Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE"

Transkript

1 červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval o 6 podaných žádostech, kterými se město ucházelo o krajské granty. Bez podpory grantu skončily tyto žádosti: Obnova kapličky v Boru (požadovaná částka Kč s DPH) z programu Objekty kulturního dědictví (pozn. částka byla původně přiznána v plné výši, nicméně po snížení celkového rozpočtu grantového programu se nakonec mezi úspěšné žádosti nedostala, podklady budou využity pro případné další dotační tituly). Pořízení přívěsného vozíku pro přepravu člunu s motorem pro záchranné akce na vodě (požadovaná částka Kč s DPH) z programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje (pozn. pořízení následně financováno z prostředků města). Opravy pomníků souvisejících s válečnými událostmi v Suchdole nad Lužnicí a místních částech (částka ,50 Kč s DPH) z programu Úcta k předkům (pozn. podklady budou využity pro případné další dotační tituly). Uspořádání Bubenicko-rockového festivalu (částka Kč s DPH) z programu Podpora kultury (pozn. akce bude uskutečněna v omezené míře z prostředků rozpočtu města). S podporou grantu budou uskutečněny tyto akce: Stavba přechodu pro chodce v Komenského ulici u domu čp. 223 do areálu základní a mateřské školy včetně vodorovného a svislého dopravního značení (z požadované částky ve výši Kč s DPH bylo přiznáno Kč s DPH) z programu Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích. Tato akce bude realizována a ukončena do zahájení turistické sezony. Uspořádání Městské slavnosti (z požadované částky ve výši Kč s DPH bylo přiznáno Kč s DPH) z programu Podpora kultury (pozn. akce bude uskutečněna v omezené míře z prostředků rozpočtu města). Velkou radost osobně mám i z grantů přiznaných tradičnímu žadateli Blesku Klikov na obnovu vybavení sportovišť a jejich zázemí ( Kč z požadovaných Kč) a nováčkovi mezi žadateli o krajský grant Sokolu Suchdol nad Lužnicí na výměnu oken správní budovy na fotbalovém hřišti ( Kč z požadovaných Kč) z programu Podpora sportu. Věřím, že i ostatní spolky se pokusí, třeba i za administrativní podpory města, v příštím roce získat prostředky z rozpočtu kraje. Někteří z vás již možná zaregistrovali informaci z webu města o přiznání dotace ve výši více jak 9 mil. Kč na opravu místních komunikací z prostředků Evropské unie. Ještě před komunálními volbami bylo v této oblasti město v minulém roce úspěšné při získání mj. finančních prostředků na opravu komunikací na Benátkách a Třech Fackách, které se v tomto čase dokončují. Ačkoliv termín předání stavby podle uzavřené smlouvy ještě nenastal, již registruji v poště oznámení o zahájení kontroly čerpání evropských prostředků Bezprostředně po komunálních volbách byla dne vypsána další, pro některé obce a města překvapivá, výzva na opravy ze zbytkových peněz (115 mil. Kč) končícího programovacího období EU , která byla většinově využita pouze těmi, kteří měli v šuplíku připravené projekty s rozpočty a povoleními od stavebních úřadů či projekty v minulosti neúspěšné Termín odevzdání kompletních žádostí byl šibeniční Jsem velmi rád, že díky mravenčí práci úředníků a projektové firmy, rozvaze radních a pochopení a podpoře všech zbývajících zastupitelů se v době adventu a hektické době blížících se Vánoc povedlo podat 2 poměrně složité žádosti na opravu ulic Jiráskova a Bezručova (první žádost ve výši Kč) a opravu dopravní spojky Hrdlořezy Dvory nad Lužnicí (druhá žádost ve výši Kč). Bohužel při výběru ulic sehrál zásadní úlohu fakt, že v té době nebyl k dispozici žádný kompletní projekt s povinnými přílohami (např. rozpočet akce, vyřešené majetkoprávní vztahy atd.), který by šel bezproblémově využít, a proto z původních POZVÁNKY Červen Dětské rybářské závody rybník v Hrdlořezích KAPR CUP hokejbalové hřiště Mezinárodní turnaj v kopané, hudební zábava s kapelou KLARET prostor fotbalového hřiště Koncert Veselá trojka kino Pohádka za vysvědčení stan před kulturním domem Z RADNICE Informace z jednání rady města dne 29. dubna Územní plán města Suchdol nad Lužnicí Rada města vzala na vědomí informace týkající se územně plánovací dokumentace, které byly poskytnuty pracovníky odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Třeboň. Poptávkové řízení rekonstrukce místních komunikací Rada města schválila konečný výsledek poptávkového řízení na Organizaci výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce místních komunikací (ul. Bezručova, Jiráskova a m. č. Hrdlořezy). Jako vítěze vyhlásila firmu GPL Invest České Budějovice a pověřila starostu města podepsáním smlouvy o dílo s vítěznou firmou. Smlouva o smlouvě budoucí Jiráskova ul. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene inženýrské sítě s vlastníkem pozemku p. č. 18 v k. ú. Suchdol nad Lužnicí. Vzhledem k probíhajícímu řízení o změně vlastnických vztahů bude po skončení tohoto řízení předloženo definitivní znění smlouvy. Propustek v lese MK Suchdol nad Lužnicí Rada města vzala na vědomí informaci o nevyhovujícím stavebně technickém stavu stávajícího propustku na hranici kataspokračování na str. 2

2 2 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 zamýšlených několika ulic (v Suchdole mj. k budově pošty, na Huti, Komenského atd.) se rada města rozhodla nakonec předložit zastupitelstvu právě ulice výše uvedené. V místních částech Tušť a Klikov by zase následná pětiletá tzv. udržitelnost projektu, tj. období, ve kterém nelze pod hrozbou vrácení plné výše dotace provést jakýkoliv stavební zásah, znamenala konec nadějím na realizaci kanalizačních řadů, které jsou z minulosti již vyprojektovány včetně vydaného stavebního povolení. Skutečnost, že obě žádosti jsou tzv. šity horkou jehlou, se však několikrát projevila v mezidobí tím, že mnoho věcí je třeba dokončit a zdaleka ještě není vyhráno Snad jen v případě spojky Hrdlořezy Dvory nad Lužnicí bude v případě úspěšného dokončení výběrového řízení na zhotovitele důvod k optimismu. Průběh kompletace podkladů (vyjádření příslušných organizací) pro zahájení stavebního řízení u tehdy rozpracovaného projektu ulice Jiráskovy přivodil nejednu vrásku na čele všem zainteresovaným. I když bylo v polovině května vydáno stavební povolení, vyhráno stále není Přesto chci poděkovat občanům, kteří zde bydlí či vlastní nemovitosti za to, že si z pošty urychleně vyzvedli úřední obsílky zaslané MěÚ Třeboň v této věci. Pro někoho možná drobnost, pro investora však důležitá věc, která běh věcí dalších nezpomalila, spíše naopak V případě ulice Bezručovy, která prochází mezi fotbalovým hřištěm a školním areálem, byla podána žádost o dotaci na část projektantem stanovených finančních prostředků bez nákladů na vybudování pravého chodníku (u budovy školy) v úseku mezi vjezdem na parkoviště a křižovatkou u pomníku vojáka. Zde měla rada města ambici prověřit možnost rozšíření přilehlé části komunikace kvůli bezpečnějšímu míjení vozidel a autobusu. Pečlivá diskuze s projektanty dopravních staveb však vyloučila rozšíření vjezdu, a to například z důvodu priority zachování přechodu pro chodce v normou vymezené maximální šířce bez ostrůvku uprostřed či bezpodmínečného odstranění opěrné zídky a části zaploceného trávníku na fotbalovém hřišti v případě realizace nových nájezdových poloměrů, které jsou určeny pro autobusy. V polovině května (tj. v době, kdy vzniká tento článek) rada města dospěla hlasováním k názoru, že dopravní značení bude po dokončení stavby (tj. nejpozději při zahájení nového školního roku) vráceno do původní podoby, tj. že ulice bude opět zřejmě jednosměrkou. Moc prosím všechny účastníky silničního provozu o respektování dopravního značení, které bude nakonec platné po dokončení stavby. Řešení tohoto problému se věnovalo opravdu velmi mnoho času V této ulici dojde také k výměně vodovodu, která bude pokračovat až k železničnímu přejezdu (příprava pro plánovanou rekonstrukci ulice Havlíčkova) a přetěsnění (ne výměně) kanalizačního potrubí. Tyto práce na vodohospodářské infrastruktuře budou hrazeny z městského rozpočtu. Právě i nižší náklady na opravu vodohospodářské infrastruktury a snazší a časově méně náročný proces vyřízení souhlasu s provedením opravy u vodoprávního úřadu znamenal předsunutí podání žádosti o dotaci na provedení opravy právě této komunikace před ostatními Věřím, že se nám povede vše připravit tak, abychom mohli na přelomu června a července podepsat smlouvu o poskytnutí dotace a stavbu s mezitím vybraným zhotovitelem fyzicky dokončit do To je totiž nepřekročitelný termín, ke kterému musí město doložit kolaudační rozhodnutí. Asi vnímáte stejně jako já, že dojde obrazně řečeno k situaci, kdy bude možno za finišerem pokládajícím asfaltový koberec spatřit kráčející kolaudační komisi. Nicméně dnešní doba a podmínky realizace akce z této dotace jsou pro žadatele neúprosné. Provádění prací v době prázdnin bude výhodné pro v té době poklidný život ve školním areálu, přesto se nevyvarujeme dopravních omezení. Autobusové nádraží bude v celém rozsahu přesunuto do parkovacího zálivu u informačního centra (děkuji předem za pochopení i s ohledem na existenci bankomatu, který po určitou dobu prázdnin může být vzhledem k avizované odstávce bankomatu České spořitelny a.s. možná i bankomatem v našem městě jediným ). K odstavení autobusů bude docházet na komunikaci mezi budovou kasáren a pomníkem vojáka, která bude uzavřena pro veškerý ostatní provoz (zde děkuji za pochopení řidičům, kteří tu v dnešní době přes den parkují). Samostatnou kapitolou bude omezené či krátkodobě nemožné užívání vyústění všech průchodů přes lesík u fotbalového hřiště směrem ze sídliště. Věřím, že většina obyvatel pochopí extrémní složitost situace, kterou rekonstrukce této možná někdy v některých ohledech nenápadné, ale přesto velmi frekventované dopravní spojky představuje. Netajím se vůbec stejně jako ostatní starostové zklamáním, že vyčlenění dostatečného množství finančních prostředků na opravy místních komunikací v novém programovacím období EU zatím chybí. Snad se nám alespoň část nákladů na tolik potřebné opravy místních komunikací povede přejmenovat na náklady na opravy cyklostezek či jiných věcí, jen abychom dostáli podmínkám právě vyhlášených dotací a grantů Doufám ale, že nový školní rok přinese tři nové opravené komunikace, z nichž jedna s oboustrannými novými chodníky bude navazovat na školní areál. Spolu s novým přechodem pro chodce v Komenského ulici v prostoru druhého vchodu do školního areálu zvýší bezpečnost nejen našich dětí. Dovolím si předem poděkovat za vaše pochopení, se kterým budete během případného provádění prací vnímat snahu radnice zlepšit život kolem nás Život, který přináší i další problémy, které radnice řeší a k jejichž vysvětlení již není vzhledem k rozsahu tohoto článku v tuto chvíli prostor. Luboš Hešík, starosta města Z RADNICE pokračování ze str. 2 tru k. ú. Suchdol nad Lužnicí a k. ú. Cep. Dále vzala na vědomí cenovou nabídku firmy Strabag a.s. na rekonstrukci propustku a investičnímu oddělení uložila předložit další 2 cenové nabídky. Smlouva o vystoupení uměleckého souboru Rada města schválila uspořádání divadelního představení dne 19. března 2016 pod názvem Manželský čtyřúhelník za cenu Kč a zároveň pověřila starostu podpisem smlouvy o vystoupení uměleckého souboru. Nabídka spolupráce s portálem TURISTIKA.CZ Rada města schválila nabídku spolupráce s portálem TURISTIKA.CZ s cenou Kč včetně DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy. Jde o spolupráci při realizaci videotrasy Trhové Sviny Suchdol nad Lužnicí Borovany a zpět v délce 55 km. Součástí tohoto projektu je i procházka po městě Suchdol nad Lužnicí v délce 15 km. Kulturní a společenské akce Rada města vzala na vědomí kulturní a společenské akce pořádané městem v období červenec září Pronájem pozemků k zemědělským účelům Rada města schválila pronájem zemědělských pozemků p. č. 141/6 trvalý travní porost o výměře 961 m 2, p. č. 214/1 trvalý travní porost o výměře 76 m 2, p. č. 226/1 trvalý travní porost o výměře 164 m 2, p. č. 328/1 trvalý travní porost o výměře 323 m 2, p. č. 332/44 orná půda o výměře 1760 m 2, p. č. 332/61 orná půda o výměře 2127 m 2 a p. č. 580/31 orná půda o výměře 337 m 2 firmě Ing. Jan Kačerovský, K+K Břilice. Cena za pronájem výše uvedených pozemků činí Kč/ha/rok bez DPH. Sponzorská pomoc pro dětský tábor Dračice Rada města schválila zajištění odvozu dřeva z pily v Žítči do areálu LT Dračice na Františkově pro Pionýr z.s., Pionýrská skupina České Velenice. Po provedené akci budou vyčísleny skutečné náklady, bude uzavřena darovací smlouva a ekonomický odbor provede zaúčtování. Tento dětský tábor, který se nachází na říčce Dračici, zasáhl koncem loňského roku požár a shořely prostory kuchyně. Záměr pronájmu nebytových prostor kulturní dům Rada města schválila zveřejnit opětovně záměr pronájmu Kulturního domu v Suchdole nad Lužnicí čp. 699, a to: vestibul se šatnou, vinárna v přísálí, hlavní sál včetně balkónové části sálu a včetně přístupových chodeb a schodišť, ozvučovací a osvětlovací kabina, jeviště s osazením ovládacích pultů ozvučovací a osvětlovací techniky, pokračování na str. 3

3 červen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 3 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 2 výčepní prostor s přilehlým prostorem studené kuchyně, prostor vstupní pokladny, nebo část Kulturního domu čp. 699 tvořenou souborem provázaných nebytových prostor: vestibul se šatnou, vinárna v přísálí, prostor vstupní pokladny. 1. S právem nájmu souvisí užívací právo příslušného technického zařízení a technických prostor. 2. Výše minimální nájemného není určena, žadatel uvede vlastní návrh nájemného. U plátců DPH bude uplatněna příslušná sazba DPH. Splatnost nájemného je rozdělena do rovnoměrných měsíčních úhrad. 3. Vedle nájemného je nájemce povinen hradit náklady na služby spojené s užíváním předmětu nájmu, tj. na spotřebu elektrické energie, vodné se stočným a náklady na vytápění. 4. Kritéria hodnocení pro výběr nájemce: a) výše nabízené ceny, b) podnikatelský záměr a využití objektu v souladu se zájmy města, c) město může od uvedeného záměru kdykoliv odstoupit. 5. Vybraný nájemce bude zajišťovat občerstvení při akcích pořádaných městem v kulturním domě a prostorách kolem kulturního domu. 6. Přihlášky zájemci mohou podat v podatelně MěÚ v Suchdole nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka č. p. 9, do Přihláška bude podána v uzavřené obálce opatřené podpisem přes přelep a na obálce bude uvedeno Pronájem kulturního domu. Vybraný zájemce bude písemně vyrozuměn. 7. Zájemci své přihlášky podají v uvedeném termínu s tím, že v přihlášce bude uvedena nabízená cena a zároveň uveden hlavní způsob plánovaného využití předmětu nájmu (účel nájmu). K později podaným přihláškám se nepřihlíží, vyjma případů, kdy se přihlásí pouze jeden zájemce. 8. Nájemní smlouva se zájemcem bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a při sankční výpovědi s výpovědní lhůtou 30 dnů. 9. Bez souhlasu pronajímatele, tzn. města, nelze objekt dále pronajímat třetím osobám. 10. Budoucí nájemce objektu nesmí mít vůči městu neuhrazené pohledávky a zavazuje se při podpisu smlouvy složit kauci ve výši 3 měsíčních splátek nájemného. Návrh firem na opravu místních komunikací Rada města schválila zadání poptávky na opravu výtluků a výmolů na místních komunikacích v Suchdole nad Lužnicí za použití technologie tryskové metody TURBO 5000 a metody balené. Osloveny budou firmy: Kraton, České Budějovice, Vialit Soběslav s.r.o., Lesostavby a.s., Třeboň. Domácí kompostování Město Suchdol nad Lužnicí již podepsalo smlouvu o výpůjčce se Svazem měst a obcí Jihočeského kraje, jejímž předmětem je projekt Domácí kompostování v Jihočeském kraji číslo CZ.1.02/4.1.00/ podpořený OPŽP (dále jen projekt ) a dne 22. května tohoto roku převzalo 300 ks kompostérů o objemu 900 l za cenu Kč bez DPH, tj ,50 Kč včetně DPH za jeden kompostér. Kompostér má hmotnost 25 kg a je vyroben z vysokohustotního polyetylenu, který odolává teplotám 50 C až + 40 C a může být dále recyklován. Jak jsme již informovali v minulém čísle Suchdolského zpravodaje, je tento projekt spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Město, jako vypůjčitel, je dle předmětné smlouvy povinno zapůjčit převzaté kompostéry koncovým uživatelům (zájemcům) k používání do třiceti dnů od jejich převzetí. Koncovým uživatelem se rozumí fyzická osoba, která umístí kompostér na pozemku v katastrálním území vypůjčitele. Koncovým uživatelem nemůže být podnikatelský subjekt. Podmínkou pro přidělení kompostéru dle předmětné smlouvy je, že na pozemek jednoho vlastníka (nebo na pozemek, který je užíván na základě nájemní smlouvy a vlastník pozemku s umístěním kompostéru bez výhrad souhlasí) může být umístěn pouze jeden kompostér. Velikost tohoto pozemku dle smlouvy nemůže být menší než 401 m 2 a nesmí přesáhnout 900 m 2. Půjčitel bude mít po předchozím upozornění vypůjčitele přístup k evidenci kompostérů a také k vlastním kompostérům umístěným u koncových uživatelů za účelem kontroly, zda je kompostér užíván řádně v souladu se smlouvou. Kontrol se mohou účastnit i zástupci národních i evropských kontrolních úřadů a zástupci poskytovatele dotace. Dále je město povinno podílet se na úhradě spoluúčasti v projektu ve výši 10 % z ceny předávaných kompostérů. Na základě USNESENÍ rady města č. RM-13/15/181 ze dne bylo rozhodnuto, že koncový uživatel (zájemce), jako vypůjčitel, uhradí půjčiteli (městu) 10 % z ceny kompostéru, tj. 272,25 Kč včetně DPH. Doba výpůjčky je shodná s dobou udržitelnosti projektu, tj. do Do této doby je jediným a ničím neomezeným vlastníkem kompostérů Svaz měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK). Po skončení udržitelnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Rada města schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - inženýrské sítě (plynové přípojky) na p. č. 611 v k. ú. Suchdol nad Lužnicí. Budoucí oprávněný Česká spořitelna a.s., Praha. Jednorázová cena za zřízení věcného břemene 1000 Kč bez DPH. Starosta byl pověřen podpisem smlouvy. Informace z jednání rady města dne 6. května Smlouva o výpůjčce Rada města schválila smlouvu o výpůjčce mezi městem a SMOJK, jejímž předmětem je zapůjčení 300 ks kompostérů o objemu 900 litrů a pověřila starostu podpisem smlouvy. Zadávací podmínky veřejné zakázky Rada města schválila Zadávací podmínky veřejné zakázky Rekonstrukce MK Suchdol nad Lužnicí komunikace Jiráskova, Bezručova, Hrdlořezy tak, jak je navrhla firma GPL-INVEST. V této souvislosti rada města jmenovala komisi na otevírání obálek ve složení: Zdeněk Fical, Jan Kronika, Mgr. Petr Vrchota, Mgr. Michal Kouba, Milan Dušek. Náhradníci: Josef Šubrt, Jaroslava Holánková, Bohumil Macho, Dana Maděrová, Jaroslav Hamerník. Dále rada města schválila seznam firem do výběrového řízení: STRABAG a. s., Praha, Lesostavby a.s., Třeboň, HYDRO & KOV s.r.o., Třeboň, SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice, VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o., Soběslav a EUROVIA CS, a.s., České Budějovice. projektu převede vlastník (SMOJK) tyto kompostéry do vlastnictví půjčitele (města) a ten je bez zbytečného odkladu rovněž převede do vlastnictví vypůjčitele. Žádáme občany, kteří mají zájem o kompostéry a dosud nepodali žádost, aby tak učinili prostřednictvím formuláře, který je možno stáhnout na webových stránkách města nebo je k dispozici na podatelně Městského úřadu v Suchdole nad Lužnicí a v Informačním centru města v Suchdole nad Lužnicí. Vyplněná žádost bude přijímána na podatelně Městského úřadu v Suchdole nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka 9, Suchdol nad Lužnicí nebo ji bude možno zaslat na ovou adresu: Termín pro přijímání žádostí je prodloužen do Dále sdělujeme, že kompostéry je možno vyzvednout na odboru majetku a investic (1. poschodí dveře č. 14) Městského úřadu v Suchdole nad Lužnicí po podepsání smlouvy o výpůjčce a po uhrazení částky 272,- Kč na pokladně (přízemí dveře č. 5). V případě, že zájem občanů o kompostéry převýší dodané množství, se město pokusí přes SMOJK získat kompostéry od jiných obcí, kterým kompostéry zbyly, nebo se bude snažit je získat z jiného dotačního titulu. Petr Vrchota, tajemník městského úřadu

4 4 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015

5 červen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 5 3D Program kina na měsíc červen 5. pátek hod. 133 min AMERICKÝ SNIPER Odstřelovač jednotek SEAL amerického námořnictva Chris Kyle je vyslán do Iráku s jediným úkolem: chránit své bratry ve zbrani. Hrají: Bradley Cooper, Kyle Gallner a další. České titulky. Mládeži do 12 let přístupno. Vstupné 80 Kč klient-84/kino-78/stranka-1669/film sobota hod. 75 min MALÝ PÁN Loutková pohádka. Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jeho poklidný život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém najde, co mu schází. Proto se vydá na dlouhou cestu. Mládeži přístupno. Vstupné 100 Kč 16. úterý hod. 95 min ŽIVOT JE ŽIVOT Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší v komedii Život je život milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale také především svoje vlastní. Hrají: Ondřej Vetchý, Simona Stašová, Tereza Voříšková, Miroslav Táborský, Marek Taclík a další. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 110 Kč 19. pátek hod. 137 min DÍTĚ ČÍSLO 44 Příběh knihy a filmu Dítě číslo 44 byl inspirován skutečným případem rostovského řezníka Andreje Čikatila. Film skvěle zachycuje dobu stalinistického režimu. Hrají: Tom Hardy, Gary Oldman, Jason Clarke a další. České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 110 Kč 26. pátek hod. 130 min ZEMĚ ZÍTŘKA Dobrodružný film. Bývalý dětský génius Frank a chytrá dospívající dívka se vydávají na nebezpečnou misi s cílem odhalit tajemství záhadného místa známého pod názvem Země zítřka. Hrají: George Clooney, Hugh Laurie, Judy Greer a další. Česká verze. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 100 Kč https://www.falcon.cz/film/zeme-zitrka P O Z V Á N K A Výbor MO ČRS Suchdol nad Lužnicí pořádá pro rybářskou i nerybářskou mládež od 5 do 15 let na návesním rybníce v Hrdlořezích v sobotu 6. června 2015 od 7 hodin DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY Prezentace od 6.30 do 7 h, zahájení v 7.15 hodin a předpokládané ukončení závodů do 12 hodin. Startovné děti neplatí, občerstvení pro závodníky je v režii MO ČRS Suchdol n. L. Srdečně zve výbor MO ČRS Suchdol n. L. RYBÁŘI POZOR ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN NA KLUBOVNĚ Nové úřední hodiny jsou uvedeny níže čtvrtek hod středa hod čtvrtek hod úterý hod čtvrtek hod. Výbor MO ČRS, z.s., Suchdol n. L.

6 6 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015

7 červen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 7 Nabídka příměstských táborů vsuchdole n. L. léto Příměstský tábor Anglický jazyk + sport (termín: ) 2. Příměstský tábor Výtvarný a kreativní (termín: ) 3. Badatelský příměstský tábor (termín: ) Tyto tábory jsou určeny pro žáky mladšího školního věku. Každý ztáborů je specificky zaměřen a nechybí samozřejmě sportovní činnost. Účastníci se mohou těšit na netradiční pojetí tematicky zaměřených táborů. Během prvního tábora nás mmj. čeká den srodilým mluvčím, vdruhém strávíme půlden vdílně p. Kovaříka na Rapšachu a vprůběhu třetího nás čeká přednáška o sokolnictví sukázkou. 4. Zážitkový pohybový příměstký tábor (termín: ) Tábor určen pro žáky staršího školního věku se zájmem o aktivní vyžití o prázdninách. (např. vodní turisika, cyklistika, sportovní hry, pěší turistika vnovohradských Horách) Pro více info pište na Nabídka je kapacitně omezena, poslední volná místa!!! Letní tábor pro rodiče s dětmi Tábor je určen pro rodiče, kteří si netroufají poslat své děti na tábor samotné nebo se chtějí vrátit do dětství. Připravili jsme pro vás celotáborovou hru ve westernovém stylu. Místo: Suchdol nad Lužnicí Klikov Termín: Cena: dítě 1950 Kč / dospělý 2500 Kč Informace na tel Přihlášky em nebo na vyžádání poštou Letní stanový turistický tábor Léto s kovbojem Místo konání: Suchdol nad Lužnicí Klikov Termín: , Cena: 1600 Kč Připravena je celotáborová hra ve westernovém stylu Informace na tel nebo u: Přihlášky zašleme mailem nebo poštou.

8 8 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Oslava Dne matek Máma je jedním z prvních slovíček, které slýcháváme z úst našich dětí Maminka je jedním z nejkrásnějších slov, která známe a tak osadní výbor Klikov uspořádal v sobotu ve 14 hodin Posezení s písničkou a harmonikou v nově otevřené hospodě U Kapličky. Srdečně zvány byly nejenom maminky, ale i všichni ostatní, kteří si chtěli poslechnout a zazpívat známé písničky nebo se jen tak sejít a popovídat si s přáteli a známými. Pohoštění v podobě zákusků, koláčků a kanapek velice chutnalo. Příjemným překvapením pro všechny oslavenkyně byla bohatá tombola, z které si každá z maminek odnášela domů krásnou výhru. Hrálo se dokonce na dvě harmoniky zpívalo a povídalo se a odpoledne v příjemné atmosféře uteklo jako bystrá voda. A že bylo všem dobře, dokazuje spontánní nápad scházet se i mimo oficiální příležitosti alespoň dvakrát do měsíce v prostorách volební místnosti. Čas ukáže, zda-li příští rok budeme slavit nejen svátek matek, ale i první výročí vzniku KPK. Na závěr bych ráda poděkovala za sponzorský dar paní Andree Knittich a Blance Mazáčové a za pozornou obsluhu provozovatelům hospody. Za Osadní výbor Klikov, Eva Janstová Kamarád Aron Český chodský pes Aron s majitelem panem Pavlem Rakoušem jsou u nás ve školní družině jako doma. Ve středu jsme zhlédli další z vystoupení čtyřnohého kamaráda. Pejsek Aron je podle slov jeho páníčka v nejlepších psích letech, a tak ukázka jeho umění stála opravdu za zhlédnutí. Pan Rakouš si přivezl celý přívěs s různými cvičícími proprietami, sestavil překážkovou dráhu a pejsek se předvedl v celé své kráse a šikovnosti. Děti se báječně bavily a nechyběl ani závěrečný závod v běhu. Vyhrál ho samozřejmě Aron a to jen proto, že prý má na běh čtyři nohy, kdežto člověk jen dvě. (Tak hodnotil souboj s dětmi jeho páníček.) Sluníčko se na nás všechny celé odpoledne usmívalo, pejsek si příjemně zaskotačil a všichni jsme se hezky bavili. Co může být lepšího? M. H. Také v Klikově se stavěla tradiční Májka za hojné účasti občanů. Těšíme se na další společné akce.

9 červen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 9 INFORMACE ZE ŠKOLY Den Země na I. stupni Tradiční Den Země tentokrát připadl na dubnové pondělí a úterý (20. a ). Hlavním tématem projektu bylo Třídění odpadu. V letošním roce se poprvé objevila novinka projektových dnů, fotografická soutěž s názvem Krásy přírody. Ale teď k hlavnímu tématu projektu. Každá třída měla za úkol zpracovat určitou oblast třídění odpadových surovin. Třída I. A se věnovala třídění plastů a z plastů vyrobila telefony pro děti. Žáci I. B měli za úkol třídit textil a z odpadního textilu děti vytvořily nádherné strašáky a hadrové míče. Celý druhý ročník se zajímal o recyklaci CD a DVD. I z těchto již nepotřebných disků vyrobili žáci tácky pod nápoje a blýskavé kapry. Třída III. A se rozhodla pro třídění tetrapak obalů. Právě z těchto obalů dokázali třeťáci vytvořit pěkná krmítka pro ptáky. Spolužáky ze III. B zlákaly PET lahve, ze kterých vznikla různá zvířátka. Výroba ručního papíru, to bylo něco pro čtvrťáky! Míchali a mixovali rozmočený starý papír, aby vznikl nový. Pátá třída si zvolila složitější úkol: průzkum množství tříděného odpadu za určité období v rodinách žáků. Vše zaznamenané do přehledné tabulky. K tomu ještě vytvořili koše podle druhu odpadu. Každý ročník v rámci projektového dne navštívil místní sběrný dvůr. Odborný výklad pana Tesárka a názorné ukázky úložišť odpadu dokreslily celý pondělní projektový den. Druhý projektový den byl ve znamení dokončování a prezentací. Každá třída vystoupila se svým programem a představila jednotlivé druhy odpadu, způsoby recyklace a své výrobky. Žáci z druhých tříd zpestřili program o taneční vystoupení Popelář a dva žáci z V. A (K. Šebestová a T. Dušek) přečetli své vlastní povídky týkající se problematiky odpadových surovin. Na závěr prezentace došlo k vyhodnocení fotografické soutěže. Každý účastník byl oceněn! Ti nejlepší: 1. místo: Anežka Hamerníková, II. A, 2. místo: Tadeáš Dušek, V. A, 3. místo: Veronica Marn, IV. A. Blahopřejeme! A pak už nezbývalo než se trochu posilnit svačinou a vyrazit do ulic města vysbírat všechny odpadky, které hyzdily naše okolí. Každý ročník měl předem stanovenou trasu sběru. Oba dva projektové dny končily čtvrtou vyučovací hodinou. Všechny prezentace a výrobky žáků byly vystaveny ve spojovací chodbě školy. Poznání, že pokud budeme chránit naši planetu před znečišťováním, posílilo v dětech vědomí, že tříděním odpadů zanecháme Zemi čistou a bezpečnou pro další generace! Učitelé I. stupně DEN ZEMĚ Lidé a války Ve dnech 20. a 21. dubna 2015 se naší škole uskutečnil již tradiční projektový Den Země. Letos jsme se věnovali nepříliš veselému tématu války. Žáci vyššího stupně byli rozděleni do šesti pracovních dílen pod vedením jednotlivých učitelů. Dny Země zahájila pondělní přednáška pana Mgr. Oesterreichera Utváření státní hranice na Suchdolsku, která pojednávala o historii Suchdola a jeho okolí. V elektronické podobě jsme zhlédli mnoho zajímavých dokumentů a map týkajících se této oblasti, porovnali současné názvy měst a vesnic s těmi původními a dozvěděli se spoustu dalších zajímavých informací. Poté se žáci rozdělili na jednotlivé skupiny a začali pracovat ve svých dílnách. Během prvního dne žáci vytvořili spoustu plakátů s obrázky, informativními údaji či počítačovými prezentacemi. Výsledky pondělních prací byly předvedeny během úterní prezentace a jsou též vystaveny v prostorách školy. Dvoudenní projekt byl zakončen úklidem města a školních pozemků. Tvůrčí dílny: Odraz války v literatuře Mgr. Z. Zbudilová Válka ve filmu Mgr. P. Ellis Válka a eroze krajiny RNDr. L. Šimek Vynálezy, které ohrozily a ohrožují svět Mgr. H. Chlapcová Válečné zbraně Mgr. I. Mráčková Válka v číslech Mgr. A. Brothánková Mgr. P. Ellis

10 10 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Suchdolská laťka II. ročník závody ve skoku vysokém Při hodinách tělesné výchovy se několik hodin věnujeme i skoku vysokému. Letos jsme uspořádali II. ročník,,suchdolské laťky pro žáky a žákyně II. stupně. Provedli jsme nábor, zakoupili ceny pro nejlepší a bonbony pro všechny závodníky, od sponzora z Pekárny Suchdol jsme dostali koláčky. V úterý 5. května jsme připravili doskočiště, upřesnili rozpis závodníků a sportovní klání mohlo propuknout. Této akce se zúčastnilo celkem 30 žáků a žákyň od 6. až do 9. ročníku, 15 hochů a 15 dívek. Skvělá účast. Pan učitel Ondřich na II. ročníku této akce, přivítal účastníky i fanoušky z řad spolužáků. Každý závodník měl tři pokusy na každé postupové výšce k dosažení co nejlepšího výsledku, padaly i osobní rekordy, které žáci skočili při hodinách tělesné výchovy, jiné naopak o lepší umístění připravila nervozita před tak početným obecenstvem. Paní učitelka Brothánková jednotlivé pokusy pečlivě zapisovala, stanovili jsme konečné pořadí (někde se závodníci ještě museli rozeskakovat), objevily se i slzičky zklamání. A pak nastalo slavnostní vyhodnocení. Zde jsou výsledky: ročník hoši ročník dívky 1. Tesař David, 120 cm 1. Vonešová Klára, 120 cm 2. Lexa Alexandr, 110 cm 2. Dobrovská Aneta, 115 cm 3. Šlápota Michal, 105 cm 3. Klimentová Lucie, 115 cm ročník hoši ročník dívky 1. Trmal Karel, 150 cm 1. Nguyen P. H., 120 cm 2. Struska Tomáš, 145 cm 2. Baborová Lucie, 115 cm 3. Macho Jiří, 145 cm 3. Jílková Natálie, 115 cm Co říci závěrem? Zdařilá akce, výborné sportovní výsledky, bezvadná atmosféra. Gratulujeme všem k dosaženým výkonům a těšíme se na další ročník v příštím školním roce. Pořadatelé akce Mgr. L. Ondřich a Mgr. A. Brothánková INFORMACE V pondělí 22. června 2015 bude v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí zahájen nový kurz k získání řidičského oprávnění Informace na tel. č Kdo nás chrání před nebezpečím? Na co si dnes budeme hrát? na auta, chodce, cyklisty a policisty. Na konci měsíce dubna do naší školky zavítala milá návštěva z místního oddělení PČR pprap. Jana Reiská a pprap. Petr Krčál. Čekalo nás dopoledne plné nejen užitečných informací, ale i spousta her a zábavy. Nejprve jsme si povídali o práci policie čím nám pomáhá a jak nás chrání. Dozvěděli jsme se, jak se zachovat v různých nebezpečných situacích a kde hledat pomoc. Zahráli jsme si na neposlušné děti, které dovádějí na chodníku a silnici. Společně s policisty jsme hledali chyby v chování a říkali si, co je správně. Seznámili jsme se s některými dopravními značkami a pravidly silničního provozu pro chodce, cyklisty a řidiče. Naše znalosti jsme si procvičili hrou na auta běhavým pexesem. Dne na svátek hasičů jsme se vypravili na návštěvu do Hasičské zbrojnice. Děti měly možnost si prohlédnout veškeré vybavení hasičského auta, potěžkat si příslušenství, které musejí hasiči nést s sebou a samozřejmě si vyzkoušely sezení v hasičském autě, nasazení helmy, čímž se z nich na okamžik stali malí hasiči. Další den nás hasiči navštívili v naší mateřské škole, seznamovali děti s nebezpečím ohně, s prací hasičů, vysvětlovali dětem, jak se zachovat, když je vyhlášen požár. Náhle se celou mateřskou školou ozvalo hlasité Hoří! Všichni jsme se rázem museli dostat ven z budovy. Evakuaci jsme úspěšně zvládli a hasiči nás pochválili. Tímto bychom chtěli poděkovat Policii ČR a hasičům, všechny děti si odnesly nezapomenutelné zážitky a již se těšíme na další spolupráci. Přestože jsme si hráli a užívali si, poučili jsme se, jak chránit své zdraví a bezpečí. Ještě jednou děkujeme! Učitelky z barevné školičky

11 červen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 11 Exkurze Vítkovice V rámci projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji uspořádala Střední škola České Velenice ve dnech 11. a 12. května 2015 exkurzi do Dolních Vítkovic, kam se tentokrát vypravili žáci devátého ročníku suchdolské základní školy. Vítkovice jsou známé hlavně svými železárnami, které se staly předmětem naší výpravy. Prohlídka této národní kulturní památky byla velmi zajímavá. Historii objektu i jeho současné využití nám poutavým způsobem představila vstřícná paní průvodkyně. Nejdříve žáci zhlédli názornou formou videa celý průběh výroby surového železa, poté byli provedeni částí železáren a navštívili prostory vysoké pece. Ve výšce zhruba 60 metrů, což byl nejvyšší bod našeho vysokopecního okruhu, jsme měli krásný výhled nejen na celý areál podniku, ale i Vítkovice a blízké okolí Ostravy. Byl to nezapomenutelný zážitek a skvělá podívaná zároveň, za což bychom tímto prostřednictvím chtěli velenické škole poděkovat. Mgr. P. Ellis Projekt Pedal (Erasmus+) setkání v Turecku Zástupci z řad učitelů a studentů Střední školy České Velenice se v termínu zúčastnili mezinárodního setkání na partnerské škole v tureckém městě Salihli. Během tohoto mítinku jsme měli možnost poznat v Turecku jinou kulturu, nádherné historické památky, výborné jídlo, divokou přírodu a neskutečnou pohostinnost. Tato akce byla součástí mezinárodního projektu Pedal (program EU, Erasmus+), jehož partnerem je i naše škola. Další setkání nás čeká koncem května v jižní Itálii, v říjnu Rumunsko a poslední setkání příští rok v Polsku. Více o projektu si můžete přečíst na a facebookových stránkách školy. Zalistujme v našem tureckém deníku: 1. den jsme navštívili partnerskou školu, podívali jsme se do mešity patřící ke škole, prohlédli jsme si keramickou dílnu a večer pro nás pořadatelé připravili nádherný kulturní program reprezentující tureckou kulturu (nechyběl tanec dervišů, šavlový tanec či živá hudba). 2. den jsme vyrazili na cyklistický výlet okolo moře v Izmiru a navštívili jsme vojenské muzeum umístěné ve vyřazené vojenské lodi (zážitkem jistě byla pro všechny prohlídka ponorky). Tanec dervišů Vojenské námořní muzeum Pohled do školní mešity 3. den nás čekala poutavá přednáška o mezinárodním projektu Euro-Velo, jehož cílem je propojit jednotlivé země nejen cyklistickými stezkami, ale zároveň poskytnout cyklistům ubytování a stravování při delších cestách. Odpoledne jsme navštívili proslulý turecký bazar Kemeralti v Izmiru a prohlédli si významnou izmirskou památku Hodinovou věž Saat Kulesi, která je symbolem celého města. pokračování na str. 12

12 12 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Projekt Pedal (Erasmus+) setkání v Turecku pokračování ze str den jsme se seznámili s výrobou tradičních korálků ve vesničce Nazar Köy, výborně jsme se najedli ve vysoko položené horské vesnici Sirince, která prý přežije i konec světa, k zamyšlení nás dovedla i návštěva zvláštního poutního místa vysoko v horách nad Efesem, kde údajně žila na sklonku svého života Ježíšova matka Panna Maria. Pak jsme se bohužel v dešti prošli starověkým Efesem, Skvělá paní průvodkyně nám vyprávěla zajímavosti o jednotlivých stavbách, z nichž nejvíce nám utkvěla v mysli Celsiova knihovna a divadlo pro 50 tisíc diváků. 5. den byl dopoledne opět ve znamení památek navštívili jsme Sardy s chrámem bohyně Artemis. Odpoledne nás čekal ještě druhý cyklistický výlet v okolí Salihli. A večer... ten už byl poznamenán loučením. Na památku jsme obdrželi certifikáty i drobné dárečky, které nám budou připomínat milé hostitele a jejich zajímavou zemi plnou památek a krásné přírody. Mgr. Aleš Brothánek, Mgr. Helena Kojanová Cyklovýlet v Izmiru Horská vesnice Sirince Hodinová věž Saat Kulesi v Izmiru Divadlo v Efesu Starověké Sardy Vodáci informují Dovolte mi menší zprávu o tom, že i na naší řece se něco děje. V sobotu 25. dubna 2015 se uskutečnil již 25. ročník závodu Veselský maraton závod po třech řekách. Jedná se o splutí Lužnice, Nové řeky a Nežárky v délce 55 km. Start: vodácká základna Suchdol nad Lužnicí cíl: Veselí nad Lužnicí. Letos se jelo za velmi obtížných podmínek, čímž je myšlen nízký stav vody. A to nemá žádný vodák rád, zvláště pak vodák, který se pere s časem. Výsledky byly součtem síly v pažích, zarputilosti, bojovnosti a trpělivosti při vystupování z lodě a jejím tažení. Ještě že vládlo letní počasí! Výsledky zástupců našeho klubu: Kategorie C2 muži 3. místo - Jiří Apfelthaler Jakub Klíma, čas 8:18:22 /nejlepší čas v kategorii C2 muži byl 7:58:51/ Kategorie C2 mix 3.místo - Marek Apfelthaler Růžena Rezková, čas 9:04:40 Kategorie C2 mix 5. místo - Petr Klíma Aneta Schandlová, čas 10:11:21 Závodu se zúčastnilo 22 lodí s 37 vodáky různých věkových kategorií. Převážně byla zastoupena města z povodí řeky, ale také Praha, Plzeň, Bruntál, Skalice n. Svitavou, České Budějovice nebo Borovany. Někteří jsou téměř profesionálové - účastní se poněkolikáté, mají vypilované zatáčky, rovinky, výběr lodi i pádel, většinou to jsou však lidé, kteří se dokážou vyhecovat a vyrazí a následně i dorazí do cíle. Jako třeba naši další spoluobčané, Ladislav Spurný Marta Spurná, kteří obsadili dokonce 2.místo v kategorii C2 mix časem 8:15:23! Pokud to chcete někdo zkusit, za rok se zase jede! Fotografie z letošní akce můžete zhlédnout na v albu Veselský maraton Za VK Milada Klímová

13 červen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 13 ZE SPORTU Suchdolské hřiště zaplnilo fotbalové mládí Ahoj za týden na prvním tréninku, znělo z úst mnohých z fotbalových elévů, kteří navštívili 15. května fotbalový areál v Suchdole nad Lužnicí. V rámci projektů Fotbalové asociace ČR nazvaných Můj první gól a Květen 2015 měsíc náborů zde strávilo 120 dětí z mateřských škol z Českých Velenic a Suchdola nad Lužnicí dopoledne plné her a soutěží zaměřených nejen na rozvoj fotbalových dovedností. Za asistence dvacítky hráčů a funkcionářů místního fotbalového klubu si mladí fotbalisté vyzkoušeli svou obratnost, různé sportovní dovednosti a zapálení pro týmové soutěže a hry. Kulisu akce spolu s perfektně sestřiženým trávníkem dokresloval nafukovací hrad, zapůjčený energetickou společností E.ON, nafukovací Brána vítězů (známá z cílových míst velkých běžeckých a cyklistických závodů), patřící spolu s nafukovacím panákem (majestátně se ve větru vlnícím ve středovém kruhu v pozici neformálního rozhodčího všech probíhajících soutěží) do majetku partnera jihočeského krajského fotbalového svazu, kterým je Jihočeský kraj, a v neposlední řadě i velký stan, jehož zapůjčením ke zdárnému průběhu akce přispěl Dobrovolný svazek obcí Vitorazsko. V průběhu akce na trávník fotbalového hřiště dorazil starosta pan Luboš Hešík s místostarostou panem Janem Kronikou v doprovodu místostarosty Českých Velenic pana Pavla Chabinioka a tajemnice Městského úřadu v Českých Velenicích paní Hany Dvořákové. Věříme, že je výkony všech zúčastněných sportovců zaujaly a nadále budou podporovat mládežnický sport ve svých městech tak, jak to činí doposud. Jednotlivá sportoviště byla svědkem snahy o co nejlepší výsledek a velký stan zase svědkem rozhovorů o zážitcích z akce při občerstvení, které pořadatelé připravili. Veřejnost reprezentovaná rodiči či prarodiči oceňovala jednotlivé výkony potleskem a všichni se výborně bavili. Během slavnostního zakončení celé akce byl předán pohár a fotbalový míč pro každou mateřskou školu. Každý z účastníků obdržel i díky pochopení partnera projektu Fotbalové asociace ČR diplom, malý dárek a čokoládové vajíčko s překvapením. Po dobrých zkušenostech s náborem pořádaným v loňském roce (také v rámci projektů Můj první gól a Září 2014 měsíc náborů ), kdy se nám podařilo založit nový tým nejmenších fotbalistů, který se i nadále schází k pravidelným tréninkům, doufáme, že se nám tento úspěch podaří zopakovat i v letošním roce a smysluplnost tohoto projektu bude korunována prvními góly našich nově registrovaných fotbalistů a fotbalistek v soutěžních kláních. L. S.

14 14 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Činnost farního klubu pro děti Již od března tohoto roku probíhá na faře Farní klub pro děti. Každé úterý nabízíme dětem svůj volný čas hry, povídání, práci na zahradě, doučování aj. V polovině dubna jsme odklízeli větve z poražených stromů na dvoře a na konci dubna jsme se připojili k lidové tradici pálení čarodějnic. V úterý 21. jsme s Aničkou s dětmi čarodějnici vyrobily. Děti si vyzkoušely týmovou spolupráci, samy navrhly postup výroby čarodějnice, vybraly si oblečení a pak ji společně udělaly. I přesto, že mají málo trpělivosti a vytrvalosti, čarodějnice se povedla a všem se líbila. Následující úterý ji děti s Katkou a Petrou spálily, nezůstaly však jen u pouhého a tak trochu nesmyslného pálení jakési velké loutky. Po vysvětlení, kde se tento zvyk vzal, Petra s Katkou děti vyzvaly, aby do čarodějnice vložily své špatné vlastnosti nebo to, co by chtěly na sobě změnit, o čem ví, že by neměly dělat (třeba odmlouvat a zlobit maminku). To děti celkem zaujalo a na papír tak napsaly, co si na sobě uvědomily. Při spálení čarodějnice se symbolicky zničilo i to špatné v nás. Našel se však i takový, který řekl: Já jsem dobrej, já nic nemám. No, myslím, že by všichni okolo něho věděli, co napsat. Ale hlavně, abychom věděli každý z nás, co na sobě měnit. Máme zkušenosti s tím, že vlídnější jednání, méně lenosti, více času na blízké, schopnost dělit se, přemáhání se, i když se mi do něčeho dobrého nechce apod., nám otvírá cestu ke spokojenějšímu životu. A výraz spokojený je odvozený od slova pokoj, který si zvlášť křesťané navzájem přejí před závěrem mše sv. si při podání ruky říkají navzájem pokoj s tebou nebo pokoj tobě. Po spálení čarodějnice venku na zahradě se děti s dospělými odebraly dovnitř do společenské místnosti, kde pozvaní hosté zahráli na kytaru a s dětmi zazpívali. Na závěr si všichni upekli buřty, ovšem vevnitř, neboť v to úterý skoro celý den pršelo. To jenom jedna z věcí, kterou děti na faře v rámci klubu mohly zažít. Klub se nakonec nazývá jako farní, protože se odehrává na faře, jinak je otevřený skutečně všem, nejen těm, kteří chodí v neděli do kostela nebo na náboženství. Do klubu jednou týdně (v úterý) budou moci děti docházet i přes prázdniny. Přeji všem, ať pokoj zůstává stále s vámi. Iva Hojková Přehled bohoslužeb a událostí ve farnosti Suchdol nad Lužnicí na měsíc červen Mše sv. v kostele sv. Mikuláše: Neděle mše svatá v 9.00 h Pozor, změna v neděli mše sv. v Suchdole nad Lužnicí nebude Každý pátek v h Mše sv. v okolních farnostech: Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo) s eucharistickým průvodem ke čtyřem oltářům Dvory nad Lužnicí v neděli 7. června od 9.00 h Dvory nad Lužnicí neděle lichého týdne v 9.00 h Chlum u Třeboně neděle sudého týdne v 9.00 h Majdalena neděle lichého týdne v h České Velenice neděle sudého týdne v h Setkání, modlitby, akce pro lidi: Každá středa v 8.00 h modlitba růžence v kapli sv. Jana Nepomuckého 2. a 4. pondělí v měsíci na faře Poznáváme sociální encykliky (např. to, jak církev v dějinách pomáhala řešit sociální problémy lidí), vede kněz P. Mgr. Jiří Kalaš v h na faře Každé úterý Farní klub pro děti h na faře Sobota 6. června Pouť vikariátu Jindřichův Hradec Program pouti: 9.00 h Římov mše svatá, h Vyšší Brod prohlídka kláštera, h volný program ve Vyšším Brodě, oběd, h Svatý Kámen mariánská pobožnost, požehnání Odjezd autobusu z J. Hradce v 7.00 h od Střelnice, 7.20 h Stráž nad Než., 7.35 h Třeboň, návrat okolo h. Cena zájezdu 220 Kč. Hlásit se můžete u Ivy Hojkové ( ). Kontakt na kněze: P. ThLic. David Henzl

15 červen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 15

16 16 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Prodám byt 3+1 v Suchdole n. L. Tel Koupím vzrostlý les. Okamžitá platba v hotovosti. Tel Firma Enter-Prise Sorting (www.epsorting.cz) HLEDÁ PRO SVŮJ TEAM NOVÉ PRACOVNÍKY Jedná se o kontrolu kvality výrobků v automobilovém průmyslu. Nástup na DPP. Ideální přivýdělek pro studenty, aktivní seniory, rodiče na MD. Místo výkonu České Velenice. Ohodnocení Kč hodina. V případě zájmu či dalších informací kontaktujte pana Hadače hod hod. Prázdninový intenzivní kurz Vydalo Město Suchdol n. Lužnicí. IČO: Registrováno pod číslem MK ČR E Vedoucí redakčního kolektivu R. Rohrbachová, Vychází měsíčně č. 6, Uzávěrka každého čísla je 15. den v měsíci. Připadne-li 15. den na den pracovního klidu je uzávěrka poslední pracovní den předcházející dnu pracovního klidu. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Počet výtisků 600 kusů. Anonymy nebudou otištěny a uveřejněné příspěvky redakce nevrací. Za obsah příspěvku ručí autor.

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/39/2012 Schválení programu 39. řádné schůze Rady města

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu 10.11. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Český nadační fond pro vydru-žádost o příspěvek 2.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 29. února 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. Ježík, Ing. Součková, Mgr. Matoušková zástupci ČEVAK a.s. Mgr. Steinbauer,

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Radouň konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Radouň konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Radouň konaného dne 26. 4. 2016 Přítomní: P. Vaňásek, J. Dědina, R. Douda, Ing. Ivana Soldánová, L. Chytra, Mgr. V. Sokolová, Mgr. Lucie Skořepová Omluvení:

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na patnáctý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Mediální partneři: Litoměřický

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 13. 7. 2016 Číslo rady: 30/2016 Přítomni: p. Kučera, PaedDr. Baláš, pí. Valentová, p. Socher, Ing. Vaněček Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou pořádají XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště sobota 11. dubna 2015 od 14 00 hod. Název

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Z Á P I S. z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne 2.3.2016 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva. Omluveni: p. Jiří Bláha, Bc. Jana Bláhová 1. Zahájení Starosta

Více

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne 21. 11. 2016 Usnesení č. 991/16 RM uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech bytů, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

na pronájem prostor bufetu v Areálu mládí

na pronájem prostor bufetu v Areálu mládí Oznámení o konání výběrového řízení na zajištění zájemce o pronájem nemovitosti objektu bufetu v Areálu mládí v obci Provodov, katastrální územní Provodov na Moravě, okres Zlín Obecní úřad Provodov Zastoupený

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 83. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 25.06.2014 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 51. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 14.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/51R/2016

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února 2015 2/2015/RM I. RM bere na vědomí: 02.2015/3RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech 6. - 7. června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: úterý 6. 6. 2017 nejpozději v 12:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 26.08.2013 14.12.2011: 25.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2)

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 65. zasedání konaného dne 12. 4. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více