Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE"

Transkript

1 červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval o 6 podaných žádostech, kterými se město ucházelo o krajské granty. Bez podpory grantu skončily tyto žádosti: Obnova kapličky v Boru (požadovaná částka Kč s DPH) z programu Objekty kulturního dědictví (pozn. částka byla původně přiznána v plné výši, nicméně po snížení celkového rozpočtu grantového programu se nakonec mezi úspěšné žádosti nedostala, podklady budou využity pro případné další dotační tituly). Pořízení přívěsného vozíku pro přepravu člunu s motorem pro záchranné akce na vodě (požadovaná částka Kč s DPH) z programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje (pozn. pořízení následně financováno z prostředků města). Opravy pomníků souvisejících s válečnými událostmi v Suchdole nad Lužnicí a místních částech (částka ,50 Kč s DPH) z programu Úcta k předkům (pozn. podklady budou využity pro případné další dotační tituly). Uspořádání Bubenicko-rockového festivalu (částka Kč s DPH) z programu Podpora kultury (pozn. akce bude uskutečněna v omezené míře z prostředků rozpočtu města). S podporou grantu budou uskutečněny tyto akce: Stavba přechodu pro chodce v Komenského ulici u domu čp. 223 do areálu základní a mateřské školy včetně vodorovného a svislého dopravního značení (z požadované částky ve výši Kč s DPH bylo přiznáno Kč s DPH) z programu Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích. Tato akce bude realizována a ukončena do zahájení turistické sezony. Uspořádání Městské slavnosti (z požadované částky ve výši Kč s DPH bylo přiznáno Kč s DPH) z programu Podpora kultury (pozn. akce bude uskutečněna v omezené míře z prostředků rozpočtu města). Velkou radost osobně mám i z grantů přiznaných tradičnímu žadateli Blesku Klikov na obnovu vybavení sportovišť a jejich zázemí ( Kč z požadovaných Kč) a nováčkovi mezi žadateli o krajský grant Sokolu Suchdol nad Lužnicí na výměnu oken správní budovy na fotbalovém hřišti ( Kč z požadovaných Kč) z programu Podpora sportu. Věřím, že i ostatní spolky se pokusí, třeba i za administrativní podpory města, v příštím roce získat prostředky z rozpočtu kraje. Někteří z vás již možná zaregistrovali informaci z webu města o přiznání dotace ve výši více jak 9 mil. Kč na opravu místních komunikací z prostředků Evropské unie. Ještě před komunálními volbami bylo v této oblasti město v minulém roce úspěšné při získání mj. finančních prostředků na opravu komunikací na Benátkách a Třech Fackách, které se v tomto čase dokončují. Ačkoliv termín předání stavby podle uzavřené smlouvy ještě nenastal, již registruji v poště oznámení o zahájení kontroly čerpání evropských prostředků Bezprostředně po komunálních volbách byla dne vypsána další, pro některé obce a města překvapivá, výzva na opravy ze zbytkových peněz (115 mil. Kč) končícího programovacího období EU , která byla většinově využita pouze těmi, kteří měli v šuplíku připravené projekty s rozpočty a povoleními od stavebních úřadů či projekty v minulosti neúspěšné Termín odevzdání kompletních žádostí byl šibeniční Jsem velmi rád, že díky mravenčí práci úředníků a projektové firmy, rozvaze radních a pochopení a podpoře všech zbývajících zastupitelů se v době adventu a hektické době blížících se Vánoc povedlo podat 2 poměrně složité žádosti na opravu ulic Jiráskova a Bezručova (první žádost ve výši Kč) a opravu dopravní spojky Hrdlořezy Dvory nad Lužnicí (druhá žádost ve výši Kč). Bohužel při výběru ulic sehrál zásadní úlohu fakt, že v té době nebyl k dispozici žádný kompletní projekt s povinnými přílohami (např. rozpočet akce, vyřešené majetkoprávní vztahy atd.), který by šel bezproblémově využít, a proto z původních POZVÁNKY Červen Dětské rybářské závody rybník v Hrdlořezích KAPR CUP hokejbalové hřiště Mezinárodní turnaj v kopané, hudební zábava s kapelou KLARET prostor fotbalového hřiště Koncert Veselá trojka kino Pohádka za vysvědčení stan před kulturním domem Z RADNICE Informace z jednání rady města dne 29. dubna Územní plán města Suchdol nad Lužnicí Rada města vzala na vědomí informace týkající se územně plánovací dokumentace, které byly poskytnuty pracovníky odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Třeboň. Poptávkové řízení rekonstrukce místních komunikací Rada města schválila konečný výsledek poptávkového řízení na Organizaci výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce místních komunikací (ul. Bezručova, Jiráskova a m. č. Hrdlořezy). Jako vítěze vyhlásila firmu GPL Invest České Budějovice a pověřila starostu města podepsáním smlouvy o dílo s vítěznou firmou. Smlouva o smlouvě budoucí Jiráskova ul. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene inženýrské sítě s vlastníkem pozemku p. č. 18 v k. ú. Suchdol nad Lužnicí. Vzhledem k probíhajícímu řízení o změně vlastnických vztahů bude po skončení tohoto řízení předloženo definitivní znění smlouvy. Propustek v lese MK Suchdol nad Lužnicí Rada města vzala na vědomí informaci o nevyhovujícím stavebně technickém stavu stávajícího propustku na hranici kataspokračování na str. 2

2 2 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 zamýšlených několika ulic (v Suchdole mj. k budově pošty, na Huti, Komenského atd.) se rada města rozhodla nakonec předložit zastupitelstvu právě ulice výše uvedené. V místních částech Tušť a Klikov by zase následná pětiletá tzv. udržitelnost projektu, tj. období, ve kterém nelze pod hrozbou vrácení plné výše dotace provést jakýkoliv stavební zásah, znamenala konec nadějím na realizaci kanalizačních řadů, které jsou z minulosti již vyprojektovány včetně vydaného stavebního povolení. Skutečnost, že obě žádosti jsou tzv. šity horkou jehlou, se však několikrát projevila v mezidobí tím, že mnoho věcí je třeba dokončit a zdaleka ještě není vyhráno Snad jen v případě spojky Hrdlořezy Dvory nad Lužnicí bude v případě úspěšného dokončení výběrového řízení na zhotovitele důvod k optimismu. Průběh kompletace podkladů (vyjádření příslušných organizací) pro zahájení stavebního řízení u tehdy rozpracovaného projektu ulice Jiráskovy přivodil nejednu vrásku na čele všem zainteresovaným. I když bylo v polovině května vydáno stavební povolení, vyhráno stále není Přesto chci poděkovat občanům, kteří zde bydlí či vlastní nemovitosti za to, že si z pošty urychleně vyzvedli úřední obsílky zaslané MěÚ Třeboň v této věci. Pro někoho možná drobnost, pro investora však důležitá věc, která běh věcí dalších nezpomalila, spíše naopak V případě ulice Bezručovy, která prochází mezi fotbalovým hřištěm a školním areálem, byla podána žádost o dotaci na část projektantem stanovených finančních prostředků bez nákladů na vybudování pravého chodníku (u budovy školy) v úseku mezi vjezdem na parkoviště a křižovatkou u pomníku vojáka. Zde měla rada města ambici prověřit možnost rozšíření přilehlé části komunikace kvůli bezpečnějšímu míjení vozidel a autobusu. Pečlivá diskuze s projektanty dopravních staveb však vyloučila rozšíření vjezdu, a to například z důvodu priority zachování přechodu pro chodce v normou vymezené maximální šířce bez ostrůvku uprostřed či bezpodmínečného odstranění opěrné zídky a části zaploceného trávníku na fotbalovém hřišti v případě realizace nových nájezdových poloměrů, které jsou určeny pro autobusy. V polovině května (tj. v době, kdy vzniká tento článek) rada města dospěla hlasováním k názoru, že dopravní značení bude po dokončení stavby (tj. nejpozději při zahájení nového školního roku) vráceno do původní podoby, tj. že ulice bude opět zřejmě jednosměrkou. Moc prosím všechny účastníky silničního provozu o respektování dopravního značení, které bude nakonec platné po dokončení stavby. Řešení tohoto problému se věnovalo opravdu velmi mnoho času V této ulici dojde také k výměně vodovodu, která bude pokračovat až k železničnímu přejezdu (příprava pro plánovanou rekonstrukci ulice Havlíčkova) a přetěsnění (ne výměně) kanalizačního potrubí. Tyto práce na vodohospodářské infrastruktuře budou hrazeny z městského rozpočtu. Právě i nižší náklady na opravu vodohospodářské infrastruktury a snazší a časově méně náročný proces vyřízení souhlasu s provedením opravy u vodoprávního úřadu znamenal předsunutí podání žádosti o dotaci na provedení opravy právě této komunikace před ostatními Věřím, že se nám povede vše připravit tak, abychom mohli na přelomu června a července podepsat smlouvu o poskytnutí dotace a stavbu s mezitím vybraným zhotovitelem fyzicky dokončit do To je totiž nepřekročitelný termín, ke kterému musí město doložit kolaudační rozhodnutí. Asi vnímáte stejně jako já, že dojde obrazně řečeno k situaci, kdy bude možno za finišerem pokládajícím asfaltový koberec spatřit kráčející kolaudační komisi. Nicméně dnešní doba a podmínky realizace akce z této dotace jsou pro žadatele neúprosné. Provádění prací v době prázdnin bude výhodné pro v té době poklidný život ve školním areálu, přesto se nevyvarujeme dopravních omezení. Autobusové nádraží bude v celém rozsahu přesunuto do parkovacího zálivu u informačního centra (děkuji předem za pochopení i s ohledem na existenci bankomatu, který po určitou dobu prázdnin může být vzhledem k avizované odstávce bankomatu České spořitelny a.s. možná i bankomatem v našem městě jediným ). K odstavení autobusů bude docházet na komunikaci mezi budovou kasáren a pomníkem vojáka, která bude uzavřena pro veškerý ostatní provoz (zde děkuji za pochopení řidičům, kteří tu v dnešní době přes den parkují). Samostatnou kapitolou bude omezené či krátkodobě nemožné užívání vyústění všech průchodů přes lesík u fotbalového hřiště směrem ze sídliště. Věřím, že většina obyvatel pochopí extrémní složitost situace, kterou rekonstrukce této možná někdy v některých ohledech nenápadné, ale přesto velmi frekventované dopravní spojky představuje. Netajím se vůbec stejně jako ostatní starostové zklamáním, že vyčlenění dostatečného množství finančních prostředků na opravy místních komunikací v novém programovacím období EU zatím chybí. Snad se nám alespoň část nákladů na tolik potřebné opravy místních komunikací povede přejmenovat na náklady na opravy cyklostezek či jiných věcí, jen abychom dostáli podmínkám právě vyhlášených dotací a grantů Doufám ale, že nový školní rok přinese tři nové opravené komunikace, z nichž jedna s oboustrannými novými chodníky bude navazovat na školní areál. Spolu s novým přechodem pro chodce v Komenského ulici v prostoru druhého vchodu do školního areálu zvýší bezpečnost nejen našich dětí. Dovolím si předem poděkovat za vaše pochopení, se kterým budete během případného provádění prací vnímat snahu radnice zlepšit život kolem nás Život, který přináší i další problémy, které radnice řeší a k jejichž vysvětlení již není vzhledem k rozsahu tohoto článku v tuto chvíli prostor. Luboš Hešík, starosta města Z RADNICE pokračování ze str. 2 tru k. ú. Suchdol nad Lužnicí a k. ú. Cep. Dále vzala na vědomí cenovou nabídku firmy Strabag a.s. na rekonstrukci propustku a investičnímu oddělení uložila předložit další 2 cenové nabídky. Smlouva o vystoupení uměleckého souboru Rada města schválila uspořádání divadelního představení dne 19. března 2016 pod názvem Manželský čtyřúhelník za cenu Kč a zároveň pověřila starostu podpisem smlouvy o vystoupení uměleckého souboru. Nabídka spolupráce s portálem TURISTIKA.CZ Rada města schválila nabídku spolupráce s portálem TURISTIKA.CZ s cenou Kč včetně DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy. Jde o spolupráci při realizaci videotrasy Trhové Sviny Suchdol nad Lužnicí Borovany a zpět v délce 55 km. Součástí tohoto projektu je i procházka po městě Suchdol nad Lužnicí v délce 15 km. Kulturní a společenské akce Rada města vzala na vědomí kulturní a společenské akce pořádané městem v období červenec září Pronájem pozemků k zemědělským účelům Rada města schválila pronájem zemědělských pozemků p. č. 141/6 trvalý travní porost o výměře 961 m 2, p. č. 214/1 trvalý travní porost o výměře 76 m 2, p. č. 226/1 trvalý travní porost o výměře 164 m 2, p. č. 328/1 trvalý travní porost o výměře 323 m 2, p. č. 332/44 orná půda o výměře 1760 m 2, p. č. 332/61 orná půda o výměře 2127 m 2 a p. č. 580/31 orná půda o výměře 337 m 2 firmě Ing. Jan Kačerovský, K+K Břilice. Cena za pronájem výše uvedených pozemků činí Kč/ha/rok bez DPH. Sponzorská pomoc pro dětský tábor Dračice Rada města schválila zajištění odvozu dřeva z pily v Žítči do areálu LT Dračice na Františkově pro Pionýr z.s., Pionýrská skupina České Velenice. Po provedené akci budou vyčísleny skutečné náklady, bude uzavřena darovací smlouva a ekonomický odbor provede zaúčtování. Tento dětský tábor, který se nachází na říčce Dračici, zasáhl koncem loňského roku požár a shořely prostory kuchyně. Záměr pronájmu nebytových prostor kulturní dům Rada města schválila zveřejnit opětovně záměr pronájmu Kulturního domu v Suchdole nad Lužnicí čp. 699, a to: vestibul se šatnou, vinárna v přísálí, hlavní sál včetně balkónové části sálu a včetně přístupových chodeb a schodišť, ozvučovací a osvětlovací kabina, jeviště s osazením ovládacích pultů ozvučovací a osvětlovací techniky, pokračování na str. 3

3 červen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 3 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 2 výčepní prostor s přilehlým prostorem studené kuchyně, prostor vstupní pokladny, nebo část Kulturního domu čp. 699 tvořenou souborem provázaných nebytových prostor: vestibul se šatnou, vinárna v přísálí, prostor vstupní pokladny. 1. S právem nájmu souvisí užívací právo příslušného technického zařízení a technických prostor. 2. Výše minimální nájemného není určena, žadatel uvede vlastní návrh nájemného. U plátců DPH bude uplatněna příslušná sazba DPH. Splatnost nájemného je rozdělena do rovnoměrných měsíčních úhrad. 3. Vedle nájemného je nájemce povinen hradit náklady na služby spojené s užíváním předmětu nájmu, tj. na spotřebu elektrické energie, vodné se stočným a náklady na vytápění. 4. Kritéria hodnocení pro výběr nájemce: a) výše nabízené ceny, b) podnikatelský záměr a využití objektu v souladu se zájmy města, c) město může od uvedeného záměru kdykoliv odstoupit. 5. Vybraný nájemce bude zajišťovat občerstvení při akcích pořádaných městem v kulturním domě a prostorách kolem kulturního domu. 6. Přihlášky zájemci mohou podat v podatelně MěÚ v Suchdole nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka č. p. 9, do Přihláška bude podána v uzavřené obálce opatřené podpisem přes přelep a na obálce bude uvedeno Pronájem kulturního domu. Vybraný zájemce bude písemně vyrozuměn. 7. Zájemci své přihlášky podají v uvedeném termínu s tím, že v přihlášce bude uvedena nabízená cena a zároveň uveden hlavní způsob plánovaného využití předmětu nájmu (účel nájmu). K později podaným přihláškám se nepřihlíží, vyjma případů, kdy se přihlásí pouze jeden zájemce. 8. Nájemní smlouva se zájemcem bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a při sankční výpovědi s výpovědní lhůtou 30 dnů. 9. Bez souhlasu pronajímatele, tzn. města, nelze objekt dále pronajímat třetím osobám. 10. Budoucí nájemce objektu nesmí mít vůči městu neuhrazené pohledávky a zavazuje se při podpisu smlouvy složit kauci ve výši 3 měsíčních splátek nájemného. Návrh firem na opravu místních komunikací Rada města schválila zadání poptávky na opravu výtluků a výmolů na místních komunikacích v Suchdole nad Lužnicí za použití technologie tryskové metody TURBO 5000 a metody balené. Osloveny budou firmy: Kraton, České Budějovice, Vialit Soběslav s.r.o., Lesostavby a.s., Třeboň. Domácí kompostování Město Suchdol nad Lužnicí již podepsalo smlouvu o výpůjčce se Svazem měst a obcí Jihočeského kraje, jejímž předmětem je projekt Domácí kompostování v Jihočeském kraji číslo CZ.1.02/4.1.00/ podpořený OPŽP (dále jen projekt ) a dne 22. května tohoto roku převzalo 300 ks kompostérů o objemu 900 l za cenu Kč bez DPH, tj ,50 Kč včetně DPH za jeden kompostér. Kompostér má hmotnost 25 kg a je vyroben z vysokohustotního polyetylenu, který odolává teplotám 50 C až + 40 C a může být dále recyklován. Jak jsme již informovali v minulém čísle Suchdolského zpravodaje, je tento projekt spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Město, jako vypůjčitel, je dle předmětné smlouvy povinno zapůjčit převzaté kompostéry koncovým uživatelům (zájemcům) k používání do třiceti dnů od jejich převzetí. Koncovým uživatelem se rozumí fyzická osoba, která umístí kompostér na pozemku v katastrálním území vypůjčitele. Koncovým uživatelem nemůže být podnikatelský subjekt. Podmínkou pro přidělení kompostéru dle předmětné smlouvy je, že na pozemek jednoho vlastníka (nebo na pozemek, který je užíván na základě nájemní smlouvy a vlastník pozemku s umístěním kompostéru bez výhrad souhlasí) může být umístěn pouze jeden kompostér. Velikost tohoto pozemku dle smlouvy nemůže být menší než 401 m 2 a nesmí přesáhnout 900 m 2. Půjčitel bude mít po předchozím upozornění vypůjčitele přístup k evidenci kompostérů a také k vlastním kompostérům umístěným u koncových uživatelů za účelem kontroly, zda je kompostér užíván řádně v souladu se smlouvou. Kontrol se mohou účastnit i zástupci národních i evropských kontrolních úřadů a zástupci poskytovatele dotace. Dále je město povinno podílet se na úhradě spoluúčasti v projektu ve výši 10 % z ceny předávaných kompostérů. Na základě USNESENÍ rady města č. RM-13/15/181 ze dne bylo rozhodnuto, že koncový uživatel (zájemce), jako vypůjčitel, uhradí půjčiteli (městu) 10 % z ceny kompostéru, tj. 272,25 Kč včetně DPH. Doba výpůjčky je shodná s dobou udržitelnosti projektu, tj. do Do této doby je jediným a ničím neomezeným vlastníkem kompostérů Svaz měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK). Po skončení udržitelnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Rada města schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - inženýrské sítě (plynové přípojky) na p. č. 611 v k. ú. Suchdol nad Lužnicí. Budoucí oprávněný Česká spořitelna a.s., Praha. Jednorázová cena za zřízení věcného břemene 1000 Kč bez DPH. Starosta byl pověřen podpisem smlouvy. Informace z jednání rady města dne 6. května Smlouva o výpůjčce Rada města schválila smlouvu o výpůjčce mezi městem a SMOJK, jejímž předmětem je zapůjčení 300 ks kompostérů o objemu 900 litrů a pověřila starostu podpisem smlouvy. Zadávací podmínky veřejné zakázky Rada města schválila Zadávací podmínky veřejné zakázky Rekonstrukce MK Suchdol nad Lužnicí komunikace Jiráskova, Bezručova, Hrdlořezy tak, jak je navrhla firma GPL-INVEST. V této souvislosti rada města jmenovala komisi na otevírání obálek ve složení: Zdeněk Fical, Jan Kronika, Mgr. Petr Vrchota, Mgr. Michal Kouba, Milan Dušek. Náhradníci: Josef Šubrt, Jaroslava Holánková, Bohumil Macho, Dana Maděrová, Jaroslav Hamerník. Dále rada města schválila seznam firem do výběrového řízení: STRABAG a. s., Praha, Lesostavby a.s., Třeboň, HYDRO & KOV s.r.o., Třeboň, SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice, VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o., Soběslav a EUROVIA CS, a.s., České Budějovice. projektu převede vlastník (SMOJK) tyto kompostéry do vlastnictví půjčitele (města) a ten je bez zbytečného odkladu rovněž převede do vlastnictví vypůjčitele. Žádáme občany, kteří mají zájem o kompostéry a dosud nepodali žádost, aby tak učinili prostřednictvím formuláře, který je možno stáhnout na webových stránkách města nebo je k dispozici na podatelně Městského úřadu v Suchdole nad Lužnicí a v Informačním centru města v Suchdole nad Lužnicí. Vyplněná žádost bude přijímána na podatelně Městského úřadu v Suchdole nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka 9, Suchdol nad Lužnicí nebo ji bude možno zaslat na ovou adresu: Termín pro přijímání žádostí je prodloužen do Dále sdělujeme, že kompostéry je možno vyzvednout na odboru majetku a investic (1. poschodí dveře č. 14) Městského úřadu v Suchdole nad Lužnicí po podepsání smlouvy o výpůjčce a po uhrazení částky 272,- Kč na pokladně (přízemí dveře č. 5). V případě, že zájem občanů o kompostéry převýší dodané množství, se město pokusí přes SMOJK získat kompostéry od jiných obcí, kterým kompostéry zbyly, nebo se bude snažit je získat z jiného dotačního titulu. Petr Vrchota, tajemník městského úřadu

4 4 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015

5 červen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 5 3D Program kina na měsíc červen 5. pátek hod. 133 min AMERICKÝ SNIPER Odstřelovač jednotek SEAL amerického námořnictva Chris Kyle je vyslán do Iráku s jediným úkolem: chránit své bratry ve zbrani. Hrají: Bradley Cooper, Kyle Gallner a další. České titulky. Mládeži do 12 let přístupno. Vstupné 80 Kč klient-84/kino-78/stranka-1669/film sobota hod. 75 min MALÝ PÁN Loutková pohádka. Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jeho poklidný život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém najde, co mu schází. Proto se vydá na dlouhou cestu. Mládeži přístupno. Vstupné 100 Kč 16. úterý hod. 95 min ŽIVOT JE ŽIVOT Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší v komedii Život je život milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale také především svoje vlastní. Hrají: Ondřej Vetchý, Simona Stašová, Tereza Voříšková, Miroslav Táborský, Marek Taclík a další. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 110 Kč 19. pátek hod. 137 min DÍTĚ ČÍSLO 44 Příběh knihy a filmu Dítě číslo 44 byl inspirován skutečným případem rostovského řezníka Andreje Čikatila. Film skvěle zachycuje dobu stalinistického režimu. Hrají: Tom Hardy, Gary Oldman, Jason Clarke a další. České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 110 Kč 26. pátek hod. 130 min ZEMĚ ZÍTŘKA Dobrodružný film. Bývalý dětský génius Frank a chytrá dospívající dívka se vydávají na nebezpečnou misi s cílem odhalit tajemství záhadného místa známého pod názvem Země zítřka. Hrají: George Clooney, Hugh Laurie, Judy Greer a další. Česká verze. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 100 Kč https://www.falcon.cz/film/zeme-zitrka P O Z V Á N K A Výbor MO ČRS Suchdol nad Lužnicí pořádá pro rybářskou i nerybářskou mládež od 5 do 15 let na návesním rybníce v Hrdlořezích v sobotu 6. června 2015 od 7 hodin DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY Prezentace od 6.30 do 7 h, zahájení v 7.15 hodin a předpokládané ukončení závodů do 12 hodin. Startovné děti neplatí, občerstvení pro závodníky je v režii MO ČRS Suchdol n. L. Srdečně zve výbor MO ČRS Suchdol n. L. RYBÁŘI POZOR ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN NA KLUBOVNĚ Nové úřední hodiny jsou uvedeny níže čtvrtek hod středa hod čtvrtek hod úterý hod čtvrtek hod. Výbor MO ČRS, z.s., Suchdol n. L.

6 6 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015

7 červen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 7 Nabídka příměstských táborů vsuchdole n. L. léto Příměstský tábor Anglický jazyk + sport (termín: ) 2. Příměstský tábor Výtvarný a kreativní (termín: ) 3. Badatelský příměstský tábor (termín: ) Tyto tábory jsou určeny pro žáky mladšího školního věku. Každý ztáborů je specificky zaměřen a nechybí samozřejmě sportovní činnost. Účastníci se mohou těšit na netradiční pojetí tematicky zaměřených táborů. Během prvního tábora nás mmj. čeká den srodilým mluvčím, vdruhém strávíme půlden vdílně p. Kovaříka na Rapšachu a vprůběhu třetího nás čeká přednáška o sokolnictví sukázkou. 4. Zážitkový pohybový příměstký tábor (termín: ) Tábor určen pro žáky staršího školního věku se zájmem o aktivní vyžití o prázdninách. (např. vodní turisika, cyklistika, sportovní hry, pěší turistika vnovohradských Horách) Pro více info pište na Nabídka je kapacitně omezena, poslední volná místa!!! Letní tábor pro rodiče s dětmi Tábor je určen pro rodiče, kteří si netroufají poslat své děti na tábor samotné nebo se chtějí vrátit do dětství. Připravili jsme pro vás celotáborovou hru ve westernovém stylu. Místo: Suchdol nad Lužnicí Klikov Termín: Cena: dítě 1950 Kč / dospělý 2500 Kč Informace na tel Přihlášky em nebo na vyžádání poštou Letní stanový turistický tábor Léto s kovbojem Místo konání: Suchdol nad Lužnicí Klikov Termín: , Cena: 1600 Kč Připravena je celotáborová hra ve westernovém stylu Informace na tel nebo u: Přihlášky zašleme mailem nebo poštou.

8 8 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Oslava Dne matek Máma je jedním z prvních slovíček, které slýcháváme z úst našich dětí Maminka je jedním z nejkrásnějších slov, která známe a tak osadní výbor Klikov uspořádal v sobotu ve 14 hodin Posezení s písničkou a harmonikou v nově otevřené hospodě U Kapličky. Srdečně zvány byly nejenom maminky, ale i všichni ostatní, kteří si chtěli poslechnout a zazpívat známé písničky nebo se jen tak sejít a popovídat si s přáteli a známými. Pohoštění v podobě zákusků, koláčků a kanapek velice chutnalo. Příjemným překvapením pro všechny oslavenkyně byla bohatá tombola, z které si každá z maminek odnášela domů krásnou výhru. Hrálo se dokonce na dvě harmoniky zpívalo a povídalo se a odpoledne v příjemné atmosféře uteklo jako bystrá voda. A že bylo všem dobře, dokazuje spontánní nápad scházet se i mimo oficiální příležitosti alespoň dvakrát do měsíce v prostorách volební místnosti. Čas ukáže, zda-li příští rok budeme slavit nejen svátek matek, ale i první výročí vzniku KPK. Na závěr bych ráda poděkovala za sponzorský dar paní Andree Knittich a Blance Mazáčové a za pozornou obsluhu provozovatelům hospody. Za Osadní výbor Klikov, Eva Janstová Kamarád Aron Český chodský pes Aron s majitelem panem Pavlem Rakoušem jsou u nás ve školní družině jako doma. Ve středu jsme zhlédli další z vystoupení čtyřnohého kamaráda. Pejsek Aron je podle slov jeho páníčka v nejlepších psích letech, a tak ukázka jeho umění stála opravdu za zhlédnutí. Pan Rakouš si přivezl celý přívěs s různými cvičícími proprietami, sestavil překážkovou dráhu a pejsek se předvedl v celé své kráse a šikovnosti. Děti se báječně bavily a nechyběl ani závěrečný závod v běhu. Vyhrál ho samozřejmě Aron a to jen proto, že prý má na běh čtyři nohy, kdežto člověk jen dvě. (Tak hodnotil souboj s dětmi jeho páníček.) Sluníčko se na nás všechny celé odpoledne usmívalo, pejsek si příjemně zaskotačil a všichni jsme se hezky bavili. Co může být lepšího? M. H. Také v Klikově se stavěla tradiční Májka za hojné účasti občanů. Těšíme se na další společné akce.

9 červen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 9 INFORMACE ZE ŠKOLY Den Země na I. stupni Tradiční Den Země tentokrát připadl na dubnové pondělí a úterý (20. a ). Hlavním tématem projektu bylo Třídění odpadu. V letošním roce se poprvé objevila novinka projektových dnů, fotografická soutěž s názvem Krásy přírody. Ale teď k hlavnímu tématu projektu. Každá třída měla za úkol zpracovat určitou oblast třídění odpadových surovin. Třída I. A se věnovala třídění plastů a z plastů vyrobila telefony pro děti. Žáci I. B měli za úkol třídit textil a z odpadního textilu děti vytvořily nádherné strašáky a hadrové míče. Celý druhý ročník se zajímal o recyklaci CD a DVD. I z těchto již nepotřebných disků vyrobili žáci tácky pod nápoje a blýskavé kapry. Třída III. A se rozhodla pro třídění tetrapak obalů. Právě z těchto obalů dokázali třeťáci vytvořit pěkná krmítka pro ptáky. Spolužáky ze III. B zlákaly PET lahve, ze kterých vznikla různá zvířátka. Výroba ručního papíru, to bylo něco pro čtvrťáky! Míchali a mixovali rozmočený starý papír, aby vznikl nový. Pátá třída si zvolila složitější úkol: průzkum množství tříděného odpadu za určité období v rodinách žáků. Vše zaznamenané do přehledné tabulky. K tomu ještě vytvořili koše podle druhu odpadu. Každý ročník v rámci projektového dne navštívil místní sběrný dvůr. Odborný výklad pana Tesárka a názorné ukázky úložišť odpadu dokreslily celý pondělní projektový den. Druhý projektový den byl ve znamení dokončování a prezentací. Každá třída vystoupila se svým programem a představila jednotlivé druhy odpadu, způsoby recyklace a své výrobky. Žáci z druhých tříd zpestřili program o taneční vystoupení Popelář a dva žáci z V. A (K. Šebestová a T. Dušek) přečetli své vlastní povídky týkající se problematiky odpadových surovin. Na závěr prezentace došlo k vyhodnocení fotografické soutěže. Každý účastník byl oceněn! Ti nejlepší: 1. místo: Anežka Hamerníková, II. A, 2. místo: Tadeáš Dušek, V. A, 3. místo: Veronica Marn, IV. A. Blahopřejeme! A pak už nezbývalo než se trochu posilnit svačinou a vyrazit do ulic města vysbírat všechny odpadky, které hyzdily naše okolí. Každý ročník měl předem stanovenou trasu sběru. Oba dva projektové dny končily čtvrtou vyučovací hodinou. Všechny prezentace a výrobky žáků byly vystaveny ve spojovací chodbě školy. Poznání, že pokud budeme chránit naši planetu před znečišťováním, posílilo v dětech vědomí, že tříděním odpadů zanecháme Zemi čistou a bezpečnou pro další generace! Učitelé I. stupně DEN ZEMĚ Lidé a války Ve dnech 20. a 21. dubna 2015 se naší škole uskutečnil již tradiční projektový Den Země. Letos jsme se věnovali nepříliš veselému tématu války. Žáci vyššího stupně byli rozděleni do šesti pracovních dílen pod vedením jednotlivých učitelů. Dny Země zahájila pondělní přednáška pana Mgr. Oesterreichera Utváření státní hranice na Suchdolsku, která pojednávala o historii Suchdola a jeho okolí. V elektronické podobě jsme zhlédli mnoho zajímavých dokumentů a map týkajících se této oblasti, porovnali současné názvy měst a vesnic s těmi původními a dozvěděli se spoustu dalších zajímavých informací. Poté se žáci rozdělili na jednotlivé skupiny a začali pracovat ve svých dílnách. Během prvního dne žáci vytvořili spoustu plakátů s obrázky, informativními údaji či počítačovými prezentacemi. Výsledky pondělních prací byly předvedeny během úterní prezentace a jsou též vystaveny v prostorách školy. Dvoudenní projekt byl zakončen úklidem města a školních pozemků. Tvůrčí dílny: Odraz války v literatuře Mgr. Z. Zbudilová Válka ve filmu Mgr. P. Ellis Válka a eroze krajiny RNDr. L. Šimek Vynálezy, které ohrozily a ohrožují svět Mgr. H. Chlapcová Válečné zbraně Mgr. I. Mráčková Válka v číslech Mgr. A. Brothánková Mgr. P. Ellis

10 10 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Suchdolská laťka II. ročník závody ve skoku vysokém Při hodinách tělesné výchovy se několik hodin věnujeme i skoku vysokému. Letos jsme uspořádali II. ročník,,suchdolské laťky pro žáky a žákyně II. stupně. Provedli jsme nábor, zakoupili ceny pro nejlepší a bonbony pro všechny závodníky, od sponzora z Pekárny Suchdol jsme dostali koláčky. V úterý 5. května jsme připravili doskočiště, upřesnili rozpis závodníků a sportovní klání mohlo propuknout. Této akce se zúčastnilo celkem 30 žáků a žákyň od 6. až do 9. ročníku, 15 hochů a 15 dívek. Skvělá účast. Pan učitel Ondřich na II. ročníku této akce, přivítal účastníky i fanoušky z řad spolužáků. Každý závodník měl tři pokusy na každé postupové výšce k dosažení co nejlepšího výsledku, padaly i osobní rekordy, které žáci skočili při hodinách tělesné výchovy, jiné naopak o lepší umístění připravila nervozita před tak početným obecenstvem. Paní učitelka Brothánková jednotlivé pokusy pečlivě zapisovala, stanovili jsme konečné pořadí (někde se závodníci ještě museli rozeskakovat), objevily se i slzičky zklamání. A pak nastalo slavnostní vyhodnocení. Zde jsou výsledky: ročník hoši ročník dívky 1. Tesař David, 120 cm 1. Vonešová Klára, 120 cm 2. Lexa Alexandr, 110 cm 2. Dobrovská Aneta, 115 cm 3. Šlápota Michal, 105 cm 3. Klimentová Lucie, 115 cm ročník hoši ročník dívky 1. Trmal Karel, 150 cm 1. Nguyen P. H., 120 cm 2. Struska Tomáš, 145 cm 2. Baborová Lucie, 115 cm 3. Macho Jiří, 145 cm 3. Jílková Natálie, 115 cm Co říci závěrem? Zdařilá akce, výborné sportovní výsledky, bezvadná atmosféra. Gratulujeme všem k dosaženým výkonům a těšíme se na další ročník v příštím školním roce. Pořadatelé akce Mgr. L. Ondřich a Mgr. A. Brothánková INFORMACE V pondělí 22. června 2015 bude v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí zahájen nový kurz k získání řidičského oprávnění Informace na tel. č Kdo nás chrání před nebezpečím? Na co si dnes budeme hrát? na auta, chodce, cyklisty a policisty. Na konci měsíce dubna do naší školky zavítala milá návštěva z místního oddělení PČR pprap. Jana Reiská a pprap. Petr Krčál. Čekalo nás dopoledne plné nejen užitečných informací, ale i spousta her a zábavy. Nejprve jsme si povídali o práci policie čím nám pomáhá a jak nás chrání. Dozvěděli jsme se, jak se zachovat v různých nebezpečných situacích a kde hledat pomoc. Zahráli jsme si na neposlušné děti, které dovádějí na chodníku a silnici. Společně s policisty jsme hledali chyby v chování a říkali si, co je správně. Seznámili jsme se s některými dopravními značkami a pravidly silničního provozu pro chodce, cyklisty a řidiče. Naše znalosti jsme si procvičili hrou na auta běhavým pexesem. Dne na svátek hasičů jsme se vypravili na návštěvu do Hasičské zbrojnice. Děti měly možnost si prohlédnout veškeré vybavení hasičského auta, potěžkat si příslušenství, které musejí hasiči nést s sebou a samozřejmě si vyzkoušely sezení v hasičském autě, nasazení helmy, čímž se z nich na okamžik stali malí hasiči. Další den nás hasiči navštívili v naší mateřské škole, seznamovali děti s nebezpečím ohně, s prací hasičů, vysvětlovali dětem, jak se zachovat, když je vyhlášen požár. Náhle se celou mateřskou školou ozvalo hlasité Hoří! Všichni jsme se rázem museli dostat ven z budovy. Evakuaci jsme úspěšně zvládli a hasiči nás pochválili. Tímto bychom chtěli poděkovat Policii ČR a hasičům, všechny děti si odnesly nezapomenutelné zážitky a již se těšíme na další spolupráci. Přestože jsme si hráli a užívali si, poučili jsme se, jak chránit své zdraví a bezpečí. Ještě jednou děkujeme! Učitelky z barevné školičky

11 červen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 11 Exkurze Vítkovice V rámci projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji uspořádala Střední škola České Velenice ve dnech 11. a 12. května 2015 exkurzi do Dolních Vítkovic, kam se tentokrát vypravili žáci devátého ročníku suchdolské základní školy. Vítkovice jsou známé hlavně svými železárnami, které se staly předmětem naší výpravy. Prohlídka této národní kulturní památky byla velmi zajímavá. Historii objektu i jeho současné využití nám poutavým způsobem představila vstřícná paní průvodkyně. Nejdříve žáci zhlédli názornou formou videa celý průběh výroby surového železa, poté byli provedeni částí železáren a navštívili prostory vysoké pece. Ve výšce zhruba 60 metrů, což byl nejvyšší bod našeho vysokopecního okruhu, jsme měli krásný výhled nejen na celý areál podniku, ale i Vítkovice a blízké okolí Ostravy. Byl to nezapomenutelný zážitek a skvělá podívaná zároveň, za což bychom tímto prostřednictvím chtěli velenické škole poděkovat. Mgr. P. Ellis Projekt Pedal (Erasmus+) setkání v Turecku Zástupci z řad učitelů a studentů Střední školy České Velenice se v termínu zúčastnili mezinárodního setkání na partnerské škole v tureckém městě Salihli. Během tohoto mítinku jsme měli možnost poznat v Turecku jinou kulturu, nádherné historické památky, výborné jídlo, divokou přírodu a neskutečnou pohostinnost. Tato akce byla součástí mezinárodního projektu Pedal (program EU, Erasmus+), jehož partnerem je i naše škola. Další setkání nás čeká koncem května v jižní Itálii, v říjnu Rumunsko a poslední setkání příští rok v Polsku. Více o projektu si můžete přečíst na a facebookových stránkách školy. Zalistujme v našem tureckém deníku: 1. den jsme navštívili partnerskou školu, podívali jsme se do mešity patřící ke škole, prohlédli jsme si keramickou dílnu a večer pro nás pořadatelé připravili nádherný kulturní program reprezentující tureckou kulturu (nechyběl tanec dervišů, šavlový tanec či živá hudba). 2. den jsme vyrazili na cyklistický výlet okolo moře v Izmiru a navštívili jsme vojenské muzeum umístěné ve vyřazené vojenské lodi (zážitkem jistě byla pro všechny prohlídka ponorky). Tanec dervišů Vojenské námořní muzeum Pohled do školní mešity 3. den nás čekala poutavá přednáška o mezinárodním projektu Euro-Velo, jehož cílem je propojit jednotlivé země nejen cyklistickými stezkami, ale zároveň poskytnout cyklistům ubytování a stravování při delších cestách. Odpoledne jsme navštívili proslulý turecký bazar Kemeralti v Izmiru a prohlédli si významnou izmirskou památku Hodinovou věž Saat Kulesi, která je symbolem celého města. pokračování na str. 12

12 12 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Projekt Pedal (Erasmus+) setkání v Turecku pokračování ze str den jsme se seznámili s výrobou tradičních korálků ve vesničce Nazar Köy, výborně jsme se najedli ve vysoko položené horské vesnici Sirince, která prý přežije i konec světa, k zamyšlení nás dovedla i návštěva zvláštního poutního místa vysoko v horách nad Efesem, kde údajně žila na sklonku svého života Ježíšova matka Panna Maria. Pak jsme se bohužel v dešti prošli starověkým Efesem, Skvělá paní průvodkyně nám vyprávěla zajímavosti o jednotlivých stavbách, z nichž nejvíce nám utkvěla v mysli Celsiova knihovna a divadlo pro 50 tisíc diváků. 5. den byl dopoledne opět ve znamení památek navštívili jsme Sardy s chrámem bohyně Artemis. Odpoledne nás čekal ještě druhý cyklistický výlet v okolí Salihli. A večer... ten už byl poznamenán loučením. Na památku jsme obdrželi certifikáty i drobné dárečky, které nám budou připomínat milé hostitele a jejich zajímavou zemi plnou památek a krásné přírody. Mgr. Aleš Brothánek, Mgr. Helena Kojanová Cyklovýlet v Izmiru Horská vesnice Sirince Hodinová věž Saat Kulesi v Izmiru Divadlo v Efesu Starověké Sardy Vodáci informují Dovolte mi menší zprávu o tom, že i na naší řece se něco děje. V sobotu 25. dubna 2015 se uskutečnil již 25. ročník závodu Veselský maraton závod po třech řekách. Jedná se o splutí Lužnice, Nové řeky a Nežárky v délce 55 km. Start: vodácká základna Suchdol nad Lužnicí cíl: Veselí nad Lužnicí. Letos se jelo za velmi obtížných podmínek, čímž je myšlen nízký stav vody. A to nemá žádný vodák rád, zvláště pak vodák, který se pere s časem. Výsledky byly součtem síly v pažích, zarputilosti, bojovnosti a trpělivosti při vystupování z lodě a jejím tažení. Ještě že vládlo letní počasí! Výsledky zástupců našeho klubu: Kategorie C2 muži 3. místo - Jiří Apfelthaler Jakub Klíma, čas 8:18:22 /nejlepší čas v kategorii C2 muži byl 7:58:51/ Kategorie C2 mix 3.místo - Marek Apfelthaler Růžena Rezková, čas 9:04:40 Kategorie C2 mix 5. místo - Petr Klíma Aneta Schandlová, čas 10:11:21 Závodu se zúčastnilo 22 lodí s 37 vodáky různých věkových kategorií. Převážně byla zastoupena města z povodí řeky, ale také Praha, Plzeň, Bruntál, Skalice n. Svitavou, České Budějovice nebo Borovany. Někteří jsou téměř profesionálové - účastní se poněkolikáté, mají vypilované zatáčky, rovinky, výběr lodi i pádel, většinou to jsou však lidé, kteří se dokážou vyhecovat a vyrazí a následně i dorazí do cíle. Jako třeba naši další spoluobčané, Ladislav Spurný Marta Spurná, kteří obsadili dokonce 2.místo v kategorii C2 mix časem 8:15:23! Pokud to chcete někdo zkusit, za rok se zase jede! Fotografie z letošní akce můžete zhlédnout na v albu Veselský maraton Za VK Milada Klímová

13 červen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 13 ZE SPORTU Suchdolské hřiště zaplnilo fotbalové mládí Ahoj za týden na prvním tréninku, znělo z úst mnohých z fotbalových elévů, kteří navštívili 15. května fotbalový areál v Suchdole nad Lužnicí. V rámci projektů Fotbalové asociace ČR nazvaných Můj první gól a Květen 2015 měsíc náborů zde strávilo 120 dětí z mateřských škol z Českých Velenic a Suchdola nad Lužnicí dopoledne plné her a soutěží zaměřených nejen na rozvoj fotbalových dovedností. Za asistence dvacítky hráčů a funkcionářů místního fotbalového klubu si mladí fotbalisté vyzkoušeli svou obratnost, různé sportovní dovednosti a zapálení pro týmové soutěže a hry. Kulisu akce spolu s perfektně sestřiženým trávníkem dokresloval nafukovací hrad, zapůjčený energetickou společností E.ON, nafukovací Brána vítězů (známá z cílových míst velkých běžeckých a cyklistických závodů), patřící spolu s nafukovacím panákem (majestátně se ve větru vlnícím ve středovém kruhu v pozici neformálního rozhodčího všech probíhajících soutěží) do majetku partnera jihočeského krajského fotbalového svazu, kterým je Jihočeský kraj, a v neposlední řadě i velký stan, jehož zapůjčením ke zdárnému průběhu akce přispěl Dobrovolný svazek obcí Vitorazsko. V průběhu akce na trávník fotbalového hřiště dorazil starosta pan Luboš Hešík s místostarostou panem Janem Kronikou v doprovodu místostarosty Českých Velenic pana Pavla Chabinioka a tajemnice Městského úřadu v Českých Velenicích paní Hany Dvořákové. Věříme, že je výkony všech zúčastněných sportovců zaujaly a nadále budou podporovat mládežnický sport ve svých městech tak, jak to činí doposud. Jednotlivá sportoviště byla svědkem snahy o co nejlepší výsledek a velký stan zase svědkem rozhovorů o zážitcích z akce při občerstvení, které pořadatelé připravili. Veřejnost reprezentovaná rodiči či prarodiči oceňovala jednotlivé výkony potleskem a všichni se výborně bavili. Během slavnostního zakončení celé akce byl předán pohár a fotbalový míč pro každou mateřskou školu. Každý z účastníků obdržel i díky pochopení partnera projektu Fotbalové asociace ČR diplom, malý dárek a čokoládové vajíčko s překvapením. Po dobrých zkušenostech s náborem pořádaným v loňském roce (také v rámci projektů Můj první gól a Září 2014 měsíc náborů ), kdy se nám podařilo založit nový tým nejmenších fotbalistů, který se i nadále schází k pravidelným tréninkům, doufáme, že se nám tento úspěch podaří zopakovat i v letošním roce a smysluplnost tohoto projektu bude korunována prvními góly našich nově registrovaných fotbalistů a fotbalistek v soutěžních kláních. L. S.

14 14 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Činnost farního klubu pro děti Již od března tohoto roku probíhá na faře Farní klub pro děti. Každé úterý nabízíme dětem svůj volný čas hry, povídání, práci na zahradě, doučování aj. V polovině dubna jsme odklízeli větve z poražených stromů na dvoře a na konci dubna jsme se připojili k lidové tradici pálení čarodějnic. V úterý 21. jsme s Aničkou s dětmi čarodějnici vyrobily. Děti si vyzkoušely týmovou spolupráci, samy navrhly postup výroby čarodějnice, vybraly si oblečení a pak ji společně udělaly. I přesto, že mají málo trpělivosti a vytrvalosti, čarodějnice se povedla a všem se líbila. Následující úterý ji děti s Katkou a Petrou spálily, nezůstaly však jen u pouhého a tak trochu nesmyslného pálení jakési velké loutky. Po vysvětlení, kde se tento zvyk vzal, Petra s Katkou děti vyzvaly, aby do čarodějnice vložily své špatné vlastnosti nebo to, co by chtěly na sobě změnit, o čem ví, že by neměly dělat (třeba odmlouvat a zlobit maminku). To děti celkem zaujalo a na papír tak napsaly, co si na sobě uvědomily. Při spálení čarodějnice se symbolicky zničilo i to špatné v nás. Našel se však i takový, který řekl: Já jsem dobrej, já nic nemám. No, myslím, že by všichni okolo něho věděli, co napsat. Ale hlavně, abychom věděli každý z nás, co na sobě měnit. Máme zkušenosti s tím, že vlídnější jednání, méně lenosti, více času na blízké, schopnost dělit se, přemáhání se, i když se mi do něčeho dobrého nechce apod., nám otvírá cestu ke spokojenějšímu životu. A výraz spokojený je odvozený od slova pokoj, který si zvlášť křesťané navzájem přejí před závěrem mše sv. si při podání ruky říkají navzájem pokoj s tebou nebo pokoj tobě. Po spálení čarodějnice venku na zahradě se děti s dospělými odebraly dovnitř do společenské místnosti, kde pozvaní hosté zahráli na kytaru a s dětmi zazpívali. Na závěr si všichni upekli buřty, ovšem vevnitř, neboť v to úterý skoro celý den pršelo. To jenom jedna z věcí, kterou děti na faře v rámci klubu mohly zažít. Klub se nakonec nazývá jako farní, protože se odehrává na faře, jinak je otevřený skutečně všem, nejen těm, kteří chodí v neděli do kostela nebo na náboženství. Do klubu jednou týdně (v úterý) budou moci děti docházet i přes prázdniny. Přeji všem, ať pokoj zůstává stále s vámi. Iva Hojková Přehled bohoslužeb a událostí ve farnosti Suchdol nad Lužnicí na měsíc červen Mše sv. v kostele sv. Mikuláše: Neděle mše svatá v 9.00 h Pozor, změna v neděli mše sv. v Suchdole nad Lužnicí nebude Každý pátek v h Mše sv. v okolních farnostech: Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo) s eucharistickým průvodem ke čtyřem oltářům Dvory nad Lužnicí v neděli 7. června od 9.00 h Dvory nad Lužnicí neděle lichého týdne v 9.00 h Chlum u Třeboně neděle sudého týdne v 9.00 h Majdalena neděle lichého týdne v h České Velenice neděle sudého týdne v h Setkání, modlitby, akce pro lidi: Každá středa v 8.00 h modlitba růžence v kapli sv. Jana Nepomuckého 2. a 4. pondělí v měsíci na faře Poznáváme sociální encykliky (např. to, jak církev v dějinách pomáhala řešit sociální problémy lidí), vede kněz P. Mgr. Jiří Kalaš v h na faře Každé úterý Farní klub pro děti h na faře Sobota 6. června Pouť vikariátu Jindřichův Hradec Program pouti: 9.00 h Římov mše svatá, h Vyšší Brod prohlídka kláštera, h volný program ve Vyšším Brodě, oběd, h Svatý Kámen mariánská pobožnost, požehnání Odjezd autobusu z J. Hradce v 7.00 h od Střelnice, 7.20 h Stráž nad Než., 7.35 h Třeboň, návrat okolo h. Cena zájezdu 220 Kč. Hlásit se můžete u Ivy Hojkové ( ). Kontakt na kněze: P. ThLic. David Henzl

15 červen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 15

16 16 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Prodám byt 3+1 v Suchdole n. L. Tel Koupím vzrostlý les. Okamžitá platba v hotovosti. Tel Firma Enter-Prise Sorting (www.epsorting.cz) HLEDÁ PRO SVŮJ TEAM NOVÉ PRACOVNÍKY Jedná se o kontrolu kvality výrobků v automobilovém průmyslu. Nástup na DPP. Ideální přivýdělek pro studenty, aktivní seniory, rodiče na MD. Místo výkonu České Velenice. Ohodnocení Kč hodina. V případě zájmu či dalších informací kontaktujte pana Hadače hod hod. Prázdninový intenzivní kurz Vydalo Město Suchdol n. Lužnicí. IČO: Registrováno pod číslem MK ČR E Vedoucí redakčního kolektivu R. Rohrbachová, Vychází měsíčně č. 6, Uzávěrka každého čísla je 15. den v měsíci. Připadne-li 15. den na den pracovního klidu je uzávěrka poslední pracovní den předcházející dnu pracovního klidu. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Počet výtisků 600 kusů. Anonymy nebudou otištěny a uveřejněné příspěvky redakce nevrací. Za obsah příspěvku ručí autor.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVEN 2012 ČÍSLO 195 LISTUJEME: Beseda s Annou Malchárkovou str. 8 LISTUJEME: Školní akademie str. 13 LISTUJEME: Divadelní představení str. 20 Janáčkův

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: V obci bude fungovat nová půjčovna kol Cyklisté budou mít nový bezpečný úsek cyklostezky Šikana Hantálů skončila Co nového ve

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2009 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje redakce čtenáři Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? ŘÍJEN je podle indiánského kalendáře

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více