USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 811/ /2013)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 811/ /2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. Č. usnesení 811/2013 Plnění usnesení rady města Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o plnění usnesení rady města k datu 9. srpna Č. usnesení 812/2013 Souhlas s umístěním sídla společnosti - Sdružení tělesně postižených o. p. s. souhlasí s umístěním sídla o. p. s. Sdružení tělesně postižených v budově města Česká Lípa na adrese: Školní 2213, Česká Lípa. Č. usnesení 813/2013 Jmenování vedoucího odboru Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ jmenuje dle ustanovení 102 odst. 2 písm. g) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na návrh tajemníka městského úřadu, Ing. Jana Hladonika, vycházejícího z výsledků výběrového řízení realizovaného v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., do funkce vedoucí stavebního úřadu paní Ing. Jaroslavu Petrbokovou. Č. usnesení 814/2013 Odpis pohledávek 1

2 Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města schvaluje odpis pohledávek příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy, Školní 2213, Česká Lípa, IČ , v celkové výši 7.086,- Kč dle důvodové zprávy. Č. usnesení 815/A/2013 Částečná revokace usnesení RM č. 791/A/2013 částečně revokuje usnesení č. 791/A/2013 ze dne a ruší pronájem dvoupokoje v ubytovně CENTRUM N paní Monice Ferencové dle důvodové zprávy. Č. usnesení 815/B/2013 Žádost o povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 1/ částečná revokace částečně revokuje výjimku z doby konání akce stanovené obecně závaznou vyhláškou města Česká Lípa č. 1/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro akci konání tanečních zábav o prázdninách a v září 2013 v zahrádkářské osadě č. 8 v ul. Boženy Němcové v České Lípě která byla schválena Radou města Česká Lípa dne pod číslem usnesení 778/2013, ruší termín (administrativní chyba) a nahrazuje datem Č. usnesení 815/C/2013 Revokace usnesení č. 786/F/ přidělení veřejné zakázky ZŠ Šluknovská 2904 výměna oken a MIV, III. etapa" revokuje usnesení č. 786/F/2013 ze dne o přidělení veřejné zakázky ZŠ Šluknovská 2904 výměna oken a MIV, III. etapa a uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Č. usnesení 816/A/2013 Smlouva o výpůjčce nádob na odpad schvaluje Smlouvu o výpůjčce sběrných nádob pro zajištění zpětného odběru, která bude uzavřena v návaznosti na smlouvu o zajištění zpětného odběru odpadů z obalů s firmou EKO-KOM a.s. Na Pankráci 1685/17, Praha 4, IČ , uzavřenou dne

3 Č. usnesení 816/B/2013 Reklamní plochy v areálu Poříční čp nový nájem schvaluje uzavření smlouvy s panem Janem Dvořákem IČ: o nájmu reklamní plochy o velikosti 70 cm x 100 cm na stojanu při vjezdu do areálu v ul. Poříční čp v České lípě s účinností od za roční cenu ve výši 632,-Kč + 21% DPH + valorizace dle důvodové zprávy. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy Č. usnesení 816/C/2013 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1551/2013 ve výši ,20 Kč mezi městem Česká Lípa a Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ: dle důvodové zprávy. Č. usnesení 816/D/2013 Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky na dodávku kancelářských potřeb souhlasí s uzavřením smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky na dodávku kancelářských potřeb s příspěvkovými organizacemi města Česká Lípa uvedenými v příloze č. 1 tohoto materiálu v předloženém znění za podmínky schválení zadávacích podmínek na uvedenou veřejnou zakázku. Č. usnesení 816/E/2013 Projekt "Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže ve městě Česká Lípa" - Nadace ČEZ a)/ schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši ,- Kč k úhradě nákladů v rámci projektu "Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže ve městě Česká Lípa" s Nadací ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, Praha 4, IČ dle důvodové zprávy; b)/ schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace a provozního měření intenzity osvětlení a analýzy jasových poměrů stavby Osvětlení přechodu pro chodce v ul. Děčínská u křiž. s ul. Hrnčířská s ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, Ostrava - Vítkovice, IČ ; c)/ schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby Osvětlení přechodu pro chodce v 3

4 ul. Děčínská u křiž. s ul. Hrnčířská s ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, Ostrava - Vítkovice, IČ Č. usnesení 816/F/2013 Smlouva s Farní charitou Česká Lípa schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ve výši ,- Kč Farní charitě Česká Lípa, Dubická 992, Česká Lípa, IČ , na podporu registrované sociální služby Klub Koule Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Č. usnesení 817/A/2013 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování veřejných komunikačních služeb schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování veřejných komunikačních služeb uzavřené dne se společností CL - NET, s. r. o., Děčínská 10, Česká Lípa, IČ , jejíž nástupnickou organizací se stala společnost Rio media, a. s., dle důvodové zprávy. Č. usnesení 817/B/2013 Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu OP VK s nepřímými náklady - projekt "Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě" schvaluje v souvislosti s projektem "Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě" uzavření Dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu OP VK s nepřímými náklady s reg. č. CZ.1.07/1.1.22/ s Libereckým krajem, IČ dle důvodové zprávy. Č. usnesení 817/C/2013 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci "Regeneraci ZŠ 28. října čp. 2733, zateplení budov základní školy" schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Regenerace ZŠ 28. října čp. 2733, zateplení budov základní školy" se společností MARHOLD a.s., se sídlem Jiráskova 169, Pardubice, IČ: v předloženém znění dle důvodové zprávy. Dodatkem nedochází ke změně ceny díla. 4

5 Č. usnesení 817/D/2013 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Oprava střechy ZŠ Dr. Tyrše - pavilon schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce akce "Oprava střechy ZŠ Dr. Tyrše - pavilon" schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo "Oprava střechy ZŠ Dr. Tyrše - pavilon" s firmou David Blažej, PROREKO, se sídlem Dolní Podluží 524, IČ: v předloženém znění dle důvodové zprávy. Dodatkem dochází ke zvýšení ceny díla o ,- Kč bez DPH na celkovou částku 1, ,- Kč bez DPH. Č. usnesení 817/E/2013 Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o poskytování právních služeb" Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ schvaluje v předloženém znění dodatek č. 1 ke "Smlouvě o poskytování právních služeb" a pověřuje Mgr. Hanu Moudrou, starostku města, k podpisu tohoto dodatku. Č. usnesení 818/2013 Koordinační dohoda mezi Městem Česká Lípa a Obvodním oddělení Policie ČR Česká Lípa schvaluje Koordinační dohodu o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města Česká Lípa mezi Městem Česká Lípa a Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, Obvodním oddělením Česká Lípa a ukládá starostce města uvedenou smlouvu v předloženém znění podepsat. Č. usnesení 819/A/2013 Nájem pozemků p.č. 851/1 a 879/1, vše v k. ú. Česká Lípa ruší záměr pronajmout část pozemku p. č. 851/1 o výměře 186 m 2 a část pozemku p. č. 879/1 o výměře 2011 m 2 vše v k. ú. Česká Lípa a souhlasí se zařazením části pozemku p. č. 851/1 o výměře 186 m2 a části pozemku p. č. 879/1 o výměře 2011 m2 do jednotného systému placených zón parkování v centru města Česká Lípa po vypršení nájemní smlouvy na dobu určitou uzavřenou dne

6 Č. usnesení 819/B/2013 Pozemek p. č. 272 v k. ú. Česká Lípa - nájem schvaluje nájem pozemku p. č. 272 v k. ú. Česká Lípa o výměře 171 m 2 Marii Bartůňkové, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za účelem zahrádky na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou za roční cenu nájemného ve výši 342,- Kč bez DPH a za podmínky dle důvodové zprávy a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy v předloženém znění. Č. usnesení 819/C/2013 Pozemek p. č. 27/2 v k. ú. Dubice u České Lípy - nájem a souhlas k podnájmu schvaluje nájem pozemku p. č. 27/2 v k. ú. Dubice u České Lípy o výměře 497 m 2 Liboru Novotnému a Karolině Novotné, xxxxxxxxxxxxxxza účelem zahrady k rodinnému domu čp. 99 a čp. 100 na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu s 3 měsíční výpovědní lhůtou za roční cenu nájemného ve výši 4.970,- Kč bez DPH + valorizace s dodržením podmínky dle důvodové zprávy a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy v předloženém znění a souhlasí s podnájmem pozemku pro majitele nemovitosti čp. 100 Martina Pfausera a Naďu Pfauserovou za podmínek uvedených v nájemní smlouvě dle důvodové zprávy. Č. usnesení 820/A/2013 Nebytové prostory v ul. Žižkova čp nový nájem schvaluje nájem nebytových prostor v ul. Žižkova 231 v České Lípě o výměře 21,30 m2 pro pana Vladimíra Brycha, Česká Lípa, IČ , za účelem kanceláře na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou za roční cenu nájemného ve výši ,-Kč bez DPH + valorizace a služby a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy v předloženém znění Č. usnesení 820/B/2013 Nebytové prostory v areálu Poříční č.p nový nájem schvaluje nájem nebytových prostor v areálu Poříční čp v České Lípě o výměře 126,42 m2 pro pana Miroslava Groha, IČ , za účelem kovovýroby na dobu neurčitou s účinností od za roční cenu nájemného ve výši ,-Kč bez DPH + valorizace a služby a 6

7 souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy v předloženém znění Č. usnesení 820/C/2013 Pronájem nebytových prostor v 1. patře kulturního domu Crystal kancelář bere na vědomí informaci o doručené žádosti o pronájem nebytových prostor v kulturním domě Crystal, ul. Boženy Němcové 2942, Česká Lípa (nebytové prostory v 1. patře kancelář č. 209 o celkové výměře 62,37 m2) pověřuje Petra Nováka, ředitele příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa, sídlem Boženy Němcové 2942, Česká Lípa, IČ , uzavřením smlouvy o pronájmu výše uvedených nebytových prostor s panem Ivanem Hudcem, místem podnikání Okružní 2672, Česká Lípa, IČ , od za celkovou cenu ,- Kč + energie a od za celkovou cenu ,- Kč/rok + energie, za podmínek uvedených v důvodové zprávě a záměru pronájmu. Č. usnesení 820/D/2013 Pronájem nebytových prostor v přístavbě sportareálu šatny a příslušenství bere na vědomí informaci o doručené žádosti o pronájem nebytových prostor v přístavbě sportareálu, ul. Barvířská 2690, Česká Lípa (nebytové prostory v přízemí - šatny a sociální zařízení o celkové výměře 235,2 m2) pověřuje Mgr. Ivetu Žižkovou, ředitelku příspěvkové organizace Sport Česká Lípa, sídlem Barvířská 2690, Česká Lípa, IČ , uzavřením smlouvy o pronájmu výše uvedených nebytových prostor s Hokejovým klubem Česká Lípa, sídlem Barvířská 2690, Česká Lípa, IČ , na dobu určitou od do , za celkovou cenu ,- Kč + DPH + energie a za podmínek uvedených v důvodové zprávě a záměru pronájmu. Č. usnesení 821/2013 Nebytové prostory areál zahradnictví ul. Děčínská ukončení nájmu bere na vědomí předloženou výpověď pana Jana Doubka a schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne a dodatků č. 1 ze dne , č. 2 ze dne a č. 3 ze dne , za areál zahradnictví Děčínská ul. 364, Česká Lípa s panem Janem Doubkem, IČ dohodou ke dni Č. usnesení 822/A/2013 Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku "Pronájem parkovacích automatů na parkovištích v centru města Česká Lípa" 7

8 schvaluje zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky na služby "Pronájem parkovacích automatů na parkovištích v centru města Česká Lípa" dle důvodové zprávy a pověřuje starostku města jmenováním komisí pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dle důvodové zprávy. Č. usnesení 822/B/2013 Zadávací podmínky - Dodávka kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace schvaluje zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky na dodávky "Dodávka kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace" dle důvodové zprávy a pověřuje starostku města jmenováním komisí pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dle důvodové zprávy. Č. usnesení 822/C/2013 Zadávací podmínky - Zajištění služby - tisk Městských novin souhlasí s navrhovaným postupem města při vydávání Městských novin v roce 2014 a zadávacími podmínkami uvedenými v důvodové zprávě; pověřuje starostku města jmenováním komise pro hodnocení nabídek dle důvodové zprávy a souhlasí se zajištěním distribuce městského zpravodaje prostřednictvím České pošty s. p., Politických vězňů 909/4 Praha 1, IČ za stejných podmínek jako v roce Č. usnesení 822/D/2013 Změna zadávacích podmínek pro zadávání veřejné zakázky "Rekonstrukce komunikace v ul. 5. května v České Lípě - jižní část" bere na vědomí změnu zadávacích podmínek pro zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce komunikace v ul. 5. května v České Lípě - jižní část" ve znění dle důvodové zprávy. Č. usnesení 822/E/2013 Změna zadávacích podmínek pro zadávání veřejné zakázky "Opravy střech na školských objektech, II. etapa" 8

9 bere na vědomí změnu zadávacích podmínek pro zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Opravy střech na školských objektech v České Lípě, II. etapa" ve znění dle důvodové zprávy. Č. usnesení 822/F/2013 Zadávací podmínky - Rekonstrukce dvou mostků v Písečné schvaluje zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce dvou mostků v Písečné" dle důvodové zprávy a pověřuje starostku města jmenováním komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek. Č. usnesení 823/A/2013 Přidělení veřejné zakázky Jídelna při ZŠ Partyzánská výměna oken" souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Jídelna při ZŠ Partyzánská výměna oken dodavateli J PLUS L OKNA s. r. o., Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem ve znění dle důvodové zprávy. Nabídková cena činí Kč ,- bez DPH, tj. Kč ,- včetně DPH. Č. usnesení 823/B/2013 Přidělení veřejné zakázky Výměna okenních výplní na domě č. p. 172, nám. T. G. Masaryka, Česká Lípa" souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Výměna okenních výplní na domě č. p. 172, nám. T. G. Masaryka, Česká Lípa dodavateli ELGO CZ, s. r. o., Újezd 1400, Česká Lípa, IČ: a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem ve znění dle důvodové zprávy. Nabídková cena činí Kč ,- bez DPH, tj. Kč ,- včetně DPH. Č. usnesení 823/C/2013 Přidělení veřejné zakázky Oprava střešního pláště č. p. 172, nám. T. G. Masaryka, Česká Lípa" souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Oprava 9

10 střešního pláště č. p. 172, nám. T. G. Masaryka, Česká Lípa dodavateli David Blažej PROREKO, Dolní Podluží 524, Dolní Podluží, IČ: a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem ve znění dle důvodové zprávy. Nabídková cena činí Kč ,- bez DPH, tj. Kč ,- včetně DPH. Č. usnesení 823/D/2013 Přidělení veřejné zakázky ZŠ Pátova oprava vnitřních omítek v tělocvičně" souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "ZŠ Pátova oprava vnitřních omítek v tělocvičně dodavateli Stavební sdružení s. r. o., Chabařovice 701, Chabařovice, IČ: a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem ve znění dle důvodové zprávy. Nabídková cena činí Kč ,- bez DPH, tj. Kč ,- včetně DPH. Č. usnesení 823/E/2013 Přidělení veřejné zakázky - Přemístění skateparku v České Lípě souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu "Přemístění skateparku v České Lípě" dodavateli Lukáš Hamerník sdružení The Fourth Dimension, Blížňovice 45, Hrochův Týnec, IČ: dle důvodové zprávy a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. Celková cena za plnění předmětu zakázky činí ,- Kč bez DPH tj ,- Kč včetně DPH. Č. usnesení 823/F/2013 Přidělení veřejné zakázky "Oprava kamenné zdi oplocení - hřbitov" souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Oprava kamenné zdi oplocení hřbitov dodavateli Jaroslav Turták, Náměstí Míru 157, Jablonné v Podještědí, IČ: a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem ve znění dle důvodové zprávy. Nabídková cena činí Kč ,- bez DPH, tj. Kč ,- včetně DPH. Č. usnesení 824/2013 Pronájem pokojů v ubytovně CENTRUM N 10

11 schvaluje pronájem pokoje v ubytovně CENTRUM "N" paní Nikole Jílkové trvale bytem xxxxxxxxxxx a panu Michalu Demeterovi trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx. Č. usnesení 825/2013 Schválení výsledků soutěže o pronájem uvolněných bytů formou předplaceného základního nájemného schvaluje výsledky soutěže o pronájem obecních bytů formou předplaceného nájemného těmto uchazečům 1. byt č. 5, nám. T.G.M. čp. 195 v České Lípě, o vel. 1+0 pan Vojtěch Soukup, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nájemné předplaceno ve výši ,- Kč 2. byt č. 27, ul. Komenského č.p v České Lípě, o vel. 1+1 paní Jitka Bartáková, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nájemné předplaceno ve výši ,- Kč 3. byt č. 13 ul. Komenského č.p v České Lípě, o vel. 2+1 pan Petr Kubelka, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nájemné předplaceno ve výši ,- Kč 4. byt č. 15 ul. Komenského č.p v České Lípě, o vel. 1+1 paní Hana Jonášová, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx nájemné předplaceno ve výši ,- Kč 5. byt č. 1, ul. Jindřicha z Lipé čp. 113 v České Lípě o vel. 2+1 paní Gabriela Kopecká, bytem xxxxxxxxxxxxxxx nájemné předplaceno ve výši ,- Kč 6. byt č. 43 ul. Pražská č.p v České Lípě, o vel. 2 + kk pan Lubomír Hakl, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx nájemné předplaceno ve výši ,- Kč 7. byt č. 3 ul. Mariánská č.p. 204 v České Lípě, o vel pan Jan Žebro, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx nájemné předplaceno ve výši ,- Kč Č. usnesení 826/2013 Přidělení bytů v domech zvláštního určení, rok

12 schvaluje přidělení bytu v domě zvláštního určení - Penzion s pečovatelskou službou, Na Blatech 3211, Česká Lípa paní Ludmile Šimčíkové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx. Č. usnesení 827/A/2013 Žádost o poskytnutí příspěvku z fondu Rady města Česká Lípa na zajištění celoroční činnosti schvaluje poskytnutí příspěvku z fondu Rady města ve výši Kč pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Spolek neslyšících Česká Lípa, Konopeova 812, Česká Lípa, IČ: na zajištění celoroční činnosti a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku Č. usnesení 827/B/2013 Žádost MAISHA o.s. o příspěvek z fondu rady města schvaluje sdružení MAISHA o.s., sídlo Růžová 3164, Česká Lípa, IČ a) poskytnutí příspěvku z fondu rady města ve výši ,- Kč na nákup hraček a motorických pomůcek pro děti; b) smlouvu o poskytnutí příspěvku v předloženém znění. Č. usnesení 828/2013 Bezplatné přenechání části pozůstalosti příspěvkové organizaci Sociální služby města České Lípy schvaluje bezplatné přenechání části pozůstalosti uvedené v příloze č. 3 důvodové zprávy příspěvkové organizaci Sociální služby města České Lípy a ukládá vedoucí odboru kancelář tajemníka MěÚ zajistit její protokolární předání. Č. usnesení 829/2013 Schválení daru pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města České Lípy schvaluje přijetí daru příspěvkovou organizací Sociální služby města České Lípy, Školní 2213, Česká Lípa, IČ: a to dle důvodové zprávy. 12

13 Č. usnesení 830/2013 Zvýšení kapacity MŠ Jižní schvaluje zvýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace na 106 dětí s účinností od Č. usnesení 831/2013 Změna odpisového plánu pro rok Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053 schvaluje změnu odpisového plánu pro Základní školu, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace na rok navýšení o 2.000,-- Kč Č. usnesení 832/2013 Souhlas s účastí na projektu Objevy čekají na tebe schvaluje Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace účast v projektu Objevy čekají na tebe, jehož realizátorem je Erudis, o.p.s. se sídlem Fügnerovo náměstí 3, Praha 2, IČ Č. usnesení 833/2013 JSDHO Česká Lípa schvaluje ukončení 3 dohod o členství ve výjezdové jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Česká Lípa v předloženém znění dle důvodové zprávy Č. usnesení 834/2013 Dohoda o členství v JSDHO kategorie JPO II/1 schvaluje uzavření dohody o členství ve výjezdové jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Česká Lípa kategorie JPO II/1 v předloženém znění dle důvodové zprávy 13

14 Č. usnesení 835/A/2013 Stanovení ceny Ručně malované mapy regionu Českolipsko schvaluje prodejní cenu Ručně malované mapy regionu Českolipsko na 35,- Kč včetně 15% DPH. Č. usnesení 835/B/2013 Prodejní cena pohledů schvaluje prodejní cenu pohledů Máchův kraj a oválného pohledu Česká Lípa na 6,- Kč včetně 21% DPH. Č. usnesení 836/2013 Zápis z 26. zasedání Komise pro komunikaci s veřejností Předkládá: Hudec Tomáš, předseda komise pro komunikaci s veřejností bere na vědomí zápis z 26. jednání Komise pro komunikaci s veřejností ze dne Mgr. Hana Moudrá, starostka, v. r. Jiří Kočandrle, I. místostarosta, v. r. 14

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005...

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Z á p i s ze 146. jednání Rady města Strakonice konané 24.5. 2006 v kanceláři starosty

Z á p i s ze 146. jednání Rady města Strakonice konané 24.5. 2006 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 203/2015 Rada města Lanškroun souhlasila s převodem členských práv a povinností k družstevní bytové jednotce byt č. 15 v bytovém domě

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013 75/2013-RADA/3389-75. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 75/2013-RADA/3390-75. Rada města předložený program jednání RM 75/2013-RADA/3391-75. Rada města informaci o splněných usnesení č.

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více