3 / Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 / 2014. Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa"

Transkript

1 3 / 2014 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa

2 N a k l a d a t e l s t v í S T E F A N O S n a b í z í : Rasooli & Allan Lékař z Kurdistánu Příběh o obrácení muslimského mullaha. A5, 134 stran, cena 77 Kč. Richard Wurmbrand Vítězná víra Inspirující čtení na téma křesťanské víry a svědectví cm, 176 stran, cena 120 Kč. Ken Anderson Smělý jako beránek Životní příběh známého čínského křesťanského disidenta. A6, 170 stran, váz. 137 Kč. Pavel Rejchrt Dvanáct kázání Sbírka kázání českého malíře, básníka a literáta z posledních deseti let, ve kterých se autor zamýšlí nad duchovní situací současného křesťanstva i společnosti. Váz. brožura, cm, 96 stran, 147 Kč. John Bunyan Milost přehojná Duchovní autobiografie Johna Bunyana. 11,5 17,5 cm, 192 stran, cena 157 Kč. John R. Weinlick Hrabě Zinzendorf Životní příběh hraběte Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa, nejvýznamnějšího představitele Obnovené Jednoty bratrské. Vázaná brožura, cm, 232 stran, cena 175 Kč. Hermann Hartfeld Víra navzdory KGB Autentické vyprávění o pronásledování křesťanů v Sovětském svazu v šedesátých letech cm, 304 stran, cena 177 Kč. Richard Wurmbrand Kristus na Židovské cestě Autor sám židovského původu uvažuje na židovské téma cm, 248 stran, cena 175 Kč. Sam Wellman William Carey Kniha o životě anglického misionáře v Indii. Vázaná brožura, cm, 160 stran, cena 167 Kč. Hans Martin Braun Let přes hranice Napínavý román z prostředí ruské podzemní církve se špionážní zápletkou. Vázaná, 11,5 17 cm, 120 stran, 2. vydání, cena 138 Kč Mike Fearon Martin Luther Beletrizovaná biografie jedné z klíčových postav historie křesťanství. Vázaná brožura, cm, 112 stran, cena 165 Kč. Anatolij Granovskij Byl jsem agentem NKVD Memoáry agenta sovětské tajné služby, působícího krátce také v poválečném Československu. Vázaná s přebalem, cm, 288 stran, cena 245 Kč. Tom White Akce Kuba Po sedmnácti měsících vězení na Kubě vypráví autor vzrušující příběh církve trpící za třtinovou oponou. A6, 230 stran, cena 83 Kč. Darlene Deiblerová-Roseová Ve stínu vycházejícího slunce Podivuhodný příběh americké misionářky v japonském zajetí za druhé světové války. Vázaná s přebalem, cm, 288 str., cena 248 Kč. Richard Wurmbrand Vězeňské zdi kdyby promluvily Autorova kázání, sestavená na samovazbě, která jsou pozoruhodným a jedinečným dokumentem o hlubinách křesťanské víry uprostřed nelidského teroru a zoufalství. Vázaná, cm, 136 stran, cena 185 Kč. Sam Wellman Jan Kalvín Biografie slavného reformátora. Vázaná brožura, cm, 160 stran, cena 225 Kč Bratr Andrew Pašerákem ve službách Nejvyššího Kniha popisuje začátky služby bratra Andrewa. Díky této knize se mnozí západní křesťané začali zajímat o utrpení svých spoluvěřících v totalitních zemích a mnohým rovněž pomohla nalézt víru v Ježíše Krista. Vázaná s přebalem, cm, 262 str., cena 245 Kč Richard Wurmbrand V Božím podzemí Luterský farář Richard Wurmbrand odmítl veřejně chválit komunistický režim a podrobit se jeho diktátu. Je uvězněn a společně s ostatními nepřáteli režimu vystaven mučení, o kterém obyvatelé svobodného světa nemají ani tušení. Vázaná, mm, 335 stran, doporučená prodejní cena 225 Kč Nabízené knihy z nakladatelství STEFANOS si můžete objednat na naší adrese, uvedené na zadní straně obálky. Poštovné ani balné není účtováno. Ukázky knih naleznete na internetové adrese Hlas muèedníkù 3 / 2014 Poslední léta znamenají pro země střední Asie stále větší radikalizaci islámu. Na obrázku je jedna z nových venkovských mešit.

3 r i c h a r d W u r m b r a n d n a p s a l Pochopení duchovní reality Vy jste sůl země. (Matouš 5,13) Drazí bratři a sestry, před několika tisíci lety žil muž, který byl pro svou víru v Božích očích velmi významný. Tím mužem byl Abraham, kterého Písmo nazývá otcem víry. Jako cizinec a přistěhovalec procházel se svými stády dobytka Mezopotámií a Kanaánem společně se svým synovcem Lotem. Jednoho dne došlo mezi Abrahamovými a Lotovými služebníky ke sporu. Zdá se, že tato hádka ovlivnila i Lota. A tak mu Abraham řekl: Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou Odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo (Genesis 13, 8 9). Lot se rozhodl oddělit se od Abrahama, Božího muže. Když se rozhlédl po krajině, uvědomil si, že území kolem Jordánu je mnohem úrodnější a zvolil si ho pro sebe. V té oblasti byla dvě velká města Sodoma a Gomora obě nechvalně proslulá bezbožností svých obyvatel. Lot se ale o tuto skutečnost nestaral. Byl zaslepen příležitostí nabýt dobrého materiálního postavení. Lot byl v Božích očích solí země. Uvážíme-li, ve které době žil a jaké měl poznání Boha, viděl Bůh v Lotovi možnost nápravy poměrů v Sodomě. Bůh se však nakonec rozhodl toto město zničit, ale před jeho zničením musel odtud Lota vyvést. Jednou byl spasen a Sodoma měla být zničena. Ale co bylo se skutečností, že Lot byl solí země? Písmo nám o Lotovi vypráví, že trápilo jeho spravedlivou duši, když musel den co den slyšet a vidět jejich nemravné skutky (2. Petrova 2,8). Byl velmi zarmoucen nad jejich bezbožným životem. Lidé kolem nemohli tento vnitřní stav jeho duše vidět, ale Bůh ho viděl. Bůh Lota považoval za sůl země, ačkoli ten, jak vidno, se od ostatních lidí zase tak dramaticky nelišil. Avšak člověk vidí pouze to, co má před očima, zatímco Bůh patří na srdce a jeho pohnutky. Vy jste sůl země, řekl Spasitel svým učedníkům. Tato slova řekl na samém počátku jejich cesty následování, kdy jejich poznání bylo jen nepatrné a pokud jde o víru, byli značně nechápaví.

4 Tehdejší kněží byli lidmi vysoké morálky. Přesto jim Ježíš neřekl: Vy jste sůl země. Tato slova řekl pouze na adresu svých apoštolů, lidí, o kterých věděl, že jsou po lidské stránce jen slabé hliněné nádoby; ale věděl o nich také, že touží zachovat věrnost a následovat svého Pána až do konce. Osm dní po narození Spasitele přinesli rodiče podle nařízení malého Ježíše do chrámu. V chrámě byl starý muž jménem Simeon, kterému se od Boha dostalo zaslíbení, že nezemře dokud neuzří Spasitele. Když bylo nemluvně Ježíš přineseno do chrámu, vzal ho Simeon do náručí, chválil Boha a řekl: Neboť mé oči viděly tvé spasení a slávu pro tvůj lid Izrael (Lukáš 2,28 32). Lidé, kteří byli ten den v chrámě a znali Simeona, mohli být jeho slovy udiveni a rozhlížet se, v kom Simeon vidí toho chrabrého bojovníka a od Boha poslaného vysvoboditele. Avšak nemohli vidět nikoho, kdo by naplnil jejich očekávání. To proto, že jejich přirozené oči dokázaly Ježíše vidět jen jako malé dítě. Avšak duchovní oči Simeona v něm viděly Boží spasení a slávu Izraele. Bůh, který vidí skutečnosti, člověku ne vždy viditelné, nám potvrzuje: Vy jste sůl země světlo světa. Když bylo Ježíši třicet let, začal vyučovat zástupy. Jeho rodina se domnívala, že přišel o rozum. Co v něm přirozené oči mohly vidět dokonce i oči příslušníků Spasitelovy svaté rodiny byl pouze mladý muž, který nemoudrým způsobem riskoval svůj život. Jiným proslulým mužem, který tam tehdy také žil, byl Jan Křtitel. Jednoho dne uviděl Jan přicházet Ježíše a zvolal: Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! (Jan 1,29) Janovy duchovní oči byly otevřeny pro duchovní skutečnosti, které jiní svýma tělesnýma očima vidět neuměli. Ve věku třiatřiceti let náš Spasitel ukončil svůj pozemský život, když byl ukřižován jako zločinec mezi dvěma lotry. Z jeho úst bylo možno zaslechnout slova: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Tedy sám řekl, že je opuštěn Bohem. Pod křížem stál římský setník. Jeho oči byly náhle otevřeny pro duchovní skutečnosti a prohlásil: On byl opravdu Boží syn (Matouš 27,54). Ostatní lidé stojící v tu chvíli pod křížem dokázali vidět jen skutečnost viditelnou přirozenýma očima a dojít k závěru: Jiné zachraňoval, sám sebe zachránit nemůže! V tomto ohledu měli pravdu. Ježíš zůstal viset na kříži. Co bylo nyní vidět, byla slabost, nedostatek moci a síly. Duchovní oči však viděly jinou realitu realitu duchovní a nadpřirozenou: Ježíš byl Synem Božím. Vložme svou důvěru v Krista! Na kříži zaplatil za všechny naše hříchy. Vírou v jeho oběť jsme u Boha považováni za spravedlivé. Jeho prostřednictvím jsme dnes tím, čím jsme: solí země a světlem světa. Když zemřel jistý anglický král, přinesli poslové tuto zprávu jedinému nástupci trůnu, tehdy dvanáctileté dívce. Řekli jí: Od této chvíle jsi královnou! Dala jim nádhernou odpověď: Budu tedy od této chvíle poslušná! 2

5 Bůh nám říká: Jste solí země. Snažme se proto podle toho jednat. Kéž nám v tom Bůh pomáhá. V Kristu váš [Richard Wurmbrand ( ) rumunský luterský farář, který byl pro svou víru vězněn čtrnáct let v komunistickém žaláři. Po odchodu na Západ založil se svou manželkou Sabinou v roce 1967 mezinárodní misijní organizaci, jejímž cílem je pomáhat pronásledovaným křesťanům. Tento článek je z archivu Hlasu mučedníků. S v ě d e c t v í p r o n á s l e d o v a n ý c h k ř e s ť a n ů Libanon Nevšední setkání Následující řádky jsou vyňaty z dopisu, který nám z Libanonu zaslal jeden z tamních křesťanských pracovníků, jehož službu podporuje naše misie. Ze sousední Sýrie přicházejí tisíce utečenců. Mnozí z nich jsou křesťané prchající před islamistickými povstalci, kteří na nich páchají ty nejhorší krutosti. Hlas mučedníků podporuje syrské uprchlíky různým způsobem od prosté humanitární pomoci až po pořádání různých seminářů s duchovním zaměřením, určené zejména muslimům, kteří se nově obrátili a přijali křesťanství. Jednoho rána jsem odešel ze střediska, kde jsou distribuovány potraviny, mezi syrské uprchlíky, kteří nalezli útočiště v Libanonu. Jak jsem tak šel a v duchu se modlil, potkal jsem nějakého chlapce. Ten mi řekl, že přišel i se svými rodiči ze syrského Homsu. Když jsem se ho zeptal, zda mám jeho rodiče navštívit, nevěděl, co má říci. Dal jsem mu proto svoje telefonní číslo a také nějaké potraviny. Jeho otec mi odpoledne zatelefonoval, poděkoval za jídlo a pozval mě do jejich obydlí. Následující den jsem s manželkou šel tuto rodinu navštívit. Měli celkem tři děti. Pocházeli z rodiny, která se tradičně hlásila ke křesťanství a ze své země uprchli, když se jejich vesnice dostala do ohrožení. Otec rodiny si dokonce pamatoval z dřívější doby některé verše z Bible, ale třebaže chodil občas i do Syrští utečenci nejvíce potřebují vědomí, že nejsou opuštěni. Proto se je snažíme podporovat materiálně a přinášet jim i duchovní povzbuzení. 3

6 kostela, o skutečné osobní zbožnosti a spolehnutí se na Krista neměl žádné povědomí. Po této naší první návštěvě nás rodina pozvala znovu a oba manželé vyjádřili přání, zda bychom se mohli pravidelně scházet ke společnému čtení Bible. Když jsme později dospěli k pasážím týkajícím se následování Krista, byli tím všichni tak zasaženi, že ihned vyjádřili přání modlit se, aby se Ježíš stal také jejich Spasitelem. A tak jako kdysi za biblických časů, uvěřila celá rodina včetně dětí v Ježíše. Otec rodiny se nám rovněž přiznal, že již delší dobu o duchovních věcech uvažoval a toužil se setkat s někým, kdo by mu o Bohu pověděl více a dokonce se za to i modlil. V našem setkání pak spatřoval Boží odpověď na svou touhu a modlitby. Od prvních okamžiků obrácení byla rodina velmi horlivá a manželé ihned chtěli založit vlastní společenství. A tak se později i stalo. Začali jsme tuto skupinku s manželkou pravidelně navštěvovat. Byl to čas modliteb a rozmlouvání nad Božím slovem. Jednoho dne do tohoto společenství přibyl švagr z otcovy strany jménem Darius. Přijel ze Sýrie, aby rodinu na několik dní navštívil. Také on pocházel z křesťanského prostředí. Během této doby Darius uvěřil a odevzdal svůj život Kristu. Když se pak loučil a společně jsme se všichni modlili, moje manželka ucítila puzení, aby vzala olej a tohoto nového bratra v Kristu pomazala. Nevěděla proč, ale přijala to jako Boží příkaz. Než Darius odjel do Sýrie, celá rodina na něho naléhala, aby odjezd odložil, neboť kolem města, ve kterém žil, probíhaly intenzivní boje. Ale Darius se přesvědčit nedal a vydal se na cestu. Když jsme příští sobotu zase přišli na setkání, dozvěděli jsme se, že Daria chytli na cestě muslimští povstalci, zabili ho a jeho tělo pak doslova rozsekali na kusy, které poházeli kolem cesty. Podle tamních lidí šlo o nábožensky motivovanou vraždu, neboť Darius pocházel z křesťanské oblasti a navíc svoji víru nově prohloubil, což povstalci zřejmě nějak vytušili. Byl to velmi smutný večer. Hovořili jsme společně o naší naději, že po smrti budeme všichni s Ježíšem. Pamatujme ve svých modlitbách na tuto syrskou rodinu a samozřejmě i na všechny další syrské křesťany, kteří nyní procházejí tak těžkou zkouškou. Hlas mučedníků, Kanada, listopad 2013 P r o n á s l e d o v a n á c í r k e v d n e s 4 Křesťané ve střední Asii Přišli jsme tě zbít, ale od této chvíle tě necháme na pokoji Noc za nocí, po tři roky, prožíval Jamil totéž utrpení. Přicházeli k němu příslušníci různých skupin islámských radikálů, kteří ho mlátili, kopali a tloukli do obličeje. Někdy přicházeli dokonce jednotlivě a často v rozporu se

7 zásadami islámu i posilněni alkoholem. V jejich očích byl Jamil pouhým kafírem, čili nevěřícím. V malé vesnici ležící ve střední Asii byl Jamil nežádoucím rušivým elementem, který odluzuje lidi od tradiční islámské víry. V Jamilově vlasti musíte být muslimem, abyste plnohodnotně patřili do tamní společnosti. Jamil vyrůstal v umírněné muslimské rodině, avšak jeho starší bratr, který prošel vězením, si od jistých spoluvězňů osvojil radikální postoje. Bratrovy názory v Jamilovi rozněcovaly zvědavost a proto začal hledat svoji vlastní duchovní identitu. Během svých studií se setkal s křesťany, kteří ho seznámili s evangeliem. Jamil záhy pochopil, že nalezl odpověď na své hledání a že křesťanství ukazuje cestu k jedinému pravému Bohu a právě tehdy se jednou provždy obrátil k islámu zády. Od první chvíle svého obrácení Jamil usiloval předat nalezenou pravdu druhým. Jako prvního přivedl ke Kristu zmíněného staršího bratra, který tak opustil radikální islám. Vedle toho uvěřili díky Jamilově svědectví i tři jeho nevlastní sourozenci. Jamil později založil několik domácích společenství a nakonec ho jeho církev vyslala jako misionáře do jedné ryze muslimské vesnice. Jamil na tomto novém místě nejenom přinášel evangelium lidem ve svém okolí, ale také musel živit svoji rodinu. Zpráva o jeho křesťanském vyznání a misijní činnosti se po vesnici velmi rychle roznesla a muslimští předáci se okamžitě usnesli, že se jeho působení musí učinit přítrž. Od té chvíle začaly zmíněné noční návštěvy doprovázené různými násilnostmi. Kafíra ve vesnici prostě nesnesli. Jednoho večera, když si Jamil setřel s tváře krev od ran, které od nezvaných hostů obdržel, a poděkoval Bohu za všechno, co ho ten den potkalo, objevila se další skupina trýznitelů a rány dostával nanovo. Pracovníci Hlasu mučedníků navštívili začátkem tohoto roku pastora Dmitrije Šestakova z Uzbekistánu, který za svoji křesťanskou činnost strávil čtyři roky ve vězení. O jeho případu jsme v minulosti několikrát informovali. Po propuštění z vězení se snažil pokračovat ve své duchovní práci, ale vzhledem k trvalému sledování tajnou bezpečností se nakonec rozhodl odejít do jiné země střední Asie, kde by mohl snáze pracovat. Na obrázku je se svojí manželkou a jejich třemi dcerami. 5

8 Pracovník Hlasu mučedníků navštívil malé křesťanské shromáždění v jedné vesnici střední Asie, kde žijí pouze dvě křesťanské rodiny. Bijte si mě, ale moje děti nechte na pokoji! Když tito lidé přicházeli Jamila sužovat, snažil se jim předat poselství evangelia a žádným způsobem neusiloval o odplatu. Jenže jednoho večera násilníci zašli ve svém počínání již příliš daleko. Tehdy se objevil jen jediný muž, který začal Jamila kopat. Náhle do místnosti vběhl Jamilův šestiletý syn. Muž přestal bít Jamila a obrátil svoji pozornost na chlapce. Chytil ho za ruku a udeřil ho pěstí do břicha. Hoch upadl na zem, lapal po dechu a svíjel se bolestí. V tu chvíli toho měl Jamil už opravdu dost. Něco se v něm pohnulo a on již nedokázal snášet tohle příkoří se svojí obvyklou mírností a řečeno slovy Písma, jen nastavovat druhou tvář. Ačkoli dokázal sám trpělivě pro víru přijímat rány, nehodlal rozhodně dovolit, aby někdo jen tak tloukl jeho syna. Když nezvaný návštěvník pochopil, že by s ním mohlo být zle, sebral se a raději utekl. Nával zlosti Jamila rozběsnil natolik, že instinktivně popadl nůž a vydal se muže pronásledovat. Ten mezitím co mu síly stačily běžel ke svému domu, vběhl do něho a schoval se někde v nejzazším pokoji. V následujícím okamžiku k domu přiběhl také Jamil, vběhl dovnitř na zahradu a zastavil se až před útočníkovým otcem, který seděl na zápraží. Kde je váš syn? vykřikl Jamil. Zabiju ho! Jamile, co je to s tebou? Já tě vůbec nepoznávám, řekl překvapeně onen starý muž. Věděl, že Jamil byl dosud ochoten snášet každý večer bití, aniž by vrátil jedinou ránu. Proč chceš zabít mého syna? Když mu Jamil řekl, co jeho syn u něho doma provedl, otočil se a vydal se ke svému domu, stále ještě plný pomstychtivých myšlenek. Později všem ve vesnici řekl, že ten muž nepochopitelně zaútočil na jeho syna, a v takovém případě se musí bránit. Té noci Jamil nemohl usnout. Jeho hněv postupně polevoval a začaly se dostavovat výčitky, že se nechal strhnout myšlenkami na pomstu. Věděl, že potřebuje poprosit o odpuštění. Následujícího rána ještě před východem slunce se vydal k domu onoho muže a požádal ho i jeho starého otce o odpuštění. Třebaže byli oba muži Jamilovou omluvou očividně zasaženi, nic to nezměnilo na tom, že ostatní vesničané nadále nechtěli mít mezi sebou kafíra, a proto večerní bití i po tomto incidentu pokračovalo.

9 Něco nám uvař! Jednoho večera předáci místní islamistické skupiny vyrazili společně na hon. Cestou se ještě zastavili v Jamilově domě, právě v době večeře. Chtěli se před honem povyrazit a Jamila zase trochu potrápit. A protože ještě nevečeřeli, houkl jeden z nezvaných hostů na Jamilovu manželku: Uvař nám něco k jídlu! Poté muži zasedli kolem stolu a pobaveně sledovali, zda Jamilova žena jejich rozkaz splní. Ta se tázavě podívala na manžela, co má dělat. Jamil jí řekl: Ano, připrav jim něco k večeři. Žena se tedy pustila do vaření a nakonec předložila jídlo mužům, kteří chodili pravidelně ubližovat jejímu manželovi. Jakmile se pustili do jídla, Jamil se chopil příležitosti k misijnímu rozhovoru, třebaže si byl vědom toho, že otevřené zvěstování evangelia může zase skončit ranami nebo dokonce ještě něčím horším. Možná by se muži mohli pustit do jejich syna nebo jeho manželky. Když muži dovečeřeli, uzavřel Jamil svoji misijní promluvu: Ať vám Bůh žehná ve vašem počínání. Překvapení muži mu odpověděli: Přišli jsme tě bít a jíst tvé jídlo, ale nyní se tě už dotknout nemůžeme, prohlásil jejich vůdce. Už tě necháme na pokoji. Jamil i s manželkou nevěřili svým uším. Ale po těchto slovech se muži skutečně zvedli a odešli z domu. Po několika dnech od této události pozval onen islámský náčelník Jamila do svého domu, aby jeho rodině vyprávěl o své víře. Když se o tom dověděli lidé ve vesnici, jejich postoj k Jamilovi se zcela změnil a začali ochotně naslouchat jeho poselství. Hlas mučedníků podporuje horlivé křesťany, mezi které patří i Jamil nejrůzněj- Hlas mučedníků vydal knížečku obsahující svědectví osmi pronásledovaných žen z různých zemí, která má povzbudit rovněž křesťany žijící v bývalých středoasijských republikách Sovětského svazu. Na snímku náš kurýr rozdává tuto brožurku v jednom křesťanském sboru v Gruzii. Hlas mučedníků rozdává MP3 přehrávače v mnoha oblastech střední Asie. Biblické materiály v digitální podobě představují významný způsob, jak v těchto zemích podporovat úsilí členů malých domácích společenství. 7

10 Miriam se svým mužem a jejich dcerou. Oba manželé vyprávěli zástupci Hlasu mučedníků svůj životní příběh. 8 šími způsoby. Především je zásobujeme různým materiálem, který potřebují ke své duchovní službě. Jamil s rodinou již přesídlil do jiné oblasti, kde v současnosti slouží velkému počtu nových věřících. Ve vesnici, ve které Jamil tolik zkusil, již působí jiný křesťan. Než se tamní lidé otevřeli zvěsti evangelia, trvalo to celé tři roky. Po tuto dobu byl Jamil mnohokrát zbit, jeho trpělivost ale nakonec přinesla ovoce. Nezůstalo to však bez následků a Jamil má dodneška různé zdravotní problémy, jako třeba vysoký krevní tlak, potíže se špatně zahojenými zlomeninami, bolesti zad anebo stavy úzkosti způsobené častým stresem. Lepší prostitutka než křesťanka Moji nejbližší mi řekli, že jsem naši rodinu zneuctila a zesměšnila natolik, že by bylo lepší, kdybych se raději stala prostitutkou. Krátce nato byl zabit můj bratr. Rodiče a muslimští předáci prohlásili, že to je důsledek prokletí, které jsem na rodinu přivolala. Miriam byla ve své rodině považována vždy za horlivou muslimku, ale jen do chvíle, než se setkala s Ježíšem. Jakmile Miriam začala žít podle nového přesvědčení, její rodina se na ni prudce obořila. Třebaže nikdo z nich sám horlivým muslimem nebyl, považovali proměnu Miriam za zradu vlastní kulturní identity a uvalení hanby na jejich rodinu. Neuctívej ruského boha, zlobili se rodiče na dceru. Jsme přece muslimové! Ale Boží láska a odpuštění v jejím srdci zvítězily. Hlas mučedníků opatřil tomuto křesťanovi dílenskou výbavu, aby si mohl rozjet vlastní živnost a byl tak schopen uživit svoji rodinu. I tento bratr je ve svém volné čase horlivým zvěstovatelem evangelia. Provdá-li se dcera za muslima, vše se vyřeší Rodiče Miriam se začali usilovně shánět po ženichovi pro jejich dceru v naději, že muslimský manžel by mohl jejich problém vyřešit. Navrhovali Miriam několik lákavých mladíků, ale ona je všechny striktně odmítla

11 právě kvůli tomu, že šlo o muslimy. Z Písma přijala Miriam poučení, že si má vzít jen toho, kdo věří v Krista stejně jako ona. Navíc dobře věděla, jak se muslimové v její zemi většinou ke svým manželkám chovají. Jen ze svého okolí znala případ, kdy muslimský manžel, jehož manželka přestoupila ke křesťanství, zatelefonoval mobilním telefonem své ženě, právě když byla v kostele a řekl jí, že s ní naléhavě potřebuje hovořit. Když žena vyšla z kostela, aby ho vyslechla, manžel ji udeřil tak, že padla na zem, kopl do ní, a pak ji nechal bez pomoci ležet na schodech do kostela a odešel. Pochopitelně, že za tento čin nebyl nijak potrestán. Miriam dál odmítala všechny muže, které jí rodiče nabízeli. Nakonec jí rodiče pohrozili, že ji zamknou v bytě s mužem, kterého sami vybrali a který byl čerstvým absolventem islámské školy. Modlila jsem se již dlouho za křesťanského manžela, třebaže se zdálo nemožné, že bych se mohla provdat za křesťana. Navíc v mém okruhu ani nikdo takový nebyl, prohlašovala Miriam. Moje odmítnutí vzít si muslima přivedlo moje rodiče doslova k zuřivosti. I můj starší bratr mě kvůli tomu často tloukl a dokonce fyzicky napadl i pastora našeho sboru. Po tomto incidentu s pastorem přišel bratr Miriam domů, popadl svoji sestru a k hrdlu jí přitiskl ostří nože. Násilím se ji tak snažil přimět k tomu, aby se odřekla víry v Krista. To jsem ale učinit nemohla, třebaže jsem si v tu chvíli myslela, že mě chce skutečně zabít, vzpomíná Miriam na tuto hroznou chvíli. Její matka ji pak vyhodila z domu se slovy, že působí doma jen rozbroje. Jedni příbuzní pak nabídli Miriam přístřeší, ale s podmínkou, že nebude o své víře nikde vyprávět. Jenže Miriam si nemohla pomoci a vyprávěla o Ježíši dětem těchto příbuzných a řadě dalších. Při svém misijním úsilí se Miriam nakonec setkala s člověkem, který se měl stát jejím manželem. Vzala si za muže hlavního kafíra Pocházeli ze znepřátelených etnických skupin. Ona pocházela z bohaté rodiny a on z chudé. Muslimská víra byla pro její rodinu důležitou, jeho rodina nebyla nikdy v mešitě. Jednu věc ale měli oba společnou silnou víru v Boha a misijní horlivost. Svatba Basita s Miriam znamenala posílení nejen místní církve ale i křesťanské komunity celého regionu. Náš Bůh nás spojil, ačkoli pocházíme z nepřá- Miriam a Basit odvážně zvěstují evangelium svým krajanům. Někdy to však může znamenat i rány, zejména když přitom narazí na někoho z radikálních muslimů. 9

12 telských kultur, prohlašuje Miriam. Její rodinu tato svatba rozčílila natolik, že mladý pár musel před nimi nakonec raději uprchnout. Rodiče se sice ještě předtím snažili Miriam odradit od svatby nejrůznějšími sliby, ale nikterak s tím nepochodili. Namísto spokojeného života uprostřed své rodiny si Miriam zvolila život, který je sice materiálně a psychicky mnohem náročnější, avšak duchovně nesrovnatelně bohatší. Její manžel má v místní muslimské komunitě pověst hlavního kafíra, tedy nečistého či nevěřícího. Zaopatření rodiny pro Basita představuje skutečný zápas, neboť pro křesťany jsou některé věci komplikované. Například pronájem bytu. Hlas mučedníků jim poskytuje malý příspěvek na živobytí a tak mohou pokračovat ve svém misijním úsilí. Daruj nám ještě den Třebaže byli Miriam a Basit zavrženi svými rodinami i komunitami, těžištěm jejich úsilí zůstává zvěstování Božího království mezi svými krajany. Jsou šťastni, když mohou někomu dalšímu zvěstovat evangelium. Basit vzpomíná na jednu příhodu, která mu ale přinesla obzvláště mnoho ran. Bylo to tehdy, když jsem oslovil jistého mulaha (učitele islámu), vyprávěl Basit s úsměvem na rtech. Tento manželský pár pořádá ve svém bytě křesťanská shromáždění, která jsou ovšem ilegální, neboť jejich společenství nemá žádnou úřední registraci. Tu však ani mít nemůže, protože protestantské církvi se zde úřední povolení k činnosti zásadně neuděluje. Naše církev ale není tajná, prohlašuje Basit. Zveme lidi, aby přišli na naše shromáždění, třebaže je to značně nebezpečné. Nyní se nás schází něco přes dvacet. Než se pronásledování vystupňovalo, bylo nás až padesát. Třebaže je většina lidí v zemi muslimského vyznání, mnozí jsou jen muslimové formální a své náboženství nijak nepraktikují. Avšak v posledních letech se zde islám stále více radikalizuje. Vždy jsou zde i takoví, kteří jsou schopní vás kvůli víře zabít, prohlašuje Basit. Nemohu proto s lidmi hovořit otevřeně a musím být stále ve střehu. Hrozby násilí jsou zcela reálné a my se každý večer modlíme, aby nám Ježíš daroval zítřejší den, neboť nevíme, co se může stát. Hlas mučedníků zásobuje křesťany v zemi, kde žije Laila, Biblemi i další křesťanskou literaturou, kterou tamní věřící používají při své evangelizační službě. 10 Obě děti Miriamy a Basita zakoušejí od svých vrstevníků ve škole různá příkoří. A pro rodiče je jistě velmi obtížné smířit se s tím, že jejich děti pro své

13 křesťanské vyznání trpí. Ale naděje v Krista je pro ně cennější než jejich dřívější náboženství, které jim uvnitř přinášelo pocit tísně a smutku. Zatímco rodiče Miriam by cítili méně hanby, kdyby se jejich dcera místo křesťanky stala prostitukou, Miriam objevila lásku Nebeského Otce, který ji miluje bezpodmínečně. Moje duše došla uzdravení a štěstí, prohlašuje Miriam. Odejdi nebo tě upálíme Lailin manžel byl v nemocnici a ona zůstala v domě s dvěma dětmi sama. Byla tuhá zima a pronajímatel jí dal výpověď se slovy: Pokud neodejdeš, zapálíme dům i s tebou. Toto tvrdé zacházení bylo výsledkem toho, že Laila byla křesťanka, která svou víru neskrývala. A tak se prostě sbalila a odešla. Všechno to ale začalo, když Laila v nemocnici sebrala z podlahy kousek smetí Bůh si použil kousek smetí Laila seděla v nemocnici, zatímco jejího manžela připravovali na operaci kvůli prasklému žaludečnímu vředu. Lékaři Laile řekli, že výsledek je nejistý a ona propadla úplné beznaději. V jednu chvíli si všimla nějakého cáru pomačkaného papíru, který ležel pod lavicí. Zvedla jej, vyrovnala a poznala, že jde o stránku jakéhosi křesťanského časopisu obsahující svědectví nějakého křesťana. Jelikož příběh Lailu zaujal, chtěla si přečíst ještě další podobné příběhy. Proto jsem se obrátila na svoji švagrovou, neboť jsem věděla, že se vážně zajímá o křesťanství a dokonce tajně dochází na nějaké bohoslužby. Švagrová pak Lailu pozvala, aby s ní toto křesťanské shromáždění navštívila. Přišla jsem tam večer a připojila se ke shromáždění. Cítila jsem se tam velmi dobře a vše mi připadalo přirozené. Pastor prohlásil:»ježíš je živý«. Já jsem nikdy nic takového neslyšela. Došlo i na výzvu, aby šli dopředu ti, kteří chtějí odevzdat svůj život Bohu. Okamžitě jsem vstala a šla. Plakala jsem a modlila jsem se modlitbu pokání. Křesťané se Laily i jejích dětí ujali a modlili se rovněž za jejího nemocného manžela. Prohlásili, že Bůh je mocen ho uzdravit. Když pak Laila šla opět do nemocnice, dověděla se tam, že její manžel prodělal již čtvrtou operaci. Jelikož Laila byla sama zdravotní sestrou, věděla, že manželovi by mohlo prospět, kdyby si ho vzala domů. A tak se i stalo. Laila pak doma o manžela Přišla jsem tam večer a připojila se ke shromáždění, vzpomíná Laila. Cítila jsem se tam velmi dobře a vše mi připadalo přirozené. Pastor prohlásil:»ježíš je živý«. 11

14 úzkostlivě pečovala a také se za manžela také vroucně modlila. Samozřejmě také manželovi vyprávěla o své návštěvě křesťanského shromáždění a když se jeho stav zlepšil, šli na bohoslužby již společně. Manžel byl sborem tak nadšen, že tam zůstal u jedněch lidí celý týden, zatímco já jsem odjela Zástupce Hlasu mučedníků se modlí s rodinou Laily. domů do naší vesnice. Když se manžel později vrátil, byl jako vyměněný. Působil dojmem, že je úplně zdráv. Překypoval energií a optimismem a hrál si s dětmi, jako by žádné operace nepodstoupil. Již nepatříš k naší rodině Oba manželé začali po těchto událostech vyprávět svým sousedům a příbuzným o Kristu. Asi o měsíc později se u nich objevil místní imám, aby je důrazně pokáral kvůli tomu, že svoji novou víru šíří mezi obyvateli vesnice. Několik vesničanů dokonce požadovalo, aby rodina Laily byla z osady násilně vypuzena. Ale jejich pronajímatel Laile prozradil, že sám je již po mnoho let tajným křesťanem, který k víře přišel ještě v sovětském vězení, a nechal je, aby u něho zůstali bydlet i nadále. Když ale tento člověk po čase zemřel, jeho muslimští příbuzní dali Laile výpověď. Prohlásili, že mohou setrvat jen za předpokladu, že se veřejně své víry zřeknou a vrátí se nazpět k islámu. Připomínali jsme si slovo z Bible o tom, že musíme jako křesťané pro víru trpět. Prostě jsme si řekli, že je to tady, prohlašuje Laila. Postupně to došlo tak daleko, že nám nový vlastník dal okamžitou výpověď. Bylo nám řečeno, že pokud neodejdeme, zapálí nám střechu nad hlavou. Když se Lailin manžel obrátil s prosbou o pomoc na své příbuzné, dostalo se mu odpovědi: Ty už do naší rodiny nepatříš. Dokonce mu příbuzní ještě radili, aby se nechal s Lailou rozvést. Nakonec Lailin manžel rozhodl: Nic naplat, jdeme pryč. Stejně už od nás evangelium v této vesnici slyšeli všichni, je tedy na čase odejít. A tak si rodina sbalila všechny své věci a vydala se vstříc novému působišti. Požehnání z utrpení Dnes po jedenácti letech je Laila stále horlivou misionářkou všem lidem, se kterými se jí podaří navázat nějaký osobní rozhovor. Ve svém domě pořádá s manželem pravidelná shromáždění pro ty, kteří podobně jako oni přijali křesťanství. Naše svědectví již posloužilo mnoha lidem, uvádí Laila. Nedávno přijal Krista dokonce i můj tchán. Bylo to těsně předtím než zemřel na rakovinu. 12

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci?

1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci? Otázky k řízení o udělení mezinárodní ochrany 1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci? 2. Kdo je odvolací orgán ve druhé instanci? 3. Jaké jsou podmínky v přijímacím

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera.

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera. d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Nová Evangelizace Závěrečná práce Autor: Jonatan Kučera Třída: IX Vedoucí práce: P. Gorazd Krušina OPraem. Olomouc 2012 OBSAH ÚVOD 3

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b Jednota bratrská Benedikt Hofírek VII. C 2011/2012 Obsah JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 ORGANIZACE str. 3 STARÁ JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 OBNOVENÁ JEDNOTA BRATRSKÁ

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

3 / 2015. Ústa jsou dána pro úsměv Příběhy křesťanů ze Sýrie a Iráku Podpora nepálských křesťanů zasažených zemětřesením

3 / 2015. Ústa jsou dána pro úsměv Příběhy křesťanů ze Sýrie a Iráku Podpora nepálských křesťanů zasažených zemětřesením 3 / 2015 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Ústa jsou dána pro úsměv Příběhy křesťanů ze Sýrie a Iráku Podpora nepálských

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Historie organizace Kristus pro všechny národy

Historie organizace Kristus pro všechny národy Historie organizace Kristus pro všechny národy Krví obmytá Afrika kontinent obmytý v krvi Ježíše Krista vize, kterou Bůh dal evangelistovi Reinhardu Bonnkemu před více než 30 lety. Od tohoto dne byl naplněn

Více