PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s."

Transkript

1 PENZIJNÍ PLÁN Allianz ransforovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preabule Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransforovaný fond, obsahuje zěny přío vyvolané ransforací penzijního fondu a zěny vyvolané zěnou pravidel pro poskyování sáního příspěvku podle zákona č. 427/20 Sb., o doplňkové penzijní spoření (dále jen "zákon o doplňkové penzijní spoření", keré jsou účinné ve syslu uvedeného zákona bez souhlasu účasníka penzijního připojišění. Mění se název Allianz penzijního fondu, a. s., na Allianz penzijní společnos, a. s., (dále jen penzijní společnos, a o ode dne zápisu zěny obchodní firy do obchodního rejsříku. Penzijní společnos prosřednicví Allianz ransforovaného fondu provozuje penzijní připojišění podle zákona č. 42/994 Sb., o penzijní připojišění se sání příspěvke a o zěnách někerých zákonů souvisejících s jeho zavedení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o penzijní připojišění" pro účasníky penzijního připojišění a příjece dávek, vůči niž byly závazky vyčleněny do Allianz ransforovaného fondu. Nároky účasníků a příjeců dávek zůsávají s výjikou oezení nároku na převod prosředků k jiné penzijní společnosi zachovány. Článek Základní usanovení. Penzijní připojišění se rozuí shroaždování peněžních prosředků od účasníků penzijního připojišění (dále jen účasník" a sáu poskynuých ve prospěch účasníků, nakládání s ěio prosředky a vyplácení dávek penzijního připojišění. 2. Účasníke ůže bý jen fyzická osoba sarší 8 le s rvalý pobye na úzeí České republiky, kerá uzavře s penzijní společnosí písenou slouvu o penzijní připojišění (dále jen slouva". 3. Účas na penzijní připojišění je dobrovolná. 4. Pro slouvu o penzijní připojišění se sání příspěvke (dále jen penzijní připojišění sjednanou s penzijní společnosí plaí zákon o penzijní připojišění, zákon o doplňkové penzijní spoření, občanský zákoník a eno penzijní plán s přílohou, kerá je jeho nedílnou součásí. Článek 2 Dávky penzijního připojišění Penzijní společnos poskyuje z Allianz ransforovaného fondu yo dávky:. Penze: a sarobní penzi: [] sarobní penzi doživoně vyplácenou, [2] sarobní penzi vyplácenou do sjednaného věku, b invalidní penzi, c výsluhovou penzi, d pozůsalosní penzi. 2. Jednorázové vyrovnání. 3. Odbyné. Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu / 7 Účinnos od.3.995

2 Článek 3 Vznik a rvání penzijního připojišění. Penzijní připojišění vzniká na základě písené slouvy ezi fyzickou osobou, kerá je způsobilá bý účasníke, a penzijní společnosí. Penzijní připojišění vzniká dne sanovený ve slouvě. 2. Před uzavření slouvy usí bý budoucí účasník seznáen se saue a penzijní pláne Allianz ransforovaného fondu. 3. Slouvou se penzijní společnos zavazuje poskyova účasníkovi dávky penzijního připojišění za podínek, ve výši a způsobe sanovený penzijní pláne a ouo slouvou a účasník se zavazuje plai do Allianz ransforovaného fondu příspěvky za podínek, ve výši a způsobe sanovený penzijní pláne a ouo slouvou. 4. Ve slouvě je řeba vždy sjedna poskyování někeré ze sarobních penzí podle článku 2 (dále jen yp sarobní penze" a u sarobní penze vyplácené do sjednaného věku účasníka rovněž věk, do kerého bude poskyována. 5. Při uzavření slouvy nebo v průběhu rvání penzijního připojišění před vznike nároku na sarobní nebo výsluhovou penzi ůže účasník sjedna pro případ invalidiy poskyování invalidní penze. 6. Při uzavření slouvy nebo v průběhu rvání penzijního připojišění před vznike nároku na sarobní nebo invalidní penzi ůže účasník sjedna poskyování výsluhové penze. 7. Při uzavření slouvy nebo v průběhu rvání penzijního připojišění před vznike nároku na výplau sarobní penze ůže účasník sjedna poskyování pozůsalosní penze a dobu, po kerou bude vyplácena. Tao doba činí nejéně 5 le a nejvíce 2 le. 8. Ve slouvě ůže účasník pro případ svého úrí urči fyzickou osobu, keré vznikne nárok na odbyné nebo na pozůsalosní penzi, byla-ii sjednána. (dále jen oprávněná osoba"; je-ii určeno více osob, usí účasník současně vyezi způsob rozdělení odbyného nebo pozůsalosní penze jednolivý osobá. Oprávněné osoby a způsob rozdělení odbyného nebo pozůsalosní penze jednolivý osobá ůže účasník v průběhu rvání penzijního připojišění zěni. Sdělení o éo zěně usí bý písené a spolu s jeho povrzení penzijní společnosí voří dodaek ke slouvě. 9. Před vznike nároku na výplau sarobní penze á účasník právo požáda za podínek daných zákone o penzijní připojišění a penzijní pláne o zěnu ypu sarobní penze, u sarobní penze vyplácené do sjednaného věku účasníka rovněž o zěnu věku, do kerého bude poskyována, Žádos o uo zěnu usí bý písená a spolu s její povrzení penzijní společnosí voří dodaek ke slouvě. 0. Slouva je vyhoovena ve dvou výiscích. Jeden výisk slouvy obdrží účasník, jeden obdrží penzijní společnos.. Po. lednu 203 lze slouvu uzavří pouze v případě a převodu prosředků ze zrušeného penzijního fondu, b sloučení ransforovaných fondů a c převodu prosředků účasníků zanikajícího ransforovaného fondu jiné penzijní společnosi. Článek 4 Podínky a vznik na dávky z penzijního nároků při pojišění. Nárok na sarobní penzi á účasník, pokud a se dožil 50 le, b doba placení příspěvku (dále jen pojišěná doba" činí 60 kalendářních ěsíců. 2. Nárok na invalidní penzi á účasník, pokud a sjednal ve slouvě do vzniku nároku na výsluhovou nebo sarobní penzi poskyování invalidní penze, b pojišěná doba činí 60 kalendářních ěsíců, c u byl přiznán invalidní důchod z důchodového zabezpečení, Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu 2 / 7 Účinnos od.3.995

3 d účasníkovi nevznikl nárok na sarobní nebo výsluhovou penzi. Nárok na invalidní penzi rvá do vzniku nároku na sarobní nebo výsluhovou penzi. 3. Nárok na výsluhovou penzi á účasník, pokud a sjednal ve slouvě do vzniku nároku na invalidní nebo sarobní penzi poskyovaní výsluhové penze, b pojišěná doba činí 80 kalendářních ěsíců, c účasníkovi nevznikl nárok na sarobní penzi. Nárok na výsluhovou penzi rvá do vzniku nároku na sarobní penzi. 4. Nárok na pozůsalosní penzi á oprávněná osoba, pokud a účasník sjednal ve slouvě poskyování pozůsalosní penze, b účasník zeřel a pojišěná doba činí 2 kalendářních ěsíců. 5. Nárok na jednorázové vyrovnání á účasník a íso penze před zahájení její výplay, byly-ii splněny podínky pro vznik nároku na uo penzi, b íso penze při ukončení rvalého pobyu účasníka na úzeí České republiky. 6. Nárok na odbyné náleží a účasníkovi, kerý zaplail příspěvky alespoň na 2 kalendářních ěsíců a jehož penzijní připojišění zaniklo výpovědí nebo dohodou, pokud u není vyplácena penze a nedošlo k převodu prosředků do ransforovaného fondu jiné penzijní společnosi nebo účasnických fondů penzijní společnosi b oprávněný osobá, pokud účasník zeřel a nebyla u vyplácena penze nebo vyplaceno jednorázové vyrovnání a pokud nevznikl nárok na pozůsalosní penzi. 7. Nárok na dávku penzijního připojišění vzniká dne splnění podínek sanovených zákone o penzijní připojišění, ío penzijní pláne a slouvou. Článek 5 Vznik nároku na výplau dávky penzijního a její výplaa při pojišění. Nárok na výplau dávky penzijního připojišění vzniká splnění podínek sanovených pro vznik nároku na dávku a podání písené žádosi o výplau dávky penzijního připojišění. Nároky oprávněných osob je řeba doloži úrní lise účasníka, nárok na výplau invalidní penze je řeba doloži doklade příslušného úřadu, kerý povrzuje přiznání invalidního důchodu. 2. Dávky penzijního připojišění jsou splané v ČR a v uzeské ěně. 3. Dávky penzijního připojišění se vyplácejí na adresu nebo na úče uvedený v žádosi o výplau dávky. Oznáení o zěně adresy nebo úču usí bý písené. Oznáení spolu s povrzení o jeho přijeí penzijní společnosí voří dodaek ke slouvě. 4. Penzijní společnos poukazuje dávky dopředu v pravidelných dohodnuých lhůách (ěsíčně, čvrleně, pololeně, ročně. Lhůa pro výplau dávek usí bý sanovena ak, aby výše jednolivých vyplacených dávek činila nejéně 300 Kč. Nezabezpečuje-Ii úhrn všech prosředku, keré penzijní společnos eviduje ve prospěch nároku účasníka na penzi roční penzi alespoň 300 Kč, vyplaí penzijní společnos jednorázové vyrovnání. 5. První výplaa penze nebo jiné dávky bude poukázána nejpozději do 3 ěsíců po vzniku nároku na výplau dávky. Článek 6 Příspěvky účasníků, pravidla a způsob jejich placení a posup při nesprávné placení. Výše příspěvku účasníka (dále jen příspěvek" činí iniálně 00 Kč ěsíčně, aiální výše příspěvku není oezena. Skuečná výše příspěvku bude sjednána slouvou. 2. Účasník neůže plai příspěvek na penzijní připojišění současně do více ransforovaných fondů. Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu 3 / 7 Účinnos od.3.995

4 3. Účasník á právo zěni výši svého příspěvku. Žádos o zěnu výše příspěvku usí bý písená, přičež penzijní společnos je povinna uo zěnu provés do ří ěsíců ode dne doručení žádosi o zěnu. Žádos spolu s její povrzení penzijní společnosí voří dodaek ke slouvě. Zěna výše příspěvků je ožná pouze do budoucna. 4. Účasník plaí příspěvek na první ěsíc rvání penzijního připojišění při uzavření slouvy, nebude-ii dohodnuo jinak. Příspěvky na další ěsíce plaí vždy do konce kalendářního ěsíce, na kerý se plaí, přičež příspěvek se považuje za zaplacený včas, je-ii příspěvek do konce kalendářního ěsíce připsán na úče Allianz ransforovaného fondu u jeho depoziáře. 5. Výše příspěvku účasníka se sanoví na kalendářní ěsíc. Jednou splákou lze zaplai příspěvky na více kalendářních ěsíců. 6. Účasník á právo zěni období, na něž plaí příspěvky. Žádos o zěnu plaebního období usí bý písená. Žádos spolu s její povrzení penzijní společnosí voří dodaek ke slouvě. 7. Za účasníka ůže s jeho souhlase plai příspěvky nebo jejich čás řeí osoba; účasník je povinen uo skuečnos s uvedení adresy řeí osoby přede píseně penzijní společnosi oznái. 8. Na každý kalendářní ěsíc náleží účasníkovi, kerý zaplail nebo v jehož prospěch byl na eno ěsíc zaplacen příspěvek, jeden sání příspěvek ve výši odpovídající sjednané výši příspěvku účasníka na eno ěsíc, nejvýše však ve výši odpovídající příspěvku účasníka na eno ěsíc skuečně zaplaceného, ve výši dle zákona o doplňkové penzijní spoření. Pokud účasník zaplail nebo pokud byl v jeho prospěch na eno ěsíc zaplacen příspěvek nižší než 300 Kč, nenáleží účasníkovi na eno ěsíc saní příspěvek. Zaplacený příspěvek je vždy připsán k úhrnu příspěvků zaplacených účasníke. 9. Pokud účasník zaplail příspěvek vyšší, než bylo sanoveno ve slouvě, je přeplaek veden jako čás příspěvku budoucích období. 0. V okažiku vzniku nároku na dávku penzijního připojišění končí povinnos plai příspěvky Článek 7 Odklad, přerušení a opožděné placení příspěvků a posup při jejich neplacení. Placení příspěvků se odkládá, jesliže se ak účasník a penzijní společnos píseně dohodli. 2. K přerušení placení příspěvků dochází v případě, není-ii na úče Allianz ransforovaného fondu u jeho depoziáře připsán příspěvek účasníka do konce sanoveného období, j. při neplacení a opožděné placení příspěvků. 3. Při přerušení nebo odkladu placení příspěvků nenáleží účasníkovi za příslušné ěsíce sání příspěvek. 4. Doba, po kerou došlo k přerušení placení příspěvků, se nezapočíává do pojišěné doby. Článek 8 Podíl na zisku Allianz ransforovaného fondu. Podíl na zisku Allianz ransforovaného fondu se skládá ze zaručeného podílu na zisku Allianz ransforovaného fondu a z podílu na zisku Allianz ransforovaného fondu. 2. Zaručený podíl na zisku Allianz ransforovaného fondu odpovídá 3 % roční úrokové íře, kerou je úročena průěrná výše všech prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch účasníka v dané kalendářní roce. Zaručený podíl na zisku Allianz ransforovaného fondu garanuje penzijní společnos za podínek sanovených penzijní pláne a slouvou vše účasníků včeně příjeců penzí. Teno zaručený podíl na zisku Allianz ransforovaného fondu se sává za podínek Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu 4 / 7 Účinnos od.3.995

5 sanovených penzijní pláne a slouvou součásí nároků účasníka. 3. Podíl účasníka na zisku Allianz ransforovaného fondu se u vyplácených penzí připisuje forou valorizace. 4. Účasníci usí bý jednou ročně penzijní společnosí píseně inforováni o výši všech prosředků, keré penzijní společnos eviduje v Allianz ransforované fondu penzijní společnosi ve prospěch jejich nároků z penzijního připojišění, a o savu ěcho nároků. Při zániku penzijního připojišění výpovědí nebo dohodou je penzijní společnos povinna zasla uo inforaci účasníkovi do jednoho ěsíce ode dne zániku penzijního připojišěni. 5. Penzijní společnos á nárok na úplau za provozování penzijního připojišění prosřednicví ransforovaného fondu, a o v souladu se saue Allianz ransforovaného fondu. Článek 9 Způsob výpoču dávek z penzijního připojišění a výše ěcho dávek. Způsob výpoču dávek poskyovaných z penzijního připojišění je založen na pojisně aeaických zásadách. 2. Sarobní penze se sanoví na základě příspěvkového principu z úhrnu prosředků, keré penzijní společnos eviduje ve prospěch účasníka. Výše sarobní penze závisí na pohlaví, věku, od kerého se sarobní penze vyplácí, a případně délce sjednané pozůsalosní penze (viz. příloha. 3. Výše invalidní penze se sanoví na základě příspěvkového principu z jedné řeiny úhrnu příspěvků zaplacených účasníke, jedné řeiny sáních příspěvků a jedné řeiny podílu na zisku Allianz ransforovaného fondu. Zbylé dvě řeiny úhrnu příspěvků zaplacených účasníke, sáních příspěvků a podílu na zisku Allianz ransforovaného fondu budou ponechány pro výplau sarobní respekive výsluhové penze. Výše invalidní penze závisí na době, po kerou se ao penze vyplácí (viz. příloha. 4. Vznike nároku na výsluhovou penzi končí výplaa invalidní penze. 5. Pokud účasník sjednal poskyování výsluhové penze, jsou prosředky, z nichž se výsluhová penze sanoví, vedeny odděleně. Tyo prosředky se voří z jedné řeiny příspěvků účasníka, z jedné řeiny sáních příspěvků a z jedné řeiny podílu na zisku Allianz ransforovaného fondu po dobu placení příspěvků. Po skončení placení příspěvků se k prosředků, z nichž se výsluhová penze sanoví, připisují podíly na zisku Allianz ransforovaného fondu úěrně poěru ěcho prosředků k úhrnu všech prosředků, keré penzijní společnos eviduje ve prospěch účasníka. Výše výsluhové penze závisí na době, po kerou se ao penze vyplácí (viz. příloha. 6. Pokud vznikl nárok na výplau pozůsalosní penze a sarobní penze dosud vyplácena nebyla, určí se výše pozůsalosní penze na základě příspěvkového principu z úhrnu prosředků, keré penzijní společnos eviduje ve prospěch účasníka. Výše pozůsalosní penze závisí v oo případě na době vyplácení éo penze (viz. příloha. 7. Pokud již sarobní penze vyplácena byla a vznikl nárok na pozůsalosní penzi, je výše pozůsalosní penze v den vzniku nároku na výplau rovna dosud vyplácené sarobní penzi (viz. příloha. 8. Výše jednorázového vyrovnání po vzniku nároku na penzi před vznike nároku na její výplau se sanoví jako úhrn všech prosředků, keré penzijní společnos eviduje ve prospěch nároku účasníka na penzi, íso keré se vyplácí. Výše jednorázového vyrovnání pro příjece sarobní penze se sanoví z úhrnu prosředků, keré penzijní společnos evidovala v okažiku vzniku nároku na výplau sarobní penze, po odečení úhrnu vyplacených spláek sarobní penze a po připsání podílu na zisku Allianz ransforovaného fondu za období, po keré byla sarobní penze vyplácena. 9. Výše odbyného se sanoví jako úhrn příspěvků zaplacených účasníke a podílu na zisku Allianz ransforovaného fondu odpovídajícího výši účasníke zaplacených příspěvků. Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu 5 / 7 Účinnos od.3.995

6 Článek 0 Výpověď penzijního připojišění. Účasník ůže penzijní připojišění kdykoliv píseně vypovědě. Výpovědní lhůa je dva ěsíce a začíná první dne kalendářního ěsíce, kerý následuje po doručení výpovědi penzijní společnosi. Penzijní fond účuje v případě výpovědi poplaek ve výši 200 Kč. 2. Penzijní společnos ůže penzijní připojišění píseně vypovědě pouze účasníkovi a kerý neplaí příspěvky nebo plaí příspěvky nižší než 00 Kč na jeden ěsíc po dobu alespoň šesi kalendářních ěsíců, b kerý při uzavírání slouvy uvedl nepravdivé údaje ající vliv na nárok na poskyování sáního příspěvku nebo dávky z penzijního připojišění nebo kerý zaajil skuečnosi, keré jsou rozhodné pro uzavření slouvy, c kerý nesplňuje podínky bý účasníke sanovené zákone o penzijní připojišění. Výpovědní lhůa činí dva ěsíce a začíná první dne kalendářního ěsíce, kerý následuje po doručení výpovědi účasníkovi. Na ožnos výpovědi usí bý účasník nejéně jeden ěsíc před vypovězení penzijního připojišění píseně upozorněn. 3. Penzijní společnos neůže penzijní připojišění podle odsavce 2 vypovědě, jesliže účasník splnil podínku pro vznik nároku na penzi spočívající v placení příspěvků po dobu více než 60 kalendářních ěsíců nebo by splnil uo podínku do konce výpovědní lhůy sanovené v odsavci 2. Článek Podínky převzeí peněžních prosředků z ransforovaného fondu jiné penzijní společnosi. Do Allianz ransforovaného fondu neohou vsupova noví účasníci, s výjikou a převodu prosředků ze zrušeného penzijního fondu, b sloučení ransforovaných fondů a c převodu prosředků účasníků zanikajícího ransforovaného fondu jiné penzijní společnosi. 2. Pojišěná doba, kerou účasník splnil u ransforovaného fondu jiné penzijní společnosi, od keré přechází, se započíává do pojišěné doby u Allianz ransforovaného fondu. Článek a Podínky převodu prosředků z Allianz ransforovaného fondu penzijní společnosi do účasnických fondů penzijní společnosi. Převedení prosředků účasníka z Allianz ransforovaného fondu do účasnických fondů penzijní společnosi je ožné na základě uzavření slouvy o doplňkové penzijní spoření a je bezplané. 2. Při převodu prosředků účasníka z Allianz ransforovaného fondu do účasnického fondu, je penzijní společnos povinna zaevidova převáděné prosředky v rozdělení na příspěvky účasníka, příspěvky poskynué zaěsnavaele, sání příspěvky a podíly na výnosech hospodaření Allianz ransforovaného fondu penzijní společnosi v souladu s povinnosí podle 2 zákona o doplňkové penzijní spoření; původně vedené příspěvky řeích osob se zaevidují pod příspěvky účasníka s výjikou příspěvků zaěsnavaele, keré se i nadále vedou odděleně. Při oo převodu prosředků se do spořící doby započíá dosažená pojišěná doba podle zákona o penzijní připojišění. Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu 6 / 7 Účinnos od.3.995

7 Článek 2 Další práva a povinnosi vyplývající z penzijního připojišění. Účasník je povinen bez zbyečného odkladu inforova penzijní společnos o zěnách bydlišě nebo jiných pro slouvu důležiých údajů. Za škody vzniklé nedodržení ěcho povinnosí odpovídá účasník. 2. Zeře-Ii účasník, keréu nebyla vyplácena penze, a nevznikl-ii nárok na odbyné nebo pozůsalosní penzi, sává se čáska ve výši odbyného (viz. článek 9, ods. 9 předěe dědicví, pokud jsou dědici. Článek 3 Žádosi a oznáení Veškeré žádosi a oznáení ýkající se penzijního připojišění ají právní účinek jen ehdy, jsou-ii penzijní společnosi doručeny píseně a jesliže jsou podepsané účasníke, v případě sri účasníka oprávněnou osobou nebo její zákonný zásupce. Článek 4 Zánik penzijního připojišění Penzijní připojišění účasníka zaniká dne a ukončení výplay poslední penze, b výplay jednorázového vyrovnání íso poslední penze, c na keré se účasník a penzijní společnos píseně dohodli, d ke keréu bylo penzijní připojišění vypovězeno podle článku 0, e výplay odbyného při zániku Allianz ransforovaného fondu, pokud nedošlo ke sloučení ransforovaných fondů nebo k převodu prosředků účasníka do ransforovaného fondu jiné penzijní společnosi, f ukončení rvalého pobyu účasníka na úzeí České republiky, g úrí účasníka. Článek 5 Závěrečná usanovení. Teno penzijní plán je součásí slouvy ezi penzijní společnosí a účasníke. 2. Dojde-Ii ke zěně penzijního plánu, na kerý se slouva odvolává, sává se zěna penzijního plánu součásí slouvy, jen pokud se účasník a penzijní společnos píseně dohodli na zěně slouvy. 3. Teno penzijní plán byl schválen inisersve financí ČR pod č.j. 324/3890/995 dne Článek 6. Zěny penzijního plánu vyvolané zákone schválilo předsavensvo penzijní společnosi dne Zěny penzijního plánu vyvolané zákone byly schváleny Českou národní bankou pod č.j. 202/0254/570 dne a jsou účinné dne Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu 7 / 7 Účinnos od.3.995

8 Příloha k penzijníu plánu Příloha k penzijníu plánu Allianz ransforovaného fondu Účinnos od.3.995

9 Obsah:. Používané syboly Sav příspěvků účasníka, sáních příspěvků a zaručeného podílu na zisku Výše prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na penze Výše prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na sarobní penzi po vzniku nároku na její výplau Výše prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na invalidní penzi po vzniku nároku na její výplau Výše prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na výsluhovou penzi po vzniku nároku na její výplau Výše prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch pozůsalých osob po sri účasníka po dobu rvání nároků na výplau pozůsalosní penze Výše prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na pozůsalosní penzi po dobu rvání nároku na výplau sarobní penze Sav podílů na zisku účasníka Způsob výpoču výše penzí Výpoče výše sarobní a pozůsalosní penze Výpoče výše invalidní penze Výpoče výše výsluhové penze Výpoče výše pozůsalosní penze, pokud účasník zeřel před vznike nároku na výplau sarobní penze Zaokrouhlení...6 Příloha k penzijníu plánu Allianz ransforovaného fondu Účinnos od.3.995

10 . Používané syboly sybol pro násobení věk účasníka k dau příslušného výpoču z věk účasníka sjednaný jako konec výplay sarobní penze s zbývající doba výplay invalidní penze u zbývající doba výplay výsluhové penze i 0.03 roční úroková íra pro výpoče zaručeného podílu na zisku j ěsíční úroková íra odpovídající při složené úrokování roční úrokové íře i j ( i / 2 v diskonní fakor pro výpoče penzí v, 03 a n počáeční hodnoa jednokové penze vyplácené po dobu n le (předelhůní n a n v... v D diskonovaný poče žijících ve věku. Diskonováno při říprocenní úrokové íře. Poče žijících je sanoven zvlášť pro uže a zvlášť pro ženy. Základe pravděpodobnosí úrí jsou úrnosní abulky pro uže a ženy vydané Český saisický úřade. N C M w D 0, kde w je horní ez věku v úrnosních abulkách diskonovaný poče zeřelých ve věku w C 0 K sav příspěvků účasníka v ěsíci rvání slouvy 2K sav příspěvků sáu v ěsíci 3KU sav zaručeného podílu účasníka na zisku v ěsíci odpovídající příspěvků účasníka 3KS sav zaručeného podílu účasníka na zisku v ěsíci odpovídající příspěvků sáu 4KU sav podílu účasníka na zisku v ěsíci odpovídající příspěvků účasníka 4KS sav podílu účasníka na zisku v ěsíci odpovídající příspěvků sáu VP( výše prosředků v ěsíci, z nichž se sanoví výsluhová penze ( ěsíc rvání slouvy na konci kalendářního roku P výše vyplácené roční penze (k výplaě od roku r sjednaná délka pozůsalosní penze V celková výše výnosů Allianz ransforovaného fondu v kalendářní roce NK celková výše nákladů Allianz ransforovaného fondu v kalendářní roce IU průěrná výše úhrnu příspěvků účasníka a podílu na zisku Allianz ransforovaného fondu odpovídajícího příspěvků účasníka evidovaných Allianz ransforovaný fonde pro nároky na penze, u kerých dosud nevznikl nárok na výplau, v kalendářní roce IS průěrná výše úhrnu příspěvků sáu a podílu na zisku Allianz ransforovaného fondu odpovídajícího příspěvků sáu evidovaných Allianz ransforovaný fonde pro nároky na penze, u kerých dosud nevznikl nárok na výplau, v kalendářní roce souče IU a IS všech účasníků RB H (Y výše prosředků evidovaných ve prospěch účasníka nebo pozůsalé osoby na penzi Y v kalendářní ěsíci. Y nabývá hodnoy ST pro doživoní sarobní penzi, SV pro sarobní penzi vyplácenou do sjednaného věku, IN pro invalidní penzi, VY pro výsluhovou penzi a PO nebo PS pro pozůsalosní penzi δh (Y zěna výše prosředků evidovaných ve prospěch účasníka na penzi Y na konci kalendářního roku v důsledku připsání podílu na zisku RP souče H ( (Y všech účasníků (pro všechna Y kroě PS Příloha k penzijníu plánu Allianz ransforovaného fondu 2 Účinnos od.3.995

11 c koeficien udávající proceno rozdělení zisku účasníků v kalendářní roce 2. Sav příspěvků účasníka, sáních příspěvků a zaručeného podílu na zisku Sav příspěvků účasníka se rovná úhrnu všech skuečně zaplacených příspěvků účasníka. Sav zaručeného podílu na zisku odpovídající příspěvků účasníka se určí ze vzahů 3KU 0 0 3KU 3KU - j ( K - 3KU - pro > 0 Sav příspěvků sáu se rovná úhrnu všech příspěvků sáu zaplacených ve prospěch účasníka. Sav zaručeného podílu na zisku odpovídající příspěvků sáu se určí ze vzahů 3KS 0 0 3KS 3KS - j ( 2K - 3KS - pro > 0 Čáska ve výši zaručeného podílu účasníka na zisku ( 3 KU ( - 3KU (-2 3KS ( - 3KS (-2 nad podíl účasníka na zisku se za kalendářní rok sává součásí nákladů penzijní společnosi, neboť je připsána k dobru účasníka bez ohledu na o, jesli byl docílen zisk. 3. Výše prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na penze 3.. Výše prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na sarobní penzi po vzniku nároku na její výplau Pokud v ěsíci rvá nárok na výplau doživoní sarobní penze, přičež věk účasníka je le, plaí pro výši prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na uo penzi N H ( ST P D Pokud v ěsíci rvá nárok na výplau sarobní penze, přičež je sjednán věk z jako konec její výplay, plaí pro výši prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na uo penzi N N z H ( SV P D 3.2. Výše prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na invalidní penzi po vzniku nároku na její výplau Pro yo prosředky plaí v ěsíci, kerý se shoduje s ěsíce konce výplay invalidní penze, H (IN P a s 3.3. Výše prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na výsluhovou penzi po vzniku nároku na její výplau Pro yo prosředky plaí v ěsíci, kerý se shoduje s ěsíce konce výplay výsluhové penze, H (VY P a u 3.4. Výše prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch pozůsalých osob po sri účasníka po dobu rvání nároků na výplau pozůsalosní penze Pokud je sjednaná délka výplay pozůsalosní penze rovna r a ao penze je již vyplácena po dobu d, plaí pro výši prosředků evidovaných na uo penzi ve výroční ěsíc počáku její Příloha k penzijníu plánu Allianz ransforovaného fondu 3 Účinnos od.3.995

12 výplay H (PS P a r-d 3.5. Výše prosředků, keré Allianz ransforovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na pozůsalosní penzi po dobu rvání nároku na výplau sarobní penze Pokud je vyplácena doživoní sarobní penze a současně je sjednána pozůsalosní penze s dobou výplay r, plaí pro výši prosředků evidovaných ve prospěch účasníka na pozůsalosní penzi M H ( PO P ar D Pokud je vyplácena sarobní penze do sjednaného věku z a současně je sjednána pozůsalosní penze s dobou výplay r, plaí pro výši prosředků evidovaných ve prospěch účasníka na pozůsalosní penzi M M z H ( PO P ar D 4. Sav podílů na zisku účasníka Hodnoa IU se za prvý kalendářní rok určí ze vzahu ( IU ( Ki 3KU i ( i Hodnoa IS se za prvý kalendářní rok určí ze vzahu ( IS ( 2 Ki 3KSi ( i Forálně definujee 4 KU 4KS 0 pro rovno nebo enší než 0. Pro účasníka, u kerého dosud nezačala výplaa penze, se určí sav podílu účasníka na zisku odpovídající příspěvků účasníka ze vzahů 4KU 4KU (-2 pro (( - 2 < < ( 4 KU ( 4KU ( 2 c ( V NK IU 00 ( RB RP Pro účasníka, u kerého dosud nezačala výplaa penze, se určí sav podílu účasníka na zisku odpovídající příspěvků sáu ze vzahů 4KS 4KS (-2 pro (( - 2 < < ( c ( V NK 4 KS( 4KS( 2 IS 00 ( RB RP Hodnoa IU se od druhého kalendářního roku určí ze vzahu 2 IU ( K ( i 3KU ( i 4KU ( 2 2 i Hodnoa IS se od druhého kalendářního roku určí ze vzahu 2 IS ( 2K ( i 3KS( i 4 KS( 2 2 i Pro účasníka, u kerého rvá nárok na výplau penze Y, Y se nerovná PS, se rozdělí podíl na zisku forou valorizace úěrně výši prosředků evidovaných ve prospěch účasníka na uo penzi na konci kalendářního roku: Příloha k penzijníu plánu Allianz ransforovaného fondu 4 Účinnos od.3.995

13 c ( V NK δ H ( Y H ( ( Y 00 ( RB RP δh ( Y P P H ( ( Y P 5. Způsob výpoču výše penzí Výše roční penze se sanoví z rovnice pro výpoče prosředků evidovaných ve prospěch účasníka na uo penzi. Výše penze vyplácené v jiné lhůě se sanoví jako příslušná čás roční penze. 5.. Výpoče výše sarobní a pozůsalosní penze Pokud není sjednána pozůsalosní penze, určí se výše sarobní penze s výplaou od ěsíce v roce z rovnice H (ST K 2K 3KU 4KU 3KS 4KS pro Y ST nebo SV, j. pro doživoní sarobní penzi z rovnice K 2K 3KU 4KU 3KS 4KS P N D a pro sarobní penzi vyplácenou do věku z účasníka z rovnice K 2K 3KU 4KU 3KS 4KS P N N z D Hodnoy savů příspěvků K, 2 K, 3 KU, 4 KU, 3 KS a 4KS se současně vynulují. Pokud je sjednána pozůsalosní penze s délkou výplay r, určí se výše sarobní a současně pozůsalosní penze z rovnice H (ST H (PO K 2K 3KU 4KU 3KS 4KS j. pro doživoní sarobní penzi z rovnice K 2K 3KU 4KU 3KS 4KS P N M ar D D a pro sarobní penzi vyplácenou do věku z účasníka z rovnice K 2K 3KU 4KU 3KS 4KS P N N z M M z ar D D Hodnoy savů příspěvků K, 2 K, 3 KU, 4 KU, 3 KS a 4KS, se současně vynulují Výpoče výše invalidní penze Výše invalidní penze vyplácené od ěsíce v roce se určí z rovnice H ( IN ( K 2K 3KU 4KU 3KS 4KS 3 j. z rovnice Příloha k penzijníu plánu Allianz ransforovaného fondu 5 Účinnos od.3.995

14 K 2K 3KU 4KU 3KS 4KS P 3 as Současně s í se hodnoy savů příspěvků K, 2 K, 3 KU, 4 KU, 3KS a 4 KS sníží na dvě řeiny svých hodno Výpoče výše výsluhové penze Výše výsluhové penze vyplácené od ěsíce v roce se určí z rovnice H (VY VP( j. z rovnice VP( P a u Současně s í se hodnoy savů příspěvků K, 2 K, 3 KU, 4 KU, 3KS a 4KS sníží na dvě řeiny svých hodno, pokud nebyla vyplácena invalidní penze, a na jednu polovinu svých hodno, pokud invalidní penze vyplácena byla. Prosředky ve výši VP( se vedou odděleně Výpoče výše pozůsalosní penze, pokud účasník zeřel před vznike nároku na výplau sarobní penze Pokud účasník zeřel před vznike nároku na výplau sarobní penze, určí se výše pozůsalosní penze vyplácené od ěsíce v roce z rovnice H (PS K 2K 3 KU 4KU 3KS 4KS j. z rovnice K 2K 3KU 4KU 3KS 4KS P a r Hodnoy savů K, 2 K, 3 KU, 4 KU, 3 KS a 4KS, se současně vynulují. 6. Zaokrouhlení V průběhu výpoču se ezivýsledky nezaokrouhlují. Konečné výsledky všech výpočů se zaokrouhlují aeaicky na celé koruny. Příloha k penzijníu plánu Allianz ransforovaného fondu 6 Účinnos od.3.995

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah:

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah: Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení Čl. 2 Vznik a trvání penzijního připojištění Čl. 3 Dávky penzijního připojištění Čl. 4 Podmínky a vznik nároků na dávky z penzijního

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000 Stránka č. 1 z 10 Penzijní plán č. 1 platný do 30. 4. 2000 Penzijní plán č.1 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijním

Více

NN Penzijní společnost

NN Penzijní společnost NN Penzijní společnost Penzijní plán č. 3 Transformovaného NN Penzijní společnos, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného,

Více

Penzijní plán č. 4 (09/2004)

Penzijní plán č. 4 (09/2004) Penzijní připojištění Penzijní fond Penzijní plány Penzijní plán č. 4 Penzijní plán č. 4 (09/2004) schváleno Ministerstvem financí ČR 22. 7. 2004, pod č.j. 32/75.964/2004 326 Úvodní ustanovení Čl. 1 (1)

Více

Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132. 120 84 Praha 2. Část II. Úvodní ustanovení. Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132. 120 84 Praha 2. Část II. Úvodní ustanovení. Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Část I. Úvodní ustanovení Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijním připojištěním se státním příspěvkem (dále jen "penzijní

Více

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/20 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. -89 (0) 0/2004 Článek Úvodní ustanovení. Tento příspěvkově definovaný penzijní plán byl vypracován v souladu se zákonem č. 42/994 Sb., o penzijním

Více

Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany Příloha č. 1 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle zákona č. 89/01 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Sluvní strany 1. Příspěvková organizace: Obchodní akadeie, Prostějov, Palackého 18 zastoupená:

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY, kterými se řídí provozování důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření společnosti KB Penzijní společnost, a.s., platné a účinné od 1. ledna 2014 (dále jen Obchodní podmínky

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Studie z předmětu KMA/MAB, LS 2009/2010, A09N0169P Finanční informatika a statistika tomi.rosi@seznam.cz

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský socálí fod Praha & EU: Ivesujee do vaší budoucos Ekooka podku aedra ekooky, aažersví a huaích věd Fakula elekroechcká ČVUT v Praze Ig. učerková Blaka, 20 Úrokový poče, základy fačí aeaky (BI-EP)

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

ZÁKON. ze dne 16. února 1994 ČÁST PRVNÍ. Penzijní připojištění HLAVA PRVNÍ. Základní ustanovení

ZÁKON. ze dne 16. února 1994 ČÁST PRVNÍ. Penzijní připojištění HLAVA PRVNÍ. Základní ustanovení Změna: 61/1996 Sb. Změna: 15/1998 Sb. Změna: 170/1999 Sb. Změna: 170/1999 Sb. (část) Změna: 353/2001 Sb. 42 ZÁKON ze dne 16. února 1994 o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Statut. AXA penzijní fond a.s.

Statut. AXA penzijní fond a.s. Statut AXA penzijní fond a.s. ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1) Obchodní firma: AXA penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 2) Sídlo: Úzká 8/488, 602 00 Brno 3) Identifikační číslo: 61 85 98 18 4) Povolení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úvod. Práva a povinnosti z doplňkového penzijního spoření se řídí zákonem č. 427/2011

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Penzijní plán č. 4 ING Penzijního fondu, a.s.

Penzijní plán č. 4 ING Penzijního fondu, a.s. Penzijní plán č. 4 ING Penzijního fondu, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Pro penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále jen Penzijní připojištění ), které sjednává ING Penzijní fond, a.s.

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

428/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011,

428/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011, 428/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření Změna: 192/2012 Sb. Změna: 399/2012

Více

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní?

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní? Penzijní připojištění Co se změní a jak mě to ovlivní? 2 Současný penzijní systém 1. pilíř státní systém: povinný průběžný systém Binancovaný sazbou 28 % ze superhrubé mzdy 3. pilíř penzijní fondy: penzijní

Více

Prezentace č. 1. Prezentace. Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB?

Prezentace č. 1. Prezentace. Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB? Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB? 1. Zákonné požadavky + znalosti z finančního trhu Právní předpisy související s činností Zákon 426/2011 Sb., o důchodovém

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Moravec Alexandr a Moravcová Helena Dlouhý Most 121,46312 (dále jen strana "Budoucí na straně jedné a povinná") Obec Dlouhý Most, IČO: 46744941, Se sídlem: č.p. 193,463 12 Dlouhý Most, zastoupená: Ing.

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

Tel. č.: IČO: DIČ: Bankovní spojení:

Tel. č.: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Příloha č. 5 DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ dle ust. 68 odst. 2 a 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen Dohoda ) kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 403/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2012, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: I I I a. N á v r h ZÁKON ze dne 2015 o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje ukončení

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ Raiffeisen stavební spořitelna a.s. se sídlem Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3, IČ 492 41 257, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B 2102 (dále jen stavební spořitelna ) v souladu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5691 428 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

ČÁST PRVNÍ. Penzijní připojištění HLAVA PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Penzijní připojištění HLAVA PRVNÍ. Základní ustanovení Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

Osobní finance Spoření

Osobní finance Spoření Osobní finance Spoření Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Spoření vklady a jejich klasifikace běžné

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená mezi SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY poskytovatelem sociální služby: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Lipník 110, 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Zastoupený

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKO. ze dne.. 2011, o doplňkovém penzijním spoření ČÁST PRV Í OBEC Á USTA OVE Í

V l á d n í n á v r h ZÁKO. ze dne.. 2011, o doplňkovém penzijním spoření ČÁST PRV Í OBEC Á USTA OVE Í I I I b V l á d n í n á v r h ZÁKO ze dne.. 2011, o doplňkovém penzijním spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRV Í OBEC Á USTA OVE Í 1 Základní ustanovení (1) Tento zákon

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z Allianz penze Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze S vámi od A do Z Tento materiál byl vyhotoven ke dni 1. 1. 2013 Tři penzijní pilíře Od 1. ledna 2013 je důchodový systém

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

42/1994 Sb. ZÁKON ze dne 16. února 1994

42/1994 Sb. ZÁKON ze dne 16. února 1994 stav k 30.6.2009 do částky 59/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Změny 42/1994 Sb. stav k 31.12.2009 X stav k 31.12.2011 [31.12.2011] 42/1994 Sb. ZÁKON ze dne 16. února 1994 o penzijním připojištění se státním

Více

SMLOUVA O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA

SMLOUVA O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA Město Kolín Odbor správy bytových a nebyt. prostor Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-mail: sprava.budov@mukolin.cz pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ VE ZNĚNÍ DODATKU Č.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ VE ZNĚNÍ DODATKU Č. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. se sídlem Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3, IČ 492 41 257, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B 2102 (dále jen stavební spořitelna ) v souladu

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více