I. Výklad pojmů...3. II. Vyhlašovatel Aukce...4. III. Základní informace o Aukci...4. IV. Organizátor Aukce...4. V. Cíl Aukce...4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Výklad pojmů...3. II. Vyhlašovatel Aukce...4. III. Základní informace o Aukci...4. IV. Organizátor Aukce...4. V. Cíl Aukce...4"

Transkript

1 PODMÍNKY AUKCE NA PRODEJ MOSTECKÉHO TŘÍDĚNÉHO HNĚDÉHO UHLÍ Vyhllašovattell Aukce Liittvíínovská uhellná a..s.. Orrganiizáttorr Aukce Dattum vyhllášeníí FIIN--serrviis,, a..s lliisttopadu 2008

2 Obsah I. Výklad pojmů...3 II. Vyhlašovatel Aukce...4 III. Základní informace o Aukci...4 IV. Organizátor Aukce...4 V. Cíl Aukce...4 VI. Vyhlášení Aukce...5 VII. Předmět Aukce...5 VIII. Množství Paliva v Aukci...5 IX. Cena Paliva v Aukci...6 X. Charakteristika Účastníků...6 XI. Průběh registračního předkola Aukce...7 XII. Složení kauce...8 XIII. Předkládání poptávek v aukčním kole...8 XIV. Náležitosti poptávek předkládaných v aukčním kole...9 XV. Vyhodnocení aukčního kola...10 XVI. XVII. Ukončení aukčního kola...10 Výsledky Aukce...10 XVIII. Uzavření Smlouvy...11 XIX. Nakládání s kaucí...11 XX. Změna Podmínek...12 XXI. Zrušení Aukce...12 XXII. Ostatní povinnosti Účastníků...12 XXIII. Ostatní práva a povinnosti Vyhlašovatele...13 XXIV. Závěrečná ustanovení...13 Text Střednědobé kupní smlouvy včetně jejích příloh Příloha č. 1 Žádost o zaregistrování (Formulář) Příloha č. 2 Prohlášení o souhlasu s krácením poptávky (Formulář) Příloha č. 3 Podmínky aukce (prodej mosteckého tříděného hnědého uhlí) Strana 2 (celkem 13)

3 I. Výklad pojmů Aukce aukce na prodej Paliva pro období od do , vyhlášená dne společností Litvínovská uhelná a.s., připravovaná, organizovaná a realizovaná společností FIN-servis, a.s. v souladu s těmito Podmínkami aukce Aukční kolo proces, který je součástí Aukce, ve kterém Účastníci předkládají poptávky a ve kterém dochází k vyhodnocení poptávek Dílčí období roční období dodávky Paliva, které začíná vždy příslušného kalendářního roku a končí následujícího kalendářního roku Organizátor - nezávislá aukční kancelář, která je Vyhlašovatelem aukce pověřena výkonem všech organizačních činností souvisejících s Aukcí Palivo mostecké tříděné hnědé uhlí z Úpravny uhlí Komořany v Ústeckém kraji, provozované společností Litvínovská uhelná a.s., které je předmětem koupě a prodeje podle Smlouvy Platná poptávka poptávka, Podmínkami aukce která splňuje všechny náležitosti a podmínky stanovené Podmínky aukce tyto podmínky Aukce na prodej tříděného hnědého uhlí Registrační předkolo proces, který je součástí Aukce a ve kterém se Zájemci registrují k účasti v Aukci Smlouva střednědobá kupní smlouva na prodej Paliva na období od do , ve formě uvedené v Příloze č. 1 těchto Podmínek aukce Účastník Zájemce, který splnil všechny podmínky požadované v rámci registračního předkola Aukce a který se Aukce účastní Zájemce subjekt, který má zájem účastnit se Aukce Žádost o zaregistrování dokument předkládaný Zájemcem při registraci k Aukci ve formě uvedené v Příloze č. 2 těchto Podmínek aukce Podmínky aukce (prodej mosteckého tříděného hnědého uhlí) Strana 3 (celkem 13)

4 II. Vyhlašovatel Aukce Vyhlašovatelem aukce je Litvínovská uhelná a.s., se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka Na základě plné moci je Litvínovská uhelná a.s. zastupována společností Czech Coal a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka III. Základní informace o Aukci 1. Aukce se řídí těmito Podmínkami aukce, které jsou závazné pro Zájemce, Účastníky, Vyhlašovatele a Organizátora. 2. Aukce začíná vyhlášením dne a končí dne Aukce probíhá v registračním předkole a v jednom aukčním kole, které je realizováno obálkovou metodou. IV. Organizátor Aukce Základní údaje Organizátora FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ IČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7139 Kontaktní údaje Organizátora: FIN-servis, a.s. obchodní kancelář: Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ tel , tel. (sekretariát) , fax: V. Cíl Aukce 1. Cílem vyhlašované Aukce je soutěžní výběr obchodních partnerů odběratelů Paliva transparentním a nediskriminačním způsobem. 2. Vyhlašovatel uzavře Smlouvu s Účastníky, jejichž poptávky budou v Aukci úspěšné a kteří zároveň splní všechny své povinnosti stanovené Podmínkami aukce. Podmínky aukce (prodej mosteckého tříděného hnědého uhlí) Strana 4 (celkem 13)

5 VI. Vyhlášení Aukce 1. Aukce je vyhlášena dnem , její vyhlášení bylo zveřejněno formou tiskové zprávy. 2. Podmínky aukce jsou přístupné ode dne vyhlášení Aukce na internetových stránkách 3. Na internetových stránkách budou dále zpřístupněny všechny parametry Aukce, které nejsou v Podmínkách aukce uvedeny, aktuální informace o konání Aukce a případné změny Podmínek aukce. 4. Zájemci o účast v Aukci mohou Podmínky aukce včetně jejich příloh získat ve formátu.pdf (přílohy č. 1, 2 a 3 i ve formátu.doc) z internetových stránek nebo je mohou obdržet elektronickou poštou na základě žádosti doručené na ovou adresu nebo je mohou obdržet jako doporučenou zásilku na základě žádosti doručené Organizátorovi. VII. Předmět Aukce 1. Vyhlašovatel nabízí v Aukci dodávku Paliva ve 3 druzích, a to kostka (ko - 418), ořech 1 (o1-427) a ořech 2 (o2-428). 2. Palivo je v Aukci nabízeno v jakosti definované v Katalogu mosteckého uhlí platném od Vyhlašovatel nabízí v Aukci dodávku Paliva po dobu 4 let v období až s tím, že období dodávky je rozděleno na čtyři dílčí období: I. dílčí období až II. dílčí období až III. dílčí období až IV. dílčí období až Veškeré další podmínky dodávek Paliva a práva a povinnosti s tím související jsou upraveny ve Smlouvě. VIII. Množství Paliva v Aukci 1. Vyhlašovatel nabízí v Aukci následující množství Paliva: Druh Paliva Nabízené množství Paliva v každém dílčím období ko tun tun o tun tun o tun tun Celkové nabízené množství Paliva v období Podmínky aukce (prodej mosteckého tříděného hnědého uhlí) Strana 5 (celkem 13)

6 2. Minimální množství Paliva v každém dílčím období, na které mohou Účastníci předkládat své poptávky, je stanoveno takto: Druh Paliva ko o1-427 o2-428 Minimální množství Paliva v dílčím období tun tun tun 3. Účastníci mohou předkládat své poptávky pouze na celé tisíce tun Paliva. IX. Cena Paliva v Aukci 1. Cena Paliva dosažená v Aukci (v celých Kč/t) je cenou Paliva dodávaného v I. dílčím období dodávky, t.j. v období od do a odpovídá ceně, kterou Účastník uvedl ve své poptávce, a která se v aukci stala úspěšnou. 2. Cena Paliva dodávaného v dalších dílčích obdobích bude vycházet z ceny Paliva dosažené v Aukci a bude vypočtena pro každé další dílčí období podle cenového vzorce uvedeného ve Smlouvě. 3. Vyhlašovatel stanovuje pro aukční kolo následující vyvolávací cenu Paliva: Druh Paliva ko o1-427 o2-428 Vyvolávací cena Paliva Kč/t Kč/t 920 Kč/t 4. Všechny ceny Paliva uváděné v těchto Podmínkách aukce či jinak uváděné v souvislosti s Aukcí, představují ceny v Kč/t bez daně z přidané hodnoty, bez daně z pevných paliv, či jakékoliv jiné nepřímé daně či jiné obdobné platby a jejich součástí není cena za dopravu Paliva. X. Charakteristika Účastníků 1. Aukce se mohou účastnit právnické a fyzické osoby, které jsou podnikateli podle příslušných platných právních předpisů. 2. Aukce se mohou účastnit pouze osoby dle čl. X, odst. 1, které nejsou insolventní, insolvence jim bezprostředně nehrozí a neprobíhá, ani jim nehrozí žádné řízení, kterého by byly účastníkem a které by mohlo podstatně ovlivnit schopnost plnit jejich závazky ze Smlouvy, vést k jejich insolvenci nebo které se týká jejich insolvence. 3. Aukce se nemůže zúčastnit Vyhlašovatel, Organizátor a Czech Coal a.s. Podmínky aukce (prodej mosteckého tříděného hnědého uhlí) Strana 6 (celkem 13)

7 XI. Průběh registračního předkola Aukce 1. Registrační předkolo probíhá v sídle Organizátora. Začíná dne v 9.00 hodin a končí dne v hodin. Před tímto termínem a po tomto termínu nebude žádný Zájemce Organizátorem zaregistrován. Rozhodným okamžikem pro posouzení, zda byly dokumenty k registraci předloženy včas, je okamžik doručení dokumentů Organizátorovi. 2. Zájemce musí k registraci předat Organizátorovi tyto dokumenty: a) podepsaná Žádost o zaregistrování ve formě uvedené v příloze č. 2 těchto Podmínek aukce, b) kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, má-li v ní být Zájemce zapsán. V ostatních případech Zájemce osvědčí svoji právní existenci jiným vhodným dokumentem. V každém případě nesmí být dokument starší než 1 kalendářní měsíc a není požadována úředně ověřená kopie. 3. Uvedené dokumenty mohou být v průběhu registračního předkola doručeny Organizátorovi následujícím způsobem: a) osobně v termínu od do v pracovní den v době od 9.00 hodin do hodin na adresu FIN-servis, a.s., Dr. Vrbenského 2040, PSČ Kladno, nebo b) jako doporučená zásilka, která musí být doručena v termínu od do do hodin na adresu FIN-servis, a.s., Dr. Vrbenského 2040, PSČ Kladno. 4. Žádost o zaregistrování dle čl. XI, odst. 2 a) musí být opatřena podpisem statutárního orgánu Zájemce nebo oprávněného zástupce (není požadován úředně ověřený podpis). Pokud Žádost o zaregistrování podepsal oprávněný zástupce, musí být společně se Žádostí o zaregistrování předána i plná moc oprávněného zástupce s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu Zájemce jako zmocnitele. Podpisy statutárního orgánu musí být v souladu s údaji uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné evidence, má-li v ní být Zájemce zapsán podle zvláštních předpisů. 5. Pokud Zájemce předá Organizátorovi výše uvedené dokumenty, které budou v souladu s těmito Podmínkami aukce, bude Organizátorem zaregistrován jako Účastník a bude zapsán do seznamu Účastníků. 6. Organizátor vystaví Zájemci písemné potvrzení o provedení registrace a zapsání do seznamu Účastníků, případně o neprovedení registrace s uvedením důvodu. Toto potvrzení spolu s Katalogem mosteckého uhlí platném od : a) předá Zájemci, který předložil dokumenty k registraci osobně, b) odešle Zájemci, který doručil dokumenty k registraci způsobem dle čl. XI, odst. 3 b) těchto Podmínek aukce, jako doporučenou zásilku k rukám kontaktní osoby uvedené v Žádosti o zaregistrování do 2 pracovních dnů ode dne doručení dokumentů k registraci. Nepodaří-li se Organizátorovi doručit Zájemci odeslané oznámení, považuje se tato povinnost Organizátora za splněnou dnem prokazatelného odeslání. 7. Pokud bude zjištěno, že Účastník předložil při své registraci nepravdivé, neúplné a zavádějící dokumenty, je Organizátor oprávněn zrušit registraci tohoto Účastníka a vyloučit ho z další účasti v Aukci. Podmínky aukce (prodej mosteckého tříděného hnědého uhlí) Strana 7 (celkem 13)

8 XII. Složení kauce 1. Účastník je povinen složit kauci, která je stanovena ve výši ,- Kč (Slovy: Jednostotisíc korun českých). 2. Kauce musí být Účastníkem složena na bankovní účet Organizátora, který je vedený u Komerční banky, a.s., č.ú /0100, a to výhradně pod variabilním symbolem, kterým je identifikační číslo Účastníka (IČ). Pokud Účastník nemá přiděleno IČ, je variabilním symbolem číslo přidělené tomuto Účastníkovi Organizátorem při registraci k aukci v registračním předkole. Složení kauce na jiný bankovní účet, než je výše uvedený bankovní účet, nebo složení kauce pod jiným, než stanoveným variabilním symbolem, není považováno za složení kauce dle těchto Podmínek aukce. 3. Kauce musí být složena nejpozději do (24.00 hodin). Rozhodným dnem pro složení kauce je den, kdy budou finanční prostředky připsány na výše uvedený bankovní účet, tedy kauce musí být připsána na výše uvedený účet nejpozději dne (24.00 hodin). Pokud bude kauce složena po stanoveném termínu, nebude k jejímu složení přihlédnuto a složené finanční prostředky budou vráceny neprodleně příslušnému Účastníkovi na bankovní účet uvedený v Žádosti o zaregistrování. Obdobně bude postupováno, pokud bude kauce složena pod jiným než stanoveným variabilním symbolem, nebo pokud Účastník složí kauci a následně nepředloží poptávku. XIII. Předkládání poptávek v aukčním kole 1. Aukční kolo, ve kterém Účastníci předkládají své poptávky, probíhá v sídle Organizátora. Aukční kolo začíná dne v 9.00 hodin a končí dne ve hodin. Poptávky předložené před nebo po uplynutí stanoveného termínu a poptávky předložené jiným než způsobem stanoveným těmito Podmínkami aukce nebudou Organizátorem přijaty. 2. Poptávka může být v průběhu Aukčního kola předložena Organizátorovi následujícím způsobem: a) osobně v termínu od do v pracovní den v době od 9.00 hodin do hodin a v době od 9.00 hodin do hodin na adrese FINservis, a.s., Dr. Vrbenského 2040, PSČ Kladno, nebo b) jako doporučená zásilka, která musí být doručena v termínu od do do hodin na adresu FIN-servis, a.s., Dr. Vrbenského 2040, PSČ Kladno. 3. Předkládaná poptávka musí být uložena v uzavřené obálce označené slovy: Aukce na prodej THU. Na obálce musí být uvedeny identifikační údaje Účastníka. Uzavřením obálky se pro účely Aukce rozumí opatření obálky ochrannými prvky, aby obálku nebylo možno jakýmkoliv způsobem náhodně nebo neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození ochranných prvků. 4. Organizátor vystaví Účastníkovi písemné potvrzení o převzetí obálky. Toto potvrzení: a) předá Účastníkovi, který předložil obálku osobně, b) odešle Účastníkovi, který doručil obálku způsobem dle čl. XIII, odst. 2 b) těchto Podmínek aukce, jako doporučenou zásilku k rukám kontaktní osoby uvedené v Žádosti o zaregistrování do 2 pracovních dnů ode dne doručení obálky. Nepodaří-li se Organizátorovi doručit odeslané oznámení Účastníkovi, považuje se tato povinnost Organizátora za splněnou dnem prokazatelného odeslání. Podmínky aukce (prodej mosteckého tříděného hnědého uhlí) Strana 8 (celkem 13)

9 XIV. Náležitosti poptávek předkládaných v aukčním kole 1. Účastník může do aukčního kola předložit pouze jednu poptávku, a to v podobě Smlouvy. Smlouva včetně jejích příloh č. 1 a 2 musí být vložena do obálky ve formě uvedené v příloze č. 1 těchto Podmínek aukce, a to ve 4 řádně vyplněných stejnopisech, ve kterých budou vyplněny identifikační údaje Účastníka jako kupujícího, množství dodávek jednotlivých druhů Paliva a jejich rozdělení do jednotlivých dílčích období, cena Paliva, datum podpisu a další ve Smlouvě k doplnění vyznačené údaje. 2. Účastník je povinen ve Smlouvě uvést množství jednotlivých druhů Paliva v tunách, které poptává pro příslušné dílčí období, přičemž může pro každé dílčí období uvést různé množství Paliva. Množství Paliva musí být uvedeno pouze v celých tisících tun a minimální množství Paliva, které může Účastník uvést, je rovno Vyhlašovatelem stanovenému minimálnímu množství dle čl.viii, odst. 2 těchto Podmínek aukce. 3. Pokud Účastník uvede v prvním dílčím období nulové množství Paliva, bude pro účely vyhodnocení aukčního kola a pro účely cenového vzorce při výpočtu ceny Paliva, dodávaného v dalších dílčích obdobích, použita vyvolávací cena Paliva dle čl. IX, odst. 3 těchto Podmínek aukce. Pokud Účastník uvede nulové množství Paliva ve druhém nebo třetím dílčím období, bude pro účely vyhodnocení aukčního kola a pro účely cenového vzorce při výpočtu ceny Paliva, dodávaného v příslušném následujícím dílčím období, použita cena nejbližšího předchozího dílčího období. 4. Účastník je povinen dále ve Smlouvě uvést cenu Paliva v celých Kč/t, za kterou příslušný druh Paliva poptává. Minimální cena Paliva, kterou může Účastník ve Smlouvě uvést, je rovna Vyhlašovatelem stanovené vyvolávací ceně Paliva v čl. IX, odst. 3 těchto Podmínek aukce. 5. Všechny 4 stejnopisy Smlouvy musí být vyplněny stejně a musí být opatřené podpisem statutárního orgánu Účastníka (není požadován úředně ověřený podpis). V případě podpisu oprávněným zástupcem Účastníka musí být do obálky vložena i plná moc tohoto zástupce Účastníka s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu Účastníka jako zmocnitele. Podpisy statutárního orgánu Účastníka musí být v souladu s údaji uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné evidence, má-li v ní být Účastník zapsán podle zvláštních předpisů. 6. Účastník dále vloží do obálky spolu s požadovanými výtisky Smlouvy Prohlášení ve formě uvedené v příloze č. 3 těchto Podmínek aukce, ve kterém vyjádří svůj souhlas s případným krácením poptávaného množství Paliva dle čl. XV odst. 1.6 těchto Podmínek aukce. Pokud Účastník do obálky prohlášení nevloží, znamená to, že s případným krácením poptávaného množství nesouhlasí. 7. Všechny údaje musí být uváděny čitelně a nesmějí být opravovány ani škrtány. 8. Předložením poptávky je Účastník vázán, poptávku nelze dodatečně měnit ani doplňovat. 9. Poptávka, která nebude splňovat náležitosti dle těchto Podmínek aukce, bude při vyhodnocení aukčního kola vyřazena jako neplatná. Podmínky aukce (prodej mosteckého tříděného hnědého uhlí) Strana 9 (celkem 13)

10 XV. Vyhodnocení aukčního kola 1. Po skončení termínu pro předkládání poptávek bude organizátorem jmenovanou hodnotící komisí provedeno za účasti notáře vyhodnocení aukčního kola, a to tímto způsobem: 1.1. Bude provedeno otevření obálek v pořadí, v jakém byli Účastníci zapsáni v registračním předkole do seznamu Účastníků Budou vyřazeny jako neplatné poptávky předložené Účastníky, kteří nesplnili podmínku složení kauce dle čl. XII těchto Podmínek aukce a ty poptávky, které nebudou splňovat náležitosti uvedené v čl. XIV těchto Podmínek aukce Hodnotící komise provede zapsání všech platných poptávek podle jednotlivých druhů Paliva sestupně dle hodnoty uvedených cen Paliva na Listinu seřazených platných poptávek příslušného druhu Paliva Hodnotící komise označí jako v Aukci úspěšné poptávky ty poptávky, jejichž součet poptávaného množství Paliva v jednotlivých druzích Paliva a v jednotlivých dílčích obdobích nepřekročí množství Paliva nabízeného v Aukci Hodnotící komise vyřadí z dalšího hodnocení poptávky, které nebyly vyhodnoceny jako v Aukci úspěšné a u kterých Účastníci nevyjádřili svůj souhlas s případným krácením poptávaného množství Paliva Hodnotící komise provede vyhodnocení zbývajících poptávek, a to způsobem dle čl. XV, odst. 1.3 a 1.4 těchto Podmínek aukce. Poptávka, která první v pořadí překročila v některém dílčím období množství Paliva nabízeného v Aukci, bude zkrácena tak, aby množství Paliva nabízeného v Aukci nepřekročila a tato poptávka bude rovněž označena jako v Aukci úspěšná poptávka. Tímto způsobem bude postupováno do okamžiku vyčerpání množství Paliva nabízeného v Aukci. Pokud v některém dílčím období překročí množství Paliva nabízeného v Aukci více poptávek se stejnou cenou Paliva, budou tyto poptávky zkráceny poměrově. 2. O průběhu a vyhodnocení aukčního kola bude sepsán protokol. XVI. Ukončení aukčního kola 1. Po vyhodnocení aukčního kola má Vyhlašovatel právo v případě převisu Účastníky poptávaného množství Paliva nad množstvím Paliva, které je v Aukci nabízeno, rozhodnout v jednotlivých druzích Paliva a v jednotlivých dílčích obdobích o navýšení nabízeného množství Paliva, avšak s ohledem na své zdrojové a kapacitní možnosti. Vyhlašovatel je oprávněn rozhodnout o případném navýšení nabízeného množství Paliva v termínu do Uplynutím termínu je aukční kolo ukončeno. XVII. Výsledky Aukce 1. Organizátor odešle v termínu do těm Účastníkům, jejichž poptávky se staly v Aukci úspěšnými, písemné oznámení této skutečnosti. 2. Organizátor odešle v termínu do těm Účastníkům, jejichž poptávky se staly v Aukci úspěšnými po krácení, písemné oznámení této skutečnosti, spolu s výzvou k doručení Smlouvy dle čl. XVIII těchto Podmínek aukce. Podmínky aukce (prodej mosteckého tříděného hnědého uhlí) Strana 10 (celkem 13)

11 3. Organizátor odešle v termínu do těm Účastníkům, jejichž poptávky se v průběhu Aukce nestaly úspěšnými, písemné oznámení této skutečnosti. 4. Výše uvedená oznámení a výzvy budou Organizátorem odeslány na adresu sídla jednotlivých Účastníků k rukám kontaktních osob uvedených v Žádosti o zaregistrování. 5. Nepodaří-li se Organizátorovi doručit odeslané oznámení, resp. výzvu Účastníkovi, považuje se tato povinnost Organizátora za splněnou dnem prokazatelného odeslání. 6. Účastník, který v průběhu Aukce podával poptávky a neobdržel v termínu do oznámení dle čl. XVII těchto Podmínek aukce, je povinen se osobně o vyhodnocení své poptávky informovat u Organizátora. XVIII. Uzavření Smlouvy 1. Účastníci, jejichž poptávka se v Aukci stala úspěšnou, jsou povinni uzavřít Smlouvu s Vyhlašovatelem. Účastníci předkládají vyplněnou a podepsanou Smlouvu jako svou poptávku v aukčním kole dle čl. XIV těchto Podmínek aukce. 2. Účastník, jehož poptávka se v Aukci stala úspěšnou poptávkou pouze v některém z dílčích období nebo u které došlo ke krácení poptávaného množství Paliva dle čl. XV těchto Podmínek aukce, je povinen následně v termínu do doručit Vyhlašovateli 4 řádně vyplněné stejnopisy Smlouvy včetně jejích příloh č. 1 a 2, ve které budou v souladu s úspěšnou poptávkou vyplněny identifikační údaje Účastníka jako kupujícího, množství dodávek jednotlivých druhů Paliva a jejich rozdělení do dílčích období, cena Paliva, datum podpisu a další ve Smlouvě k doplnění vyznačené údaje. Všechny stejnopisy smlouvy musí být opatřeny podpisem dle čl. XIV, odst. 5 těchto Podmínek aukce a musí být doručeny do sekretariátu generálního ředitele na adresu Czech Coal a.s., Evropská 2690/17, , Praha 6 Dejvice. 3. Vyhlašovatel je povinen v termínu do uzavřít Smlouvu s Účastníkem, jehož poptávka se v Aukci stala úspěšnou poptávkou, a zároveň tento Účastník splnil všechny své povinnosti dle těchto Podmínek aukce. Tato povinnost Vyhlašovatele neplatí, pokud Vyhlašovatel zruší Aukci dle čl. XXI těchto Podmínek aukce. Při uzavírání Smlouvy přiloží Vyhlašovatel ke Smlouvě její přílohy č. 3 a 4. XIX. Nakládání s kaucí 1. Po skončení aukčního kola bude kauce složená Účastníkem, jehož poptávka se v Aukci nestala úspěšnou, vrácena neprodleně na bankovní účet uvedený Účastníkem v Žádosti o zaregistrování. 2. Pokud se poptávka Účastníka stane v Aukci úspěšnou, bude složená kauce vrácena neprodleně na bankovní účet uvedený Účastníkem v Žádosti o zaregistrování. 3. Pokud se poptávka Účastníka stane v Aukci úspěšnou po krácení a pokud tento Účastník uzavře dle čl. XVIII těchto Podmínek aukce Smlouvu s Vyhlašovatelem, bude složená kauce vrácena neprodleně po podpisu Smlouvy s Vyhlašovatelem na bankovní účet uvedený Účastníkem v Žádosti o zaregistrování. Podmínky aukce (prodej mosteckého tříděného hnědého uhlí) Strana 11 (celkem 13)

12 4. Pokud se poptávka Účastníka stane v Aukci úspěšnou po krácení a pokud Účastník neuzavře dle čl. XVIII těchto Podmínek aukce Smlouvu s Vyhlašovatem, je Vyhlašovatel oprávněn zinkasovat složenou kauci jako smluvní pokutu za nesplnění povinnosti Účastníka uzavřít Smlouvu. 5. Pokud se prokáže, že Účastník, jehož poptávka se v Aukci stala úspěšnou, uvedl v Žádosti o zaregistrování nepravdivé, neúplné či zavádějící údaje, je Vyhlašovatel oprávněn zinkasovat složenou kauci jako smluvní pokutu za uvedení nepravdivých, neúplných či zavádějících údajů. 6. Úroky ze složené kauce, která se vrací Účastníkovi, náleží tomuto Účastníkovi a budou mu převedeny po vyúčtování bankou na bankovní účet uvedený v Žádosti o zaregistrování. Úroky ze složené kauce, kterou Vyhlašovatel zinkasuje jako smluvní pokutu, náleží Vyhlašovateli. XX. Změna Podmínek 1. Vyhlašovatel je oprávněn změnit Podmínky aukce, avšak nejpozději do do hodin. Změna Podmínek aukce bude k datu změny zpřístupněna na internetových stránkách 2. Podmínky aukce lze měnit pouze způsobem zde uvedeným, a to na nediskriminačním a transparentním základě. Jakékoli dodatečné informace, poskytnuté Účastníkům prostřednictvím internetových stránek Organizátora nemění tyto Podmínky aukce a v případě rozporu mezi takovými informacemi a těmito Podmínkami aukce mají tyto Podmínky aukce přednost. XXI. Zrušení Aukce 1. Vyhlašovatel je nejpozději do oprávněn zrušit Aukci bez udání důvodu. Tato skutečnost bude k datu zrušení Aukce zveřejněna na internetových stránkách 2. Pokud Vyhlašovatel zruší Aukci po registračním předkole nebo po ukončení aukčního kola, bude tato skutečnost zveřejněna na internetových stránkách a zároveň bude všem Účastníkům odesláno Organizátorem písemné oznámení o této skutečnosti. Písemné oznámení bude odesláno na adresu sídla jednotlivých Účastníků k rukám kontaktních osob uvedených v Žádosti o zaregistrování. Nepodaří-li se Organizátorovi doručit Účastníku odeslané oznámení, považuje se tato povinnost Organizátora za splněnou dnem prokazatelného odeslání. XXII. Ostatní povinnosti Účastníků 1. Účastník je povinen se v průběhu Aukce řídit Podmínkami aukce a seznámit se s jejich případnými změnami od doby vyhlášení Aukce. 2. Účastník je povinen uvádět v souvislosti s účastí v Aukci pravdivé, úplné a nikoliv zavádějící informace. Podmínky aukce (prodej mosteckého tříděného hnědého uhlí) Strana 12 (celkem 13)

13 3. Účastník je povinen v celém průběhu Aukce sledovat internetové stránky XXIII. Ostatní práva a povinnosti Vyhlašovatele 1. Vyhlašovatel je oprávněn po skončení Aukce zveřejnit informaci o ceně Paliva dosažené v Aukci, prodaném množství Paliva a počtu Účastníků. 2. Vyhlašovatel nesmí poskytnout žádné třetí osobě informace týkající se identifikace Účastníků a jejich účasti v Aukci. Tato povinnost neplatí vůči Organizátorovi a v případě, kdy taková povinnost vyplývá ze zákona nebo předpisu zákon provádějící. XXIV. Závěrečná ustanovení 1. Nedílnou součástí těchto Podmínek aukce jsou veškeré jejich přílohy. 2. Na Aukci podle těchto Podmínek aukce se nevztahuje ustanovení 276 a násl. obchodního zákoníku, upravující veřejný návrh na uzavření smlouvy; ustanovení 281 a násl. obchodního zákoníku, upravující obchodní veřejnou soutěž; a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění. 3. Všechny doklady a písemnosti předkládané Účastníkem v rámci Aukce musí být předkládány v českém jazyce a musí být čitelné. Doklady v cizím jazyce musí být předkládány spolu s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka. 4. Dojde-li k události vyšší moci či jiné podobné události, Vyhlašovatel má právo, na základě svého přiměřeného uvážení a nediskriminačním způsobem, vyhlásit nový termín konání Aukce. Účastník nemá nárok na náhradu škody či žádné jiné postihy, pokud se nemohl účastnit Aukce z jakéhokoli důvodu. 5. Všechny přímé i nepřímé náklady Účastníka spojené s účastí v Aukci jsou plně k jeho tíži. 6. Každá platná poptávka bude pro Účastníka závazná a bude považována za návrh na uzavření Smlouvy, jež bude neodvolatelný do Účastník odpovídá za škodu vzniklou Vyhlašovateli, jestliže jakékoli jeho prohlášení podle těchto Podmínek aukce či uvedené v Žádosti o zaregistrování je nepravdivé, neúplné nebo zavádějící v jakémkoli podstatném ohledu. 7. Tyto Podmínky jsou platné od a jsou oficiálně vydány pouze v českém jazyce. 8. Soudy České republiky mají výlučnou pravomoc rozhodnout jakýkoli spor vyplývající z těchto Podmínek nebo týkající se či související s Aukcí. Podmínky aukce (prodej mosteckého tříděného hnědého uhlí) Strana 13 (celkem 13)

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

Vyhláška. kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ )

Vyhláška. kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ ) Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ ) 1. Vyhlašovatel/Prodávající RENTERA, a.s. se sídlem Praha 5 - Smíchov, Nad Santoškou 1420/8, PSČ 150 00 IČ 274 45 992 zapsaná

Více

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň váš dopis zn.: ze dne: naše zn.: SOAP/002-0931/2015 vyřizuje: Ing. Kasíková, Ing. Šimáně tel: 377 222 480 373 740 108 e-mail: kasikova@soaplzen.cz

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

PODMÍNKY. výběrového řízení

PODMÍNKY. výběrového řízení Lesy České republiky, s.p. Přemyslova I 106, 50 I 68 Hradec Králové IČ: 4219645 I vyhlašují výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 2480/1 a 2480/3 v k. ú. Březolupy PODMÍNKY výběrového

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka BRUTRA s.r.o. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka BRUTRA s.r.o. v nominální

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek IČ:.. Spisová značka:.. Sídlo:.. Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s, č. ú.: (dále jen Poskytovatel ) vyhlašuje na základě

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách Spr. 534/2015 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi movitého majetku osobního automobilu, tovární značka Škoda Superb 2,0 TDI Elegance včetně

Více

VYHLÁŠKA. o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ )

VYHLÁŠKA. o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ ) VYHLÁŠKA o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ ) 1. Prodávající PSG servis spol. s r.o. se sídlem: Praha 5, Voskovcova 1130/30,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva správkyně konkursní podstaty úpadce REAL systém a.s. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky za JUDr. Vladimírem Zavadilem v nominální hodnotě

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Výzva k podání nabídky na. Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132

Výzva k podání nabídky na. Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132 Výzva k podání nabídky na Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132 pro projekt Modernizace a změna užívání dílen na víceúčelový

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu:

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce )

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce ) Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce ( e-aukce ) Záměr byl schválen usnesením Rady MČ Praha 5 č. 55/1911/2013 ze dne 26.11.2013 CLANROY, a.s. IČ: 264

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: statutární město Liberec Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 289 ze dne 8. 4. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 289 ze dne 8. 4. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 289 ze dne 8. 4. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 5. Podmínky výběrového

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Zadávací dokumentace zadavatel: CEJIZA, s.r.o.

Zadávací dokumentace zadavatel: CEJIZA, s.r.o. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: POSKYTNUTÍ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Sídlo: Husinecká STATNI POZEMKOVY,, r, v URAD 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vyhlašuje v souladu s 13 zákona Č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů o Státním pozemkovém

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 184 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 184 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 184 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 4. Podmínky výběrového

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s.

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s. Mgr. Ing. Ivo Hala insolvenční správce dlužníka VESEKO, a.s. IČ 467 08 537, se sídlem Velký Šenov, Mikulášovická 552, PSČ: 407 78 právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro vypracování a předložení nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 10/2015 Vařič asfaltu formou veřejná hospodářská soutěž Zadavatel: Technické služby Havířov a.s. Se sídlem:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č.j. 1187/08-130100-13 Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ 71214011 Čl.

Více

(dále jen Výběrové řízení ). s následujícími podmínkami (dále jen "Podmínky")

(dále jen Výběrové řízení ). s následujícími podmínkami (dále jen Podmínky) Město Hlučín, se sídlem Mírové nám. 23/24, 74801 Hlučín, IČ 00300063 (dále jen Vyhlašovatel ), vyhlašuje veřejné výběrové řízení na nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek 1. Předmět

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -7. Podmínky výběrového

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 1. Obchodní společnost Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 Smíchov, Radlická 2, PSČ: 150 00, IČ: 618 60 476, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Vyhláška. o zahájení výběrového řízení na kupujícího pohledávek ve vlastnictví Prodávajícího (dále jen VŘ a Vyhláška )

Vyhláška. o zahájení výběrového řízení na kupujícího pohledávek ve vlastnictví Prodávajícího (dále jen VŘ a Vyhláška ) Vyhláška o zahájení výběrového řízení na kupujícího pohledávek ve vlastnictví Prodávajícího (dále jen VŘ a Vyhláška ) 1. Prodávající Volksbank CZ, a.s. se sídlem: Praha 4 Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Pravidla VOP systému společnosti RWE Transgas, a.s.

Pravidla VOP systému společnosti RWE Transgas, a.s. Pravidla VOP systému společnosti RWE Transgas, a.s. 1. Definice Níže uvedené definice slouží pouze pro účely těchto Pravidel. 1.1. CS OTE znamená centrální informační systém Operátora trhu. 1.2. Dílčí

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 440 m 2 a pozemku p. č. 5/3 zahrada o výměře

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 869/ULN/2014-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/881/2014-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV Západočeská univerzita v Plzni Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude po dobu účinnosti rámcové kupní smlouvy

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014 č.j.: 108/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 106 ze dne 26.02.2014 Pravidla prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Rada městské části I. d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek III.

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek III. Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek III. PROKONZULTA, a. s. IČ: 253 32 953 Spisová značka: B 4298 vedená u Krajského soudu v Brně Sídlo: Brno, Křenová 299/26, PSČ 602 00 (dále

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více