SYNERGY je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel pro dávkování tekutých pracích i avivážních prostředků v pračkách prádla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYNERGY je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel pro dávkování tekutých pracích i avivážních prostředků v pračkách prádla."

Transkript

1 PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 SYNERGY SYNERGY je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel pro dávkování tekutých pracích i avivážních prostředků v pračkách prádla. Hlavní charakteristiky výrobků SYNERGY jsou: modularita - řídící jednotka může dle přání zákazníka ovládat 1 až 6 peristaltických čerpadel řady UNIPER variabilita použití - od malých praček (6 kg) až po velké průmyslové pračky s plněním 200 kg srdcem jednotky je mikroprocesorová elektronika s možností programování a zapisování dat; jednoduchá přenositelnost programů paměťovou kartou ochrana programů na paměťové kartě heslem zvuková signalizace nízké hladiny pracích prostředků kompaktní design výjimečná spolehlivost jednoduchá instalace Typickou aplikací dávkovacích systémů řady SYNERGY je přesné automatické dávkování mycích a avivážních prostředků v malých i průmyslových pračkách. S. U. P. spol. s r. o., Šumavská BRNO tel.+fax: ,

2 CZ SYNERGY STAR IT SN SS Modulární ucelený systém dávkování pøípravkù do profesionálních praèek Rychlá a jednoduchá montáž. Až 6 dávkovacích èerpadel s rùznou kapacitou. Modulární sbìrné potrubí. Sací sonda s èidlem. 10 vzorcù, každý 25 øádkù. Samoèinné nastavení pøi výpadku. Zpožïovací funkce. Sledování vypouštìní. Opakovací funkce. Programování pomocí vnìjší jednotky nebo PC s výmìnnou pamìovou kartou. Uložení programù pracích cyklù. Modely je možno pøizpùsobit požadavkùm uživatele. CZD_SN-SS REV1 FEB02 je stavebnicový, pøizpùsobivý systém s jednoduchou montáží, urèený pro automatické dávkování kapalných pracích prostøedkù do profesionálních praèek. Skládá se z nerezového uchycení, do kterého lze nasadit až 6 èerpadel øady UNIPER FX a/nebo FH s kapcitou , 900 nebo 1200 ml/min., spolu s øídící jednotkou Synergy Plus. Sbìrné potrubí pro hadice lze namontovat na stejné uchycení. Každé dávkovací èerpadlo je zásobováno 1 sací sondou, hlídající nízkou hladinu kapaliny. Velká pøizpùsobivost Díky stavebnicovému charakteru lze velice jednoduše, podle konkrétního požadavku, pøidat nebo odebrat èerpadla, protože elektrické i hydraulické zapojení je provedeno tak, aby šlo jednoduše spojit a rozpojit. Technologie a bezpeènost Hlavní výhodou systému je 8 bitový mikroprocesor s rychlostí 4 MHz a prùbìžná kontrola všech øídících a dávkovacích funkcí. Konstrukce SYNERGY Star umožòuje jeho instalaci v prostøedí s vysokým elektrickým šumem. Odolnost proti hluku je velmi vysoká. Stupeò ochrany ovládacího panelu je IP65 a konstrukce je ve shodì s evropskými normami Cenelec EN and EN (nízké napìtí a elektromagnetická kompatibilita). Nìkteré technologie, použité pøi výrobì tohoto pøístroje, mohou být chránìny jedním nebo nìkolika patenty. Snadné použití Staèí vybrat požadovaný vzorec od 1 do 10 a stisknout tlaèítko Start. Vybraný vzorec se automaticky zastaví na konci cyklu praní, ale uživatel ho mùže také doèasnì zastavit. Odborník na praní mùže zapojit èerpadla nebo pøidat množství chemikálie do vybraného vzorce dokonce v prùbìhu procesu (pomocí posloupnosti speciálních øídících pøíkazù). Jednoduché nastavení Pokud chce technik prádelny zmìnit program na pamìové kartì Synergy Plus, mùže to provést pomocí ruèního programátoru "SYNERGY Plus Pro" (dodává se na objednávku), nebo pomocí pøenosného poèítaèe PC IBM kompatibilního s interaktivního softwarem "SYNWIN, který Injecta dodává zdarma. Software umožòuje také pøenést uložená data z ruèního programátoru do jakéhokoliv PC a vytváøet tak databázi øídících programù a sledovat všechny provedené instalace. Ochrana proti výpadku proudu Pokud bìhem provádìní cyklu programu dojde k výpadku proudu, systém Synergy Plus uloží všechny nezbytné informace tak, aby po zapnutí proudu probíhalo provádìní cyklu od toho místa, kde byl pøerušen. Provádìní cyklu lze pøerušit kdykoliv stisknutím tlaèítka "Stop". IBM je registrovaná obchodní znaèka spoleènosti IBM Corp. USA

3 SN SS TECHNICKÉ ÚDAJE Centrální øídící jedn.cpu: Kapacita pamìti: Vzorce: Výbìr programu: Risc procesor 8 bitový, 4MHz 10 vzorcù, každý 25 øádkových instrukcí Nezávisle vkládané øádek po øádku Výstup èerpadel: Prùtok èerpadel: Elektromagnetický ventil: Výstupy až z 6 èerpadel (10 èerpadel s kaskádovou vazbou) 250 nebo 400 ml/min. s dávk. èerpadlem série FX, 900 n s dávk. èerpadlem série FH Automaticky pohánìný ze systému Vnìjší signální vstupy: 5 opticky spøažených vstupù, jeden z nich sleduje vypouštìní. El. napìtí od 12 do 220V. Klávesnice ovl. panelu: Pøíkon: Pøívod energie: Stupeò ochrany IP: Rozmìry (DxVxŠ): Polyesterová vodì odolná membrána Hmotnost: CPU (s kabelem) 150 g + (850 g každé èerpadlo FX) + (1 kg každé èerpadlo FH) Metoda postupných krokù nebo program øízený událostmi Záložní 10W - Max: 300W se 6 èerpadly FX250 Jednofázový 50HZ 220 VAC +/- 10% IP65 CPU 120x60x20mm Star unit ( xN)x140x112 N= poèet namontovaných èerpadel PØÍKAZY A JEJICH POPIS: SIGNAL X, tmin Oèekává vnìjší elektrický signál X DISCHARGE X, tmin Èeká na el. signál vypouštìní vody X (max. 7) (sledování vypouštìní) PUMPSxxxxxx, sec Spuštìní na t=sec jednoho nebo více èerpadel (t max= 255 sec) WAIT Xsec Prodleva Xsec (sec max= 255). Automatické opakování vybraného vzorce START S2, X Když obdrží signál 2, skoèí na øádek X. Když obdrží signál 1, pokraèuje následujícím øádkem (používá se k pøeskoèení cyklu pøedpírky). Pozn.: tmin je èas v sec., po který musí být signál aktivní, aby byl považován za platný. Hodnota je konstantní (od 0 do 255 sec.), nastavuje se bìhem programování, a je platná pro pøíkazy SIGNAL, DISCHARGE a START S2.. Sledování vypouštìní: signál je považován za platný a na poèítadle se zvýší hodnota, pokud signál trvá po dobu tmin. sec a po této dobì pøechází z vyšší hladiny na nižší nebo naopak.je možné signál vypouštìní zamítnout (u normálnì otevøených vypouštìcích ventilù). Vyplachovací sbìrné potrubí je automaticky zásobeno energií, když registr t-rinse je nastaven na hodnotu vìtší než 0. INJECTA srl si vyhrazuje právo na provádìní zmìn bez pøedchozího upozornìní. Synergy STAR SN model Modulární systém Synergy Star 157 Synergy Star Pro POWER OFF ON 7 8 WAIT 9 PUMPS SIGNAL START-S2 DRAIN M-CARD C 112 Fn ESC NOP 0 ENT Pamì ová karta Synergy PRO SR Modulární systém pro rychlou montáž Øada Synergy STAR SS Uchycení CZD_SN-SS REV1 FEB02 Model SN sonda bez hlášení nízké hladiny klávesnice ovládacího panelu Jen øada SS : sonda s alarmem nízké hladinyl Synergy SL Rychlé uchycení dávkovací jednotky Klávesnice ovl. panelu Kontrolní skøíòka Modulární sbìraè

4 5581 Min 100 m Sací sonda Synergy bez i indikátoru hladiny h=45cm 5654 (modrý) 5655 (žlutý) 5656 (zelený) Kryt kabelového vedení Syn Star CZR_SS (ED.04/00) Øada SYNERGY SN-SS - Náhr. díly Str. 1 ze (žlutý) 5535 (modrý) 5536 (zelený) 5537 (žlutý) 5538 (modrý) 5539 (zelený 5544 (žlutá) 5545 (modrá) 5546 (zelená) Boèní kryt kabelového vedení Syn Star 5582 Uzávìr kolektoru Syn Star Uzavírací lišta èerpadla Syn Star Polyetylenová hadice 4x6mm Min 50 m Mìkká hadice PVC 8x12mm 5647 Sada sbìrného potrubí ¾ pro praèky Sací sonda Synergy s indikátorem hladiny h=45cm FUSE 1A T Min 100 m Kontrolní skøíòka sond Synergy Náhradní základní obvod Synergy star Kabel se 12 vodièi (2x x0.50)

5 Prodlužovací kabel Cpu k Syn star, délka 4 m (3 x) 5666 (4 x) 5667 (5 x) Ocelová vodící lišta k Synergy Star (pro x èerpadel) 5650 Náhradní procesor (CPU) Synergy star Øada SYNERGY SN-SS - Náhr. díly Str. 2 ze Modulární kolektor mycího okruhu Syn Star 5661 Výstupní tvarovka k modulárnímu kolektoru Pamìová karta Syn Star Kabel sací sondy Synergy délka 1.5 m 5669 (modré) 5670 (žluté) 5671 (zelené) Sací sonda Synergy bez indikátoru hladiny 60 cm 5672 Sací sonda Synergy s indikátorem hladiny 60 cm 5674 Modulární uchycení Syn Star Kompletní elektromagnetický ventil Syn Star Spodní ventil sondy Syn

6 CZ SYNERGY PROBE SP Sonda nízké hladiny Modulární konstrukce. Žádné elektrické díly nejsou v kontaktu s dávkovanou kapalinou (model k Synergy Star SS). Pohyblivá zarážka. Jeden optický alarm až pro 6 pøípravkù (k Synergy Star SS). Optický alarm nízké hladiny (k Synergy Star SS). Zpìtný ventil. Snadná a rychlá instalace. CZD_SP REV.2.0 mar Konektor sondy nízké hladiny a optického alarmu Infraèervený snímací obvod Prùbìžný otvor na protažení trubice 8x12 mm 4 Pohyblivá zarážka 5 Sací kanálek (zpìtný ventil volitelný) 5 Sonda Synergy Probe byla vyvinuta tak, aby ji bylo možno použít ke kterémukoliv kanystru. Umožòuje to její modulární konstrukce. Díky tomu, jak je sonda konstruována, je, dokonce i u verze se signalizací nízké hladiny, zajištìna nejvyšší bezpeènost obsluhy, protože žádný z elektrických dílù není v kontaktu s dávkovanou kapalinou. Jak sonda pracuje Uvnitø sondy Synergy jsou dva kanálky První, pro protažení trubice 8x12 ke dnu, a druhý, ve kterém je pohyblivá plováková tyè. Tato tyè je ovládána obvodem pro infraèervené optické snímání nízké hladiny. Jakmile obvod zjistí, že je zásobník prázdný, aktivuje signalizaci a rozsvítí kontrolku na skøíòce Synergy. POZN.: Sonda Synergy se vyrábí také bez signalizace nízké hladiny (se spodním ventilem). Synergy STAR model SS Synergy STAR model SN Kontrolní skøíòka Kontrolní skøíòka je malá krabièka,která mùže pomocí specielních konektorù kontrolovat až 6 sond nízké hladiny Synergy. Pokaždé, když pøípravek dosáhne minimální hladiny, rozsvítí se pøíslušná kontrolka na skøíòce a Synergy Star zapne zvukový alarm. Vysoká kvalita Všechny výrobky INJECTA jsou vyrobeny z vysoce kvalitních dílù a materiálù, které zajišují jejich spolehlivost a trvanlivost za rozumnou cenu. Výrobky INJECTA jsou výsledkem pokroèilého výzkumu a zajišují uživateli splnìní jeho požadavkù. Zákaznický servis Díky vlastnímu vstøikování plastù,modelování dílù, a používání vyspìlých výrobních postupù je firma INJECTA schopna splnit jakýkoliv technický nebo komerèní požadavek zákazníka. Technické údaje Výška: Max. prùmìr: mm 35mm kontrolní skøíòka Model SS: sací sonda se signalizací nízké hladiny Model SN: sací sonda bez signalizace nízké hladiny Model: Modrá barva(*) : Sonda nízké hladiny s alarmem Zelená barva : Sonda nízké hladiny bez alarmu (*) Model s alarmem se vyrábí pouze k modelu Synergy Star SS. K dispozici rùzné délky s konektory RJ. Standardní délka 1,5m.

7 Ovladaè dávkovacích èerpadel pro praèky Øízení až 6 dávkovacích èerpadel. 10 vzorcù, každý až 25 øádek. Samoèinné zpìtné nastavení pøi výpadku proudu Automatické ovládání sání. Zpožïovací funkce. Kontrola vypouštìní. Funkce automatického opakování. Pøímé nebo postupné provádìní pøíkazù. CZ Spøažená diagnostika. Programování pomocí externí jednotky nebo kompatibilního PC na výmìnné pamìové kartì. Uložení pracích cyklù. Modely lze pøizpùsobit potøebám uživatele. SYNERGY PLUS DE SL CZD_SL REV02 Sep00 INJECTA vyøešila problém vysoce bezpeèného, pøesného dávkování a vyvinula výrobek, který svými charakteristickými rysy, jako je funkènost, jednoduchost, a pøijatelná cena, zajišuje ty nejlepší služby našim zákazníkùm. SYNERGY PLUS je mikroprocesorový programátor pro automatické dávkování detergentù do praèek a myèek. Tento pøístroj byl vyvinut firmou INJECTA za použití nejnovìjších technologií tak, aby byl pøizpùsobivý a ekenomický a aby jej bylo možno použít u všech druhù praèek a myèek. Jednoduché nastavení Pøístroj Synergy Plus is je tvoøen centrální jednotkou CPU a základní jednotkou. Základní jednotka je umístìna na zdi vedle èerpadel, øídící jednotka na pøední èásti praèky. Tyto dvì jednotky jsou spojeny 4 m dlouhým kabelem. Propojení s praèkou zajišuje spojení elektromagnetickými ventily napouštìní/vypouštìní vody a také zásobníkù pracích pøípravkù (univerzální napìtí 12 a 220 V). Technologie a bezpeènost Hlavní výhodou systému je 8bitový mikroprocesor, který pracuje rychlostí 4 MHz a souèasnì kontroluje všechny øídící a dávkovací funkce. Pøístroj SYNERGY Star byl kontruován tak, aby ho bylo možno používat v pr ostøedí s vysokým elektrickým šumem. Odolnost vùèi šumu je velmi vysoká. Stupeò ochrany ovládacího pultu je IP65 a konstrukce je ve shodì s evropskými normami Cenelec EN a EN (nízké napìtí a elektromagnetická kompatibilita). Snadné použití Staèí vybrat požadovaný vzorec od 1 do 10 a potom stisknout tlaèítko Start. Vybraný vzorec se automaticky zastaví na konci pracího cyklu, ale uživatel ho mùže také doèasnì pozastavit. Odborník na praní mùže, pomocí speciální posloupnosti pøíkazù, do vybraného vzorce i v prùbìhu jeho provádìní pøidat èerpadla nebo množství chemického pøípravku. Jednoduché nastavení Technik, který tvoøí programy pro praní, je mùže ukládat do pamìti Synergy Plus pomocí vnìjší programovací jednotky "SYNERGY Plus Pro" (dodávána na objednávku), nebo pøenosného PC IBM kompatibilního s interaktivním softwarem "SYNWIN, který Injecta dodává zdarma. Tento software umožòuje také pøenést uložená data z ruèního programátoru do jakéhokoliv PC, aby bylo možno vytvoøit databázi instalací, provedených u zákazníkù. Ochrana pøi výpadku Pokud bìhem provádìní pracího cyklu dojde k výpadku proudu, systém Synergy Plus uchová všechny informace potøebné k tomu, aby po opìtovném zapnutí byly provádìny pøíkazy vzorce od místa, kde byl pøerušen. Bìh programu je také možno kdykolv zastavit stisknutím tlaèítka Stop. IBM je ochranná známka spoleènosti IBM Corp. USA

8 START-S2 POWER SL TECHNICKÉ ÚDAJE Centrální øídící jedn. CPU: Kapacita pamìti: Vzorce: Výbìr programu: Výstup èerpadel: Elektromagnetický ventil: Vstupy vnìjších signálù: Klávesnice ovl. panelu: Pøíkon: Pøívod energie: Stupeò ochrany IP: Rozmìry (DxVxŠ): Hmotnost: PØÍKAZY A JEJICH POPIS: SIGNAL X, tmin DISCHARGE X, tmin PUMPS xxxxxx, sec WAIT Xsec START S2, X Risc procesor 8bitový 4MHz. 10 vzorcù, každý 25øádkových pøíkazù Nezávisle vkládané øádek po øádku Metoda postupných krokù nebo program øízený událostmi Výstup až do 6 èerpadel (10 s kaskádovou vazbou). Ovládání nìkolika èerpadel souèasnì. Automaticky pohánìný ze systému 5 optických spøažených vstupù, jeden sleduje vypouštìní. Elektrické napìtí od 12 do 220V. Polyesterová vodì odolná membrána Pohotovostní: 10W - Max.: 300W se 6 èerpadly FX250. Jednofázový 50Hz 220VAC +/- 10%. IP65 - dvojité izolace Jednotka CPU 120x60x20mm Základní jednotka 180x140x45mm. Jednotka CPU (s kabelem) 150g - Základní jednotka 700g Èeká na vnìjší elektrický signál X. Èeká na el. signál vypouštìní vody X (max.7) (sledování vypouštìní) Spuštìní jednoho nebo více èerpadel na t=sec (t max = 255 sec) Prodlení Xsec (sec max= 255). Automatické opakování vybraného vzorce Pøi obdržení signálu 2 pøejde na øádek X. Pøi obdržení signálu 1 pokraèuje následujícím øádkem. Používá se k pøeskoèení cyklu pøedpírky. Pozn.: tmin je doba v sec po kterou musí být signál aktivní, aby byl považován za platný. Hodnota je konstantní (od 0 do 255 sec), je nastavena bìhem programování a je platná pro pøíkazy SIGNAL, DISCHARGE a START S2. Sledování vypouštìní: Signál je považován za platný a stav poèítadla se zvýší, pokud signál trvá po dobu tmin. (v sekundách) a po uplynutí tmin pøechází z vyšší hladiny na nižší nebo naopak. Signál vypouštìní je možné potlaèit (pøi normálnì otevøených vypouštìcích ventilech). Sbìrné potrubí mycího okruhu je zásobováno energií automaticky, pokud je registr trinse nastaven na hodnotu vìtší než 0. INJECTA srl si vyhrazuje právo na provádìní zmìn bez pøedchozího upozornìní. Synergy Star Pøíklad instalace: Dávkovací èerpadla Panel SYNERGY Plus Základní jednotka CZD_SL REV02 Sep00 Synergy Plus Pro Programmatore per Synergy Plus Synergy Star PRO programovací jednotka (na objednávku) RIPETI ATTESA SEG NULLA 0 POMPE SCAR C Fn ESC ENT CPU Pamìová karta

9 CZR_SL (ED.04/00) Øada SYNERGY SL - Náhradní díly Str. 1 z FUSE 1A T Základní obvod Synergy star Pamìová karta Syn Star Centrální øídící jednotka (CPU) Synergy star

10 CZ SYNERGY PRO SR Ruèní programátor systémù Synergy Star Heslo zajišující bezpeènost Zdvojené funkce. Bateriový. Propojení se systémem Windows pomocí SynWin Light (volitelné). Øízení databáze pomocí SynWIn Light (volitelné). Variabilní, univerzální. CZD_SR REV.2.0 feb02 SYNERGY PRO je nejmodernìjší ruèní programátor, navržený pro jednoduché a rychlé programování všech systémù øady Synergy Star. Jednoduchá údržba Jedinou údržbou,kterou baterií. Synergy PRO vyžaduje, je výmìna Programování pamìové karty Všechny systémy Synergy Star mají centrální øídící jednotku (CPU) s výmìnnou pamìovou kartou. Pamìová karta je vlastnì mikroèip, obsahující všechny mycí/prací programy nastavené uživatelem pomocí programátoru Synergy PRO. Programátor Synergy PRO umožòuje zadávat pøíkazy programu øádek po øádku a potom po dokonèení celý program pøenést na pamìovou kartu. Data jsou zabezpeèena heslem, èímž je znemožnìno, aby programy èetly nebo upravovaly nepovolané osoby. Software SynWin Light Programové vybavení SynWin Light (dodáváno na objednávku) je nový uživatelský program pro 32bitové prostøedí Microsoft Windows, které umožòuje snadno øídit rùzné fáze na výmìnné pamìové kartì Synergy Star. Softwarové rozhraní spolu se Synergy PRO mùže èíst, upravovat nebo zapisovat data pøímo z klávesnice PC nebo laptopu na mikroèip. Programy mytí/praní jsou klasifikovány a uloženy do paktické databáze øízení prádelny. To dìlá z kombinace programátoru Synergy PRO a softwaru SynWin Light hodnotný nástroj nejen pro programování mikroèipù, ale také pro vytváøení statistických údajù. Vysoká kvalita Všechny výrobky INJECTA jsou vyrobeny z výjimeènì kvalitních a spolehlivých materiálù a dílù, které jsou výsledkem mnoholetého rozsáhlého výzkumu, jehož cílem je dosáhnout nejvyšší kvality a trvanlivosti pøi zachování pøíznivé ceny. Testy prokázaly správnost výbìru výrobních postupù, výrobky INJECTA zajišují našim klientùm dosažení jejich komerèních cílù. Zákaznický servis INJECTA srl nabízí obsáhlé a rychlé služby, zahrnující všechny technické a komerèní potøeby uživatelù. Microsoft Windows je ochrannou známkouspoleènosti Microsoft Corporation. Tento výrobek je chránìn prùmyslovým patentem.

11 POWER OFF ON M-CARD WAIT SIGNAL POWER OFF ON M-CARD WAIT SIGNAL NOP NOP PUMPS DRAIN PUMPS DRAIN SR Synergy Pro (CPU): Kapacita pamìové karty Vzorce Klávesnice ovlád. panelu Zásobování energií Stupeò ochrany IP Rozmìry (DxVxŠ): Hmotnost: Risc procesor 8 bit, 4 MHz. 10 vzorcù, každý 25 øádkových pøíkazù. Nezávisle vkládané øádek po øádku Polyesterová, vodì odolná membrána 9 v baterie IP65 - dvojité izolace 95x170x31 mm. 225 g (vèetnì baterie) TECHNIDKÉ ÚDAJE PØÍKAZY A JEJICH POPIS SIGNAL X, tmin DISCHARGE X, tmin PUMPS xxxxxx, sec WAIT Xsec START S2, X Èeká na vnìjší elektrický signál X. Èeká na elektrický signál vypouštìní vody X (max. 7) (sledování vypouštìní). Spouštìní jednoho nebo více èerpadel na t=sec (t max= 255 sec). Prodlení Xsec (sec max= 255). Automatické opakování vybraného vzorce. Pøi obdržení signálu 2 pøejde na øádek X. Pøi obdržení signálu 1 pokraèuje následujícím øádkem. (Používá se k pøeskoèení cyklu pøedpírky). Poznámka: tmin je doba (v sekundách), po kterou musí být signál aktivní, aby byl považován za platný. Hodnota je konstantní ( od 0 do 255 sec.), je nastavena bìhem programování a je platná pro pøíkazy SIGNAL, DISCHARGE a START S2. Sledování vypouštìní: Signál je považován za platný a stav poèítadla se zvýší, pokud signál trvá po dobu tmin (v sekundách) a po uplynutí tmin pøechází z vyšší hladiny na nižší nebo naopak. Signál vypouštìní je možné potlaèit (pøi normálnì otevøených vypouštìcích ventilech). Sbìrné potrubí mycího okruhuje zásobováno energií automaticky, pokud je registr t-rinse nastaven na hodnotu vìtší než 0. INJECTA srl si vyhrazuje právo na provádìní zmìn bez pøedchozího upozornìní. PØÍKLADY PROGRAMOVÁNÍ VÝMÌNNÉ PAMÌOVÉ KARTY: Synergy STAR Synergy Star Pro Synergy PRO C START-S Fn ESC 0 ENT klávesnice s výmìnnou pamìovoou kartou pamìová karta Synergy PRO Synergy Star Pro Software SynWin (volitelný) C Fn Sada Synergy PRO START-S ESC 0 ENT CZD_SR REV.2.0 Feb02 PC nebo Laptop Tiskárna

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla je TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Vstupní systémy 3 Pøíslušenství ke vstupním systémùm RFID karty, RFID èipy Systémy dálkového ovládání LED svìtelné zdroje 7 9 13 14 PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada Přenosná svařovací zařízení TIG dc www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada CITOTIG DC Profesional nabízí špičkovou technologii pro svařování TIG DC s uživatelsky

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace LV X2/LV S2 pøenosný multimediální mikroprojektor Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace Lehèí, výkonnìjší a mnohem chytøejší Díky spolehlivým mobilním mikroprojektorùm spoleènosti Canon mùžete

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio Visio vývoj aplikací ve verzích 5.0 a 2000 Obsah Pøedmluva 1 Komu je kniha urèena... 2 Zamìøení knihy... 2 Využití obrazcù Visio pro tvorbu dokumentù... 2 Využití technologie SmartShapes... 3 Vytváøení

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-* Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 02.10.2012 11:35 1 Elektronicky-hydraulické

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX GRAVEX RDS N RDS GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX RDS RDS N GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY VÁŠ DODAVATEL VAHY PRO s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice tel:+420475620800 vahypro@vahypro.cz

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Řízení filtrace na úpravně vody

Řízení filtrace na úpravně vody Řízení filtrace na úpravně vody Ing. Oldřich Hladký VAE CONTROLS s.r.o., Ostrava Úvod Na konferenci VODA ZLÍN 2000 byl přednesen příspěvek na téma Řídící systém jako nástroj zvyšování efektivnosti provozu

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna Kvalitní německá konstrukce Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E Váživost až 1500 kg Mobilní vážení = úspora času Nezávislý na napájení z el. sítě Robustní konstrukce Velký

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová.

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová. Produktový katalog 2009 In Zennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

trak power Vysokofrekvenční nabíjecí technologie Made in Germany premium charge

trak power Vysokofrekvenční nabíjecí technologie Made in Germany premium charge Vysokofrekvenční nabíjecí technologie Made in Germany premium charge POWER FROM INNOVATION Společnost Hoppecke se již 75 let zabývá výrobou a prodejem nových systémových řešení pro pohon vozidel. Výrobní

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE

TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE KOMBINUJTE SVOU INDIVIDUÁLNÍ STANICI Bytová předávací stanice TacoTherm Dual Piko je dokonale přizpůsobená místním podmínkám. Sestavit

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída Počítací váha typu KPZ 2E-06 / 56 EU ověřitelná třída Průmyslové provedení Jednoduchá k ovládání Kaacita do 500 kg Vysoký indikátorový stativ 25 mm LCD Indikátor 100 % Tára 230V Napájení Akumulátor RS232

Více

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II.

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Projekt Inovace ve vzdělávacím procesu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Bzenec, registrační číslo CZ.1.07/1.3.41/01.0038

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22 Technická brožura Obsah stránka EV251B 10-22B Normálně uzavřený (NC) Úvod... 3 Vlastnosti... 3

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a èistý systém ohøevu vody pomocí tepelného èerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohøevu vody zaloený na technologii

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku. Emmie.2 na čištění olejů

Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku. Emmie.2 na čištění olejů Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku Emmie.2 na čištění olejů Delší doba provozuschopnosti Menší opotřebení Menší zanášení a méně koroze Snížení spotřeby olejů Snížení nákladů

Více

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Profil společnosti Historie Založeno v roce 1876 jako TONINDUSTRIE Prüftechnik

Více