KORÁN, SUNNA VĚDECKÉ POZNATKY. Islámská nadace v Brně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KORÁN, SUNNA VĚDECKÉ POZNATKY. Islámská nadace v Brně"

Transkript

1 KORÁN, SUNNA & VĚDECKÉ POZNATKY Islámská nadace v Brně

2

3 Předmluva V této knize jsou použité citace z překladu koránu do češtiny od PhDr. Ivana Hrbka. Na přípravě této brožurky se podíleli: Lukáš Lhoťan, Emir Omič, Lukáš Větrovec, Jalal Attasi, Muneeb Hassan Alrawi, Petra Haisam. Děkujeme také všem sponzorům, kteří nám umožnili vydání této brožurky. 4

4 Islám a věda Islám považuje vzdělání za nejdůležitější podmínku správného poznání a uznání uctívání Boha. Samotný Bůh lidem v Koránu přikazuje, aby se vzdělávali, poznávali svět kolem sebe a uvažovali o něm, neboť vše, co v něm je, svědčí o existenci Boha. Rci: Cestujte po zemi a popatřete, jak On zahájil stvoření! Potom Bůh uskuteční druhé stvoření, vždyť Bůh je všemocný nad každou věcí. (Korán, 29:20) Bůh také v Koránu jasně hovoří, že pouze ti, kdož se vzdělávali mohou dosáhnout poznáni skutečné víry: A On je ten, jenž pro vás stvořil hvězdy, abyste se mohli podle nich řídit v temnotách souše i moře. Takto My činíme srozumitelnými znamení pro lid, jenž schopen je poznáni. (Korán, 6:97) Což neuvažovali o království nebes a země a o tom, co Bůh stvořil z věcí, a o tom, že lhůta jejich se již možná přiblížila? (Korán, 7:185) Věru ve stvoření nebes a země a ve střídání noci a dne je znamení pro lidi rozmyslem nadané, kteří vzývají Boha stojíce, sedíce i ležíce a kteří přemýšlejí o stvoření nebes a země a říkají: Pane náš, Tys věru nestvořil toto vše pro nic za nic - sláva Tobě! (Korán, 3:191) Také Prorok Mohamed podněcoval ve svých společnících touhu po získání co největší možné úrovně vzdělání a vzdělaní lidé se u něj těšili mnohem větší vážnosti, než lidé nevzdělaní. Jak pravil: Kdo se vydal cestou hledání vědy, toho Bůh povede cestou k ráji. Andělé kladou svá křídla spokojenosti na hledače znalosti. A pro znalce žádají o odpuštění všichni, kdož jsou v nebesích nebo na zemi i v moři. A přednost znalého před uctívačem, je jako přednost měsíce před ostatními planetami. V pravdě, znalci jsou dědici proroků. A po prorocích nedědí zlaťáky či stříbrňáky, nýbrž dědí znalost. A kdo z tohoto dědictví bere, tak bere hojného štěstí. (Sunan at-tirmizí, výrok č. 2606) Vzdělaní muslimové se mezi sebou také již od dob Proroka podněcují v dalším vzdělávání a diskutují mezi sebou o vědeckých otázkách s jednoznačným odhodláním obětovat poslední peníze za vzdělání, neboť pouze vzdělaní lidé jsou naději pro budoucnost. Vzdělaní jsou nejlépe chráněni před pokoušením satana na své cestě poznávání Boha. Ale obecně věda chrání životni prostředí a lidský život před vším nevhodným. 5

5 Věda a Korán Korán je Boží Slovo, které seslal Bůh poslednímu Proroku Mohamedovi prostřednictvím anděla Gabriela. Korán je v prvé řadě knihou náboženskou, ale jako poslední poselství od Boha k lidstvu obsahuje také mnoho indicií, které mají pomoci lidem hledajícím podstatu existence vesmíru a lidského rodu, hledajícím cestu k Bohu a k Jeho poselství. A rci: Sláva Bohu, který vám znamení Svá ukáže, a pak je poznáte! A Pán váš není vůči tomu, co činíte, lhostejný! (Korán, 27:93) Tedy, když Bůh seslal Mohamedovi Korán, seslal ho s cílem podpořit poselství o existenci jednoho jediného Boha a Jeho posledního Proroka, Mohameda. Od chvíle zjevení Koránu lidé studují koránský text a objevují stéle nové a nové poznatky, které předchozí generace lidí nebyly schopné poznat pro nedokonalost a omezenost svých možností a schopností. Některé z těchto poznatků uvádíme v této knize, s cílem ukázat čtenářům krásu, jednoduchost a pravdivost Božího slova Koránu. Korán je unikátem sám o sobě a to nejen z důvodu stylistiky textu a dokonalosti jazyka, ale i faktem, že se jedná o jedinou existující knihu, která je používána v každodenním životě již více jak 1400 let a nebylo v ni změněno ani jedno slovo, či písmeno. Ve skutečnosti je Korán výzvou každému člověku, aby o jeho obsahu přemýšlel a přemýšlel i o faktu, jak je možné, že obsahuje mnoho znalostí a poznatků, které nejenže nemohl znát Mohamed, ale nebyly známy ani lidem v době, kdy byl Korán seslán. Již Prorok prosazoval, aby mešita sloužila nejen jako místo modliteb, ale i jako škola 1. Tento Prorokův příkaz byl později potvrzen druhým muslimským chalífou Omarem al-chattábem, který přímo nařídil, aby v každé mešitě byla vybudována škola, kterou museli povinně navštěvovat všechny děti. V dobách rozkvětu islámské civilizace prakticky neexistovala mezi muslimy negramotnost. 2 1 Příkaz vzdělávat v mešitách negramotné v základech čtení, psaní a dalších vědách je obdobou dnešní povinné školní docházky. 2 Více podrobnosti v knize Arabské Španělsko a evropská vzdělanost, od Juana Verneta. 6

6 Vznik vesmírů V moderní kosmologii (vědě studující vesmír) je dnes nejuznávanější teorii o vzniku a vývoji vesmíru teorie velkého třesku (anglicky Big Bang Theory). Tato teorie obsahuje prvky obecné relativity a kvantové fyziky. Podle této teorie vznikl celý náš vesmír z nekonečně malého bodu o nekonečně velké hustotě. Tento bod byl jak počátkem hmoty a prostoru, tak i počátkem Obrázek 1 času. V určitý okamžik tento bod explodoval při tzv. velkém třesku a tím vznikl náš dnešní vesmír, který se začal rozpínat. Jak se vesmír dál rozpínal, jeho teplota dále klesala, což vedlo k dalším procesům, které umožnily vznik atomů. Časem se začaly hustější oblasti vesmíru díky gravitaci dále zahušťovat. Vytvořila se tak oblaka plynu, galaxie a hvězdy, které dnes můžeme pozorovat. Na obrázku v pravém rohu této stránky vidíte fotografii jednoho z těchto shluků plynů ve vesmíru. Pro pozorovatele ze Země vypadá shluk těchto plynů jako obláček dýmu. A právě této podoby si všimli vzděláni lidé dnešní doby a zaujala je shoda těchto poznatků s jedním veršem Koránu: Potom se Bůh k nebi vztyčil, jenž dýmem jenom bylo (Korán, 41:11) Obrázek 1 je v atlasu vesmíru popsán následujícími slovy: Nová hvězda formující se z mračna plynu a prachu, který je zbytkem plynů, ze kterého vznikl celý vesmír. 3 Poznatek, že všechny objekty ve vesmíru, včetně naši země a měsíce, vznikly z oblak plynů a prachu je velice důležitý, neboť nás vede k dalšímu verši Koránu: Což ti, kdož nevěří, nevidí, že nebesa a země byly pevně spojeny a že Bůh je od sebe odtrhl a že z vody vše živé učinil? Což neuvěří? (Korán, 21:30) 3 The, Space Atlas, Heather a HHenbest, str

7 Země vznikla přibližně před 4,6 miliardami let ze shluku prachu a plynu, jenž obíhal kolem rodícího se slunce. Srážkami prachových částic se začala formovat tělesa, která svou gravitací přitahovala další částice a okolní plyn. Tato tělesa se navzájem shlukovala do větších těles z nich vznikly dnešní planety sluneční soustavy. 4 Muslimští učenci vysvětlili předchozí verš tak, že nebe a Země byly jedno, a že Bůh je oddělil a vytvořil sedmero nebes a Zemi. Jenže kvůli omezením vědy a technologie v době zjevení Koránu a v následujících staletích, nebyli schopni podat více informací o tom, jak přesně byla nebesa a Země vytvořena. Co učenci mohli udělat bylo, vysvětlit přesný význam každého arabského slova v textu a jeho všeobecný význam. V arabském originálním znění tohoto verše se Profesor Alfred Kroner vyskytují slova ratq a fataq. Slovo ratq lze přeložit jako "entita" "sešité" "spojené" nebo "sevřené". Význam těchto překladů je něco, co je smícháno, ale má oddělenou a odlišnou existenci. Slovo fataq se překládá jako "rozpáral" "rozštěpil na kusy" "oddělil" nebo "otevřel je". Tyto významy implikují, že něco počalo existovat rozdělením nebo roztržením. Vzdělaní muslimové se obrátili se svými objevy v textu Koránu k expertům na geologii a vznik vesmíru a požádali je o vyjádření. Jedním z dotazovaných byl profesor geologie a vedoucí katedry geologie Alfred Kroner z univerzity Johannese Gutenberga v Meinzu v Německu. Po pečlivém prostudováni výše uvedených veršů Koránu odpověděl: Vezmeme-li v potaz původ Mohameda myslím, že je nemožné, aby mohl vědět věci, jako je původ vesmíru, protože vědci na tento poznatek přišli teprve před několika lety pomocí velice složité a vyspělé technologie. Někdo před čtrnácti sty lety, který nevěděl nic o nukleární fyzice, nemohl sám přijít na to, že země a nebesa mají společný původ. 5 4 KLEZCEK, Josip. Velká encyklopedie vesmíru. 1. vyd. Praha : Academia, ISBN X. s Citováno z videokazety This is the Truth, a Yutube.com 8

8 Rozpínající se vesmír Až do počátku dvacátých let 20. století se věřilo, že vesmír vždycky existoval; a také, že jeho velikost je pevně daná a neměnná. Avšak roku 1912 americký astronom Vesto Slipher učinil objev, který měl brzy změnit názory astronomů na vesmír. Slipher zaznamenal, že galaxie se obrovskými rychlostmi vzdalují od Země. Tato pozorování poskytla první důkaz pro teorii rozpínajícího se vesmíru. 6 V roce 1916 Albert Einstein formuloval svou Všeobecnou teorii relativity, která naznačila, že vesmír se musí buď rozpínat nebo smršťovat. Potvrzení teorie rozpínajícího se vesmíru přišlo konečně až v roce 1929 z rukou dobře známého amerického astronoma Edwina Hubblea. Pozorováním rudých posunů 7 ve vlnových délkách světla vydávaného galaxiemi, Hubble shledal, že galaxie nestojí na místě; naopak se ve skutečnosti pohybují od nás rychlostí přiměřenou jejich vzdálenosti od Země (to jest, čím dále, tím rychleji, Hubbleův zákon). Jediným vysvětlením proto je, že vesmír se rozpíná. Hubbleův objev je považován za jeden z největších objevů v historii astronomie. V roce 1929 publikoval poměr rychlost-čas, který je podstatou moderní kosmologie. V následujících letech, s dalšími pozorováními, byla teorie rozpínajícího se vesmíru přijata vědci i astronomy. Jenže, dost zvláštně, dávno před objevem dalekohledu a dlouho předtím, než Hubble publikoval svůj zákon, Prorok Mohamed recitoval svým Společníkům koránský verš, který stanovuje, že vesmír se rozšiřuje: Nebe jsme důkladně postavili, vždyť My jsme jeho rozšiřovateli. (Korán, 51:47) V době zjevení Koránu bylo slovo "vesmír" neznámé a lidé používali pojem nebe pro všechno ležící mimo Zemi. V tomto verši "nebe" poukazuje na známý vesmír, který se rozšiřuje, tak jako stanovuje Hubbleův zákon. Hubble také zjistil, že galaxie se nevzdalují pouze od Země, ale i od sebe navzájem. To znamená, že vesmír se rozpíná všemi směry, tak jako se rozpíná balónek plněný vzduchem. Hubbleova nová zjištění položila základ pro teorii Velkého třesku. Teorii Velkého třesku stanovuje, že před asi miliardami let vesmír vnikl z jednoho extrémně žhavého a hustého bodu, a že cosi spustilo tuto explozi, takže vesmír začal existovat. Od té doby se vesmír rozpíná z tohoto jediného bodu. 8 6 První tři minuty, moderní pohled na původ vesmíru, Weinberg. 7 Když se světlo, které objekt vyzařuje, blíží směrem k červené oblasti spektra,znamená to, že se vzdaluje. (http://bjp.org.cn/apod/glossary.htm ) 8 Část tohoto textu je překladem článku Korán, rozpínající se vesmír a teorie velkého třesku od Šarífa al- Kásimího. 9

9 Původ železa Bůh říká: a seslali jsme (z nebe) také železo, v němž je veliká moc a užitek pro lidi (Korán, 57:25) Arabské slovo anzalná použité v tomto verši v arabském originálu Koránu, je překládáno jako spustili jsme, seslali jsme, toto slovo je v Koránu vždy užito doslovně ve významu déšť je sesílán, nebo zjevení bylo sesláno. Na základě moderních vědeckých poznatků dospěli vědci k jasnému závěru, že železo vzniká v supernovách (tj. určitý typ stádia vývoje hvězd) a součástí zemského systému se stalo prostřednictvím dávné exploze supernovy. Železo nepochybně nepochází z našeho hvězdného systému, neboť teplota našeho Slunce není vyhovující pro vznik železa. Slunce má povrchovou teplotu okolo stupňů Celsia a teplota jádra se pohybuje okolo 20 milionů stupňů. Železo však může vznikat pouze ve hvězdách daleko větších, než je naše Slunce, jejichž teplota dosahuje několika stovek milionů stupňů. Když množství železa ve hvězdě přesáhne určitou mez, hvězda jej už nemůže dál pojmout a později exploduje jako to, co je nazýváno nova nebo supernova. Tato exploze umožní další rozptyl železa do vesmíru. 9 Takto vyvržené železo následně letí vesmírem a je sesíláno dále, i na naši Zemi. V knize nazvané Přírodní osud mikrobiolog Michael Denton vyzdvihuje důležitost železa: Žádný z kovů není tak nezbytný pro život, jako železo. Je to akumulace železa v centru hvězdy, která způsobí explozi supernovy a následné rozptýlení jeho atomů do vesmíru. Bylo to zatažení železa do centra prvotní Země gravitací, co vyvolalo zahřání, které způsobilo začátek chemické diferenciace Země, vznik prvotní atmosféry a následně hydrosféry. Je to tekuté železo v jádru země, které se chová jako gigantické dynamo a vytváří magnetické pole Země, které v návratu generuje Van Allenovi radiační pásy, jenž chrání povrch Země před destruktivní kosmickou radiací a ochraňuje klíčovou ozónovou vrstvu před zničením kosmickým zářením Bez atomů železa by ve vesmíru neexistoval život na bázi uhlíku; žádná supernova, žádné teplo v prvotní Zemi, ani atmosféra, ani hydrosféra. Nebylo by ochaného magnetického pole, Van Allenových radiačních pásů, ozonové vrstvy, hemoglobinu v krvi, nebylo by kovu k reakci s kyslíkem a oxidačního metabolismu. Propojení a intimní vztah mezi životem a železem, mezi červenou barvou krve a smrtí jakési vzdálené hvězdy, neukazuje jen na důležitost kovů v biologii, ale také biocentritu vesmíru 10 9 Priscilla Frisch, The Galactic Environment of the Sun, American Scientist, January-February Michael J. Denton, Nature s Destiny (The Free Press: 1998),

10 Ochranné prvky atmosféry Bůh v Koránu hovoří o tom, že nejprve stvořil zemi a pak kolem ni vytvořil atmosféru: On je ten, jenž pro vás stvořil vše, co na zemi je, potom se k nebi obrátil a v sedmi nebesích je vyrovnal. On věru všech věcí je znalý. (Korán, 2:29) Lidé studující Korán a jeho význam si všimli, že pomoci moderních technologii dospěli někteří vědci k následujícímu rozdělení složeni atmosféry na základě funkcí jednotlivých jejich vrstev: 1. ionosféra - obsahuje elektricky nabité částice (ionty). Sahá přibližně od začátku mezosféry až do výšky 550 km. Umožňuje odraz rádiových vln. 2. exosféra - nachází se nad ionosférou. V této oblasti zemská atmosféra přechází do kosmického prostoru. 3. magnetosféra - část atmosféry ve které zemské magnetické pole reaguje se slunečním větrem. 4. ozonosféra - ozónová vrstva. 5. homosféra - je vrstva atmosféry ve výšce 0 až 100 km nad povrchem Země. 6. heterosféra - je vrstva atmosféry ve výšce 90 až 750 km nad povrchem Země. 7. neutrosféra - je ve výšce 750 až 2100 km nad povrchem Země. Zákony fyziky plynů z povrchu Země zde již neplatí. Je nepochybné, že když Bůh stvořil atmosférický obal kolem země (nebesa) a rozdělil ho do sedmi nebes učinil tak s určitým záměrem, neboť jak praví Bůh v Koránu My nebesa a zemi a vše, co je mezi nimi, jsme pro zábavu nestvořili. (Korán, 21:16) A nestvořili jsme nebesa a zemi, a co je mezi nimi, jen pro nic za nic; to je jen domněnka nevěřících! (Korán, 38:27) 11

11 Pokles objemu kyslíku ve vrstvách atmosféry Bůh říká: Koho Bůh chce vést cestou správnou, tomu otevře hruď pro islám; tomu, komu chce dát zbloudit, tomu zúží a uzavře hruď, jako by měl stoupat k nebi. (Korán, 6:125) Věda nás učí, že tlak vzduchu se stoupající nadmořskou výškou klesá. Bylo zjištěno, že vzduch v nižších vrstvách atmosféry je hustý; 50% veškerého vzduch se nachází do 6096 metrů nad mořem, 90% objemu vzduchu se nachází do metrů nad mořem. Směrem vzhůru hustota rychle klesá. Pokud člověk vystoupí nad 3000 metrů nad mořem, nezpůsobí mu to žádný problém. Náš dýchací systém zvládne klesající tlak až do 7600 m.n.m. Výše už pociťujeme nedostatek kyslíku, mohou nastat komplikace (horská nemoc). Pokud by člověk stoupal výše směrem do vesmíru díky klesajícímu tlaku a nedostatku kyslíku, nastává dyspnoea tlak na hrudníku a namáhavé, obtížné dýchání. Jak obsah kyslíku klesá, dýchání se stane nemožným a člověk umírá na udušení. V sedmém století byla fakta o různých vrstvách atmosféry, rozložení tlaku a objemu kyslíku neznámá. Naopak lidé věřili z jejich pohledu zcela logicky že člověk stoupající k nebi si užívá klidu a štěstí a nádherného vzduchu. Tento koránský verš ukazuje na fakt objevený vědou teprve nedávno, výskyt dyspnoey ztíženého dýchání, uzavření hrudi a krátkosti dechu u člověka stoupajícího vzhůru k nebi. 12

12 Vznik deště Díky dlouholetým pozorováním a moderním přístrojům dospěli vědci k vytvořeni podrobného schématu průběhu dějů v atmosféře, jejichž výsledkem je déšť. Na základě těchto vědeckých poznatků bylo stanoveno, že k vytvořeni deště dochází na základě určitých podmínek, které přímo souvisí s typem větru a mraků. Jedním z typů mraků, potřebných pro vznik deště, je mrak typu cumulonimbus. Na základě pozorováni tohoto mraků a jeho chování vědci sestavili následující schéma: 1. Ke vzniku mraku typu cumulonimbus dochází, pokud jsou jednotlivé menši mraky hnány do jednoho místa shromáždění. Detailně to je vidět na satelitních fotografiích na obrázku 2 a Po určité době a dosažení kritického množství mraků se menši mraky spojí do jednoho velkého mraku 11, jak to vidíme na obrázcích 3 a 4. Obrázek 4A ukazuje malé mraky hnané do sebe, menši mraky stoupají nahoru (obrázek 4B) a postupně dochází k vytvářeni jednoho mraku, tečky označují místa kde dochází k dešti. Obrázek 2 šipky ukazuji směr větru. Body B, C a D označují místa hromadění mraků. (Převzato z The Use of Satelite Picture in Weather Analysis and Forecasting, autorství Andersena a kolektivu, str. 188.) Obrázek 3 Obrázek 4 převzato z The Atmosphere, autorství Antes a kolektiv, str The Atmosphere, autorství Antes a kolektiv, str , Elements of Meteorology, Miller a Thompson, str

13 3. Tvorba cumulonimbus jakmile se menši mraky spoji do jednoho celku dochází uvnitř mraků k cirkulaci vzduchu, díky které se do mračna vtahuji další mraky. Silné proudy uvnitř mračna ženou mraky středem do vyšších sfér atmosféry (viz. Obrázek 4B), kde jsou nízké teploty a dochází tam k ochlazovaní mraků a tvorbě deštných kapek nebo krup. Jakmile váha jednotlivých kapek či krup dosáhne kritické hranice a síla vztlaku vzdušných proudů je již není schopna udržet, dochází Obrázek 5 k jejich pádu k zemi v podobě deště nebo krupobití. 12 Výše uvedený postup tvorby deště detailně vypracovali vědci teprve v posledních letech za pomoci moderních satelitních a počítačových zařízení. O to zarážející je fakt, který o průběhu vzniku deště obsahuje Boží slovo Korán: Což jsi neviděl, jak Bůh žene oblaka, potom je spojuje a posléze z nich učiní shluk? A pak vidíš z jeho středu vycházet déšť. A On sesílá z nebe mraky jakoby hory, v nichž jsou kroupy, a zasahuje jimi, koho chce, a odvrací je, od koho chce (Korán, 24:43) 12 Weather and Clime, Bodin, str

14 Vznik blesku Koránský verš: Což jsi neviděl, jak Bůh žene oblaka, potom je spojuje a posléze z nich učiní shluk? A pak vidíš z jeho středu vycházet déšť. A On sesílá z nebe jakoby hory, v nichž jsou kroupy, a zasahuje jimi, koho chce, a odvrací je, od koho chce. A zablesknutí málem zbaví lidi zraku. (Korán, 24:43) obsahuje i zajímavou spojitost krupobití s bleskem. Podle všeho Bůh v Koránu poukazuje na skutečnost, že kroupy jsou jedním z faktorů podporujících tvorbu blesku. Přečtěme si co si o tomto názorů myslí moderní vědecká encyklopedie: V mraku vzniká elektrické napětí, když kroupy padají skrze tu část mraku, ve které se nacházejí chladné kapky a ledové krystaly. Když se kapka vody setká s kroupou, přimrzne k jejímu povrchu. Při změně skupenství se, ale uvolňuje teplo, což udržuje povrh kroupy teplejší, než jsou okolní ledové krystaly. Když se pak taková kroupa dostane do kontaktu s nějakým ledovým krystalem, vzniká důležitý jev. Elektrony se přesouvají z chladnějšího objektu na teplejší. Kroupy tak získávají záporný elektricky náboj. Stejný efekt nastane při styku krup s chladnými kapkami vody a od krup se odštěpuji drobné částečky ledu nabité kladně. Tyto kladně nabité části jsou lehčí, a proto se přesouvají vztlakem do vyšších sfér mraků. Kroupy, záporně nabité, padají ke spodní hranici mraku, která je proto nabitá záporně. K vybití dochází právě formou blesku směrem k zemi. 13 Věda dospěla tedy k závěru, že kroupy jsou hlavním faktorem pro tvorbu blesku. Výše popsaného zjištění dosáhli evropští vědci teprve po roce Do té doby evropští vědci věřili v atmosférický model vymyšlený Aristotelem, který je v jasném rozporu s vědeckými fakty Meteorology Today, str Aristoteles, Metorologica, Ross a kolektiv, str. 369a-369b. 15

15 Sedm vrstev země Abú Saláma vyprávěl, že vypukl spor mezi ním a jinými lidmi ohledně kusu půdy. Když o tom pověděl Áiši (Prorokově manželce), řekla mu: Vyvaruj se, abys zabral tu zemi nespravedlivě, neboť Prorok řekl: Kdokoli zabere neprávem byť jen kousek země, její hloubka skrz sedm zemí mu bude uvázána na krk. (Zaznamenal Buchari) Také Sálim vyprávěl, že Prorok řekl: Kdokoli nespravedlivě zabere něčí pozemek, o Soudném dnu se potopí sedm zemí dolů. (Zaznamenal Buchari) Studie geologie dokazuje, že Země je rozdělena do sedmi vrstev: Pevné vnitřní jádro: 1.7% zemské hmoty; hloubka 5,150-6,370 km. Vnitřní jádro je pevné, vnáší se v roztaveném vnějším jádře. Věří se, že jeho pevnost způsobuje tlakové zmrazování, které se objevuje ve většině tekutin, když klesá teplota nebo narůstá tlak. Tekuté vnější jádro: 30.8% zemské hmoty; hloubka 2,890-5,150 km Vnější jádro je horká, elektricky nabitá tekutina, objevuje se zde cirkulační pohyb. Tato obíhající vrstva se kombinuje s oběhem Země a tvoří tak dynamo efekt, vytvářející magnetické pole Země. Je také zodpovědné za jemné trhání zemské rotace. Jeho hustota je nižší, než hustota čistého Skladba zemského nitra, převzato z roztaveného železa, což ukazuje na přítomnost jiných lehčích prvků. Vědci předpokládají, že asi 10% tvoří síra a/nebo kyslík, protože tyto prvky jsou v kosmu hojné a snadno se rozpouštějí v roztaveném železe. D vrstva: 3% zemské hmoty; hloubka 2,700-2,890 km Tato vrstva je km silná. Ačkoli je často identifikována jen jako část dolního pláště, seismické přestávky naznačují, že se možná od dolního pláště chemicky odlišuje. Vědci teoretizují, že materiál byl snad schopen potopit se pláštěm, ale už ne do jádra, kvůli své hustotě. Spodní plášť: 49.2% zemské hmoty; hloubka 650-2,890 km Pravděpodobně složen z křemíku, hořčíku a kyslíku, možná obsahuje stopy železa, vápníku a hliníku. Vědci tyto dedukce zakládají na předpokladu, že Země má obdobné složení jako meteority. 16

16 Střední plášť (přechodná oblast): 7.5% zemské hmoty; hloubka km Přechodná oblast nebo mezosféra, zvaná plodná vrstva, je zdrojem bazaltového magmatu. Obsahuje vápník, hliník a žulu. Tato vrstva je hustá za studena díky žule, za horka se minerály snadno smísí, vytvoří bazalt, který vystupuje na povrch jako magma. Svrchní plášť: 10.3% zemské hmoty; hloubka km Fragmenty, které byly vyvrženy sopečnou činností a jsou dostupné našemu zkoumání. Olivín (Mg,Fe)2SiO4 a pyroxen (Mg,Fe)SiO3 byly hlavními takto nalezenými minerály. Tyto a další Jiný pohled na skladbu země, převzato z: minerály jsou žáruvzdorné a krystalizují za vysokých teplot. Litosféra: zemská kůra pod oceány: 0.099% zemské hmoty; hloubka 0-10 km kontinentální zemská kůra: 0.374% zemské hmoty; hloubka 0-50 km Většina zemského povrchu byla vytvořena vulkanickou činností. Zemská kůra pod kontinenty i pod oceány je nejchladnější vrstvou. Prorokova slova potopí se sedm zemí dolů naznačují, že těchto sedm zemí je navrstveno okolo centra. (Může to také znamenat, že Země je uvnitř tekutá.) 17

17 Koncept hor Moderní výzkumy v oblasti geologie a teoretici tektonické koncepce dospěli v šedesátých letech 20. století k závěrům, že hory se svou strukturou se noří hluboko do zemské kůry. Struktura hor v rámci geologické skladby zemské kůry plni Obrázek 7 několik funkcí. Základní funkcí je tlumení geologických pochodů vyvolávajících zemětřesení. Obdobně o funkci hor hovoří i Bůh v Koránu: A On rozhodil po zemi Obrázek 8 hory pevně zakotvené, aby se s vámi nekymácela. (Korán, 16:15) Teorie o kořenech hor byla poprvé vypracována v 19 století. 15 Stručný popis zakotveni hor je ukázán na obrázku číslo 6. Kolektiv autorů knihy Earth, mezi nimi Frank Press, předseda Akademie věd USA po dobu 12 let a poradce amerického prezidenta Jima Cartera, uvádí, že hory mají pod sebou kořeny, které mnohdy připomínají kůly. Názorně to je ukázáno na obrázcích 7 a 8. Korán o tom hovoří následujícími slovy: Což zemi jsme jak lože nerozprostřeli a hory jejími podpěrami neučinili? (Korán, 78:6). Obrázek 6 15 Earth Science, Tarbuck a Lutgens, str

18 O mořích Bůh v Koránu říká: A volně dal téci oběma mořím, jež se setkají, však mezi nimi překážka stojí, již nezdolají. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? (Korán, 55:19-21) Obrázek 9 Položíme li si otázku, proč hovoří Korán o místě styku dvou moří a o tom, že v tomto místě se nachází nějaká překážka, která jim brání ve spojení vod? K odpovědi si přečtěme nejnovější vědecky poznatek o skladbě moří. Podle moderních znalostí proniká například voda Středozemního moře přes Gibraltarský podmořský hřbet do Atlantského oceánu. Přitom voda Středozemního moře je teplejší, řidší a má větši obsah soli. Díky všem těmto fyzikálním jevům jsou vody Atlantického oceánu a Středozemního moře odděleny neviditelnou barierou 16 jak to vidíme na obrázku 9. Stejná situace je podle vědeckých poznatků všude, kde se setkávají masy různých moří a oceánů. Korán však dále pokračuje popisem dalšího děje: A On je ten, jenž volně dal téci oběma mořím: jedno sladké a pitné je, druhé slané a hořké. A mezi oběma umístil překážku a přehradu zahrazující. (Korán, 25:53) Lidé studující Korán si všimli podobnosti obsahu tohoto verše s poznatkem moderní vědy o styku sladké vody s vodou mořskou. Názorně to je Obrázek 10 ukázáno na příkladu vtékáni řeky do moře (viz. obrázek 10). Vědci zjistili, že sladkou vodu od slané vody odděluje prostor o jiné hustotě, než je hustota sladké a slané vody. Tato oblast byla pojmenována pyknoklinná zóna a má nejen jinou hustotu, ale i slanost. Z pohledu teorie se vlastně jedná o překážku/přehradu 17 sladkou vodu od slané. 18 oddělující 16 Například vědecké poznatky obsažené v knize Principles of Oceanography, Davis, str Arabské slovo barzah je možné přeložit nejen jako překážku nebo přehradu, ale také jako meziprostor mezi dvěma úseky. 18 Více podrobnosti Oceanography Gross, str. 242 nebo Introductory Oceanography, Thurman, str

19 Bůh říká: Anebo jsou jako temnota nad hlubinou moře: pokrývá je vlna, za níž jde vlna jiná, a nad nimi jest mračno - temnota, nad níž je další temnota. Když člověk vztáhne ruku svou, málem ji nevidí. (Korán, 24:41) Bůh v tomto verši popisuje situaci, která panuje v hloubkách moře. Na základě výzkumu moře víme, že v hloubce kolem 200 metrů již není možné nelézt větší množství světla. Samotných 3% až 30% procent světelného záření se odrazí od hladiny moře a do hloubky 200 metru je mořskou vodou absorbována většina záření kromě modrého Obrázek 11 světla. Viditelnost bez použití světelných zdrojů je zde prakticky nulová. S klesající hloubkou se ztrácí i poslední zbytky světelného záření a v hloubkách pod 1000 metrů již není možné nalézt žádné světelné záření. 19 Graficky je cela situace znázorněna na obrázku číslo 11. Dalším zajímavým faktem je popis vln ve výše uvedeném verši. Na základě moderní vědy bylo zjištěno, že kromě povrchových vln na hladině moře, nacházejícího se pod mraky, existují uvnitř moře ještě další vlny, které se vyskytují v prostoru styku vody o různé hustotě. Tyto vnitřní vlny nejsou viditelné okem, ale pouze pomoci speciálního zařízeni vyvinutého teprve v posledních desetiletích. 20 Názorně to je ukázáno na obrázku 12. Obrázek Oceáns, Elder a Pernetta, str Oceanogrphy, Gross, str

20 Vývoj lidského embrya Bůh v Koránu popisuje stvoření člověka následujícími slovy: A věru jsme člověka nejdříve z části nejčistší hlíny stvořili a pak jsme jej kapkou semene v příbytku jistém učinili. Potom jsme z kapky semene kapku přilnavou stvořili 21 (arabsky alaqa) a z hmoty přilnavé jsme kousek masa (ar. mudgha) učinili; a z kousku masa jsme kosti stvořili a kosti jsme masem obalili. (Korán, 23:12-14) Uvedeny verš popisuje postupný vývoj lidského embrya. Podstatou celého jevu je podobnost mezi jednotlivými, která má jednoduchými slovy a představami seslanými lidem ze 7. století popsat biologicky proces, tak aby tomuto poselství rozuměli lidé vzdělaní v mnohém pozdější době, než byla doba seslání Koránu. Neboť jak praví Bůh: A On je ten, jenž pro vás stvořil hvězdy, abyste se mohli podle nich řídit v temnotách souše i moře. Takto My činíme srozumitelnými znamení pro lid, jenž schopen je poznáni. (Korán, 6:97) Rozeberme si tedy detailně celý popis obsažený ve verši na začátku této kapitoly. Bůh nejprve hovoří o tom, že ze spojeni mužské spermie a ženského vajíčka vznikne alaqa - kapka přilnavá. Arabské slovo alaqa má ale i další významy: 1. pijavice, 2. přilnavá kapka, 3. krevní sraženina. Obrázek 14 Obrázek Překlad dle Ivana Hrbka, Korán s komentářem

21 Moderní vědci sami bez jakékoliv znalosti Koránu popsali jedno z vývojových stadii embrya, jak stav kdy embryo se svým tvarem podobá pijavici. Na obrázku 13 je ukázaná podobnost embrya s pijavicí. Přitom podobnosti není jenom tvar, ale i skutečnost, že stejně jako pijavice i embryo žije z odsávání krve z těla matky. 22 Dalším významem slova alaqa je kapka přilnavá na obrázku 14 můžete vidět znázornění ukazující zavěšeni embrya v těle matky. 23 Obrázek 15 Třetím významem slova Alaqa je krevní sraženina. Na obrázku 15 můžeme vidět fotografii embrya, asi 15 dni starého, v děloze matky. Velikost embrya v tomto stadiu je asi 0,6 mm a embryo vypadá v tomto stadiu jako sraženina krve hlavně kvůli enormně velikému množství krve, které obsahuje. Na obrázku 15 je embryo označeno B. Na obrázku 16 vidíme grafické zpracování primitivního krevního zásobováni embrya, které vytváří zdání, že embryo je krevní sraženinou. Obrázek Human Development as Described in the Quran and Sunnah, Moore a kolektiv, str. 37. Nebo Integrated Principles of Zoology, Hickman a kolektiv. Nebo The Developing Human, Moore a Persaud, str. 8, The Developing Human, Moore a Persaud. 22

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY 1. Kdy vznikla Sluneční soustava? 2. Z čeho vznikla a jakým způsobem? 3. Která kosmická tělesa tvoří Sluneční soustavu? 4. Co to je galaxie? 5. Co to je vesmír? 6. Jaký je rozdíl

Více

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce SLUNCE Slunce je sice obyčejná hvězda, podobná těm, které vidíme na noční obloze, ale pro nás je velmi důležitá. Bez ní by naše Země byla tmavá a studená a žádný život by

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková

Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková Teorie Kosmologie - věda zabývající se vznikem a vývojem vesmírem. Vznik vesmírů je vysvětlován v bájích každé starobylé

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Za hranice současné fyziky

Za hranice současné fyziky Za hranice současné fyziky Zásadní změny na počátku 20. století Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie

Více

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1 VZNIK ZEMĚ Země je 3. planeta (v pořadí od Slunce) sluneční soustavy, která vznikala velice složitým procesem a její utváření je úzce spjato s postupným a dlouho trvajícím vznikem celého vesmíru. Planeta

Více

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY Hvězdy Vývoj hvězd Konec hvězd- 1. možnost Konec hvězd- 2. možnost Konec hvězd- 3. možnost Supernova závěr Hvězdy Vznik hvězd Vše začalo už strašně dávno, kdy byl vesmír

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Planeta Země je obklopena vrstvou plynu/vzduchu, kterou označujeme odborným výrazem ATMOSFÉRA.

Planeta Země je obklopena vrstvou plynu/vzduchu, kterou označujeme odborným výrazem ATMOSFÉRA. SFÉRY ZEMĚ Při popisu planety Země můžeme využít možnosti jejího členění na tzv. obaly SFÉRY. Rozlišujeme následující typy sfér/obalů Země: 1. ATMOSFÉRA PLYNNÝ, VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Název atmosféra vznikl

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Galaxie Mléčná dráha je galaxie, v níž se nachází

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

VY_32_INOVACE_02.01 1/8 3.2.02.1 Vznik Země a života Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země

VY_32_INOVACE_02.01 1/8 3.2.02.1 Vznik Země a života Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země 1/8 3.2.02.1 Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země cíl - vysvětlit vznik Země - popsat stavbu zemského tělesa, gravitační sílu, pohyb Země - pochopit vznik a vývoj života - objasnit podstatu

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ a MŠ Slapy, Slapy 34, 391 76 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Powerpointová prezentace ppt. Jméno autora: Mgr. Soňa Růžičková Datum vytvoření: 9. červenec 2013

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Souhrnné opakování podstatných jmen Anotace Pracovní listy k procvičování podstatných jmen prostřednictvím

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 21. 1. 2013 Pořadové číslo 11 1 Merkur, Venuše Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky Vytvořili: Žáci přírodovědného klubu - Alžběta Mašijová, Veronika Svozilová a Simona Plesková, Anna Kobylková, Soňa Flachsová, Kateřina Beránková, Denisa Valouchová, Martina Bučková, Ondřej Chmelíček ZŠ

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 254 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 3.4.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice,

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann 8.3.2004 z GChD jako seminární práci z astron. semináře.

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann 8.3.2004 z GChD jako seminární práci z astron. semináře. Eta Carinae Vzdálenost od Země: 9000 ly V centru je stejnojmenná hvězda 150-krát větší a 4-milionkrát jasnější než Slunce. Do poloviny 19. století byla druhou nejjasnější hvězdou na obloze. Roku 1841 uvolnila

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn Vesmír Vesmír r je označen ení pro veškerý prostor a hmotu a energii v něm. n V užším m smyslu se vesmír r také někdy užíváu jako označen ení pro kosmický prostor,, tedy část vesmíru mimo Zemi. Různými

Více

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 2009 Vesmír Studijní text k výukové pomůcce Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 Obsah Vznik a stáří vesmíru... 3 Rozměry vesmíru... 3 Počet galaxií, hvězd a planet v pozorovatelném vesmíru... 3 Objekty ve

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Sluneční soustava je planetárn rní systém m hvězdy známé pod názvem n Slunce, ve kterém m se nachází naše e domovská planeta Země. Tvoří ji: Slunce 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země ATMOSFÉRA Plynný obal Země NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PLYNY V ZEMSKÉ ATMOSFÉŘE PLYN MOLEKULA OBJEM V % Dusík N2 78,08 Kyslík O2 20,95 Argon Ar 0,93 Oxid uhličitý CO2 0,034 Neón Hélium Metan Vodík Oxid dusný Ozon Ne

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika, Planetárium

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY Pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis - Vesmír Září 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k probírání nového učiva formou - prezentace - práce s textem - doplnění úkolů. Rozvíjí

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

Jak se vyvíjejí hvězdy?

Jak se vyvíjejí hvězdy? Jak se vyvíjejí hvězdy? tlak a teplota normální plyny degenerované plyny osud Slunce fáze červeného obra oblast horizontálního ramena oblast asymptotického ramena obrů planetární mlhovina bílý trpaslík

Více

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země 7.Vesmír a Slunce Planeta Země Vesmír a Slunce Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 20. 3. 2013 Pořadové číslo 15 1 Energie v přírodě Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Projekt EduČas příprava na hodinu Datum: 15. 5. 2012 Předmět: ČaS Učivo: Vesmír Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Cíle hodiny: Pro žáky: Žák si připomene dosavadní znalosti o vesmíru (úvodní hodina)

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika ČÍSLO PROJEKTU:

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Den, kdy se vesmír navždy změnil...16

Den, kdy se vesmír navždy změnil...16 Obsah Kapitola 1 Za obzor představivosti... 8 Kapitola 2 Den, kdy se vesmír navždy změnil...16 Kapitola 3 Design Země...30 Kapitola 4 Jedinečnost lidí...44 Kapitola 5 Dar rovnováhy...56 Kapitola 6 Proč

Více

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy VESMÍR Hvězdy Pracovní list HEUREKA! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech ASTRONOMIE Úloha 1. Ze života hvězdy. Úloha 1a. Očísluj jednotlivé fáze vývoje hvězdy. Následně

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_018 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Biosféra - prezentace Vyučovací předmět:

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více