INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE"

Transkript

1 POPIS VZDĚLÁVACÍHO KURZU INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE OSTRAVA 2010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Středisko vzdělávání

2 Obsah 1 Popis vzdělávacího kurzu Název vzdělávacího kurzu Vzdělávací cíl Forma a hodinová dotace Obsah podrobný přehled témat výuky, anotace, dílčí hod. dotace Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny Plánové místo konání Materiální a technické zabezpečení Odborný garant Způsob vyhodnocení akce Finanční kalkulace: Přehled lektorů, podrobné informace o kvalifikaci a praxi Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference:

3 1 Popis vzdělávacího kurzu 1.1 Název vzdělávacího kurzu Interaktivní tabule ve výuce 1.2 Vzdělávací cíl Umět využívat interaktivní tabuli ve výuce jako materiálně didaktického prostředku k účinnějšímu dosažení stanovených cílů výuky. Dílčí cíle (co budou učitelé umět): ovládat interaktivní tabulí podle jejich technických moţností a vhodně je didakticky vyuţívat ve výuce; vytvářet vlastní učební pomůcky a znát didaktické moţnosti jejich tvorby pomocí software interaktivní tabule; vhodně volit vyučovací metody a organizační formy výuky s interaktivní tabulí. Metodicky je kurz veden ve 3 vyučovacích blocích. Podstatná část je realizována praktickými činnostmi přímo u interaktivní tabule tak, aby učitelé, pro které je vzdělávací kurz určen, získali dovednosti vyuţívat interaktivní tabuli ve výuce a inovovali tak vzdělávání ţáků/studentů. Jednotlivé praktické lekce kurzu práce s interaktivní tabulí jsou podpořeny videovýukou Media Site, dostupnou z Internetu, ukázka: c_bila_tabule/supportingfiles/viewerwm7.html Z kurzů doposud jiţ realizovaných v rámci projektů se osvědčilo podpořit naplnění vzdělávacích cílů následujícími výukovými materiály. Výukové materiály: Distanční opora: Tvorba učebních pomůcek pomocí interaktivní tabule Smart Board (zpřístupněné pro účastníky kurzu na Internetu). Videovýuka Media Site: z výuky u interaktivní tabule dostupné na Internetu. Pracovní listy: I. III. díl vytvořených učebních pomůcek pro interaktivní tabuli, které lze snadno upravit pro vlastní potřeby výuky dostupné z Internetu. 1.3 Forma a hodinová dotace Struktura učebního programu v kurzu je uvedena v tabulce č. 1. Tabulka č. 1: Struktura učebního programu v kurzu Blok Téma hod: 1. Prezenční část: Představení i-tabule v podmínkách ped. praxe 4 h 2. Prezenční část: Rozvoj specifických kompetencí pro práci s i-tabulí 4 h 3. Prezenční část: Tvorba vlastních výukových materiálů k předmětu, workshop 4 h Celkem: 12 h 3

4 1.4 Obsah podrobný přehled témat výuky, anotace, dílčí hod. dotace V tabulce č. 2 je uveden podrobný učební plán kurzu rozdělený do 3 vyučovacích bloků. Ke kaţdému bloku je uvedena anotace / název hlavního tématu / dílčí témata a jejich hodinové dotace / čemu by se měli účastníci kurzu naučit. Tabulka č. 2: Podrobný učební plán kurzu 1. BLOK: Představení interaktivní tabule v podmínkách pedagogické praxe: Anotace: Vstupní blok je pro účastníky kurzu důleţitý pro odstranění bariéry, která vzniká u nezkušených uţivatelů z obav náročnosti příprav nových učebních pomůcek speciálně pro i-tabuli. Blok výuky probíhá u i-tabule. Účastníci kurzu se naučí pouţívat i-tabuli běţným způsobem jako bílou tabuli bez náročnosti na přípravu. Nácvik výuky s i-tabulí pomocí situační metody vhodnou volbou organizačních forem a vyučovacích metod. Srovnání prezentací PowerPoint a Smart Notebook., význam interaktivity. Ukázky hotových výukových materiálů, programů dostupných na Internetu. Nácvik ovládání nastavení i-tabule pro pohodlnou práci. Realizace kurzu: - v učebně přímo před interaktivní tabulí. Budete umět: - ovládat i-tabuli jako běţnou bílou tabuli, uloţit soubor Smart Notebook, - importovat dříve vytvořené výukové materiály, exportovat vytvořené soubory do běţně pouţívaných formátů pdf., ppt, html, jpg apod, - vhodně volit organizační formy výuky a vyučovací metody ve výuce s i-tabulí a chápat rozdíl mezi prezentacemi PowerPoint a Smart Notebook a význam interakt. - didakticky vyuţívat nástroje i-tabule pro zvýšení pozornosti ţáků (reflektor, stínování a digitalizace obrazovky, lupa, kouzelné pero a pero rozpoznávaní tvarů), - didakticky vyuţívat vrstvy zápisu inkoustem při práci na Internetu a ve výukových programech, orientovat se v programech Fraus aj. pro i-tabule, - vytvářet videozáznamy z činností realizovaných na i-tabuli, vyuţívat ve výuce nebo k samostudiu. Prezenční výuka: a) I-tabule jako bílá tabule - ovládání i-tabule jako běţné bílé tabule, ukládání souboru Smart Notebook, import dříve vytvořených materiálů, export do známých souborů, - kalibrace i-tabule a ovládání nastavení, moţnosti ozvučené klávesnice apod. - další nástroje i-tabule, které umoţňují zvýšit motivaci ţáků/studentů. b) Interaktivní výuka - pojem interaktivita, srovnání prezentací PowerPoint a Smart Notebook, - ukázky interaktivních prezentací, nácvik praktických situací z výuky. c) Výuka situační metodou - organizační formy výuky a vyučovací metody při práci s i-tabulí, vyuč. styl. d) Využití Internetu - ukázky dostupných výukových materiálů, programů (Fraus), apletů, animací, - práce s videozáznamy jako učebními pomůckami. Řízené distanční sebevzdělávání: Vyzkoušení i-tabule v praxi - asimilace získaných dovedností do pedagogické praxe Celkem dílčích hodin: 1 h 1 h 1 h 1 h 4 h 4

5 2. BLOK: Rozvoj specifických kompetencí pro práci s i-tabulí Anotace: Účastníci kurzu si zdokonalí práci s i-tabulí v reţimu psaní a dotyku. Vyzkouší si psaní s popisovači i vlastní rukou. Získají dovednosti pro nastavení i-tabule a přizpůsobení vlastním potřebám. Zdokonalí se při pouţívání nástrojů a dalších moţností i-tabule z didaktického hlediska vyuţití. Vyzkouší si také moţnosti instalace a aktualizace software i-tabule, coţ je nezbytné zejména pro přípravu na výuku na svém osobním počítači. Získají dovednosti pro vytváření vlastních výukových materiálů pomocí galerií obsaţených v software pro i- tabuli se zaměřením na interaktivní a multimediální objekty jako hotové učební pomůcky, které lze snadnou upravit pro vlastní potřeby. Do svého předmětu si budou vytvářet vlastní výukové materiály. Realizace kurzu: - práce na počítači pro kaţdého účastníka kurzu, instalace software pro i-tabuli na také na počítačích. Budete umět: - ovládat i-tabuli dotykem a psát všemi způsoby (Smart Notebook, Smart Aware Toolbar, vrstva zápisu inkoustem), - nastavit si i-tabuli pro své potřeby například u chování vrstvy inkoustem, při nastavení popisovačů, kalibrace i-tabule, nastavení klávesnice a její vyuţívání ve výuce, - instalovat software i-tabule a aktualizovat jej na svém osobním počítači pro moţnost přípravy na svém osobním počítači pro moţnost vlastní přípravy na výuku (produktový klíč, licenční ujednání), - ovládat a vhodně didakticky vyuţívat Další nástroje Smart (i-tabule), které usnadňují výuku, motivují ţáky/studenty, - vytvářet vlastní výukové materiály a učební pomůcky pomocí software i-tabule s vyuţitím galerie. Prezenční výuka: a) Zdokonalení v používání režimu psaní a dotyku - psaní na i-tabuli v celoobrázkovém reţimu aplikace Smart Notebook, - psaní na i-tabuli v aplikacích Word, Excel, PowerPoint a ukládání, - psaní ve vrstvě zápisu inkoustem s didaktickým vyuţitím ve výukových programech a na Internetu, psaní po i-tabuli vlastními prsty, - nácvik praktických situací, které mohou nastat ve výuce, pohyb před i-tabulí, postoje bez překáţení výhledu ostatním b) Instalace a aktualizace software i-tabule pro osobní počítač (přípravy) - produktový klíč, licence, Admin tools, - nastavení hardware a dalších moţností i-tabule nastavení tloušťky a barev popisovačů, chování vrstvy zápisu inkoustem, tlačítek na okraji i-tabule d) Rozvoj dovedností pro práci se software i-tabule - tvorba učebních pomůcek a výukových materiálů pomocí hotových objektů v galeriích, - didaktické vyuţití moţností kouzelného pera, rozpoznávání tvarů atd., zdokonalení v jejich praktickém vyuţívání, matematické funkce a geometrické nástroje v aplikaci SN Math Tools, - importy, exportů *.ppt, pdf, html, obrazové formáty atd. Pracovní listy *.pdf. - nové matematické funkce a geometrické nástroje v aplikaci SN Math Tools, - didaktické vyuţití nástrojů vodorovného menu v učebních pomůckách, práce s tabulkami a vtahování obrázků a textů do buněk tabulky didaktické vyuţití v učebních pomůckách - svislé menu: stránky, galerie, přílohy, vlastnosti při tvorbě výukových materiálů. Zaměření na tvorbu hypertextových a hypermediálních odkazů, práce s přílohami, - moţnosti nastavení objektů ve výukových materiálech zaměření na odkazy, zvuky MP3, nekonečný klonovač, uzamknutí a povolení přesunu, pořadí objektů tak, aby byly didakticky vyuţity ve výukových materiálech, Řízené distanční sebevzdělávání: Videovýuka samostudium podpořené videovýukou ukázky z činností na i-tabli, např. praktická lekce Celkem dílčích hodin: 0,5 h 0,5 h 3 h 4 h 5

6 3. BLOK: Tvorba vlastních výukových materiálů do předmětu výuky, workshop Anotace: V tomto vyučovacím bloku se účastníci kurzu zdokonalí v moţnostech tvorby učebních pomůcek v aplikaci Smart Notebook. Do svého vyučovací předmětu si vytvoří vlasntí výukové materiály tak, aby obsahovaly odkazy na přílohy, zvuky, videa, pracovní listy apod. Naučí se vytvářet odkazy na Internet, ale i snímky v souboru nebo přílohy různých typů tak, aby z nich bylo moţné vytvářet multimediální projekty. Ke své práci budou pouţívat bohaté nabídky galerií, zejména flash objektů, připravených učebních pomůcek, které lze snadno upravit. Předání osvědčení (certifikátu) úspěšným absolventům kurzu. Realizace kurzu: - práce na počítači pro kaţdého účastníka kurzu, v závěru prezentace před i-tabulí workshop. Budete umět: - ovládat nástroje aplikace Smart Notebook (vodorovné i svislé menu, moţnosti nastavení objektů) pro tvorbu vlastních výukových materiálů, - orientovat se v galeriích Základy pro pedagogy a pouţívat objekty v učebních pomůckách, - upravovat učební pomůcky pro svůj předmět výuky tj. flash objekty v galerii Lesson Acitivity Toolkit, - umět vyhledávat objekty v galeriích podle klíčových slova, - propojit více souborů do jedné interaktivní prezentace s vyuţitím práce s přílohami (pdf, doc, exe, pps atd.) a hypertextovými a hypermediálními odkazy, - pracovat se zvuky MP3 a vytvářet vlastní ozvučené objekty ve svých prezentacích. Prezenční výuka: a) Smart Notebook vodorovné menu nástrojů - ovládání nejen po technické stránce, ale z pohledu didaktického vyuţití, úpravy nástrojů, - práce s tabulkami a stínování buněk s jejich didaktickým vyuţitím. b) Smart Notebook svislé menu ovládání možností - práce se stránkami, jejich pojmenování, přesouvání, ukládání do vlastní galerie - nastavovat pozadí stránek interaktivních prezentací, nahrávání stránek s činnosti na i-tabuli, - práce s přílohami, jejich vkládání a vyuţívání při tvorbě multimediálních projektů v učebních pomůckách, práce se zvuky a ozvučením objektů například zadání úkolů apod. (Audacity), - orientace v galeriích Základy pro pedagogy: statické obrázky, ozvučené objekty, interaktivní a multimediální objekty a jejich praktické vyuţívání, - vytváření vlastních flash učebních pomůcek pomocí galerie Lesson Activity Toolkit, didaktické vyuţití při tvorbě učebních pomůcek, vyhledávání objektů v galeriích a vytváření svého obsahu. a) Vytváření základů pro interaktivní prezentaci, workshop - úvodní snímek, odkazy na další snímky a návrat zpět, odkazy, přílohy, tvorba interaktivní prezenacte projekt propojící všechny výukové materiály, vyzkoušení situačními metodami, - vloţení příloh do aplikace Smart Notebook s ohledem na její moţnosti například u prezentace PowerPoint vloţit zvuky *.wav přímo do moţností efektů objektů, aby byly spustitelné se zvukem b) Zvuky MP3, jejich tvorba a vkládání do objektů Smart Notebooku - seznámení s programem Audacity, staţení z Internetu, - tvorba zvuků MP3 v programu Audacity, didaktické vyuţívání zvuku v učebních pomůckách. c) Něco pro pokročilé - vkládání videosouboru flash (*.flv) a souboru flash (*.swf), konvertování *.avi do *.flv, - importování souborů *.flp (konkurenční tabule Activ Board) do aplikace SN, importy *.xls, Řízené distanční sebevzdělávání: Pracovní listy I. III. díl - samostatná tvorba učebních pomůcek z galerie Lesson Activity Toolkit pomocí Pracovních listů (Aktivity, Hry, Nástroje) dostupné na Internetu: Celkem dílčích hodin: Celkem vyučovacích hodin v kurzu: 0,5 h 1 h 2h 0,5h 4 h 12h 6

7 1.5 Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny Doporučený počet 12, na domluvě Kurz je určen všem účastníkům základních a středních škol případně vysokých škol, kteří mají zájem pracovat s interaktivní tabulí a vytvářet vlastní učební pomůcky vyuţívající moţností interaktivní tabule a tím inovovat vzdělávání ţáků/studentů. Je poţadována základní znalost práce s počítačem tj. ovládání počítače v prostředí operačního systému Windows (práce se soubory a sloţkami, ukládání, přejmenování) a základní znalosti pro práci s textem, obrázkem. Výhodou jsou zkušenosti s vytvářením prezentací PowerPoint, ale není podmínkou. 1.6 Plánové místo konání Přímo na školách, kde působí učitelé u interaktivní tabule nebo podle dohody v multimediální počítačové učebně s interaktivní tabulí na VŠB TU v Ostravě Porubě 1. vyučovací blok probíhá přímo před i-tabulí 2. a 3. vyučovací blok je realizován tak, aby učitelé mohli pracovat na počítači nebo notebooku, na kterém je nainstalován software interaktivní tabule (nejlépe Admin tools, který obsahuje všechny součásti software stejně jako u interaktivní tabule). 1.7 Materiální a technické zabezpečení Učebna: Podle dohody můţe být kurz realizován ve vybavené multimediální počítačové učebně s interaktivní tabulí na VŠB TU v Ostravě Porubě nebo přímo na školách, kde se nachází interaktivní tabule a také je umoţněna výuka na počítačích nebo noteboocích pro jednotlivé účastníky kurzu. Interaktivní tabule: Typ tabule: Smart Board Kurz je přizpůsoben výuce na i-tabuli Smart Board, je však moţné domluvit realizaci kurzu i na jiném typu interaktivní tabule. Po vzájemné dohodě bude přizpůsoben obsah kurzu. Podpora výukových materiálů v podobě nabízené distanční opory, videovýuky a Pracovních listů pro tvorbu učebních pomůcek je však určena pouze na i-tabule Smart Board. Proto výuku na jiné konkurenční tabuli konzultujte s garantem kurzu (kap. 1.8) nejlépe telefonicky, je nezbytné před konáním kurzu poslat instalační soubory interaktivní tabule pro lektora kurzu pro dočasné působení v organizaci, která poţaduje školení (licence umoţňuje). Pro konzultaci si připravte informace: 1. Jaký vlastníte typ interaktivní tabule a software (kurzívou je uvedena naše charakteristika): Smart Board software Smart Notebook: umožňuje vytvářet učební pomůcky z předem připravených hotových interaktivních a multimediálních objektů (Flash), které jsou obsažené v galeriích a lze je snadno upravit pro potřeby výuky vlastního předmětu. Nastavení akcí pro objekty jsou v omezené míře ve srovnání se software i-tabule Activ Board, protože jsou nahrazeny již předem připravenými učebními pomůckami v galeriích Lesson Activity Toolkit. Activ Board software Inspire nebo Activ Studio3: umožňuje nastavit velké množství akcí a vlastností k objektům (obrázkům, textům), které lze vytvořit v programu Inspire (v angličtině nejnovější verze) nebo Activ Studio3 (v češtině předchozí verze před Inspire), má 7

8 rozsáhlou galerii obrázků přizpůsobených českému prostředí, chybí však hotové interaktivní a multimediální objekty jako u předchozí i-tabule Smart Board, tyto objekty si zčásti mohou vytvořit uživatelé sami, jsou-li zkušenými tvůrci těchto objektů Další typy i-tabulí: Interwrite Board software InterWrite Workspace; E-beam software ebeam Interact; ONFinity Edu Ribbon; Hitachi Star Board atd. 2. Školení proběhne na jiném typu i-tabule neţ je Smart Board. Budete poţadovat výuku s ovládáním vašeho typu i-tabule, ale tvorbu výukového materiálu chcete vyuţít pomocí software Smart Notebook licenci je moţné domluvit pro pouţívání na konkurenční tabuli. Výukové materiály pro výuku s interaktivní tabulí Smart Board: Distanční opora: Tvorba učebních pomůcek pomocí interaktivní tabule Smart Board (zpřístupněné pro účastníky kurzu na Internetu). Videovýuka Media Site: z výuky u interaktivní tabule dostupné na Internetu. Pracovní listy: I. III. díl vytvořených učebních pomůcek pro interaktivní tabuli, které lze snadno upravit pro vlastní potřeby výuky dostupné z Internetu. Softwarové vybavení pro výuku s interaktivní tabulí Smart Board: Instalace software včetně nejnovějších aktualizací pro interaktivní tabuli a zároveň pro jednotlivé počítače nebo notebooky pro individuální práci účastníků kurzu tak, aby se účastníci kurzu mohli naučit pracovat se software, který je nainstalován na i-tabuli (nestačí jen Smart Notebook) ve stejných podmínkách. Poţadavky na instalaci na jednotlivé osobní počítače (notebooky): Admin tools software Smart Board, který obsahuje všechny součásti pouţívané na interaktivní tabuli, ale i na osobním počítači, který slouţí k přípravě i v domácím prostředí, zajistit pro instalaci přístup k produktovému klíči pro účastníky kurzu podle licenční ujednání uvedeného v odstavci 2. 2 v Nápovědě o aplikaci Smart Notebook*, tak, aby mohli nainstalovat potřebný software také na osobním počítači (* osoby, jeţ mají vztah k organizaci (pracovní, studijní), si mohou nainstalovat tuto aplikaci také na svém osobním počítači), zajistit aktualizace galerii objektů v Lesson Activity Toolkit a Základy pro pedagogy, zajistit instalaci Adobe Flash Player 10 pro přehrávání flash objektů z galerie. 8

9 1.8 Odborný garant Mgr. Anna Martinková, PhD Způsob vyhodnocení akce Průběţná pravidelná kontrola vzdělávacího kurzu bude zabezpečena garantem kurzu. Spokojenost účastníků kurzu s celkovou organizací, včetně výkonů lektorů bude organizátorem zjišťována v anonymních písemných dotaznících. Lektorem bude vedena prezenční listina o účasti přihlášených zájemců o kurz a bude vedena o kurzu řádná evidence všech dokladů (o obsahu zrealizované výuky podle učebního programu, včetně vyplněných anonymních dotazníků účastníky kurzu, hospitačních záznamů apod.). Kurz bude v závěru vyhodnocen na základě získaných podkladů (dotazník, prezenční listiny, další dokumenty) a archivován, případné skartování proběhne ve smyslu platných státních norem. Naplnění stanovených cílů kurzu, úroveň a zhodnocení úspěšnosti účastníků, kteří se aktivně zúčastňovali přímé výuky, bude v závěru kurzu ověřena při prezentaci vlastních vytvořených výukových materiálů realizovaných v rámci kurzu u kaţdého účastníka. Dotazníkové šetření Na závěr projektu bude účastníkům kurzu předloţen dotazník zaměřený na spokojenost s náplní kurzu, jeho tematickým obsahem, způsobem organizace kurzu, zhodnocení odbornosti lektora, jeho vést kurz, srozumitelnost jeho komunikace apod., Prezentace zadaného úkolu a jeho zhodnocení Zhodnocení vlastních vytvořených učebních pomůcek v rámci kurzu. Závěrečná prezentace před ostatními účastníky kurzu. Cenná je inspirace a zkušenost z předvedení vytvořeného úkolu učební pomůcky pro interaktivní tabuli předvedení vyuţití v pedagogické praxi, která je simulována v rámci kurzu Finanční kalkulace: Poskytuje vedoucí Střediska vzdělávání při VŠB TU v Ostravě Porubě: Ing. Petr Červenka

10 2 Přehled lektorů, podrobné informace o kvalifikaci a praxi Mgr. Anna Martinková, PhD. Současná pozice a působiště Odborný asistent na Katedře informačních a komunikačních technologií na Pedagogické fakultě OU, Ostrava Odborné zaměření (přednášené předměty): Inovace informačních technologií ve vzdělávání Počítačem podporovaná výuka Vzdělávací technologie Aplikační software pro výuku Softwarové inţenýrství a pedagogický software Tvorba a uţití didaktických médií Didaktika alternativních forem vzdělávání Vědeckovýzkumná činnost Rozvoj kompetencí učitelů vytvářet učební pomůcky vyuţívající moţností interaktivní tabule ( v rámci dizertační práce) Tabulka č. 3: Přehled praxe 2009 dosud Katedra informačních a komunikačních technologií, Pedagogická fakulta OU, Ostrava (odborný asistent) Středisko vzdělávání při TU VŠB, Ostrava, vzdělávací kurzy: 2005 dosud Interaktivní tabule ve výuce, ICT ve vzdělávání, ICT gramotnost, Instalace a správa redakčních systémů Postnuke, Moodle (lektor) Základní škola, do roku 2001 výuka na 1. stupni, do roku 2009 výuka předmětů: Informatika, Programování, Hudební výchova, Výtvarná výchova na 2. stupni (učitelka, vedoucí metodik pro 1. stupeň, poté ICT koordinátor, administrátor webových stránek a správce sítě Windows Serveru 2003) Tabulka č. 4: Dosažené vzdělání PhD. Doktorandské studium oborové didaktiky, Katedra techniky a informačních technologií Pedagogické fakulty UKF, Nitra Specializační studium koordinátor Informačních a komunikačních technologií, TU VŠB, Ostrava Rozšiřující studium učitelství Informatiky a výpočetní techniky pro SŠ (ZŠ), Přírodovědecká fakulta OU, Ostrava Mgr. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na pracovní a technickou výchovu, Pedagogická fakulta OU, Ostrava 1986 Střední pedagogická škola, Havířov, obor vychovatelství 10

11 Publikační činnost vztahující se k problematice kurzu, citace: Kapitola v odborné knize: MARTINKOVÁ, A. Interaktivita a její vyuţití při tvorbě učebních pomůcek vyuţívajících moţností i-tabule: Monografie z mezinárodní konference. 1.Olomouc: VOTOBIA Olomouc, s monografie. ISBN Článek ve sborníku: MARTINKOVÁ, A. Interactive ICT and Media Site Video Tutorials in Education s [ ]. ISBN MARTINKOVÁ, A. Osobnost učitele a jeho kompetence pro práci s interaktivní tabulí s [ ]. ISBN MARTINKOVÁ, A.; OŢVOLDOVÁ, M. Stratégia integrovaného e-learningu vo výučbe kmitov prostredníctvom interaktívnej tabule. Košice: Equilibria, s.r.o., s [ ]. ISBN MARTINKOVÁ, A. Interaktivní učební pomůcky v technické výchově [ ]. ISBN MARTINKOVÁ, A. Pracovní listy pro tvorbu učebních pomůcek vyuţívajících interaktivní tabuli Smart Board s. 32. [ ]. ISBN MARTINKOVÁ, A. Osobnost učitele a jeho kompetence pro vytváření učebních pomůcek pomocí interaktivní tabule [ ]. ISBN MARTINKOVÁ, A. Interaktivní ICT ve vzdělávání a rozvoj kompetencí s videovýukou Media Site. CopyCentrum PowerPrint, Praha 6: Czech University of Life Sciences Prague, s [ ]. ISBN MARTINKOVÁ, A. Návrh systému rozvoje kompetencí pro práci s i-tabulí s [ ]. ISBN MARTINKOVÁ, A. Vyuţití interaktivní tabule v technické výchově a informatice s [ ]. ISBN MARTINKOVÁ, A. Rozvoj kompetencí učitele vytvářet učební pomůcky vyuţívající moţnosti interaktivní tabule s. 19. [ ]. ISBN Prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy bez publikací ve sborníku): MARTINKOVÁ, A. Prezentace: Praktické ukázky k přednášce, jak vytvářet učební pomůcky. Kysucké Nové Mesto: [ ]. MARTINKOVÁ, A. Prezentace: Rozvoj kompetencí učitele vytvářet učební pomůcky pomocí interaktivní tabule. Kysucké Nové Mesto: P-MAT, n. o.. [ ]. Učební texty, skripta, výukové programy, příručky: MARTINKOVÁ, Anna. Tvorba učebních pomůcek pomocí interaktivní tabule Smart Board. Ostrava: Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/ , s. MARTINKOVÁ, Anna. Interaktivní tabule - E-learning kurz. OU Ostrava, ESF projekt č. CZ.1.07/1.3.05/ : Projekt Další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů - 11

12 lektorování dlouhodobého kurzu, modul B. Dostupné on-line na MARTINKOVÁ, Anna. Videovýuka - teoretické lekce z kurzu i-tabule. TU VŠB Ostrava Poruba: MARTINKOVÁ, Anna. Videovýuka - praktické lekce z kurzu i-tabule. TU VŠB Ostrava - Poruba: MARTINKOVÁ, Anna. Zoner GIF Animátor a jeho uplatnění ve výuce. Ostravská univerzita v Ostravě: Číslo ESF projektu: CZ / /0104, s. 2.1 Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference: Tabulka č. 5: Lektorská činnost v projektech v oblasti interaktivních tabulí Synergie spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ, registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/ , autor workshopu a tvůrce distanční opory: Tvorba učebních pomůcek pomocí interaktivní tabule Smart Board. Ostrava. Počítačem podporovaná výuka v přírodovědných předmětech, registrační číslo projektu CZ.1.07./1.3.05/ , lektor kurzu Počítačem podporovaná výuka se zaměřením na interaktivní tabuli v přírodovědných předmětech v rámci modulu B: Tvorba a vyuţití multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce přírodovědných předmětů. Ostrava. Interaktivní výukou ke splnění Školního vzdělávacího programu, registrační číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/ , školení učitelů pro práci s interaktivní tabulí a tvorbou výukových materiálů, poradenská činnost při zpracování zadávací dokumentace, členství v hodnotící komisi výběrového řízení veřejné zakázky. Ostrava Zábřeh. Interaktivní projekční technika, registrační číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/ , školení v kurzech: Obsluha interaktivní projekční techniky; Obsluha a vyuţívání hlasovacích zařízení; Tvorba výukových materiálů pro interaktivní tabuli. Frýdek Místek, Lískovec. Moderní prostředí pro moderní vyučování, projekt ESF, školení v kurzech: Vyuţívání interaktivní tabule ve vyučovacím procesu; Kompetence pro práci s interaktivní tabulí; Interaktivní učební pomůcky ve výuce, Inovativní metody a formy práce s interaktivní tabulí. Klimkovice. Modernizace ZŠ Pustá Polom s důrazem na aplikaci moderních výukových metod, reg. č. projektu CZ.1.10/4.1.00/ , školení učitelů pro práci s i-tabulí a tvorbou výukových materiálů, členství v hodnotící komisi výběrového řízení veřejné zakázky, zpracování expertních posudků k i-tabulím. Pustá Polom. 12

Profesní životopis Anna Martinková

Profesní životopis Anna Martinková Profesní životopis Anna Martinková Osobní informace: Získané tituly: Mgr., PaedDr., PhD. Datum narození: 23. 10. 1967 Místo narození: Karviná Ráj, ČR Bydliště: ul. Ciolkovského 624, Karviná Ráj, 734 01

Více

Rozvoj kompetencí učitele vytvářet učební pomůcky využívající možnosti interaktivní tabule ANNA MARTINKOVÁ VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava Poruba, tel. +420 596993203, e-mail: annamartinek@centrum.cz,

Více

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD.

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. OSTRAVA, LEDEN 2010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010. S interaktivní tabulí SmartBoard krok za krokem

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010. S interaktivní tabulí SmartBoard krok za krokem Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 S interaktivní tabulí SmartBoard krok za krokem (Metodická příručka pro práci s interaktivní tabulí SmartBoard) Martina Veřmiřovská,

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Přihláška do kurzu. Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů).

Přihláška do kurzu. Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů). Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů). Kurzy budou otevřené po přihlášení minimálního počtu účastníků (uvedeno vždy u příslušného kurzu). U každého kurzu je uveden celkový počet hodin

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Interaktivní tabule pokročilé druhy interaktivních cvičení a internetové zdroje pro výuku

Interaktivní tabule pokročilé druhy interaktivních cvičení a internetové zdroje pro výuku Název projektu: ICT jako nástroj inovace výuky Reg. č. projetku: CZ.1.07/1.3.00/51.0040 Interaktivní tabule pokročilé druhy interaktivních cvičení a internetové zdroje pro výuku Autor: Ing. Zdeněk Peichl

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE Do vzdělávacího procesu pronikají ve stále větší míře moderní informační a komunikační technologie.

Více

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6.

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6. Inovací výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 8. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce. st. ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah modulu umožní absolventům získání teoretických

Více

Interaktivní tabule SMART Board. Marek Neruda

Interaktivní tabule SMART Board. Marek Neruda Interaktivní tabule SMART Board Marek Neruda Autor: Marek Neruda Název díla: Interaktivní tabule SMART Board Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa:

Více

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky Pořadové číslo: 4 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje jeho

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Využívání Open Source programů

Využívání Open Source programů VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Využívání Open Source programů Projekt je financován Evropskou unií a rozpočtem ČR Autorský tým: Ing. Jiří Král Ing. Zdeněk Štibinger Mgr. Petr Fuchs Obsah OBSAH...3

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

Pořadové číslo: 12. 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Pořadové číslo: 12. 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Pořadové číslo: 12 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Výtvarná výchova 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II.

Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. Tato příloha řeší rozpracování následujících vzdělávacích programů: 1. Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. 2. Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Principy Strukturálních fondů EU Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA

ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA Autoři: Čestmír Štuka, Tomáš Nikl Centrum podpory elektronické výuky 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze OBSAH 1. Rozvoj e-learningu na 1. LF UK Praha 2.

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ Kurz DVPP Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ Vzdělávací program Doprava hrou na ZŠ Pořadové číslo: 24 1. Název vzdělávacího programu: Doprava hrou na ZŠ 2. Obsah podrobný přehled

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009 Tento projekt je spolufinancován

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity V/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Obrázek 1: I-tabule Smart Board v celoobrázkovém režimu

Obrázek 1: I-tabule Smart Board v celoobrázkovém režimu OSOBNOST UČITELE A JEHO KOMPETENCE PRO PRÁCI S INTERAKTIVNÍ TABULÍ Anna Martinková, ČR Abstract Teachers need to acquire skills for working experience, which aim to competences of using interactive boards

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Přílohy: Publikační činnost:

Přílohy: Publikační činnost: Mgr. Radek Maca Kontakt Bydliště: Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 mobil: 774 696 160 e-mail: rama@inforama.cz stránky: http://www.inforama.cz, http://www.evzdelavani.net Zaměstnání: Gymnázium

Více

Představení 5 finalistů soutěže o nejlepší interaktivní materiál pro SMART Board Ukončení konference s losováním o ceny

Představení 5 finalistů soutěže o nejlepší interaktivní materiál pro SMART Board Ukončení konference s losováním o ceny Program: 7 8 10 8 9 25 10 9 10 20 05 10 11 15 00 11 12 05 50 12 12 Registrace účastníků Úvod a zahájení konference 1. blok náslechů (12 osob) a (25-50 osob) 2. blok náslechů a 3. blok náslechů a 4. blok

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov. Tato prezentace

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Pořadové číslo: 1. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce matematiky

Pořadové číslo: 1. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce matematiky Pořadové číslo:. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce matematiky 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2015 2017-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (SRPEN 2015 SRPEN 2017) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 155 155 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ Určeno pro E-learningový kurz: Rozvoj andragogických a metodologických znalostí lektorů dalšího vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V JMK CZ.1.07/3.2.04/01.0045

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Informatika a výpočetní technika 1 Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Úvod Základní informace Podmínky zápočtu, docházka Pravidla chovaní v PC učebně Náplň cvičení EXCEL

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Představení projektového záměru:

Představení projektového záměru: Představení projektového záměru: (pracovní název) Vzdělávací systém pedagogů základního a středního školství Plzeňského kraje pro získání nezbytných ICT kompetencí v oblasti aplikace moderních informačních

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Interaktivní tabule SMART Notebook

Interaktivní tabule SMART Notebook Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 Interaktivní tabule

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí:

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí: Výzva č. 18, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 18 pro příjem projektových ţádostí ostatních (IPo) vyhlášena 29. března

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 V Kovářově 5. 1. 2011 Zpracoval: L.Mandovec - 1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (leden 2011 leden 2013) 1.1 POČET ŽÁKŦ

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD Metodika Zpracoval: Ing. Miroslav Hrdý srpen 2009 Mezi hlavní cíle tohoto modulu patří zejména

Více