ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 154/709/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu HiLASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/10, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/11, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/14, část budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/16, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 295, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.st. 65/12, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/8, budova neevidovaná v katastru nemovitostí na pozemku parc.č. st. 65/9, budova neevidovaná v katastru nemovitostí na pozemku na parc.č. st. 65/15, část pozemku parc.č. st. 65/1, pozemek parc.č. st. 65/4, část pozemku parc.č. st. 65/13, část pozemku parc.č. st. 65/27, pozemek parc.č. st. 295, část pozemku parc.č. 85, část pozemku parc.č. PK 81/1, část pozemku parc.č. st. 65/10, část pozemku parc.č. st. 65/11, pozemek parc.č. st. 65/14, část pozemku parc.č. st. 65/16, část pozemku parc.č. st. 65/26, pozemek parc.č. st. 65/12 v k.ú. Dolní Břežany. Objednatel posudku: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Na Slovance Praha 8

2 Účel posudku: Zjištění současné obvyklé (tržní) ceny nemovitostí pro potřeby objednatele Podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: Ing. Petr Pohl, Ph.D. Kancelář: Soudní znalec a certifikovaný Karlovo náměstí 24 odhadce Praha 1 Malá Štěpánská 8 Tel.: Praha 2 Fax: Posudek obsahuje včetně titulního listu 35 stran bez příloh a objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. V Praze dne Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 2

3 A. Nález 1. Informace o nemovitostech Název nemovitostí: Adresa nemovitosti: Kraj: Okres: Obec: Katastrální území: Nemovitosti budoucího projektu HILASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/10, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/11, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/14, část budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/16, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 295, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.st. 65/12, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/8, budova neevidovaná v katastru nemovitostí na pozemku parc.č. st. 65/9, budova neevidovaná v katastru nemovitostí na pozemku na parc.č. st. 65/15, část pozemku parc.č. st. 65/1, pozemek parc.č. st. 65/4, část pozemku parc.č. st. 65/13, část pozemku parc.č. st. 65/27, pozemek parc.č. st. 295, část pozemku parc.č. 85, část pozemku parc.č. PK 81/1, část pozemku parc.č. st. 65/10, část pozemku parc.č. st. 65/11, pozemek parc.č. st. 65/14, část pozemku parc.č. st. 65/16, část pozemku parc.č. st. 65/26, pozemek parc.č. st. 65/12 v k.ú. Dolní Břežany. 5. května Dolní Břežany Středočeský Praha - západ Dolní Břežany Dolní Břežany Zpracovatel prohlašuje, že tento posudek byl vypracován v souladu s následujícími předpoklady a omezujícími podmínkami : a) Zpracovatel ocenění zohledňuje všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly ovlivnit dosažené závěry nebo odhadnuté výsledné hodnoty. b) Zpracovatel neručí za předložené doklady a poskytnuté informace a nenese právní důsledky nepravých dokladů a nepravdivých informací. c) Zpracovatel vychází z toho, že informace získané z objednatelem předložených podkladů pro zpracovaní ocenění jsou věrohodné a správné a nebyly tudíž z hlediska Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 3

4 jejich přesnosti a úplnosti ověřovány. d) Zpracovatel vyhotovil ocenění podle podmínek trhu v době jeho zpracování a nepřebírá žádnou odpovědnost za změny, které by nastaly po datu, ke kterému bylo ocenění provedeno. e) Nebylo provedeno žádné šetření a nebyla převzata žádná odpovědnost za právní popis nebo právní záležitosti, včetně právního podkladu vlastnického práva. Předpokládá se, že vlastnické právo k majetku je správné a tudíž prodejné zpeněžitelné, pokud by se nezjistilo něco jiného. Dále se předpokládá, že vlastnictví je pravé a čisté od všech zadržovacích práv, služebností nebo břemen zadlužení, pokud by se nezjistilo něco jiného. f) Informace čerpané z jiných zdrojů, na nichž je založen celý nebo části tohoto posudku, jsou věrohodné, ale nebyly ve všech případech ověřovány. Nebylo dáno žádné potvrzení, pokud se týká přesnosti takové informace. g) Nebere se žádná odpovědnost za změny v tržních podmínkách a nepředpokládá se, že by nějaký závazek byl důvodem k přezkoumání tohoto ocenění, kde by se zohlednily události nebo podmínky, které se vyskytnou následně po tomto datu. h) Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv. i) Pokud se nezjistí něco jiného, předpokládá se plný soulad se všemi aplikovatelnými zákony a předpisy. j) Předpokládá se, že mohou být získány nebo obnoveny všechny požadované licence, osvědčení o držbě, nebo jiná legislativní nebo administrativní oprávnění od kteréhokoliv místního, státního nebo vládního úřadu nebo soukromé osoby nebo organizace, pro jakoukoliv potřebu a použití, na nichž je založen odhad hodnoty, obsažený v této zprávě. k) Zhotovitel ocenění nemá informace, že by předmět ocenění byl zatížen jakýmikoliv ekologickými závazky (jako jsou např. radon, metan, hluk, znečistění ovzduší, elektromagnetické pole a záření, azbest, formaldehyd, nebezpečné látky, chemické látky a ostatní faktory), seizmickými nebo klimatickými poměry a nepředpokládá jejich vliv na předmět ocenění, pokud tomu v ocenění není uvedeno jinak. l) Odhadnutá tržní hodnota je dána pro finanční strukturu a podmínky platné v souladu s datem tohoto posudku. m) Výsledná tržní hodnota stanovená v tomto posudku je platná za předpokladu, že nemovitosti budou v případě prodeje ihned uvolněny bez dalších výdajů na vyprázdnění a vyklizení nemovitostí. n) V posudku není hodnocen přímý vliv okolních nemovitostí, územních plánů, záplavových nebo zátopových oblastí a předpokládám, že tyto nemovitosti, plány nebo oblasti nemají vliv na zjištěnou hodnotu, pokud není v posudku uvedeno jinak. o) Předmětem ocenění jsou pouze nemovitosti, které byly specifikovány objednavatelem. p) Tento posudek není určen k posouzení stavebně technického stavu oceňovaných Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 4

5 nemovitostí. q) Při zpracování tohoto posudku nebyly prováděny žádné sondy do stavebních konstrukcích a proto nemůže být hodnocen stavebně technický stav zakrytých konstrukcí. Je předpokládáno, že zakryté a nedostupné konstrukce a prvky jsou v dobrém stavu. r) Při zpracování tohoto posudku nebyl proveden statický průzkum, a proto není hodnoceno statické zajištění objektů. s) Další podklady a jiná ujednání, s možným vlivem na cenu obvyklou, nebyly znalci předány ani avizovány. t) Výsledky této analýzy je možné použít pouze k účelu uvedenému v této zprávě. 2. Prohlídka nemovitostí Prohlídky nemovitostí byly provedeny dne znalcem p. Ing. Petrem Pohlem, Ph.D. a zástupcem objednatele p. Ing. arch. Jiřím Vaculíkem a dne znalcem p. Ing. Petrem Pohlem, Ph.D. 3. Podklady pro vypracování posudku Výpis z Katastru nemovitostí pro k.ú. Dolní Břežany, list vlastnictví č. 743 vyhotovený dálkovým přístupem dne , Výpis z Katastru nemovitostí pro k.ú. Dolní Břežany, list vlastnictví č vyhotovený dálkovým přístupem dne , Výpis z Katastru nemovitostí pro k.ú. Dolní Břežany, list vlastnictví č vyhotovený dálkovým přístupem dne , Kopie katastrální mapy pro k.ú. Dolní Břežany pořízená z internetového portálu dne , Územní plán obce Dolní Břežany dostupný na Kopie Znaleckého posudku č. 109A39/2011 zpracovaného Vysokou školou ekonomickou Institutem oceňování majetku dne , Kupní smlouvy na prodej pozemků parc.č. 261/10, 278/9, 310/13, 459/27, 277/12, 105/5, 459/28, 459/29, 485/8 a 391/42 v k.ú. Dolní Břežany z roku 2009, Stavební povolení vydané Obecním úřadem Dolní Břežany dne , Podklady a informace poskytnuté objednatelem znaleckého posudku. Další podklady či jiné záznamy, s možným vlivem na zjištěnou cenu, nebyly znalci předány ani oznámeny. Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 5

6 4. Vlastnické a evidenční údaje Podle údajů z evidence Katastru nemovitostí je jako vlastník nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 743 pro k.ú. Dolní Břežany ke dni zapsán : Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 56/16, Praha 1 Hradčany. Podle údajů z evidence Katastru nemovitostí je jako vlastník nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č pro k.ú. Dolní Břežany ke dni zapsán : Zemědělské družstvo vlastníků Dolní Břežany, Libeň 224, Dolní Břežany. Podle údajů z evidence Katastru nemovitostí je jako vlastník nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č pro k.ú. Dolní Břežany ke dni zapsán : SJM Ladislav Žižka a Sylva Žižková, Perlitová 1833/27, Praha 4 a Hudečkova 1091/1, Praha Celkový popis nemovitostí Předmětem ocenění jsou specifikované nemovitosti budoucího projektu HILASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/10, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/11, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/14, část budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/16, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 295, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.st. 65/12, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/8, budova neevidovaná v katastru nemovitostí na pozemku parc.č. st. 65/9, budova neevidovaná v katastru nemovitostí na pozemku na parc.č. st. 65/15, část pozemku parc.č. st. 65/1, pozemek parc.č. st. 65/4, část pozemku parc.č. st. 65/13, část pozemku parc.č. st. 65/27, pozemek parc.č. st. 295, část pozemku parc.č. 85, část pozemku parc.č. PK 81/1, část pozemku parc.č. st. 65/10, část pozemku parc.č. st. 65/11, pozemek parc.č. st. 65/14, část pozemku parc.č. st. 65/16, část pozemku parc.č. st. 65/26, pozemek parc.č. st. 65/12 v k.ú. Dolní Břežany. Projekt HiLASE LV Budovy Pozemek parc.č. Způsob využití Poznámka 1034 Budova bez čp/če st. 65/4 Průmyslový objekt - Budova bez čp/če st. 65/10 Zemědělská stavba Budova není zapsána na LV Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 6

7 LV Budovy Pozemek parc.č. Způsob využití Poznámka 1034 Budova bez čp/če st. 65/11 Zemědělská stavba 1034 Budova bez čp/če st. 65/14 Zemědělská stavba 1034 Budova bez čp/če st. 65/16 Zemědělská stavba 1034 Budova bez čp/če st. 295 Zemědělská stavba 1317 Budova bez čp/če st. 65/12 Zemědělská stavba - Budova bez čp/če st. 65/8 Zemědělská stavba - Budova neevidovaná st. 65/9 - Budova neevidovaná st. 65/15 Budova není zapsána na LV Budova není zapsána na LV Budova není zapsána na LV LV 743 Pozemky Část pozemku Pozemek parc.č. Výměra (m2) st. 65/ Pozemek st. 65/4 730 Druh pozemku Zastavěná plocha a nádvoří Zastavěná plocha a nádvoří Způsob využití Způsob ochrany Poznámka Dle výpisu z KN ze dne je výměra pozemku 33 m2. Stavba na LV č Část pozemku st. 65/ Zastavěná plocha a nádvoří Společný dvůr Památkově chráněné území 743 Část pozemku st. 65/ Pozemek st Část pozemku Část pozemku Část pozemku PK 81/ st. 65/10 19 Zastavěná plocha a nádvoří Zastavěná plocha a nádvoří Ostatní plocha Pozemek ve zjednoduš ené evidenci Zastavěná plocha a nádvoří Společný dvůr Manipulační plocha Památkově chráněné území Stavba na LV č Pozemek nenalezen na LV Pozemek nenalezen na LV Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 7

8 LV 1034 Pozemky Část pozemku Pozemek parc.č. Výměra (m2) st. 65/ Pozemek st. 65/ Část pozemku Část pozemku st. 65/ st. 65/ Pozemek st. 65/ Druh pozemku Zastavěná plocha a nádvoří Zastavěná plocha a nádvoří Zastavěná plocha a nádvoří Zastavěná plocha a nádvoří Zastavěná plocha a nádvoří Způsob využití Způsob ochrany Památkově chráněné území Památkově chráněné území Památkově chráněné území Památkově chráněné území Poznámka Dle výpisu z KN ze dne je výměra pozemku 97 m2. Pozemek nenalezen na LV Celková velikost pozemků budoucího projektu HiLASE činí m2. Obec Dolní Břežany se nachází na v okrese Praha - západ. Od centra Hlavního města Prahy je obec vzdálena cca 20 km. V obci dle poskytnutých informací bydlí v současné době přibližně obyvatel. Dolní Břežany jsou centrem pro sousední obce. V obci se nachází základní vybavenost jako je mateřská škola, základní školka, zdravotní středisko, hasičská zbrojnice a obchody. Obec je dopravně dobře dostupná. Hromadná doprava je zajištěna autobusovými linkami. Obec je napojena na veškeré inženýrské sítě elektrickou energii, vodovod, kanalizaci a zemní plyn. Oceňované budovy a pozemky se dle katastrální mapy nachází v severní části obce v katastrálním území Dolní Břežany. Oceňované nemovitosti jsou zahrnuty do územního plánu obce Dolní Břežany, který je rozdělen do oblastí dle plánovaného využití. Tato oblast je pro předmětné nemovitosti označená jako SC. Oblast SC zahrnuje plochy smíšené obytné v centrech. Oblast SC: Jsou to soubory, které vytvářejí smíšené území, jsou způsobem zástavby i velikostí a uspořádáním pozemků kompaktnější než soubory ostatních typů zástavby. Některé potřebné plochy (např. parkoviště) by neměly svou polohou tento charakter narušit. Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 8

9 Hlavní využití území: soustředění občanské vybavenosti a zařízení veřejného zájmu. Vhodné a převládající využití území: veřejná správa, pošta, telefonní ústředna, bankovní a pojišťovací služby, kostely a modlitebny, zařízení obchodu a služeb, administrativní objekty, bydlení v bytových domech, veřejná prostranství, parky, parkovací plochy, zastávky hromadné dopravy, hotely, restaurace, vinárny, kavárny, cukrárny, ateliéry, sportovní sály, kluby a divadla. Přípustné využití území: sportovní zařízení, zdravotnictví, školství, sociální péče, kongresové prostory, nezbytně technické vybavení, nerušící drobná výroba a služby. Nepřípustné využití území: izolované rodinné domy, chov hospodářských zvířat a chovatelská činnost, velkoobchodní a skladovací činnost. Základní podmínky: koeficient zastavění 50%, min. 30% plochy pozemku nebude zastavěno a bude využito pro užitkovou nebo okrasnou zeleň, pro stavby občanské vybavenosti ve veřejném zájmu je možný nižší koeficient zeleně a vyšší koeficient pro zastavění, výškové omezení na 4 nadzemní podlaží, podkroví nebo ustouplé podlaží, výškové omezení může přesáhnout pouze věže kostela a radnice. Zvláštní podmínky: součástí území je i navazující parková úprava, veřejné prostory budou pouze omezeně využívány pro parkování, stání vozidel rezidentů je nezbytné minimálně z poloviny řešit v rámci objektů. V roce 2009 proběhla změna č. 1 územního plánu. Změna se dotýká oblasti P1 SC. Změna č. 1 vymezuje novou plochu s rozdílným způsobem využití občanské vybavení věda a výzkum OVV. Oblast OVV: Hlavní využití území: zařízení vzdělávací a administrativy, zařízení pro vědu a výzkum. Vhodné a převládající využití území: veřejná správa, pošta, telefonní ústředna, bankovní a pojišťovací služby, kostely a modlitebny, zařízení obchodu a služeb, administrativní objekty, bydlení v bytových domech, veřejná prostranství, parky, parkovací plochy, zastávky hromadné dopravy, hotely, restaurace, vinárny, kavárny, cukrárny, ateliéry. Přípustné využití území: sportovní zařízení, zdravotnictví, školství, sociální péče, byt/byty pro správce. Nepřípustné využití území: izolované rodinné domy, chov hospodářských zvířat a chovatelská činnost, velkoobchodní a skladovací činnost. Základní podmínky : koeficient zastavění 50%, min. 30% plochy pozemku nebude zastavěno a bude využito pro užitkovou nebo okrasnou zeleň, pro stavby zvláštního určení je možný nižší koeficient zeleně a vyšší koeficient pro zastavění, výškové omezení na 4 nadzemní podlaží, podkroví nebo ustouplého podlaží, ve výjimečných případech u vybraných objektů v souladu s územní studií je povoleno pět nadzemních podlaží včetně podkroví. Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 9

10 Zvláštní podmínky: součástí území je i navazující parková úprava, veřejné prostory budou pouze omezeně využívány pro parkování, stání vozidel rezidentů je nezbytné minimálně z poloviny řešit v rámci objektů. V roce 2010 proběhla změna č. 2A územního plánu obce Dolní Břežany. Změna č. 2A nezasahuje do oblasti oceňovaných nemovitostí. Podle poskytnutých informací bylo vydáno Obecním úřadem Dolní Břežany dne Stavební povolení č.j. 5644/09. Stavební povolení se týká stavby projektu HiLASE. Stavební povolení obsahuje stavbu pro vědu a výzkum skládající se z části dvoupodlažní laserové haly a třípodlažní administrativní části. Objekt bude sloužit jako výzkumné centrum repetičních laserů. Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 10

11 6. Obsah posudku 1) Výpočet hodnoty specifikovaných pozemků podle Cenové mapy 1a) Specifikované pozemky budoucího projektu HiLASE 2) Výpočet hodnoty specifikovaných nemovitostí srovnávací metodou 2a) Specifikované nemovitosti budoucího projektu HiLASE 3) Výpočet hodnoty specifikovaných nemovitostí zbytkovou metodou 3a) Specifikované nemovitosti budoucího projektu HiLASE Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 11

12 B. Posudek Popis nemovitostí Předmětem ocenění jsou specifikované nemovitosti budoucího projektu HILASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/10, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/11, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/14, část budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/16, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 295, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.st. 65/12, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/8, budova neevidovaná v katastru nemovitostí na pozemku parc.č. st. 65/9, budova neevidovaná v katastru nemovitostí na pozemku na parc.č. st. 65/15, část pozemku parc.č. st. 65/1, pozemek parc.č. st. 65/4, část pozemku parc.č. st. 65/13, část pozemku parc.č. st. 65/27, pozemek parc.č. st. 295, část pozemku parc.č. 85, část pozemku parc.č. PK 81/1, část pozemku parc.č. st. 65/10, část pozemku parc.č. st. 65/11, pozemek parc.č. st. 65/14, část pozemku parc.č. st. 65/16, část pozemku parc.č. st. 65/26, pozemek parc.č. st. 65/12 v k.ú. Dolní Břežany. Oceňované budovy a pozemky se dle katastrální mapy nachází ve střední části obce v katastrálním území Dolní Břežany. Pozemky jsou mírně svažité. Inženýrské sítě se nacházejí na oceňovaných pozemcích nebo v jejich blízkosti. Na oceňovaných pozemcích budoucího projektu HiLASE se ke dni místního šetření nacházejí následující budovy: Budova na pozemku parc.č. st. 65/4 Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt s půdním prostorem. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Objekt se využívá ke skladování. Základové konstrukce tvoří betonové pasy. Střecha je sedlová. Střešní krytinu tvoří vlnitý plech. Vrata jsou plechová. Okna jsou dřevěná. Vnitřní a venkovní úprava povrchu stěn je tvořena omítkou. Objekt je ve zhoršeném stavebně technickém stavu. Budova na pozemku parc.č. st. 65/10 Objekt byl ve velmi špatném stavebně technickém stavu. Proto byl odstraněn při demoličních prací. V době místního šetření objekt již neexistoval. Svislá nosná konstrukce objektu byla zděná. Budova na pozemku parc.č. st. 65/11 Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 12

13 Objekt se využívá ke skladování. Základové konstrukce tvoří betonové pasy. Střecha je sedlová. Venkovní úprava povrchu stěn je tvořena omítkou, která je ve velmi špatném stavu. Část objektu byla z důvodu stavebně technického odstraněna v rámci demoličních prací. Část objektu je ve zhoršeném stavebně technickém stavu. Budova na pozemku parc.č. st. 65/14 Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt s půdním prostorem. Svislou nosnou konstrukci tvoří kovový skelet s vyzdívkami. Objekt se využívá ke skladování. Střecha je sedlová. Střešní krytinu tvoří pálená taška. Dveře a okna jsou dřevěné. Vnitřní a venkovní úprava povrchu stěn je tvořena omítkou. Objekt je ve zhoršeném stavebně technickém stavu. Budova na pozemku parc.č. st. 65/16A Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt s půdním prostorem. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Objekt se využívá ke skladování. Střecha je sedlová. Střešní krytinu tvoří pálená taška. Okna a dveře jsou dřevěné. Vnitřní a venkovní úpravu povrchu stěn tvoří omítka. Objekt je ve zhoršeném stavebně technickém stavu. Budova na pozemku parc.č. st. 295 Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt s půdním prostorem. Svislé nosné konstrukce jsou kovové. Objekt je využíván ke skladování. Základové konstrukce tvoří betonové pasy. Střecha je sedlová. Střešní krytinu tvoří vlnitý plech. Dveře jsou dřevěné. Vnitřní a venkovní úpravu povrchu stěn tvoří omítka. Objekt je ve zhoršeném stavebně technickém stavu. Budova na pozemku parc.č. st. 65/12 Jedná se jednopodlažní nepodsklepený objekt. Který navazuje na budovu na pozemku parc.č. st. 65/11. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Objekt je využíván ke skladování. Základové konstrukce tvoří betonové pasy. Střecha je sedlová. Vnitřní a venkovní úpravy povrchu stěn tvoří omítka. Objekt je ve zhoršeném stavebně technickém stavu. Budova na pozemku parc.č. st. 65/8 Objekt byl ve velmi špatném stavebně technickém stavu. Proto byl odstraněn při demoličních prací. V době místního šetření objekt již neexistoval. Svislá nosná konstrukce objektu byla dle poskytunutých informací zděná. Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 13

14 Budova na pozemku parc.č. st. 65/9 Objekt byl ve velmi špatném stavebně technickém stavu. Proto byl odstraněn při demoličních prací. V době místního šetření objekt již neexistoval. Svislá nosná konstrukce objektu byla dle poskytunutých informací zděná. Budova na pozemku parc.č. st. 65/15 Objekt byl ve velmi špatném stavebně technickém stavu. Proto byl odstraněn při demoličních prací. V době místního šetření objekt již neexistoval. Svislá nosná konstrukce objektu byla dle poskytunutých informací zděná. Při místním šetření bylo zjištěno, že předmětné budovy na oceňovaných pozemcích jsou převážně v horším stavebně technickém stavu. Pouze na několika budovách došlo k výměně nebo přeložení střešní krytiny. Vzhledem ke zjištěnému technickému stavu, technickému, ekonomickému a morálnímu opotřebení staveb se dá předpokládat, že hodnota souboru oceňovaných nemovitostí je dána hlavně hodnotou pozemků a stávající budovy s příslušenstvím tyto pozemky spíše negativně zatěžují. Z tohoto důvodu je v ocenění kalkulováno s variantou, že stávající budovy budou demolovány, což si vyžádá náklady na odstranění těchto staveb. Podle poskytnutých informací nejsou oceňované pozemky zasaženy žádným ekologickým znečištěním. Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 14

15 1. Výpočet hodnoty specifikovaných pozemků podle Cenové mapy 1a) Specifikované pozemky budoucího projektu HiLASE Pro obec Dolní Břežany není vydána platná cenová mapa stavebních pozemků. Z tohoto důvodu nemůže být hodnota specifikovaných pozemků stanovená dle cenové mapy. Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 15

16 2. Výpočet hodnoty specifikovaných nemovitostí srovnávací metodou 2a) Specifikované nemovitosti budoucího projektu HiLASE Popis metody Definice : Porovnatelnou cenou rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými věcmi, na základě řady hledisek, jako např.: druhu a účelu věci, koncepce a technických parametrů, kvality provedení, opravitelnosti apod. Podle zadání objednatele je datum ocenění vztaženo k datu Vzhledem k tomu, že datum ocenění a datum zpracování znaleckého posudku není identické a mezi daty je významný časový rozdíl, vycházel znalec z možných a dostupných podkladů a vhodných srovnání. Podle zjištěných informací nedošlo v obci roce 2009 v k.ú. Dolní Břežany k prodeji pozemků o větší velikosti, které by byly využitelné pro administrativní, vědecké nebo průmyslové využití. Podle poskytnutých podkladů došlo k prodeji orné půdy zemědělsky využitelné, residenčních pozemků bez inženýrských sítí a residenčních pozemků s inženýrskými sítěmi. Pro srovnání z této nabídky byly tedy vybrány pouze residenční pozemky s inženýrskými sítěmi. Jako srovnatelné transakce jsou brány v úvahu předpokládané prodeje pozemků, které jsou s předmětným zadáním alespoň částečně porovnatelné, převážně s ohledem na druh, lokalitu, výměru a dané využití. Jedná se o realizované transakce v roce 2009, kde byla ověřena výše prodejní ceny. Jako porovnávací parametr byla zvolena prodejní cena vztažená na 1 m 2 celkové plochy oceňovaných pozemků, která zahrnuje i příslušenství. Z porovnání byly vyřazeny prodeje, které jsou mezi spřízněnými nebo projenými osobami, pozemky bez inženýrských sítí a prodeje, které se výrazně odlišovaly od dosahovaných prodejních cen v dané lokalitě. U oceňovaných pozemků byly následně odečteny předpokládané náklady na demolici stávajících staveb. Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 16

17 Obec Dolní Břežany se z historického pohledu poměrně výrazně vymyká ostatním obcím v lokalitě Prahy západ. Nárůst hodnoty nemovitostí v posledních 5 letech je výrazně větší než v okolních lokalitách. Podle poskytnutých informací k tomu přispěla koncepce obce, která pomocí územního plánu výrazně reguluje možnosti nové výstavby v obci. Zároveň v obci došlo k výraznému rozvoji infrastruktury a zázemí pro obyvatele, což mělo za následek zvýšení zájmu nových zájemců o koupi převážně residenčních nemovitostí v obci a díky limitované nabídce došlo k dalšímu impulsu ke zvýšení hodnoty nemovitostí na nemovitostním trhu. Tento trend je patrný i v roce 2011, kdy došlo u stabilizovaných pozemků, určených územním plánem k zástavbě, k dalšímu nárůstu hodnoty. K přímému srovnání oceňovaných pozemků nejsou k dispozici zcela identické pozemky v dané lokalitě. Předmětem ocenění jsou větší pozemky, které jsou územním plánem určeny na využití na vědu a výzkum a podle územního plánu mají nastavenu poměrně velkou kapacitu zastavění. Můžeme samozřejmě provést porovnání s pozemky, které jsou situovány na okrajích Prahy nebo např. s logistickými nebo komerčními centry u dálnic v blízkosti Prahy, ale domnívám se, že dostaneme zcela jinou strukturu nemovitostí, kterou již bude jen velmi obtížné srovnat s oceňovanými nemovitostmi. Za podobné vhodné prodeje lze uvést následující porovnání : Pozemky prodané v k.ú. Dolní Břežany v roce Pozemky v k.ú. Dolní Břežany Jedná se o prodej pozemků parc.č. 261/10, 278/9 a 310/13 v k.ú. Dolní Břežany. Prodej se uskutečnil dne Kupní cena činila ,- Kč. Celková výměra pozemků je 884 m2. Zdroj : Kupní smlouva Prodejní cena : ,- Kč Výměra pozemků : 884 m 2 Prodejní cena přepočtená na 1 m 2 pozemků : 4 751,- Kč/m 2 Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 17

18 2.2. Pozemek v k.ú. Dolní Břežany Jedná se o prodej pozemku parc.č. 459/27 v k.ú. Dolní Břežany. Prodej se uskutečnil dne Kupní cena činila ,- Kč. Celková výměra pozemku je 836 m2. Zdroj : Kupní smlouva Prodejní cena : ,- Kč Výměra pozemků : 836 m 2 Prodejní cena přepočtená na 1 m 2 pozemků : 4 000,- Kč/m Pozemek v k.ú. Dolní Břežany Jedná se o prodej pozemku parc.č. 277/12 v k.ú. Dolní Břežany. Prodej se uskutečnil dne Kupní cena činila ,- Kč. Celková výměra pozemku je m2. Zdroj : Kupní smlouva Prodejní cena : ,- Kč Výměra pozemků : m 2 Prodejní cena přepočtená na 1 m 2 pozemků : 4 250,- Kč/m Pozemek v k.ú. Dolní Břežany Jedná se o prodej pozemku parc.č. 105/5 v k.ú. Dolní Břežany. Prodej se uskutečnil dne Kupní cena činila ,- Kč. Celková výměra pozemku je m2. Zdroj : Kupní smlouva Prodejní cena : ,- Kč Výměra pozemků : m 2 Prodejní cena přepočtená na 1 m 2 pozemků : 4 041,- Kč/m 2 Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 18

19 2.5. Pozemky v k.ú. Dolní Břežany Jedná se o prodej pozemků parc.č. 459/28 a 459/29 v k.ú. Dolní Břežany. Prodej se uskutečnil dne Kupní cena činila ,- Kč. Celková výměra pozemků je m2. Zdroj : Kupní smlouva Prodejní cena : ,- Kč Výměra pozemků : m 2 Prodejní cena přepočtená na 1 m 2 pozemků : 4 000,- Kč/m Pozemek v k.ú. Dolní Břežany Jedná se o prodej pozemku parc.č. 485/8 v k.ú. Dolní Břežany. Prodej se uskutečnil dne Kupní cena činila ,- Kč. Celková výměra pozemku je m2. Zdroj : Kupní smlouva Prodejní cena : ,- Kč Výměra pozemků : m 2 Prodejní cena přepočtená na 1 m 2 pozemků : 3 325,- Kč/m Pozemek v k.ú. Dolní Břežany Jedná se o prodej pozemku parc.č. 391/42 v k.ú. Dolní Břežany. Prodej se uskutečnil dne Kupní cena činila ,- Kč. Celková výměra pozemku je m2. Zdroj : Kupní smlouva Prodejní cena : ,- Kč Výměra pozemků : m 2 Prodejní cena přepočtená na 1 m 2 pozemků : 4 500,- Kč/m 2 Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 19

20 2.8. Výpočet obvyklé ceny srovnávací metodou Jednotková prodejní cena oceňovaných nemovitostí určená srovnávací metodou byla zhotovitelem posudku kalkulována na základě porovnání oceňovaných nemovitostí se srovnatelnými, které splňují podmínky vhodného srovnání a jsou k datu ocenění k dispozici. Porovnání je možno provést na základě srovnání s jinými obdobnými nemovitostmi a jejich nabídkovými nebo v ideálním případě skutečně realizovanými cenami, při zohlednění všech níže uvedených souvislostí a zásad. Pokud je možno provést srovnání nejméně se třemi obdobnými nemovitostmi shodných vnějších i vnitřních charakteristických znaků, porovnání jejich velikosti, polohy, jejich využití, technického stavu nemovitostí a realizovaných cen, určí znalec srovnávací cenu na základě porovnání dostupných informací a svých odborných znalostí. Jednotlivé koeficienty vyjadřují, kolikrát (z hlediska vlivu na cenu) je srovnávací nemovitost lepší než oceňovaná. Při cenovém porovnávání je třeba uvažovat nemovitosti polohou i typem velmi podobné. Při stavu, kdy v daném kriteriu jsou nemovitosti z cenového hlediska totožné, je koeficient roven jedné. Pokud se srovnávací nemovitost v daném kriteriu jeví cenově lepší než nemovitost oceňovaná, je koeficient vyšší než jedna, v případě opačném je koeficient menší než jedna. Pokud jsou v některém kriteriu nemovitosti výrazně odlišné, pak se vliv ostatních kriterií projeví méně, tedy ostatní koeficienty se více blíží jedné. Pro cenové porovnání se pro výpočet indexu odlišnosti zpravidla používají následující koeficienty. Označení Koeficient K1 Redukce pramene ceny K2 Velikost K3 Poloha K4 Využitelnost K5 Celkový stav K6 Dopravní dostupnost K7 Inženýrské sítě K8 Ostatní vlivy KC Koeficient celkový Ing. Petr Pohl, Ph.D., znalec 1789/2002 strana 20

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) bytového domu č.p. 639 na parcele parc. č. st. 873 a parcel parc. č. st. 873 a parc. č. 2054/5 včetně příslušenství, kat. území Jáchymov,

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 147-1826/2015 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 109 k. ú. Černý Most ve spoluvlastnictví PRIMA GRIL s.r.o., Cíglerova 1138/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 492 43 772, podíl

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 61/3161/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 462/3, 462/20, 462/22 a 479/18 v katastrálním území Lodín, obci Lodín, kraj Královéhradecký. Objednavatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 35/3135/2015*LV 252 o ceně 1/4 nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 53/12, 71/9, 72/1, 72/2, 72/9, 72/15, 72/16, 180/6, 180/7, pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci

Více

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI ANALYSIS

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ Nemovitostí- nebytového prostoru č. 1780/214 v bytovém domě č.p. 1780 stojícím na pozemku parc.č. 2218/38 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku v ulici

Více

Ocenění nemovitostí č. 916462011

Ocenění nemovitostí č. 916462011 Ocenění nemovitostí č. 916462011 o ceně byt.jedn.č.97/1 vč.podílu 504/4926 na společných částech domu č.p.96,97 a pozemku st.431 v obci Velká Hleďsebe, k.ú.klimentov, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

PROBLEMATIKA ZNALECKÉHO ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ

PROBLEMATIKA ZNALECKÉHO ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ Ing. Leona Bradáčová PROBLEMATIKA ZNALECKÉHO ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ Ústav soudního inženýrství VUT v Brně E-mail: leona.bradacova@usi.vutbr.cz Přednáška na konferenci znalců ÚSI VUT dne

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT VLIV REVITALIZACE

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 156/3 ( orná půda ) Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Svárov, k.ú. Svárov u Unhoště Adresa nemovité věci: Svárov,

Více

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů pracovní úplné znění

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů pracovní úplné znění Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů pracovní úplné znění Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování

Více

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Příspěvek XV. mezinárodní konference soudních znalců Brno, leden 2006. ANOTACE: V příspěvku jsou rozebrány problémy při ocenění

Více

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Černošek Finance Vedoucí práce:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXII V Praze dne 23. ledna 2014 částka 1 Cena 590 Kč Vydavatel: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Malá Strana Redakce: Zdeňka Lovasová, Voctářova

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

Typy a aplikace výnosových metod oceňování

Typy a aplikace výnosových metod oceňování Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Typy a aplikace výnosových metod oceňování Diplomová práce Autor: Bc. David Cepák finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D. Praha Červen,

Více