Střední průmyslová škola Ústí nad Labem ARCHITEKTURA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola Ústí nad Labem ARCHITEKTURA"

Transkript

1 Střední průmyslová škola Ústí nad Labem příspěvková organizace ARCHITEKTURA ARCHITEKTONICKÁ KOMPOZICE - STUDIJNÍ MATERIÁL - Ing. arch. Ota Zápotocký 2008

2 Anotace: Tato práce je určena jako studijní materiál studentům oboru pozemní stavitelství SPŠ v Ústí nad Labem. Nenahrazuje literaturu, která je v závěru práce uvedena jako pouţitá nebo doporučená. Je krátkým učebním textem, který má slouţit především pro doplňkové studium v předmětech "Pozemní stavitelství" a "Architektura", s praktickým vyuţitím v předmětu "Konstrukční cvičení". Studium této publikace má studentům přiblíţit způsoby architektonické tvorby stavebního díla a ukázat nový pohled na problematiku pozemních staveb. Neklade si za cíl donutit studenty k přijetí nových encyklopedických termínů a poznatků, ale trvale ovlivnit jejich postoj ke studované problematice a pomoci jim osvojit si zásady tvůrčí činnosti v procesu tvorby stavebního díla. Práce je rozdělena na dvě části. V první je probírána teorie architektonické kompozice. Ve druhé části je stručný návod na praktické uplatnění získaných poznatků při tvorbě návrhu koncepce rodinného domku.

3 Obsah: Úvod... 1 Trochu teorie... 3 Architektonická kompozice... 5 Forma a obsah... 8 Základní kategorie architektonické kompozice Forma Struktura povrchů Barva Měřítko Proporce Symetrie a asymetrie Členění Rytmus Gradace a dominanta Kontrast, shoda, nuance Harmonie Trochu praxe Umístění na pozemku Oplocení Zahrada Zpevněné plochy a chodníky Garáţ Hospodářské přístavky Odpadky a popelnice Exteriér domu Půdorysné řešení Závěr Malý slovníček Seznam pouţité a doporučené literatury... 51

4 - 1 - Uvod MOTTO: Základními komponenty dobré architektury jsou účelnost a krása. Účelnost patří stavebníkovi - uţivateli; krása nám všem. * Úvod Architekt a architektura. Při vyslovení těchto slov si většina lidí vybaví historické architektonické styly, hlavně gotiku, baroko a moţná ještě renesanci. Většina lidí dokáţe tyto architektonické styly identifikovat a zná také některé význačné stavby z těchto slohů. Při zařizování vlastního bytu si moţná vzpomenou na bytového architekta. Pokud jedou automobilem a blíţí se k nějakému českému nebo moravskému městu, kdy je vítá na periferii se rozkládající hradba "panelákových sídlišť", s největší pravděpodobností si řeknou, ţe zrovna sídliště se architektům nepovedla. A jsme u jádra věci. Architekt se nezabývá jenom historií staveb a stavebního umění. Dokonce většina architektů se ve své profesní praxi touto problematikou nezabývá vůbec. Co tedy dělají? Proč společnost věnuje tolik úsilí a prostředků na jejich kvalifikaci, kdyţ si byt umíme zařídit sami - sami přece nejlépe víme, jaký byt potřebujeme a co se nám nejvíce líbí. Pokud se rozhodneme stavět vlastní rodinný domek, dokáţe nám poradit většina absolventů průmyslových škol nebo stavebních inţenýrů, dokáţou pro nás vypracovat projekt rodinného domu, zařídit vše potřebné na úřadech, pokud si na to sami netroufáme a také nám svou odborností pomohou dovést vlastní realizaci domu ke zdárnému konci. Kaţdý architekt toto všechno musí samozřejmě zvládat také, ale jeho pohled na problematiku je trochu jiný. Vţdyť jiţ ve starověkých civilizacích byl architekt zárukou toho, ţe budované stavební dílo bude nejenom slouţit dobře svému účelu, ale ţe bude také krásné v nejširším moţném smyslu toho slova. Ţe bude samotné lahodit oku, ţe se harmonicky a nenásilně zapojí do svého okolí a ţe toto své okolí dokonce ještě jako celek více zvelebí a významnější stavební díla dokonce vtisknou svému okolí cosi nového, co z daného místa vytvoří neopakovatelný, krásný * Spiška Ivan a kol., Náš dom, navrhovanie, zariaďovanie a úprava okolia, 4. vydání Bratislava: vydavatelství Alfa 1985, s. 9

5 - 2 - Uvod a harmonický celek nebo jiţ k takovému celku přidají novou dominantu, novou výtvarnou hodnotu nebo alespoň nějaký charakteristický rys. Středoškolsky vzdělaný člověk v oboru stavebnictví by měl být v záleţitostech, týkajících se nejen historie architektury, ale i současnosti a současné architektonické tvorby více poučen, neţ jen běţný laik. To je hlavní důvod, proč tato práce vznikla. Současné učební texty předmětu architektura kladou velký důraz na znalost historie architektury, menší míra pozornosti je věnována teorii architektonické kompozice, ale praktickým principům architektonické tvorby není věnována ţádná pozornost. Vţdyť od toho tu jsou přece architekti nebo se snad doufá, ţe stačí naučit studenta dobře konstrukci budovy, provozní řešení budovy a dokonalé technické řešení konstrukčních detailů a to ostatní, co dělá stavbu dobrým architektonickým dílem, buď přijde samo, nebo se dá vyřešit citem či "selským rozumem". Tato práce by tedy měla studentovi oboru pozemní stavitelství na SPŠ ukázat směr, jakým by se architektonická tvorba stavebního díla kromě jiného měla také ubírat. Samozřejmě, ţe po nastudování této publikace se nestane architektem, ale pochopí některé principy architektovy práce a pokud s ním bude spolupracovat, bude mu poučeným partnerem.

6 - 3 - Trochu teorie Trochu teorie Víme, ţe do výstavby vstupují tzv. účastníci výstavby, a to hlavní (investor, projektant a dodavatel) a vedlejší (můţe jich být celá řada, např. majitel, pokud není sám investorem, orgány a instituce hájící společenské zájmy a zvláštní zájmy, např. správci sítí, ochrana hygieny, ochrana bezpečnosti a zdraví při práci, ochrana chráněných krajinných oblastí, ochrana ţivotního prostředí, památková ochrana, ochrana vojenských zařízení, ale také např. majitelé sousedních pozemků nebo místní občanská sdruţení. Budeme se zabývat činností hlavních účastníků výstavby. Záměrně neuvádím jen jednoho, protoţe tvorba jakéhokoli stavebního díla je vţdy kolektivní činností a jen při dobré spolupráci investora, projektanta a dodavatele stavby můţe vzniknout technicky, provozně a vţdy bychom měli usilovat o to i esteticky kvalitní dílo. Při výjimečně zdařilém výsledku hovoříme dokonce o umělecky ztvárněné stavbě. Investor přichází první s nápadem realizovat stavební dílo. Hned na začátku stanovuje podmínky, které by měla budoucí stavba splňovat, definuje hlavní kritéria hodnocení a především on určuje poţadavky na technickou a uměleckou úroveň budoucí stavby. A jsme u toho. On je ten, kdo nakonec všechno platí a je garantem zdárného a ekonomicky únosného dovršení díla. Hned na začátku úvah by měl spolupracovat s projektantem (nemusí to vţdy být ten projektant, který bude pracovat na projektu stavby) a ten by zase měl přizvat ke spolupráci dodavatele stavby, nejpozději ve fázi práce na prováděcím projektu stavby, lépe ještě dříve, u sloţitějších staveb dodavatel spolupracuje jiţ při prvních úvahách o koncepci stavby. Jsme tedy na začátku úvah o zamýšlené stavbě, investor má nebo ví, ţe bude mít nějakou potřebu, kterou není schopen uspokojit bez nové výstavby nebo modernizace či rekonstrukce existující stavby. Ví, co bude od nové stavby poţadovat, jak by měla být zhruba velká, jaké bude mít pozitivní, ale hlavně negativní důsledky na své okolí a kolik peněz by ho měla asi stát a to jak investičně, tak i provozně během svého provozu. Téměř vţdy má alespoň rámcovou představu, jak by asi měla vypadat. V tomto okamţiku se obrací na projektanta a poţaduje na něm, aby jeho představám dal konkrétnější podobu. Úlohou dobrého projektanta není pouze ztvárnit představy investora

7 - 4 - Trochu teorie do podoby stavebního projektu, který je přiloţen k ţádosti o stavební povolení nebo podle kterého se stavba postaví. Dobrý projektant je patřičně vzdělán ve velmi širokém oboru, a pokud problematiku konkrétního investora dostatečně neovládá, nejprve ji nastuduje, případně přizve ke spolupráci potřebné odborníky. Těmi mohou být nejen specialisté např. na statiku staveb, nejrůznější rozvody technických sítí nebo technolog výroby, ale také např. sociolog, psycholog, přírodovědec nebo i výtvarník, sochař, hudebník apod. On sám musí svou odborností zajistit náleţitou kvalitu stavebního díla z hlediska konstrukčního, provozního i estetického a musí přispět k účelnému vynaloţení investorových finančních prostředků. Dobrý projektant také v případě potřeby navrhuje investorovi alternativní řešení (např. jak uspokojit poţadavky jinak, neţ drahou novostavbou nebo jinou stavbou, neţ jakou uvaţuje investor anebo např. na jiném, vhodnějším místě). Dobrý projektant také neváhá odmítnout spolupráci, pokud ví, ţe na daný úkol nestačí nebo by práce na projektu byla proti jeho profesnímu svědomí. Ano, kaţdý projektant se můţe během své praxe nejednou setkat s případem, kdy ho např. investor nebo dodavatel bude nutit do takových řešení, o kterých bude přesvědčen, ţe nejsou optimální nebo ţe dokonce porušují určitá, ať jiţ nepsaná pravidla nebo poţadavky, stanovené zákony, vyhláškami, směrnicemi, normami apod. Od prvotních úvah o zamýšlené stavbě musí projektant promýšlet nejen provozní a dispoziční řešení, ale také estetické, hmotové a materiálové řešení stavby, musí uvaţovat o návaznostech stavby na své okolí, o charakteru okolní zástavby či krajiny a o tom, jak stavba toto prostředí ovlivní, jak se v něm bude vyjímat, jaký bude mít vliv na dopravní zátěţ, jaké bude mít exhalace či mnoţství a charakter odpadů, zda se vůbec do daného prostředí hodí např. svým měřítkem nebo zda nenaruší např. panoráma památkově chráněného centra města apod. Všechny tyto úvahy vedou kromě jiného také k řešení architektonické kompozice. Otázky a problémy k zamyšlení: jmenujte účastníky výstavby a jejich činnost v procesu výstavby a v době provozu stavby i její likvidace! který účastník by měl mít nejúplnější vzdělání ve stavebním oboru? popište proces vzniku stavebního díla! který účastník výstavby má největší vliv na podobu budoucí stavby a proč?

8 - 5 - Architektonická kompozice Architektonická kompozice Architektonická kompozice řeší hmotové uspořádání stavebního díla, jeho tvar a velikost, ztvárnění jeho povrchu i interiéru a způsob jeho začlenění do blízkého či širšího okolí. Architektonická kompozice je hlavním prostředkem k dosaţení kvalitního a harmonického účinku stavby na uţivatele nebo pozorovatele. Samo slovo kompozice znamená skladbu, v uţším slova smyslu skladbu uměleckých, např. výtvarných sloţek uměleckého díla. Dokonalé vyřešení architektonické kompozice je snad nejtěţší ve srovnání s řešením kompozic v ostatních uměleckých oborech - ano, architektura je také uměním. Ostatní výtvarná umění řeší kompozici vţdy např. jen pro pohled z určitého místa, sochařství např. jen pro pohledy zvenčí, malířství jen pro určitý úhel pohledu, vzdálenost, typ a intenzitu osvětlení; hudební skladatel zase můţe pracovat s časem a proměnami svého díla v něm; šperkař zase navrhuje své kompozice jinak apod. Jen architektonické dílo musí vyhovovat snad všem poţadavkům. Hodnotí ho poučený umělecký historik či architekt ale i naprostý laik, více či méně spokojený uţivatel, ale také například nenávistný či závistivý soused. A co víc, takový hodnotitel můţe vstoupit i do budovy a hodnotit ji i zevnitř nebo naopak z dálkových pohledů. Stavba také musí zcela samozřejmě splňovat uţitné poţadavky, vycházející z účelu, pro který byla postavena, musí vydrţet různorodá zatíţení, musí odolávat povětrnosti, opotřebení a času. Času fyzicky i morálně. Co to znamená? Fyzicky, kdyţ prostě stojí a funguje, fyzicky se nerozpadne. Morálně nezastarává, kdyţ stále uspokojivě plní svůj účel, nebo se nám prostě stále líbí. Obojí ţivotnost, morální i fyzická se dá patřičnými zásahy prodluţovat (údrţba, opravy, modernizace, rekonstrukce, přestavba...). Dobrý architekt dokáţe se všemi aspekty pracovat, dokáţe vytvořit vţdy optimální stavební řešení. Vţdy netvoří jen stavbu samotnou, ale tvoří také prostředí, prostory, charakter místa, pracuje nejen s hmotou, ale i s prostorem, světlem, stíny, dojmem, náladou, ba dokonce i s časem. Vţdyť stavební materiály se časem mění, barvy, povrchy atd. Stavební materiály získávají patinu, mění se také prostředí stavby, příroda, doprava, okolní zástavba ale i naše poţadavky na stavby - co se dnes můţe zdát neodůvodněným luxusem, můţe být jiţ brzy obecně ţádaným standardem.

9 - 6 - Architektonická kompozice Vysvětleme si tedy, jaké máme prostředky ke ztvárnění architektonické kompozice. Architektonická kompozice se zabývá v podstatě vztahem dvou systémů. První je reprezentován člověkem (společenské prostředí) a druhý architekturou ve smyslu prostorové a hmotné skladby (hmotné prostředí). Teorie kompozice se opírá o celou řadu vědních oborů, jako je např. psychologie, výtvarná estetika, filosofie, sociologie, ale také matematika, mechanika, geometrie a mnoho jiných. Jaké jsou hlavní aspekty tvorby architektonické kompozice? Jsou tři: - provozně dispoziční řešení - materiálově konstrukční řešení - výtvarně estetické řešení Vzájemný vztah těchto tří sloţek není nikdy pevně dán, mění se v závislosti na čase a na typu stavby a jejího okolí. Někdy je důleţitější dokonalé provozní řešení, jindy zase dáváme přednost výtvarnému řešení, jindy zvolíme např. trvanlivý materiál a robustní konstrukci. Dobré dispoziční řešení je jednoduché a přehledné, účelné, s dobře promyšleným provozem. Dobře vyřešená dispozice se nám jeví jako příjemná k uţívání, dobře uspokojuje funkční poţadavky, které na ni klademe, a dokonce nám šetří provozní náklady. Materiálově konstrukční řešení zase ovlivňuje vzhled jednotlivých částí stavby, jejich ţivotnost, cenu a snadnou nebo naopak sloţitou proveditelnost, trvanlivost, krásu nebo naopak ošklivost časem získané patiny. To, jaké pouţijeme materiály a jak je při výstavbě zpracujeme, má také vliv na provozní náklady, na častost a cenu údrţby, oprav a modernizací či rekonstrukcí. Estetické řešení, kromě toho, ţe je vlastně kombinací provozně dispozičního a materiálově konstrukčního řešení, má své vlastní zásady, kterými se budeme podrobně zabývat. Jsou to např. barevné řešení, kontrast, harmonie, rytmus, tektonika, modulace, gradace, měřítko, atd. Svou výtvarně estetickou stránkou působí stavební dílo na psychologickou soustavu člověka a podmiňuje jeho tělesnou a duševní pohodu, jeho náladu; ovlivňuje pozitivně, ale i negativně jeho emocionalitu. Otázky a problémy k zamyšlení: dokážete jmenovat různé druhy kompozic? jakou kompozici tvoří sochař, malíř, typograf, dítě se stavebnicí aj.? mohou mít stejné stavby různé materiálové varianty? Jmenujte! Vyhledejte konkrétní případy ve svém okolí!

10 - 7 - Architektonická kompozice může mít volba materiálu vliv na estetické řešení a naopak? Uveďte příklady! co je u stavby důležitější? Provozně dispoziční řešení, materiálově technické nebo estetické a proč? najděte ve svém okolí stavby morálně nebo fyzicky zastaralé!

11 - 8 - Forma a obsah Forma a obsah Kaţdé lidské dílo má vţdy formu a obsah. Obsah je to, co nám sděluje (např. umělecké dílo, informační leták,...) nebo čemu slouţí, jaký účel splňuje (automobil, nářadí, hrníček,...).forma je to, jak předmět nebo dílo vypadá, jaký má vzhled, formu. Jistě můţeme mít dva předměty, které slouţí stejnému účelu, mají stejný obsah, ale jinak vypadají, mají rozdílné formy. Např. osobní automobil. Slouţí stejnému účelu, ale co mají různých forem! Namítnete, automobily přece slouţí také různým účelům. Ano. Pak je jen správné, ţe nákladní automobil vypadá jinak neţ osobní, silniční jinak neţ terénní, limuzína jinak neţ kupé atd. Hovoříme o souladu formy a obsahu. Pokud hovoříme o stavbách nebo o architektonických dílech obecně, ty mají zcela samozřejmě také obsah a formu. Podle obsahu můţeme například rozlišit rodinný dům, obytný nájemní dům, vilu, ubytovnu, ale také školu, divadlo, fabriku, přehradu, dálnici... Kaţdá stavba s jiným účelem by také měla mít jinou formu. Na první pohled má být patrné, ţe stojíme před divadlem, fabrikou, školou atd. Hovoříme o tzv. pravdivé architektuře. Není tedy správné, kdyţ rodinný domek napodobuje vilu nebo dokonce zámek (podnikatelské baroko!) nebo kdyţ hotel vypadá jako panelák, škola jako menší fabrika atd. Je to dobré např. kdyţ se potřebujeme orientovat v cizím městě, kdyţ třeba hledáme Obr. 1 Různé pootočení formy Obr. 2 Řazení, násobení a pronikání hmot

12 - 9 - Forma a obsah nějakou budovu či instituci, ale nejen to. Patří to k jakési profesní cti a dovednosti, umět vypozorovat charakteristické rysy kaţdého druhu stavby a vtisknout je i budoucí stavbě, kterou projektujeme nebo stavíme. Platí to i o jednotlivých částech stavby (falešné štíty, stropní trámy, všelijaké polystyrénové lišty a stropní kazety apod.) Otázky a problémy k zamyšlení: znáte ve svém okolí nějaké případy architektonických lží? znáte z historie architektury příklady nesouladu formy a obsahu? dokážete jmenovat příklady stejného obsahu a různých forem a naopak? definujte charakteristické rysy forem různých druhů staveb! myslíte si, že je důležitější obsah nebo forma?

13 Základní kategorie architektonické kompozice Základní kategorie architektonické kompozice Forma O formě jsme jiţ hovořili v protikladu s obsahem. Kromě konkrétních podob můţe být forma obecně objemová, plošná nebo liniová. U liniové formy převládá jeden rozměr (směr podle souřadnicového kříţe x, y, z) nad oběma zbývajícími, u plošné formy má smysl hovořit o dvou rozměrech, třetí je vůči nim nepoměrně menší. Objemová forma má všechny tři rozměry řádově srovnatelné a při vnímání architektury se uplatňují všechny tři. Forma má své měřítko, jednak ve vztahu k člověku, a jednak ve vztahu ke svému okolí, k ostatním formám. V základní prostorové kompozici jde o seskupení architektonických hmot či jednoduchých objemů, bez tvarových podrobností. Tyto hmoty je moţno řadit různě k sobě nebo se mohou vzájemně prolínat, nejběţnější je kombinace obojího. Je-li hmota ohraničena rovinnými plochami, působí na nás dojmem klidu, zaoblené tvary vyvolávají spíše dojem neustálého pohybu či napětí. Podle toho, z jaké vzdálenosti se na hmotu díváme, uplatňuje se zblízka především plochou, ze střední vzdálenosti objemem a z dálkových pohledů svou siluetou, obrysem. Obr. 3 Příklady skladby hmot Forma by vţdy měla pravdivě vyjadřovat obsah, měla by vycházet z místních forem a tradic, neměla by bezduše kopírovat cizí vzory, měla by reagovat na konkrétní lokalitu, na své okolí a na souvislosti a návaznosti konkrétního staveniště. Měla by kromě toho, ţe bude ctít tradici a klasické principy, také být moderní, soudobá, odpovídat moderní konstrukci a obsahu. Můţe citlivě reagovat na vnější vlivy, na módní trendy. Otázky a problémy k zamyšlení: jaké formy znáte podle jednotlivých architektonických (historických i moderních) slohů?

14 Základní kategorie architektonické kompozice jaké formy nabývají stavby podle svého účelu (obytný dům, výstavní pavilon, parkoviště, plynovod,...)? jakou formu má budova Vaší školy, jiné známé stavby ve Vašem okolí? Struktura povrchů Uplatňuje se hlavně při pozorování zblízka, je vlastností povrchu hmoty. Povrch můţe být drsný, hladký, lesklý, zrcadlový, rýhovaný atd. Toto drobné členění povrchu má své hranice - mnoţství prvků a jejich velikost buď nejsou rozpoznatelné pouhým okem, nebo vnímáme jednotlivé části povrchu jako samostatné prvky, články. V tom případě přechází struktura povrchu v jeho členění. Povrch, jeho struktura a barevnost mohou působit na vnímání proporcí, měřítka, mohou zdůraznit jednotu souboru, podřídit jednotlivosti celku nebo je naopak kontrastně vyzdvihnout. Povrchová úprava je ovlivněna volbou materiálu a moţnostmi jeho opracování. Tradiční materiály (kámen, cihly, dřevo, ušlechtilý kov) mají své Obr. 4 Různé struktury povrchů typické vlastnosti a nejvyšší výtvarný účinek vznikne ponecháním jejich přirozené struktury, dílo získá pravdivý výraz materiálu. Kromě přirozeného povrchu můţe být povrch šlechtěný (leštěný kov, glazovaná keramika, mořené dřevo,...), nebo můţeme uměle vytvořit poţadovanou strukturu (zdrsněný kámen, škrábaná omítka, pískované či leptané sklo, pohledový beton s otiskem bednění,...). Správná volba materiálu a jeho struktury přispívá k typickému vzhledu stavby, prostoru nebo stavebního detailu. Ve významných prostorech pouţijeme vzácné materiály s ušlechtilými povrchy, ve zdravotnických či hygienických zařízeních hladké, snadno čistitelné povrchy, v mechanicky namáhaných provozech odolné tvrdé materiály apod. Mezi povrchy sousedních částí budov i v rámci celku musí být určitý soulad, kterého docílíme různými prostředky (podobné materiály nebo naopak odlišné, stejné struktury nebo naopak jejich kontrast atd.).

15 Základní kategorie architektonické kompozice Otázky a problémy k zamyšlení: jmenujte různé struktury kamene, dřeva, omítky, kovu, skla,...! které struktury povrchů a za jakých okolností působí příznivě nebo naopak nepříznivě? má struktura povrchu také praktický význam pro provoz stavby (drsnost dlažeb,...)? Barva Z hlediska fyzikálního je barva funkcí vlnové délky elektromagnetického záření, které vnímáme jako viditelné. Přirozené sluneční světlo obsahuje všechny barvy od červené, přes oranţovou, ţlutou, zelenou, tyrkysovou, modrou aţ k fialové. Jejich společným vnímáním se nám světlo jeví jako bílé. Podle toho, kterou vlnovou sloţku povrch odráţí nebo naopak pohlcuje a v jaké míře, se barva vychyluje od bílé - hovoříme o barvě povrchu, i kdyţ se vlastně jedná jen o směs různých vlnových délek záření, které je schopno se od povrchu odrazit, či o záření, které povrch sám vyzařuje, pokud sám aktivně září - svítí. Pro úplnost dodejme, ţe sluneční světlo neobsahuje tři barvy: hnědou (jedná se vlastně o tmavou ţlutou s malou intenzitou záření), šedou (je to opět vlastně bílá s malou intenzitou záření) a purpurovou či nachovou, která vzniká spojením dvou vzdálených okrajů spektra - červené a fialové. Další barva, která ve slunečním spektru není, je barva černá. Je to jen velmi tmavá bílá či jiná barva, prakticky o ní mluvíme, pokud naše oko nepřijímá ţádné viditelné záření. Podle psychického působení řadíme barvy do kruhového schématu, ze kterého lze odvodit některé jejich vlastnosti. Barvy, leţící v kruhovém řazení proti sobě, jsou barvy kontrastní, doplňkové (komplementární). Vzájemně se doplňují na barvu bílou. Sousední barvy jsou naopak málo odlišné, jejich slučováním, míšením vznikají barevné přechody. Z hlediska působení na naše emoce rozeznáváme barvy teplé - aktivní a barvy studené - pasivní. Nejteplejší barvou je barva ţlutá a dále její sousední barvy (barvy ohně) - oranţová, červená, ţlutozelená. Protipólem ţluté je modrá a dále barvy vody - modrozelená, zelená, tyrkysová a fialová. Tyto barvy jsou studené, pasivní a spíše uklidňují, barvy teplé, aktivní nás spíše vzrušují, podněcují k aktivitě. U barev rozeznáváme jejich kvalitu podle tří následujících kategorií: - jas (světlost či tmavost)

16 Základní kategorie architektonické kompozice - sytost (málo či hodně sytá, výrazná) - odstín (červená, ţlutá, atd.) Obr. 5 Uspořádání barev podle psychického působení Jejich vzájemnou kombinací vzniká nepřeberné mnoţství různých barevných účinků. Barevné řešení vyţaduje určitý cit a zkušenost. Obecně platí, ţe barevného souladu při pouţití méně barev docílíme snáze (např. dvě či tři barvy na fasádě nebo v interiéru), při pouţití více barev, musíme do řešení vloţit více citu, zkušenosti a umění (např. sladit pět barev na fasádě nebo více je jiţ velmi obtíţné).

17 Základní kategorie architektonické kompozice Světlostí barev můţeme např. ovlivňovat i velikostní vnímání architektury. Světlé barvy v interiéru opticky zvětšují prostor, tmavé zmenšují. Tmavé a syté odstíny se nám jeví jako těţké, umisťujeme je raději níţe, světlé jsou lehké a vzdušné, umístíme je spíš výše, na strop apod. Z pasivních barev uděláme spíš větší plochy, aktivní nebo dokonce agresivní barvy pouţijeme střídmě, jen na detaily nebo menší plochy, můţeme je vyhradit i třeba jen pro bytové doplňky, květiny, přírodu atd. Kromě psychického působení má barva i úlohu orientační. Aktivní barvy vnímáme více, mohou slouţit jako signální (červená, oranţová), syté barvy nás více přitahují, můţeme jimi zdůraznit dominanty, cílové směry,... Otázky a problémy k zamyšlení: jak se projevuje barva na působení oděvu, dopravního prostředku, pracovní plochy, povrchu stěn různých místností,...? v jakých situacích se obvykle a proč užívá určitých barev? kolik barev rozlišuje počítač, digitální fotoaparát, lidské oko? jsou barvy, které se k sobě hodí nebo naopak nehodí? Jmenujte dvojice a trojice! Měřítko Měřítkem rozumíme v architektuře vztah rozměrů architektonického díla k člověku nebo působení hmot navzájem. V prvém případě mluvíme o měřítku absolutním, které dává dílům konkrétní lidskou podobu, ve druhém případě o měřítku relativním, vzhledem k okolí, k prostředí. Měřítka dosahujeme velikostí jednotlivostí stavby i celku. Nečleněné objekty nemají lidské měřítko, na své okolí působí abstraktně. Relativním měřítkem, kdy jde o vztah dvou nebo více útvarů, můţeme různým členěním ovlivnit dojem jejich velikosti. Členíme-li např. dva útvary různé velikosti tak, ţe menší z nich získá členěním větší prvky, neţ má útvar větší, pak narůstá měřítko menšího útvaru. Pro převahu měřítka celkového útvaru je tedy rozhodující i převaha a velikost jednotlivých dílčích útvarů, které vzniknou jeho členěním. Měřítko je významným činitelem i v urbanismu a tvorbě krajiny. Hovoříme o měřítku zástavby, krajiny.

18 Základní kategorie architektonické kompozice Otázky a problémy k zamyšlení: zamyslete se nad měřítkem Vaší třídy, školy, města, krajiny! Znáte příklady stejných kategorií s jinými měřítky? Jmenujte z historie architektury případy odklonu od lidského měřítka! uveďte současné typy staveb a řekněte, zda mají lidské nebo jiné měřítko a proč! Proporce Proporce je vzájemný poměrový vztah jednotlivých částí architektonického díla, např. poměr šířky k výšce, poměr hmoty k hmotě či prostoru, poměr prostorů navzájem atd. Je to tedy vztah mezi veličinami stejného řádu navzájem mezi sebou. Jiţ od pradávna se architekti, matematici, ale později i filozofové a psychologové snaţili příznivé proporce vyjádřit číselně, např. malými celými čísly, iracionálními čísly, geometrickými konstrukcemi apod. Z geometrických konstrukcí, povaţovaných za prostředek k dosaţení harmonických proporcí je jiţ od starověké antiky znám tzv. zlatý řez. Je to takový poměr dvou délek, při němţ menší se má k většímu jako větší k celku. Platí tedy, Obr. 6 Proporce odvozené ze vztahů racionálních čísel a : b = b : (a + b), tj. asi 1 : 1,618. Většina historických staveb je koncipována v duchu zlatého řezu. Obr. 7 Konstrukce zlatého řezu

19 Základní kategorie architektonické kompozice Jiným příkladem harmonických proporcí je vztah v poměru druhé odmocniny ze dvou, tedy asi 1 : 1,414. Tento poměr je hojně vyuţíván v současné technice (např. poměr stran normalizovaných formátů papíru, kníţek, tlouštěk technických per apod.). Přílišná rozmanitost proporcí můţe vést aţ k porušení jednotnosti díla, naproti tomu pouhé opakování jedné proporce můţe působit monotónně. Otázky a problémy k zamyšlení: jmenujte z technické praxe užití různých proporcí! uveďte ze své domácnosti příklady různých proporcí! podle čeho byste postupovali, v případě že byste měli stanovit proporce např. bazénu, fotbalového hřiště, stáje pro drůbež nebo žirafy, sochy, tužky,...? mají proporci tloušťky čar na stavebním výkrese, jakou a proč? Symetrie a asymetrie Symetrie, tj. souměrné rozloţení prvků podle osy symetrie nebo středu symetrie, byla v minulosti často povaţována za nutnou součást dokonalosti díla. V protikladu k asymetrii je povaţována za nositele důstojnosti, váţnosti a monumentality. Symetrie bývá obvykle zdůrazněná, v její ose je umístěn dominující prvek, hlavní směr, důleţitý komponent. Symetrie formy vyţaduje také určitou symetrii obsahu, účelu, dispozice. Proto je v některých případech vhodnější se symetrii vyhnout a dodrţet tak soulad formy a obsahu. Asymetrie je nesouměrné členění, řazení prvků. Musí však být důsledná a Obr. 8 Příklady osové symetrie musí vést k harmonické rovnováze, k vyváţenému celku vzhledem k optické, kompoziční ose.

20 Základní kategorie architektonické kompozice Otázky a problémy k zamyšlení: co si myslíte, že působí příznivěji? Symetrie nebo asymetrie a za jakých okolnost? uplatňovala se podle vás v minulosti spíše symetrie nebo asymetrie? Ve kterých obdobích a jak je tomu v současnosti? uplatňuje se symetrie i v jiných uměleckých oborech? jakou symetrii má koule, kruh, automobil, šperk, železnice, most, monofonní a stereofonní audiopřístroj,...? Obr. 9 Nečlenění a odlišné členění celku Členění Obr. 10 Odlišné členění stejného prostoru Členěním určujeme měřítko architektonického díla a tím i jeho dojmovou velikost. Členění je velmi často podmíněno funkčními a konstrukčními prvky (okna, dveře, balkóny, výšky podlaţí, velikosti schodišťových stupňů, velikost sedacího nábytku atd, ale také velikost panelu, cihly,...). Členění můţe být horizontální, vertikální nebo kombinované. Svislým členěním se dosahuje dojmového pohybu, zeštíhlení aţ odhmotnění. Zatímco horizontální členění je znamením klidu, stability, hmotnosti. U moderních staveb je členění jedním z hlavních prostředků vjemového působení architektury na člověka.

21 Základní kategorie architektonické kompozice Otázky a problémy k zamyšlení: proč se členění vůbec užívá? může být nečleněná stavba, a jaká? prodiskutujte členění Vaší školy, města, krajiny, lidského těla,...! Rytmus Rytmus znamená opakování nebo střídání dvou nebo více rozdílných prvků v čase, ploše nebo prostoru. Pro fyzický i psychický ţivot člověka má rytmus mimořádný význam, neboť i ţivot se řídí určitými rytmy, cykly (střídání dne a noci, bdělosti a spánku, aktivity a odpočinku, ročních období,...). Obr. 11 Pravidelné střídání Rytmus zavádí do uměleckého díla určitý řád a kázeň. V architektuře jde o určité pravidelné nebo volné střídání linií, ploch, hmot, prostorů, barev, struktur apod. (střídání oken a pilířů, staveb a prostorů mezi nimi, ţlábků a výţlabků...). Jednoduchý rytmus, vzniklý střídáním dvou prvků, se stává ve větším rozsahu monotónním, proto se oţivuje vkládáním dalších prvků, opět v určitém rytmu. Pravidelný, jednoduchý rytmus je výrazem určité váţnosti, Obr. 12 Různé rytmické řady ti, zatímco sloţitý rytmus více různých prvků je prostředkem k určitému uvolnění, zlehčení.

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ TYPOLOGIE úvod TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ Typologie nauka o navrhování budov Cíl typologie vytvořit příjemné prostředí pro práci a odpočinek v budově Při navrhování objektu musíme respektovat požadavky:

Více

Analytická studie úprav fasád objektů v rámci regenerace Jižního Města. Opatov střed. Metro Opatov

Analytická studie úprav fasád objektů v rámci regenerace Jižního Města. Opatov střed. Metro Opatov Analytická studie úprav fasád objektů v rámci regenerace Jižního Města Opatov střed Metro Opatov Ing.arch. Gabriela Elichová 2012 Lokality Opatov střed a Metro Opatov Dvě lokality s těsně související

Více

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU Při přípravě a tvorbě interiéru si každý z nás dopředu klade otázku jak má daný prostor působit a k čemu sloužit. My se dnes v rámci našeho seriálu zaměříme

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

Románský sloh architektonické články

Románský sloh architektonické články Románský sloh architektonické články Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů.

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů. ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2014 / 2015 Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně- Komíně Urbanistický koncept Koncept projektu spočívá ve vytvoření struktury bytových domů jako typicky městského způsobu bydlení.

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Úkoly a rozdělení stavebnictví

Úkoly a rozdělení stavebnictví Úkoly a rozdělení stavebnictví Stavebnictví je obor zajišťující výstavbu, rekonstrukce a údrţbu objektů pro ostatní funkce společnosti. Cílem je vytvořit vhodné ţivotní a pracovní prostředí pro existenci

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

Krása, aranžování, floristika

Krása, aranžování, floristika Krása, aranžování, floristika Cílem vázání a aranţování květin je tak jako u ostatní umělecké tvorby krása. Pobyt v interiérech nám zpříjemňují pokojové rostliny. Jsou to rostliny pěstované po celý rok

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

Analytická studie úprav fasád objektů v rámci regenerace Jižního Města. Opatov sever. Ing.arch. Gabriela Elichová

Analytická studie úprav fasád objektů v rámci regenerace Jižního Města. Opatov sever. Ing.arch. Gabriela Elichová Analytická studie úprav fasád objektů v rámci regenerace Jižního Města Opatov sever Ing.arch. Gabriela Elichová 2012 Lokalita Opatov sever Lokalita ležící na sever od Centrálního parku ve střední části

Více

ÚPRAVA OKOLÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU

ÚPRAVA OKOLÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU ÚPRAVA OKOLÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU Most, nároží ul. Josefa Skupy a tř. Budovatelů, p.p.č. 3858 Původní stav Park o výměře 0,54 ha se nachází ve středu města na okraji zástavby bytových domů sídlištního charakteru.

Více

Obraz v domácnosti. Pravidla umístění obrazu

Obraz v domácnosti. Pravidla umístění obrazu Obraz v domácnosti Pravidla umístění obrazu Závěsný obraz v interiéru bytu Správné umístění obrazu v interiéru má podporovat a zdůrazňovat umělecké hodnoty obrazu. Umístění obrazu má tvůrčí charakter,velký

Více

EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM

EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM 1. Novostavba kostela 2. Urbanismus (Širší vztahy, Situace) 3. Architektura 4. Typologie, provoz 5. Technické řešení 6. Konzultanti 1. Novostavba kostela Víra,

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7.

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7 MODERNÍ

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích.

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Pozemek se nachází v okrajové části obce Malé Kyšice. V širším okolí je nejvýraznější přírodní dominanta Vysoký vrch, který je viditelný i z parcely

Více

10 tipů pro použití dekorativních ražených povrchů

10 tipů pro použití dekorativních ražených povrchů 10 tipů pro použití dekorativních ražených povrchů Dekorativní ražený beton a dekorativní ražená omítka dokonale napodobí přírodní materiály a přitom jsou velmi praktické. Ražený beton pro horizontální

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 Obsah Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Působení barev 13 Fyzikální působení barev 15 Spektrum

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic Pořizovatel: UPLAN Zastoupený Ing. Vlastimilem Smítkou Vlastiboř 21 392 01 Soběslav mobil: 773 638 043 e-mail: uplan@uplan.cz

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO LITOMYŠL. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO LITOMYŠL. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2008 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO LITOMYŠL OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2008 Zastupitelstvo města Litomyšl, příslušné podle 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Průvodní zpráva Identifikační údaje Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně Urbanistické řešení Kontext lokality Městská část Komín se nachází v severozápadní části města Brna. Komín je původně

Více

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Předmět převodu: pozemky parcelních čísel stavební 555 a větší část 549, části

Více

TABULKA - PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ STAVBY A K C E : CENTRUM PRO SENIORY SEZIMOVO ÚSTÍ CENA JEDNOTKOVÁ * CENA CELKEM SOUČET

TABULKA - PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ STAVBY A K C E : CENTRUM PRO SENIORY SEZIMOVO ÚSTÍ CENA JEDNOTKOVÁ * CENA CELKEM SOUČET TABULKA - PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ STAVBY A K C E : CENTRUM PRO SENIORY SEZIMOVO ÚSTÍ ROZPIS NÁKLADŮ STAVBY MJ MNOŽSTVÍ CENA JEDNOTKOVÁ * CENA CELKEM SOUČET Projektové a průzkumné práce Kpl 1 4 300

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º S T Ř E C H Y kreslení střech Střechy chrání budovy před přímými atmosférickými vlivy, zajišťují požadavky vnitřního prostředí tvarově a esteticky ukončují stavbu Stavební objekty mají různé druhy střech,

Více

Průvodní zpráva. Urbanistické souvislosti

Průvodní zpráva. Urbanistické souvislosti NOVÉ NA STARÉ Bakalářská práce 2013/2014 Seznam příloh PRŮVODNÍ ZPRÁVA TABULKA BILANCÍ PREZENTAČNÍ PANEL PARÉ - ANALÝZY - KONCEPT - SITUACE - PŮDORYSY - ŘEZY - POHLEDY - STATICKÉ SCHÉMA KONSTRUKCE - DETAIL

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům

Více

STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU

STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU Rekonstrukce budovy. Projekt pro stavební povolení Zodpovědný projektant: Investor :. Datum : 09/2009 Identifikace stavby: Název stavby : Místo stavby : Obec a k.ú. Kraj

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE DESIGNU RODINNÉHO DOMU (exteriér, interiér) Martin Slánský Střední odborná škola stavební a Střední odborné

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

Analytická studie úprav fasád objektů v rámci regenerace Jižního Města. Nad Šeberovem. Ing.arch. Gabriela Elichová

Analytická studie úprav fasád objektů v rámci regenerace Jižního Města. Nad Šeberovem. Ing.arch. Gabriela Elichová Analytická studie úprav fasád objektů v rámci regenerace Jižního Města Nad Šeberovem Ing.arch. Gabriela Elichová 2012 Lokalita Nad Šeberovem Poměrně rozsáhlá lokalita na jižním okraji Jižního Města. Na

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE. HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍNOV PROJEKTANT: ING.ARCH. JAN HASÍK MOST 06/2013 1 - Identifikační údaje územní studie 1. Obec

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PERGOLY A PŘÍSTŘEŠKY František Pšenička, Matouš Jebavý GRADA PUBLISHING Tato publikace vychází za podpory Botanické zahrady hl. m. Prahy. Doc. Ing.

Více

Designová otopná tělesa. Harmonie pohodlí a tvarů

Designová otopná tělesa. Harmonie pohodlí a tvarů Designová otopná tělesa Harmonie pohodlí a tvarů Teplo nebo design design nebo teplo? Teplo a design design a teplo! I teplo může mít svůj tvar Čím blíže se technická zařízení nacházejí k člověku, tím

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Analytická studie úprav fasád objektů v rámci regenerace Jižního Města. JM II - sever. Ing.arch. Gabriela Elichová

Analytická studie úprav fasád objektů v rámci regenerace Jižního Města. JM II - sever. Ing.arch. Gabriela Elichová Analytická studie úprav fasád objektů v rámci regenerace Jižního Města JM II - sever Ing.arch. Gabriela Elichová 2012 Lokalita JM II - sever Lokalita se nachází na severozápadním okraji Jižního Města.

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a) Technická zpráva architektonické, výtvarné,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRO PLOCHY RZ RODINNÁ REKREACE V K. Ú. HODONÍN (OKRES HODONÍN)

ÚZEMNÍ STUDIE PRO PLOCHY RZ RODINNÁ REKREACE V K. Ú. HODONÍN (OKRES HODONÍN) ÚZEMNÍ STUDIE PRO PLOCHY RZ RODINNÁ REKREACE V K. Ú. HODONÍN (OKRES HODONÍN) Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, úřad územního plánování, odbor rozvoje města Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín Zhotovitel:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

OBA observatoř polární záře

OBA observatoř polární záře seznam příloh 01/ rozbor místa a úkolu 02/ situace širších vztahů 1:4000 03/ situace 1:500 04/ půdorysy 1:200 05/ řezy 1:200 06/ pohledy 1:200 07/ vizualizace interiéru 08/ vizualizace exteriéru 09/ průvodní

Více

II. Úvod předmět soutěžního návrhu 4. III. Části díla a způsob jeho realizace 4. IV. Ideový záměr 5

II. Úvod předmět soutěžního návrhu 4. III. Části díla a způsob jeho realizace 4. IV. Ideový záměr 5 Obsah I. Seznam všech částí výtvarného návrhu 3 II. Úvod předmět soutěžního návrhu 4 III. Části díla a způsob jeho realizace 4 IV. Ideový záměr 5 V. Popis použitých materiálů díla ve finální podobě 5 2

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POJMY URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV.

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV. .Děčín - Podmokly 02 Název objektu Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 753 v k. ú. Podmokly Architekt Karl Sänger Stavitel Projekt

Více

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Pozemní stavitelství DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ - dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy Zákony:

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

nauka o budovách 2A cvičení

nauka o budovách 2A cvičení nauka o budovách 2A cvičení NB2A LS 2014/2015 Jana Hořická jana.horicka@fsv.cvut.cz, D 2114 Kurz je věnován typologické oblasti staveb pro bydlení a ubytování. Výuka je strukturována v závislosti na programu

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-125-7 (epub) 978-80-7512-126-4 (mobipocket) 978-80-7512-127-1

Více

Část 1: Vertikální komunikace

Část 1: Vertikální komunikace Část 1: Vertikální komunikace - schodiště názvosloví, druhy, funkční a typologické požadavky, příklad návrhu - schodiště konstrukční a materiálová řešení, statické principy - schodiště technologická a

Více

Typy staveb. Petr Braniš 3.S

Typy staveb. Petr Braniš 3.S Typy staveb Petr Braniš 3.S Rozdělení stavitelství Rozdělení stavitelství odpovídá jednotné klasifikaci stavebních objektů (JKSO) a jednotné klasifikace stavebních objektů a práce (JKSOP). Následující

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kounov PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO KOUNOV 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1

Více

Vzorové domy. Přijďte se přesvědčit...

Vzorové domy. Přijďte se přesvědčit... Vzorové domy Přijďte se přesvědčit... Za účelem návštěvy některého ze vzorových domů nás neváhejte kontaktovat. Rádi vás provedeme interiérem a řekneme vám vše o výstavbě i bydlení v dřevostavbě NEMA.

Více

DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ

DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ Průvodní zpráva Dům na hraně Valašské Meziříčí, ulice sokolská 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Urbanistický návrh zohledňuje dané místo, navazuje

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 Asociace dodavatelů montovaných domů CENTRUM VZOROVÝCH DOMŮ EDEN 3000 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ 603 00 BRNO 1 Výzkumný

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 148 BEDŘICHOV B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: ing. Miroslav Moţíš Počet stran dokumentu: 6 Jméno dokumentu: B.Souhrnná technická zpráva Špindlerův Mlýn

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č.

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č. Libeň čp. 59 Název objektu Nájemní dům Společná snaha Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8 K.ú./parcela č. Architekt Stavitel Libeň/3443 budova Ak. arch. Stivo Vacek, Ing. arch. Jindřich Holman (změna)

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

124KP1 Konstrukce pozemních staveb strana 1

124KP1 Konstrukce pozemních staveb strana 1 124KP1 Konstrukce pozemních staveb strana 1 ZÁKLADY ZAKRESLOVÁNÍ PODKLAD 1 ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb Kreslení výkresů stavební části - výtah z normy pro potřeby cvičení z 124KP1 a 124KP2 pozn.:

Více

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA Diplomová práce školní rok 2011/2012 FA VUT Brno 1. Popis stavby a. Popis území Novostavba kostela s komunitním centrem je navrhována na pozemku nedaleko

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Tematická oblast ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB I. Autor :

Více

Přemýšlení o městě Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., architekt města Litoměřice

Přemýšlení o městě Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., architekt města Litoměřice Přemýšlení o městě Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., architekt města Litoměřice Charakter sídla je dán vztahem zástavby a okolní krajiny, jeho prostorovým členěním, hierarchií, kompozicí a kvalitou veřejných

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ TYPOVÉ DOMY DEKHOME VÝBĚR DOMU Volba vhodného a plně vyhovujícího domu je s jistotou jednou ze starostí z kategorie těch příjemných. Na druhou stranu se však

Více

Trvale udržitelný krajinný ráz

Trvale udržitelný krajinný ráz Trvale udržitelný krajinný ráz WORKSHOP 19.6. 2008 Kašperské Hory Nová tvář Národního parku Šumava Garant workshopu, sborník sestavil: Mgr Pavel Hubený Vydala Správa NP a CHKO Šumava s finanční podporou

Více

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 . TEXTOVÁ ČÁST.1. Identifikační údaje Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 Objednatel Jméno / název : Obec Starovice dresa

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: regulace plynu

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: regulace plynu Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: regulace plynu Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1250_regulace_plynu_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více