ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013"

Transkript

1 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: , Praha dne: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění stravování žáků a studentů, zaměstnanců a ostatních osob Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník vyhlášená formou užšího řízení Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník, zastoupená statutárním zástupcem ředitele školy Jiřím Kuliševem, vyhlašuje v souladu s 12, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění podlimitní veřejnou zakázku (dále jen veřejná zakázka ) ve formě užšího řízení na zrealizování služeb s názvem Zajištění stravování žáků a studentů, zaměstnanců a ostatních osob Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník. 1. Specifikace a předmět plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby odpovídající číselnému kódu číselníku CPV: poskytování jídel pro školy zabezpečování pohostinských služeb pro školy služby závodních jídelen a zabezpečování pohostinských služeb pro zákazníky Předmětem veřejné zakázky je zajištění stravování žáků a studentů, zaměstnanců a ostatních osob v prostoru k tomuto účelu učenému v Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník, a to formou provozu jídelny s nabídkou menu pro: žáky a studenty školy snídaně, obědy, večeře, ostatní občerstvení, zaměstnance školy obědy, ostatní občerstvení, ostatní osoby ostatní občerstvení. Kantýna (jídelna) včetně zařízení a vybavení se nachází v areálu školy v přízemí budovy A zadavatele a bude předmětem nájemní smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a vybraným uchazečem. Rozsah veřejné zakázky je vymezen předpokládaným množstvím jídel denně: - snídaně 97 jídel, - oběd 160 jídel, - večeře 97 jídel. Celková potencionální kapacita pronajímaného zařízení je cca 354 jídel denně. Zajištění stravování znamená přípravu jídel v nebytových prostorách poskytnutých uchazeči zadavatelem na základě nájemní smlouvy, dále výdej jídel žákům a studentům, zaměstnancům a ostatním osobám, odvoz zbytků, úklid a údržbu pronajatého prostoru v objektu zadavatele. Vyžadovaná doba provozu kantýny (jídelny): Pondělí pátek Pro žáky a studenty: Pro zaměstnance, ostatní osoby: od 7:00 hodin do 20:00 hodin od 7:00 hodin do 20:00 hodin 1

2 Vyžadované složení ranního menu: snídaně, svačina. Vyžadované složení poledního menu: polévka, hlavní jídlo (možnost volby minimálně ze tří jídel každý den ve složení masité. polomasité, bezmasé), dezert/ovoce/zeleninový salát, nápoj (možnost volby minimálně ze dvou nápojů), svačina. Vyžadované složení večerního menu: hlavní jídlo (možnost volby minimálně ze dvou jídel každý den), ovoce/zelenina, nápoj. Vyžadovaná frekvence obměny jídelníčku: Zadavatel vyžaduje garanci obměny minimálně 50% hlavních jídel v rámci nabídky každý měsíc a minimálně 100% hlavních jídel v rámci nabídky každé dva měsíce. Uchazeč je povinen přiložit k nabídce vzorový jídelní lístek celodenního menu pro žáky na první 4 měsíce provozu kantýny (jídelny). Vyžadovaná pestrost kuchyně: Zadavatel vyžaduje, aby v zájmu zajištění pestrosti nabízené kuchyně vybraný uchazeč nabízel vždy alespoň jeden pracovní týden v každém kalendářním měsíci jinou národní kuchyni než kuchyni domácí a to v rozsahu 1 jídlo mezinárodní a 2 jídla z kuchyně domácí. Vyžadovaná garance celodenního provozu ve speciálních případech: Zadavatel vyžaduje, aby vybraný uchazeč garantoval zajištění zvláštního režimu jídelny ve specifických případech předem oznámených zadavatelem v průběhu plnění zakázky, jako jsou předem ohlášené semináře, dny otevřených dveří, mezinárodní návštěvy, kulturní akce a jiné. Zvláštní režim by měl spočívat v zajištění celodenního provozu jídelny (snídaně, oběd, večeře) s možností stravování potřebného množství účastníků takových akcí v rámci celkové kapacity pronajatého zařízení. Podmínkou plnění veřejné zakázky je pronájem nebytových prostor a movitých věcí určených k přípravě a výdeji jídel na základě samostatné smlouvy (příloha č. 4 zadávací dokumentace) a dále provoz bufetu (dále kantýny ) v prostorách pronajatých vybranému uchazeči pro účely plnění zakázky s nabídkou studené a teplé kuchyně, a to každý pracovní den minimálně v době od 7:00 hodin do 20:00 hodin. Dodržení zákonných norem: Uchazeč musí při předmětu plnění zajistit a dodržovat zákonné normy a to zejména Nařízení EP a Rady ES č. 852/2004, Nařízení č. 178/2002, Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví, Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, vyhlášku č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhlášku č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění vyhlášky 107/208 Sb. (vyhláška 107/2005 Sb. stanovuje mimo jiné velikost a sortiment jídel pro školní i závodní stravování). Vybraný uchazeč bude připravovat jídlo dle receptur pro školní stravování. 2

3 2. Doba a místo plnění zakázky Předpokládaný termín uzavření smluvního vztahu: na dva roky Místo plnění: Konzervatoř a Vyšší odborná škola J. Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník, budova A 3. Obchodní podmínky Návrhy smluv, které jsou součástí přílohy této zadávací dokumentace, budou uchazečem vyplněny. Vyplněné návrhy smluv budou podepsané oprávněným zástupcem uchazeče. Chybějící podpis nebo neúplné vypsání smlouvy bude vykládáno jako nesouhlas s obchodními podmínkami zadavatele. Návrhy smluv se budou týkat obchodních podmínek pro zajištění stravování žáků a studentů, zaměstnanců a ostatních osob školy (příloha č. 5 zadávací dokumentace) a dále nájmu nebytových prostor a movitých věcí (příloha č. 4 zadávací dokumentace). Smlouva o zajištění stravování žáků, zaměstnanců a ostatních osob zadavatele Předmětem této smlouvy je zajištění stravování žáků a studentů v souladu s podmínkami stanovenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a současně dodržení finančních limitů a kalorických hodnot stravy v souladu s vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění. Zajištění stravování formou provozu jídelny předpokládá nabídku v souladu s podmínkami této Zadávací dokumentace v cenových relacích: Snídaně 30 Kč Oběd 40 Kč Večeře 35 Kč Cena je včetně DPH, žáci a studenti platí v souladu s právními předpisy pouze cenu potravin. Zbývající část ceny tvoří provozní režie včetně zisku, kterou bude vybraný uchazeč čerpat z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na základě právních předpisů a zvláštní smlouvy uzavřené se zřizovatelem zadavatele, kterým je Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2/2, Praha 1. Podmínkou plnění tohoto závazku je registrace vybraného dodavatele v Rejstříku škol a školských zařízení. Dále je předmětem této smlouvy zajištění stravování zaměstnanců zadavatele v souladu s povinností zadavatele jako zaměstnavatele podle ustanovení 236 zákona č. 262/2006 sb., zákoník práce, v platném znění, v objektu Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, Praha 4, a v souladu s podmínkami stanovenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Místo plnění je totožné s místem plnění zajištění stravování žáků a studentů zadavatele podle výše uvedeného. Zajištění stravování formou provozu jídelny předpokládá nabídku poledního menu (oběda) v souladu s podmínkami této Zadávací dokumentace za předpokládanou cenu celkem 75,--Kč včetně DPH, kterou zaměstnanci uhradí v hotovosti v plné výši nebo ve formě stravenek Ticket Restaurant při zachování výběru ze tří druhů jídel. Dále zadavatel vyžaduje možnost zakoupení pouze polévky nebo hlavního jídla bez polévky dle vykalkulované ceny za jednotlivá jídla. Smlouva o nájmu nebytových prostor a movitých věcí 3

4 Zadavatel poskytne vybranému uchazeči pro realizaci předmětu plnění pronájem prostor pro výdej jídel a provoz kantýny v objektu školy, které se nacházejí v 1. podlaží budovy A Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník. Seznam vybavení a plán pronajímaného prostoru je přílohou této Zadávací dokumentace v návrhu Smlouvy o pronájmu nebytových prostor. Velikost podlahové plochy pronajímaného prostoru je 162,2 m2. Minimální nájem za pronajatou část je ,-- Kč za rok a záloha na teplo a TUV je ,-- Kč za rok. Nad rámec nájemného se vybraný uchazeč smluvně zaváže k úhradě spotřeby elektrické energie dle odečteného stavu na elektroměru a dále na úhradě za svoz komunálního odpadu, na který bude vybraný uchazeč používat vlastní nádobu, kterou si sám smluvně zajistí. V rámci nájmu bude vybraný uchazeč povinen: zajistit a hradit pojištění věcí movitých, které se nacházejí v pronajatých prostorách a slouží výhradně pro realizaci předmětu plnění zakázky, zajistit pojištění odpovědnosti z prováděné činnosti a na odpovědnost za způsobenou škodu zadavateli a třetím osobám při realizaci předmětu plnění zakázky, v průběhu realizace předmětu plnění zakázky zajišťovat úklid a mytí oken na vlastní náklady, dále zajistit kontrolu pronajatých prostor z hlediska platných požárních, hygienických, bakteriologických a pracovně bezpečnostních předpisů, vybraný uchazeč bude zajišťovat svým nákladem drobné opravy a střední opravy v pronajatých prostorách a to vždy se souhlasem pronajímatele, dále bude provádět svým nákladem vnitřní revize a opravy jak vlastního technologického zařízení, tak i na vybavení, které mu zadavatel poskytl k užívání, vybraný uchazeč zajistí na svůj náklad každodenní údržbu věcí předaných zadavatelem do užívání pro realizaci předmětu plnění zakázky, vybraný uchazeč dále zajistí na svůj náklad likvidaci odpadů: komunálního, biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven, jedlého oleje a tuků, zajistí u svých zaměstnanců a dodavatelů zákaz kouření a užívání alkoholických nápojů a omamných látek v areálu zadavatele. Zařízení potřebné pro realizaci plnění předmětu zakázky, které nebude vybranému uchazeči předáno na základě přílohy souboru movitých věcí (příloha nájemní smlouvy), si vybraný uchazeč zajistí sám na vlastní náklad (gastrovybavení). 4. Splnění kvalifikace Uchazeč je povinen prokázat svoji kvalifikaci nejpozději do lhůty stanovené pro podání Žádosti o účast v užším řízení, to je do do 10 hodin (předpokládá se podání žádosti o účast v užším řízení a prokázání kvalifikace v souladu se zákonem a touto Zadávací dokumentací nejpozději ve stanovené lhůtě). Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění: základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a) až h) a j) ZVZ způsobem podle 53 odst. 3 ZVZ, a to předložením originálů nebo úředně ověřených kopií příslušných dokladů nebo originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu se ZVZ. profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) a b) ZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, nebo výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán. Dále předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění uchazeče, kvalifikační předpoklad v tomto rozsahu je možné prokázat předložením prostých (úředně neověřených) 4

5 kopií uvedených dokladů nebo originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu se ZVZ. Uchazeč je dále povinen prokázat, že nejpozději v den, kdy podává žádost o účast v užším řízení, podal žádost uchazeče do Rejstříku škol a školských zařízení vedeného MŠMT, pokud již není uchazeč v tomto rejstříku zapsán, výše uvedený doklad bude opatřen prezenčním razítkem MŠMT v případě osobního podání žádosti nebo bude k tomuto přiložen doklad prokazující doručení této žádosti na MŠMT. technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 2 písm. a) ZVZ, a to předložením významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Významnou službou se pro tyto účely splnění kvalifikace rozumí taková služba, v rámci které uchazeč v posledních třech letech poskytoval plnění stravovacích služeb v rámci hromadného stravování v rozsahu alespoň v průměru 200 jídel denně každý pracovní den po souvislou dobu minimálně 12 měsíců. Přílohou seznamu musí být osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly tyto služby poskytovány veřejnému zadavateli, dále osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, anebo čestné prohlášení uchazeče, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li v současné době podle výše uvedeného od této osoby možné získat toto osvědčení, v tomto případě bude čestné prohlášení obsahovat identifikaci příslušného odběratele a důvod, pro který nebylo možné od něj získat požadované osvědčení. podle 56 odst. 2 písm. e) ZVZ, a to předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče nebo vedoucích zaměstnanců uchazeče nebo osob v obdobném postavení odpovědných za poskytování příslušných služeb, nebo čestné prohlášení o dosaženém vzdělání a délce a povaze odborné praxe vybraných zaměstnanců. 5. Formální požadavky na žádost uchazeče o účast v užším řízení Žádost bude ve formě vyplněného vzoru, který je přílohou č. 1 této Zadávací dokumentace a bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce. Přílohami žádosti budou doklady prokazující kvalifikaci uchazeče. K listinám, které nejsou zcela nebo z části v českém jazyce, bude přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka. Doporučujeme všechny listy žádosti o účast v užším řízení včetně příloh řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou a společně zabezpečit proti možné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněné záměny. Všechny doklady musí být kvalitně vytištěny nebo okopírovány tak, aby byly dobře čitelné. Na žádném dokladu nebudou opravy ani přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Součástí žádosti o účast v užším řízení NENÍ nabídka uchazeče. Uchazeči, kteří splní kvalifikaci, budou následně vyzváni k podání nabídky v souladu s touto zadávací dokumentací. 6. Formální požadavky na zpracování nabídky ( 44 odst. 3 písm. E, ZVZ) Nabídka bude zpracována v jazyce českém v písemné podobě v jednom originálním vyhotovení. Ke všem listinám, které z části nejsou nebo nejsou zcela v českém jazyce, bude přiložen úředně ověřený český překlad. Prvním listem nabídky bude vyplněný krycí list, jehož vzor je přílohou č. 2 této Zadávací dokumentace. Dále budou navazovat další listy nabídky uchazeče obsah nabídky, cenová nabídka podepsaná statutárním orgánem, seznam případných subdodavatelů včetně rozsahu prací, které 5

6 budou zajišťovat, podepsaný formulář Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů, případné další dokumenty a přílohy k podávané nabídce. Doporučujeme všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou a společně zapečetit proti možné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněné záměny. Uchazeč musí v návrzích smluv (viz příloha Zadávací dokumentace) před jejich vytištěním a podepsáním doplnit chybějící údaje o jeho identifikaci a dále údaje vyplývající z jeho nabídky, to je zejména: - v části zajištění stravování pro žáky školy: cenu nabízenou za snídani, oběd, večeři včetně DPH, poměr ceny potravin a režijních nákladů včetně zisku vždy bez DPH a dále s DPH, - v části zajištění stravování pro zaměstnance školy a ostatní osoby: cenu nabízenou za oběd včetně DPH, - v rámci Smlouvy o nájmu nebytových prostor a věcí movitých: přesnou specifikaci předmětu podnikání, nabízenou výši nájemného za nebytové prostory a movité věci bez DPH, nabízenou výši investic za každý rok trvání nájmu bez DPH. Veškeré doklady a prohlášení, u nichž je vyžadován nebo se předpokládá podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče, přičemž oprávnění jednat za uchazeče musí vyplývat buď z přiložených dokladů v rámci prokázání kvalifikačních předpokladů nebo z přiloženého originálu nebo úředně ověřené kopie plné moci. V případě pochybností může zadavatel vyzvat uchazeče dodatečně k doložení oprávnění určité osoby jednat za uchazeče. Všechny doklady musí být kvalitně vytištěny nebo okopírovány, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy ani přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Uchazeč společně s nabídkou předloží dále uvedené přílohy nabídky: plnou moc pro osobu jednající za uchazeče, pokud nejde o uchazeče fyzickou osobu jednající přímo nebo pokud za uchazeče právnickou osobu nejedná statutární orgán, doplněné a podepsané návrhy smluv o zajištění stravy a nájmu nebytových prostor a věcí movitých, vzorový jídelní lístek pro zajištění stravy žáků a studentů na první 4 měsíce provozu kantýny (jídelny). Součástí nabídky ani jejich příloh není dokumentace prokazující kvalifikaci uchazeče, která má být předložena zadavateli již společně s žádostí o účast v užším řízení před podáním nabídky. Nabídka bude odeslána v uzavřené obálce zabezpečené proti otevření označené identifikačními údaji firmy s označením: NEOTVÍRAT Veřejná zakázka s názvem Zajištění stravování žáků a studentů, zaměstnanců a ostatních osob Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník. Nabídka bude doručena na adresu: Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Roškotova 4/ Praha 4 Braník Nabídky je možné podávat nejpozději do do 15:00 hodin. 6

7 7. Varianty nabídek Zadavatel: nepřipouští řešení ve variantách ani v dílčích řešeních Uchazeč: je svou nabídkou vázán minimálně 150 kalendářních dní ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek nemá nárok na úhradu nákladů či výdajů, které vynaložil v souvislosti s veřejnou zakázkou Zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty k této veřejné zakázce způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup na internetové adrese https://kjj.profilzadavatele.cz/. Vítězný uchazeč bude s rozhodnutím zadavatele seznámen písemnou formou, stejnou formou budou seznámeni i vyloučení uchazeči, a to v nejbližším možném termínu v souladu se zákonem. Námitky proti rozhodnutí zadavatele nejsou přípustné. 8. Požadavek na zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude zpracována na jedno celodenní menu pro stravování žáků a studentů a dále na jedno polední menu pro stravování zaměstnanců a ostatních osob. Cena bude uvedena v Kč bez DPH, dále výše DPH a cena celkem včetně DPH. Nabídková cena musí být uchazečem stanovena s ohledem na předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek: Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je celková ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena podle následujících dílčích kritérií: A) nabídková cena pro celodenní menu, nabídková cena pro polední menu. V rámci tohoto kritéria bude hodnocena výše nabídkové ceny za jednotlivý typ menu tak, že čím nižší cena nabídky celkem za menu, tím lepší hodnocení nabídky v rámci tohoto dílčího kritéria. Váha kritéria v rámci hodnocení nabídky: po 15 % pro každý typ menu B) poměr ceny potravin a režijních nákladů včetně zisku v rámci nabídkové ceny. Poměr ceny potravin a režijních nákladů včetně zisku v rámci nabídkové ceny za celodenní menu pro žáky a za polední menu pro zaměstnance a ostatní osoby ukazuje na celkovou očekávanou kvalitu jídla. V rámci tohoto kritéria bude hodnocen uvedený poměr tak, že čím vyšší poměr ceny potravin k celkové nabídkové ceně za celodenní menu pro žáky a čím vyšší poměr ceny potravin k celkové nabídkové ceně za polední menu pro zaměstnance a ostatní osoby (a tedy tím nižší poměr režijních nákladů včetně zisku), tím lepší hodnocení nabídky v rámci tohoto dílčího kritéria. Váha kritéria v rámci hodnocení nabídky: po 15 % pro každý typ menu C) výše závazku k investicím do pronajatých nebytových prostor a zabudovaného zařízení. V rámci článku V. Ostatní ujednání, bod 3 Smlouvy o pronájmu provozovny občerstvení (nájmu nebytových prostor) se vybraný dodavatel zaváže k uskutečnění nevratných investic v určité výši za každý i započatý rok plnění zakázky, která bude stanovena smlouvou a bude vycházet z nabídky uchazeče. Uskutečnění investic bude prokázáno zadavateli fyzickou kontrolou a předložením příslušných dokladů investičních výdajů. Investicemi se rozumí pouze investice do technického zhodnocení nebytových prostor a zařízení a vybavení s nimi souvisejícími, nikoliv do nákupu movitých věcí užívaných v rámci provozu. V rámci tohoto kritéria bude hodnocena výše investice 7

8 nabídnutá uchazečem za každý i započatý rok plnění zakázky, tedy čím vyšší investice, tím lepší hodnocení nabídky v rámci tohoto dílčího kritéria. Váha kritéria v rámci hodnocení nabídky: 10 % D) výše nabízeného nájemného za užívání nebytových prostor a movitých věcí. Na základě článku III. cena nájmu a jeho platba Smlouvy o pronájmu provozovny občerstvení (nájmu nebytových prostor) se vybraný dodavatel zaváže platit nájemné za pronajaté nebytové prostory a movité věci, přičemž minimální nájemné za nebytové prostory je stanoveno na ,-- Kč bez DPH a minimální nájemné za věci movité (MV) je stanoveno na 1,-- Kč bez DPH za kalendářní rok. Uchazeč může nabídnout vyšší nájemné, výše nabídnuté ceny za pronájem nebytového prostoru je dílčím hodnotícím kritériem pro zadání zakázky, to je čím vyšší nabídnuté nájemné, tím lepší hodnocení nabídky v rámci tohoto dílčího kritéria. Váha kritéria v rámci hodnocení nabídky: 25 % pronájem nebytových prostor a 5% nájem MV Nabídky budou hodnoceny na základě níže uvedeného postupu: nabídky budou v rámci každého dílčího kritéria ohodnoceny na stupnici 0 až 100 bodů, nabídka, která bude v daném dílčím kritériu pro zadavatele nejvýhodnější, obdrží za toto kritérium hodnocení 100 bodů. Ostatní nabídky získají takové nižší bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce v rámci tohoto dílčího kritéria, jednotlivá konkrétní bodová ohodnocení v rámci všech jednotlivých dílčích kritérií budou násobena vahou daného kritéria v rámci nabídky jako celku, výsledná bodová ohodnocení za jednotlivá dílčí kritéria po vynásobení vahou daného kritéria budou u každé nabídky sečtena a jako celkově ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena ta, která dosáhne nejvyššího počtu bodů. 9. Podání žádostí o účast v užším řízení, prohlídka místa plnění, podání nabídek Podání žádostí o účast v užším řízení: Uchazeč je povinen podat žádost o účast v užším řízení v souladu s podmínkami této Zadávací dokumentace bodu 5 a zároveň prokázat splnění kvalifikace podle bodu 4 této Zadávací dokumentace nejpozději do do 10:00 hodin. Na základě podaných žádostí zadavatel vyhodnotí splnění kvalifikačních předpokladů všech uchazečů a vyzve ty uchazeče, kteří splnili kvalifikační předpoklady, k podání nabídky tak, že odešle výzvu k podání nabídky elektronickou poštou na ovou adresu uchazeče a dále též doporučenou poštou na uvedenou doručovací adresu v souladu s údaji uvedenými v žádosti nejpozději do do 15:00 hodin. Uchazečům, kteří nesplnili kvalifikační předpoklady, bude stejnou cestou a ve stejném termínu oznámeno vyřazení se sdělením důvodu vyřazení. Uchazeč může podat žádost o účast v užším řízení níže uvedeným způsobem: poštovní zásilkou doručit na adresu: Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 Braník, osobně na adresu sídla zadavatele Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 Braník v pracovních dnech v době od 9:00 hodin do 15:30 hodin v kanceláři referentky majetku školy č.dveří 110. Zapečetěné zásilky dle této Zadávací dokumentace musí být doručeny zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání žádosti o účast v užším řízení. 8

9 Prohlídka místa plnění: Prohlídka místa plnění zakázky se uskuteční v místě sídla zadavatele Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 4/1692, Praha 4 Braník v termínech: dne v 11 hodin dne v 11 hodin Uchazečům bude umožněna prohlídka nebytových prostor a jejich vybavení a zařízení a zjištění konkrétních podmínek daného provozu. Podání nabídek: Uchazeč, který splnil kvalifikaci a byla mu doručena výzva k podání nabídky, je povinen nabídku podat v souladu s podmínkami článku 6 této Zadávací dokumentace v řádně uzavřené obálce zapečetěné proti otevření přelepením štítku s razítkem uchazeče a podpisem uchazeče nebo osoby zplnomocněné jednat jeho jménem. Část otisku razítka a část podpisu musí být na přelepeném štítku a část na obálce. Obálka bude označena nápisem NEOTVÍRAT Veřejná zakázka s názvem Zajištění stravování žáků a studentů, zaměstnanců a ostatních osob Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník a doručena ve lhůtě pro podání nabídek nejpozději do do 15:00 hodin. Uchazeč může nabídku odeslat níže uvedeným způsobem: poštovní zásilkou doručit na adresu: Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 Braník, osobně na adresu sídla zadavatele Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 Braník v pracovních dnech v době od 9:00 hodin do 15:30 hodin v kanceláři referentky majetku školy, číslo dveří 110. Zásilky musí být doručeny zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Termín otevírání obálek: Místo otevírání obálek: 10. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami v 11:00 hodin kancelář 108 budovy školy Otevírání obálek jsou oprávnění se účastnit kromě osob zadavatele všichni uchazeči, kteří podali nabídku řádně a včas ve lhůtě pro podání nabídek, a to po jednom zástupci ze strany uchazeče. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat a průkazem totožnosti. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu termínu pro otevírání obálek s nabídkami. V tomto případě budou informováni všichni uchazeči, kteří podali svoji nabídku řádně a včas v termínu pro podání nabídek. 11. Zadávací lhůta Minimální lhůta, po kterou je uchazeč vázán svojí nabídkou, končí dne Závěrečná ustanovení Uchazeči nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. Žádosti, dokumenty předložené za účelem prokázání odborné kvalifikace, nabídky, přílohy a ostatní doklady, zadavatel uchazečům nevrací. Zadavatel nebude přihlížet k neúplným nabídkám, ani k nabídkám podaným mimo stanovený termín. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce a přílohách nabídky. Zpětvzetí nabídky ve lhůtě stanovené pro podání nabídky není možné. Zadavatel si vyhrazuje právo všechny nabídky odmítnout. Zadavatel si dále vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů, a to až do doby podpisu smluv pro plnění zakázky. 9

10 Příloha č. 1 Žádost o účast v užším řízení akce Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění stravování žáků a studentů, zaměstnanců a ostatních osob Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník vyhlášená formou užšího řízení Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu) Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání (jedná-li se o fyzickou osobu) Právní forma IČ Telefon Kontaktní osoba pro jednání ve věci podání žádosti V souladu s 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, odstavce (2) podáváme tímto žádost o účast v užším řízení na akci: Zajištění stravování žáků a studentů, zaměstnanců a ostatních osob Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník. V příloze této žádosti jsou podklady k prokázání splnění kvalifikace podle bodu 4 Zadávací dokumentace. V.. dne. Razítko a podpis Poznámka: tento list musí být součástí žádosti o účast v užším řízení VZ 10

11 KRYCÍ LIST NABÍDKY Příloha č. 2 List 1 akce Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění stravování žáků a studentů, zaměstnanců a ostatních osob Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník vyhlášená formou užšího řízení Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu) Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání (jedná-li se o fyzickou osobu) Právní forma IČ Telefon Kontaktní osoba pro jednání ve věci podání NABÍDKY CENOVÁ NABÍDKA Nabídková cena pro celodenní menu bez DPH Kč Celkem DPH Kč Celková cena včetně DPH Kč Nabídková cena pro polední menu (oběd) bez DPH Celkem DPH Celková cena včetně DPH Kč Kč Kč Pro celodenní menu Poměr ceny potravin a režijních nákladů vč. DPH Uvede se celková cena vč.dph celodenní menu Kč Cena potravin vč. DPH Kč Cena režijních nákladů vč. DPH Kč 11

12 Pro polední menu (oběd) Poměr ceny potravin a režijních nákladů vč. DPH Uvede se celková cena vč.dph poledního menu Kč Cena potravin vč. DPH Kč Cena režijních nákladů vč. DPH Kč List 2 K pronájmu prostor Nabídková cena investice za rok bez DPH Celkem DPH Kč Celková cena včetně DPH Kč K pronájmu prostor Nabídková cena výše pronájmu za rok bez DPH Celkem DPH Kč Celková cena včetně DPH Kč K nájmu movitých věcí Nabídková cena výše nájmu za rok bez DPH Celkem DPH Kč Celková cena včetně DPH Kč Kč Kč Kč V dne..... Razítko a podpis Poznámka: tento krycí list musí být součástí nabídky. 12

Horka u Staré Paky dopravní automobil. Výzva k podání nabídky. Horka u Staré Paky dopravní automobil

Horka u Staré Paky dopravní automobil. Výzva k podání nabídky. Horka u Staré Paky dopravní automobil Výzva k podání nabídky Obec Horka u Staré Paky (dále jen zadavatel ) v souladu s ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) tímto vyzývají

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MĚCHOLUPY 2 IČO , Bank. spoj. Č.ú /0300, Tel

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MĚCHOLUPY 2 IČO , Bank. spoj. Č.ú /0300, Tel DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MĚCHOLUPY 2 IČO 61781517, Bank. spoj. Č.ú. 101342392/0300, Tel. 376395194 Č.j. 3344/10 Měcholupy 18. 5. 2010 Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro vypracování a předložení nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 7/2015 Zajištění dodávky stravy a souvisejících služeb formou veřejná hospodářská soutěž Zadavatel: Technické

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na pronájem nebytových prostor v budově Domu kultury v Litoměřicích s názvem Pronájem nebytových prostor k zajištění provozu prostor s dvěma barovými pulty ve foyer Domu kultury

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Zařízení vytápění - kotelna ŠJ, Husova 2966, Česká Lípa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Zařízení vytápění - kotelna ŠJ, Husova 2966, Česká Lípa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Zařízení vytápění - kotelna ŠJ, Husova 2966, Česká Lípa Obsah 1. Zadavatel... 3 2. Název veřejné zakázky... 3 3. Předmět veřejné zakázky...

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: Martin.Cech@sfzp.cz Datum: 05.03.2009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Na základě Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j.: 2371/2009-14 s účinností od 23. 8. 2009,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Provozovatel klubové restaurace

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Provozovatel klubové restaurace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Provozovatel klubové restaurace 1. Zadavatel Název: TJ Sokol Holubice zapsaný spolek Sídlo: Holubice 184 Zastoupený: Františkem Marešem, předsedou IČ: 44685041

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. s názvem Dodávka kancelářských potřeb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. s názvem Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) s názvem Dodávka kancelářských

Více

Výzva pro předložení nabídek

Výzva pro předložení nabídek Výzva pro předložení nabídek Zadavatel: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Buškovice Sídlo: Buškovice 203, 441 01 Podbořany Právní forma: příspěvková organizace IČ: 49123947 Jednající: Ing.

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, zakázka malého rozsahu Otevřená výzva 1. Zadavatel: Maso Třebovle s.r.o.

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY PRAHA 1, KARMELITSKÁ 7

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY PRAHA 1, KARMELITSKÁ 7 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 PRAHA 1, KARMELITSKÁ 7 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE PRAHA čj.:5 662/09-13 Kovrzek/1.412 2.4.2009 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou

Více

Výzva k veřejné zakázce

Výzva k veřejné zakázce Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, IČ: 00346292, zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245 Vaše zn.: - - - Naše zn.:zzs JmK/15- /Pet

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3388 Název projektu: Základní škola Kobylí - škola bez stresu Název

Více

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ:

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ: Obec Klenová Klenová 65 340 21 Janovice nad Úhlavou IČ:00573515 v souladu s ustanovením 18 odst.5, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vypisuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE EBB gear box solo endurance test rig 1 ks Projekt: Rozšíření vývojového centra NEJEDNÁ SE O ZAKÁZKU PODLE ZÁKONA Č. 137/2006SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V Jablonci nad Nisou, dne 8.7.2016..

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 7/2014 Název zakázky: 7/2014 nákup výpočetní techniky a příslušenství Předmět zakázky: nákup výpočetní techniky a příslušenství Typ zakázky: Veřejná zakázka malého

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY VE SMYSLU ZÁKONA Č. 137/2006 SB. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: POSKYTNUTÍ DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU VE VÝŠI 23,34 MIL.

Více

Název veřejné zakázky: Právní služby souvisejících s přípravou a vyjednáváním smluv o prodeji jednotek přiděleného množství (AAUs)

Název veřejné zakázky: Právní služby souvisejících s přípravou a vyjednáváním smluv o prodeji jednotek přiděleného množství (AAUs) Kontaktní osoba: Kateřina Vargová Tel.: 267 994 411 Fax: 272 936 597 E-mail: katerina.vargova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Právní služby souvisejících s přípravou a vyjednáváním smluv o prodeji jednotek

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 IČO OPRAVA VÝZVY ZE DNE

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 IČO OPRAVA VÝZVY ZE DNE Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 IČO 61385271 Čj: VZ-služby 2/2017 OPRAVA VÝZVY ZE DNE 16. 10. 2017 V Praze dne 23. 10. 2017 Výzva k podání nabídky k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Pořízení softwaru pro podporu řízení lidských zdrojů a technická podpora po dobu realizace projektu Dodávka

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: POŘÍZENÍ TRAKTOROVÉ SEKAČKY 1 / 7 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické služby města Příbora Adresa sídla: Štramberská

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka) Strana 1 ze 8 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Naše značka: V Hradci Králové dne

Naše značka: V Hradci Králové dne T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É Vyřizuje: Schejbalová Tel.: 495 402 648 Fax: 495 402 655 e-mail: schejbalova@tshk.cz IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447 Naše značka: 115076 V Hradci Králové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ve smyslu 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon Městská část Praha 13 Zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Nákup vícemístného osobního automobilu

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Nákup vícemístného osobního automobilu Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Radlická 30, Praha 5 Výzva pro předložení nabídek k veřejné

Více

Výzva k podání nabídek na rámcovou smlouvu s jedním uchazečem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Výzva k podání nabídek na rámcovou smlouvu s jedním uchazečem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Výzva k podání nabídek na rámcovou smlouvu s jedním uchazečem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 1. Název veřejné zakázky

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANOU MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Název veřejné zakázky: Zpracování projektových žádostí do OPŽP Zpracoval:

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek \SE REKTORÁT Vysoká škola ekonomická v Praze nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 V Praze dne 8. června 2015 Zn.: 2043-1/2015/9202 Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem nám. Winstona Churchilla

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Dle zákona č. 134/2016 sb., o veřejných zakázkách (dále jen "ZVZ") dále jen "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE" k zakázce malého rozsahu Název zakázky: "Dodávka osiva kukuřice" Identifikační údaje

Více

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel veřejné zakázky: Poukázky pro volný čas č. j. : KRPL 24511-4/ČJ-2015-1800VZ Název: Česká republika Krajské ředitelství policie Libereckého

Více

Nákup tonerů do tiskáren

Nákup tonerů do tiskáren Zadavatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19 360 00 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Zastoupený: JUDr. Zdeněk Horák, MBA generální ředitel Zakázka: Nákup tonerů do tiskáren Zadavatel v souladu

Více

Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy

Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: 27.2.2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

Obec Pohoří. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (upravená verze) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce - 1 / 9 -

Obec Pohoří. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (upravená verze) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce - 1 / 9 - Obec Pohoří Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (upravená verze) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce - 1 / 9 - Název veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: ÚZEMNÍ PLÁN POHOŘÍ veřejná zakázka malého

Více

C151671 29. 6. 2015. Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

C151671 29. 6. 2015. Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 8. 4. 2013 Název zadavatele: Sídlo

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Kamenný Přívoz Kamenný Přívoz 285, 252 82 Kamenný Přívoz IČ: 00241351,

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Plán územního systému ekologické stability na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Plán územního systému ekologické stability na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma VÝZVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ MIMO REŽIM ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH POŽADAVKY NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY A PODMÍNKY JEJÍHO PLNĚNÍ Veřejná zakázka malého rozsahu (dále je veřejná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB., O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 238 325 552 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem 3. 2. 2015 Vyřizuje: Ing. Vladimír

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: Antonín Vraňan Sídlo: Hlavní 184, 696 17 Dolní Bojanovice IČ: 69026013

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely Zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely Zřizovatel : Hlavní město Praha Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely Zřizovatel : Hlavní město Praha Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁKONA Č.

Více

VÝZVA. zájemcům k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

VÝZVA. zájemcům k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VÝZVA zájemcům k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Flotilové pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a pracovních strojů pro město Nové Město nad Metují

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, ,

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, , MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, 252 10 Výzva k podání nabídek na veřejnou podlimitní zakázku na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o

Více

zastoupený ředitelem zařízení p. PaedDr. Pavlem Bártíkem, statutárním zástupcem ředitel

zastoupený ředitelem zařízení p. PaedDr. Pavlem Bártíkem, statutárním zástupcem ředitel VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ) a Směrnice MŠMT upravující zadávání veřejných zakázek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Pavel Komárek, Kateřina Vargová Telefon: 267 994 301 Fax: 272 936 383 E-mail: Pavel.komarek@sfzp.cz Katerina.vargova@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Písemná Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

Písemná Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace Písemná Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace na zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU č. 25/05776/16 kterou podle 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), uzavřeli tito účastníci Město Uherský Brod se sídlem:

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

Údržba veřejné zeleně v Rychnově u Jablonce n.n.

Údržba veřejné zeleně v Rychnově u Jablonce n.n. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/914/2015 Datum: 13. března 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 488 880 930 Zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Nákup komodit do školní jídelny D Mražené potraviny a polotovary ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel výběrového řízení Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 796 03 Prostějov 3 IČ: 47922303

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n.

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/2086/2015 Datum: 13. března 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 488 880 930 Zadávací

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Česká republika Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1 IČ: , DIČ: CZ Výzva

Česká republika Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1 IČ: , DIČ: CZ Výzva Sekce informatiky Odbor vnitřních informačních systémů Česká republika Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043, DIČ: CZ72080043 V Praze dne 15. 3. 2012 Č. j.: 8675/12-5910-13790

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky dle Závazných pokynů pro zadávání veřejných zakázek v rámci Národních programů SFŽP ČR (nejedná o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách) Číslo zakázky: Veřejná zakázka

Více

Výzva k podání cenových nabídek

Výzva k podání cenových nabídek Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Výzva k podání cenových nabídek Veřejná zakázka malého rozsahu dodávku zadávaná podle ustanovení 6, 12

Více

Pořízení cisternové automobilové stříkačky

Pořízení cisternové automobilové stříkačky Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle ustanovení 38, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Pořízení

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Mgr. Filip Kořínek, starosta v. r.

Mgr. Filip Kořínek, starosta v. r. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 29.9.2015 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Nákup a pokládka podlahové krytiny v uvolněných

Více

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE OBEC TRŠICE Zadávací dokumentace na dodávky pro projekt NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE 1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry výběrového řízení 1.1. Identifikační údaje zadavatele Obec

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, ,

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, , MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, 252 10 Výzva k podání nabídek na veřejnou podlimitní zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY S00RP00P350T ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Město Břeclav Sídlo: nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav V souladu s ustanovením článku 3 odst. 3 písm. b) směrnice Rady

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: JUKKA, s.r.o. Sídlo: Lhotská 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 20.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3/2016/OKS k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem 1 Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

VYŘIZUJE: Dagmar Jonášová TELEFON: , V Lesním Jakubově dne

VYŘIZUJE: Dagmar Jonášová TELEFON: , V Lesním Jakubově dne VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice, oddělení logistiky Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd VÁŠ DOPIS č.j.: ZE DNE: NAŠE č.j.: VS-1979-10/ČJ-2016-800650

Více

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd VÁŠ DOPIS č.j.: ZE DNE: NAŠE č.j.: VS 88/002/001/2015-6/LOG/503

Více