Jabok - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola. Absolventská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jabok - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola. Absolventská práce"

Transkript

1 Jabok - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Pavel Marčík Satja Sáí Bábá a jeho pražské centrum Vedoucí: Doc. ThDr. Ivan O. Štampach 2010

2 Prohlášení 1. Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Satja Sáí Bábá a jeho praţské centrum zpracoval samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů a literatury. 2. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. 3. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla v případě zájmu pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím. 4. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla zveřejněna v elektronické podobě Pavel Marčík 2

3 Poděkování Především bych chtěl poděkovat všem, kteří mi poskytli zdroje k této práci. Dále pak také Michaelu Blaţejovi za poskytnutí rozhovorů a za zprostředkování vnitřních materiálů Satja Sáí organizace. Jiřímu Klimešovi pak za konstruktivní kritiku. 3

4 Obsah Prohlášení... 3 Poděkování... 4 Obsah Úvod Satja Sáí Bábá jako druhé vtělení avatára Sáí Bábá ze Širdí Ţivotopis Satja Sáí Báby Rodina a původ Narození Dětství a mládí Dospělost Préma Bábá Učení Pravda Správné jednání Mír Láska Nenásilí Ţivotní cesta Závěrem k učení Skutky Materializace Popel Popel na obraze Produkování Šivalingamu Léčení Operování Satja Sáí Bábou Braní nemocí na sebe Vzkříšení z mrtvých Změna hmoty Bilokace Vtělování se do jiných forem Jasnovidnost Závěr ke skutkům Společenství ve světě Centrum hnutí Jiná působiště Satja Sáí Báby Návštěvníci ášramů Stoupenci Jak vnímají stoupenci Satja Sáí Bábu Diferenciace stoupenců Satja Sáí organizace Členství v Satja Sáí organizaci Devět bodů Deset principů Charta Satja Sáí organizace Struktura Satja Sáí organizace Znak Satja Sáí organizace Organizační křídla

5 Křídlo sluţby Krytí nákladů na sluţbu Projekty sluţby Křídlo vzdělávání Školy Vzdělávání v lidských hodnotách Muzea Publikační činnost Duchovní křídlo Zpívání duchovních písní Studijní kruhy Modlitby a meditace Aktivity mládeţe Společenství v ČR Formální stoupenci - Satja Sáí organizace v ČR Počátky Satja Sáí organizace v ČR Satja Sáí centrum Praha Historie Satja Sáí centra Praha Organizační křídla Křídlo sluţby Vzdělávací křídlo Duchovní křídlo Neformální stoupenci Diskuze Skupiny kritiků Diskutabilní oblasti Skutky Narčení ze sexuálního zneuţívání Nařčení z vraţd Vliv - propojenost s politikou Učení Jiné Závěr k diskuzi Závěr Resumé Seznam literatury Obrazová příloha

6 1. Úvod Satja Sáí Bábá 1 je dle počtu stoupenců současným nejvýznamnějším duchovním vůdcem v Indii, který však získal své příznivce i v Evropě a Severní Americe. Co je tak lákavé a co přivádí i mnohé křesťany k příklonu k Satja Sáí Bábova kultu? Proč tento indický duchovní vůdce získal své stoupence i v zahraničí, ačkoliv, aţ na jednu výjimku, nikdy z Indie nevycestoval? Proč má desítky miliónů stoupenců ve své zemi a proč se mu jezdí poklonit i nejvyšší státní představitelé Indie? Na tyto i jiné otázky nebudu ve své práci odpovídat přímo, pokusím se jen pokud moţno nezaujatě shrnout informace, které jsem o Satja Sáí Bábovi nasbíral, z nichţ se do jisté míry dá odpovědi vyvodit. V práci se budu zabývat také společenstvím Satja Sáí Bábových stoupenců, s tím ţe budu akcentovat praţské centrum Satja Sáí Bábovi oficiální organizace, které jsem nepravidelně po dobu vytváření práce navštěvoval. Satja Sáí Bábův kult je zajímavým fenoménem na náboţenské scéně dneška, který oslovuje lidi napříč náboţenstvími, nevyjímaje křesťanství, i proto jsem ho zvolil jako téma této práce. Dalším důvodem mé volby byl silný akcent sluţby v Satja Sáí Bábově kultu, který jsem spatřoval interesantním mimo jiné i proto, ţe práce je odevzdávána na školu sociálního zaměření. 2. Satja Sáí Bábá jako druhé vtělení avatára Satja Sáí Bábá o sobě prohlašuje, ţe je druhým postupným vtělením jedné boţské bytosti, 1 Satja (pravda) Sáí Bábá (více ke jménu v druhé kapitole) je označován jeho stoupenci různými jmény, především jsou mu dávány různá přízviska, takţe je někdy nazýván, Bhagavan (vznešený, ctihodný, Pán), Swámí (mistr), nebo jen Sáí Bábá, či Sáí, také se často přidává před jeho jméno Šrí (lesk), coţ je čestný titul dávaný před jména bohů či význačných osobností. Satja Sáí Bábá je jeho oficiální jméno, které uţívá i Satja Sáí organizace, které ho odlišuje od Sáí Bábá ze Širdí (více v druhé kapitole), proto je pouţito i v tomto textu. 6

7 tedy avatára 2 naší doby, jenţ má údajně převést lidstvo z doby temna do zlatého věku. Prvním vtělením této boţské bytosti měl být Sáí Bábá ze Širdí, třetím a posledním vtělením pak má být Préma Sáí. 3 V následující kapitole přiblíţím domnělé ţivotopisy Sáí Báby ze Širdí a Satja Sáí Báby, především proto, aby měl čtenář představu o tom, kdo byl Sáí Bábá ze Širdí, proč je Satja Sáí Bábovo tvrzení, ţe je jeho druhým vtělením, důleţité. Také chci čtenáři ukázat, z čeho vychází tvrzení Satja Sáí Báby o jeho avatárství, odkud se tu vůbec vzal on sám a odkud se vzalo jeho hnutí. Slovo domnělé ţivotopisy uţívám proto, ţe informace z ţivota obou Sáí Bábů zde uvedené, pocházejí většinou od stoupenců jednoho či druhého, některé informace pochází dokonce od Sáí Bábů samotných, to se týká především jejich dětství a mládí, proto je třeba nahlíţet tyto informace z perspektivy toho, ţe nejsou psány nezávislými osobami, těchto zdrojů je uţito z důvodů absence nezávislých zdrojů. 2.1 Sáí Bábá ze Širdí Sáí Bábá ze Širdí známý také jako Širdí Sáí Bábá byl indickým guruem, jogínem a fakírem, který je povaţován mnohými hinduisty i muslimy za světce. Někteří hinduisté věří, ţe byl inkarnací boha Šivy 4 a někteří ho pojímají jako sadgurua 5. Jméno Sáí Bábá je kombinací perského a indického jména, Sáí je v perštině termín pro světce, Bábá pak znamená otec v indických jazycích. O narození a jeho ţivotě do 16 let se vedou spory. Sáí Bábá ze Širdí o této době nemluvil s odůvodněním, ţe to pro jeho ţáky není důleţité. Narodil se nejspíše kolem poloviny 19. století v Nizámu ve státě Haidarábád v Indii ve vesnici Patrí pod občanským jménem Haribhau Bhusari. Jeho rodiče byli hinduističtí bráhmani, on však byl od útlého dětství vychováván súfijským mistrem, který byl zároveň Bábovým prvním guru. Jakmile guru zemřel, mladého Báby se ujal úředník ze Selu jménem Gópál Ráó. Kdyţ uviděl Sáí Bábu ze Širdí poprvé, poznal v něm inkarnaci světce Kábírá, proto se ho ujal a uvedl do aktivit v místním chrámu. Gópál Ráó však po dvanácti letech odešel ze světa, měl své tělo opustit vlastní jógickou silou, předtím neţ to udělal, však 2 Vtělení boha na zemi. In WERNER, Karel. Malá encyklopedie hinduismu. Atlantis: Brno, s. ISBN Není-li uváděno jinak, jsou hinduistické termíny vysvětlovány z této knihy. Jsou vysvětlovány ve zkratce jen ty termíny, které nejsou v našem prostředí příliš známy, některé jiţ obecně známé (např. inkarnace, bráhman atd.) vysvětlovány nejsou, neboť se předpokládá, ţe je čtenář zná, ačkoliv jsou v našem prostředí někdy chápány nepřesně. 3 RUHÉL, S. P. Šrí Satja Sai Baba ţivot, učení a dílo. Přel. Čadský, Vladimír. Bratislava: 2002, Eugenika. ISBN str Šiva je dle hinduistické tradice vládce tvořivé a plodivé síly vesmíru. Má mnoho jmen, ve védách byl strašlivým ničitelem, ale i milostivým léčitelem. V bráhmanské teologii je třetím členem boţské trojice jako bůh ničitel. V některých textech je Nejvyšším Pánem vesmíru a vládcem tvorů. Je jedním ze dvou nejuctívanějších bohů hinduismu. 5 Pravý duchovní učitel, jenţ dokáţe pro své ţáky zvolit podle potřeby správnou metodu praxe, a to na základě své schopnosti přímého vhledu do ţákova srdce či mysli. 7

8 mladému Sáí Bábovi ukázal na západ a nařídil mu, aby se tím směrem vydal. Mladík poslechnul, a tak se dostal do vesnice Širdí, vzdálené asi 200 km od Bombaje. 6 Sáí Bába poprvé přišel do Širdí v roce 1858, kdy se objevil ve slavnostním průvodu na svatbě zdejšího občana. Byl údajně přivítán slovy "Ya Sai, tedy vítej svatý, místním chrámovým knězem Mhalsapatim. Jméno Sáí uţ mu pak zůstalo. Po další čtyři aţ pět let ţil Sáí Bába pod margusovým stromem. Z Širdí odcházíval na dlouhé doby do dţungle, do vesnice se však vţdy vracel, aţ se v ní natrvalo usadil v roce Po několika letech se přestěhoval do místní opuštěné mešity, kde mimo jiné udrţoval stále planoucí oheň. Sáí Bábá ze Širdí ţil podle hinduistické tradice z milodarů, které mu lidé přinášeli. Potřebnou surovinou byl také olej do loučí 8. Podle pověsti, se mělo jednou stát, ţe muţ, který mu olej dával, mu řekl, ţe ţádný nemá, ačkoliv ho měl. Tak tedy Sáí Bábá ze Širdí nabral vodu z nádob, které byly před mešitou a ve kterých si vstupující umývají nohy, nalil ji do lamp místo oleje, přitom však měli lampy i nadále hořet. Toto měl být první veřejný zázrak Sáí Báby ze Širdí. 9 Od té doby se začala šířit jeho známost, začaly k němu přicházet i lidé ze širšího okolí, přicházeli k němu především proto, aby jim pomohl radou, poţehnáním v osobním ţivotě, aby jim vykládal posvátné texty. Měl také uzdravovat nemocné, to především pomocí popele z loučí, které neustále hořeli v mešitě, ale měl konat i jiné další zázraky, jako např. vtělování se do jiných bytostí (sirotků, ţebráků, ale i zvířat), udělovaní vizí aj. Ve vesnici byl povaţován mnohými za poloblázna, protoţe jeho chování bylo značně nekonformní, býval někdy agresivní, výbušný, jeho zevnějšek byl značně neudrţovaný, nikdy si např. nemyl ani nestříhal vlasy, nosil stále totéţ oblečení. Přesto však byl většinou lidí uznáván a mnozí místní k němu chodili pro pomoc. Po roce 1910 začal být Sáí Bába ze Širdí známý i v Bombaji, začalo ho navštěvovat mnoho lidí, protoţe ho povaţovali za svatého, někteří dokonce za avatára. 10 Zemřel 15. října 1918, kdy ještě před svojí smrtí prohlásil, ţe se narodí za osm let v okrese Mádras. Pohřbít ho chtěli, jak hinduisté, tak muslimové, protoţe obě skupiny ho povaţovaly za svého, nakonec byl pohřben hinduisty, ovšem s ústupky přijatelné i pro muslimy. Později byl na místě mešity postaven tzv. Sámadhi Mandir, kde je neustále udrţován oheň. 11 Dnes je Širdí 6 MURPHET, Howard. Sái Bábá Muţ zázraků. Přel. Satja Sáí vzdělávací centrum. Praha: 2004, Satja Sáí vzdělávací centrum. ISBN Str Shirdi Sai baba Settled in Shirdi [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.yoursaibaba.com/>. 8 Podle hinduistické i muslimské tradice musí být místa určená pro obřady v noci osvětlená. In Murphet, str Murphet, str Murphet, str Shirdi Sai baba Settled in Shirdi [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.yoursaibaba.com/>. 11 Murphet, str Shirdi Saibaba Settled in Shirdi [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.yoursaibaba.com/>. 8

9 nejvyhledávanějším poutním místem v Indii, to v praxi znamená, ţe ho ročně navštíví sto tisíce aţ miliony poutníků. 12 Popularita Sáí Báby ze Širdí je v Indii nesrovnatelně větší neţ ta Satja Sáí Bábova, proto je většinou o Satja Sáí Bábovi mluveno jako o tom, který o sobě prohlašuje, ţe je druhým Sáím. Ve svém učení měl vystupovat proti náboţenskému fanatismu, vést své následovníky k modlitbě, meditaci, ke čtení svatých textů - muslimy ke Koránu, hinduisty především k Ramájáně 13. Sám ţil asketickým ţivotem, ale své vyznavače většinou vedl k běţnému rodinnému ţivotu, vystupoval proti ateismu, nenapsal ţádnou knihu, jeho učení bylo tedy zaznamenáno jeho ţáky Ţivotopis Satja Sáí Báby Rodina a původ Satja Sáí Bábá se narodil do rolnické rodiny z vesnice Puttapárthi. Jeho otcem byl Šrí Venkappa Rádţu, matkou Srimati Easwaramma, kteří spolu měli mimo Satja Sáí Bábu další čtyři děti dva syny a dvě dcery, Satja Sáí Bábá se narodil v pořadí jako čtvrtý. 15 Satja Sáí Bábovým pradědem z otcovy strany byl Kondamma Rádţu, drobný statkář, jenţ byl znám jako učenec zabývající se svatými spisy. Postavil chrám Sarhjabhamě, druţce boha Krišny. Ţil údajně oddaný duchovní ţivot. Také měl vůdčí roli jako hudebník a herec v dramatech a v operách na náboţenská témata předváděných v Puttapárthi a okolí. 16 Domovem Satja Sáí Bábových rodičů byla chýše se slaměnou střechou o rozloze osmdesáti čtverečných yardů 17, v ní se Satja Sái Bába narodil. Roku 1979 byla přestavěna na Šivův chrám, který je populárním místem návštěvy Satja Sái Bábových stoupenců. Jeho sestry a mladší bratr ţijí v Puttapárthi, ale na jiném místě neţ Satja Sáí Bábá Narození Příchod Satja Sáí Báby na svět údajně provázely pozoruhodné události. Např. uprostřed noci začala v pokoji, ve kterém nikdo nebyl, hrát tambura a maddala 19, coţ má být známkou přítomnosti 12 Kol autorů. India. New York: 2007, Lonely planet Publications s. ISBN Nejstarší indický epos, jenţ má velký význam především pro hinduismus lidových vrstev. 14 Teachings nad practises of Shirdi Saibaba [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.yoursaibaba.com/>. 15 Ruhél, str Murphet, str yard = 0, 914 cm. 18 Murphet, str Indické hudební nástroje. In Murphet, str

10 blahodárné síly. 20 Satja Sáí Bábá se narodil v pondělí 23. listopadu 1926 v devět hodin a šest minut v jihoindickém státě Andhrapradéš ve vesnici Puttapárthi, jeţ mělo toho času spadat do okrsku Mádras. 21 Jméno, které dostal při narození, bylo Satja Nárájan Rádţu 22. Rok 1926, kdy se Satja Sáí Bábá narodil, byl znám jako rok akšaja 23, 23. listopad je pak údajně vţdy podle starého indického kalendáře den zasvěcený uctívání Boha velkého poţehnání, boha Šivy. Údajně v tomto roce vzájemné pozice hvězd dělaly tento den pro uctívání boha Šivy zvláště významným. Jméno Satja Nárájana dostal po boţstvu, kterému matka Satja Sáí Báby věnovala modlitby a půdţy 24 této formě a jménu boţímu. Nárájána je jiné jméno pro Višnua 25, Satja pak znamená v sanskrtu pravda nebo skutečnost. Většina dětí v Indii nosí jméno po některém z bohů. Brzy po narození se pak měla objevit u dítěte kobra, která dítěti neublíţila. Toto objevení kobry v loţnici je vnímáno stoupenci Satja Sáí Báby jako důleţité, neboť kobra je jedním ze symbolů Šivy, tedy spojují Satja Sái Bábu právě s Šivou. 26 Satja Sái Bába prohlásil mimo jiné o svém narození toto:,,narodil jsem se rodičům, kteří byli předem vyvoleni. Vy, běţní smrtelníci, se rodíte v důsledku svých předešlých hříchů a ctností, své narození si zaslouţíte... Avatár si z minulosti ţádné břemeno nepřináší. Moje narození nebylo následkem předešlého pozemského početí, nýbrţ to byl příchod Boha Dětství a mládí Satja Sáí Bábovi stoupenci dále zaznamenávají jeho ţivot takto. Jiţ v útlém věku projevoval soucit s trpícími, ţebráky, slepými, zmrzačenými. Vodil je za dospělými, nejčastěji za svými rodiči, po kterých ţádal, aby chudým dali najíst, či jim jinak pomohli. Měl soucit i se zvířaty, nejedl proto maso a odmítal uţívat kuchyňské nádobí, které přišlo do styku s masem. 28 Svoje vzdělávání začal na vesnické škole v Puttapárthi, kde byl dobrým ţákem. Nadání projevoval v dramatu, hudbě, poezii a herectví. V osmi letech začal chodit do vyšší základní školy 20 Murphet, str Rúhel, str Pravdivý vše prostupující Bůh. In BURNETT, David. Encyklopedie nových náboţenských směrů. Ed. PARTRIDGE, Christopher. Přel. Vojtíšek, Zdeněk. Praha: Kniţní klub, ISBN: Str Nikdy neubývající, stále plný rok. In Murphet, str Poboţnost v rituálním provedení. 25 Je nejvíce uctívaným bohem v hidnuismu. Je bohem ţivotadárné síly, bohem uchovávatelem, udrţovatelem, někdy je uctíván jako Bůh nejvyšší. 26 VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboţenských směrů v České republice. Portál: Praha, s. ISBN Str Murphet, str Ruhél, str Murphet, str

11 v Bukkapatnam, čtyři kilometry od Puttapárthi. Často před hodinami vedl půdţu, děti, které o ni neměli zájem, přilákával sladkostmi, ovocem, psacími potřebami, které vytahoval ze své prázdné brašny, taktéţ tahal z brašny horské byliny, kdyţ byl někdo ze spoluţáků nemocný, odvolával se přitom na,,babičku Šakti 29, která mu je měla dávat. Děti také vedl v dramatice, atletice a skautingu. 30 Později začal navštěvovat střední školu v Kamalamapúram, kde bydlel v rodině svého staršího bratra Séšama, jenţ ho podporoval v rodinném přání, jímţ bylo to, aby se stal vládním úředníkem. Později se jeho bratr stal učitelem telungštiny na vyšší škole v Urvakondě, na tuto školu byl přijat jako student také Satja Sáí Bábá. Jak mezi ţáky, tak i mezi učiteli byl Satja Sáí Bábá oblíbený. V Urvakondě stejně jako na základní škole vedl školní modlitební skupinu března 1940 se Satja Sáí Bábá kolem sedmé hodiny večerní procházel bosý po holé zemi, kdyţ najednou vyskočil a chytil se za prst na pravé noze. V této oblasti se vyskytuje mnoho černých štírů, a proto si Satja Sáí Bábovi společníci mysleli, ţe byl jedním z nich uštknut. Štír, který měl Satja Sáí Bábu uštknout, nebyl společníky nalezen 32, sám k tomu říká, ţe tam ve skutečnosti štír nebyl. 33 Satja Sáí Bábá spal v noci bez známek bolesti či nemoci a druhý den na něm nebyly znatelné změny. Avšak v sedm hodin večer, dvacet čtyři hodin po domnělém uštknutí, upadl do bezvědomí, tělo mu ztuhlo a dech zeslábnul. Přivolaný lékař mu aplikoval injekci a dal jeho bratrovi léky, které si má vzít, jestliţe nabude vědomí. Vědomí nabyl dalšího dne, avšak jeho chování bylo jiné neţ předtím. Odpovídal jen zřídka, měl malý zájem o jídlo, začínal zpívat nebo přednášel básně, jindy citoval dlouhé básně v sanskrtu, coţ neodpovídalo jeho vzdělání, střídal smích a pláč, stavy velké fyzické síly a slabosti, ztuhnutí těla a náhlý rychlý pohyb. Někdy hovořil o Bohu, nebo popisoval vzdálená poutní místa, která nemohl navštívit. 34 Z Puttapárthi přijeli jeho rodiče a konzultovali jeho stav s několika lékaři, ovšem ţádné léčebné postupy ke změně nevedly. Panovalo přesvědčení, ţe chlapec je ovládán zlým duchem, a proto se z něj pokoušelo několik exorcistů tohoto ducha dostat, nic na Satja Sáí Bábově chování se však nezměnilo. Proto ho vzali rodiče do Kadiri, kde ţil známý exorcista. Jeho metoda spočívala v tom, ţe tělu pacienta způsoboval co největší bolesti, čímţ se měl démon unavit a pacienta opustit. Satja Sáí Bábovi oholil hlavu a vyryl mu do hlavy tři kříţe, z kterých mu vytékala krev. Do těchto kříţů nalil šťávu z česneku, citrónů a dalšího kyselého ovoce. Po několik dní pak tyto kříţe, kaţdý 29 Hinduistická bohyně. Murphet, str Murphet, str Ruhél, str Murphet, str Murphet, str Murphet, str Burnett, str Murphet, str

12 den jednou, poléval sto osmi vědry studené vody, během dne ještě chlapce bil přes prstové klouby klackem. Nakonec uţil tzv. kalikam, jenţ je nazýván,,směsí všech kyselých kouzel, ten nalil chlapci do očí. Obličej a hlava Satja Sáí Báby zrudla a otekla, oči zmizely v úzkých štěrbinách. Satja Sáí Bábá si pak měl sám říci o lék, díky němuţ mu opadl otok z očí a po několika dnech se fyzicky uzdravil. Po tomto odvedli rodiče Satja Sáí Bábu pryč, ačkoliv se jeho chování stále neměnilo května 1940 se Satja Nárájan Rádţ prohlásil za Satja Sái Bábu, nové vtělení Sáí Báby ze Širdí. Proběhlo to údajně takto.,,nejdříve Satja Sái Bába zhmotnil pro několik lidí cukrové kuličky a květiny. Několik lidí si na to stěţovalo jeho otci, jenţ mu potom hrozil výpraskem a křičel na něj:,,kdo si myslíš, ţe jsi, nějaký bůh, duch nebo blázen?, Bábá mu odpověděl:,jsem Sáí Bábá. 36 Kdyţ chtěli, aby to dokázal, tak si vzal květy jasmínu a hodil je do výšky. Stonky se po pádu rozprostřeli tak, ţe vytvářely v telugu 37 slova,,sáí Bábá října 1940 opustil Satja Sáí Bábá domov. Těsně před vstupem do školy se otočil zpátky k bratrovu domu, doběhl k němu, zahodil učebnice, řekl, ţe ho jeho věřící, jiţ volají, ţe má úkol a ţe se jiţ nepovaţuje za jejich (myšleno bratrovu rodinu) příbuzného. 39 Poté se vrátil do Puttapárthi, kde bydlel nejdříve v otcově domě, ale brzy se odstěhoval do nedalekého domu rodiny jógínky Subbamminy, která ho vyznávala jako převtělení Sáí Báby ze Širdí. Dům této rodiny vzhledem k velkému počtu jeho vyznavačů, kteří za ním čím dál více jezdili, přestal po určité době stačit. Nejdříve se tedy rozšiřoval dům o přístřešky, o stan, ale to také po určité době přestalo dostačovat. Satja Sáí Bábá tedy bral, z důvodů nedostatku místa v domě, lidi, kteří za ním jezdili a kterým udílel rady, zpíval s nimi bhadţany, učil je, jak ţít a údajně také mnohými zázraky posilovat jejich víru, na písčiny nedaleké řeky Čitraváti Dospělost V roce 1944 byla postavena budova, dnes nazývaná "Starý mandir", která je na okraji dnešní Puttapárthi, v níţ se scházeli lidé se Satja Sáí Bábou. Po nějaké době byla v Puttapárthi postavena modlitebna Prašánti Nilayam 41. V roce 1950 zřídil v Puttapárthi Satja Sáí Báby ášram 42, jenţ pojmenoval po modlitebně a jenţ je jeho působištěm dodnes, další ášramy Satja Sáí Báby byli 35 Murphet, str Cit. Ruhél, str Satja Sáí Bábova rodná řeč. Ruhél, str Ruhél, str Ruhél, str Burnett, str Murphet, str Věčný mír. Murphet, str Poustevna nebo i celý komplex ubytoven a účelových budov a zařízení, v němţ ţije společenství stoupenců a ţáků určitého duchovního směru a v jehoţ čele stojí duchovní učitel. 12

13 zřízeny později také v Brindávanu a v Kodalkanalu, kde Satja Sáí Bába pobývá jen pár týdnů či měsíců v roce, většinu času však tráví právě v Puttapárthi února 1961 při příleţitosti odhalení sochy Sáí Báby ze Širdí, Satja Sáí Bábá prohlásil, ţe od tohoto dne se počíná Sáího (jeho) éra. 16. května 1968 byla uspořádána první světová (druhá indická) konference o duchovním odkazu a osobnosti Satja Sáí Báby. Od 30. června do 14. července 1968 navštívil východní Afriku, měl zde seznamovat s vírou a ţehnat místním lidem, tato cesta je jedinou oficiálně známou cestou Satja Sáí Báby mimo hranice Indie. V roce 1972 uspořádal Satja Sáí Bábá první letní kurz o indické kultuře a duchovnosti, tyto kurzy se později čtyřikrát opakovaly. Satja Sáí Bábá skrze svoji organizaci 44 otevřel školy např. tři dívčí akademie, chlapecké internáty, vzdělávací institut a akademie pro védské učence, dále také vzdělávací ústav na úrovni vysokoškolského vzdělání. V listopadu roku 1990 se do Puttapárthi sjelo historicky nejvíce lidí, a to okolo jednoho milionu lidí, kteří přijeli za účelem uctění jeho šedesátých pátých narozenin a padesátého výročí jeho údajného avatárství. V roce 1991 otevřel skrze svoji organizaci nemocniční centrum. Satja Sáí Bábá předpověděl svou smrt, ta má přijít v roce 2021 ve věku 96 let Préma Bábá Dalším a posledním vtělením jedné boţské formy, za jejíţ druhé vtělení se Satja Sáí Bábá prohlašuje, má být dle jeho slov Préma 46 Bábá. Préma Bábá se má narodit po roce 2022 ve vesnici Gunaparthi v distriktu Manda ve státě Karnátaka. Préma Bábá má dokončit úkol, který jiţ započal Sáí Bábá ze Širdí, teď v něm pokračuje Satja Sáí Bábá, a to přivést lidstvo k Bohu, spojit je v jednu rodinu. Satja Sáí Bábá jiţ zhmotnil jeho portréty, takţe uţ známe jeho dospělou podobu Burnett, str Murphet, str Více v podkapitole Satja Sáí organizace. 45 Ruhél, str Ţivotopis Sai Baby [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://saibaba.cz/>. 46 Láska. 47 Ruhél, str

14 14

15 3. Učení Základem jeho učení je bhaktický šivaismus, tedy láskyplná oddanost Šivovi. Je ovlivněn však i dalšími indickými náboţenstvími. Satja Sáí Bábá stanovil ve svém učení čtyři základní principy světového řádu pravda, správné jednání (řád, povinnost), mír (pokoj), láska (někdy se přidává ještě nenásilí 48 ). Především pomocí indické posvátné literatury, i kdyţ uţívá i posvátných textů z jiných náboţenství ovšem v mnohem menší míře, udílí svým stoupencům rady pro duchovní i praktický ţivot Pravda Pravda, myšlena ve smyslu poznání světa, nikoliv v etickém smyslu 50, pak má být mimo dosah času a prostoru. Má být jen jedna, věčná, všudypřítomná, základ i zásada. Údajně vše, co vidíme, je pravda. Přijímá mnoho podob, má být ale i neviditelná, beztvará 51, proto se nachází mimo intelekt, je tedy poznatelná pouze intuicí. Jejím následováním lze dosáhnout čehokoliv. Pravda nám měla být zjevena proroky a mudrci, kteří vysvětlují i dva aspekty Boha zaprvé Bůh jako princip bez vlastností. A zadruhé Bůh jako všudy přítomný, imanentní princip se třemi znaky: bytí, vědomí a blaţenost. Satja Sáí Bábá dále říká, ţe existují různé úrovně pravdy, pravda světských fenoménů (pravda bdělého stavu ), jeţ je však jen relativní pravdou, ve které se údajně chytáme do pastí světských pravd, aniţ bychom postupovali na cestě k poznání nejvyšší pravdy (pravda vrcholného stavu vědomí proţitek Boha). Cestou překonání pasti bdělého stavu je schopnost rozlišovat a odpoutání se, zřeknutí se pomíjivých věcí tohoto světa. Intelekt, jenţ musí být plně nasazen, 52 je sice omezen, ale dává moţnost odlišit věčné od pomíjejícího, ctnosti od neřesti apod. Pakliţe člověk pouţije tyto rozlišovací schopnosti, můţe vstoupit na cestu duchovní. Dalším krokem na této cestě je nelpění, zřeknutí se věcí světských Správné jednání Správné jednání (dharma), jeţ je etymologicky odvozena od dhrd, coţ znamená uchovat 48 SATJA SÁÍ BÁBA. Promluva z [online][cit ]. Dostupné z www: <http://www.sathyasai.cz/ce/promluvy>. 49 Vojtíšek, str Burnett, str SATJA SÁÍ BÁBA. Promluva z [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.sathyasai.cz/ce/promluvy>. 52 Satja Sáí Bábá. Promluva z [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.sathyasai.cz/ce/promluvy>. 53 BERÁNEK, Rostislav. Kdo je Sri Sathya Sai Baba. Sai center Zámrsk Str

16 či nést, má být tím, co uchovává svět. Je dle Satja Sáí Báby boţím zákonem, řádem, jenţ strukturuje vesmír, ţivé organismy, tedy i člověka, kterého má vést k blahu. Vše kolem nás i my sami tedy máme fungovat podle těchto zásad, uspořádanosti.,,správné jednání je povinností, kterou musíme plnit. 54 Správné jednání je tedy velmi široký pojem. Nelze je dle Satja Sáí Báby oddělovat. Kdyţ děláme jakoukoliv činnost, kdekoliv ve světě, máme je činit se správným jednáním. 55 Správné jednání pak dělí na různé formy poprvé navrţené správné jednání; zákon dělby práce ve společnosti; jenţ dělí společnost na čtyři kasty rozdělení; rozdělení ţivota do čtyř etap aj. Správné jednání je dle jeho učení morální cestou, jeţ je prostá zaujatosti, náboţenskosti. Údajně po jejím nastolení zavládne pokoj, disciplinovanost, pořádek a spravedlnost. Správné jednání je cestou, po které kdyţ jdeme, dojde ke zjevení pravdy, jedině ony dvě mají ochraňovat svět. 56 Ony jsou dva principy, jichţ bychom se dle Satja Sáí Báby měli drţet. Naše svědomí má být zaloţeno na správném jednání a pravdě, a to máme následovat 57. Správné jednání spočívá na pravdě: jestliţe pravda selţe, není ani správné jednání. Správné jednání je odrazem, reakcí pravdy. 58 Jsou dle Satja Sáí Báby těmi nejdůleţitějšími lidskými údy, a pakliţe fungují pospolu, jejich projevem je láska 59. Pro provádění správného jednání vymezuje zvláštní disciplíny se sedmi zásadami. Zásadami jsou odvaha, sebeovládání beze strachu, trpělivost, síla, schopnost vyjadřování, zduchovnění smyslů, boţí milost. Satja SáÍ BábÁ dále říká, ţe jako pán Krišna sestoupil na Zemi, aby jako avatár znovu dosadil správné jednání, tak také on sestoupil Mír Mír ve světě je moţný dle Satja Sái Bába jen tehdy, vládne-li mír v myšlení a cítění jednotlivce. Není tedy ve vnějším světě, ale v srdci člověka. 61 Dále říká, ţe nejvyšším cílem člověka je boţská blaţenost, protoţe člověk je stvořený podle obrazu Boţího, narozením tedy získává právo na blaţenost, jenomţe se mylně identifikuje se svým tělem 62, s rozumem a s egem, a zapomíná tím na svůj boţský původ, tedy ztrácí svou mentální rovnováhu. Blaţenost, jak dále učí, je mír duševní vyrovnanost, uvolnění, stav klidu a pevnosti, zároveň absentuje touhu, zlobu a jiné 54 SATJA SÁÍ BÁBA. Promluva z [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.sathyasai.cz/ce/promluvy>. 55 Tamtéţ. 56 Tamtéţ. 57 Tamtéţ. 58 Satja Sáí Bábá. Promluva z [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.sathyasai.cz/ce/promluvy>. 59 SATJA SÁÍ BÁBA. Promluva z [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.sathyasai.cz/ce/promluvy>. 60 Beránek, str Satja Sáí Bábá. Promluva z [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.sathyasai.cz/ce/promluvy>. 62 Murphet, str

17 negativní emoce. Bez míru dochází ke zničení, v jeho plnosti má být duchovní povznesení, coţ je přirozený průvodce moudrostí. Mír je také dle Satja SáÍ Báby pramenem výkonnosti, protoţe úspěch vyrůstá z pokojných myšlenek, z duševní disciplíny, rovnováhy a veselosti Láska Co se týče lásky, tak láska má být tím, co dává vesmíru smysl, bez ní by byl zbytečný. Láska také sjednocuje, přitahuje věci k sobě. Láska má být také podstatou ţivota. 64 Láska je v kaţdém z nás, ale není moţné ji proţívat, dokud jsme připoutáni k tělu. Svět, tedy tělo, se nám jeví jako trvalé, ale ve skutečnosti to tak není. 65 Láska je nenasytitelná, můţe být proţívána jen láskou. Bůh je vtělením lásky, máme Ho tedy milovat. On je jedinou pravou láskou, tedy nemáme ji překrývat svou světskou láskou, která je umělá. 66 Dnes je moţné nalézt snadno lásku tělesnou a světskou, ale velmi obtíţné nalézt lásku zalitou atmickou 67 blaţeností. Pravá láska není to, co existuje mezi dvěma jednotlivci na tělesné úrovni, ale to, co existuje mezi dvěma srdci. 68 Tato láska je údajně naším největším pokladem, nemáme se jí proto nikdy vzdát. Ten, kdo na tento poklad zapomněl, vůbec není lidskou bytostí. Láska je zdrojem i udrţovatelem celého vesmíru, má různé formy - otce, matku, bratra, sestru, ale nestačí milovat jen je, je třeba milovat celý vesmír jako svou rodinu, protoţe všichni jednotlivci jsou rodinou v lásce. 69 My všichni jsme údajně vtělením lásky, naše jména a podoby se liší, ale podstata lásky je ve všech stejná. Láska je vţdy jen jedna, duální láska je láska zajatá hmotou, ale v pravé lásce je jednota, která vidí, ţe ve všech je láska. Tento princip jednoty je třeba proţívat láskou, nedá se vysvětlit slovy. 70 Moc lásky je nesrovnatelná, je mimo dosah lidského chápání. Lásce lze porozumět jedině láskou. 71 Láska k Bohu se projevuje láskou k člověku a láska k člověku by se měla proměnit v čin formou sluţby lidstvu. 72 Zároveň je také sluţbou sobě samému, neboť člověka vysvobozuje z karmy. 73 Zároveň by se dle Satja Sáí Báby láska, která se projevuje sluţbou, měla dávat právě jemu, protoţe on je ztělesněním boţím na zemi, 63 Beránek, str SATJA SÁÍ BÁBA. Promluva z [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.sathyasai.cz/ce/promluvy>. 65 SATJA SÁÍ BÁBA. Promluva z [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.sathyasai.cz/ce/promluvy>. 66 Tamtéţ. 67 Átma je dle posvátných hinduistických textů nejvnitřnější podstata celého vesmíru, tedy i člověka. 68 SATJA SÁÍ BÁBA. Promluva z [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.sathyasai.cz/ce/promluvy>. 69 Tamtéţ. 70 SATJA SÁÍ BÁBA. Promluva z [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.sathyasai.cz/ce/promluvy>. 71 Tamtéţ. 72 Beránek, str Ruhél, str

18 tedy se slouţí přímo Bohu. 74 Láska by neměla být proměnná v průběhu času, měla by vyrůstat z víry, neměli bychom za ni očekávat odměnu, utrpení by nás nemělo přimět, abychom její cestu opustili. Také plnění kaţdodenních povinností bychom měli povaţovat za oběť Bohu, události přinášející strasti bychom měli brát jako dobré dary od Pána a práce, která je vykonávána s láskou se nikdy neztrácí, to jsou údajně určité charakteristické vlastnosti lásky. 75 Láska má být také totoţná s oddaností, Satja Sáí Bábá měl vţdy bez omezení vyzařovat lásku. Satja Sáí Bábá sám pak nejenţe má bez omezení lásku vyzařovat, ale má dokonce být jejím zdrojem a veškerým původcem. Tvrdí o sobě, ţe je premaswarupa 76. Satja Sáí Bábá je také svými vyznavači uctíván jako moře veškerého soucitu, pán veškeré milosti, který zachraňuje z nebezpečí, krizí, nemocí, z bolestí všechny, kdo jsou mu v lásce oddáni, má demonstrovat bezvýhradnou, neomezenou a čistou lásku. Očekává, ţe budeme následovat jeho vzoru a ţe stejně jako on poskytneme lásku kaţdému lidskému tvoru Nenásilí Nenásilí, nebo také neubliţování, má být praktické hledisko principu lásky v různých oblastech ţivota. Má být látkou proti konfliktům, protoţe násilí plodí jen další násilí. Násilí lze tedy zamezit jen nenásilím. Nenásilí je psychologický fenomén, stejně jako války vznikají v myslích a v představách člověka, musí tamtéţ vzniknout mír. Nenásilí má působit činem, slovem a myšlenkou. V oblasti činu je to soucit se vším ţivým, slovem pak nezraňovat a v myšlenkové rovině máme vynechat jakoukoliv záludnost vůči jiným a myslet milosrdenství a lásku pro všechny. Nenásilím člověk dle Satja Sáí Báby také zavrhuje hřích, nikoliv hříšníka, tedy miluje i svého nepřítele. Satja Sáí Bába má být dokonalým příkladem praktikování takového nenásilí Ţivotní cesta Ţivotní cesta, tedy cesta věčného vývoje, tak jak jej popisuje Satja Sáí Bábovo učení, má čtyři stupně a ještě nenásilí jako stupeň pátý. Cílem ţivota má být pravda; správné jednání je to, s čím jedině můţeme kráčet po cestě pravdy, o mír se na této cestě máme opírat. Kaţdý krok na této cestě se pak označuje jako láska. Tyto stupně nelze izolovat jeden od druhého, jestliţe přijímáme 74 Burnett, str Burnett, str Ztělesnění lásky. In Rozhovor Beránek, str Beránek, str

19 jednu z těchto čtyř, údajně docházíme k dalším třem Závěrem k učení Satja Sáí Bábovo učení není nové, je to učení, které se drţí hinduistických tradic, k nimţ se Satja Sáí Bábá hlásí. V čem je Satja Sáí Bábá specifický, tak je to, ţe tvrdí, ţe jeho učení je esencí všech náboţenství, ţe všechna světová náboţenství vedou k jedinému cíli, tedy k Bohu, jenţ je dle něj jeden. 80 Dále se odlišuje od hinduistické tradice odmítáním kastovního systému, hlásá rovnost všech bez ohledu na příslušnost ke kastě, vyznání, rase či pohlaví. 81 Dalším specifikem v rámci hinduistických duchovních mistrů je silná akcentace sluţby v jeho učení. Sluţba jako taková v hinduistických svatých knihách akcentována je, 82 ovšem její praktikování, ve srovnání např. s křesťanstvím, kde sluţba zaujímá také velmi významné místo, není tak četné. 4. Skutky V hinduismu má kaţdý guru prokazovat svoji boţskost zázračnými činy. Satja Sáí Bábá má dle jeho stoupenců prokazovat své boţství mnohými rozličnými skutky. Jedná se především o materializování popele, jenţ je povaţován za posvátný, ale i materializaci dalších věcí. Má se také prokazovat jako avatár léčením rozličnými způsoby, rozmnoţováním jídla, bilokací 83, přijímáním jiných tělesných forem, údajně jsou dosvědčeny i případy, kdy vzkřísil mrtvé. Dle Lawrence A. Babba, religionisty, který se zabýval v 80. létech 20. století tehdejšími kulty v hinduismu, spatřuje skutky v kultu Satja Sáí Báby za to nejvýznamnější. Dle Babba je učení 79 Beránek, str Ruhél, str Burnett, str MARTINEK, Michael. Přednášky z Praktická teologie II. ETF UK v Praze, obor Pastorační a sociální práce. 2009/ Přesvědčení, ţe předmět můţe existovat na více místech. 19

20 v tomto kultu méně významné, neboť stoupenci nemluví o teologii, ale vzhledem k tomu, ţe povaţují Satja Sáí Bábu za Boha, tak mluví o zpřítomnění Boha. Proto jsou dle Babba skutky tak silně akcentovány, neboť nejenţe jeho stoupenci je povaţují za projev boţství, ale jsou pro ně tyto skutky boţstvím samotným Materializace Nejčetnější skutek, který má Satja Sáí Bábá vykonávat, je tzv. materializování věcí. Materializace je Satja Sáí Bábou vysvětlována tak, ţe kaţdá myšlenka má tendenci realizovat se na hmotné úrovni. Pak závisí na vůli, zda je lidská či boţská. Satja Sáí Bábá chce, a proto se tak i má stát, neboť jeho vůle je boţská. Materializuje údajně všemoţné předměty prsteny, náramky, medaile, broţe, obrázky, sošky, ale i zvířata, knihy aj., které vytváří pohybem ruky. Satja Sáí Bábá pak těmito předměty obdarovává své stoupence. Věci, které materializuje, nemohou být údajně nikdy ztraceny. 85 Při své návštěvě ášramu Prashanti Nyaliam v Puttapárthi jsem byl osobně účasten, ačkoliv na distanci několika metrů, dvou údajných materializací. V zásadě se jedná o jednoduchý úkon, při kterém Satja Sáí Bábá svojí pravou rukou, jeţ má rozevřenou směrem k zemi, udělá pár drobných kruhů, poté má předmět mezi prsty Popel Nejobvyklejší materializací, kterou má Satja Sáí Bábá provádět je materializování posvátného popela. Po svém prohlášení za avatára, měl začít Satja Sáí Bábá pravidelně popel vytvářet. Říká se mu také Šivův popel, neboť je údajně materializován z ničeho, a protoţe je spojován se Šivou. Popel symbolizuje spálení všech světských a sobeckých tuţeb, pokud člověk spálí duchovním úsilím všechny svoje přání a tuţby, nevědomost, tak to, co zůstane, je popel, tedy boţství. Popel tak má být duchovním symbolem. V tomto smyslu je např. vykládán i biblický verš Prach jsi a v prach se navrátíš (Gen 3,19). Popel zpravidla stoupenci jedí, nebo si jím na poţehnání potírají čelo, případně jiná místa, berou ho také jako lék smíchaný s vodou a pijí ho, taky ho nosí jako talisman. Jeden ze skutků materializace popela je popisován zhruba takto. Satja Sáí Bábá stál blízko před Howardem Murphetem, údajným svědkem tohoto skutku, a začal krouţit rukou. Vyhrnul si rukáv téměř aţ k lokti, to údajně proto, ţe měl Murphet podezření, ţe Satja Sáí Bábá podvádí. Satja 84 BABB, Lawrence A. Sathya Sai Baba s Magic. Antropological quarters. 1983, roč. 3, svazek 56, s TYCHO, A. P. Tak mnoho cest. SMN: Olomouc, s. ISBN

21 Sáí Bábá však údajně umí číst v mysli, a proto si přečetl v mysli svědka jeho podezření, a proto si pak vytáhl rukáv, aby dokázal, ţe nepodvádí. Za chvíli se mu objevila v dlani hromádka popela, kterou měl Murphetovi dát POPEL NA OBRAZE Podle stoupenců Satja Sáí Báby se má popel materializovat také na obrázcích či fotkách se Satja Sáí Bábou. Tento skutek se měl jednou udát i na našem území u jedné ze stoupenkyň Satja Sáí Báby z jiţních Čech. 87 Na našem území má docházet i k pravidelné materializaci popele, a to u muţe z Chrudimi, stoupence Svámí Víšvarandy, jenţ má údajně doma fotku se Satja Sáí Bábou, na níţ se má opakovaně materializovat popel. 88 Údajné svědectví o materializaci popele na obraze Satja Sáí Báby se mělo takto udát jednomu muţi, stoupenci Sáí Báby ze Širdí, jemuţ měl někdo z rodiny donést fotku Satja Sáí Báby. Nevěděl o něm údajně téměř nic, jen to, ţe se prohlašuje za další reinkarnaci Sáí Báby ze Širdí a ţe měl údajně vyléčit váţně nemocné lidi. Na donesené fotografii se měl o několik dní později vytvářet popel, nejdříve ho daný muţ stíral, ale kdyţ se měl neustále na fotografii objevovat, udělal chemický rozbor, který nic zvláštního ať uţ s fotografií či s rámečkem, ve kterém byla, neprokázal, měl to být obyčejný rámeček a fotografie. Později mu měl jeden jeho přítel donést jinou fotografii Satja Sáí Báby, na které se měl opět okamţitě popel objevovat. Po těchto událostech se muţ rozhodl pro návštěvu Satja Sáí Báby. V červnu roku 1964 měl Satja Sáí Bábu navštívit. Setkal se s ním spolu s několika dalšími lidmi, Satja Sáí Bábá měl materializovat popel a kaţdému dát aţ na daného muţe, s tím, ţe mu řekl, ţe od něj popel nedávno dostal a také dodal. 89 Další materializace je dosvědčována zhruba takto. Nejdříve Satja Sáí Bába, jenţ měl tentokrát nezvykle oblečení s rukávem po loket, měl poloţenou na zemi otevřenou pravou ruku cca několik desítek centimetrů od dotyčného. Pak ji zvedl, začal jí krouţit ve vzduchu asi půl metru od obličeje dotyčného. V jednom okamţiku měl mít ruku prázdnou a v dalším uţ v ní svíral něco velkého, co vyčnívalo z obou stran pěsti. Zatřásl s tím a objevil se dlouhý náhrdelník z barevných kamenů Murphet, str Rozhovor, Rozhovor, Murphet, str Murphet, str

22 4.2 Produkování Šivalingamu Vţdy v hinduistický svátek Šivarátrí 91 má Satja Sáí Bábá vytvářet Šivalingam 92. Má ho vytvořit ve svém těle a ústy ho dostat ven, údajně se to děje kaţdý rok na tento svátek, někdy jich vytvoří během jednoho svátku i více. 93 Zpravidla jsou z tvrdého čirého kamene nebo kovu podobající se zlatu či stříbru. Na svátek Šivarátrí, spolu ještě se Satja Sáí Bábovými narozeninami, přijíţdí do Puttapárthi nejvíce lidí. 94 Jeden svědek údajné produkce Šivalingamu ve svátek Šivarátrí v roce 1966 popisuje produkci zhruba takto. Satja Sáí Bába měl mít onen den jiţ od dopoledních hodin tělesnou teplotu kolem čtyřiceti stupňů Celsia. V šest hodin začala slavnost, v tuto dobu přišel i s dalšími Satja Sáí Bábá, o půl deváté začal svůj proslov, tak jako kaţdý rok na tento svátek. Satja Sáí Bábá pak zhruba půl hodiny nepřetrţitě mluvil. Po této půl hodině se jeho hlas zlomil, přičemţ se ještě pokoušel něco říct, ale pouze vypískl. Satja Sáí Bábá se poté posadil a píl z lahve vodu. Pokusil se neúspěšně přidat svým zpěvem k bhadţanové 95 skupině, která po celou dobu hrála a zpívala. Pak začal projevovat známky bolesti, kroutil se, otáčel, chytal se za prsa, svíral si hlavu. Toto probíhalo asi dvacet minut, po nichţ mu měl vyletět z úst zelený lingam Léčení Další skupinou skutků, které má Satja Sáí Bábá provádět, je léčení nemocných. Má k tomu uţívat mnoho způsobů, buď léčí přímo on, dotykem, slovem, skrze určité věci, či rady. Ale léčit má také tím, ţe sám vykonává odborné lékařské zákroky, nebo tím, ţe bere nemoci na sebe. Údajně jsou doloţeny i případy, kdy vyléčil závislosti na drogách. Pan T. N. Nataradţan z Ernákulamu v Kérale, měl v roce 1957 přestat vidět na levé oko. Měl se dostat za dvěma očními specialisty, kteří mu shodně tvrdili, ţe není naděje na obnovení zraku v levém oku a ţe s velkou pravděpodobností přestane po čase vidět i na oko pravé. Na doporučení svého bratrance měl přijet navštívit Satja Sáí Bábu, který mu řekl, ţe ho uzdraví, kdyţ přijede na patnáct dní do jeho ášramu. Odjel tedy přímo do Puttapárthi, tam mu mělo být řečeno, ať přijde kaţdé ráno za Satja Sáí Bábou s krátkou šňůrou jasmínových květů. Bába měl kaţdé ráno tyto květy poţehnat a pak je přivázat na Nataradţanovi oči, tam měli zůstat po celý den a noc. Příští ráno je měl vţdy Satja Sáí Bábá vyměnit za nové. To se mělo dít asi deset dnů. Jednou večer si měl 91 Šivova noc, svátek boha Šivy. 92 Symbol Šivovi tvořivé a plodivé síly. 93 V roce 1990 jich mělo být v jeden den devět. In Murphet, str Rozhovor, Odvozeno od slova bhakti, tedy oddanost. Bhadţan je píseň oddanosti k bohu. Více k bhadţanům v kap. Společenství v ČR. 96 Murphet, str

23 Satja Sáí Bábá nechat zavolat Nataradţena, materializovat mu malou lahvičku, z níţ mu měl nakapat několik kapek do levého oka. Další den mu měl materializovat talisman s ochrannými funkcemi, ke kterému měl Satja Sáí Bábá podat instruktáţ k jejímu pouţívání. Od té doby měl mít Nataradţan stále lepší zrak, aţ ho měl mít zcela v pořádku i po dalších deset let. 97 V roce 1966 měla podstoupit Balbír Kaur operaci vnitřního nádoru a test zjistil zhoubnou rakovnu. Lékaři jí měli jednou operovat, ale to mělo rakovinu ještě zhoršit, proto ji uţ nechtěli dále operovat. Přesto ji tedy na prosby rodinných příslušníků podruhé operovali, coţ znamenalo další její velké vysílení, mělo se zdát, ţe zemře. V tu dobu měla dostat od svých příbuzných fotografii Satja Sáí Báby a knihu o něm. Zároveň byla vyšetřována na třetí operaci, která byla dle lékařů kvůli krvácení nutná. Začala se údajně v té době modlit k Satja Sáí Bábovi a mělo ji ustat krvácení, rakovina měla později zmizet úplně. Balbír Kaur pak odjela do ášramu v Puttaparthi, kde ji měl Satja Sáí Bábá pozvat soukromě k sobě a kde ji měl podrobně popsat všechny její operace, blízkost její smrti i její vyléčení Operování Satja Sáí Bábou Satja Sáí Bábá má také své stoupence léčit skrze odborné lékařské zákroky, ačkoliv není známo, ţe by kdy medicínu studoval. Má k tomu docházet většinou v noci ve spánku pacienta. Howard Murphet dokládá údajné svědectví muţe ţijícího v Bombaji, který se v dané době vrátil ze Švýcarska a který měl trpět rakovinou, kterou mu diagnostikovali právě v Evropě. Nebyl údajně v té době stoupencem Satja Sáí Báby, ale jeho kamarád ho přesvědčil, ať jede do Puttapárthi za Satja Sáí Bábou, ţe mu můţe pomoci. Nejel do nemocnice v Puttapárthi, ale do budovy v ášramu, kde se měl modlit k Satja Sáí Bábovi o pomoc. Jednou v noci měl mít sen, ţe ho navštívil kdosi se třpytivým noţem, to bylo to jediné, co si ráno po probuzení pamatoval, ještě jedno měla být zvláštní a to, ţe našel ráno na svém prostěradle krvavou stopu. Po této noci měly všechny příznaky rakoviny zmizet. Tuto operaci měl vykonat v noci právě Satja Sáí Bábá Braní nemocí na sebe Jedním z dalších způsobů, kterým má Satja Sáí Bábá léčit a projevovat svoji boţskost, je, ţe přebírá za osoby, které se na něj upřímně obrátí - ať přímo, či v modlitbě, v nemoci, ve chvíli nebezpečí nebo velkého neštěstí - jejich nemoc či ohroţení. Jeho stoupenci jsou dosvědčovány případy, kdy se mu např. najednou zvýšila o několik stupňů tělesná teplota, čímţ měl ochránit ţenu, která na jiném místě, ale ve stejnou chvíli hořela, a jeţ se na něj v tomto nebezpečí v modlitbě 97 Murphet, str Murphet, str Murphet, str

24 obrátila. Údajně často také upadá do krátkých transů, kdy má být ve svém astrálním těle na cestě za svým stoupencem, kterému má pomáhat. 100 Asi nejznámější skutek tohoto typu se měl odehrát v červnu roku 1963, kdy měl Satja Sáí Bábá být v bezvědomí po pět dní. Takto dlouhý trans vyvolal u jeho stoupenců obavy, ţe je s ním něco v nepořádku, a proto přivolaly lékaře. Lékař diagnostikoval u Satja Sáí Báby tuberkolózní meningitidu a začal ho léčit. Satja Sáí Bábá se měl na krátkou dobu probudit a poţádat o neléčení s tím, ţe sdělil, ţe je to nutné proto, aby byl vyléčen jeden z jeho stoupenců z mrtvice, a ţe tuberkolózní meningitida je jen průvodní jev převzetí mrtvice. Ještě měl prohlásit, ţe pokud mrtvici nevezme na sebe, jeho stoupenec zemře. Po pěti dnech, kdy se v ášramu konal svátek, během něhoţ byl donesen před své stoupence, se měl Satja Sáí Bábá před zraky všech přítomných zbavit paralýzy poloviny svého těla i všech ostatních symptomů nemoci, které se u něj v předchozích dnech projevovaly Vzkříšení z mrtvých Nejspíše největším skutkem, který má Satja Sáí Bábá vykonávat je údajné vzkříšení mrtvých. Údajně měl tento skutek vykonat třikrát. Jeden z těchto případů se měl stát V. Rádhakršnovi, který na konci roku 1953 navštívil Puttapárthi. Rádhakršna měl v té době trpět ţaludečními vředy, mimo jiné i to byl důvod jeho příjezdu do Puttapárthi. Jednoho večera měl upadnout do kómatu. Jeho ţena měla zavolat Satja Sáí Bábu, který při návštěvě Rádhakršny měl říct, ţe bude všechno v pořádku, ať se nebojí. Příští den byl Rádhakršna stále v kómatu a přivolaný oblastní lékař neměl nahmatat u Rádhakršny ţádný puls. Po hodině měl Rádhakršna začít chladnout, modrat a tuhnout. Jeho rodina měla v té době zavolat Satja Sáí Bábu, který se přišel na Rádhakršnu podívat, ale po chvíli měl zase odejít. Ráno dalšího dne byl pan Rádhakršna údajně ještě více chladný, modrý a tuhý, tedy měl vykazovat veškeré známky smrti, měl jiţ také začít zapáchat. O půl třetí odpoledne téhoţ dne, měl Satja Sáí Bábá vstoupit do pokoje, kde leţel Rádhakršna, vykázat všechny osoby, které byli v místnosti pryč. Po několika minutách je měl opět pozvat zpátky, kde měl být také pan Rádhakršna vykazující veškeré známky ţivota, po této události měl být Rádhakršna ještě po několik let zcela zdráv Murphet, str Murphet, str Murphet, str

25 4.5 Změna hmoty Dalším typem skutků, které má Satja Sáí Bábá konat, je proměňování hmoty. Murphet uvádí, ţe byl přímo účasten toho, kdyţ měl Satja Sáí Bábá v ruce ţulový kámen, který nechal Murphetovi potěţkat a zeptat se ho, zda kámen můţe jíst. Po Murphetově přezkoumání, ţe to je skutečně ţulový kámen, ho měl vrátit Satja Sáí Bábovi, jenţ ho měl poté vyhodit do vzduchu. Při dopadu na zem měl být předmět velmi podoben vyhodivšímu kameni, avšak při bliţším prozkoumání se z něj měla stát cukrovinka. 103 Jiná proměna hmoty měla proběhnout takto. Satja Sáí Bábá při procházce utrhl poupě růţe, zeptal se dotyčného svědka, v co si přeje, aby se proměnila. Kdyţ dostal Satja Sáí Bábá odpověď, ţe je to na něm, měl fouknout do ruky, z které pak měl vypadnout briliant ve tvaru poupěte, poupě růţe mělo zmizet Bilokace Další druhem skutků, které má Satja Sáí Bábá vykonávat je bilokace. Jeden takový skutek má dosvědčovat stoupenec Satja Sáí Báby Rámačandran. Rámačandranovi mělo být Satja Sáí Bábou nezávazně slíbeno, ţe přijede na jednu slavnost, kterou Rámačandran pořádal. Na dané datum, kdy měl přijet Satja Sáí Bábá, bylo pozváno asi padesát lidí, nicméně mělo jich přijít asi tisíc. Při dopoledních přípravách u Rámačandrana měl přijít do jejich domu asi osm let starý chlapec, jenţ se slovy, ţe je sirotek, ţádal o jídlo. Paní domu mu měla něco dát, chlapec si měl trochu vzít a odejít. Nikdo ho údajně neznal, a kdyţ ho pak ještě hledali, neměl být k nalezení, nikdo také neměl vědět, jak se do domu dostal. O chvíli později si návštěvníci čekající na zahradě na Satja Sáí Bábu měli všimnout na saténovém křesle, jeţ pro něj bylo přichystáno, otisků, které měly vykazovat, ţe na něm někdo seděl. Květiny, jeţ měly být umístěny na opěradle, byly údajně na jedné straně pomačkané. Měl tam tedy být Satja Sáí Bábá, ačkoliv nešel fyzicky vidět, tvrdí jeho stoupenci Vtělování se do jiných forem Satja Sáí Bábá má také přijímat jiné formy existence, neţ svou vlastní. Údajně se vtěluje do malých dětí, do starců, mrzáků, tak také do zvířecí podoby. Zde je jeden případ, kdy se měl stát lékařem. Tento případ údajně zakusil na vlastní kůţi 103 Murphet, str Murphet, str Murphet, str

26 doktor Ranga Ráó. Doktor byl v dané době, kdy se měla událost stát, očním chirurgem v Puttapárthi. Satja Sáí Bábá mu měl poslat na operaci muţe, který měl vysoký krevní tlak a další komplikace. 106 O průběhu operace Ranga Raó vypovídal údajně takto:...náhle jsem cítil, jak mě Bábá bere za ruku a ţádá, abych s ním šel do operačního sálu. Následoval jsem ho, jasně jsem viděl, jak jeho šafránové roucho klouţe po schodech přede mnou... Pacient leţel na stole... K ohromení všech na sále i k mému vlastnímu překvapení začal můj plášť měnit barvu z bílé na šafránovou. Prsty v rukavicích jiţ nebyly moje. Sáí, mocný chirurg, se ve mně manifestoval a provedl operaci. Za několik vteřin byla operace hotová, Mistrova ruka vykonala poslední práce a Bábá zmizel. Chirurgický plášť opět zbělel Jasnovidnost Jasnovidnost Satja Sáí Báby se měla jednomu svědkovi projevit takto. Dotyčný nejdříve ţádal jednu ze stoupenkyň Satja Sáí Báby o adresu ášramu v Puttaparthi a přesný popis cesty. Údajně však, neţ mu stačila odpověděť, byl jejich rozhovor přerušen, o malou chvíli později měl do místnosti, ve které svědek seděl, vstoupit Satja Sáí Bábá, který mu měl o několik materializovat fotku ášramu s adresou a popisem cesty do něj Závěr ke skutkům Satja Sáí Bábá má vykonávat skutky kaţdodenně a za svůj ţivot jich měl vykonat uţ tisíce. Ačkoliv jsou zázračné skutky tradiční součástí hinduistických kultů, četnost a rozmanitost údajných skutků Satja Sáí Báby je tak velká, ţe je to i v indických kultech velmi netradiční. Právě tento moment pouţívají jeho stoupenci jako důkaz k prokázání toho, ţe Satja Sáí Bábá je avatár. Dalším významným momentem údajných skutků Satja Sáí Báby je jejich podobnost, či jeho stoupenci mluví dokonce o rozšíření, s údajnými skutky Sáí Báby ze Širdí, jedná se především o popel, který Sáí Bábá ze Širdí bral z loučí v mešitě, kterou obýval, a jenţ má Satja Sáí Bábá uţ přímo materializovat a pouţívat ho k léčení a ţehnání stejně jako Sáí Bábá ze Širdí. Podobnost však má být i v dalších skutcích, ať uţ se jedná o léčení svých stoupenců, o bilokaci, o braní jiných tělesných forem atd., které měl vykonávat i Sáí Bábá ze Širdí. Co je však u Satja Sáí Bábových údajných skutků nejspíše to nejdůleţitější, jsou dva momenty. První se týká osob, které nejsou jeho stoupenci, neboť ty přijíţdějí za Satja Sáí Bábou 106 Murphet, str Cit. Murphet, str Murphet, str

27 v něj. 110 Druhým významným momentem údajných zázračných skutků Satja Sáí Báby se týká jeho především kvůli tomu, ţe se doslechly něco o jeho skutcích a touţí zjistit, co je na tom pravdy, nebo je chtějí vidět či dokonce doufají, ţe nějaký skutek Satja Sáí Bábá vykoná na nich či pro ně. Velké mnoţství stoupenců Satja Sáí Báby se rekrutovalo právě tímto způsobem, ţe přijeli do ášramu Prašánti Nilajam 109, viděli či zaţili tam, jak věří, zázračný skutek Satja Sáí Báby a uvěřili stoupenců. V případě stoupenců zázračné skutky zpravidla utvářejí jejich vztah se Satja Sáí Bábou. Údajné skutky Satja Sáí Báby dle něj většinou probíhají v určitém kontextu a v tomto kontextu jsou i jeho stoupenci chápány, pak mají upevňující roli vztahu mezi stoupencem a Satja Sáí Bábou. Skutek, většinou se jedná o darování určitého údajně materializovaného předmětu, je vykládán jako spojení mezi Satja Sáí Bábou a stoupencem, dává vztahu jakousi intimitu, dá se mluvit i o výjimečnosti vztahu, čímţ se vztah posiluje, oddanost stoupence Satja Sáí Bábovi se zvětšuje Útočiště nejvyššího míru. In Murphet, str Babb, str Babb, str

28 5. Společenství ve světě Satja Sáí Bábá má pravděpodobně nejvíce stoupenců ze současných indických duchovních vůdců. Nejvyšší odhady se pohybují kolem padesáti milionů stoupenců. Většina z nich je z Indie. Ačkoliv Satja Sáí Bábá nejspíše nikdy nenavštívil Evropu či Severní Ameriku, přece má jiţ od roku 1967 své stoupence i v těchto zemích. 112 Velká část stoupenců, především těch neindických, z nichţ někteří jiţ byli vyznávajícími věřícími, o sobě tvrdí, ţe neţ se setkali s učením Satja Sáí Báby, nebyli ve svém ţivotě spokojeni a jakoby stále cosi hledali. Duchovního uspokojení prý dosáhli, jakmile údajného avatára přijali za svého guru. Vyznávající, kteří se "hledajícími" být necítili zejména hinduisté, viděli zase v Satja Sáí Bábovi svého osobního učitele, jenţ je na jejich duchovní cestě můţe vést a posouvat. Muslimové, kteří jsou mezi Satja Sáí Bábovými oddanými zastoupeni nejméně, v něm zase viděli následovníka Sáí Báby ze Širdí, coţ ale platí i o mnohých z řad hinduistů. V České republice je oficiálních stoupenců něco kolem třiceti, ovšem s tím, ţe neoficiálně Satja Sáí Bábu přijímá jako avatára a duchovního mistra mnohem více osob, ale nevytvářejí ţádnou 112 Vojtíšek, str

29 oficiální činnost, ani se nehlásí k oficiální Satja Sáí organizaci (více níţe). Na Slovensku se jedná o šest oficiálních stoupenců Centrum hnutí Centrálním místem hnutí je moţné povaţovat ášram Prašánti Nilajam v rodné vesnici Satja Sáí Báby v Puttapárthi, jeţ bylo původně malé městečko, které se však s rozvojem Satja Sáí Bábova kultu stalo městem. Nachází se na jihu Indie ve svazovém státě Andhra Pradéš, 160 km severozápadně od Bangalore. 114 Prašánti Nilajam v Puttapárthi zřídil Satja Sáí Bábá v roce Tráví v něm od té doby převáţnou část svého ţivota. Centrem celého ášramu je tzv. Mandir, chrám uvnitř ášramu. Nejočekávanější dobou v Prašánti Nilajam je čas daršanu 115, coţ je doba, kdy Satja Sáí Bábá přichází mezi návštěvníky. Nejdříve v doprovodu několika jeho stoupenců projíţdí na svém křesle mezi návštěvníky, dívá se do davu, u některých osob se zastaví, promluví s nimi, poţehná jim, či jim údajně materializuje nějakou věc, nejčastěji popel, od některých osob přijímá dopisy, od některých je odmítá, někdy pozve některého z návštěvníků na tzv. interview 116, poté dojede aţ dopředu chrámu, kde pak na vyvýšeném místě po určitý čas, který se pohybuje od deseti minut do hodiny, sedí. Potom je Satja Sáí Bábovi přistaven automobil, do kterého nasedá, a je odváţen o pár desítek metrů dál do domu, ve kterém bydlí. Satja Sáí Bábá ke svému daršanu říká: "...buďte ujištěni, ţe cokoliv mé oči zahlédnou je oţiveno a proměněno. Vy jste měněni den ode dne. Nikdy nepodceňujte, čeho je dosaţeno aktem daršanu. Mé procházení mezi Vámi je dar, po kterém touţili bohové nejvyššího nebe, a vy zde dostáváte tuto milost kaţdý den. Buďte vděční. Poţehnání, která dostáváte, se projeví, aţ přijde jejich pravý čas ". 117 Daršan probíhá v ášramu vţdy dvakrát denně - jednou dopoledne a jednou odpoledne. Další program v ášramu, jenţ je poměrně striktně určen, vyplňují ho především zpěvy hinduistických modliteb a zpěv bhadţanů. 118 Podoba ášramu se oproti té původní z roku 1950 díky rostoucímu zájmu o Satja Sáí Bábu výrazně změnila. Dnes představuje jakousi svébytnou vesnici. Mimo chrámu, v jehoţ blízkosti se nachází i Satja Sáí Bábův dům, je v ášramu také několik desítek ubytovacích budov, které pojmou 113 Rozhovor, Murphet, str Spatření Pánovy formy; pohled. 116 Tedy na schůzku s ním, jíţ se zpravidla účastní jen několik osob. 117 SATJA SÁÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRAHA. Informace o ášramech Satja Sáí Báby [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.sathyasai.cz/cs/informace-o-ášramech>. 118 Tamtéţ. 29

30 desítky tisíc návštěvníků, dále tu jsou výhradně vegetariánské 119 jídelny, dále banka, nákupní středisko, oddělení státní policie, pošta, nemocnice, Satja Sáí Bábovo nakladatelství, knihkupectví aj. 120 Pravidla v ášramu jsou poměrně jasná a přísná, a převáţně mají bránit tomu, aby návštěvníci nebyli ve své kontemplaci rozptylováni. Kupříkladu je zakázáno v ášramu nahlas zpívat (samozřejmě mimo programové zpěvy), celkově by měl být dodrţován co moţná největší klid. Také je zakázáno v prostorách ášramu konzumovat alkohol, hrát hry, jíst nevegetariánská jídla, nebo kouřit. Muţi a ţeny jsou ubytováni odděleně, v jídelnách, ubytovnách a také v chrámu sedí ţeny na jedné straně haly, muţi pak na druhé 121, mísení ţen a muţů při ubytování je moţné pouze v případě, ţe je pár v manţelském svazku. V chrámu je mimo jiné zakázáno fotografovat či pořizovat videozáznamy a audiozáznamy Jiná působiště Satja Sáí Báby Satja Sáí Bábá pobývá většinu roku v Prašánti Nilajam, ovšem má ještě jeden ášram v Brindávanu, a další v Kodaikanalu. Ášram v Brindávanu, coţ je městečko leţící asi 25 km od Bangalóre, je podstatně menší neţ ten v Puttapárthi. Satja Sáí Bábá v něm tráví cca jeden aţ dva měsíce v roce. Ášram v Kodaikanalu se nachází v nadmořské výšce 2133 m. n. m. ve státě Tamil Nadu, Satja Sáí Bábá v něm tráví pár dnů či týdnů na přelomu března a dubna. V obou těchto ášramech platí v podstatě stejná pravidla jako v Prašánti Nilajam Návštěvníci ášramů Za Satja Sáí Bábou přijíţdí kaţdodenně stovky lidí, v ášramu se zpravidla ubytovává tisíce lidí. Ve dnech mimo náboţenské svátky neboť během nich do ášramu přijíţdí návštěvníků více o Vánočních svátcích křesťané, na Šivarátrí hinduisté apod. Lidé, kteří za Satja Sáí Bábou přijíţdějí, mají různou motivaci. Některé vede zvědavost a chtějí vidět údajného avatára, či nějaký "zázrak". Jiní zase do Puttapárthi přicházejí v očekávání, ţe jim Satja Sáí Bába pomůţe od problémů nejčastěji zdravotních, ale i psychických, vztahových a 119 Většina stoupenců Satja Sáí Báby jsou vegetariáni podle učení, jeţ jim doporučuje. Nicméně jsou údajně známy i případy, kdy Satja Sáí Bábá sám doporučoval svým stoupencům maso jíst ze zdravotních důvodů. In Rozhovor, Satja Sáí vzdělávací centrum Praha. Informace o ášramech Satja Sáí Báby [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.sathyasai.cz/cs/informace-o-ášramech>. 121 To je poměrně běţné v celé Indii, kupříkladu i ve všech římskokatolických kostelech, které jsem v Indii navštívil, tomu tak bylo, tedy ţe na jedné straně kostela seděli ţeny a na druhé muţi. 122 SATJA SÁÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRAHA. Informace o ášramech Satja Sáí Báby [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.sathyasai.cz/cs/informace-o-ášramech>. 123 Satja Sáí vzdělávací centrum Praha. Informace o ášramech Satja Sáí Báby [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.sathyasai.cz/cs/informace-o-ášramech>. 30

31 jiných. Skupinu příchozích je tedy moţné rozdělit na Satja Sáí Bábovy stoupence a na ty, kteří jeho stoupenci nejsou a prostě jen zkouší, jestli jim pomůţe. Moţná nejpočetnější skupinou návštěvníků jsou Bábovi stoupenci, kteří do ášramu přijíţdějí, aby dle svých slov načerpali síly a vnitřně se očistili. Lze tedy říct, ţe do ášramu přicházejí za určitou duchovní obnovou Stoupenci Jak vnímají stoupenci Satja Sáí Bábu Bábá učí, a neučí to jen on, je to v podstatě ve všech směrech hinduismu, ţe kaţdý člověk má v sobě Boha, který je zdrojem našeho ţivota, našeho uvědomování si, tzv. átma tedy jakási Boţí jiskra v nás, toto učení vychází z indických Upanišad 125, kaţdý z nás je tedy ve své vlastní podstatě Bohem. Problém lidí spočívá v tom, ţe toho Boha, který je v nás, neproţíváme, ţe ţijeme jakoby v rozporu s ním. Cílem duchovního učení - nejen toho Sái Bábova - v podstatě všech duchovních učení je, aby člověk sladil svoje jednání, svoji mluvu, své myšlení s tím boţstvím, které je neustále v pozadí jeho vědomí, a aby nakonec si ho uvědomil a sjednotil se s ním. Tento stav, kdy je člověk jedno, je vyjádřen v Upanišadách jednou větou a to je aham brahmásny - tedy já jsem Bůh. Nebo Jeţíš říká:,já a Otec jedno jsme. Takţe kaţdý, kdo dosáhne tohoto stavu, je ztělesněním Boha, stává se duchovním mistrem. Podle indického pojetí kaţdý duchovní mistr ztělesňuje Boha, protoţe je to člověk, který dosáhl realizace boţství. Z tohoto hlediska je tento osvícený uctíván jako Bůh, z tohoto hlediska je Sáí Bábá uctíván jako Bůh, respektive jako ztělesnění boţství, které je v nás. Všichni duchovní mistři Jeţíš, Buddha atd. dosáhli stejného stavu. Druhý aspekt, který je důleţitý, je, ţe Sáí Bábá o sobě říká, ţe je avatár. My se přicházíme do světa učit, avatár přichází jako mistr, aby přinášel světlo, spásu a dobro Diferenciace stoupenců Stoupence Satja Sáí Báby lze rozdělit do dvou základních skupin, které můţeme označit jako oficiální (nebo téţ organizovaná či registrovaná ) a neoficiální. Chce se tím říct, ţe jedna skupina stoupenců Satja Sáí Báby ho vyznává jako svého guru a jako avatára a zároveň je k tomu oficiálně přihlášena, druhá skupina jeho stoupenců ho taktéţ vyznává jako svého gurua a jako 124 Rozhovor, Filosofické a mystické texty, které patří do kategorie zjeveného Písma. 126 Cit. Rozhovor

32 avatára, ale není k tomu oficiálně přihlášena. Dělítko tedy mezi výše uvedenými stoupenci Satja Sáí Báby je v tom, zda jsou oficiálně vedeni jako členové této organizace či ne. V mnoha zemích je tento rozdíl velice markantní, třeba na Srí Lance se odhaduje asi dva milióny stoupenců, členů Satja Sáí organizace je asi sto dvacet tisíc. Domnívám se, ţe podobný poměr existuje i v České republice, kde je oficiálních členů kolem dvou set 127, ovšem stovky a moţná tisíce Bábových stoupenců zůstává izolováno přinejmenším v tom smyslu, ţe o nich oficiální Satja Sáí organizace neví. Část z nich se pravidelně účastní aktivit centra nebo skupin oficiální Satja Sáí organizace. Početně asi významnější část stoupenců se aktivit neúčastní vůbec, nejspíše z více různých důvodů. Specifickým důvodem můţe být i to, ţe otázka členství v organizaci se jeví jako ryze formální záleţitost, neboť podle mě dostupných informací oficiální členství nemá ţádný výrazný a praktický dopad na ţivot stoupence. Proto tedy dávají stoupenci přednost neorganizovanosti před organizovaností. 5.3 Satja Sáí organizace Satja Sáí Bábá vytvořil na základě svého učení organizaci, která by údajně měla osobám, jeţ si vybrali Satja Sáí Bábu jako svého guru, pomáhat na jejich ţivotní duchovní cestě Členství v Satja Sáí organizaci Členství vzniká tím, ţe je zájemce zapsán vedoucím centra do seznamu členů. Obnáší to prakticky jen setkat se s vedoucím centra a o členství v organizaci jej poţádá. Jestliţe člen například rok nepřijde do centra, vedoucí ho zkontaktuje a ověří si, zda chce zůstat v seznamu nebo ne, a podle toho je anebo není dál veden jako člen. Předpokládá se, ţe ta osoba přijímá Satja Sáí Bábu za svého duchovního mistra a volí tuto cestu. Do aktivit organizace se můţe údajně zapojit úplně kaţdý z jakéhokoliv postavení bez ohledu na to, zda je členem organizace. Osob, které nejsou členy a které se zapojují do všech aktivit organizace, je v Praze údajně většina. Osoby chodí do centra v různých intervalech - jednou týdně, jednou za půl roku, jednou měsíčně, někdo tam chodí tři měsíce a pak se chce stát členem, někdo chodí dlouhodobě a nikdy se členem nestal. Podmínkou pro přijetí, která údajně není ověřována, je jakési mravní minimum devět bodů a deset principů dané Satja Sáí Bábou. Pokud se člověk chce stát členem, tak by toto mravní minimum měl dodrţovat, pak by měl samozřejmě věřit učení Satja Sáí Báby a také dodrţovat stanovy organizace Toto číslo je určováno podle počtu odběratelů časopisu Sáí Rám, který vydává oficiální Satja Sáí organizace v ČR. 128 Rozhovor,

33 DEVĚT BODŮ 1. Kaţdodenní meditace a modlitba; 2. Zpívání duchovních písní/ modlitby se členy rodiny jednou týdně; 3. Účast na vzdělávacích programech pro děti vedených Organizací; 4. Účast na skupinových programech pro oddané vedených Organizací nejméně jednou měsíčně; 5. Účast na sluţbě společenství a na dalších programech Organizace; 6. Pravidelné studium Sáí literatury; 7. Uvést do praxe program Strop na přáních a pouţít takto vzniklé úspory pro sluţbu lidstvu; 8. Mluvit s kaţdým vlídně a láskyplně; 9. Nemluvit o druhých lidech špatně, zvláště ne v jejich nepřítomnosti; DESET PRINCIPŮ 1. Milujte a sluţte zemi, ve které jste se zrodili, nechovejte v nenávisti ani nezraňujte mateřskou zemi jiných. 2. Ctěte všechna náboţenství. Kaţdé je cestou k Jedinému Bohu. 3. Milujte všechny lidi bez rozdílu, vězte, ţe lidstvo je jediné společenství. 4. Udrţujte svůj dům a jeho sousedství v čistotě. To zajistí zdraví a štěstí vám a společnosti. 5. Nedávejte peníze ţebrákům. Pomozte jim, aby se stali soběstačnými. Poskytujte jídlo a přístřeší, lásku a péči nemocným a starým. 6. Nesvádějte druhé nabízením úplatků ani se nesniţujte jejich přijímáním. 7. Za ţádných okolností nerozvíjejte ţárlivost, zášť nebo závist. 8. Nebuďte závislí na tom, aby druzí slouţili vašim osobním potřebám. Staňte se svým vlastním sluţebníkem předtím, neţ přikročíte ke sluţbě druhým. 9. Dodrţujte zákony státu a buďte příkladnými občany. 10. Milujte vroucně Boha, hrozte se hříchu Charta Satja Sáí organizace Zakládajícím dokumentem organizace je Charta Satja Sáí organizace, která je závazná pro všechny členy. Charta byla vytvořena v roce 1981 Satja Sáí Bábou. Charta má řídit a regulovat práci Satja Sáí organizace po celém světě. Dále, ţe neuznává rozdíly na základě náboţenství, kasty, barvy pleti nebo vyznání. Za nejzákladnější cíl si klade šíření základních principů dané Satja Sáí Bábou. Všeobecnými zásadami je pravidelný styk člena se Satja Sáí organizací. Cílem Satja Sáí organizace pak není šíření víry, ani obracení na nějakou víru, je jím pomáhat kaţdému uvědomit si 129 SATJA SÁÍ BÁBÁ. Charta Satja Sáí organizace a předpisy a směrnice pro zámořské oddané. Str Cit. Charta,

34 Boţství, pomáhat kaţdému převést do praxe denního ţivota Boţskou Lásku a tak naplnit svůj ţivot radostí, harmonií, krásou, milostí. Dále je pak cílem postarat se, aby všechny lidské vztahy byly řízeny pěti principy učení Satja Sáí Báby, a také přispívat k tomu, aby věřící svá náboţenství uplatňovali upřímněji a s větší horlivostí. 131 V Chartě je pak popsána také struktura Satja Sáí organizace, směrnice pro centra a skupiny, jejich vedoucí, koordinátory, členy, směrnice pro financování aj. Směrnice se liší pro Indii a pro ostatní svět Struktura Satja Sáí organizace Satja Sáí organizace má dvě sloţky základní sloţky, a to Satja Sáí centra a Sáí skupiny, rozdíl je pouze v počtu členů a v míře aktivit. Centra jsou spojeny v národní organizaci, která má národního předsedu. Národní organizace je pak v jedné z devíti světových zón, na kterou je organizace rozdělena. Tato celková organizace je od toho, aby dala základní rámec a formu jednotlivým centrům a skupinám. To, co se děje uvnitř těchto center, záleţí na jednotlivých lidech v nich Znak Satja Sáí organizace Znakem je tzv. sádva dharma (viz obr 4.), tedy údajně znak všech náboţenství. Uprostřed je sloup ze Satja Sáí Bábova ášramu, kterému se říká sádva dharma stúpa 134. Tento sloup symbolizuje boţství. Okvětními lístky jsou jednotlivá náboţenství, nejběţněji se uţívá znak s pěti okvětními lístky - zoroastrismu, islámu, křesťanství, hinduismu a buddhismu. Těchto pět je vybraných, neboť jsou nejběţnější v Indii, existuje sádva dharma i s šesti okvětními lístky, kdy se ještě přidává judaistická hvězda, ale má to znamenat, ţe sem patří všechna náboţenství Organizační křídla Satja Sáí organizace je rozdělena do tří tzv. křídel podle povahy toho, co má dané křídlo vykonávat. Prvním křídlem je křídlo sluţby, pak křídlo vzdělávání a pak křídlo duchovní Charta, Charta, str Charta, str Rozhovor, Druh mohyly. 135 Rozhovor, SATJA SÁÍ ORGANIZACE. Organization wings [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.sathyasai.org/saiwings.htm>. 34

35 KŘÍDLO SLUŢBY Podle učení Satja Sáí Báby, v němţ klade velký důraz na sluţbu, bylo utvořeno v Satja Sáí organizaci křídlo, jeţ se má zabývat sluţbou. K realizaci projektů vytvořil Satja Sáí Bába strukturu, jejíţ jádro tvoří Ústřední Satjá Sáí společnost zaloţená samotným guruem v roce Krytí nákladů na sluţbu Organizace Satja Sáí Bábových sociálních aktivit je mimo jiné ústředním shromaţďovatelem finančních prostředků pro financování projektů. Projekty jsou financovány zpravidla soukromými dary od jednotlivých stoupenců. Dále jsou náklady společnosti ušetřeny tím, ţe lidé v ní pracují bez nároku na mzdu, dělají to dle svých slov z lásky k Satja Sáí Bábovi a pro svůj duchovní růst Projekty sluţby Satja Sáí Bábá zaloţil několik nemocnic, tou první byla v roce 1956 Sri Sathya Sai General Hospital v jeho ášramu v Puttapárthi. Na začátku mělo zdravotnické zařízení dvanáct lůţek, ale postupem času se rozšiřovalo a jeho lůţková kapacita čítá v současné době devadesát lůţek, a je údajně schopno ošetřit denně ještě dalších šest set osob. 139 Další nemocnice, které měl Satja Sáí Bábá zaloţit v roce 1991, jsou nemocnice ve Whitefieldu a v Prašánti Gram, coţ je nedaleko Puttapárthi. Obě nemocnice se nazývají stejně a to Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Science. Obě zdravotnická zařízení byla zprovozněna organizací Sri Sathya Sai Baba Medical Trust. Má jít o specializovaná zdravotnická zařízení. 140 Dalšími projekty, které má Satja Sáí Bábá iniciovat, jsou projekty na zavodňování oblastí, které mají problém s nedostatkem pitné vody. Satja Sáí organizace měla realizovat tři. První měl být realizován ve státě Andhra Pradéš v distriktu Anantapur. Měla být přivedena voda do 731 vesnic v této oblasti. Na výstavbě, která trvala osmnáct měsíců, se mělo podílet asi patnáct tisíc dobrovolníků. Měl to být největší projekt svého druhu zajišťovaný soukromou organizací. Měl stát něco kolem sedmdesáti miliónů amerických dolarů. 141 Dalším zavodňovacím projektem mělo být dovedení pitné vody do dalších 320 vesnic, v 137 SATJA SÁÍ ORGANIZACE. Service projects [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.srisathyasai.org.in/pages/service_projects/watersupply.htm />. 138 Rozhovor, Satja Sáí organizace. Service projects [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.srisathyasai.org.in/pages/service_projects/watersupply.htm />. 140 Satja Sáí organizace. Service projects [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.srisathyasai.org.in/pages/service_projects/watersupply.htm />. 141 SATJA SÁÍ ORGANIZACE. Service projects [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.srisathyasai.org.in/pages/service_projects/watersupply.htm />. 35

36 Medaku a Mahabubnagaru. Posledním projektem bylo zvětšení vodní nádrţe Kandaleru a úprava vodního kanálu Kandaleru-Pooni u města Chennai, čímţ se mělo pomoci zvýšit objem vody přiváděné do tohoto města. Celkově měla být pitná voda nově rozvedena pro asi dva milióny lidí a to vše mělo být zdarma. Celkově měla být pitná voda nově rozvedena pro asi dva milióny lidí. 142 Dále se má Satja Sáí organizace v Indii zabývat vytvářením a provozem pojízdných kempů, které jezdí především po vesnicích, v nichţ má dělat osvětu ohledně hygieny a zdravého stravování. Také má Satja Sáí organizace pomáhat při náhlých katastrofických událostech buď pomocí finančních sbírek, nebo přímou pomocí. Poslední takovouto nárazovou akcí bylo zemětřesení na Haiti, kdy měla proběhnout v Satja Sáí organizaci veřejná sbírka, které se účastnila i Satja Sáí organizace v ČR, do místa neštěstí pak měli jet dobrovolníci, kteří měli ošetřit na desetitisíce raněných, údajně např. více neţ Organizace spojených národů KŘÍDLO VZDĚLÁVÁNÍ Dalším odvětvím, kterému se věnuje Satja Sáí organizace, je vzdělávání. Toto křídlo má mít záběr ve všech druzích vzdělávání. Co se týče formálního vzdělávání, tak byly vybudovány a jsou provozovány Satja Sáí organizací školy se záběrem od základních škol aţ do postgraduálního vysokoškolského vzdělání. Speciálním odvětvím vzdělávání Satja Sáí organizace je vzdělávání v lidských hodnotách Školy První formální školou, kterou měl Satja Sáí Bábá zaloţit, byla v roce 1968 vysoká škola pro dívky v Anantapuru. Jsou zde v současné době bakalářské i magisterské studijní programy. V roce 1969 otevřel Satja Sáí Bábá vysokou školu pro muţe ve Whitefieldu, v současnosti jsou zde pouze bakalářské programy. V Puttapárthi vybudovala Satja Sáí organizace vysokou školu v roce 1978, je určena pro muţe, jsou na ní bakalářské i magisterské studijní programy. V roce 1981 byly tyto vysoké školy zastřešeny organizací Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning, která je dnes přejmenována na The Shri Sathya Sai University. 145 Na těchto školách jsou zastoupeny přírodní i humanitní vědy. Další typ školy byl otevřen v roce 1983 a to v Puttapárthi pod názvem Sri Sathya Sai Higher 142 Satja Sáí organizace. Service projects [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.srisathyasai.org.in/pages/service_projects/watersupply.htm />. 143 Rozhovor, SATJA SÁÍ ORGANIZACE. Sai Organization Education wing [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.sathyasai.org/education/content.htm>. 145 Shree Sathya Sai Institute of Higher Learning [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.sssihl.edu.in/>. 36

37 Secondary School. Tato škola je dvanáctiletá a je určena jak pro dívky, tak pro chlapce. 146 Dále Satja Sáí organizace postavila a provozuje Sri Sathya Sai Gurukulam English Medium School ve městě Rajahmundry, coţ je internátní škola pro chlapce, ve které probíhá výuka v anglickém jazyce. Pak také postavila v Kothacheruvu Sathya Sai Junior College, kterou po vybudování předala státu Andhrapradéš. Organizace taktéţ postavila a provozuje od roku 2001 hudební školu Sri Sathya Sai Mirpuri College of Music, jeţ je určena chlapcům. Vyučuje se zpěv, hra na sitár či tabla. Studovat je moţno dvouletý kurz, jenţ je určen chlapcům mezi třináctým a dvacátým rokem. Další program je tříletý a mohou ho studovat chlapci od šestnáctého do třiadvacátého roku jejich ţivota Vzdělávání v lidských hodnotách V Novém Dillí je Satja Sáí Bábou zřízena škola Sri Sathya Sai International School for Human Values, která má za cíl vzdělávat v hodnotách, které jsou v učení Satja Sáí Báby. Škola má doktorské studijní programy v oblastech lidských hodnot a spirituality, s tím, ţe je zaměřena na studenty, kteří jsou jiţ odborníky v určitých oborech, a toto studium jim má dát etické hodnoty, které pak budou ve svých oborech uplatňovat. Mimo jiné jsou na této škole organizovány veřejné semináře na podobná témata jako výše zmíněné obory, zaměřují se také na religiozitu, indickou kulturu a náboţenskou jednotu. 148 Veškeré vzdělávání je poskytováno zdarma Muzea Mezi své vzdělávací aktivity řadí Satja Sáí organizace také výstavbu a provozování dvou muzeí, první muzeum s názvem Čajtanja Dţjóti se věnuje Satja Sáí Bábovi, druhé Sanátana samskruti museum představuje velká světová náboţenství s tím, ţe se pokouší ukázat jejich jednotu. Obě muzea se nacházejí v ášramu Prašánti Nilajam Publikační činnost Satja Sáí Bábá zaloţil v roce 1983 své nakladatelství Sri Sathya Sai Books & Publications Trust. Nakladatelství se zabývá především vydáváním knih, jeţ napsal Satja Sáí Bábá sám, jedná se především o tzv. váhíní. Dále vydává knihy rozhovorů se Satja Sáí Bábou, různé jeho ţivotopisy, či knihy jeho stoupenců, kteří zpravidla vypovídají o jejich pozitivních zkušenostech se Satja Sáí 146 Shri Sathya Sai Central Trust Education Temples of Learning [online]. [cit ] dostupné z: <http://www.srisathyasai.org.in/pages/service_projects/education.htm/>. 147 Shri Sathya Sai Central Trust Education Temples of Learning [online]. [cit ] dostupné z: <http://www.srisathyasai.org.in/pages/service_projects/education.htm/>. 148 SSSCT Service Projects General Public Utility [online]. [cit ] Dostupné z: <http://www.srisathyasai.org.in/pages/service_projects/culuture_and_heritage.htm/>. 149 SSSCT Service Projects General Public Utility [online]. [cit ] Dostupné z: <http://www.srisathyasai.org.in/pages/service_projects/culuture_and_heritage.htm/>. 37

38 Bábou. Knihy vycházejí v různých jazycích, vţdy je však udělán překlad do angličtiny, z níţ například stoupenci Satja Sáí Báby na Západě čerpají, buď přímo četbou, nebo překladem, jenţ je právě z angličtiny většinou dělán. Nakladatelství mělo vydat jiţ něco přes tisíc publikací. 150 Jednou měsíčně také vychází časopis Sanátana Saráthi, jenţ publikuje Satja Sáí Bábovy myšlenky, nové události, případně jeho proslovy, skutky atd. 151 Satja Sáí Bábá má také své rádio a to s názvem Global Harmony. 152 Satja Sáí Bábá organizace vydává také audio a videokazety, CD a DVD. U audio nahrávek se jedná především o tzv. bhadţany, u videokazet o různé dokumenty o Satja Sáí Bábovy, či svědectví jeho stoupenců DUCHOVNÍ KŘÍDLO Tzv. duchovní křídlo Satja Sáí organizace se stará o provozování duchovních aktivit, které určil Satja Sáí Bábá. Mezi tyto aktivity patří zpívání duchovních písní, tzv. bhadţanů, dále tzv. studijní kruhy, modlitby a meditace. Tyto aktivity jsou povinná jednotlivá centra a skupiny vykonávat v různých intervalech, jeţ jsou určeny především podle počtu členů Zpívání duchovních písní Duchovní písně mají být všechny písně, které oslavují Boha. Vycházejíce z učení Satja Sáí Báby, ţe všechna náboţenství vedou k Bohu a ţe všechna jména boţí jsou jen různými variantami na jednoho a téhoţ Boha, zpívají stoupenci různé písně, s různými boţími jmény, které však mají být směřovány jen tomu jedinému Bohu. To v praxi znamená, ţe jsou duchovní písně zpívány v mnoha jazycích, ţe do nich spadají také např. křesťanské chvály. Většina duchovních písní zpívaných v hnutí Satja Sáí Báby je však zpravidla v sanskrtu. 155 Klasické indické duchovní písně mají danou strukturu zpěvu kaţdý verš zpívá předzpěvák a ostatní opakují. Většinou se píseň zpívá dvakrát, nejdříve pomaleji poté rychleji. Hudebním doprovodem bývá buben či harmonium The Book trust [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.sssbpt.org/pages/trust/trust.htm>. 151 Sanathana Sarathi [online]. [cit. 2, ]. Dostupné z: <http://www.sssbpt.org/pages/trust/sanathanasarathi1.htm>. 152 Radio Sai [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.sssbpt.org/pages/trust/radiosai.htm >. 153 Prashanti studio [online]. [cit ] Dostupné z: <http://www.sssbpt.org/pages/trust/prashanthistudio.htm>. 154 The devotion wing of Sathya Sai organization [online]. [cit ] Dostupné z: <http://www.sathyasai.org/devotion/content.htm> [ ]. 155 Zpívání duchovních písní [online]. [cit ] Dostupné z: <http://www.sathyasai.cz/cs/zpivaniduchovnich-pisni>. 156 Zpívání duchovních písní [online]. [cit ] Dostupné z: <http://www.sathyasai.cz/cs/zpivaniduchovnich-pisni>. 38

39 Studijní kruhy Další aktivitou jsou tzv. studijní kruhy, kdy se má jednat o setkání nad citátem či krátkou pasáţí zpravidla z učení Satja Sáí Báby, ale někdy se uţívá i textu z Bible či jiných posvátných knih jednotlivých náboţenství, při kterém se má kaţdý z účastníků studijního kruhu nad daným textem zamyslet, vyjádřit svůj názor na něj, a pak sdílet s ostatními svoje zkušenosti. Takto má docházet k celkovému porozumění textu. V následném rozjímání a diskusi se má dojít k tomu, jak daný text uvést do praxe Modlitby a meditace Jinou aktivitou duchovního křídla jsou pak modlitby a meditace. Jsou praktikovány různé modlitby jednotlivých náboţenství, z křesťanství by to byl například breviář, či růţenec. Nejvíce jsou však uţívány modlitby hinduistické a to například Gajátrí mantra, Samastha Lokah Sukhino Bhavantu, Suprabátam, Arátí (poţehnání, uţívá se například vţdy po daršanu v Prašánti Nilajam), Ómkar (ranní modlitba) a jiné Aktivity mládeţe Mládeţ, která je nadefinována věkem od 18 do 35 let a dle osobního posouzení, má mezi svými aktivitami zpěv, studijní kruhy, sluţby, výlety do přírody, kreativní činnosti atd. Má v nich ve všech jít o osobní rozvoj na základě učení Satja Sáí Báby Společenství v ČR Počet stoupenců Satja Sáí Báby na území České republiky lze jen velmi těţko určit. Jeden z odhadů se pohybuje mezi sto aţ dvěma sty osobami, které uznávají Satja Sáí Bábu jako avatára a jako duchovního mistra. Reálný počet je však s největší pravděpodobností větší, je tak moţno soudit např. z mnoţství prodaných knih Satja Sáí Báby či knih o něm. Toto vodítko však samozřejmě není plně dostačující. Někteří ze stoupenců vytvořili národní organizaci oficiální Satja Sáí organizace. 6.1 Formální stoupenci - Satja Sáí organizace v ČR Satja Sáí organizace v ČR čítá asi třicet členů. V ČR je v současné době jedno centrum a to v Praze, dále tu pak je jedna skupina v Novém Strašecí na Rakovnicku, tvoří se v Brně. Na území 157 Studijní kruhy [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.sathyasai.cz/cs/studijni-kruhy>. 158 The devotion wing of Sathya Sai organization [online]. [cit ] Dostupné z: <http://www.sathyasai.org/devotion/content.htm>. 159 Aktivity mládeţe [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.sathyasai.cz/cs/aktivity-mladeze>. 39

40 ČR působila také skupina v Českých Budějovicích, která však pro nedostatek stoupenců, a tedy nemoţnosti vykonávat Chartou Satja Sáí organizace ustanovené činnosti, v srpnu 2010 ukončila svoji činnost Počátky Satja Sáí organizace v ČR Historie vzniku Satja Sáí organizace v ČR a její vznik je spojen s osobou Rostislava Beránka, který v roce 1995 zorganizoval a sám se účastnil první cesty lidí z ČR za Satja Sáí Bábou do Puttapárthi. Po návratu zaloţil ve svém domě v Zámrsku centrum Satja Sáí organizace. V roce 1997 bylo centrum Zámrsk nejaktivnější. Pan R. Beránek byl také první národní předseda. Centrum o několik let později zaniklo Satja Sáí centrum Praha Jediné centrum oficiální Satja Sáí organizace na území ČR sdruţuje také nejvíce členů této organizace na našem území. Je vázáno Chartou Satja Sáí organizace, čemuţ také odpovídá jeho struktura, aktivity atd. Satja Sáí centrum Praha je registrováno jako občanské sdruţení, protoţe celosvětová Satja Sáí organizace u nás není registrovaná. Pod hlavičkou občanského sdruţení vykonává formální věci, jako je např. pronájem prostoru centra, pořádání veřejných přednášek, publikování knih aj HISTORIE SATJA SÁÍ CENTRA PRAHA V roce 1997 vznikla Satja Sáí skupina Praha. Asi sedm let se scházela různě po bytech stoupenců nebo v čajovnách. V roce 2002 se ze skupiny stalo centrum. V roce 2004 mělo centrum zapůjčeno prostor v nádraţí Praha Bubny, setkání tam probíhala dva roky. Od 9. září 2007 mají jiţ vlastní pronajaté prostory ve Vršovicích. Nájem je hrazen z dobrovolných příspěvků členů. V současné době se uvaţuje o tom, ţe opět změní místo, důvodem je výše nájemného v současných prostorách ORGANIZAČNÍ KŘÍDLA Stejně jako centra Satja Sáí organizace v ostatních zemích je povinno i praţské centrum vykonávat výše zmíněné aktivity. Veškeré aktivity jsou veřejné, tedy můţe se jich účastnit údajně kdokoliv. 160 Rozhovor, Rozhovor, Rozhovor, Rozhovor, Rozhovor, Rozhovor,

41 Křídlo sluţby Krytí nákladů a další věci spojené s aktivitami sluţby jsou řešeny stejně jako v celosvětové Satja Sáí organizaci. V roce 2002 měla být zaslána 2480 kg humanitárního materiálu do Ukrajinského města Oděsa, jednalo se především o šatstvo, obuv, hračky a školní potřeby. Dále měli členové docházet na dětská oddělení v nemocnici Motol a do pečovatelského zařízení pro osoby s mentálním postiţením v Liboci, měli zde vykonávat určitou pomoc, jejíţ bliţší charakter neznám. Další činnost v tomtéţ roce byla prováděna při povodních v roce 2002 v Čechách, nejspíše se jednalo o uklízení po velké vodě. Při těchto povodních byla také poskytnuta členy finanční pomoc na opravu bytu zničeného povodní pro rodinu ţijící v Praze. 164 V současné době probíhají dvě aktivity. První činností je docházení na praţské hlavní nádraţí, kde je poskytován osobám bez přístřeší čaj, káva a obloţené housky. Tato aktivita probíhá v zimních měsících zpravidla jednou týdně, kdy se jedná o jednu aţ dvě hodiny. Další dlouhodobou aktivitou je osobní asistence u osoby se zdravotním handicapem, kdy se u něj střídá 5 6 osob z organizace. 165 Dále organizace dělá jednorázové sbírky, jakým byla třeba sbírka pro postiţené vlnou tsunami, kdy mělo být vybráno a posláno na pomoc Indii a Srí Lance cca ,- Kč. Praţské Satja Sáí centrum se mělo podílet také na sbírce pro postiţené zemětřesením na Haiti Vzdělávací křídlo Hlavními aktivitami vzdělávacího křídla praţského centra Satja Sáí organizace jsou kurzy vzdělávání v lidských hodnotách, které jsou rozděleny na kurzy pro mládeţ a pro děti, dále pak to je publikační činnost, která je vzhledem k počtu členů poměrně hojná. Další aktivitou, která by pod toto křídlo mohla spadat, i kdyţ spíše jen nepřímo, jsou veřejné přednášky o tom, kdo je Satja Sáí Bábá a kdo a co vykonává Satja Sáí organizace. Tyto přednášky jsou zpravidla jednou do roka, jsou organizovány stoupenci Satja Sáí Báby, takţe dle toho vypadá i jejich charakter. Ve vzdělávání v lidských hodnotách se má jednat o vzdělání v etických a morálních hodnotách, tedy nemá se jednat o získávání akademických znalostí a dovedností. Vzdělávání v lidských hodnotách pro dospělé má fungovat dle Evropského institutu Satja Sáí vzdělávání, coţ je evropská organizace Satja Sáí organizace, jeţ zaštiťuje tento druh aktivity v celé Evropě. Osnovy mají zdůrazňovat podle pokynů Satja Sáí Báby aspekt toho, kde probíhají, tedy v tomto případě v Evropě, pak konkrétněji v České republice, takţe kurzy v Čechách mají být přizpůsobeny právě 164 Rozhovor, Rozhovor, Rozhovor, Rozhovor,

42 našemu prostředí. Probíhají většinou v českém jazyce, kurz probíhá zpravidla několik let. 167 Vzdělávání dětí v lidských hodnotách má formovat charakter dětí. Mají se seznamovat s lidskými hodnotami přirozenou formou, kupříkladu rozvíjením pravdomluvnosti, laskavosti, ohleduplnosti apod. Pochopení tématu má být podporováno společnými aktivitami. V současné době je pravidelně konána tato aktivita jedenkrát měsíčně pro děti ve věku šest aţ devět let, připravuje se pro děti od desíti do třinácti let věku. 168 Satja Sáí centrum Praha překládá a poté u nás vydává knihy. Je drţitelem copyrightu na Satja Sáí Bábovy knihy, proto je jako jediné můţe vydávat. Dosud byly publikovány čtyři svazky Promluv k Západu z třiceti. Dále bylo publikováno ještě dalších pět knih, které napsali Satja Sáí Bábovi stoupenci. Pojednávají v nich o svých zkušenostech se Satja Sáí Bábou, o jeho skutcích, ţivotě a učení. O Satja Sáí Bábovi vycházejí knihy také v jiných nakladatelstvích, ale jsou to knihy o něm, nikoliv jím napsané. 169 Satja Sáí centrum Praha také vydává časopis s názvem Sáí Rám 170. Obsahem časopisu jsou promluvy Satja Sáí Báby, tzv. váhíní, tedy knihy které fyzicky Satja Sáí Bábá napsal, dále je obsahem také ţivotopis Satja Sáí Báby na pokračování, informační záleţitosti aj. Časopis vychází od roku 2001, v současné době je dvouměsíčníkem s rozsahem dvaceti čtyř stran, je dostupný i na internetu. 171 Kromě knih vydává i CD s bhadţany, jen jedno je oficiálně v distribuci. Vyšlo také DVD o Satja Sáí Bábových aktivitách v Indii Duchovní křídlo Toto křídlo se zabývá především zpíváním a nácvikem bhadţanů, dále pak výše zmíněnými studijními kruhy. Pro obě aktivity platí totéţ, co bylo zmíněno výše, s tím, ţe specifické je to, ţe polovina bhadţanů, které jsou zpívány na setkáních, je zpívána v češtině. Zpravidla se jedná o křesťanské chvály, z nichţ některé jsou částečně upraveny k obrazu stoupenců Satja Sáí Báby. Bhadţanové setkání probíhá kaţdý čtvrtek 173 a kaţdou první neděli v měsíci. Členové se scházejí také na hinduistický svátek Šivarátrí a na Vánoce. Nácvik zpívání bhadţanů probíhá kaţdé úterý Vzdělávání v lidských hodnotách [online]. [cit ] Dostupné z: <http://www.sathyasai.cz/cs/vzdelavani-v-lidskych-hodnotach>. 168 Vzdělávání v lidských hodnotách [online]. [cit ] Dostupné z: <http://www.sathyasai.cz/cs/vzdelavani-v-lidskych-hodnotach>. 169 Rozhovor, Coţ je pozdrav, kterým se zdraví stoupenci Satja Sáí Báby a který má odkazovat k údajnému boţskému původu kaţdého z nás. 171 Časopis Óm Sáí Rám [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.sathyasai.cz/cs/casopis-om-sairam>. 172 Rozhovor, Čtvrtek je hinduistický posvátný den. 174 Rozhovor,

43 6.2 Neformální stoupenci Neformální stoupenci Satja Sáí Báby, jak jsem uváděl výše, jsou jen těţko vysledovatelní, nicméně je známo, ţe se scházejí skupinky neformálních stoupenců v Liberci, U Českého Krumlova a v Pardubicích Rozhovor,

44 7. Diskuze Přestoţe je toto hnutí, co do počtu stoupenců, toho času v Indii největší, a přestoţe má Satja Sáí Bábá stoupence i v západních zemích, nedostalo se mu tolik negativní kritiky oproti jiným podobným kultům (např. Osho aj.), nejspíše proto ţe nikdy nevycestoval do evropských či severoamerických zemí. 176 To však neznamená, ţe kritizován není. Naopak mnohá obvinění, která jsou na Satja Sáí Bábu směřovány jsou velmi závaţná. Oblasti, ve kterých je kritizován a skupiny osob, které ho kritizují, jsou značně různorodé. Co se týká obhajoby Satja Sáí Báby, tak ta většinou pochází od jeho stoupenců, sám se příliš neobhajuje, povětšinou jednoduše odmítá obvinění s tím, ţe to jsou pomluvy, které o něm šíří síly zla. 7.1 Skupiny kritiků První početně významnou skupinou osob, které Satja Sáí Bábu kritizují, jsou ti, kteří zpochybňují pravdivost jeho skutků. Tato skupina čítá mnoho odborníků z různých zpravidla přírodně vědních odvětví, kteří mají předkládat důkazy o tom, ţe Satja Sáí Bábovi skutky jsou podvrhem. Další významnou skupinou kritiků Satja Sáí Báby jsou jeho bývalí stoupenci, kteří se od něj z různých důvodů odklonili. Méně početnou skupinou kritiků jsou někteří religionisté, kteří kritizují jeho kult celkově, jako např. Lawrence A. Babb, nebo některé jeho části. Satja Sáí Bábovo učení také kritizují stoupenci jednotlivých světových náboţenství, jejich kritika je zpravidla směřována na ty části jeho učení, které se týkají jimi vyznávaného náboţenství. 7.2 Diskutabilní oblasti Skutky Asi nejčetnější obvinění, které je adresováno na adresu Satja Sáí Báby, je, ţe jeho skutky jsou jen trikem, klamem, ţe jeho výše zmíněné skutky nejsou způsobeny jeho zázračnou mocí, ale jsou způsobeny pouze jeho šikovností. Mnozí z kritiků poukazují na to, ţe stejně tak jako Satja Sáí Bábá materializuje předměty, je průměrný kouzelník schopný udělat totéţ. Jedním z takovýchto kritiků byl přírodovědec a vícekancléř univerzity v Bangalore H. 176 Vojtíšek, str

45 Narasimhan, který poţadoval po Satja Sáí Bábovi, aby prokázal boţský původ svých skutků u něj v laboratoři. Satja Sáí Bábá toto zkoumání odmítl. Nárok na boţství, který si Satja Sáí Bábá dělá, také odmítal jeden kouzelník, jenţ byl údajně schopen stejně jako Satja Sáí Bábá vytvořit popel z "ničeho" a pak jej ještě dokonce proměnit na vodu. Dalším vědcem, který povaţoval Satja Sáí Bábu za podvodníka, byl profesor Agenananda Bharati, v Rakousku narozený kanadsko - americký antropolog, který byl obrácený na hinduismus. Tvrdil, ţe neochota Satja Sáí Báby diskutovat o skutcích, objasnění jejich zdrojů a hlavních argumentů, proč je dělá, znamenají, ţe jsou podvodem. 177 Satja Sáí Bábá se obhajuje tím, ţe nechtěl výše zmíněné zkoušky podstupovat, neboť neměli být vedeny s čistými úmysli, tedy opravdu zjistit, zda je Satja Sáí Bábá, tím, co o sobě tvrdí. Dále se obhajuje tím, ţe pakliţe koná tolik dobročinnosti, tak proč je tolik zostuzován. A nakonec tím, ţe kaţdý mahátmá 178 byl hanoben, takţe i on je. 179 Osobně nemohu posoudit hodnověrnost údajných materializací Satja Sáí Báby, které jsem viděl, protoţe byli na příliš velkou vzdálenost na to, abych mohl tvrdit, ţe jsou či nejsou podvodem Narčení ze sexuálního zneuţívání Druhým nejčetnějším a skutkovou podstatou mnohem závaţnějším obviněním, neţ údajné podvádění, jsou sexuální zneuţívání, která má páchat Satja Sáí Bábá. Jeho oběti mají být osoby muţského pohlaví mezi sedmým a třicátým rokem věku, kteří jsou jeho stoupenci. Jeden takovýto údajný případ podává ve svém dokumentu The secret Swami televize BBC, v němţ vypovídá Alaya Rahm, syn bývalých stoupenců Satja Sáí Báby, kteří zaloţili centrum Satja Sáí organizace v Arkansasu v USA. Alaya Rahm se měl po vzoru svých rodičů stát také stoupencem Satja Sáí Báby. Kdyţ mu bylo osmnáct let, byl s rodiči v Puttapárthi, kde mu měl Satja Sáí Bábá materializovat prsten. Chvíli po údajné materializaci, ještě tedy v době kdy se těšil Alaya z prstenu, který dostal, měl Satja Sáí Bábá pozvat Alaya Rahma k sobě do domu. Kdyţ přišli do místnosti, kde nebyl nikdo jiný neţ oni dva, měl si Satja Sáí Bábá vzít do rukou olej, říci Rahmovi, ať si sundá kalhoty a potírat mu genitálie olejem, nakonec ho měl políbit na tvář. Totéţ se mělo stát i jeho otci, kdyţ mu bylo osmnáct let a kdyţ poprvé navštívil Puttapárthi, Satja Sáí Bábá mu to tehdy vysvětlovat tím, ţe je to léčivý proces. Tím vše však nemělo končit, Rahmovi byli i nadále stoupenci Satja Sáí Báby, Satja Sáí Bábá je měl při jejich návštěvách ášramů obdarovávat penězi, prsteny, hodinkami apod., coţ Rahm 177 Ruhél, str Dosl. Velký duch. Čestný titul pro obzvlášť váţené osoby. 179 Ruhél, str

46 interpretoval jako uplácení. Nadále měl Satja Sáí Bábá občas chtít po Alaya Rahmovi, aby se obnaţil, někdy se ho měl ptát: Proč mě nechceš?. Nakonec ho měl nutit k sexu. V dokumentu se mimo jiné mluví i o tom, ţe takovýchto případů je v Indii mnoho, ale údajně ze strachu před vlivným Satja Sáí Bábou se je nikdo neodváţí zveřejnit. Satja Sáí Bábovi stoupenci se brání těmto obviněním různými způsoby. Přiznávají například, ţe Satja Sáí Bábá má někdy fyzický kontakt se svými stoupenci, především s muţi, coţ však zdůvodňují tím, ţe se nejedná o sexuální praktiky, ale o práci s duchovními energiemi, konkrétně potírání genitálií olejem, jaké se událo např. u Alaya Rahma, má mít za cíl vzbuzení síly kundalíní 180. Na stránkách které se zabývají stopováním zdrojů, ze kterých vycházejí negativní ohlasy na Satja Sáí Bábu, je moţné se dočíst, ţe sexuální zneuţívání je pomluvou, kterou mimo jiné šíří některé křesťanské organizace, neboť povaţují Satja Sáí Bábu za lţi mesiáše. Nejjednodušší formou jak sniţovat jeho popularitu, je pak dle těchto stránek šíření pomluvy, v tomto případě má tedy být pomluvou sexuální zneuţívání. 181 Existuje také seznam studentů Satja Sáí Bábových škol, kteří měli být Satja Sáí Bábou zneuţiti. Jeden z jeho stoupenců, indický vědec Venkataraman, má dokládat to, ţe za ním osoby zmíněné na tomto seznamu chodí a ptají se ho, co mají dělat, ţe nikdy sexuálně zneuţiti nebyli a nechápou, jak se na ten seznam dostali. Domněnka Venkataramana je taková, ţe někdo vzal seznam studentů z některé ze Satja Sáí Bábových škol, vybral z něj některé jména a napsal, ţe to jsou jména sexuálně zneuţitých. 182 Faktem je, ţe nikdy nebylo podáno na Satja Sáí Bábu trestní oznámení ze sexuálního zneuţívání 183, důvod však neznáme. Samozřejmě, ţe to můţe být ze strachu, neboť vliv Satja Sáí Bábův je nesporný, můţe to být nedostatek důkazů, dále je tu i psychologický moment, při kterém se cítí oběť sexuálního zneuţívání zostuzena, který je, myslím, ještě v Indii ještě výraznější neţ u nás, neboť indická společnost je nejspíše obecně vzato konzervativnější. Samozřejmě však můţe být důvodem, proč nebylo nikdy podáno trestní oznámení ze sexuálního zneuţívání na Satju Sáí Bábu, jednoduše to, ţe se nikdy ţádné nestalo Nařčení z vraţd Nejváţnějším obviněním, které se na Satja Sáí Bábu vznáší, je nařčení z toho, ţe stojí za 180 Dosl. stočená. Individuální duchovní potence, často zvaná hadí síla. Podle tantrické anatomie jemného těla je stočena ve formě spirály u kořene páteře, je-li aktivována, začne v člověku probouzet duchovní aktivity. 181 Rozhovor, Rozhovor, Rozhovor,

47 zavraţděním několika osob. Asi nejznámější takovéto obvinění, které popisuje opět ve svém dokumentu The secret Swami televize BBC, se datuje na červen 1993, kdy do domu Satja Sáí Báby v Puttapárthi vnikli čtyři ozbrojení muţi, jeho bývalí stoupenci. Co chtěli v domě dělat, není přesně známo, s největší pravděpodobností chtěli Satja Sáí Bábu zabít. Vše se podle oficiální verze mělo udát takto: Čtyři ozbrojení muţi vnikli do domu, ovšem aţ k Satja Sáí Bábovi se nedostali, neboť byli zastaveni jeho doprovodem. Poté se zabarikádovali v loţnici domu, po příchodu policie, která se dostala do loţnice, je měli bývalí stoupenci napadnout a následnou policejní sebeobranou pistolemi, měli být dva z nich zastřeleni a dva váţně zraněni. V dokumentu BBC vypovídá V. P. B. Nair, bývalí veřejný činitel ve státě Andhra Pradesh, který tvrdí, ţe tato verze je technicky nemoţná, neboť dva nebo tři policisté, kteří tam tehdy byli, nemohli být schopni zvládnout početní přesilu, aniţ by se jim nic nestalo. Tedy dle slov V. P. B. Naira, muselo stát za tím, ţe byli dva muţi zabiti ještě něco jiného. Případů nevyjasněných úmrtí, či úmrtí za podivných okolností je údajně v Puttapárthi a je s nimi spojováno jméno Satja Sáí Báby Vliv - propojenost s politikou Co je dále Satja Sáí Bábovi vyčítáno, a v čem je kritika na jeho adresu konkrétnější, je jeho propojenost s mnohými indickými vysokými státními představiteli. Za Satja Sáí Bábou přijíţdějí, uctívají ho a dávají na jeho rady mnozí indičtí politici, patří sem např. prezidentka Indické republiky Pratibha Pátil, také předseda vlády Manmohand Singh a jiní vysoce postavení politici, coţ nutně znamená, ţe na ně, tím pádem tedy i na celou politiku, vliv má. Satja Sáí Bábá se obhajuje tím, ţe je tu pro kaţdého a tedy i pro tyto lidi. Kdyţ byl tázán na to, zda nechce vstoupit do politiky, odmítl to se slovy, ţe kaţdý má dělat své. 184 Satja Sáí Bábův vliv na indickou společnost je nesporný, čistě z toho principu, ţe má v Indii několik desítek miliónů stoupenců, kteří ho poslouchají, to nutně znamená, ţe jeho slovo je ovlivňuje. Také sociální projekty, které jsou realizovaný jeho organizací a které byly určeny velkému počtu lidí, určitě zvyšují jeho popularitu a tím i jeho vliv. Na druhou stranu časté návštěvy indických politiků u Satja Sáí Báby mohou mít motivy různé, jedním z nich můţe být právě popularita Satja Sáí Báby, při jehoţ návštěvě se nutně zvedá popularita daného politika, coţ pak ve výsledku znamená, ţe pokud by byl daný politik přijel jen z důvodu této motivace, tak vliv Satja Sáí Báby na něj je nejspíše mizivý. 184 Rozhovor,

48 7.2.5 Učení Kritika učení Satja Sáí Báby přichází především ze strany věřících nehinduistických náboţenství, neboť se jim nelíbí, jak se staví Satja Sáí Bábá právě k jimi vyznávanému náboţenství, jedná se především o křesťany a muslimy. Kritici z řad křesťanů vystupují především proti jeho tvrzení, ţe to byl on, kdo vyslal na svět Krista a ţe jeho vtělení do Krista o 1900 let později předpověděla Bible (Zj 19, 11-16). 185 Myslím, ţe nejsem daleko od pravdy, kdyţ řeknu, ţe toto tvrzení je pro drtivou většinu křesťanů naprosto nepřijatelné. Z muslimské strany přichází kritika podobně jako u křesťanů na to, ţe Satja Sáí Bábá vztahuje některé pasáţe z jejich posvátných textů na sebe. Obecně pojatá kritiky učení Satja Sáí Báby, se vztahuje především k synkretismu v jeho učení. Dobrým příkladem nám můţe být Satja Sáí Bábovo tvrzení, ţe všechna náboţenství vedou ke stejnému cíli, které je v očích mnoha odborníků na náboţenství vnímáno jako zplošťující výklad jednotlivých náboţenství. Dále se dá také vytknout Satja Sáí Bábovu učení silný dualismus, 186 který můţe mít velmi negativní následky Jiné Otázka vyvstává také nad úmysly, které vedou Satja Sáí Bábu iniciovat tak velké mnoţství projektů sluţby. Jsou skutečně konány z důvodu nezištné lásky? Nejsou jen pouhým populismem, kterým si získává Satja Sáí Bábá další stoupence? Také budování a provozování škol Satja Sáí Bábou můţe být vnímáno z jednoho úhlu jako prostředek k výchově dalších stoupenců tohoto gurua. 7.3 Závěr k diskuzi Kritika na Satja Sáí Bábu je četná, nicméně formálně nikdy Satja Sáí Bábá obviněn nebyl. Skutky materializace měli být prokázány jako podvrh mnohými videozáznamy kolujícími na internetu. 188 Stoupenci Satja Sáí Báby vysvětlují kritiku jako výsledek negativních sil v lidech, jako např. sebestřednost, zášť, závist apod., která se při setkání se světlem jejich gurua, brání a projevuje se právě touto kritikou. Odmítání Satja Sáí Bábova učení či proroctví, která na sebe vztahuje, pak obecně povaţuje Satja Sáí Bábá za nízkost mysli, která se není schopna pozvednout nad doslovné 185 Ruhél, str Viz např. Promluva , Promluva , Promluva str Viz MILFAIT, René. Přednášky z Teologicko etické reflexe II. ETF UK v Praze, obor Pastorační a sociální práce 2009/ Vojtíšek, str

49 významy slov. 8. Závěr Satja Sáí Bábá je jedním ze současných duchovních vůdců v Indii. Jeho kult se rozšířil i za hranice této země, většina jeho stoupenců je však právě z Indie. Prohlašuje se za druhé vtělení avatára dnešní doby, jehoţ prvním vtělením měl dle něj být Sáí Bábá ze Širdí, velmi populární indický světec, jenţ ţil v 19. století. Ve svém učení klade důraz na jednotu všech náboţenství, zboţnost se zpíváním duchovních písní, sluţbu a meditaci. Mezi jeho stoupence patří především hinduisté, ale téţ stoupenci jiných náboţenství včetně křesťanů. Jeho působení v Indii je díky rozsáhlé humanitární činnosti jeho organizace, jedná se především o zavodňovací projekty, o budování škol a nemocnic, poměrně výrazné a mezi jeho stoupence patří i čelní indičtí politici a významné osobnosti. Satja Sáí Bábá zpopularizoval své hnutí ve velké míře i skrze své údajně zázračné skutky, které realizuje kaţdodenně ve velkém mnoţství. Jedná se zejména o jeho údajnou schopnost materializovat věci a 49

50 léčit, jsou dokonce dokládány případy, kdy měl vzkřísit i několik osob z mrtvých. Satja Sáí Bábá podléhá také velké kritice, především z podvádění, sexuálního zneuţívání stoupenců a také za propojenost s indickými politickými špičkami. V České republice existuje oficiální Satja Sáí Bábova organizace od roku 1995, v současnosti čítá asi třicet členů a celkový počet stoupenců se odhaduje na dvě sta. Na rozdíl od některých jiných, zejm. asijských zemí, jde tedy o malou a marginální skupinu na scéně českých náboţenských a duchovních hnutí. Satja Sáí Bábá a jeho hnutí patří mezi zajímavý fenomén na dnešní náboţenské scéně a bylo by zajímavé zkoumat, co např. vede mnohé křesťany, kteří mají svou tradici a víru, k následování tohoto duchovního směru. Resumé Sathya Sai Baba is the most popular spiritual leader in India at present. His teaching is followed by about 50 million people, most of them are from India, but Sathya Sai Baba has also devotees in the European and North American countries. Sathya Sai Baba claims himself to be an Avatar of our age who has a goal to lead the Humankind over from the present,dark age to the future,gold age. Sai Baba from Shirdi, a very popular saint in India, is supposed to be the first embodiment of this Avatar. Even Sathya Sai Baba birth was supposed to be accompanied by many indications, even the rest of his biography is an in interpretation of his devotees full of mighty acts. His teaching is bhactic shivaism with emphasis on the four "poles of the World Order" - truth, right act, peace, and love. Sathya Sai Baba's popularity has grown by making a lot of acts, that his devotees presents like a miracles, acts including materialization, healing, bilocation etc. In his teaching Sathya Sai Baba stresses service, therefore he initiates and realizes via his Sathya Sai Organization many projects of providing service. Sathya Sai Baba has also devotees in the Czech Republic, some of them made a branch of Sathya Sai Organization in the Czech Republic, the 50

51 center of the branch is situated in Prague. Sathya Sai Baba has also his critiques, concretely he is under suspicion of perpetrating sexual abuse of his devotees, he is also criticized for alleged cheating and his antagonists also say he is too much powerful, since he has a lot of connections with Indian politicians. 51

52 Seznam literatury BABB, Lawrence A. Sathya Sai Baba s Magic. Antropological quarters. 1983, roč. 3, svazek 56, s BERÁNEK, Rostislav. Kdo je Sri Sathya Sai Baba. Sai center Zámrsk s. Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. 3. přeprac. vyd. Praha. Česká biblická společnost, s. BURNETT, David. Encyklopedie nových náboţenských směrů. Ed. PARTRIDGE, Christopher. Přel. Vojtíšek, Zdeněk. Praha: Kniţní klub, s. ISBN Kol autorů. India. New York: 2007, Lonely planet Publications s. ISBN MARTÍNEK, Michael. Přednášky z Praktická teologie II. ETF UK v Praze, obor Pastorační a sociální práce. 2009/2010. MILFAIT, René. Přednášky z Teologicko etické reflexe II. ETF UK v Praze, obor Pastorační a sociální práce 2009/2010. MURPHET, Howard. Sái Bábá Muţ zázraků. Přel. Satja Sáí vzdělávací centrum. Praha: 2004, Satja Sáí vzdělávací centrum. 248 s. ISBN Rozhovor s vedoucím Satja Sáí centra Praha Michaelem Blaţejem Rozhovor s bývalým vedoucím Satja Sáí centra Praha Michaelem Blaţejem RUHÉL, S. P. Šrí Satja Sai Baba ţivot, učení a dílo. Přel. Čadský, Vladimír. Bratislava: 2002, Eugenika. 227 s. ISBN SATJA SÁÍ ORGANIZACE POLAND. Sai Baba - His work (dokument o Satja Sáí Bábově činnosti). Satja Sáí vzdělávací centrum Praha: SATJA SÁÍ BÁBÁ. Charta Satja Sáí organizace a předpisy a směrnice pro zámořské oddané TYCHO, A. P. Tak mnoho cest. SMN: Olomouc, s. ISBN VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboţenských směrů v České republice. Portál: Praha, s. ISBN WERNER, Karel. Malá encyklopedie hinduismu. Atlantis: Brno, s. ISBN

53 Elektronické zdroje HARDY, Eamon. The secret Swami [online]. Dokument BBC 2. Vysílán Dostupné z www: < SATJA SÁÍ ORGANIZACE [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.sathyasai.org/saiwings.htm>. SATJA SÁÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRAHA. [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.sathyasai.cz/cs/informace-o-ášramech>. Shirdi Sai baba [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.yoursaibaba.com/>. Shree Sathya Sai Institute of Higher Learning [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://www.sssihl.edu.in/>. Ţivotopis Sai Baby [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://saibaba.cz/>. 53

54 Obrazová příloha Obr. 1. Satja Sáí Bábá Obr. 2. Sáí Bábá ze Širdí Obr. 4. Znak Satja Sáí organizace Obr. 3. Údajná podoba Prémy Sáí 54

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě Vášeň pro Život Intensive one life / many lifes, one love / many loves... 23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě s Deva Ambu Vášeň pro život Intensive Program Seminář Vášeň pro život je cesta, která vás

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE MUDr. Marie Svatošová Pardubice, konference 4. 11. 2008 EUTANAZIE víme o čem mluvíme? Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky. (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Sokolov. Michal 18 let

Sokolov. Michal 18 let Sokolov Michal 18 let Michal studuje na střední škole maturitní obor. V posledním půl roce u něho došlo k výraznému zhoršení prospěchu. Vyučující ho do té doby považovali za nadprůměrného žáka. V posledním

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Uvědomte si Boha prostřednictvím čisté lásky

Uvědomte si Boha prostřednictvím čisté lásky Uvědomte si Boha prostřednictvím čisté lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1995 Všechny věci v tomto viditelném vesmíru jsou výjimečně krásné, přitažlivé a příjemné. Bůh je skrytý v celém vesmíru.

Více

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VZTAHY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU V PRŮBĚHU ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY TŘÍDY S AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ ŠIKANOU PhDr. Pavel Letý Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství HINDUISMUS Přehled indických náboženství Základní pojmy Hinduismus je západní název pro nepřesně určený okruh indických náboženských tradic vytvořený z názvu řeky Indus (dnes v Pákistánu) a jejího okolí,

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace HINDUISMUS hlavní náboženské směry Indie: hinduismus, buddhismus, džinismus vyvinuly se z tzv. védského náboženství (brahmanismus), které přinesli Árjové původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Otázka tzv. sekt: potřebujeme nepředpojatý přístup 27. 11. 2007

Otázka tzv. sekt: potřebujeme nepředpojatý přístup 27. 11. 2007 Otázka tzv. sekt: potřebujeme nepředpojatý přístup 27. 11. 2007 I. nová náboženská hnutí jako hnutí protestu I. nová náboženská hnutí jako hnutí protestu nová náboženská hnutí - inovace duchovního života

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Vizualizace preferencí v kontextu kvalifikace

Vizualizace preferencí v kontextu kvalifikace Marcel L. Jung Vizualizace preferencí v kontextu kvalifikace Vedoucí projektu: Michal Wittner 26. 7. 2012 CZ.1.07/1.1.14/01.0037 U studentů ve věku 12 25 let Zjistit všeobecně oblíbené a neoblíbené aktivity.

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal 18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal Cílem kapitoly je shrnout základní zásady manipulace s dokumentací zraněných, připomenout získávání souhlasu pacienta s poskytnutím zdravotního

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV Ročník: II. Seminář ze základu společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Psychoanalýza Ročník:

Více

A.1 Kněz Šin Vlastnost: Inteligence 14-19 Typ: C Náměty ke hře : Šinův kněz se zřejmě nejvíce uplatní při dobrodruţství, kde hrají zásadní roli

A.1 Kněz Šin Vlastnost: Inteligence 14-19 Typ: C Náměty ke hře : Šinův kněz se zřejmě nejvíce uplatní při dobrodruţství, kde hrají zásadní roli A.1 Kněz Šin Vlastnost: Inteligence 14-19 Typ: C Náměty ke hře : Šinův kněz se zřejmě nejvíce uplatní při dobrodruţství, kde hrají zásadní roli vědomosti a informace. Stejně tak určitě neopomene moţnost

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství Hinduismus Pojem HINDUISMUS Až v 19. století pro skupinu indických náboženství. Původ slova: hindu (perština), sindhu (sanskrt) řeka. Hinduisté původně své náboženství nijak nenazývali. Obyvatelstvo Indie

Více

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ Před mnoha a mnoha lety zde ţila spousta strašidel, strašidýlek, skřítků a dalších nadpřirozených bytostí. Bylo zde jejich království a všichni zde ţili v klidu a míru. Aţ jednoho

Více

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice. MODUL 1 KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 1 V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

Více