OBSAH. Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. www.havelholasek.cz/rekodifikace Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M"

Transkript

1 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem R E K O D I F I K A Č N Í N O V I N K Y S R P E N OBSAH NÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ REKODIFIKAČNÍ NOVELA OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ A PODNIKÁNÍ PO KONTAKTY Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice (2012) 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice (2012) 1. místo mezi domácími právnickými firmami (2012) Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství

2 NÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ vou NOZ. Obecně je proto doporučováno přezkoumání již uzavřených nájemních smluv pro účely zamezení rozporů nájemních smluv s tzv. kogentními ustanoveními NOZ. Ačkoliv se v NOZ pojem nebytového prostoru zachoval v ustanoveních upravujících bytové vlastnictví 1, při úpravě nájmu NOZ používá odlišnou terminologii. Základním kritériem pro určení právního režimu, kterým se nájemní smlouva bude řídit, se stává účel nájmu. NOZ totiž stanoví, že ustanovení o nájmu prostor sloužících podnikání ( 2302 a následující NOZ) se vztahují na nájem prostoru nebo místnosti, je-li účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti, a naopak ustanovení o nájmu bytu a domu ( 2235 a násl. NOZ) se použijí v případě, že předmětem nájmu je byt, tj. místnost nebo soubor místností, tvořící obytný prostor, který je určen a užíván k bydlení bez ohledu na to, jestli je tento prostor obytný či nikoliv. Jinými slovy je rozhodující, jestli je účel (způsob užívání) prostoru bydlení čí provozování podnikatelské činnosti. A konečně, jednáli se o nájem prostor a místností, jehož účelem není ani jedno z výše zmiňovaných, použijí se na nájem takového prostoru nebo místnosti obecná ustanovení o nájmu ( 2201 a násl.). Rozlišení právních režimů pro různé druhy prostor a místností je důležité pro podřazení prostor a místností jako předmětu nájmu pod patřičná ustanovení NOZ. V některých případech to může znamenat různé právní úpravy jednotlivých institutů, jak je tomu například u skončení nájmu. V případě, že jde Počátkem příštího roku má nabýt účinnost zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník ( NOZ ). Číslo 89, připomínající rok sametové revoluce, nebylo zákonu přiřazeno náhodou. I tímto způsobem chtěli zákonodárci vyjádřit kategorický rozchod s právními tradicemi totalitarismu. NOZ tak, spolu s ostatními zákony přijatými nebo připravovanými současně s ním, představuje rekodifikaci soukromého práva v České republice. Ta na jedné straně přinese sjednocení soukromoprávních vztahů do jednoho předpisu, na té druhé však přinese rozsáhlé změny v podobě nové právní úpravy mimo jiné i nájemních vztahů, včetně nového pojetí nájmu prostor doposud označovaných jako nebytové. Tento článek se pokusí stručně osvětlit problematiku změn, které NOZ přináší v oblasti nájmu, a to se zaměřením na pronájem nebytových prostor, ale i na některé změny, které přináší připravovaná novela zákona o obcích, regulující dispozice s majetkem obcí. Především je potřeba zmínit, že NOZ ve svých přechodných ustanoveních stanoví, že nájemní smlouvy se řídí NOZ ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před jeho účinností. Vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti NOZ, se však budou posuzovat podle dosavadních právních předpisů. V praxi to bude znamenat, že účinností NOZ se práva a povinnosti z nájemních smluv, vzniklé ode dne jeho účinnosti, budou automaticky řídit úprao nájem podnikatelských prostor sjednaný na dobu určitou, může nájemce i pronajímatel vypovědět nájemní smlouvu z důvodů stanovených v NOZ (přičemž vycházejíc z dispozitivnosti NOZ si strany patrně můžou sjednat i další, respektive jiné výpovědní důvody než ty, které jsou uvedeny v NOZ) i před uplynutím sjednané doby nájmu a výpovědní doba nemusí být ujednána. Naopak, pokud jde o prostor nesloužící bydlení ani podnikání, může podle obecných ustanovení o nájmu každá ze stran vypovědět nájem na dobu určitou, jen pokud v nájemní smlouvě byly zároveň sjednány důvody výpovědi a výpovědní doba. Jak již bylo zmíněno výše, NOZ zavádí nový pojem, a to prostor sloužící podnikání. Kromě relativně strohé definice NOZ neposkytuje další objasnění ani vodítko pro to, jak tento pojem interpretovat. Důvodová zpráva k NOZ 2 uvádí, že prostorem nebo místností sloužící podnikání se rozumí vystavěná nebo jinak vybudovaná část nemovitosti, která má podle ujednání stran sloužit podnikání, zejména výkonu či provozu živnosti maloobchodní, restaurační, hospodské (včetně tzv. rychlého občerstvení, kaváren, čajoven), nebo roznáškové, hotelové, nebo výkonu živnosti řemeslnické, jiné činnosti výrobní nebo skladovací nebo poskytování služeb, bez ohledu na to, zda při tom bude docházet ke styku s veřejností či nikoli. Důvodová zpráva dále uvádí, že podnikání bude zcela jistě sloužit i místnost, ve které se provozují tzv. svobodná povolání, umělecká tvorba, ale i lékařské či zubařské 1 Například ustanovení 1158 a 1187 NOZ. 2 Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. REKODIFIKAČNÍ NOVINKY 2

3 činnosti, přičemž nevylučuje, že pod tento pojem lze podřadit i prodejní místa (pulty, stánky). Je možné dovodit, že podnikáním se rozumí činnost ve smyslu 420 NOZ. 3 Argumentem opaku pak lze dovodit, že prostor nebo místnost nesloužící podnikání pak bude prostor nebo místnost sloužící obecně, místně či jinak prospěšné činnosti. Z výše uvedeného by se dala dovozovat ona účelovost, potřebná pro vymezení prostoru sloužícího podnikání. Ačkoliv účelovost se podle NOZ zdá být kritériem rozlišování podnikatelských a nepodnikatelských prostor, neřeší problematiku rozlišování beze zbytku. Kupříkladu nedává odpověď na to, co má být obsahem pojmů místnost a prostor. I když si asi lze představit, co by mohlo být obsahem pojmu místnost, stěží lze udělat to samé s pojmem prostor. Je prostorem například pozemek, který slouží podnikatelskému účelu? Pokud bychom vycházeli z čistě účelového vymezení prostoru sloužícího podnikání, odpověď by zřejmě byla ano. Na definitivní vyřešení této otázky však bude nutno vyčkat až stanovisek, která k výkladu pojmu prostor zaujmou soudy ve své rozhodovací praxi. Při analýze výše uvedené problematiky nelze vynechat ani zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje i problematiku hospodaření a dispozice s majetkem obce, včetně pronájmu majetku obce. V současné době je připravovaná novela zákona o obcích 4. Protože novela má nabýt účinnosti spolu s NOZ, zákonodárce učinil součástí novely též změny, které by měly zákon o obcích provázat s NOZ. Novela byla připravována v rámci implementace protikorupční strategie a jedním z jejích cílů je zajistit transparentnost a hospodárnost při nakládaní s majetkem obcí, projevující se jak v nových pravidlech pro zveřejňování záměru obce při dispozici s jejím majetkem, tak v nových pravidlech upravujících výši protiplnění, která obec má za takové dispozice obdržet, a také v povinnosti následného zveřejnění smluv, kterými dochází k dispozicím s nemovitou věcí obce. Obec je v případě dispozice s nemovitým majetkem, včetně jeho pronájmu, povinna zveřejnit záměr k provedení této dispozice. Novela zavádí prodloužení lhůty pro zveřejnění záměru z 15 na 30 dnů a také povinnost tento záměr zveřejnit jak na úřední desce obecního úřadu, tak způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tato pravidla se neuplatní v zákonem vyjmenovaných případech, kupříkladu u pronájmu (nebo výpůjčky) na dobu kratší než 60 dnů či pronájmu hrobových míst. V záměru se uvede, mimo jiné, označení zamýšleného právního jednání, označení nemovitosti (údaji podle katastrálního zákona) a obec je povinna každému umožnit nahlédnutí do obdržených nabídek, samozřejmě až po rozhodnutí o příslušném záměru. Nově platí pravidla o zveřejňování záměru i pro případné změny smluv, jejichž uzavření podléhalo povinnosti zveřejnit záměr, jako i pro smlouvy o smlouvách budoucích, jejichž předmětem je dispozice s nemovitým majetkem, podléhající povinnosti zveřejnit záměr. V případě, že obec uzavře smlouvu bez zveřejnění nebo v rozporu s podmínkami pro zveřejnění záměru, je takové jednání (dispozice s majetkem) neplatné. V případě pronájmu věcí patřících obci má výše nájemného odpovídat výši nájemného v daném místě a čase obvyklé, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných, s tím, že pokud obec takovou výjimku udělí, musí ji v rozhodnutí či listině schvalujícími dané právní jednání, náležitě zdůvodnit. Stejný princip platí i pro případ, kdy si sama obec věc pronajímá, přičemž nájemné nesmí být vyšší, než je nájemné v daném místě a čase obvyklé. V neposlední řadě je transparentnost, kterou novela zavadí, vyjádřena v povinnosti obce zveřejnit smlouvu, kterou je nakládáno s nemovitou věcí obce, a to na portálu veřejné správy do 15 dnů ode dne jejího uzavření. Smlouva musí být zveřejněna nejméně po dobu pěti let ode dne vkladu do katastru nemovitostí nebo ode dne zániku závazků z této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem následujícím po dni zveřejnění (není-li stanovena účinnosti pozdější), a pokud do 3 měsíců od jejího uzavření (případně od udělení souhlasu příslušného orgánu obce, je-li nutný) nedojde k jejímu zveřejnění, pozbývá smlouva platnosti. Závěrem lze shrnout, že změny zavedené NOZ, i změny obsažených v návrhu novely zákona o obcích, jsou poměrně značné, a jistě můžou přinést určité problémy při jejich aplikaci v praxi. Bude však záležet, jak se výkladu nové právní úpravy zhostí soudy, které mohou být nejen nápomocné u výkladu nejednoznačných ustanovení či pojmů, ale ostatně i jediné oprávněné ke konečnému řešení případných sporů z této aplikace vzniklých. Lukáš Syrový, senior advokát Andrea Fogelová, koncipientka 3 Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. 4 Ke dni odevzdání článku je novela zákona o obcích v 1. čtení a je zařazena na 53. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. REKODIFIKAČNÍ NOVINKY 3

4 REKODIFIKAČNÍ NOVELA OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU Ruku v ruce s rekodifikací občanského zákoníku jde i novela občanského soudního řádu (OSŘ), který lze považovat za nástroj pro uplatnění hmotných práv před soudem v civilních věcech. Zákonodárci novelou nejen harmonizují základní procesní předpis s novým občanským zákoníkem, ale využili rovněž příležitosti ke zpřehlednění OSŘ, který je v současné podobě plný výjimek a odkazů, které činí předpis nepřehledným a někdy i nesrozumitelným. Civilní procesní kodex je novelou rozdělen na dva samostatné předpisy. Kromě stávajícího OSŘ, který bude do budoucna upravovat pouze sporná řízení, vznikne nový zákon o zvláštních řízeních soudních, jehož obsahem bude úprava nesporných řízení a všech zvláštních řízení. OSŘ OSŘ očištěný od nesporných a zvláštních řízení doznává celou řadu věcných i terminologických změn. Zrušení obchodního zákoníku, a tedy duality soukromého práva, obecně vedlo k úpravě věcné příslušnosti soudů. Věcně příslušným soudem prvního stupně budou ve větší míře pouze Okresní soudy a Krajským soudům je ponechána pouze úzce specializovaná agenda. Mezi tuto agendu stále patří spory ze vztahů sociálního zabezpečení, osobnostních práv, autorských práv a práv průmyslového vlastnictví, spory týkající se cizích států nebo osob požívajících diplomatických imunit, rovněž i spory z finančního zajištění, cenných papírů, z obchodů na komoditní burze či spory týkající se obchodních korporací. Terminologicky se OSŘ zharmonizovalo s novým občanským zákoníkem např. v pojetí způsobilosti být účastníkem řízení, která svědčí tomu, kdo má právní osobnost (nahrazující způsobilost mít práva a povinnosti) a pojetí procesní způsobilosti, kterou OSŘ přiznává každému v tom rozsahu, v jakém je svéprávný (nahrazující způsobilost k právním úkonům). OSŘ reflektuje i možnost tzv. korporátního jednatele, neboli možnost právnické osoby stát se statutárním orgánem nebo jeho členem. V takovém případě jedná za právnickou osobu vždy fyzická osoba, která je k tomu právnickou osobou zmocněna nebo jinak oprávněna. Nový občanský zákoník ruší obchodní zákoník, a tedy i rozlišování vztahů mezi podnikateli a nepodnikateli. OSŘ proto dosavadní terminologii obchodní vztahy nahrazuje výrazem vztahy mezi podnikateli vyplývající z jejich podnikatelské činnosti. Mezi další změnu terminologie patří i právní jednání místo právní úkon, dále sídlo na rozdíl od současného místo podnikání, nebo obchodní závod místo podnik, nebo nemovitost místo nemovitá věc. OSŘ reflektuje i vznik tzv. svěřenského fondu, který sice nemá hmotněprávní subjektivitu, ale procesní ano. Svěřenský fond umožňuje správci svěřovat majetek, který není jeho ve prospěch třetí osoby. Jménem svěřeneckého fondu jedná jeho správce. V případě mnohosti správců či právnické osoby v pozici správce platí obdobná pravidla jako u právnické osoby. Místně příslušným soudem je pak obecný soud svěřeneckého správce. Změny se promítly i do 80 OSŘ, kde jsou upraveny druhy žalob. NOZ přinesl další druhy žalob. Protože by nebylo účelné dále rozšiřovat jejich demonstrativní výčet, byly druhy žalob z 80 již zcela vypuštěny a ponechána pouze určovací žaloba, která se od ostatních druhů žalob zásadně liší. Její přípustnost je podmíněna naléhavým právním zájmem. Ustanovení o procesním nástupnictví v 107 a 107a) reflektují vznik institutu odkazovníka, kterým je ten, komu zůstavitel zůstavil jen jednotlivou věc nebo několik věcí určitého druhu. Z OSŘ tak byla ustanovení o dědicích účastníka řízení nahrazena obecněji jako ti, kteří vstoupili do práva nebo povinnosti. Obdobně se v 107a) mění v důsledku vzniku svěřeneckého fondu označení nástupce. Vedle nabyvatele práv a povinností je to i ten, kdo převzal výkon vlastnického práva k majetku, o nějž v řízení jde. REKODIFIKAČNÍ NOVINKY 4

5 Novela OSŘ zasáhla i do 120, který upravuje povinnost soudu provést i jiné důkazy, než které účastníci navrhli. Tato výjimka, která prolamuje zásadu dispoziční a projednací ve prospěch zásady oficiality a zásady vyšetřovací, směřuje k ochraně veřejného zájmu, která se nejvíce promítá v nesporných řízeních. Ta již budou upravena v samostatném zákoně, a proto se povinnost soudu provést i jiné než navrhované důkazy omezila jen na nájemní věci. V ostatních sporných řízeních lze 120 aplikovat jen, pokud má být důkazy zjištěn skutkový stav a důkazní prostředek se nachází v soudním spise. OSŘ reaguje i na změny NOZ, týkající se postižení společného jmění manželů (SJM) v exekuci. Podle 732 NOZ se může věřitel uspokojit z toho, co je v SJM, i pokud za zákonem stanovených podmínek vznikl dluh jednomu z manželů ještě před uzavřením manželství. Nově OSŘ v 262a odst. 3 reaguje na tuto úpravu ochranou manžela, proti jehož vůli dluh druhého manžela vznikl. Pokud totiž chráněný manžel projeví svůj nesouhlas věřiteli bez zbytečného odklad poté, co se o dluhu svého manžela dozvěděl, je možné v exekuci postihnout pouze tu část SJM, která by představovala vypořádací podíl dlužícího manžela, kdyby bylo SJM zrušeno a vypořádáno. Ustanovení 262a odst. 4 OSŘ naproti tomu chrání věřitele po dobu šesti měsíců od změny nebo vyloučení zákonného režimu SJM, ať již smlouvou nebo rozhodnutím soudu. Pokud se zavázal jeden z manželů v této době, může být pohledávka věřitele uspokojena ze všeho, co bylo součástí SJM. Na nový 593 NOZ, podle kterého si může věřitel vyhradit právo domáhat se neúčinnosti právního jednání předtím, než bude pohledávka vykonatelnou, reaguje ustanovení 353 OSŘ. Podle tohoto ustanovení může věřitel skrze soud doručit oznámení o výhradě práva domáhat se neúčinnosti právního jednání osobě, kterou žadatel označil. Soud toto oznámení označené osobě doručí. Věřiteli pak začne běžet lhůta pro dovolání se neúčinnosti právního jednání až od okamžiku, kdy se jeho pohledávka stane vykonatelnou. Zákon o zvláštních řízeních soudních Nesporná a jiná řízení, která upravuje tento nový zákon, jsou charakteristická řadou svých specifik, která mohou být přehledně řešena v jednom předpise. Ve vztahu k OSŘ je tento zákon předpisem speciálním a OSŘ se použije podpůrně. Zákon obsahuje vyčerpávající výčet všech nesporných a zvláštních řízení. Výjimku tvoří některá řízení sporná, která jsou svou povahou nesporným řízením podobná. Jedná se např. o řízení o rozvod manželství a všechna ostatní řízení týkající se rodinného práva s výjimkou řízení ve věcech manželského majetkového práva a výživného mezi zletilými osobami, která spadají pod režim OSŘ. Nesporná řízení, která upravují právní vztahy pro budoucnost, mají preventivní a konstitutivní charakter. Platí pro ně řada jiných pravidel než u řízení sporného. V těchto řízeních je soud odpovědný za zjištění skutkového stavu a účastníci mají jen omezené možnosti s řízením disponovat. Místně příslušný soud je vždy zákonem výslovně označen a meritorní rozhodnutí mají formu usnesení. U nesporných řízení je účastníkem navrhovatel a ti, které zákon označuje, u zvláštních řízení je pak účastníkem navrhovatel a ti, o jejichž právech má být jednáno. Zákon o zvláštních řízeních soudních ( Zákon ) reflektuje některé nové instituty, které přináší NOZ: Podpůrná opatření při narušení zletilého právně jednat, Nezvěstnost, Zásah do integrity, Domácí násilí a Svěřenecký fond. Kromě známých řízení, která jsou řešena stávajícím občanským soudním řádem mezi 175a a 200za zavádí nový Zákon řízení o některých podpůrných opatřeních, řízení o prohlášení člověka za nezvěstného, řízení o přivolení k zásahu do integrity, řízení ve věcech svěřenského fondu a řízení ve věcech ochrany proti domácí- mu násilí. Rovněž v rodinných věcech přináší Zákon novou podobu řízení, která se dříve odvozovala jen z obecných ustanovení. Patří mezi ně řízení ve statusových věcech manželských, řízení ve statusových věcech partnerských, řízení o určení a popření rodičovství a řízení ve věcech výživného pro zletilé nezaopatřené děti. Obecně lze uzavřít, že příležitost úpravy civilního procesu v důsledku přijetí NOZ se vydala správným směrem. Na druhou stranu nelze nevidět limitaci procesních změn ve srovnání s reálnou potřebou, která vyvstává při řešení praktických otázek. Lenka Růžičková, advokátka REKODIFIKAČNÍ NOVINKY 5

6 SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ A PODNIKÁNÍ PO Úprava majetkového režimu manželů v novém občanském zákoníku se koncepčně neliší od pojetí společného jmění manželů v současné právní úpravě. Nový občanský zákoník ( NOZ ) tak přináší spíše dílčí změny, doplnění nebo naopak vypuštění některých současných pravidel. Navíc přibude úprava rodinného závodu a ochrana rodinného bydlení, jako instituty nové. V následujícím textu se pokusíme zaměřit na některé změny úpravy společného jmění manželů ( SJM ) v souvislosti s podnikáním. V navazujícím článku se budeme samostatně zabývat problematikou podílu v obchodní společnosti ve vztahu k SJM. Podnik jako součást společného jmění Podle současné právní úpravy (vztahuje se na všechna manželství vzniklá po ) platí, že podnik vytvořený (založený) nebo nabytý jedním z manželů v rámci výkonu jeho podnikatelské činnosti za trvání manželství náleží do společného jmění manželů. Uplatňují se obecné výluky z režimu SJM, například podnik nabytý výlučně z vlastních prostředků manžela podnikatele součástí SJM není. Nový občanský zákoník zde navazuje na současnou právní úpravu a podnik (jako věc sloužící k výkonu povolání, respektive podnikání jednoho z manželů) z manželského majetkového režimu nevyjímá. Výlučné přičinění jednoho z manželů o vytvoření podniku, respektive investice z výlučného majetku jednoho z manželů do podniku, který je součástí SJM se, stejně jako dnes, zohlední při vypořádání společného jmění manželů při jeho zániku. Stejně jako podle současné právní úpravy budou dispozice s podnikem, který do SJM náleží, podléhat obecnému režimu správy majetku v SJM. To znamená, že převod či jiné významné dispozice s podnikem budou obecně i nadále vyžadovat souhlas manžela nepodnikatele. Manželé a dluhy z podnikatelské činnosti Současná právní úprava zahrnuje do režimu společného jmění manželů dluhy jednoho z manželů, respektive společné dluhy manželů, které vznikly za trvání manželství. Podle nového občanského zákoníku budou však do režimu společného jmění manželů zahrnuty pouze dluhy manželi převzaté, tedy dluhy vzniklé v důsledku právního jednání manžela či manželů (z jejich vůle) ( 710 NOZ). Například povinnost nahradit škodu způsobenou po- rušením povinností v rámci podnikatelské činnosti jednoho z manželů či nedoplatky a penále za pozdní placení daní tak do společného jmění manželů spadat nebudou. Stávající úprava vyjímá z režimu společného jmění manželů dluhy, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého. Nový občanský zákoník hovoří namísto toho o dluzích, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž by se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny ( 710 písm. b) NOZ). Při posouzení, zda dluh není z režimu SJM vyňat, tedy bude mimo výše dluhu ve vztahu k majetku rodiny nutno hodnotit i to, jakou potřebu prostředky získané z dluhu uspokojují, a zda tato potřeba je pro rodinu každodenní nebo běžná. Zahrnutí dluhů do režimu SJM znamená, že dluh vůči věřiteli dluží oba manželé (jazykem práva oba manželé jsou solidárními dlužníky) a za dluh odpovídají jak majetkem v SJM, tak i svým majetkem výlučným. Věřitel tedy nemusí zkoumat, jaký majetek mají manželé společný (zda manželé neuzavřeli dohodu modifikující zákonný rozsah SJM). Pokud manželé dluh 1 Před platil jiný právní režim. Občanský zákoník ve znění do totiž vylučoval z manželského majetkového režimu (tehdejší institut bezpodílového spoluvlastnictví manželů) i věci sloužící k výkonu povolání jednoho z manželů. Výkonem povolání byl chápán i výkon podnikání jen jednoho z manželů a tedy aktiva nabytá nebo vytvořená jedním z manželů a sloužící k výkonu jeho podnikatelské činnosti byla z režimu majetkového společenství manželů vyloučena. REKODIFIKAČNÍ NOVINKY 6

7 neuhradí dobrovolně, je věřitel oprávněn se v rámci výkonu rozhodnutí 2 uspokojit ze všeho majetku, který manželé vlastní, ať už společně nebo každý sám. Pokud dluh není do společného jmění manželů zahrnut (odpovídá za něj jen jeden z manželů), nemůže věřitel žádat uspokojení dluhu z výlučného majetku druhého manžela, ale obecně to dle dosavadní právní úpravy neomezuje postih věřitele na majetek ve společném jmění manželů (tedy na celé SJM). 3 Zde NOZ přináší dvě významné změny. Za prvé bude postih věřitele omezen pouze na vypořádací podíl manžela, který za dluh odpovídá (tedy zjednodušeně na polovinu majetku v SJM) v případě, že jde o dluh jen jednoho z manželů, který vznikl proti vůli druhého manžela, a ten nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl (což může být teoreticky až při nařízení exekuce). Při nesouhlasu druhého manžela s dluhem tak bude právo věřitele postihnout majetek v SJM citelně omezeno. Naopak podle dosavadní právní úpravy nebylo možno majetek ve společném jmění manželů při výkonu rozhodnutí postihnout v případě, že dluh vznikl před uzavřením manželství. NOZ nově pro takové dluhy umožní postih na majetek v SJM, a to opět právě a jen v rozsahu vypořádacího podílu dlužícího manžela ( 723 NOZ). Použití majetku v SJM k podnikání jednoho z manželů Pokud hodlá jeden z manželů použít součást společného jmění (nejčastěji finanční prostředky) k podnikání, bude dle nového občanského zákoníku souhlas druhého manžela vyžadován v případě, že majetková hodnota toho, co má být použito, přesáhne míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, a to při prvním použití majetku. Podle současné úpravy je přitom při prvním využití majetku k podnikání vyžadován tzv. generální souhlas k použití majetku bez omezení hodnotou. Dle NOZ tedy oproti současné úpravě nebude třeba souhlas druhého manžela, pokud je k podnikání použit majetek zanedbatelné nebo nízké hodnoty (respektive i majetek dražší v případě majetných manželů). Z textace NOZ ale není zřejmé, zda při prvním použití dražších hodnot půjde o souhlas generální pro další využití veškerého majetku v SJM (jako je tomu nyní) nebo zda souhlas bude udělován ad hoc k jednotlivým majetkovým hodnotám. Takové řešení by bylo velmi nepraktické. Pro závěr, že půjde o jeden generální souhlas, nikoliv o individuální souhlasy pro jednotlivé majetkové hodnoty, svědčil ministerský návrh rejstříkového zákona, který počítal (stejně jako nyní) s ukládáním textu souhlasu do sbírky listin obchodního rejstříku u podnikatelů fyzických osob, které se do rejstříku zapíší. Z textu tohoto předpisu projednávaného v PS nicméně bylo toto ustanovení vypuštěno. Jiné Manželé budou mít nově možnost požádat o zápis smlouvy, kterou mění svůj manželský majetkový režim (zúžení či rozšíření SJM, vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství, dohoda o správě SJM odchylná od zákona či nově dohoda o režimu oddělených jmění) do veřejného seznamu. Bude se jednat o evidenci listin o manželském majetkovém režimu, kterou povedou notáři. Skutečnost, že tato evidence je prohlášena za veřejný seznam pak dle NOZ znamená mimo jiné to, že neznalost zápisu nebude nikoho omlouvat ( 980 NOZ). Věřitelé tedy budou muset stav zápisů v tomto rejstříku ověřovat. Zápis nebude povinný, smlouva se zapíše v případě, že to v ní bude ujednáno, jinak v případě, že o to manželé požádají ( 721 NOZ). Vedle revize rejstříku tedy bude nutno i nadále neexistenci manželské majetkové smlouvy ověřit i s manželi samotnými. Nový občanský zákoník, stejně jako stará úprava, počítá s tím, že soud může na návrh některého z manželů SJM zrušit či zúžit, je-li pro to závažný důvod. Skutečnost, že jeden z manželů začal podnikat, nebude do budoucna pro soud obligatorním důvodem pro zrušení společného jmění manželů (nyní tomu tak je). Tuto skutečnost soud dle ustanovení NOZ za závažný důvod pro zrušení SJM považovat může, ale nemusí. Posuzovat se zřejmě bude i rozsah a povaha manželova podnikání. Novým důvodem pro zrušení společného jmění manželů však vždy bude skutečnost, že manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně dlužícímu manželovi ( 724 NOZ). Poslední novinkou, kterou je vhodné zmínit, je pak skutečnost, že součástí společného jmění manželů podle nového občanského zákoníku bude pouze zisk (tedy příjem po odečtení nákladů) z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů (např. výtěžek nájemného z vlastního domu jednoho z manželů) ( 709 odst. 2 NOZ). Současná právní úprava (komentáře) do SJM zahrnuje celý výnos (příjem) bez zohlednění nákladů na jeho dosažení. Jana Buršíková, senior advokátka 2 Tento závěr platí obecně podle současné právní úpravy i podle NOZ. Pro současnou úpravu však situaci komplikuje judikatura Nejvyššího soudu (NS 31 Odo 677/2005), která dovozuje nemožnost žalovat druhého manžela v rámci nalézacího soudního řízení v případě, že smlouvu zakládající dluh podepsal jen jeden z manželů. Tato judikatura je však předmětem kritiky odborné veřejnosti a do budoucna se zřejmě neprosadí. 3 Zde viz obdobně 731 NOZ. REKODIFIKAČNÍ NOVINKY 7

8 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem R E K O D I F I K A Č N Í N O V I N K Y S R P E N Havel, Holásek & Partners kancelářemi v Praze, v Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem více než 140 právníků, několika desítek studentů právnických fakult a více než 400 spolupracovníků, včetně 130 zaměstnanců spolupracující inkasní agentury Cash Collectors, největší česko-slovenskou právnickou firmou. Kancelář v současné době poskytuje služby zhruba 1000 klientům, z toho více než 35 společnostem patřícím do Czech TOP 100 a cca 100 společnostem patřícím do Fortune 500. Kancelář je podle historických výsledků všech pěti ročníků oficiální soutěže Právnická firma roku podle celkového počtu nominací a titulů nejúspěšnější českou advokátní kanceláří v rámci tohoto hodnocení. Kancelář také získala prestižní ocenění Who s Who Legal Award, je vyhodnocena jako nejlepší advokátní kancelář roku 2011 a 2012 v České republice a v celkovém hodnocení publikace Practical Law Company za všechny hodnocené právní obory získala 1. místo mezi domácími advokátními kancelářemi. Kancelář dále získala ocenění ILO Client Choice Awards 2010 a 2013 udělované mezinárodní ratingovou agenturou International Law Office (ILO), čímž se stala klienty nejlépe hodnocenou právnickou firmou v České republice. Právníci kanceláře jsou pravidelně uváděni mezi vedoucími či doporučovanými specialisty renomovanými mezinárodními ratingovými publikacemi jako jsou PLC Cross-border, European Legal 500, Chambers Global Guide, European Legal Experts, Global Law Experts a IFLR 1000; tyto publikace uvádějí kancelář jako jednu z nejlepších právních firem pro transakce realizované v České republice v oblasti fúzí a akvizic, obchodního práva a práva obchodních společností, bankovního a finančního práva, práva kapitálových trhů, insolvence a restrukturalizace, stavebního práva, práva nemovitostí, pracovního práva a řešení sporů. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners má nejkomplexnější mezinárodní podporu dostupnou pro české a slovenské advokátní kanceláře. Týn 1049/ Praha 1 Česká republika Tel.: Fax: Hilleho 1843/ Brno Česká republika Tel.: Fax: Poděbradova 2738/ Ostrava Česká republika Tel.: Fax: Apollo Business Center II, blok H Mlynské Nivy Bratislava Slovenská republika Tel.: Fax: Za vydání Rekodifikačních novinek odpovídají: Jan Topinka, partner Dušan Sedláček, partner a Jana Buršíková, senior advokátka a professional support lawyer Účelem tohoto dokumentu a informací v něm obsažených je informovat obecně o vybraných významných legislativních změnách, nikoliv podat jejich vyčerpávající právní rozbor. Přestože přípravě tohoto dokumentu byla věnována maximální pozornost a péče, advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners doporučuje si před přijetím jakýchkoliv rozhodnutí na základě informací v tomto dokumentu vyžádat detailnější právní konzultaci Havel, Holásek & Partners s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO

MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO CPr_2 Civilní právo 2 MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Společné jmění manželů to, co manželům náleží, má

Více

OBSAH. Literatura... 96

OBSAH. Literatura... 96 OBSAH Seznam autorů... XIII Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XV Seznam zkratek... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXI Předmluva vydavatele... XXIX Úvod Sporné a nesporné

Více

Nový Občanský zákonník Od

Nový Občanský zákonník Od Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Odstránění právního dualizmu z Obchodního zákonníku (513/1991 Sb.) se stal Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) upravuje jen korporátní právo Oblast práva smluvního

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem.

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Tento zákon byl s účinností od 1.1.2014 zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění k 31.12.2013: 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu

Více

Nemovitosti prismatem korun a paragrafů Už to běží! - NOZ, katastr atd. Stavební fórum 12. prosince 2013

Nemovitosti prismatem korun a paragrafů Už to běží! - NOZ, katastr atd. Stavební fórum 12. prosince 2013 Nemovitosti prismatem korun a paragrafů Už to běží! - NOZ, katastr atd. Stavební fórum 12. prosince 2013 Nemovitosti, nemovitosti, nemovitosti Stavba jako součást pozemku klíčová změna Součástí pozemku

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách

Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Andrea Schelleová Nová právní úprava týkající se VZ v roce 2014 Zákonné opatření č. 341/2013 Sb. (změna ZVZ) Zákon č. 303/2013 Sb., kterým

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor JUDr. Irena Duffková APLIKACE ZÁKONA 116/1990 Sb. Nebytové prostory jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu

Více

Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy

Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy Mgr. Barbora Kubíková, Kancelář veřejného ochránce práv, kubikova@ochrance.cz kulatý stůl Vybrané problémy exekučního a insolvenčního řízení, 22. října

Více

91237. Co nového by měla přinést připravovaná změna občanského soudního řádu?

91237. Co nového by měla přinést připravovaná změna občanského soudního řádu? 91237. Co nového by měla přinést připravovaná změna občanského soudního řádu? V návaznosti na přijatou rekodifikaci soukromého práva, jež by v zásadě měla vstoupit v účinnost od 1. ledna 2014, vyvstala

Více

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik. JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik. JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně Bytové spoluvlastnictví obecně Charakteristika: spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

Nový občanský zákoník a obce

Nový občanský zákoník a obce Nový občanský zákoník a obce Mgr. Filip Glotzmann Ministerstvo spravedlnosti Prostějov, 7.3.2013 Projekt Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003, je financován z prostředků Evropského sociálního

Více

Část třetí Řízení v prvním stupni

Část třetí Řízení v prvním stupni Část třetí / Hlava první Část třetí Řízení v prvním stupni Hlava první Průběh řízení Místní příslušnost / 39 / Občanské soudní řízení 84 Úplné znění 84 v tomto znění od 1. 1. 2001 poslední změna zákonem

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Co je to vlastně nájem?

Co je to vlastně nájem? 1. kapitola > Bytová potřeba 11 nájemního bydlení a nájemních smluv. Pro smlouvy obecně platí, že pokud byly uzavřeny do konce roku 2013, budou se řídit i nadále původní právní úpravou. Nájemní smlouvy

Více

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Ing. Marie Kostruhová Vládní zadání Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (usnesení vlády č. 1/2011, ve znění usnesení

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 875 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 1124 (1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Následky neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky

Následky neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky Následky neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky Pavel Horák Karlovy Vary 8. června 2017 Současný stav Uplynulo přibližně 7 let od přijetí a uveřejnění rozsudku velkého senátu OOK NS 31 Cdo 1328/2007

Více

Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 1 část první zlepšení provazby zákona o obcích a občanského zákoníku Dopady občanského zákoníku do zákona o

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY ČERVENEC 2012 OBSAH VYBRANÉ ZMĚNY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZASTOUPENÍ V RÁMCI NOVÉHO OBČANSKÉHO U 2 NĚKOLIK

Více

duben 2014 Úvodník Dědické právo v novém občanském zákoníku Právní novinky Deloitte Česká republika

duben 2014 Úvodník Dědické právo v novém občanském zákoníku Právní novinky Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Vážení čtenáři, nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích definitivně, po bouřlivých debatách a všemožných pokusech o odložení jejich účinnosti, vstoupily

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém Nový zákon o mezinárodním právu soukromém Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

BYTOVÉ PRÁVO nutnost novelizace po třech letech od civilní rekodifikace

BYTOVÉ PRÁVO nutnost novelizace po třech letech od civilní rekodifikace BYTOVÉ PRÁVO nutnost novelizace po třech letech od civilní rekodifikace 15. 11. 2016 JUDr. Marek Novotný člen předsednictva ČSRB advokát společné advokátní kanceláře Prof. Oto Novotný a partneři Hlavní

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1 Seznam vzorů.......................................... X Seznam zkratek........................................ XII Předmluva.............................................. 1 KAPITOLA 1 Rozvod manželství.......................

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

*UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G

*UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G *UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G Číslo jednací: Vyřizuje/linka/fax: V Brně dne: ÚOHS-P900/2011/VZ-4823/2012/940/PZa Mgr. Zatloukal/kl. 360/fax 115 11.4.2012 Výsledek šetření podnětu Úřad pro ochranu hospodářské

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. 1.1 Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. 1.1 Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část 1.1 Zhodnocení platného právního stavu Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů

Více

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA JOSEF FIALA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika ÚVODEM Soudcovské zástavní právo se do československého právního

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Developer v úpadku Korporátní - aktuální profil pohled Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty

Více

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková Jirkov, s.r.o.

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) a v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Obsah. Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Obsah. Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních Úvod... 23 Seznam zkratek... 25 Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních---- 27 ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST... 27 1 Úvodní ustanovení...27 2 Řízení upravená tímto zákonem...

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví

půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování plnohodnotného právního poradenství korespondenční cestou. nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví

Více

Petr Lavický

Petr Lavický Petr Lavický 1. 10. 2010 Osnova přednášky Účastníci řízení Procesní zastoupení Procesní úkony účastníků Část I. Základní otázky Kdo je účastníkem konkrétního řízení? Je účastník způsobilý být účastníkem

Více

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zaměřeno na rodinné právo

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zaměřeno na rodinné právo Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zaměřeno na rodinné právo Kalmusová Lucie Langmajerová Tereza Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině Schváleno (vydáno): 04. 12. 1963 Účinnost od: 01. 04. 1964 Zrušeno:

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Poslanecká sněmovna. VII. volební období

Poslanecká sněmovna. VII. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2016 VII. volební období Pozměňovací návrh Karla Fiedlera k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci

Více

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace. Dodatek č. 5

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace. Dodatek č. 5 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace, ulice Bratří Wolfů 16,

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Olga Humlová, Michal Hink

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA Město Hrádek nad Nisou a VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA 1 O B S A H 1. Definice... 3 2. Předmět a účel Smlouvy... 4 3. Kupní cena... 4 4. Převod vlastnictví... 4 5. Prohlášení Stran... 4 6. Závazky Prodávajícího...

Více

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ a) datum, místo, čas a druh provedené dražby, b) označení předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na něm váznoucích a stavu, v němž se předmět dražby nacházel, c) označení dražebníka, navrhovatele

Více

2. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

2. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA 2. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV dne: 25. 8. 2015 BOD PROGRAMU: 3 Název předkládaného materiálu Předkládá se Předkládá Odpovědný zpracovatel Zpracoval Informace o vývoji

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Nové úpadkové právo vybranéotázky ve vztazích k nemovitostem

Nové úpadkové právo vybranéotázky ve vztazích k nemovitostem Nové úpadkové právo vybranéotázky ve vztazích k nemovitostem JUDr. Ing. Ivan Barabáš 21. ledna 2009 Shrnutí prezentace 1. Nové úpadkové právo základní informace a jeho význam v době finanční krize 2. Pojem

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

Aktuální přehled právních předpisů vydaných ve Sbírce zákonů

Aktuální přehled právních předpisů vydaných ve Sbírce zákonů Aktuální přehled právních předpisů vydaných ve Sbírce zákonů Informujeme o následujících právních předpisech, v nichž je obsažena úprava pracovněprávních vztahů nebo která má vztah k odborové činnosti.

Více

ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Platné znění zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů:

Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů: Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů: Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Zákon o č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zákon č. 500/2004, správní

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

Petra Nováková. Vadné zhotovení veřejného osvětlení jak postupovat

Petra Nováková. Vadné zhotovení veřejného osvětlení jak postupovat Petra Nováková Vadné zhotovení veřejného osvětlení jak postupovat Obsah přednášky Povaha smlouvy o zhotovení veřejného osvětlení Právní režim smlouvy o zhotovení veřejného osvětlení Řešení vad u smluv

Více