Diplomová práce. Nájem nebytových prostor. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. Tomáš Ožana. Akademický rok 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diplomová práce. Nájem nebytových prostor. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. Tomáš Ožana. Akademický rok 2006/2007"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce Nájem nebytových prostor Tomáš Ožana Akademický rok 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Nájem nebytových prostor zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

2 Obsah str. Úvod... 4 Kapitola Stručné vymezení nájemního vztahu Exkurs do vývoje právní úpravy nájmu nebytových prostor Dočasné užívání národního majetku Osobní užívání místností nesloužících k bydlení Přenechání místnosti v rodinném domě a užívání místností v domech v soukromém vlastnictví Právo užívání k zajištění výroby Zákon č. 116/1990 Sb Právní režim nájmu nebytových prostor Kapitola 2. Vznik nájemního vztahu Předmět nájmu Účel nájmu Nájemné Doba nájmu Údaj o předmětu podnikání Kapitola 3. Obsah nájemního vztahu Práva a povinnosti pronajímatele Práva a povinnosti nájemce Podnájem Souhlas pronajímatele s podnájmem Obsah podnájemního vztahu Doba podnájmu Skončení podnájmu Změna nájemního vztahu Kapitola 4. Zánik nájemního vztahu Uplynutí doby Výpověď Odstoupení

3 4.4 Smrt nebo zánik nájemce Další důvody zániku Kapitola 5. Úprava de lege ferenda Závěr Resumé Seznam použitých zdrojů:

4 Úvod Téma mé práce je nájem nebytových prostor. Jde o jeden ze zvláštních druhů nájmu, který je společně s nájmem bytu v praxi značně rozšířen. Nájem nebytových prostor zahrnuje především užívání prostor, které slouží k podnikatelské činnosti. Těžko si lze představit podnikání bez odpovídajících prostor, které poskytují potřebné zázemí. Spadají sem však i jiné prostory, které nejsou užívány k podnikatelským účelům. Jako příklad lze uvést pronájem garáže, ateliéru, nebo prostor užívaných neziskovou organizací. Rozličnost nebytových prostor se odráží i v právní úpravě. Právní úprava spadá do odvětví občanského práva, ale současně se projevuje i úprava obchodně právní mezi podnikateli. To vede k prolínání občanského a obchodního práva v podobě takzvaných kombinovaných obchodů. Záleží proto na povaze subjektů nájemního vztahu a na povaze jejich činnosti. Proto jsem do práce zahrnul podkapitolu zabývající se právním režimem nájemního vztahu, ve které popisuji vztah občanskoprávní a obchodněprávní úpravy. Právní úprava není statická, ale v průběhu doby se vyvíjí podle potřeb běžného života. V úvodu mé práce je podán stručný přehled vývoje právní úpravy nájmu od Všeobecného zákoníku občanského pro veškeré německé země dědičné z roku 1811 ( dále jen ABGB ), přes úpravu po roce 1948 až po současnou úpravu, která souvisí se změnami po roce Úprava po roce 1989 prodělala také řadu změn a na nejdůležitější změny je v práci poukázáno. Těžiště mé práce spočívá v popisu a rozboru zákona č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění pozdějších předpisů. Zabývám se vznikem nájemního vztahu, do něhož spadá problematika nájemní smlouvy a jejích náležitostí. Dále se zabývám vymezením vzájemných práv a povinností stran nájemního vztahu. V závěru je popsána otázka zániku nájemního vztahu. Právní úprava není vždy jednoznačná a v problematických případech je dotvářena judikaturou. Proto jsem do práce zařadil významnější judikáty především vyšších soudů, které se snaží sjednotit přístup k těmto otázkám. 4

5 V současné době nabývá na významu připravovaný občanský zákoník, který má po vzoru velkých kodifikací shrnout úpravu soukromého práva. Proto jsem zařadil i kapitolu týkající se připravované právní úpravy, v níž jsem se pokusil poukázat na odlišnosti od současné právní úpravy. 5

6 Kapitola Stručné vymezení nájemního vztahu Nájemní vztah spadá do kategorie závazkových právních vztahů. Ekonomickou podstatou nájemního vztahu je dočasné užívání cizí věci za úplatu. Mezi pojmové znaky nájemního vztahu se tak řadí: - přenechání užívání, případně braní požitků - určité věci, - dočasnost - a úplatnost. Užívání nevyžaduje od nájemce žádnou zvláštní činnost. Naproti tomu požívání je zpravidla spojeno s určitou činností nájemce, jejímž výsledkem jsou plody, které si nájemce přivlastňuje. Současná právní úprava zahrnuje jak užívání, tak braní užitků pod pojem nájem. Co se rozumí věcí stanoví 119 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ( dále občanský zákoník ). Věc je podle 118 občanského zákoníku jedním z předmětů občanskoprávních vztahů. Předmětem nájemního vztahu mohou být jen individuálně určené věci, což odlišuje nájem od půjčky. Logicky předmětem nájmu mohou být jen věci nezuživatelné, které užíváním neztrácejí svou ekonomickou hodnotu. U nájmu se tak počítá s opotřebením nikoli spotřebováním věci. Občanský zákoník výslovně stanoví, že předmětem nájemního vztahu mohou být i nebytové prostory. Nájem je pouze dočasný, přestože může být uzavřen na dobu neurčitou. Úplatnost odlišuje nájem od výpůjčky, která je bezplatným užíváním věci. 1 Nájem vzniká zpravidla na základě smlouvy, ale také na základě jiných skutečností např. ze zákona. Nájemní smlouva je smlouvou konsensuální a ke vzniku nájmu tak stačí dohoda o předmětu a úplatě. Kromě obecné úpravy nájmu existují i speciální úpravy nájmu bytu, podnájmu bytu, nájmu obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení, 1 Fiala, J. a kol. Občanské právo hmotné. 2. vydání. Brno: MU v Brně a nakladatelství Doplněk, 1998, s

7 nebytových prostor, podnikatelského nájmu věcí movitých. V rámci obchodního práva je ještě upravena koupě najaté věci, nájem dopravního prostředku a nájem podniku Exkurs do vývoje právní úpravy nájmu nebytových prostor Starší právní úprava většinou nerozlišovala nájem nebytových prostor od obecného nájemního vztahu. Historicky byl nájem nebytových prostor upraven již v ABGB v 1090 až 1121, které upravovaly smlouvu nájemní, přičemž rozlišoval nájem a pacht. Nájem zahrnoval užívání věci bez dalšího zpracování. Pacht byl naopak spojen s pílí a přičiněním nájemce a zahrnoval především nájem zemědělských pozemků. Pacht byl zaměřen na braní požitků z věci. Nebytové prostory pak spadaly pod nájem v užším slova smyslu. ABGB vycházel z římské locatio conductio rei. 2 Pojmové znaky nájmu byly předmět nájmu, doba a cena. Vlastní vymezení nebytových prostor v zákoně nebylo, nicméně judikatura je pod nájemní smlouvu zahrnovala například úplatné přenechání továrních místností a dodávání určité potřebné parní síly, nebo pronájem místností zařízených k provozování pekařství. 3 Recepční normou č. 11/1918 Sb. z. a n. o zřízení samostatného státu československého byl ABGB převzat do právního řádu 1. republiky a platil s drobnými změnami až do přijetí středního občanského zákoníku v roce Nájem nebytových prostor byl před účinností zákona č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění dalších předpisů ( dále ZNNP nebo jen zákon ) upraven roztříštěně mnoha právními předpisy. Právní úprava nepoužívala pojem nájem, upravovala různé druhy užívacích práv. Ve značné míře se zde projevovalo omezení autonomie vůle stran, ingerence státu a také nadřazenost socialistických organizací a státu nad fyzickou osobou. Právní úprava odlišovala občany podléhající režimu občanského zákoníku a socialistické organizace podléhající režimu hospodářského zákoníku. 2 In Rouček, F., Sedláček, J. a kol. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 5. Reprint původního vydání. Praha: CODEX Bohemia, s.r.o., 1998, s Tamtéž, s. 13 a s

8 Obecně lze minulou úpravu rozlišit na užívání prostor k zemědělským účelům ( blíže podkapitola ), nezemědělským účelům ( blíže podkapitola ) a užívání prostor občany ( blíže podkapitoly a ). Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník ( tzv. střední občanský zákoník ), upravoval nájem v 387 až 409. Hospodaření s nebytovými prostory upravoval zákon č. 111/1950 Sb. o hospodaření s některými místnostmi, ve znění pozdějších předpisů. Místnostmi rozuměl místnosti, které jsou určeny nebo jichž se užívá k jiným účelům než obytným nebo zemědělským. Obsahoval také demonstrativní výčet těchto místností ( kanceláře, dílny, skladiště, obchodní místnosti, garáže a ateliery ). Příslušný národní výbor sestavil plán hospodaření s místností, k jeho sestavení mohl požadovat od vlastníka budovy nebo uživatele místnosti hlášení o stanovených místnostech ( např. o místnostech určitého druhu nebo výměry anebo místnosti uvolněné ), mohl rušit nájemní nebo jiné smlouvy o užívání místnosti a ukládat jejich vyklizení a tyto místnosti také přidělovat. Tento zákon byl zrušen až ke dni účinnosti ZNNP. Vlastní činnost národních výborů upravovala ještě směrnice vlády č. 412/1959 pro činnost výkonných orgánů národních výborů při plánovitém hospodaření s nebytovými místnostmi. Jako nebytové prostory mohly být výjimečně využívány i byty. Vždy však byl nutný souhlas národního výboru. 4 Také byty přidělené podle zákona č. 41/1964 Sb. o hospodaření s byty mohly být použity k jiným účelům, ale pouze se souhlasem příslušného národního výboru. Na toto užívání bytů se ZNNP vztahuje v souladu se svým 1 písm. b), který působnost zákona na tyto případy stanoví. Právní úprava dále rozlišovala především institut přenechání národního majetku do dočasného užívání socialistickou organizací upravený hospodářským zákoníkem a osobní užívání místností nesloužících k bydlení, přenechání jiné místnosti v rodinném domě a užívání místností v domech v soukromém vlastnictví podle tehdy platného zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Dále zde šlo o nebytové prostory užívané podle zákona č. 123/1975 Sb. o užívání půdy a jiného zemědělského majetku na základě práva užívání k zajištění výroby. Nyní jen krátce k těmto institutům. 4 Viz. 19 odst. 1 zákona č. 138/1948 Sb., o hospodaření s byty, ve znění pozdějších předpisů, 67 zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty, ve znění pozdějších předpisů. 8

9 1.2.1 Dočasné užívání národního majetku Podle 71 zákona č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen h.z.) mohla socialistická organizace národní majetek, který má ve správě a který dočasně nepotřebuje k plnění svých úkolů, přenechat smlouvou k užívání jiné socialistické organizaci, pokud to bylo účelné. Podle 350 h.z. platila úprava dočasného užívání přiměřeně i pro majetek socialistické organizace, který nebyl národním majetkem. Dočasné užívání bylo upraveno v 348 h.z. ve znění do Smlouva o dočasném užívání národního majetku musela obsahovat určení majetku, který má být přenechán k dočasnému užívání, určení způsobu a doby užívání, ustanovení o výši úplaty nebo o tom, že užívání se poskytne bezplatně a také dohodu o udržování a úpravách majetku, jakož i o tom, jak budou vypořádány náklady na ně vynaložené. Na nebytové prostory dopadal především 348 odst. 2 h.z., neboť místnosti určené nebo užívané k jiným účelům než obytným nebo zemědělským nesměly být do dočasného užívání předány bez rozhodnutí národního výboru o přidělení místností do dočasného užívání. Toto rozhodnutí bylo udělováno podle zákona č. 111/1950 Sb. o hospodaření s některými místnostmi. Zánik dočasného užívání mohl nastat dohodou, uplynutím stanovené doby, a u nebytových prostor také rozhodnutím národního výboru. Výpověď nebyla možná. 5 Zákonem č. 103/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník, byl 348 hospodářského zákoníku změněn a již se na nebytové prostory nevztahoval. Tato změna souvisí s nabytím účinnosti ZNNP Osobní užívání místností nesloužících k bydlení Po přijetí občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. zůstal nadále v platnosti zákon č. 111/1950 Sb. o hospodaření s některými místnostmi. Větší časový odstup obou 5 Liška, P., Lišková, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s

10 předpisů způsobil menší provázanost obou předpisů a výkladové problémy ( například problém, zda může být osobní užívání místnosti zrušeno i podle ustanovení zákona č. 111/1950 Sb. ). 6 Občanský zákoník upravoval vztahy k místnostem, které mohl využívat jen občan. Nevztahoval se tedy na místnosti, které mohla využívat organizace. Podle 196 odst. 2 občanského zákoníku vznikalo osobní užívání místností uzavřením dohody o odevzdání a převzetí místnosti do užívání. Na uzavření dohody vznikl občanovi nárok rozhodnutím národního výboru o přidělení místnosti nebo na základě jiných skutečností stanovených občanským zákoníkem ( například výměna místností ). Na užívání místností se s určitými výjimkami přiměřeně použila tehdy platná úprava užívání bytu. Užívání mohlo být zrušeno, kromě jiných důvodů, také z důvodu přeměny na místnost sloužící bydlení, neboť již nebyla třeba k hospodaření s nebytovými místnostmi. Úhrada za užívání místností byla stanovena vyhláškou č. 98/1967 Sb. Podle přechodného ustanovení 871 občanského zákoníku, se právo osobního užívání místností nesloužících k bydlení, které trvalo ke dni 1. ledna 1992, změnilo na nájem Přenechání místnosti v rodinném domě a užívání místností v domech v soukromém vlastnictví Podle 392 občanského zákoníku mohl vlastník rodinného domu místnost nesloužící k bydlení přenechat jinému k užívání, pokud ji sám nemohl užívat. Nemohl si však vybrat, komu místnost přenechá, neboť uživatele určil národní výbor. Přiměřeně se zde užila úprava osobního užívání místnosti. O zrušení užívání mohl požádat vlastník domu národní výbor, pokud místnost potřeboval pro sebe nebo své děti a tato potřeba vznikla až po uzavření smlouvy o přenechání místnosti. Na přenechání místnosti v domě, který byl v soukromém vlastnictví, se podle 493 odst. 2 občanského zákoníku přiměřeně použila úprava pro osobní užívání místností v 196 a 197 s výjimkou místností stavebních bytových družstev. 6 Češka, Z., Kabát, J., Ondřej J. a kol. Občanský zákoník komentář. Díl. I. 1. vydání. Praha: Panorama, 1987, s

11 1.2.4 Právo užívání k zajištění výroby Právní úprava byla po válce zajištěna zákonem 55/1947 Sb. o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon umožňoval přikázání nevyužité zemědělské půdy jiným zemědělským podnikatelům do povinného pachtu i proti vůli vlastníka. Zákon také podle 11 umožnil přenechání nemovitostí určených k provozování zemědělství 7 k užití jiným osobám, jestliže nebyly využívány nebo byly využívány k jiným účelům. Uvedený zákon byl zrušen vládním nařízením 50/1955 Sb. o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby. Pokud nebyl rolník schopen obdělávat půdu, nařízení přikazovalo, aby byl přesvědčován ke vstupu do jednotného zemědělského družstva. Případně mu měla být zajištěna pomoc. Pokud to nebylo možné měl vlastník uzavřít smlouvu o přenechání půdy nebo i zařízení do užívání k zajištění výroby. Krajní řešení bylo přikázání půdy, zařízení nebo celého hospodářství do užívání i proti vůli rolníka. Vládní nařízení bylo zrušeno zákonem č. 123/1975 Sb. o užívání půdy a jiného zemědělského majetku na základě práva užívání k zajištění výroby. Podle uvedeného zákona bylo užívání k zajištění výroby časově neomezeným a bezplatným a to až do účinnosti novely č. 114/1990 Sb., která zrušila bezplatnost užívání. Právo užívání k zajištění výroby opravňovalo zemědělskou organizaci k hospodaření se zemědělskou půdou a jiným zemědělským majetkem ( tj. i nebytovými prostory ) ve stejném rozsahu jako by byla vlastníkem. Zemědělské organizaci vzniklo právo užívání k majetku, který měla ke dni účinnosti zákona v užívání. Právo užívání také mohlo vzniknout i po účinnosti zákona. Podle uvedeného zákona měl vlastník povinnost řádně zemědělskou půdu obdělávat v souladu se stupněm rozvoje zemědělské výroby a v souladu se zájmy společnosti na produkci zemědělských výrobků. Pokud toho nebyl schopen, byl nucen k tomu, aby půdu daroval státu nebo, aby uzavřel dohodu, jíž by dal tuto půdu do užívání zemědělské organizaci. Pokud toto odmítl, mohl okresní národní výbor rozhodnout o zřízení práva užívání k zemědělské půdě a jinému 7 Stáje, stodoly, sklady a podobné. 11

12 zemědělskému majetku. Nemohlo však být zřízeno k majetku, který mohl být v osobním vlastnictví. V dohodě nebo rozhodnutí musel být majetek přesně specifikován. Právo užívání mělo zaniknout jen převodem nebo přechodem užívaného majetku do socialistického vlastnictví, nebo převedením státní organizaci lesního hospodářství. Vztah užívání k zajištění výroby takto přetrval až do dne účinnosti zákona č. 229/1991 Sb. o půdě, který užívací vztah zrušil ( 22 zákona o půdě ) a nahradil jej nájemním vztahem Zákon č. 116/1990 Sb. Dne nabyl účinnosti zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. V této době ještě občanský zákoník nájem neupravoval, úprava nájmu byla doplněna až novelou č. 509/1991 Sb. Zřejmě proto bylo přistoupeno k úpravě ve zvláštním zákonu. Po 17. listopadu se pojem nájem poprvé objevil ve speciální úpravě nebytových prostor. 8 Dalším důvodem pro přijetí zvláštního zákona byla okolnost, že právní úprava užívacího práva k nebytovým prostorům se dotýkala jak občanského, tak hospodářského zákoníku. Zákon se tak vrátil k tradičnímu označení nájem. Zákon byl společně se zákonem č. 105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů první úpravou, která měla umožnit soukromé podnikání občanů a právnických osob. Zákon odstranil předchozí systém administrativního rozdělování nebytových prostor, který již neodpovídal změněným společenským podmínkám a snahám o zrovnoprávnění veškerých subjektů práva, občanů, organizací i státu. 9 Nový zákon se však také musel vypořádat s přetrvávajícími vztahy. Problematiku těchto vztahů řeší přechodná ustanovení zákona. Podle 15 odst. 3 se zákon nevztahuje na nebytové prostory užívané podle zákona č. 123/1975 Sb. ( užívání k zajištění výroby ). Ostatní vztahy řeší 15 odst. 1, který stanoví, že po účinnosti zákona se práva užívání nebytových prostor, vzniklá před účinností 8 Salač, J. K právní úpravě nájmu a podnájmu nebytových prostor. Právo a podnikání, 1992, č. 3, s Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor. [ citováno ]. Dostupná z: 12

13 zákona, řídí tímto zákonem a považují se za vztahy vzniklé na základě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou. Problematiku užívání bytů jako nebytových prostor se souhlasem národního výboru řeší ustanovení čl. II zákona č. 360/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů. Skončením nájmu souhlas národního výboru k užívání bytu k nebytovým účelům zaniká. V důvodové zprávě je poukazováno na neexistenci právního předpisu, podle kterého by v současnosti mohl být souhlas dán, a proto tato situace byla vyřešena zánikem souhlasu současně se zánikem nájmu, čímž by měl tento vztah postupně vymizet. 16 zákona pak současně zrušil osobní užívání místností v 196 a 197, přenechání místnosti v rodinném domě v 392 a 393, přenechání místnosti v domě, který byl v soukromém vlastnictví v 493 odst. 2 občanského zákoníku a další předpisy. ZNNP byl několikrát novelizován s ohledem na potřeby praxe. První změnu přinesl zákon č. 403/1990 Sb. o zmírnění následků některých majetkových křivd, který doplnil nový výpovědní důvod uvedený v 9 odst. 2 písm. h). Podle 12 uvedeného zákona vstupovala oprávněná osoba do práv a povinností pronajímatele. Jde o opatření pro restituenty, aby mohli projevit svou vůli u smluv na dobu určitou. Možnost výpovědi umožnila, aby vrácené nemovitosti nebyly znehodnoceny nájemním vztahem na dobu určitou, který šlo vypovědět jen z taxativních důvodů. Druhou změnu přinesl zákon č. 529/1990 Sb. který doplnil 15 odst. 2 o nutnost souhlasu národního výboru ( obecního úřadu ) s výpovědí z nájmu a měl tak pomoci organizacím zřízeným k pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidních pracovníků zabezpečit další existenci a předcházet nezaměstnanosti osob se změněnou pracovní schopností. Třetí novelizace byla provedena zákonem č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, který doplnil výpovědní důvod v 9 odst. 2 písm. i). Čtvrtá novela zákon č. 540/1991 Sb. doplnila do 9 čtvrtý odstavec, který upravil zánik některých nájemních vztahů. Šlo o opatření související s navrácením 13

14 majetku Komunistické strany Československa a Socialistického svazu mládeže. 10 Podle důvodové zprávy bylo využití navráceného majetku komplikováno nájemními smlouvami, uzavřenými zpravidla na delší dobu. Proto stanovené nájemní vztahy zanikly k Pátá změna provedená zákonem č. 302/1999 Sb. zrušila nutnost předchozího souhlasu obecního úřadu s pronájmem nebytových prostor. O tomto souhlasu je blíže pojednáno v kapitole 2. Šestá změna provedená zákonem č. 522/2002 Sb. zrušila institut přikázání nájemce v 4 a 11. Zrušila také nutnost souhlasu obecního úřadu s výpovědí z nájmu u některých prostor sloužících například k provozování služeb zdravotnických, sociálních, pracovní rehabilitace a zaměstnávání invalidních občanů a dalších. Větší změny přinesla zatím poslední novela - zákon č. 360/2005 Sb., který zpřesnil vymezení nebytových prostor v 1. Upravil vznik nájmu v 3, stanovil písemnou formu pro podnájemní smlouvu a také písemnost předchozího souhlasu pronajímatele s podnájmem. Stanovil podpůrně splatnost nájemného a umožnil dispozitivně sjednávat výpovědní důvody u nájmu na dobu určitou. Celkově se v průběhu času měnil charakter úpravy od kogentní k dispozitivní. Byla zrušena různá omezení smluvní svobody přikázání nájemce, souhlas s nájmem místností určených k provozování obchodů a služeb, souhlas s výpovědí některých prostor, regulace výše nájemného a taxativní výpovědní důvody u nájmu na dobu určitou. 1.3 Právní režim nájmu nebytových prostor Nájem nebytových prostor je v současné době upraven občanským zákoníkem a zákonem o nájmu nebytových prostor, který je k občanskému zákoníku lex specialis ( viz. 720 občanského zákoníku ). Pokud tedy stanoví něco jiného než občanský zákoník, užije se ZNNP. Naopak, pokud něco zákon neupravuje, užijí se 10 Ústavní zákon č. 496/1990 Sb., o navrácení majetku Komunistické strany Československa lidu České a Slovenské Federativní Republiky a ústavní zákon č. 497/1990 Sb., o navrácení majetku Socialistického svazu mládeže lidu České a Slovenské Federativní Republiky. 14

15 ustanovení občanského zákoníku. Do nájemního vztahu nevstupují jen subjekty občanského práva, ale i podnikatelé v rámci své podnikatelské činnosti. Tato situace má vliv na aplikaci předpisů a v určitých případech se uplatní i úprava obsažená v obchodním zákoníku. Poměrně bezproblémová je situace, kdy je alespoň jedna ze smluvních stran nepodnikatelem. Nájemní vztah se bude řídit ustanoveními ZNNP a občanského zákoníku. Problematický by se mohl jevit právní režim nájemního vztahu, pokud jsou smluvní strany podnikateli. Vymezení podnikatele obsahuje v 2 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů ( dále Obchz. ). Podle 261/1 Obchz. jeho část třetí upravuje závazkové vztahy mezi podnikateli, jestliže při jejich vzniku je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají jejich podnikatelské činnosti. Dále se však uplatní i 261 odst. 6 Obchz., který stanoví, že smlouvy mezi podnikateli, které nejsou upraveny v hlavě II, části třetí obchodního zákoníku a jsou upraveny jako smluvní typ v občanském zákoníku, se řídí příslušnými ustanoveními o tomto smluvním typu v občanském zákoníku a obchodním zákoníkem. Smlouvami se přitom rozumí i právní vztahy z nich vzniklé. Jde zde o tzv. kombinované obchody, mezi které smlouva o nájmu nebytových prostor patří. Smlouva o nájmu není v Obchz. upravena 11 a je tedy splněna hypotéza pro uplatnění 261 odst. 6 Obchz. Pokud tedy podnikatelé uzavírají smlouvu o nájmu nebytových prostor, která souvisí s jejich podnikatelskou činností, řídí se jejich vztah ustanovením občanského zákoníku o smluvním typu a dále obchodním zákoníkem. Občanský zákoník však stanoví v 720, že nájem nebytových prostor je upraven zvláštním zákonem. Proto se tedy použije úprava obsažená v ZNNP. Teoreticky můžeme dojít ke dvěma závěrům. Tomsa 12 zahrnuje mezi kombinované obchody smlouvu o nájmu nebytových prostor a ve výčtu smluv ji uvádí zvlášť. Dále odkazuje na právní úpravu, ale odkazuje pouze na S výjimkou nájmu dopravního prostředku a nájmu podniku. 12 Štenglová, I., Plíva, S., In. Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 10. podstatně rozšířené vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s

16 občanského zákoníku a ZNNP. První možnost výkladu je, že podle 261 odst. 6 Obchz. se smluvní typ řídí občanským zákoníkem. Občanský zákoník však o nájmu nebytových prostor hovoří jen v 720, kterým odkazuje na zvláštní zákon. Kromě ZNNP se pak nepoužije obecných ustanovení občanského zákoníku o nájmu, ale přímo úprava závazkových vztahů obchodního zákoníku. Případně, až na základě subsidiarity občanského zákoníku k obchodnímu zákoníku ( 1 odst. 2 obchodního zákoníku ), se uplatní obecná úprava nájmu 663 a násl. občanského zákoníku. Druhá možnost je, že aplikace předpisů bude postupná. Nejprve úprava v ZNNP, pak obecná úprava nájmu v občanském zákoníku. Poté se teprve aplikují ustanovení obchodního zákoníku o závazcích. Přikláním se k druhému řešení, neboť za smluvní typ považuji obecně nájemní smlouvu upravenou občanským zákoníkem a smlouvu o nájmu nebytových prostor za její subtyp. ZNNP pak představuje zvláštní úpravu, odlišnou kvůli předmětu nájmu. Vše ostatní, co není upraveno v ZNNP a občanském zákoníku pro daný smluvní typ, se bude řídit kogentními ustanoveními Obchz. Dispozitivní úprava Obchz. může být samozřejmě smluvně vyloučena. Podle Obchz. tak bude posuzováno např. splnění závazku, prodlení, promlčení, náhrada škody a další. 13 Obchodním zákoníkem se bude řídit také zajištění závazků například v podobě smluvních pokut. Kombinace obou úprav způsobovala nejasnosti, jako příklad lze uvést otázku promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení. Vzhledem k subsidiaritě občanského zákoníku se i v závazcích upravených obchodním zákoníkem použije úprava bezdůvodného obohacení z občanského zákoníku. Soudy však někdy aplikovaly promlčecí dobu podle občanského a někdy podle obchodního zákoníku. Nejvyšší soud po změně předchozího názoru uvedl, že jelikož obchodní zákoník je v poměru k občanskému zákoníku předpisem zvláštním (lex specialis), což platí i pro obecná ustanovení obchodního zákoníku upravující promlčení ( 391 a 397) v poměru k ustanovení 107 občanského zákoníku, platí, že při řešení otázky 13 Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P. a kol. Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s

17 promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení v obchodních vztazích, se použije především právní úprava obsažená v obchodním zákoníku. 14 Poněkud jiná bude situace u smluv uzavřených před Před tímto datem byla úprava odlišná. 261 odst. 6 Obchz. upravoval tzv. absolutní neobchody. Smlouvy, které nebyly upraveny obchodním zákoníkem, ale byly upraveny jako smluvní typ v občanském zákoníku, se řídily pouze ustanoveními občanského zákoníku. Starší formulace však také vedla k dvojímu výkladu. 15 Podle prvého výkladu by se na smlouvy vztahoval pouze občanský zákoník a v souladu s jeho 720 pak ZNNP. Vyloučena by byla obchodně právní úprava. 16 Druhý výklad směřoval k aplikaci občanského zákoníku jen na smluvní typ a dále by se použila úprava závazků v obchodním zákoníku. Novela obchodního zákoníku se pokusila tento rozpor vyřešit a přiklonila se k druhému řešení. Nicméně souběžná úprava závazků v občanském a obchodním zákoníku nadále způsobuje problémy. Závěr tedy je, že smlouvy uzavřené mezi podnikateli před se řídí jen ustanoveními občanského zákoníku a ZNNP. Problémy se však objevily i ve vztahu občanského zákoníku a ZNNP. Tedy obecné úpravy nájmu a zvláštní úpravy nájmu nebytových prostor v zákoně. Jednalo se zde o problematiku pronájmu celé budovy. O této problematice bude blíže pojednáno v podkapitole č. 2.1 o předmětu nájmu. 14 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. června 2003, sp. zn. 35 Odo 619/ Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku 3. díl. Praha: Linde Praha a.s., 1996, s Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 10. podstatně rozšířené vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s

18 Kapitola 2. Vznik nájemního vztahu Podle 3 věta první ZNNP: Nájem vzniká na základě písemné nájemní smlouvy, kterou pronajimatel přenechává nájemci za nájemné nebytový prostor do užívání. Ustanovení tohoto paragrafu bylo několikrát novelizováno. Poslední novela provedená zákonem č. 360/2005 Sb. zpřesnila problematiku vzniku nájemního vztahu a odlišila jej od nájemní smlouvy, jakožto právního úkonu na jehož základě vztah vzniká. Nájem může vzniknout sjednaným dnem, například dnem uzavření smlouvy nebo pozdějším. Zákon předepisuje pro smlouvu písemnou formu pod sankcí absolutní neplatnosti, kterou stanoví 40 odst. 1 občanského zákoníku. Písemná smlouva pak může být měněna nebo zrušena jen písemně. Současně v 3 ZNNP věta druhá a třetí stanoví povinné náležitosti smlouvy, opět pod sankcí absolutní neplatnosti pro rozpor se zákonem podle 39 občanského zákoníku. Dříve byla neplatnost smlouvy pro absenci náležitosti výslovně stanovena v zákoně, ale byla vypuštěna s poukazem na platnost obecné úpravy v občanském zákoníku s tím, že věcně se úprava neplatnosti smlouvy nemění. 17 Náležitosti byly rozšířeny zákonem č. 360/2005 Sb. o údaj o předmětu podnikání. Mezi náležitosti smlouvy tedy dnes patří: 1) předmět nájmu, 2) účel nájmu, 3) výše nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového prostoru, 4) nejde-li o nájem na dobu neurčitou, dobu, na kterou se nájem uzavírá, 5) údaj o předmětu podnikání, jde-li o nájem sjednaný k účelu podnikání. Jedním z požadavků zákona byl i předchozí souhlas národního výboru ( později obecního úřadu ) s uzavřením smlouvy o nájmu místnosti určené k provozování obchodu a služeb. Problematické bylo, že ZNNP nevymezoval, co se 17 Viz. Důvodová zpráva k z. č. 360/2005 Sb. [ citováno ]. Dostupná z: 18

19 myslí provozováním obchodu a služeb. Soudy používaly především stavebních předpisů, zejména stavebního zákona a vyhlášky č. 83/1976 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, s poukazem na 3 odst. 2 ZNNP, který stanovil, že se prostory pronajímají k účelům, ke kterým jsou stavebně určeny. 18 Novější judikatura však kromě stavebního hlediska zvažuje i jiná kritéria. Pojem místnosti určené k provozování obchodu a služeb může být vykládán nejen tak, že v místnostech musí být prováděna obchodní činnost v bezprostředním kontaktu s obchodními partnery nájemce, ale výklad by měl být závislý též na povaze předmětu činnosti nájemce.... Byl-li jediným registrovaným předmětem činnosti žalovaného nájemce obchod spočívající v koupi a dalším prodeji zboží, pak byly pronajaté nebytové prostory užívány v příčinné souvislosti s obchodní činností nájemce. Nebylo podstatné, zda žalovaný v těchto prostorech prováděl administrativní (kanceláře) či skladovací činnost výhradně pod svou kontrolou či zda v nich též jednal se svými smluvními partnery. Důležité je, že žalovaný mohl provozovat svou obchodní činnost s využitím obou z uvedených způsobů. 19 Souhlas měl dát obcím možnost ovlivnit využívání prostor pro obchod a služby, které jsou pro občany potřebné. Mohl také bránit kumulaci stejných obchodů v daném městě. Souhlas byl nutný i v případě, kdy byla pronajímána celá budova a závazek byl upraven pouze občanským zákoníkem. Tento požadavek opakovaně stanoví judikatura Nejvyššího soudu: Jsou-li v budově místnosti určené k provozování obchodu či služeb, musel být dán předchozí souhlas městského úřadu podle 3 odst. 2 zákona č. 116/1990 Sb. i v případě, že budova byla pronajata jako celek Nedostatek tohoto souhlasu způsoboval absolutní neplatnost smlouvy. Tuto neplatnost potvrdil velký senát občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR a také následně Ústavní soud. 21 Nutnost tohoto souhlasu byla zrušena zákonem 18 Liška Petr, Lišková, Věra. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. ledna 2007, sp. zn. 28 Cdo 1169/ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 2 Cdon 1548/ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 31 Cdo 1895/2002; Nález Ústavního soudu ze dne 13. října 2004, č. III. ÚS 104/04. 19

20 č. 302/1999 Sb. a řízení o udělení souhlasu zahájená dříve se podle čl. II zastavila ke dni účinnosti novely. Novela se však nemůže vztahovat na smlouvy uzavřené před Nelze tedy připustit pravou retroaktivitu a stanovit, že smlouva uzavřená před bez souhlasu úřadu, je platná. Opačný názor se objevil v některých z rozhodnutí Nejvyššího soudu 22, ve kterých soud argumentoval rovností stran. Podle soudu zrušení nutného souhlasu vytvořilo nerovnost mezi účastníky smluv uzavřených před a po účinnosti novely. Zákonná omezení základních práv však musí platit stejně pro všechny případy (srov. čl. 4 odst. 3 Listiny základních práv a svobod). V uvedeném případě také argumentoval následným souhlasem obce a delší dobou bezproblémového plnění smlouvy smluvními stranami. Uvedená rozhodnutí však byla odchylná od dosavadní ustálené judikatury a následující rozhodnutí 23 tento názor nepřevzala a naopak se vyslovila pro neplatnost smluv uzavřených bez souhlasu. Ačkoli tak bylo odstraněno jedno z omezení volnosti stran, následky předchozí úpravy se projevují ještě dlouhou dobu po jejím zrušení a to absolutní neplatností některých smluv. Kromě nájemní smlouvy může nájemní vztah vzniknout i na základě jiné právní skutečnosti. Nájem také mohl vzniknout ex lege. Zde jde o ustanovení 22 odst. 8 zákona o půdě, kdy ke dni účinnosti zákona se dosavadní užívací vztah k zajištění výroby přeměnil na nájem. Další skutečností, se kterou je spojen vznik, respektive obnovení, nájmu je konkludentní prodloužení nájmu podle 676 odst. 2 občanského zákoníku. 2.1 Předmět nájmu Jako o předmět nájemního vztahu hovořím o předmětu nepřímém, tedy to na co je zaměřeno konkrétní chování subjektů občanského práva. 24 Nebytové prostory 22 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 28 Cdo 1364/2001 a ze dne sp. zn. 28 Cdo 718/ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 31 Cdo 1895/ Fiala, J. a kol. Občanské právo hmotné. 2. vydání. Brno: Doplněk, 1998, s

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem.

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Tento zákon byl s účinností od 1.1.2014 zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění k 31.12.2013: 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 875 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor JUDr. Irena Duffková APLIKACE ZÁKONA 116/1990 Sb. Nebytové prostory jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Smlouva o nájmu - podstatné náležitosti - pronajímatel se zavazuje

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. května 2013 Ročník: první Předmět

Více

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost???

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost??? Smlouva otichém společenství 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Smlouva o tichém společenství Absolutní obchodní závazkový vztah (srv. 261/4), právní úprava obsažena jen

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Olga Humlová, Michal Hink

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

Co je to vlastně nájem?

Co je to vlastně nájem? 1. kapitola > Bytová potřeba 11 nájemního bydlení a nájemních smluv. Pro smlouvy obecně platí, že pokud byly uzavřeny do konce roku 2013, budou se řídit i nadále původní právní úpravou. Nájemní smlouvy

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Nájem dle nového občanského zákoníku

Nájem dle nového občanského zákoníku Nájem dle nového občanského zákoníku Real Estate Market Autumn 2013 Jan Šolc Obsah Přehled závazkových vztahů z titulu přenechání věci k užití jinému upravených v NOZ Základní znaky nájmu a pachtu a rozdíly

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ

VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ Učební text Smlouvy v dopravě Závazkové vztahy, které vznikají při provozování dopravy, včetně přepravních vztahů upravuje občanský zákoník i obchodní zákoník. Podrobnější

Více

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ )

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 57.14.08 Nájemní smlouva podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Níže uvedeného dne, měsíce

Více

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Město Čáslav, IČ: 00236021 se sídlem Čáslav-Staré Město, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1 jednající starostou města Ing. Jaromírem Strnadem (dále jen pronajímatel) a 2. Velkoobchod ORION spol. s r.o.,

Více

Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany

Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2010 Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a

Více

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 ÚVODEM Konkrétní x vzorová smlouva Občanský (OZ) i obchodní (ObchZ)

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Katedra občanského práva. Diplomová práce. Nájem bytu. Petra Pavlíková

Katedra občanského práva. Diplomová práce. Nájem bytu. Petra Pavlíková Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Katedra občanského práva Diplomová práce Nájem bytu Vedoucí diplomové práce: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. Petra Pavlíková Září 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU č. 25/05776/16 kterou podle 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), uzavřeli tito účastníci Město Uherský Brod se sídlem:

Více

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: Nájemní smlouva kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: ve smyslu ust. 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění: 1. Město Rotava, IČ: 00259551, se sídlem Rotava,

Více

OBCHODNÍ SMLOUVY (MV844K) doc. JUDr. Karel Marek, CSc.

OBCHODNÍ SMLOUVY (MV844K) doc. JUDr. Karel Marek, CSc. OBCHODNÍ SMLOUVY (MV844K) doc. JUDr. Karel Marek, CSc. Výuka: přednášky, e-learning Rozsah: 2/0 Ukončení: kolokvium Rozvrh: každé pondělí od 9:35 do 11:05, místnost 030 Kolokvium: aktivní účast ve výuce,

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ )

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) PODNÁJEMNÍ SMLOUVA mezi uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 IČO:

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany Rada města Vodňany (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického práva a práva pronajímatele bytů v souladu se

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR [PR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená v souladu se zák.č. 116/1990 Sb.,o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. L. K. místo podnikání a IČ: (dále

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Město Chrastava, se sídlem nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, zastoupené starostou Ing. Michaelem Canovem, IČ 00262871, DIČ CZ00262871, na straně jedné (dále

Více

Započtení 11.9 Strana 1

Započtení 11.9 Strana 1 Započtení 11.9 Strana 1 11.9 Započtení Započtení je zvláštním způsobem zániku závazku upraveným v občanském zákoníku. Podstata započtení neboli kompenzace spočívá v zániku dvou vzájemných pohledávek stejného

Více

Pravidla na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města

Pravidla na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města SMĚRNICE RM Platnost: 5. 8. 2002 Aktualizace: 1. 8. 2010, 1. 3. 2016 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Číslo: 007/08-02 Rada statutárního města Chomutova Vedoucí odboru majetku města Název dokumentu:

Více

Nájemní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy. Článek II. Účel nájmu

Nájemní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy. Článek II. Účel nájmu Nájemní smlouva (uzavřená podle Občanského zákoníku) Pronajímatel:..., nar.:..., bydliště:..., občanství:..., jiné údaje:... (dále jen jako "pronajímatel") Nájemce:..., nar.:..., bydliště:..., občanství:...,

Více

OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY

OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY (výtah z prezentace ze školení pro advokátní koncipienty ze dne 20. 1. 2010) Obchodní zákoník V zásadě dispozitivní Kogentní Základní ustanovení u smluvních typů Písemná forma

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 232 Návrh poslance Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.02.2014 Účinnost

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 16.05.2016 Účinnost

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 1. Město Česká Lípa Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Se sídlem nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa IČ: 00260428, DIČ:CZ00260428 Zastoupené na základě Mandátní smlouvy č. B 06-3831/2008

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93773/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 6 ke zřizovací listině č. j. 968/2001 ze dne 29. 6. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 3588/2001 ze dne 28. 9. 2001, dodatku

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX. uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb.

Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX. uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb. Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb. PAPKON s.r.o. Cihelná ulice 776, Štětí 411 08 IČO :62739760 DIČ : CZ62739760

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93843/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 7 ke zřizovací listině č. j. 4588/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 264/2003, ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) Článek I. Obecní byt v majetku města lze užívat na základě : a) nájemní smlouvy b) přechodu

Více

ČÁST PRVNÍ Změna občanského zákoníku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna občanského zákoníku. Čl. I ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují 132/2011 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace. Dodatek č. 5

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace. Dodatek č. 5 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace, ulice Bratří Wolfů 16,

Více

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona I n f o r m a c e o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona 1. Právní rámec problematiky Právo trvalého užívání nemovitého majetku státu

Více

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) Smlouva o nájmu budovy k rekreaci Pronajímatel poskytovatel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) (bydliště, nebo sídlo) (předmět podnikání) (IČO) Nájemce spotřebitel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ. vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY.

PLATNÉ ZNĚNÍ. vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY. PLATNÉ ZNĚNÍ vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY 51a Tato hlava zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 2b)

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-010-15 ze dne 5.10.2015 Revokace části usnesení rady č. R-026-001-15 ze dne 29.06.2015 a smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4079/1 v k. ú.

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

Smlouva o nájmu bytu

Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu Smluvní strany (dále jen "pronajímatel") a (dále jen "nájemce") uzavírají tuto smlouvu o nájmu bytu dle 2235 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "tato smlouva"):

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ]

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] obchodní společnost BONDSTER Marketplace s.r.o., IČ: 03114147, se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 Libeň, zapsána

Více

Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014

Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014 Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014 Článek 1 Smluvní strany 1) Obec Kryštofovy Hamry, Kryštofovy Hamry 64, 431 91 Vejprty, zastoupená Bc.Františkem

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U uzavřená dle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen občanský zákoník ), Město Beroun, IČ 00233129 se sídlem Husovo nám. 68, 266 43

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93863/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 6 ke zřizovací listině č. j. 4573/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 251/2003 ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. 1.1 Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. 1.1 Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část 1.1 Zhodnocení platného právního stavu Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j. 14/UZ/9/32/2009 Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje úplné znění Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým rozhodnutím

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 52.08.12 Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany Pronajímatel:

Více

ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Platné znění zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ

Více

o budování bytových a nebytových jednotek v půdních prostorách v domech v majetku města Brna

o budování bytových a nebytových jednotek v půdních prostorách v domech v majetku města Brna VYHLÁŠKA č. 5/1996 o budování bytových a nebytových jednotek v půdních prostorách v domech v majetku města Brna ------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo města

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená dle ustanovení 2302 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Pronajímatel: městská část Praha 12 (dále jen občanský zákoník ) Článek

Více

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ N á v r h Z ÁKON ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dani dědické,

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

SMLOUVA O NÁJMU. I. Smluvní strany. uzavírají tuto smlouvu o nájmu veřejného tábořištěv Ostré. II. Předmět nájmu

SMLOUVA O NÁJMU. I. Smluvní strany. uzavírají tuto smlouvu o nájmu veřejného tábořištěv Ostré. II. Předmět nájmu SMLOUVA O NÁJMU Obec Ostrá zastoupená Mgr. Janou Kauckou Ostrá 172, Lysá nad Labem, 289 22 IČ : 00239585 dále jen pronajímatel a...... dále jen nájemce I. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o nájmu

Více

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU Smlouva příkazní o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a k jednotkám ve vlastnictví, uzavřená

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Společnost: Obec Hrdlív se sídlem: Hrdlív 79, 273 06 IČ: 00234419 DIČ: - zastoupená: Ing.Radek Růžička, starosta obce (dále jen pronajímatel") a Pan(í):

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a OLOMOUC

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a OLOMOUC OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a 779 11 OLOMOUC Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace, Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk, IČ 00098311, vydané zřizovatelem

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Prodej podniku převod cenných papírů Při prodeji podniku, jehož součástí jsou listinné cenné papíry, není k převodu těchto cenných papírů na kupujícího potřebný

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Č. 71/2016 NSV/3003/2016

Č. 71/2016 NSV/3003/2016 Nájemní smlouva Č. 71/2016 NSV/3003/2016 1. Město Česká Lípa zastoupené starostkou města Mgr. Romanou Žateckou se sídlem nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa IČ: 00260428, DIČ:CZ00260428 Bankovní spojení:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Smlouva č. 29 / 2014 o nájmu hrobového místa

Smlouva č. 29 / 2014 o nájmu hrobového místa Smlouva č. 29 / 2014 o nájmu hrobového místa uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku podle ust.. 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více