se2 æivotem2 rytí e, 2 pano e2 çi 2 prostého lo2 rovnêæ 2 na2 zbranê2 a2 jejich2 vyuæití. Tato2 p edná ka2 mi 2 p inesla2 mnoho

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se2 æivotem2 rytí e, 2 pano e2 çi 2 prostého lo2 rovnêæ 2 na2 zbranê2 a2 jejich2 vyuæití. Tato2 p edná ka2 mi 2 p inesla2 mnoho"

Transkript

1 kolní rok 01 / 013 XIX roçník b ezen 56 7 Základní kolaprof.v.vejdovskéhoolomouc htp:/ w.zrakol.cz Vtomtoçísle: Hodnocení za Husité I. pololetí do kol * Zápis * Besídka do 1. t ídy * Lyæa skÿ * Koncert vÿcvik ZU * Lan kroun Lyæování v * Krkono ích Hudební * p ehrávky Záæitky nového * Karneval æáka * O.s. Beseda LITKA snevidomÿm * Olomoucká * Nabídka achová tábora liga * Velikonoçní * Víçka pro Luká ka tradice * Husitédo kol V klubovnê na í koly se 8. února odehrála ukázka æivota vdobê husitskÿch válek. Nav ívila nás skupina t í muæû, kte í se vênují hlavnê husitské dobê. P edstavení se skládalo ze t í çástí. V první çásti jsme byli blíæe seznámeni se æivotem rytí e, pano e çi prostého venkovana. Dozvêdêli jsme se také nêco o æivotê Jana Husa a Jana Æiæky. Do- lo rovnêæ na zbranê a jejich vyuæití. Druhá çást byla o poznání zábavnêj í. Mêli jsme moænost si prohlédnout a osahat husitské zbranê a ostatní rekvizity, vyzkou et si vÿstroj. Obdivovali jsme zvlá tê ocelové meçe a plátovou zbroj, ale také d evêné ku e a luk. V závêreçné çásti zodpovídali úçinkující na e dotazy. Tato p edná ka mi p inesla mnoho novÿch informací a velice se mi líbila díky své originalitê. Doufám, æe se podobné akce je tê nêkdy uskuteçní. Dominik Chytil, 8. t ída enÿ Pozn. ve red.: 3. vÿzvê Husité programu do kol je Think projekt Big, podporealizuje 0 ve spolupráci snadací rozvoje kterÿ obçanské a podporuje spoleçnosti. mladé lidi, Nadace kte í chtêjí motivuje vÿm zpûsobem zmênit æivot kolem zajíma- Jedna taková skupina studentû se zájmem sebe. Hofman) o histori (jeden p ipravila znich po ad, je ná kterÿ absolvent interaktivní S. formou vede dêti kzájmu o na e dêjiny. V se lednu nahromadily a únoru p íspêvky nemohly z a technickÿch p ibyly knim dûvodû je tê b eznové. vyjít kolní V tomto noviny. vÿjimeçném Za oba dva trojçísle mêsíce p iná íme vÿbêr toho nejdûleæitêj ího, co se za celou dobu vna í kole událo.

2 kolní noviny b ezen 013 Vzpomínka na vánoçní besídku Poslední kolní den p ed Vánocemi jsme se v ichni se li vna em krásném novém sále na tradiçní p edvánoçní besídce. Na své dêti se p i li podívat irodiçe. Po adem jako moderáto i provázeli Martina Kopová a Petra Kvapilová z9. t ídy a Jakub Bure z8. t ídy. Hudební, recitaçní itaneçní vystoupení malÿch ivêt ích æákû se v em moc líbila a sváteçnê nás naladila. Lyæa skÿ vÿcvik Leto ní lyæa skÿ vÿcvik se konal od místa rádi doplnili æáci 8. roçníku. 1. do 15. února. Æáci byli ubytováni v Vÿcvik vedli Josef Pokornÿ a Dalibor Severomoravské chatê, nacházející se Trunkát, zdravotní zabezpeçení mêla mezi Hanu ovicemi a Králíky (nedaleko je velké lyæa ské st edisko Malá la zaji têna kolním autem, také na starost Jana piçková. Doprava by- Morava vnadmo ské vÿ ce kolem vÿstroj poskytla vêt inê æákû kola. Za 90 metrû). sladké odmêny vsoutêæi pat í dík obçanskému sdruæení LITKA. Snêhu bylo dostatek a vdobré kvalitê, coæ p edstavovalo ideální podmínky V ichni úçastníci se nauçili základûm lyæování a zaæili dohromady pro vÿuku lyæování. Vÿcvik je urçen p edev ím pro æáky 7. roçníku, volná spoustu radosti. Josef Pokornÿ Lyæování v Krkono ích V první polovinê prosince se konalo zimní sportovní soust edêní nevidomÿch æákû na Çerné ho e vkrkono- ích. Z na í koly se ho zúçastnil æák 4. t ídy Marek Truneçka a integrovanÿ æák Tomá Ryba ík ze Z Velkÿ Tÿnec, oba vdoprovodu speciálního pedagoga Mirko Spurníka. Fotografie ukazuje, æe se jim lyæování da ilo a proæili krásnÿ tÿden na horách. M. Spurník

3 b ezen 013 kolní noviny 3 Hodnocení æákû za 1. pololetí kolního roku 01/013 dêti V na 1. pololetí diagnostickÿch nav têvovalo pobytech, na i kolu spojenÿch 91 chlapcû snápravou a dêvçat. tupozrakosti. Kromê stálÿch æákû to byly píli Chování a vzorné vêt iny chování æákû a æáci bylo 9. velmi t ídy dobré. T. Bure, Pochvalu M. Kopová, dostává P. Kvapilová, Luká Chmela A. Machatová, ze. t ídy za Urbanová a L. Va eková za vystupování na kolních akcích. Bylo v ak udêleno také jedno J. napomenutí, Vêt ina æákû jedna prospêla, dûtka t ídního nêkte í dokonce uçitele a s jeden vyznamenáním. druhÿ stupeñ Nedostateçné zchování. t i æáci. známky mêli 1. Æáci t ída: s vyznamenáním Diana têdrá, Marie na 1. Hru ková stupni 3.. t ída: t ída: Luká Luká Kameníçek, Chmela, Vojtêch Tereza Krpálek, Krylová, Luká Klára P ikryl, Veselská, Lucie Michaela P ikrylová 4. t ída: Marek Truneçka, Jana Bure ová Vitoulová 5. t ída:vêra Faksová, Bohdana Hinerová Æáci svyznamenáním na. stupni t ída: t ída: Hana Dvo áková t ída: t ída: Martina Dominik Kopová, Chytil, Barbora Tomá Spêváková, Bure Filip krabal, Jakub Bure Æáci zame kali prûmêrnê 53 vyuçovací hodiny. Mate ská kola prost edí Mate skou ipaní kolu uçitelky, nav têvuje také rodiçe 14 dêtí, jsou ztoho spokojeni 1 pravidelnê. a vytvo ila V echny se dobrá si uæ vzájemná zvykly na spolupráce nové péçe, vyuçující se kolkou. spolupracují Dêtem je podle se kolní jejich psycholoækou. pot eb poskytována logopedická a tyflopedická deních Na vánoçním çiností setkání a ukázaly s rodiçi vnêm, dêti co p edvedly se ve kolce krátkÿ nauçily. program, kterÿ byl prû ezem jejich skÿch M dêkuje knih pod editelství vánoçní koly stromeçek. za finançní p íspêvek na nákup spoleçnÿch hraçek a dêt- Zápis do 1. t ídy Dne 15. ledna se konal vna í kole zápis æákû do 1. t ídy. V pêknê vyzdobené t ídê je p ivítala jejich budoucí paní uçitelka Mgr. Michaela Dobe ová a podívat se na nê p i el ipan editel Mgr. Ji- í Müler a kolní psycholoæka PhDr. Jana Mlçáková. Budoucí prvñáçci p edvedli své dovednosti a setkáme se sni- mi vp í tím kolním roce.

4 4 kolní noviny b ezen 013 Koncert æákû ZU Lan kroun Ke konci pololetí knám p ijeli æáci Základní umêlecké koly Jind icha Praveçka vlan krounê, kte í tvo í taneçní orchestr VOKINS. a jejichæ vedoucím uçitelem je ná absolvent Hudební p ehrávky Roman Zachara. Jako poçátek moæné umêlecké spolupráce pro nás p ipravili koncert populární hudby. Jako jejich p edskokani mêli vystoupit nejd íve na i æáci. Tento úkol byl svê en klavíristovi Markovi Truneçkovi z1. stupnê a flétnistce Martinê Kopové z. stupnê. Potom uæ spustili hosté a byli jsme moc p ekvapeni, jací jsou to dob í hudebníci. Za nemocnou zpêvaçku souboru vystoupil sám pan uçitel Roman Zachara. Koncert se moc líbil, v echny nás dob e naladil a nêkteré snad ihudebnê inspiroval. Za dva dny po koncertê æákû zlan - pedagogy inêkolika rodiçi. krouna se konaly p ehrávky æákû, uçících se hrát na hudební nástroje. Tra- kromê Marka Truneçky také Jana Bu- Z mlad ích æákû zaslouæí pochvalu diçnê zaçali ti nejmen í a postupnê re ová, Vêra Faksová a Marie Komárková. Ze star ích æákû je nejlep í Mar- jsme mohli sledovat, jak svy ími roçníky stoupá úroveñ muzikanskÿch dovedností. Æáky povzbuzovali a nêkteré jetí na konzervato! Ale letos p ekvapitina Kopová blahop ejeme jí kp i- také doprovázeli na kytaru a klavír jejich uçitelé Radim Goric a Tomá Mevedla, æe idívky mohou hrát dob e na la je tê Petra Kvapilová, která p edduna. V ichni úçinkující, malí ivelcí, bicí se snaæili a sklidili zaslouæenÿ potlesk Ṗ ehrávky se vyda ily, tê íme se na obecenstva, tvo eného spoluæáky, dal í pokroky mladÿch hudebníkû. Slavnostní otev ení RCOP Olomouc RCOP Regionální centrum odborné podpory pro nevidomé a slabozraké bylo slavnostnê otev eno. ledna 013 vbudovê RCO vjeremenkovê ulici volomouci. Centrum bude poskytovat následující sluæby: bezplatné konzultace p i vÿbêru nároçnÿch poçítaçovÿch pomûcek podporu p i získávání p íspêvku na zvlá tní pomûcky * kolení pro pedagogy, pracovníky ùp, odbornou ilaickou ve ejnost

5 b ezen 013 kolní noviny 5 První karneval v nové kole Jako kaædoroçnê jsme se na ma karní krát se vmaskách objevili ina i nejmen í karneval moc tê ili. Kdyæ jsme uvidêli viset spoluæáci zmate ské koly. a ek Viky na nástênce plakát, hned jsme promÿ leli opêt nezklamal! Hodnê jsme se smáli, tancovali, soutêæili. Dostali jsme pêkné ceny kaædÿ svou masku. Den karnevalu (6. únor) se pomalu blíæil. Je tê jsme se t eƒáky udêlali jednohub- Dêkujeme za v echny obçanskému a obçerstvení. ky jako obçerstvení a mohlo se zaçít. Tento- sdruæení LITKA. Páƒáci Beseda snevidomÿm absolventem V únoru jiæ podruhé p i el mezi na e æáky absolvent koly Karel Giebisch. Navázal na svou minulou besedu o æivotê nevidomÿch a zase si pro nê p ipravil zajímavé vyprávêní a informace. Nabídl dêtem rovnêæ moænost zúçastnit se rekondiçního letního tábora pro zrakovê postiæené. Rekondiçní tábor pro mládeæ 013 Tyflokabinet Çeské Budêjovice, o.p.s. po- hardware, práce stextem, stabulkami, ádá 16. roçník rekondiçního tábora pro skenování a digitalizace, vypalování a ukládání dat, elektronická po ta, internetové zrakovê postiæenou mládeæ, zamê enÿ nejen na vÿpoçetní techniku a kompenzaçní aplikace, tvorba internetovÿch stránek, pomûcky. kompenzaçní a asistentské programy, práce se zvukem, hudbou a videm, základy Tábor se koná od 4. do 31. srpna vpen- zionu Sigma vdolním Æâáru (nedaleko Jind ichova Hradce vjiæních Çechách). Je ur- (iphone, ipad, MacBok). Dále se nabízí programování, práce sprodukty Aple çen dêtem a mládeæi od 10 do 18 let. Cena náv têva aquaparku, zoterapie, soutêæe 4.50 Kç zahrnuje ubytování, stravu, vÿlet, a hry, procházky do p írody, veçerní posezení u táboráku. vstupné a úçastnickÿ poplatek. Nevidomí úçastníci, kte í nutnê pot ebují pomoc p i P edbêænou p ihlá ku najdete na internetovÿch stránkách: sebeobsluze, se mohou zúçastnit pouze s prûvodcem, kterÿ zaplatí 3.50 Kç. Dopravu tam a zpêt si zaji ƒuje kaædÿ sám. do na e mailovou adresu: w.tyflokabinet cb.cz. Je t eba ji odeslat Tábor je draæ í, ale jeho náplñ stojí za to. cb.cz. Z poçítaçového programu uvádíme nap.: Dotazy volejte na tel

6 6 kolní noviny b ezen 013 VíçkaproLuká ka Ahoj, jsem Luky, jsem uvêznên ve svém têle, vhlavê mi to pálí, ale mé têlo mê neposlouchá íká se tomu kvadruspastická dêtská mozková obrna. Mám hodnê snû ten nejvêt í mi nikdo nedokáæe splnit, ale hned ten druhÿ se mi sva í pomocí splnit Pobytvolomoucké kole Asi tÿden p edtím, neæ jsem nastoupil do olomoucké koly, jsem se nesmírnê tê il. Tê il jsem se, protoæe je to krásná nová kola a je tu spousta aktivit. Kdyæ jsem vpondêlí nastoupil, byl jsem ve patné psychické situaci a také vkrizi. Uvaæoval jsem dokonce, æe bych tuto kolu opustil. V úterÿ byla první polovina dne je - tê stále krizová a je tê stále jsem uvaæoval o tom, æe bych tuto kolu opustil. Potom jsme mêli na obêd ízky a asi po nich se mi nálada trochu zvedla. Nálada stoupala po tom, co jsme si zahráli showdown. Potom jsme li na procházku do centra mêsta. Také jsme za li do obchodu nakupovat. Ve st edu jsme byli na h i ti a veçer jsme li do têlocviçny, kde jsme nej- mûæe, staçí málo kdyæ pro mê budete sbírat víçka zpet lahví. Pro nêkoho je to odpad, pro mê je to cesta klep ímu æivotu. Dêkuji vám za kaædé víçko! PS: Prozradím vám, jakÿ sen to je: auto upravené pro elektrickÿ vozíçek, ten totiæ nejde p eváæet vobyçejném autê. A kdyæ budu mít to auto a jistotu, æe mê sním maminka vædy v ude doveze, tak dostanu iten elektrickÿ vozík. Tak se uæ nebudu muset bát, æe na mê nêkdo zapomene a já zûstanu nêkde úplnê sám. Kontakt: tel Najdete nás také na faceboku. d ív hráli vybíjenou a potom jsme hráli fotbal. Mne pan vychovatel postavil do brány a íkal, æe stra nê dob e chytám, ikdyæ jsem nikdy vbránê nestál. P esto jsme vyhráli 1 : 7. Ve kole jinak probíhalo v echno fajn aæ na to, æe vpondêlí byla paní uçitelka zangliçtiny p ísná. Moc se netê ím, aæ pojedu domû, ikdyæ se uæ tê ím na rodinu. Ale zase mi bude smutno, æe opustím tento kolektiv. Milá t ído, dêkuji vám, æe jste se mnou tak bájeçnê spolupracovali a tê- ím se, æe si zítra uæijeme nêjakou srandu. Ahoj a tê ím se na vás do estky. Ond ej Zelenka (Pozn. red.: ná budoucí nevidomÿ æák zbernartic u Nového Jiçína)

7 b ezen 013 kolní noviny 7 POZVÅNKA na Valnou hromadu obçanského sdruæení LITKA, která se koná vpondêlí (p ed t ídními schûzkami) v15.45 hodin vaule koly ve. pat e. PROGRAM: Vÿroçní zpráva za rok 01 Zpráva o hospoda ení za rok 01 Plán na rok 013 Çlenské p íspêvky Zmêna stanov Diskuse Upozorñujeme rodiçe, æe çlenské p íspêvky za rok 013 je moæno uhradit je tê po skonçení Valné hromady. Informace pro rodiçe novÿch æákû: Obçanské sdruæení LITKA je obdoba SRP nebo rodiçovskÿch klubû na bêænÿch kolách více informací na Valné hromadê. Olomoucká achová liga Faksová Dvê na e a Nikola nejúspê nêj í Klárová si achistky zaçátkem Vêra na vyzkou ely, jaké to je hrát achy sdos- pêlÿmi. b ezmênu. kategorie a za úçast obdræely sladkou odnost si V svou dubnu bilanci budou vylep it. mít dêvçata M. moæ- Dobe kterÿ se Zúçastnily hrál vrámci se Olomoucké otev eného achové turnaje, ligy mouci. na pûdê Po adatelem Univerzity byl Palackého achovÿ svaz volo- mouckého kraje. Olokovÿch U achovnic kategorií, se a se lo tak se 1 na e hráçû dívky v ech utkaly vê- i Têm se star ími samoz ejmê soupe i nemohly vdûchodovém konkurovat, vêku. nêjakÿ ten bodík smlad ími soupe i p ece ale jen získaly. Vyhodnocovaly se dvê vêkové Vÿlet TyfloCentrum bez bariér let bez bariér. Tento Olomouc krátkÿ uspo ádalo didaktickÿ film 15. ledna p iná í v p íbêh kinê Metropol mladého k est nevidomého a premiéru muæe, filmu kterÿ se musí Vÿuæívá moderní p i svém hmatové samostatném a akustické pohybu prvky a vypo ádat çekají jej se hezké spoustou a zajímavé nelehkÿch záæitky. situací, vy- postiæením Film vznikl na v st ední rámci projektu Moravê, Vytvá ení finançnê podpo eného bezbariérového Ministerstvem prost edí pro pro osoby místní se rozvoj. zrakovÿm

8 8 kolní noviny b ezen 013 Velikonoçní tradice v Od T í králû do Popeleçní st edy probíhá období zvané masopust. Neznamená to, æe se koná této je tê dobê dnes nejí maso, vnêkterÿch naopak, oblastech je to ças prûvod lidovÿch masek. zabijaçek, karnevalû a plesû. Na závêr se votní Od Popeleçní st edy trvá 40dení pûst, mající kromê náboæenské tradice ioçistnÿ zdra- knêz úçinek. lidem na O çele Popeleçní k íæ a p ipomíná: st edê se v Pomni, kostelích çlovêçe, svêtí popel æe prach zloñskÿch jsi a v koçiçek. prach se Popelem navrátí. dêlá dobí Datum je est Velikonoc nedêlí a je kaædá pohyblivé má svûj p ipadá zvlá tní na název, nedêli odvozenÿ po prvním od jarním dávnÿch úplñku. lidovÿch V postním obyçejû: ob- 1. Nedêle çerná æeny se oblékaly do çernÿch atû na znamení pûstu.. Nedêle praæná název pochází od postního jídla praæma zupraæenÿch obilnÿch zrn. 3. Nedêle by pochází kÿchavá p ání: Pozdrav p ipomíná Pán st edovêkÿ Bûh, kdyæ mor, nêkdo jehoæ kÿchl. p íznakem bylo kÿchání zté do- 4. o Nedêle pomlázce druæebná na námluvy. æenichové chodili sdruæbou do domu nevêsty, kam chtêli p ijít 5. Nedêle zbavili zimy. smrtná Domû lidé se vraceli vyná eli s lítem, ze vsi slamênou ozdobenÿm smrt zelenÿm Mo enu, stromkem. vhodili ji do vody a tím se 6. Nedêle kvêtná lidé p iná ejí do kostela kposvêcení vêtviçky koçiçek. ského Následuje slova pasio pa ijovÿ je v tÿden, pûvodním doba vÿznamu intenzívní vyprávêní p ípravy o na utrpení následující a smrti svátky. Jeæí e). (Pa ije Na zlatin- Modré pondêlí metaly zaçínaly d íve dêtem prázdniny, na edivé úterÿ se vdomácnostech uklízelo a vyké se pavuçiny, na Sazometnou st edu se vymetly zkomína saze (této nedêli se íká ta- odpu têní karedá kající prÿ proto, se h í níci æe se byli ten znovu den Jidá p ijati karedil do spoleçenství, na Jeæí e). tak Zelenÿ jako ratolesti çtvrtek byl stromu dnem se znovu vkostelích zazelenají. se nezvoní Velkÿ a pátek zvony nahrazují p ipomíná klapaçi, Jeæí ovu obcházející smrt na k íæi. po Zvony vsi a oznamující odletêly do poledne íma upekly a raní iveçerní klekání. O Bílé sobotê se vdomácnostech uklidilo ivybílilo, hospodynê boty mazanec a sladkého beránka. Chlapci pletli pomlázky a dívky zdobily vajíçka. Ze so- a na nedêli za svítání vstal Jeæí zmrtvÿch lidé spêchají do kostela na oslavnou m i çasté slaví barvy nedêli vajíçek, Boæí které hod dávají velikonoçní. dêvçata Pondêlí chlapcûm velikonoçní za vy lehání. má barvu çervenou podle zachovávají, Církevní zvyky ale v se jednotlivÿch prolínají slidovÿmi. krajích se Mnohé li í. lidové zvyky uæ vymizely, nêkteré se dodnes Hody, dejte hody, doprovody, Nedáte-li vejce malovanÿ, malovanÿ! mloví Vrbové jednó tatárek vroce, slepiçka dejte vám aspoñ snese bílÿ, jinÿ, dá -li má zlatá mnê dêvçico, srdce? na vkomo e zeleném vkoutku, proutku. dávám To je moje srdéçko, nevracaj ti ho ho z zpátky. lásky, Uzávêrka p í tího çísla je 18. dubna 013 KOLNï tel NOVINY vydávázákladní kolaprof.v.vejdovského,tomkova4, 90*htp:/ w.zrakol.cz*e lo7.b ezna013 79_0Olomouc* Red.J.Valíçková shromaæâujep íspêvkyadotazyajeautorkouçlánkûbezpodpisu*foto M.Spurník(str.), B.Milar(str.4)aM.Dobe (ostatní)*poçítaçovásazbaatisk JAYsoftware

Vychovatelé. Mate ská2 kola. T ídní 2 uçitelé. Boæena2 Zdráhalová 2

Vychovatelé. Mate ská2 kola. T ídní 2 uçitelé. Boæena2 Zdráhalová 2 kolní rok 01 / 013 XIX roçník zá í 1 Základní kola prof. V. Vejdovského Olomouc htp:/ w.zrakol.cz V tomto çísle: Organizace kolního roku * Kdo je kdo * Máme novou kolu! (Slavnostní zahájení vnové kolní

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli Číslo 11 Ročník XI Zdarma 12. června 2009 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE 4 2012 ZDARMA WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE ROZVRHY HODIN ŠKOLY A TRÉNINKŮ ČESKÉ ÚSPĚCHY NA OH V LONDÝNĚ REDAKCE Kluci a holky! Prázdniny jsou za námi, stejně tak jako největší sportovní akce letošního

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

školní rok 2009/2010 č. 1, září 2009 Rozhovor s ředitelkou školy Mgr. Jiřinou Hereinovou

školní rok 2009/2010 č. 1, září 2009 Rozhovor s ředitelkou školy Mgr. Jiřinou Hereinovou Amos K časopis, který informuje o dění ve škole, představuje pedagogy z jiného úhlu pohledu, vyplňuje volný čas žáků... školní rok 2009/2010 č. 1, září 2009 Rozhovor s ředitelkou školy Mgr. Jiřinou Hereinovou

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou 122 18. 2. 213 Milí přátelé, salesiánky spolupracovnice a salesiáni spolupracovníci. Rád bych Vás srdečně pozdravil v prvních měsících nového roku 213 z východní části naší provincie, z Ostravy. Každý

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč LISTOPAD - PROSINEC 2009 UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR KlíČ ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách Zápisy do mateřských škol Úspěšné vystoupení milíčovských judistů Časopis klíč ročník xxii / měsíčník

Více