ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013"

Transkript

1 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: , Praha dne: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění stravování žáků a studentů, zaměstnanců a ostatních osob Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník vyhlášená formou užšího řízení Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník, zastoupená statutárním zástupcem ředitele školy Jiřím Kuliševem, vyhlašuje v souladu s 12, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění podlimitní veřejnou zakázku (dále jen veřejná zakázka ) ve formě užšího řízení na zrealizování služeb s názvem Zajištění stravování žáků a studentů, zaměstnanců a ostatních osob Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník. 1. Specifikace a předmět plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby odpovídající číselnému kódu číselníku CPV: poskytování jídel pro školy zabezpečování pohostinských služeb pro školy služby závodních jídelen a zabezpečování pohostinských služeb pro zákazníky Předmětem veřejné zakázky je zajištění stravování žáků a studentů, zaměstnanců a ostatních osob v prostoru k tomuto účelu učenému v Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník, a to formou provozu jídelny s nabídkou menu pro: žáky a studenty školy snídaně, obědy, večeře, ostatní občerstvení, zaměstnance školy obědy, ostatní občerstvení, ostatní osoby ostatní občerstvení. Kantýna (jídelna) včetně zařízení a vybavení se nachází v areálu školy v přízemí budovy A zadavatele a bude předmětem nájemní smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a vybraným uchazečem. Rozsah veřejné zakázky je vymezen předpokládaným množstvím jídel denně: - snídaně 97 jídel, - oběd 160 jídel, - večeře 97 jídel. Celková potencionální kapacita pronajímaného zařízení je cca 354 jídel denně. Zajištění stravování znamená přípravu jídel v nebytových prostorách poskytnutých uchazeči zadavatelem na základě nájemní smlouvy, dále výdej jídel žákům a studentům, zaměstnancům a ostatním osobám, odvoz zbytků, úklid a údržbu pronajatého prostoru v objektu zadavatele. Vyžadovaná doba provozu kantýny (jídelny): Pondělí pátek Pro žáky a studenty: Pro zaměstnance, ostatní osoby: od 7:00 hodin do 20:00 hodin od 7:00 hodin do 20:00 hodin 1

2 Vyžadované složení ranního menu: snídaně, svačina. Vyžadované složení poledního menu: polévka, hlavní jídlo (možnost volby minimálně ze tří jídel každý den ve složení masité. polomasité, bezmasé), dezert/ovoce/zeleninový salát, nápoj (možnost volby minimálně ze dvou nápojů), svačina. Vyžadované složení večerního menu: hlavní jídlo (možnost volby minimálně ze dvou jídel každý den), ovoce/zelenina, nápoj. Vyžadovaná frekvence obměny jídelníčku: Zadavatel vyžaduje garanci obměny minimálně 50% hlavních jídel v rámci nabídky každý měsíc a minimálně 100% hlavních jídel v rámci nabídky každé dva měsíce. Uchazeč je povinen přiložit k nabídce vzorový jídelní lístek celodenního menu pro žáky na první 4 měsíce provozu kantýny (jídelny). Vyžadovaná pestrost kuchyně: Zadavatel vyžaduje, aby v zájmu zajištění pestrosti nabízené kuchyně vybraný uchazeč nabízel vždy alespoň jeden pracovní týden v každém kalendářním měsíci jinou národní kuchyni než kuchyni domácí a to v rozsahu 1 jídlo mezinárodní a 2 jídla z kuchyně domácí. Vyžadovaná garance celodenního provozu ve speciálních případech: Zadavatel vyžaduje, aby vybraný uchazeč garantoval zajištění zvláštního režimu jídelny ve specifických případech předem oznámených zadavatelem v průběhu plnění zakázky, jako jsou předem ohlášené semináře, dny otevřených dveří, mezinárodní návštěvy, kulturní akce a jiné. Zvláštní režim by měl spočívat v zajištění celodenního provozu jídelny (snídaně, oběd, večeře) s možností stravování potřebného množství účastníků takových akcí v rámci celkové kapacity pronajatého zařízení. Podmínkou plnění veřejné zakázky je pronájem nebytových prostor a movitých věcí určených k přípravě a výdeji jídel na základě samostatné smlouvy (příloha č. 4 zadávací dokumentace) a dále provoz bufetu (dále kantýny ) v prostorách pronajatých vybranému uchazeči pro účely plnění zakázky s nabídkou studené a teplé kuchyně, a to každý pracovní den minimálně v době od 7:00 hodin do 20:00 hodin. Dodržení zákonných norem: Uchazeč musí při předmětu plnění zajistit a dodržovat zákonné normy a to zejména Nařízení EP a Rady ES č. 852/2004, Nařízení č. 178/2002, Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví, Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, vyhlášku č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhlášku č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění vyhlášky 107/208 Sb. (vyhláška 107/2005 Sb. stanovuje mimo jiné velikost a sortiment jídel pro školní i závodní stravování). Vybraný uchazeč bude připravovat jídlo dle receptur pro školní stravování. 2

3 2. Doba a místo plnění zakázky Předpokládaný termín uzavření smluvního vztahu: na dva roky Místo plnění: Konzervatoř a Vyšší odborná škola J. Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník, budova A 3. Obchodní podmínky Návrhy smluv, které jsou součástí přílohy této zadávací dokumentace, budou uchazečem vyplněny. Vyplněné návrhy smluv budou podepsané oprávněným zástupcem uchazeče. Chybějící podpis nebo neúplné vypsání smlouvy bude vykládáno jako nesouhlas s obchodními podmínkami zadavatele. Návrhy smluv se budou týkat obchodních podmínek pro zajištění stravování žáků a studentů, zaměstnanců a ostatních osob školy (příloha č. 5 zadávací dokumentace) a dále nájmu nebytových prostor a movitých věcí (příloha č. 4 zadávací dokumentace). Smlouva o zajištění stravování žáků, zaměstnanců a ostatních osob zadavatele Předmětem této smlouvy je zajištění stravování žáků a studentů v souladu s podmínkami stanovenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a současně dodržení finančních limitů a kalorických hodnot stravy v souladu s vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění. Zajištění stravování formou provozu jídelny předpokládá nabídku v souladu s podmínkami této Zadávací dokumentace v cenových relacích: Snídaně 30 Kč Oběd 40 Kč Večeře 35 Kč Cena je včetně DPH, žáci a studenti platí v souladu s právními předpisy pouze cenu potravin. Zbývající část ceny tvoří provozní režie včetně zisku, kterou bude vybraný uchazeč čerpat z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na základě právních předpisů a zvláštní smlouvy uzavřené se zřizovatelem zadavatele, kterým je Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2/2, Praha 1. Podmínkou plnění tohoto závazku je registrace vybraného dodavatele v Rejstříku škol a školských zařízení. Dále je předmětem této smlouvy zajištění stravování zaměstnanců zadavatele v souladu s povinností zadavatele jako zaměstnavatele podle ustanovení 236 zákona č. 262/2006 sb., zákoník práce, v platném znění, v objektu Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, Praha 4, a v souladu s podmínkami stanovenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Místo plnění je totožné s místem plnění zajištění stravování žáků a studentů zadavatele podle výše uvedeného. Zajištění stravování formou provozu jídelny předpokládá nabídku poledního menu (oběda) v souladu s podmínkami této Zadávací dokumentace za předpokládanou cenu celkem 75,--Kč včetně DPH, kterou zaměstnanci uhradí v hotovosti v plné výši nebo ve formě stravenek Ticket Restaurant při zachování výběru ze tří druhů jídel. Dále zadavatel vyžaduje možnost zakoupení pouze polévky nebo hlavního jídla bez polévky dle vykalkulované ceny za jednotlivá jídla. Smlouva o nájmu nebytových prostor a movitých věcí 3

4 Zadavatel poskytne vybranému uchazeči pro realizaci předmětu plnění pronájem prostor pro výdej jídel a provoz kantýny v objektu školy, které se nacházejí v 1. podlaží budovy A Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník. Seznam vybavení a plán pronajímaného prostoru je přílohou této Zadávací dokumentace v návrhu Smlouvy o pronájmu nebytových prostor. Velikost podlahové plochy pronajímaného prostoru je 162,2 m2. Minimální nájem za pronajatou část je ,-- Kč za rok a záloha na teplo a TUV je ,-- Kč za rok. Nad rámec nájemného se vybraný uchazeč smluvně zaváže k úhradě spotřeby elektrické energie dle odečteného stavu na elektroměru a dále na úhradě za svoz komunálního odpadu, na který bude vybraný uchazeč používat vlastní nádobu, kterou si sám smluvně zajistí. V rámci nájmu bude vybraný uchazeč povinen: zajistit a hradit pojištění věcí movitých, které se nacházejí v pronajatých prostorách a slouží výhradně pro realizaci předmětu plnění zakázky, zajistit pojištění odpovědnosti z prováděné činnosti a na odpovědnost za způsobenou škodu zadavateli a třetím osobám při realizaci předmětu plnění zakázky, v průběhu realizace předmětu plnění zakázky zajišťovat úklid a mytí oken na vlastní náklady, dále zajistit kontrolu pronajatých prostor z hlediska platných požárních, hygienických, bakteriologických a pracovně bezpečnostních předpisů, vybraný uchazeč bude zajišťovat svým nákladem drobné opravy a střední opravy v pronajatých prostorách a to vždy se souhlasem pronajímatele, dále bude provádět svým nákladem vnitřní revize a opravy jak vlastního technologického zařízení, tak i na vybavení, které mu zadavatel poskytl k užívání, vybraný uchazeč zajistí na svůj náklad každodenní údržbu věcí předaných zadavatelem do užívání pro realizaci předmětu plnění zakázky, vybraný uchazeč dále zajistí na svůj náklad likvidaci odpadů: komunálního, biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven, jedlého oleje a tuků, zajistí u svých zaměstnanců a dodavatelů zákaz kouření a užívání alkoholických nápojů a omamných látek v areálu zadavatele. Zařízení potřebné pro realizaci plnění předmětu zakázky, které nebude vybranému uchazeči předáno na základě přílohy souboru movitých věcí (příloha nájemní smlouvy), si vybraný uchazeč zajistí sám na vlastní náklad (gastrovybavení). 4. Splnění kvalifikace Uchazeč je povinen prokázat svoji kvalifikaci nejpozději do lhůty stanovené pro podání Žádosti o účast v užším řízení, to je do do 10 hodin (předpokládá se podání žádosti o účast v užším řízení a prokázání kvalifikace v souladu se zákonem a touto Zadávací dokumentací nejpozději ve stanovené lhůtě). Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění: základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a) až h) a j) ZVZ způsobem podle 53 odst. 3 ZVZ, a to předložením originálů nebo úředně ověřených kopií příslušných dokladů nebo originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu se ZVZ. profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) a b) ZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, nebo výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán. Dále předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění uchazeče, kvalifikační předpoklad v tomto rozsahu je možné prokázat předložením prostých (úředně neověřených) 4

5 kopií uvedených dokladů nebo originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu se ZVZ. Uchazeč je dále povinen prokázat, že nejpozději v den, kdy podává žádost o účast v užším řízení, podal žádost uchazeče do Rejstříku škol a školských zařízení vedeného MŠMT, pokud již není uchazeč v tomto rejstříku zapsán, výše uvedený doklad bude opatřen prezenčním razítkem MŠMT v případě osobního podání žádosti nebo bude k tomuto přiložen doklad prokazující doručení této žádosti na MŠMT. technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 2 písm. a) ZVZ, a to předložením významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Významnou službou se pro tyto účely splnění kvalifikace rozumí taková služba, v rámci které uchazeč v posledních třech letech poskytoval plnění stravovacích služeb v rámci hromadného stravování v rozsahu alespoň v průměru 200 jídel denně každý pracovní den po souvislou dobu minimálně 12 měsíců. Přílohou seznamu musí být osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly tyto služby poskytovány veřejnému zadavateli, dále osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, anebo čestné prohlášení uchazeče, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li v současné době podle výše uvedeného od této osoby možné získat toto osvědčení, v tomto případě bude čestné prohlášení obsahovat identifikaci příslušného odběratele a důvod, pro který nebylo možné od něj získat požadované osvědčení. podle 56 odst. 2 písm. e) ZVZ, a to předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče nebo vedoucích zaměstnanců uchazeče nebo osob v obdobném postavení odpovědných za poskytování příslušných služeb, nebo čestné prohlášení o dosaženém vzdělání a délce a povaze odborné praxe vybraných zaměstnanců. 5. Formální požadavky na žádost uchazeče o účast v užším řízení Žádost bude ve formě vyplněného vzoru, který je přílohou č. 1 této Zadávací dokumentace a bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce. Přílohami žádosti budou doklady prokazující kvalifikaci uchazeče. K listinám, které nejsou zcela nebo z části v českém jazyce, bude přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka. Doporučujeme všechny listy žádosti o účast v užším řízení včetně příloh řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou a společně zabezpečit proti možné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněné záměny. Všechny doklady musí být kvalitně vytištěny nebo okopírovány tak, aby byly dobře čitelné. Na žádném dokladu nebudou opravy ani přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Součástí žádosti o účast v užším řízení NENÍ nabídka uchazeče. Uchazeči, kteří splní kvalifikaci, budou následně vyzváni k podání nabídky v souladu s touto zadávací dokumentací. 6. Formální požadavky na zpracování nabídky ( 44 odst. 3 písm. E, ZVZ) Nabídka bude zpracována v jazyce českém v písemné podobě v jednom originálním vyhotovení. Ke všem listinám, které z části nejsou nebo nejsou zcela v českém jazyce, bude přiložen úředně ověřený český překlad. Prvním listem nabídky bude vyplněný krycí list, jehož vzor je přílohou č. 2 této Zadávací dokumentace. Dále budou navazovat další listy nabídky uchazeče obsah nabídky, cenová nabídka podepsaná statutárním orgánem, seznam případných subdodavatelů včetně rozsahu prací, které 5

6 budou zajišťovat, podepsaný formulář Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů, případné další dokumenty a přílohy k podávané nabídce. Doporučujeme všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou a společně zapečetit proti možné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněné záměny. Uchazeč musí v návrzích smluv (viz příloha Zadávací dokumentace) před jejich vytištěním a podepsáním doplnit chybějící údaje o jeho identifikaci a dále údaje vyplývající z jeho nabídky, to je zejména: - v části zajištění stravování pro žáky školy: cenu nabízenou za snídani, oběd, večeři včetně DPH, poměr ceny potravin a režijních nákladů včetně zisku vždy bez DPH a dále s DPH, - v části zajištění stravování pro zaměstnance školy a ostatní osoby: cenu nabízenou za oběd včetně DPH, - v rámci Smlouvy o nájmu nebytových prostor a věcí movitých: přesnou specifikaci předmětu podnikání, nabízenou výši nájemného za nebytové prostory a movité věci bez DPH, nabízenou výši investic za každý rok trvání nájmu bez DPH. Veškeré doklady a prohlášení, u nichž je vyžadován nebo se předpokládá podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče, přičemž oprávnění jednat za uchazeče musí vyplývat buď z přiložených dokladů v rámci prokázání kvalifikačních předpokladů nebo z přiloženého originálu nebo úředně ověřené kopie plné moci. V případě pochybností může zadavatel vyzvat uchazeče dodatečně k doložení oprávnění určité osoby jednat za uchazeče. Všechny doklady musí být kvalitně vytištěny nebo okopírovány, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy ani přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Uchazeč společně s nabídkou předloží dále uvedené přílohy nabídky: plnou moc pro osobu jednající za uchazeče, pokud nejde o uchazeče fyzickou osobu jednající přímo nebo pokud za uchazeče právnickou osobu nejedná statutární orgán, doplněné a podepsané návrhy smluv o zajištění stravy a nájmu nebytových prostor a věcí movitých, vzorový jídelní lístek pro zajištění stravy žáků a studentů na první 4 měsíce provozu kantýny (jídelny). Součástí nabídky ani jejich příloh není dokumentace prokazující kvalifikaci uchazeče, která má být předložena zadavateli již společně s žádostí o účast v užším řízení před podáním nabídky. Nabídka bude odeslána v uzavřené obálce zabezpečené proti otevření označené identifikačními údaji firmy s označením: NEOTVÍRAT Veřejná zakázka s názvem Zajištění stravování žáků a studentů, zaměstnanců a ostatních osob Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník. Nabídka bude doručena na adresu: Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Roškotova 4/ Praha 4 Braník Nabídky je možné podávat nejpozději do do 15:00 hodin. 6

7 7. Varianty nabídek Zadavatel: nepřipouští řešení ve variantách ani v dílčích řešeních Uchazeč: je svou nabídkou vázán minimálně 150 kalendářních dní ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek nemá nárok na úhradu nákladů či výdajů, které vynaložil v souvislosti s veřejnou zakázkou Zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty k této veřejné zakázce způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup na internetové adrese https://kjj.profilzadavatele.cz/. Vítězný uchazeč bude s rozhodnutím zadavatele seznámen písemnou formou, stejnou formou budou seznámeni i vyloučení uchazeči, a to v nejbližším možném termínu v souladu se zákonem. Námitky proti rozhodnutí zadavatele nejsou přípustné. 8. Požadavek na zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude zpracována na jedno celodenní menu pro stravování žáků a studentů a dále na jedno polední menu pro stravování zaměstnanců a ostatních osob. Cena bude uvedena v Kč bez DPH, dále výše DPH a cena celkem včetně DPH. Nabídková cena musí být uchazečem stanovena s ohledem na předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek: Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je celková ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena podle následujících dílčích kritérií: A) nabídková cena pro celodenní menu, nabídková cena pro polední menu. V rámci tohoto kritéria bude hodnocena výše nabídkové ceny za jednotlivý typ menu tak, že čím nižší cena nabídky celkem za menu, tím lepší hodnocení nabídky v rámci tohoto dílčího kritéria. Váha kritéria v rámci hodnocení nabídky: po 15 % pro každý typ menu B) poměr ceny potravin a režijních nákladů včetně zisku v rámci nabídkové ceny. Poměr ceny potravin a režijních nákladů včetně zisku v rámci nabídkové ceny za celodenní menu pro žáky a za polední menu pro zaměstnance a ostatní osoby ukazuje na celkovou očekávanou kvalitu jídla. V rámci tohoto kritéria bude hodnocen uvedený poměr tak, že čím vyšší poměr ceny potravin k celkové nabídkové ceně za celodenní menu pro žáky a čím vyšší poměr ceny potravin k celkové nabídkové ceně za polední menu pro zaměstnance a ostatní osoby (a tedy tím nižší poměr režijních nákladů včetně zisku), tím lepší hodnocení nabídky v rámci tohoto dílčího kritéria. Váha kritéria v rámci hodnocení nabídky: po 15 % pro každý typ menu C) výše závazku k investicím do pronajatých nebytových prostor a zabudovaného zařízení. V rámci článku V. Ostatní ujednání, bod 3 Smlouvy o pronájmu provozovny občerstvení (nájmu nebytových prostor) se vybraný dodavatel zaváže k uskutečnění nevratných investic v určité výši za každý i započatý rok plnění zakázky, která bude stanovena smlouvou a bude vycházet z nabídky uchazeče. Uskutečnění investic bude prokázáno zadavateli fyzickou kontrolou a předložením příslušných dokladů investičních výdajů. Investicemi se rozumí pouze investice do technického zhodnocení nebytových prostor a zařízení a vybavení s nimi souvisejícími, nikoliv do nákupu movitých věcí užívaných v rámci provozu. V rámci tohoto kritéria bude hodnocena výše investice 7

8 nabídnutá uchazečem za každý i započatý rok plnění zakázky, tedy čím vyšší investice, tím lepší hodnocení nabídky v rámci tohoto dílčího kritéria. Váha kritéria v rámci hodnocení nabídky: 10 % D) výše nabízeného nájemného za užívání nebytových prostor a movitých věcí. Na základě článku III. cena nájmu a jeho platba Smlouvy o pronájmu provozovny občerstvení (nájmu nebytových prostor) se vybraný dodavatel zaváže platit nájemné za pronajaté nebytové prostory a movité věci, přičemž minimální nájemné za nebytové prostory je stanoveno na ,-- Kč bez DPH a minimální nájemné za věci movité (MV) je stanoveno na 1,-- Kč bez DPH za kalendářní rok. Uchazeč může nabídnout vyšší nájemné, výše nabídnuté ceny za pronájem nebytového prostoru je dílčím hodnotícím kritériem pro zadání zakázky, to je čím vyšší nabídnuté nájemné, tím lepší hodnocení nabídky v rámci tohoto dílčího kritéria. Váha kritéria v rámci hodnocení nabídky: 25 % pronájem nebytových prostor a 5% nájem MV Nabídky budou hodnoceny na základě níže uvedeného postupu: nabídky budou v rámci každého dílčího kritéria ohodnoceny na stupnici 0 až 100 bodů, nabídka, která bude v daném dílčím kritériu pro zadavatele nejvýhodnější, obdrží za toto kritérium hodnocení 100 bodů. Ostatní nabídky získají takové nižší bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce v rámci tohoto dílčího kritéria, jednotlivá konkrétní bodová ohodnocení v rámci všech jednotlivých dílčích kritérií budou násobena vahou daného kritéria v rámci nabídky jako celku, výsledná bodová ohodnocení za jednotlivá dílčí kritéria po vynásobení vahou daného kritéria budou u každé nabídky sečtena a jako celkově ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena ta, která dosáhne nejvyššího počtu bodů. 9. Podání žádostí o účast v užším řízení, prohlídka místa plnění, podání nabídek Podání žádostí o účast v užším řízení: Uchazeč je povinen podat žádost o účast v užším řízení v souladu s podmínkami této Zadávací dokumentace bodu 5 a zároveň prokázat splnění kvalifikace podle bodu 4 této Zadávací dokumentace nejpozději do do 10:00 hodin. Na základě podaných žádostí zadavatel vyhodnotí splnění kvalifikačních předpokladů všech uchazečů a vyzve ty uchazeče, kteří splnili kvalifikační předpoklady, k podání nabídky tak, že odešle výzvu k podání nabídky elektronickou poštou na ovou adresu uchazeče a dále též doporučenou poštou na uvedenou doručovací adresu v souladu s údaji uvedenými v žádosti nejpozději do do 15:00 hodin. Uchazečům, kteří nesplnili kvalifikační předpoklady, bude stejnou cestou a ve stejném termínu oznámeno vyřazení se sdělením důvodu vyřazení. Uchazeč může podat žádost o účast v užším řízení níže uvedeným způsobem: poštovní zásilkou doručit na adresu: Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 Braník, osobně na adresu sídla zadavatele Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 Braník v pracovních dnech v době od 9:00 hodin do 15:30 hodin v kanceláři referentky majetku školy č.dveří 110. Zapečetěné zásilky dle této Zadávací dokumentace musí být doručeny zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání žádosti o účast v užším řízení. 8

9 Prohlídka místa plnění: Prohlídka místa plnění zakázky se uskuteční v místě sídla zadavatele Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 4/1692, Praha 4 Braník v termínech: dne v 11 hodin dne v 11 hodin Uchazečům bude umožněna prohlídka nebytových prostor a jejich vybavení a zařízení a zjištění konkrétních podmínek daného provozu. Podání nabídek: Uchazeč, který splnil kvalifikaci a byla mu doručena výzva k podání nabídky, je povinen nabídku podat v souladu s podmínkami článku 6 této Zadávací dokumentace v řádně uzavřené obálce zapečetěné proti otevření přelepením štítku s razítkem uchazeče a podpisem uchazeče nebo osoby zplnomocněné jednat jeho jménem. Část otisku razítka a část podpisu musí být na přelepeném štítku a část na obálce. Obálka bude označena nápisem NEOTVÍRAT Veřejná zakázka s názvem Zajištění stravování žáků a studentů, zaměstnanců a ostatních osob Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník a doručena ve lhůtě pro podání nabídek nejpozději do do 15:00 hodin. Uchazeč může nabídku odeslat níže uvedeným způsobem: poštovní zásilkou doručit na adresu: Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 Braník, osobně na adresu sídla zadavatele Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 Braník v pracovních dnech v době od 9:00 hodin do 15:30 hodin v kanceláři referentky majetku školy, číslo dveří 110. Zásilky musí být doručeny zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Termín otevírání obálek: Místo otevírání obálek: 10. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami v 11:00 hodin kancelář 108 budovy školy Otevírání obálek jsou oprávnění se účastnit kromě osob zadavatele všichni uchazeči, kteří podali nabídku řádně a včas ve lhůtě pro podání nabídek, a to po jednom zástupci ze strany uchazeče. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat a průkazem totožnosti. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu termínu pro otevírání obálek s nabídkami. V tomto případě budou informováni všichni uchazeči, kteří podali svoji nabídku řádně a včas v termínu pro podání nabídek. 11. Zadávací lhůta Minimální lhůta, po kterou je uchazeč vázán svojí nabídkou, končí dne Závěrečná ustanovení Uchazeči nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. Žádosti, dokumenty předložené za účelem prokázání odborné kvalifikace, nabídky, přílohy a ostatní doklady, zadavatel uchazečům nevrací. Zadavatel nebude přihlížet k neúplným nabídkám, ani k nabídkám podaným mimo stanovený termín. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce a přílohách nabídky. Zpětvzetí nabídky ve lhůtě stanovené pro podání nabídky není možné. Zadavatel si vyhrazuje právo všechny nabídky odmítnout. Zadavatel si dále vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů, a to až do doby podpisu smluv pro plnění zakázky. 9

10 Příloha č. 1 Žádost o účast v užším řízení akce Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění stravování žáků a studentů, zaměstnanců a ostatních osob Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník vyhlášená formou užšího řízení Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu) Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání (jedná-li se o fyzickou osobu) Právní forma IČ Telefon Kontaktní osoba pro jednání ve věci podání žádosti V souladu s 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, odstavce (2) podáváme tímto žádost o účast v užším řízení na akci: Zajištění stravování žáků a studentů, zaměstnanců a ostatních osob Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník. V příloze této žádosti jsou podklady k prokázání splnění kvalifikace podle bodu 4 Zadávací dokumentace. V.. dne. Razítko a podpis Poznámka: tento list musí být součástí žádosti o účast v užším řízení VZ 10

11 KRYCÍ LIST NABÍDKY Příloha č. 2 List 1 akce Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění stravování žáků a studentů, zaměstnanců a ostatních osob Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník vyhlášená formou užšího řízení Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu) Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání (jedná-li se o fyzickou osobu) Právní forma IČ Telefon Kontaktní osoba pro jednání ve věci podání NABÍDKY CENOVÁ NABÍDKA Nabídková cena pro celodenní menu bez DPH Kč Celkem DPH Kč Celková cena včetně DPH Kč Nabídková cena pro polední menu (oběd) bez DPH Celkem DPH Celková cena včetně DPH Kč Kč Kč Pro celodenní menu Poměr ceny potravin a režijních nákladů vč. DPH Uvede se celková cena vč.dph celodenní menu Kč Cena potravin vč. DPH Kč Cena režijních nákladů vč. DPH Kč 11

12 Pro polední menu (oběd) Poměr ceny potravin a režijních nákladů vč. DPH Uvede se celková cena vč.dph poledního menu Kč Cena potravin vč. DPH Kč Cena režijních nákladů vč. DPH Kč List 2 K pronájmu prostor Nabídková cena investice za rok bez DPH Celkem DPH Kč Celková cena včetně DPH Kč K pronájmu prostor Nabídková cena výše pronájmu za rok bez DPH Celkem DPH Kč Celková cena včetně DPH Kč K nájmu movitých věcí Nabídková cena výše nájmu za rok bez DPH Celkem DPH Kč Celková cena včetně DPH Kč Kč Kč Kč V dne..... Razítko a podpis Poznámka: tento krycí list musí být součástí nabídky. 12

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257042590 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 26.3.2012 Č. j.: MF- 24867/2012/23-232/T Věc: Výzva k podání

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávky Název veřejné

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více