INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE"

Transkript

1 POPIS VZDĚLÁVACÍHO KURZU INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE OSTRAVA 2010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Středisko vzdělávání

2 Obsah 1 Popis vzdělávacího kurzu Název vzdělávacího kurzu Vzdělávací cíl Forma a hodinová dotace Obsah podrobný přehled témat výuky, anotace, dílčí hod. dotace Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny Plánové místo konání Materiální a technické zabezpečení Odborný garant Způsob vyhodnocení akce Finanční kalkulace: Přehled lektorů, podrobné informace o kvalifikaci a praxi Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference:

3 1 Popis vzdělávacího kurzu 1.1 Název vzdělávacího kurzu Interaktivní tabule ve výuce 1.2 Vzdělávací cíl Umět využívat interaktivní tabuli ve výuce jako materiálně didaktického prostředku k účinnějšímu dosažení stanovených cílů výuky. Dílčí cíle (co budou učitelé umět): ovládat interaktivní tabulí podle jejich technických moţností a vhodně je didakticky vyuţívat ve výuce; vytvářet vlastní učební pomůcky a znát didaktické moţnosti jejich tvorby pomocí software interaktivní tabule; vhodně volit vyučovací metody a organizační formy výuky s interaktivní tabulí. Metodicky je kurz veden ve 3 vyučovacích blocích. Podstatná část je realizována praktickými činnostmi přímo u interaktivní tabule tak, aby učitelé, pro které je vzdělávací kurz určen, získali dovednosti vyuţívat interaktivní tabuli ve výuce a inovovali tak vzdělávání ţáků/studentů. Jednotlivé praktické lekce kurzu práce s interaktivní tabulí jsou podpořeny videovýukou Media Site, dostupnou z Internetu, ukázka: c_bila_tabule/supportingfiles/viewerwm7.html Z kurzů doposud jiţ realizovaných v rámci projektů se osvědčilo podpořit naplnění vzdělávacích cílů následujícími výukovými materiály. Výukové materiály: Distanční opora: Tvorba učebních pomůcek pomocí interaktivní tabule Smart Board (zpřístupněné pro účastníky kurzu na Internetu). Videovýuka Media Site: z výuky u interaktivní tabule dostupné na Internetu. Pracovní listy: I. III. díl vytvořených učebních pomůcek pro interaktivní tabuli, které lze snadno upravit pro vlastní potřeby výuky dostupné z Internetu. 1.3 Forma a hodinová dotace Struktura učebního programu v kurzu je uvedena v tabulce č. 1. Tabulka č. 1: Struktura učebního programu v kurzu Blok Téma hod: 1. Prezenční část: Představení i-tabule v podmínkách ped. praxe 4 h 2. Prezenční část: Rozvoj specifických kompetencí pro práci s i-tabulí 4 h 3. Prezenční část: Tvorba vlastních výukových materiálů k předmětu, workshop 4 h Celkem: 12 h 3

4 1.4 Obsah podrobný přehled témat výuky, anotace, dílčí hod. dotace V tabulce č. 2 je uveden podrobný učební plán kurzu rozdělený do 3 vyučovacích bloků. Ke kaţdému bloku je uvedena anotace / název hlavního tématu / dílčí témata a jejich hodinové dotace / čemu by se měli účastníci kurzu naučit. Tabulka č. 2: Podrobný učební plán kurzu 1. BLOK: Představení interaktivní tabule v podmínkách pedagogické praxe: Anotace: Vstupní blok je pro účastníky kurzu důleţitý pro odstranění bariéry, která vzniká u nezkušených uţivatelů z obav náročnosti příprav nových učebních pomůcek speciálně pro i-tabuli. Blok výuky probíhá u i-tabule. Účastníci kurzu se naučí pouţívat i-tabuli běţným způsobem jako bílou tabuli bez náročnosti na přípravu. Nácvik výuky s i-tabulí pomocí situační metody vhodnou volbou organizačních forem a vyučovacích metod. Srovnání prezentací PowerPoint a Smart Notebook., význam interaktivity. Ukázky hotových výukových materiálů, programů dostupných na Internetu. Nácvik ovládání nastavení i-tabule pro pohodlnou práci. Realizace kurzu: - v učebně přímo před interaktivní tabulí. Budete umět: - ovládat i-tabuli jako běţnou bílou tabuli, uloţit soubor Smart Notebook, - importovat dříve vytvořené výukové materiály, exportovat vytvořené soubory do běţně pouţívaných formátů pdf., ppt, html, jpg apod, - vhodně volit organizační formy výuky a vyučovací metody ve výuce s i-tabulí a chápat rozdíl mezi prezentacemi PowerPoint a Smart Notebook a význam interakt. - didakticky vyuţívat nástroje i-tabule pro zvýšení pozornosti ţáků (reflektor, stínování a digitalizace obrazovky, lupa, kouzelné pero a pero rozpoznávaní tvarů), - didakticky vyuţívat vrstvy zápisu inkoustem při práci na Internetu a ve výukových programech, orientovat se v programech Fraus aj. pro i-tabule, - vytvářet videozáznamy z činností realizovaných na i-tabuli, vyuţívat ve výuce nebo k samostudiu. Prezenční výuka: a) I-tabule jako bílá tabule - ovládání i-tabule jako běţné bílé tabule, ukládání souboru Smart Notebook, import dříve vytvořených materiálů, export do známých souborů, - kalibrace i-tabule a ovládání nastavení, moţnosti ozvučené klávesnice apod. - další nástroje i-tabule, které umoţňují zvýšit motivaci ţáků/studentů. b) Interaktivní výuka - pojem interaktivita, srovnání prezentací PowerPoint a Smart Notebook, - ukázky interaktivních prezentací, nácvik praktických situací z výuky. c) Výuka situační metodou - organizační formy výuky a vyučovací metody při práci s i-tabulí, vyuč. styl. d) Využití Internetu - ukázky dostupných výukových materiálů, programů (Fraus), apletů, animací, - práce s videozáznamy jako učebními pomůckami. Řízené distanční sebevzdělávání: Vyzkoušení i-tabule v praxi - asimilace získaných dovedností do pedagogické praxe Celkem dílčích hodin: 1 h 1 h 1 h 1 h 4 h 4

5 2. BLOK: Rozvoj specifických kompetencí pro práci s i-tabulí Anotace: Účastníci kurzu si zdokonalí práci s i-tabulí v reţimu psaní a dotyku. Vyzkouší si psaní s popisovači i vlastní rukou. Získají dovednosti pro nastavení i-tabule a přizpůsobení vlastním potřebám. Zdokonalí se při pouţívání nástrojů a dalších moţností i-tabule z didaktického hlediska vyuţití. Vyzkouší si také moţnosti instalace a aktualizace software i-tabule, coţ je nezbytné zejména pro přípravu na výuku na svém osobním počítači. Získají dovednosti pro vytváření vlastních výukových materiálů pomocí galerií obsaţených v software pro i- tabuli se zaměřením na interaktivní a multimediální objekty jako hotové učební pomůcky, které lze snadnou upravit pro vlastní potřeby. Do svého předmětu si budou vytvářet vlastní výukové materiály. Realizace kurzu: - práce na počítači pro kaţdého účastníka kurzu, instalace software pro i-tabuli na také na počítačích. Budete umět: - ovládat i-tabuli dotykem a psát všemi způsoby (Smart Notebook, Smart Aware Toolbar, vrstva zápisu inkoustem), - nastavit si i-tabuli pro své potřeby například u chování vrstvy inkoustem, při nastavení popisovačů, kalibrace i-tabule, nastavení klávesnice a její vyuţívání ve výuce, - instalovat software i-tabule a aktualizovat jej na svém osobním počítači pro moţnost přípravy na svém osobním počítači pro moţnost vlastní přípravy na výuku (produktový klíč, licenční ujednání), - ovládat a vhodně didakticky vyuţívat Další nástroje Smart (i-tabule), které usnadňují výuku, motivují ţáky/studenty, - vytvářet vlastní výukové materiály a učební pomůcky pomocí software i-tabule s vyuţitím galerie. Prezenční výuka: a) Zdokonalení v používání režimu psaní a dotyku - psaní na i-tabuli v celoobrázkovém reţimu aplikace Smart Notebook, - psaní na i-tabuli v aplikacích Word, Excel, PowerPoint a ukládání, - psaní ve vrstvě zápisu inkoustem s didaktickým vyuţitím ve výukových programech a na Internetu, psaní po i-tabuli vlastními prsty, - nácvik praktických situací, které mohou nastat ve výuce, pohyb před i-tabulí, postoje bez překáţení výhledu ostatním b) Instalace a aktualizace software i-tabule pro osobní počítač (přípravy) - produktový klíč, licence, Admin tools, - nastavení hardware a dalších moţností i-tabule nastavení tloušťky a barev popisovačů, chování vrstvy zápisu inkoustem, tlačítek na okraji i-tabule d) Rozvoj dovedností pro práci se software i-tabule - tvorba učebních pomůcek a výukových materiálů pomocí hotových objektů v galeriích, - didaktické vyuţití moţností kouzelného pera, rozpoznávání tvarů atd., zdokonalení v jejich praktickém vyuţívání, matematické funkce a geometrické nástroje v aplikaci SN Math Tools, - importy, exportů *.ppt, pdf, html, obrazové formáty atd. Pracovní listy *.pdf. - nové matematické funkce a geometrické nástroje v aplikaci SN Math Tools, - didaktické vyuţití nástrojů vodorovného menu v učebních pomůckách, práce s tabulkami a vtahování obrázků a textů do buněk tabulky didaktické vyuţití v učebních pomůckách - svislé menu: stránky, galerie, přílohy, vlastnosti při tvorbě výukových materiálů. Zaměření na tvorbu hypertextových a hypermediálních odkazů, práce s přílohami, - moţnosti nastavení objektů ve výukových materiálech zaměření na odkazy, zvuky MP3, nekonečný klonovač, uzamknutí a povolení přesunu, pořadí objektů tak, aby byly didakticky vyuţity ve výukových materiálech, Řízené distanční sebevzdělávání: Videovýuka samostudium podpořené videovýukou ukázky z činností na i-tabli, např. praktická lekce Celkem dílčích hodin: 0,5 h 0,5 h 3 h 4 h 5

6 3. BLOK: Tvorba vlastních výukových materiálů do předmětu výuky, workshop Anotace: V tomto vyučovacím bloku se účastníci kurzu zdokonalí v moţnostech tvorby učebních pomůcek v aplikaci Smart Notebook. Do svého vyučovací předmětu si vytvoří vlasntí výukové materiály tak, aby obsahovaly odkazy na přílohy, zvuky, videa, pracovní listy apod. Naučí se vytvářet odkazy na Internet, ale i snímky v souboru nebo přílohy různých typů tak, aby z nich bylo moţné vytvářet multimediální projekty. Ke své práci budou pouţívat bohaté nabídky galerií, zejména flash objektů, připravených učebních pomůcek, které lze snadno upravit. Předání osvědčení (certifikátu) úspěšným absolventům kurzu. Realizace kurzu: - práce na počítači pro kaţdého účastníka kurzu, v závěru prezentace před i-tabulí workshop. Budete umět: - ovládat nástroje aplikace Smart Notebook (vodorovné i svislé menu, moţnosti nastavení objektů) pro tvorbu vlastních výukových materiálů, - orientovat se v galeriích Základy pro pedagogy a pouţívat objekty v učebních pomůckách, - upravovat učební pomůcky pro svůj předmět výuky tj. flash objekty v galerii Lesson Acitivity Toolkit, - umět vyhledávat objekty v galeriích podle klíčových slova, - propojit více souborů do jedné interaktivní prezentace s vyuţitím práce s přílohami (pdf, doc, exe, pps atd.) a hypertextovými a hypermediálními odkazy, - pracovat se zvuky MP3 a vytvářet vlastní ozvučené objekty ve svých prezentacích. Prezenční výuka: a) Smart Notebook vodorovné menu nástrojů - ovládání nejen po technické stránce, ale z pohledu didaktického vyuţití, úpravy nástrojů, - práce s tabulkami a stínování buněk s jejich didaktickým vyuţitím. b) Smart Notebook svislé menu ovládání možností - práce se stránkami, jejich pojmenování, přesouvání, ukládání do vlastní galerie - nastavovat pozadí stránek interaktivních prezentací, nahrávání stránek s činnosti na i-tabuli, - práce s přílohami, jejich vkládání a vyuţívání při tvorbě multimediálních projektů v učebních pomůckách, práce se zvuky a ozvučením objektů například zadání úkolů apod. (Audacity), - orientace v galeriích Základy pro pedagogy: statické obrázky, ozvučené objekty, interaktivní a multimediální objekty a jejich praktické vyuţívání, - vytváření vlastních flash učebních pomůcek pomocí galerie Lesson Activity Toolkit, didaktické vyuţití při tvorbě učebních pomůcek, vyhledávání objektů v galeriích a vytváření svého obsahu. a) Vytváření základů pro interaktivní prezentaci, workshop - úvodní snímek, odkazy na další snímky a návrat zpět, odkazy, přílohy, tvorba interaktivní prezenacte projekt propojící všechny výukové materiály, vyzkoušení situačními metodami, - vloţení příloh do aplikace Smart Notebook s ohledem na její moţnosti například u prezentace PowerPoint vloţit zvuky *.wav přímo do moţností efektů objektů, aby byly spustitelné se zvukem b) Zvuky MP3, jejich tvorba a vkládání do objektů Smart Notebooku - seznámení s programem Audacity, staţení z Internetu, - tvorba zvuků MP3 v programu Audacity, didaktické vyuţívání zvuku v učebních pomůckách. c) Něco pro pokročilé - vkládání videosouboru flash (*.flv) a souboru flash (*.swf), konvertování *.avi do *.flv, - importování souborů *.flp (konkurenční tabule Activ Board) do aplikace SN, importy *.xls, Řízené distanční sebevzdělávání: Pracovní listy I. III. díl - samostatná tvorba učebních pomůcek z galerie Lesson Activity Toolkit pomocí Pracovních listů (Aktivity, Hry, Nástroje) dostupné na Internetu: Celkem dílčích hodin: Celkem vyučovacích hodin v kurzu: 0,5 h 1 h 2h 0,5h 4 h 12h 6

7 1.5 Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny Doporučený počet 12, na domluvě Kurz je určen všem účastníkům základních a středních škol případně vysokých škol, kteří mají zájem pracovat s interaktivní tabulí a vytvářet vlastní učební pomůcky vyuţívající moţností interaktivní tabule a tím inovovat vzdělávání ţáků/studentů. Je poţadována základní znalost práce s počítačem tj. ovládání počítače v prostředí operačního systému Windows (práce se soubory a sloţkami, ukládání, přejmenování) a základní znalosti pro práci s textem, obrázkem. Výhodou jsou zkušenosti s vytvářením prezentací PowerPoint, ale není podmínkou. 1.6 Plánové místo konání Přímo na školách, kde působí učitelé u interaktivní tabule nebo podle dohody v multimediální počítačové učebně s interaktivní tabulí na VŠB TU v Ostravě Porubě 1. vyučovací blok probíhá přímo před i-tabulí 2. a 3. vyučovací blok je realizován tak, aby učitelé mohli pracovat na počítači nebo notebooku, na kterém je nainstalován software interaktivní tabule (nejlépe Admin tools, který obsahuje všechny součásti software stejně jako u interaktivní tabule). 1.7 Materiální a technické zabezpečení Učebna: Podle dohody můţe být kurz realizován ve vybavené multimediální počítačové učebně s interaktivní tabulí na VŠB TU v Ostravě Porubě nebo přímo na školách, kde se nachází interaktivní tabule a také je umoţněna výuka na počítačích nebo noteboocích pro jednotlivé účastníky kurzu. Interaktivní tabule: Typ tabule: Smart Board Kurz je přizpůsoben výuce na i-tabuli Smart Board, je však moţné domluvit realizaci kurzu i na jiném typu interaktivní tabule. Po vzájemné dohodě bude přizpůsoben obsah kurzu. Podpora výukových materiálů v podobě nabízené distanční opory, videovýuky a Pracovních listů pro tvorbu učebních pomůcek je však určena pouze na i-tabule Smart Board. Proto výuku na jiné konkurenční tabuli konzultujte s garantem kurzu (kap. 1.8) nejlépe telefonicky, je nezbytné před konáním kurzu poslat instalační soubory interaktivní tabule pro lektora kurzu pro dočasné působení v organizaci, která poţaduje školení (licence umoţňuje). Pro konzultaci si připravte informace: 1. Jaký vlastníte typ interaktivní tabule a software (kurzívou je uvedena naše charakteristika): Smart Board software Smart Notebook: umožňuje vytvářet učební pomůcky z předem připravených hotových interaktivních a multimediálních objektů (Flash), které jsou obsažené v galeriích a lze je snadno upravit pro potřeby výuky vlastního předmětu. Nastavení akcí pro objekty jsou v omezené míře ve srovnání se software i-tabule Activ Board, protože jsou nahrazeny již předem připravenými učebními pomůckami v galeriích Lesson Activity Toolkit. Activ Board software Inspire nebo Activ Studio3: umožňuje nastavit velké množství akcí a vlastností k objektům (obrázkům, textům), které lze vytvořit v programu Inspire (v angličtině nejnovější verze) nebo Activ Studio3 (v češtině předchozí verze před Inspire), má 7

8 rozsáhlou galerii obrázků přizpůsobených českému prostředí, chybí však hotové interaktivní a multimediální objekty jako u předchozí i-tabule Smart Board, tyto objekty si zčásti mohou vytvořit uživatelé sami, jsou-li zkušenými tvůrci těchto objektů Další typy i-tabulí: Interwrite Board software InterWrite Workspace; E-beam software ebeam Interact; ONFinity Edu Ribbon; Hitachi Star Board atd. 2. Školení proběhne na jiném typu i-tabule neţ je Smart Board. Budete poţadovat výuku s ovládáním vašeho typu i-tabule, ale tvorbu výukového materiálu chcete vyuţít pomocí software Smart Notebook licenci je moţné domluvit pro pouţívání na konkurenční tabuli. Výukové materiály pro výuku s interaktivní tabulí Smart Board: Distanční opora: Tvorba učebních pomůcek pomocí interaktivní tabule Smart Board (zpřístupněné pro účastníky kurzu na Internetu). Videovýuka Media Site: z výuky u interaktivní tabule dostupné na Internetu. Pracovní listy: I. III. díl vytvořených učebních pomůcek pro interaktivní tabuli, které lze snadno upravit pro vlastní potřeby výuky dostupné z Internetu. Softwarové vybavení pro výuku s interaktivní tabulí Smart Board: Instalace software včetně nejnovějších aktualizací pro interaktivní tabuli a zároveň pro jednotlivé počítače nebo notebooky pro individuální práci účastníků kurzu tak, aby se účastníci kurzu mohli naučit pracovat se software, který je nainstalován na i-tabuli (nestačí jen Smart Notebook) ve stejných podmínkách. Poţadavky na instalaci na jednotlivé osobní počítače (notebooky): Admin tools software Smart Board, který obsahuje všechny součásti pouţívané na interaktivní tabuli, ale i na osobním počítači, který slouţí k přípravě i v domácím prostředí, zajistit pro instalaci přístup k produktovému klíči pro účastníky kurzu podle licenční ujednání uvedeného v odstavci 2. 2 v Nápovědě o aplikaci Smart Notebook*, tak, aby mohli nainstalovat potřebný software také na osobním počítači (* osoby, jeţ mají vztah k organizaci (pracovní, studijní), si mohou nainstalovat tuto aplikaci také na svém osobním počítači), zajistit aktualizace galerii objektů v Lesson Activity Toolkit a Základy pro pedagogy, zajistit instalaci Adobe Flash Player 10 pro přehrávání flash objektů z galerie. 8

9 1.8 Odborný garant Mgr. Anna Martinková, PhD Způsob vyhodnocení akce Průběţná pravidelná kontrola vzdělávacího kurzu bude zabezpečena garantem kurzu. Spokojenost účastníků kurzu s celkovou organizací, včetně výkonů lektorů bude organizátorem zjišťována v anonymních písemných dotaznících. Lektorem bude vedena prezenční listina o účasti přihlášených zájemců o kurz a bude vedena o kurzu řádná evidence všech dokladů (o obsahu zrealizované výuky podle učebního programu, včetně vyplněných anonymních dotazníků účastníky kurzu, hospitačních záznamů apod.). Kurz bude v závěru vyhodnocen na základě získaných podkladů (dotazník, prezenční listiny, další dokumenty) a archivován, případné skartování proběhne ve smyslu platných státních norem. Naplnění stanovených cílů kurzu, úroveň a zhodnocení úspěšnosti účastníků, kteří se aktivně zúčastňovali přímé výuky, bude v závěru kurzu ověřena při prezentaci vlastních vytvořených výukových materiálů realizovaných v rámci kurzu u kaţdého účastníka. Dotazníkové šetření Na závěr projektu bude účastníkům kurzu předloţen dotazník zaměřený na spokojenost s náplní kurzu, jeho tematickým obsahem, způsobem organizace kurzu, zhodnocení odbornosti lektora, jeho vést kurz, srozumitelnost jeho komunikace apod., Prezentace zadaného úkolu a jeho zhodnocení Zhodnocení vlastních vytvořených učebních pomůcek v rámci kurzu. Závěrečná prezentace před ostatními účastníky kurzu. Cenná je inspirace a zkušenost z předvedení vytvořeného úkolu učební pomůcky pro interaktivní tabuli předvedení vyuţití v pedagogické praxi, která je simulována v rámci kurzu Finanční kalkulace: Poskytuje vedoucí Střediska vzdělávání při VŠB TU v Ostravě Porubě: Ing. Petr Červenka

10 2 Přehled lektorů, podrobné informace o kvalifikaci a praxi Mgr. Anna Martinková, PhD. Současná pozice a působiště Odborný asistent na Katedře informačních a komunikačních technologií na Pedagogické fakultě OU, Ostrava Odborné zaměření (přednášené předměty): Inovace informačních technologií ve vzdělávání Počítačem podporovaná výuka Vzdělávací technologie Aplikační software pro výuku Softwarové inţenýrství a pedagogický software Tvorba a uţití didaktických médií Didaktika alternativních forem vzdělávání Vědeckovýzkumná činnost Rozvoj kompetencí učitelů vytvářet učební pomůcky vyuţívající moţností interaktivní tabule ( v rámci dizertační práce) Tabulka č. 3: Přehled praxe 2009 dosud Katedra informačních a komunikačních technologií, Pedagogická fakulta OU, Ostrava (odborný asistent) Středisko vzdělávání při TU VŠB, Ostrava, vzdělávací kurzy: 2005 dosud Interaktivní tabule ve výuce, ICT ve vzdělávání, ICT gramotnost, Instalace a správa redakčních systémů Postnuke, Moodle (lektor) Základní škola, do roku 2001 výuka na 1. stupni, do roku 2009 výuka předmětů: Informatika, Programování, Hudební výchova, Výtvarná výchova na 2. stupni (učitelka, vedoucí metodik pro 1. stupeň, poté ICT koordinátor, administrátor webových stránek a správce sítě Windows Serveru 2003) Tabulka č. 4: Dosažené vzdělání PhD. Doktorandské studium oborové didaktiky, Katedra techniky a informačních technologií Pedagogické fakulty UKF, Nitra Specializační studium koordinátor Informačních a komunikačních technologií, TU VŠB, Ostrava Rozšiřující studium učitelství Informatiky a výpočetní techniky pro SŠ (ZŠ), Přírodovědecká fakulta OU, Ostrava Mgr. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na pracovní a technickou výchovu, Pedagogická fakulta OU, Ostrava 1986 Střední pedagogická škola, Havířov, obor vychovatelství 10

11 Publikační činnost vztahující se k problematice kurzu, citace: Kapitola v odborné knize: MARTINKOVÁ, A. Interaktivita a její vyuţití při tvorbě učebních pomůcek vyuţívajících moţností i-tabule: Monografie z mezinárodní konference. 1.Olomouc: VOTOBIA Olomouc, s monografie. ISBN Článek ve sborníku: MARTINKOVÁ, A. Interactive ICT and Media Site Video Tutorials in Education s [ ]. ISBN MARTINKOVÁ, A. Osobnost učitele a jeho kompetence pro práci s interaktivní tabulí s [ ]. ISBN MARTINKOVÁ, A.; OŢVOLDOVÁ, M. Stratégia integrovaného e-learningu vo výučbe kmitov prostredníctvom interaktívnej tabule. Košice: Equilibria, s.r.o., s [ ]. ISBN MARTINKOVÁ, A. Interaktivní učební pomůcky v technické výchově [ ]. ISBN MARTINKOVÁ, A. Pracovní listy pro tvorbu učebních pomůcek vyuţívajících interaktivní tabuli Smart Board s. 32. [ ]. ISBN MARTINKOVÁ, A. Osobnost učitele a jeho kompetence pro vytváření učebních pomůcek pomocí interaktivní tabule [ ]. ISBN MARTINKOVÁ, A. Interaktivní ICT ve vzdělávání a rozvoj kompetencí s videovýukou Media Site. CopyCentrum PowerPrint, Praha 6: Czech University of Life Sciences Prague, s [ ]. ISBN MARTINKOVÁ, A. Návrh systému rozvoje kompetencí pro práci s i-tabulí s [ ]. ISBN MARTINKOVÁ, A. Vyuţití interaktivní tabule v technické výchově a informatice s [ ]. ISBN MARTINKOVÁ, A. Rozvoj kompetencí učitele vytvářet učební pomůcky vyuţívající moţnosti interaktivní tabule s. 19. [ ]. ISBN Prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy bez publikací ve sborníku): MARTINKOVÁ, A. Prezentace: Praktické ukázky k přednášce, jak vytvářet učební pomůcky. Kysucké Nové Mesto: [ ]. MARTINKOVÁ, A. Prezentace: Rozvoj kompetencí učitele vytvářet učební pomůcky pomocí interaktivní tabule. Kysucké Nové Mesto: P-MAT, n. o.. [ ]. Učební texty, skripta, výukové programy, příručky: MARTINKOVÁ, Anna. Tvorba učebních pomůcek pomocí interaktivní tabule Smart Board. Ostrava: Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/ , s. MARTINKOVÁ, Anna. Interaktivní tabule - E-learning kurz. OU Ostrava, ESF projekt č. CZ.1.07/1.3.05/ : Projekt Další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů - 11

12 lektorování dlouhodobého kurzu, modul B. Dostupné on-line na MARTINKOVÁ, Anna. Videovýuka - teoretické lekce z kurzu i-tabule. TU VŠB Ostrava Poruba: MARTINKOVÁ, Anna. Videovýuka - praktické lekce z kurzu i-tabule. TU VŠB Ostrava - Poruba: MARTINKOVÁ, Anna. Zoner GIF Animátor a jeho uplatnění ve výuce. Ostravská univerzita v Ostravě: Číslo ESF projektu: CZ / /0104, s. 2.1 Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference: Tabulka č. 5: Lektorská činnost v projektech v oblasti interaktivních tabulí Synergie spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ, registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/ , autor workshopu a tvůrce distanční opory: Tvorba učebních pomůcek pomocí interaktivní tabule Smart Board. Ostrava. Počítačem podporovaná výuka v přírodovědných předmětech, registrační číslo projektu CZ.1.07./1.3.05/ , lektor kurzu Počítačem podporovaná výuka se zaměřením na interaktivní tabuli v přírodovědných předmětech v rámci modulu B: Tvorba a vyuţití multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce přírodovědných předmětů. Ostrava. Interaktivní výukou ke splnění Školního vzdělávacího programu, registrační číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/ , školení učitelů pro práci s interaktivní tabulí a tvorbou výukových materiálů, poradenská činnost při zpracování zadávací dokumentace, členství v hodnotící komisi výběrového řízení veřejné zakázky. Ostrava Zábřeh. Interaktivní projekční technika, registrační číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/ , školení v kurzech: Obsluha interaktivní projekční techniky; Obsluha a vyuţívání hlasovacích zařízení; Tvorba výukových materiálů pro interaktivní tabuli. Frýdek Místek, Lískovec. Moderní prostředí pro moderní vyučování, projekt ESF, školení v kurzech: Vyuţívání interaktivní tabule ve vyučovacím procesu; Kompetence pro práci s interaktivní tabulí; Interaktivní učební pomůcky ve výuce, Inovativní metody a formy práce s interaktivní tabulí. Klimkovice. Modernizace ZŠ Pustá Polom s důrazem na aplikaci moderních výukových metod, reg. č. projektu CZ.1.10/4.1.00/ , školení učitelů pro práci s i-tabulí a tvorbou výukových materiálů, členství v hodnotící komisi výběrového řízení veřejné zakázky, zpracování expertních posudků k i-tabulím. Pustá Polom. 12

Profesní životopis Anna Martinková

Profesní životopis Anna Martinková Profesní životopis Anna Martinková Osobní informace: Získané tituly: Mgr., PaedDr., PhD. Datum narození: 23. 10. 1967 Místo narození: Karviná Ráj, ČR Bydliště: ul. Ciolkovského 624, Karviná Ráj, 734 01

Více

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD.

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. OSTRAVA, LEDEN 2010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Přihláška do kurzu. Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů).

Přihláška do kurzu. Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů). Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů). Kurzy budou otevřené po přihlášení minimálního počtu účastníků (uvedeno vždy u příslušného kurzu). U každého kurzu je uveden celkový počet hodin

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Obrázek 1: I-tabule Smart Board v celoobrázkovém režimu

Obrázek 1: I-tabule Smart Board v celoobrázkovém režimu OSOBNOST UČITELE A JEHO KOMPETENCE PRO PRÁCI S INTERAKTIVNÍ TABULÍ Anna Martinková, ČR Abstract Teachers need to acquire skills for working experience, which aim to competences of using interactive boards

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí:

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí: Výzva č. 18, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 18 pro příjem projektových ţádostí ostatních (IPo) vyhlášena 29. března

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD.

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. OSTRAVA, LEDEN 2010 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

METODIKA PRO PŘEDMĚT TVORBA A SPRÁVA WWW STRÁNEK

METODIKA PRO PŘEDMĚT TVORBA A SPRÁVA WWW STRÁNEK CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova METODIKA PRO PŘEDMĚT TVORBA A SPRÁVA WWW STRÁNEK 2009 Mgr. Jan Kubrický M E T O D I K A P Ř E D M Ě T U Zaměření a cíle předmětu

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 18. - INFORMATIKA Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie - Informatika 1. CHARAKTERISTIKA

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

SPOLUPRÁCE VYSOKÉ ŠKOLY SE ZÁKLADNÍMI A STŘEDNÍMI ŠKOLAMI PŘI INTERGRACI INTERAKTIVNÍ TABULE DO VZDĚLÁVÁNÍ

SPOLUPRÁCE VYSOKÉ ŠKOLY SE ZÁKLADNÍMI A STŘEDNÍMI ŠKOLAMI PŘI INTERGRACI INTERAKTIVNÍ TABULE DO VZDĚLÁVÁNÍ SPOLUPRÁCE VYSOKÉ ŠKOLY SE ZÁKLADNÍMI A STŘEDNÍMI ŠKOLAMI PŘI INTERGRACI INTERAKTIVNÍ TABULE DO VZDĚLÁVÁNÍ Anna Martinková anna.martinkova@osu.cz Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra informačních

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Softwarová konfigurace PC

Softwarová konfigurace PC Softwarová konfigurace PC EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.20 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6.

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6. Inovací výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu:

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Biologie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 V Kovářově 5. 1. 2011 Zpracoval: L.Mandovec - 1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (leden 2011 leden 2013) 1.1 POČET ŽÁKŦ

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Metodika Zpracoval: Ing. Jan Tihon Srpen 2009 Metodika pro předmět: Modul 2 - Používání

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 4. - INFORMATIKA Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie - Informatika 1. CHARAKTERISTIKA

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967

získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967 Obchodní akademie, Sokola Tůmy 12, 737 01 Český Těšín, příspěvková organizace získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967 O které kurzy

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

TVORBA STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ Z MATEMATIKY I S VYUŽITÍM INTERAKTIVNÍ TABULE

TVORBA STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ Z MATEMATIKY I S VYUŽITÍM INTERAKTIVNÍ TABULE TVORBA STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ Z MATEMATIKY I S VYUŽITÍM INTERAKTIVNÍ TABULE Radka Hamříková Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB TU Ostrava Abstrakt: Jak vytvářet studijní materiály s využitím

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

Tvorba elektronických učebnic

Tvorba elektronických učebnic Projekt Tvorba elektronických učebnic Ing. Jiří Sumbal VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, příspěvková organizace sumbal@voskop.cz Základní údaje o projektu: Název projektu: Číslo projektu: Název operačního programu:

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

ICT plán. na roky 2015 a 2016

ICT plán. na roky 2015 a 2016 ICT plán na roky 2015 a 2016 1 Úvod ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 30799/2005-551. ICT plán je zpracován na období 2 let. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola

Více

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ Určeno pro E-learningový kurz: Rozvoj andragogických a metodologických znalostí lektorů dalšího vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V JMK CZ.1.07/3.2.04/01.0045

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Charakteristika kurzu SEB2

Charakteristika kurzu SEB2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEB2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingua Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingua Live o.p.s.

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 11 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Český jazyk. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 8/2012/1.3 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.06/04.0002 Název projektu: ICT kompetence pedagogických

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín Záměry školy v oblasti ICT pro období 2013-2015 Hlavní cíle Zefektivnit výuku s využitím

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0148 Název projektu Šance pro inovace v technických oborech Příjemce Střední

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 1/ Školení Word 2007 základní: - Psaní textu a změna písma - Ukládání a otevírání souborů - Kopírování, vyjmutí a vkládání textu - Způsoby zobrazení dokumentu a znaků - Vkládání

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více