Konec. pana. Hodného

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konec. pana. Hodného"

Transkript

1 90 PRO HOCKEY

2 Konec pana Hodného Sám se stará o v stroj, radûji hraje s pukem, neï aby chodil do tûla a kvûli dûtem by klidnû nechal plavat 21 milionû dolarû. Jeden z nejlep ích obráncû na svûtû je taky velik sympa- Èák. Teì tenhle Mr. Nice Guy slibuje, Ïe bude tvrd í. Aby dosáhl skuteãného uznání. AUTOR ROGER BORGELID PRO HOCKEY 91

3 V NICKLASlidström NHL je superhvûzdou, uï má dva prsteny pro vítûze Stanley Cupu a odborníci o nûm fiíkají, Ïe je nejlep ím obráncem na svûtû, nebo minimálnû jedním z nejlep ích. Nicklas Lidström by mohl b t nejslavnûj ím sportovcem své vlasti. Pfiesto jej na ulici nepoznávají ani v rodném mûstû. KdyÏ se s ním o prázdninách Pro Hockey setkává doma ve Västera s, nikdo si nás ani nev imne. Dáváme si sraz v centru mûsta, ulice vfiou Ïivotem a my prosedíme dvû hodiny v jedné z nejoblíbenûj ích kaváren ve mûstû. A nikdo se ani neohlédne. MoÏná se to zdá zvlá tní, ale Nicklas kolem sebe nedûlá Ïádn povyk. Je obyãejn, nosí dïíny a triãko. Mám to tak rád. B t slavn m nemusí b t zrovna pfiíjemné, a tak se snaïím drïet se stranou, vysvûtluje Lidström nad skofiicovou houskou. A docela se mu to dafií. PfiestoÏe uï deset let patfií k absolutní hokejové piãce, je anonymní jako leckter prûmûrn hokejista. KaÏd o nûm ví, Ïe body v NHL sbírá po hrstech a Ïe je velk dïentlmen. A to je v podstatû v echno. Po léta se lidé snaïí najít v jeho neposkvrnûné fasádû nûjakou skulinku. SnaÏí se objevit nûco jiného, nûco velkolepého. Bez úspûchu. Za li jsme do místního deníku VLT a poïádali o nûjaké kontroverzní informace z archívu. Za pár hodin byli zpátky s prázdn ma rukama. Za cel ch 15 let, co o nejvût í domácí hvûzdû pí í, neobjevili o Nicklasu Lidströmovi jediné patné slovo. Nic jsem nena el. Ten ãlovûk nebyl nikdy ani vylouãen do konce zápasu, fiíká reportér Thomas Ohlén. Po deseti telefonátech pfiátelûm, rodinû a spoluhráãûm mûïeme fiíct jediné: ãíslo 5 v dresu Red Wings je nejvût í sympaèák na bruslích. Po jedenáctém telefonátu, Nicklasovi osobnû, jsme zjistili, Ïe to brzy bude jinak alespoà na ledû. A Ïe i Mr. Nice Guy se umí pûknû na tvat. Zaãnûme v ak pûknû od zaãátku. KDYÎ BYLO NICKLASOVI sedm let, dostal dárek, kter mu zmûnil Ïivot. Dostal od mého bratra Ulfa v stroj, vzpomíná matka Gerd. Byl tehdy o deset let star í neï Nicklas, takïe chrániãe byly o pár ãísel vût í. Ale úãel to splnilo. Nicklas propadl lednímu hokeji a hokejová kola ve Skogbog získala dal ího talentovaného Ïáãka. Prvních pár tréninkû se pod ním brusle jenom viklaly, ale Nicklas se uãil rychle. Myslím, Ïe pro dospívání je velmi dûleïité pfiesunout se o kus dál, udûlat dal í krok. Jasnû si pamatuji, Ïe kdyï mu bylo asi tak jedenáct, trenér mi fiekl: Nicklas bude vynikajícím hokejistou'. Znûlo to tak divnû, tehdy by nás to vûbec nenapadlo, vzpomíná otec Jan Erik. Záhy trenérova slova víc neï potvrdil. Nicklas zaãal hrát za Avestu a v estnácti letech nastoupil na hokejové gymnázium ve Västera s. To byla podle Nicklase nejv znamnûj í událost v jeho Ïivotû. Kdybych se tehdy nepfiestûhoval, moïná bych hrál za Avestu dodne ka, fiíká. Takhle jsem se musel o sebe postarat a díky tomu jsem rychleji dospûl. Pro dospívání je, myslím, velmi dûleïité pfiesunout se o kus dál, udûlat dal í krok. Málokdo dûlal tak rychlé krûãky jako Lidström. Jeden z tûch, co vyhráli Norris Trophy. Pouhé ãtyfii roky potom, co opustil domácí hokejové soutûïe, se postavil po boku velkého Börje Salminga na Kanadském poháru v kapse mûl smlouvu NHL, na které je tû nestaãil uschnout inkoust. Mûl za sebou klasickou cestu pfies juniorská béãka a áãka, první ligu za Västera s, juniorskou reprezentaci aï po debut v dresu Tre Kronor na mistrovství svûta. Ano, stalo se to tak rychle. Ale postupoval jsem krok za krokem a nikdy jsem nechtûl postoupit dál, dokud jsem se necítil pfiipraven. KdyÏ jste tak mladí, nepfiem líte o tom, jaké to bylo pfied pár lety, jen hledíte dopfiedu, tak vysvûtluje Nicklas svûj odchod pfies Atlantik jiï ve vûku 21 let. Na Kanadském poháru tehdy na podzim mûl navíc pfiíleïitost zvyknout si na zámofiská kluzi tû, takïe kdyï v NHL debutoval, poãínal si jako ostfiílen veterán. Hned ve své premiérové sezonû odehrál 80 zápasû, dal v nich 11 branek a nasbíral 60 bodû. Neb t toho, Ïe ve stejném roce vtrhl do NHL Pavel Bure, objevil by se Lidström v análech NHL jako nejlep í nováãek sezony 91/92. âasem SE DO HISTORIE NHL stejnû zapsal. Rok co rok se v kanadském bodování umísèuje mezi nejlep ími, dvakrát vyhrál Stanley Cup a dnes patfií k nejslavnûj ím jménûm v lize. Nikdo pro ná t m neznamená tolik co Nick. Není jenom nejlep í bek, je nejlep í hokejista ve v ech kategoriích, byla pro mû ãest s ním v echny ty roky hrát, pokyvuje uznale spoluhráã Steve Yzerman. A tenhle pûtatfiicetilet harcovník je jen jedním z mnoha obdivovatelû. Renomovan hokejov ãasopis The Hockey News v posledních tfiech letech za sebou oznaãil Lidströma za nejlep ího obránce NHL. To znamená na svûtû.

4 NICKLASlidström V posledních tfiech letech byl taky nominován na Norris Trophy pro nejlep ího obránce. PokaÏdé skonãil v poli poraïen ch. Jednou vyhrál Rob Blake, podruhé Al MacInnis a letos Chris Pronger. Ve skuteãnosti ani jeden z nich není lep í neï Lidström, ani v ofenzivû ani v defenzivû. Mají jen pár vlastností, které on nemá. Tvrdost, sílu a hru do tûla. Zdá se, Ïe Lidström je na takovou cenu pfiíli mûkk. MoÏná, fiíká Nicklas, kdyï mu pfiedestfieme tuhle teorii. Vím, Ïe nûktefií lidi si myslí, Ïe nejsem dost tvrd a Ïe nejsem na trestné lavici dost ãasto. V NHL je tohle povaïováno za dûkaz urãité míry tvrdosti. Jsou hokejisté, ktefií se snaïí dostat na trestnou jenom, aby si získali respekt, fiíká Lidström, kter mûl ménû trestn ch minut v devíti sezonách, neï prûmûrn obránce nasbírá ve dvou. NIKDY SE TOTIÎ NEPOT EBOVAL uchylovat k neãist m zákrokûm. âte hru tak dobfie a na ledû je tak aktivní, Ïe ho stejnû nikdo jen tak neobejde. Hraji s ním ãtyfii roky. Za tu dobu jsem vidûl jenom jednoho hráãe, kter ho obe el. Jmenuje se Jágr, fiíká Tomas Holmström. PfiestoÏe i na kluzi tích NHL má fair play velkou váhu, Lidström je odhodlán zmûnit od leto ní sezony styl. Mûkcí sympaèáci záfiivé trofeje nelíbají. Aby koneãnû dosáhl opravdového uznání, Nicklas chce b t tvrd a nekompromisní. Nejenom proto. Celou kariéru mi fiíkají, Ïe bych mohl b t trochu agresivnûj í. Znám se, vím, Ïe to dokáïu. V ãem bude rozdíl? Budu rychleji vyjíïdût z rohû, drïet se v centru dûní a chodit víc do tûla. Do tûla!? Nebude to pro soupefie tak trochu ok? Je fakt, Ïe dfiív se pfiede mnou strachy zrovna netfiásli, fiíká Nicklas a smûje se. Ale Demolition Man by mohl Lidströma uãit. Tomas Holmström uï totiï tvrdû hrát umí. Chris Osgood, brankáfi Red Wings, vdûãí svému spoluhráãi v obranû za mnohé. zmûnit styl nebude snadné. Zãásti proto, Ïe ho má v krvi. Narodil se s ním. Brzo jsem zjistil, Ïe je lep í b t vãas na správném místû neï se snaïit o fyzick kontakt. A protoïe chodím na led tak hodnû, nemûïu pofiád chodit do tûla, je to pfiíli vyãerpávající. A je to taky proto, jak je. Nicklas Lidström je zkrátka jin. Zatímco ostatní obránci pouïívají hokejku jako zbraà, Nicklas hokejkou získává puk. Zatímco jiní podporují stávkujícího Alexeje Ja ina, protoïe oni sami roztrhat smlouvy na 3,6 milionu dolarû roãnû nemohou, Nicklas vûnuje svému klubu peníze a úplnû klidnû by se vzdal tfiíleté smlouvy znûjící na 21 milionû dolarû jenom proto, aby jeho dûti mohly chodit do koly doma ve védsku. Zlé jazyky tvrdí, Ïe to celé byla jen vyjednávací taktika. Nicklas tvrdí, Ïe to bylo o chloupek. Zb val jedin telefonát a prodali jsme dûm ve Státech a odstûhovali se domû. Pak nám ale pfiátelé ze védska fiekli, Ïe jejich dûti byly po návratu domû v pohodû, i kdyï byly star í neï ty na e, a tak jsme se rozhodli zkusit zûstat. A pokud jde o smlouvu, tu chtûl Detroit zmûnit uï loni. Navrhovali tehdy to, co mám teì, fiíká Nicklas. ZÁVùR KAÎDÉHO ZÁPASU a kaïdého tréninku naznaãuje víc neï cokoli jiného o jeho skromné povaze. Aby se multimilionáfi a superhvûzda staral sám o svou v stroj a mûl sloïené aty, to se nevidí kaïd den. Vût ina z nás nahází v echno na hromadu, ale Nicklas si v echno sám rozvûsí. Pûknû a úhlednû, fiíká Holmström. Sám Nicklas k tomu dodává: Nechápu, proã by kustod mûl pfiebírat moje vûci. ekli byste, Ïe s tím sv m smyslem pro pofiádek musí b t nudn a nezajímav. Není to tak. MoÏná je trochu uzavfien do sebe. Ale mezi pfiáteli oïívá. KdyÏ jsem s kamarády, bavíme se jako ostatní, fiíká Lidström. A co hokej a krásné Ïeny? Na to odpovídá smíchem. Je zvykl si své soukromí hájit, ví, Ïe musí PRO HOCKEY 93

5 NICKLASlidström b t neoblomn. Skoro kaïd Ïurnalista se z nûj snaïí vytáhnout nûjaká skandální tajemství. Kdyby existovala. UÏ mû to pfiestává bavit, opravdu. Lidi se hodnû ptají, jestli se vûbec nûkdy na tvu a co mû dokáïe na tvat. Ale já jsem prostû já, do toho nikomu nic není. Dobfie. Tak umí se tedy na tvat? Znovu se zasmûje a v oãích mu zajiskfií: No jasnû, Ïe se obãas na tvu. Vlastnû docela ãasto, akorát to nedávám tolik najevo. A co tû dokáïe na tvat? KdyÏ nûkdo udûlá chybu nebo hraje neãistû. Mûl jsi nûkdy chuè se s nûk m poprat? Tu a tam se samozfiejmû rozãilím. Lidi se mû snaïí vyprovokovat tfieba v baru, opilci a tak, postaví se pfiede mû a hloupû se klebí. Ale vût inou mám s sebou pfiátele a ti ví, kde je míra a vãas zasáhnou. fakta DNES UÎ NICKLAS ven moc nechodí. Volné chvilky vûnuje Ïenû a tfiem dûtem. A vïdycky si najde ãas na svûj nejmilej í koníãek auta a motorky. Nedávno si koupil Harleye Davidssona, na kterého je patfiiãnû py n, tfiebaïe Holmström kodolibû pfiipomíná, Ïe na nûm ani nejezdí. VÏdycky kdyï na nûj má nasednout, tak je vybitá baterka nebo nemá dost benzínu, klebí se Holmström. To trochu pfiehání. Fakt ale je, Ïe jsem si ho koupil, protoïe je tak vzácn, pfiipou tí Nicklas a hned poukazuje na to, Ïe auto pouïívá daleko ãastûji. Není to tak technicky nároãné, hraní si s motorem a tak. Tam jde hlavnû o radost z jízdy, nemyslím rychlost, myslím testování rûzn ch znaãek automobilû proti sobû. Je pravda, Ïe nikdy nevafií? To je. Nevafiím nikdy, nikdy mi to ne lo. Na No jasnû, Ïe se obãas na tvu. Vlastnû docela ãasto, akorát to nedávám tolik najevo. gymplu jsme si kupovali mraïená jídla a ohfiívali je v mikrovlnce. Posledních pár otázek. Zb vají ti dva roky smlouvy, co bys chtûl je tû dokázat? Stra nû rád bych zase vyhrál Stanley Cup. Rád bych ten pocit zaïil je tû jednou. A Norris Trophy? Rad i bych ten Stanley Cup. Ostatní ceny pro mû znamenají jenom takov bonus, nûco, za ãím se mûïete ohlédnout na konci kariéry a kochat se, co jste dokázali. Právû teì se tû- ím na novou sezonu a dal í góly, to mi pfiipadá mnohem dûleïitûj í. Jméno: Nicklas Lidström Post: obránce Narozen: 28. dubna 1970 v Avesta, védsko V ka: 188 cm Váha: 86 kg Pfiíjem: 7 milionû dolarû za sezonu ZÁKLADNÍ âást Sezona Klub Zápasy Góly Asist. Body TM Detroit Detroit Detroit Detroit Detroit Detroit Detroit Detroit Detroit PLAY OFF Sezona Klub Zápasy Góly Asist. Body TM Detroit Detroit Detroit Detroit Detroit Detroit Detroit Detroit Detroit Reprezentoval védsko na MS 1991, na Kanadském poháru 1991 a na OH Úspûchy: Stanley Cupy 1997 a 1998, zlato z MS 1991, tfii nominace na Norris Trophy, dvû nominace na Lady Byng Trophy a také nominace na Calder Trophy. Je nejlep ím kompletním obráncem v NHL, ãasopis The Hockey News jej vyhlásil nejlep ím obráncem svûta tfii roky za sebou, nûkolikrát nasbíral nejvíc bodû ze v ech obráncû NHL.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant

Více

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz Miroslav Îamboch Ve sluïbách klanu Copyright Miroslav Îamboch, 2013 Cover Jan DoleÏálek, 2013 Stanislav JuhaÀák Triton, 2013 ISBN 978-80-7387-672-2 Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta Josef Fric Vydal

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17 VI. roãník ãíslo 17 únor 2014 Otevfiení kolního rybáfiského muzea, které probûhlo na podzim loàského roku, bylo bezesporu událostí roku v na í kole. TûÏko popisovat mnoïství práce, které jeho vznik provázelo.

Více

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû I. POSLEDNÍ VEâE E Obraz je báseà, kterou vidíme. LEONARDO DA VINCI Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû domu svého mistra ven, zastínil si rukou oãi. Oslnily ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamïik

Více

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû.

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû. Vlajka pro Tibet Mezinárodní kampaà Vlajka pro Tibet vznikla v polovinû devadesát ch let v západní Evropû a stala se jednou z nejv znamnûj ích symbolick ch akcí vyjadfiujících podporu ochrany lidsk ch

Více

Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne

Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne Rozhovor se Stanislavem Mihulkou Velká vymírání jsou odedávna jedním z nejpopulárnûj ích témat moderní biologie. Kolik uï názorû padlo tfieba na konec dinosaurû,

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava, Akce v zoo 15. prosince - Mikulá v zoo 19. prosince - Strojení stromeãku v zoo 20. bfiezna - Jaro v zoo - zahájení komentovaného krmení zvífiat. 4. dubna - Den ptactva - program na ptaãí téma, voln vstup

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Soubor podpůrných materiálů k učebnici Chit Chat 1 Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2

Soubor podpůrných materiálů k učebnici Chit Chat 1 Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2 Soubor podpůrných materiálů k Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, učebnici Chit Chat 1 Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2 Deníãek Nûkolik rad pro uãitele Proã? Deníãek je kopírovatelná pfiíruãka k uãebnici

Více

PORTRÉT PLEMENE. Rozpoznání a léãba nemocí psû. 18 Na e KOâKY 9/06

PORTRÉT PLEMENE. Rozpoznání a léãba nemocí psû. 18 Na e KOâKY 9/06 Rozpoznání a léãba nemocí psû 18 Na e KOâKY 9/06 Bengálské kočky Ano, koãky patfií k vrcholûm kmenového v voje savcû. Odborníci na to mají dûkazy. Ve skuteãnosti to není ani tfieba dokazovat. KaÏd z nás

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ. prim. MUDr. Lenka Foretová

DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ. prim. MUDr. Lenka Foretová DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ prim. MUDr. Lenka Foretová MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001 Dûdiãnost jako rizikov faktor pro vznik nádorû Projekt podpory zdraví 151/2001 Prevence nádorov

Více

VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ

VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ Prevence nádorov ch onemocnûní ve 21. století Národní program zdraví DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001 DùDIâNOST JAKO RIZIKOV

Více

âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1

âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1 013-021_Lichte 1.9.2009 18:19 Stránka 13 Erika Fischer-Lichte âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1 V posledních letech se roz ífiil názor, Ïe kulturu není patfiiãné chápat pouze

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státního okresního archivu Pfierov Pfierov 2012 Sborník Státního okresního archivu Pfierov. Vydal Zemsk archiv v Opavû Státní okresní archiv Pfierov.

Více

TRIÁDA EDICE DELFÍN SVAZEK DVACÁT PRVNÍ

TRIÁDA EDICE DELFÍN SVAZEK DVACÁT PRVNÍ TRIÁDA EDICE DELFÍN SVAZEK DVACÁT PRVNÍ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz DAN FRIT AILECH U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m

Více