.16 Název vzdlávacího materiálu: Rusko a bývalé státy SSSR (Asie) Autor: Mgr. Martin Kovaka Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie svtadíl Evropa. Struný popis aktivity: Zápis

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková Vážení a milí tenái, rádi jsme pro vás pipravili další tištné vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nepináší, tak jako dosud, vlastní tvorbu našich pispvatel senior, ale slovo odbornice ke zdravotn-sociální

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Sosnin, V. A. (2009): Psychologie současného terorismu: studijní materiál. Moskva: Forum, ISBN 978-5-91134-383-5, 160 s.

Sosnin, V. A. (2009): Psychologie současného terorismu: studijní materiál. Moskva: Forum, ISBN 978-5-91134-383-5, 160 s. Sosnin, V. A. (2009): Psychologie současného terorismu: studijní materiál. Moskva: Forum, ISBN 978-5-91134-383-5, 160 s. Соснин В. А. (2009): Психология современного терроризма : учебное пособие. МОСКВА:

Více

Elektronické doklady a egovernment

Elektronické doklady a egovernment Elektronické doklady a egovernment Konference Internet ve státní správ a samospráv 2007 KC Aldis, Hradec Králové, 2.-3.dubna 2007 Filip Hajník Senior Business Consultant IT Security LogicaCMG 2007. All

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

P eshrani ní spolupráce p i nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze seminá e v Žaclé i z 10/2012 Ing. Karel Novotný Anotace Úvod

P eshrani ní spolupráce p i nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze seminá e v Žaclé i z 10/2012 Ing. Karel Novotný Anotace Úvod Peshraniní spolupráce pi nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze semináe v Žacléi z 10/2012 Ing. Karel Novotný e-mail: novotny@gemec.cz, GEMEC UNION a.s., Jívka 187, PS 542 13 Anotace Obecn prospšná

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Ing. Jaroslav Heinrich, Ing. Tatiana Blanárová, Ing. Michal Poláek HBH Projekt spol. s r.o., HBH Projekt spol s r.o. organizaná složka Slovensko

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

IMPROVE - Pokyny pro hodnocení kompetencí kariérových poradc

IMPROVE - Pokyny pro hodnocení kompetencí kariérových poradc IMPROVE Zlepšení uznávání neformálního uení kariérových poradc IMPROVE - Pokyny pro hodnocení kompetencí kariérových poradc Editoi: Peter Weber & Leonardo Evangelista Autoi: Peter Weber (kapitoly 1-3,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více