Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE"

Transkript

1 červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval o 6 podaných žádostech, kterými se město ucházelo o krajské granty. Bez podpory grantu skončily tyto žádosti: Obnova kapličky v Boru (požadovaná částka Kč s DPH) z programu Objekty kulturního dědictví (pozn. částka byla původně přiznána v plné výši, nicméně po snížení celkového rozpočtu grantového programu se nakonec mezi úspěšné žádosti nedostala, podklady budou využity pro případné další dotační tituly). Pořízení přívěsného vozíku pro přepravu člunu s motorem pro záchranné akce na vodě (požadovaná částka Kč s DPH) z programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje (pozn. pořízení následně financováno z prostředků města). Opravy pomníků souvisejících s válečnými událostmi v Suchdole nad Lužnicí a místních částech (částka ,50 Kč s DPH) z programu Úcta k předkům (pozn. podklady budou využity pro případné další dotační tituly). Uspořádání Bubenicko-rockového festivalu (částka Kč s DPH) z programu Podpora kultury (pozn. akce bude uskutečněna v omezené míře z prostředků rozpočtu města). S podporou grantu budou uskutečněny tyto akce: Stavba přechodu pro chodce v Komenského ulici u domu čp. 223 do areálu základní a mateřské školy včetně vodorovného a svislého dopravního značení (z požadované částky ve výši Kč s DPH bylo přiznáno Kč s DPH) z programu Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích. Tato akce bude realizována a ukončena do zahájení turistické sezony. Uspořádání Městské slavnosti (z požadované částky ve výši Kč s DPH bylo přiznáno Kč s DPH) z programu Podpora kultury (pozn. akce bude uskutečněna v omezené míře z prostředků rozpočtu města). Velkou radost osobně mám i z grantů přiznaných tradičnímu žadateli Blesku Klikov na obnovu vybavení sportovišť a jejich zázemí ( Kč z požadovaných Kč) a nováčkovi mezi žadateli o krajský grant Sokolu Suchdol nad Lužnicí na výměnu oken správní budovy na fotbalovém hřišti ( Kč z požadovaných Kč) z programu Podpora sportu. Věřím, že i ostatní spolky se pokusí, třeba i za administrativní podpory města, v příštím roce získat prostředky z rozpočtu kraje. Někteří z vás již možná zaregistrovali informaci z webu města o přiznání dotace ve výši více jak 9 mil. Kč na opravu místních komunikací z prostředků Evropské unie. Ještě před komunálními volbami bylo v této oblasti město v minulém roce úspěšné při získání mj. finančních prostředků na opravu komunikací na Benátkách a Třech Fackách, které se v tomto čase dokončují. Ačkoliv termín předání stavby podle uzavřené smlouvy ještě nenastal, již registruji v poště oznámení o zahájení kontroly čerpání evropských prostředků Bezprostředně po komunálních volbách byla dne vypsána další, pro některé obce a města překvapivá, výzva na opravy ze zbytkových peněz (115 mil. Kč) končícího programovacího období EU , která byla většinově využita pouze těmi, kteří měli v šuplíku připravené projekty s rozpočty a povoleními od stavebních úřadů či projekty v minulosti neúspěšné Termín odevzdání kompletních žádostí byl šibeniční Jsem velmi rád, že díky mravenčí práci úředníků a projektové firmy, rozvaze radních a pochopení a podpoře všech zbývajících zastupitelů se v době adventu a hektické době blížících se Vánoc povedlo podat 2 poměrně složité žádosti na opravu ulic Jiráskova a Bezručova (první žádost ve výši Kč) a opravu dopravní spojky Hrdlořezy Dvory nad Lužnicí (druhá žádost ve výši Kč). Bohužel při výběru ulic sehrál zásadní úlohu fakt, že v té době nebyl k dispozici žádný kompletní projekt s povinnými přílohami (např. rozpočet akce, vyřešené majetkoprávní vztahy atd.), který by šel bezproblémově využít, a proto z původních POZVÁNKY Červen Dětské rybářské závody rybník v Hrdlořezích KAPR CUP hokejbalové hřiště Mezinárodní turnaj v kopané, hudební zábava s kapelou KLARET prostor fotbalového hřiště Koncert Veselá trojka kino Pohádka za vysvědčení stan před kulturním domem Z RADNICE Informace z jednání rady města dne 29. dubna Územní plán města Suchdol nad Lužnicí Rada města vzala na vědomí informace týkající se územně plánovací dokumentace, které byly poskytnuty pracovníky odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Třeboň. Poptávkové řízení rekonstrukce místních komunikací Rada města schválila konečný výsledek poptávkového řízení na Organizaci výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce místních komunikací (ul. Bezručova, Jiráskova a m. č. Hrdlořezy). Jako vítěze vyhlásila firmu GPL Invest České Budějovice a pověřila starostu města podepsáním smlouvy o dílo s vítěznou firmou. Smlouva o smlouvě budoucí Jiráskova ul. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene inženýrské sítě s vlastníkem pozemku p. č. 18 v k. ú. Suchdol nad Lužnicí. Vzhledem k probíhajícímu řízení o změně vlastnických vztahů bude po skončení tohoto řízení předloženo definitivní znění smlouvy. Propustek v lese MK Suchdol nad Lužnicí Rada města vzala na vědomí informaci o nevyhovujícím stavebně technickém stavu stávajícího propustku na hranici kataspokračování na str. 2

2 2 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 zamýšlených několika ulic (v Suchdole mj. k budově pošty, na Huti, Komenského atd.) se rada města rozhodla nakonec předložit zastupitelstvu právě ulice výše uvedené. V místních částech Tušť a Klikov by zase následná pětiletá tzv. udržitelnost projektu, tj. období, ve kterém nelze pod hrozbou vrácení plné výše dotace provést jakýkoliv stavební zásah, znamenala konec nadějím na realizaci kanalizačních řadů, které jsou z minulosti již vyprojektovány včetně vydaného stavebního povolení. Skutečnost, že obě žádosti jsou tzv. šity horkou jehlou, se však několikrát projevila v mezidobí tím, že mnoho věcí je třeba dokončit a zdaleka ještě není vyhráno Snad jen v případě spojky Hrdlořezy Dvory nad Lužnicí bude v případě úspěšného dokončení výběrového řízení na zhotovitele důvod k optimismu. Průběh kompletace podkladů (vyjádření příslušných organizací) pro zahájení stavebního řízení u tehdy rozpracovaného projektu ulice Jiráskovy přivodil nejednu vrásku na čele všem zainteresovaným. I když bylo v polovině května vydáno stavební povolení, vyhráno stále není Přesto chci poděkovat občanům, kteří zde bydlí či vlastní nemovitosti za to, že si z pošty urychleně vyzvedli úřední obsílky zaslané MěÚ Třeboň v této věci. Pro někoho možná drobnost, pro investora však důležitá věc, která běh věcí dalších nezpomalila, spíše naopak V případě ulice Bezručovy, která prochází mezi fotbalovým hřištěm a školním areálem, byla podána žádost o dotaci na část projektantem stanovených finančních prostředků bez nákladů na vybudování pravého chodníku (u budovy školy) v úseku mezi vjezdem na parkoviště a křižovatkou u pomníku vojáka. Zde měla rada města ambici prověřit možnost rozšíření přilehlé části komunikace kvůli bezpečnějšímu míjení vozidel a autobusu. Pečlivá diskuze s projektanty dopravních staveb však vyloučila rozšíření vjezdu, a to například z důvodu priority zachování přechodu pro chodce v normou vymezené maximální šířce bez ostrůvku uprostřed či bezpodmínečného odstranění opěrné zídky a části zaploceného trávníku na fotbalovém hřišti v případě realizace nových nájezdových poloměrů, které jsou určeny pro autobusy. V polovině května (tj. v době, kdy vzniká tento článek) rada města dospěla hlasováním k názoru, že dopravní značení bude po dokončení stavby (tj. nejpozději při zahájení nového školního roku) vráceno do původní podoby, tj. že ulice bude opět zřejmě jednosměrkou. Moc prosím všechny účastníky silničního provozu o respektování dopravního značení, které bude nakonec platné po dokončení stavby. Řešení tohoto problému se věnovalo opravdu velmi mnoho času V této ulici dojde také k výměně vodovodu, která bude pokračovat až k železničnímu přejezdu (příprava pro plánovanou rekonstrukci ulice Havlíčkova) a přetěsnění (ne výměně) kanalizačního potrubí. Tyto práce na vodohospodářské infrastruktuře budou hrazeny z městského rozpočtu. Právě i nižší náklady na opravu vodohospodářské infrastruktury a snazší a časově méně náročný proces vyřízení souhlasu s provedením opravy u vodoprávního úřadu znamenal předsunutí podání žádosti o dotaci na provedení opravy právě této komunikace před ostatními Věřím, že se nám povede vše připravit tak, abychom mohli na přelomu června a července podepsat smlouvu o poskytnutí dotace a stavbu s mezitím vybraným zhotovitelem fyzicky dokončit do To je totiž nepřekročitelný termín, ke kterému musí město doložit kolaudační rozhodnutí. Asi vnímáte stejně jako já, že dojde obrazně řečeno k situaci, kdy bude možno za finišerem pokládajícím asfaltový koberec spatřit kráčející kolaudační komisi. Nicméně dnešní doba a podmínky realizace akce z této dotace jsou pro žadatele neúprosné. Provádění prací v době prázdnin bude výhodné pro v té době poklidný život ve školním areálu, přesto se nevyvarujeme dopravních omezení. Autobusové nádraží bude v celém rozsahu přesunuto do parkovacího zálivu u informačního centra (děkuji předem za pochopení i s ohledem na existenci bankomatu, který po určitou dobu prázdnin může být vzhledem k avizované odstávce bankomatu České spořitelny a.s. možná i bankomatem v našem městě jediným ). K odstavení autobusů bude docházet na komunikaci mezi budovou kasáren a pomníkem vojáka, která bude uzavřena pro veškerý ostatní provoz (zde děkuji za pochopení řidičům, kteří tu v dnešní době přes den parkují). Samostatnou kapitolou bude omezené či krátkodobě nemožné užívání vyústění všech průchodů přes lesík u fotbalového hřiště směrem ze sídliště. Věřím, že většina obyvatel pochopí extrémní složitost situace, kterou rekonstrukce této možná někdy v některých ohledech nenápadné, ale přesto velmi frekventované dopravní spojky představuje. Netajím se vůbec stejně jako ostatní starostové zklamáním, že vyčlenění dostatečného množství finančních prostředků na opravy místních komunikací v novém programovacím období EU zatím chybí. Snad se nám alespoň část nákladů na tolik potřebné opravy místních komunikací povede přejmenovat na náklady na opravy cyklostezek či jiných věcí, jen abychom dostáli podmínkám právě vyhlášených dotací a grantů Doufám ale, že nový školní rok přinese tři nové opravené komunikace, z nichž jedna s oboustrannými novými chodníky bude navazovat na školní areál. Spolu s novým přechodem pro chodce v Komenského ulici v prostoru druhého vchodu do školního areálu zvýší bezpečnost nejen našich dětí. Dovolím si předem poděkovat za vaše pochopení, se kterým budete během případného provádění prací vnímat snahu radnice zlepšit život kolem nás Život, který přináší i další problémy, které radnice řeší a k jejichž vysvětlení již není vzhledem k rozsahu tohoto článku v tuto chvíli prostor. Luboš Hešík, starosta města Z RADNICE pokračování ze str. 2 tru k. ú. Suchdol nad Lužnicí a k. ú. Cep. Dále vzala na vědomí cenovou nabídku firmy Strabag a.s. na rekonstrukci propustku a investičnímu oddělení uložila předložit další 2 cenové nabídky. Smlouva o vystoupení uměleckého souboru Rada města schválila uspořádání divadelního představení dne 19. března 2016 pod názvem Manželský čtyřúhelník za cenu Kč a zároveň pověřila starostu podpisem smlouvy o vystoupení uměleckého souboru. Nabídka spolupráce s portálem TURISTIKA.CZ Rada města schválila nabídku spolupráce s portálem TURISTIKA.CZ s cenou Kč včetně DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy. Jde o spolupráci při realizaci videotrasy Trhové Sviny Suchdol nad Lužnicí Borovany a zpět v délce 55 km. Součástí tohoto projektu je i procházka po městě Suchdol nad Lužnicí v délce 15 km. Kulturní a společenské akce Rada města vzala na vědomí kulturní a společenské akce pořádané městem v období červenec září Pronájem pozemků k zemědělským účelům Rada města schválila pronájem zemědělských pozemků p. č. 141/6 trvalý travní porost o výměře 961 m 2, p. č. 214/1 trvalý travní porost o výměře 76 m 2, p. č. 226/1 trvalý travní porost o výměře 164 m 2, p. č. 328/1 trvalý travní porost o výměře 323 m 2, p. č. 332/44 orná půda o výměře 1760 m 2, p. č. 332/61 orná půda o výměře 2127 m 2 a p. č. 580/31 orná půda o výměře 337 m 2 firmě Ing. Jan Kačerovský, K+K Břilice. Cena za pronájem výše uvedených pozemků činí Kč/ha/rok bez DPH. Sponzorská pomoc pro dětský tábor Dračice Rada města schválila zajištění odvozu dřeva z pily v Žítči do areálu LT Dračice na Františkově pro Pionýr z.s., Pionýrská skupina České Velenice. Po provedené akci budou vyčísleny skutečné náklady, bude uzavřena darovací smlouva a ekonomický odbor provede zaúčtování. Tento dětský tábor, který se nachází na říčce Dračici, zasáhl koncem loňského roku požár a shořely prostory kuchyně. Záměr pronájmu nebytových prostor kulturní dům Rada města schválila zveřejnit opětovně záměr pronájmu Kulturního domu v Suchdole nad Lužnicí čp. 699, a to: vestibul se šatnou, vinárna v přísálí, hlavní sál včetně balkónové části sálu a včetně přístupových chodeb a schodišť, ozvučovací a osvětlovací kabina, jeviště s osazením ovládacích pultů ozvučovací a osvětlovací techniky, pokračování na str. 3

3 červen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 3 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 2 výčepní prostor s přilehlým prostorem studené kuchyně, prostor vstupní pokladny, nebo část Kulturního domu čp. 699 tvořenou souborem provázaných nebytových prostor: vestibul se šatnou, vinárna v přísálí, prostor vstupní pokladny. 1. S právem nájmu souvisí užívací právo příslušného technického zařízení a technických prostor. 2. Výše minimální nájemného není určena, žadatel uvede vlastní návrh nájemného. U plátců DPH bude uplatněna příslušná sazba DPH. Splatnost nájemného je rozdělena do rovnoměrných měsíčních úhrad. 3. Vedle nájemného je nájemce povinen hradit náklady na služby spojené s užíváním předmětu nájmu, tj. na spotřebu elektrické energie, vodné se stočným a náklady na vytápění. 4. Kritéria hodnocení pro výběr nájemce: a) výše nabízené ceny, b) podnikatelský záměr a využití objektu v souladu se zájmy města, c) město může od uvedeného záměru kdykoliv odstoupit. 5. Vybraný nájemce bude zajišťovat občerstvení při akcích pořádaných městem v kulturním domě a prostorách kolem kulturního domu. 6. Přihlášky zájemci mohou podat v podatelně MěÚ v Suchdole nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka č. p. 9, do Přihláška bude podána v uzavřené obálce opatřené podpisem přes přelep a na obálce bude uvedeno Pronájem kulturního domu. Vybraný zájemce bude písemně vyrozuměn. 7. Zájemci své přihlášky podají v uvedeném termínu s tím, že v přihlášce bude uvedena nabízená cena a zároveň uveden hlavní způsob plánovaného využití předmětu nájmu (účel nájmu). K později podaným přihláškám se nepřihlíží, vyjma případů, kdy se přihlásí pouze jeden zájemce. 8. Nájemní smlouva se zájemcem bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a při sankční výpovědi s výpovědní lhůtou 30 dnů. 9. Bez souhlasu pronajímatele, tzn. města, nelze objekt dále pronajímat třetím osobám. 10. Budoucí nájemce objektu nesmí mít vůči městu neuhrazené pohledávky a zavazuje se při podpisu smlouvy složit kauci ve výši 3 měsíčních splátek nájemného. Návrh firem na opravu místních komunikací Rada města schválila zadání poptávky na opravu výtluků a výmolů na místních komunikacích v Suchdole nad Lužnicí za použití technologie tryskové metody TURBO 5000 a metody balené. Osloveny budou firmy: Kraton, České Budějovice, Vialit Soběslav s.r.o., Lesostavby a.s., Třeboň. Domácí kompostování Město Suchdol nad Lužnicí již podepsalo smlouvu o výpůjčce se Svazem měst a obcí Jihočeského kraje, jejímž předmětem je projekt Domácí kompostování v Jihočeském kraji číslo CZ.1.02/4.1.00/ podpořený OPŽP (dále jen projekt ) a dne 22. května tohoto roku převzalo 300 ks kompostérů o objemu 900 l za cenu Kč bez DPH, tj ,50 Kč včetně DPH za jeden kompostér. Kompostér má hmotnost 25 kg a je vyroben z vysokohustotního polyetylenu, který odolává teplotám 50 C až + 40 C a může být dále recyklován. Jak jsme již informovali v minulém čísle Suchdolského zpravodaje, je tento projekt spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Město, jako vypůjčitel, je dle předmětné smlouvy povinno zapůjčit převzaté kompostéry koncovým uživatelům (zájemcům) k používání do třiceti dnů od jejich převzetí. Koncovým uživatelem se rozumí fyzická osoba, která umístí kompostér na pozemku v katastrálním území vypůjčitele. Koncovým uživatelem nemůže být podnikatelský subjekt. Podmínkou pro přidělení kompostéru dle předmětné smlouvy je, že na pozemek jednoho vlastníka (nebo na pozemek, který je užíván na základě nájemní smlouvy a vlastník pozemku s umístěním kompostéru bez výhrad souhlasí) může být umístěn pouze jeden kompostér. Velikost tohoto pozemku dle smlouvy nemůže být menší než 401 m 2 a nesmí přesáhnout 900 m 2. Půjčitel bude mít po předchozím upozornění vypůjčitele přístup k evidenci kompostérů a také k vlastním kompostérům umístěným u koncových uživatelů za účelem kontroly, zda je kompostér užíván řádně v souladu se smlouvou. Kontrol se mohou účastnit i zástupci národních i evropských kontrolních úřadů a zástupci poskytovatele dotace. Dále je město povinno podílet se na úhradě spoluúčasti v projektu ve výši 10 % z ceny předávaných kompostérů. Na základě USNESENÍ rady města č. RM-13/15/181 ze dne bylo rozhodnuto, že koncový uživatel (zájemce), jako vypůjčitel, uhradí půjčiteli (městu) 10 % z ceny kompostéru, tj. 272,25 Kč včetně DPH. Doba výpůjčky je shodná s dobou udržitelnosti projektu, tj. do Do této doby je jediným a ničím neomezeným vlastníkem kompostérů Svaz měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK). Po skončení udržitelnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Rada města schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - inženýrské sítě (plynové přípojky) na p. č. 611 v k. ú. Suchdol nad Lužnicí. Budoucí oprávněný Česká spořitelna a.s., Praha. Jednorázová cena za zřízení věcného břemene 1000 Kč bez DPH. Starosta byl pověřen podpisem smlouvy. Informace z jednání rady města dne 6. května Smlouva o výpůjčce Rada města schválila smlouvu o výpůjčce mezi městem a SMOJK, jejímž předmětem je zapůjčení 300 ks kompostérů o objemu 900 litrů a pověřila starostu podpisem smlouvy. Zadávací podmínky veřejné zakázky Rada města schválila Zadávací podmínky veřejné zakázky Rekonstrukce MK Suchdol nad Lužnicí komunikace Jiráskova, Bezručova, Hrdlořezy tak, jak je navrhla firma GPL-INVEST. V této souvislosti rada města jmenovala komisi na otevírání obálek ve složení: Zdeněk Fical, Jan Kronika, Mgr. Petr Vrchota, Mgr. Michal Kouba, Milan Dušek. Náhradníci: Josef Šubrt, Jaroslava Holánková, Bohumil Macho, Dana Maděrová, Jaroslav Hamerník. Dále rada města schválila seznam firem do výběrového řízení: STRABAG a. s., Praha, Lesostavby a.s., Třeboň, HYDRO & KOV s.r.o., Třeboň, SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice, VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o., Soběslav a EUROVIA CS, a.s., České Budějovice. projektu převede vlastník (SMOJK) tyto kompostéry do vlastnictví půjčitele (města) a ten je bez zbytečného odkladu rovněž převede do vlastnictví vypůjčitele. Žádáme občany, kteří mají zájem o kompostéry a dosud nepodali žádost, aby tak učinili prostřednictvím formuláře, který je možno stáhnout na webových stránkách města nebo je k dispozici na podatelně Městského úřadu v Suchdole nad Lužnicí a v Informačním centru města v Suchdole nad Lužnicí. Vyplněná žádost bude přijímána na podatelně Městského úřadu v Suchdole nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka 9, Suchdol nad Lužnicí nebo ji bude možno zaslat na ovou adresu: Termín pro přijímání žádostí je prodloužen do Dále sdělujeme, že kompostéry je možno vyzvednout na odboru majetku a investic (1. poschodí dveře č. 14) Městského úřadu v Suchdole nad Lužnicí po podepsání smlouvy o výpůjčce a po uhrazení částky 272,- Kč na pokladně (přízemí dveře č. 5). V případě, že zájem občanů o kompostéry převýší dodané množství, se město pokusí přes SMOJK získat kompostéry od jiných obcí, kterým kompostéry zbyly, nebo se bude snažit je získat z jiného dotačního titulu. Petr Vrchota, tajemník městského úřadu

4 4 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015

5 červen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 5 3D Program kina na měsíc červen 5. pátek hod. 133 min AMERICKÝ SNIPER Odstřelovač jednotek SEAL amerického námořnictva Chris Kyle je vyslán do Iráku s jediným úkolem: chránit své bratry ve zbrani. Hrají: Bradley Cooper, Kyle Gallner a další. České titulky. Mládeži do 12 let přístupno. Vstupné 80 Kč klient-84/kino-78/stranka-1669/film sobota hod. 75 min MALÝ PÁN Loutková pohádka. Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jeho poklidný život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém najde, co mu schází. Proto se vydá na dlouhou cestu. Mládeži přístupno. Vstupné 100 Kč 16. úterý hod. 95 min ŽIVOT JE ŽIVOT Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší v komedii Život je život milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale také především svoje vlastní. Hrají: Ondřej Vetchý, Simona Stašová, Tereza Voříšková, Miroslav Táborský, Marek Taclík a další. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 110 Kč 19. pátek hod. 137 min DÍTĚ ČÍSLO 44 Příběh knihy a filmu Dítě číslo 44 byl inspirován skutečným případem rostovského řezníka Andreje Čikatila. Film skvěle zachycuje dobu stalinistického režimu. Hrají: Tom Hardy, Gary Oldman, Jason Clarke a další. České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 110 Kč 26. pátek hod. 130 min ZEMĚ ZÍTŘKA Dobrodružný film. Bývalý dětský génius Frank a chytrá dospívající dívka se vydávají na nebezpečnou misi s cílem odhalit tajemství záhadného místa známého pod názvem Země zítřka. Hrají: George Clooney, Hugh Laurie, Judy Greer a další. Česká verze. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 100 Kč https://www.falcon.cz/film/zeme-zitrka P O Z V Á N K A Výbor MO ČRS Suchdol nad Lužnicí pořádá pro rybářskou i nerybářskou mládež od 5 do 15 let na návesním rybníce v Hrdlořezích v sobotu 6. června 2015 od 7 hodin DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY Prezentace od 6.30 do 7 h, zahájení v 7.15 hodin a předpokládané ukončení závodů do 12 hodin. Startovné děti neplatí, občerstvení pro závodníky je v režii MO ČRS Suchdol n. L. Srdečně zve výbor MO ČRS Suchdol n. L. RYBÁŘI POZOR ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN NA KLUBOVNĚ Nové úřední hodiny jsou uvedeny níže čtvrtek hod středa hod čtvrtek hod úterý hod čtvrtek hod. Výbor MO ČRS, z.s., Suchdol n. L.

6 6 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015

7 červen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 7 Nabídka příměstských táborů vsuchdole n. L. léto Příměstský tábor Anglický jazyk + sport (termín: ) 2. Příměstský tábor Výtvarný a kreativní (termín: ) 3. Badatelský příměstský tábor (termín: ) Tyto tábory jsou určeny pro žáky mladšího školního věku. Každý ztáborů je specificky zaměřen a nechybí samozřejmě sportovní činnost. Účastníci se mohou těšit na netradiční pojetí tematicky zaměřených táborů. Během prvního tábora nás mmj. čeká den srodilým mluvčím, vdruhém strávíme půlden vdílně p. Kovaříka na Rapšachu a vprůběhu třetího nás čeká přednáška o sokolnictví sukázkou. 4. Zážitkový pohybový příměstký tábor (termín: ) Tábor určen pro žáky staršího školního věku se zájmem o aktivní vyžití o prázdninách. (např. vodní turisika, cyklistika, sportovní hry, pěší turistika vnovohradských Horách) Pro více info pište na Nabídka je kapacitně omezena, poslední volná místa!!! Letní tábor pro rodiče s dětmi Tábor je určen pro rodiče, kteří si netroufají poslat své děti na tábor samotné nebo se chtějí vrátit do dětství. Připravili jsme pro vás celotáborovou hru ve westernovém stylu. Místo: Suchdol nad Lužnicí Klikov Termín: Cena: dítě 1950 Kč / dospělý 2500 Kč Informace na tel Přihlášky em nebo na vyžádání poštou Letní stanový turistický tábor Léto s kovbojem Místo konání: Suchdol nad Lužnicí Klikov Termín: , Cena: 1600 Kč Připravena je celotáborová hra ve westernovém stylu Informace na tel nebo u: Přihlášky zašleme mailem nebo poštou.

8 8 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Oslava Dne matek Máma je jedním z prvních slovíček, které slýcháváme z úst našich dětí Maminka je jedním z nejkrásnějších slov, která známe a tak osadní výbor Klikov uspořádal v sobotu ve 14 hodin Posezení s písničkou a harmonikou v nově otevřené hospodě U Kapličky. Srdečně zvány byly nejenom maminky, ale i všichni ostatní, kteří si chtěli poslechnout a zazpívat známé písničky nebo se jen tak sejít a popovídat si s přáteli a známými. Pohoštění v podobě zákusků, koláčků a kanapek velice chutnalo. Příjemným překvapením pro všechny oslavenkyně byla bohatá tombola, z které si každá z maminek odnášela domů krásnou výhru. Hrálo se dokonce na dvě harmoniky zpívalo a povídalo se a odpoledne v příjemné atmosféře uteklo jako bystrá voda. A že bylo všem dobře, dokazuje spontánní nápad scházet se i mimo oficiální příležitosti alespoň dvakrát do měsíce v prostorách volební místnosti. Čas ukáže, zda-li příští rok budeme slavit nejen svátek matek, ale i první výročí vzniku KPK. Na závěr bych ráda poděkovala za sponzorský dar paní Andree Knittich a Blance Mazáčové a za pozornou obsluhu provozovatelům hospody. Za Osadní výbor Klikov, Eva Janstová Kamarád Aron Český chodský pes Aron s majitelem panem Pavlem Rakoušem jsou u nás ve školní družině jako doma. Ve středu jsme zhlédli další z vystoupení čtyřnohého kamaráda. Pejsek Aron je podle slov jeho páníčka v nejlepších psích letech, a tak ukázka jeho umění stála opravdu za zhlédnutí. Pan Rakouš si přivezl celý přívěs s různými cvičícími proprietami, sestavil překážkovou dráhu a pejsek se předvedl v celé své kráse a šikovnosti. Děti se báječně bavily a nechyběl ani závěrečný závod v běhu. Vyhrál ho samozřejmě Aron a to jen proto, že prý má na běh čtyři nohy, kdežto člověk jen dvě. (Tak hodnotil souboj s dětmi jeho páníček.) Sluníčko se na nás všechny celé odpoledne usmívalo, pejsek si příjemně zaskotačil a všichni jsme se hezky bavili. Co může být lepšího? M. H. Také v Klikově se stavěla tradiční Májka za hojné účasti občanů. Těšíme se na další společné akce.

9 červen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 9 INFORMACE ZE ŠKOLY Den Země na I. stupni Tradiční Den Země tentokrát připadl na dubnové pondělí a úterý (20. a ). Hlavním tématem projektu bylo Třídění odpadu. V letošním roce se poprvé objevila novinka projektových dnů, fotografická soutěž s názvem Krásy přírody. Ale teď k hlavnímu tématu projektu. Každá třída měla za úkol zpracovat určitou oblast třídění odpadových surovin. Třída I. A se věnovala třídění plastů a z plastů vyrobila telefony pro děti. Žáci I. B měli za úkol třídit textil a z odpadního textilu děti vytvořily nádherné strašáky a hadrové míče. Celý druhý ročník se zajímal o recyklaci CD a DVD. I z těchto již nepotřebných disků vyrobili žáci tácky pod nápoje a blýskavé kapry. Třída III. A se rozhodla pro třídění tetrapak obalů. Právě z těchto obalů dokázali třeťáci vytvořit pěkná krmítka pro ptáky. Spolužáky ze III. B zlákaly PET lahve, ze kterých vznikla různá zvířátka. Výroba ručního papíru, to bylo něco pro čtvrťáky! Míchali a mixovali rozmočený starý papír, aby vznikl nový. Pátá třída si zvolila složitější úkol: průzkum množství tříděného odpadu za určité období v rodinách žáků. Vše zaznamenané do přehledné tabulky. K tomu ještě vytvořili koše podle druhu odpadu. Každý ročník v rámci projektového dne navštívil místní sběrný dvůr. Odborný výklad pana Tesárka a názorné ukázky úložišť odpadu dokreslily celý pondělní projektový den. Druhý projektový den byl ve znamení dokončování a prezentací. Každá třída vystoupila se svým programem a představila jednotlivé druhy odpadu, způsoby recyklace a své výrobky. Žáci z druhých tříd zpestřili program o taneční vystoupení Popelář a dva žáci z V. A (K. Šebestová a T. Dušek) přečetli své vlastní povídky týkající se problematiky odpadových surovin. Na závěr prezentace došlo k vyhodnocení fotografické soutěže. Každý účastník byl oceněn! Ti nejlepší: 1. místo: Anežka Hamerníková, II. A, 2. místo: Tadeáš Dušek, V. A, 3. místo: Veronica Marn, IV. A. Blahopřejeme! A pak už nezbývalo než se trochu posilnit svačinou a vyrazit do ulic města vysbírat všechny odpadky, které hyzdily naše okolí. Každý ročník měl předem stanovenou trasu sběru. Oba dva projektové dny končily čtvrtou vyučovací hodinou. Všechny prezentace a výrobky žáků byly vystaveny ve spojovací chodbě školy. Poznání, že pokud budeme chránit naši planetu před znečišťováním, posílilo v dětech vědomí, že tříděním odpadů zanecháme Zemi čistou a bezpečnou pro další generace! Učitelé I. stupně DEN ZEMĚ Lidé a války Ve dnech 20. a 21. dubna 2015 se naší škole uskutečnil již tradiční projektový Den Země. Letos jsme se věnovali nepříliš veselému tématu války. Žáci vyššího stupně byli rozděleni do šesti pracovních dílen pod vedením jednotlivých učitelů. Dny Země zahájila pondělní přednáška pana Mgr. Oesterreichera Utváření státní hranice na Suchdolsku, která pojednávala o historii Suchdola a jeho okolí. V elektronické podobě jsme zhlédli mnoho zajímavých dokumentů a map týkajících se této oblasti, porovnali současné názvy měst a vesnic s těmi původními a dozvěděli se spoustu dalších zajímavých informací. Poté se žáci rozdělili na jednotlivé skupiny a začali pracovat ve svých dílnách. Během prvního dne žáci vytvořili spoustu plakátů s obrázky, informativními údaji či počítačovými prezentacemi. Výsledky pondělních prací byly předvedeny během úterní prezentace a jsou též vystaveny v prostorách školy. Dvoudenní projekt byl zakončen úklidem města a školních pozemků. Tvůrčí dílny: Odraz války v literatuře Mgr. Z. Zbudilová Válka ve filmu Mgr. P. Ellis Válka a eroze krajiny RNDr. L. Šimek Vynálezy, které ohrozily a ohrožují svět Mgr. H. Chlapcová Válečné zbraně Mgr. I. Mráčková Válka v číslech Mgr. A. Brothánková Mgr. P. Ellis

10 10 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Suchdolská laťka II. ročník závody ve skoku vysokém Při hodinách tělesné výchovy se několik hodin věnujeme i skoku vysokému. Letos jsme uspořádali II. ročník,,suchdolské laťky pro žáky a žákyně II. stupně. Provedli jsme nábor, zakoupili ceny pro nejlepší a bonbony pro všechny závodníky, od sponzora z Pekárny Suchdol jsme dostali koláčky. V úterý 5. května jsme připravili doskočiště, upřesnili rozpis závodníků a sportovní klání mohlo propuknout. Této akce se zúčastnilo celkem 30 žáků a žákyň od 6. až do 9. ročníku, 15 hochů a 15 dívek. Skvělá účast. Pan učitel Ondřich na II. ročníku této akce, přivítal účastníky i fanoušky z řad spolužáků. Každý závodník měl tři pokusy na každé postupové výšce k dosažení co nejlepšího výsledku, padaly i osobní rekordy, které žáci skočili při hodinách tělesné výchovy, jiné naopak o lepší umístění připravila nervozita před tak početným obecenstvem. Paní učitelka Brothánková jednotlivé pokusy pečlivě zapisovala, stanovili jsme konečné pořadí (někde se závodníci ještě museli rozeskakovat), objevily se i slzičky zklamání. A pak nastalo slavnostní vyhodnocení. Zde jsou výsledky: ročník hoši ročník dívky 1. Tesař David, 120 cm 1. Vonešová Klára, 120 cm 2. Lexa Alexandr, 110 cm 2. Dobrovská Aneta, 115 cm 3. Šlápota Michal, 105 cm 3. Klimentová Lucie, 115 cm ročník hoši ročník dívky 1. Trmal Karel, 150 cm 1. Nguyen P. H., 120 cm 2. Struska Tomáš, 145 cm 2. Baborová Lucie, 115 cm 3. Macho Jiří, 145 cm 3. Jílková Natálie, 115 cm Co říci závěrem? Zdařilá akce, výborné sportovní výsledky, bezvadná atmosféra. Gratulujeme všem k dosaženým výkonům a těšíme se na další ročník v příštím školním roce. Pořadatelé akce Mgr. L. Ondřich a Mgr. A. Brothánková INFORMACE V pondělí 22. června 2015 bude v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí zahájen nový kurz k získání řidičského oprávnění Informace na tel. č Kdo nás chrání před nebezpečím? Na co si dnes budeme hrát? na auta, chodce, cyklisty a policisty. Na konci měsíce dubna do naší školky zavítala milá návštěva z místního oddělení PČR pprap. Jana Reiská a pprap. Petr Krčál. Čekalo nás dopoledne plné nejen užitečných informací, ale i spousta her a zábavy. Nejprve jsme si povídali o práci policie čím nám pomáhá a jak nás chrání. Dozvěděli jsme se, jak se zachovat v různých nebezpečných situacích a kde hledat pomoc. Zahráli jsme si na neposlušné děti, které dovádějí na chodníku a silnici. Společně s policisty jsme hledali chyby v chování a říkali si, co je správně. Seznámili jsme se s některými dopravními značkami a pravidly silničního provozu pro chodce, cyklisty a řidiče. Naše znalosti jsme si procvičili hrou na auta běhavým pexesem. Dne na svátek hasičů jsme se vypravili na návštěvu do Hasičské zbrojnice. Děti měly možnost si prohlédnout veškeré vybavení hasičského auta, potěžkat si příslušenství, které musejí hasiči nést s sebou a samozřejmě si vyzkoušely sezení v hasičském autě, nasazení helmy, čímž se z nich na okamžik stali malí hasiči. Další den nás hasiči navštívili v naší mateřské škole, seznamovali děti s nebezpečím ohně, s prací hasičů, vysvětlovali dětem, jak se zachovat, když je vyhlášen požár. Náhle se celou mateřskou školou ozvalo hlasité Hoří! Všichni jsme se rázem museli dostat ven z budovy. Evakuaci jsme úspěšně zvládli a hasiči nás pochválili. Tímto bychom chtěli poděkovat Policii ČR a hasičům, všechny děti si odnesly nezapomenutelné zážitky a již se těšíme na další spolupráci. Přestože jsme si hráli a užívali si, poučili jsme se, jak chránit své zdraví a bezpečí. Ještě jednou děkujeme! Učitelky z barevné školičky

11 červen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 11 Exkurze Vítkovice V rámci projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji uspořádala Střední škola České Velenice ve dnech 11. a 12. května 2015 exkurzi do Dolních Vítkovic, kam se tentokrát vypravili žáci devátého ročníku suchdolské základní školy. Vítkovice jsou známé hlavně svými železárnami, které se staly předmětem naší výpravy. Prohlídka této národní kulturní památky byla velmi zajímavá. Historii objektu i jeho současné využití nám poutavým způsobem představila vstřícná paní průvodkyně. Nejdříve žáci zhlédli názornou formou videa celý průběh výroby surového železa, poté byli provedeni částí železáren a navštívili prostory vysoké pece. Ve výšce zhruba 60 metrů, což byl nejvyšší bod našeho vysokopecního okruhu, jsme měli krásný výhled nejen na celý areál podniku, ale i Vítkovice a blízké okolí Ostravy. Byl to nezapomenutelný zážitek a skvělá podívaná zároveň, za což bychom tímto prostřednictvím chtěli velenické škole poděkovat. Mgr. P. Ellis Projekt Pedal (Erasmus+) setkání v Turecku Zástupci z řad učitelů a studentů Střední školy České Velenice se v termínu zúčastnili mezinárodního setkání na partnerské škole v tureckém městě Salihli. Během tohoto mítinku jsme měli možnost poznat v Turecku jinou kulturu, nádherné historické památky, výborné jídlo, divokou přírodu a neskutečnou pohostinnost. Tato akce byla součástí mezinárodního projektu Pedal (program EU, Erasmus+), jehož partnerem je i naše škola. Další setkání nás čeká koncem května v jižní Itálii, v říjnu Rumunsko a poslední setkání příští rok v Polsku. Více o projektu si můžete přečíst na a facebookových stránkách školy. Zalistujme v našem tureckém deníku: 1. den jsme navštívili partnerskou školu, podívali jsme se do mešity patřící ke škole, prohlédli jsme si keramickou dílnu a večer pro nás pořadatelé připravili nádherný kulturní program reprezentující tureckou kulturu (nechyběl tanec dervišů, šavlový tanec či živá hudba). 2. den jsme vyrazili na cyklistický výlet okolo moře v Izmiru a navštívili jsme vojenské muzeum umístěné ve vyřazené vojenské lodi (zážitkem jistě byla pro všechny prohlídka ponorky). Tanec dervišů Vojenské námořní muzeum Pohled do školní mešity 3. den nás čekala poutavá přednáška o mezinárodním projektu Euro-Velo, jehož cílem je propojit jednotlivé země nejen cyklistickými stezkami, ale zároveň poskytnout cyklistům ubytování a stravování při delších cestách. Odpoledne jsme navštívili proslulý turecký bazar Kemeralti v Izmiru a prohlédli si významnou izmirskou památku Hodinovou věž Saat Kulesi, která je symbolem celého města. pokračování na str. 12

12 12 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Projekt Pedal (Erasmus+) setkání v Turecku pokračování ze str den jsme se seznámili s výrobou tradičních korálků ve vesničce Nazar Köy, výborně jsme se najedli ve vysoko položené horské vesnici Sirince, která prý přežije i konec světa, k zamyšlení nás dovedla i návštěva zvláštního poutního místa vysoko v horách nad Efesem, kde údajně žila na sklonku svého života Ježíšova matka Panna Maria. Pak jsme se bohužel v dešti prošli starověkým Efesem, Skvělá paní průvodkyně nám vyprávěla zajímavosti o jednotlivých stavbách, z nichž nejvíce nám utkvěla v mysli Celsiova knihovna a divadlo pro 50 tisíc diváků. 5. den byl dopoledne opět ve znamení památek navštívili jsme Sardy s chrámem bohyně Artemis. Odpoledne nás čekal ještě druhý cyklistický výlet v okolí Salihli. A večer... ten už byl poznamenán loučením. Na památku jsme obdrželi certifikáty i drobné dárečky, které nám budou připomínat milé hostitele a jejich zajímavou zemi plnou památek a krásné přírody. Mgr. Aleš Brothánek, Mgr. Helena Kojanová Cyklovýlet v Izmiru Horská vesnice Sirince Hodinová věž Saat Kulesi v Izmiru Divadlo v Efesu Starověké Sardy Vodáci informují Dovolte mi menší zprávu o tom, že i na naší řece se něco děje. V sobotu 25. dubna 2015 se uskutečnil již 25. ročník závodu Veselský maraton závod po třech řekách. Jedná se o splutí Lužnice, Nové řeky a Nežárky v délce 55 km. Start: vodácká základna Suchdol nad Lužnicí cíl: Veselí nad Lužnicí. Letos se jelo za velmi obtížných podmínek, čímž je myšlen nízký stav vody. A to nemá žádný vodák rád, zvláště pak vodák, který se pere s časem. Výsledky byly součtem síly v pažích, zarputilosti, bojovnosti a trpělivosti při vystupování z lodě a jejím tažení. Ještě že vládlo letní počasí! Výsledky zástupců našeho klubu: Kategorie C2 muži 3. místo - Jiří Apfelthaler Jakub Klíma, čas 8:18:22 /nejlepší čas v kategorii C2 muži byl 7:58:51/ Kategorie C2 mix 3.místo - Marek Apfelthaler Růžena Rezková, čas 9:04:40 Kategorie C2 mix 5. místo - Petr Klíma Aneta Schandlová, čas 10:11:21 Závodu se zúčastnilo 22 lodí s 37 vodáky různých věkových kategorií. Převážně byla zastoupena města z povodí řeky, ale také Praha, Plzeň, Bruntál, Skalice n. Svitavou, České Budějovice nebo Borovany. Někteří jsou téměř profesionálové - účastní se poněkolikáté, mají vypilované zatáčky, rovinky, výběr lodi i pádel, většinou to jsou však lidé, kteří se dokážou vyhecovat a vyrazí a následně i dorazí do cíle. Jako třeba naši další spoluobčané, Ladislav Spurný Marta Spurná, kteří obsadili dokonce 2.místo v kategorii C2 mix časem 8:15:23! Pokud to chcete někdo zkusit, za rok se zase jede! Fotografie z letošní akce můžete zhlédnout na v albu Veselský maraton Za VK Milada Klímová

13 červen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 13 ZE SPORTU Suchdolské hřiště zaplnilo fotbalové mládí Ahoj za týden na prvním tréninku, znělo z úst mnohých z fotbalových elévů, kteří navštívili 15. května fotbalový areál v Suchdole nad Lužnicí. V rámci projektů Fotbalové asociace ČR nazvaných Můj první gól a Květen 2015 měsíc náborů zde strávilo 120 dětí z mateřských škol z Českých Velenic a Suchdola nad Lužnicí dopoledne plné her a soutěží zaměřených nejen na rozvoj fotbalových dovedností. Za asistence dvacítky hráčů a funkcionářů místního fotbalového klubu si mladí fotbalisté vyzkoušeli svou obratnost, různé sportovní dovednosti a zapálení pro týmové soutěže a hry. Kulisu akce spolu s perfektně sestřiženým trávníkem dokresloval nafukovací hrad, zapůjčený energetickou společností E.ON, nafukovací Brána vítězů (známá z cílových míst velkých běžeckých a cyklistických závodů), patřící spolu s nafukovacím panákem (majestátně se ve větru vlnícím ve středovém kruhu v pozici neformálního rozhodčího všech probíhajících soutěží) do majetku partnera jihočeského krajského fotbalového svazu, kterým je Jihočeský kraj, a v neposlední řadě i velký stan, jehož zapůjčením ke zdárnému průběhu akce přispěl Dobrovolný svazek obcí Vitorazsko. V průběhu akce na trávník fotbalového hřiště dorazil starosta pan Luboš Hešík s místostarostou panem Janem Kronikou v doprovodu místostarosty Českých Velenic pana Pavla Chabinioka a tajemnice Městského úřadu v Českých Velenicích paní Hany Dvořákové. Věříme, že je výkony všech zúčastněných sportovců zaujaly a nadále budou podporovat mládežnický sport ve svých městech tak, jak to činí doposud. Jednotlivá sportoviště byla svědkem snahy o co nejlepší výsledek a velký stan zase svědkem rozhovorů o zážitcích z akce při občerstvení, které pořadatelé připravili. Veřejnost reprezentovaná rodiči či prarodiči oceňovala jednotlivé výkony potleskem a všichni se výborně bavili. Během slavnostního zakončení celé akce byl předán pohár a fotbalový míč pro každou mateřskou školu. Každý z účastníků obdržel i díky pochopení partnera projektu Fotbalové asociace ČR diplom, malý dárek a čokoládové vajíčko s překvapením. Po dobrých zkušenostech s náborem pořádaným v loňském roce (také v rámci projektů Můj první gól a Září 2014 měsíc náborů ), kdy se nám podařilo založit nový tým nejmenších fotbalistů, který se i nadále schází k pravidelným tréninkům, doufáme, že se nám tento úspěch podaří zopakovat i v letošním roce a smysluplnost tohoto projektu bude korunována prvními góly našich nově registrovaných fotbalistů a fotbalistek v soutěžních kláních. L. S.

14 14 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Činnost farního klubu pro děti Již od března tohoto roku probíhá na faře Farní klub pro děti. Každé úterý nabízíme dětem svůj volný čas hry, povídání, práci na zahradě, doučování aj. V polovině dubna jsme odklízeli větve z poražených stromů na dvoře a na konci dubna jsme se připojili k lidové tradici pálení čarodějnic. V úterý 21. jsme s Aničkou s dětmi čarodějnici vyrobily. Děti si vyzkoušely týmovou spolupráci, samy navrhly postup výroby čarodějnice, vybraly si oblečení a pak ji společně udělaly. I přesto, že mají málo trpělivosti a vytrvalosti, čarodějnice se povedla a všem se líbila. Následující úterý ji děti s Katkou a Petrou spálily, nezůstaly však jen u pouhého a tak trochu nesmyslného pálení jakési velké loutky. Po vysvětlení, kde se tento zvyk vzal, Petra s Katkou děti vyzvaly, aby do čarodějnice vložily své špatné vlastnosti nebo to, co by chtěly na sobě změnit, o čem ví, že by neměly dělat (třeba odmlouvat a zlobit maminku). To děti celkem zaujalo a na papír tak napsaly, co si na sobě uvědomily. Při spálení čarodějnice se symbolicky zničilo i to špatné v nás. Našel se však i takový, který řekl: Já jsem dobrej, já nic nemám. No, myslím, že by všichni okolo něho věděli, co napsat. Ale hlavně, abychom věděli každý z nás, co na sobě měnit. Máme zkušenosti s tím, že vlídnější jednání, méně lenosti, více času na blízké, schopnost dělit se, přemáhání se, i když se mi do něčeho dobrého nechce apod., nám otvírá cestu ke spokojenějšímu životu. A výraz spokojený je odvozený od slova pokoj, který si zvlášť křesťané navzájem přejí před závěrem mše sv. si při podání ruky říkají navzájem pokoj s tebou nebo pokoj tobě. Po spálení čarodějnice venku na zahradě se děti s dospělými odebraly dovnitř do společenské místnosti, kde pozvaní hosté zahráli na kytaru a s dětmi zazpívali. Na závěr si všichni upekli buřty, ovšem vevnitř, neboť v to úterý skoro celý den pršelo. To jenom jedna z věcí, kterou děti na faře v rámci klubu mohly zažít. Klub se nakonec nazývá jako farní, protože se odehrává na faře, jinak je otevřený skutečně všem, nejen těm, kteří chodí v neděli do kostela nebo na náboženství. Do klubu jednou týdně (v úterý) budou moci děti docházet i přes prázdniny. Přeji všem, ať pokoj zůstává stále s vámi. Iva Hojková Přehled bohoslužeb a událostí ve farnosti Suchdol nad Lužnicí na měsíc červen Mše sv. v kostele sv. Mikuláše: Neděle mše svatá v 9.00 h Pozor, změna v neděli mše sv. v Suchdole nad Lužnicí nebude Každý pátek v h Mše sv. v okolních farnostech: Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo) s eucharistickým průvodem ke čtyřem oltářům Dvory nad Lužnicí v neděli 7. června od 9.00 h Dvory nad Lužnicí neděle lichého týdne v 9.00 h Chlum u Třeboně neděle sudého týdne v 9.00 h Majdalena neděle lichého týdne v h České Velenice neděle sudého týdne v h Setkání, modlitby, akce pro lidi: Každá středa v 8.00 h modlitba růžence v kapli sv. Jana Nepomuckého 2. a 4. pondělí v měsíci na faře Poznáváme sociální encykliky (např. to, jak církev v dějinách pomáhala řešit sociální problémy lidí), vede kněz P. Mgr. Jiří Kalaš v h na faře Každé úterý Farní klub pro děti h na faře Sobota 6. června Pouť vikariátu Jindřichův Hradec Program pouti: 9.00 h Římov mše svatá, h Vyšší Brod prohlídka kláštera, h volný program ve Vyšším Brodě, oběd, h Svatý Kámen mariánská pobožnost, požehnání Odjezd autobusu z J. Hradce v 7.00 h od Střelnice, 7.20 h Stráž nad Než., 7.35 h Třeboň, návrat okolo h. Cena zájezdu 220 Kč. Hlásit se můžete u Ivy Hojkové ( ). Kontakt na kněze: P. ThLic. David Henzl

15 červen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 15

16 16 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Prodám byt 3+1 v Suchdole n. L. Tel Koupím vzrostlý les. Okamžitá platba v hotovosti. Tel Firma Enter-Prise Sorting (www.epsorting.cz) HLEDÁ PRO SVŮJ TEAM NOVÉ PRACOVNÍKY Jedná se o kontrolu kvality výrobků v automobilovém průmyslu. Nástup na DPP. Ideální přivýdělek pro studenty, aktivní seniory, rodiče na MD. Místo výkonu České Velenice. Ohodnocení Kč hodina. V případě zájmu či dalších informací kontaktujte pana Hadače hod hod. Prázdninový intenzivní kurz Vydalo Město Suchdol n. Lužnicí. IČO: Registrováno pod číslem MK ČR E Vedoucí redakčního kolektivu R. Rohrbachová, Vychází měsíčně č. 6, Uzávěrka každého čísla je 15. den v měsíci. Připadne-li 15. den na den pracovního klidu je uzávěrka poslední pracovní den předcházející dnu pracovního klidu. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Počet výtisků 600 kusů. Anonymy nebudou otištěny a uveřejněné příspěvky redakce nevrací. Za obsah příspěvku ručí autor.

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 9. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 12. 3. 2012 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85 září - říjen 2013, číslo 85 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 2 Příspěvky od občanů... 3 Domanínské zajímavosti... 4 Víte, že... 5 Kultura a sport... 7 Co

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 17. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 19. 6. 2013 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 ČESKÝ POHÁR 2015 / SILNICE ROZPIS FORCE CUP Základní charakteristika ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 Český pohár mužů 2015 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ELITE, U23 a vybrané

Více

Soutěž ve sběru druhotných surovin 2008/2009

Soutěž ve sběru druhotných surovin 2008/2009 6. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin 1 1. Kdo je vlastně pořadatel? AVE sběrné suroviny a.s. Cvokařská 3, 301 52 Plzeň IČO: 00671151 DIČ: CZ00671151 Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Usnesení č. 22/2015 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek Omluven: Mgr. Pavel Kotrba

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více