S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů"

Transkript

1 S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů pro obchodní veřejnou soutěž Nájem kancelářských prostor pro TA ČR (dále jen Soutěž ) Soutěž je vyhlášena podle 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (dále jen Zákon ).

2 Obsah KVALIFIKAČNÍ části soutěžních podmínek 1. Identifikační údaje Vyhlašovatele soutěže 2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU soutěže 3. DĚLENÍ SOUTĚŽE NA FÁZE 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 5. Místo a lhůta pro podání ŽÁDOSTÍ O ÚČAST V SOUTĚŽI 6. DODATEČNÉ INFORMACE K soutěžním podmínkám 7. Místo a datum pro otevírání obálek 8. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 9. Kritéria pro případné omezení počtu účastníků v soutěži v kvalifikační fázi 10. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY 11. POŽADAVEK NA Způsob zpracování ŽÁDOSTI O ÚČAST 12. varianty nabídek 13. OBCHODNÍ PODMÍNKY, PLATEBNÍ PODMÍNKY 14. ostatní:

3 1 Identifikační údaje Vyhlašovatele soutěže Název vyhlašovatele: ČR - Technologická agentura České republiky (TA ČR) Sídlo vyhlašovatele: Evropská 2589/33b, Praha 6 IČO: Zastoupený : Ing. Luďkem Knorrem, ředitelem Kanceláře TA ČR Pověřená osoba ve věcech technických: Ing. Tomáš Synek, Kancelář TA ČR telefon: Kontaktní osoba ve věcech soutěže: Mgr. Matej Kliman telefon: VYMEZENÍ PŘEDMĚTU soutěže Předmětem plnění obchodní veřejné soutěže je nájem kancelářských prosto včetně technického a obslužného zázemí pro potřeby Vyhlašovatele (TA ČR). Specifikace požadovaných prostor tvoří Přílohu č. 1 této kvalifikační části soutěžních podmínek (dále jen Specifikace ) 3 DĚLENÍ SOUTĚŽE NA FÁZE Vyhlašovatel předpokládá realizaci veřejné soutěže v následujících fázích: Fáze kvalifikace, ve které uchazeči překládají žádosti o účast v soutěži a indikativní nabídky nebytových prostor k pronájmu. Fáze kvalifikace končí výběrem 5-10 uchazečů, kteří se kvalifikovali pro účast v dalších fázích (dále také jen Kvalifikovaní uchazeči ). V této fázi je Vyhlašovatel rovněž oprávněn omezit počet nabízených nebytových prostor. Fáze jednací, ve které Vyhlašovatel povede oddělená jednání s Kvalifikovanými uchazeči za účelem vyjasnění organizačních, technických, ekonomických a právních aspektů zadávací části soutěžních podmínek. Fáze zadávací, ve které Vyhlašovatel zašle Kvalifikovaným uchazečům finální verzi zadávací části soutěžních podmínek a vyzve je k předložení návrhů na uzavření nájemní smlouvy. Z těchto návrhů Vyhlašovatel vybere nejvhodnější návrh a na jeho základě následně uzavře nájemní smlouvu. V této fázi si vyhlašovatel vyhrazuje právo o podaných nabídkách jednat. Před podpisem smlouvy vyhlašovatel požaduje předložení veškerých platných revizních zpráv, doložení energetického auditu budovy a předání projektové dokumentace objektu obsahující dispoziční řešení jednotlivých místností s jejich uvedením v m2. 4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4 Doba plnění začíná v roce 2013 (výhledově první pololetí roku 2013) a trvá minimálně 7 roky a maximálně 9 let. Místem plnění je Praha. 5 Místo a lhůta pro podání ŽÁDOSTÍ O ÚČAST V SOUTĚŽI Žádost může uchazeč podat do do 18:30 hod doporučeně poštou na adresu: Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři, Radlická 1c, 4.p., Praha 5 nebo osobně na tutéž adresu do podatelny pověřeného zástupce vyhlašovatele do hod.. Podání žádosti je možné v pracovní dny vždy v době od 8:30 do 18:30. Okamžikem doručení žádosti se rozumí okamžik jejího převzetí na uvedené kontaktní adrese. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za doručení se nepovažuje předání žádosti na společné recepci v přízemí budovy na výše uvedené adrese. Žádost, která bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebude otevřena ani hodnocena a bude archivována u zadavatele. Při zaslání i při osobním předání žádosti musí být obálka opatřená následujícími náležitostmi: Žádost bude zřetelně označena nápisem: Neotvírat - veřejná obchodní soutěž a názvem obchodní veřejné soutěže Nájem kancelářských prostor pro TA ČR. Na obálce musí být současně uvedená adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 Zákona (oznámení o opožděném podání nabídky). Při zaslání žádosti se za datum doručení považuje okamžik převzetí zásilky podatelnou vyhlašovatele (den, případně hodina převzetí obálky s nabídkou). Vyhlašovatel doporučuje osobní předání žádosti. 6 DODATEČNÉ INFORMACE K soutěžním podmínkám Žádost o dodatečné informace je možno doručit písemně ( , pošta) kdykoli v průběhu lhůty pro podání žádostí, kontaktní osoba: Mgr. Matej Kliman, telefon: Dodatečné informace k soutěžním podmínkám včetně přesného znění požadavku budou odeslány nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení požadavku uchazeče. Dodatečné informace k soutěžním podmínkám včetně přesného znění požadavku budou uveřejněny/sděleny rovněž způsobem, kterým byly poskytnuty soutěžní podmínky.

5 7 Místo a datum pro otevírání obálek Otevírání obálek se uskuteční dne ve 14:00 hod. na adrese: Technologická agentura České republiky, Evropská 2589/33b, Praha 6. Otevírání obálek se mohou zúčastnit uchazeči (dle 71 odst. 7 Zákona), kteří podali žádost. Uchazeči svou účast při otevírání obálek stvrdí podpisem v listině přítomných uchazečů. Zástupci uchazečů se zároveň prokáží písemným pověřením statutárního orgánu uchazeče. 8 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI Požadované dokumenty: a b c d e f výpis z obchodního rejstříku uchazeče, nebo výpis z jiné obdobné evidence; výpis z katastru nemovitostí ke každému z nabízených nebytových prostor; v případě, že uchazeč není vlastníkem nebytových prostor, předloží uchazeč právní dokumenty dokládající jeho způsobilost podat v zastoupení vlastníka každého z nabízených nebytových prostor nabídku a uzavřít nájemní smlouvu; doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, pokud je pro účast v Soutěži nutné; výpis z rejstříku trestů uchazeče dokládající jeho bezúhonnost; stručný popis nabízených nebytových prostor, ze kterého je patrné, že jsou splněny veškeré podmínky Specifikace včetně plánků, fotografií apod. V případě, že předmětem nabídky uchazeče je více prostor uchazeč předloží ke každým nabízeným nebytovým prostorám separátní dokumentaci. Součástí dokumentace k nebytovým prostorám bude informace o nabízeném nájemném bez DPH za m2, ceně služeb rozpočítané na 1 m 2 (dle maximální uvažované nájemní plochy pro Fázi B); rozsahu služeb zahrnutých v výše uvedené ceně služeb; navrhovanému rozsahu dalších služeb včetně služby recepce v budově, IT služeb atd.; existujícím připojením na energie a média a informace o dostupných datových rozvodech v budově; možnosti parkování v budově nebo v okolí; možnosti stravování zaměstnanců v budově nebo v okolí; dalších relevantních skutečnostech (dle uvážení uchazeče). 9 Kritéria pro případné omezení počtu účastníků v soutěži v kvalifikační fázi

6 Vyhlašovatel je oprávněn omezit počet účastníků v soutěži na 5-10 dle svého kvalifikovaného uvážení s přihlédnutím k následujícím kritériím : 1. Nabízené nájemné za m2, 2. Indikativní cena služeb rozpočítaná na m2, 3. Rozsah služeb zahrnutých v ceně, 4. Dostupnost nabízené lokality MHD a její vhodnost z hlediska potřeb Vyhlašovatele, 5. Estetická kvalita a reprezentativnost prostor, nabízený komfort, rozsah dalších služeb. S přihlédnutím ke stejným kritériím může Vyhlašovatel u uchazeče, který se kvalifikuje pro další účast v řízení vyřadit z další soutěže libovolný počet dalších nabízených nebytových prostor. V zadávací fázi mohou být stanovena další upřesňující kritéria pro výběr nejvhodnější žádosti. 10 POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY Vyhlašovatel jistotu nepožaduje. 11 POŽADAVEK NA Způsob zpracování ŽÁDOSTI O ÚČAST Vyhlašovatel požaduje zpracování žádosti takto: 1. Krycí list k žádosti s uvedením kvalifikace uchazeče a počtu a označení nabízených prostor, 2. Dokumenty k prokázání kvalifikace, 3. Krycí list dokumentace k nabízeným nebytovým prostorám s uvedení jejich identifikace, ceny za m2 bez DPH a indikativního odhadu ceny za služby rozpočítané na m2 (dle ploch uvedených ve Specifikaci) 4. Stručný popis nabízených prostor. 12 varianty nabídek Vyhlašovatel připouští varianty žádostí (nabídky pronájmu více nebytových prostor od jednoho uchazeče). 13 OBCHODNÍ PODMÍNKY, PLATEBNÍ PODMÍNKY Finální obchodní a platební podmínky budou kvalifikovaným uchazečům sděleny v rámci zadávací fáze soutěže. 14 ostatní:

7 Vyhlašovatel si v odůvodněných případech vyhrazuje právo soutěž kdykoliv do uzavření nájemní smlouvy zrušit a kdykoliv v průběhu soutěže měnit soutěžní podmínky. Účastníci soutěže nemají právo na náhradu jakýchkoliv svých výdajů spojených s účastí v soutěži. Předmět požadovaného závazku a zásady ostatního obsahu zamýšlené smlouvy způsob podávání návrhů lhůta, do které lze návrhy podávat, a lhůta pro oznámení vybraného návrhu budou podrobněji specifikovány v zadávací části soutěžních podmínek. Technologická agentura ČR, Ing. Luděk Knorr, Vyhlašovatel

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 souvisejících služeb pro Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 souvisejících služeb pro Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Váš dopis značky / ze dne / Naše značka Vyřizuje / linka Zmatlíková Baďurová Lucie, Mgr. Bc. / 225131177 Praha 9.1.2014 Věc: Výzva k podání nabídky

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací zakázky HSKV-437-9/2012-EKO Název zakázky : Ozdravné pobyty 2012 forma rehabilitační péče. Předmět zakázky : Služby. Datum vyhlášení

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více