OBSAH. Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. www.havelholasek.cz/rekodifikace Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M"

Transkript

1 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem R E K O D I F I K A Č N Í N O V I N K Y S R P E N OBSAH NÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ REKODIFIKAČNÍ NOVELA OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ A PODNIKÁNÍ PO KONTAKTY Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice (2012) 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice (2012) 1. místo mezi domácími právnickými firmami (2012) Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství

2 NÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ vou NOZ. Obecně je proto doporučováno přezkoumání již uzavřených nájemních smluv pro účely zamezení rozporů nájemních smluv s tzv. kogentními ustanoveními NOZ. Ačkoliv se v NOZ pojem nebytového prostoru zachoval v ustanoveních upravujících bytové vlastnictví 1, při úpravě nájmu NOZ používá odlišnou terminologii. Základním kritériem pro určení právního režimu, kterým se nájemní smlouva bude řídit, se stává účel nájmu. NOZ totiž stanoví, že ustanovení o nájmu prostor sloužících podnikání ( 2302 a následující NOZ) se vztahují na nájem prostoru nebo místnosti, je-li účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti, a naopak ustanovení o nájmu bytu a domu ( 2235 a násl. NOZ) se použijí v případě, že předmětem nájmu je byt, tj. místnost nebo soubor místností, tvořící obytný prostor, který je určen a užíván k bydlení bez ohledu na to, jestli je tento prostor obytný či nikoliv. Jinými slovy je rozhodující, jestli je účel (způsob užívání) prostoru bydlení čí provozování podnikatelské činnosti. A konečně, jednáli se o nájem prostor a místností, jehož účelem není ani jedno z výše zmiňovaných, použijí se na nájem takového prostoru nebo místnosti obecná ustanovení o nájmu ( 2201 a násl.). Rozlišení právních režimů pro různé druhy prostor a místností je důležité pro podřazení prostor a místností jako předmětu nájmu pod patřičná ustanovení NOZ. V některých případech to může znamenat různé právní úpravy jednotlivých institutů, jak je tomu například u skončení nájmu. V případě, že jde Počátkem příštího roku má nabýt účinnost zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník ( NOZ ). Číslo 89, připomínající rok sametové revoluce, nebylo zákonu přiřazeno náhodou. I tímto způsobem chtěli zákonodárci vyjádřit kategorický rozchod s právními tradicemi totalitarismu. NOZ tak, spolu s ostatními zákony přijatými nebo připravovanými současně s ním, představuje rekodifikaci soukromého práva v České republice. Ta na jedné straně přinese sjednocení soukromoprávních vztahů do jednoho předpisu, na té druhé však přinese rozsáhlé změny v podobě nové právní úpravy mimo jiné i nájemních vztahů, včetně nového pojetí nájmu prostor doposud označovaných jako nebytové. Tento článek se pokusí stručně osvětlit problematiku změn, které NOZ přináší v oblasti nájmu, a to se zaměřením na pronájem nebytových prostor, ale i na některé změny, které přináší připravovaná novela zákona o obcích, regulující dispozice s majetkem obcí. Především je potřeba zmínit, že NOZ ve svých přechodných ustanoveních stanoví, že nájemní smlouvy se řídí NOZ ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před jeho účinností. Vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti NOZ, se však budou posuzovat podle dosavadních právních předpisů. V praxi to bude znamenat, že účinností NOZ se práva a povinnosti z nájemních smluv, vzniklé ode dne jeho účinnosti, budou automaticky řídit úprao nájem podnikatelských prostor sjednaný na dobu určitou, může nájemce i pronajímatel vypovědět nájemní smlouvu z důvodů stanovených v NOZ (přičemž vycházejíc z dispozitivnosti NOZ si strany patrně můžou sjednat i další, respektive jiné výpovědní důvody než ty, které jsou uvedeny v NOZ) i před uplynutím sjednané doby nájmu a výpovědní doba nemusí být ujednána. Naopak, pokud jde o prostor nesloužící bydlení ani podnikání, může podle obecných ustanovení o nájmu každá ze stran vypovědět nájem na dobu určitou, jen pokud v nájemní smlouvě byly zároveň sjednány důvody výpovědi a výpovědní doba. Jak již bylo zmíněno výše, NOZ zavádí nový pojem, a to prostor sloužící podnikání. Kromě relativně strohé definice NOZ neposkytuje další objasnění ani vodítko pro to, jak tento pojem interpretovat. Důvodová zpráva k NOZ 2 uvádí, že prostorem nebo místností sloužící podnikání se rozumí vystavěná nebo jinak vybudovaná část nemovitosti, která má podle ujednání stran sloužit podnikání, zejména výkonu či provozu živnosti maloobchodní, restaurační, hospodské (včetně tzv. rychlého občerstvení, kaváren, čajoven), nebo roznáškové, hotelové, nebo výkonu živnosti řemeslnické, jiné činnosti výrobní nebo skladovací nebo poskytování služeb, bez ohledu na to, zda při tom bude docházet ke styku s veřejností či nikoli. Důvodová zpráva dále uvádí, že podnikání bude zcela jistě sloužit i místnost, ve které se provozují tzv. svobodná povolání, umělecká tvorba, ale i lékařské či zubařské 1 Například ustanovení 1158 a 1187 NOZ. 2 Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. REKODIFIKAČNÍ NOVINKY 2

3 činnosti, přičemž nevylučuje, že pod tento pojem lze podřadit i prodejní místa (pulty, stánky). Je možné dovodit, že podnikáním se rozumí činnost ve smyslu 420 NOZ. 3 Argumentem opaku pak lze dovodit, že prostor nebo místnost nesloužící podnikání pak bude prostor nebo místnost sloužící obecně, místně či jinak prospěšné činnosti. Z výše uvedeného by se dala dovozovat ona účelovost, potřebná pro vymezení prostoru sloužícího podnikání. Ačkoliv účelovost se podle NOZ zdá být kritériem rozlišování podnikatelských a nepodnikatelských prostor, neřeší problematiku rozlišování beze zbytku. Kupříkladu nedává odpověď na to, co má být obsahem pojmů místnost a prostor. I když si asi lze představit, co by mohlo být obsahem pojmu místnost, stěží lze udělat to samé s pojmem prostor. Je prostorem například pozemek, který slouží podnikatelskému účelu? Pokud bychom vycházeli z čistě účelového vymezení prostoru sloužícího podnikání, odpověď by zřejmě byla ano. Na definitivní vyřešení této otázky však bude nutno vyčkat až stanovisek, která k výkladu pojmu prostor zaujmou soudy ve své rozhodovací praxi. Při analýze výše uvedené problematiky nelze vynechat ani zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje i problematiku hospodaření a dispozice s majetkem obce, včetně pronájmu majetku obce. V současné době je připravovaná novela zákona o obcích 4. Protože novela má nabýt účinnosti spolu s NOZ, zákonodárce učinil součástí novely též změny, které by měly zákon o obcích provázat s NOZ. Novela byla připravována v rámci implementace protikorupční strategie a jedním z jejích cílů je zajistit transparentnost a hospodárnost při nakládaní s majetkem obcí, projevující se jak v nových pravidlech pro zveřejňování záměru obce při dispozici s jejím majetkem, tak v nových pravidlech upravujících výši protiplnění, která obec má za takové dispozice obdržet, a také v povinnosti následného zveřejnění smluv, kterými dochází k dispozicím s nemovitou věcí obce. Obec je v případě dispozice s nemovitým majetkem, včetně jeho pronájmu, povinna zveřejnit záměr k provedení této dispozice. Novela zavádí prodloužení lhůty pro zveřejnění záměru z 15 na 30 dnů a také povinnost tento záměr zveřejnit jak na úřední desce obecního úřadu, tak způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tato pravidla se neuplatní v zákonem vyjmenovaných případech, kupříkladu u pronájmu (nebo výpůjčky) na dobu kratší než 60 dnů či pronájmu hrobových míst. V záměru se uvede, mimo jiné, označení zamýšleného právního jednání, označení nemovitosti (údaji podle katastrálního zákona) a obec je povinna každému umožnit nahlédnutí do obdržených nabídek, samozřejmě až po rozhodnutí o příslušném záměru. Nově platí pravidla o zveřejňování záměru i pro případné změny smluv, jejichž uzavření podléhalo povinnosti zveřejnit záměr, jako i pro smlouvy o smlouvách budoucích, jejichž předmětem je dispozice s nemovitým majetkem, podléhající povinnosti zveřejnit záměr. V případě, že obec uzavře smlouvu bez zveřejnění nebo v rozporu s podmínkami pro zveřejnění záměru, je takové jednání (dispozice s majetkem) neplatné. V případě pronájmu věcí patřících obci má výše nájemného odpovídat výši nájemného v daném místě a čase obvyklé, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných, s tím, že pokud obec takovou výjimku udělí, musí ji v rozhodnutí či listině schvalujícími dané právní jednání, náležitě zdůvodnit. Stejný princip platí i pro případ, kdy si sama obec věc pronajímá, přičemž nájemné nesmí být vyšší, než je nájemné v daném místě a čase obvyklé. V neposlední řadě je transparentnost, kterou novela zavadí, vyjádřena v povinnosti obce zveřejnit smlouvu, kterou je nakládáno s nemovitou věcí obce, a to na portálu veřejné správy do 15 dnů ode dne jejího uzavření. Smlouva musí být zveřejněna nejméně po dobu pěti let ode dne vkladu do katastru nemovitostí nebo ode dne zániku závazků z této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem následujícím po dni zveřejnění (není-li stanovena účinnosti pozdější), a pokud do 3 měsíců od jejího uzavření (případně od udělení souhlasu příslušného orgánu obce, je-li nutný) nedojde k jejímu zveřejnění, pozbývá smlouva platnosti. Závěrem lze shrnout, že změny zavedené NOZ, i změny obsažených v návrhu novely zákona o obcích, jsou poměrně značné, a jistě můžou přinést určité problémy při jejich aplikaci v praxi. Bude však záležet, jak se výkladu nové právní úpravy zhostí soudy, které mohou být nejen nápomocné u výkladu nejednoznačných ustanovení či pojmů, ale ostatně i jediné oprávněné ke konečnému řešení případných sporů z této aplikace vzniklých. Lukáš Syrový, senior advokát Andrea Fogelová, koncipientka 3 Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. 4 Ke dni odevzdání článku je novela zákona o obcích v 1. čtení a je zařazena na 53. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. REKODIFIKAČNÍ NOVINKY 3

4 REKODIFIKAČNÍ NOVELA OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU Ruku v ruce s rekodifikací občanského zákoníku jde i novela občanského soudního řádu (OSŘ), který lze považovat za nástroj pro uplatnění hmotných práv před soudem v civilních věcech. Zákonodárci novelou nejen harmonizují základní procesní předpis s novým občanským zákoníkem, ale využili rovněž příležitosti ke zpřehlednění OSŘ, který je v současné podobě plný výjimek a odkazů, které činí předpis nepřehledným a někdy i nesrozumitelným. Civilní procesní kodex je novelou rozdělen na dva samostatné předpisy. Kromě stávajícího OSŘ, který bude do budoucna upravovat pouze sporná řízení, vznikne nový zákon o zvláštních řízeních soudních, jehož obsahem bude úprava nesporných řízení a všech zvláštních řízení. OSŘ OSŘ očištěný od nesporných a zvláštních řízení doznává celou řadu věcných i terminologických změn. Zrušení obchodního zákoníku, a tedy duality soukromého práva, obecně vedlo k úpravě věcné příslušnosti soudů. Věcně příslušným soudem prvního stupně budou ve větší míře pouze Okresní soudy a Krajským soudům je ponechána pouze úzce specializovaná agenda. Mezi tuto agendu stále patří spory ze vztahů sociálního zabezpečení, osobnostních práv, autorských práv a práv průmyslového vlastnictví, spory týkající se cizích států nebo osob požívajících diplomatických imunit, rovněž i spory z finančního zajištění, cenných papírů, z obchodů na komoditní burze či spory týkající se obchodních korporací. Terminologicky se OSŘ zharmonizovalo s novým občanským zákoníkem např. v pojetí způsobilosti být účastníkem řízení, která svědčí tomu, kdo má právní osobnost (nahrazující způsobilost mít práva a povinnosti) a pojetí procesní způsobilosti, kterou OSŘ přiznává každému v tom rozsahu, v jakém je svéprávný (nahrazující způsobilost k právním úkonům). OSŘ reflektuje i možnost tzv. korporátního jednatele, neboli možnost právnické osoby stát se statutárním orgánem nebo jeho členem. V takovém případě jedná za právnickou osobu vždy fyzická osoba, která je k tomu právnickou osobou zmocněna nebo jinak oprávněna. Nový občanský zákoník ruší obchodní zákoník, a tedy i rozlišování vztahů mezi podnikateli a nepodnikateli. OSŘ proto dosavadní terminologii obchodní vztahy nahrazuje výrazem vztahy mezi podnikateli vyplývající z jejich podnikatelské činnosti. Mezi další změnu terminologie patří i právní jednání místo právní úkon, dále sídlo na rozdíl od současného místo podnikání, nebo obchodní závod místo podnik, nebo nemovitost místo nemovitá věc. OSŘ reflektuje i vznik tzv. svěřenského fondu, který sice nemá hmotněprávní subjektivitu, ale procesní ano. Svěřenský fond umožňuje správci svěřovat majetek, který není jeho ve prospěch třetí osoby. Jménem svěřeneckého fondu jedná jeho správce. V případě mnohosti správců či právnické osoby v pozici správce platí obdobná pravidla jako u právnické osoby. Místně příslušným soudem je pak obecný soud svěřeneckého správce. Změny se promítly i do 80 OSŘ, kde jsou upraveny druhy žalob. NOZ přinesl další druhy žalob. Protože by nebylo účelné dále rozšiřovat jejich demonstrativní výčet, byly druhy žalob z 80 již zcela vypuštěny a ponechána pouze určovací žaloba, která se od ostatních druhů žalob zásadně liší. Její přípustnost je podmíněna naléhavým právním zájmem. Ustanovení o procesním nástupnictví v 107 a 107a) reflektují vznik institutu odkazovníka, kterým je ten, komu zůstavitel zůstavil jen jednotlivou věc nebo několik věcí určitého druhu. Z OSŘ tak byla ustanovení o dědicích účastníka řízení nahrazena obecněji jako ti, kteří vstoupili do práva nebo povinnosti. Obdobně se v 107a) mění v důsledku vzniku svěřeneckého fondu označení nástupce. Vedle nabyvatele práv a povinností je to i ten, kdo převzal výkon vlastnického práva k majetku, o nějž v řízení jde. REKODIFIKAČNÍ NOVINKY 4

5 Novela OSŘ zasáhla i do 120, který upravuje povinnost soudu provést i jiné důkazy, než které účastníci navrhli. Tato výjimka, která prolamuje zásadu dispoziční a projednací ve prospěch zásady oficiality a zásady vyšetřovací, směřuje k ochraně veřejného zájmu, která se nejvíce promítá v nesporných řízeních. Ta již budou upravena v samostatném zákoně, a proto se povinnost soudu provést i jiné než navrhované důkazy omezila jen na nájemní věci. V ostatních sporných řízeních lze 120 aplikovat jen, pokud má být důkazy zjištěn skutkový stav a důkazní prostředek se nachází v soudním spise. OSŘ reaguje i na změny NOZ, týkající se postižení společného jmění manželů (SJM) v exekuci. Podle 732 NOZ se může věřitel uspokojit z toho, co je v SJM, i pokud za zákonem stanovených podmínek vznikl dluh jednomu z manželů ještě před uzavřením manželství. Nově OSŘ v 262a odst. 3 reaguje na tuto úpravu ochranou manžela, proti jehož vůli dluh druhého manžela vznikl. Pokud totiž chráněný manžel projeví svůj nesouhlas věřiteli bez zbytečného odklad poté, co se o dluhu svého manžela dozvěděl, je možné v exekuci postihnout pouze tu část SJM, která by představovala vypořádací podíl dlužícího manžela, kdyby bylo SJM zrušeno a vypořádáno. Ustanovení 262a odst. 4 OSŘ naproti tomu chrání věřitele po dobu šesti měsíců od změny nebo vyloučení zákonného režimu SJM, ať již smlouvou nebo rozhodnutím soudu. Pokud se zavázal jeden z manželů v této době, může být pohledávka věřitele uspokojena ze všeho, co bylo součástí SJM. Na nový 593 NOZ, podle kterého si může věřitel vyhradit právo domáhat se neúčinnosti právního jednání předtím, než bude pohledávka vykonatelnou, reaguje ustanovení 353 OSŘ. Podle tohoto ustanovení může věřitel skrze soud doručit oznámení o výhradě práva domáhat se neúčinnosti právního jednání osobě, kterou žadatel označil. Soud toto oznámení označené osobě doručí. Věřiteli pak začne běžet lhůta pro dovolání se neúčinnosti právního jednání až od okamžiku, kdy se jeho pohledávka stane vykonatelnou. Zákon o zvláštních řízeních soudních Nesporná a jiná řízení, která upravuje tento nový zákon, jsou charakteristická řadou svých specifik, která mohou být přehledně řešena v jednom předpise. Ve vztahu k OSŘ je tento zákon předpisem speciálním a OSŘ se použije podpůrně. Zákon obsahuje vyčerpávající výčet všech nesporných a zvláštních řízení. Výjimku tvoří některá řízení sporná, která jsou svou povahou nesporným řízením podobná. Jedná se např. o řízení o rozvod manželství a všechna ostatní řízení týkající se rodinného práva s výjimkou řízení ve věcech manželského majetkového práva a výživného mezi zletilými osobami, která spadají pod režim OSŘ. Nesporná řízení, která upravují právní vztahy pro budoucnost, mají preventivní a konstitutivní charakter. Platí pro ně řada jiných pravidel než u řízení sporného. V těchto řízeních je soud odpovědný za zjištění skutkového stavu a účastníci mají jen omezené možnosti s řízením disponovat. Místně příslušný soud je vždy zákonem výslovně označen a meritorní rozhodnutí mají formu usnesení. U nesporných řízení je účastníkem navrhovatel a ti, které zákon označuje, u zvláštních řízení je pak účastníkem navrhovatel a ti, o jejichž právech má být jednáno. Zákon o zvláštních řízeních soudních ( Zákon ) reflektuje některé nové instituty, které přináší NOZ: Podpůrná opatření při narušení zletilého právně jednat, Nezvěstnost, Zásah do integrity, Domácí násilí a Svěřenecký fond. Kromě známých řízení, která jsou řešena stávajícím občanským soudním řádem mezi 175a a 200za zavádí nový Zákon řízení o některých podpůrných opatřeních, řízení o prohlášení člověka za nezvěstného, řízení o přivolení k zásahu do integrity, řízení ve věcech svěřenského fondu a řízení ve věcech ochrany proti domácí- mu násilí. Rovněž v rodinných věcech přináší Zákon novou podobu řízení, která se dříve odvozovala jen z obecných ustanovení. Patří mezi ně řízení ve statusových věcech manželských, řízení ve statusových věcech partnerských, řízení o určení a popření rodičovství a řízení ve věcech výživného pro zletilé nezaopatřené děti. Obecně lze uzavřít, že příležitost úpravy civilního procesu v důsledku přijetí NOZ se vydala správným směrem. Na druhou stranu nelze nevidět limitaci procesních změn ve srovnání s reálnou potřebou, která vyvstává při řešení praktických otázek. Lenka Růžičková, advokátka REKODIFIKAČNÍ NOVINKY 5

6 SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ A PODNIKÁNÍ PO Úprava majetkového režimu manželů v novém občanském zákoníku se koncepčně neliší od pojetí společného jmění manželů v současné právní úpravě. Nový občanský zákoník ( NOZ ) tak přináší spíše dílčí změny, doplnění nebo naopak vypuštění některých současných pravidel. Navíc přibude úprava rodinného závodu a ochrana rodinného bydlení, jako instituty nové. V následujícím textu se pokusíme zaměřit na některé změny úpravy společného jmění manželů ( SJM ) v souvislosti s podnikáním. V navazujícím článku se budeme samostatně zabývat problematikou podílu v obchodní společnosti ve vztahu k SJM. Podnik jako součást společného jmění Podle současné právní úpravy (vztahuje se na všechna manželství vzniklá po ) platí, že podnik vytvořený (založený) nebo nabytý jedním z manželů v rámci výkonu jeho podnikatelské činnosti za trvání manželství náleží do společného jmění manželů. Uplatňují se obecné výluky z režimu SJM, například podnik nabytý výlučně z vlastních prostředků manžela podnikatele součástí SJM není. Nový občanský zákoník zde navazuje na současnou právní úpravu a podnik (jako věc sloužící k výkonu povolání, respektive podnikání jednoho z manželů) z manželského majetkového režimu nevyjímá. Výlučné přičinění jednoho z manželů o vytvoření podniku, respektive investice z výlučného majetku jednoho z manželů do podniku, který je součástí SJM se, stejně jako dnes, zohlední při vypořádání společného jmění manželů při jeho zániku. Stejně jako podle současné právní úpravy budou dispozice s podnikem, který do SJM náleží, podléhat obecnému režimu správy majetku v SJM. To znamená, že převod či jiné významné dispozice s podnikem budou obecně i nadále vyžadovat souhlas manžela nepodnikatele. Manželé a dluhy z podnikatelské činnosti Současná právní úprava zahrnuje do režimu společného jmění manželů dluhy jednoho z manželů, respektive společné dluhy manželů, které vznikly za trvání manželství. Podle nového občanského zákoníku budou však do režimu společného jmění manželů zahrnuty pouze dluhy manželi převzaté, tedy dluhy vzniklé v důsledku právního jednání manžela či manželů (z jejich vůle) ( 710 NOZ). Například povinnost nahradit škodu způsobenou po- rušením povinností v rámci podnikatelské činnosti jednoho z manželů či nedoplatky a penále za pozdní placení daní tak do společného jmění manželů spadat nebudou. Stávající úprava vyjímá z režimu společného jmění manželů dluhy, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého. Nový občanský zákoník hovoří namísto toho o dluzích, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž by se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny ( 710 písm. b) NOZ). Při posouzení, zda dluh není z režimu SJM vyňat, tedy bude mimo výše dluhu ve vztahu k majetku rodiny nutno hodnotit i to, jakou potřebu prostředky získané z dluhu uspokojují, a zda tato potřeba je pro rodinu každodenní nebo běžná. Zahrnutí dluhů do režimu SJM znamená, že dluh vůči věřiteli dluží oba manželé (jazykem práva oba manželé jsou solidárními dlužníky) a za dluh odpovídají jak majetkem v SJM, tak i svým majetkem výlučným. Věřitel tedy nemusí zkoumat, jaký majetek mají manželé společný (zda manželé neuzavřeli dohodu modifikující zákonný rozsah SJM). Pokud manželé dluh 1 Před platil jiný právní režim. Občanský zákoník ve znění do totiž vylučoval z manželského majetkového režimu (tehdejší institut bezpodílového spoluvlastnictví manželů) i věci sloužící k výkonu povolání jednoho z manželů. Výkonem povolání byl chápán i výkon podnikání jen jednoho z manželů a tedy aktiva nabytá nebo vytvořená jedním z manželů a sloužící k výkonu jeho podnikatelské činnosti byla z režimu majetkového společenství manželů vyloučena. REKODIFIKAČNÍ NOVINKY 6

7 neuhradí dobrovolně, je věřitel oprávněn se v rámci výkonu rozhodnutí 2 uspokojit ze všeho majetku, který manželé vlastní, ať už společně nebo každý sám. Pokud dluh není do společného jmění manželů zahrnut (odpovídá za něj jen jeden z manželů), nemůže věřitel žádat uspokojení dluhu z výlučného majetku druhého manžela, ale obecně to dle dosavadní právní úpravy neomezuje postih věřitele na majetek ve společném jmění manželů (tedy na celé SJM). 3 Zde NOZ přináší dvě významné změny. Za prvé bude postih věřitele omezen pouze na vypořádací podíl manžela, který za dluh odpovídá (tedy zjednodušeně na polovinu majetku v SJM) v případě, že jde o dluh jen jednoho z manželů, který vznikl proti vůli druhého manžela, a ten nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl (což může být teoreticky až při nařízení exekuce). Při nesouhlasu druhého manžela s dluhem tak bude právo věřitele postihnout majetek v SJM citelně omezeno. Naopak podle dosavadní právní úpravy nebylo možno majetek ve společném jmění manželů při výkonu rozhodnutí postihnout v případě, že dluh vznikl před uzavřením manželství. NOZ nově pro takové dluhy umožní postih na majetek v SJM, a to opět právě a jen v rozsahu vypořádacího podílu dlužícího manžela ( 723 NOZ). Použití majetku v SJM k podnikání jednoho z manželů Pokud hodlá jeden z manželů použít součást společného jmění (nejčastěji finanční prostředky) k podnikání, bude dle nového občanského zákoníku souhlas druhého manžela vyžadován v případě, že majetková hodnota toho, co má být použito, přesáhne míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, a to při prvním použití majetku. Podle současné úpravy je přitom při prvním využití majetku k podnikání vyžadován tzv. generální souhlas k použití majetku bez omezení hodnotou. Dle NOZ tedy oproti současné úpravě nebude třeba souhlas druhého manžela, pokud je k podnikání použit majetek zanedbatelné nebo nízké hodnoty (respektive i majetek dražší v případě majetných manželů). Z textace NOZ ale není zřejmé, zda při prvním použití dražších hodnot půjde o souhlas generální pro další využití veškerého majetku v SJM (jako je tomu nyní) nebo zda souhlas bude udělován ad hoc k jednotlivým majetkovým hodnotám. Takové řešení by bylo velmi nepraktické. Pro závěr, že půjde o jeden generální souhlas, nikoliv o individuální souhlasy pro jednotlivé majetkové hodnoty, svědčil ministerský návrh rejstříkového zákona, který počítal (stejně jako nyní) s ukládáním textu souhlasu do sbírky listin obchodního rejstříku u podnikatelů fyzických osob, které se do rejstříku zapíší. Z textu tohoto předpisu projednávaného v PS nicméně bylo toto ustanovení vypuštěno. Jiné Manželé budou mít nově možnost požádat o zápis smlouvy, kterou mění svůj manželský majetkový režim (zúžení či rozšíření SJM, vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství, dohoda o správě SJM odchylná od zákona či nově dohoda o režimu oddělených jmění) do veřejného seznamu. Bude se jednat o evidenci listin o manželském majetkovém režimu, kterou povedou notáři. Skutečnost, že tato evidence je prohlášena za veřejný seznam pak dle NOZ znamená mimo jiné to, že neznalost zápisu nebude nikoho omlouvat ( 980 NOZ). Věřitelé tedy budou muset stav zápisů v tomto rejstříku ověřovat. Zápis nebude povinný, smlouva se zapíše v případě, že to v ní bude ujednáno, jinak v případě, že o to manželé požádají ( 721 NOZ). Vedle revize rejstříku tedy bude nutno i nadále neexistenci manželské majetkové smlouvy ověřit i s manželi samotnými. Nový občanský zákoník, stejně jako stará úprava, počítá s tím, že soud může na návrh některého z manželů SJM zrušit či zúžit, je-li pro to závažný důvod. Skutečnost, že jeden z manželů začal podnikat, nebude do budoucna pro soud obligatorním důvodem pro zrušení společného jmění manželů (nyní tomu tak je). Tuto skutečnost soud dle ustanovení NOZ za závažný důvod pro zrušení SJM považovat může, ale nemusí. Posuzovat se zřejmě bude i rozsah a povaha manželova podnikání. Novým důvodem pro zrušení společného jmění manželů však vždy bude skutečnost, že manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně dlužícímu manželovi ( 724 NOZ). Poslední novinkou, kterou je vhodné zmínit, je pak skutečnost, že součástí společného jmění manželů podle nového občanského zákoníku bude pouze zisk (tedy příjem po odečtení nákladů) z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů (např. výtěžek nájemného z vlastního domu jednoho z manželů) ( 709 odst. 2 NOZ). Současná právní úprava (komentáře) do SJM zahrnuje celý výnos (příjem) bez zohlednění nákladů na jeho dosažení. Jana Buršíková, senior advokátka 2 Tento závěr platí obecně podle současné právní úpravy i podle NOZ. Pro současnou úpravu však situaci komplikuje judikatura Nejvyššího soudu (NS 31 Odo 677/2005), která dovozuje nemožnost žalovat druhého manžela v rámci nalézacího soudního řízení v případě, že smlouvu zakládající dluh podepsal jen jeden z manželů. Tato judikatura je však předmětem kritiky odborné veřejnosti a do budoucna se zřejmě neprosadí. 3 Zde viz obdobně 731 NOZ. REKODIFIKAČNÍ NOVINKY 7

8 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem R E K O D I F I K A Č N Í N O V I N K Y S R P E N Havel, Holásek & Partners kancelářemi v Praze, v Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem více než 140 právníků, několika desítek studentů právnických fakult a více než 400 spolupracovníků, včetně 130 zaměstnanců spolupracující inkasní agentury Cash Collectors, největší česko-slovenskou právnickou firmou. Kancelář v současné době poskytuje služby zhruba 1000 klientům, z toho více než 35 společnostem patřícím do Czech TOP 100 a cca 100 společnostem patřícím do Fortune 500. Kancelář je podle historických výsledků všech pěti ročníků oficiální soutěže Právnická firma roku podle celkového počtu nominací a titulů nejúspěšnější českou advokátní kanceláří v rámci tohoto hodnocení. Kancelář také získala prestižní ocenění Who s Who Legal Award, je vyhodnocena jako nejlepší advokátní kancelář roku 2011 a 2012 v České republice a v celkovém hodnocení publikace Practical Law Company za všechny hodnocené právní obory získala 1. místo mezi domácími advokátními kancelářemi. Kancelář dále získala ocenění ILO Client Choice Awards 2010 a 2013 udělované mezinárodní ratingovou agenturou International Law Office (ILO), čímž se stala klienty nejlépe hodnocenou právnickou firmou v České republice. Právníci kanceláře jsou pravidelně uváděni mezi vedoucími či doporučovanými specialisty renomovanými mezinárodními ratingovými publikacemi jako jsou PLC Cross-border, European Legal 500, Chambers Global Guide, European Legal Experts, Global Law Experts a IFLR 1000; tyto publikace uvádějí kancelář jako jednu z nejlepších právních firem pro transakce realizované v České republice v oblasti fúzí a akvizic, obchodního práva a práva obchodních společností, bankovního a finančního práva, práva kapitálových trhů, insolvence a restrukturalizace, stavebního práva, práva nemovitostí, pracovního práva a řešení sporů. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners má nejkomplexnější mezinárodní podporu dostupnou pro české a slovenské advokátní kanceláře. Týn 1049/ Praha 1 Česká republika Tel.: Fax: Hilleho 1843/ Brno Česká republika Tel.: Fax: Poděbradova 2738/ Ostrava Česká republika Tel.: Fax: Apollo Business Center II, blok H Mlynské Nivy Bratislava Slovenská republika Tel.: Fax: Za vydání Rekodifikačních novinek odpovídají: Jan Topinka, partner Dušan Sedláček, partner a Jana Buršíková, senior advokátka a professional support lawyer Účelem tohoto dokumentu a informací v něm obsažených je informovat obecně o vybraných významných legislativních změnách, nikoliv podat jejich vyčerpávající právní rozbor. Přestože přípravě tohoto dokumentu byla věnována maximální pozornost a péče, advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners doporučuje si před přijetím jakýchkoliv rozhodnutí na základě informací v tomto dokumentu vyžádat detailnější právní konzultaci Havel, Holásek & Partners s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

7.1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích

7.1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích ODBOR VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 7.1 Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích podle právního stavu k 1.

Více

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE Kateřina Cilečková CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 1 Studijní opora je jedním z výstupů projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory:

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny Hradec Králové 15. 5.2014 Legislativa Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho

Více

Rekodifikační aktuality

Rekodifikační aktuality Největší právnická fi rma Obsah Představení praxe v oblasti veřejného sektoru Přechodná ustanovení hmotného práva v souvislosti s novým občanským zákoníkem l 2 l l 3 l Úvodem Vážení klienti, Klienty nejlépe

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI F A K U L T A P RÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE EXEKUCE SE ZAMĚŘENÍM NA ZPŮSOB PRODEJEM MOVITÝCH VĚCÍ JAN OŽANA PLZEŇ 2013 Prohlášení autora o původnosti práce Prohlašuji tímto,

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ JUDr. Karel Pešta, Václav Hodonický Realizováno v rámci Projektu Posilování kapacit NNO v oblasti fundraisingu a dlouhodobého plánování

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

ZÁSADNÍ JUDIKATURA K NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

ZÁSADNÍ JUDIKATURA K NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR ZÁSADNÍ JUDIKATURA K NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 135 otázek a odpovědí z oblasti nájmu a podnájmu nebytových prostor zpracovaných na základě vybraných rozhodnutí Ústavního soudu ČR, Nejvyššího

Více

Vědecký tým Výzkum insolvence

Vědecký tým Výzkum insolvence X x x x x n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Helena Šindelová Obchodní podíl Se zaměřením na společnost s ručením omezeným

Helena Šindelová Obchodní podíl Se zaměřením na společnost s ručením omezeným UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Helena Šindelová Obchodní podíl Se zaměřením na společnost s ručením omezeným Diplomová práce OLOMOUC 2010 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 12. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích

Více

Změny v pojetí podílu u společnosti s ručením omezeným

Změny v pojetí podílu u společnosti s ručením omezeným Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Diplomová práce Změny v pojetí podílu u společnosti s ručením omezeným Hana Švecová 2013/2014 0 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Diplomová práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Bc. Eliška Růžičková Brno

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ Právnická fakulta Masarykovy univerzity K a t e d r a o b č a n s k é h o p r á v a DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ JAN HEROUT 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

NOTAM Z OBSAHU: 19. ROČNÍK 23. SRPNA 2013. Články

NOTAM Z OBSAHU: 19. ROČNÍK 23. SRPNA 2013. Články 4 Ad Notam 4/2013 19. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 23. SRPNA 2013 2013 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Jana Seemanová, Martina Pokorná: Sepisování veřejných listin jako

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

4/2013 OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY

4/2013 OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY 4/2013 STATĚ Propadná zástava v NOZ Je podle NOZ možná kombinace jednání jednatele (člena představenstva) a prokuristy Uzavírání smluv se spotřebiteli se zaměřením na problematiku pojmů písemná forma a

Více

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův dům) Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy

Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy Kolektiv autorů pod vedením JUDr. Hany Frištenské Fórum dárců, červen 2013 Průvodce novým Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy Kolektiv

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více