Střední průmyslová škola Ústí nad Labem ARCHITEKTURA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola Ústí nad Labem ARCHITEKTURA"

Transkript

1 Střední průmyslová škola Ústí nad Labem příspěvková organizace ARCHITEKTURA ARCHITEKTONICKÁ KOMPOZICE - STUDIJNÍ MATERIÁL - Ing. arch. Ota Zápotocký 2008

2 Anotace: Tato práce je určena jako studijní materiál studentům oboru pozemní stavitelství SPŠ v Ústí nad Labem. Nenahrazuje literaturu, která je v závěru práce uvedena jako pouţitá nebo doporučená. Je krátkým učebním textem, který má slouţit především pro doplňkové studium v předmětech "Pozemní stavitelství" a "Architektura", s praktickým vyuţitím v předmětu "Konstrukční cvičení". Studium této publikace má studentům přiblíţit způsoby architektonické tvorby stavebního díla a ukázat nový pohled na problematiku pozemních staveb. Neklade si za cíl donutit studenty k přijetí nových encyklopedických termínů a poznatků, ale trvale ovlivnit jejich postoj ke studované problematice a pomoci jim osvojit si zásady tvůrčí činnosti v procesu tvorby stavebního díla. Práce je rozdělena na dvě části. V první je probírána teorie architektonické kompozice. Ve druhé části je stručný návod na praktické uplatnění získaných poznatků při tvorbě návrhu koncepce rodinného domku.

3 Obsah: Úvod... 1 Trochu teorie... 3 Architektonická kompozice... 5 Forma a obsah... 8 Základní kategorie architektonické kompozice Forma Struktura povrchů Barva Měřítko Proporce Symetrie a asymetrie Členění Rytmus Gradace a dominanta Kontrast, shoda, nuance Harmonie Trochu praxe Umístění na pozemku Oplocení Zahrada Zpevněné plochy a chodníky Garáţ Hospodářské přístavky Odpadky a popelnice Exteriér domu Půdorysné řešení Závěr Malý slovníček Seznam pouţité a doporučené literatury... 51

4 - 1 - Uvod MOTTO: Základními komponenty dobré architektury jsou účelnost a krása. Účelnost patří stavebníkovi - uţivateli; krása nám všem. * Úvod Architekt a architektura. Při vyslovení těchto slov si většina lidí vybaví historické architektonické styly, hlavně gotiku, baroko a moţná ještě renesanci. Většina lidí dokáţe tyto architektonické styly identifikovat a zná také některé význačné stavby z těchto slohů. Při zařizování vlastního bytu si moţná vzpomenou na bytového architekta. Pokud jedou automobilem a blíţí se k nějakému českému nebo moravskému městu, kdy je vítá na periferii se rozkládající hradba "panelákových sídlišť", s největší pravděpodobností si řeknou, ţe zrovna sídliště se architektům nepovedla. A jsme u jádra věci. Architekt se nezabývá jenom historií staveb a stavebního umění. Dokonce většina architektů se ve své profesní praxi touto problematikou nezabývá vůbec. Co tedy dělají? Proč společnost věnuje tolik úsilí a prostředků na jejich kvalifikaci, kdyţ si byt umíme zařídit sami - sami přece nejlépe víme, jaký byt potřebujeme a co se nám nejvíce líbí. Pokud se rozhodneme stavět vlastní rodinný domek, dokáţe nám poradit většina absolventů průmyslových škol nebo stavebních inţenýrů, dokáţou pro nás vypracovat projekt rodinného domu, zařídit vše potřebné na úřadech, pokud si na to sami netroufáme a také nám svou odborností pomohou dovést vlastní realizaci domu ke zdárnému konci. Kaţdý architekt toto všechno musí samozřejmě zvládat také, ale jeho pohled na problematiku je trochu jiný. Vţdyť jiţ ve starověkých civilizacích byl architekt zárukou toho, ţe budované stavební dílo bude nejenom slouţit dobře svému účelu, ale ţe bude také krásné v nejširším moţném smyslu toho slova. Ţe bude samotné lahodit oku, ţe se harmonicky a nenásilně zapojí do svého okolí a ţe toto své okolí dokonce ještě jako celek více zvelebí a významnější stavební díla dokonce vtisknou svému okolí cosi nového, co z daného místa vytvoří neopakovatelný, krásný * Spiška Ivan a kol., Náš dom, navrhovanie, zariaďovanie a úprava okolia, 4. vydání Bratislava: vydavatelství Alfa 1985, s. 9

5 - 2 - Uvod a harmonický celek nebo jiţ k takovému celku přidají novou dominantu, novou výtvarnou hodnotu nebo alespoň nějaký charakteristický rys. Středoškolsky vzdělaný člověk v oboru stavebnictví by měl být v záleţitostech, týkajících se nejen historie architektury, ale i současnosti a současné architektonické tvorby více poučen, neţ jen běţný laik. To je hlavní důvod, proč tato práce vznikla. Současné učební texty předmětu architektura kladou velký důraz na znalost historie architektury, menší míra pozornosti je věnována teorii architektonické kompozice, ale praktickým principům architektonické tvorby není věnována ţádná pozornost. Vţdyť od toho tu jsou přece architekti nebo se snad doufá, ţe stačí naučit studenta dobře konstrukci budovy, provozní řešení budovy a dokonalé technické řešení konstrukčních detailů a to ostatní, co dělá stavbu dobrým architektonickým dílem, buď přijde samo, nebo se dá vyřešit citem či "selským rozumem". Tato práce by tedy měla studentovi oboru pozemní stavitelství na SPŠ ukázat směr, jakým by se architektonická tvorba stavebního díla kromě jiného měla také ubírat. Samozřejmě, ţe po nastudování této publikace se nestane architektem, ale pochopí některé principy architektovy práce a pokud s ním bude spolupracovat, bude mu poučeným partnerem.

6 - 3 - Trochu teorie Trochu teorie Víme, ţe do výstavby vstupují tzv. účastníci výstavby, a to hlavní (investor, projektant a dodavatel) a vedlejší (můţe jich být celá řada, např. majitel, pokud není sám investorem, orgány a instituce hájící společenské zájmy a zvláštní zájmy, např. správci sítí, ochrana hygieny, ochrana bezpečnosti a zdraví při práci, ochrana chráněných krajinných oblastí, ochrana ţivotního prostředí, památková ochrana, ochrana vojenských zařízení, ale také např. majitelé sousedních pozemků nebo místní občanská sdruţení. Budeme se zabývat činností hlavních účastníků výstavby. Záměrně neuvádím jen jednoho, protoţe tvorba jakéhokoli stavebního díla je vţdy kolektivní činností a jen při dobré spolupráci investora, projektanta a dodavatele stavby můţe vzniknout technicky, provozně a vţdy bychom měli usilovat o to i esteticky kvalitní dílo. Při výjimečně zdařilém výsledku hovoříme dokonce o umělecky ztvárněné stavbě. Investor přichází první s nápadem realizovat stavební dílo. Hned na začátku stanovuje podmínky, které by měla budoucí stavba splňovat, definuje hlavní kritéria hodnocení a především on určuje poţadavky na technickou a uměleckou úroveň budoucí stavby. A jsme u toho. On je ten, kdo nakonec všechno platí a je garantem zdárného a ekonomicky únosného dovršení díla. Hned na začátku úvah by měl spolupracovat s projektantem (nemusí to vţdy být ten projektant, který bude pracovat na projektu stavby) a ten by zase měl přizvat ke spolupráci dodavatele stavby, nejpozději ve fázi práce na prováděcím projektu stavby, lépe ještě dříve, u sloţitějších staveb dodavatel spolupracuje jiţ při prvních úvahách o koncepci stavby. Jsme tedy na začátku úvah o zamýšlené stavbě, investor má nebo ví, ţe bude mít nějakou potřebu, kterou není schopen uspokojit bez nové výstavby nebo modernizace či rekonstrukce existující stavby. Ví, co bude od nové stavby poţadovat, jak by měla být zhruba velká, jaké bude mít pozitivní, ale hlavně negativní důsledky na své okolí a kolik peněz by ho měla asi stát a to jak investičně, tak i provozně během svého provozu. Téměř vţdy má alespoň rámcovou představu, jak by asi měla vypadat. V tomto okamţiku se obrací na projektanta a poţaduje na něm, aby jeho představám dal konkrétnější podobu. Úlohou dobrého projektanta není pouze ztvárnit představy investora

7 - 4 - Trochu teorie do podoby stavebního projektu, který je přiloţen k ţádosti o stavební povolení nebo podle kterého se stavba postaví. Dobrý projektant je patřičně vzdělán ve velmi širokém oboru, a pokud problematiku konkrétního investora dostatečně neovládá, nejprve ji nastuduje, případně přizve ke spolupráci potřebné odborníky. Těmi mohou být nejen specialisté např. na statiku staveb, nejrůznější rozvody technických sítí nebo technolog výroby, ale také např. sociolog, psycholog, přírodovědec nebo i výtvarník, sochař, hudebník apod. On sám musí svou odborností zajistit náleţitou kvalitu stavebního díla z hlediska konstrukčního, provozního i estetického a musí přispět k účelnému vynaloţení investorových finančních prostředků. Dobrý projektant také v případě potřeby navrhuje investorovi alternativní řešení (např. jak uspokojit poţadavky jinak, neţ drahou novostavbou nebo jinou stavbou, neţ jakou uvaţuje investor anebo např. na jiném, vhodnějším místě). Dobrý projektant také neváhá odmítnout spolupráci, pokud ví, ţe na daný úkol nestačí nebo by práce na projektu byla proti jeho profesnímu svědomí. Ano, kaţdý projektant se můţe během své praxe nejednou setkat s případem, kdy ho např. investor nebo dodavatel bude nutit do takových řešení, o kterých bude přesvědčen, ţe nejsou optimální nebo ţe dokonce porušují určitá, ať jiţ nepsaná pravidla nebo poţadavky, stanovené zákony, vyhláškami, směrnicemi, normami apod. Od prvotních úvah o zamýšlené stavbě musí projektant promýšlet nejen provozní a dispoziční řešení, ale také estetické, hmotové a materiálové řešení stavby, musí uvaţovat o návaznostech stavby na své okolí, o charakteru okolní zástavby či krajiny a o tom, jak stavba toto prostředí ovlivní, jak se v něm bude vyjímat, jaký bude mít vliv na dopravní zátěţ, jaké bude mít exhalace či mnoţství a charakter odpadů, zda se vůbec do daného prostředí hodí např. svým měřítkem nebo zda nenaruší např. panoráma památkově chráněného centra města apod. Všechny tyto úvahy vedou kromě jiného také k řešení architektonické kompozice. Otázky a problémy k zamyšlení: jmenujte účastníky výstavby a jejich činnost v procesu výstavby a v době provozu stavby i její likvidace! který účastník by měl mít nejúplnější vzdělání ve stavebním oboru? popište proces vzniku stavebního díla! který účastník výstavby má největší vliv na podobu budoucí stavby a proč?

8 - 5 - Architektonická kompozice Architektonická kompozice Architektonická kompozice řeší hmotové uspořádání stavebního díla, jeho tvar a velikost, ztvárnění jeho povrchu i interiéru a způsob jeho začlenění do blízkého či širšího okolí. Architektonická kompozice je hlavním prostředkem k dosaţení kvalitního a harmonického účinku stavby na uţivatele nebo pozorovatele. Samo slovo kompozice znamená skladbu, v uţším slova smyslu skladbu uměleckých, např. výtvarných sloţek uměleckého díla. Dokonalé vyřešení architektonické kompozice je snad nejtěţší ve srovnání s řešením kompozic v ostatních uměleckých oborech - ano, architektura je také uměním. Ostatní výtvarná umění řeší kompozici vţdy např. jen pro pohled z určitého místa, sochařství např. jen pro pohledy zvenčí, malířství jen pro určitý úhel pohledu, vzdálenost, typ a intenzitu osvětlení; hudební skladatel zase můţe pracovat s časem a proměnami svého díla v něm; šperkař zase navrhuje své kompozice jinak apod. Jen architektonické dílo musí vyhovovat snad všem poţadavkům. Hodnotí ho poučený umělecký historik či architekt ale i naprostý laik, více či méně spokojený uţivatel, ale také například nenávistný či závistivý soused. A co víc, takový hodnotitel můţe vstoupit i do budovy a hodnotit ji i zevnitř nebo naopak z dálkových pohledů. Stavba také musí zcela samozřejmě splňovat uţitné poţadavky, vycházející z účelu, pro který byla postavena, musí vydrţet různorodá zatíţení, musí odolávat povětrnosti, opotřebení a času. Času fyzicky i morálně. Co to znamená? Fyzicky, kdyţ prostě stojí a funguje, fyzicky se nerozpadne. Morálně nezastarává, kdyţ stále uspokojivě plní svůj účel, nebo se nám prostě stále líbí. Obojí ţivotnost, morální i fyzická se dá patřičnými zásahy prodluţovat (údrţba, opravy, modernizace, rekonstrukce, přestavba...). Dobrý architekt dokáţe se všemi aspekty pracovat, dokáţe vytvořit vţdy optimální stavební řešení. Vţdy netvoří jen stavbu samotnou, ale tvoří také prostředí, prostory, charakter místa, pracuje nejen s hmotou, ale i s prostorem, světlem, stíny, dojmem, náladou, ba dokonce i s časem. Vţdyť stavební materiály se časem mění, barvy, povrchy atd. Stavební materiály získávají patinu, mění se také prostředí stavby, příroda, doprava, okolní zástavba ale i naše poţadavky na stavby - co se dnes můţe zdát neodůvodněným luxusem, můţe být jiţ brzy obecně ţádaným standardem.

9 - 6 - Architektonická kompozice Vysvětleme si tedy, jaké máme prostředky ke ztvárnění architektonické kompozice. Architektonická kompozice se zabývá v podstatě vztahem dvou systémů. První je reprezentován člověkem (společenské prostředí) a druhý architekturou ve smyslu prostorové a hmotné skladby (hmotné prostředí). Teorie kompozice se opírá o celou řadu vědních oborů, jako je např. psychologie, výtvarná estetika, filosofie, sociologie, ale také matematika, mechanika, geometrie a mnoho jiných. Jaké jsou hlavní aspekty tvorby architektonické kompozice? Jsou tři: - provozně dispoziční řešení - materiálově konstrukční řešení - výtvarně estetické řešení Vzájemný vztah těchto tří sloţek není nikdy pevně dán, mění se v závislosti na čase a na typu stavby a jejího okolí. Někdy je důleţitější dokonalé provozní řešení, jindy zase dáváme přednost výtvarnému řešení, jindy zvolíme např. trvanlivý materiál a robustní konstrukci. Dobré dispoziční řešení je jednoduché a přehledné, účelné, s dobře promyšleným provozem. Dobře vyřešená dispozice se nám jeví jako příjemná k uţívání, dobře uspokojuje funkční poţadavky, které na ni klademe, a dokonce nám šetří provozní náklady. Materiálově konstrukční řešení zase ovlivňuje vzhled jednotlivých částí stavby, jejich ţivotnost, cenu a snadnou nebo naopak sloţitou proveditelnost, trvanlivost, krásu nebo naopak ošklivost časem získané patiny. To, jaké pouţijeme materiály a jak je při výstavbě zpracujeme, má také vliv na provozní náklady, na častost a cenu údrţby, oprav a modernizací či rekonstrukcí. Estetické řešení, kromě toho, ţe je vlastně kombinací provozně dispozičního a materiálově konstrukčního řešení, má své vlastní zásady, kterými se budeme podrobně zabývat. Jsou to např. barevné řešení, kontrast, harmonie, rytmus, tektonika, modulace, gradace, měřítko, atd. Svou výtvarně estetickou stránkou působí stavební dílo na psychologickou soustavu člověka a podmiňuje jeho tělesnou a duševní pohodu, jeho náladu; ovlivňuje pozitivně, ale i negativně jeho emocionalitu. Otázky a problémy k zamyšlení: dokážete jmenovat různé druhy kompozic? jakou kompozici tvoří sochař, malíř, typograf, dítě se stavebnicí aj.? mohou mít stejné stavby různé materiálové varianty? Jmenujte! Vyhledejte konkrétní případy ve svém okolí!

10 - 7 - Architektonická kompozice může mít volba materiálu vliv na estetické řešení a naopak? Uveďte příklady! co je u stavby důležitější? Provozně dispoziční řešení, materiálově technické nebo estetické a proč? najděte ve svém okolí stavby morálně nebo fyzicky zastaralé!

11 - 8 - Forma a obsah Forma a obsah Kaţdé lidské dílo má vţdy formu a obsah. Obsah je to, co nám sděluje (např. umělecké dílo, informační leták,...) nebo čemu slouţí, jaký účel splňuje (automobil, nářadí, hrníček,...).forma je to, jak předmět nebo dílo vypadá, jaký má vzhled, formu. Jistě můţeme mít dva předměty, které slouţí stejnému účelu, mají stejný obsah, ale jinak vypadají, mají rozdílné formy. Např. osobní automobil. Slouţí stejnému účelu, ale co mají různých forem! Namítnete, automobily přece slouţí také různým účelům. Ano. Pak je jen správné, ţe nákladní automobil vypadá jinak neţ osobní, silniční jinak neţ terénní, limuzína jinak neţ kupé atd. Hovoříme o souladu formy a obsahu. Pokud hovoříme o stavbách nebo o architektonických dílech obecně, ty mají zcela samozřejmě také obsah a formu. Podle obsahu můţeme například rozlišit rodinný dům, obytný nájemní dům, vilu, ubytovnu, ale také školu, divadlo, fabriku, přehradu, dálnici... Kaţdá stavba s jiným účelem by také měla mít jinou formu. Na první pohled má být patrné, ţe stojíme před divadlem, fabrikou, školou atd. Hovoříme o tzv. pravdivé architektuře. Není tedy správné, kdyţ rodinný domek napodobuje vilu nebo dokonce zámek (podnikatelské baroko!) nebo kdyţ hotel vypadá jako panelák, škola jako menší fabrika atd. Je to dobré např. kdyţ se potřebujeme orientovat v cizím městě, kdyţ třeba hledáme Obr. 1 Různé pootočení formy Obr. 2 Řazení, násobení a pronikání hmot

12 - 9 - Forma a obsah nějakou budovu či instituci, ale nejen to. Patří to k jakési profesní cti a dovednosti, umět vypozorovat charakteristické rysy kaţdého druhu stavby a vtisknout je i budoucí stavbě, kterou projektujeme nebo stavíme. Platí to i o jednotlivých částech stavby (falešné štíty, stropní trámy, všelijaké polystyrénové lišty a stropní kazety apod.) Otázky a problémy k zamyšlení: znáte ve svém okolí nějaké případy architektonických lží? znáte z historie architektury příklady nesouladu formy a obsahu? dokážete jmenovat příklady stejného obsahu a různých forem a naopak? definujte charakteristické rysy forem různých druhů staveb! myslíte si, že je důležitější obsah nebo forma?

13 Základní kategorie architektonické kompozice Základní kategorie architektonické kompozice Forma O formě jsme jiţ hovořili v protikladu s obsahem. Kromě konkrétních podob můţe být forma obecně objemová, plošná nebo liniová. U liniové formy převládá jeden rozměr (směr podle souřadnicového kříţe x, y, z) nad oběma zbývajícími, u plošné formy má smysl hovořit o dvou rozměrech, třetí je vůči nim nepoměrně menší. Objemová forma má všechny tři rozměry řádově srovnatelné a při vnímání architektury se uplatňují všechny tři. Forma má své měřítko, jednak ve vztahu k člověku, a jednak ve vztahu ke svému okolí, k ostatním formám. V základní prostorové kompozici jde o seskupení architektonických hmot či jednoduchých objemů, bez tvarových podrobností. Tyto hmoty je moţno řadit různě k sobě nebo se mohou vzájemně prolínat, nejběţnější je kombinace obojího. Je-li hmota ohraničena rovinnými plochami, působí na nás dojmem klidu, zaoblené tvary vyvolávají spíše dojem neustálého pohybu či napětí. Podle toho, z jaké vzdálenosti se na hmotu díváme, uplatňuje se zblízka především plochou, ze střední vzdálenosti objemem a z dálkových pohledů svou siluetou, obrysem. Obr. 3 Příklady skladby hmot Forma by vţdy měla pravdivě vyjadřovat obsah, měla by vycházet z místních forem a tradic, neměla by bezduše kopírovat cizí vzory, měla by reagovat na konkrétní lokalitu, na své okolí a na souvislosti a návaznosti konkrétního staveniště. Měla by kromě toho, ţe bude ctít tradici a klasické principy, také být moderní, soudobá, odpovídat moderní konstrukci a obsahu. Můţe citlivě reagovat na vnější vlivy, na módní trendy. Otázky a problémy k zamyšlení: jaké formy znáte podle jednotlivých architektonických (historických i moderních) slohů?

14 Základní kategorie architektonické kompozice jaké formy nabývají stavby podle svého účelu (obytný dům, výstavní pavilon, parkoviště, plynovod,...)? jakou formu má budova Vaší školy, jiné známé stavby ve Vašem okolí? Struktura povrchů Uplatňuje se hlavně při pozorování zblízka, je vlastností povrchu hmoty. Povrch můţe být drsný, hladký, lesklý, zrcadlový, rýhovaný atd. Toto drobné členění povrchu má své hranice - mnoţství prvků a jejich velikost buď nejsou rozpoznatelné pouhým okem, nebo vnímáme jednotlivé části povrchu jako samostatné prvky, články. V tom případě přechází struktura povrchu v jeho členění. Povrch, jeho struktura a barevnost mohou působit na vnímání proporcí, měřítka, mohou zdůraznit jednotu souboru, podřídit jednotlivosti celku nebo je naopak kontrastně vyzdvihnout. Povrchová úprava je ovlivněna volbou materiálu a moţnostmi jeho opracování. Tradiční materiály (kámen, cihly, dřevo, ušlechtilý kov) mají své Obr. 4 Různé struktury povrchů typické vlastnosti a nejvyšší výtvarný účinek vznikne ponecháním jejich přirozené struktury, dílo získá pravdivý výraz materiálu. Kromě přirozeného povrchu můţe být povrch šlechtěný (leštěný kov, glazovaná keramika, mořené dřevo,...), nebo můţeme uměle vytvořit poţadovanou strukturu (zdrsněný kámen, škrábaná omítka, pískované či leptané sklo, pohledový beton s otiskem bednění,...). Správná volba materiálu a jeho struktury přispívá k typickému vzhledu stavby, prostoru nebo stavebního detailu. Ve významných prostorech pouţijeme vzácné materiály s ušlechtilými povrchy, ve zdravotnických či hygienických zařízeních hladké, snadno čistitelné povrchy, v mechanicky namáhaných provozech odolné tvrdé materiály apod. Mezi povrchy sousedních částí budov i v rámci celku musí být určitý soulad, kterého docílíme různými prostředky (podobné materiály nebo naopak odlišné, stejné struktury nebo naopak jejich kontrast atd.).

15 Základní kategorie architektonické kompozice Otázky a problémy k zamyšlení: jmenujte různé struktury kamene, dřeva, omítky, kovu, skla,...! které struktury povrchů a za jakých okolností působí příznivě nebo naopak nepříznivě? má struktura povrchu také praktický význam pro provoz stavby (drsnost dlažeb,...)? Barva Z hlediska fyzikálního je barva funkcí vlnové délky elektromagnetického záření, které vnímáme jako viditelné. Přirozené sluneční světlo obsahuje všechny barvy od červené, přes oranţovou, ţlutou, zelenou, tyrkysovou, modrou aţ k fialové. Jejich společným vnímáním se nám světlo jeví jako bílé. Podle toho, kterou vlnovou sloţku povrch odráţí nebo naopak pohlcuje a v jaké míře, se barva vychyluje od bílé - hovoříme o barvě povrchu, i kdyţ se vlastně jedná jen o směs různých vlnových délek záření, které je schopno se od povrchu odrazit, či o záření, které povrch sám vyzařuje, pokud sám aktivně září - svítí. Pro úplnost dodejme, ţe sluneční světlo neobsahuje tři barvy: hnědou (jedná se vlastně o tmavou ţlutou s malou intenzitou záření), šedou (je to opět vlastně bílá s malou intenzitou záření) a purpurovou či nachovou, která vzniká spojením dvou vzdálených okrajů spektra - červené a fialové. Další barva, která ve slunečním spektru není, je barva černá. Je to jen velmi tmavá bílá či jiná barva, prakticky o ní mluvíme, pokud naše oko nepřijímá ţádné viditelné záření. Podle psychického působení řadíme barvy do kruhového schématu, ze kterého lze odvodit některé jejich vlastnosti. Barvy, leţící v kruhovém řazení proti sobě, jsou barvy kontrastní, doplňkové (komplementární). Vzájemně se doplňují na barvu bílou. Sousední barvy jsou naopak málo odlišné, jejich slučováním, míšením vznikají barevné přechody. Z hlediska působení na naše emoce rozeznáváme barvy teplé - aktivní a barvy studené - pasivní. Nejteplejší barvou je barva ţlutá a dále její sousední barvy (barvy ohně) - oranţová, červená, ţlutozelená. Protipólem ţluté je modrá a dále barvy vody - modrozelená, zelená, tyrkysová a fialová. Tyto barvy jsou studené, pasivní a spíše uklidňují, barvy teplé, aktivní nás spíše vzrušují, podněcují k aktivitě. U barev rozeznáváme jejich kvalitu podle tří následujících kategorií: - jas (světlost či tmavost)

16 Základní kategorie architektonické kompozice - sytost (málo či hodně sytá, výrazná) - odstín (červená, ţlutá, atd.) Obr. 5 Uspořádání barev podle psychického působení Jejich vzájemnou kombinací vzniká nepřeberné mnoţství různých barevných účinků. Barevné řešení vyţaduje určitý cit a zkušenost. Obecně platí, ţe barevného souladu při pouţití méně barev docílíme snáze (např. dvě či tři barvy na fasádě nebo v interiéru), při pouţití více barev, musíme do řešení vloţit více citu, zkušenosti a umění (např. sladit pět barev na fasádě nebo více je jiţ velmi obtíţné).

17 Základní kategorie architektonické kompozice Světlostí barev můţeme např. ovlivňovat i velikostní vnímání architektury. Světlé barvy v interiéru opticky zvětšují prostor, tmavé zmenšují. Tmavé a syté odstíny se nám jeví jako těţké, umisťujeme je raději níţe, světlé jsou lehké a vzdušné, umístíme je spíš výše, na strop apod. Z pasivních barev uděláme spíš větší plochy, aktivní nebo dokonce agresivní barvy pouţijeme střídmě, jen na detaily nebo menší plochy, můţeme je vyhradit i třeba jen pro bytové doplňky, květiny, přírodu atd. Kromě psychického působení má barva i úlohu orientační. Aktivní barvy vnímáme více, mohou slouţit jako signální (červená, oranţová), syté barvy nás více přitahují, můţeme jimi zdůraznit dominanty, cílové směry,... Otázky a problémy k zamyšlení: jak se projevuje barva na působení oděvu, dopravního prostředku, pracovní plochy, povrchu stěn různých místností,...? v jakých situacích se obvykle a proč užívá určitých barev? kolik barev rozlišuje počítač, digitální fotoaparát, lidské oko? jsou barvy, které se k sobě hodí nebo naopak nehodí? Jmenujte dvojice a trojice! Měřítko Měřítkem rozumíme v architektuře vztah rozměrů architektonického díla k člověku nebo působení hmot navzájem. V prvém případě mluvíme o měřítku absolutním, které dává dílům konkrétní lidskou podobu, ve druhém případě o měřítku relativním, vzhledem k okolí, k prostředí. Měřítka dosahujeme velikostí jednotlivostí stavby i celku. Nečleněné objekty nemají lidské měřítko, na své okolí působí abstraktně. Relativním měřítkem, kdy jde o vztah dvou nebo více útvarů, můţeme různým členěním ovlivnit dojem jejich velikosti. Členíme-li např. dva útvary různé velikosti tak, ţe menší z nich získá členěním větší prvky, neţ má útvar větší, pak narůstá měřítko menšího útvaru. Pro převahu měřítka celkového útvaru je tedy rozhodující i převaha a velikost jednotlivých dílčích útvarů, které vzniknou jeho členěním. Měřítko je významným činitelem i v urbanismu a tvorbě krajiny. Hovoříme o měřítku zástavby, krajiny.

18 Základní kategorie architektonické kompozice Otázky a problémy k zamyšlení: zamyslete se nad měřítkem Vaší třídy, školy, města, krajiny! Znáte příklady stejných kategorií s jinými měřítky? Jmenujte z historie architektury případy odklonu od lidského měřítka! uveďte současné typy staveb a řekněte, zda mají lidské nebo jiné měřítko a proč! Proporce Proporce je vzájemný poměrový vztah jednotlivých částí architektonického díla, např. poměr šířky k výšce, poměr hmoty k hmotě či prostoru, poměr prostorů navzájem atd. Je to tedy vztah mezi veličinami stejného řádu navzájem mezi sebou. Jiţ od pradávna se architekti, matematici, ale později i filozofové a psychologové snaţili příznivé proporce vyjádřit číselně, např. malými celými čísly, iracionálními čísly, geometrickými konstrukcemi apod. Z geometrických konstrukcí, povaţovaných za prostředek k dosaţení harmonických proporcí je jiţ od starověké antiky znám tzv. zlatý řez. Je to takový poměr dvou délek, při němţ menší se má k většímu jako větší k celku. Platí tedy, Obr. 6 Proporce odvozené ze vztahů racionálních čísel a : b = b : (a + b), tj. asi 1 : 1,618. Většina historických staveb je koncipována v duchu zlatého řezu. Obr. 7 Konstrukce zlatého řezu

19 Základní kategorie architektonické kompozice Jiným příkladem harmonických proporcí je vztah v poměru druhé odmocniny ze dvou, tedy asi 1 : 1,414. Tento poměr je hojně vyuţíván v současné technice (např. poměr stran normalizovaných formátů papíru, kníţek, tlouštěk technických per apod.). Přílišná rozmanitost proporcí můţe vést aţ k porušení jednotnosti díla, naproti tomu pouhé opakování jedné proporce můţe působit monotónně. Otázky a problémy k zamyšlení: jmenujte z technické praxe užití různých proporcí! uveďte ze své domácnosti příklady různých proporcí! podle čeho byste postupovali, v případě že byste měli stanovit proporce např. bazénu, fotbalového hřiště, stáje pro drůbež nebo žirafy, sochy, tužky,...? mají proporci tloušťky čar na stavebním výkrese, jakou a proč? Symetrie a asymetrie Symetrie, tj. souměrné rozloţení prvků podle osy symetrie nebo středu symetrie, byla v minulosti často povaţována za nutnou součást dokonalosti díla. V protikladu k asymetrii je povaţována za nositele důstojnosti, váţnosti a monumentality. Symetrie bývá obvykle zdůrazněná, v její ose je umístěn dominující prvek, hlavní směr, důleţitý komponent. Symetrie formy vyţaduje také určitou symetrii obsahu, účelu, dispozice. Proto je v některých případech vhodnější se symetrii vyhnout a dodrţet tak soulad formy a obsahu. Asymetrie je nesouměrné členění, řazení prvků. Musí však být důsledná a Obr. 8 Příklady osové symetrie musí vést k harmonické rovnováze, k vyváţenému celku vzhledem k optické, kompoziční ose.

20 Základní kategorie architektonické kompozice Otázky a problémy k zamyšlení: co si myslíte, že působí příznivěji? Symetrie nebo asymetrie a za jakých okolnost? uplatňovala se podle vás v minulosti spíše symetrie nebo asymetrie? Ve kterých obdobích a jak je tomu v současnosti? uplatňuje se symetrie i v jiných uměleckých oborech? jakou symetrii má koule, kruh, automobil, šperk, železnice, most, monofonní a stereofonní audiopřístroj,...? Obr. 9 Nečlenění a odlišné členění celku Členění Obr. 10 Odlišné členění stejného prostoru Členěním určujeme měřítko architektonického díla a tím i jeho dojmovou velikost. Členění je velmi často podmíněno funkčními a konstrukčními prvky (okna, dveře, balkóny, výšky podlaţí, velikosti schodišťových stupňů, velikost sedacího nábytku atd, ale také velikost panelu, cihly,...). Členění můţe být horizontální, vertikální nebo kombinované. Svislým členěním se dosahuje dojmového pohybu, zeštíhlení aţ odhmotnění. Zatímco horizontální členění je znamením klidu, stability, hmotnosti. U moderních staveb je členění jedním z hlavních prostředků vjemového působení architektury na člověka.

21 Základní kategorie architektonické kompozice Otázky a problémy k zamyšlení: proč se členění vůbec užívá? může být nečleněná stavba, a jaká? prodiskutujte členění Vaší školy, města, krajiny, lidského těla,...! Rytmus Rytmus znamená opakování nebo střídání dvou nebo více rozdílných prvků v čase, ploše nebo prostoru. Pro fyzický i psychický ţivot člověka má rytmus mimořádný význam, neboť i ţivot se řídí určitými rytmy, cykly (střídání dne a noci, bdělosti a spánku, aktivity a odpočinku, ročních období,...). Obr. 11 Pravidelné střídání Rytmus zavádí do uměleckého díla určitý řád a kázeň. V architektuře jde o určité pravidelné nebo volné střídání linií, ploch, hmot, prostorů, barev, struktur apod. (střídání oken a pilířů, staveb a prostorů mezi nimi, ţlábků a výţlabků...). Jednoduchý rytmus, vzniklý střídáním dvou prvků, se stává ve větším rozsahu monotónním, proto se oţivuje vkládáním dalších prvků, opět v určitém rytmu. Pravidelný, jednoduchý rytmus je výrazem určité váţnosti, Obr. 12 Různé rytmické řady ti, zatímco sloţitý rytmus více různých prvků je prostředkem k určitému uvolnění, zlehčení.

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU Při přípravě a tvorbě interiéru si každý z nás dopředu klade otázku jak má daný prostor působit a k čemu sloužit. My se dnes v rámci našeho seriálu zaměříme

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 Obsah Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Působení barev 13 Fyzikální působení barev 15 Spektrum

Více

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie ŘECKÉ UMĚNÍ umění řecké antiky ve sbírkách Britského muzea vrcholí v sále se sochařskou kolekcí, pocházející z athénského Parthenonu vraťme se však k počátkům vlevo detail jednoho z kykladských idolů rané

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE DESIGNU RODINNÉHO DOMU (exteriér, interiér) Martin Slánský Střední odborná škola stavební a Střední odborné

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Tematická oblast ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB I. Autor :

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Domácí stupnice slávy

Domácí stupnice slávy téma Architekt Tomáš Klanc navrhl do obývacího pokoje v dřevostavbě atypickou sestavu knihovny a schodiště z laminovaných a dřevěných desek. Jsou kotveny pomocí ocelových trnů přímo do nosné konstrukce

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012

OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012 OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH Ing. Petr Ţák, Ph.D., ČVUT Praha Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012 SVĚTLO A VIZUÁLNÍ VJEM SVĚTLO - médium přenášející

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.1.101 POŽADAVKY

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

26 rodinné domy. úsporný dům. Vstříc novým trendům

26 rodinné domy. úsporný dům. Vstříc novým trendům 26 rodinné domy Energeticky úsporný dům Vstříc novým trendům Rukopis architekta Jiřího Houši bývá v sousedství jiných rodinných domů na první pohled jasně čitelný. Hladce omítnutá stavba s plochou střechou,

Více

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Situace, M 1:500 1+kk a 2+kk, M 1:50 Pohled jihovýchodní, M 1:200 Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Pohled severovýchodní, M 1:200 VSTUP, ŠATNA ODPOČINEK Stacionář, M 1:50 Západ Jih

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 005/006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Zobrazování

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 Rádi bychom Vás pozvali v rámci 9. ročníku Mezinárodního dne pasivních domů na prohlídku pasivních a nízkoenergetických domů, které byly

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ

CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ Pokud chcete nový dům, jste na správné adrese. Stanete se spoluautory svého nového domu a to je vždy nejlepší postup. Individuální projekt zohlední místní podmínky i vaše požadavky.

Více

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.2009) Obsah: 1 Varianta S1u 1.1 Schéma 1.2 Hlavní změny 2 Popis řešení 2.1 Hlavní vstup 2.2 Přístup do bytu (zádveří)

Více

KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2014/15 2017/2018

KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2014/15 2017/2018 KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2014/15 2017/2018 Koncepci střednědobého rozvoje školy projednala pedagogická rada školy dne 19. 6. 2014 a školská rada dne 25. 6. 2014. Mgr.

Více

Metodika Plánů ochrany

Metodika Plánů ochrany Ing. arch. Karel Kuča Metodika Plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón (pilotní projekt MPZ Moravské Budějovice) na základě Vyhlášky MK ČR č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a

Více

Plastové domovní dveře a vstupní zařízení. Vzhled pro každý dům.

Plastové domovní dveře a vstupní zařízení. Vzhled pro každý dům. Plastové domovní dveře a vstupní zařízení. Vzhled pro každý dům. Domovní dveře jsou výrazem osobního stylu a individuality a zprostředkují návštěvníkovi první dojem o lidech, kteří za nimi žijí nebo pracují.

Více

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM Portfolio - Ludmila Mahdalová FA ČVUT, ATOS, LS 2011/2012 Myšlenkou projektu je vymezit prostor, kde budeme moci vnímat komplex Lidic v širším kontextu, ne pouze jako

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

Těžkopádný pokus. Campingová chatka

Těžkopádný pokus. Campingová chatka Těžkopádný pokus Tleskám domu, který hledá soudobé prvky a snaží se vymanit z průměrnosti architektonické invence. Nicméně, hmota je výrazně těžkopádná a sklon střechy při takové šířce nutně asociuje bavorskou

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

zadání našeho domu investor: stavba: investice: jméno: adresa: tel.: e-mail: jméno: adresa: maximální výše investice:

zadání našeho domu investor: stavba: investice: jméno: adresa: tel.: e-mail: jméno: adresa: maximální výše investice: zadání našeho domu investor: jméno: adresa: tel.: e-mail: stavba: jméno: adresa: investice: maximální výše investice: úvod Stavební program Stavebí program je kompetní seznam prostorů a místností a jejich

Více

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23)

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) PŮDNÍ VESTAVBY Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) O B Y T N É P O D K R O V Í a ) rodinný domek nebo činžovní dům b ) nová bytová jednotka nebo jen rozšíření nových prostor pro obě varianty c

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Úvod Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Jednotlivá

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2B.

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2B. KOMPOZICE 2B. DALŠÍ ZÁSADY ŘEŠENÍ KOMPOZICE Grafická a multimediální laboratoř šikmé linie a diagonála efektní je esovitá křivka přes diagonálu dává pocit prostoru, hloubky a rytmu neměla by úplně opustit

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG SEZONA 2012

PRODUKTOVÝ KATALOG SEZONA 2012 PRODUKTOVÝ KATALOG SEZONA 2012 WWW.ALCENTRUM.CZ VÍTEJTE U SPOLEČNOSTI ALcentrum OBSAH: O nás Výrobky ALcentrum Greenline Profiline Highline Garážová stání Plotové zástěny Zastřešení bazénu Hliníkové přístřešky

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Typologie staveb II.

Typologie staveb II. Typologie staveb II. Přednášející: Ing.Renata Zdařilová Katedra městského inženýrství L.Podéště 1875, LP C 208 tel: 59 732 1937 e-mail: renata.zdarilova@vsb.cz www.fast.vsb.cz/zdarilova 222 068 Typologie

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

Pražské stavební předpisy

Pražské stavební předpisy Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m Prahy Pražské stavební předpisy Ing. arch. Filip Tittl 23.10.2014 Pražské stavební předpisy - prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu - nahrazují předcházející Vyhlášku č.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V PARAMETRECH PASIVU!!! RODINNÝ DŮM TÉMĚŘ BEZ VYTÁPĚNÍ LZE UŠETŘIT AŽ 70% V PROVOZNÍCH NÁKLADECH! RODINNÉ DOMKY S NEUVĚŘITELNÝMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 5-6,4 A 8 KW. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Více

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz T E A M D E WIENERBERGER CHALLENGE SI G N Návrh domu Specifikace zadání Soutěžící vypracují během 8 hodin studii a model rodinného domku na základě zadaných parametrů. Dále bude zpracován vybraný detail

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

064_069_Central park.indd 64 16.5.12 13:46

064_069_Central park.indd 64 16.5.12 13:46 064_069_Central park.indd 64 16.5.12 13:46 novostavba PB Zelené bezpečí uprostřed města Musí bydlení v centru znamenat odtržení od přírody a krajiny? K čemu jsou balkony, pokud se na nich nedá stolovat?

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

Věčná krása 10 DŮVODŮ, PROČ POUŽÍVAT MĚĎ

Věčná krása 10 DŮVODŮ, PROČ POUŽÍVAT MĚĎ Věčná krása 10 DŮVODŮ, PROČ POUŽÍVAT MĚĎ 1 Trvanlivý, spolehlivý materiál s dlouhou životností Měď volíte jednou navždy! Trvanlivost mědi, jako vnějšího obkladu budov je dokázána svým užíváním přes staletí.

Více

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu proměny bytu Byt Text a vizualizace: Kateřina Mlejnková mladého muže Do redakce dochází stále více žádostí od lidí, kteří se rozhodli renovovat svůj byt, abychom jim poradili při jejich úvahách o rekonstrukci

Více

Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o.

Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o. Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o. OKNO + = ŘÍZENÝ SOLÁRNÍ KOLEKTOR 4x NEJ: - NEJLEVNĚJŠÍ - NEJJEDNODUŠŠÍ

Více