2010 Výroční zpráva 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2010 Výroční zpráva 1"

Transkript

1 Výroční zpráva

2 OBSAH Slovo předsedy představenstva 3 Ekonomické ukazatele 4 Organizační struktura společnosti 5 Vrcholové orgány společnosti v roce Přehled stavebních zakázek 7 Dokončené projekty 8 Projekty ve výstavbě 9 Zahraniční aktivity 10 Dceřiné firmy 11 Stavební řemeslné specializace 12 Společensky odpovědná firma 13 Personalistika 14 Zpráva dozorčí rady 15 Výrok auditora 15 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 16 Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k Příloha k účetní závěrce k Konsolidovaný výkaz finanční pozice k Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku k PSJ, a.s. VEDENÍ SPOLEČNOSTI: CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 tel.: (+420) SÍDLO ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU: Jiráskova č. p. 3960/ č. o. 32, Jihlava tel.: (+420) , KANCELÁŘE: Brno: Skořepka 366/4, Brno-střed tel.: (+420) Bratislava: Vlčie hrdlo 90, Bratislava tel.: (+421) Moskva: Tverskaja-Jamskaja 36/40, Moskva 3 tel IČ: , EU DIČ: CZ zapsán Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2309 den zápisu: Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. č.ú /5500 Výšková budova FILADELFIE nejvýznamnější dokončená stavba PSJ v roce

3 SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení obchodní partneři, vážení přátelé, společnost PSJ v roce 2010 završila 20 let své existence. Během nich dosáhla Skupina PSJ celkového obratu z realizovaných staveb přesahujícího 60 miliard korun a naše značka od roku 1990 otiskla stavební stopu na pěti kontinentech a v pětadvaceti zemích celého světa. Moc mě těší, že se nám podařilo vybudovat respektovanou a dynamickou firmu, která nabízí klientům profesionální přístup a dlouhodobé zkušenosti. I když máme za sebou i složitější období a mnohdy jsme zažili porážky, podařilo se nám všechno ustát a vždy nás to posílilo. Jubilejní rok proběhl uprostřed hektického a negativního vývoje na stavebním trhu nejen v Česku, ale i v celém světě. Vliv vleklé realitní krize zostřil konkurenční boj, ubylo nově zahájených projektů a některé již zahájené zakázky se potýkají s problémy, jsou etapizovány nebo se posouvá jejich termín realizace. Přestože jsme nenaplnili objemy ve výši, které jsme si sami naplánovali, dosáhli jsme více než 20% nárůst obratu oproti roku Znamená to, že i v době, která stavebnictví příliš nepřeje, firma pokračuje v růstové strategii. Tento progres dosahujeme jednak na realizovaných privátních zakázkách v rámci Česka, tak i posílením našich aktivit a dotažením dlouhodobé činnosti v zahraničí do konkrétní podoby realizovaných kontraktů. Růst je umocněn i udržením rentability. Z pohledu PSJ cítíme, že poměrně pozitivní trend roku 2010 je nastaven i pro rok letošní. Ukazuje se, že kroky, které jsme v předstihu činili proti očekávanému poklesu trhu a jeho dopadu do činnosti naší společnosti, byly nastaveny správně. Nadále však musíme mít všichni stále na paměti, že i jedna velká zastavená či nezvládnutá zakázka může do firmy přinést negativní dopady a problémy. Je otázkou, jak se trh bude vyvíjet v následujících 2 3 letech. Zdá se totiž, že obecný pokles není krátkodobý. Nevidím reálně, že by se stavebnictví mohlo v následujících pěti letech vrátit na úroveň před třemi lety. Očekávám, že v letech ubude i veřejných zakázek a stavební trh dozná v následujících letech výrazných změn. Předpokládám, že projekty privátních investorů a developerů povětšinou nebudou zahajovány, neboť jen velmi složitě budou hledat svůj odbyt v podobě pronájmu kanceláří či prodejích bytů. Dojde k dalšímu zintenzivnění konkurenčních bojů a do složité situace se mohou dostat nejen společnosti zaměřené na pozemní stavitelství, ale i firmy realizující silniční a železniční stavby. Do budoucna chceme rozvíjet a vylepšovat svoji pozici v oblastech, v nichž jsme byli doposud úspěšní. Týká se to výstavby nadzemních objektů se zaměřením zejména na privátní investory. Zároveň si vedení společnosti uvědomuje, že firmě chybí pokrytí v dopravní infrastruktuře, proto ji do svého strategického plánování zakomponovala. Velmi důležitou oblastí pro PSJ jsou a nadále budou exportní aktivity. Společnost zde chce hledat možnosti nahrazení výpadků českého trhu a zároveň i varianty rozvoje na dalších trzích mimo Českou a Slovenskou republiku. Důležitým segmentem činnosti PSJ je a motorem jejího dalšího rozvoje by měla být i oblast vlastního developmentu. Ten by se měl stát významnější součástí aktivit. Již nyní má PSJ ve svém portfoliu několik zajímavých projektů, na kterých dlouhodobě pracuje. Na počátku druhého dvacetiletí historie PSJ je před námi zajímavá perspektiva a výzvy na českém i zahraničním trhu. Velký dík za to náleží stabilnímu a kvalitnímu pracovnímu kádru a též spolehlivému spektru šikovných dodavatelů a řemeslníků. Všem tímto děkuji za spolupráci a těším se na další společné a úspěšné roky. Ing. František Vaculík předseda představenstva a generální ředitel PSJ, a.s. 3

4 EKONOMICKÉ UKAZATELE Rok 2010 proběhl ve znamení hektického a negativního vývoje na stavebním trhu nejen v Česku, ale i v celém světě. Skupina PSJ během něj přesto dokázala dosáhnout růstu realizovaných objemů, což bylo způsobeno především zvýšením obratu zakázek u Divize export zabývající se zakázkami v zahraničí. Polyfunkční komplex CPI City Center v Ústí nad Labem Celkové výnosy konsolidované Skupiny PSJ za rok 2010 vzrostly o 24,6 % a na úroveň 194 mil. EUR (4,9 miliardy Kč**). Skupina za příslušné období vyprodukovala pozitivní hospodářský výsledek 4,5 mil. EUR ( 115 milionů Kč**). Mateřská společnost PSJ zaznamenala obrat ve výši 154 mil. EUR (3,9 miliardy EKONOMICKÉ Kč**), což představuje UKAZATELE 26,2 % nárůst oproti předchozímu roku. Její hospodářský 2010 probhl výsledek probhl ve vykázal znamení ve znamení zisk hektického ve hektického výši nece- a negativního a vývoje vývoje na stavebním na stavebním trhu trhu nejen nejen v esku, v esku, ale i ale v celém i v celém svt. svt. Rok Rok 2010 Skupina Skupina lých PSJ 7 mil. PSJ bhem EUR bhem (175 nj milionů nj pesto pesto Kč**). dokázala dokázala dosáhnout dosáhnout rstu rstu realizovaných objem, objem, což což bylo bylo zpsobeno zpsobeno pedevším pedevším zvýšením zvýšením obratu obratu zakázek zakázek u Divize u Divize export export zabývající zabývající se zakázkami se zakázkami v zahranií. v zahranií. Celkové Celkové výnosy výnosy konsolidované Skupiny Skupiny PSJ za PSJ rok za 2010 rok 2010 vzrostly vzrostly o 24,6 o 24,6 % a % na a úrove na úrove mil. mil. EUR EUR (4,9 (4,9 miliardy miliardy K**). K**). Skupina Skupina za píslušné za píslušné období období vyprodukovala pozitivní pozitivní hospodáský výsledek výsledek 4,5 mil. 4,5 EUR mil. EUR ( 115 ( milion 115 milion K**). K**). Rezidenční Park Baarova, Praha 4 Michle Mateská Mateská spolenost spolenost PSJ zaznamenala PSJ obrat obrat ve výši ve výši mil. EUR mil. EUR (3,9 (3,9 miliardy miliardy K**), K**), což pedstavuje což 26,2 26,2 % nárst % nárst oproti oproti pedchozímu roku. roku. Její hospodáský Její výsledek výsledek vykázal vykázal zisk ve zisk výši ve výši necelých necelých 7 mil. 7 EUR mil. EUR (175 (175 milion milion K**). K**). Celkové Celkové výnosy výnosy (v mil. (v K) mil. K) Hospod. Hospod. výsledek výsledek ped ped zdanním zdanním (v mil. (v K) mil. K) Konsolidovaná skupina skupina PSJ PSJ * * PSJ, PSJ, a.s. a.s * údaje * údaje stanovené stanovené dle metodiky dle metodiky IFRS IFRS ** pi ** pepoítání pi pepoítání údaj údaj v EUR v na EUR K na byl K použit byl použit kurz 24,942 kurz 24,942 (za rok (za 2008), rok 2008), 26,445 26,445 (za rok (za 2009) rok 2009) a 25,290 a 25,290 (za rok (za 2010) rok 2010) * údaje stanovené dle metodiky IFRS ** při přepočítání údajů v EUR na Kč byl použit kurz 24,942 (za rok 2008), 26,445 (za rok 2009) a 25,290 (za rok 2010) Polyfunkní Polyfunkní komplex komplex CPI City CPI Center City Center v Ústí v nad Ústí Labem nad Labem 4

5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI PSJ, a.s. STAVEBNÍ AKTIVITY OSTATNÍ AKTIVITY PSJ, a.s. GM, spol. s r.o. Divize Čechy Divize Morava Divize kapacity Divize export SOU stavební PSJ, s. r. o. TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. Divize development PSJ Hydrotranzit, a.s. EKOKLIMA, a.s. POSLÁNÍ SKUPINY PSJ Jedinečným způsobem spoluvytváříme prostředí s cílem trvalého zvyšování kvality života. Důležitý je pro nás individuální přístup k zákazníkům s důrazem na citlivé vnímání jejich adekvátních potřeb. VIZE Naše poslání realizujeme především v oblastech developmentu, stavební výroby a dodávek technologických celků. Komplexním zvládnutím i nejsložitějších projektů na vybraných náročných tuzemských i zahraničních trzích se řadíme mezi nejlepší společnosti v oboru. K dosahování cílů rozvíjíme řízení společnosti na principech podporujících výkonnost a spokojenost zaměstnanců a akcionářů. Ve všech našich činnostech prosazujeme a naplňujeme krédo značky PSJ: Profesionalita, Serióznost, Jistota. BB CENTRUM V PRAZE 4 - MICHLI - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA FILADELFIE 5

6 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENSTVO Ing. František Vaculík předseda představenstva Ing. Miroslav Horňák člen představenstva Ing. Jiří Pech člen představenstva Ing. Pavel Vomela člen představenstva Jaroslav Jirkovský člen představenstva DOZORČÍ RADA předseda dozorčí rady: Ing. Jan Blaško člen dozorčí rady: Ing. Kamil Ziegler člen dozorčí rady: Ing. Josef Noha MANAGEMENT SPOLEČNOSTI generální ředitel: Ing. František Vaculík ekonomický ředitel: Ing. Miroslav Horňák ředitel pozemních staveb: Ing. Jiří Pech technický ředitel: Ing. Vladimír Jabulka ředitel strategie a organizace řízení: Ing. Pavel Vokáč, CSc. personální ředitel: Mgr. Karel Bezděka ředitel Divize Čechy: Ing. Jan Kadlec ředitel Divize Morava: Ing. Zbyněk Morkus ředitel Divize kapacity: Petr Vondruška ředitel Divize export: Jaroslav Jirkovský ředitel Divize development: Ing. Aleš Kořený, M.B.A. 6

7 PŘEHLED PEHLED STAVEBNÍCH ZAKÁZEK ZAKÁZEK Významné Významné stavby stavby dokončené dokonené v roce v roce BB Centrum BB Centrum administrativní administrativní objekt objekt FILADELFIE FILADELFIE Hotel Clarion Hotel Clarion Prague Prague City, Tylovo City, Tylovo nám. 15, nám. Praha 15, 2Praha 2 Rekonstrukce Rekonstrukce Nemocnice Nemocnice v Pelhřimově v Pelhimov Rekonstrukce Rekonstr. zastupitelského domu v ulici Nad úřadu Strakovkou ČR v Brazílii 6, Praha 6 Rekonstr. zastupitelského úadu R v Brazílii, Brazílie Významné stavby realizované v roce 2010 Administrativní budova Main Point Karlin, Praha 8 Rezidenční Významné Park stavby Baarova, realizované Praha 4 Michle v roce 2010 CITY DECO Administrativní a ELEMENT, budova Praha Main Pankrác Point Karlin, Praha 8 CITY EPOQUE Rezidenní - I. Park etapa, Baarova, Praha Praha Pankrác 4 Michle Výstavba CITY domu DECO pro a seniory ELEMENT, Tusarova Praha Praha Pankrác 7 Bytový CITY dům EPOQUE u Libeňského - I. etapa, pivovaru Praha - X-LOFT, Pankrác Praha Bytový Výstavba dům Mníšecký domu Eden pro seniory v Mníšku Tusarova pod Brdy Praha 7 Polyfunkční komplex CPI City Center v Ústí n.l. Bytový dm u Libeského pivovaru - X-LOFT, Praha Průmyslový závod Polybutadien v Kralupech n.vl. Bytový dm Mníšecký Eden v Mníšku pod Brdy Přístavba Vzdělávacího institutu Prometheus v Brně Polyfunkní komplex CPI City Center v Ústí n.l. Výstavba závodu Colorbeton Ledčice Prmyslový závod Polybutadien v Kralupech n.vl. Rekonstrukce Univerzity Palackého v Olomouci Bytové domy a ubytovny ul. Horníkova, Brno Líše Rekonstrukce Zámku Herálec u Havlíčkova Brodu Sea World Pístavba Residence Vzdlávacího - Hammamet, institutu Tunisko Prometheus v Brn Obchod. Výstavba zábavní závodu centrum Colorbeton M5 Mall v Ledice Rjazani, Rusko Výstavba Rekonstrukce závodu na Univerzity výrobu OSB Palackého desek, Rusko v Olomouci Administrativní Rekonstrukce budova Zámku v Archangelsku, Herálec u Havlíkova Rusko Brodu Sea World Residence - Hammamet, Tunisko Obchod. zábavní centrum M5 Mall v Rjazani, Rusko Výstavba závodu na výrobu OSB desek, Rusko Administrativní budova v Archangelsku, Rusko Podíl státních, municipálních a soukromých zakázek Státní investice Municipální investice bytová výstavba 53% 11% 5% obanská vybavenost 3% 92% Soukromé investice Rozdlení zakázek dle segmentu výstavby administrativní objekty prmyslové stavby 7% Rozdlení zakázek dle teritoria 29% Zakázky v dalších eských regionech Zahraniní zakázky Zakázky v regionu Vysoiny 6% 36% Rekonstrukce Nemocnice v Pelhřimově 58% Rekonstrukce Nemocnice v Pelhimov 7 VÝRONÍ ZPRÁVA

8 DOKONČENÉ PROJEKTY Struktura zakázek PSJ v roce 2010 doznala oproti období 2009 poměrně výrazných změn ve dvou oblastech. Z pohledu ročního finančního objemu i procentuelního podílu dosáhly svého historického maxima zakázky v zahraničí. V roce 2010 představovaly 36%, což je o 17% více, než v roce Markantní pokles nastal v segmentu výstavby administrativních objektů (29% z předchozích 52,5%). Proti tomu došlo k nárůstu v sektoru bytové výstavby (z 3,5% na 7% v roce 2010), v realizaci průmyslových objektů (z 6% na 11% v roce 2010) a především ve stavbách občanské vybavenosti, které se staly nejvýznamnějším segmentem v zakázkové naplněnosti PSJ (z 38% na 53% v roce 2010). Hotel Clarion Prague City, Tylovo nám. 15, Praha 2 Nadále platí, že PSJ je stavební společností zaměřenou na privátní investory. Podíl zakázek realizovaných pro soukromý sektor dosáhl v roce 2010 více než 92% obratu PSJ, a.s., což je ještě o 2% více, než v roce Nejvýznamnější stavbou dokončenou v roce 2010 na českém trhu byla výstavba výškové budovy FILADELFIE v areálu BB Centrum v Praze Michli pro developerskou společnost Passerinvest Group. Tato náročná a prestižní realizace si vyžádala 2 miliardy korun a byla předána v červenci Dalším úspěšným bodem spolupráce s investorskou společností CPI - Czech Property Investments byla završená rekonstrukce domu na Tylově náměstí v Praze, kde vznikl Clarion Hotel Prague City (finanční objem: 105,9 mil. Kč, dokončení v březnu 2010). Mezi významné dokončené tuzemské zakázky se zařadila i rekonstrukce domu v ulici Nad Strakovkou 6 v Praze 6 (finanční objem: 66,5 mil. Kč, dokončení v srpnu 2010). Hned několik pozoruhodných stavebních dodávek začalo v roce 2010 sloužit v regionu Vysočiny. V Pelhřimově byla završena poslední třetí etapa rekonstrukce nemocnice (finanční objem: 287,7 mil. Kč, ve sdružení se Skanskou), v Dolní Cerekvi byla slavnostně otevřena sportovní hala (finanční objem 11,8 mil. Kč), v Telči bylo otevřeno nové autobusové nádraží (finanční objem: 24 mil. Kč), v Jihlavě se nového zázemí dočkal sociální odbor magistrátu a městská policie (finanční objem: 28 mil. Kč) a v areálu Dětského centra v Jihlavě byl přistavěn rehabilitační pavilón (finanční objem: 19,8 mil. Kč). BB Centrum v Praze 4 Michli administrativní budova FILADELFIE 8

9 PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ Významnou pozici značky PSJ u největších tuzemských investorů a developerů dokumentuje současná zakázková naplněnost společnosti. Společnost má ve svém portfoliu rozestavěné či zasmluvněné stavby ve finančním objemu kolem 10 miliard korun. Klíčovým kontraktem na českém trhu je výstavba originální administrativní budovu Main Point Karlin v Praze 8 pro developerskou společnost PSJ INVEST. Nové sídlo Kooperativa pojišťovny a České podnikatelské pojišťovny za 779,7 mil. Kč stavba bude dokončena v červnu Dosud největší zakázka PSJ pro společnost CPI - Czech Property Investments probíhá v Ústí nad Labem. Zde roste polyfunkční komplex CPI City Center (finanční objem: 534,9 mil. Kč, dokončení v dubnu 2011). Bytový dům u Libeňského pivovaru - X-LOFT, Praha PSJ neopouští ani areál michelského BB Centra. Náklady ve výši 505 milionů korun zde pro PASSERIN- VEST GROUP vzniká Rezidenční Park Baarova, jehož dokončení je plánováno na listopad Mezi významné tuzemské zakázky se řadí dodávka pro průmyslový závod Polybutadien v Kralupech nad Vltavou (finanční objem: 310 mil. Kč, dokončení v červnu 2011) stavba bytového areálu Mníšecký Eden v Mníšku pod Brdy (finanční objem: 97 mil. Kč, dokončení v lednu 2011), výstavba domu pro seniory v Tusarově ulici v Praze 7 (finanční objem: 150 mil. Kč, dokončení v květnu 2012), realizace bytového projektu X-LOFT v Praze - Libni (finanční objem: 250 mil. Kč, dokončení v září 2012) a dodávka závodu společnosti SEMMELROCK STEIN+DESIGN DLAŽBY v Ledčicích (finanční objem: 87,3 mil. Kč, dokončení v dubnu 2011). Na Moravě zajišťujeme přístavbu Vzdělávacího institutu Prometheus v Brně (finanční objem: 47,8 mil. Kč, dokončení v červnu 2011) a rekonstrukci objektů Univerzity Palackého v Olomouci (finanční objem: 66,8 mil. Kč, dokončení v březnu 2011). V regionu Vysočiny zdárně probíhá rekonstrukce Zámku v Herálci (finanční objem: 106 mil. Kč, dokončení v dubnu 2011). Administrativní budova Main Point Karlin, Praha 8 9

10 ZAHRANIČNÍ AKTIVITY Od počátku své existence se PSJ prosazuje na zahraničních trzích. Podnikání mimo Českou republiku patří mezi strategické záměry společnosti, neboť zde PSJ vidí potenciál zajímavého růstu a v současné době i prostor ke kompenzaci výpadku tuzemských zakázek. PSJ doposud realizovalo stavební zakázky v pětadvaceti zemích celého světa, přičemž jako prioritní trhy vnímá Slovensko, Tunis, Jihovýchodní Asii a především Ruskou federaci a jiné země bývalého SNS. V roce 2010 se export podílel na celkovém obratu PSJ, a.s., více než 36 procenty, což je o 17 % více než v předchozím období. Meziroční zahraniční aktivity PSJ tak dosáhly nejvyšší úrovně v dosavadní historii značky PSJ. Divize export by měla být i v dalších letech jedním z tahounů růstu PSJ. Nejvýznamnější zahraniční aktivity PSJ se odehrávají právě v Rusku. V prosinci 2009 byla zahájena rozsáhlá realizace obchodně zábavního centra M5 Mall v Rjazani (finanční objem 119,9 mil. EUR, dokončení v prosinci 2011) a nový výrazný počin na ruském trhu představuje výstavba závodu na výrobu OSB de- Rekonstrukce zastupitelského úřadu ČR v Brazílii, Brazílie Obchodně zábavní centrum M5 Mall v Rjazani, Rusko sek v u města Petrozavodsk v oblasti Kalevala. Navíc se ke konci chýlí menší stavba administrativní budovy v Archangelsku (finanční objem 3,3 mil. EUR, dokončení v červnu 2011). V Tunisu probíhá náročná stavba rezidenčního komplexu Sea World Residence v Hammametu (finanční objem 56 mil. EUR, dokončení v březnu 2012). V neposlední řadě byla v lednu 2010 předána další z řady zakázek pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR a to rekonstrukce zastupitelského úřadu v Brasilii (finanční objem 97,5 mil. Kč). 10

11 DCEŘINÉ FIRMY Skupinu firem PSJ vhodně doplňují dvě dceřiné firmy, které jsou silnými hráči ve své specializaci. Řeč je o firmách PSJ Hydrotranzit, a.s., působící na Slovensku a EKOKLIMA, a.s. V rok 2010 byl ve slovenské dceřiné firmě PSJ Hydrotranzit, a. s., ve znamení stabilizace ovlivněné přetrvávající krizí realitního a stavebního trhu. Přesto tato společnost obhájila svoji pozici jedné z nejsilnější firem na slovenském trhu s oborovou specializací na liniové stavby a nádrže a její ekonomické výsledky za dané období vykázaly obrat ve výši 39,7 milionů EUR. To představuje druhé nejvyšší číslo v historii společnosti. Zisk po zdanění činil 0,68 milionů EUR. CITY GATE Bratislava, Slovensko Nejvýznamnější dokončenou zakázku PSJ Hydrotranzit v roce 2010 představovala, přes veškeré komplikace, rekonstrukce bývalé VUB banky v Bratislavě na rezidenční a obchodní projekt CITY GATE. Neméně důležité bylo i završení výstavby nádrže ropy č. 232 v Budkovcích. Další tři totožné nádrže v celkovém finančním objemu přes 33,1 mil. EUR firma PSJ Hydrotranzit v Budkovcích realizuje. Zároveň v Gajarech probíhá rozšíření skladovací kapacity areálu společnosti NAFTA (finanční objem 31 mil. EUR) a za pozornost stojí i realizace malé vodní elektrárny u obce Strážske (finanční objem 1,95 mil. EUR). Ekoklima, a.s. stabilně patří k české špičce v oblasti techniky prostředí zdravotních instalací. V roce 2010 firma pracovala s celkovým obratem 307,9 milionů Kč včetně aktivit v Ruské federaci, kde EKOKLIMA založila svoji dceřinou firmu. Výsledky za dané období vykazují kladný hospodářský výsledek po zdanění 10,5 milionů Kč. Mezi největší dokončené zakázky této společnosti se řadí práce na administrativní budově FILADELFIE v pražském BB Centru, Clarion Hotelu Prague na Tylově náměstí v Praze a gastroprovozu pro společnost Pražské energetika. Významné dodávky nyní probíhající na stavbě Polyfunkčního komplexu CPI City Center v Ústí nad Labem, administrativní budovy Main Point Karlín a objektu AB Michle pro ČEZ. Součástí Skupiny PSJ nadále zůstávají další dceřiné firmy s jiným než stavebním zaměřením. Jde o FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s.; TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.; GM, spol. s r.o. a SOU stavební PSJ, s.r.o.. Z montáže jednoho ze zásobníků ropy v Budkovcích na Slovensku 11

12 STAVEBNÍ ŘEMESLNÉ SPECIALIZACE Společnost PSJ dlouhodobě rozvíjí portfolio svých aktivit i za hranice inženýrsko-dodavatelských služeb. V rámci stavebních zakázek tak podporuje rozvoj vlastních výrobních středisek s různými specializacemi, které jsou v rámci mateřské společnosti PSJ soustředěny v samostatné Divizi kapacity. Jedná se o následující specializace: železobetonové monolitické konstrukce ocelové a zámečnické konstrukce, opláštění střech a budov práce HSV nákladní doprava mechanizace a půjčovna zemní práce, demolice a inženýrské sítě V roce 2010 bylo v PSJ, a.s., zaměstnáno 163 pracovníků dělnických profesí. Ti našli uplatnění nejen v rámci zakázek mateřské firmy, ale i na celé řadě dodávek pro stavební firmy či přímé investory. Největšího obratu tradičně dosahuje středisko monolitických konstrukcí. V roce 2010 to bylo 336 milionů Kč. Jeho aktivitám dominovala velmi náročná dodávka monolitické konstrukce administrativní budovy Main Point Karlín. Na obratu střediska se však nemalou měrou podílely i dodávky pro průmyslový závod Polybutadien v Kralupech nad Vltavou nebo pro polyfunkční komplex CPI City Center v Ústí nad Labem. Za zmínku však jistě stojí i zakázka na bytovém areálu Mníšecký Eden v Mníšku pod Brdy, práce na závodě společnosti SEMMELROCK STEIN+DESIGN DLAŽBY v Ledčicích či zahájení prací na monolitické konstrukci Rezidenčního Parku Baarova v Praze Michli. Středisko ocelových konstrukcí, zámečnických prací a opláštění v roce 2010 prostavělo 128 milionů Kč. Významně se podílelo na výše uvedených zakázkách v Kralupech nad Vltavou a v Ledčicích, ovšem největší počiny zaznamenalo v zahraničí. Konkrétně na výstavbě rozsáhlého obchodně zábavního centra M5 Mall v Rjazani a na dodávce pro průmyslový závod Kronospan v lotyšské Rize. Hned několik zajímavých staveb realizovalo jihlavské výrobní středisko zabývající se hrubými terénními úpravami, demolicemi, přípojkami, komunikacemi a realizací zpevněných ploch. Dosáhlo ročního obratu 170 milionů Kč, které mimo jiné prostavělo na zakázkách Main Point Karlín, Revitalizace Cihlářského potoka v Havlíčkově Brodě, nové autobusové nádraží v Telči, Rezidenční Park Baarova a závod SEMMELROCK STEIN+DESIGN DLAŽBY v Ledčicích. Největší dodávku však realizovalo v rámci zemních prací projektu CITY EPOQUE v Praze Pankráci. Nedílnou součástí PSJ je středisko hlavní stavební výroby, které realizuje zejména zednické a omítkářské práce. Uplatňuje se na všech stavbách a to zejména při kvalitativně či termínově náročnějších činnostech. Jeho obrat za rok 2010 činil 34 milionů Kč. Práce na ocelové konstrukci pro průmyslový závod Kronospan v lotyšské Rize Z realizace monolitické konstrukce administrativní budovy Main Point Karlín v Praze 12

13 SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA PSJ nezapomíná ani na podporu oblastí, kde je pomoci třeba. Jako stabilní a úspěšná společnost cítí PSJ svou společenskou zodpovědnost a to především v kraji, se kterým je úzce spjata Vysočinou. Hlavními oblastmi, do kterých PSJ dlouhodobě přispívá finanční prostředky, je oblast kulturní, sportovní a samozřejmě nezapomíná ani na charitativní a veřejně prospěšnou činnost. PSJ věnuje nemalé prostředky na rozvoj vrcholového i mládežnického sportu v regionu. Řadu let je jméno PSJ spjato s fotbalovým klubem FC VYSOČINA JIH- LAVA, který disponuje mimo jiné rozsáhlou mládežnickou základnou. Finanční prostředky putují také na podporu kuželkářského oddílu KK PSJ Jihlava, který mezi družstvy i jednotlivci náleží k nejlepším v Česku. PSJ dále náleží k největším Radost fotbalistů FC VYSOČINA JIHLAVA v jednom z druholigových duelů reklamním partnerům HC Dukla Jihlava, sponzoruje jihlavské TENISCENTRUM nebo hokejový klub Veterán Ledeč nad Sázavou. V oblasti kultury PSJ dlouhodobě spolupracuje s festivalem Prázdniny v Telči, s Mezinárodním festivalem dokumentárního filmu v Jihlavě, jihlavským občanským sdružením Havířský průvod, se setkáním uměleckých kovářů Brtnické kovadliny a s vybranými hudebními a divadelními představeními. PSJ bylo v roce 2010 též partnerem výročních cen Akademie designu ČR nazvaných Czech Grand Design. Společnost PSJ pravidelně věnuje prostředky na charitativní a veřejně prospěšné projekty. Několik let přispívá Nadaci Jindřicha a Ičky Waldezových, která se zaměřuje především na podporu handicapovaných dětí. Dále pomáhá Dětskému centru v Jihlavě a dalším potřebným ústavům či organizacím. V roce 2010 zahájila partnerství vědomostní soutěže kraje Vysočina s názvem Poznej Vysočinu určené pro žáky druhých stupňů základních škol. Jako člen Hospodářské komory ČR se PSJ aktivně podílí na nejrůznějších činnostech zaměřených na podporu podnikatelského sektoru. Z pozice člena Svazu podnikatelů ve stavebnictví a v rámci činnosti v expertních skupinách vytváří společnost PSJ v procesech ekonomického, legislativního a společensko-etického prostředí součinnost vedoucí ke zlepšování podmínek pro podnikání ve stavebnictví. Z vyhlašování cen Czech Grand Design, které podpořila akciová společnost PSJ Společnost PSJ dbá i na ekologické aspekty svého podnikání. Je držitelem certifikátu, kterým potvrzuje, že má zaveden a je systematicky udržován systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:

14 PERSONALISTIKA Dlouholetí pracovníci, kteří byli oceněni Františkem Vaculíkem při oslavě 20. výročí založení společnosti PSJ Společnost PSJ si uvědomuje, že zaměstnanci a ostatní spolupracovníci jsou pro ni naprosto klíčovým faktorem. Oni totiž rozhodují o výsledcích projektů a o uplatnění PSJ v konkurenčně náročném podnikatelském prostředí. Proto PSJ přikládá tak velký význam péči o své zaměstnance, zejména v oblasti jejich motivace, výcviku a dalšího vzdělávání. V tomto roce se i přes turbulentní změny, které se ve světě i v České republice udály, podařilo stabilizovat zaměstnanecký kádr, udržet personální politiku na vysoké úrovni a to vše plně v souladu s firemními cíli, vizí a strategií. V oblasti péče o zaměstnance firma dále pokračovala v propracovaném systému benefitů, ať už se jednalo o benefity organizační, výkonnostní a rozvojové, či bonusy při příležitosti významných životních událostí. Společnost PSJ dále intenzivně podporovala vzdělávání a zvyšování odbornosti zaměstnanců, které plně respektuje strategii dalšího rozvoje firmy v současném dynamickém prostředí. V rámci firmy už pátým rokem probíhá projekt Univerzita PSJ. Na jeho realizaci společnost získala v roce 2010 prostředky z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. UNIVERZITA PSJ je zaměřena na rozšíření současných dovedností a prohloubení kvalifikace zaměstnanců firmy. Vychází z nutnosti pružně reagovat na sílící konkurenci, změny v uspořádání společnosti, prohlubující se hospodářskou stagnaci. Projekt nabízí zaměstnancům PSJ, a.s. další profesní vzdělávání a to v oblastech: akademie pro talenty, program pro liniový management, program pro interní kouče, dovednosti pro kancelář, IT dovednosti, angličtina a e-learning. Jeho součástí se stalo i zřízení odborné knihovny společnosti PSJ. V roce 2010 proběhlo v rámci zefektivnění firemních procesů začlenění oddělení PR do personálního úseku. Hlavním cílem PR pro rok 2010 bylo zkvalitnění interní komunikace, jejichž konkrétními výstupy byla aktualizace a zatraktivnění firemního intranetu, modernější koncept firemního zpravodaje a zahájení organizace pravidelných kvartálních setkání zaměstnanců, které vyvrcholilo důstojnou oslavou 20. výročí založení společnosti PSJ. Současně však byla zintenzivněna i vnější komunikace, která vedla k tomu, že v roce 2010 byla společnost PSJ v médiích zmiňována s nebývalou četností a to většinou v souladu s firemní PR strategií. PSJ však myslí dále než na vlastní prospěch. V souladu se společenskou odpovědností a vědomím nedostatku kvalitní pracovní síly ve stavebnictví podporuje učňovské školství a tím přispívá k výchově dalších stavařských generací. Tato snaha PSJ má několik konkrétních podob. Dlouhá léta v Jihlavě působí pod patronací PSJ Středisko praktického vyučování a Domov mládeže PSJ, o.p.s. Smyslem jeho činností je mimo jiné snaha zvrátit propad počtu žáků v učňovských stavebních odborech, který je mimořádně kritický. Dále došlo v roce 2010 k dalšímu zintenzivnění spolupráce mezi PSJ a Střední průmyslovou školou stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod a Střední školou stavební Jihlava. Vzájemná kooperace zahrnuje praxe studentů, přednášky, zaštítění ročníkových prací a další aktivity. PSJ věří, že touto činností přispěje k propagaci stavebnictví a současně studentům umožní poznat praktickou stránku studovaného oboru. V neposlední řadě si otevře možnost, že v budoucnosti získá nové a perspektivní spolupracovníky. V uvedeném roce byly též uskutečněny první kroky spolupráce s ČVUT Praha. Akcent na lidské zdroje, veškerá energie a všechny prostředky vynaložené na promyšlenou personální politiku se úročí ve faktu, že společnost má stabilizované jádro zaměstnanců a současně se na pracovním trhu stává atraktivním zaměstnavatelem, což bylo formálně ztvrzeno cenou Zaměstnavatel regionu Konsolidovaná Skupina PSJ v současnosti zaměstnává 723 zaměstnanců, přičemž akciová společnost PSJ v loňském roce evidovala 450 pracovníků. 14

15 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Předložená účetní závěrka společnosti za rok 2010 byla sestavena v souladu se zákonem o účetnictví, jak je uvedeno ve zprávě auditora. Po prostudování zprávy auditora a seznámení se s rozborem hospodaření akciové společnosti za rok 2010 se dozorčí rada ztotožňuje s výrokem auditora a z těchto důvodů doporučuje řádné valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku PSJ, a.s. v Praze dne 20. června 2011 Ing. Jan Blažko - předseda dozorčí rady Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře PSJ, a.s. Účetní závěrka Na základě provedeného auditu jsme dne 10. června 2011 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PSJ, a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2010 a výkazu zisku a ztráty za rok 2010 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti PSJ, a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti PSJ, a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém, který je relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti PSJ, a.s. k 31. prosinci 2010 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2010 v souladu s českými účetními předpisy. 15

16 Zpráva o vztazích Provedli jsme ověření věcné správnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti PSJ, a.s. Za sestavení této zprávy o vztazích a její věcnou správnost je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích. Ověření jsme provedli v souladu s auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti PSJ, a.s. za rok končící 31. prosincem 2010 obsahuje významné věcné nesprávnosti. Výroční zpráva Provedli jsme ověření souladu výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy požadují, abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. V Praze, dne 29. června 2011 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Oprávnění číslo 71 Andreas Höfinghoff Partner Oprávnění číslo 2031 Za období od do Zpracovatel: PSJ a.s., sídlo Jiráskova 32, Jihlava R, I: (jako osoba ovládaná) I. PSJ, a.s. a ovládající osoby Ing. Blanka Dvořáková Direktor ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI PSJ NEW N.V. A. Ovládající osoba Sídlo: Naritaweg 165 Telestone 8, 1043 BW Amsterdam B. Smlouvy uzavené v roce 2009 žádné výplata ásti dividendy za rok 2009: 16,3 mil. K C. Plnní a protiplnní poskytnutá v roce 2009 výplata ásti dividendy za rok 2009: 38,8 mil. K Ovládané osob nevyplývá z uvedených smluv, plnní, protiplnní, jiných právních úkon a ostatních opatení žádná újma. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou jsou dceřiné společnosti PSJ, a.s., jejichž výčet a přehled vzájemných transakcí a zůstatků jsou součástí účetní závěrky. Veškeré smlouvy uzavřené v roce 2010 s dceřinými společnostmi byly uzavřeny v rámci běžného obchodního styku. Ing. František Vaculík předseda představenstva Ing. Miroslav Horňák člen představenstva 16

17 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PSJ, a.s., k ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K v tis. K Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1.Zizovací výdaje Software Ocenitelná práva B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1.Pozemky Stavby Samostatné movité vci a soubory movitých vcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanní majetek B.III.1.Podíly v ovládaných a ízených osobách Podíly v úetních jednotkách pod podstatným vlivem Pjky a úvry - ovládající a ídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanní majetek C. Obžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1.Materiál Nedokonená výroba a polotovary C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1.Pohledávky z obchodních vztah Dlouhodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky Odložená daová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1.Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládající a ídící osoba Pohledávky - podstatný vliv 4.Pohledávky za spoleníky, leny družstva a za úastníky sdružení Stát - daové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné úty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanní majetek C.IV.1.Peníze Úty v bankách D.I. asové rozlišení D.I.1.Náklady píštích období Píjmy píštích období

18 18

19 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU K v tis. K II. Výkony ( ) II.1. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb II.2. Zmna stavu zásob vlastní innosti II.3. Aktivace 725 B. Výkonová spoteba (.09+10) B.1. Spoteba materiálu a energie B.2. Služby Pidaná hodnota ( ) C. Osobní náklady (.13 až 16) C.1. Mzdové náklady C.2. Odmny lenm orgán spolenosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpeení a zdravotní pojištní C.4. Sociální náklady D. Dan a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (.20+21) III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2 Tržby z prodeje materiálu 20 2 F. Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (.23+24) F.1. Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2. Prodaný materiál 29 G. Zmna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad píštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaení J. Prodané cenné papíry a podíly 25 VII. Výnosy z dlouhodobého finanního majetku ( ) VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finanního majetku M. Zmna stavu rezerv a opravných položek ve finanní oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanní výnosy O. Ostatní finanní náklady * Finanní výsledek hospodaení Q. Da z píjm za bžnou innost (.50+51) Q.1. -splatná Q.2. -odložená ** Výsledek hospodaení za bžnou innost ( ) *** Výsledek hospodaení za úetní období (+/-) **** Výsledek hospodaení ped zdanním

20 xxxxx xxxxx PÍLOHA K ÚETNÍ ZÁVRCE K xxxxxxxxxxxxxxxxx 1.1. Založení a charakteristika spolenosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PSJ, a.s. (dále jen spolenost ) byla založena zakladatelskou smlouvou jako akciová spolenost s názvem PSJ holding, a.s. a dne 6. kvtna 1997 vznikla zapsáním do obchodního rejstíku vedeného Krajským obchodním soudem v Brn, oddíl B, vložka Dne 30. ledna 2008 byla do obchodního rejstíku zapsána zmna názvu spolenosti z PSJ holding, a.s. na PSJ, a.s. Hlavním pedmtem podnikání spolenosti je provádní staveb, jejich zmn a odstraování, projektová innost ve výstavb, zprostedkování služeb a obchodu, velkoobchod, specializovaný maloobchod, ubytovací služby, inženýrská innost v investiní výstavb, innost podnikatelských, finanních, organizaních a ekonomických poradc, výkon zemmiských inností. Úetním obdobím je kalendání rok od 1. ledna 2010 do 31. prosince Úetní závrka spolenosti je sestavena k 31. prosinci Spolenost mla k 31. prosinci 2010 základní kapitál ve výši tis. K. Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu spolenosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: Akcioná % podíl na základním kapitálu PSJ New N.V. 100 % Celkem 100 % 1.2. Pedstavenstvo a dozorí rada Pedstavenstvo a dozorí rada PSJ, a.s. k 31. prosinci 2010 Funkce Jméno Pedstavenstvo Pedseda Ing. František Vaculík len Ing. Miroslav Horák len Ing. Jií Pech len Ing. Pavel Vomela len Jaroslav Jirkovský Dozorí rada Pedseda Milan Jank len Ing. Josef Noha len Ing. Juraj Kotú xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1.3. Zmny a dodatky v obchodním rejstíku v uplynulém úetním období V uplynulém úetním období nedošlo ke zmnám v obchodním rejstíku. 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2012 S vámi od A do Z Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2012 2011 Změna 2012/2011 Hrubé předepsané pojistné 11 568 11 044 4,7 % Životní pojištění

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NATLAND GROUP LIMITED 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA NATLAND GROUP LIMITED 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA NATLAND GROUP LIMITED 2012 NATLAND Group je investiční a finanční skupina, jejíž podnikatelské aktivity míří do finančních služeb v retailu A DO PODNIKŮ STŘEDNÍ velikosti, dále do korporátních

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 OBSAH 1 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Hospodářské výsledky regulovaného konsolidačního celku

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

život v umění, umění v životě

život v umění, umění v životě život v umění, umění v životě výroční zpráva 2013 1 výroční zpráva 2013 2 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 9 Úvodní slovo

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly Výroční zpráva 2002 Skupina PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí svoje aktivity v regionu střední

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s., je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva 2010. www.e4u.cz

Výroční zpráva 2010. www.e4u.cz Výroční zpráva 2010 www.e4u.cz OBSAH I. Slovo představenstva 3 II. Profil společnosti 7 III. Informace pro investory v přehledu 7 IV. Budoucí projekty 8 V. Vedení společnosti 9 VI. Akcie E4U a. s. jako

Více