PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s."

Transkript

1 PENZIJNÍ PLÁN Allianz ransforovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preabule Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransforovaný fond, obsahuje zěny přío vyvolané ransforací penzijního fondu a zěny vyvolané zěnou pravidel pro poskyování sáního příspěvku podle zákona č. 427/20 Sb., o doplňkové penzijní spoření (dále jen "zákon o doplňkové penzijní spoření", keré jsou účinné ve syslu uvedeného zákona bez souhlasu účasníka penzijního připojišění. Mění se název Allianz penzijního fondu, a. s., na Allianz penzijní společnos, a. s., (dále jen penzijní společnos, a o ode dne zápisu zěny obchodní firy do obchodního rejsříku. Penzijní společnos prosřednicví Allianz ransforovaného fondu provozuje penzijní připojišění podle zákona č. 42/994 Sb., o penzijní připojišění se sání příspěvke a o zěnách někerých zákonů souvisejících s jeho zavedení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o penzijní připojišění" pro účasníky penzijního připojišění a příjece dávek, vůči niž byly závazky vyčleněny do Allianz ransforovaného fondu. Nároky účasníků a příjeců dávek zůsávají s výjikou oezení nároku na převod prosředků k jiné penzijní společnosi zachovány. Článek Základní usanovení. Penzijní připojišění se rozuí shroaždování peněžních prosředků od účasníků penzijního připojišění (dále jen účasník" a sáu poskynuých ve prospěch účasníků, nakládání s ěio prosředky a vyplácení dávek penzijního připojišění. 2. Účasníke ůže bý jen fyzická osoba sarší 8 le s rvalý pobye na úzeí České republiky, kerá uzavře s penzijní společnosí písenou slouvu o penzijní připojišění (dále jen slouva". 3. Účas na penzijní připojišění je dobrovolná. 4. Pro slouvu o penzijní připojišění se sání příspěvke (dále jen penzijní připojišění sjednanou s penzijní společnosí plaí zákon o penzijní připojišění, zákon o doplňkové penzijní spoření, občanský zákoník a eno penzijní plán s přílohou, kerá je jeho nedílnou součásí. Článek 2 Dávky penzijního připojišění Penzijní společnos poskyuje z Allianz ransforovaného fondu yo dávky:. Penze: a sarobní penzi: [] sarobní penzi doživoně vyplácenou, [2] sarobní penzi vyplácenou do sjednaného věku, b invalidní penzi, c výsluhovou penzi, d pozůsalosní penzi. 2. Jednorázové vyrovnání. 3. Odbyné. Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu / 7 Účinnos od.3.995

2 Článek 3 Vznik a rvání penzijního připojišění. Penzijní připojišění vzniká na základě písené slouvy ezi fyzickou osobou, kerá je způsobilá bý účasníke, a penzijní společnosí. Penzijní připojišění vzniká dne sanovený ve slouvě. 2. Před uzavření slouvy usí bý budoucí účasník seznáen se saue a penzijní pláne Allianz ransforovaného fondu. 3. Slouvou se penzijní společnos zavazuje poskyova účasníkovi dávky penzijního připojišění za podínek, ve výši a způsobe sanovený penzijní pláne a ouo slouvou a účasník se zavazuje plai do Allianz ransforovaného fondu příspěvky za podínek, ve výši a způsobe sanovený penzijní pláne a ouo slouvou. 4. Ve slouvě je řeba vždy sjedna poskyování někeré ze sarobních penzí podle článku 2 (dále jen yp sarobní penze" a u sarobní penze vyplácené do sjednaného věku účasníka rovněž věk, do kerého bude poskyována. 5. Při uzavření slouvy nebo v průběhu rvání penzijního připojišění před vznike nároku na sarobní nebo výsluhovou penzi ůže účasník sjedna pro případ invalidiy poskyování invalidní penze. 6. Při uzavření slouvy nebo v průběhu rvání penzijního připojišění před vznike nároku na sarobní nebo invalidní penzi ůže účasník sjedna poskyování výsluhové penze. 7. Při uzavření slouvy nebo v průběhu rvání penzijního připojišění před vznike nároku na výplau sarobní penze ůže účasník sjedna poskyování pozůsalosní penze a dobu, po kerou bude vyplácena. Tao doba činí nejéně 5 le a nejvíce 2 le. 8. Ve slouvě ůže účasník pro případ svého úrí urči fyzickou osobu, keré vznikne nárok na odbyné nebo na pozůsalosní penzi, byla-ii sjednána. (dále jen oprávněná osoba"; je-ii určeno více osob, usí účasník současně vyezi způsob rozdělení odbyného nebo pozůsalosní penze jednolivý osobá. Oprávněné osoby a způsob rozdělení odbyného nebo pozůsalosní penze jednolivý osobá ůže účasník v průběhu rvání penzijního připojišění zěni. Sdělení o éo zěně usí bý písené a spolu s jeho povrzení penzijní společnosí voří dodaek ke slouvě. 9. Před vznike nároku na výplau sarobní penze á účasník právo požáda za podínek daných zákone o penzijní připojišění a penzijní pláne o zěnu ypu sarobní penze, u sarobní penze vyplácené do sjednaného věku účasníka rovněž o zěnu věku, do kerého bude poskyována, Žádos o uo zěnu usí bý písená a spolu s její povrzení penzijní společnosí voří dodaek ke slouvě. 0. Slouva je vyhoovena ve dvou výiscích. Jeden výisk slouvy obdrží účasník, jeden obdrží penzijní společnos.. Po. lednu 203 lze slouvu uzavří pouze v případě a převodu prosředků ze zrušeného penzijního fondu, b sloučení ransforovaných fondů a c převodu prosředků účasníků zanikajícího ransforovaného fondu jiné penzijní společnosi. Článek 4 Podínky a vznik na dávky z penzijního nároků při pojišění. Nárok na sarobní penzi á účasník, pokud a se dožil 50 le, b doba placení příspěvku (dále jen pojišěná doba" činí 60 kalendářních ěsíců. 2. Nárok na invalidní penzi á účasník, pokud a sjednal ve slouvě do vzniku nároku na výsluhovou nebo sarobní penzi poskyování invalidní penze, b pojišěná doba činí 60 kalendářních ěsíců, c u byl přiznán invalidní důchod z důchodového zabezpečení, Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu 2 / 7 Účinnos od.3.995

3 d účasníkovi nevznikl nárok na sarobní nebo výsluhovou penzi. Nárok na invalidní penzi rvá do vzniku nároku na sarobní nebo výsluhovou penzi. 3. Nárok na výsluhovou penzi á účasník, pokud a sjednal ve slouvě do vzniku nároku na invalidní nebo sarobní penzi poskyovaní výsluhové penze, b pojišěná doba činí 80 kalendářních ěsíců, c účasníkovi nevznikl nárok na sarobní penzi. Nárok na výsluhovou penzi rvá do vzniku nároku na sarobní penzi. 4. Nárok na pozůsalosní penzi á oprávněná osoba, pokud a účasník sjednal ve slouvě poskyování pozůsalosní penze, b účasník zeřel a pojišěná doba činí 2 kalendářních ěsíců. 5. Nárok na jednorázové vyrovnání á účasník a íso penze před zahájení její výplay, byly-ii splněny podínky pro vznik nároku na uo penzi, b íso penze při ukončení rvalého pobyu účasníka na úzeí České republiky. 6. Nárok na odbyné náleží a účasníkovi, kerý zaplail příspěvky alespoň na 2 kalendářních ěsíců a jehož penzijní připojišění zaniklo výpovědí nebo dohodou, pokud u není vyplácena penze a nedošlo k převodu prosředků do ransforovaného fondu jiné penzijní společnosi nebo účasnických fondů penzijní společnosi b oprávněný osobá, pokud účasník zeřel a nebyla u vyplácena penze nebo vyplaceno jednorázové vyrovnání a pokud nevznikl nárok na pozůsalosní penzi. 7. Nárok na dávku penzijního připojišění vzniká dne splnění podínek sanovených zákone o penzijní připojišění, ío penzijní pláne a slouvou. Článek 5 Vznik nároku na výplau dávky penzijního a její výplaa při pojišění. Nárok na výplau dávky penzijního připojišění vzniká splnění podínek sanovených pro vznik nároku na dávku a podání písené žádosi o výplau dávky penzijního připojišění. Nároky oprávněných osob je řeba doloži úrní lise účasníka, nárok na výplau invalidní penze je řeba doloži doklade příslušného úřadu, kerý povrzuje přiznání invalidního důchodu. 2. Dávky penzijního připojišění jsou splané v ČR a v uzeské ěně. 3. Dávky penzijního připojišění se vyplácejí na adresu nebo na úče uvedený v žádosi o výplau dávky. Oznáení o zěně adresy nebo úču usí bý písené. Oznáení spolu s povrzení o jeho přijeí penzijní společnosí voří dodaek ke slouvě. 4. Penzijní společnos poukazuje dávky dopředu v pravidelných dohodnuých lhůách (ěsíčně, čvrleně, pololeně, ročně. Lhůa pro výplau dávek usí bý sanovena ak, aby výše jednolivých vyplacených dávek činila nejéně 300 Kč. Nezabezpečuje-Ii úhrn všech prosředku, keré penzijní společnos eviduje ve prospěch nároku účasníka na penzi roční penzi alespoň 300 Kč, vyplaí penzijní společnos jednorázové vyrovnání. 5. První výplaa penze nebo jiné dávky bude poukázána nejpozději do 3 ěsíců po vzniku nároku na výplau dávky. Článek 6 Příspěvky účasníků, pravidla a způsob jejich placení a posup při nesprávné placení. Výše příspěvku účasníka (dále jen příspěvek" činí iniálně 00 Kč ěsíčně, aiální výše příspěvku není oezena. Skuečná výše příspěvku bude sjednána slouvou. 2. Účasník neůže plai příspěvek na penzijní připojišění současně do více ransforovaných fondů. Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu 3 / 7 Účinnos od.3.995

4 3. Účasník á právo zěni výši svého příspěvku. Žádos o zěnu výše příspěvku usí bý písená, přičež penzijní společnos je povinna uo zěnu provés do ří ěsíců ode dne doručení žádosi o zěnu. Žádos spolu s její povrzení penzijní společnosí voří dodaek ke slouvě. Zěna výše příspěvků je ožná pouze do budoucna. 4. Účasník plaí příspěvek na první ěsíc rvání penzijního připojišění při uzavření slouvy, nebude-ii dohodnuo jinak. Příspěvky na další ěsíce plaí vždy do konce kalendářního ěsíce, na kerý se plaí, přičež příspěvek se považuje za zaplacený včas, je-ii příspěvek do konce kalendářního ěsíce připsán na úče Allianz ransforovaného fondu u jeho depoziáře. 5. Výše příspěvku účasníka se sanoví na kalendářní ěsíc. Jednou splákou lze zaplai příspěvky na více kalendářních ěsíců. 6. Účasník á právo zěni období, na něž plaí příspěvky. Žádos o zěnu plaebního období usí bý písená. Žádos spolu s její povrzení penzijní společnosí voří dodaek ke slouvě. 7. Za účasníka ůže s jeho souhlase plai příspěvky nebo jejich čás řeí osoba; účasník je povinen uo skuečnos s uvedení adresy řeí osoby přede píseně penzijní společnosi oznái. 8. Na každý kalendářní ěsíc náleží účasníkovi, kerý zaplail nebo v jehož prospěch byl na eno ěsíc zaplacen příspěvek, jeden sání příspěvek ve výši odpovídající sjednané výši příspěvku účasníka na eno ěsíc, nejvýše však ve výši odpovídající příspěvku účasníka na eno ěsíc skuečně zaplaceného, ve výši dle zákona o doplňkové penzijní spoření. Pokud účasník zaplail nebo pokud byl v jeho prospěch na eno ěsíc zaplacen příspěvek nižší než 300 Kč, nenáleží účasníkovi na eno ěsíc saní příspěvek. Zaplacený příspěvek je vždy připsán k úhrnu příspěvků zaplacených účasníke. 9. Pokud účasník zaplail příspěvek vyšší, než bylo sanoveno ve slouvě, je přeplaek veden jako čás příspěvku budoucích období. 0. V okažiku vzniku nároku na dávku penzijního připojišění končí povinnos plai příspěvky Článek 7 Odklad, přerušení a opožděné placení příspěvků a posup při jejich neplacení. Placení příspěvků se odkládá, jesliže se ak účasník a penzijní společnos píseně dohodli. 2. K přerušení placení příspěvků dochází v případě, není-ii na úče Allianz ransforovaného fondu u jeho depoziáře připsán příspěvek účasníka do konce sanoveného období, j. při neplacení a opožděné placení příspěvků. 3. Při přerušení nebo odkladu placení příspěvků nenáleží účasníkovi za příslušné ěsíce sání příspěvek. 4. Doba, po kerou došlo k přerušení placení příspěvků, se nezapočíává do pojišěné doby. Článek 8 Podíl na zisku Allianz ransforovaného fondu. Podíl na zisku Allianz ransforovaného fondu se skládá ze zaručeného podílu na zisku Allianz ransforovaného fondu a z podílu na zisku Allianz ransforovaného fondu. 2. Zaručený podíl na zisku Allianz ransforovaného fondu odpovídá 3 % roční úrokové íře, kerou je úročena průěrná výše všech prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch účasníka v dané kalendářní roce. Zaručený podíl na zisku Allianz ransforovaného fondu garanuje penzijní společnos za podínek sanovených penzijní pláne a slouvou vše účasníků včeně příjeců penzí. Teno zaručený podíl na zisku Allianz ransforovaného fondu se sává za podínek Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu 4 / 7 Účinnos od.3.995

5 sanovených penzijní pláne a slouvou součásí nároků účasníka. 3. Podíl účasníka na zisku Allianz ransforovaného fondu se u vyplácených penzí připisuje forou valorizace. 4. Účasníci usí bý jednou ročně penzijní společnosí píseně inforováni o výši všech prosředků, keré penzijní společnos eviduje v Allianz ransforované fondu penzijní společnosi ve prospěch jejich nároků z penzijního připojišění, a o savu ěcho nároků. Při zániku penzijního připojišění výpovědí nebo dohodou je penzijní společnos povinna zasla uo inforaci účasníkovi do jednoho ěsíce ode dne zániku penzijního připojišěni. 5. Penzijní společnos á nárok na úplau za provozování penzijního připojišění prosřednicví ransforovaného fondu, a o v souladu se saue Allianz ransforovaného fondu. Článek 9 Způsob výpoču dávek z penzijního připojišění a výše ěcho dávek. Způsob výpoču dávek poskyovaných z penzijního připojišění je založen na pojisně aeaických zásadách. 2. Sarobní penze se sanoví na základě příspěvkového principu z úhrnu prosředků, keré penzijní společnos eviduje ve prospěch účasníka. Výše sarobní penze závisí na pohlaví, věku, od kerého se sarobní penze vyplácí, a případně délce sjednané pozůsalosní penze (viz. příloha. 3. Výše invalidní penze se sanoví na základě příspěvkového principu z jedné řeiny úhrnu příspěvků zaplacených účasníke, jedné řeiny sáních příspěvků a jedné řeiny podílu na zisku Allianz ransforovaného fondu. Zbylé dvě řeiny úhrnu příspěvků zaplacených účasníke, sáních příspěvků a podílu na zisku Allianz ransforovaného fondu budou ponechány pro výplau sarobní respekive výsluhové penze. Výše invalidní penze závisí na době, po kerou se ao penze vyplácí (viz. příloha. 4. Vznike nároku na výsluhovou penzi končí výplaa invalidní penze. 5. Pokud účasník sjednal poskyování výsluhové penze, jsou prosředky, z nichž se výsluhová penze sanoví, vedeny odděleně. Tyo prosředky se voří z jedné řeiny příspěvků účasníka, z jedné řeiny sáních příspěvků a z jedné řeiny podílu na zisku Allianz ransforovaného fondu po dobu placení příspěvků. Po skončení placení příspěvků se k prosředků, z nichž se výsluhová penze sanoví, připisují podíly na zisku Allianz ransforovaného fondu úěrně poěru ěcho prosředků k úhrnu všech prosředků, keré penzijní společnos eviduje ve prospěch účasníka. Výše výsluhové penze závisí na době, po kerou se ao penze vyplácí (viz. příloha. 6. Pokud vznikl nárok na výplau pozůsalosní penze a sarobní penze dosud vyplácena nebyla, určí se výše pozůsalosní penze na základě příspěvkového principu z úhrnu prosředků, keré penzijní společnos eviduje ve prospěch účasníka. Výše pozůsalosní penze závisí v oo případě na době vyplácení éo penze (viz. příloha. 7. Pokud již sarobní penze vyplácena byla a vznikl nárok na pozůsalosní penzi, je výše pozůsalosní penze v den vzniku nároku na výplau rovna dosud vyplácené sarobní penzi (viz. příloha. 8. Výše jednorázového vyrovnání po vzniku nároku na penzi před vznike nároku na její výplau se sanoví jako úhrn všech prosředků, keré penzijní společnos eviduje ve prospěch nároku účasníka na penzi, íso keré se vyplácí. Výše jednorázového vyrovnání pro příjece sarobní penze se sanoví z úhrnu prosředků, keré penzijní společnos evidovala v okažiku vzniku nároku na výplau sarobní penze, po odečení úhrnu vyplacených spláek sarobní penze a po připsání podílu na zisku Allianz ransforovaného fondu za období, po keré byla sarobní penze vyplácena. 9. Výše odbyného se sanoví jako úhrn příspěvků zaplacených účasníke a podílu na zisku Allianz ransforovaného fondu odpovídajícího výši účasníke zaplacených příspěvků. Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu 5 / 7 Účinnos od.3.995

6 Článek 0 Výpověď penzijního připojišění. Účasník ůže penzijní připojišění kdykoliv píseně vypovědě. Výpovědní lhůa je dva ěsíce a začíná první dne kalendářního ěsíce, kerý následuje po doručení výpovědi penzijní společnosi. Penzijní fond účuje v případě výpovědi poplaek ve výši 200 Kč. 2. Penzijní společnos ůže penzijní připojišění píseně vypovědě pouze účasníkovi a kerý neplaí příspěvky nebo plaí příspěvky nižší než 00 Kč na jeden ěsíc po dobu alespoň šesi kalendářních ěsíců, b kerý při uzavírání slouvy uvedl nepravdivé údaje ající vliv na nárok na poskyování sáního příspěvku nebo dávky z penzijního připojišění nebo kerý zaajil skuečnosi, keré jsou rozhodné pro uzavření slouvy, c kerý nesplňuje podínky bý účasníke sanovené zákone o penzijní připojišění. Výpovědní lhůa činí dva ěsíce a začíná první dne kalendářního ěsíce, kerý následuje po doručení výpovědi účasníkovi. Na ožnos výpovědi usí bý účasník nejéně jeden ěsíc před vypovězení penzijního připojišění píseně upozorněn. 3. Penzijní společnos neůže penzijní připojišění podle odsavce 2 vypovědě, jesliže účasník splnil podínku pro vznik nároku na penzi spočívající v placení příspěvků po dobu více než 60 kalendářních ěsíců nebo by splnil uo podínku do konce výpovědní lhůy sanovené v odsavci 2. Článek Podínky převzeí peněžních prosředků z ransforovaného fondu jiné penzijní společnosi. Do Allianz ransforovaného fondu neohou vsupova noví účasníci, s výjikou a převodu prosředků ze zrušeného penzijního fondu, b sloučení ransforovaných fondů a c převodu prosředků účasníků zanikajícího ransforovaného fondu jiné penzijní společnosi. 2. Pojišěná doba, kerou účasník splnil u ransforovaného fondu jiné penzijní společnosi, od keré přechází, se započíává do pojišěné doby u Allianz ransforovaného fondu. Článek a Podínky převodu prosředků z Allianz ransforovaného fondu penzijní společnosi do účasnických fondů penzijní společnosi. Převedení prosředků účasníka z Allianz ransforovaného fondu do účasnických fondů penzijní společnosi je ožné na základě uzavření slouvy o doplňkové penzijní spoření a je bezplané. 2. Při převodu prosředků účasníka z Allianz ransforovaného fondu do účasnického fondu, je penzijní společnos povinna zaevidova převáděné prosředky v rozdělení na příspěvky účasníka, příspěvky poskynué zaěsnavaele, sání příspěvky a podíly na výnosech hospodaření Allianz ransforovaného fondu penzijní společnosi v souladu s povinnosí podle 2 zákona o doplňkové penzijní spoření; původně vedené příspěvky řeích osob se zaevidují pod příspěvky účasníka s výjikou příspěvků zaěsnavaele, keré se i nadále vedou odděleně. Při oo převodu prosředků se do spořící doby započíá dosažená pojišěná doba podle zákona o penzijní připojišění. Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu 6 / 7 Účinnos od.3.995

7 Článek 2 Další práva a povinnosi vyplývající z penzijního připojišění. Účasník je povinen bez zbyečného odkladu inforova penzijní společnos o zěnách bydlišě nebo jiných pro slouvu důležiých údajů. Za škody vzniklé nedodržení ěcho povinnosí odpovídá účasník. 2. Zeře-Ii účasník, keréu nebyla vyplácena penze, a nevznikl-ii nárok na odbyné nebo pozůsalosní penzi, sává se čáska ve výši odbyného (viz. článek 9, ods. 9 předěe dědicví, pokud jsou dědici. Článek 3 Žádosi a oznáení Veškeré žádosi a oznáení ýkající se penzijního připojišění ají právní účinek jen ehdy, jsou-ii penzijní společnosi doručeny píseně a jesliže jsou podepsané účasníke, v případě sri účasníka oprávněnou osobou nebo její zákonný zásupce. Článek 4 Zánik penzijního připojišění Penzijní připojišění účasníka zaniká dne a ukončení výplay poslední penze, b výplay jednorázového vyrovnání íso poslední penze, c na keré se účasník a penzijní společnos píseně dohodli, d ke keréu bylo penzijní připojišění vypovězeno podle článku 0, e výplay odbyného při zániku Allianz ransforovaného fondu, pokud nedošlo ke sloučení ransforovaných fondů nebo k převodu prosředků účasníka do ransforovaného fondu jiné penzijní společnosi, f ukončení rvalého pobyu účasníka na úzeí České republiky, g úrí účasníka. Článek 5 Závěrečná usanovení. Teno penzijní plán je součásí slouvy ezi penzijní společnosí a účasníke. 2. Dojde-Ii ke zěně penzijního plánu, na kerý se slouva odvolává, sává se zěna penzijního plánu součásí slouvy, jen pokud se účasník a penzijní společnos píseně dohodli na zěně slouvy. 3. Teno penzijní plán byl schválen inisersve financí ČR pod č.j. 324/3890/995 dne Článek 6. Zěny penzijního plánu vyvolané zákone schválilo předsavensvo penzijní společnosi dne Zěny penzijního plánu vyvolané zákone byly schváleny Českou národní bankou pod č.j. 202/0254/570 dne a jsou účinné dne Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu 7 / 7 Účinnos od.3.995

8 Příloha k penzijníu plánu Příloha k penzijníu plánu Allianz ransforovaného fondu Účinnos od.3.995

9 Obsah:. Používané syboly Sav příspěvků účasníka, sáních příspěvků a zaručeného podílu na zisku Výše prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na penze Výše prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na sarobní penzi po vzniku nároku na její výplau Výše prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na invalidní penzi po vzniku nároku na její výplau Výše prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na výsluhovou penzi po vzniku nároku na její výplau Výše prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch pozůsalých osob po sri účasníka po dobu rvání nároků na výplau pozůsalosní penze Výše prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na pozůsalosní penzi po dobu rvání nároku na výplau sarobní penze Sav podílů na zisku účasníka Způsob výpoču výše penzí Výpoče výše sarobní a pozůsalosní penze Výpoče výše invalidní penze Výpoče výše výsluhové penze Výpoče výše pozůsalosní penze, pokud účasník zeřel před vznike nároku na výplau sarobní penze Zaokrouhlení...6 Příloha k penzijníu plánu Allianz ransforovaného fondu Účinnos od.3.995

10 . Používané syboly sybol pro násobení věk účasníka k dau příslušného výpoču z věk účasníka sjednaný jako konec výplay sarobní penze s zbývající doba výplay invalidní penze u zbývající doba výplay výsluhové penze i 0.03 roční úroková íra pro výpoče zaručeného podílu na zisku j ěsíční úroková íra odpovídající při složené úrokování roční úrokové íře i j ( i / 2 v diskonní fakor pro výpoče penzí v, 03 a n počáeční hodnoa jednokové penze vyplácené po dobu n le (předelhůní n a n v... v D diskonovaný poče žijících ve věku. Diskonováno při říprocenní úrokové íře. Poče žijících je sanoven zvlášť pro uže a zvlášť pro ženy. Základe pravděpodobnosí úrí jsou úrnosní abulky pro uže a ženy vydané Český saisický úřade. N C M w D 0, kde w je horní ez věku v úrnosních abulkách diskonovaný poče zeřelých ve věku w C 0 K sav příspěvků účasníka v ěsíci rvání slouvy 2K sav příspěvků sáu v ěsíci 3KU sav zaručeného podílu účasníka na zisku v ěsíci odpovídající příspěvků účasníka 3KS sav zaručeného podílu účasníka na zisku v ěsíci odpovídající příspěvků sáu 4KU sav podílu účasníka na zisku v ěsíci odpovídající příspěvků účasníka 4KS sav podílu účasníka na zisku v ěsíci odpovídající příspěvků sáu VP( výše prosředků v ěsíci, z nichž se sanoví výsluhová penze ( ěsíc rvání slouvy na konci kalendářního roku P výše vyplácené roční penze (k výplaě od roku r sjednaná délka pozůsalosní penze V celková výše výnosů Allianz ransforovaného fondu v kalendářní roce NK celková výše nákladů Allianz ransforovaného fondu v kalendářní roce IU průěrná výše úhrnu příspěvků účasníka a podílu na zisku Allianz ransforovaného fondu odpovídajícího příspěvků účasníka evidovaných Allianz ransforovaný fonde pro nároky na penze, u kerých dosud nevznikl nárok na výplau, v kalendářní roce IS průěrná výše úhrnu příspěvků sáu a podílu na zisku Allianz ransforovaného fondu odpovídajícího příspěvků sáu evidovaných Allianz ransforovaný fonde pro nároky na penze, u kerých dosud nevznikl nárok na výplau, v kalendářní roce souče IU a IS všech účasníků RB H (Y výše prosředků evidovaných ve prospěch účasníka nebo pozůsalé osoby na penzi Y v kalendářní ěsíci. Y nabývá hodnoy ST pro doživoní sarobní penzi, SV pro sarobní penzi vyplácenou do sjednaného věku, IN pro invalidní penzi, VY pro výsluhovou penzi a PO nebo PS pro pozůsalosní penzi δh (Y zěna výše prosředků evidovaných ve prospěch účasníka na penzi Y na konci kalendářního roku v důsledku připsání podílu na zisku RP souče H ( (Y všech účasníků (pro všechna Y kroě PS Příloha k penzijníu plánu Allianz ransforovaného fondu 2 Účinnos od.3.995

11 c koeficien udávající proceno rozdělení zisku účasníků v kalendářní roce 2. Sav příspěvků účasníka, sáních příspěvků a zaručeného podílu na zisku Sav příspěvků účasníka se rovná úhrnu všech skuečně zaplacených příspěvků účasníka. Sav zaručeného podílu na zisku odpovídající příspěvků účasníka se určí ze vzahů 3KU 0 0 3KU 3KU - j ( K - 3KU - pro > 0 Sav příspěvků sáu se rovná úhrnu všech příspěvků sáu zaplacených ve prospěch účasníka. Sav zaručeného podílu na zisku odpovídající příspěvků sáu se určí ze vzahů 3KS 0 0 3KS 3KS - j ( 2K - 3KS - pro > 0 Čáska ve výši zaručeného podílu účasníka na zisku ( 3 KU ( - 3KU (-2 3KS ( - 3KS (-2 nad podíl účasníka na zisku se za kalendářní rok sává součásí nákladů penzijní společnosi, neboť je připsána k dobru účasníka bez ohledu na o, jesli byl docílen zisk. 3. Výše prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na penze 3.. Výše prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na sarobní penzi po vzniku nároku na její výplau Pokud v ěsíci rvá nárok na výplau doživoní sarobní penze, přičež věk účasníka je le, plaí pro výši prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na uo penzi N H ( ST P D Pokud v ěsíci rvá nárok na výplau sarobní penze, přičež je sjednán věk z jako konec její výplay, plaí pro výši prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na uo penzi N N z H ( SV P D 3.2. Výše prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na invalidní penzi po vzniku nároku na její výplau Pro yo prosředky plaí v ěsíci, kerý se shoduje s ěsíce konce výplay invalidní penze, H (IN P a s 3.3. Výše prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na výsluhovou penzi po vzniku nároku na její výplau Pro yo prosředky plaí v ěsíci, kerý se shoduje s ěsíce konce výplay výsluhové penze, H (VY P a u 3.4. Výše prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch pozůsalých osob po sri účasníka po dobu rvání nároků na výplau pozůsalosní penze Pokud je sjednaná délka výplay pozůsalosní penze rovna r a ao penze je již vyplácena po dobu d, plaí pro výši prosředků evidovaných na uo penzi ve výroční ěsíc počáku její Příloha k penzijníu plánu Allianz ransforovaného fondu 3 Účinnos od.3.995

12 výplay H (PS P a r-d 3.5. Výše prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na pozůsalosní penzi po dobu rvání nároku na výplau sarobní penze Pokud je vyplácena doživoní sarobní penze a současně je sjednána pozůsalosní penze s dobou výplay r, plaí pro výši prosředků evidovaných ve prospěch účasníka na pozůsalosní penzi M H ( PO P ar D Pokud je vyplácena sarobní penze do sjednaného věku z a současně je sjednána pozůsalosní penze s dobou výplay r, plaí pro výši prosředků evidovaných ve prospěch účasníka na pozůsalosní penzi M M z H ( PO P ar D 4. Sav podílů na zisku účasníka Hodnoa IU se za prvý kalendářní rok určí ze vzahu ( IU ( Ki 3KU i ( i Hodnoa IS se za prvý kalendářní rok určí ze vzahu ( IS ( 2 Ki 3KSi ( i Forálně definujee 4 KU 4KS 0 pro rovno nebo enší než 0. Pro účasníka, u kerého dosud nezačala výplaa penze, se určí sav podílu účasníka na zisku odpovídající příspěvků účasníka ze vzahů 4KU 4KU (-2 pro (( - 2 < < ( 4 KU ( 4KU ( 2 c ( V NK IU 00 ( RB RP Pro účasníka, u kerého dosud nezačala výplaa penze, se určí sav podílu účasníka na zisku odpovídající příspěvků sáu ze vzahů 4KS 4KS (-2 pro (( - 2 < < ( c ( V NK 4 KS( 4KS( 2 IS 00 ( RB RP Hodnoa IU se od druhého kalendářního roku určí ze vzahu 2 IU ( K ( i 3KU ( i 4KU ( 2 2 i Hodnoa IS se od druhého kalendářního roku určí ze vzahu 2 IS ( 2K ( i 3KS( i 4 KS( 2 2 i Pro účasníka, u kerého rvá nárok na výplau penze Y, Y se nerovná PS, se rozdělí podíl na zisku forou valorizace úěrně výši prosředků evidovaných ve prospěch účasníka na uo penzi na konci kalendářního roku: Příloha k penzijníu plánu Allianz ransforovaného fondu 4 Účinnos od.3.995

13 c ( V NK δ H ( Y H ( ( Y 00 ( RB RP δh ( Y P P H ( ( Y P 5. Způsob výpoču výše penzí Výše roční penze se sanoví z rovnice pro výpoče prosředků evidovaných ve prospěch účasníka na uo penzi. Výše penze vyplácené v jiné lhůě se sanoví jako příslušná čás roční penze. 5.. Výpoče výše sarobní a pozůsalosní penze Pokud není sjednána pozůsalosní penze, určí se výše sarobní penze s výplaou od ěsíce v roce z rovnice H (ST K 2K 3KU 4KU 3KS 4KS pro Y ST nebo SV, j. pro doživoní sarobní penzi z rovnice K 2K 3KU 4KU 3KS 4KS P N D a pro sarobní penzi vyplácenou do věku z účasníka z rovnice K 2K 3KU 4KU 3KS 4KS P N N z D Hodnoy savů příspěvků K, 2 K, 3 KU, 4 KU, 3 KS a 4KS se současně vynulují. Pokud je sjednána pozůsalosní penze s délkou výplay r, určí se výše sarobní a současně pozůsalosní penze z rovnice H (ST H (PO K 2K 3KU 4KU 3KS 4KS j. pro doživoní sarobní penzi z rovnice K 2K 3KU 4KU 3KS 4KS P N M ar D D a pro sarobní penzi vyplácenou do věku z účasníka z rovnice K 2K 3KU 4KU 3KS 4KS P N N z M M z ar D D Hodnoy savů příspěvků K, 2 K, 3 KU, 4 KU, 3 KS a 4KS, se současně vynulují Výpoče výše invalidní penze Výše invalidní penze vyplácené od ěsíce v roce se určí z rovnice H ( IN ( K 2K 3KU 4KU 3KS 4KS 3 j. z rovnice Příloha k penzijníu plánu Allianz ransforovaného fondu 5 Účinnos od.3.995

14 K 2K 3KU 4KU 3KS 4KS P 3 as Současně s í se hodnoy savů příspěvků K, 2 K, 3 KU, 4 KU, 3KS a 4 KS sníží na dvě řeiny svých hodno Výpoče výše výsluhové penze Výše výsluhové penze vyplácené od ěsíce v roce se určí z rovnice H (VY VP( j. z rovnice VP( P a u Současně s í se hodnoy savů příspěvků K, 2 K, 3 KU, 4 KU, 3KS a 4KS sníží na dvě řeiny svých hodno, pokud nebyla vyplácena invalidní penze, a na jednu polovinu svých hodno, pokud invalidní penze vyplácena byla. Prosředky ve výši VP( se vedou odděleně Výpoče výše pozůsalosní penze, pokud účasník zeřel před vznike nároku na výplau sarobní penze Pokud účasník zeřel před vznike nároku na výplau sarobní penze, určí se výše pozůsalosní penze vyplácené od ěsíce v roce z rovnice H (PS K 2K 3 KU 4KU 3KS 4KS j. z rovnice K 2K 3KU 4KU 3KS 4KS P a r Hodnoy savů K, 2 K, 3 KU, 4 KU, 3 KS a 4KS, se současně vynulují. 6. Zaokrouhlení V průběhu výpoču se ezivýsledky nezaokrouhlují. Konečné výsledky všech výpočů se zaokrouhlují aeaicky na celé koruny. Příloha k penzijníu plánu Allianz ransforovaného fondu 6 Účinnos od.3.995

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. 1 Základní údaje 1.1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen Penzijní fond ), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Penzijní plán č. 2 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s.

Penzijní plán č. 2 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s. NN Penzijní společnost Penzijní plán č. 2 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s. Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného fondu, které

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Tiul předpisu: Nařízení vlády o sanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odby vybraných zemědělských komodi, do

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah:

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah: Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení Čl. 2 Vznik a trvání penzijního připojištění Čl. 3 Dávky penzijního připojištění Čl. 4 Podmínky a vznik nároků na dávky z penzijního

Více

Penzijní plán Penzijního fondu spokojenosti Českých přístavů, a.s. č. 3

Penzijní plán Penzijního fondu spokojenosti Českých přístavů, a.s. č. 3 Penzijní plán Penzijního fondu spokojenosti Českých přístavů, a.s. č. 3 1 Základní informace Penzijní fond spokojenosti Českých přístavů, a.s. /dále jen "Penzijní fond"/ byl zřízen jako penzijní fond podle

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

PENZIJNÍ PLÁN č. 1 Penzijní plán č. 1 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

PENZIJNÍ PLÁN č. 1 Penzijní plán č. 1 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření PENZIJNÍ PLÁN č. 1 Penzijní plán č. 1 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření (07/95-04/2000) schváleno Ministerstvem financí ČR dne 24. 11. 1994, čj.: 324/62283/1994, dne 15. 3.

Více

Penzijní plán ČSOB Penzijního fondu, a.s. č.4

Penzijní plán ČSOB Penzijního fondu, a.s. č.4 Penzijní plán ČSOB Penzijního fondu, a.s. č.4 1 Základní informace ČSOB Penzijní fond, a.s. (dále jen "Penzijní fond") byl zřízen jako penzijní fond podle zákona číslo 42/1994 Sb., o penzijním připojištění

Více

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000 Stránka č. 1 z 10 Penzijní plán č. 1 platný do 30. 4. 2000 Penzijní plán č.1 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijním

Více

Penzijní plán č. 1 Zemského penzijního fondu, a. s.

Penzijní plán č. 1 Zemského penzijního fondu, a. s. Penzijní plán č. 1 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené v době od 31. 10. 1994 do 24. 3. 1995 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Tento penzijní plán stanoví podmínky penzijního připojištění,

Více

Penzijní plán č. 2 Penzijního fondu spokojenosti, a.s.

Penzijní plán č. 2 Penzijního fondu spokojenosti, a.s. Penzijní plán č. 2 Penzijního fondu spokojenosti, a.s. 1 Základní informace Penzijní fond spokojenosti /dále jen "Penzijní fond"/ se zřizuje jako penzijní fond podle zákona číslo 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Penzijní plán č. 1 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

Penzijní plán č. 1 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření Ppl. č. 1 po transformaci Penzijní plán č. 1 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření (07/95-04/2000) schváleno Ministerstvem financí ČR dne 24. 11. 1994, čj.: 324/62283/1994, dne

Více

Penzijní plán č. 4 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s. člena skupiny ČSOB. A. Všeobecné podmínky penzijního plánu

Penzijní plán č. 4 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s. člena skupiny ČSOB. A. Všeobecné podmínky penzijního plánu Penzijní plán č. 4 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s. člena skupiny ČSOB Článek 1. A. Všeobecné podmínky penzijního plánu Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Penzijní připojištění

Více

Penzijní plán č.3 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené po ČÁST I

Penzijní plán č.3 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené po ČÁST I Penzijní plán č.3 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené po 30. 4. 2000 ČÁST I Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento penzijní plán stanoví podmínky penzijního připojištění, podmínky nároku

Více

Penzijní plán č. 6 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB

Penzijní plán č. 6 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB Penzijní plán č. 6 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB A. Všeobecné podmínky penzijního plánu Článek 1. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Penzijní

Více

Penzijní plán č.2 Zemského penzijního fondu, a. s.

Penzijní plán č.2 Zemského penzijního fondu, a. s. Penzijní plán č.2 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené v době od 25. 3. 1995 do 30. 4. 2000 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Tento penzijní plán stanoví podmínky penzijního připojištění,

Více

II. DÁVKY PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ

II. DÁVKY PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ Penzijní plán č. 1 transformovaného fondu Stabilita, ČSOB Penzijní společnosti, a. s. člena skupiny ČSOB (dříve Penzijní plán Českomoravského penzijního fondu a.s.) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Penzijní připojištění

Více

Penzijní plán č. 3 Transformovaného fondu NN Penzijní společnosti, a.s.

Penzijní plán č. 3 Transformovaného fondu NN Penzijní společnosti, a.s. Penzijní plán č. 3 Transformovaného fondu NN Penzijní společnosti, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného fondu, které provozuje

Více

Penzijní plán č. 2. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-2/... platný od 1. 5. 2000

Penzijní plán č. 2. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-2/... platný od 1. 5. 2000 Stránka č. 1 z 11 Penzijní plán č. 2 platný od 5. 2000 Penzijní plán č. 2 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek

Více

PENZIJNÍ PLÁN HORNICKÉHO PENZIJNÍHO FONDU

PENZIJNÍ PLÁN HORNICKÉHO PENZIJNÍHO FONDU PENZIJNÍ PLÁN HORNICKÉHO PENZIJNÍHO FONDU O S T R A V A, akciové společnosti (schválený rozhodnutím Ministerstva financí ze dne 15.12.1994, č.j. 324/68856/1994) Č Á S T I Čl.1 Úvodní ustanovení (1) Tento

Více

Penzijní plán č.4 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené po ČÁST I

Penzijní plán č.4 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené po ČÁST I Penzijní plán č.4 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené po 31. 8. 2004 ČÁST I Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento penzijní plán stanoví podmínky penzijního připojištění, podmínky nároku

Více

Penzijní plán č. 5 Transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB

Penzijní plán č. 5 Transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB Penzijní plán č. 5 Transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB A. Všeobecné podmínky penzijního plánu Článek 1. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Penzijní

Více

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ Čáska 7 Ročník 2013 Vydáno dne 4. září 2013 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 1. Opaření České národní banky č. 1 ze dne 29. července 2013, kerým se zrušuje opaření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince

Více

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Třídící znak 1 0 2 0 3 6 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ZE DNE 23. ZÁŘÍ 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Česká národní banka

Více

PENZIJNÍ PLÁN Conseq Transformovaného fondu Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. Číslo 2

PENZIJNÍ PLÁN Conseq Transformovaného fondu Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. Číslo 2 PENZIJNÍ PLÁN Conseq Transformovaného fondu Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. Číslo 2 Článek I Úvodní ustanovení 1. Tento příspěvkově definovaný penzijní plán upravuje penzijní připojištění se

Více

NN Penzijní společnost

NN Penzijní společnost NN Penzijní společnost Penzijní plán č. 3 Transformovaného NN Penzijní společnos, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného,

Více

(5) Fond odpovídá za splnění závazků vůči účastníkům penzijního připojištění celým svým majetkem.

(5) Fond odpovídá za splnění závazků vůči účastníkům penzijního připojištění celým svým majetkem. schváleno Ministerstvem financí ČR 22. 7. 2004, pod č.j. 32/75.964/2004 326 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento příspěvkově definovaný penzijní plán upravuje penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále

Více

Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132. 120 84 Praha 2. Část II. Úvodní ustanovení. Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132. 120 84 Praha 2. Část II. Úvodní ustanovení. Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Část I. Úvodní ustanovení Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijním připojištěním se státním příspěvkem (dále jen "penzijní

Více

Penzijní plán č. 3 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

Penzijní plán č. 3 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření Ppl. č. 3 po transformaci Penzijní plán č. 3 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření (05/2000 08/2004) Schváleno Ministerstvem financí 28.04. 2000, pod. č.j. 323/29.897/2000 Čl. 1

Více

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004 Třídící znak 1 0 6 0 4 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ VYHLAŠUJE Ú P L N É Z N Ě N Í OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY

Více

Penzijní plán č.4 (09/2004) Penzijní fond Komerční banky, a.s. PENZIJNÍ PLÁN č.4

Penzijní plán č.4 (09/2004) Penzijní fond Komerční banky, a.s. PENZIJNÍ PLÁN č.4 Penzijní plán č.4 (09/2004) Penzijní fond Komerční banky, a.s. PENZIJNÍ PLÁN č.4 Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Tento příspěvkově definovaný penzijní plán upravuje penzijní připojištění se státním příspěvkem

Více

Penzijní plán č. 4 (09/2004)

Penzijní plán č. 4 (09/2004) Penzijní připojištění Penzijní fond Penzijní plány Penzijní plán č. 4 Penzijní plán č. 4 (09/2004) schváleno Ministerstvem financí ČR 22. 7. 2004, pod č.j. 32/75.964/2004 326 Úvodní ustanovení Čl. 1 (1)

Více

Penzijní plán č. 4 Transformovaného fondu NN Penzijní společnosti, a.s.

Penzijní plán č. 4 Transformovaného fondu NN Penzijní společnosti, a.s. Penzijní plán č. 4 Transformovaného fondu NN Penzijní společnosti, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného fondu, které provozuje

Více

Penzijní plán č. 4 (09/2004) - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

Penzijní plán č. 4 (09/2004) - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření Ppl č. 4 po transformaci Penzijní plán č. 4 (09/2004) - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření schváleno Ministerstvem financí ČR 22. 7. 2004, pod č.j. 32/75.964/2004-326 Čl. 1 Úvodní

Více

Penzijní plán č. 3 Hornického penzijního fondu Ostrava, a. s. Část I

Penzijní plán č. 3 Hornického penzijního fondu Ostrava, a. s. Část I Penzijní plán č. 3 Hornického penzijního fondu Ostrava, a. s. Část I Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále jen penzijní připojištění

Více

Věstník ČNB částka 3/2003 ze dne 4. února 2003

Věstník ČNB částka 3/2003 ze dne 4. února 2003 Třídící znak 2 0 4 0 3 6 1 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. ledna 2003 o podmínkách vorby povinných minimálních rezerv Česká národní banka (dále jen "ČNB") podle 25 a 26 zákona č. 6/1993

Více

Penzijní plán č. 4 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY

Penzijní plán č. 4 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY NN Penzijní společnost Penzijní plán č. 4 Transformovaného NN Penzijní společnos, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného,

Více

Penzijní plán č. 3. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-3/... platný od 1. 9. 2004

Penzijní plán č. 3. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-3/... platný od 1. 9. 2004 Stránka č. 1 z 12 Penzijní plán č. 3 platný od 9. 2004 Penzijní plán č. 3 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Část I. Úvodní ustanovení Článek

Více

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/20 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/20 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi

Více

Penzijní plán č. 4. penzi, vyplacených ve prospěch Účastníka, pravidel a v souladu s vybraným Penzijním výplatním schématem.

Penzijní plán č. 4. penzi, vyplacených ve prospěch Účastníka, pravidel a v souladu s vybraným Penzijním výplatním schématem. Penzijní plán č. 4 I. OBECNÉ PODMĺNKY Úvodní ustanovení Pro penzijní připojištění se státním příspěvkem dále jen ( Penzijní připojištění ), které sjednává ING Penzijní fond, a.s. (dále jen Fond ), platí

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

Penzijní plán č. 2 Spořitelního penzijního fondu, a.s.

Penzijní plán č. 2 Spořitelního penzijního fondu, a.s. 1 Penzijní plán č. 2 Spořitelního penzijního fondu, a.s. Tento příspěvkově definovaný penzijní plán, který byl vypracován v souladu s 9 a 11 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Více

PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. -89 (0) 0/2004 Článek Úvodní ustanovení. Tento příspěvkově definovaný penzijní plán byl vypracován v souladu se zákonem č. 42/994 Sb., o penzijním

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Penzijní plán V. MIK 02/2016. Strana 1

Penzijní plán V. MIK 02/2016. Strana 1 Penzijní plán V. MIK 02/2016 Článek 1 Úvodní ustanovení základní pojmy 1.1. Pro penzijní plán společnosti CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND a.s., která je od 15. 3. 2007 v obchodním rejstříku

Více

ČÁSTI: A: OBECNÉ PODMÍNKY B: ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

ČÁSTI: A: OBECNÉ PODMÍNKY B: ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY Penzijní plán č. 3 Transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB (dříve III. Penzijní plán Českomoravského penzijního fondu a.s.) ČÁSTI: A: OBECNÉ PODMÍNKY B: ZVLÁŠTNÍ

Více

STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule - - - Článek 1 Vymezení pojmů - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - Článek 2 Základní informace o Allianz dynamickém

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

ČÁSTI: A: OBECNÉ PODMÍNKY B: ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

ČÁSTI: A: OBECNÉ PODMÍNKY B: ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY Penzijní plán č. 2 transformovaného fondu Stabilita, ČSOB Penzijní společnosti, a. s. člena skupiny ČSOB (dříve II. Penzijní plán Českomoravského penzijního fondu a.s.) ČÁSTI: A: OBECNÉ PODMÍNKY B: ZVLÁŠTNÍ

Více

Penzijní plán VII. 512349 11/2012

Penzijní plán VII. 512349 11/2012 Penzijní plán VII. 512349 11/2012 1. Úvodní ustanovení základní pojmy 1.1. Pro penzijní plán společnosti AXA penzijní fond a.s. platí příslušná ustanovení zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y 112/3

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y 112/3 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 112/3 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 109 USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY doplňkového penzijního spoření ING Penzijní společnosti, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY doplňkového penzijního spoření ING Penzijní společnosti, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené mezi Účastníkem a ING Penzijní společnosti, a.s. podle zákona č. 427/2011

Více

Penzijní plán VI. AXA penzijní společnost a.s. 1. úvodní ustanovení základní pojmy. 2. druhy penzí a ostatních dávek poskytovaných společností

Penzijní plán VI. AXA penzijní společnost a.s. 1. úvodní ustanovení základní pojmy. 2. druhy penzí a ostatních dávek poskytovaných společností AXA penzijní společnost a.s. Penzijní plán VI. 512346 11/2012 1. úvodní ustanovení základní pojmy 1.1. Pro penzijní plán společnosti CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND a.s., která je od 15.3.2007

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY, kterými se řídí provozování důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření společnosti KB Penzijní společnost, a.s., platné a účinné od 1. ledna 2014 (dále jen Obchodní podmínky

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY doplňkového penzijního spoření NN Penzijní společnos, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY doplňkového penzijního spoření NN Penzijní společnos, a.s. NN Penzijní společnost SMLUVNÍ PODMÍNKY doplňkového penzijního spoření NN Penzijní společnos, a.s. Úvodní ustanovení Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součás smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany Příloha č. 1 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle zákona č. 89/01 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Sluvní strany 1. Příspěvková organizace: Obchodní akadeie, Prostějov, Palackého 18 zastoupená:

Více

PENZIJNÍ PLÁN A STATUT ČSOB Penzijního fondu Stabilita, a. s., člena skupiny ČSOB

PENZIJNÍ PLÁN A STATUT ČSOB Penzijního fondu Stabilita, a. s., člena skupiny ČSOB PENZIJNÍ PLÁN A STATUT ČSOB Penzijního fondu Stabilita, a. s., člena skupiny ČSOB ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB STATUT Čl. I Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: ČSOB Penzijní

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustanove ní zákona č. / 2011 Sb. o Obsah doplňkov ém penzijním spoření. CE LEX č.

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustanove ní zákona č. / 2011 Sb. o Obsah doplňkov ém penzijním spoření. CE LEX č. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Navrhovaný právní předpis ČR Ustanove ní zákona č. / 2011 Sb. o Obsah doplňkov ém penzijním spoření CE LEX č. Odpovídající předpis ES Ustanovení 2

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo: 2016 0003 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem

Více

Standard IAS 19 a výpočet výše rezervy na zaměstnanecké benefity. Šárka Hezoučká

Standard IAS 19 a výpočet výše rezervy na zaměstnanecké benefity. Šárka Hezoučká Sandard IAS 9 a výpoče výše rezervy na zaměsnanecké benefiy Šárka Hezoučká Agenda Rezerva na zaměsnanecké benefiy Typy zaměsnaneckých benefiů Moivace pro vorbu rezervy Sandard IAS 9 Výpoče rezervy Přírůsková

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Mikulovsko

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Mikulovsko ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o audiorech a o změně někerých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, audiorského sandardu č. 52, dalších relevanních přepisů vydaných

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016

Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016 Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (mikrograntu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na..na rok 2016 (VZOR) číslo: (uzavřená

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 (dále jen Smlouva ) podle 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY, kterými se řídí provozování důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření společnosti KB Penzijní společnost, a.s., platné od 1. ledna 2013 (dále jen Obchodní podmínky ). 1. Úvodní

Více

PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ. u ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB

PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ. u ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ u ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB Podmínky pro doplňkové penzijní spoření u ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB Čl. I Úvodní

Více

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní?

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní? Penzijní připojištění Co se změní a jak mě to ovlivní? 2 Současný penzijní systém 1. pilíř státní systém: povinný průběžný systém Binancovaný sazbou 28 % ze superhrubé mzdy 3. pilíř penzijní fondy: penzijní

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi Ekonomika podniku Kaedra ekonomiky, manažersví a humaniních věd Fakula elekroechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Kriéria efekivnosi

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20150701/I stránka 1 ze 77 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 42/1994 Sb. ČR (4053/2002 Sb.p), s úč Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 16. února 1994

Text úpln. zn. předpisu č. 42/1994 Sb. ČR (4053/2002 Sb.p), s úč Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 16. února 1994 Text úpln. zn. předpisu č. 42/1994 Sb. ČR (4053/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002 42 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 16. února 1994 č. 42/1994 Sb. ČR, o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky r SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky I. Sluvní strany Město Poděbrady Jiřího náěstí 0/1, 90 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislave Langre IČ: 0039640 bankovní spojení: Koerční banka,

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ. Č. j.: MF-13967/2015/36-1 ZPRÁVA. o výsledcích kontrol provedených u stavebních spořitelen a penzijních společností v roce 2014

MINISTERSTVO FINANCÍ. Č. j.: MF-13967/2015/36-1 ZPRÁVA. o výsledcích kontrol provedených u stavebních spořitelen a penzijních společností v roce 2014 MINISTERSTVO FINANCÍ Č. j.: MF-13967/2015/36-1 ZPRÁVA o výsledcích kontrol provedených u stavebních spořitelen a penzijních společností v roce 2014 B ř e z e n 2015 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Kontrola a dozor

Více