2010 Výroční zpráva 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2010 Výroční zpráva 1"

Transkript

1 Výroční zpráva

2 OBSAH Slovo předsedy představenstva 3 Ekonomické ukazatele 4 Organizační struktura společnosti 5 Vrcholové orgány společnosti v roce Přehled stavebních zakázek 7 Dokončené projekty 8 Projekty ve výstavbě 9 Zahraniční aktivity 10 Dceřiné firmy 11 Stavební řemeslné specializace 12 Společensky odpovědná firma 13 Personalistika 14 Zpráva dozorčí rady 15 Výrok auditora 15 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 16 Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k Příloha k účetní závěrce k Konsolidovaný výkaz finanční pozice k Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku k PSJ, a.s. VEDENÍ SPOLEČNOSTI: CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 tel.: (+420) SÍDLO ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU: Jiráskova č. p. 3960/ č. o. 32, Jihlava tel.: (+420) , KANCELÁŘE: Brno: Skořepka 366/4, Brno-střed tel.: (+420) Bratislava: Vlčie hrdlo 90, Bratislava tel.: (+421) Moskva: Tverskaja-Jamskaja 36/40, Moskva 3 tel IČ: , EU DIČ: CZ zapsán Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2309 den zápisu: Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. č.ú /5500 Výšková budova FILADELFIE nejvýznamnější dokončená stavba PSJ v roce

3 SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení obchodní partneři, vážení přátelé, společnost PSJ v roce 2010 završila 20 let své existence. Během nich dosáhla Skupina PSJ celkového obratu z realizovaných staveb přesahujícího 60 miliard korun a naše značka od roku 1990 otiskla stavební stopu na pěti kontinentech a v pětadvaceti zemích celého světa. Moc mě těší, že se nám podařilo vybudovat respektovanou a dynamickou firmu, která nabízí klientům profesionální přístup a dlouhodobé zkušenosti. I když máme za sebou i složitější období a mnohdy jsme zažili porážky, podařilo se nám všechno ustát a vždy nás to posílilo. Jubilejní rok proběhl uprostřed hektického a negativního vývoje na stavebním trhu nejen v Česku, ale i v celém světě. Vliv vleklé realitní krize zostřil konkurenční boj, ubylo nově zahájených projektů a některé již zahájené zakázky se potýkají s problémy, jsou etapizovány nebo se posouvá jejich termín realizace. Přestože jsme nenaplnili objemy ve výši, které jsme si sami naplánovali, dosáhli jsme více než 20% nárůst obratu oproti roku Znamená to, že i v době, která stavebnictví příliš nepřeje, firma pokračuje v růstové strategii. Tento progres dosahujeme jednak na realizovaných privátních zakázkách v rámci Česka, tak i posílením našich aktivit a dotažením dlouhodobé činnosti v zahraničí do konkrétní podoby realizovaných kontraktů. Růst je umocněn i udržením rentability. Z pohledu PSJ cítíme, že poměrně pozitivní trend roku 2010 je nastaven i pro rok letošní. Ukazuje se, že kroky, které jsme v předstihu činili proti očekávanému poklesu trhu a jeho dopadu do činnosti naší společnosti, byly nastaveny správně. Nadále však musíme mít všichni stále na paměti, že i jedna velká zastavená či nezvládnutá zakázka může do firmy přinést negativní dopady a problémy. Je otázkou, jak se trh bude vyvíjet v následujících 2 3 letech. Zdá se totiž, že obecný pokles není krátkodobý. Nevidím reálně, že by se stavebnictví mohlo v následujících pěti letech vrátit na úroveň před třemi lety. Očekávám, že v letech ubude i veřejných zakázek a stavební trh dozná v následujících letech výrazných změn. Předpokládám, že projekty privátních investorů a developerů povětšinou nebudou zahajovány, neboť jen velmi složitě budou hledat svůj odbyt v podobě pronájmu kanceláří či prodejích bytů. Dojde k dalšímu zintenzivnění konkurenčních bojů a do složité situace se mohou dostat nejen společnosti zaměřené na pozemní stavitelství, ale i firmy realizující silniční a železniční stavby. Do budoucna chceme rozvíjet a vylepšovat svoji pozici v oblastech, v nichž jsme byli doposud úspěšní. Týká se to výstavby nadzemních objektů se zaměřením zejména na privátní investory. Zároveň si vedení společnosti uvědomuje, že firmě chybí pokrytí v dopravní infrastruktuře, proto ji do svého strategického plánování zakomponovala. Velmi důležitou oblastí pro PSJ jsou a nadále budou exportní aktivity. Společnost zde chce hledat možnosti nahrazení výpadků českého trhu a zároveň i varianty rozvoje na dalších trzích mimo Českou a Slovenskou republiku. Důležitým segmentem činnosti PSJ je a motorem jejího dalšího rozvoje by měla být i oblast vlastního developmentu. Ten by se měl stát významnější součástí aktivit. Již nyní má PSJ ve svém portfoliu několik zajímavých projektů, na kterých dlouhodobě pracuje. Na počátku druhého dvacetiletí historie PSJ je před námi zajímavá perspektiva a výzvy na českém i zahraničním trhu. Velký dík za to náleží stabilnímu a kvalitnímu pracovnímu kádru a též spolehlivému spektru šikovných dodavatelů a řemeslníků. Všem tímto děkuji za spolupráci a těším se na další společné a úspěšné roky. Ing. František Vaculík předseda představenstva a generální ředitel PSJ, a.s. 3

4 EKONOMICKÉ UKAZATELE Rok 2010 proběhl ve znamení hektického a negativního vývoje na stavebním trhu nejen v Česku, ale i v celém světě. Skupina PSJ během něj přesto dokázala dosáhnout růstu realizovaných objemů, což bylo způsobeno především zvýšením obratu zakázek u Divize export zabývající se zakázkami v zahraničí. Polyfunkční komplex CPI City Center v Ústí nad Labem Celkové výnosy konsolidované Skupiny PSJ za rok 2010 vzrostly o 24,6 % a na úroveň 194 mil. EUR (4,9 miliardy Kč**). Skupina za příslušné období vyprodukovala pozitivní hospodářský výsledek 4,5 mil. EUR ( 115 milionů Kč**). Mateřská společnost PSJ zaznamenala obrat ve výši 154 mil. EUR (3,9 miliardy EKONOMICKÉ Kč**), což představuje UKAZATELE 26,2 % nárůst oproti předchozímu roku. Její hospodářský 2010 probhl výsledek probhl ve vykázal znamení ve znamení zisk hektického ve hektického výši nece- a negativního a vývoje vývoje na stavebním na stavebním trhu trhu nejen nejen v esku, v esku, ale i ale v celém i v celém svt. svt. Rok Rok 2010 Skupina Skupina lých PSJ 7 mil. PSJ bhem EUR bhem (175 nj milionů nj pesto pesto Kč**). dokázala dokázala dosáhnout dosáhnout rstu rstu realizovaných objem, objem, což což bylo bylo zpsobeno zpsobeno pedevším pedevším zvýšením zvýšením obratu obratu zakázek zakázek u Divize u Divize export export zabývající zabývající se zakázkami se zakázkami v zahranií. v zahranií. Celkové Celkové výnosy výnosy konsolidované Skupiny Skupiny PSJ za PSJ rok za 2010 rok 2010 vzrostly vzrostly o 24,6 o 24,6 % a % na a úrove na úrove mil. mil. EUR EUR (4,9 (4,9 miliardy miliardy K**). K**). Skupina Skupina za píslušné za píslušné období období vyprodukovala pozitivní pozitivní hospodáský výsledek výsledek 4,5 mil. 4,5 EUR mil. EUR ( 115 ( milion 115 milion K**). K**). Rezidenční Park Baarova, Praha 4 Michle Mateská Mateská spolenost spolenost PSJ zaznamenala PSJ obrat obrat ve výši ve výši mil. EUR mil. EUR (3,9 (3,9 miliardy miliardy K**), K**), což pedstavuje což 26,2 26,2 % nárst % nárst oproti oproti pedchozímu roku. roku. Její hospodáský Její výsledek výsledek vykázal vykázal zisk ve zisk výši ve výši necelých necelých 7 mil. 7 EUR mil. EUR (175 (175 milion milion K**). K**). Celkové Celkové výnosy výnosy (v mil. (v K) mil. K) Hospod. Hospod. výsledek výsledek ped ped zdanním zdanním (v mil. (v K) mil. K) Konsolidovaná skupina skupina PSJ PSJ * * PSJ, PSJ, a.s. a.s * údaje * údaje stanovené stanovené dle metodiky dle metodiky IFRS IFRS ** pi ** pepoítání pi pepoítání údaj údaj v EUR v na EUR K na byl K použit byl použit kurz 24,942 kurz 24,942 (za rok (za 2008), rok 2008), 26,445 26,445 (za rok (za 2009) rok 2009) a 25,290 a 25,290 (za rok (za 2010) rok 2010) * údaje stanovené dle metodiky IFRS ** při přepočítání údajů v EUR na Kč byl použit kurz 24,942 (za rok 2008), 26,445 (za rok 2009) a 25,290 (za rok 2010) Polyfunkní Polyfunkní komplex komplex CPI City CPI Center City Center v Ústí v nad Ústí Labem nad Labem 4

5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI PSJ, a.s. STAVEBNÍ AKTIVITY OSTATNÍ AKTIVITY PSJ, a.s. GM, spol. s r.o. Divize Čechy Divize Morava Divize kapacity Divize export SOU stavební PSJ, s. r. o. TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. Divize development PSJ Hydrotranzit, a.s. EKOKLIMA, a.s. POSLÁNÍ SKUPINY PSJ Jedinečným způsobem spoluvytváříme prostředí s cílem trvalého zvyšování kvality života. Důležitý je pro nás individuální přístup k zákazníkům s důrazem na citlivé vnímání jejich adekvátních potřeb. VIZE Naše poslání realizujeme především v oblastech developmentu, stavební výroby a dodávek technologických celků. Komplexním zvládnutím i nejsložitějších projektů na vybraných náročných tuzemských i zahraničních trzích se řadíme mezi nejlepší společnosti v oboru. K dosahování cílů rozvíjíme řízení společnosti na principech podporujících výkonnost a spokojenost zaměstnanců a akcionářů. Ve všech našich činnostech prosazujeme a naplňujeme krédo značky PSJ: Profesionalita, Serióznost, Jistota. BB CENTRUM V PRAZE 4 - MICHLI - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA FILADELFIE 5

6 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENSTVO Ing. František Vaculík předseda představenstva Ing. Miroslav Horňák člen představenstva Ing. Jiří Pech člen představenstva Ing. Pavel Vomela člen představenstva Jaroslav Jirkovský člen představenstva DOZORČÍ RADA předseda dozorčí rady: Ing. Jan Blaško člen dozorčí rady: Ing. Kamil Ziegler člen dozorčí rady: Ing. Josef Noha MANAGEMENT SPOLEČNOSTI generální ředitel: Ing. František Vaculík ekonomický ředitel: Ing. Miroslav Horňák ředitel pozemních staveb: Ing. Jiří Pech technický ředitel: Ing. Vladimír Jabulka ředitel strategie a organizace řízení: Ing. Pavel Vokáč, CSc. personální ředitel: Mgr. Karel Bezděka ředitel Divize Čechy: Ing. Jan Kadlec ředitel Divize Morava: Ing. Zbyněk Morkus ředitel Divize kapacity: Petr Vondruška ředitel Divize export: Jaroslav Jirkovský ředitel Divize development: Ing. Aleš Kořený, M.B.A. 6

7 PŘEHLED PEHLED STAVEBNÍCH ZAKÁZEK ZAKÁZEK Významné Významné stavby stavby dokončené dokonené v roce v roce BB Centrum BB Centrum administrativní administrativní objekt objekt FILADELFIE FILADELFIE Hotel Clarion Hotel Clarion Prague Prague City, Tylovo City, Tylovo nám. 15, nám. Praha 15, 2Praha 2 Rekonstrukce Rekonstrukce Nemocnice Nemocnice v Pelhřimově v Pelhimov Rekonstrukce Rekonstr. zastupitelského domu v ulici Nad úřadu Strakovkou ČR v Brazílii 6, Praha 6 Rekonstr. zastupitelského úadu R v Brazílii, Brazílie Významné stavby realizované v roce 2010 Administrativní budova Main Point Karlin, Praha 8 Rezidenční Významné Park stavby Baarova, realizované Praha 4 Michle v roce 2010 CITY DECO Administrativní a ELEMENT, budova Praha Main Pankrác Point Karlin, Praha 8 CITY EPOQUE Rezidenní - I. Park etapa, Baarova, Praha Praha Pankrác 4 Michle Výstavba CITY domu DECO pro a seniory ELEMENT, Tusarova Praha Praha Pankrác 7 Bytový CITY dům EPOQUE u Libeňského - I. etapa, pivovaru Praha - X-LOFT, Pankrác Praha Bytový Výstavba dům Mníšecký domu Eden pro seniory v Mníšku Tusarova pod Brdy Praha 7 Polyfunkční komplex CPI City Center v Ústí n.l. Bytový dm u Libeského pivovaru - X-LOFT, Praha Průmyslový závod Polybutadien v Kralupech n.vl. Bytový dm Mníšecký Eden v Mníšku pod Brdy Přístavba Vzdělávacího institutu Prometheus v Brně Polyfunkní komplex CPI City Center v Ústí n.l. Výstavba závodu Colorbeton Ledčice Prmyslový závod Polybutadien v Kralupech n.vl. Rekonstrukce Univerzity Palackého v Olomouci Bytové domy a ubytovny ul. Horníkova, Brno Líše Rekonstrukce Zámku Herálec u Havlíčkova Brodu Sea World Pístavba Residence Vzdlávacího - Hammamet, institutu Tunisko Prometheus v Brn Obchod. Výstavba zábavní závodu centrum Colorbeton M5 Mall v Ledice Rjazani, Rusko Výstavba Rekonstrukce závodu na Univerzity výrobu OSB Palackého desek, Rusko v Olomouci Administrativní Rekonstrukce budova Zámku v Archangelsku, Herálec u Havlíkova Rusko Brodu Sea World Residence - Hammamet, Tunisko Obchod. zábavní centrum M5 Mall v Rjazani, Rusko Výstavba závodu na výrobu OSB desek, Rusko Administrativní budova v Archangelsku, Rusko Podíl státních, municipálních a soukromých zakázek Státní investice Municipální investice bytová výstavba 53% 11% 5% obanská vybavenost 3% 92% Soukromé investice Rozdlení zakázek dle segmentu výstavby administrativní objekty prmyslové stavby 7% Rozdlení zakázek dle teritoria 29% Zakázky v dalších eských regionech Zahraniní zakázky Zakázky v regionu Vysoiny 6% 36% Rekonstrukce Nemocnice v Pelhřimově 58% Rekonstrukce Nemocnice v Pelhimov 7 VÝRONÍ ZPRÁVA

8 DOKONČENÉ PROJEKTY Struktura zakázek PSJ v roce 2010 doznala oproti období 2009 poměrně výrazných změn ve dvou oblastech. Z pohledu ročního finančního objemu i procentuelního podílu dosáhly svého historického maxima zakázky v zahraničí. V roce 2010 představovaly 36%, což je o 17% více, než v roce Markantní pokles nastal v segmentu výstavby administrativních objektů (29% z předchozích 52,5%). Proti tomu došlo k nárůstu v sektoru bytové výstavby (z 3,5% na 7% v roce 2010), v realizaci průmyslových objektů (z 6% na 11% v roce 2010) a především ve stavbách občanské vybavenosti, které se staly nejvýznamnějším segmentem v zakázkové naplněnosti PSJ (z 38% na 53% v roce 2010). Hotel Clarion Prague City, Tylovo nám. 15, Praha 2 Nadále platí, že PSJ je stavební společností zaměřenou na privátní investory. Podíl zakázek realizovaných pro soukromý sektor dosáhl v roce 2010 více než 92% obratu PSJ, a.s., což je ještě o 2% více, než v roce Nejvýznamnější stavbou dokončenou v roce 2010 na českém trhu byla výstavba výškové budovy FILADELFIE v areálu BB Centrum v Praze Michli pro developerskou společnost Passerinvest Group. Tato náročná a prestižní realizace si vyžádala 2 miliardy korun a byla předána v červenci Dalším úspěšným bodem spolupráce s investorskou společností CPI - Czech Property Investments byla završená rekonstrukce domu na Tylově náměstí v Praze, kde vznikl Clarion Hotel Prague City (finanční objem: 105,9 mil. Kč, dokončení v březnu 2010). Mezi významné dokončené tuzemské zakázky se zařadila i rekonstrukce domu v ulici Nad Strakovkou 6 v Praze 6 (finanční objem: 66,5 mil. Kč, dokončení v srpnu 2010). Hned několik pozoruhodných stavebních dodávek začalo v roce 2010 sloužit v regionu Vysočiny. V Pelhřimově byla završena poslední třetí etapa rekonstrukce nemocnice (finanční objem: 287,7 mil. Kč, ve sdružení se Skanskou), v Dolní Cerekvi byla slavnostně otevřena sportovní hala (finanční objem 11,8 mil. Kč), v Telči bylo otevřeno nové autobusové nádraží (finanční objem: 24 mil. Kč), v Jihlavě se nového zázemí dočkal sociální odbor magistrátu a městská policie (finanční objem: 28 mil. Kč) a v areálu Dětského centra v Jihlavě byl přistavěn rehabilitační pavilón (finanční objem: 19,8 mil. Kč). BB Centrum v Praze 4 Michli administrativní budova FILADELFIE 8

9 PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ Významnou pozici značky PSJ u největších tuzemských investorů a developerů dokumentuje současná zakázková naplněnost společnosti. Společnost má ve svém portfoliu rozestavěné či zasmluvněné stavby ve finančním objemu kolem 10 miliard korun. Klíčovým kontraktem na českém trhu je výstavba originální administrativní budovu Main Point Karlin v Praze 8 pro developerskou společnost PSJ INVEST. Nové sídlo Kooperativa pojišťovny a České podnikatelské pojišťovny za 779,7 mil. Kč stavba bude dokončena v červnu Dosud největší zakázka PSJ pro společnost CPI - Czech Property Investments probíhá v Ústí nad Labem. Zde roste polyfunkční komplex CPI City Center (finanční objem: 534,9 mil. Kč, dokončení v dubnu 2011). Bytový dům u Libeňského pivovaru - X-LOFT, Praha PSJ neopouští ani areál michelského BB Centra. Náklady ve výši 505 milionů korun zde pro PASSERIN- VEST GROUP vzniká Rezidenční Park Baarova, jehož dokončení je plánováno na listopad Mezi významné tuzemské zakázky se řadí dodávka pro průmyslový závod Polybutadien v Kralupech nad Vltavou (finanční objem: 310 mil. Kč, dokončení v červnu 2011) stavba bytového areálu Mníšecký Eden v Mníšku pod Brdy (finanční objem: 97 mil. Kč, dokončení v lednu 2011), výstavba domu pro seniory v Tusarově ulici v Praze 7 (finanční objem: 150 mil. Kč, dokončení v květnu 2012), realizace bytového projektu X-LOFT v Praze - Libni (finanční objem: 250 mil. Kč, dokončení v září 2012) a dodávka závodu společnosti SEMMELROCK STEIN+DESIGN DLAŽBY v Ledčicích (finanční objem: 87,3 mil. Kč, dokončení v dubnu 2011). Na Moravě zajišťujeme přístavbu Vzdělávacího institutu Prometheus v Brně (finanční objem: 47,8 mil. Kč, dokončení v červnu 2011) a rekonstrukci objektů Univerzity Palackého v Olomouci (finanční objem: 66,8 mil. Kč, dokončení v březnu 2011). V regionu Vysočiny zdárně probíhá rekonstrukce Zámku v Herálci (finanční objem: 106 mil. Kč, dokončení v dubnu 2011). Administrativní budova Main Point Karlin, Praha 8 9

10 ZAHRANIČNÍ AKTIVITY Od počátku své existence se PSJ prosazuje na zahraničních trzích. Podnikání mimo Českou republiku patří mezi strategické záměry společnosti, neboť zde PSJ vidí potenciál zajímavého růstu a v současné době i prostor ke kompenzaci výpadku tuzemských zakázek. PSJ doposud realizovalo stavební zakázky v pětadvaceti zemích celého světa, přičemž jako prioritní trhy vnímá Slovensko, Tunis, Jihovýchodní Asii a především Ruskou federaci a jiné země bývalého SNS. V roce 2010 se export podílel na celkovém obratu PSJ, a.s., více než 36 procenty, což je o 17 % více než v předchozím období. Meziroční zahraniční aktivity PSJ tak dosáhly nejvyšší úrovně v dosavadní historii značky PSJ. Divize export by měla být i v dalších letech jedním z tahounů růstu PSJ. Nejvýznamnější zahraniční aktivity PSJ se odehrávají právě v Rusku. V prosinci 2009 byla zahájena rozsáhlá realizace obchodně zábavního centra M5 Mall v Rjazani (finanční objem 119,9 mil. EUR, dokončení v prosinci 2011) a nový výrazný počin na ruském trhu představuje výstavba závodu na výrobu OSB de- Rekonstrukce zastupitelského úřadu ČR v Brazílii, Brazílie Obchodně zábavní centrum M5 Mall v Rjazani, Rusko sek v u města Petrozavodsk v oblasti Kalevala. Navíc se ke konci chýlí menší stavba administrativní budovy v Archangelsku (finanční objem 3,3 mil. EUR, dokončení v červnu 2011). V Tunisu probíhá náročná stavba rezidenčního komplexu Sea World Residence v Hammametu (finanční objem 56 mil. EUR, dokončení v březnu 2012). V neposlední řadě byla v lednu 2010 předána další z řady zakázek pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR a to rekonstrukce zastupitelského úřadu v Brasilii (finanční objem 97,5 mil. Kč). 10

11 DCEŘINÉ FIRMY Skupinu firem PSJ vhodně doplňují dvě dceřiné firmy, které jsou silnými hráči ve své specializaci. Řeč je o firmách PSJ Hydrotranzit, a.s., působící na Slovensku a EKOKLIMA, a.s. V rok 2010 byl ve slovenské dceřiné firmě PSJ Hydrotranzit, a. s., ve znamení stabilizace ovlivněné přetrvávající krizí realitního a stavebního trhu. Přesto tato společnost obhájila svoji pozici jedné z nejsilnější firem na slovenském trhu s oborovou specializací na liniové stavby a nádrže a její ekonomické výsledky za dané období vykázaly obrat ve výši 39,7 milionů EUR. To představuje druhé nejvyšší číslo v historii společnosti. Zisk po zdanění činil 0,68 milionů EUR. CITY GATE Bratislava, Slovensko Nejvýznamnější dokončenou zakázku PSJ Hydrotranzit v roce 2010 představovala, přes veškeré komplikace, rekonstrukce bývalé VUB banky v Bratislavě na rezidenční a obchodní projekt CITY GATE. Neméně důležité bylo i završení výstavby nádrže ropy č. 232 v Budkovcích. Další tři totožné nádrže v celkovém finančním objemu přes 33,1 mil. EUR firma PSJ Hydrotranzit v Budkovcích realizuje. Zároveň v Gajarech probíhá rozšíření skladovací kapacity areálu společnosti NAFTA (finanční objem 31 mil. EUR) a za pozornost stojí i realizace malé vodní elektrárny u obce Strážske (finanční objem 1,95 mil. EUR). Ekoklima, a.s. stabilně patří k české špičce v oblasti techniky prostředí zdravotních instalací. V roce 2010 firma pracovala s celkovým obratem 307,9 milionů Kč včetně aktivit v Ruské federaci, kde EKOKLIMA založila svoji dceřinou firmu. Výsledky za dané období vykazují kladný hospodářský výsledek po zdanění 10,5 milionů Kč. Mezi největší dokončené zakázky této společnosti se řadí práce na administrativní budově FILADELFIE v pražském BB Centru, Clarion Hotelu Prague na Tylově náměstí v Praze a gastroprovozu pro společnost Pražské energetika. Významné dodávky nyní probíhající na stavbě Polyfunkčního komplexu CPI City Center v Ústí nad Labem, administrativní budovy Main Point Karlín a objektu AB Michle pro ČEZ. Součástí Skupiny PSJ nadále zůstávají další dceřiné firmy s jiným než stavebním zaměřením. Jde o FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s.; TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.; GM, spol. s r.o. a SOU stavební PSJ, s.r.o.. Z montáže jednoho ze zásobníků ropy v Budkovcích na Slovensku 11

12 STAVEBNÍ ŘEMESLNÉ SPECIALIZACE Společnost PSJ dlouhodobě rozvíjí portfolio svých aktivit i za hranice inženýrsko-dodavatelských služeb. V rámci stavebních zakázek tak podporuje rozvoj vlastních výrobních středisek s různými specializacemi, které jsou v rámci mateřské společnosti PSJ soustředěny v samostatné Divizi kapacity. Jedná se o následující specializace: železobetonové monolitické konstrukce ocelové a zámečnické konstrukce, opláštění střech a budov práce HSV nákladní doprava mechanizace a půjčovna zemní práce, demolice a inženýrské sítě V roce 2010 bylo v PSJ, a.s., zaměstnáno 163 pracovníků dělnických profesí. Ti našli uplatnění nejen v rámci zakázek mateřské firmy, ale i na celé řadě dodávek pro stavební firmy či přímé investory. Největšího obratu tradičně dosahuje středisko monolitických konstrukcí. V roce 2010 to bylo 336 milionů Kč. Jeho aktivitám dominovala velmi náročná dodávka monolitické konstrukce administrativní budovy Main Point Karlín. Na obratu střediska se však nemalou měrou podílely i dodávky pro průmyslový závod Polybutadien v Kralupech nad Vltavou nebo pro polyfunkční komplex CPI City Center v Ústí nad Labem. Za zmínku však jistě stojí i zakázka na bytovém areálu Mníšecký Eden v Mníšku pod Brdy, práce na závodě společnosti SEMMELROCK STEIN+DESIGN DLAŽBY v Ledčicích či zahájení prací na monolitické konstrukci Rezidenčního Parku Baarova v Praze Michli. Středisko ocelových konstrukcí, zámečnických prací a opláštění v roce 2010 prostavělo 128 milionů Kč. Významně se podílelo na výše uvedených zakázkách v Kralupech nad Vltavou a v Ledčicích, ovšem největší počiny zaznamenalo v zahraničí. Konkrétně na výstavbě rozsáhlého obchodně zábavního centra M5 Mall v Rjazani a na dodávce pro průmyslový závod Kronospan v lotyšské Rize. Hned několik zajímavých staveb realizovalo jihlavské výrobní středisko zabývající se hrubými terénními úpravami, demolicemi, přípojkami, komunikacemi a realizací zpevněných ploch. Dosáhlo ročního obratu 170 milionů Kč, které mimo jiné prostavělo na zakázkách Main Point Karlín, Revitalizace Cihlářského potoka v Havlíčkově Brodě, nové autobusové nádraží v Telči, Rezidenční Park Baarova a závod SEMMELROCK STEIN+DESIGN DLAŽBY v Ledčicích. Největší dodávku však realizovalo v rámci zemních prací projektu CITY EPOQUE v Praze Pankráci. Nedílnou součástí PSJ je středisko hlavní stavební výroby, které realizuje zejména zednické a omítkářské práce. Uplatňuje se na všech stavbách a to zejména při kvalitativně či termínově náročnějších činnostech. Jeho obrat za rok 2010 činil 34 milionů Kč. Práce na ocelové konstrukci pro průmyslový závod Kronospan v lotyšské Rize Z realizace monolitické konstrukce administrativní budovy Main Point Karlín v Praze 12

13 SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA PSJ nezapomíná ani na podporu oblastí, kde je pomoci třeba. Jako stabilní a úspěšná společnost cítí PSJ svou společenskou zodpovědnost a to především v kraji, se kterým je úzce spjata Vysočinou. Hlavními oblastmi, do kterých PSJ dlouhodobě přispívá finanční prostředky, je oblast kulturní, sportovní a samozřejmě nezapomíná ani na charitativní a veřejně prospěšnou činnost. PSJ věnuje nemalé prostředky na rozvoj vrcholového i mládežnického sportu v regionu. Řadu let je jméno PSJ spjato s fotbalovým klubem FC VYSOČINA JIH- LAVA, který disponuje mimo jiné rozsáhlou mládežnickou základnou. Finanční prostředky putují také na podporu kuželkářského oddílu KK PSJ Jihlava, který mezi družstvy i jednotlivci náleží k nejlepším v Česku. PSJ dále náleží k největším Radost fotbalistů FC VYSOČINA JIHLAVA v jednom z druholigových duelů reklamním partnerům HC Dukla Jihlava, sponzoruje jihlavské TENISCENTRUM nebo hokejový klub Veterán Ledeč nad Sázavou. V oblasti kultury PSJ dlouhodobě spolupracuje s festivalem Prázdniny v Telči, s Mezinárodním festivalem dokumentárního filmu v Jihlavě, jihlavským občanským sdružením Havířský průvod, se setkáním uměleckých kovářů Brtnické kovadliny a s vybranými hudebními a divadelními představeními. PSJ bylo v roce 2010 též partnerem výročních cen Akademie designu ČR nazvaných Czech Grand Design. Společnost PSJ pravidelně věnuje prostředky na charitativní a veřejně prospěšné projekty. Několik let přispívá Nadaci Jindřicha a Ičky Waldezových, která se zaměřuje především na podporu handicapovaných dětí. Dále pomáhá Dětskému centru v Jihlavě a dalším potřebným ústavům či organizacím. V roce 2010 zahájila partnerství vědomostní soutěže kraje Vysočina s názvem Poznej Vysočinu určené pro žáky druhých stupňů základních škol. Jako člen Hospodářské komory ČR se PSJ aktivně podílí na nejrůznějších činnostech zaměřených na podporu podnikatelského sektoru. Z pozice člena Svazu podnikatelů ve stavebnictví a v rámci činnosti v expertních skupinách vytváří společnost PSJ v procesech ekonomického, legislativního a společensko-etického prostředí součinnost vedoucí ke zlepšování podmínek pro podnikání ve stavebnictví. Z vyhlašování cen Czech Grand Design, které podpořila akciová společnost PSJ Společnost PSJ dbá i na ekologické aspekty svého podnikání. Je držitelem certifikátu, kterým potvrzuje, že má zaveden a je systematicky udržován systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:

14 PERSONALISTIKA Dlouholetí pracovníci, kteří byli oceněni Františkem Vaculíkem při oslavě 20. výročí založení společnosti PSJ Společnost PSJ si uvědomuje, že zaměstnanci a ostatní spolupracovníci jsou pro ni naprosto klíčovým faktorem. Oni totiž rozhodují o výsledcích projektů a o uplatnění PSJ v konkurenčně náročném podnikatelském prostředí. Proto PSJ přikládá tak velký význam péči o své zaměstnance, zejména v oblasti jejich motivace, výcviku a dalšího vzdělávání. V tomto roce se i přes turbulentní změny, které se ve světě i v České republice udály, podařilo stabilizovat zaměstnanecký kádr, udržet personální politiku na vysoké úrovni a to vše plně v souladu s firemními cíli, vizí a strategií. V oblasti péče o zaměstnance firma dále pokračovala v propracovaném systému benefitů, ať už se jednalo o benefity organizační, výkonnostní a rozvojové, či bonusy při příležitosti významných životních událostí. Společnost PSJ dále intenzivně podporovala vzdělávání a zvyšování odbornosti zaměstnanců, které plně respektuje strategii dalšího rozvoje firmy v současném dynamickém prostředí. V rámci firmy už pátým rokem probíhá projekt Univerzita PSJ. Na jeho realizaci společnost získala v roce 2010 prostředky z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. UNIVERZITA PSJ je zaměřena na rozšíření současných dovedností a prohloubení kvalifikace zaměstnanců firmy. Vychází z nutnosti pružně reagovat na sílící konkurenci, změny v uspořádání společnosti, prohlubující se hospodářskou stagnaci. Projekt nabízí zaměstnancům PSJ, a.s. další profesní vzdělávání a to v oblastech: akademie pro talenty, program pro liniový management, program pro interní kouče, dovednosti pro kancelář, IT dovednosti, angličtina a e-learning. Jeho součástí se stalo i zřízení odborné knihovny společnosti PSJ. V roce 2010 proběhlo v rámci zefektivnění firemních procesů začlenění oddělení PR do personálního úseku. Hlavním cílem PR pro rok 2010 bylo zkvalitnění interní komunikace, jejichž konkrétními výstupy byla aktualizace a zatraktivnění firemního intranetu, modernější koncept firemního zpravodaje a zahájení organizace pravidelných kvartálních setkání zaměstnanců, které vyvrcholilo důstojnou oslavou 20. výročí založení společnosti PSJ. Současně však byla zintenzivněna i vnější komunikace, která vedla k tomu, že v roce 2010 byla společnost PSJ v médiích zmiňována s nebývalou četností a to většinou v souladu s firemní PR strategií. PSJ však myslí dále než na vlastní prospěch. V souladu se společenskou odpovědností a vědomím nedostatku kvalitní pracovní síly ve stavebnictví podporuje učňovské školství a tím přispívá k výchově dalších stavařských generací. Tato snaha PSJ má několik konkrétních podob. Dlouhá léta v Jihlavě působí pod patronací PSJ Středisko praktického vyučování a Domov mládeže PSJ, o.p.s. Smyslem jeho činností je mimo jiné snaha zvrátit propad počtu žáků v učňovských stavebních odborech, který je mimořádně kritický. Dále došlo v roce 2010 k dalšímu zintenzivnění spolupráce mezi PSJ a Střední průmyslovou školou stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod a Střední školou stavební Jihlava. Vzájemná kooperace zahrnuje praxe studentů, přednášky, zaštítění ročníkových prací a další aktivity. PSJ věří, že touto činností přispěje k propagaci stavebnictví a současně studentům umožní poznat praktickou stránku studovaného oboru. V neposlední řadě si otevře možnost, že v budoucnosti získá nové a perspektivní spolupracovníky. V uvedeném roce byly též uskutečněny první kroky spolupráce s ČVUT Praha. Akcent na lidské zdroje, veškerá energie a všechny prostředky vynaložené na promyšlenou personální politiku se úročí ve faktu, že společnost má stabilizované jádro zaměstnanců a současně se na pracovním trhu stává atraktivním zaměstnavatelem, což bylo formálně ztvrzeno cenou Zaměstnavatel regionu Konsolidovaná Skupina PSJ v současnosti zaměstnává 723 zaměstnanců, přičemž akciová společnost PSJ v loňském roce evidovala 450 pracovníků. 14

15 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Předložená účetní závěrka společnosti za rok 2010 byla sestavena v souladu se zákonem o účetnictví, jak je uvedeno ve zprávě auditora. Po prostudování zprávy auditora a seznámení se s rozborem hospodaření akciové společnosti za rok 2010 se dozorčí rada ztotožňuje s výrokem auditora a z těchto důvodů doporučuje řádné valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku PSJ, a.s. v Praze dne 20. června 2011 Ing. Jan Blažko - předseda dozorčí rady Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře PSJ, a.s. Účetní závěrka Na základě provedeného auditu jsme dne 10. června 2011 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PSJ, a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2010 a výkazu zisku a ztráty za rok 2010 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti PSJ, a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti PSJ, a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém, který je relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti PSJ, a.s. k 31. prosinci 2010 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2010 v souladu s českými účetními předpisy. 15

16 Zpráva o vztazích Provedli jsme ověření věcné správnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti PSJ, a.s. Za sestavení této zprávy o vztazích a její věcnou správnost je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích. Ověření jsme provedli v souladu s auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti PSJ, a.s. za rok končící 31. prosincem 2010 obsahuje významné věcné nesprávnosti. Výroční zpráva Provedli jsme ověření souladu výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy požadují, abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. V Praze, dne 29. června 2011 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Oprávnění číslo 71 Andreas Höfinghoff Partner Oprávnění číslo 2031 Za období od do Zpracovatel: PSJ a.s., sídlo Jiráskova 32, Jihlava R, I: (jako osoba ovládaná) I. PSJ, a.s. a ovládající osoby Ing. Blanka Dvořáková Direktor ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI PSJ NEW N.V. A. Ovládající osoba Sídlo: Naritaweg 165 Telestone 8, 1043 BW Amsterdam B. Smlouvy uzavené v roce 2009 žádné výplata ásti dividendy za rok 2009: 16,3 mil. K C. Plnní a protiplnní poskytnutá v roce 2009 výplata ásti dividendy za rok 2009: 38,8 mil. K Ovládané osob nevyplývá z uvedených smluv, plnní, protiplnní, jiných právních úkon a ostatních opatení žádná újma. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou jsou dceřiné společnosti PSJ, a.s., jejichž výčet a přehled vzájemných transakcí a zůstatků jsou součástí účetní závěrky. Veškeré smlouvy uzavřené v roce 2010 s dceřinými společnostmi byly uzavřeny v rámci běžného obchodního styku. Ing. František Vaculík předseda představenstva Ing. Miroslav Horňák člen představenstva 16

17 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PSJ, a.s., k ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K v tis. K Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1.Zizovací výdaje Software Ocenitelná práva B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1.Pozemky Stavby Samostatné movité vci a soubory movitých vcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanní majetek B.III.1.Podíly v ovládaných a ízených osobách Podíly v úetních jednotkách pod podstatným vlivem Pjky a úvry - ovládající a ídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanní majetek C. Obžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1.Materiál Nedokonená výroba a polotovary C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1.Pohledávky z obchodních vztah Dlouhodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky Odložená daová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1.Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládající a ídící osoba Pohledávky - podstatný vliv 4.Pohledávky za spoleníky, leny družstva a za úastníky sdružení Stát - daové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné úty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanní majetek C.IV.1.Peníze Úty v bankách D.I. asové rozlišení D.I.1.Náklady píštích období Píjmy píštích období

18 18

19 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU K v tis. K II. Výkony ( ) II.1. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb II.2. Zmna stavu zásob vlastní innosti II.3. Aktivace 725 B. Výkonová spoteba (.09+10) B.1. Spoteba materiálu a energie B.2. Služby Pidaná hodnota ( ) C. Osobní náklady (.13 až 16) C.1. Mzdové náklady C.2. Odmny lenm orgán spolenosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpeení a zdravotní pojištní C.4. Sociální náklady D. Dan a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (.20+21) III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2 Tržby z prodeje materiálu 20 2 F. Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (.23+24) F.1. Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2. Prodaný materiál 29 G. Zmna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad píštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaení J. Prodané cenné papíry a podíly 25 VII. Výnosy z dlouhodobého finanního majetku ( ) VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finanního majetku M. Zmna stavu rezerv a opravných položek ve finanní oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanní výnosy O. Ostatní finanní náklady * Finanní výsledek hospodaení Q. Da z píjm za bžnou innost (.50+51) Q.1. -splatná Q.2. -odložená ** Výsledek hospodaení za bžnou innost ( ) *** Výsledek hospodaení za úetní období (+/-) **** Výsledek hospodaení ped zdanním

20 xxxxx xxxxx PÍLOHA K ÚETNÍ ZÁVRCE K xxxxxxxxxxxxxxxxx 1.1. Založení a charakteristika spolenosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PSJ, a.s. (dále jen spolenost ) byla založena zakladatelskou smlouvou jako akciová spolenost s názvem PSJ holding, a.s. a dne 6. kvtna 1997 vznikla zapsáním do obchodního rejstíku vedeného Krajským obchodním soudem v Brn, oddíl B, vložka Dne 30. ledna 2008 byla do obchodního rejstíku zapsána zmna názvu spolenosti z PSJ holding, a.s. na PSJ, a.s. Hlavním pedmtem podnikání spolenosti je provádní staveb, jejich zmn a odstraování, projektová innost ve výstavb, zprostedkování služeb a obchodu, velkoobchod, specializovaný maloobchod, ubytovací služby, inženýrská innost v investiní výstavb, innost podnikatelských, finanních, organizaních a ekonomických poradc, výkon zemmiských inností. Úetním obdobím je kalendání rok od 1. ledna 2010 do 31. prosince Úetní závrka spolenosti je sestavena k 31. prosinci Spolenost mla k 31. prosinci 2010 základní kapitál ve výši tis. K. Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu spolenosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: Akcioná % podíl na základním kapitálu PSJ New N.V. 100 % Celkem 100 % 1.2. Pedstavenstvo a dozorí rada Pedstavenstvo a dozorí rada PSJ, a.s. k 31. prosinci 2010 Funkce Jméno Pedstavenstvo Pedseda Ing. František Vaculík len Ing. Miroslav Horák len Ing. Jií Pech len Ing. Pavel Vomela len Jaroslav Jirkovský Dozorí rada Pedseda Milan Jank len Ing. Josef Noha len Ing. Juraj Kotú xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1.3. Zmny a dodatky v obchodním rejstíku v uplynulém úetním období V uplynulém úetním období nedošlo ke zmnám v obchodním rejstíku. 20

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

výroční zpráva / 1 / vše chce své

výroční zpráva / 1 / vše chce své výroční zpráva 2012 / 1 / obsah Slovo předsedy představenstva... 3 Personalistika... 15 Ekonomické ukazatele... 4 Zpráva dozorčí rady... 16 Organizační struktura společnosti... 5 etický kodex společnosti...

Více

V. ZPRÁVA AUDITORA Consultas - Audit s.r.o. Osvědčení KAČR č. 087 Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668 IČO: 60469081 Sídlo: Luhovská 1732/9, 182 00 Praha 8 Kancelář: Lidická 20, 150 00

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená obecně prospěšné společnosti

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010 Obsah: POPISNÁ ÁST...3 1. Popis podnikatelské innosti...3 2. Dležité události a transakce a jejich dopad na finanní situaci nebo výsledky hospodaení emitenta jím ovládaných osob...5 TALBULKOVÁ ÁST...6

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o.

FLUORIT TEPLICE s.r.o. FLUORIT TEPLICE s.r.o. !""" #$%&'(&)*)+,) &'-&. &'-&.!" /0!!0%11231 ''(40 #" )*"5")55 #$# &"")55. %&$' 46!73!89:!%8;1(88% (9+?>+",2 @@@">+",2!-. # / -,9A%B98 - :9!$66+,C2,9A%

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2006

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2006 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2006 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

20 Výroční 14 zpráva

20 Výroční 14 zpráva 2014 Výroční zpráva I 01 I OBSAH Organizační struktura 2 Certifikace jakosti 3 Historie společnosti 4 Zpráva představenstva 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva nezávislého auditora 7 Zpráva auditora k výroční

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

pro dobrovolný svazek obcí Stříbrský region

pro dobrovolný svazek obcí Stříbrský region Příloha č. 2 závěrečného účtu Stříbrského regionu za rok 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

pro dobrovolný svazek obcí

pro dobrovolný svazek obcí ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové POLOLETNÍ ZPRÁVA za první pololetí roku 2004 Pražská ul. 702, 500 04 Hradec Králové 4 IČ 60108789 Tel. 495 060 111 Fax 495 532 745 E-mail merhaut@vcp.cz www

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. k 31. prosinci 2003 Identifikační údaje: Název účetní jednotky: Člověk v tísni společnost

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více