ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 154/709/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu HiLASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/10, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/11, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/14, část budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/16, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 295, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.st. 65/12, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/8, budova neevidovaná v katastru nemovitostí na pozemku parc.č. st. 65/9, budova neevidovaná v katastru nemovitostí na pozemku na parc.č. st. 65/15, část pozemku parc.č. st. 65/1, pozemek parc.č. st. 65/4, část pozemku parc.č. st. 65/13, část pozemku parc.č. st. 65/27, pozemek parc.č. st. 295, část pozemku parc.č. 85, část pozemku parc.č. PK 81/1, část pozemku parc.č. st. 65/10, část pozemku parc.č. st. 65/11, pozemek parc.č. st. 65/14, část pozemku parc.č. st. 65/16, část pozemku parc.č. st. 65/26, pozemek parc.č. st. 65/12 v k.ú. Dolní Břežany. Objednatel posudku: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Na Slovance Praha 8

2 Účel posudku: Zjištění současné obvyklé (tržní) ceny nemovitostí pro potřeby objednatele Podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: Ing. Petr Pohl, Ph.D. Kancelář: Soudní znalec a certifikovaný Karlovo náměstí 24 odhadce Praha 1 Malá Štěpánská 8 Tel.: Praha 2 Fax: Posudek obsahuje včetně titulního listu 35 stran bez příloh a objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. V Praze dne Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 2

3 A. Nález 1. Informace o nemovitostech Název nemovitostí: Adresa nemovitosti: Kraj: Okres: Obec: Katastrální území: Nemovitosti budoucího projektu HILASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/10, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/11, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/14, část budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/16, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 295, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.st. 65/12, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/8, budova neevidovaná v katastru nemovitostí na pozemku parc.č. st. 65/9, budova neevidovaná v katastru nemovitostí na pozemku na parc.č. st. 65/15, část pozemku parc.č. st. 65/1, pozemek parc.č. st. 65/4, část pozemku parc.č. st. 65/13, část pozemku parc.č. st. 65/27, pozemek parc.č. st. 295, část pozemku parc.č. 85, část pozemku parc.č. PK 81/1, část pozemku parc.č. st. 65/10, část pozemku parc.č. st. 65/11, pozemek parc.č. st. 65/14, část pozemku parc.č. st. 65/16, část pozemku parc.č. st. 65/26, pozemek parc.č. st. 65/12 v k.ú. Dolní Břežany. 5. května Dolní Břežany Středočeský Praha - západ Dolní Břežany Dolní Břežany Zpracovatel prohlašuje, že tento posudek byl vypracován v souladu s následujícími předpoklady a omezujícími podmínkami : a) Zpracovatel ocenění zohledňuje všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly ovlivnit dosažené závěry nebo odhadnuté výsledné hodnoty. b) Zpracovatel neručí za předložené doklady a poskytnuté informace a nenese právní důsledky nepravých dokladů a nepravdivých informací. c) Zpracovatel vychází z toho, že informace získané z objednatelem předložených podkladů pro zpracovaní ocenění jsou věrohodné a správné a nebyly tudíž z hlediska Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 3

4 jejich přesnosti a úplnosti ověřovány. d) Zpracovatel vyhotovil ocenění podle podmínek trhu v době jeho zpracování a nepřebírá žádnou odpovědnost za změny, které by nastaly po datu, ke kterému bylo ocenění provedeno. e) Nebylo provedeno žádné šetření a nebyla převzata žádná odpovědnost za právní popis nebo právní záležitosti, včetně právního podkladu vlastnického práva. Předpokládá se, že vlastnické právo k majetku je správné a tudíž prodejné zpeněžitelné, pokud by se nezjistilo něco jiného. Dále se předpokládá, že vlastnictví je pravé a čisté od všech zadržovacích práv, služebností nebo břemen zadlužení, pokud by se nezjistilo něco jiného. f) Informace čerpané z jiných zdrojů, na nichž je založen celý nebo části tohoto posudku, jsou věrohodné, ale nebyly ve všech případech ověřovány. Nebylo dáno žádné potvrzení, pokud se týká přesnosti takové informace. g) Nebere se žádná odpovědnost za změny v tržních podmínkách a nepředpokládá se, že by nějaký závazek byl důvodem k přezkoumání tohoto ocenění, kde by se zohlednily události nebo podmínky, které se vyskytnou následně po tomto datu. h) Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv. i) Pokud se nezjistí něco jiného, předpokládá se plný soulad se všemi aplikovatelnými zákony a předpisy. j) Předpokládá se, že mohou být získány nebo obnoveny všechny požadované licence, osvědčení o držbě, nebo jiná legislativní nebo administrativní oprávnění od kteréhokoliv místního, státního nebo vládního úřadu nebo soukromé osoby nebo organizace, pro jakoukoliv potřebu a použití, na nichž je založen odhad hodnoty, obsažený v této zprávě. k) Zhotovitel ocenění nemá informace, že by předmět ocenění byl zatížen jakýmikoliv ekologickými závazky (jako jsou např. radon, metan, hluk, znečistění ovzduší, elektromagnetické pole a záření, azbest, formaldehyd, nebezpečné látky, chemické látky a ostatní faktory), seizmickými nebo klimatickými poměry a nepředpokládá jejich vliv na předmět ocenění, pokud tomu v ocenění není uvedeno jinak. l) Odhadnutá tržní hodnota je dána pro finanční strukturu a podmínky platné v souladu s datem tohoto posudku. m) Výsledná tržní hodnota stanovená v tomto posudku je platná za předpokladu, že nemovitosti budou v případě prodeje ihned uvolněny bez dalších výdajů na vyprázdnění a vyklizení nemovitostí. n) V posudku není hodnocen přímý vliv okolních nemovitostí, územních plánů, záplavových nebo zátopových oblastí a předpokládám, že tyto nemovitosti, plány nebo oblasti nemají vliv na zjištěnou hodnotu, pokud není v posudku uvedeno jinak. o) Předmětem ocenění jsou pouze nemovitosti, které byly specifikovány objednavatelem. p) Tento posudek není určen k posouzení stavebně technického stavu oceňovaných Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 4

5 nemovitostí. q) Při zpracování tohoto posudku nebyly prováděny žádné sondy do stavebních konstrukcích a proto nemůže být hodnocen stavebně technický stav zakrytých konstrukcí. Je předpokládáno, že zakryté a nedostupné konstrukce a prvky jsou v dobrém stavu. r) Při zpracování tohoto posudku nebyl proveden statický průzkum, a proto není hodnoceno statické zajištění objektů. s) Další podklady a jiná ujednání, s možným vlivem na cenu obvyklou, nebyly znalci předány ani avizovány. t) Výsledky této analýzy je možné použít pouze k účelu uvedenému v této zprávě. 2. Prohlídka nemovitostí Prohlídky nemovitostí byly provedeny dne znalcem p. Ing. Petrem Pohlem, Ph.D. a zástupcem objednatele p. Ing. arch. Jiřím Vaculíkem a dne znalcem p. Ing. Petrem Pohlem, Ph.D. 3. Podklady pro vypracování posudku Výpis z Katastru nemovitostí pro k.ú. Dolní Břežany, list vlastnictví č. 743 vyhotovený dálkovým přístupem dne , Výpis z Katastru nemovitostí pro k.ú. Dolní Břežany, list vlastnictví č vyhotovený dálkovým přístupem dne , Výpis z Katastru nemovitostí pro k.ú. Dolní Břežany, list vlastnictví č vyhotovený dálkovým přístupem dne , Kopie katastrální mapy pro k.ú. Dolní Břežany pořízená z internetového portálu dne , Územní plán obce Dolní Břežany dostupný na Kopie Znaleckého posudku č. 109A39/2011 zpracovaného Vysokou školou ekonomickou Institutem oceňování majetku dne , Kupní smlouvy na prodej pozemků parc.č. 261/10, 278/9, 310/13, 459/27, 277/12, 105/5, 459/28, 459/29, 485/8 a 391/42 v k.ú. Dolní Břežany z roku 2009, Stavební povolení vydané Obecním úřadem Dolní Břežany dne , Podklady a informace poskytnuté objednatelem znaleckého posudku. Další podklady či jiné záznamy, s možným vlivem na zjištěnou cenu, nebyly znalci předány ani oznámeny. Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 5

6 4. Vlastnické a evidenční údaje Podle údajů z evidence Katastru nemovitostí je jako vlastník nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 743 pro k.ú. Dolní Břežany ke dni zapsán : Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 56/16, Praha 1 Hradčany. Podle údajů z evidence Katastru nemovitostí je jako vlastník nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č pro k.ú. Dolní Břežany ke dni zapsán : Zemědělské družstvo vlastníků Dolní Břežany, Libeň 224, Dolní Břežany. Podle údajů z evidence Katastru nemovitostí je jako vlastník nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č pro k.ú. Dolní Břežany ke dni zapsán : SJM Ladislav Žižka a Sylva Žižková, Perlitová 1833/27, Praha 4 a Hudečkova 1091/1, Praha Celkový popis nemovitostí Předmětem ocenění jsou specifikované nemovitosti budoucího projektu HILASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/10, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/11, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/14, část budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/16, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 295, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.st. 65/12, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/8, budova neevidovaná v katastru nemovitostí na pozemku parc.č. st. 65/9, budova neevidovaná v katastru nemovitostí na pozemku na parc.č. st. 65/15, část pozemku parc.č. st. 65/1, pozemek parc.č. st. 65/4, část pozemku parc.č. st. 65/13, část pozemku parc.č. st. 65/27, pozemek parc.č. st. 295, část pozemku parc.č. 85, část pozemku parc.č. PK 81/1, část pozemku parc.č. st. 65/10, část pozemku parc.č. st. 65/11, pozemek parc.č. st. 65/14, část pozemku parc.č. st. 65/16, část pozemku parc.č. st. 65/26, pozemek parc.č. st. 65/12 v k.ú. Dolní Břežany. Projekt HiLASE LV Budovy Pozemek parc.č. Způsob využití Poznámka 1034 Budova bez čp/če st. 65/4 Průmyslový objekt - Budova bez čp/če st. 65/10 Zemědělská stavba Budova není zapsána na LV Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 6

7 LV Budovy Pozemek parc.č. Způsob využití Poznámka 1034 Budova bez čp/če st. 65/11 Zemědělská stavba 1034 Budova bez čp/če st. 65/14 Zemědělská stavba 1034 Budova bez čp/če st. 65/16 Zemědělská stavba 1034 Budova bez čp/če st. 295 Zemědělská stavba 1317 Budova bez čp/če st. 65/12 Zemědělská stavba - Budova bez čp/če st. 65/8 Zemědělská stavba - Budova neevidovaná st. 65/9 - Budova neevidovaná st. 65/15 Budova není zapsána na LV Budova není zapsána na LV Budova není zapsána na LV LV 743 Pozemky Část pozemku Pozemek parc.č. Výměra (m2) st. 65/ Pozemek st. 65/4 730 Druh pozemku Zastavěná plocha a nádvoří Zastavěná plocha a nádvoří Způsob využití Způsob ochrany Poznámka Dle výpisu z KN ze dne je výměra pozemku 33 m2. Stavba na LV č Část pozemku st. 65/ Zastavěná plocha a nádvoří Společný dvůr Památkově chráněné území 743 Část pozemku st. 65/ Pozemek st Část pozemku Část pozemku Část pozemku PK 81/ st. 65/10 19 Zastavěná plocha a nádvoří Zastavěná plocha a nádvoří Ostatní plocha Pozemek ve zjednoduš ené evidenci Zastavěná plocha a nádvoří Společný dvůr Manipulační plocha Památkově chráněné území Stavba na LV č Pozemek nenalezen na LV Pozemek nenalezen na LV Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 7

8 LV 1034 Pozemky Část pozemku Pozemek parc.č. Výměra (m2) st. 65/ Pozemek st. 65/ Část pozemku Část pozemku st. 65/ st. 65/ Pozemek st. 65/ Druh pozemku Zastavěná plocha a nádvoří Zastavěná plocha a nádvoří Zastavěná plocha a nádvoří Zastavěná plocha a nádvoří Zastavěná plocha a nádvoří Způsob využití Způsob ochrany Památkově chráněné území Památkově chráněné území Památkově chráněné území Památkově chráněné území Poznámka Dle výpisu z KN ze dne je výměra pozemku 97 m2. Pozemek nenalezen na LV Celková velikost pozemků budoucího projektu HiLASE činí m2. Obec Dolní Břežany se nachází na v okrese Praha - západ. Od centra Hlavního města Prahy je obec vzdálena cca 20 km. V obci dle poskytnutých informací bydlí v současné době přibližně obyvatel. Dolní Břežany jsou centrem pro sousední obce. V obci se nachází základní vybavenost jako je mateřská škola, základní školka, zdravotní středisko, hasičská zbrojnice a obchody. Obec je dopravně dobře dostupná. Hromadná doprava je zajištěna autobusovými linkami. Obec je napojena na veškeré inženýrské sítě elektrickou energii, vodovod, kanalizaci a zemní plyn. Oceňované budovy a pozemky se dle katastrální mapy nachází v severní části obce v katastrálním území Dolní Břežany. Oceňované nemovitosti jsou zahrnuty do územního plánu obce Dolní Břežany, který je rozdělen do oblastí dle plánovaného využití. Tato oblast je pro předmětné nemovitosti označená jako SC. Oblast SC zahrnuje plochy smíšené obytné v centrech. Oblast SC: Jsou to soubory, které vytvářejí smíšené území, jsou způsobem zástavby i velikostí a uspořádáním pozemků kompaktnější než soubory ostatních typů zástavby. Některé potřebné plochy (např. parkoviště) by neměly svou polohou tento charakter narušit. Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 8

9 Hlavní využití území: soustředění občanské vybavenosti a zařízení veřejného zájmu. Vhodné a převládající využití území: veřejná správa, pošta, telefonní ústředna, bankovní a pojišťovací služby, kostely a modlitebny, zařízení obchodu a služeb, administrativní objekty, bydlení v bytových domech, veřejná prostranství, parky, parkovací plochy, zastávky hromadné dopravy, hotely, restaurace, vinárny, kavárny, cukrárny, ateliéry, sportovní sály, kluby a divadla. Přípustné využití území: sportovní zařízení, zdravotnictví, školství, sociální péče, kongresové prostory, nezbytně technické vybavení, nerušící drobná výroba a služby. Nepřípustné využití území: izolované rodinné domy, chov hospodářských zvířat a chovatelská činnost, velkoobchodní a skladovací činnost. Základní podmínky: koeficient zastavění 50%, min. 30% plochy pozemku nebude zastavěno a bude využito pro užitkovou nebo okrasnou zeleň, pro stavby občanské vybavenosti ve veřejném zájmu je možný nižší koeficient zeleně a vyšší koeficient pro zastavění, výškové omezení na 4 nadzemní podlaží, podkroví nebo ustouplé podlaží, výškové omezení může přesáhnout pouze věže kostela a radnice. Zvláštní podmínky: součástí území je i navazující parková úprava, veřejné prostory budou pouze omezeně využívány pro parkování, stání vozidel rezidentů je nezbytné minimálně z poloviny řešit v rámci objektů. V roce 2009 proběhla změna č. 1 územního plánu. Změna se dotýká oblasti P1 SC. Změna č. 1 vymezuje novou plochu s rozdílným způsobem využití občanské vybavení věda a výzkum OVV. Oblast OVV: Hlavní využití území: zařízení vzdělávací a administrativy, zařízení pro vědu a výzkum. Vhodné a převládající využití území: veřejná správa, pošta, telefonní ústředna, bankovní a pojišťovací služby, kostely a modlitebny, zařízení obchodu a služeb, administrativní objekty, bydlení v bytových domech, veřejná prostranství, parky, parkovací plochy, zastávky hromadné dopravy, hotely, restaurace, vinárny, kavárny, cukrárny, ateliéry. Přípustné využití území: sportovní zařízení, zdravotnictví, školství, sociální péče, byt/byty pro správce. Nepřípustné využití území: izolované rodinné domy, chov hospodářských zvířat a chovatelská činnost, velkoobchodní a skladovací činnost. Základní podmínky : koeficient zastavění 50%, min. 30% plochy pozemku nebude zastavěno a bude využito pro užitkovou nebo okrasnou zeleň, pro stavby zvláštního určení je možný nižší koeficient zeleně a vyšší koeficient pro zastavění, výškové omezení na 4 nadzemní podlaží, podkroví nebo ustouplého podlaží, ve výjimečných případech u vybraných objektů v souladu s územní studií je povoleno pět nadzemních podlaží včetně podkroví. Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 9

10 Zvláštní podmínky: součástí území je i navazující parková úprava, veřejné prostory budou pouze omezeně využívány pro parkování, stání vozidel rezidentů je nezbytné minimálně z poloviny řešit v rámci objektů. V roce 2010 proběhla změna č. 2A územního plánu obce Dolní Břežany. Změna č. 2A nezasahuje do oblasti oceňovaných nemovitostí. Podle poskytnutých informací bylo vydáno Obecním úřadem Dolní Břežany dne Stavební povolení č.j. 5644/09. Stavební povolení se týká stavby projektu HiLASE. Stavební povolení obsahuje stavbu pro vědu a výzkum skládající se z části dvoupodlažní laserové haly a třípodlažní administrativní části. Objekt bude sloužit jako výzkumné centrum repetičních laserů. Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 10

11 6. Obsah posudku 1) Výpočet hodnoty specifikovaných pozemků podle Cenové mapy 1a) Specifikované pozemky budoucího projektu HiLASE 2) Výpočet hodnoty specifikovaných nemovitostí srovnávací metodou 2a) Specifikované nemovitosti budoucího projektu HiLASE 3) Výpočet hodnoty specifikovaných nemovitostí zbytkovou metodou 3a) Specifikované nemovitosti budoucího projektu HiLASE Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 11

12 B. Posudek Popis nemovitostí Předmětem ocenění jsou specifikované nemovitosti budoucího projektu HILASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/10, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/11, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/14, část budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/16, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 295, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.st. 65/12, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/8, budova neevidovaná v katastru nemovitostí na pozemku parc.č. st. 65/9, budova neevidovaná v katastru nemovitostí na pozemku na parc.č. st. 65/15, část pozemku parc.č. st. 65/1, pozemek parc.č. st. 65/4, část pozemku parc.č. st. 65/13, část pozemku parc.č. st. 65/27, pozemek parc.č. st. 295, část pozemku parc.č. 85, část pozemku parc.č. PK 81/1, část pozemku parc.č. st. 65/10, část pozemku parc.č. st. 65/11, pozemek parc.č. st. 65/14, část pozemku parc.č. st. 65/16, část pozemku parc.č. st. 65/26, pozemek parc.č. st. 65/12 v k.ú. Dolní Břežany. Oceňované budovy a pozemky se dle katastrální mapy nachází ve střední části obce v katastrálním území Dolní Břežany. Pozemky jsou mírně svažité. Inženýrské sítě se nacházejí na oceňovaných pozemcích nebo v jejich blízkosti. Na oceňovaných pozemcích budoucího projektu HiLASE se ke dni místního šetření nacházejí následující budovy: Budova na pozemku parc.č. st. 65/4 Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt s půdním prostorem. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Objekt se využívá ke skladování. Základové konstrukce tvoří betonové pasy. Střecha je sedlová. Střešní krytinu tvoří vlnitý plech. Vrata jsou plechová. Okna jsou dřevěná. Vnitřní a venkovní úprava povrchu stěn je tvořena omítkou. Objekt je ve zhoršeném stavebně technickém stavu. Budova na pozemku parc.č. st. 65/10 Objekt byl ve velmi špatném stavebně technickém stavu. Proto byl odstraněn při demoličních prací. V době místního šetření objekt již neexistoval. Svislá nosná konstrukce objektu byla zděná. Budova na pozemku parc.č. st. 65/11 Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 12

13 Objekt se využívá ke skladování. Základové konstrukce tvoří betonové pasy. Střecha je sedlová. Venkovní úprava povrchu stěn je tvořena omítkou, která je ve velmi špatném stavu. Část objektu byla z důvodu stavebně technického odstraněna v rámci demoličních prací. Část objektu je ve zhoršeném stavebně technickém stavu. Budova na pozemku parc.č. st. 65/14 Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt s půdním prostorem. Svislou nosnou konstrukci tvoří kovový skelet s vyzdívkami. Objekt se využívá ke skladování. Střecha je sedlová. Střešní krytinu tvoří pálená taška. Dveře a okna jsou dřevěné. Vnitřní a venkovní úprava povrchu stěn je tvořena omítkou. Objekt je ve zhoršeném stavebně technickém stavu. Budova na pozemku parc.č. st. 65/16A Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt s půdním prostorem. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Objekt se využívá ke skladování. Střecha je sedlová. Střešní krytinu tvoří pálená taška. Okna a dveře jsou dřevěné. Vnitřní a venkovní úpravu povrchu stěn tvoří omítka. Objekt je ve zhoršeném stavebně technickém stavu. Budova na pozemku parc.č. st. 295 Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt s půdním prostorem. Svislé nosné konstrukce jsou kovové. Objekt je využíván ke skladování. Základové konstrukce tvoří betonové pasy. Střecha je sedlová. Střešní krytinu tvoří vlnitý plech. Dveře jsou dřevěné. Vnitřní a venkovní úpravu povrchu stěn tvoří omítka. Objekt je ve zhoršeném stavebně technickém stavu. Budova na pozemku parc.č. st. 65/12 Jedná se jednopodlažní nepodsklepený objekt. Který navazuje na budovu na pozemku parc.č. st. 65/11. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Objekt je využíván ke skladování. Základové konstrukce tvoří betonové pasy. Střecha je sedlová. Vnitřní a venkovní úpravy povrchu stěn tvoří omítka. Objekt je ve zhoršeném stavebně technickém stavu. Budova na pozemku parc.č. st. 65/8 Objekt byl ve velmi špatném stavebně technickém stavu. Proto byl odstraněn při demoličních prací. V době místního šetření objekt již neexistoval. Svislá nosná konstrukce objektu byla dle poskytunutých informací zděná. Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 13

14 Budova na pozemku parc.č. st. 65/9 Objekt byl ve velmi špatném stavebně technickém stavu. Proto byl odstraněn při demoličních prací. V době místního šetření objekt již neexistoval. Svislá nosná konstrukce objektu byla dle poskytunutých informací zděná. Budova na pozemku parc.č. st. 65/15 Objekt byl ve velmi špatném stavebně technickém stavu. Proto byl odstraněn při demoličních prací. V době místního šetření objekt již neexistoval. Svislá nosná konstrukce objektu byla dle poskytunutých informací zděná. Při místním šetření bylo zjištěno, že předmětné budovy na oceňovaných pozemcích jsou převážně v horším stavebně technickém stavu. Pouze na několika budovách došlo k výměně nebo přeložení střešní krytiny. Vzhledem ke zjištěnému technickému stavu, technickému, ekonomickému a morálnímu opotřebení staveb se dá předpokládat, že hodnota souboru oceňovaných nemovitostí je dána hlavně hodnotou pozemků a stávající budovy s příslušenstvím tyto pozemky spíše negativně zatěžují. Z tohoto důvodu je v ocenění kalkulováno s variantou, že stávající budovy budou demolovány, což si vyžádá náklady na odstranění těchto staveb. Podle poskytnutých informací nejsou oceňované pozemky zasaženy žádným ekologickým znečištěním. Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 14

15 1. Výpočet hodnoty specifikovaných pozemků podle Cenové mapy 1a) Specifikované pozemky budoucího projektu HiLASE Pro obec Dolní Břežany není vydána platná cenová mapa stavebních pozemků. Z tohoto důvodu nemůže být hodnota specifikovaných pozemků stanovená dle cenové mapy. Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 15

16 2. Výpočet hodnoty specifikovaných nemovitostí srovnávací metodou 2a) Specifikované nemovitosti budoucího projektu HiLASE Popis metody Definice : Porovnatelnou cenou rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými věcmi, na základě řady hledisek, jako např.: druhu a účelu věci, koncepce a technických parametrů, kvality provedení, opravitelnosti apod. Podle zadání objednatele je datum ocenění vztaženo k datu Vzhledem k tomu, že datum ocenění a datum zpracování znaleckého posudku není identické a mezi daty je významný časový rozdíl, vycházel znalec z možných a dostupných podkladů a vhodných srovnání. Podle zjištěných informací nedošlo v obci roce 2009 v k.ú. Dolní Břežany k prodeji pozemků o větší velikosti, které by byly využitelné pro administrativní, vědecké nebo průmyslové využití. Podle poskytnutých podkladů došlo k prodeji orné půdy zemědělsky využitelné, residenčních pozemků bez inženýrských sítí a residenčních pozemků s inženýrskými sítěmi. Pro srovnání z této nabídky byly tedy vybrány pouze residenční pozemky s inženýrskými sítěmi. Jako srovnatelné transakce jsou brány v úvahu předpokládané prodeje pozemků, které jsou s předmětným zadáním alespoň částečně porovnatelné, převážně s ohledem na druh, lokalitu, výměru a dané využití. Jedná se o realizované transakce v roce 2009, kde byla ověřena výše prodejní ceny. Jako porovnávací parametr byla zvolena prodejní cena vztažená na 1 m 2 celkové plochy oceňovaných pozemků, která zahrnuje i příslušenství. Z porovnání byly vyřazeny prodeje, které jsou mezi spřízněnými nebo projenými osobami, pozemky bez inženýrských sítí a prodeje, které se výrazně odlišovaly od dosahovaných prodejních cen v dané lokalitě. U oceňovaných pozemků byly následně odečteny předpokládané náklady na demolici stávajících staveb. Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 16

17 Obec Dolní Břežany se z historického pohledu poměrně výrazně vymyká ostatním obcím v lokalitě Prahy západ. Nárůst hodnoty nemovitostí v posledních 5 letech je výrazně větší než v okolních lokalitách. Podle poskytnutých informací k tomu přispěla koncepce obce, která pomocí územního plánu výrazně reguluje možnosti nové výstavby v obci. Zároveň v obci došlo k výraznému rozvoji infrastruktury a zázemí pro obyvatele, což mělo za následek zvýšení zájmu nových zájemců o koupi převážně residenčních nemovitostí v obci a díky limitované nabídce došlo k dalšímu impulsu ke zvýšení hodnoty nemovitostí na nemovitostním trhu. Tento trend je patrný i v roce 2011, kdy došlo u stabilizovaných pozemků, určených územním plánem k zástavbě, k dalšímu nárůstu hodnoty. K přímému srovnání oceňovaných pozemků nejsou k dispozici zcela identické pozemky v dané lokalitě. Předmětem ocenění jsou větší pozemky, které jsou územním plánem určeny na využití na vědu a výzkum a podle územního plánu mají nastavenu poměrně velkou kapacitu zastavění. Můžeme samozřejmě provést porovnání s pozemky, které jsou situovány na okrajích Prahy nebo např. s logistickými nebo komerčními centry u dálnic v blízkosti Prahy, ale domnívám se, že dostaneme zcela jinou strukturu nemovitostí, kterou již bude jen velmi obtížné srovnat s oceňovanými nemovitostmi. Za podobné vhodné prodeje lze uvést následující porovnání : Pozemky prodané v k.ú. Dolní Břežany v roce Pozemky v k.ú. Dolní Břežany Jedná se o prodej pozemků parc.č. 261/10, 278/9 a 310/13 v k.ú. Dolní Břežany. Prodej se uskutečnil dne Kupní cena činila ,- Kč. Celková výměra pozemků je 884 m2. Zdroj : Kupní smlouva Prodejní cena : ,- Kč Výměra pozemků : 884 m 2 Prodejní cena přepočtená na 1 m 2 pozemků : 4 751,- Kč/m 2 Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 17

18 2.2. Pozemek v k.ú. Dolní Břežany Jedná se o prodej pozemku parc.č. 459/27 v k.ú. Dolní Břežany. Prodej se uskutečnil dne Kupní cena činila ,- Kč. Celková výměra pozemku je 836 m2. Zdroj : Kupní smlouva Prodejní cena : ,- Kč Výměra pozemků : 836 m 2 Prodejní cena přepočtená na 1 m 2 pozemků : 4 000,- Kč/m Pozemek v k.ú. Dolní Břežany Jedná se o prodej pozemku parc.č. 277/12 v k.ú. Dolní Břežany. Prodej se uskutečnil dne Kupní cena činila ,- Kč. Celková výměra pozemku je m2. Zdroj : Kupní smlouva Prodejní cena : ,- Kč Výměra pozemků : m 2 Prodejní cena přepočtená na 1 m 2 pozemků : 4 250,- Kč/m Pozemek v k.ú. Dolní Břežany Jedná se o prodej pozemku parc.č. 105/5 v k.ú. Dolní Břežany. Prodej se uskutečnil dne Kupní cena činila ,- Kč. Celková výměra pozemku je m2. Zdroj : Kupní smlouva Prodejní cena : ,- Kč Výměra pozemků : m 2 Prodejní cena přepočtená na 1 m 2 pozemků : 4 041,- Kč/m 2 Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 18

19 2.5. Pozemky v k.ú. Dolní Břežany Jedná se o prodej pozemků parc.č. 459/28 a 459/29 v k.ú. Dolní Břežany. Prodej se uskutečnil dne Kupní cena činila ,- Kč. Celková výměra pozemků je m2. Zdroj : Kupní smlouva Prodejní cena : ,- Kč Výměra pozemků : m 2 Prodejní cena přepočtená na 1 m 2 pozemků : 4 000,- Kč/m Pozemek v k.ú. Dolní Břežany Jedná se o prodej pozemku parc.č. 485/8 v k.ú. Dolní Břežany. Prodej se uskutečnil dne Kupní cena činila ,- Kč. Celková výměra pozemku je m2. Zdroj : Kupní smlouva Prodejní cena : ,- Kč Výměra pozemků : m 2 Prodejní cena přepočtená na 1 m 2 pozemků : 3 325,- Kč/m Pozemek v k.ú. Dolní Břežany Jedná se o prodej pozemku parc.č. 391/42 v k.ú. Dolní Břežany. Prodej se uskutečnil dne Kupní cena činila ,- Kč. Celková výměra pozemku je m2. Zdroj : Kupní smlouva Prodejní cena : ,- Kč Výměra pozemků : m 2 Prodejní cena přepočtená na 1 m 2 pozemků : 4 500,- Kč/m 2 Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 19

20 2.8. Výpočet obvyklé ceny srovnávací metodou Jednotková prodejní cena oceňovaných nemovitostí určená srovnávací metodou byla zhotovitelem posudku kalkulována na základě porovnání oceňovaných nemovitostí se srovnatelnými, které splňují podmínky vhodného srovnání a jsou k datu ocenění k dispozici. Porovnání je možno provést na základě srovnání s jinými obdobnými nemovitostmi a jejich nabídkovými nebo v ideálním případě skutečně realizovanými cenami, při zohlednění všech níže uvedených souvislostí a zásad. Pokud je možno provést srovnání nejméně se třemi obdobnými nemovitostmi shodných vnějších i vnitřních charakteristických znaků, porovnání jejich velikosti, polohy, jejich využití, technického stavu nemovitostí a realizovaných cen, určí znalec srovnávací cenu na základě porovnání dostupných informací a svých odborných znalostí. Jednotlivé koeficienty vyjadřují, kolikrát (z hlediska vlivu na cenu) je srovnávací nemovitost lepší než oceňovaná. Při cenovém porovnávání je třeba uvažovat nemovitosti polohou i typem velmi podobné. Při stavu, kdy v daném kriteriu jsou nemovitosti z cenového hlediska totožné, je koeficient roven jedné. Pokud se srovnávací nemovitost v daném kriteriu jeví cenově lepší než nemovitost oceňovaná, je koeficient vyšší než jedna, v případě opačném je koeficient menší než jedna. Pokud jsou v některém kriteriu nemovitosti výrazně odlišné, pak se vliv ostatních kriterií projeví méně, tedy ostatní koeficienty se více blíží jedné. Pro cenové porovnání se pro výpočet indexu odlišnosti zpravidla používají následující koeficienty. Označení Koeficient K1 Redukce pramene ceny K2 Velikost K3 Poloha K4 Využitelnost K5 Celkový stav K6 Dopravní dostupnost K7 Inženýrské sítě K8 Ostatní vlivy KC Koeficient celkový Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 20

ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/708/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/708/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/708/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu ELI I, které tvoří část budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/16, část budovy bez č.p./č.e.

Více

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 o obvyklé ceně pozemku komunikace parc. č. 533 včetně součástí a příslušenství, jde o ulici Průmyslovou v obci Dolní Břežany, Katastrální území Dolní Břežany, kraj Středočeský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-3125/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 10/20 na pozemcích parc.č. St. 9 a 56 v k.ú. Malá Véska, obec Staré Město, okr. Bruntál. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory ZNALECKÝ POSUDEK č. 209-3546/12 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 71/1, 71/4, 72/4, 72/5 a 72/6 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. ZNALECKÝ POSUDEK č. 272-3012/10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6-3051/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ¼ na pozemku parc.č. 445/2, v k.ú. Předmostí, obec Přerov, okr. Přerov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3453/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 44-3089/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor Poděbradova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47-3092/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47-3092/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 47-3092/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitostech, a to na pozemcích parc.č. St. 2/1 a 7/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 213-3258/11 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 222-3267/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 371/19/2016

Znalecký posudek č. 371/19/2016 Znalecký posudek č. 371/19/2016 Ceny obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 115/2000 na pozemku p.č.538 v katastrálním území Chudeřín u Litvínova (okres Most). Objednatel posudku: Mgr. Miloš Dvořák Zahradní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-2750 / 10 o obvyklé ceně pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původního Pozemkového katastru (PK) parc.č. 287, 317, 2814, 2815, 2831, 2860, 2929 a 3346 v k.ú. Police u Valašského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296-2726 / 09 o obvyklé ceně nemovitostí, a to pozemků parc.č. 1705/4, 1704/5, 1725/2, 2422/57 a 2458/2 v k.ú. Česká Ves, obec Česká Ves, okres Jeseník. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

Znalecký posudek číslo 1178/204/2006

Znalecký posudek číslo 1178/204/2006 Znalecký posudek číslo 1178/204/2006 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí pozemků parc.č. 449/2 a 449/7 v k.ú. Tomice u Votic, obec Olbramovice, okres Benešov, vše zapsáno na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 49-2789 / 10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. Frýdek-Místek Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 239-2979/10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 603/4 a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích parc.č. 603/5 a 616/6 v k.ú. Horní Suchá, obec Horní Suchá, okr. Karviná. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 281-2711 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/44 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 1309/11, 2551/2, 2552/1, 2553/5, 2553/6, 2554/6, 2554/7, 2563/2, 2570/9

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 185-3230/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192-3747/13 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na pozemku parc.č. 622/11 v k.ú. Černotín, obec Černotín, okres Přerov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti č.vyhotovení : 1 č.j. 482/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1424-29/2015 o ceně pozemků parc.č. 209/1, 214/1, 217/1 vedených ve zjednodušené evidenci pozemkového katastru (PK) zapsaných na LV č. 651 pro k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 665/13-76

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 665/13-76 ZNALECKÝ POSUDEK č. 127-3927/14 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 121 (PK) a 122/2 (PK) v k.ú. Křičeň, obec Křičeň, okres Pardubice. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 3975/10-117

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 3975/10-117 ZNALECKÝ POSUDEK č. 167-3212/11 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 1029/11 a 1037 (PK), v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, okres Zlín. Objednatel posudku: Mgr. Pavla Fučíková soudní exekutor Slévárenská 410/14

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1027/80/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1027/80/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1027/80/15 O ceně objektu rodinného domu č.p. 471 vč. příslušenství a pozemků č. 1259/1, č. 1259/2 a č. 1260/3, který se nachází v katastrálním území Nový Bohumín v obci Bohumín v okrese

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3063-229/2010 o ceně nemovitostí - stanovení ceny obvyklé pozemku par.č. st.250 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku par.č. st.245/3 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Tlumačov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 209-3254/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na pozemku parc.č. 315 v k.ú. Brušperk, obec Brušperk, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112-3157/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112-3157/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-3157/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 133-4322/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 4416 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: Dražebník Ostravská aukční síň s.r.o.

Více

Znalecký posudek číslo 4502-42/14

Znalecký posudek číslo 4502-42/14 Znalecký posudek číslo 4502-42/14 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 21 Olomouc Katastrální území: Topolany u Olomouce Okres: Olomouc O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4633/16. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4633/16. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4633/16 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 919/79/14 O ceně bytové jednotky č. 2811/5 o velikosti 3 + 1 vč. podílu na pozemku a společných částech domu, která se nachází v bytovém domě na ulici Bratranců Veverkových č.p. 2811/12

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 921/81/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 921/81/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 921/81/14 O ceně bytové jednotky č. 1183/19 o velikosti 2 + 1 vč. podílu na pozemku a společných částech domu, která se nachází v bytovém domě na ulici Severní č.p. 1183/15 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3115-281/2010 o ceně nemovitostí - stanovení ceny obvyklé pozemků par.č.1570/12, par.č.1575/11 a par.č.2106, v k.ú. Tečovice. Nemovitosti - pozemky jsou zapsány na LV č. 804 pro k.ú.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 1/1, 2, 7/2 vše v katastrálním území Dolní Marklovice, obec Petrovice u Karviné, okres Karviná, zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 241-2981 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 241-2981 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 241-2981 / 10 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 174-3729/13 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 2755/36 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/78 na pozemcích parc.č. 2755/1 a 2755/21 v k.ú. Prostřední Suchá, obec Havířov, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 125-4314/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 112/2 v k.ú. Komorní Lhotka, obec Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Dražebník Ostravská aukční síň

Více

Znalecký posudek číslo 192/20/2015

Znalecký posudek číslo 192/20/2015 Znalecký posudek číslo 192/20/2015 o ceně nemovité věci pozemek označený jako pozemková parcela č. 1086 v katastrálním území Pohřebačka, v obci Opatovice nad Labem. Objednatel : Exekutorský úřad Třebíč

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4027/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 372 pro katastrální území a obec Pravonín, okres Benešov. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor Novodvorská

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 O obvyklé ceně podílu 1/8 nemovitosti - pozemků parc.č. 1989/7, 1990/15, 1990/16, 1990/31, 1990/33, 1997/3 vše v katastrálním území Sadská, obec Sadská,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 429/7 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 429/7 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 177-4366/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 429/7 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: VÍTKOVICE a.s.. Ruská 2887/101 703 00

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/4699/2017

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/4699/2017 ZNALECKÝ POSUDEK č. 59/4699/2017 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 101 se st. p.č. 131 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 163/2 zahrada včetně příslušenství v k.ú. Lískovec, obci Koryčany Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 397/45 v k.ú. Pitrov, obec Soběšovice, okres Frýdek-Místek.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 397/45 v k.ú. Pitrov, obec Soběšovice, okres Frýdek-Místek. ZNALECKÝ POSUDEK č. 190-3745/13 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 397/45 v k.ú. Pitrov, obec Soběšovice, okres Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 156/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovité věci - pozemku p.č. 221/32 - orná půda, zapsané na LV 335, katastrální území Skrbeň, obec Skrbeň, okres Olomouc a ocenění jednotlivých

Více

Znalecký posudek číslo /17

Znalecký posudek číslo /17 Znalecký posudek číslo 3326 1/17 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu 1/5 id. pozemku parcelní číslo 4694, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če a spoluvlastnického podílu 1/5 id. pozemku parcelní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2939-251/2016 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 2961 a parc.č. 4623/1, v k.ú. Sudoměřice, obci Sudoměřice, okresu Hodonín (LV 687) Objednatel posudku: Soudní exekutor Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161-3498/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161-3498/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 161-3498/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 4003/11 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/26 na pozemku prac.č. 4003/9, vše v k.ú. Dolní Lutyně, obec Dolní Lutyně, okr. Karviná.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4631 15/2016 o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr. Znojmo Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Vít Novozámský Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 135/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 135/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 135/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 400/32, zapsaných na LV 998, katastrální území Velká Dobrá, obec Velká Dobrá, okres Kladno a ocenění jednotlivých práv a závad spojených

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 142-2882/10 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na pozemcích parc.č. 1811/4 a 3208/4 v k.ú. Vítkov, obec Vítkov, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1150/2/17. o ceně pozemků č. 1309/16 a č. 2582/17, které se nachází v katastrálním území Vítkov v obci Vítkov v okrese Opava

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1150/2/17. o ceně pozemků č. 1309/16 a č. 2582/17, které se nachází v katastrálním území Vítkov v obci Vítkov v okrese Opava ZNALECKÝ POSUDEK č. 1150/2/17 o ceně pozemků č. 1309/16 a č. 2582/17, které se nachází v katastrálním území Vítkov v obci Vítkov v okrese Opava Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 175/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 175/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 175/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p. č. 2698, 2701/5 a 2701/10, zapsaných LV číslo 89, katastrální území Drysice, obec Drysice, okres Vyškov a ocenění jednotlivých práv

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016 O obvyklé ceně podílu 1/175 nemovitosti - pozemků parc.č. 152/1, 228/28, 488/2, 732/2, 738/11 v katastrálním území Ves Rudoltice, obec Slezské Rudoltice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6 2436 / 09 o obvyklé ceně nemovitostí, a to pozemků parc.č. 561, 562, 570, 660, v k.ú. Podolí u Přerova, obec Podolí, okres Přerov a pozemku parc.č. 598 parcela zjednodušené evidence,

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 6361-342/16 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 37/100 na pozemku parc. č. 2155/6, obci Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, katastrální území Stará Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 1946/16 v k.ú. Dvorce u Bruntálu, obec Dvorce, okres Bruntál.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 1946/16 v k.ú. Dvorce u Bruntálu, obec Dvorce, okres Bruntál. ZNALECKÝ POSUDEK č. 149-4174/15 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 1946/16 v k.ú. Dvorce u Bruntálu, obec Dvorce, okres Bruntál. Objednatel posudku: Dražebník Ostravská aukční síň s.r.o.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4246/13. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4246/13. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4246/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 908/112 v budově č.p. 908, na pozemku č.parc. St. 455, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 908 a pozemku

Více

031 EX 2197/14-55 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ. číslo 1442/36

031 EX 2197/14-55 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ. číslo 1442/36 031 EX 2197/14-55 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1442/36 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 3987/3 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Chomutov, obec Chomutov, k.ú. Chomutov II Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 O obvyklé ceně: a) podílu 1/4 na nemovitosti - pozemku parc.č. St. 31 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3172-50/2011 o ceně nemovitosti - stanovení ceny obvyklé pozemku par.č. 3723/27, v k.ú. a obci Zlín. Nemovitost - pozemek je zapsán v Katastru nemovitostí na LV č. 20470 pro k.ú. a

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 6171-153/16 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemcích ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 283/1, parc.

Více

031 EX 405/05-57 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ. číslo 1444/38

031 EX 405/05-57 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ. číslo 1444/38 031 EX 405/05-57 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1444/38 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky parc.č. 827/1, 827/5 a 827/6 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Obříství, k.ú. Obříství Adresa

Více

Znalecký posudek. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. č. xx - xx /2016

Znalecký posudek. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. č. xx - xx /2016 Znalecký posudek č. xx - xx /2016 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. Objednatel: Jan Prošek Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Dle mezinárodně

Více

Znalecký posudek č. 818

Znalecký posudek č. 818 Znalecký posudek č. 818 o ceně obvyklé pozemek parc.č. 430/9 ( orná půda ) v kat. území Jeviněves, obec Jeviněves, okres Mělník, zapsáno na LV 304. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, okres Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 136-4325/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 1466 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: Dražebník Ostravská aukční síň s.r.o. Poděbradova

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 5724-106/15

Znalecký posudek č. 5724-106/15 Znalecký posudek č. 5724-106/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 567, parc. č. 584/1, parc. č. 585/2 a parc. č. 607, v obci Choustník, katastrální území Předboř u Choustníku, zapsaných u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 717/187/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 2115/2, v budově č.p. 2113, 2114, 2115 na pozemku č. parc. 5908, č. parc. 5909, č. parc. 5910, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 333/2015-A ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1420 25/2015 o ceně bytové jednotky č. 236/4 ( na LV č. 8545), umístěné v budově č.p. 236 stojící na pozemku parc.č. 18/1, včetně spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek č. 649/2010

Znalecký posudek č. 649/2010 Znalecký posudek č. 649/2010 o ceně obvyklé pozemku parc.č. 644/3 - zahrada s příslušenstvím ( travní porost, oplocení, stromy ), k.ú Horní Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

Znalecký posudek číslo 2103/68/2010

Znalecký posudek číslo 2103/68/2010 Znalecký posudek číslo 2103/68/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na pozemcích PK parc.č. 428/1 a 428/2 se všemi součástmi a příslušenstvím

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 624-43-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 624-43-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 624-43-2014 O ceně pozemků parc.č.165/3, 172/2, 172/3, 175, zapsaných na LV č. 478 v KÚ 734446 Předslav, obec Předslav, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1313-397/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1313-397/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1313-397/2013 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitosti: bydlení č.p. 344 na pozemku parc.č. st. 322/1, včetně pozemku parc. č. st. 322/1 a příslušenství,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1372-0106/2013 o ceně rodinného domu č.p.97 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.129 v k.ú. Stránské, obci Rýmařov, okres Bruntál. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1255-16-2010 Předmětem ocenění je: stavební pozemek č. 795/19 v katastrálním území Zbizuby, obec Zbizuby, okres Kutná Hora. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 5690-072-03/15

Znalecký posudek č. 5690-072-03/15 Znalecký posudek č. 5690-072-03/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2033/32, v obci Beroun, katastrální území Beroun, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 365/13/2016

Znalecký posudek č. 365/13/2016 Znalecký posudek č. 365/13/2016 Ceny obvyklé pozemků p.č.2317 a 2318 včetně jejich součástí a příslušenství v katastrálním území Hodkovice nad Mohelkou (okres Liberec). Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1604-173/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1604-173/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

Znalecký posudek číslo 2134/99/2010

Znalecký posudek číslo 2134/99/2010 Znalecký posudek číslo 2134/99/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí pozemků parc.č. 3710/33, 3710/479 a 3714/223 vše se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. Vracov, obec Vracov, okres Hodonín,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 3115-427/2016 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 355/9, parc.č. 413/5, parc..č 413/6, parc.č. 413/8, parc.č. 413/32, parc.č. 413/33, parc.č. 413/34, parc.č. 413/35, parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. Č.j.: 169EX 1929/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. Č.j.: 169EX 1929/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2469-68/13 o ceně nemovitosti pozemku parcela č. 2601/65 orná půda, katastrální území Bučovice, obec Bučovice, okres Vyškov. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 3864 v katastrálním území Lukavice v Čechách, obec Lukavice, okres Ústí nad Orlicí, zapsáno na LV č. 442.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. o ceně nemovitosti pozemku parcela č PK, katastrální území Bořetice u Hustopečí, obec Bořetice, okres Břeclav.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. o ceně nemovitosti pozemku parcela č PK, katastrální území Bořetice u Hustopečí, obec Bořetice, okres Břeclav. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2452-51/13 o ceně nemovitosti pozemku parcela č. 1393 PK, katastrální území Bořetice u Hustopečí, obec Bořetice, okres Břeclav. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Olomouc,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 914/1 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 914/1 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 148-4337/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 914/1 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: Dražebník Ostravská aukční síň s.r.o. Poděbradova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více