Výroční zpráva za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2014"

Transkript

1 ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek - Místek příspěvková organizace Fibichova 469, Frýdek Místek IČ: , č. ú.: /0600, tel.: , Výroční zpráva za rok 2014 Budova na ul. Fibichově 469, soc. služby: denní stacionáře (oddělení denního pobytu a oddělení zvýšené péče), odlehčovací služby, chráněné bydlení Budova oddělení dílen, sociální služba denní stacionáře, Janáčkova Zpracovala: Mgr. Dana Šťastníková ředitelka organizace

2 Obsah Úvod I. Vyhodnocení plnění úkolů organizace II. Vyhodnocení ukazatelů stanovených organizaci za rok 2014 III. Vyhodnocení hospodaření organizace za rok 2014 IV. Vzdělávání zaměstnanců, tvoření projektů V. Spolupráce s ostatními organizacemi, finanční příspěvky a dary VI. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace VII. Výsledky kontrol v roce 2014 Přílohy: Příloha č. 1: Organizační struktura Příloha č. 2: Výsledky hospodaření Příloha č. 3: Peněžní fondy a jejich krytí Příloha č. 4: Struktura majetku a zdrojů Příloha č. 5: Rozbor mzdových prostředků Příloha č. 6: Ověření krytí investičního fondu Příloha č. 7: Fotografie zařízení Strana 2 (celkem 14)

3 Úvod Předkládáme Vám zprávu o činnosti příspěvkové organizace ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, Fibichova 469 za rok Organizace poskytuje sociální službu denní stacionáře od osobám s mentálním postižením od 3 do 64 let věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zařízení je koedukované. Od byla služba rozšířena o sociální službu chráněné bydlení a službu odlehčovací služby. Služby respektují individuální potřeby osob nacházející se v nepříznivé sociální situaci a reagují na ně. Organizace se účastní procesu komunitního plánování obce s rozšířenou působností, podílí se na plnění cílů v oblasti posilování soudržnosti komunity, podpoře sociálního začleňování a předcházení sociálního vyloučení jednotlivců a skupin. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb a osobních cílů uživatelů, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání, nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Posiluje jejich sociální začleňování. Sociální služby jsou poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě, aby bylo vždy zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod. Všichni zaměstnanci organizace jsou poučeni o zachovávání mlčenlivosti o citlivých údajích klientů. Poskytování sociálních služeb je spojeno s principy integrace, normalizace, humanizace a praktickým naplňováním standard kvality sociálních služeb. Široká paleta činností organizace odpovídá různorodosti potřeb osob se speciálními potřebami. Činnosti zajišťují pracovníci organizace formou týmové práce v tvořivém a učícím se prostředí. Sociální služby jsou realizovány ve dvou, bezbariérových budovách s přilehlými zahradami v blízkosti centra statutárního města Frýdku Místku, Místku. Hlavní budova (Fibichova 469) je třípodlažní včetně půdní vestavby pro nově zřízené sociální služby, s nájezdovou rampou, výtahem v pravém křídle budovy a schodišťovou plošinou v levém křídle, účelným vybavením a zařízením interiéru. Zahrada o rozloze m2 je vybavená předměty ke sportování i odpočinkovému pobytu. Budova na ul. Janáčkově 310 slouží uživatelům služby denní stacionáře jako pracovní dílny. Je třípodlažní, bezbariérová, s výtahem, schodišťovou sedačkou do půdní vestavby, nájezdovou rampou, moderním zařízením a vybavením interiéru. Zahrada o rozloze 956 m2 je využívána ke zpříjemnění činností za příznivého počasí a vybavena zahradním nábytkem. Sociální službu denní stacionáře tvoří 3 oddělení: oddělení zvýšené péče, oddělení denního pobytu, oddělení dílen. Slouží 67 uživatelům s okamžitou kapacitou 60. Provoz: denní pobyt (DP) oddělení zvýšené péče(ozp) oddělení dílen (D) 6, 00 16, 00 hodin 6, 30 15, 30 hodin 6, 30 16, 00 hodin Strana 3 (celkem 14)

4 Sociální služba chráněné bydlení poskytuje zázemí 8 uživatelům. Provoz je nepřetržitý. Sociální službu odlehčovací služby mohou využívat uživatelé služby denní stacionáře. Kapacita: 2 uživatelé. Provoz je nepřetržitý. I. Vyhodnocení plnění úkolů organizace Využití kapacity sociální služby denní stacionáře Stav uživatelů sociální služby denní stacionáře dosáhl k počtu 67. Okamžitá kapacita je stanovena na 60 uživatelů. Počet uživatelů a míra pomoci Míra poskytnuté pomoci počet uživatelů 0 = poskytnutí místa a prostoru 1 1 = poskytnutí podpory 8 2 =poskytnutí částečné pomoci 12 3 = poskytnutí převážné pomoci 28 4 = poskytnutí úplné pomoci 18 Celkem uživatelů Řady1 Řady I. II. III. IV. celkem Okruh osob, cílová skupina Osoby s mentálním postižením. Věková struktura cílové skupiny: děti předškolního věku (od 3 let), mladší děti (7-10 let), starší děti (11 15 let), dorost (16 18 let), mladí dospělí (19 26let), dospělí (27 64let). Strana 4 (celkem 14)

5 Uživatelé a věková struktura od 3 do 64 let Oddělení zvýšené péče navštěvují uživatelé od 3 let věku. Zároveň si zde mohou doplnit základní vzdělání. Není vyloučena možnost, aby toto oddělení navštěvovali uživatelé, kteří už mají ukončené základní vzdělání. Prostory a vybavení jsou speciálně přizpůsobeny potřebám osob s mentálním postižením a autismem. (Budova na ulici Fibichově 469.) Oddělení denního pobytu navštěvují uživatelé se středním až hlubokým mentálním postižením od 3 do 64 let věku. Také zde si mohou doplnit základní vzdělání. Náplň skupiny uživatelů s ukončenou školní docházkou je zaměřena na osvojování pracovních dovedností a návyků, je to příprava uživatelů na program dílen nebo udržení a upevňování zbylých dovedností a návyků. (Budova na ulici Fibichově 469.) Oddělení dílen navštěvují uživatelé se středním až středně těžkým mentálním postižením s ukončenou povinnou školní docházkou ( jedná se většinou o uživatele od 18 let věku). Věnují se pracovní terapii ( dílna tkalcovská, stolářská, keramická, košíkářská, textilní, kreativní, dílna na výrobu svíček a dílna na výrobu šperků), která vede k jejich seberealizaci a naplňování osobních individuálních cílů. Z volno časových aktivit si uživatelé mohou vybrat kroužek relaxační, sportovní a stolních her, turistický, výtvarný. (Budova na ulici Janáčkově 310.) Program na všech odděleních je kromě úkonů základních činností obohacen o muzikoterapii, arteterapii a cvičení prvků jógy. Velmi oblíbená je canisterapie, prováděná externími pracovními týmy občanského sdružení Podané ruce Frýdek Místek. Ergoterapie probíhá 5x týdně, je zajištěna zaměstnancem organizace. Poskytovatelem základního vzdělávání je ZŠ a MŠ Naděje Frýdek Místek. Vzdělávání je určeno uživatelům s těžkým zdravotním postižením, kteří vzhledem ke stávajícím prostorovým, materiálním a technickým podmínkám běžných škol, zatím nemohou tyto školy navštěvovat. Naše organizace s touto školou úzce spolupracuje. Strana 5 (celkem 14)

6 Chráněné bydlení (kapacita 8 uživatelů) Služba je kapacitně plně vytížena. Mladí lidé se zabydleli, vyzdobili si společné prostory i své pokoje, jsou samostatnější, péči rodičů využívají méně než v začátcích. Na novou situaci si zvykli také jejich rodiče. Cílem pracovníků je podporovat uživatele v samostatném životě, v nácviku péče o vlastní osobu, vedení domácnosti, sebedůvěře, vzájemné toleranci, v aktivním trávení volného času, pracovních návyků. Součástí je podpora a udržení dosavadních vztahů s rodinou, s blízkými osobami, přáteli. Uživatelé využívají v pracovních dnech program sociální služby denní stacionáře, oddělení dílen jako přípravu na zaměstnání. Mladí lidé ještě nejsou schopni pracovat a orientovat se v běžném pracovním procesu. Vyhledávání pracovních příležitostí zůstává úkolem příštího období. Integraci brání špatná zaměstnanost této skupiny obyvatel, nedostatečný počet odpovídajících pracovních příležitostí, nepřipravenost lidí se zdravotním znevýhodněním pro pracovní trh a nepřipravenost pro komunikaci s ním. Dlouhodobým úkolem je tedy motivace znevýhodněných k získání zaměstnání, připravenost pro nároky pracovního trhu, umístění uživatelů na konkrétní vhodné pracovní místo. Vyhledávání pracovních příležitostí. Počet uživatelů sociální služby chráněné bydlení a míra pomoci 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 podpora pomoc převážná úplná Řada1 Řada2 Odlehčovací služby (kapacita 2 uživatelé) Služba pomáhá pečujícím osobám uživatelů odpočinout si od ustavičné péče o postiženého člena rodiny, vyřídit si různé záležitosti. Pomoc využívají převážně rodiče, jejichž děti trpí hlubokým mentálním postižením a autismem. Obavy, jak dítě zvládne odloučení od rodiny, jestli se pracovníci dokáží o dítě Strana 6 (celkem 14)

7 dobře postarat, vymizely. Kapacitně je služba využívána od 47% do 90 %. Důvodem jsou akutní zdravotní problémy přihlášených uživatelů a následné odhlášení služby. V krátkém čase už není možno službu nabídnout někomu jinému. Přesto je odlehčovací služba využívána více než v roce Uživatelé v pracovní dny využívají program služby denní stacionáře. Odlehčovací služby tak mohou v pracovní dny začít odpolední službou pracovníků. Využití odlehčovací služby v roce ,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 64,51 67,85 59,67 53,33 46,77 86,88 90,32 85,48 73,33 80,64 58,33 69,35 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Uspořádané akce pro uživatele sociálních služeb denní stacionáře, chráněné bydlení, odlehčovací služby V roce 2014 jsme uspořádali pro uživatele 235 sportovních, kulturních nebo společenských akcí, exkurzí, soutěží, prezentačních a prodejních výstavek výrobků. Například: Výstava výtvarných prací uživatelů v Národním domě FM, Kdyby se zastavil čas Návštěva kina Mrňouskové, Klauni, Něžné vlny, Babovřesky II, Pojedeme k moři, Tři bratři, Dědictví, Andělé všedního dne Jízdárna RIAS Sviadnov, aktivity s koněm průběžně během roku Canisterapie v průběhu roku Akce Den Země Orientální tance na oddělení dílen Hudební dopoledne s harmonikou studenti ze SZŠ Akce Darujeme knihy Ozdravná rekreace uživatelů v květnu a v září Výlet na Hukvaldy, do Chlebovic, bazén v Metylovicích ZOO Ostrava Olympiáda pro zdravotně postižené Folklorní festival Místek Akce Dětský den Strana 7 (celkem 14)

8 Turnaj v šipkách Akce Letohrátky pod zámkem Akce Beskydské rekordy Den otevřených dveří Mikulášské besídky na všech odděleních Vánoční posezení Prodejní a prezentační akce: březen knihovna FM, duben Domovinka, Velikonoční jarmark, Den zdraví, Den otevřených dveří, vánoční prezentace v knihovně, vánoční jarmark FM, Paskov, klub seniorů Frýdlant. Plnění úkolů 1. Dbát na spokojenost uživatelů a jejich blízkých s poskytovanými sociálními službami. Prezentace organizace. 2. Nadále propracovávat SQ. Vycházet z potřeb a schopností uživatelů. Nadále vytvářet vhodné a podnětné prostředí pro uživatele zabezpečené odbornou péčí. 3. Výmalba oddělení chráněné bydlení a odlehčovací služby. 4. Realizace kamerového systému na oddělení dílen Janáčkova Podpora rehabilitace uživatelů formou ozdravného pobytu na horách Ad. 1 Za celý rok 2014 nebyla zaznamenána žádná stížnost, dle rozhovorů s uživateli nebo rodiči nejsou k poskytovaným službám žádné připomínky. Prezentace organizace výstavky prací uživatelů, soutěže, místní tisk, prezentace v Tv Polar. Ad. 2 V roce 2014 proběhla revize SQ ať už doplněním nebo změnou některých pracovních postupů. Ad. 3 Výmalba na oddělení chráněné bydlení a odlehčovací služby byla provedena v květnu Ad. 4 Kamerový systém na oddělení dílen byl nainstalován v dubnu Ad. 5 Úkol splněn. Uživatelé se zúčastnili ozdravného pobytu v květnu na Rajské Boudě v Beskydech a v září na Horní Bečvě v Hotelu Mesit. Strana 8 (celkem 14)

9 II. Vyhodnocení ukazatelů stanovených organizaci za rok Neinvestiční příspěvek v Kč příspěvek na provoz od zřizovatele ,00 finanční dary obcí a měst ,00 finanční dary ostatní 2.500,00 celkem finanční dary ,00 z rozpočtu jiných ÚSC ,00 dotace z MPSV ,00 celkem neinvestiční příspěvek ,00 celkem investiční dary 0 0,00 2. Usměrňování prostředků na platy v % podíl mimotarifních složek 12,99 3. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Pppp průměrný přepočtený počet zaměstnanců 29,25 4. Odpisový plán v Kč budovy a stavby ,00 movité věci ,00 celkem odpisy dlouhodobého hmotného majetku ,00 III. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace za rok Výsledek hospodaření, náklady a výnosy náklady ,90 výnosy včetně dotací ,39 hospodářský výsledek ,49 Strana 9 (celkem 14)

10 2. Čerpání účelových dotací účelové dotace naše organizace v roce 2014 neobdržela. 3. Rozbor mzdových prostředků financovaných z rozpočtu města mzdové prostředky zaměstnanců ,00 OON ,00 celkem mzdové náklady ,00 průměrný přepočtený počet zaměstnanců 29,25 4. Peněžní fondy a jejich krytí viz příloha č Struktura majetku a zdrojů viz příloha č Návrh na rozdělení výsledku hospodaření příděl do fondu odměn 0 příděl do rezervního fondu ,49 zlepšený hospodářský výsledek činí ,49 7. Péče o svěřený majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech provedené opravy a údržba oprava dvířek pračky na odd. CHB a OS 3.909,00 malování půdní vestavby CHB a OS ,00 oprava dešťové kanalizace ul. Fibichova odd ,00 CHB a OS oprava klimatizačního zařízení na odd. CHB ,00 oprava pračky na odd. CHB 3.916,00 oprava jističů na ul. Fibichova odd. CHB 1.798,00 celkem na oddělení CHB a OS (chráněného bydlení a odlehčovací služby): ,00 oprava domácího telefonu na oddělení DP 556,00 oprava WC, nádržky, sedátka 6.350,00 oprava elektroinstalace na ul. Fibichova odd. DP ,00 oprava a zasklení rozbitého okna na odd. DP 600,00 celkem na oddělení DP (denního pobytu): ,00 Strana 10 (celkem 14)

11 oprava kuchyňské linky a desky na odd. dílen 2.531,00 oprava hromosvodu na ul. Janáčkova odd. dílen 7.544,40 oprava a výměna parapetů na ul. Janáčkova odd ,00 dílen oprava a výměna parapetů na ul. Janáčkova odd ,00 dílen oprava sekačky na odd. dílen 413,00 oprava hydroizolace garáže na ul. Janáčkova ,00 oprava hydroizolace odvodové stěny, vč. opravy omítek na ul. Janáčkova ,00 oprava brány na ul. Janáčkova 3.630,00 celkem na oddělení dílen: ,40 oprava služebního auta, přezutí pneu 4.198,00 oprava tiskárny CANON 3.509,00 oprava kopírky CANON 5.505,00 servisní prohlídka, STK osobního auta 3.276,00 oprava dešťové kanalizace na ul. Fibichova odd ,00 správy oprava a výměna resetovače zabezpečovacího 2.347,50 zařízení oprava jističů na ul. Fibichova odd. správy 2.696,00 zjištění závady a oprava zabezpečovacího 1.346,00 zařízení celkem oddělení správy ,50 elektroopravy na ul. Fibichova oddělení OZP 6.592,00 oprava kuchyňské linky na oddělení OZP 2.249,00 oprava elektroinstalace ul. Fibichova odd. OZP ,00 oprava a výměna nefunkčního WC na oddělení ,30 OZP celkem na oddělení ZP (zvýšené péče): ,30 celkem opravy a udržování za celou organizaci ,20 investiční činnost technické zhodnocení budovy Fibichova 469 a budovy Janáčkova 310 v roce 2013 nebylo realizováno pojištění svěřeného majetku svěřený majetek je pojištěný zřizovatelem pojistná událost Strana 11 (celkem 14)

12 pojistné plnění na budově Janáčkova činilo celkem Kč ,00 8. Pohledávky, informace o provedení a výsledcích inventarizace majetku a závazků pohledávky a závazky se týkají pouze období prosince 2014, nedobytné pohledávky nemáme Inventarizace majetku byla provedena k , fyzický stav souhlasil se stavem účetním, inventarizační rozdíly nebyly žádné zjištěny, veškeré doklady dle pokynu byly dne předány na OSOM Magistrátu města Frýdku-Místku. 9. Vyhodnocení doplňkové činnosti organizace doplňkovou činnost neprovozuje IV. Vzdělávání zaměstnanců, tvoření projektů 1. Vzdělávání zaměstnanců Dle vnitřních předpisů se zaměstnanci zúčastnili akreditovaných kurzů, přednášek, seminářů vztahujících se k jejich odbornosti včetně seminářů zaměřených na standardy kvality sociálních služeb tvorby a zavádění SQ do praxe. Povinný počet hodin celoživotního vzdělávání určených novelizací zákona o sociálních službách byl splněn. Kopie o absolvovaném vzdělání jsou uloženy v osobních složkách pracovníků a jsou součástí individuálních vzdělávacích plánů. 2. Tvorba projektů V roce 2014 jsme podali 2 projekty do programu Prazdroj lidem (Polohovací postel pro zdravotně postižené, Řemeslné aktivity pro budoucnost), nebyli jsme úspěšní, ale přesto jsme tyto 2 projekty realizovali. Projekt Řemeslné aktivity pro budoucnost obsahoval pomůcky pro nové činnosti oddělení dílen: výroba náušnic, technika embosování, quilling zpracování papíru, suché a mokré plstění, tvoření zvířátek ze stříhaného papíru, pletení na rukách výroba ozdobných šálů, výroba krmítek a budek pro ptáky. Na oddělení denního pobytu bylo zakoupeno polohovatelné lůžko pro imobilní uživatele. 1 projekt na nadaci České pošty Ostrava (Vybavení místnosti pro smyslové vnímání), nebyli jsme úspěšní. Strana 12 (celkem 14)

13 V. Spolupráce s ostatními organizacemi, finanční příspěvky a dary z rozpočtu ostatních obcí a měst za rok Spolupráce Domov pro seniory F M, Pečovatelská služba F M, Penzion pro seniory F M, Střední zdravotní škola F M, Jesle F M, Základní škola pod Sovou F M, Středisko volného času Klíč F M, ZŠ a MŠ Naděje F M, Ostravská univerzita pedagogická a sociální fakulta, Vyšší odborná zdravotní škola Ostrava - Mariánské hory, Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální F M, SSOŠ F M, s. r. o. T. G. Masaryka, Nová scéna Vlast F M, Divadlo loutek Ostrava, Klub Atlantik Ostrava, Škola Života F M, Podané ruce, o.s. F M, Knihovna Frýdek Místek, Gastrosvop Paskov, VŠ Olomouc, Občanské sdružení ADRA, F M, Sokolík, F M, SZŠ F M, Klub seniorů Raškovice. Neinvestiční finančních dary a příspěvky z rozpočtu jiných ÚSC za rok 2014 Finanční dar Finanční datum č. ÚZ dárce účelový neúčelový příspěvek použití zbývá Klub seniorů Raškovice Obec Ostravice Město Paskov Město Frýdlant n.o Obec Staříč Obec Dobrá Obec Janovice Obec Sedliště Obec Čeladná Obec Nižní Lhoty Obec Nošovice Obec Hukvaldy Město Brušperk celkem součet Věcné dary za rok 2014 datum č. ÚZ dárce věcný dar v Kč použití KOPLET VDI FM odstřižky pletenin dílny Technitex, spol. s r.o. odpad získaný při tkaní bavlny dílny celkem Za poskytnuté dary a milou spolupráci děkujeme. Strana 13 (celkem 14)

14 VI. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace Opatření z minulé výroční zprávy nejsou žádná. Návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace: 1. Dbát na spokojenost uživatelů a jejich blízkých s poskytovanými sociálními službami. Prezentace organizace. 2. Nadále propracovávat SQ. Vycházet z potřeb a schopností uživatelů. Nadále vytvářet vhodné a podnětné prostředí pro uživatele zabezpečené odbornou a materiální péčí. 3. Vzdělávání zaměstnanců. 4. Nátěr plotu u budovy Fibichova Podpora rehabilitace uživatelů formou ozdravného pobytu na horách dle finančních možností. VII. Výsledky kontrol v roce 2014 Kontrola OSSZ Frýdek-Místek proběhla dne kontrolované období od do na plnění povinností v nemocenském pojištění, plnění povinností v oblasti pojistného a plnění povinností v důchodovém pojištění. Závěr: bez závad Mgr. Dana Šťastníková ředitelka organizace Strana 14 (celkem 14)

15 Strana 15 (celkem 14)

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015 Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 Duben 2015 Červen 2014 Atletické a sportovní hry v Zubří u Nového Města na Moravě. Název

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. Jesle Frýdek - Místek za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. Jesle Frýdek - Místek za rok 2010 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Jesle Frýdek - Místek za rok 2010 Příspěvková organizace zřízená od 1.7.1993 Městem Frýdek-Místek na základě rozhodnutí městského zastupitelstva. Jesle Frýdek-Místek

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie. Výroční zpráva za rok 2009. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie. Výroční zpráva za rok 2009. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva za rok 2009 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Úvodní slovo ředitele 3 Úvodní slovo ředitele 4 Základní informace 4 Charakteristika činnosti 6 Sociální péče v pěti registrovaných službách

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 Domov důchodců HUMBURKY Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013-1- I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace,

Více

Výroční zpráva. Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením

Výroční zpráva. Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Výroční zpráva Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV. Stavebně technické uspořádání V. Základní

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i z a š k o l n í r o k 2 0 11 2 0 1 2 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová

Více