KORÁN, SUNNA VĚDECKÉ POZNATKY. Islámská nadace v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KORÁN, SUNNA VĚDECKÉ POZNATKY. Islámská nadace v Brně"

Transkript

1 KORÁN, SUNNA & VĚDECKÉ POZNATKY Islámská nadace v Brně

2

3 Předmluva V této knize jsou použité citace z překladu koránu do češtiny od PhDr. Ivana Hrbka. Na přípravě této brožurky se podíleli: Lukáš Lhoťan, Emir Omič, Lukáš Větrovec, Jalal Attasi, Muneeb Hassan Alrawi, Petra Haisam. Děkujeme také všem sponzorům, kteří nám umožnili vydání této brožurky. 4

4 Islám a věda Islám považuje vzdělání za nejdůležitější podmínku správného poznání a uznání uctívání Boha. Samotný Bůh lidem v Koránu přikazuje, aby se vzdělávali, poznávali svět kolem sebe a uvažovali o něm, neboť vše, co v něm je, svědčí o existenci Boha. Rci: Cestujte po zemi a popatřete, jak On zahájil stvoření! Potom Bůh uskuteční druhé stvoření, vždyť Bůh je všemocný nad každou věcí. (Korán, 29:20) Bůh také v Koránu jasně hovoří, že pouze ti, kdož se vzdělávali mohou dosáhnout poznáni skutečné víry: A On je ten, jenž pro vás stvořil hvězdy, abyste se mohli podle nich řídit v temnotách souše i moře. Takto My činíme srozumitelnými znamení pro lid, jenž schopen je poznáni. (Korán, 6:97) Což neuvažovali o království nebes a země a o tom, co Bůh stvořil z věcí, a o tom, že lhůta jejich se již možná přiblížila? (Korán, 7:185) Věru ve stvoření nebes a země a ve střídání noci a dne je znamení pro lidi rozmyslem nadané, kteří vzývají Boha stojíce, sedíce i ležíce a kteří přemýšlejí o stvoření nebes a země a říkají: Pane náš, Tys věru nestvořil toto vše pro nic za nic - sláva Tobě! (Korán, 3:191) Také Prorok Mohamed podněcoval ve svých společnících touhu po získání co největší možné úrovně vzdělání a vzdělaní lidé se u něj těšili mnohem větší vážnosti, než lidé nevzdělaní. Jak pravil: Kdo se vydal cestou hledání vědy, toho Bůh povede cestou k ráji. Andělé kladou svá křídla spokojenosti na hledače znalosti. A pro znalce žádají o odpuštění všichni, kdož jsou v nebesích nebo na zemi i v moři. A přednost znalého před uctívačem, je jako přednost měsíce před ostatními planetami. V pravdě, znalci jsou dědici proroků. A po prorocích nedědí zlaťáky či stříbrňáky, nýbrž dědí znalost. A kdo z tohoto dědictví bere, tak bere hojného štěstí. (Sunan at-tirmizí, výrok č. 2606) Vzdělaní muslimové se mezi sebou také již od dob Proroka podněcují v dalším vzdělávání a diskutují mezi sebou o vědeckých otázkách s jednoznačným odhodláním obětovat poslední peníze za vzdělání, neboť pouze vzdělaní lidé jsou naději pro budoucnost. Vzdělaní jsou nejlépe chráněni před pokoušením satana na své cestě poznávání Boha. Ale obecně věda chrání životni prostředí a lidský život před vším nevhodným. 5

5 Věda a Korán Korán je Boží Slovo, které seslal Bůh poslednímu Proroku Mohamedovi prostřednictvím anděla Gabriela. Korán je v prvé řadě knihou náboženskou, ale jako poslední poselství od Boha k lidstvu obsahuje také mnoho indicií, které mají pomoci lidem hledajícím podstatu existence vesmíru a lidského rodu, hledajícím cestu k Bohu a k Jeho poselství. A rci: Sláva Bohu, který vám znamení Svá ukáže, a pak je poznáte! A Pán váš není vůči tomu, co činíte, lhostejný! (Korán, 27:93) Tedy, když Bůh seslal Mohamedovi Korán, seslal ho s cílem podpořit poselství o existenci jednoho jediného Boha a Jeho posledního Proroka, Mohameda. Od chvíle zjevení Koránu lidé studují koránský text a objevují stéle nové a nové poznatky, které předchozí generace lidí nebyly schopné poznat pro nedokonalost a omezenost svých možností a schopností. Některé z těchto poznatků uvádíme v této knize, s cílem ukázat čtenářům krásu, jednoduchost a pravdivost Božího slova Koránu. Korán je unikátem sám o sobě a to nejen z důvodu stylistiky textu a dokonalosti jazyka, ale i faktem, že se jedná o jedinou existující knihu, která je používána v každodenním životě již více jak 1400 let a nebylo v ni změněno ani jedno slovo, či písmeno. Ve skutečnosti je Korán výzvou každému člověku, aby o jeho obsahu přemýšlel a přemýšlel i o faktu, jak je možné, že obsahuje mnoho znalostí a poznatků, které nejenže nemohl znát Mohamed, ale nebyly známy ani lidem v době, kdy byl Korán seslán. Již Prorok prosazoval, aby mešita sloužila nejen jako místo modliteb, ale i jako škola 1. Tento Prorokův příkaz byl později potvrzen druhým muslimským chalífou Omarem al-chattábem, který přímo nařídil, aby v každé mešitě byla vybudována škola, kterou museli povinně navštěvovat všechny děti. V dobách rozkvětu islámské civilizace prakticky neexistovala mezi muslimy negramotnost. 2 1 Příkaz vzdělávat v mešitách negramotné v základech čtení, psaní a dalších vědách je obdobou dnešní povinné školní docházky. 2 Více podrobnosti v knize Arabské Španělsko a evropská vzdělanost, od Juana Verneta. 6

6 Vznik vesmírů V moderní kosmologii (vědě studující vesmír) je dnes nejuznávanější teorii o vzniku a vývoji vesmíru teorie velkého třesku (anglicky Big Bang Theory). Tato teorie obsahuje prvky obecné relativity a kvantové fyziky. Podle této teorie vznikl celý náš vesmír z nekonečně malého bodu o nekonečně velké hustotě. Tento bod byl jak počátkem hmoty a prostoru, tak i počátkem Obrázek 1 času. V určitý okamžik tento bod explodoval při tzv. velkém třesku a tím vznikl náš dnešní vesmír, který se začal rozpínat. Jak se vesmír dál rozpínal, jeho teplota dále klesala, což vedlo k dalším procesům, které umožnily vznik atomů. Časem se začaly hustější oblasti vesmíru díky gravitaci dále zahušťovat. Vytvořila se tak oblaka plynu, galaxie a hvězdy, které dnes můžeme pozorovat. Na obrázku v pravém rohu této stránky vidíte fotografii jednoho z těchto shluků plynů ve vesmíru. Pro pozorovatele ze Země vypadá shluk těchto plynů jako obláček dýmu. A právě této podoby si všimli vzděláni lidé dnešní doby a zaujala je shoda těchto poznatků s jedním veršem Koránu: Potom se Bůh k nebi vztyčil, jenž dýmem jenom bylo (Korán, 41:11) Obrázek 1 je v atlasu vesmíru popsán následujícími slovy: Nová hvězda formující se z mračna plynu a prachu, který je zbytkem plynů, ze kterého vznikl celý vesmír. 3 Poznatek, že všechny objekty ve vesmíru, včetně naši země a měsíce, vznikly z oblak plynů a prachu je velice důležitý, neboť nás vede k dalšímu verši Koránu: Což ti, kdož nevěří, nevidí, že nebesa a země byly pevně spojeny a že Bůh je od sebe odtrhl a že z vody vše živé učinil? Což neuvěří? (Korán, 21:30) 3 The, Space Atlas, Heather a HHenbest, str

7 Země vznikla přibližně před 4,6 miliardami let ze shluku prachu a plynu, jenž obíhal kolem rodícího se slunce. Srážkami prachových částic se začala formovat tělesa, která svou gravitací přitahovala další částice a okolní plyn. Tato tělesa se navzájem shlukovala do větších těles z nich vznikly dnešní planety sluneční soustavy. 4 Muslimští učenci vysvětlili předchozí verš tak, že nebe a Země byly jedno, a že Bůh je oddělil a vytvořil sedmero nebes a Zemi. Jenže kvůli omezením vědy a technologie v době zjevení Koránu a v následujících staletích, nebyli schopni podat více informací o tom, jak přesně byla nebesa a Země vytvořena. Co učenci mohli udělat bylo, vysvětlit přesný význam každého arabského slova v textu a jeho všeobecný význam. V arabském originálním znění tohoto verše se Profesor Alfred Kroner vyskytují slova ratq a fataq. Slovo ratq lze přeložit jako "entita" "sešité" "spojené" nebo "sevřené". Význam těchto překladů je něco, co je smícháno, ale má oddělenou a odlišnou existenci. Slovo fataq se překládá jako "rozpáral" "rozštěpil na kusy" "oddělil" nebo "otevřel je". Tyto významy implikují, že něco počalo existovat rozdělením nebo roztržením. Vzdělaní muslimové se obrátili se svými objevy v textu Koránu k expertům na geologii a vznik vesmíru a požádali je o vyjádření. Jedním z dotazovaných byl profesor geologie a vedoucí katedry geologie Alfred Kroner z univerzity Johannese Gutenberga v Meinzu v Německu. Po pečlivém prostudováni výše uvedených veršů Koránu odpověděl: Vezmeme-li v potaz původ Mohameda myslím, že je nemožné, aby mohl vědět věci, jako je původ vesmíru, protože vědci na tento poznatek přišli teprve před několika lety pomocí velice složité a vyspělé technologie. Někdo před čtrnácti sty lety, který nevěděl nic o nukleární fyzice, nemohl sám přijít na to, že země a nebesa mají společný původ. 5 4 KLEZCEK, Josip. Velká encyklopedie vesmíru. 1. vyd. Praha : Academia, ISBN X. s Citováno z videokazety This is the Truth, a Yutube.com 8

8 Rozpínající se vesmír Až do počátku dvacátých let 20. století se věřilo, že vesmír vždycky existoval; a také, že jeho velikost je pevně daná a neměnná. Avšak roku 1912 americký astronom Vesto Slipher učinil objev, který měl brzy změnit názory astronomů na vesmír. Slipher zaznamenal, že galaxie se obrovskými rychlostmi vzdalují od Země. Tato pozorování poskytla první důkaz pro teorii rozpínajícího se vesmíru. 6 V roce 1916 Albert Einstein formuloval svou Všeobecnou teorii relativity, která naznačila, že vesmír se musí buď rozpínat nebo smršťovat. Potvrzení teorie rozpínajícího se vesmíru přišlo konečně až v roce 1929 z rukou dobře známého amerického astronoma Edwina Hubblea. Pozorováním rudých posunů 7 ve vlnových délkách světla vydávaného galaxiemi, Hubble shledal, že galaxie nestojí na místě; naopak se ve skutečnosti pohybují od nás rychlostí přiměřenou jejich vzdálenosti od Země (to jest, čím dále, tím rychleji, Hubbleův zákon). Jediným vysvětlením proto je, že vesmír se rozpíná. Hubbleův objev je považován za jeden z největších objevů v historii astronomie. V roce 1929 publikoval poměr rychlost-čas, který je podstatou moderní kosmologie. V následujících letech, s dalšími pozorováními, byla teorie rozpínajícího se vesmíru přijata vědci i astronomy. Jenže, dost zvláštně, dávno před objevem dalekohledu a dlouho předtím, než Hubble publikoval svůj zákon, Prorok Mohamed recitoval svým Společníkům koránský verš, který stanovuje, že vesmír se rozšiřuje: Nebe jsme důkladně postavili, vždyť My jsme jeho rozšiřovateli. (Korán, 51:47) V době zjevení Koránu bylo slovo "vesmír" neznámé a lidé používali pojem nebe pro všechno ležící mimo Zemi. V tomto verši "nebe" poukazuje na známý vesmír, který se rozšiřuje, tak jako stanovuje Hubbleův zákon. Hubble také zjistil, že galaxie se nevzdalují pouze od Země, ale i od sebe navzájem. To znamená, že vesmír se rozpíná všemi směry, tak jako se rozpíná balónek plněný vzduchem. Hubbleova nová zjištění položila základ pro teorii Velkého třesku. Teorii Velkého třesku stanovuje, že před asi miliardami let vesmír vnikl z jednoho extrémně žhavého a hustého bodu, a že cosi spustilo tuto explozi, takže vesmír začal existovat. Od té doby se vesmír rozpíná z tohoto jediného bodu. 8 6 První tři minuty, moderní pohled na původ vesmíru, Weinberg. 7 Když se světlo, které objekt vyzařuje, blíží směrem k červené oblasti spektra,znamená to, že se vzdaluje. (http://bjp.org.cn/apod/glossary.htm ) 8 Část tohoto textu je překladem článku Korán, rozpínající se vesmír a teorie velkého třesku od Šarífa al- Kásimího. 9

9 Původ železa Bůh říká: a seslali jsme (z nebe) také železo, v němž je veliká moc a užitek pro lidi (Korán, 57:25) Arabské slovo anzalná použité v tomto verši v arabském originálu Koránu, je překládáno jako spustili jsme, seslali jsme, toto slovo je v Koránu vždy užito doslovně ve významu déšť je sesílán, nebo zjevení bylo sesláno. Na základě moderních vědeckých poznatků dospěli vědci k jasnému závěru, že železo vzniká v supernovách (tj. určitý typ stádia vývoje hvězd) a součástí zemského systému se stalo prostřednictvím dávné exploze supernovy. Železo nepochybně nepochází z našeho hvězdného systému, neboť teplota našeho Slunce není vyhovující pro vznik železa. Slunce má povrchovou teplotu okolo stupňů Celsia a teplota jádra se pohybuje okolo 20 milionů stupňů. Železo však může vznikat pouze ve hvězdách daleko větších, než je naše Slunce, jejichž teplota dosahuje několika stovek milionů stupňů. Když množství železa ve hvězdě přesáhne určitou mez, hvězda jej už nemůže dál pojmout a později exploduje jako to, co je nazýváno nova nebo supernova. Tato exploze umožní další rozptyl železa do vesmíru. 9 Takto vyvržené železo následně letí vesmírem a je sesíláno dále, i na naši Zemi. V knize nazvané Přírodní osud mikrobiolog Michael Denton vyzdvihuje důležitost železa: Žádný z kovů není tak nezbytný pro život, jako železo. Je to akumulace železa v centru hvězdy, která způsobí explozi supernovy a následné rozptýlení jeho atomů do vesmíru. Bylo to zatažení železa do centra prvotní Země gravitací, co vyvolalo zahřání, které způsobilo začátek chemické diferenciace Země, vznik prvotní atmosféry a následně hydrosféry. Je to tekuté železo v jádru země, které se chová jako gigantické dynamo a vytváří magnetické pole Země, které v návratu generuje Van Allenovi radiační pásy, jenž chrání povrch Země před destruktivní kosmickou radiací a ochraňuje klíčovou ozónovou vrstvu před zničením kosmickým zářením Bez atomů železa by ve vesmíru neexistoval život na bázi uhlíku; žádná supernova, žádné teplo v prvotní Zemi, ani atmosféra, ani hydrosféra. Nebylo by ochaného magnetického pole, Van Allenových radiačních pásů, ozonové vrstvy, hemoglobinu v krvi, nebylo by kovu k reakci s kyslíkem a oxidačního metabolismu. Propojení a intimní vztah mezi životem a železem, mezi červenou barvou krve a smrtí jakési vzdálené hvězdy, neukazuje jen na důležitost kovů v biologii, ale také biocentritu vesmíru 10 9 Priscilla Frisch, The Galactic Environment of the Sun, American Scientist, January-February Michael J. Denton, Nature s Destiny (The Free Press: 1998),

10 Ochranné prvky atmosféry Bůh v Koránu hovoří o tom, že nejprve stvořil zemi a pak kolem ni vytvořil atmosféru: On je ten, jenž pro vás stvořil vše, co na zemi je, potom se k nebi obrátil a v sedmi nebesích je vyrovnal. On věru všech věcí je znalý. (Korán, 2:29) Lidé studující Korán a jeho význam si všimli, že pomoci moderních technologii dospěli někteří vědci k následujícímu rozdělení složeni atmosféry na základě funkcí jednotlivých jejich vrstev: 1. ionosféra - obsahuje elektricky nabité částice (ionty). Sahá přibližně od začátku mezosféry až do výšky 550 km. Umožňuje odraz rádiových vln. 2. exosféra - nachází se nad ionosférou. V této oblasti zemská atmosféra přechází do kosmického prostoru. 3. magnetosféra - část atmosféry ve které zemské magnetické pole reaguje se slunečním větrem. 4. ozonosféra - ozónová vrstva. 5. homosféra - je vrstva atmosféry ve výšce 0 až 100 km nad povrchem Země. 6. heterosféra - je vrstva atmosféry ve výšce 90 až 750 km nad povrchem Země. 7. neutrosféra - je ve výšce 750 až 2100 km nad povrchem Země. Zákony fyziky plynů z povrchu Země zde již neplatí. Je nepochybné, že když Bůh stvořil atmosférický obal kolem země (nebesa) a rozdělil ho do sedmi nebes učinil tak s určitým záměrem, neboť jak praví Bůh v Koránu My nebesa a zemi a vše, co je mezi nimi, jsme pro zábavu nestvořili. (Korán, 21:16) A nestvořili jsme nebesa a zemi, a co je mezi nimi, jen pro nic za nic; to je jen domněnka nevěřících! (Korán, 38:27) 11

11 Pokles objemu kyslíku ve vrstvách atmosféry Bůh říká: Koho Bůh chce vést cestou správnou, tomu otevře hruď pro islám; tomu, komu chce dát zbloudit, tomu zúží a uzavře hruď, jako by měl stoupat k nebi. (Korán, 6:125) Věda nás učí, že tlak vzduchu se stoupající nadmořskou výškou klesá. Bylo zjištěno, že vzduch v nižších vrstvách atmosféry je hustý; 50% veškerého vzduch se nachází do 6096 metrů nad mořem, 90% objemu vzduchu se nachází do metrů nad mořem. Směrem vzhůru hustota rychle klesá. Pokud člověk vystoupí nad 3000 metrů nad mořem, nezpůsobí mu to žádný problém. Náš dýchací systém zvládne klesající tlak až do 7600 m.n.m. Výše už pociťujeme nedostatek kyslíku, mohou nastat komplikace (horská nemoc). Pokud by člověk stoupal výše směrem do vesmíru díky klesajícímu tlaku a nedostatku kyslíku, nastává dyspnoea tlak na hrudníku a namáhavé, obtížné dýchání. Jak obsah kyslíku klesá, dýchání se stane nemožným a člověk umírá na udušení. V sedmém století byla fakta o různých vrstvách atmosféry, rozložení tlaku a objemu kyslíku neznámá. Naopak lidé věřili z jejich pohledu zcela logicky že člověk stoupající k nebi si užívá klidu a štěstí a nádherného vzduchu. Tento koránský verš ukazuje na fakt objevený vědou teprve nedávno, výskyt dyspnoey ztíženého dýchání, uzavření hrudi a krátkosti dechu u člověka stoupajícího vzhůru k nebi. 12

12 Vznik deště Díky dlouholetým pozorováním a moderním přístrojům dospěli vědci k vytvořeni podrobného schématu průběhu dějů v atmosféře, jejichž výsledkem je déšť. Na základě těchto vědeckých poznatků bylo stanoveno, že k vytvořeni deště dochází na základě určitých podmínek, které přímo souvisí s typem větru a mraků. Jedním z typů mraků, potřebných pro vznik deště, je mrak typu cumulonimbus. Na základě pozorováni tohoto mraků a jeho chování vědci sestavili následující schéma: 1. Ke vzniku mraku typu cumulonimbus dochází, pokud jsou jednotlivé menši mraky hnány do jednoho místa shromáždění. Detailně to je vidět na satelitních fotografiích na obrázku 2 a Po určité době a dosažení kritického množství mraků se menši mraky spojí do jednoho velkého mraku 11, jak to vidíme na obrázcích 3 a 4. Obrázek 4A ukazuje malé mraky hnané do sebe, menši mraky stoupají nahoru (obrázek 4B) a postupně dochází k vytvářeni jednoho mraku, tečky označují místa kde dochází k dešti. Obrázek 2 šipky ukazuji směr větru. Body B, C a D označují místa hromadění mraků. (Převzato z The Use of Satelite Picture in Weather Analysis and Forecasting, autorství Andersena a kolektivu, str. 188.) Obrázek 3 Obrázek 4 převzato z The Atmosphere, autorství Antes a kolektiv, str The Atmosphere, autorství Antes a kolektiv, str , Elements of Meteorology, Miller a Thompson, str

13 3. Tvorba cumulonimbus jakmile se menši mraky spoji do jednoho celku dochází uvnitř mraků k cirkulaci vzduchu, díky které se do mračna vtahuji další mraky. Silné proudy uvnitř mračna ženou mraky středem do vyšších sfér atmosféry (viz. Obrázek 4B), kde jsou nízké teploty a dochází tam k ochlazovaní mraků a tvorbě deštných kapek nebo krup. Jakmile váha jednotlivých kapek či krup dosáhne kritické hranice a síla vztlaku vzdušných proudů je již není schopna udržet, dochází Obrázek 5 k jejich pádu k zemi v podobě deště nebo krupobití. 12 Výše uvedený postup tvorby deště detailně vypracovali vědci teprve v posledních letech za pomoci moderních satelitních a počítačových zařízení. O to zarážející je fakt, který o průběhu vzniku deště obsahuje Boží slovo Korán: Což jsi neviděl, jak Bůh žene oblaka, potom je spojuje a posléze z nich učiní shluk? A pak vidíš z jeho středu vycházet déšť. A On sesílá z nebe mraky jakoby hory, v nichž jsou kroupy, a zasahuje jimi, koho chce, a odvrací je, od koho chce (Korán, 24:43) 12 Weather and Clime, Bodin, str

14 Vznik blesku Koránský verš: Což jsi neviděl, jak Bůh žene oblaka, potom je spojuje a posléze z nich učiní shluk? A pak vidíš z jeho středu vycházet déšť. A On sesílá z nebe jakoby hory, v nichž jsou kroupy, a zasahuje jimi, koho chce, a odvrací je, od koho chce. A zablesknutí málem zbaví lidi zraku. (Korán, 24:43) obsahuje i zajímavou spojitost krupobití s bleskem. Podle všeho Bůh v Koránu poukazuje na skutečnost, že kroupy jsou jedním z faktorů podporujících tvorbu blesku. Přečtěme si co si o tomto názorů myslí moderní vědecká encyklopedie: V mraku vzniká elektrické napětí, když kroupy padají skrze tu část mraku, ve které se nacházejí chladné kapky a ledové krystaly. Když se kapka vody setká s kroupou, přimrzne k jejímu povrchu. Při změně skupenství se, ale uvolňuje teplo, což udržuje povrh kroupy teplejší, než jsou okolní ledové krystaly. Když se pak taková kroupa dostane do kontaktu s nějakým ledovým krystalem, vzniká důležitý jev. Elektrony se přesouvají z chladnějšího objektu na teplejší. Kroupy tak získávají záporný elektricky náboj. Stejný efekt nastane při styku krup s chladnými kapkami vody a od krup se odštěpuji drobné částečky ledu nabité kladně. Tyto kladně nabité části jsou lehčí, a proto se přesouvají vztlakem do vyšších sfér mraků. Kroupy, záporně nabité, padají ke spodní hranici mraku, která je proto nabitá záporně. K vybití dochází právě formou blesku směrem k zemi. 13 Věda dospěla tedy k závěru, že kroupy jsou hlavním faktorem pro tvorbu blesku. Výše popsaného zjištění dosáhli evropští vědci teprve po roce Do té doby evropští vědci věřili v atmosférický model vymyšlený Aristotelem, který je v jasném rozporu s vědeckými fakty Meteorology Today, str Aristoteles, Metorologica, Ross a kolektiv, str. 369a-369b. 15

15 Sedm vrstev země Abú Saláma vyprávěl, že vypukl spor mezi ním a jinými lidmi ohledně kusu půdy. Když o tom pověděl Áiši (Prorokově manželce), řekla mu: Vyvaruj se, abys zabral tu zemi nespravedlivě, neboť Prorok řekl: Kdokoli zabere neprávem byť jen kousek země, její hloubka skrz sedm zemí mu bude uvázána na krk. (Zaznamenal Buchari) Také Sálim vyprávěl, že Prorok řekl: Kdokoli nespravedlivě zabere něčí pozemek, o Soudném dnu se potopí sedm zemí dolů. (Zaznamenal Buchari) Studie geologie dokazuje, že Země je rozdělena do sedmi vrstev: Pevné vnitřní jádro: 1.7% zemské hmoty; hloubka 5,150-6,370 km. Vnitřní jádro je pevné, vnáší se v roztaveném vnějším jádře. Věří se, že jeho pevnost způsobuje tlakové zmrazování, které se objevuje ve většině tekutin, když klesá teplota nebo narůstá tlak. Tekuté vnější jádro: 30.8% zemské hmoty; hloubka 2,890-5,150 km Vnější jádro je horká, elektricky nabitá tekutina, objevuje se zde cirkulační pohyb. Tato obíhající vrstva se kombinuje s oběhem Země a tvoří tak dynamo efekt, vytvářející magnetické pole Země. Je také zodpovědné za jemné trhání zemské rotace. Jeho hustota je nižší, než hustota čistého Skladba zemského nitra, převzato z roztaveného železa, což ukazuje na přítomnost jiných lehčích prvků. Vědci předpokládají, že asi 10% tvoří síra a/nebo kyslík, protože tyto prvky jsou v kosmu hojné a snadno se rozpouštějí v roztaveném železe. D vrstva: 3% zemské hmoty; hloubka 2,700-2,890 km Tato vrstva je km silná. Ačkoli je často identifikována jen jako část dolního pláště, seismické přestávky naznačují, že se možná od dolního pláště chemicky odlišuje. Vědci teoretizují, že materiál byl snad schopen potopit se pláštěm, ale už ne do jádra, kvůli své hustotě. Spodní plášť: 49.2% zemské hmoty; hloubka 650-2,890 km Pravděpodobně složen z křemíku, hořčíku a kyslíku, možná obsahuje stopy železa, vápníku a hliníku. Vědci tyto dedukce zakládají na předpokladu, že Země má obdobné složení jako meteority. 16

16 Střední plášť (přechodná oblast): 7.5% zemské hmoty; hloubka km Přechodná oblast nebo mezosféra, zvaná plodná vrstva, je zdrojem bazaltového magmatu. Obsahuje vápník, hliník a žulu. Tato vrstva je hustá za studena díky žule, za horka se minerály snadno smísí, vytvoří bazalt, který vystupuje na povrch jako magma. Svrchní plášť: 10.3% zemské hmoty; hloubka km Fragmenty, které byly vyvrženy sopečnou činností a jsou dostupné našemu zkoumání. Olivín (Mg,Fe)2SiO4 a pyroxen (Mg,Fe)SiO3 byly hlavními takto nalezenými minerály. Tyto a další Jiný pohled na skladbu země, převzato z: minerály jsou žáruvzdorné a krystalizují za vysokých teplot. Litosféra: zemská kůra pod oceány: 0.099% zemské hmoty; hloubka 0-10 km kontinentální zemská kůra: 0.374% zemské hmoty; hloubka 0-50 km Většina zemského povrchu byla vytvořena vulkanickou činností. Zemská kůra pod kontinenty i pod oceány je nejchladnější vrstvou. Prorokova slova potopí se sedm zemí dolů naznačují, že těchto sedm zemí je navrstveno okolo centra. (Může to také znamenat, že Země je uvnitř tekutá.) 17

17 Koncept hor Moderní výzkumy v oblasti geologie a teoretici tektonické koncepce dospěli v šedesátých letech 20. století k závěrům, že hory se svou strukturou se noří hluboko do zemské kůry. Struktura hor v rámci geologické skladby zemské kůry plni Obrázek 7 několik funkcí. Základní funkcí je tlumení geologických pochodů vyvolávajících zemětřesení. Obdobně o funkci hor hovoří i Bůh v Koránu: A On rozhodil po zemi Obrázek 8 hory pevně zakotvené, aby se s vámi nekymácela. (Korán, 16:15) Teorie o kořenech hor byla poprvé vypracována v 19 století. 15 Stručný popis zakotveni hor je ukázán na obrázku číslo 6. Kolektiv autorů knihy Earth, mezi nimi Frank Press, předseda Akademie věd USA po dobu 12 let a poradce amerického prezidenta Jima Cartera, uvádí, že hory mají pod sebou kořeny, které mnohdy připomínají kůly. Názorně to je ukázáno na obrázcích 7 a 8. Korán o tom hovoří následujícími slovy: Což zemi jsme jak lože nerozprostřeli a hory jejími podpěrami neučinili? (Korán, 78:6). Obrázek 6 15 Earth Science, Tarbuck a Lutgens, str

18 O mořích Bůh v Koránu říká: A volně dal téci oběma mořím, jež se setkají, však mezi nimi překážka stojí, již nezdolají. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? (Korán, 55:19-21) Obrázek 9 Položíme li si otázku, proč hovoří Korán o místě styku dvou moří a o tom, že v tomto místě se nachází nějaká překážka, která jim brání ve spojení vod? K odpovědi si přečtěme nejnovější vědecky poznatek o skladbě moří. Podle moderních znalostí proniká například voda Středozemního moře přes Gibraltarský podmořský hřbet do Atlantského oceánu. Přitom voda Středozemního moře je teplejší, řidší a má větši obsah soli. Díky všem těmto fyzikálním jevům jsou vody Atlantického oceánu a Středozemního moře odděleny neviditelnou barierou 16 jak to vidíme na obrázku 9. Stejná situace je podle vědeckých poznatků všude, kde se setkávají masy různých moří a oceánů. Korán však dále pokračuje popisem dalšího děje: A On je ten, jenž volně dal téci oběma mořím: jedno sladké a pitné je, druhé slané a hořké. A mezi oběma umístil překážku a přehradu zahrazující. (Korán, 25:53) Lidé studující Korán si všimli podobnosti obsahu tohoto verše s poznatkem moderní vědy o styku sladké vody s vodou mořskou. Názorně to je Obrázek 10 ukázáno na příkladu vtékáni řeky do moře (viz. obrázek 10). Vědci zjistili, že sladkou vodu od slané vody odděluje prostor o jiné hustotě, než je hustota sladké a slané vody. Tato oblast byla pojmenována pyknoklinná zóna a má nejen jinou hustotu, ale i slanost. Z pohledu teorie se vlastně jedná o překážku/přehradu 17 sladkou vodu od slané. 18 oddělující 16 Například vědecké poznatky obsažené v knize Principles of Oceanography, Davis, str Arabské slovo barzah je možné přeložit nejen jako překážku nebo přehradu, ale také jako meziprostor mezi dvěma úseky. 18 Více podrobnosti Oceanography Gross, str. 242 nebo Introductory Oceanography, Thurman, str

19 Bůh říká: Anebo jsou jako temnota nad hlubinou moře: pokrývá je vlna, za níž jde vlna jiná, a nad nimi jest mračno - temnota, nad níž je další temnota. Když člověk vztáhne ruku svou, málem ji nevidí. (Korán, 24:41) Bůh v tomto verši popisuje situaci, která panuje v hloubkách moře. Na základě výzkumu moře víme, že v hloubce kolem 200 metrů již není možné nelézt větší množství světla. Samotných 3% až 30% procent světelného záření se odrazí od hladiny moře a do hloubky 200 metru je mořskou vodou absorbována většina záření kromě modrého Obrázek 11 světla. Viditelnost bez použití světelných zdrojů je zde prakticky nulová. S klesající hloubkou se ztrácí i poslední zbytky světelného záření a v hloubkách pod 1000 metrů již není možné nalézt žádné světelné záření. 19 Graficky je cela situace znázorněna na obrázku číslo 11. Dalším zajímavým faktem je popis vln ve výše uvedeném verši. Na základě moderní vědy bylo zjištěno, že kromě povrchových vln na hladině moře, nacházejícího se pod mraky, existují uvnitř moře ještě další vlny, které se vyskytují v prostoru styku vody o různé hustotě. Tyto vnitřní vlny nejsou viditelné okem, ale pouze pomoci speciálního zařízeni vyvinutého teprve v posledních desetiletích. 20 Názorně to je ukázáno na obrázku 12. Obrázek Oceáns, Elder a Pernetta, str Oceanogrphy, Gross, str

20 Vývoj lidského embrya Bůh v Koránu popisuje stvoření člověka následujícími slovy: A věru jsme člověka nejdříve z části nejčistší hlíny stvořili a pak jsme jej kapkou semene v příbytku jistém učinili. Potom jsme z kapky semene kapku přilnavou stvořili 21 (arabsky alaqa) a z hmoty přilnavé jsme kousek masa (ar. mudgha) učinili; a z kousku masa jsme kosti stvořili a kosti jsme masem obalili. (Korán, 23:12-14) Uvedeny verš popisuje postupný vývoj lidského embrya. Podstatou celého jevu je podobnost mezi jednotlivými, která má jednoduchými slovy a představami seslanými lidem ze 7. století popsat biologicky proces, tak aby tomuto poselství rozuměli lidé vzdělaní v mnohém pozdější době, než byla doba seslání Koránu. Neboť jak praví Bůh: A On je ten, jenž pro vás stvořil hvězdy, abyste se mohli podle nich řídit v temnotách souše i moře. Takto My činíme srozumitelnými znamení pro lid, jenž schopen je poznáni. (Korán, 6:97) Rozeberme si tedy detailně celý popis obsažený ve verši na začátku této kapitoly. Bůh nejprve hovoří o tom, že ze spojeni mužské spermie a ženského vajíčka vznikne alaqa - kapka přilnavá. Arabské slovo alaqa má ale i další významy: 1. pijavice, 2. přilnavá kapka, 3. krevní sraženina. Obrázek 14 Obrázek Překlad dle Ivana Hrbka, Korán s komentářem

21 Moderní vědci sami bez jakékoliv znalosti Koránu popsali jedno z vývojových stadii embrya, jak stav kdy embryo se svým tvarem podobá pijavici. Na obrázku 13 je ukázaná podobnost embrya s pijavicí. Přitom podobnosti není jenom tvar, ale i skutečnost, že stejně jako pijavice i embryo žije z odsávání krve z těla matky. 22 Dalším významem slova alaqa je kapka přilnavá na obrázku 14 můžete vidět znázornění ukazující zavěšeni embrya v těle matky. 23 Obrázek 15 Třetím významem slova Alaqa je krevní sraženina. Na obrázku 15 můžeme vidět fotografii embrya, asi 15 dni starého, v děloze matky. Velikost embrya v tomto stadiu je asi 0,6 mm a embryo vypadá v tomto stadiu jako sraženina krve hlavně kvůli enormně velikému množství krve, které obsahuje. Na obrázku 15 je embryo označeno B. Na obrázku 16 vidíme grafické zpracování primitivního krevního zásobováni embrya, které vytváří zdání, že embryo je krevní sraženinou. Obrázek Human Development as Described in the Quran and Sunnah, Moore a kolektiv, str. 37. Nebo Integrated Principles of Zoology, Hickman a kolektiv. Nebo The Developing Human, Moore a Persaud, str. 8, The Developing Human, Moore a Persaud. 22

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK OBSAH 3 OBSAH Motor civilizace František Honzák 7 Cesty blesků Ivan Laube 17 Energetika živého Šárka Speváková 31 Co

Více

Jak poznat, že existuje Bůh?

Jak poznat, že existuje Bůh? Jak poznat, že existuje Bůh? www.biblickaknihovna.cz Obsah Příliš dobré, než aby to byla pravda?........................ 1 Biblický přístup........................................ 2 Čtvero zjevení o Bohu...................................

Více

2 Život náhoda, nebo záměr?

2 Život náhoda, nebo záměr? ŽIVOT - NÁHODA NEBO ZÁMěR? Pohled věřícího vědce 1 Dnes budeme pokračovat v přemýšlení nad původem života a vesmíru. Poslední lekce nás provedla stvořitelským týdnem a jeho významem. Pokusíme se dokončit

Více

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika Dobré otázky, dobré odpovědi Shravasti Dhammika Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu najdete na dharmazdarma.wz.cz nebo na freedharma.info. Zvláštní poděkování za spolupráci

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Strana 1 Obsah Strana 2 Úvod 3 Sekce 1: Šest ctností srdce Umění vyjádření Cesta nevěřících Tři jemné touhy 3 5 6 8

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 2 K dostání u: Eva Melzerová Praha Tel. 257219564 Fax 257223330 Mobil 602328252 e-mail: eva.melzerova@seznam.cz www.reiki-melzerova.cz 3 Věnování Tato knižní řada je věnována v nejhlubší

Více

Kritická analýza současných teorií

Kritická analýza současných teorií Tajemství vzniku života Kritická analýza současných teorií Charles B. Thaxton Walter L. Bradley Roger L. Olsen Tajemství vzniku života bylo přeloženo v roce 1995 z originálu The Mystery of Life s Origin

Více

1) Pyramida jako hyperkomunikační zařízení

1) Pyramida jako hyperkomunikační zařízení PROJEKT GILGAMEŠ V Rusku se již delší dobu cosi děje. Konečně zcela nepokrytým způsobem o tom hovoří ve svém rozhovoru v rámci Projektu Camelot i Valery Uvarov, který úzce spolupracuje s ruským armádním

Více

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 1 Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 2 Milí čtenáři! Prostřednictvím této brožury vám chceme umožnit, abyste si udělali představu o základech alternativní scientologie. Ty technické termíny,

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

DODATEK ZÁKON FRÉDÉRIC BASTIAT ŽIVOT JE DAR OD BOHA

DODATEK ZÁKON FRÉDÉRIC BASTIAT ŽIVOT JE DAR OD BOHA book svoboda a pravo 06.qxd 30.3.2007 11:49 StrÆnka 291 DODATEK ZÁKON FRÉDÉRIC BASTIAT Došlo k zvrácení zákona! A policejní moc státu byla zvrácena společně s ním! Zákon, říkám, se nejen odvrátil od svého

Více

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 -

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Aštávakragíta Duet Jediného * * * * * * * * * * * * Ramesh S. Balsekar Copyright 1989 by Ramesh S. Balsekar Translation 2002 Lenka Vinklerová Ramesh

Více

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Vnitřní orgány dokážou to, co nedokážou sebelépe pěstované svaly: ochránit organizmus před stárnutím a nemocí. ugonika 2005 Dr. Stephen T. Chang VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Czech

Více

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček)

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) 1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Strana 1 (z 137) 2 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Autor knihy - Ludvík TUČEK, výtvarník, * 29. května 1942 v Kolíně. V roce 1977 byla v USA zachycena mimozemská zpráva

Více

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987)

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987) Jako vše ryzí, i moudrost, je-li (asi v 90%) obsažena v textu, pochází od Stvořitele, a jako světlo Slunce je šířeno z bezpodmínečné lásky pro všechny, i moudrost obsažená zde patří každému, kdo ji je

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH CO DĚLAT PRO SVÉ ŠTĚSTÍ aneb slova úvodem........................... POČÁTKY NOVÉHO ŽIVOTA aneb od kdy je člověk člověkem.................

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

Selvarajan YESUDIAN. Elisabeth HAICH SPORT A JÓGA. Přeloženo podle X. vydání z roku 1960 Verlag: Eduard Fankhauser, Thielle, Neuchatel, Schweiz

Selvarajan YESUDIAN. Elisabeth HAICH SPORT A JÓGA. Přeloženo podle X. vydání z roku 1960 Verlag: Eduard Fankhauser, Thielle, Neuchatel, Schweiz Selvarajan YESUDIAN & Elisabeth HAICH SPORT A JÓGA Přeloženo podle X. vydání z roku 1960 Verlag: Eduard Fankhauser, Thielle, Neuchatel, Schweiz Do té doby vyšlo 315 000 výtisků v Maďarsku, Švýcarsku, NSR,

Více

DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi &

DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi & DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi & Edward Esko Prof. Michio Kushi Z anglického originálu SPIRITUÁL JOURNEY-. Michio Kushťs Guide to Endless Self-Realization and

Více

P r o č e x i s t u j e s v ě t? 1

P r o č e x i s t u j e s v ě t? 1 Proč existuje svět? 1 2 J i m H o l t : P r o č e x i s t u j e s v ě t? Proč existuje svět? Jim Holt Proč existuje svět? Existenciálně detektivní pátrání PROSTOR 3 4 J i m H o l t : P r o č e x i s t

Více