OBSAH. Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. www.havelholasek.cz/rekodifikace Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M"

Transkript

1 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem R E K O D I F I K A Č N Í N O V I N K Y S R P E N OBSAH NÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ REKODIFIKAČNÍ NOVELA OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ A PODNIKÁNÍ PO KONTAKTY Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice (2012) 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice (2012) 1. místo mezi domácími právnickými firmami (2012) Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství

2 NÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ vou NOZ. Obecně je proto doporučováno přezkoumání již uzavřených nájemních smluv pro účely zamezení rozporů nájemních smluv s tzv. kogentními ustanoveními NOZ. Ačkoliv se v NOZ pojem nebytového prostoru zachoval v ustanoveních upravujících bytové vlastnictví 1, při úpravě nájmu NOZ používá odlišnou terminologii. Základním kritériem pro určení právního režimu, kterým se nájemní smlouva bude řídit, se stává účel nájmu. NOZ totiž stanoví, že ustanovení o nájmu prostor sloužících podnikání ( 2302 a následující NOZ) se vztahují na nájem prostoru nebo místnosti, je-li účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti, a naopak ustanovení o nájmu bytu a domu ( 2235 a násl. NOZ) se použijí v případě, že předmětem nájmu je byt, tj. místnost nebo soubor místností, tvořící obytný prostor, který je určen a užíván k bydlení bez ohledu na to, jestli je tento prostor obytný či nikoliv. Jinými slovy je rozhodující, jestli je účel (způsob užívání) prostoru bydlení čí provozování podnikatelské činnosti. A konečně, jednáli se o nájem prostor a místností, jehož účelem není ani jedno z výše zmiňovaných, použijí se na nájem takového prostoru nebo místnosti obecná ustanovení o nájmu ( 2201 a násl.). Rozlišení právních režimů pro různé druhy prostor a místností je důležité pro podřazení prostor a místností jako předmětu nájmu pod patřičná ustanovení NOZ. V některých případech to může znamenat různé právní úpravy jednotlivých institutů, jak je tomu například u skončení nájmu. V případě, že jde Počátkem příštího roku má nabýt účinnost zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník ( NOZ ). Číslo 89, připomínající rok sametové revoluce, nebylo zákonu přiřazeno náhodou. I tímto způsobem chtěli zákonodárci vyjádřit kategorický rozchod s právními tradicemi totalitarismu. NOZ tak, spolu s ostatními zákony přijatými nebo připravovanými současně s ním, představuje rekodifikaci soukromého práva v České republice. Ta na jedné straně přinese sjednocení soukromoprávních vztahů do jednoho předpisu, na té druhé však přinese rozsáhlé změny v podobě nové právní úpravy mimo jiné i nájemních vztahů, včetně nového pojetí nájmu prostor doposud označovaných jako nebytové. Tento článek se pokusí stručně osvětlit problematiku změn, které NOZ přináší v oblasti nájmu, a to se zaměřením na pronájem nebytových prostor, ale i na některé změny, které přináší připravovaná novela zákona o obcích, regulující dispozice s majetkem obcí. Především je potřeba zmínit, že NOZ ve svých přechodných ustanoveních stanoví, že nájemní smlouvy se řídí NOZ ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před jeho účinností. Vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti NOZ, se však budou posuzovat podle dosavadních právních předpisů. V praxi to bude znamenat, že účinností NOZ se práva a povinnosti z nájemních smluv, vzniklé ode dne jeho účinnosti, budou automaticky řídit úprao nájem podnikatelských prostor sjednaný na dobu určitou, může nájemce i pronajímatel vypovědět nájemní smlouvu z důvodů stanovených v NOZ (přičemž vycházejíc z dispozitivnosti NOZ si strany patrně můžou sjednat i další, respektive jiné výpovědní důvody než ty, které jsou uvedeny v NOZ) i před uplynutím sjednané doby nájmu a výpovědní doba nemusí být ujednána. Naopak, pokud jde o prostor nesloužící bydlení ani podnikání, může podle obecných ustanovení o nájmu každá ze stran vypovědět nájem na dobu určitou, jen pokud v nájemní smlouvě byly zároveň sjednány důvody výpovědi a výpovědní doba. Jak již bylo zmíněno výše, NOZ zavádí nový pojem, a to prostor sloužící podnikání. Kromě relativně strohé definice NOZ neposkytuje další objasnění ani vodítko pro to, jak tento pojem interpretovat. Důvodová zpráva k NOZ 2 uvádí, že prostorem nebo místností sloužící podnikání se rozumí vystavěná nebo jinak vybudovaná část nemovitosti, která má podle ujednání stran sloužit podnikání, zejména výkonu či provozu živnosti maloobchodní, restaurační, hospodské (včetně tzv. rychlého občerstvení, kaváren, čajoven), nebo roznáškové, hotelové, nebo výkonu živnosti řemeslnické, jiné činnosti výrobní nebo skladovací nebo poskytování služeb, bez ohledu na to, zda při tom bude docházet ke styku s veřejností či nikoli. Důvodová zpráva dále uvádí, že podnikání bude zcela jistě sloužit i místnost, ve které se provozují tzv. svobodná povolání, umělecká tvorba, ale i lékařské či zubařské 1 Například ustanovení 1158 a 1187 NOZ. 2 Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. REKODIFIKAČNÍ NOVINKY 2

3 činnosti, přičemž nevylučuje, že pod tento pojem lze podřadit i prodejní místa (pulty, stánky). Je možné dovodit, že podnikáním se rozumí činnost ve smyslu 420 NOZ. 3 Argumentem opaku pak lze dovodit, že prostor nebo místnost nesloužící podnikání pak bude prostor nebo místnost sloužící obecně, místně či jinak prospěšné činnosti. Z výše uvedeného by se dala dovozovat ona účelovost, potřebná pro vymezení prostoru sloužícího podnikání. Ačkoliv účelovost se podle NOZ zdá být kritériem rozlišování podnikatelských a nepodnikatelských prostor, neřeší problematiku rozlišování beze zbytku. Kupříkladu nedává odpověď na to, co má být obsahem pojmů místnost a prostor. I když si asi lze představit, co by mohlo být obsahem pojmu místnost, stěží lze udělat to samé s pojmem prostor. Je prostorem například pozemek, který slouží podnikatelskému účelu? Pokud bychom vycházeli z čistě účelového vymezení prostoru sloužícího podnikání, odpověď by zřejmě byla ano. Na definitivní vyřešení této otázky však bude nutno vyčkat až stanovisek, která k výkladu pojmu prostor zaujmou soudy ve své rozhodovací praxi. Při analýze výše uvedené problematiky nelze vynechat ani zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje i problematiku hospodaření a dispozice s majetkem obce, včetně pronájmu majetku obce. V současné době je připravovaná novela zákona o obcích 4. Protože novela má nabýt účinnosti spolu s NOZ, zákonodárce učinil součástí novely též změny, které by měly zákon o obcích provázat s NOZ. Novela byla připravována v rámci implementace protikorupční strategie a jedním z jejích cílů je zajistit transparentnost a hospodárnost při nakládaní s majetkem obcí, projevující se jak v nových pravidlech pro zveřejňování záměru obce při dispozici s jejím majetkem, tak v nových pravidlech upravujících výši protiplnění, která obec má za takové dispozice obdržet, a také v povinnosti následného zveřejnění smluv, kterými dochází k dispozicím s nemovitou věcí obce. Obec je v případě dispozice s nemovitým majetkem, včetně jeho pronájmu, povinna zveřejnit záměr k provedení této dispozice. Novela zavádí prodloužení lhůty pro zveřejnění záměru z 15 na 30 dnů a také povinnost tento záměr zveřejnit jak na úřední desce obecního úřadu, tak způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tato pravidla se neuplatní v zákonem vyjmenovaných případech, kupříkladu u pronájmu (nebo výpůjčky) na dobu kratší než 60 dnů či pronájmu hrobových míst. V záměru se uvede, mimo jiné, označení zamýšleného právního jednání, označení nemovitosti (údaji podle katastrálního zákona) a obec je povinna každému umožnit nahlédnutí do obdržených nabídek, samozřejmě až po rozhodnutí o příslušném záměru. Nově platí pravidla o zveřejňování záměru i pro případné změny smluv, jejichž uzavření podléhalo povinnosti zveřejnit záměr, jako i pro smlouvy o smlouvách budoucích, jejichž předmětem je dispozice s nemovitým majetkem, podléhající povinnosti zveřejnit záměr. V případě, že obec uzavře smlouvu bez zveřejnění nebo v rozporu s podmínkami pro zveřejnění záměru, je takové jednání (dispozice s majetkem) neplatné. V případě pronájmu věcí patřících obci má výše nájemného odpovídat výši nájemného v daném místě a čase obvyklé, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných, s tím, že pokud obec takovou výjimku udělí, musí ji v rozhodnutí či listině schvalujícími dané právní jednání, náležitě zdůvodnit. Stejný princip platí i pro případ, kdy si sama obec věc pronajímá, přičemž nájemné nesmí být vyšší, než je nájemné v daném místě a čase obvyklé. V neposlední řadě je transparentnost, kterou novela zavadí, vyjádřena v povinnosti obce zveřejnit smlouvu, kterou je nakládáno s nemovitou věcí obce, a to na portálu veřejné správy do 15 dnů ode dne jejího uzavření. Smlouva musí být zveřejněna nejméně po dobu pěti let ode dne vkladu do katastru nemovitostí nebo ode dne zániku závazků z této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem následujícím po dni zveřejnění (není-li stanovena účinnosti pozdější), a pokud do 3 měsíců od jejího uzavření (případně od udělení souhlasu příslušného orgánu obce, je-li nutný) nedojde k jejímu zveřejnění, pozbývá smlouva platnosti. Závěrem lze shrnout, že změny zavedené NOZ, i změny obsažených v návrhu novely zákona o obcích, jsou poměrně značné, a jistě můžou přinést určité problémy při jejich aplikaci v praxi. Bude však záležet, jak se výkladu nové právní úpravy zhostí soudy, které mohou být nejen nápomocné u výkladu nejednoznačných ustanovení či pojmů, ale ostatně i jediné oprávněné ke konečnému řešení případných sporů z této aplikace vzniklých. Lukáš Syrový, senior advokát Andrea Fogelová, koncipientka 3 Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. 4 Ke dni odevzdání článku je novela zákona o obcích v 1. čtení a je zařazena na 53. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. REKODIFIKAČNÍ NOVINKY 3

4 REKODIFIKAČNÍ NOVELA OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU Ruku v ruce s rekodifikací občanského zákoníku jde i novela občanského soudního řádu (OSŘ), který lze považovat za nástroj pro uplatnění hmotných práv před soudem v civilních věcech. Zákonodárci novelou nejen harmonizují základní procesní předpis s novým občanským zákoníkem, ale využili rovněž příležitosti ke zpřehlednění OSŘ, který je v současné podobě plný výjimek a odkazů, které činí předpis nepřehledným a někdy i nesrozumitelným. Civilní procesní kodex je novelou rozdělen na dva samostatné předpisy. Kromě stávajícího OSŘ, který bude do budoucna upravovat pouze sporná řízení, vznikne nový zákon o zvláštních řízeních soudních, jehož obsahem bude úprava nesporných řízení a všech zvláštních řízení. OSŘ OSŘ očištěný od nesporných a zvláštních řízení doznává celou řadu věcných i terminologických změn. Zrušení obchodního zákoníku, a tedy duality soukromého práva, obecně vedlo k úpravě věcné příslušnosti soudů. Věcně příslušným soudem prvního stupně budou ve větší míře pouze Okresní soudy a Krajským soudům je ponechána pouze úzce specializovaná agenda. Mezi tuto agendu stále patří spory ze vztahů sociálního zabezpečení, osobnostních práv, autorských práv a práv průmyslového vlastnictví, spory týkající se cizích států nebo osob požívajících diplomatických imunit, rovněž i spory z finančního zajištění, cenných papírů, z obchodů na komoditní burze či spory týkající se obchodních korporací. Terminologicky se OSŘ zharmonizovalo s novým občanským zákoníkem např. v pojetí způsobilosti být účastníkem řízení, která svědčí tomu, kdo má právní osobnost (nahrazující způsobilost mít práva a povinnosti) a pojetí procesní způsobilosti, kterou OSŘ přiznává každému v tom rozsahu, v jakém je svéprávný (nahrazující způsobilost k právním úkonům). OSŘ reflektuje i možnost tzv. korporátního jednatele, neboli možnost právnické osoby stát se statutárním orgánem nebo jeho členem. V takovém případě jedná za právnickou osobu vždy fyzická osoba, která je k tomu právnickou osobou zmocněna nebo jinak oprávněna. Nový občanský zákoník ruší obchodní zákoník, a tedy i rozlišování vztahů mezi podnikateli a nepodnikateli. OSŘ proto dosavadní terminologii obchodní vztahy nahrazuje výrazem vztahy mezi podnikateli vyplývající z jejich podnikatelské činnosti. Mezi další změnu terminologie patří i právní jednání místo právní úkon, dále sídlo na rozdíl od současného místo podnikání, nebo obchodní závod místo podnik, nebo nemovitost místo nemovitá věc. OSŘ reflektuje i vznik tzv. svěřenského fondu, který sice nemá hmotněprávní subjektivitu, ale procesní ano. Svěřenský fond umožňuje správci svěřovat majetek, který není jeho ve prospěch třetí osoby. Jménem svěřeneckého fondu jedná jeho správce. V případě mnohosti správců či právnické osoby v pozici správce platí obdobná pravidla jako u právnické osoby. Místně příslušným soudem je pak obecný soud svěřeneckého správce. Změny se promítly i do 80 OSŘ, kde jsou upraveny druhy žalob. NOZ přinesl další druhy žalob. Protože by nebylo účelné dále rozšiřovat jejich demonstrativní výčet, byly druhy žalob z 80 již zcela vypuštěny a ponechána pouze určovací žaloba, která se od ostatních druhů žalob zásadně liší. Její přípustnost je podmíněna naléhavým právním zájmem. Ustanovení o procesním nástupnictví v 107 a 107a) reflektují vznik institutu odkazovníka, kterým je ten, komu zůstavitel zůstavil jen jednotlivou věc nebo několik věcí určitého druhu. Z OSŘ tak byla ustanovení o dědicích účastníka řízení nahrazena obecněji jako ti, kteří vstoupili do práva nebo povinnosti. Obdobně se v 107a) mění v důsledku vzniku svěřeneckého fondu označení nástupce. Vedle nabyvatele práv a povinností je to i ten, kdo převzal výkon vlastnického práva k majetku, o nějž v řízení jde. REKODIFIKAČNÍ NOVINKY 4

5 Novela OSŘ zasáhla i do 120, který upravuje povinnost soudu provést i jiné důkazy, než které účastníci navrhli. Tato výjimka, která prolamuje zásadu dispoziční a projednací ve prospěch zásady oficiality a zásady vyšetřovací, směřuje k ochraně veřejného zájmu, která se nejvíce promítá v nesporných řízeních. Ta již budou upravena v samostatném zákoně, a proto se povinnost soudu provést i jiné než navrhované důkazy omezila jen na nájemní věci. V ostatních sporných řízeních lze 120 aplikovat jen, pokud má být důkazy zjištěn skutkový stav a důkazní prostředek se nachází v soudním spise. OSŘ reaguje i na změny NOZ, týkající se postižení společného jmění manželů (SJM) v exekuci. Podle 732 NOZ se může věřitel uspokojit z toho, co je v SJM, i pokud za zákonem stanovených podmínek vznikl dluh jednomu z manželů ještě před uzavřením manželství. Nově OSŘ v 262a odst. 3 reaguje na tuto úpravu ochranou manžela, proti jehož vůli dluh druhého manžela vznikl. Pokud totiž chráněný manžel projeví svůj nesouhlas věřiteli bez zbytečného odklad poté, co se o dluhu svého manžela dozvěděl, je možné v exekuci postihnout pouze tu část SJM, která by představovala vypořádací podíl dlužícího manžela, kdyby bylo SJM zrušeno a vypořádáno. Ustanovení 262a odst. 4 OSŘ naproti tomu chrání věřitele po dobu šesti měsíců od změny nebo vyloučení zákonného režimu SJM, ať již smlouvou nebo rozhodnutím soudu. Pokud se zavázal jeden z manželů v této době, může být pohledávka věřitele uspokojena ze všeho, co bylo součástí SJM. Na nový 593 NOZ, podle kterého si může věřitel vyhradit právo domáhat se neúčinnosti právního jednání předtím, než bude pohledávka vykonatelnou, reaguje ustanovení 353 OSŘ. Podle tohoto ustanovení může věřitel skrze soud doručit oznámení o výhradě práva domáhat se neúčinnosti právního jednání osobě, kterou žadatel označil. Soud toto oznámení označené osobě doručí. Věřiteli pak začne běžet lhůta pro dovolání se neúčinnosti právního jednání až od okamžiku, kdy se jeho pohledávka stane vykonatelnou. Zákon o zvláštních řízeních soudních Nesporná a jiná řízení, která upravuje tento nový zákon, jsou charakteristická řadou svých specifik, která mohou být přehledně řešena v jednom předpise. Ve vztahu k OSŘ je tento zákon předpisem speciálním a OSŘ se použije podpůrně. Zákon obsahuje vyčerpávající výčet všech nesporných a zvláštních řízení. Výjimku tvoří některá řízení sporná, která jsou svou povahou nesporným řízením podobná. Jedná se např. o řízení o rozvod manželství a všechna ostatní řízení týkající se rodinného práva s výjimkou řízení ve věcech manželského majetkového práva a výživného mezi zletilými osobami, která spadají pod režim OSŘ. Nesporná řízení, která upravují právní vztahy pro budoucnost, mají preventivní a konstitutivní charakter. Platí pro ně řada jiných pravidel než u řízení sporného. V těchto řízeních je soud odpovědný za zjištění skutkového stavu a účastníci mají jen omezené možnosti s řízením disponovat. Místně příslušný soud je vždy zákonem výslovně označen a meritorní rozhodnutí mají formu usnesení. U nesporných řízení je účastníkem navrhovatel a ti, které zákon označuje, u zvláštních řízení je pak účastníkem navrhovatel a ti, o jejichž právech má být jednáno. Zákon o zvláštních řízeních soudních ( Zákon ) reflektuje některé nové instituty, které přináší NOZ: Podpůrná opatření při narušení zletilého právně jednat, Nezvěstnost, Zásah do integrity, Domácí násilí a Svěřenecký fond. Kromě známých řízení, která jsou řešena stávajícím občanským soudním řádem mezi 175a a 200za zavádí nový Zákon řízení o některých podpůrných opatřeních, řízení o prohlášení člověka za nezvěstného, řízení o přivolení k zásahu do integrity, řízení ve věcech svěřenského fondu a řízení ve věcech ochrany proti domácí- mu násilí. Rovněž v rodinných věcech přináší Zákon novou podobu řízení, která se dříve odvozovala jen z obecných ustanovení. Patří mezi ně řízení ve statusových věcech manželských, řízení ve statusových věcech partnerských, řízení o určení a popření rodičovství a řízení ve věcech výživného pro zletilé nezaopatřené děti. Obecně lze uzavřít, že příležitost úpravy civilního procesu v důsledku přijetí NOZ se vydala správným směrem. Na druhou stranu nelze nevidět limitaci procesních změn ve srovnání s reálnou potřebou, která vyvstává při řešení praktických otázek. Lenka Růžičková, advokátka REKODIFIKAČNÍ NOVINKY 5

6 SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ A PODNIKÁNÍ PO Úprava majetkového režimu manželů v novém občanském zákoníku se koncepčně neliší od pojetí společného jmění manželů v současné právní úpravě. Nový občanský zákoník ( NOZ ) tak přináší spíše dílčí změny, doplnění nebo naopak vypuštění některých současných pravidel. Navíc přibude úprava rodinného závodu a ochrana rodinného bydlení, jako instituty nové. V následujícím textu se pokusíme zaměřit na některé změny úpravy společného jmění manželů ( SJM ) v souvislosti s podnikáním. V navazujícím článku se budeme samostatně zabývat problematikou podílu v obchodní společnosti ve vztahu k SJM. Podnik jako součást společného jmění Podle současné právní úpravy (vztahuje se na všechna manželství vzniklá po ) platí, že podnik vytvořený (založený) nebo nabytý jedním z manželů v rámci výkonu jeho podnikatelské činnosti za trvání manželství náleží do společného jmění manželů. Uplatňují se obecné výluky z režimu SJM, například podnik nabytý výlučně z vlastních prostředků manžela podnikatele součástí SJM není. Nový občanský zákoník zde navazuje na současnou právní úpravu a podnik (jako věc sloužící k výkonu povolání, respektive podnikání jednoho z manželů) z manželského majetkového režimu nevyjímá. Výlučné přičinění jednoho z manželů o vytvoření podniku, respektive investice z výlučného majetku jednoho z manželů do podniku, který je součástí SJM se, stejně jako dnes, zohlední při vypořádání společného jmění manželů při jeho zániku. Stejně jako podle současné právní úpravy budou dispozice s podnikem, který do SJM náleží, podléhat obecnému režimu správy majetku v SJM. To znamená, že převod či jiné významné dispozice s podnikem budou obecně i nadále vyžadovat souhlas manžela nepodnikatele. Manželé a dluhy z podnikatelské činnosti Současná právní úprava zahrnuje do režimu společného jmění manželů dluhy jednoho z manželů, respektive společné dluhy manželů, které vznikly za trvání manželství. Podle nového občanského zákoníku budou však do režimu společného jmění manželů zahrnuty pouze dluhy manželi převzaté, tedy dluhy vzniklé v důsledku právního jednání manžela či manželů (z jejich vůle) ( 710 NOZ). Například povinnost nahradit škodu způsobenou po- rušením povinností v rámci podnikatelské činnosti jednoho z manželů či nedoplatky a penále za pozdní placení daní tak do společného jmění manželů spadat nebudou. Stávající úprava vyjímá z režimu společného jmění manželů dluhy, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého. Nový občanský zákoník hovoří namísto toho o dluzích, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž by se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny ( 710 písm. b) NOZ). Při posouzení, zda dluh není z režimu SJM vyňat, tedy bude mimo výše dluhu ve vztahu k majetku rodiny nutno hodnotit i to, jakou potřebu prostředky získané z dluhu uspokojují, a zda tato potřeba je pro rodinu každodenní nebo běžná. Zahrnutí dluhů do režimu SJM znamená, že dluh vůči věřiteli dluží oba manželé (jazykem práva oba manželé jsou solidárními dlužníky) a za dluh odpovídají jak majetkem v SJM, tak i svým majetkem výlučným. Věřitel tedy nemusí zkoumat, jaký majetek mají manželé společný (zda manželé neuzavřeli dohodu modifikující zákonný rozsah SJM). Pokud manželé dluh 1 Před platil jiný právní režim. Občanský zákoník ve znění do totiž vylučoval z manželského majetkového režimu (tehdejší institut bezpodílového spoluvlastnictví manželů) i věci sloužící k výkonu povolání jednoho z manželů. Výkonem povolání byl chápán i výkon podnikání jen jednoho z manželů a tedy aktiva nabytá nebo vytvořená jedním z manželů a sloužící k výkonu jeho podnikatelské činnosti byla z režimu majetkového společenství manželů vyloučena. REKODIFIKAČNÍ NOVINKY 6

7 neuhradí dobrovolně, je věřitel oprávněn se v rámci výkonu rozhodnutí 2 uspokojit ze všeho majetku, který manželé vlastní, ať už společně nebo každý sám. Pokud dluh není do společného jmění manželů zahrnut (odpovídá za něj jen jeden z manželů), nemůže věřitel žádat uspokojení dluhu z výlučného majetku druhého manžela, ale obecně to dle dosavadní právní úpravy neomezuje postih věřitele na majetek ve společném jmění manželů (tedy na celé SJM). 3 Zde NOZ přináší dvě významné změny. Za prvé bude postih věřitele omezen pouze na vypořádací podíl manžela, který za dluh odpovídá (tedy zjednodušeně na polovinu majetku v SJM) v případě, že jde o dluh jen jednoho z manželů, který vznikl proti vůli druhého manžela, a ten nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl (což může být teoreticky až při nařízení exekuce). Při nesouhlasu druhého manžela s dluhem tak bude právo věřitele postihnout majetek v SJM citelně omezeno. Naopak podle dosavadní právní úpravy nebylo možno majetek ve společném jmění manželů při výkonu rozhodnutí postihnout v případě, že dluh vznikl před uzavřením manželství. NOZ nově pro takové dluhy umožní postih na majetek v SJM, a to opět právě a jen v rozsahu vypořádacího podílu dlužícího manžela ( 723 NOZ). Použití majetku v SJM k podnikání jednoho z manželů Pokud hodlá jeden z manželů použít součást společného jmění (nejčastěji finanční prostředky) k podnikání, bude dle nového občanského zákoníku souhlas druhého manžela vyžadován v případě, že majetková hodnota toho, co má být použito, přesáhne míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, a to při prvním použití majetku. Podle současné úpravy je přitom při prvním využití majetku k podnikání vyžadován tzv. generální souhlas k použití majetku bez omezení hodnotou. Dle NOZ tedy oproti současné úpravě nebude třeba souhlas druhého manžela, pokud je k podnikání použit majetek zanedbatelné nebo nízké hodnoty (respektive i majetek dražší v případě majetných manželů). Z textace NOZ ale není zřejmé, zda při prvním použití dražších hodnot půjde o souhlas generální pro další využití veškerého majetku v SJM (jako je tomu nyní) nebo zda souhlas bude udělován ad hoc k jednotlivým majetkovým hodnotám. Takové řešení by bylo velmi nepraktické. Pro závěr, že půjde o jeden generální souhlas, nikoliv o individuální souhlasy pro jednotlivé majetkové hodnoty, svědčil ministerský návrh rejstříkového zákona, který počítal (stejně jako nyní) s ukládáním textu souhlasu do sbírky listin obchodního rejstříku u podnikatelů fyzických osob, které se do rejstříku zapíší. Z textu tohoto předpisu projednávaného v PS nicméně bylo toto ustanovení vypuštěno. Jiné Manželé budou mít nově možnost požádat o zápis smlouvy, kterou mění svůj manželský majetkový režim (zúžení či rozšíření SJM, vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství, dohoda o správě SJM odchylná od zákona či nově dohoda o režimu oddělených jmění) do veřejného seznamu. Bude se jednat o evidenci listin o manželském majetkovém režimu, kterou povedou notáři. Skutečnost, že tato evidence je prohlášena za veřejný seznam pak dle NOZ znamená mimo jiné to, že neznalost zápisu nebude nikoho omlouvat ( 980 NOZ). Věřitelé tedy budou muset stav zápisů v tomto rejstříku ověřovat. Zápis nebude povinný, smlouva se zapíše v případě, že to v ní bude ujednáno, jinak v případě, že o to manželé požádají ( 721 NOZ). Vedle revize rejstříku tedy bude nutno i nadále neexistenci manželské majetkové smlouvy ověřit i s manželi samotnými. Nový občanský zákoník, stejně jako stará úprava, počítá s tím, že soud může na návrh některého z manželů SJM zrušit či zúžit, je-li pro to závažný důvod. Skutečnost, že jeden z manželů začal podnikat, nebude do budoucna pro soud obligatorním důvodem pro zrušení společného jmění manželů (nyní tomu tak je). Tuto skutečnost soud dle ustanovení NOZ za závažný důvod pro zrušení SJM považovat může, ale nemusí. Posuzovat se zřejmě bude i rozsah a povaha manželova podnikání. Novým důvodem pro zrušení společného jmění manželů však vždy bude skutečnost, že manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně dlužícímu manželovi ( 724 NOZ). Poslední novinkou, kterou je vhodné zmínit, je pak skutečnost, že součástí společného jmění manželů podle nového občanského zákoníku bude pouze zisk (tedy příjem po odečtení nákladů) z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů (např. výtěžek nájemného z vlastního domu jednoho z manželů) ( 709 odst. 2 NOZ). Současná právní úprava (komentáře) do SJM zahrnuje celý výnos (příjem) bez zohlednění nákladů na jeho dosažení. Jana Buršíková, senior advokátka 2 Tento závěr platí obecně podle současné právní úpravy i podle NOZ. Pro současnou úpravu však situaci komplikuje judikatura Nejvyššího soudu (NS 31 Odo 677/2005), která dovozuje nemožnost žalovat druhého manžela v rámci nalézacího soudního řízení v případě, že smlouvu zakládající dluh podepsal jen jeden z manželů. Tato judikatura je však předmětem kritiky odborné veřejnosti a do budoucna se zřejmě neprosadí. 3 Zde viz obdobně 731 NOZ. REKODIFIKAČNÍ NOVINKY 7

8 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem R E K O D I F I K A Č N Í N O V I N K Y S R P E N Havel, Holásek & Partners kancelářemi v Praze, v Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem více než 140 právníků, několika desítek studentů právnických fakult a více než 400 spolupracovníků, včetně 130 zaměstnanců spolupracující inkasní agentury Cash Collectors, největší česko-slovenskou právnickou firmou. Kancelář v současné době poskytuje služby zhruba 1000 klientům, z toho více než 35 společnostem patřícím do Czech TOP 100 a cca 100 společnostem patřícím do Fortune 500. Kancelář je podle historických výsledků všech pěti ročníků oficiální soutěže Právnická firma roku podle celkového počtu nominací a titulů nejúspěšnější českou advokátní kanceláří v rámci tohoto hodnocení. Kancelář také získala prestižní ocenění Who s Who Legal Award, je vyhodnocena jako nejlepší advokátní kancelář roku 2011 a 2012 v České republice a v celkovém hodnocení publikace Practical Law Company za všechny hodnocené právní obory získala 1. místo mezi domácími advokátními kancelářemi. Kancelář dále získala ocenění ILO Client Choice Awards 2010 a 2013 udělované mezinárodní ratingovou agenturou International Law Office (ILO), čímž se stala klienty nejlépe hodnocenou právnickou firmou v České republice. Právníci kanceláře jsou pravidelně uváděni mezi vedoucími či doporučovanými specialisty renomovanými mezinárodními ratingovými publikacemi jako jsou PLC Cross-border, European Legal 500, Chambers Global Guide, European Legal Experts, Global Law Experts a IFLR 1000; tyto publikace uvádějí kancelář jako jednu z nejlepších právních firem pro transakce realizované v České republice v oblasti fúzí a akvizic, obchodního práva a práva obchodních společností, bankovního a finančního práva, práva kapitálových trhů, insolvence a restrukturalizace, stavebního práva, práva nemovitostí, pracovního práva a řešení sporů. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners má nejkomplexnější mezinárodní podporu dostupnou pro české a slovenské advokátní kanceláře. Týn 1049/ Praha 1 Česká republika Tel.: Fax: Hilleho 1843/ Brno Česká republika Tel.: Fax: Poděbradova 2738/ Ostrava Česká republika Tel.: Fax: Apollo Business Center II, blok H Mlynské Nivy Bratislava Slovenská republika Tel.: Fax: Za vydání Rekodifikačních novinek odpovídají: Jan Topinka, partner Dušan Sedláček, partner a Jana Buršíková, senior advokátka a professional support lawyer Účelem tohoto dokumentu a informací v něm obsažených je informovat obecně o vybraných významných legislativních změnách, nikoliv podat jejich vyčerpávající právní rozbor. Přestože přípravě tohoto dokumentu byla věnována maximální pozornost a péče, advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners doporučuje si před přijetím jakýchkoliv rozhodnutí na základě informací v tomto dokumentu vyžádat detailnější právní konzultaci Havel, Holásek & Partners s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY ČERVENEC 2012 OBSAH VYBRANÉ ZMĚNY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZASTOUPENÍ V RÁMCI NOVÉHO OBČANSKÉHO U 2 NĚKOLIK

Více

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor JUDr. Irena Duffková APLIKACE ZÁKONA 116/1990 Sb. Nebytové prostory jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH V Praze, dne 10. 12. 2013 Vážení obchodní přátelé, Po mnoha politických peripetiích před i po předčasných volbách lze teprve nyní s mírou

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Olga Humlová, Michal Hink

Více

Nový občanský zákoník a obce

Nový občanský zákoník a obce Nový občanský zákoník a obce Mgr. Filip Glotzmann Ministerstvo spravedlnosti Prostějov, 7.3.2013 Projekt Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003, je financován z prostředků Evropského sociálního

Více

Základní právní rámec bydlení pro seniory

Základní právní rámec bydlení pro seniory Praha l Brno l Ostrava l Bratislava Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem Základní právní rámec bydlení pro seniory Květen 2010 Shrnutí prezentace Legislativní úprava dotací a příspěvků

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY ČERVEN 2012 OBSAH ÚVOD REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA ZÁKLADNÍ PŘEHLED ZMĚN PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PROSINEC 2012 OBSAH JEDNOSTRANNÁ ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK PO REKODIFIKACI SVĚŘENSKÝ FOND NOVÝ

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY SRPEN 2012 OBSAH PRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO VADY OBCHODNÍ PODÍL U JEDNOTLIVÝCH FOREM OBCHODNÍCH

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY ŘÍJEN 2012 OBSAH VYBRANÉ ZMĚNY PRÁVNÍ ÚPRAVY JEDNÁNÍ PODNIKATELE V NOVÉM OBČANSKÉM U OBCHODNÍ

Více

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Osoby v NOZ - přehled spolek korporace 214-302 osoby fyzické 23-117 210-302 další PO tohoto druhu, např. obch. společnosti 15-435 právnické 118 418/* fundace 303-401 nadace 306-393

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Developer v úpadku Korporátní - aktuální profil pohled Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Změny ve zvláštní části Nové smluvní typy Sjednocení úpravy

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách

Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Andrea Schelleová Nová právní úprava týkající se VZ v roce 2014 Zákonné opatření č. 341/2013 Sb. (změna ZVZ) Zákon č. 303/2013 Sb., kterým

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Jablonec nad Nisou dne 11. 1. 2015. Starosta města Pan Bc. Tomáš Levinský

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Jablonec nad Nisou dne 11. 1. 2015. Starosta města Pan Bc. Tomáš Levinský 09.01.a JUDr. Zdeněk Holásek, advokát - Rechtsanwalt 466 01 Jablonec nad Nisou, 28. října 31 Tel & fax: 483 306 194, mobil: 602 431 044, e-mail: zdeh@quick.cz IČ: 104 20 801, DIČ: CZ5406271893, v seznamu

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 NÁJEMNÍ SMLOUVA na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 uzavřená dle 2302 Občanského zák. v platném znění mezi níže

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

OBSAH Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M Z Á K O N O O B C H O D N Í C H K O R P O R A C Í C H

OBSAH Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M Z Á K O N O O B C H O D N Í C H K O R P O R A C Í C H PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem R E K O D I F I K A Č N Í N O V I N K Y B Ř E Z E N 2 0 1 3 OBSAH ZMĚNY V ŽIVOTĚ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PO 1. LEDNU

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů Tento příspěvek je reakcí na článek JUDr. Luboše Chalupy, publikovaný dne 18. března 2008 na

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Právní aspekty fúzí fondů kvalifikovaných investorů

Právní aspekty fúzí fondů kvalifikovaných investorů Právní aspekty fúzí fondů kvalifikovaných investorů - 1 - ZÁKLADNÍ INFORMACE Náš přístup k poskytování právních služeb: Komplexní právní služby s vysokým stupněm specializace Zastupování v soudních, správních

Více

OBSAH. www.havelholasek.cz/rekodifikace Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M

OBSAH. www.havelholasek.cz/rekodifikace Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem R E K O D I F I K A Č N Í N O V I N K Y K V Ě T E N 2 0 1 3 OBSAH POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK V REŽIMU NOVÉHO OBČANSKÉHO

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Převody a oceňování nemovitostí

Převody a oceňování nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Právní rámec převodu družstevního podílu

Právní rámec převodu družstevního podílu Právní rámec převodu družstevního podílu Zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích: Převod družstevního podílu 599 Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení tohoto zákona

Více

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení Smlouva o pronájmu a provozu tepelného zařízení I. Smluvní strany Pronajímatel: Město Odolena Voda se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda zastoupeno Ing. Ditou Výborovou, starostkou města IČ:

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Ondřej Dušek, advokát Praha, 19. května 2008 Vlastnické právo k nemovitostem nabývání a pozbývání 1. Odstoupení od nabývacích smluv předchozími

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

*UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G

*UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G *UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G Číslo jednací: Vyřizuje/linka/fax: V Brně dne: ÚOHS-P900/2011/VZ-4823/2012/940/PZa Mgr. Zatloukal/kl. 360/fax 115 11.4.2012 Výsledek šetření podnětu Úřad pro ochranu hospodářské

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z 2. doplněné a přepracované vydání (únor 2012) 2. aktualizace k 1. 3. 2015 Ke změnám správního řádu došlo v souvislosti s přijetím zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, resp.

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Šikanózní insolvenční návrhy Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš 8. prosince 2010 Úvodní shrnutí prezentace 1. Šikanózní insolvenční návrh 2. Zahájení insolvenčního řízení (srovnání různých právních

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

Rekodifikační aktuality

Rekodifikační aktuality Největší právnická firma v České republice Obsah Úvodem Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Představení praxe l 2 l soukromého práva v judikatuře soudů l 3 l Vážení klienti a obchodní

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více