Rovné možnosti (podmínky) pro všechny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rovné možnosti (podmínky) pro všechny"

Transkript

1 Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Český národní komitét soutěže Evropa ve škole Evropa ve škole výtvarný a literární soutěžní projekt evropských škol 54. ročník /2007 p r o p o z i c e Soutěž je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod záštitou Evropského komitétu soutěže a Rady Evropy, Evropské kulturní nadace a Evropského parlamentu, ve spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi. Soutěž je určena žákům a studentům všech stupňů a typů základních a středních škol a školských zařízení. Cíl soutěže Evropa ve škole je soutěž organizovaná v evropských zemích od roku 1953 pod patronací uvedených evropských institucí. Základní myšlenkou je propagovat mezi dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy. Důraz je kladen na výchovu k evropanství a k demokratickému evropskému myšlení. Podmínky soutěže Letošního ročníku soutěže, který bude vrcholit na přelomu května a června 2007, se mohou zúčastnit děti a mládež ve 4 věkových kategoriích, které jsou odstupňované odlišně pro výtvarné a pro literární aktivity: Výtvarníci Literáti změny v kategoriích 1. kategorie: 4 8 let 1. kategorie: 6 11 let (do 5. třídy) 2. kategorie: 9 12 let 2. kategorie: let 3. kategorie: let 3. kategorie: let 4. kategorie: let 4. kategorie: let Motto soutěže tohoto ročníku pro všechny zúčastněné země: Rovné možnosti (podmínky) pro všechny Témata vyhlášená Českým národním komitétem České republiky: 1. Evropa je místem pro všechny. Záleží na nás, kde bude náš domov! Jsme děti Evropy společné kulturní dědictví společná budoucnost; Láska k národu vlastnímu nemusí a nesmí znamenat nenávist k národu jinému. T.G.Masaryk 2. Náš život je spojen s životy ostatních lidí jeho kvalita závisí i na našem pochopení myšlenky o rovnosti mezi lidmi Všichni lidé bratři jsou multikulturní Evropa o lidské soudržnosti, toleranci, rovnosti a spolupráci; Život je plný příkladů i těch o lidské rovnosti, i těch o nerovnosti lidí. Mýlí se ti, kteří si myslí, že si vystačí sami, ale i ti, jež se svou nadřazeností nad ostatními stávají osamocenými. 3. S odlišnými jedinci (ať už mimořádným nadáním nebo různými formami postižení) se kulturní společnost musí naučit komunikovat a žít I lidé s handicapem (postižením) jsou normální lidé, kteří mají své individuální povahové rysy a různé přednosti i nedostatky jako ostatní. Lidé s mentálním postižením jsou stejní jako my, jen něco nedokáží bez naší pomoci. Kvalita společnosti se může měřit podle způsobu, jak se stará o své nejzranitelnější a nejzávislejší. Adrian D. Ward 4. Každý muž a každá žena ve společnosti by měli mít rovné příležitosti, což znamená neexistenci překážek na základě pohlaví Společně se učíme, společně se bavíme, společně si hrajeme, sportujeme i pracujeme rovné šance bez rozdílu pohlaví. Vyvážená účast žen a mužů na rozhodování je základní součástí a podmínkou demokracie. 5. I my budeme jednou staří O úctě ke stáří, ohleduplnosti a toleranci ke starým lidem. Je umění stárnout stejně složité jako umění dospívat? Je setkání generací soubojem? 6. Rovnost, volnost, bratrství pouze heslo jedné velké doby? Revoluce v Evropě co nás spojuje a co odlišuje; odlišná minulost společná budoucnost; Všichni lidé se narodili svobodní a sobě rovni. (z Prohlášení práv lidských a občanských vydaných r ve Francii) 7. Všichni lidé jsou si rovni bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, náboženské vyznání, tělesné či duševní postižení, sexuální orientaci, výši majetku, vzdělání apod. všichni patří k jednomu druhu Homo sapiens člověk rozumný, obdařený rozumem My si především vážíme práva každého člověka žít tak, jak si to sám přeje bez ohledu na to, jak se liší od svých bratrů (úryvek z řeči náčelníka Seattla v souvislosti návrhem, aby byl indiánský kmen Duwamischů umístěn do rezervace) Lidé, v kterých přátelství je jemný cit, ať chodívají do kostelů nebo do mešit, když zapsali se do matriky lásky, mohou bez ráje i beze strachu z pekla žít. (z perské poezie Omar Chajdám)

2 Poznámka: Po zkušenostech z předcházejících ročníků předkládáme tato témata a náměty, z nichž si učitelé vyberou ty, které nejlépe odpovídají věku a zaměření žáků i výtvarnému nebo literárnímu zpracování. Uvedená témata a náměty slouží jako východisko pro vlastní modifikaci. Lze je dále konkretizovat a rozvíjet. Forma práce i technika provedení je libovolná, závazné je pouze zaměření na výtvarné a literární projevy. Důležitá upozornění: doporučený rozsah literárních příspěvků do tří stran A4; autorům poezie doporučujeme zaslat alespoň tři básně; do výtvarné části soutěže nelze zasílat xerokopie prací, pokud neslouží výtvarnému záměru! Termíny Školní kola projektu Evropa ve škole se uskuteční do 31. ledna Krajská kola se budou konat do 15. března 2007: - výsledky krajských kol literární části soutěže včetně oceněných soutěžních prací je třeba zaslat na adresu NIDM MŠMT do , - vybrané výtvarné práce z krajských kol soutěže je třeba zaslat do na adresu SOŠ a SOU Luhačovice Ústřední kolo (vyhodnocení literárních prací) proběhne do 17. dubna 2007 v Praze. Ústřední kolo (vyhodnocení výtvarných prací) proběhne dubna 2007 v Luhačovicích. Setkání účastníků projektu (ústřední přehlídka) se uskuteční ve čtvrtek a pátek v Luhačovicích. Průběh soutěže, adresy pro zasílání prací Nejlepší výtvarné a literární práce z předvýběru na školách (ze školních kol projektu) zašlou školy na adresy organizátorů krajských kol nejpozději do 10. února Předvýběr prací je nutný - prosíme, nezasílejte do krajských kol práce, jejichž kvalitu nepotvrdilo odborné posouzení ve školním kole! Adresář organizátorů krajských kol Je součástí těchto propozic a bude rovněž k dispozici na internetové stránce projektu Evropa ve škole na adrese: Informace o organizátorech krajských kol soutěže podají též oddělení mládeže, tělovýchovy (a sportu) příslušných krajských úřadů. Vybrané výtvarné práce z krajských kol zašlou organizátoři těchto kol spolu s registračními kartami prací nejpozději do 6. dubna 2007 (organizátoři ústředního kola potřebují čas na evidenci a přípravu na hodnocení!) na adresu organizátora ústředního kola: PhDr. Ivan Semela, SOŠ a SOU, Masarykova 101, Luhačovice, kde budou ve dnech dubna 2007 vybrány nejlepší práce 54. ročníku projektu. Práce zaslané ze školních kol přímo do ústředního kola nebudou hodnoceny! Výsledková listina bude zveřejněna na internetové stránce projektu Evropa ve škole na adrese: Literární práce z krajských kol zašlou organizátoři těchto kol nejpozději do 31. března 2007 (porotci musí mít čas na důkladné přečtení prací) na adresu: PaedDr. Eva Schneiderová, NIDM MŠMT, Sámova 3, Praha 10, , tel Práce zaslané po 1. dubnu nebudou do soutěže zařazeny! Vyhodnocení literárních prací proběhne v Praze do Výsledková listina bude zveřejněna na internetové stránce Vyhlášení nejlepších výtvarných i literárních prací se uskuteční v Luhačovicích ve čtvrtek 31. května 2007 u příležitosti vernisáže výstavy výtvarných prací a dvoudenního setkání účastníků projektu. Autoři nejlepších výtvarných i literárních prací budou včas pozváni. GARANTEM ÚSTŘEDNÍ PŘEHLÍDKY JE: PhDr. Ivan Semela, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Masarykova 101, Luhačovice; tel: ; Označení prací Prosíme, aby každá soutěžní práce byla doplněna Registrační kartou, čitelně a kompletně (!) vyplněnou. Žádáme organizátory školních kol o vyplnění STATISTIKY, která je součástí registrační karty (stačí vyplnit jednu statistiku za celou školu v případě, že škola bude obesílat krajské kolo více pracemi). Statistické údaje poslouží organizátorovi krajského kola k sestavení celkové statistiky kraje a následně NIDM MŠMT k vyplnění souhrnných statistik za celou Českou republiku. Upozorňujeme, že soutěžní výtvarné i literární práce zůstávají majetkem organizátorů. V zájmu propagace soutěže mohou být publikovány, reprodukovány, vystaveny či jinak prezentovány dle uvážení organizátora, případně využity pro archivaci výsledků, výzdobu veřejných zařízení atp., a to bez jakýchkoliv finančních nároků ze strany autorů. Hodnocení a ocenění prací Odborná porota v ústředním kole vyhodnotí práce a navrhne autory k ocenění na národní i celoevropské úrovni. Mládež z vyšších věkových kategorií může jako jednu z hlavních cen získat několikadenní účast na evropských shromážděních vítězů v různých zemích Evropy. Dalším oceněním jsou věcné odměny z finančních prostředků MŠMT jako vyhlašovatele soutěže, případně od sponzorů. Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Talentcentrum Sámova 3, Praha 10 tel.: , fax: , 2

3 Příloha č. 1 Registrační karta pro jednotlivé práce projektu Evropa ve škole registrační kartu vyplňuje žák (vyučující) již ve školním kole - registrační karta je součástí každé práce (nebo souboru prací, který má být posuzován jako celek). Věková kategorie - výtvarníci (zatrhněte): 1. (4-8 let) 2. (9-12 let) 3. (13-16 let) 4. (17-21 let) Věková kategorie literáti (zatrhněte): 1. (6-11 let) 2. (12-14 let) 3. (15-17 let) 4. (18-21 let) Věk autora....studijní ročník školy:... Práce (zatrhněte): Výtvarná Literární Název práce... Zpracovávané téma (vypište): Jméno autora (autorů) Škola Adresa školy.....psč Tel. s předčíslím, fax, ... Jméno vyučujícího !!!!!!!!!!!VYPLNÍ POUZE 3. a 4. VĚKOVÁ KATEGORIE!!!!!!! Bydliště žáka - adresa... PSČ Tel., fax, (lze i na rodiče do zaměstnání)... Jazykové znalosti (stupeň) !!!!!!!!!!!!!!VYPLNÍ POUZE 4. VĚKOVÁ KATEGORIE!!!!!! Podpis žáka (učitele) POČET PRACÍ, KTERÉ SOUTĚŽILY VE ŠKOLNÍM KOLE: vyplní organizátor školního kola (stačí jednou v případě zaslání více prací do krajského kola) a zašle organizátorovi krajského kola Druh prací/kategorie 1. kat. 2. kat. 3. kat. 4. kat. Podpis organizátora školního kola 3

4 Adresář organizátorů krajských kol soutěže Evropa ve škole /2007 Příloha č. 2 Kraj Kontaktní adresa Odpovědný pracovník, tel., PRAHA Biskupská Praha 1 PaedDr. Petra Havlíčková tel.: , fax: STŘEDOČESKÝ ÚSTECKÝ LIBERECKÝ PLZEŇSKÝ Literární část Výtvarná část KARLOVARSKÝ JIHOČESKÝ VYSOČINA III. základní škola Vorlina U Vorliny Vlašim Základní škola Neštěmická Ústí nad Labem 1.základní škola Karla Jeřábka Roudnice nad Labem Frýdlantská Liberec 1 Jagellonská Plzeň Dům dětí a mládeže Čankovská Karlovy Vary tel Základní škola M. Jana Husa Kostnická Husinec Masarykovo náměstí 1313/ Třebíč KRÁLOVÉHRADECKÝ Dům dětí a mládeže Déčko Zámecká Náchod PARDUBICKÝ Krajská knihovna - oddělení kulturních služeb, Sukova třída Pardubice JIHOMORAVSKÝ ZLÍNSKÝ OLOMOUCKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ Gymnázium Sady 28. října Břeclav Střední odborná škola a SOU Masarykova Luhačovice Dům dětí a mládeže odd. výtvarné výchovy Třída 17. listopadu Olomouc SVČ Korunka Korunní Ostrava Mariánské Hory Mgr. Alena Bucharová tel.: , Mgr. Ilona Kadrabová tel.: , Mgr. Alena Burešová tel.: fax: Libuše Hájková tel.: Mgr. Jaroslava Spěváčková tel.: fax: Mgr. Valtr Beneš tel.: , Konečná 904/4, Karlovy Vary Mgr. Václav Kuneš tel.: fax: Vlastislav Malý tel.: fax: Martina Švorčíková tel.: Jana Línková výtv. část, Hana Cihlová lit.č. tel.: , fax: Mgr. Božena Uhrová tel.: ( domů) PhDr. Ivan Semela tel.: Vladimír Janek tel.: Olga Jancíková tel.: ,

5 Statistika (vyplní organizátor krajského kola a zašle na adresu: Mgr. Barbora Šteflová, NIDM MŠMT, Sámova 3, Praha 10, ) Příloha č. 3 Počet škol, které se soutěže zúčastnily v kraji:... Počet prací, které soutěžily ve všech školních kolech kraje: Druh prací/kategorie 1. kat. 2. kat. 3. kat. 4. kat. Počet prací, které soutěžily v krajském kole Druh prací/kategorie 1. kat. 2. kat. 3. kat. 4. kat. Stručná zpráva o průběhu krajského kola (propagace v kraji, výstava, spolupráce s krajským úřadem atp.): Krajský organizátor (jméno a příjmení, název organizace): Kontaktní adresa včetně PSČ: Tel., fax, Podpis:... 5

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Soutěže v cizích jazycích (němčina, angličtina, francouzština, španělština, ruština a latina) 2014/2015 p r o p o z i c e

Soutěže v cizích jazycích (němčina, angličtina, francouzština, španělština, ruština a latina) 2014/2015 p r o p o z i c e árodní institut pro další vzdělávání, (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dále jen IDV ) Soutěže v cizích jazycích (němčina, angličtina, francouzština, španělština, ruština a latina)

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU ENERSOL PROGRAM ENERSOL 2015 Jak žáci středních škol hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření k energetickým úsporám a snižování emisí v dopravě ve svém okolí PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Jihočeské neziskovky se také nedají...

Jihočeské neziskovky se také nedají... LEDEN 2015 ZDARMA * ANNO JČK založena 2010 * Projekty * Fotozastavení * Publikace vydávané v jižních Čechách * Nové publikace * Soutěž školních novin * Představujeme Jihočeské neziskovky se také nedají...

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 15 635/2006-51

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 15 635/2006-51 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 15 635/2006-51 Soutěže a přehlídky ve školním roce 2006/2007 Níže uvedený přehled obsahuje soutěže a přehlídky (dále jen soutěže ), které MŠMT pro příští

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2008 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Bulletin č.4. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. www.zdravotnickeodbory.cz 26. 4. 2010 Radka Sokolová se stala. Půjdu volit!

Bulletin č.4. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. www.zdravotnickeodbory.cz 26. 4. 2010 Radka Sokolová se stala. Půjdu volit! Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Bulletin č.4 www.zdravotnickeodbory.cz 26. 4. 2010 Radka Sokolová se stala místopředsedkyní ČMKOS Delegáti V. sjezdu Českomoravské konfederace odborových

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE. Obsah kapitoly:

4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE. Obsah kapitoly: 4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE Obsah kapitoly: AKTUALITY V ELEKTRONICKÝCH MATERIÁLECH... 28 ATLETICKÝ ČTYŘBOJ... 29 ATLETICKÝ TROJBOJ PRO 1. ST. ZÁKLADNÍCH ŠKOL... 30 KINDERIÁDA ATLETICKÁ SOUTĚŽ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více