KORÁN, SUNNA VĚDECKÉ POZNATKY. Islámská nadace v Brně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KORÁN, SUNNA VĚDECKÉ POZNATKY. Islámská nadace v Brně"

Transkript

1 KORÁN, SUNNA & VĚDECKÉ POZNATKY Islámská nadace v Brně

2

3 Předmluva V této knize jsou použité citace z překladu koránu do češtiny od PhDr. Ivana Hrbka. Na přípravě této brožurky se podíleli: Lukáš Lhoťan, Emir Omič, Lukáš Větrovec, Jalal Attasi, Muneeb Hassan Alrawi, Petra Haisam. Děkujeme také všem sponzorům, kteří nám umožnili vydání této brožurky. 4

4 Islám a věda Islám považuje vzdělání za nejdůležitější podmínku správného poznání a uznání uctívání Boha. Samotný Bůh lidem v Koránu přikazuje, aby se vzdělávali, poznávali svět kolem sebe a uvažovali o něm, neboť vše, co v něm je, svědčí o existenci Boha. Rci: Cestujte po zemi a popatřete, jak On zahájil stvoření! Potom Bůh uskuteční druhé stvoření, vždyť Bůh je všemocný nad každou věcí. (Korán, 29:20) Bůh také v Koránu jasně hovoří, že pouze ti, kdož se vzdělávali mohou dosáhnout poznáni skutečné víry: A On je ten, jenž pro vás stvořil hvězdy, abyste se mohli podle nich řídit v temnotách souše i moře. Takto My činíme srozumitelnými znamení pro lid, jenž schopen je poznáni. (Korán, 6:97) Což neuvažovali o království nebes a země a o tom, co Bůh stvořil z věcí, a o tom, že lhůta jejich se již možná přiblížila? (Korán, 7:185) Věru ve stvoření nebes a země a ve střídání noci a dne je znamení pro lidi rozmyslem nadané, kteří vzývají Boha stojíce, sedíce i ležíce a kteří přemýšlejí o stvoření nebes a země a říkají: Pane náš, Tys věru nestvořil toto vše pro nic za nic - sláva Tobě! (Korán, 3:191) Také Prorok Mohamed podněcoval ve svých společnících touhu po získání co největší možné úrovně vzdělání a vzdělaní lidé se u něj těšili mnohem větší vážnosti, než lidé nevzdělaní. Jak pravil: Kdo se vydal cestou hledání vědy, toho Bůh povede cestou k ráji. Andělé kladou svá křídla spokojenosti na hledače znalosti. A pro znalce žádají o odpuštění všichni, kdož jsou v nebesích nebo na zemi i v moři. A přednost znalého před uctívačem, je jako přednost měsíce před ostatními planetami. V pravdě, znalci jsou dědici proroků. A po prorocích nedědí zlaťáky či stříbrňáky, nýbrž dědí znalost. A kdo z tohoto dědictví bere, tak bere hojného štěstí. (Sunan at-tirmizí, výrok č. 2606) Vzdělaní muslimové se mezi sebou také již od dob Proroka podněcují v dalším vzdělávání a diskutují mezi sebou o vědeckých otázkách s jednoznačným odhodláním obětovat poslední peníze za vzdělání, neboť pouze vzdělaní lidé jsou naději pro budoucnost. Vzdělaní jsou nejlépe chráněni před pokoušením satana na své cestě poznávání Boha. Ale obecně věda chrání životni prostředí a lidský život před vším nevhodným. 5

5 Věda a Korán Korán je Boží Slovo, které seslal Bůh poslednímu Proroku Mohamedovi prostřednictvím anděla Gabriela. Korán je v prvé řadě knihou náboženskou, ale jako poslední poselství od Boha k lidstvu obsahuje také mnoho indicií, které mají pomoci lidem hledajícím podstatu existence vesmíru a lidského rodu, hledajícím cestu k Bohu a k Jeho poselství. A rci: Sláva Bohu, který vám znamení Svá ukáže, a pak je poznáte! A Pán váš není vůči tomu, co činíte, lhostejný! (Korán, 27:93) Tedy, když Bůh seslal Mohamedovi Korán, seslal ho s cílem podpořit poselství o existenci jednoho jediného Boha a Jeho posledního Proroka, Mohameda. Od chvíle zjevení Koránu lidé studují koránský text a objevují stéle nové a nové poznatky, které předchozí generace lidí nebyly schopné poznat pro nedokonalost a omezenost svých možností a schopností. Některé z těchto poznatků uvádíme v této knize, s cílem ukázat čtenářům krásu, jednoduchost a pravdivost Božího slova Koránu. Korán je unikátem sám o sobě a to nejen z důvodu stylistiky textu a dokonalosti jazyka, ale i faktem, že se jedná o jedinou existující knihu, která je používána v každodenním životě již více jak 1400 let a nebylo v ni změněno ani jedno slovo, či písmeno. Ve skutečnosti je Korán výzvou každému člověku, aby o jeho obsahu přemýšlel a přemýšlel i o faktu, jak je možné, že obsahuje mnoho znalostí a poznatků, které nejenže nemohl znát Mohamed, ale nebyly známy ani lidem v době, kdy byl Korán seslán. Již Prorok prosazoval, aby mešita sloužila nejen jako místo modliteb, ale i jako škola 1. Tento Prorokův příkaz byl později potvrzen druhým muslimským chalífou Omarem al-chattábem, který přímo nařídil, aby v každé mešitě byla vybudována škola, kterou museli povinně navštěvovat všechny děti. V dobách rozkvětu islámské civilizace prakticky neexistovala mezi muslimy negramotnost. 2 1 Příkaz vzdělávat v mešitách negramotné v základech čtení, psaní a dalších vědách je obdobou dnešní povinné školní docházky. 2 Více podrobnosti v knize Arabské Španělsko a evropská vzdělanost, od Juana Verneta. 6

6 Vznik vesmírů V moderní kosmologii (vědě studující vesmír) je dnes nejuznávanější teorii o vzniku a vývoji vesmíru teorie velkého třesku (anglicky Big Bang Theory). Tato teorie obsahuje prvky obecné relativity a kvantové fyziky. Podle této teorie vznikl celý náš vesmír z nekonečně malého bodu o nekonečně velké hustotě. Tento bod byl jak počátkem hmoty a prostoru, tak i počátkem Obrázek 1 času. V určitý okamžik tento bod explodoval při tzv. velkém třesku a tím vznikl náš dnešní vesmír, který se začal rozpínat. Jak se vesmír dál rozpínal, jeho teplota dále klesala, což vedlo k dalším procesům, které umožnily vznik atomů. Časem se začaly hustější oblasti vesmíru díky gravitaci dále zahušťovat. Vytvořila se tak oblaka plynu, galaxie a hvězdy, které dnes můžeme pozorovat. Na obrázku v pravém rohu této stránky vidíte fotografii jednoho z těchto shluků plynů ve vesmíru. Pro pozorovatele ze Země vypadá shluk těchto plynů jako obláček dýmu. A právě této podoby si všimli vzděláni lidé dnešní doby a zaujala je shoda těchto poznatků s jedním veršem Koránu: Potom se Bůh k nebi vztyčil, jenž dýmem jenom bylo (Korán, 41:11) Obrázek 1 je v atlasu vesmíru popsán následujícími slovy: Nová hvězda formující se z mračna plynu a prachu, který je zbytkem plynů, ze kterého vznikl celý vesmír. 3 Poznatek, že všechny objekty ve vesmíru, včetně naši země a měsíce, vznikly z oblak plynů a prachu je velice důležitý, neboť nás vede k dalšímu verši Koránu: Což ti, kdož nevěří, nevidí, že nebesa a země byly pevně spojeny a že Bůh je od sebe odtrhl a že z vody vše živé učinil? Což neuvěří? (Korán, 21:30) 3 The, Space Atlas, Heather a HHenbest, str

7 Země vznikla přibližně před 4,6 miliardami let ze shluku prachu a plynu, jenž obíhal kolem rodícího se slunce. Srážkami prachových částic se začala formovat tělesa, která svou gravitací přitahovala další částice a okolní plyn. Tato tělesa se navzájem shlukovala do větších těles z nich vznikly dnešní planety sluneční soustavy. 4 Muslimští učenci vysvětlili předchozí verš tak, že nebe a Země byly jedno, a že Bůh je oddělil a vytvořil sedmero nebes a Zemi. Jenže kvůli omezením vědy a technologie v době zjevení Koránu a v následujících staletích, nebyli schopni podat více informací o tom, jak přesně byla nebesa a Země vytvořena. Co učenci mohli udělat bylo, vysvětlit přesný význam každého arabského slova v textu a jeho všeobecný význam. V arabském originálním znění tohoto verše se Profesor Alfred Kroner vyskytují slova ratq a fataq. Slovo ratq lze přeložit jako "entita" "sešité" "spojené" nebo "sevřené". Význam těchto překladů je něco, co je smícháno, ale má oddělenou a odlišnou existenci. Slovo fataq se překládá jako "rozpáral" "rozštěpil na kusy" "oddělil" nebo "otevřel je". Tyto významy implikují, že něco počalo existovat rozdělením nebo roztržením. Vzdělaní muslimové se obrátili se svými objevy v textu Koránu k expertům na geologii a vznik vesmíru a požádali je o vyjádření. Jedním z dotazovaných byl profesor geologie a vedoucí katedry geologie Alfred Kroner z univerzity Johannese Gutenberga v Meinzu v Německu. Po pečlivém prostudováni výše uvedených veršů Koránu odpověděl: Vezmeme-li v potaz původ Mohameda myslím, že je nemožné, aby mohl vědět věci, jako je původ vesmíru, protože vědci na tento poznatek přišli teprve před několika lety pomocí velice složité a vyspělé technologie. Někdo před čtrnácti sty lety, který nevěděl nic o nukleární fyzice, nemohl sám přijít na to, že země a nebesa mají společný původ. 5 4 KLEZCEK, Josip. Velká encyklopedie vesmíru. 1. vyd. Praha : Academia, ISBN X. s Citováno z videokazety This is the Truth, a Yutube.com 8

8 Rozpínající se vesmír Až do počátku dvacátých let 20. století se věřilo, že vesmír vždycky existoval; a také, že jeho velikost je pevně daná a neměnná. Avšak roku 1912 americký astronom Vesto Slipher učinil objev, který měl brzy změnit názory astronomů na vesmír. Slipher zaznamenal, že galaxie se obrovskými rychlostmi vzdalují od Země. Tato pozorování poskytla první důkaz pro teorii rozpínajícího se vesmíru. 6 V roce 1916 Albert Einstein formuloval svou Všeobecnou teorii relativity, která naznačila, že vesmír se musí buď rozpínat nebo smršťovat. Potvrzení teorie rozpínajícího se vesmíru přišlo konečně až v roce 1929 z rukou dobře známého amerického astronoma Edwina Hubblea. Pozorováním rudých posunů 7 ve vlnových délkách světla vydávaného galaxiemi, Hubble shledal, že galaxie nestojí na místě; naopak se ve skutečnosti pohybují od nás rychlostí přiměřenou jejich vzdálenosti od Země (to jest, čím dále, tím rychleji, Hubbleův zákon). Jediným vysvětlením proto je, že vesmír se rozpíná. Hubbleův objev je považován za jeden z největších objevů v historii astronomie. V roce 1929 publikoval poměr rychlost-čas, který je podstatou moderní kosmologie. V následujících letech, s dalšími pozorováními, byla teorie rozpínajícího se vesmíru přijata vědci i astronomy. Jenže, dost zvláštně, dávno před objevem dalekohledu a dlouho předtím, než Hubble publikoval svůj zákon, Prorok Mohamed recitoval svým Společníkům koránský verš, který stanovuje, že vesmír se rozšiřuje: Nebe jsme důkladně postavili, vždyť My jsme jeho rozšiřovateli. (Korán, 51:47) V době zjevení Koránu bylo slovo "vesmír" neznámé a lidé používali pojem nebe pro všechno ležící mimo Zemi. V tomto verši "nebe" poukazuje na známý vesmír, který se rozšiřuje, tak jako stanovuje Hubbleův zákon. Hubble také zjistil, že galaxie se nevzdalují pouze od Země, ale i od sebe navzájem. To znamená, že vesmír se rozpíná všemi směry, tak jako se rozpíná balónek plněný vzduchem. Hubbleova nová zjištění položila základ pro teorii Velkého třesku. Teorii Velkého třesku stanovuje, že před asi miliardami let vesmír vnikl z jednoho extrémně žhavého a hustého bodu, a že cosi spustilo tuto explozi, takže vesmír začal existovat. Od té doby se vesmír rozpíná z tohoto jediného bodu. 8 6 První tři minuty, moderní pohled na původ vesmíru, Weinberg. 7 Když se světlo, které objekt vyzařuje, blíží směrem k červené oblasti spektra,znamená to, že se vzdaluje. (http://bjp.org.cn/apod/glossary.htm ) 8 Část tohoto textu je překladem článku Korán, rozpínající se vesmír a teorie velkého třesku od Šarífa al- Kásimího. 9

9 Původ železa Bůh říká: a seslali jsme (z nebe) také železo, v němž je veliká moc a užitek pro lidi (Korán, 57:25) Arabské slovo anzalná použité v tomto verši v arabském originálu Koránu, je překládáno jako spustili jsme, seslali jsme, toto slovo je v Koránu vždy užito doslovně ve významu déšť je sesílán, nebo zjevení bylo sesláno. Na základě moderních vědeckých poznatků dospěli vědci k jasnému závěru, že železo vzniká v supernovách (tj. určitý typ stádia vývoje hvězd) a součástí zemského systému se stalo prostřednictvím dávné exploze supernovy. Železo nepochybně nepochází z našeho hvězdného systému, neboť teplota našeho Slunce není vyhovující pro vznik železa. Slunce má povrchovou teplotu okolo stupňů Celsia a teplota jádra se pohybuje okolo 20 milionů stupňů. Železo však může vznikat pouze ve hvězdách daleko větších, než je naše Slunce, jejichž teplota dosahuje několika stovek milionů stupňů. Když množství železa ve hvězdě přesáhne určitou mez, hvězda jej už nemůže dál pojmout a později exploduje jako to, co je nazýváno nova nebo supernova. Tato exploze umožní další rozptyl železa do vesmíru. 9 Takto vyvržené železo následně letí vesmírem a je sesíláno dále, i na naši Zemi. V knize nazvané Přírodní osud mikrobiolog Michael Denton vyzdvihuje důležitost železa: Žádný z kovů není tak nezbytný pro život, jako železo. Je to akumulace železa v centru hvězdy, která způsobí explozi supernovy a následné rozptýlení jeho atomů do vesmíru. Bylo to zatažení železa do centra prvotní Země gravitací, co vyvolalo zahřání, které způsobilo začátek chemické diferenciace Země, vznik prvotní atmosféry a následně hydrosféry. Je to tekuté železo v jádru země, které se chová jako gigantické dynamo a vytváří magnetické pole Země, které v návratu generuje Van Allenovi radiační pásy, jenž chrání povrch Země před destruktivní kosmickou radiací a ochraňuje klíčovou ozónovou vrstvu před zničením kosmickým zářením Bez atomů železa by ve vesmíru neexistoval život na bázi uhlíku; žádná supernova, žádné teplo v prvotní Zemi, ani atmosféra, ani hydrosféra. Nebylo by ochaného magnetického pole, Van Allenových radiačních pásů, ozonové vrstvy, hemoglobinu v krvi, nebylo by kovu k reakci s kyslíkem a oxidačního metabolismu. Propojení a intimní vztah mezi životem a železem, mezi červenou barvou krve a smrtí jakési vzdálené hvězdy, neukazuje jen na důležitost kovů v biologii, ale také biocentritu vesmíru 10 9 Priscilla Frisch, The Galactic Environment of the Sun, American Scientist, January-February Michael J. Denton, Nature s Destiny (The Free Press: 1998),

10 Ochranné prvky atmosféry Bůh v Koránu hovoří o tom, že nejprve stvořil zemi a pak kolem ni vytvořil atmosféru: On je ten, jenž pro vás stvořil vše, co na zemi je, potom se k nebi obrátil a v sedmi nebesích je vyrovnal. On věru všech věcí je znalý. (Korán, 2:29) Lidé studující Korán a jeho význam si všimli, že pomoci moderních technologii dospěli někteří vědci k následujícímu rozdělení složeni atmosféry na základě funkcí jednotlivých jejich vrstev: 1. ionosféra - obsahuje elektricky nabité částice (ionty). Sahá přibližně od začátku mezosféry až do výšky 550 km. Umožňuje odraz rádiových vln. 2. exosféra - nachází se nad ionosférou. V této oblasti zemská atmosféra přechází do kosmického prostoru. 3. magnetosféra - část atmosféry ve které zemské magnetické pole reaguje se slunečním větrem. 4. ozonosféra - ozónová vrstva. 5. homosféra - je vrstva atmosféry ve výšce 0 až 100 km nad povrchem Země. 6. heterosféra - je vrstva atmosféry ve výšce 90 až 750 km nad povrchem Země. 7. neutrosféra - je ve výšce 750 až 2100 km nad povrchem Země. Zákony fyziky plynů z povrchu Země zde již neplatí. Je nepochybné, že když Bůh stvořil atmosférický obal kolem země (nebesa) a rozdělil ho do sedmi nebes učinil tak s určitým záměrem, neboť jak praví Bůh v Koránu My nebesa a zemi a vše, co je mezi nimi, jsme pro zábavu nestvořili. (Korán, 21:16) A nestvořili jsme nebesa a zemi, a co je mezi nimi, jen pro nic za nic; to je jen domněnka nevěřících! (Korán, 38:27) 11

11 Pokles objemu kyslíku ve vrstvách atmosféry Bůh říká: Koho Bůh chce vést cestou správnou, tomu otevře hruď pro islám; tomu, komu chce dát zbloudit, tomu zúží a uzavře hruď, jako by měl stoupat k nebi. (Korán, 6:125) Věda nás učí, že tlak vzduchu se stoupající nadmořskou výškou klesá. Bylo zjištěno, že vzduch v nižších vrstvách atmosféry je hustý; 50% veškerého vzduch se nachází do 6096 metrů nad mořem, 90% objemu vzduchu se nachází do metrů nad mořem. Směrem vzhůru hustota rychle klesá. Pokud člověk vystoupí nad 3000 metrů nad mořem, nezpůsobí mu to žádný problém. Náš dýchací systém zvládne klesající tlak až do 7600 m.n.m. Výše už pociťujeme nedostatek kyslíku, mohou nastat komplikace (horská nemoc). Pokud by člověk stoupal výše směrem do vesmíru díky klesajícímu tlaku a nedostatku kyslíku, nastává dyspnoea tlak na hrudníku a namáhavé, obtížné dýchání. Jak obsah kyslíku klesá, dýchání se stane nemožným a člověk umírá na udušení. V sedmém století byla fakta o různých vrstvách atmosféry, rozložení tlaku a objemu kyslíku neznámá. Naopak lidé věřili z jejich pohledu zcela logicky že člověk stoupající k nebi si užívá klidu a štěstí a nádherného vzduchu. Tento koránský verš ukazuje na fakt objevený vědou teprve nedávno, výskyt dyspnoey ztíženého dýchání, uzavření hrudi a krátkosti dechu u člověka stoupajícího vzhůru k nebi. 12

12 Vznik deště Díky dlouholetým pozorováním a moderním přístrojům dospěli vědci k vytvořeni podrobného schématu průběhu dějů v atmosféře, jejichž výsledkem je déšť. Na základě těchto vědeckých poznatků bylo stanoveno, že k vytvořeni deště dochází na základě určitých podmínek, které přímo souvisí s typem větru a mraků. Jedním z typů mraků, potřebných pro vznik deště, je mrak typu cumulonimbus. Na základě pozorováni tohoto mraků a jeho chování vědci sestavili následující schéma: 1. Ke vzniku mraku typu cumulonimbus dochází, pokud jsou jednotlivé menši mraky hnány do jednoho místa shromáždění. Detailně to je vidět na satelitních fotografiích na obrázku 2 a Po určité době a dosažení kritického množství mraků se menši mraky spojí do jednoho velkého mraku 11, jak to vidíme na obrázcích 3 a 4. Obrázek 4A ukazuje malé mraky hnané do sebe, menši mraky stoupají nahoru (obrázek 4B) a postupně dochází k vytvářeni jednoho mraku, tečky označují místa kde dochází k dešti. Obrázek 2 šipky ukazuji směr větru. Body B, C a D označují místa hromadění mraků. (Převzato z The Use of Satelite Picture in Weather Analysis and Forecasting, autorství Andersena a kolektivu, str. 188.) Obrázek 3 Obrázek 4 převzato z The Atmosphere, autorství Antes a kolektiv, str The Atmosphere, autorství Antes a kolektiv, str , Elements of Meteorology, Miller a Thompson, str

13 3. Tvorba cumulonimbus jakmile se menši mraky spoji do jednoho celku dochází uvnitř mraků k cirkulaci vzduchu, díky které se do mračna vtahuji další mraky. Silné proudy uvnitř mračna ženou mraky středem do vyšších sfér atmosféry (viz. Obrázek 4B), kde jsou nízké teploty a dochází tam k ochlazovaní mraků a tvorbě deštných kapek nebo krup. Jakmile váha jednotlivých kapek či krup dosáhne kritické hranice a síla vztlaku vzdušných proudů je již není schopna udržet, dochází Obrázek 5 k jejich pádu k zemi v podobě deště nebo krupobití. 12 Výše uvedený postup tvorby deště detailně vypracovali vědci teprve v posledních letech za pomoci moderních satelitních a počítačových zařízení. O to zarážející je fakt, který o průběhu vzniku deště obsahuje Boží slovo Korán: Což jsi neviděl, jak Bůh žene oblaka, potom je spojuje a posléze z nich učiní shluk? A pak vidíš z jeho středu vycházet déšť. A On sesílá z nebe mraky jakoby hory, v nichž jsou kroupy, a zasahuje jimi, koho chce, a odvrací je, od koho chce (Korán, 24:43) 12 Weather and Clime, Bodin, str

14 Vznik blesku Koránský verš: Což jsi neviděl, jak Bůh žene oblaka, potom je spojuje a posléze z nich učiní shluk? A pak vidíš z jeho středu vycházet déšť. A On sesílá z nebe jakoby hory, v nichž jsou kroupy, a zasahuje jimi, koho chce, a odvrací je, od koho chce. A zablesknutí málem zbaví lidi zraku. (Korán, 24:43) obsahuje i zajímavou spojitost krupobití s bleskem. Podle všeho Bůh v Koránu poukazuje na skutečnost, že kroupy jsou jedním z faktorů podporujících tvorbu blesku. Přečtěme si co si o tomto názorů myslí moderní vědecká encyklopedie: V mraku vzniká elektrické napětí, když kroupy padají skrze tu část mraku, ve které se nacházejí chladné kapky a ledové krystaly. Když se kapka vody setká s kroupou, přimrzne k jejímu povrchu. Při změně skupenství se, ale uvolňuje teplo, což udržuje povrh kroupy teplejší, než jsou okolní ledové krystaly. Když se pak taková kroupa dostane do kontaktu s nějakým ledovým krystalem, vzniká důležitý jev. Elektrony se přesouvají z chladnějšího objektu na teplejší. Kroupy tak získávají záporný elektricky náboj. Stejný efekt nastane při styku krup s chladnými kapkami vody a od krup se odštěpuji drobné částečky ledu nabité kladně. Tyto kladně nabité části jsou lehčí, a proto se přesouvají vztlakem do vyšších sfér mraků. Kroupy, záporně nabité, padají ke spodní hranici mraku, která je proto nabitá záporně. K vybití dochází právě formou blesku směrem k zemi. 13 Věda dospěla tedy k závěru, že kroupy jsou hlavním faktorem pro tvorbu blesku. Výše popsaného zjištění dosáhli evropští vědci teprve po roce Do té doby evropští vědci věřili v atmosférický model vymyšlený Aristotelem, který je v jasném rozporu s vědeckými fakty Meteorology Today, str Aristoteles, Metorologica, Ross a kolektiv, str. 369a-369b. 15

15 Sedm vrstev země Abú Saláma vyprávěl, že vypukl spor mezi ním a jinými lidmi ohledně kusu půdy. Když o tom pověděl Áiši (Prorokově manželce), řekla mu: Vyvaruj se, abys zabral tu zemi nespravedlivě, neboť Prorok řekl: Kdokoli zabere neprávem byť jen kousek země, její hloubka skrz sedm zemí mu bude uvázána na krk. (Zaznamenal Buchari) Také Sálim vyprávěl, že Prorok řekl: Kdokoli nespravedlivě zabere něčí pozemek, o Soudném dnu se potopí sedm zemí dolů. (Zaznamenal Buchari) Studie geologie dokazuje, že Země je rozdělena do sedmi vrstev: Pevné vnitřní jádro: 1.7% zemské hmoty; hloubka 5,150-6,370 km. Vnitřní jádro je pevné, vnáší se v roztaveném vnějším jádře. Věří se, že jeho pevnost způsobuje tlakové zmrazování, které se objevuje ve většině tekutin, když klesá teplota nebo narůstá tlak. Tekuté vnější jádro: 30.8% zemské hmoty; hloubka 2,890-5,150 km Vnější jádro je horká, elektricky nabitá tekutina, objevuje se zde cirkulační pohyb. Tato obíhající vrstva se kombinuje s oběhem Země a tvoří tak dynamo efekt, vytvářející magnetické pole Země. Je také zodpovědné za jemné trhání zemské rotace. Jeho hustota je nižší, než hustota čistého Skladba zemského nitra, převzato z roztaveného železa, což ukazuje na přítomnost jiných lehčích prvků. Vědci předpokládají, že asi 10% tvoří síra a/nebo kyslík, protože tyto prvky jsou v kosmu hojné a snadno se rozpouštějí v roztaveném železe. D vrstva: 3% zemské hmoty; hloubka 2,700-2,890 km Tato vrstva je km silná. Ačkoli je často identifikována jen jako část dolního pláště, seismické přestávky naznačují, že se možná od dolního pláště chemicky odlišuje. Vědci teoretizují, že materiál byl snad schopen potopit se pláštěm, ale už ne do jádra, kvůli své hustotě. Spodní plášť: 49.2% zemské hmoty; hloubka 650-2,890 km Pravděpodobně složen z křemíku, hořčíku a kyslíku, možná obsahuje stopy železa, vápníku a hliníku. Vědci tyto dedukce zakládají na předpokladu, že Země má obdobné složení jako meteority. 16

16 Střední plášť (přechodná oblast): 7.5% zemské hmoty; hloubka km Přechodná oblast nebo mezosféra, zvaná plodná vrstva, je zdrojem bazaltového magmatu. Obsahuje vápník, hliník a žulu. Tato vrstva je hustá za studena díky žule, za horka se minerály snadno smísí, vytvoří bazalt, který vystupuje na povrch jako magma. Svrchní plášť: 10.3% zemské hmoty; hloubka km Fragmenty, které byly vyvrženy sopečnou činností a jsou dostupné našemu zkoumání. Olivín (Mg,Fe)2SiO4 a pyroxen (Mg,Fe)SiO3 byly hlavními takto nalezenými minerály. Tyto a další Jiný pohled na skladbu země, převzato z: minerály jsou žáruvzdorné a krystalizují za vysokých teplot. Litosféra: zemská kůra pod oceány: 0.099% zemské hmoty; hloubka 0-10 km kontinentální zemská kůra: 0.374% zemské hmoty; hloubka 0-50 km Většina zemského povrchu byla vytvořena vulkanickou činností. Zemská kůra pod kontinenty i pod oceány je nejchladnější vrstvou. Prorokova slova potopí se sedm zemí dolů naznačují, že těchto sedm zemí je navrstveno okolo centra. (Může to také znamenat, že Země je uvnitř tekutá.) 17

17 Koncept hor Moderní výzkumy v oblasti geologie a teoretici tektonické koncepce dospěli v šedesátých letech 20. století k závěrům, že hory se svou strukturou se noří hluboko do zemské kůry. Struktura hor v rámci geologické skladby zemské kůry plni Obrázek 7 několik funkcí. Základní funkcí je tlumení geologických pochodů vyvolávajících zemětřesení. Obdobně o funkci hor hovoří i Bůh v Koránu: A On rozhodil po zemi Obrázek 8 hory pevně zakotvené, aby se s vámi nekymácela. (Korán, 16:15) Teorie o kořenech hor byla poprvé vypracována v 19 století. 15 Stručný popis zakotveni hor je ukázán na obrázku číslo 6. Kolektiv autorů knihy Earth, mezi nimi Frank Press, předseda Akademie věd USA po dobu 12 let a poradce amerického prezidenta Jima Cartera, uvádí, že hory mají pod sebou kořeny, které mnohdy připomínají kůly. Názorně to je ukázáno na obrázcích 7 a 8. Korán o tom hovoří následujícími slovy: Což zemi jsme jak lože nerozprostřeli a hory jejími podpěrami neučinili? (Korán, 78:6). Obrázek 6 15 Earth Science, Tarbuck a Lutgens, str

18 O mořích Bůh v Koránu říká: A volně dal téci oběma mořím, jež se setkají, však mezi nimi překážka stojí, již nezdolají. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? (Korán, 55:19-21) Obrázek 9 Položíme li si otázku, proč hovoří Korán o místě styku dvou moří a o tom, že v tomto místě se nachází nějaká překážka, která jim brání ve spojení vod? K odpovědi si přečtěme nejnovější vědecky poznatek o skladbě moří. Podle moderních znalostí proniká například voda Středozemního moře přes Gibraltarský podmořský hřbet do Atlantského oceánu. Přitom voda Středozemního moře je teplejší, řidší a má větši obsah soli. Díky všem těmto fyzikálním jevům jsou vody Atlantického oceánu a Středozemního moře odděleny neviditelnou barierou 16 jak to vidíme na obrázku 9. Stejná situace je podle vědeckých poznatků všude, kde se setkávají masy různých moří a oceánů. Korán však dále pokračuje popisem dalšího děje: A On je ten, jenž volně dal téci oběma mořím: jedno sladké a pitné je, druhé slané a hořké. A mezi oběma umístil překážku a přehradu zahrazující. (Korán, 25:53) Lidé studující Korán si všimli podobnosti obsahu tohoto verše s poznatkem moderní vědy o styku sladké vody s vodou mořskou. Názorně to je Obrázek 10 ukázáno na příkladu vtékáni řeky do moře (viz. obrázek 10). Vědci zjistili, že sladkou vodu od slané vody odděluje prostor o jiné hustotě, než je hustota sladké a slané vody. Tato oblast byla pojmenována pyknoklinná zóna a má nejen jinou hustotu, ale i slanost. Z pohledu teorie se vlastně jedná o překážku/přehradu 17 sladkou vodu od slané. 18 oddělující 16 Například vědecké poznatky obsažené v knize Principles of Oceanography, Davis, str Arabské slovo barzah je možné přeložit nejen jako překážku nebo přehradu, ale také jako meziprostor mezi dvěma úseky. 18 Více podrobnosti Oceanography Gross, str. 242 nebo Introductory Oceanography, Thurman, str

19 Bůh říká: Anebo jsou jako temnota nad hlubinou moře: pokrývá je vlna, za níž jde vlna jiná, a nad nimi jest mračno - temnota, nad níž je další temnota. Když člověk vztáhne ruku svou, málem ji nevidí. (Korán, 24:41) Bůh v tomto verši popisuje situaci, která panuje v hloubkách moře. Na základě výzkumu moře víme, že v hloubce kolem 200 metrů již není možné nelézt větší množství světla. Samotných 3% až 30% procent světelného záření se odrazí od hladiny moře a do hloubky 200 metru je mořskou vodou absorbována většina záření kromě modrého Obrázek 11 světla. Viditelnost bez použití světelných zdrojů je zde prakticky nulová. S klesající hloubkou se ztrácí i poslední zbytky světelného záření a v hloubkách pod 1000 metrů již není možné nalézt žádné světelné záření. 19 Graficky je cela situace znázorněna na obrázku číslo 11. Dalším zajímavým faktem je popis vln ve výše uvedeném verši. Na základě moderní vědy bylo zjištěno, že kromě povrchových vln na hladině moře, nacházejícího se pod mraky, existují uvnitř moře ještě další vlny, které se vyskytují v prostoru styku vody o různé hustotě. Tyto vnitřní vlny nejsou viditelné okem, ale pouze pomoci speciálního zařízeni vyvinutého teprve v posledních desetiletích. 20 Názorně to je ukázáno na obrázku 12. Obrázek Oceáns, Elder a Pernetta, str Oceanogrphy, Gross, str

20 Vývoj lidského embrya Bůh v Koránu popisuje stvoření člověka následujícími slovy: A věru jsme člověka nejdříve z části nejčistší hlíny stvořili a pak jsme jej kapkou semene v příbytku jistém učinili. Potom jsme z kapky semene kapku přilnavou stvořili 21 (arabsky alaqa) a z hmoty přilnavé jsme kousek masa (ar. mudgha) učinili; a z kousku masa jsme kosti stvořili a kosti jsme masem obalili. (Korán, 23:12-14) Uvedeny verš popisuje postupný vývoj lidského embrya. Podstatou celého jevu je podobnost mezi jednotlivými, která má jednoduchými slovy a představami seslanými lidem ze 7. století popsat biologicky proces, tak aby tomuto poselství rozuměli lidé vzdělaní v mnohém pozdější době, než byla doba seslání Koránu. Neboť jak praví Bůh: A On je ten, jenž pro vás stvořil hvězdy, abyste se mohli podle nich řídit v temnotách souše i moře. Takto My činíme srozumitelnými znamení pro lid, jenž schopen je poznáni. (Korán, 6:97) Rozeberme si tedy detailně celý popis obsažený ve verši na začátku této kapitoly. Bůh nejprve hovoří o tom, že ze spojeni mužské spermie a ženského vajíčka vznikne alaqa - kapka přilnavá. Arabské slovo alaqa má ale i další významy: 1. pijavice, 2. přilnavá kapka, 3. krevní sraženina. Obrázek 14 Obrázek Překlad dle Ivana Hrbka, Korán s komentářem

21 Moderní vědci sami bez jakékoliv znalosti Koránu popsali jedno z vývojových stadii embrya, jak stav kdy embryo se svým tvarem podobá pijavici. Na obrázku 13 je ukázaná podobnost embrya s pijavicí. Přitom podobnosti není jenom tvar, ale i skutečnost, že stejně jako pijavice i embryo žije z odsávání krve z těla matky. 22 Dalším významem slova alaqa je kapka přilnavá na obrázku 14 můžete vidět znázornění ukazující zavěšeni embrya v těle matky. 23 Obrázek 15 Třetím významem slova Alaqa je krevní sraženina. Na obrázku 15 můžeme vidět fotografii embrya, asi 15 dni starého, v děloze matky. Velikost embrya v tomto stadiu je asi 0,6 mm a embryo vypadá v tomto stadiu jako sraženina krve hlavně kvůli enormně velikému množství krve, které obsahuje. Na obrázku 15 je embryo označeno B. Na obrázku 16 vidíme grafické zpracování primitivního krevního zásobováni embrya, které vytváří zdání, že embryo je krevní sraženinou. Obrázek Human Development as Described in the Quran and Sunnah, Moore a kolektiv, str. 37. Nebo Integrated Principles of Zoology, Hickman a kolektiv. Nebo The Developing Human, Moore a Persaud, str. 8, The Developing Human, Moore a Persaud. 22

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 78 % dusíku a 21 % kyslíku, se stopovým množstvím

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce SLUNCE Slunce je sice obyčejná hvězda, podobná těm, které vidíme na noční obloze, ale pro nás je velmi důležitá. Bez ní by naše Země byla tmavá a studená a žádný život by

Více

K. E. Bullen ( ) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a

K. E. Bullen ( ) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a Eva Kolářová K. E. Bullen (1906 1976) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a hustotou 7 zón vytváří 3 základní jednotky: 1.

Více

stratigrafie. Historická geologie. paleontologie. paleografie

stratigrafie. Historická geologie. paleontologie. paleografie Geologie je přírodní věda zabývající se složením a stavbou zemské kůry a vývojem zemské kůry v minulosti a přítomnosti strukturní petrografie stratigrafie Všeobecná dynamická tektonika vnější síly vnitřní

Více

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY 1. Kdy vznikla Sluneční soustava? 2. Z čeho vznikla a jakým způsobem? 3. Která kosmická tělesa tvoří Sluneční soustavu? 4. Co to je galaxie? 5. Co to je vesmír? 6. Jaký je rozdíl

Více

Pouť k planetám. Která z možností je správná odpověď? OTÁZKY

Pouť k planetám.  Která z možností je správná odpověď? OTÁZKY Co způsobuje příliv a odliv? hejna migrujících ryb vítr gravitace Měsíce Je možné přistát na povrchu Saturnu? Čím je tvořen prstenec Saturnu? Mají prstenec i jiné planety? Jak by mohla získat prstenec

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Seminární práce Stavba zemského tělesa Jméno: Bc. Eva Kolářová Obor: ZTV-Z Úvod Vybrala jsem si téma Stavba zemského tělesa. Zabývala jsem se jeho

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník ČERNÉ DÍRY referát Jméno a příjmení: Oskar Šumovský Josef Šváb Třída: 5.0 Datum: 28. 9. 2015 Černé díry 1. Obecné informace a) Základní popis Černé

Více

Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem.

Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem. Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem.. Toto je výlet velikou rychlostí překonáváním vzdáleností s frakcí 10. 10 0 1 metr Vzdálenost hromádky listí na zahrádce. 10 1 0 metrů Jděme blíže, možná, uvidíme

Více

Úkol č. 1 Je bouřka pro letadla nebezpečná a může úder blesku letadlo zničit? Úkol č. 2 Co je to písečná bouře?

Úkol č. 1 Je bouřka pro letadla nebezpečná a může úder blesku letadlo zničit? Úkol č. 2 Co je to písečná bouře? 1. Bouřka Na světě je registrováno každý den asi 40 000 bouří. K jejich vytvoření musí být splněny dvě základní podmínky: 1) teplota vzduchu musí s výškou rychle klesat 2) vzduch musí být dostatečně vlhký,

Více

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY Hvězdy Vývoj hvězd Konec hvězd- 1. možnost Konec hvězd- 2. možnost Konec hvězd- 3. možnost Supernova závěr Hvězdy Vznik hvězd Vše začalo už strašně dávno, kdy byl vesmír

Více

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1 VZNIK ZEMĚ Země je 3. planeta (v pořadí od Slunce) sluneční soustavy, která vznikala velice složitým procesem a její utváření je úzce spjato s postupným a dlouho trvajícím vznikem celého vesmíru. Planeta

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková

Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková Teorie Kosmologie - věda zabývající se vznikem a vývojem vesmírem. Vznik vesmírů je vysvětlován v bájích každé starobylé

Více

Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce.

Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce. Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce. Zhruba 99,866 % celkové hmotnosti sluneční soustavy tvoří

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Pojmy vnější a vnitřní planety

Pojmy vnější a vnitřní planety KAMENNÉ PLANETY Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Ing. Mgr. Hana Šťastná Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní číslo: VY_32_INOVACE_FY.HS.9.18

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

ZEMĚ JAKO SOUČÁST VESMÍRU

ZEMĚ JAKO SOUČÁST VESMÍRU ZEMĚ JAKO SOUČÁST VESMÍRU PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_278 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 PŘÍRODNÍ

Více

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny, Spojte správně: Složení atmosféry Význam atmosféry Meteorologie Počasí Synoptická mapa Meteorologické prvky Zabraňuje přehřátí a zmrznutí planety Okamžitý stav atmosféry Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu.

Více

SKLENÍKOVÝ EFEKT. Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny.

SKLENÍKOVÝ EFEKT. Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny. SKLENÍKOVÝ EFEKT Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny. SKLENÍKOVÝ EFEKT: SKUTEČNOST NEBO VÝMYSL? Živé věci potřebují k přežití energii. Energie, která udržuje život na Zemi, přichází

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů STAVBA ZEMĚ Mechanismus endogenních pochodů SLUNEČNÍ SOUSTAVA Je součástí Mléčné dráhy Je vymezena prostorem, v němž se pohybují tělesa spojená gravitací se Sluncem Stáří Slunce je odhadováno na 5,5 mld.

Více

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs

Více

Půdní voda. *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin.

Půdní voda. *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin. PODPOVRCHOVÁ VODA Půdní voda *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin. Podzemní voda hromadí se na horninách, které jsou málo propustné pro vodu vytváří souvislou

Více

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou.

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou. Předmět: Přírodověda Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Plazmové metody. Co je to plazma? Jak se uplatňuj. ují plazmové metody v technice?

Plazmové metody. Co je to plazma? Jak se uplatňuj. ují plazmové metody v technice? Plazmové metody Co je to plazma? Jak se uplatňuj ují plazmové metody v technice? Co je to plazma? Plazma je látkové skupenství hmoty, ČTVRTÉ skupenství a vykazuje určité specifické vlastnosti. (správně

Více

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Galaxie Mléčná dráha je galaxie, v níž se nachází

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika Stavba Země Stavba zemského tělesa - historie počátek století: v rámci geofyziky - dílčí disciplína: seismologie - studuje rychlost šíření, chování a původ

Více

Stavba zemského tělesa

Stavba zemského tělesa Stavba zemského tělesa Stavba zemského tělesa - historie počátek století: v rámci geofyziky - dílčí disciplína: seismologie - studuje rychlost šíření, chování a původ zemětřesných vln 1906 - objev vnějšího

Více

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE:

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE: OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE: A 1. Čím se zabývá MINERALOGIE? 2. Co zkoumá PALEONTOLOGIE? 3. Co provádí geolog při terénním průzkumu? 4. Kdy vznikla Země? 5. Jaká byla prvotní atmosféra na Zemi? 1 6. Uveď

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 6.1Slunce, planety a jejich pohyb, komety Vesmír - Slunce - planety a jejich pohyb, - komety, hvězdy a galaxie 2 Vesmír či kosmos (z

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 11. Atmosféra Země - vlastnosti Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

Chemické složení vesmíru

Chemické složení vesmíru Společně pro výzkum, rozvoj a inovace - CZ/FMP.17A/0436 Chemické složení vesmíru Jak sledujeme chemické složení ve vesmíru? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Mendelova univerzita v Brně,

Více

SKLENÍKOVÝ EFEKT 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

SKLENÍKOVÝ EFEKT 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. SKLENÍKOVÝ EFEKT 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Skleníkový efekt V této kapitole se dozvíte: Co je to skleníkový efekt. Jaké jsou skleníkové plyny. Co je to tepelné záření. Budete schopni: Vysvětlit

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Planeta Země je obklopena vrstvou plynu/vzduchu, kterou označujeme odborným výrazem ATMOSFÉRA.

Planeta Země je obklopena vrstvou plynu/vzduchu, kterou označujeme odborným výrazem ATMOSFÉRA. SFÉRY ZEMĚ Při popisu planety Země můžeme využít možnosti jejího členění na tzv. obaly SFÉRY. Rozlišujeme následující typy sfér/obalů Země: 1. ATMOSFÉRA PLYNNÝ, VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Název atmosféra vznikl

Více

Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země tvar hory

Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země tvar hory Sopečná činnost a zemětřesení Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země tvar hory Magma = roztavený horninový materiál a) čedičové řídké, vzniká roztavení hornin

Více

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu.

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu. Úvodem Již na počátku své dlouhé a strastiplné cesty lidé naráželi na záhadné a tajemné věci nebo úkazy, které nebyli schopni pochopit. Tak vzniklo náboženství a bohové. Kdo ale ti bohové byli ve skutečnosti?

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika. Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY. Obor:MVT Ročník:II.

Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika. Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY. Obor:MVT Ročník:II. Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY Jméno:Martin Fiala Obor:MVT Ročník:II. Datum:16.5.2003 OBECNÁ TEORIE RELATIVITY Ekvivalence

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ a MŠ Slapy, Slapy 34, 391 76 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Powerpointová prezentace ppt. Jméno autora: Mgr. Soňa Růžičková Datum vytvoření: 9. červenec 2013

Více

VY_52_INOVACE_CVSC2_12_5A

VY_52_INOVACE_CVSC2_12_5A VY_52_INOVACE_CVSC2_12_5A Anotace: Žáci se seznamují s planetami SLUNEČNÍ SOUSTAVY a z rozstříhaných vět si ve skupince sestavují PRACOVNÍ LIST o třetí planetě Sluneční soustavy ZEMI a její přirozené družici

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5.

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5. Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Jméno a příjmení: Martin Kovařík David Šubrt Třída: 5.O Datum: 3. 10. 2015 i Planety sluneční soustavy 1. Planety obecně

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 254 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 3.4.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

Země jako dynamické těleso. Martin Dlask, MFF UK

Země jako dynamické těleso. Martin Dlask, MFF UK Země jako dynamické těleso Martin Dlask, MFF UK Úvod aneb o čem to dnes bude Povíme si: - Kdy a jak vznikla Země. - Jak Země vypadá a z čeho se skládá. - Jak můžeme zemi zkoumat. - Jak se v zemi šíří teplo.

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

JZ Asie kolébka tří náboženství

JZ Asie kolébka tří náboženství JZ Asie kolébka tří náboženství Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Vojáčková Ludmila Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

číslo a název klíčové aktivity V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Planety sluneční soustavy VENUŠE

číslo a název klíčové aktivity V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Planety sluneční soustavy VENUŠE Č. 20 číslo a název klíčové aktivity V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd název materiálu téma VY_52_INOVACE_20_FY89_Venuše Planety sluneční soustavy VENUŠE anotace Seznámení s planetou

Více

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země VY_12_INOVACE_122 Krajinná sféra Země { opakování Pro žáky 7. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země Červen 2012 Mgr. Regina Kokešová Určeno k opakování a doplnění učiva 6. ročníku Rozvíjí

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

VESMÍR. Prvouka 3. ročník

VESMÍR. Prvouka 3. ročník VESMÍR Prvouka 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Vzdělávací materiál,,projektu pro školu výuky v ZŠ Tečovice Název vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_12 Anotace

Více

Za hranice současné fyziky

Za hranice současné fyziky Za hranice současné fyziky Zásadní změny na počátku 20. století Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země:

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země: STAVBA ZEMĚ Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO Průřez planetou Země: Obr. č. 1 1 ZEMSKÁ KŮRA Zemská kůra tvoří svrchní obal

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann 8.3.2004 z GChD jako seminární práci z astron. semináře.

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann 8.3.2004 z GChD jako seminární práci z astron. semináře. Eta Carinae Vzdálenost od Země: 9000 ly V centru je stejnojmenná hvězda 150-krát větší a 4-milionkrát jasnější než Slunce. Do poloviny 19. století byla druhou nejjasnější hvězdou na obloze. Roku 1841 uvolnila

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ [1] Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Základy obecné ekologie

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 21. 1. 2013 Pořadové číslo 11 1 Merkur, Venuše Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

OPAKOVÁNÍ- STAVBA A VÝVOJ ZEMĚ, GEOLOGICKÉ VĚDNÍ OBORY. PRAVDA NEBO LEŽ? Co už vím o vzniku Země a geologických oborech.

OPAKOVÁNÍ- STAVBA A VÝVOJ ZEMĚ, GEOLOGICKÉ VĚDNÍ OBORY. PRAVDA NEBO LEŽ? Co už vím o vzniku Země a geologických oborech. OPAKOVÁNÍ- STAVBA A VÝVOJ ZEMĚ, GEOLOGICKÉ VĚDNÍ OBORY PRAVDA NEBO LEŽ? Co už vím o vzniku Země a geologických oborech. Urči, zda jsou následující tvrzení pravdivá či nepravdivá. Pravdivá tvrzení označ

Více

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Základy spektroskopie a její využití v astronomii Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Základy spektroskopie a její využití v astronomii Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Světlo x záření Jak vypadá spektrum?

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

STRUC ˇ NY PRU VODCE K POROZUME ˇ NI ISLA MU I.A.

STRUC ˇ NY PRU VODCE K POROZUME ˇ NI ISLA MU I.A. STRUČNÝ PRŮVODCE K POROZUMĚNÍ ISLÁMU I.A. Ibrahim 1 Předmluva k českému vydání Tato kniha ve své první části na několika příkladech ilustruje výjimečnost textu Koránu. Korán, zjevený proroku Muḥammadovi

Více

B. Hvězdy s větší hmotností spalují termojaderné palivo pomaleji,

B. Hvězdy s větší hmotností spalují termojaderné palivo pomaleji, HVĚZDY 1. Většina hvězd se při pozorování v průběhu noci pohybuje od A. Západu k východu, B. Východu k západu, C. Severu k jihu, D. Jihu k severu. 2. Ve většině hvězd se energie uvolňuje A. Prudkou rotací

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 16. Skleníkový jev a globální oteplování Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE Sluneční soustava Vzdálenosti ve vesmíru Imaginární let fotonovou raketou Planety, planetky Planeta (oběžnice) ve sluneční soustavě je takové těleso,

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka Nemrtvá kočka Od zveřejnění teorie relativity se uskutečnily tisíce pokusů, které ji měly dokázat nebo vyvrátit. Zatím vždy se ukázala být pevná jako skála. Přesto jsou v ní slabší místa, z nichž na některá

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Proč hledat svou druhou polovičku?

Proč hledat svou druhou polovičku? Proč hledat svou druhou polovičku? Vyšší úrovní lidské lásky je spojení jedné duše ve dvou tělech. Šrí Aurobindo Vždy existovala potřeba najít svou spřízněnou duši*, svou druhou polovičku, tedy toho jediného

Více