Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009"

Transkript

1 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad s Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, České Budějovice na realizaci projektu Rekonstrukce a rozšíření sportovněrekreačního areálu Vodník ve městě Vimperk a pověřuje starostu města jejím podpisem. Usnesení č. 3 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu mandátní jejíž předmětem je zajištění činností v procesu zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby Rekonstrukce a rozšíření sportovně-rekreačního areálu Vodník ve městě Vimperk mezi Městem Vimperk a společností GPL-INVEST s.r.o., Emy Destinové 395, České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Usnesení č. 4 Rada města rozhodla udělit plnou moc společnosti GPL-INVEST s.r.o., Emy Destinové 395, České Budějovice, IČ: k tomu, aby za Město Vimperk jednala a provedla činnosti v průběhu zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby Rekonstrukce a rozšíření sportovně-rekreačního areálu Vodník ve městě Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Usnesení č. 5 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad s Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, České Budějovice na realizaci projektu Modernizace Mateřské školy 1.máje a pověřuje starostu města jejím podpisem.

2 Usnesení č. 6 Rada města rozhodla uzavřít mandátní smlouvu na zajištění zadávacího řízení na veřejnou zakázku Modernizace Mateřské školy 1.máje Vimperk se Stavební poradnou, s.r.o., Průběžná 48, České Budějovice dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Zároveň pověřuje starostu zplnomocněním Stavební poradny, s.r.o., České Budějovice k výkonu zadavatelských činností souvisejících s průběhem této veřejné zakázky. Usnesení č. 7 Rada města souhlasí se změnou posypového materiálu z inertního na sůl při zimní údržbě v osadě Boubská. Usnesení č. 8 Rada města rozhodla v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Vimperk zadat veřejnou zakázku na stavební práce Rekonstrukce části budovy č.p. 199 pro potřeby Městské policie na st.p.č. 1830/5 a pozemku parc.č. 1830/2 v k.ú. Vimperk, obec Vimperk jejíž předpokládaná hodnota je ,00 Kč bez DPH ( ,00 Kč včetně DPH) a dále jmenuje hodnotící komisi ve složení: členové komise: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Zdeněk Ženíšek, Pavel Dub, náhradníci: Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Václav Kokštein, Pavel Kavlík, Alena Szabová, Miroslav Procházka. Usnesení č. 9 Rada města rozhodla v souladu s čl. VI odst. 3/ Pravidel upravující otázky související s nájmem bytů a zajišťování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Města Vimperk uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 v ulici Mírová čp. 430 ve Vimperku, 4+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od do za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Usnesení č. 10 Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 12 v ulici Svornosti čp. 81 ve Vimperku, garsoniéra. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od do Nájemné je stanoveno ve výši v místě a čase obvyklém. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy. Usnesení č. 11 Rada města rozhodla neprodloužit nájemní vztah k bytu v ulici Luční čp. 499 ve Vimperku z důvodů přetrvávajících dluhů na nájemném a vyzývá nájemnici k vyklizení a předání bytu nejpozději do Pokud nedojde v uvedeném termínu k předání bytu nájemnicí, podá Město Vimperk žalobu na vyklizení uvedeného bytu.

3 Usnesení č. 12 Rada města rozhodla neprodloužit nájemní vztah k bytu v ulici Pasovská čp. 151 ve Vimperku, z důvodů přetrvávajících dluhů na nájemném a vyzývá nájemce k vyklizení a předání bytu nejpozději o Pokud nedojde v uvedeném termínu k předání bytu nájemcem, podá Město Vimperk žalobu na vyklizení uvedeného bytu. Usnesení č. 13 Rada města rozhodla neprodloužit nájemní vztah k bytu ve Výškovicích čp. 17 a vyzývá nájemce k vyklizení a předání bytu nejpozději o Pokud nedojde v uvedeném termínu k předání bytu nájemcem, podá Město Vimperk žalobu na vyklizení uvedeného bytu. Usnesení č. 14 Rada města rozhodla neprodloužit nájemní vztah k bytu v ulici Krátká čp. 207 ve Vimperku, z důvodů přetrvávajících dluhů na nájemném a vyzývá nájemnici k vyklizení a předání bytu nejpozději o Pokud nedojde v uvedeném termínu k předání bytu nájemcem, podá Město Vimperk žalobu na vyklizení uvedeného bytu. Usnesení č. 15 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 7 v ulici SNP čp. 461 ve Vimperku, do Usnesení č. 16 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 3 v ulici Pasovská čp. 151 ve Vimperku, do Usnesení č. 17 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 10 v ulici Pasovská čp. 151 ve Vimperku, do za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě. Usnesení č. 18 Rada města souhlasí v souladu s 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 16 v ulici Mírová čp. 434, Vimperk, a to na dobu určitou s platností od do za podmínky dodržení výše nájemného stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení nájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města. Usnesení č. 19 Rada města na základě vyjádření MěSD, s.r.o. Vimperk, na vybudování sprchového koutu v bytě č. 6 v ulici Mírová čp. 425, Vimperk, částkou 7 500,- Kč (částka rovnající ceně nové vany).

4 Usnesení č. 20 Rada města souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor č. 304 v ulici 1. máje čp. 3 ve Vimperku, o celkové výměře 60,48 m2 s Daňovou a účetní kanceláří Vaněk a Zimmermann v.o.s., Vodňanská 7, Prachatice, dohodou, ke dni Usnesení č. 21 Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory č. 304 o celkové výměře 60,48 v čp. 3 v ulici 1. máje ve Vimperku za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 530,60 Kč za 1m 2 /rok, nebytových prostor skladových ve výši 424,04 Kč za 1m 2 /rok. Nájemné bude zvýšeno počínaje rokem 2009 o míru inflace. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky složení zálohy na nájemném ve výši 3 měsíčních nájmů před podpisem nájemní smlouvy k nebytových prostorům. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce. Usnesení č. 22 Rada města souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor č. 319 v ulici 1. máje čp. 74 ve Vimperku, o celkové výměře 12 m 2 dohodou, ke dni Usnesení č. 23 Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory č. 319 o celkové výměře 12 v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 489,28 Kč za 1m 2 /rok, nebytových prostor skladových ve výši 391,43 Kč za 1m 2 /rok. Nájemné bude zvýšeno počínaje rokem 2009 o míru inflace. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky složení zálohy na nájemném ve výši 3 měsíčních nájmů před podpisem nájemní smlouvy k nebytových prostorům. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce. Usnesení č. 24 Rada města revokuje své usnesení č ze zasedání rady města dne , kterým rozhodla pronajmout manipulační plochu část parcely KN č. 2522/60 o výměře 400 m 2, za účelem provádění výcviku autoškoly, z důvodu nezájmu žadatele. Usnesení č. 25 Rada města rozhodla zveřejnit pronájem bytu č. 6 v ulici Svornosti čp. 42 ve Vimperku v místě a čase obvyklém.

5 Usnesení č. 26 Rada města schvaluje zveřejnění záměru směny částí parcel vedených u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk, na listu vlastnictví č pro Město Vimperk, tam označených jako parcely zjednodušené evidence PK č. 1129/1 díl 1, 1129/4 a 1129/3 díl 1, dle geometrického plánu č /2008 zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice v prosinci 2008, nově vytvořenou parcelu parc.č. 1824/3 o výměře 1912 m 2, za parcely vedené u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk, na listu vlastnictví č v 3/8 podílovém spoluvlastnictví tam označené jako parcely vedené ve zjednodušené evidenci jako PK č. 1133/ 2 díl 1, 1133/3 díl 1, 1150 díl 1, 1150 díl 2, 1151 díl 2, 1151 díl 3 a dále za parcely vedené u téhož katastrálního pracoviště v k.ú. Vimperk na listu vlastnictví č v 3/8 podílovém spoluvlastnictví, pro tam označené jako parcely vedené ve zjednodušené evidenci jako PK č. 1133/2 díl 2 a 1133/3 díl 2. Obě strany směny ponesou ½ nákladů za zaměření, ocenění pozemků a náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště ve výši celkem 7.069,- Kč a rovněž ½ daně z převodu nemovitostí. Usnesení č. 27 Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen pro uložení nového vedení veřejné telekomunikační sítě v rámci stavby Vimperk PCE, Zámek Hrubý, KR, do pozemku parcely KN č. 331 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk na LV č , podle přiloženého snímku katastrální mapy, se společností Telefónica O2 Czech Republic a.s., se sídlem v Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, za předpokladu dodržení podmínek stanovených odborem investic a údržby MěÚ Vimperk. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Usnesení č. 28 Rada města, v zastoupení vlastníka pozemků, souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen pro uložení nového vedení veřejné telekomunikační sítě v rámci stavby Vimperk (PCH), Steinbrenerova 7 Tipsport, KR, do pozemků parcel KN č. 73 a 2634 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk na LV č , podle přiloženého snímku katastrální mapy, se společností Telefónica O2 Czech Republic a.s., se sídlem v Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, za předpokladu dodržení podmínek stanovených odborem investic a údržby MěÚ Vimperk. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Usnesení č. 29 Rada města souhlasí s ukončením pronájmu pozemků KN č. 491/1, PK č. 491, 492, 494 a 495 v k.ú. Výškovice u Vimperka, dle nájemních smluv č /07 ze dne a č /07 ze dne , dohodou k

6 Usnesení č. 30 Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Výškovice u Vimperka, na LV č , označených jako parcely KN č. 491/1 o výměře m 2, PK č. 491 o výměře 3220 m 2, PK č. 492 o výměře 1240 m 2, PK č. 493 o výměře 555 m 2, PK č. 494 o výměře 4320 m 2, PK č. 495 o výměře 888 m 2 a PK č. 776 díl 2 o výměře 737 m 2, za účelem zemědělské činnosti. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od se tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši minimálně 0,30 Kč/m 2 /rok. Usnesení č. 31 Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Výškovice u Vimperka, na LV č , označených jako parcely KN č. 701 o výměře 7856 m 2, PK č. 408/1 o výměře 3718 m 2, PK č. 408/2 o výměře 536 m 2 pro jejich zemědělské využívání. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od se tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši minimálně 0,10 Kč/m 2 /rok. Usnesení č. 32 Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č /06 ze dne se SKI KLUBEM ŠUMAVA, se sídlem 1. máje 182, Vimperk, kterým dojde k rozšíření předmětu nájmu o parcely KN č o výměře 7288 m 2, KN č o výměře 1304 m 2, KN č. 1807/9 o výměře 5069 m 2, PK č díl 1 o výměře 109 m 2, PK č. 1278/2 o výměře 20 m 2 a PK č. 1278/3 o výměře 56 m 2 v k.ú. Vimperk. Usnesení č. 33 Rada města rozhodla odstoupit od nájemní smlouvy na pronájem zahrádky v lokalitě Zahradní ul. ve Vimperku na části parcely KN č. 1725/12 v k.ú. Vimperk o výměře 1200 m 2 s platností k , protože přes opakované upomínání nájemce svůj dluh na nájemném neuhradil. Usnesení č. 34 Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č pro Město Vimperk, označeného jako parcela KN č. 1725/12, její část o výměře 1200 m 2. Pozemek bude užíván pro zahrádkaření a nesmí být na něm umísťovány žádné stavby. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od s výpovědní lhůtou tří měsíců. Nájemné bude ve výši 2,- Kč/m 2 /rok.

7 Usnesení č. 35 Rada města rozhodla uzavřít Rámcovou smlouvu o zprostředkování dle předloženého návrhu se společností A-City spol. s.r.o., se sídlem Hybešova 224/13, Brno, jejímž předmětem je zprostředkování prodeje některého nepotřebného nemovitého majetku. Usnesení č. 36 Rada města odvolává Ing. Janu Schererovou z funkce členky správní rady pro nakládání se sociálním fondem zaměstnavatele ke dni z důvodu odchodu jmenované na mateřskou dovolenou. Usnesení č. 37 Rada města jmenuje Veroniku Čermákovou BBS. do funkce členky správní rady pro nakládání se sociálním fondem zaměstnavatele s platností od Usnesení č. 38 Rada města schvaluje Zásady pro použití sociálního fondu Městského úřadu Vimperk na rok 2009 podle předloženého návrhu s platností od Usnesení č. 39 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu č. 26 o svozu a odstraňování komunálního odpadu mezi Městem Vimperk, se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, zastoupeným na základě plné moci Radimem Kučerou Technické služby, Boubínská 223, Vimperk a Městem Vimperk, se sídlem Steinbrenerova 6, Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Usnesení č. 40 Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o svozu a likvidaci tříděného odpadu (skla) mezi Městem Vimperk, se sídlem Steinbrenerova 6, Vimperk a firmou AMT s.r.o. Příbram, se sídlem U Nikolajky 382, Praha 5 Smíchov, zastoupené jednatelem společnosti panem Stanislavem Cimburkem, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jeho podpisem.

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ: 1/4/2014 : Žádost Diama s.p., OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro svého

USNESENÍ: 1/4/2014 : Žádost Diama s.p., OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro svého M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 4 / 2014 konané dne 25.3.2014 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

U s n e s e n í. 642/11 Evropský projekt TACTICS. 643/11 Rozpočtové opatření odboru dopravy

U s n e s e n í. 642/11 Evropský projekt TACTICS. 643/11 Rozpočtové opatření odboru dopravy Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem U s n e s e n í 28. jednání Rady města Ústí nad Labem konaného dne 24. listopadu 2011 Usnesení č. 642/11 671/11 ================================================================

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více