Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ"

Transkript

1 Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ NAUTILUS Naučíme tě učit se aneb Jak nemít ze školy ponorku Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Nauč se učit se (rozvoj klíčové kompetence k učení) CZ.1.07/1.1.00/ Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 2 OBSAH Úvodní slovo Kompetence k učení v projektu NAUTILUS... 4 Test klíčové kompetence k učení Pracovní sešit Ostrovní dobrodružství E-learningový kurz NAUTILUS s detektivem Vrbou Začlenění témat do pracovních materiálů pro žáky Použitá literatura a další zdroje Autoři: PhDr. Jitka Fořtíková, Mgr. Hana Hradilová, Mgr. Zuzana Týnková, Mgr. Andrea Vedralová Vydavatel: s. r. o., Pobřežní 34, Praha 8 Rok vydání: 2012 Vydavatel dává svolení k využívání i kopírování částí publikace, a to výhradně bezúplatně ke vzdělávacím účelům.

3 3 Milé kolegyně a kolegové, v projektu Nautilus (Naučíme Tě Učit Se) jsme pro Vaše žáky připravili učební materiály, které Vám pomohou v rozvoji jejich dovednosti učit se. Pro snazší a úspěšné využití těchto materiálů ve výuce je pro Vás připravena i tato metodická příručka. Cílem manuálu je představit Vám naše komplexní pojetí klíčové kompetence k učení a jednotlivé materiály do výuky pro rozvoj této kompetence, které projekt nabízí. Test klíčové kompetence k učení, pracovní sešit i e-learningový kurz jsou primárně určeny pro žáky v období přechodu z prvního na druhý stupeň základní školy, tedy pro žáky pátých a šestých ročníků. Využít je však můžete s úspěchem i v ročníku sedmém. Mezi nejlepší způsoby, jak si osvojit nové postupy, patří samozřejmě vlastní zážitek. Předpokládáme proto, že pro mnohé z Vás bude tento manuál sloužit jako doplněk k prezenčním i e-learningovým kurzům, které jsme pro Vás v projektu Nautilus připravili. Metodická doporučení a postupy, jež materiál nabízí, pak můžete tvořivě využívat při rozvoji studijních dovedností svých žáků s hlubším porozuměním tématu. Přejeme Vám i vašim žákům mnoho úspěchů a příjemných zážitků při učení. Autoři Poznámky: 1. Pokud je v textu použito slovo žák, rozumí se jím také žákyně. Stejně tak se v textu používá slovo učitel, kterým se rozumí profesní skupina, tzn. učitel i učitelka 2. V textu jsou používané tyto zkratky: PS (pracovní sešit), EL (e-learningový kurz), KK (klíčová kompetence k učení).

4 4 Kompetence k učení v projektu Nautilus Žáci přicházejí do školy s mnoha individuálními zkušenostmi z oblasti školního, ale především neformálního učení. V průběhu svého života se dokázali, ať již sami, nebo prostřednictvím lidí ze svého okolí, naučit mnoho potřebných dovedností i znalostí. Každý z nich má pro učení specifické schopnosti a používá vlastní postupy a strategie. V budoucnu bude klást rychle se měnící globalizovaná společnost vysoké nároky na jejich schopnosti učit se novému v závislosti na jejich dalším profesním i osobním směřování. Tyto nároky si s ohledem na dynamiku vývoje mnoha vědních oborů i společnosti samé nejspíš nedokážeme dnes představit. Jaká je tedy při rozvoji kompetence k učení žáků úloha školy a učitelů? Koncepce vyučovacích i metodických materiálů vytvořených v rámci projektu Nautilus, která vychází ze zkušeností žáků a učitelů i platných školských dokumentů, vede žáky k tomu, aby nahlédli svou schopnost učit se v kontextu celoživotního učení, navázali na své dosavadní zkušenosti z formálního i neformálního učení a vědomě je chtěli a dokázali dále rozvíjet. Koncepce obsahuje dvanáct oblastí, které jsou v praxi nedílnou součástí schopnosti učit se: Motivace k učení Metakognice a učební styl Organizace a plánování Paměť a koncentrace Myšlenkové operace Kreativita Kritické myšlení, práce s textem Psaní poznámek Informační zdroje a práce s nimi Písemná prezentace Ústní prezentace Osobnostní předpoklady Motivace k učení Motivací rozumíme hybnou sílu, která usměrňuje chování a jednání (z latinského movere = hýbati). Chápeme ji tedy jakou nezbytnou aktivitu na straně žáka při učení, a proto toto téma často zařazujeme na úvod jednotlivých pracovních materiálů pro žáky a opakovaně se objevuje i v kapitolách dalších. Žáky vedeme k náhledu na učení v širokých souvislostech. S motivací souvisí i hloubkový či povrchový přístup žáků k učení a z něj vyplývající jejich učební strategie, které jsou také součástí této oblasti. Pozornost žáků obracíme k vlastnímu učení prostřednictvím sebehodnocení a přijímání hodnotící zpětné vazby z okolí. V souvislosti s hodnocením nabízíme žákům způsob přijímání vlastních chyb při učení jako přirozenou součást učebního procesu a informaci pro další postup. Metakognice a vlastní učební styl Rozvoj metakognice, jako schopnosti vhledu do vlastního procesu učení, jeho zhodnocení a zefektivnění, je jedním z předpokladů vědomého rozvoje kompetence k učení žáka. Bez této schopnosti nedojde u žáků k zvnitřnění nových znalostí o procesu učení a jejich začlenění do vlastního učení, proto je toto téma součástí každé z lekcí či kapitol. Pro žáky pojmenováváme metakognici jako přemýšlení o vlastním učení. Zprostředkujeme jim zde v praktické podobě i základní informace o individuálním učebním stylu se zaměřením na smyslovou percepci (učební styl s preferencí vizuálního, auditivního či kinestetického/taktilního kanálu vnímání) a globální či analytický přístup.

5 5 Organizace a plánování Schopnost stanovení vlastních priorit a cílů a vytvoření plánu k jejich dosažení je potřebná také při studiu. Neméně důležité je zajištění si vhodných podmínek pro jejich uskutečnění a správné časové rozvržení. V této oblasti jsou žáci vedeni k promyšlenému plánování i realizaci svých cílů nejen ve škole. Jsou také vedeni k správným reakcím na možné neúspěchy, nutné změny a stresové situace. Paměť a koncentrace Bez paměti si učení lze těžko představit. Také schopnost koncentrace je pro vědomé učení nezbytná. Koncentraci pozornosti chápeme jako zaměřenost a soustředěnost duševní činnosti na objekt nebo děj. Pozornost s pamětí úzce souvisí. Pracovní materiály vedou žáky k osvojení principů efektivního učení doma i ve škole. Nabízejí jim výběr koncentračních technik i způsobů relaxace. Praktickou pomůckou jsou i návody na vytváření vlastních mnemotechnických pomůcek. Myšlenkové operace Dovedností užívat vhodně myšlenkové operace pro učení rozumíme žákovy předpoklady pro kvalitní učení pomocí analyticko-syntetických postupů a logického myšlení. Jde především o schopnost pozorování, kategorizace, sumarizace a zobecňování, stanovování kritérií, hodnocení a nalézání vztahů, schopnost představivosti i tvorbu analogií a odhad. Vzhledem k rozsahu oblasti i zaměření projektu jsou žáci vedeni zejména k reflexi těchto myšlenkových operací a jejich vědomému užívání při učení a řešení problémů. Kreativita Kreativitou rozumíme soubor schopností umožňujících produkci nových, neobvyklých, ale užitečných řešení a myšlenek. V pracovních materiálech je pokryta jak ve verbální, tak i neverbální rovině. Žáci jsou metodami podporujícími tvořivost vedeni k rozvoji fluence myšlení (plynulosti toku nápadů), jeho flexibilitě i originalitě. Vzhledem k technickému omezení zpětné vazby při použití on-line prostředí jsou tyto metody zahrnuty zejména do pracovních materiálů pro prezenční využití. Kritické myšlení, práce s textem Kritické myšlení chápeme jako myšlení nezávislé, které žák provádí samostatně a které má vztah k jeho individuálním myšlenkám. Patří sem schopnost identifikovat skutečnost a subjektivní názor, určení relevance, celistvosti a přesnosti uvedených informací, stanovení výhod a nevýhod i posouzení důvěryhodnosti zdroje. Žáci jsou vedeni k rozvoji těchto dovedností i v neverbální rovině, ale zejména při práci s textem. Seznamují se s účinnými metodami získávání informací z textu. Jsou vedeni k aktivnímu čtení, tvorbě otázek i deduktivnímu způsobu práce. Psaní poznámek Psaní poznámek je důležitou součástí procesu učení jak ve škole, tak mimo ni. Ochota a/nebo zvyk dělat si poznámky vypovídají o způsobu zpracování a uchování informací, částečně také o plánování (poznámky jako externí paměť pro budoucnost). Žáci si mohou vyzkoušet i méně obvyklé způsoby psaní poznámek, jako je tvorba myšlenkových map. Informační zdroje a práce s nimi V této oblasti se zaměřujeme na schopnosti žáka pracovat s informacemi v tištěných a elektronických materiálech. Patří sem zejména účelné a bezpečné vyhledávání informací v knihovně a na internetu, posuzování důvěryhodnosti informace podle jejího zdroje i obsahu a odlišení primárních a druhotných informačních zdrojů. Pozornost je věnována také dovednosti citovat primární zdroj informací.

6 6 Písemná prezentace Písemná prezentace vyžaduje zejména schopnost plánování, přípravy a realizace písemného materiálu (zohlednění předmětu, účelu, volby vhodného jazyka, formy a doplňkového materiálu, soudržnost písemného projevu). Žáci jsou seznámeni s postupy pro zvládnutí těchto i dalších formálních dovedností, které s písemným prezentováním souvisejí. Jsou vedeni k využití těchto postupů v praxi. Součástí této oblasti je také obecná příprava žáků na formu písemného ověřování jejich znalostí. Ústní prezentace Schopnost prezentovat získané poznatky ústní formou představují především verbální vyjadřování, neverbální projev a práce se zpětnou vazbou. Pracovní materiály vedou žáky k zvládnutí ústní prezentace ve všech těchto oblastech. Připravují je na mluvený projev před rozmanitým publikem i prezentaci s využitím audiovizuální techniky. Zmíněny jsou praktické tipy, příklady z praxe i rady, jak vyzrát na trému. Osobnostní předpoklady Osobnostní předpoklady pro učení jako soubor interpersonálních a intrapersonálních dovedností zaměřujeme na vyjasnění hodnot, hledání silných stránek žáka a rozvoj spolupráce při učení s druhými. Z osobnostních předpokladů intrapersonálních je důraz kladen na aktivní přístup, převzetí odpovědnosti za vlastní učení, rozvoj vytrvalosti a sebejistoty. Do skupiny interpersonálních dovedností pak řadíme schopnost spolupráce, komunikace a empatie při učení. Některým popsaným oblastem je věnována samostatná lekce či kapitola, jiné prostupují pracovními materiály a žáci s nimi pracují průběžně. Všechny materiály připravené v projektu neobsahují každou z oblastí a vzájemně se tak doplňují. Informace v nich se překrývají pouze částečně a jsou žákům podávány rozmanitými formami tak, abyste mohli s žáky využít pracovní sešity i e-learningovou formu vzdělávání a obsah nebyl totožný. Pro ověřování úrovně kompetence učení žáků v testu jsme vybrali zúžený modul deseti oblastí (testových domén), které lze v rámci nastavených parametrů testového prostředí kompetentně změřit. Přehledné začlenění jednotlivých oblastí do konkrétních výstupů projektu ukazuje tabulka na straně 48.

7 7 Přiřazení oblastí kompetence k učení projektu Nautilus k RVP ZŠ Projekt Nautilus RVP pro ZŠ Motivace k učení Motivace Formální a neformální učení Hloubkový a povrchový styl učení - má pozitivní vztah k učení; - řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení; - kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Strategie učení Učení v souvislostech Získávání zpětné vazby Hodnocení, sebehodnocení Práce s chybou Metakognice a vlastní učební styl Metakognice Individuální US VAK, globální / analytický - poznává smysl a cíl učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich; - vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie Organizace a plánování Stanovení cílů, priorit - plánuje, organizuje své učení; - naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit Plánování Časové rozvržení Rozhodování, řešení změn Zvládání stresu Zvládání neúspěchu Paměť a koncentrace Koncentrační a relaxační techniky - vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie Paměť Efektivní učení

8 8 Myšlenkové operace Pozorování Kategorizace, třídění Sumarizace (shrnutí podstatného) - operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy Zobecňování; Stanovení kritérií; Hodnocení, stanovení priorit a pořadí; Nalézání vztahů; Určování příčin a následků; Odhad (predikce); Tvorba analogií Kreativita Fluence myšlení (plynulost toku nápadů) - efektivně využívá informace v tvůrčích činnostech a praktickém životě Flexibilita myšlení Originalita myšlení, modifikační techniky Kreativní řešení problémů Kritické myšlení, práce s textem Deduktivní myšlení Formulace otázek - samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti Přesnost, celistvost informace Hodnocení informací, důvěryhodnost Stanovení výhod a nevýhod Identifikace skutečnosti a mínění (názorů) Určení relevance Posouzení důvěryhodnosti zdroje Nalézání nesrovnalostí v textu a argumentaci Psaní poznámek Psaní poznámek ve škole i doma Specifické metody např. mentální mapování, I.N.S.E.R.T. - třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě Třídění a organizování poznámek

9 9 Informační zdroje a práce s nimi Knihovnické a elektronické informační systémy - vyhledává informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě Vyhledávání informací klíčová slova, operátory Netiketa, autorské právo Citace zdroje Písemná prezentace je obsahem kompetence komunikativní Plánování, příprava a realizace písemného projevu Příprava na písemný test Ústní prezentace je obsahem kompetence komunikativní Příprava a realizace ústní prezentace Vokální podání, gesta, mimika Audiovizuální prezentace Získání a vyhodnocení zpětné vazby Zvládnutí trémy Osobnostní předpoklady Analýza silných stránek - řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení Vyjasnění hodnot Rozvoj osobního rámce pro aktivní přístup Principy spolupráce, komunikace Rozvoj empatie a tolerance při učení Učební kontrakt Poznámka: S využitím Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v aktuálním znění.

10 10 Test klíčové kompetence k učení Projekt NAUTILUS nabízí také diagnostický nástroj, který měří žákovu schopnost učit se. Jak bychom mohli klíčovou kompetenci k učení zlepšovat, kdybychom nemohli změřit, jaká je její aktuální úroveň? Test primárně přinese informace o úrovni kompetence k učení samotnému žákovi, může ovšem stejně dobře posloužit učitelům jako zpětná vazba pro sledování úrovně a rozvoje souboru učebních dovedností v průběhu studia. V rámci projektu je vhodné využít test pro každého žáka dvakrát. Poprvé žák projde testem před zapojením do projektových aktivit, aby změřil svou vstupní úroveň. Druhé měření by mohl provést na konci projektových aktivit, do kterých se zapojil, aby mohl porovnat, jak mu aktivity projektu pomohly ke zlepšení cílové kompetence. Test je vytvořen tak, aby hodnotnou informaci o úrovni jeho studijních dovedností i doporučení pro jejich další rozvoj žákovi přinesl i v rámci jednorázového měření. Kompetence k učení není jedna izolovaná dovednost, je komplexem celé řady dílčích dovedností. Proto test neměří jen jednu veličinu, ale nabízí deset dílčích testových domén (oblastí), které měří nejen různé učební dovednosti, ale i postoje žáka a jeho přístup k učení. Z toho důvodu test obsahuje dvě základní části: testovou a dotazníkovou. Testová část měří žákovy schopnosti, dovednosti a studijní potenciál prostřednictvím praktických úloh. Dotazníková část hodnotí více postojovou charakteristiku a osobnostní profil žáka. Žák si zde vybírá na čtyřbodové škále, jak dané tvrzení odpovídá jeho přístupu a postoji k učení. V rámci vývoje testu jsme analyzovali všech dvanáct oblastí kompetence k učení dle koncepce projektu NAUTILUS a následně jsme vybrali zúžený modul deseti oblastí (testových domén), které můžeme v rámci nastavených parametrů testového prostředí kvalifikovaně změřit. Test klíčové kompetence k učení obsahuje následujících 10 oblastí: - myšlenkové operace - kritické myšlení - paměť a koncentrace - informační zdroje a práce s nimi - organizace a plánování - osobnostní předpoklady (interpersonální a intrapersonální charakteristiky) - motivace k učení - metakognice a učební styl - ústní a písemná prezentace - práce s textem a psaní poznámek Pozitiva a rizika vývoje testu Výhodou nabízeného testu je především jeho schopnost hodnotit 10 v 1 měří deset oblastí kompetence k učení jedním uceleným nástrojem. Žák tak bude moci v cca 90 minutách svého času (tedy během dvou vyučovacích hodin) zjistit, jak je na tom v deseti oblastech, které jsou součástí komplexu dovedností tvořících kompetenci k učení. Bude moci snadno posoudit, jak vypadá profil jeho klíčové kompetence k učení (výstupem bude grafické znázornění všech dílčích dosažených výsledků). Uvidí také, jaká je jeho aktuální úroveň těchto studijních dovedností v porovnání s širokým spektrem testovaných žáků, přičemž však nebude konfrontován s porovnáváním výsledků mezi jednotlivými žáky. Další výhodu přináší on-line podoba testu jeho uživatelsky přívětivé prostředí pro žáky, dostupnost, možnost okamžitého získání výsledků (test je zpracováván a automaticky vyhodnocován v on-line prostředí, výstupy lze tisknout i ukládat k dalšímu použití). Jsme si ale také vědomi, že zmíněných deset oblastí lze jen obtížně komplexně změřit jedním souborným nástrojem, o to více, že na většinu těchto oblastí již existují samostatné, obsažnější diagnostické metody.

11 11 Snažíme se přesto, aby zúžená podoba nástroje pro jednotlivé oblasti byla co možná nejpřesnější, aby žákovi skutečně přinesla individualizovaný výsledek. Věříme také, že položky testu jsou co možná nejvíce variabilní, aby test žáky také bavil. Zájem o předložený nástroj, jak doufáme, zvýší kvalitu jeho zpracování žákem. Cílová skupina testu Cílovou skupinou pro test jsou žáci 5. a 6. ročníků základní školy (nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií), případně žáci 7. ročníku. Samostatný test v rámci projektu nabízíme i starší věkové kategorii žáků. Popis pojetí jednotlivých domén testu klíčové kompetence k učení Jsme si vědomi omezení, které přinášejí testové položky v on-line prostředí s nemožností individuálního vyhodnocení výsledků hodnotitelem (test je vyhodnocován v rámci přednastavení automaticky), proto jsou některé domény testu pojaty úžeji, než by bylo zapotřebí pro jejich obecnější vyhodnocení. Následující popisy oblastí kompetence k učení tedy nepřinášejí komplexní pojetí zvolených 10 domén klíčové kompetence k učení, ale upravené pojetí odpovídající možnostem testového zadání. 1. Myšlenkové operace Tato oblast je v testu pokryta jak ve verbální, tak v neverbální rovině. Jde především o schopnosti kategorizace a zobecňování, stanovení kritérií a nalézání vztahů. V neverbální oblasti test hodnotí schopnost prostorové a plošné představivosti (rozstříhané tvary, výřezy v obrázcích), hledání souvislostí mezi geometrickými tvary, tvorbu obrázkových analogií atp. Zejména neverbální oblast odpovídá obecnějšímu zaměření kompetence k učení, než nabízejí projektové učební materiály. 2. Kritické myšlení Tuto doménu pokrývají úlohy hodnotící schopnost rozlišení mínění (subjektivní názor) a faktů (objektivní skutečnosti). Schopnost žáka pracovat s informacemi ověřují úlohy na hledání nesrovnalostí a rozporů v předložené informaci a oblast praktického úsudku řešení nesrovnalostí v předložených obrázcích (např. chybějící stín). 3. Paměť a koncentrace Úlohy na koncentraci pozornosti jsou typově úkoly, které žákům v rychlém sledu předkládají předměty, a cílem je co nejrychleji reagovat na jejich vymezené znaky, tvary, barvy. Paměť pro účely předloženého testu definujeme jako schopnost ukládat, uchovávat a následně si podle potřeby vybavovat informace. V testu jsme vytvořili položky reagující zejména na krátkodobou paměť vizuální (zapamatování si schématu, obrázku apod., reprodukce či identifikování viděného). Tuto oblast naplňují úlohy Brainbox (rekapitulace viděného na obrázku na základě otázek týkajících se obrázku). Střednědobou paměť testuje soubor úloh Příběh. 4. Informační zdroje a práce s nimi V této oblasti se zaměřujeme na schopnosti studenta pracovat s informacemi v tištěných a elektronických materiálech (znalost účelu, práce s citací). Do této domény patří také posuzování důvěryhodnosti informace podle jejího zdroje a obsahu a vyhledávání v knihovně a na internetu. 5. Organizace a plánování Organizaci učení chápeme v pojetí testu jako schopnost žáka stanovit si konkrétní cíl (naučit se na písemku, osvojit si slovíčka z 8. lekce, sestavit model sluneční soustavy), plánovat si učení a pak podle plánu postupovat. Položky se ptají na strategie, které žák při plánování učení volí (organizovaný x nárazový styl učení). Součástí běžné přípravy žáka jsou také domácí úkoly, tady zkoumáme žákův postoj k nim. Do této oblasti testu jsme zařadili i odolnost vůči stresu (paralyzování x vyburcování) a schopnost pracovat s časem.

12 12 6. Osobnostní předpoklady pro učení (interpersonální a intrapersonální dovednosti) Osobnostní předpoklady zahrnují dvě samostatné domény, které popisují kvality osobnosti ve směru dovnitř (intrapersonální kvality) a ven (spolupráce při učení). Do intrapersonálních kvalit řadíme analýzu silných stránek, schopnost překonávat překážky při učení náročného učiva a vlastní odpovědnost za učení. Spoluprací při učení míníme schopnost komunikace s druhými, naslouchání a princip spolupráce. 7. Motivace k učení V této oblasti si klademe otázku, co to je, co žáka vede, pudí či nutí se učit. Zvolili jsme tři hlavní motivační ohniska. Jsou to: a) učení, ve kterém žák vidí smysl, b) význam a role tématu (atraktivita x neatraktivita školní látky) a c) poměr mezi vnitřní a vnější motivací k učení (touha poznávat x vnější požadavky). 8. Metakognice a učební styl V našem pojetí představuje tři základní subdomény: 1) způsob zpracování informací (hloubkový x povrchový přístup k učení souvisí také s učebním stylem) 2) plánování a efektivita učení (plánování učení a získávání zpětné vazby o vlastním učení) 3) schopnost zvládání náročného učiva, stresu při učení (předvídání výsledků procesu učení). Podobně jako jiné domény vede i tato k zamyšlení žáka nad jeho přístupem k práci a zodpovědnosti za učení obecně. 9. Ústní a písemná prezentace Schopnost prezentovat získané poznatky ústní formou představují především verbální vyjadřování, neverbální projev a práce se zpětnou vazbou. Hodnocení v rámci testu zahrnuje schopnost plánování písemného materiálu (zohlednění předmětu, publika, účelu, volby vhodného jazyka), schopnost udržení soudržnosti písemného projevu (např. napsat atraktivní úvod, rozvést plynulý děj a následně jej vhodně uzavřít) a přípravy na písemné testy. 10. Práce s textem, psaní poznámek Doména zkoumá způsob, kterým žák informaci zachycuje, kóduje a uchovává. Zkoumá, jak žák kóduje informace do psané podoby což probíhá většinou během vyučování (formou psaní poznámek), ale i mimo školu. Pro účely tohoto testu rozumíme psanou podobou jak klasický text, tak nejrůznější poznámky, náčrtky, myšlenkové mapy apod. Doménu tvoří tři oblasti, ve kterých se blíže zaměřujeme na to: a) zda a jakým způsobem žák informace strukturuje, b) zda a nakolik uplatňuje vlastní systém při tvorbě poznámek a c) co ho k psaní poznámek vede (povinnost x zájem). První tři domény z tohoto popisu jsou zahrnuty do testové části; zbylé tvoří dotazníkovou část testu. V průběhu celého testu se v jednotlivých úlohách některé oblasti prolínají. Vyhodnocení testu pro žáka Žák obdrží v rámci absolvování celého testu dvě základní hodnocení: 1) souhrnný skór za všechny domény testu i dotazníku testu kompetence k učení; 2) individualizovanou informaci o svých výsledcích včetně doporučení, jak se dále rozvíjet v dílčích 10 testovaných oblastech klíčové kompetence k učení. Obsahem je: Grafické znázornění profilů jednotlivých dovedností a postojů žáka v rámci měřené kompetence k učení. U každé z 10 oblastí také slovní zhodnocení dané oblasti v podobě popisu, jak vypadá 100% zvládnutí dané kompetence. K slovnímu hodnocení také teploměr znázorňující, na jaké hladině mezi dvěma extrémy se aktuálně jeho daná schopnost nachází. Doporučení, jak lze konkrétní oblast zlepšovat/trénovat/měnit. Předpokládáme možnost administrace testu ve dvou samostatných částech (testová a dotazníková část). Celkové vyhodnocení ale žáci dostanou až ve chvíli, kdy vyplní obě části testu, protože některé části se prolínají a nelze je tedy vyhodnotit samostatně.

13 13 Pracovní sešit Ostrovní dobrodružství To, že držíte v rukou pracovní sešit (resp. metodický materiál k němu), znamená, že téma učení se považujete za důležité. Nabízíme vám proto ve formě příběhu účinný materiál pro práci se skupinou žáků (třídou), ať již k výuce zaměřené primárně na rozvoj studijních dovedností, nebo k rozvíjení těchto dovedností při běžné výuce většiny vyučovacích předmětů. Kompetenci k učení vnímáme jako komplexní dovednost, která zahrnuje celou řadu oblastí. Dvanáct kapitol pracovního sešitu žákům přibližuje ty nejdůležitější z nich. Jak je sešit koncipován a jak s ním pracovat Pracovní sešit je připraven tak, aby byl univerzálně použitelný. Není vázán na žádný konkrétní vyučovací předmět a jakkoli některá témata budou blízká učitelům určitých aprobací (tomu není možné se zcela vyhnout), může s ním stejně dobře pracovat vyučující libovolného předmětu. Stejně tak je možné, aby se na práci s pracovním sešitem v jedné třídě podílelo více učitelů, kteří si vyberou témata, jež je oslovují, anebo taková, jež je možné dobře propojit právě s daným předmětem. Vzhledem k věkové skupině žáků, pro než je sešit určen, jsme považovali za důležité zdůraznit, že učení je proces, který běžně prožívají mimo školu. Proto jsou učební situace nejprve umístěny do mimoškolního prostředí a teprve následně přenášeny do učení školního. Zde je úloha Vás, učitelů, nezastupitelná. Sešit je dvanáctidílným příběhem čtyř kamarádů, kteří mají možnost vydat se s vědeckou expedicí na ostrov, kde se mnohému učí. Můžete s ním pracovat mnoha způsoby. Může se stát náplní samostatného kurzu, můžete každý týden probrat jednu lekci (nebo její část), můžete ji použít jako úvod do hodiny, můžete celé téma realizovat na adaptačním kurzu či škole v přírodě anebo zvolit jakoukoli, pro Vás vhodnou kombinaci. Ať už zvolíte jakkoli, je dobré začít první lekcí (tématem motivace). Jednotlivé lekce jsou sice dále seřazeny v logickém sledu, není však bezpodmínečně nutné, abyste toto pořadí zachovávali. Jen vy sami nejlépe znáte své žáky a víte, co potřebují. Vybírejte tedy žákům ta cvičení, která jsou pro ně užitečná. Není nutné probrat s dětmi úplně vše, některá cvičení můžete zařadit jako doplňková, některá vynechat. Volnost, s níž můžete s tímto materiálem nakládat, je totiž zcela v duchu našeho přesvědčení, že každý se učíme trochu jinak a že neexistuje jediný správný postup vhodný pro každého. V celém sešitě je kladen důraz na metakognici. Ptejte se žáků, jak se učí oni sami, neboť poznání sebe sama a tedy i vlastního způsobu učení je klíčem k úspěšnému učení. Jen výjimečně proto najdete v metodice správné řešení. Jde nám především o poznání procesu učení jako takového, nikoli o nalezení jediného správného řešení, které ostatně většinou neexistuje. Mějte proto prosím na paměti, že reflexe a diskuze nad růzností odpovědí je nesmírně důležitou součástí práce s žáky. Právě vědomí této různosti bude obohacením jak pro žáky samotné, tak i pro Vás. Získáte tak větší přehled o tom, jak se Vaši žáci učí, a tím také, jak jim lépe vědění předávat. Za velmi důležité považujeme vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém jedině mohou žáci otevřeně a spontánně objevovat své učení. Nehodnoťte tedy prosím jejich odpovědi a ponechte jim možnost bezpečně se vyjádřit.

14 14 Struktura lekcí Každá lekce začíná úvodním textem. Mimoškolní příběh je úvodem do tématu a první úkoly směřují buď přímo k článku, či z něj vycházejí. Teprve následně se téma obrací do školní praxe. V červeně ohraničených rámečcích (šipkách) po straně naleznete doplňující otázky, tipy a témata přesahující do jednotlivých vyučovacích předmětů či do praxe obecně. Také s nimi můžete pracovat podle své potřeby a zařadit je, pokud to budete považovat za vhodné. V celém sešitě naleznete u jednotlivých cvičení pro snazší orientaci v žákovských aktivitách pět ikon: Diskutujte Úkol Zamysli se Vyzkoušej si Otázka V závěru každé lekce je prostor pro reflexi a závěrečné shrnutí označený modro moudro. Do volného pole si žáci zapíší zobecňující závěr z probrané lekce. Záměrně jsou zde použity pouze nedokončené věty, aby si žáci mohli svými vlastními slovy zapsat podstatné. Námět na možné (nikoli však jediné!) dokončení vět najdete v části věnované jednotlivým kapitolám. Veďte žáky k tomu, aby myšlenku formulovali vlastními slovy. Jejich zápisy se proto budou navzájem lišit a pro žáky bude jejich vzájemné sdílení reflexí obsahu kapitoly i vzájemným obohacením. Druhý barevný obdélník nadepsaný o mně pro mě je prostorem pro reflexi. Měl by obsahovat osobní vyjádření každého žáka o tom, co z tématu si vezme pro sebe. Co je pro něj nové, co ho zaujalo, na čem by chtěl dále pracovat, jak on sám toto téma vnímá, co se o svém učení dozvěděl apod. Ponechte žákům volnost, zda sem chtějí psát (hesla nebo i celé věty) nebo např. kreslit. Ve většině lekcí je ještě prostor zcela volný, se kterým opět můžete naložit mnoha způsoby. Můžete sem zapisovat zajímavé postřehy, které ve třídě zazněly, nechat dětem prostor pro poznámky nebo jej využít jinak.

15 15 Přehled obsahu jednotlivých lekcí PS NAUTILUS Č. lekce Název lekce Oblast KKkU Poslechové texty a materiál pro cvičení 1 Velká Motivace k učení soubor: kapitola_1_úvodní_text příležitost 2 Před odletem Organizace soubor: doprava.wave a plánování 3 Začínáme Paměť a koncentrace soubor: skokan.wave soubor: hudebnas.wave soubor: souřadnice.doc 4 První výpravy Paměť a koncentrace soubor: 4_kimova_hra_zvukove_efekty_wave 5 Masožravky Informační zdroje soubor: kapitola_5_stromy_zabijáci a práce s nimi 6 Kde ty věci jsou? Organizace a plánování soubor: kapitola_6_vzajemne_uceni_mravenci 7 Hodněnožky Metakognice a učební styl souboru kapitola_7_ucebni_styly 8 Domorodci Kritické myšlení, práce s textem 9 Pilot Motivace k učení 10? Myšlenkové operace 11 (Ne)pořádek Psaní poznámek 12 Zpátky doma Písemná a ústní prezentace souboru: kapitola12_referat_priklad_spatne_praxe Poznámka: Všechny poslechové soubory najdete na webových stránkách projektu

16 16 Doporučené metodické postupy k jednotlivým lekcím V doporučených postupech k jednotlivým kapitolám uvádíme konkrétní metodická doporučení pro jednotlivé aktivity, jejich varianty, případně doplňkové aktivity navazující. Kapitola 1 Velká příležitost (téma: motivace) Jak již bylo řečeno výše, doporučujeme touto kapitolou začít. Cílem je seznámit žáky s příběhem a dětskými postavami, které budou vystupovat v celém sešitě. Přivést je k rozpoznání toho, že každý máme jiné motivy pro své činnosti učení nevyjímaje. Ty vycházejí z naší osobní charakteristiky a mnoha dalších okolností. Je dobré o nich vědět, být připraven je pojmenovat a uvědomit si, že některé z nich učení usnadňují, jiné komplikují. Ještě dříve, než se žáci seznámí s textem, můžete zařadit evokační diskuzi k tématu učení. Můžete jim položit otázky, o čem asi celý sešit bude, co už o učení žáci vědí a co se chtějí dozvědět. Užitečné bude, zapíší-li si své odpovědi a porovnají je na závěr kurzu s tím, co se skutečně dozvěděli, a uvidí tak svůj pokrok. Úvodní text Nabízíme vám několik možností, jak se seznámit s příběhem a postavami úvodního textu. Je možné nechat žáky si text přečíst nebo si poslechnout nahrávku (soubor: kapitola_1_úvodní_text). Alternativou je rozdělení žáků do 4 skupin, které necháte sledovat vždy jen jednu postavu (v takovém případě sdělte žákům, že v příběhu vystupují právě čtyři postavy). Žáci si též mohou současně při poslechu barevně podtrhávat v textu, co jednotlivé postavy říkají. Je možné také číst text po částech a nechat žáky předvídat, jak se bude děj vyvíjet. Komiks Do bublin komiksu vepíší (nakreslí) žáci typickou reakci, cokoli, co postavu charakterizuje. Lze citovat z textu, psát vlastními slovy vyjádření, kreslit Porovnejte, jak se jejich vyjádření liší. Prázdný obrys je příležitostí, aby vyjádřili svůj vlastní názor a postoj v podobné situaci. Žáci se též mohou rozdělit do skupin podle toho, s kým se ztotožňují, a hledat, co z takového postoje je jejich vlastní (pravděpodobnou) reakcí a co jejich přáním. SMS zprávy Jak už jsme zmínili, nehledáme jediné správné řešení a právě u tohoto cvičení se žáci nejspíše v odpovědích neshodnou. Diskutujte s nimi, proč si myslí, že autorem je právě ten, koho uvádějí. Vlastní SMS žáků může být vhodným zamyšlením nad tím, koho osloví, na koho se obrátí se žádostí o radu. Tabulka str. 5 Odpovědi do tabulky musí žáci vymyslet sami, nelze je (až na výjimky) nalézt v textu. Při shrnutí položte důraz na to, že každý jsme jiný a každý má své místo v týmu to platí i pro třídu. Tabulka str. 6 Zde žáci vyvodí motivy a doplní je o vlastní pohled. Veďte žáky k zamyšlení nad tím, zda znají své reakce a proč je důležité znát sám sebe i v učení. Jak by se změnila motivace, kdyby děti v příběhu jely na ostrov na dovolenou (za zábavou)?

17 17 Po této části je vhodné zařadit reflexi. Ptejte se, jaké důvody (obecně) mají lidé pro své konání, pro to, aby se něčemu naučili, aby získali nové dovednosti. Každá motivace je legitimní. Všechny naše charakteristiky mají svá pro a proti. Dbejte na to, abyste skončili reflexi pozitivně. Úkol navíc: Jakmile budou mít žáci vytvořeny charakteristiky dětí, můžete zařadit jako aktivitu na zvednutí ze židlí např. 4 rohy do každého rohu učebny umístěte jeden seznam povahových vlastností (např. dětí z příběhu) a vyzvěte žáky, aby si z nich vybrali a postavili se do některého z nich. Diskutujte s nimi, proč stojí právě u této charakteristiky. Cvičení str. 6 Rozhodovací situace a třídění rád/a-nerad/a je transferem do vlastního života žáků a jejich učení. Otázkám na důvody, kdy se žáci učili něco rádi či naopak neradi, věnujte pozornost, zde se o sobě mohou hodně dozvědět. Veďte je k hledání mimoškolních učebních situací. Modro moudro Podle vyspělosti žáků můžete zvolit závěrečnou debatu od úrovně existují důvody proč se učit, každý máme svůj až po pokus definovat motivaci, včetně dělení na vnější a vnitřní. O motivaci už vím, že je tím, co mi dodá energii k tomu, abych něco udělal/a. je důvodem, proč něco udělat. bez ní jde učení i práce velmi těžko. podle toho, jaká je, se liší i moje chuť něco dělat. Kapitola 2 Před odletem (téma: plánování) Cílem této kapitoly je ukázat žákům, že i v učebním procesu má plánování své místo, a přivést je k možnostem, jak si své vlastní učení naplánovat. Úvodní text Nechte žáky seznámit se s krátkým textem (nevynechejte ho), protože první úkol vychází z příběhu. Cvičení str. 9 V tomto cvičení se žáci snaží rozvrhnout si úkoly do týdenního plánu. Jejich úkolem je pracovat se zde vytištěným rozvrhem a počítat s omezeními, která jsou zde uvedena (termíny, úřední hodiny). I tady se jejich odpovědi mohou lišit. Je na vás, zda povolíte variantu jeden den se omluvím ze školy, a nebo (lépe) necháte žáky samotné, aby zvážili, zda před odletem vynechat zábavu (kino), či zubaře. Cvičení str. 10 Toto cvičení můžete zařadit např. pro rychlejší žáky, je vhodné i pro skupinovou práci. Stejně dobře může posloužit jako východisko pro úvahu nad tím, co všechno (jaké pomůcky) si potřebuji připravit, abych se mohl/a naučit zadané téma (zvolte podle aktuálního tématu v některém předmětu nebo zadejte skupinám různá témata).

18 18 Cvičení str. 10 V tomto cvičení žáci plánují čas odjezdu. Opět nehledáme správné řešení. Může být dobrým příkladem toho, že ačkoli si pečlivě rozvrhneme jak vše stihnout, mohou nám vstoupit do plánů i nečekané okolnosti. Chcete-li, můžete využít další nahrávku (soubor doprava.wave), na které je aktuální hlášení o dopravním omezení na cestě. Můžete ji žákům pustit až ve chvíli, kdy už začnou pracovat. Cvičení str. 10 Zde bude zajímavé hovořit s žáky zejména o způsobech, jak si své aktivity plánují a jaké pomůcky používají (vhodný moment pro inspiraci od spolužáků a reflexi do části o mně pro mě), nakolik jsou ve svých aktivitách samostatní, zda potřebují vedení, a nebo dokonce vše nechávají v rukou rodičů. Inspirující může být moment, kdy uvedené příklady rozlišíte na povinnosti a zábavu. Toto cvičení považujeme za stěžejní pro transfer do učebního procesu. Jako úkol navíc si mohou žáci naplánovat svůj skutečný týden a to, co všechno se musí naučit či stihnout. Je též možné zadat jako domácí úkol sledovat své aktivity po dobu jednoho týdne a přivést tak žáky k zamyšlení se nad využíváním svého času. Modro moudro V diskuzi nad kapitolou plánování je dobré zmínit nejen důležitost plánu a jeho dodržování, ale také flexibilitu při jeho změnách. Protože v pracovním sešitě není samostatná kapitola věnována stanovování cílů, je dobré zmínit je právě na tomto místě. O plánování jsem se dozvěděl/a že je dobré si rozmyslet, co všechno chci stihnou a kdy. je dobré si najít způsob, jak a kam si vše poznamenat, abych na nic nezapomněl/a. že je užitečné plánovat si i učení. Kapitola 3 Začínáme (téma: paměť I.) Cílem této kapitoly je přivést žáky k uvědomění si toho, že chtějí-li se něco naučit, musí se na to soustředit. A že je stejně tak třeba nalézat v tom, co se učí, smysl, zákonitost či propojení nového s již známým. POZOR tato kapitola není o mnemotechnikách těm je věnována kapitola 4., a proto se jim zde vyhněte. Úvodní (první) text Krátký text je úvodem k prvnímu cvičení. Cvičení str. 12 Na kartičkách v příloze najdete jména nejen těch dospělých, kteří jsou zmíněni v úvodním textu, ale také těch, kteří se v příběhu ještě objeví. Můžete je použít dle vlastního uvážení. Úkol je určen jako trénink pro zapamatování (to, kde se nabízí spojitost zelená jako tričko nebo pokud např. znají světlovlasou Jitku apod. si nejspíš žáci zapamatují snáze). Nezadávejte tento úkol jako soutěž, aby si žáci nehledali vědomě pomůcky, jak si jména či profese zapamatovat. Můžete jej však využít také jako nácvik slušného představování se a zdvořilostních situací.

19 19 Druhý text V diskuzi nad tímto textem můžete žáky přimět k zamyšlení nad tím, proč Jarda reagoval emotivně, a pojmenovat právě soustředění jako jedno ze stěžejních témat této kapitoly. Cvičení str. 13 Čtený text zvolte podle toho, co právě s dětmi probíráte ve svém předmětu, jako nahrávku můžete použít jeden z textů v přiložených souborech (skokan.wave nebo hudebnas.wave). Důležité je, aby si žáci snažili zapamatovat oba a tříštili svou pozornost. Cvičení str. 13 Tento úkol je cvičením soustředění se na jednu věc, jsem-li rušen/a. Pro diktát můžete použít souřadnice zajímavých míst ze souboru souřadnice.doc. Zde uvádíme i krátký text o tom, která místa to jsou (můžete je tak využít v zeměpise): 1. Mariánský příkop s. š., v. d. nejhlubší místo na zemském povrchu hloubka přes m vznikl tektonickou aktivitou velmi výrazná zóna zemětřesení a sopečné aktivity v okolí 2. Velký bariérový útes j. š., v. d. největší korálový útes na světě zapsán na seznamu UNESCO nachází se zde podobné množství živočišných druhů jako v deštném pralese (nejvíce na světě) 3. Beringův průliv s. š., z. d. průliv, který odděluje Asii od Severní Ameriky dostal jméno po ruském mořeplavci V. Beringovi v poslední době ledové došlo k poklesu hladiny světového oceánu -> bylo tedy možné přejít z Asie do Ameriky suchou nohou => mělo velký vliv na migraci původních obyvatel Ameriky 4. Gibraltarský průliv s. š., z. d. průliv mezi Evropou (Španělskem) a Afrikou (Marokem) zajímavostí je, že na africkém pobřeží leží ještě 2 města, která náleží Španělsku Ceuta a Melilla Gibraltar je zámořské území Velké Británie 5. Panamský průplav s. š., z. d. byl dokončen v roce 1914 byl stavěn Američany a Francouzi propojuje Atlantický a Tichý oceán jsou přes něj pouze 2 mosty 6. Záliv La Plata j. š., z. d. důležitý záliv v Jižní Americe ústí do něj dvě významné řeky Paráná a Uruguay u zálivu se nachází také hlavní město Argentiny Buenos Aires 7. Severní pól s. š., v. d. nejsevernější místo na Zemi podle pohádek je to sídlo Santa Clause první na něm stanul americký polárník Robert Peary v roce 1909

20 20 8. Jezero Loch Ness s. š., z. d. druhé největší jezero ve Skotsku jezero údajně obývá příšera, která vypadá jako dinosaurus první zmínky o příšeře jsou již z 6. století 9. Santorini s. š., v. d. sopečné souostroví v Egejském moři několik let před naším letopočtem zničil ostrov Théra velmi silný výbuch sopky -> nyní je pozůstatek ostrova rozdělen na menší ostrůvky a nazýván Santorini podle pověstí zničil tento výbuch mínojskou civilizaci -> z toho plyne pověst o Atlantidě 10. Velikonoční ostrov j. š., z. d. nachází se v Tichém oceánu je známý pro sochy moai -> obří kamenné hlavy vytesané do kamenů 11. Trója s. š., v. d. bájné město ležící na západním pobřeží dnešního Turecka slavné město, bitva o něj je popsána v Homérově Iliadě objevil ji známý archeolog Henrich Schliemann v roce Kanál La Manche s. š., z. d. průliv, který odděluje Velkou Británii od Evropy (od Francie) původ jména je z francouzštiny a znamená rukáv pod kanálem je postaven tzv. Eurotunnel, který spojuje Londýn a francouzské město Calais 13. Grand Canyon s. š., z. d. kaňon vytvořený řekou Colorado v americkém státě Arizona jeden z prvních národních parku v USA snad nejznámější turistická atrakce v Americe 14. Poloostrov Yucatán s. š., z. d. poloostrov ve východním Mexiku v minulosti zde žily nejstarší indiánské civilizace nacházíme tady velké množství archeologických vykopávek, starých chrámů apod. 15. Mekka s. š., v. d. město, které se nachází v Saudské Arábii je poutním místem muslimů -> každý muslim na světě by měl alespoň jedenkrát za život podniknout svatou pouť do Mekky v mešitě uprostřed náměstí v Mecce se nachází posvátný černý kámen, pravděpodobně mimozemského původu Úkol str. 13 Tento úkol je reflexí s cílem pojmenovat soustředění jako klíčový moment pro zapamatování.

21 21 Třetí text + úkoly str. 14 Žáci se mohou pokusit překreslit obrázek nejprve bez jakéhokoli zadání. Pokud ale dostanou (napodruhé) za úkol zkusit v něm najít smysl, mohou objevit (např. po otočení vzhůru nohama) v obrázku symboliku: želva, stůl se židlemi, palma, slunečník, kanoe, banán atd. Ani zde nenabízíme jedno správné řešení, ale pokud si žák najde v obrázku smysl, jeho překreslení mu půjde lépe. Cvičení str. 14 Také zde se žáci snaží o zapamatování nejprve bez zjevné souvislosti. Je možné, že někteří žáci odhalí matematickou souvislost v číselné řadě dejte jim možnost se o to pokusit (řešení: vynásobit 2 a odečíst 50). Modro moudro V diskuzi nad kapitolou přiveďte žáky ke klíčovým pojmům soustředění a nalézání smyslu. Pokuste se s žáky pojmenovat, které podněty (vizuální, akustické) každého žáka individuálně ruší, jak poznají, že jejich pozornost je odváděna jinam atd. Při nalézání smyslu dbejte na to, aby žáci znali konkrétní cíl, proč je důležité se téma učit a k čemu jim to může být v životě užitečné. Už vím, že když se chci něco naučit musím dávat pozor. musím se na to soustředit. je dobré vědět, proč se téma učím. pomůže mi, když najdu smysl v tom, co se učím. a má to svou zákonitost, pomůže mi to. Kapitola 4 První výpravy (téma: paměť II.) Cílem této kapitoly je ukázat žákům některé běžné mnemotechnické pomůcky. Tedy co dělat, když z nějakého důvodu selže (nebo nelze použít) postup, který si osvojili ve 3. kapitole. Mnohé jistě žáci znají a tak zde více než v jiných kapitolách platí doporučení o výběru vhodných cvičení právě podle toho, co vaši žáci potřebují. Úvodní (první) text Krátký text je také v této kapitole úvodem k prvnímu cvičení. Cvičení str. 17 Jednou z možností je vytvoření příběhu. Např: Po klikaté stezce vylezl had na vrchol kopce, podíval se dolů a tam uviděl jezero, ve kterém plavaly ryby, po obloze přeletěl pták a zazpíval. Pokud povzbudíte žáky k tvorbě vlastního příběhu, jistě vymyslí i další. Cvičení str. 17 Zde je dobré žákům zdůraznit, že mnemotechnika je pomůckou, nikoli standardním učebním postupem. Tam, kde existuje logická či věcná souvislost, není třeba mnemotechnik!

22 22 Úkol str. 18 Tento úkol je nabídkou nejběžnějších mnemotechnik. Můžete ho dobře realizovat ve skupinách. Užitečné bude, zkusí-li si žáci též vytvořit vlastní pomůcky (podle typů zde nabízených) na témata, která jsou pro ně ve výuce právě aktuální. Úkoly str. 19 V obou cvičeních si žáci uvědomují, že události a fakta, které mají emoční náboj, které se jich osobně dotýkají nebo které jim něco či někoho známého připomínají, si pamatují snáze, mnohdy aniž by o to usilovali. V reflexi je dobré využít právě tohoto aspektu pro transfer do učení. V kapitole není zařazena tzv. Kimova hra, kterou mnozí žáci znají. Nabízíme vám její audio-variantu (v souboru kapitola_4_kimova_hra_zvukove_efekty_wave), zvukovou nahrávku, kterou můžete použít jako cvičení k zapamatování. Modro moudro Závěrečná reflexe kapitoly by měla být nejen shrnutím různých mnemotechnických pomůcek, ale zejména opětovným zdůrazněním, že jsou vhodné tam, kde logická souvislost není. Veďte žáky přednostně k tomu, aby nalézali skutečné souvislosti. Každopádně tvorba mnemotechnik může být pro žáky i vhodným cvičením kreatitivy. Když si chci něco zapamatovat... a nedaří se mi to, mohu použít některou mnemotechniku. najdu si souvislost i tam, kde ve skutečnosti není. vytvořím si pomůcku. Kapitola 5 Masožravky (téma: elektronické informační zdroje a práce s nimi) Cílem této kapitoly je přivést žáky nejen k možnostem, které nabízejí elektronické zdroje, zejména internet, ale především k otázce důležitosti ověřování pravdivosti informací. Toto je jediná kapitola z pracovního sešitu, ve které žáci nutně potřebují přístup k PC s připojením k internetu. Úvodní text Krátký text je v této kapitole pouze motivační. Přesto, že cvičení pracují s tématem masožravých rostlin, lze jej vynechat a nahradit textem k tématu vaší výuky. První cvičení str. 22 Třídění do kategorií nabízejí různé vyhledavače odlišné, a tak můžete zadat práci ve skupinách. K zadání můžete využít i pojmy k vyhledávání podle tématu, které právě probíráte (viz následující cvičení). Druhé cvičení str. 22 Právě v tomto cvičení může každý žák pracovat samostatně, doporučujeme použít různé vyhledavače a různé klíčové pojmy. Žáci sami by měli vyvodit důležitost vhodné volby klíčového slova. Cvičení je výbornou příležitostí použít právě téma, které je aktuální ve vašem předmětu, ale i mimo školu. Vhodné je výsledky společně shrnout (např. na tabuli či flipchart), aby měli žáci možnost vidět celou škálu možností a porovnat výsledky.

23 23 První cvičení str. 23 Toto cvičení lze zařadit např. jako úkol navíc pro rychlé žáky. Druhé cvičení str. 23 Cvičení je stěžejní pro celou kapitolu a doporučujeme ještě před jeho řešením přivést žáky k tomu, aby vypnuli monitor a zapnuli hlavu. Spoléhání na vlastní schopnosti a dovednosti je tím, co bychom právě před monitorem PC měli akcentovat žáci se často rychle pouštějí do virtuálního světa dříve, než se nad problémem zamyslí. Druhým důležitým tématem je ověřování informací z různých zdrojů. Třetí cvičení str. 23 Pokud je vám (nebo vašim žákům) téma masožravých rostlin vzdálené, můžete si obdobu tohoto cvičení připravit na vám blízké téma. Cvičení str. 24 V tomto cvičení se kromě již zmíněného ověřování a kritického posuzování obsažených informací mají žáci seznámit s možnostmi, které pro studium nabízí obrazový záznam, mohou účelně pracovat s možností opakovaného poslechu, zastavení atd. Pokud by se stalo, že příspěvek bude z webových stránek smazán, je nahrán v souboru: kapitola_5_stromy_zabijáci. Cvičení str. 25 Třídění informací bude věnována kapitola 11, zde však doporučujeme upozornit na vhodné členění materiálu, který vyhledáváme (např. rovnou si vytvořit kategorie pro texty, videa, obrázky ), ihned při ukládání do PC, na nutnost zálohování dat a uvádění zdrojů (citací). Modro moudro V závěrečné reflexi kapitoly (kromě předností internetu) zdůrazněte nutnost ověřování informací, vhodnost volby dalšího zpracování a nezastupitelnou roli vlastního kritického úsudku. Internet je dobrý zdroj informací, ale... ne všechny informace jsou zde pravdivé. musím si dát dobrý pozor, jestli jsem nalezl/a to, co jsem opravdu hledal/a, potřeboval/a. musím si ověřit, jestli informace, kterou jsem našel/našla, je pravdivá. když nebudu používat rozum, sám o sobě mi nepomůže. Kapitola 6 Kde ty věci jsou? (témata: organizace pracovního prostoru, spolupráce s vrstevníky) Cílem této kapitoly je ukázat výhodnost členění, resp. uspořádání vlastního pracovního/učebního prostoru a možnosti vrstevnického učení. Může být dobrou příležitostí k tréninku vhodné komunikace a sociálních dovedností. Úvodní (první) text Můžete ho použít jako evokaci k tématu, žáci jistě najdou také podobné vlastní příklady.

24 24 Cvičení str. 27 Zde dětem zadejte jednoduchý úkol, při kterém buď nejsou zcela jasná pravidla, nebo je záměrně nezadáte jasně. Cílem je vyvolat chaos jako situaci, ze které přirozeně vzejde potřeba nastavení pravidel. Např. na každou lavici položte jeden barevný fix a dětem zadejte úkol nakreslit do sešitu značku každým z nich. Sešity leží na žákovských lavicích a nepřemísťují se, stejně jako fixy, a žáci se pohybují mezi lavicemi. Jen některým žákům ale sdělte, že smějí po použití odnést fix na jinou lavici, a jiným, že smějí mít v ruce i dva najednou. Cvičení str. 27 Kromě pravidel stanovených zákonem (tam bude jejich odůvodnění snadné) se zaměřte i na situace ve kterých se uplatňují tzv. nepsaná pravidla. Používejte zejména mimoškolní situace (proč hledáme v supermarketu jogurty u mléka, a ne u ponožek, nebo proč ve skříni nedáváme trička dohromady s čepicemi). Diskutujte s dětmi o tom, jak a proč je dobře si uspořádat svůj prostor pro učení zejména s ohledem na individuální potřeby (každému vyhovuje něco jiného, neexistuje správné řešení). Cvičení str. 27 Pokud zadáte toto cvičení jako domácí úkol (ideálně ještě dříve, než budete tuto kapitolu s dětmi ve škole probírat) nekomentujte to, jak by měl stůl vypadat. Diskuze nad tím kdo stůl před fotografováním uklidil a zejména proč může být velmi přínosná. Druhý text Krátký úvod do situací (zde spíše školních) by měl směřovat k úkolu na str. 28. Cvičení str. 28 Toto cvičení sice zdánlivě vybočuje z linie kapitoly, ale je zde zařazeno proto, aby si žáci uvědomili, že jsou spolutvůrci pracovní atmosféry. V prostředí přátelském a bezpečném je učení pochopitelně mnohem efektivnější. Reflexe po skončení tohoto cvičení by tak měla směřovat právě k tomuto cíli. Třetí text Tento text uvozuje část kapitoly věnovanou vrstevnickému učení. Cvičení str. 29 Všechny zde zmíněné příklady jsou ukázkou situací, které je možné zvládnout tak, jak jsou zadány, ale s pomocí (obecně) je jejich splnění snazší nebo vede k lepšímu výsledku. Je evokací k následujícímu cvičení. Cvičení str. 29 Toto cvičení může být brainstormingem. Na tomto místě je dobré zkušenost pomoci převést do učebního tématu. Můžete zde také zmínit situace, kdy, jak a koho je dobré (vhodné, možné) o pomoc požádat. Cvičení str. 29 Žáci utvoří dvojice, každý dostane jeden text, který si nastuduje, aniž ho někomu ukáže. Jeho úkolem je vybrat a naučit spolužáka nejdůležitější poznatky z textu. V závěru aktivity vyplňují oba žáci (každý zvlášť) test. Společně reflektují, jak se jim společné učení zdařilo. Texty k tomuto cvičení naleznete v souboru: kapitola_6_vzajemne_uceni_mravenci.

25 25 Cvičení str. 29 Opět zdůrazňujeme, že ani v tomto případě není jedno správné řešení, a tak žáci budou shledávat spolupráci s vrstevníky užitečnou v různých situacích. Stejně tak se podle osobní charakteristiky i předchozí zkušenosti mohou někteří žáci spolupráci s vrstevníky spíše vyhýbat. Podporujte proto různost žákovských odpovědí a ukazujte jejich pozitiva. Modro moudro V závěrečné reflexi kapitoly můžete vytěžit z osobní zkušenosti žáků a akcentovat zde různost jejich odpovědí. Místo, kde se učím je dobré si uspořádat, abych věděl/a, co kde mám. by mi mělo vyhovovat. má také vliv na to, jak dobře se mi bude učit. Lidé, s nimiž se učím jsou součástí mého učení. mi mohou pomoci a také já jim. Když se učím sám/sama (ne)vyhovuje mi (zde zcela ponecháváme prostor pro metakognitivní žákovské postřehy). Kapitola 7 Hodněnožky (téma: soustředění, rovnováha mezi koncentrací a odpočinkem, učební styly) Cílem této kapitoly je přivést žáky k uvědomění si faktu, že není možné se soustředit libovolně dlouho, že pozornost s časem klesá a že je třeba vyvážit čas k soustředěné práci odpočinkem. Žáci by si měli uvědomit, co každého konkrétně ruší, a také to, jak to poznají. Úvodní text Na tento text se přímo odvoláváme ve cvičení na str. 32 a 34, a proto doporučujeme seznámit se s ním v úvodu lekce. Cvičení str. 32 Doporučujeme zadat žákům, aby procházeli řady postupně a nehledali nejprve jeden znak a pak další. Je na vás, jak dlouho necháte žáky pracovat, resp. kolik řádků necháte žáky označit. Doporučujeme však stanovit časový limit. Stejně tak není třeba počítat, kolik je správný výsledek, postačí, když dojdou k různým výsledkům. Vlevo vedle oranžového pole si žáci mohou pod symboly své výsledky zapsat. Na závěr žáci reflektují, jak je pro ně dlouhé soustředění obtížné. Cvičení str. 32 Na tuto otázku jistě žáci odpovědí sami. Cvičení str. 32 Z odpovědí můžete vytvořit seznam k vyvěšení ve třídě, který žáci mohou použít jako inspiraci.

26 26 Cvičení str. 32 Toto je jedno ze stěžejních cvičení kapitoly. Nechte žáky pracovat samostatně, porovnání odpovědí přináší následující cvičení. Cvičení str. 33 Různé způsoby eliminace rušivých vlivů podle návrhů žáků mohou být podnětem k dalšímu zpracování (plakát k vyvěšení ve třídě apod.). Cvičení str. 33 Zmiňovaným cvičením v zadání otázky se zde myslí úvodní cvičení ze str. 32. Obrázek na str. 33 Na obrázku jsou děti, které se učí každé trochu odlišně. Můžete nechat žáky nejprve prohlédnout si obrázek a pod něj si zapsat poznámky o tom, jak se Petr a Alena učí, co jim vyhovuje. To, co by možná Petra rušilo (zvuková kulisa do sluchátek), nejspíš Alena naopak potřebuje. Cvičení str. 34 Pro inspiraci nabízíme přehlednou tabulku s individuálními učebními styly. Naleznete ji v samostatném souboru: kapitola_7_ucebni_styly. Po tomto cvičení můžete zařadit následující aktivitu (škálování): V dostatečně velkém prostoru vymezte (stačí pomyslně) osu a její střed. Zpravidla postačí učebna na délku. Vyzvěte žáky, aby se na této ose sami zařadili tak, jak jim vyhovuje vámi zvolený faktor od extrému přes střed až k druhému extrému. Např. od úplného ticha až po hlasitou reprodukovanou hudbu. Tak, jak budete zadávat jednotlivé faktory, se žáci budou sami přemísťovat. Pokaždé je vyzvěte, aby si prohlédli, kdo stojí blízko nich. Můžete se vždy několika z nich zeptat, proč stojí právě na místě, kam se postavili. Na závěr v diskuzi k cvičení dojdou pravděpodobně sami žáci ke zjištění, že každý z nich preferuje pro učení jiné podmínky. Modro moudro V závěrečné reflexi dbejte na metakognitivní aspekt této kapitoly. Sebepoznání je klíčový moment pro další rozvoj žáka. Mnohokrát jsme zmínili, že neexistuje správné řešení a každý jsme jiný, pro tuto kapitolu to však platí dvojnásob. Když se chci soustředit musím si vytvořit takové podmínky, aby mě nic nerušilo. (Lze i konkrétně.) měl/a bych být odpočatý/odpočatá. dlouho, musím si udělat přestávku. Při učení mi vyhovuje zde zcela ponecháváme prostor pro metakognitivní žákovské postřehy (např. ticho, chladno, neformální prostředí atd.).

27 27 Kapitola 8 Domorodci (téma: práce s textem) Cílem kapitoly je ukázat některé základní možnosti práce s textem. Připomínáme, že příběh i ostrov jsou smyšlené, není třeba pátrat, kde asi leží či o jaký kmen domorodců se jedná. Stejně tak je fiktivní i publikace, která je zde uvedena jako zdroj (na str. 36). Úvodní text Můžete žáky nechat se s textem nejen seznámit, ale též je následně vyzvat k dramatizaci uvozujícího příběhu. Cvičení str. 36 Po seznámení s texty by měli žáci odhalit, že styl i použité prostředky se liší podle žánru. Vědecký článek používá jiný jazyk než vyprávění cestovatele. Nechte žáky přečíst si texty bez bližšího zadání. Při prvním seznámení s textem by neměli hledat žádné konkrétní odpovědi. Cvičení str. 39 První (vědecký) článek má na začátku vynecháno místo pro název, anotaci a klíčová slova, žáci je mohou vepsat rovnou nad článek. Po stranách je volné místo pro výběr nejdůležitějších pojmů a na str. 37 připraven prostor pro druhou citaci (z cestopisného článku). Cvičení str. 39 Cestopisný text by měl žáky vybízet k dramatizaci a uměleckému zpracování a může být vhodným cvičením kreativity. Cvičení str. 39 Toto cvičení vybízí k soustředěnému čtení. Žáci by v reflexi měli odhalit, že čtou-li s konkrétním cílem, čtou jinak než při prvním seznamování s neznámým textem. Cvičení str. 39 Toto cvičení je mimo jiné příležitostí připomenout, že ne vše se nutně musíme z textu dozvědět a že je někdy nutné hledat další doplňující informace jinde. Někdy ji dokonce ani nemusíme nalézt (viz odpověď na druhou otázku). Cvičení str. 39 Cvičení je úvodem k následující otázce na str. 40. Cvičení str. 40 Toto je opět příležitost pro rozvíjení kreativity žáků nad obsahem kapitoly.

28 28 Modro moudro Práce s textem nabízí mnohem víc, než je zde možné v jedné kapitole nabídnout. Za užitečné však považujeme připravit žáky na správné zacházení se zdroji (citace). Podle toho, jaké mám zadání, čtu text jinak. Někdy zběžně, jindy se soustředím na to, co v textu hledám. Když potřebuji, tak si text různě podtrhávám, vypisuji důležité nebo neznámé pojmy, dělám si poznámky. Se zdroji se zachází tak, že se uvádějí (citují). Kapitola 9 Pilot (téma: práce s chybou) Cílem kapitoly je zbavit žáky strachu z chyby. Chyba je přirozenou součástí učení a někdy jí nelze předejít. Dvojnásob zde platí, že v bezpečném prostředí se žáci nebojí chybovat a z chyb se poučit. Úvodní (první) text Nevynechejte ho, neboť obsahuje důležitou informaci pro první cvičení žákům to však rozhodně nesdělujte! Cvičení str. 42 Cvičení, ve kterém pravděpodobně někteří žáci udělají chybu, protože spotřeba je udána v l/100 km, ale měřítko mapy je v mílích (převodní vztah najdou žáci právě v úvodním textu). Nechte je udělat chybu a nechte je následně tuto chybu odhalit. Pokud ji nenajdou, nápovědou je druhý text. Druhý text Tento text je východiskem pro následující cvičení. Cvičení str. 42 Tabulka nemusí být vyplněná kompletně, za důležité však považujeme, aby žáci reflektovali nejen chyby v příběhu, ale zejména své vlastní. Nebojte se příkladů z mimoškolního učení. Žáci tak jistě najdou chyby z nedostatečného procvičení (učiva, ale i např. při hře na hudební nástroj), špatného vyhodnocení situace (použití nesprávného postupu), nepochopení zadání atd. Cvičení str. 43 V příkladu 1) je přepis koalovití kokakolovití. V příkladě 2) se numerická chyba při třetím sčítání promítá do konečného výsledku, ačkoli další operace jsou již bez chyby. V příkladě 3) je špatně zapsáno symbolické označení v závěru popisu. Cvičení str. 43 V tomto cvičení se žáci zamýšlejí nad závažností chyb. Měli by odhalit situace, které jsou běžnou součástí učení, které mohou mít nepříjemné důsledky, ale i takové, které mohou být vysloveně nebezpečné (život ohrožující). Volné řádky využijte k doplnění dalších příkladů.

29 29 Cvičení str. 44 Výroky v bublinách můžete nechat žáky vybarvit podle toho, zda jsou podporující nebo odsuzující. Chyba v podporujícím prostředí neodrazuje žáka od učení! Modro moudro Chyba má v současné školní praxi bohužel často příchuť selhání. Zdůrazněte proto v reflexi, že v případech učení se něčemu novému je nezbytnou součástí tohoto procesu. Už vím, že chyba je běžná věc. je něco, čemu se při učení málokdy vyhnu. má různé důvody. může být různě závažná, někdy vůbec, ale jindy může mít vážné důsledky. je něco, čeho se nemusím bát. Kapitola 10? (téma: kladení otázek) V této kapitole se věnujeme nejen správnému postupu při kladení otázek, ale i samotnému faktu, že kladení otázek ostatním i sobě samému je důležitou součástí procesu učení Úvodní texty V této kapitole jsou dva odlišné texty bezprostředně za sebou. Můžete s nimi žáky nechat seznámit v úvodu lekce nebo až po prvním cvičení. Cvičení str. 46 Cvičení je evokací a brainstormingem na téma Otázky. Opět se nebojte opustit školní témata, zapisujte žákovské postřehy na tabuli či flipchart. Cvičení str. 46 Jakmile žáci odhalí převahu otevřených, resp. uzavřených otázek v úvodních textech, zkuste je nechat formulovat, čím se liší. Nechte je přemýšlet i nad situacemi, kdy je dobré použít otevřené a kdy uzavřené otázky. Jako doplňující cvičení můžete napsat na tabuli několik odpovědí (včetně ano a ne ) a nechte žákům tvořit otázky k nim. Cvičení str. 46 Cvičení nabízí kromě tématu kladení otázek také přesah sociální kdy a komu neodpovídat a jak (zdvořilé odmítnutí). Cvičení str. 46 Můžete jej použít jako úvod k dalšímu cvičení nebo zařadit jen, považujete-li to za užitečné. Cvičení str. 46 Před zadáním úkolu formulujte pravidla pro zadavatele otázek (zakažte vulgarity apod.). Doporučujeme dodržet pokyn o čtení dotazů vyučujícím a nesvěřovat roli některému z žáků. Máte tak možnost ovlivnit výběr otázek, které přečtete, ale také zajistit, aby se jedno téma neopakovalo.

30 30 Cvičení str. 47 Opět nabízíme cvičení kreativity, které žákům poskytne možnost tvořivého přístupu k základnímu tématu kapitoly. Cvičení str. 47 Kromě procvičení se v kladení otázek je zde dobrá příležitost oslovit žáky, kteří nejsou premianty. Cvičení str. 47 Toto cvičení můžete zařadit jako doplňkové. Modro moudro Podle vyspělosti žáků můžete v závěrečné reflexi téma otázek obohatit o třídění otázek (otevřené a uzavřené, návodné, řečnické, ale i otázky zbytečné). Už vím, že zeptat se není ostuda. je užitečné. znamená dozvědět se. dobře není samozřejmé. dobře je půl úspěchu. Podle toho, jak se zeptám dostanu různé odpovědi. Kapitola 11 (Ne)pořádek (téma: třídění zápisků, poznámky) V této kapitole se věnujeme různým způsobům, jak si vést a třídit písemné zápisy. Úvodní text Nabízíme text pokračování příběhu, je však možné jej zcela vynechat. Cvičení str. 50 Nejprve nechte žáky brainstormovat. Teprve až napíší pojmy, které je napadají, vezměte si na pomoc pojmy z přílohy. Hledejte takové, které spolu souvisí, a dávejte je k sobě. Cvičení je úvodem pro tvorbu myšlenkových map (str. 51). Dodržte proto doporučení pracovat nejprve s lístečky, které lze snadno přemístit. Cvičení str. 50 Nechte žáky číst v mapě a klást (si) otázky. Nenechte je předčasně obrátit se k textu v následujícím cvičení (přesto, že mapa se k textu vztahuje). Žáci by si měli uvědomit, jak odlišná je obrazová (grafická) informace a kde je dobré ji použít.

31 31 Cvičení str. 51 Vybrat nejdůležitější pojmy může být pro žáky obtížné. Pokud to bude třeba, rozdělte jim text na několik kratších úseků. Cvičení str. 51 Dbejte na to, aby výpisky v tomto cvičení nebyly opisováním vět, ale skutečným zestručněním. Cvičení str. 51 Pokud pojmové mapy s dětmi nepoužíváte, doporučujeme po seznámení s pojmovou mapou uvedenou v tomto cvičení zaměnit pořadí následujících dvou cvičení. Seznamte nejprve žáky s pravidly pro tvorbu pojmových map, nechte je takovou vytvořit a teprve poté se vraťte ke cvičení (zamysli se na str. 52), kde porovnáte různé formy uspořádání zápisů. Cvičení str. 52 Cvičení je reflexí této kapitoly. Pro efektivitu tohoto cvičení je opět třeba mít na paměti jeho metakognitivní aspekt. Cvičení str. 52 Pokud pojmové mapy s dětmi běžně používáte, můžete toto cvičení zařadit jako úkol pro rychlejší žáky. Modro moudro Uspořádání poznámek je nezbytná součást učebního procesu. Volba formy a způsobu třídění informací je opět do značné míry dána osobní preferencí. Nechte proto žáky, aby odhalili, co jim samotným vyhovuje. Utřídění zápisků je nutné, abych se vyznal/a v tom, co se učím. je možné mnoha způsoby. mi pomáhá si zapamatovat to důležité. je vytvoření osnovy, podle které se pak lépe učivo naučím. Kapitola 12 Zpátky doma (téma: prezentace) Závěrečná kapitola není návodem, jak technicky vytvořit počítačovou prezentaci nebo referát. Žáci se zde mají zamyslet nad tím, jaké použít prostředky a jakých chyb se vyvarovat. Úvodní texty Tyto krátké texty jsou východiskem pro první cvičení. Můžete je nechat žáky nejprve přečíst samostatně a poté znovu a nahlas (ve cvičení zamysli se str. 54). Cvičení str. 54 Až žáci pojmenují rozdíly v úvodních textech, nechte je přečíst oba nahlas s patřičným přednesem (jak by se mohly obě situace odehrát).

32 32 Cvičení str. 54 Nahrávku naleznete v souboru: kapitola12_referat_priklad_spatne_praxe. Nechte žáky odhalit běžné chyby (obsah neodpovídá názvu tedy zadání, používání neznámých slov, přednes atd.). Cvičení str. 54 S odhalením chyb žáci pravděpodobně nebudou mít potíže, soustřeďte se na tipy, jak špatné slidy vylepšit. Cvičení str. 56 Můžete nechat žáky představovat si podle čteného popisu a teprve potom je nechat podívat se na obrázek. Cvičení str. 56 Pokud chcete, můžete zvolit i jiný vhodný obrázek (nemusí jít o zvíře). Cílem je zažít pocit, jak mnoho slov je třeba k popisu něčeho, co je zcela zřejmé z jediného pohledu na obrázek. Cvičení str. 56 Logickým zakončením lekce je tvorba vlastního referátu či prezentace. Téma volte podle aktuální potřeby z vašeho předmětu nebo z mimoškolních oblastí. Modro moudro Při reflexi kapitoly shrňte základní pravidla pro prezentaci. Žáci by si měli uvědomit, že správně prezentovat znamená ukázat, že tématu skutečně rozumějí. Nestačí však jen umět, ale také umět to ukázat. Když si chci připravit dobrý referát nebo prezentaci musím si dobře rozmyslet, co všechno v něm bude. musím se soustředit na podstatné. musím vědět, o čem mluvím. musí obsahovat správné informace. vyberu vhodný obrázek, protože je lepší než dlouhý popis.

33 33 E-learning pro žáky ZŠ Každá lekce vychází z teorie popsané v metodice a soustředí se na rozvoj jedné z oblastí kompetence k učení, přičemž tak jako v reálném životě nelze jednu kompetenci oddělit od ostatních. Žák musí tedy využívat všechny své znalosti a dovednosti, které mu pomohou vyřešit detektivní případ. Součástí každé lekce je Příručka pro detektiva. Žák na její využití může být upozorněn v průběhu jedné lekce, ale může ji využívat kdykoli má pocit, že by mu mohla být užitečná. Příručka detektiva odkazuje nejen na speciální postupy, které detektivovi usnadňují vyřešení případu, ale i na obecné zákonitosti učení. Další složkou v každé lekci je Kartotéka. V této podobě je kartotéka seznamem cizích slov i pojmů, které by žák mohl využít při odhalování zločinů. Záměrně se do Kartotéky ani Příručky detektiva nelze prokliknout přímo z lekce. Žák by měl být veden k tomu, aby podle informací v lekci dokázal vyhledat text v Příručce nebo Kartotéce a dokázal efektivně pracovat s dalšími zdroji. Bez psaní poznámek se žák neobejde v žádné lekci. Těm, kteří zvládají práci na klávesnici, nabízíme Deník detektiva. Text, který sem žák napíše, se průběžně ukládá, žák se tedy může kdykoli vrátit ke svým zápiskům i z jiných lekcí. On-line studium přepokládá, že každý z žáků bude mít přístup k PC s internetovým připojením a hlasovým výstupem. Zde uvádíme technické parametry, jejichž zajištění je potřebné pro realizaci kurzu: - internetový prohlížeč: Internet Explorer 7+, Firefox 8+ - rozlišení obrazovky: minimum 1024 x 768 full screen - povolené javascripty a cookie - Flash Player: minimálně verze 10.0, optimálně 11.0 (poslední aktuální verze je 11.2) - doporučení k hardwaru: paměť RAM 2GB+, procesor 1.5 GHz+, připojení k internetu 2Mb (záleží i na počtu současně připojených uživatelů) Doporučený postup práce s e-learningem Každou lekci by měl žák vyplňovat individuálně. Všechny lekce jsou koncipovány tak, aby žáci při práci samostatně uvažovali, dávali si informace do souvislostí a pracovali se zdroji, které jsou součástí každé lekce. Jedna lekce by měla žákovi trvat minut. Jednotlivé lekce na sebe vzájemně nenavazují a lze je variabilně využívat vzhledem k aktuálním potřebám žáků a uvážení pedagoga. Některé slidy vyžadují otevřenou odpověď žáků. Zde je třeba dbát na to, aby vlastními slovy vepsali odpověď. Po dokončení ji vždy mohou porovnat s reakcí detektiva průvodce. U uzavřených odpovědí (porovnávání, zamykání správných výrazů, přiřazování) může žák pokračovat v lekci jen po správném vyřešení úlohy. Pokud se nedaří úkol správně dokončit, detektiv poskytuje radu, jak postupovat dál a následně je možné porovnat s řešením, které systém ukáže. E-learning provází žáka, aniž by učitel musel znát všechny detektivní zápletky a řešení. Součástí každé práce s e-learningem by mělo být představení lekce, samostatná práce s e-learningem a její závěrečná reflexe a sebehodnocení. V Příručce detektiva je vždy nastoleno téma, kterému je v lekci dán největší prostor.

34 34 Přehled obsahu jednotlivých lekcí e-learningu pro žáky NAUTILUS Č. lekce Název lekce Oblast KK Detektivní příběh 1 Mozek, emoce a učení Motivace k učení Zvládání stresu Přístup k učení Sebehodnocení 2 Jak dorazit k cíli Organizace a plánování Stanovení cílů a priorit Porovnávání zrakové vnímání, paměť 3 Hypotézy a jejich ověřování Nalézání vztahů Určování příčin a následků Odhad Deduktivní myšlení 4 Psaní poznámek Psaní poznámek Třídění informací a organizování poznámek Vyhledávání informací 5 Zdravý životní styl 6 Učební styly, teorie mnohočetné inteligence Osobnostní předpoklady pro učení uspokojení základních biologických potřeb pro zefektivnění procesu učení Metakognice Vlastní učební styl 7 Plánování Stanovení cílů a priorit Plánování Časové rozvržení Stanovení kritérií Přesnost, celistvost informace 8 Kladení otázek Formulace otázek Dedukce Hodnocení informací Důvěryhodnost posouzení důvěryhodnosti zdroje Identifikace skutečností a mínění Únos domácího mazlíčka Pašerák Žhář Tajemství vzácné sošky Dopingem k vítězství Podvodníčci Dědictví paní Slunečné Krádeže v drůbežárně 9 Kompenzační strategie Strategie v učení Nalézání vztahů Odhad Stanovení kritérií Tvorba analogií Podpora jazykového citu - celostní a intuitivní odhadování kontextu. Kapsář v metru

35 35 10 Malování pro zapamatování Specifické metody psaní poznámek Učení v souvislostech Hledání vztahů Tvorba analogií Kategorizace - třídění 11 Pozornost Koncentrační techniky Vyhledávání informací 12 Autoregulace Analýza silných stránek Vyjasnění hodnot Rozvoj osobního rámce pro aktivní přístup k učení 13 Paměťové strategie Paměť Efektivní učení Logické souvislosti Hledání vztahů Mnemotechniky 14 Příprava na testy Plánování, příprava a realizace písemného testu Zvládnutí trémy Sebehodnocení 15 Zrakové vnímání Efektivní učení Stanovení kritérií Deduktivní myšlení Zraková paměť a zrakové vnímání Nalézání vztahů 16 Sluchové vnímání Efektivní učení Stanovení kritérií Deduktivní myšlení Sluchová paměť a sluchové vnímání Nalézání vztahů 17 Kreativita Fluence myšlení Flexibilní myšlení Originalita myšlení Vražda v Remízkově Hadi Hacker Počítačoví piráti Tajná chodba Zloděj umění Výtržníci na stadiónu Školení

36 36 Doporučené metodické postupy k jednotlivým lekcím 1. lekce Mozek, emoce a učení Tato lekce vychází z teorie Susan Kovalikové Integrovaná tematická výuka. V úvodu je možné zmínit základní principy této teorie. Jednou z metakognitivních strategií je i znalost toho, jak funguje náš mozek a proč se některé informace naučíme snadno a s jinými máme obtíže. Žák zde pochopí, že nerespektování biologických zákonitostí vede k neefektivitě učení. Seznámí se s tím, jak se připravit na učení a přitom zakomponovat co nejvíce prvků učení usnadňujících, aby bylo úsilí vložené do výuky maximálně zužitkováno. Pochopí, že aby byl proces učení efektivní: 1) nesmíme pociťovat ohrožení žák bude přemýšlet nad tím, jak vytvořit bezpečné prostředí pro učení, jak jeho vlastní emoce zasahují do procesu učení. 2) to, co se učíme, musí mozek vyhodnotit jako smysluplné žák pochopí nutnost hledat v učeném smysl vzhledem k vlastním potřebám, zájmům, k vlastní budoucnosti, či prosté radosti z poznávání. V lekci žáci pomáhají detektivovi hledat uneseného psa. V první fázi budou žáci porovnávat, jak lidé reagují ve stresu a jaká z reakcí je nejvhodnější pro konstruktivní řešení problému. Žáci mohou v lekci využít Deník detektiva a zapisovat si klíčová fakta zjištěná po rozhovorech se zúčastněnými. Tato fakta následně srovnávají a vyhodnocují vzhledem k dalším okolnostem. Detektiv průvodce zde vždy koriguje reakci žáka v případě, že je chybná. Doporučte žákům práci s Kartotékou mohou zde vyhledat potřebná fakta ve článcích: Rozdělení SPZ podle krajů, Pokojové rostliny. Lekce je doplněna kapitolou Jak mohou emoce ovlivnit výpovědi svědků v Příručce mladého detektiva, s tímto textem lze pracovat i samostatně po ukončení e-learningové lekce Únos domácího mazlíčka. Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení: Co si z případu odnášíš? Shodovaly se reakce party lidí v příběhu s vašimi zjištěními na začátku hodiny? Kdo se tedy učí nejlépe? Kdo nejlépe řeší problémy? Naučil/a ses něco nového, nad čím budeš přemýšlet při domácí přípravě? 2. lekce Jak dorazit k cíli V této lekci se detektiv vydává po stopách pašeráka Mikeše v Jizerských horách. Lekci je možné uvést brainstormingem. (Pravidla brainstormingu: Mluvit by měl v jednom okamžiku pouze jeden. Zveřejněné nápady by neměly být nikým komentovány ani hodnoceny.) Formulujte otázku: K čemu je dobré plánovat? Všechno zapisujte na tabuli. Po fázi vymýšlení přijde na řadu výběr nejlepších nápadů ze všech zapsaných. Po ukončení aktivity lze žákům představit lekci krátkým výkladem: Cíle mohou být dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobé cíle nám určují směr cesty. Krátkodobé cíle nám pomáhají, abychom průběžně kontrolovali, jestli jsou naše kroky správné, a zhodnotili, jak se nám daří. Dlouhodobým cílem např. může být: Chci se stát pilotem. Abychom mohli cíle dostát, musíme si určit jednotlivé kroky, které nás k cíli dovedou. Žák se prostřednictvím lekce učí formulovat cíle a zdůvodnit stanovené priority. Rozvíjí zde své volní vlastnosti a pracovní návyky prostřednictvím monitorování a vyhodnocování stanovených cílů. Učí se rozpoznat, zda stanovené cíle mají vlastnosti, které je předurčují k tomu, aby mohly být naplněny. Zároveň mají možnost dozvědět se zajímavé informace o pašeráctví v Jizerských horách.

37 37 Při práci s lekcí je nutné využívat Kartotéku, konkrétně článek Pašeráctví v Jizerských horách. Zde najdou žáci odpověď na otázku ze 7. slidu (výraz, jakým se dříve označovali pašeráci: PAŠÍŘ) a pak mohou vypracovat navazující úkoly týkající se zboží, které bylo pašováno. Lekce je doplněna kapitolou Jak dorazit k cíli v Příručce mladého detektiva, s tímto textem lze pracovat i samostatně po ukončení e-learningové lekce Pašerák. Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení: Jak se vám v rámci lekce dařilo myslet na cíle stanovené detektivem Vrbou? Byly pro vás jeho cíle srozumitelné? Pochopili jste důvod, proč si je stanovil? Uvědomili jste si něco o vlastním plánování? Co z lekce by se dalo využít při přípravě na školní povinnosti? Dozvěděli jste se po lekci něco o tom, jak by mělo stanovování cílů vypadat a na co je třeba myslet? 3. lekce Hypotézy a jejich ověřování Žáci se v průběhu této lekce učí tvořit hypotézy a ověřovat je, aby uměli lépe vysvětlit příčiny jevů a přemýšlet o ověřování, důsledcích a závěrech. V úvodu seznamte žáky s definicí hypotézy. (Hypotéza znamená výpověď, jejíž platnost se pouze předpokládá, ale zároveň formulovanou tak, aby ji bylo možno potvrdit nebo vyvrátit.) Pokud se snažíme ověřit hypotézu, je nejprve nutné posbírat veškerá fakta. Společně s žáky hledejte odpovědi na otázky: Kde můžeme zjišťovat informace? Jak informace shromažďujete? Jak zacházíte s informacemi, které jsou shodné, a jak s těmi, které jsou v rozporu? Podle čeho rozpoznáte, že informaci můžete důvěřovat? Následná práce s lekcí poskytne žákům možnost samostatně vytvářet hypotézy k příběhu Žhář. Žáci nejprve podle dostupných informací vyplní tabulku. Dokud není tabulka správně vyplněná, nemůže žák pokračovat v lekci. Je ale možné vrátit se na předchozí slidy a znovu si potřebné informace vyhledat. Doporučte žákům, aby si informace z tabulky zkopírovali nebo opsali pro další použití. Dále stanovují hypotézy ohledně určení žháře. Postupně se k nim dostávají další důkazy, které mohou potvrdit nebo vyvrátit jejich původní domněnky. Výpovědi svědků a výsledky ze stopování si žáci průběžně ověřují. Mohou využít Příručku mladého detektiva Postup při detektivním vyšetřování. V závěru ověřují, které z hypotéz byly potvrzeny a které vyvráceny, pojmenují žháře (HONZA) a určí jeho motivy podle Kartotéky a článku Žhářství. Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení: Co si z případu odnášíš? Vytvořil/a sis už na začátku hypotézu o tom, kdo by mohl být žhářem? Jaké kroky ti pomohly v tom, abys svou hypotézu potvrdil/a nebo vyvrátil/a? Co se ti dařilo? Proč si to myslíš? Na co jsi nemohl/a přijít? Kde byl zádrhel? Dalo se to dělat jinak? Pokud ano, jak? Naučil/a ses něco nového? Uvědom si hlavně na postupy, které můžeš použít i jinde/jindy.

38 38 4. lekce Psaní poznámek Žák si vyzkouší zpracovávat poznámky ze slyšeného, čteného materiálu. Vyzkouší si zapsat postup práce a následně si ověří srozumitelnost zápisu. V úvodu hodiny je vhodné zařadit práci s článkem Jak si psát poznámky/zápis, který je uveden v Příručce mladého detektiva. Vyložte a zároveň ilustrujte podle uvedené lekce na tabuli, jak by mělo efektivní psaní poznámek vypadat. Žáci si mohou zkusit samostatně na list papíru. Zároveň je vhodné upozornit, že existuje i jiný způsob zápisu, který koresponduje s učebním stylem každého žáka a zápisky tak mohou být velmi individuální od tabulek k názorným kresbám. V samotné lekci detektiv s žákem hledá ztracenou sošku. Žák nejprve v psaném textu vyhledává klíčové informace. Upozorněte na to, že informace by se měly vztahovat k problému, který řešíme. Dále žák informace porovnává se svědectvím, jež je pouze ve zvukové podobě. Informace využije k nalezení sošky. Na hlavolamu si vyzkouší zápis pracovního postupu. Je vhodné předeslat důležitost systematického a důsledného sledování předvedeného postupu, žáci se k němu mohou vracet, dokud sami nezjistí, jak hlavolam vyřešit. Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení: Dařil se vám výběr klíčových/důležitých informací z textu? Pokud byste měli dostatek času a neomezené možnosti, jak by vypadaly vaše poznámky podle textu? Proč? Máte s psaním poznámek podle textu nějaké zkušenosti ze školy, z domácí přípravy? Jak se vám zapisují poznámky z výkladu učitelů? Existuje něco, co vás brzdí nebo vám překáží v psaní poznámek z výkladu? Daly by se tyto překážky nějak odstranit? Zápis postupu práce byl určitě pro mnohé nejobtížnější. Jak se vám to dařilo? Jakou strategii jste zvolili? Byla úspěšná? Změníte svůj dosavadní styl psaní poznámek podle zkušenosti z této lekce? Pokud ano, proč a jak? 5. lekce Zdravý životní styl Žáci se zde seznámí s podmínkami pro efektivní učení na poli zdravého životního stylu: zdravá strava projevy organismu při dodržování zásad zdravé výživy a při nedodržování. Pochopí důležitost pitného režimu a spánku. Pochopí nesmyslnost zneužívání návykových látek ve vztahu k učení a vlastnímu rozvoji. Lekci je možné zahájit společnou diskuzí nad otázkou: Souvisí zdravý životní styl s učením? Jak může strava, pitný režim, pravidelné cvičení ovlivnit naši duševní výkonnost? Lekce nás uvádí na sportovní soustředění, detektiv má společně s žákem odhalit sportovce, kteří zneužívají doping. Musí sledovat chování a projevy sportovců v průběhu sportovního soustředění a na základě nepřímých důkazů odhalit pachatele. V každém slidu bude moci určit několik sportovců, kteří nedodržují vše tak, jak by měli. Sportovec, který bude označen ve všech slidech, je pachatelem. Je vhodné využít články Doping a Desetiboj, jež žák najde v Kartotéce. Na koncentraci pozornosti je náročnější cvičení týkající se porovnávání výsledků v desetiboji zde žák vyhledává sportovce, jehož výkon stoupnul více než je obvyklé (důsledek dopingu). Označen by měl být ZDENĚK. V Příručce detektiva je doporučena práce s článkem Jak být pro práci fit. Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení: Našel/Našla ses v některém ze sportovců? V kterém, proč? Daří se vám dodržovat zdravý životní styl? Co byste mohli dělat jinak a lépe? Proč to nejde? Proč jsme řešili zdravý životní styl ve vztahu k učení?

39 39 6. lekce Učební styly, teorie mnohočetné inteligence Žáci se v lekci seznámí se s teorií multičetné inteligence a pochopí, do jaké míry může ovlivňovat preference jednoho z druhů inteligence proces učení. Cílem lekce je, aby si žáci uvědomili svou vlastní hodnotu, dokázali rozpoznat, v čem se lišíme a co nás spojuje, přemýšleli nad tím, jaký smysl mají rozdíly mezi lidmi, jak je důležité, abychom rozvíjeli co nejvíce vlastní potenciál tím, že poznáme své silné a slabé stránky. Úvodem do lekce může být aktivita Jsem originál. (Popis aktivity: Vyučující požádá žáky, aby si vybrali psací potřebu vysvětlí jim, že mají pečlivě zvážit svůj výběr barvu, délku, způsob, jakým píše. Měli by umět přesně určit, čím je proti jiným specifická/jiná. Po pečlivém prohlédnutí ji vloží zpět do krabice. Vyučující promíchá tužky a rozmístí je tak, aby byly pro všechny dobře viditelné. Nechá každého žáka, aby si našel svou tužku. Diskutujte: Co vám pomohlo najít tužku? Jste si jisti, že jste si našli tu svou? Předpokládejme, že vaši spolužáci jsou tyto tužky. Existují vlastnosti, které vám pomohou odlišit jednoho od druhého? Líbí se vám tyto rozdíly a podobnosti? Jaké problémy mohou nastat, pokud by byli všichni stejní? Jakým způsobem jste zvláštní nebo unikátní vy?) Žák v lekci pomáhá detektivovi odhalit činy recidivistů podle stylu jejich přemýšlení a učení. Společně s obviněnými si tak zkouší zapamatovat obtížný text a hledá učební strategie, které mu vyhovují nejvíce. Doporučeným článkem v Příručce mladého detektiva je: Jak se učíme? Zde mohou žáci získat další doplňující informace o multičetné inteligenci, zároveň text pomůže při řešení některých úkolů v lekci. Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení: Jak jste si vy nejlépe zapamatovali nesmyslnou větu z lekce? Dokázali byste po této lekci určit, jaký druh inteligence upřednostňujete? Odráží se tato preference v některém předmětu? Lze uplatnit např. matematickou inteligenci v hudební výchově a naopak? Jak? Jak lze uplatnit tělesně-pohybovou inteligenci při domácí přípravě? Odnesete si nějaký poznatek z této lekce do domácí přípravy? 7. lekce Plánování Žáci budou v této lekci přemýšlet nad svým vlastním pracovním tempem, budou si umět smysluplně rozvrhnout čas vzhledem k povinnostem, které mají a volnému času. Pochopí důležitost nastolení pravidelnosti v domácí přípravě na školu. Vyzkouší si určit priority rozdělit záležitosti na ty, které ovlivnit mohou, a které nikoli, a stanovit pořadí úkolů vzhledem k jejich důležitosti. Zkusí si vytvořit plán a realizovat jej. Lekci lze představit samostatným zamyšlením každého žáka nad vlastními cíli a plány. Můžete využít podobný pracovní materiál, žáci jej nejprve samostatně vyplní a následně se spolužáky o tématu diskutují.... Můj cíl v je dosáhnout. Vypiš, jaké překážky ti mohou stát v cestě:

40 40 Podtrhni ty, které není ve tvé moci ovlivnit počítej s nimi, ale přestaň se jimi trápit. Vypiš ty, které ovlivnit můžeš: Překážky, které mi stojí v cestě Způsob, jak je odstraním Co k tomu budu potřebovat Do kdy je odstraním... V případu Dědictví paní Slunečné žáci nejprve plánují schůzky s dědici a dále se snaží určit priority tak, aby se dědictví dostalo do správných rukou. V Kartotéce se lekci věnuje článek Vidimace, Závěť. Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení: Bylo pro vás něco z lekce obtížné? Co a proč? Byl detektiv Vrba ve svých plánech zásadový? Proč to bylo důležitý? Dělali byste něco jinak? Jak? 8. lekce Kladení otázek Žáci v lekci pochopí, proč je důležité umět klást otázky a jaká pravidla kladení otázek má. Vytvoří si tak dostatečné komunikační a tázací dovednosti. V úvodu můžete s žáky zkusit jednoduchou aktivitu, která představí základní pravidla pro tvorbu otázek. Zadejte téma DELFÍN (nebo jakékoli jiné), žáci mají za úkol vymyslet minimálně 10 otázek vztahující se k tématu. Ještě před samotnou prací je seznamte s pravidly pro tvorbu otázek. Pravidla pro tvorbu otázek: a) Nezdržuj se odpověďmi nebo hodnocením otázek. b) Zapiš všechny otázky, i takové, kde jedna vede k druhé. c) Nehledej jiné formulace, piš, co tě napadne. d) Stanov si 3 4 otázky, které tě zajímají a na které chceš hledat odpověď. e) Vydej se jedním směrem vyber si jednu otázku a vymýšlej k ní další. f) Přeměň uzavřené otázky (ano ne) na otevřené (co, proč, jak, z jakého důvodu, ). Následně žáci vyhledají pomocí různých zdrojů odpovědi na minimálně 4 otázky. Každý žák prezentuje před třídou otázku a svou odpověď na ni. Snaží se, aby byl poznatek vždy jiný než ten, který byl již řečen spolužáky. Detektiv v lekci Kladení otázek řeší, kdo stojí za krádežemi v drůbežárně. Logickou dedukcí a vhodným položením otázek žáci odhalují, v jakém místě drůbežárny je možné, aby mizela kuřata. Odpovědi na své otázky porovnávají s dalšími důkazy, zejména pak s fakturami. Je vhodné, aby využili Kartotéku článek Faktura, kde zjistí, jak by měla vypadat a čeho si všímat. Upozorněte i na článek Storno. Dále je možné využít Příručku detektiva a článek Jak se ptát. Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení: Kdy jste v lekci využili svou schopnost ptát se? Co by mělo předcházet vlastnímu položení otázky? Kdy je vhodné využívat otázky uzavřené (ano ne)? Kdy alternativní (a, nebo b)? Kdy využíváme otázek otevřených? Máte nějakou vlastní zkušenost s kladením otázek doma, ve škole, s vrstevníky?

41 41 9. lekce Kompenzační strategie Pro efektivní učení je velmi důležitá schopnost celostního a intuitivního odhadování kontextu, jazykový cit a tvořivé používání synonym a opisů místo chybějícího výrazu. Žáci se v lekci budou učit, jak reprodukovat složitější text, ve kterém se vyskytují výrazy, jež jim nejsou tolik srozumitelné. Dále si budou vytvářet analogie mezi jevy v příběhu, bude podpořena samostatná reprodukce. V úvodu napište na tabuli KOMPENZACE náhrada, vzájemné vyrovnání, odškodnění. Zadejte úkol ve dvojici: Přemýšlejte nad tím, kdy lze kompenzaci využít ve školní práci. Vytvořte definici, která bude jednoduše a přitom výstižně popisovat, co jste vymysleli. Žáci představí své definice třídě a společně diskutují, jak chápou jednotlivé definice shoduje se pochopení definice spolužáků s tím, co tím chtěli autoři říct? Následuje společné shrnutí definic: Učíte se z učebnice text jako básničku, nebo máte jiné strategie? Proč je důležité umět si převést text do vlastní řeči? Jakým způsobem to může pomoci při učení? Lekce se z velké části odehrává v pražském metru, detektiv hledá zloděje peněženky a využívá při tom výpovědí svědků, které jsou mnohdy nesrozumitelné, nebo se v nich vyskytují výrazy, jež žáci nemusí znát. Dále se žáci musí zorientovat v plánku metra. Výpovědi a fakta následně porovnávají. V lekci si žáci zkusí práci s detektorem lži i zde budou vytvářet vhodné otázky, zkusí si metodu I.N.S.E.R.T. Doporučujeme podívat se v Příručce detektiva zejména na články Jak využívat metodu I.N.S.E.R.T. při studiu textu a Jak pracovat s polygrafem. Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení: Jak jste rozuměli všem aktérům detektivky? Máte ve svém okolí někoho, jehož projev pro vás není příliš srozumitelný? Jak se s tím vypořádáváte? Máte nějaké rady pro své spolužáky? Je mezi vašimi učebnicemi nějaká, ve které se absolutně nevyznáte? Co vás mate? Co byste mohli sami změnit, aby pro vás byla srozumitelnější a vy jste se daný předmět učili snadněji? 10. lekce Malování pro zapamatování Lekce si neklade za cíl naučit žáky mentální mapování. Žáci se zde naučí hledat vazby mezi získanými informacemi a souvislostmi a oprostit se tak od zažitého modulu strukturovaných poznámek. Poznají, že zápis poznámek může vypadat i jinak. V této lekci je navržen jednoduchý postup, jak si při třídění informací pomáhat základy mentálního mapování. Pro zahájení e-learningu seznamte žáky se základní tvorbou mentálních map. Můžete využít článku Postup při vytváření mentálních map, který najdete v Příručce mladého detektiva. Využijte obecné téma, např. dovolená. Instruujte žáky a názorně předveďte: Připravte si papír a nejméně tři barvy. Hlavní téma/obrázek napište/nakreslete doprostřed papíru. Ke každému klíčovému slovu uděláme jednu větev každá větev může mít jinou barvu, které se následně při dalším větvení držíme. Píšeme výstižná klíčová slova nebo krátká slovní spojení. např. Dovolená - kde - kdy - s kým - balení Dodržujete i následující pravidla: Používáme raději velká tiskací písmena, píšeme čitelně, klíčová slova ozdobíme obrázky a piktogramy pro lepší zapamatování, dále větvíme klíčová slova pokud nám nestačí papír, nastavíme jej dalším připevněným izolepou. Nezdržujeme se překreslováním. Využíváme šipky a podobné symboly, jež zdůrazňují jednotlivé vztahy a souvislosti. Nezapomínejme, že každá mentální mapa je originál, který nelze srovnávat s jinými.

42 42 Posledním krokem je vystavení a představení všech mentálních map. V lekci řešíme tentokrát případ vraždy. Majitel zahradnického centra v Remízkově byl nalezen mrtev. Žáci zkoumají vztahy mezi obyvateli města a poslouchají různá svědectví. V průběhu celé lekce zdůrazňujte, aby žáci hledali vazby mezi lidmi i jednotlivými indiciemi a vše si pečlivě zapisovali formou jednoduché mentální mapy. V lekci je představena rozrůstající se mentální mapa, kterou by měli žáci postupně tvořit. Pokud je jejich zápis odlišný, ale správný, zdůrazněte, že každá mentální mapa by měla být originálem a není směrodatné, zda se odlišuje od verze v e- learningové lekci. Pro vyřešení případu žákům pomůže článek Balistika uvedený v Kartotéce. Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení: Vyhovuje vám tento způsob zaznamenání informací? V čem ano, v čem ne? Měli jste s tímto způsobem vlastní zkušenosti? V kterých předmětech by se dal tento způsob využít? Pomohl by vám tento způsob více při učení? V čem spatřujete výhody mentálního mapování proti tradičnímu zápisu poznámek? 11. lekce Pozornost Žáci se prostřednictvím lekce učí rozpoznat podněty, které ruší jejich pozornost. V průběhu jednotlivých aktivit posilují koncentraci pozornosti, selektivitu a rozsah pozornosti. Podle Příručky pro mladého detektiva a článku Jak se lépe a déle soustředit můžete krátce vyložit, za jakých okolností dokážeme nejlépe koncentrovat svou pozornost. Dále můžete společně diskutovat, co nejvíce ruší pozornost žáků a co jim v soustředění naopak pomáhá. Detektivní příběh Hadi navozuje spoustu situací, ve kterých musí žáci soustředit svou pozornost. Hledají zloděje exotických hadů. Je třeba si nejprve zapamatovat charakteristiky jednotlivých hadů v úvodním slidu upozorněte žáky na možnost zjistit si o hadech více v Kartotéce. Dále už mohou žáci postupovat podle doporučení detektiva průvodce, pokud některý z úkolů není vyřešen správně, detektiv vždy napoví, případně ukáže správnou odpověď. Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení: Vyplývá z nových poznatků něco pro vaše společné učení ve třídě? Vyplývá z nových poznatků něco pro vaše samostatné učení doma? Odhalili jste některé překážky, které vám brání v soustředění, a dokážete najít způsob, jak tyto překážky odstranit? 12. lekce Autoregulace Cílem lekce je, aby se žáci zamysleli nad vlastními silnými a slabými stránkami a společně diskutovali, jak je možné vzít zodpovědnost za dosažení vlastních cílů do svých rukou. Zamyslí se sami nad sebou a uvědomí si přitom, že musí rozhodovat o svých činech, měnit své strategie ve prospěch těch účinnějších. V úvodu vysvětlete pojem autoregulace (autoregulace: sebezdokonalování, dosahování svých možností, dodržování pravidel uvědoměním si vlastní odpovědnosti, identifikováním svých předností, ale i rezerv, problémů, nedostatků a chyb a stanovováním případné adekvátní korekce a nápravy a odstraňováním bariér, které učení znesnadňují) a diskutujte, proč je potřebná právě ve vztahu k učení. Žáci mohou ve dvojicích diskutovat o svých silných a slabých stránkách s důrazem na to, jak své silné stránky podpořit a soustředit se na to, co je jejich priorita, čemu se chtějí věnovat do budoucna. Mohou diskutovat i o tom, jak je jejich slabé stránky omezují a co je třeba dělat, aby tomu tak nebylo. Lekce tentokrát neřeší detektivní případ, ale zamýšlí se nad vlastnostmi člověka, který si je vědom svých vlastních silných stránek a má potřebu se neustále rozvíjet. Detektiv tak společně s žáky bude přemýšlet,

43 43 jak vyřešit některé z šifer a hlavolamů. Žáci mohou zároveň v Kartotéce zjistit, jak tvořit nebo luštit šifry, zjistí informace o nejlepších hackerech a v Příručce mladého detektiva (Jak řídit sám sebe) si mohou přečíst o tom, jak rozvíjet své silné stránky. Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení: Proč je dobré znát své silné a slabé stránky? Co pro vás znamená slovní spojení převzít zodpovědnost za vlastní rozvoj? Máte chuť tuto zodpovědnost převzít? Jaké povinnosti z toho vyplývají? Je snazší přenést zodpovědnost na druhé? O čem vypovídá toto chování? Jak se projevuje ve společnosti? 13. lekce Paměťové strategie Cílem celé lekce je budovat u žáků metapaměť. (Metapaměť: představy a znalosti o možnostech a vlastnostech vlastní paměti individua a o různých strategiích zapamatování si pro různé situace a různé obsahy paměti, např. využíváním mnemotechnických pomůcek.) Žáci budou seznámeni se základními principy úspěšného ukládání informací do krátkodobé i dlouhodobé paměti. Seznámí se s některými mnemotechnikami, které usnadňují zapamatování, pochopí, že logické zdůvodnění a porozumění souvislostem je nejefektivnějším způsobem, jak si zapamatovat informace dlouhodobě. Pro představení lekce diskutujte s žáky nad otázkou: Jaké metody využíváte, abyste si informaci dobře zapamatovali? Které z těchto používáte a které z nich opravdu fungují: Opakovaně si vypisovat poznámky Podtrhávání klíčových slov a snaha říct vše, co k nim víme Učit se nazpaměť jako básničku Zodpovídat otázky pod textem, nebo si otázky podle textu vymýšlet Opakovat si se spolužáky Používat mnemotechnické pomůcky Pročítat si informace z různých zdrojů a doplňovat si poznámky Nahrávat si na diktafon a pouštět si Používat myšlenkové mapy Další? V samotné lekci mají žáci za úkol odhalit výrobce nelegálních CD. Upozorněte žáky na lekci Jak si informace co nejlépe zapamatovat v Příručce detektiva. Zde najdou návody, jak si mohou zapamatovat požadované informace fakta, obrázky, čísla. Velmi jim to pomůže pro práci s lekcí. Díky lekci se žáci poučí o tom, co to je pirátství, nebo jak mohou legálně stahovat hudbu a filmy z internetu veškeré informace naleznou v Kartotéce (Rozpoznání pirátského produktu). Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení: Co si zapamatujete snadno, co hůře? Které cvičení vám šlo nejlépe? Jakou strategii jste použili? Poradili jste si s mnemotechnikami? Co jste si nemohli zapamatovat? Proč? Bylo to špatně zvolenou strategií? Šlo by to jinak? Kterou dovednost, jež zde byla procvičována, můžete využít i ve škole?

44 lekce Příprava na zkoušky Žáci pochopí, že bez důkladné přípravy nemusí být v testu úspěšní. Zjistí, jaké kroky je třeba podniknout, aby mohli předejít případným neúspěchům při testování. Začněte lekci společným zamyšlením nad tím, jaká zkouška žáky v nejbližší době čeká, a jak se na ni co nejlépe připravit. Doporučujeme pro další diskuzi pracovat s Příručkou mladého detektiva (Jak se připravit na zkoušky/testy). Žáci mohou samostatně vyplnit jednotlivé okruhy, po každém následuje diskuze ve dvojici a ve třídě. V e-learningové lekci žáci společně s detektivem řeší, jak najít cestu z tajné chodby. Dostávají základní instrukce je dobré předeslat, aby se na ně soustředili, protože jim usnadní samotnou cestu chodbou. V té již budou časově omezeni a nebude takový prostor pro přemýšlení musí jít na jistotu jako při zkouškách. Samotné úkoly v tajné chodbě odpovídají nejčastějším typům otázek v testech. O speleologii se žáci mohou dozvědět více v Kartotéce. Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení: Máte před zkouškou trému? Máte osvědčené tipy, jak se jí zbavit? Jak se připravujete na testy, zkoušení? Nahodile těsně před zkouškou, nebo průběžně? V čem jsou výhody pravidelné přípravy? Jaký způsob testů vám nejvíce vyhovuje? Jaké hodnocení se vám zdá být nejvíce spravedlivé? 15. lekce Kreativita Lekce probudí v žácích představivost, zjistí, jaké jsou fáze tvůrčího procesu, a vyzkouší si jednoduché techniky, které umožní dívat se na věci z různých úhlů pohledu, řešit úlohy kreativně, s nadhledem a bez ostychu z neúspěchů. V Úvodním slovu můžete hledat společné vlastnosti tvořivých lidí porovnejte návrhy žáků s vlastnostmi kreativních lidí, které definovali Dacey a Lennon (tolerance vůči dvojznačnosti, stimulační svoboda, funkční svoboda, flexibilita, ochota riskovat, preference zmatku, prodleva uspokojení, oproštění od stereotypu, vytrvalost, odvaha). Lekce tentokrát neřeší žádný detektivní případ. S detektivem se žáci vydají na školení, které pomůže uvolnit kreativitu. Žák má možnost vyzkoušet si mnoho technik, které kreativitu rozvíjí. Nejprve se soustředíme na vlastnosti kreativních lidí. Dále budou žáci řešit úkoly především otevřené, u nichž se nepředpokládá jen jedna správná odpověď, ale naopak je oceňována originalita. Žáci mohou v průběhu lekce diskutovat ve skupince o svých odpovědích. Opět se mohou inspirovat a načerpat nové informace v Kartotéce (Sarančata, Gekon, Ledňáček, Lopuch, Šinkansen, Žralok, Čokoláda aj.). Zároveň je vhodné využít text v Příručce mladého detektiva Jak objevit svou kreativitu. Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení: Jaká cvičení z lekce vám nejvíce vyhovovala? Proč? Jak rozvíjíte svou kreativitu ve škole, doma, v zájmových kroužcích? Co vám brání být kreativní? Co vás nejlépe motivuje ke kreativním nápadům?

45 a 17. lekce Zrakové vnímání a sluchové vnímání Tyto dvě lekce lze kombinovat volně s kteroukoli lekcí, jsou zaměřeny pouze na procvičení zrakového a sluchového vnímání, které je zvláště ve škole velmi důležité. Zároveň v nich žák řeší problémy, hledá souvislosti, vytváří a ověřuje hypotézy. Před započetím lekcí je možné zařadit např. diagnostiku učebního stylu diagnostiku preferovaného kanálu vnímání Jaký je můj učební styl. Lekce Zrakové vnímání nám představuje recidivistku, u které hledáme ukradené předměty. Jedná se o vzácné kousky žáci se tak mohou seznámit např. s Giuseppem Arcimboldem (Kartotéka). Jak název lekce napovídá, úkoly budou směřovány k zrakovému a prostorovému vnímání a zrakové paměti (zde lze odkázat na Příručku mladého detektiva Jak si informace co nejlépe zapamatovat). V lekci Sluchové vnímání hledá detektiv s žáky výtržníky na stadiónu. Tato lekce se neobejde bez sluchátek pro každého žáka mnoho úkolů je zde doprovázeno jen zvukovými efekty, které nejsou vzhledem k procvičovaným oblastem podpořeny textem ke čtení. Aktivita Jaký je můj učební styl Cílem lekce je, aby žák zvládnul popsat vizuální, auditivní a kinestetický učební styl, uměl vyhodnotit svůj učební styl a dokázal určit činnosti, které jsou vhodné pro každý z učebních stylů (VAK). Materiály a zdroje: Dotazník učebního stylu VAK okopírovaná sada pro každého žáka Psací potřeby Popis aktivity: Vysvětlete, že stojí za povšimnutí, že každý se lépe učíme jiným způsobem, někdo rád čte a má úhledné pomůcky, jiný raději vytváří modely a věci si rovnou zkouší a někteří žáci pečlivě poslouchají ve třídě a diskutují o tématu. Učební styly berou právě toto v úvahu a neupřednostňují jednoho žáka před druhým každý by měl ve škole dostat stejnou šanci si informace zapamatovat. Pokud to není možné, měl by žák sám vědět, jak se učí nejefektivněji, a tomu přizpůsobit svou domácí přípravu. Diskutujte o tom, jak si žáci nejlépe zapamatují informace. Můžete zvolit brainstorming a žáci zapisují všechny strategie, které jim pro zapamatování pomáhají. Nechte žáky přečíst Přílohu Dotazník učebního stylu VAK, poté diskutujte: Který učební styl si myslíte, že je vám nejbližší? Které z bodů brainstormingu se objevují i v přílohách, jež jste dostali? Žáci tipují, jaký učební styl je jim nejbližší nejprve diskutují ve skupinkách, poté se hlásí ke stylu vyřčenému vyučujícím. Žáci si vyplní Dotazník učebního stylu VAK a vyhodnotí. V následující fázi se přesvědčte, zda žáci rozumí učebním stylům natolik dobře, aby zkusili ohodnotit druhé. Žáci chodí po třídě a žádají od svých spolužáků, aby tipovali, jaký učební styl preferují. Spolužáci mohou verdikt psát na druhou stranu Dotazníku. Po ukončení aktivity diskutujte s žáky, zda se liší jejich vyhodnocení formou Dotazníku od posouzení jejich učebního stylu spolužáky. Nechte je zamyslet se nad tím, k jakému názoru se přiklání a proč.

46 46 Dotazník učebního stylu VAK Jméno: Každý preferujeme jiný učební styl. Jeho znalost nám pomáhá objevit své silné stránky a učit se efektivněji. Označte každý výrok, se kterým se ztotožňujete. Váš dominantní učební styl je ten, u kterého máte označeno nejvíce výroků. Vizuální styl učení 1. Slovní instrukce potřebuji zopakovat. 2. Sleduji mimiku a gestikulaci přednášejícího. 3. Rád/a si píši poznámky, ze kterých se později učím. 4. Nejlépe si pamatuji to, co mám v písemné podobě nebo v podobě obrázků. 5. Mám úhledný sešit bez gramatických chyb. 6. Televizi a rádio si pouštím nahlas. 7. Vyhledávám diagramy a obrázky. 8. Upřednostňuji informace, které jsou prezentovány vizuálně flip, interaktivní tabule. 9. Rád/a vytvářím grafy, obrázky k poznámkám. 10. Dobře se orientuji v mapách. 11. V hlavě si představuji obrazy, scény věcí, které si mám zapamatovat. 12. Upřednostňuji písemné pokyny před ústními. 13. Mám rád/a skládanky, puzzle. 14. V písních se nesoustředím na slova. 15. Jsem dobrý/á ve výtvarném umění. Sluchový styl učení 1. Upřednostňuji slovní pokyny. 2. Raději si poslechnu výklad, než abych četl/a z učebnice. 3. Lépe chápu, když čtu nahlas. 4. Mám rád/a slovní hříčky, hry se slovíčky, rýmy. 5. Raději poslouchám rádio, než aby četl/a noviny. 6. Často zpívám, mumlám. 7. Nemám rád/a čtení z monitoru počítače. 8. Dokážu dobře odlišit dva podobné zvuky/tóny. 9. Vyžaduji další vysvětlení diagramů, grafů, map. 10. Rád/a mluvím s ostatními. 11. Mluvím sám k sobě. 12. Jsem schopen/na opakovat celé rozhovory. 13. Raději si poslechnu hudbu, než abych šel/šla do galerie výtvarného umění. 14. Při četbě si pomáhám prstem. 15. Rád/a vyprávím vtipy, příběhy.

47 47 Hmatový/Kinestetický styl učení 1. Rád/a na věci sahám. 2. Sbírám věci. 3. Hodně gestikuluji, mluvím rukama. 4. Stále něco dělám (hraju si s tužkou, houpu se na židli, podupávám nohou). 5. Jsem sportovně zdatný/á, mám koordinované pohyby. 6. Rozebírám a skládám věci. 7. Při učení rád/a stojím, pohybuji se. 8. Mám rád/a hudbu v pozadí. 9. Jsem manuálně zručný/á. 10. Rád/a žvýkám a jím při učení. 11. Učím se prostřednictvím pohybu a poznáváním prostředí kolem sebe. 12. Mohu být považován/a za hyperaktivní/ho. 13. Do sešitu spíše čmárám, aby byla ruka v pohybu. 14. Informace, které získávám, si dávám v hlavě do pohybu, vidím je v akci. 15. Rád/a vše hned zkouším, než aby si o tom četl/a nebo to poslouchal/a. Hodnocení Spočítejte počty označených výroků u každé kategorie. Váš dominantní učební styl je ten, u kterého máte označeno nejvíce výroků. Nikdo z nás nejsme vyhranění. Můžete se dobře učit pomocí kombinace dvou stylů učení, můžete dokonce využívat i všechny tři způsoby. Vizuální Auditivní Kinestetický Názory spolužáků: Vizuální Auditivní Kinestetický Sebehodnocení: Vizuální Auditivní Kinestetický Jaký je vámi nejvyužívanější učení styl? Druhý nejvyužívanější? Nyní, když znáte své učební styly, přemýšlejte, jak můžete zlepšit své studijní návyky?

48 48 Začlenění témat do pracovních materiálů Nautilus pro žáky Motivace k učení Metakognice a učební styl Organizace a plánování Paměť a koncentrace Myšlenkové operace PS ZŠ PS SŠ EL ZŠ EL SŠ test ZŠ test SŠ 1. kap. 1. kap. Únos domácího mazlíčka 7. kap. 2. kap. Podvodníčci, Zloděj umění, Výtržníci na stadionu 2., 6. kap. 3., 4. kap. 3. kap. Pašerák, Dědictví paní Slunečné 4. kap. Hadi, Počítačoví piráti 10. kap. 5. kap. Žhář, Krádeže v drůbežárně 2. lekce ano ano 8. lekce ano ano 4., 5. lekce ano ano 6., 7. lekce ano ano 9. lekce ano ano Kreativita - 6. kap. Školení Kritické myšlení, Práce s textem Psaní poznámek Informační zdroje a práce s nimi Písemná prezentace Ústní prezentace Osobnostní předpoklady 8. kap. 7. kap. Kapsář v metru 11. kap. 9. kap. Tajemství vzácné sošky, Vražda v Remízkově 11. lekce ano ano 12. lekce ano ano 5. kap. 8. kap. Hadi 10. lekce ano ano 12. kap. 10. kap. Tajná chodba 14. lekce ano ano 12. kap. 11. kap. - - ano ano 9. kap. 12. kap. Hacker, Dopingem k vítězství 3., 13., ( ) lekce ano ano

49 49 Poznámky: 1. Témata se v jednotlivých kapitolách či lekcích částečně prolínají, opakují. V přehledu jsou uvedena čísla lekcí, v nichž je téma dominantní, případně jinde zastoupeno není. 2. Kreativitu chápeme jako nedílnou součást kompetence k učení, přesto jsme ji z důvodů technického omezení nezařadili do většiny výstupů v on-line prostředí (test, e-learning). 3. PS ZŠ: Kreativita je ve svém praktickém zaměření součástí celého pracovního sešitu a v metodických doporučeních najdete v mnoha cvičeních konkrétní postup, jak ji rozvíjet. Není pro ni proto vyčleněna samostatná kapitola. 4. EL ZŠ: Oblast Práce s informacemi je v e-learningu zastoupena ve všech lekcích tím, že žáci vyhledávají informace v kartotéce a Příručce detektiva. 5. EL ZŠ: Jednotlivé lekce jsou uvedeny svými názvy, neboť e-learning není lineární a učitelé i žáci mohou řešit detektivní příběhy v libovolném pořadí. 6. EL SŠ: Lekce jsou navazující. Bez osobního profilu, který žák získá ukončením předchozích lekcí, není možné je procházet.

50 50 Použitá literatura a další zdroje Belz, Horst a Marco Siegrist. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: Východiska, metody, cvičení a hry. 1. vyd. Praha: Portál, ISBN Berger, Elisabeth a Hildegard Fuchs. Učíme děti učit se: Praktické využití poznatků o školní komunikaci, učení a prezentaci. 1. vyd. Plzeň: Fraus, ISBN Buzan, Tony. Mentální mapování. 1. vyd. Praha: Portál, ISBN Čáp, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, ISBN Čechová, Barbara, Matěj Seifert a Andrea Vedralová. Nápadník pro výuku dle učebních stylů. 1. vyd. Praha: ISBN Dacey J. S., Lennon, K. H. Kreativita. Praha: Grada Publishing, ISBN de Bono, Edward. Šest klobouků aneb Jak myslet. Praha: Argo, ISBN Fischer, Robert. Učíme děti myslet a učit se: Praktický průvodce. 1. vyd. Praha: Portál, ISBN Hejný, Milan, Darina Jirotková a Jana Kratochvílová. Práce s chybou jako strategie rozvoje klíčových. JČMF, Kasíková, Hana a Žák, Vojtěch. Učíme děti učit se: Manuál pro evaluaci výuky podporující kompetenci k učení. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, Dostupné z: evaluacni_nastroje/12_ucime_deti_ucit_se.pdf. Kellenberger, Kaspar a Best, Thomas. Motivační program ZZ : Pracovní sešit. 1. vyd. Praha: SPJ, Königová, Marie. Tvořivost: Techniky a cvičení. Praha: Grada, ISBN Kovalik, Susan; Olsen, Karen D. Integrovaná tematická výuka. Kroměříž: Spirála, s. ISBN Plachetka, J. Velký slovník citátů a přísloví. Praha: Academia, ISBN Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, s. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/rvpg _final.pdf>. ISBN Rámcový vzdělávací program pro odborné vzdělávání č. j E/01. [online]. Praha: NUOV, s. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://zpd.nuov.cz/rvp_4_vlna/rvp_3357e01_drevarska_vyroba. pdf>. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, s. [cit ]. Dostupné z WWW:<http://www.vuppraha.cz/wp-content/ uploads/2009/12/rvpzv_ pdf>.

51 51 Trpišovská, D. Úvod do psychologie. Ústí nad Labem: UJEP, ISBN Vágnerová, M. Základy psychologie. Praha: Karolinum, ISBN Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace. 1: Grada, ISBN Žák, Petr. Kreativita a její rozvoj. 1. vyd. Praha: Computer Press, ISBN Zahraniční literatura: Barwood, Tom. Learning to learn. 1. vyd. Teachers Pocketbooks, ISBN Endres, Wolfgang. Die Endres Lernmethodik. 1. vyd. Weinheim bei Basel: Beltz Verlag, ISBN 978. Geuenich, Bettina. Prüfungen bestehen. 1. vyd. München: Compakt Verlag, ISBN Langer, Nicole. Referate und Vorträge halten. 1. vyd. München: Compakt Verlag, ISBN Neuburger, Rahild. Lernblockaden bewaltigen. 1. vyd. München: Compakt Verlag, ISBN Novak, Kaja. Lernstrategien anwenden. 1. vyd. München: Compakt Verlag, ISBN Solms, Andrea. Konzentration trainieren. Geuenich, 1. vyd. München: Compakt Verlag, ISBN Solms, Andrea. Konzentration trainieren. Geuenich, 1. vyd. München: Compakt Verlag, ISBN Zintl, Viola. Lernen mit Systém: Effektiver Lernen in der Pflege. 2. vyd. München: Elsevier, ISBN Jiné zdroje: text=5 x 5

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky SŠ

Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky SŠ Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky SŠ NAUTILUS Naučíme tě učit se aneb Jak nemít ze školy ponorku Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Nauč se učit se (rozvoj klíčové kompetence k

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha Obor RVP ZV: Ročník: Časový rámec: (tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty) 4. 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 45 60 minut METODIKA MATERIÁL

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Příprava učitele na výuku

Příprava učitele na výuku Příprava učitele na výuku Gabriela Fišarová Neplánovat, znamená plánovaný neúspěch. (Petty, 2002, s. 326) Průvodce studiem Obsahem tohoto modulu je plánování výuky. Zaměříme se na podrobnou písemnou přípravu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG

MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG MOŽNÉ PRO ROZVOJ ČG Při formulaci očekávaných výstupů pro rozvoj čtenářské gramotnosti jsme vycházeli z praktických poznatků a zkušeností učitelů, kteří dlouhodobě usilují o rozvoj čtenářských dovedností

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, 15.4.2011) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů?

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV 1) Mediální gramotnost 2) Analýza - Hodnocení zdrojů / informací - Hledání souvislostí - Analýza textu - Interpretace, shrnutí a formulace - Tvorba textového dokumentu 3)

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Afrika

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Afrika A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, vytváří

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Úvodní list Předmět: Fyzika Cílová skupina: 8. nebo 9. ročník ZŠ Délka trvání: 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Název hodiny: Měření tlaku vzduchu v terénu Vzdělávací oblast v

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT XX.1.B Samostatné práce - Projekt Charakteristika předmětu: SAMOSTATNÉ PRÁCE - PROJEKT ve vyšším

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Projektové noviny (říjen 2013)

Projektové noviny (říjen 2013) Projektové noviny (říjen 2013) Environmental Realiteach aneb učíme se realitou profesí v oblasti životního prostředí CZ.1.07/1.1.20/02.0098. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav,

Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav, Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav, 13. 1. 2015 Průběžný evaluační dotazník vyplnilo celkem 20 účastníků Tréningu pozorování. Na základě analýzy odevzdaných dotazníků byly zjištěny následující

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV?

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV? RNDr. Milan Šmídl, Ph.D Co je to BOV? BOV = Badatelsky Orientovaná Výuka Inquiry Based Science Education (IBSE) Inguiry = bádání, zkoumání, hledání pravdy cílevědomý proces formulování problémů, kritického

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více