DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1"

Transkript

1 DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 Václav GIRSA, Jana STRNADOVÁ 1 2 Skalní hrad Vald tejn, vypínající se pfies koruny stromû nad údolní nivou na hranû rozeklaného pískovcového masivu hruboskalského skalního mûsta poblíï Turnova, se fiadí mezi nejstar í hradní sídla âeského ráje. Byl zaloïen rodem MarkvarticÛ v poslední tfietinû 13. století a vybudován na tfiech oddûlen ch pískovcov ch útvarech. Typologicky zajímav hrad (podle Franti ka Gabriela a Petra Macka se pûvodnû trojdíln hrad pozdûji rozdûlil na dvû samostatné hradní jednotky), charakteristick sloïit m a dosud ne zcela poznan m stavebním v vojem, byl jiï v roce 1582 zmiàován jako zfiícenina. V souvislosti se zfiízením poustevny v areálu zfiíceniny byly ve 20. letech 18. století postaveny dva kamenné mosty, umoïàující pohodln pfiístup z hfiebenové cesty a propojení s prostfiedním skalním útvarem, kde byla vybudována kaple sv. Jana Nepomuckého. Romantická zfiícenina, doplnûná barokními stavbami a zasazená v malebném pfiírodním rámci, se na poãátku 19. století stala pfiedmûtem zájmu nov ch majitelû rodu LexÛ z Aehrenthalu. Z iniciativy Aloise Lexy z Aehrenthalu do lo v letech k v razn m promûnám zfiíceniny. Gotizující stavbou takzvané konírny do lo k pfiemostûní prûrvy mezi druh m a tfietím skalním blokem a k zpfiístupnûní nejstar í ãásti hradu. Zde byl na plo inû skalní vyv eniny s vyuïitím zbytkû gotické zástavby vybudován takzvan Nov palác. Vstup do areálu byl vymezen v místû vyústûní kamenného mostu vstupní branou se symetrick mi kfiídly koãároven. Mezi v znamné aehrenthalské stavební poãiny patfií klasicistní úpravy kaple sv. Jana Nepomuckého a kaple sv. Jana Kfititele a pfiedev ím pak novostavba v letního hostince, vybudovaného na druhém skalním bloku v místû men ího objektu barokní poustevny. 2 Hrad Vald tejn je od roku 1959 ve správû a od 90. let minulého století v majetku mûsta Turnova, které zejména v posledních letech vûnuje znaãné prostfiedky na záchranu a obnovu této malebné, turisticky trvale pfiitaïlivé památky, situované v romantickém prostfiedí âeského ráje. Roku 1999 byla díky iniciativû mûsta Turnov zpracována koncepce záchrany a rehabilitace hradu, na jejímï základû byly zahájeny postupné opravy i nároãnûj í záchranné práce. 3 Celkové obnovû b valého v letního hostince, která probûhla v letech , je vûnován tento pfiíspûvek. Obr. 1. Hrad Vald tejn (okres Semily), klasicistní dûm, hlavní pohled na objekt pfied obnovou z prostranství prvního skalního bloku. Nesourodost zástavby dokumentuje pouïití nevhodné krytiny na budovû hostince (plechové ablony) i kapli sv. Jana Nepomuckého v pozadí (bonsk indel). (Foto L. Bezdûk, 2000) Obr. 2. Hrad Vald tejn (okres Semily), klasicistní dûm, venkovní sezení v letní restaurace pfied nezastavûn m v chodním prûãelím domu a se star í zástavbou nádvofií pfied zbouráním, stfiecha je dosud kryta bobrovkami. (Foto archiv NPÚ, 1957) 1 Vûnováno panu Ladislavu Kouckému, kter je od roku 1981 kastelánem a v born m prûvodcem hradu. Vûfiíme, Ïe bude je tû dlouho pûsobit jako skvûl prûvodce na hradû, o nûjï se zaslouïil. 2 Podrobnûji o stavebnû-historickém v voji hradu a jeho historii viz pfiedev ím P. MACEK, O. NOVOSADOVÁ: Vald tejn, stavebnû historick prûzkum hradu, SÚRPMO, 1988, nepublikovan strojopis. DÛleÏité informace o novodobé historii hradu jsme ãerpali ze závûreãné práce absolventky pomaturitního studia památkové péãe Andrey Koucké (2005, nepublikovan strojopis). 3 Václav GIRSA: Informace o opravách hradu Vald tejna, in: Zprávy památkové péãe 61, 2001, ã

2 3 Jednopatrová klasicistní budova, slohovû vytfiíbené architektury na pûdorysu lichobûïníku, byla vyzdviïena na místû star í barokní zástavby. Objekt plnû vyuïívá vymezen prostor vrcholové plo iny západního v bûhu skalního suku. Na tfiech stranách je budova zaloïena pfiímo na okraji strm ch stûn pískovcového útvaru, v chodní prûãelí uzavírá prostranství pfied kaplí sv. Jana Nepomuckého. V jihov chodním nároïí, s pfiím m napojením na kamenn most, byl situován rohov prûjezd umoïàující jak pfiím pfiístup do objektu, tak prûchod z prostranství prvního skalního bloku na plo inu druhého masivu, jemuï dominuje centrální stavba kaple sv. Jana Nepomuckého. Dispozice pfiízemí (podéln dvoutrakt) byla vyuïívána od poãátku jako v letní restaurace (hostinská místnost, kuchynû a sklad). Podstatnou ãást prvního patra zaujímal pûvodnû velk hostinsk -spoleãensk sál, osvûtlen velk mi okny ze dvou stran, které na sever poskytovaly fascinující dálkové v hledy do krajiny âeského ráje pod Kozákovem. Od doby vzniku bylo pûvodní vnitfiní uspofiádání objektu nûkolikrát upravováno. V roce 1922 do lo k zru ení sálu, klasicistní interiér s v zdobou byl zcela znehodnocen vestavbou dispozice se stfiední chodbou a mal mi místnostmi pro pfiíleïitostné ubytování (nejdfiíve penzion, potom noclehárna). Z provozních dûvodû do lo zároveà ke korekci schodi tû a nástupu do sálu. V 80. letech 20. století byl provoz restaurace zru en a místnosti pfiízemí postupnû adaptovány pro v stavní úãely. Dispozice noclehárny v prvním patfie, jeï mûla velmi utilitární charakter, byla následnû bez vût ích úprav provizornû vyuïívána jako zázemí správy hradu (kanceláfi, ubytování, sklady). Novodobé stavební úpravy vyvolané zchátral m stavem, zejména pak opravy provádûné ve druhé polovinû 20. století, do urãité míry setfiely autentick vzhled památky. To se nepfiíznivû projevilo jak na exteriéru budovy (napfiíklad náhrada pálené krytiny nevzhledn mi mûdûn mi ablonami a zmûna tvaru stfie ních vik fiû), tak v interiérech (pouïití nevhodn ch materiálû pfii obnovû podlah, bílá v malba, vestavba WC a podobnû). Celková zchátralost objektu, fiada statick ch problémû, doïilá inïen rská infrastruktura domu i velmi nevyhovující provozní podmínky byly impulsem k naplánování jeho kompletní obnovy. Koncepce obnovy se nesoustfiedila pouze na promy lení rozsahu a zpûsobu stabilizace stavební podstaty objektu a rekonstrukci jeho technického vybavení. 4 Bylo také nutné reagovat na dlouhodobû zcela nevyhovující provozní podmínky. Vznikla pfiíhodná situace, umoï- Àující sladit pfii plánovan ch úpravách pfiístup k obnovû s odborn mi hledisky památkové péãe. V této souvislosti lo o jedineãnou pfiíleïitost pro rehabilitaci pûvodního prostorového uspofiádání, nebo alespoà jeho v znamn ch ãástí, s moïností zkvalitnûní zpûsobu prezentace památky. V rámci celkové obnovy byla ance odstranit nûkteré nehodnotné úpravy, po- 4 Obr. 3. Hrad Vald tejn (okres Semily), klasicistní dûm, pohled z prostranství pfied kaplí sv. Jana Nepomuckého na v chodní prûãelí domu a dvorní zástavbu pfied úpravami. (Foto L. Bezdûk, 2000) Obr. 4. Hrad Vald tejn (okres Semily), klasicistní dûm, pohled na dûm od severov chodu pfied obnovou s korekcí pfiístavkû. (Foto L. Bezdûk, 2000) 4 Investorem obnovy bylo mûsto Turnov, zastoupené paní místostarostkou (dnes starostkou) PhDr. Hanou Maierovou a René BroÏem, vedoucím odboru kolství, kultury a sportu MûÚ v Turnovû. Studii obnovy klasicistního domu zpracoval GIRSA AT, s. r. o., v prosinci 2000 (autofii Václav Girsa, Miloslav Hanzl, Monika Zemanová). 367

3 5 stupnû navr ené v prûbûhu 20. století. Souãástí zadání byla i potfieba korekce novodobé dvorní zástavby, tvofiené srostlicí nevzhledn ch, fyzicky doïívajících pfiístavkû. V souvislosti s vyhodnocením prûzkumû, po posouzení nezbytného rozsahu stabilizace stavebnû-technického stavu objektu a po zváïení variantních moïností prostorového fie ení bylo rozhodnuto zcela uvolnit dispozici prvního patra a rehabilitovat pûvodní uspofiádání s obnovou velkého spoleãenského sálu. Pfiízemí bylo urãeno pro provoz kanceláfie a bytovou jednotku správy hradu. Nevyhovující hygienické zázemí pro vefiejnost, které zabíralo ãást prostor, bylo z objektu vyãlenûno a v odpovídajícím standardu novû fie eno v rámci korekce dvorní zástavby. Po zpracování projektové dokumentace a v bûru dodavatele stavebních a stavebnû-restaurátorsk ch prací byla v období dvou let provedena celková obnova domu se slavnostním uvedením do provozu 3. kvûtna Jedno ze zásadních a pro vûrohodnost celkového vzhledu památky velmi dûleïit ch rozhodnutí se t kalo návratu k pûvodní pálené krytinû. 6 Novodobá plechová krytina (byè z mûdûn ch ablon) se vãetnû bednûní demontovala a na stfiechu se pfii opravách krovu opût vrátily bobrovky s podmaltovan mi hfiebenáãi. Do lo také k obnovení pûvodních vik fiû ve tvaru volsk ch ok. Klasicistní krov valbové stfiechy s leïatou stolicí a s krátãaty vykazoval po kození vlivem pûsobení dfievokazn ch kûdcû a hnilobou v místech zatékání. ada dodateãn ch zásahû naru ila stabilitu konstrukce. V raznûj í po kození konstrukce krovu bylo zaznamenáno v pozedních partiích, kde byly konstrukãní prvky (pozednice, krokve a vazné trámy) nepfiístupné ãi zabudované ve zdivu. Opravy byly provedeny postupn m vysazením vadn ch ãástí v odpovídajících profilech se svorníkov mi spoji. Vyfiezáním nûkter ch vazn ch trámû na severov chodním nároïí (v dobû dodateãného umístûní zásobníku na uïitkovou vodu do pûdního prostoru) do lo k vyboãení konstrukce a poru ení stability krovu. Pfienesení tlaku na zdivo se projevilo v této partii i poruchou fiímsy a svislou trhlinou na v chodní obvodové stûnû. V rámci tesafisk ch oprav byla naru ená vazba doplnûna. SoubûÏnû s opravami krovu probíhalo statické zaji tûní objektu táhly v rovinû nad stropem prvního patra v podélném i pfiíãném smûru. Po rozebrání podlahy pûdy byly obnaïeny podlahové i stropní trámy. Kontrolou bylo zji tûno, Ïe podstatná ãást zhlaví trámû je silnû naru ena hnilobou. Po kozené partie byly odfiíznuty a prostfiednictvím plátov ch spojû nahrazeny nov m materiálem. Zásadou postupnû Obr. 5. Hrad Vald tejn (okres Semily), klasicistní dûm, v stavní síà v pfiízemí, stav pfied obnovou. (Foto L. Bezdûk, 2000) Obr. 6. Hrad Vald tejn (okres Semily), klasicistní dûm, detail náro- Ïí stfiechy jiïního dvorního pfiístavku pfied zbouráním. (Foto V. Girsa, 2003) 6 368

4 provádûné opravy bylo zachování maxima pûvodních konstrukãních prvkû. Vysazování po kozen ch zhlaví trámû probíhalo tak, aby nebyla poru ena omítka stropû v niï ím podlaïí. Po opravû krovu následovala obnova pûvodní podlahy pûdy opûtovn m sestavením cihelné dlaïby (topinky formátu 20 x 20 cm). Nároãné úpravy se t kaly dispozice prvního patra. Situace pfii v chodní obvodové stûnû byla respektována (vyústûní schodi tû, schodi Èová podesta, rohov salonek) a znovu fie en nástup na pûdu. Rozsáhlej í opravy a hlavní zmûny se t kaly celé zbylé ãásti podlaïí, kde do lo k vybourání vestavûn ch pfiíãek z 20. let 20. století a k uvolnûní pûvodního sálového prostoru sálu. Masivní prkenná podlaha sálu, dodateãnû pfiekrytá krytinou PVC, byla pfii stûnách rozebrána tak, aby bylo moïné zkontrolovat stav trámû stropu nad pfiízemím a zejména jejich zhlaví. Pod touto podlahou byla pfiekvapivû objevena star í, respektive pûvodní dfievûná podlaha sálu. V souvislosti s v znamn m nálezem byla vrchní podlaha demontována v plném rozsahu. PÛvodní podlahu tvofiil ro t masivních trámû s dráïkami, ve kterém byly vloïeny podlahové fo - ny se stfiídav m smûrem kladení, které vytváfiely parketov rastr o velikosti jednoho pole 120 x 120 cm. Rámová konstrukce podlahy byla silnû po kozená, s nekompletními v plnûmi. SondáÏí v zásypu byl zji tûn stav nosn ch stropních trámû nad pfiízemím, jejichï zhlaví vykazovala silné po kození hnilobou a vyïadovala opravu obdobnû jako v pfiípadû stropû nad prvním patrem. Nalezená konstrukce pûvodní podlahy byla po oãíslování demontována tak, aby bylo moïné pfiistoupit k opravû stropních trámû a následnû k obnovû podlahy, pfii níï byla vyuïita ãást pûvodního ro tu i prken. Schodi tû z pfiízemí do prvního patra bylo zachováno v podobû z poãátku 20. století s tím, Ïe doïilé dfievûné stupnû a podstupnice byly znovu vyrobeny formou kopie. V pfiízemí byla pûvodní transparentnost rohového prûjezdu obnovena uvolnûním dodateãné zazdívky ãásti portálu, tedy návratem brány, orientované na prostranství druhého skalního bloku pfied kaplí. Hlavní ãást pfiízemí byla upravena pro kanceláfi a bydlení správce hradu. Do dispozice, s respektováním podstaty pûvodních konstrukcí a vstupû, byla v severním traktu vlo- Ïena pfiedsíà s hygienick m zázemím a v obytné místnosti zfiízen kuchyàsk kout. V celém pfiízemí do lo k odstranûní ve ker ch novodob ch podlah (mramorová, keramická ãi terazzová dlaïba) poloïen ch do betonové mazaniny. Pod podlahou místností byl vybudován vûtrací kanál, zaji Èující cirkulaci vzduchu podél obvodov ch stûn, zaloïen ch bez izolací na pískovcovém masivu. V obytn ch prostorách byla na pol táfie poloïena prkenná podlaha, pfiiãemï bylo zãásti vyuïito i kvalitního star ího fieziva. Pro vydláïdûní pfiedsínû se podafiilo odkoupit star í slinutou dlaïbu s ornamentem bordury (druhotné pouïití dlaïdic z konce 19. století). PrÛjezd byl namísto terazzové dlaïby znovu vydláïdûn z pískovcov ch ploten v úpravû podle zji tûní pûvodního stavu (v rohu prûjezdu do lo po sejmutí betonové dlaïby k odhalení torza pûvodní podlahy z pískovce). Souãástí obnovy domu byly opravy truhláfisk ch v robkû, dvefií a okenních v plní i jejich doplnûní. Star í v plàové dvefie byly zachovány a opraveny. Podle dochovaného originálu byly vyrobeny chybûjící dvoukfiídlové v plàové dvefie vstupu do sálu, osazené kopiemi klasicistního kování a mosazn ch klik se títky. Tyto vzácné detaily se v nûkolika exempláfiích, nekompletní a po kozené, dochovaly na pûvodních dvefiích v prvním patfie. Ostatní dvefie objektu byly opatfieny star mi mosazn mi klikami se títky, nakoupen mi v prûbûhu akce v bazarech. Podle dochovaného star ího vzoru byly vyrobeny nové okenní v plnû. V prûjezdu byla na v chodní stranû do pûvodní situace osazena nová dvoukfiídlá vrata, zhotovená s ãlenûním dle star í fotodokumentace a s vyuïitím detailû originálu vstupních vrat na jiïní stranû prûjezdu, jeï byla restaurována. V návaznosti na v sledky prvotních prûzkumû byly pfii stavebních úpravách získány zajímavé informace o pûvodní barevné úpravû truhláfisk ch prvkû, barevnosti i v tvarném pojetí v malby interiérû. PrÛzkum barevnosti oken a dvefií odhalil pouïití kombinace edé a okrové barvy, pfiiãemï zejména odstín sytého okru (nebo spí e hofiãicovû hnûdé barvy) byl pfiekvapující do té míry, Ïe pro nûkteré úãastníky obnovy se návrat k pûvodnímu vzhledu jevil obtíïnû pfiedstaviteln. PÛvodní barevnost v ak byla respektována, a jak se ukázalo pozdûji, pfii finálních úpravách stûn a interiérové instalaci, s celkem dokonale ladila. Restaurátorsk prûzkum stûn, soustfiedûn nejdfiíve pouze na vybrané prostory, byl v prûbûhu stavby roz ífien prakticky na ve keré interiéry. V pfiízemí, v malé místnosti pfii jihozápadním nároïí se podafiilo odkr t jemnou ablonovou v zdobu na edozeleném podkladu 7 8 Obr. 7. Hrad Vald tejn (okres Semily), klasicistní dûm, detailní pohled na severní dvorní pfiístavek pfied zbouráním. (Foto V. Girsa, 2003) Obr. 8. Hrad Vald tejn (okres Semily), klasicistní dûm, jiïní pfiístavek se vstupem do sklepa, ãásteãnû zazdûná brána (uprostfied) a dodateãn pultov pfiístfie ek, hyzdící v chodní prûãelí domu, stav pfied korekcí. (Foto V. Girsa, 2003) 5 Projekt obnovy vypracoval GIRSA AT, s. r. o., 2001 (autofii Václav Girsa, Jana Forejtová-Strnadová, Miloslav Hanzl). Stavební a stavebnû-restaurátorské práce provádûla na základû v bûrového fiízení firma REOPA, s. r. o., Liberec pana Milo e Tom Û se subdodavateli. 6 Zakr vání stfiech nevhodn m materiálem je typick m jevem let 20. století, kdy se pro naprost nedostatek kvalitní pálené krytiny ve velkém mûfiítku volilo náhradní fie ení s pouïitím trvanlivûj ího dostupného materiálu. Stejná situace byla i na hradû Vald tejn, jak dokládá tato zpráva: budova byla opravovaná v letech Vymûnûna byla krytina z bobrovek, opravena fasáda a pfiepûnována Opravy z tûchto let mûly ov em malou trvanlivost. Zejména stfiechou zatékalo a udrïet ji pouh mi opravami nebylo moïné. Hmota ta ek byla mrazem rozlístkovaná do upin v celé plo e. Krytina byla sàata, stfiecha obednûna a pokryta mûdûn mi ablonami (asi v roce 1987). Byla to tehdy jediná doporuãená trvanlivá krytina (Andrea Koucká, 2005, viz pozn. 2) 369

5 a dekorativní malbu stropu se stfiedovou rozetou, pûvodem z druhé poloviny 19. století. âitelnost nálezû i rozsah v malby umoïnily jejich prezentaci. V malba stropu byla restaurována a ablonová v zdoba stûn provedena formou rekonstrukãního pfiepisu. V ostatních interiérech pfiízemí se dochovaly pfiekr vající se vrstvy zbytkû prosté ãi ablonové v malby v torzálním stavu, pfiiãemï bylo místy obtíïné identifikovat souvztaïnost jednotliv ch motivû a barevn ch vrstev. Nejmlad í, pravdûpodobnû z prvního desetiletí 20. století, byla modrozelená. V návaznosti na konkrétní zji tûní byla provedena náznaková rekonstrukce v malby z konce 19. století. V jednotliv ch místnostech byla v plochách obnovena nejlépe doloïená barevnost (s odli ením odstínû stûn a stropû a oddûlením rozhraní u fabionu linkou) vãetnû doplnûní základních identifikovan ch dekorativních motivû (pásû tvofien ch ablonou). V ude byly podle nálezové situace provedeny malované sokly, pojednané v tmav ím odstínu. 7 V prûjezdu byla obnovena pûvodní situace s úzk mi, tmavû hnûd mi rámeãky, tvofien mi jednoduchou ablonou na okrovém podkladu vãetnû obnovy tmav ího soklu. Na stûnách schodi tû byla realizována rekonstrukce v malby z 20. let 20. století ve dvou odstínech oddûlen ch pásem s florálním motivem. Pfii obnovû nehrálo hlavní roli stáfií nálezû ãi docílení slohové jednoty jednotliv ch místností za kaïdou cenu, urãujícím hlediskem byla komplexnost nálezové situace (zfietelnost nejlépe dochovaného typu v malby), umoïàující restaurování ãi rekonstrukci, místy náznakov pfiepis v zdoby. 8 V prvním patfie byla dle nálezû obnovena barevnost stûn i stropu salonku vãetnû zajímavého dekorativního pásu a soklu. 9 Znaãnû komplikovaná se jevila situace ve velkém sále, kde pfiedbûïn restaurátorsk prûzkum zjistil velmi málo informací o jeho pûvodní v zdobû, neboè podklad byl v minulosti pfied nûkterou z v maleb velmi peãlivû o krabán. Pfii opatrném snímání vrchních, novodob ch hlinkov ch maleb se v ak podafiilo nalézt zbytky pûvodního v tvarného fie ení (svûtlej í tónování stropu s odstupàovan m orámováním stínovan mi linkami, barevnû zv raznûné fie ení fabionu s návaznostmi jak na úpravu stropu, tak stûny, pravidelnû rozãlenûné rámováním s ornamentálními motivy). Nálezy byly peãlivû zdokumentovány a po ovûfiovacím rozkreslení návrhû ve vût ích mûfiítcích, na kter ch se dofie ila nejasná místa, a po schválení vzorkû byla provedena restaurátorská obnova v malby sálu v plném rozsahu. 10 Ve snaze o vûrohodnou obnovu vzhledu interiérû (podlahy, v plàové prvky, v malba) bylo dûleïité, aby se do vybran ch místností vrátila kachlová kamna a byly vytvofieny podmínky pro jejich pouïívání. Nová sloupová kamna byla vystavûna v pfiízemí v kanceláfii i v bytû správce. 11 V prvním patfie byla ve velkém sálu na pûvodní místo osazena funkãní replika mohutn ch klasicistních kachlov ch kamen, v salonku je pfiipraveno místo pro dodateãné osazení historick ch kamen. 12 Kachlová kamna s vytápûním na dfievo umoïàují zlep it tepelnou pohodu místností v pfiechodn ch obdobích a navíc velmi podporují v rámci ve ker ch úprav autentickou atmosféru interiérû. 13 Znaãnû nároãnou opravu vyïadovaly i fasády klasicistního domu. Patrov objekt je posazen na kamenném soklu. U tfií fasád (tedy s v jimkou ploché fasády západní) je pfiízemní ãást ãlenûna plastickou pásovou rustikou v omítce s vloïen mi pûlkruhov mi okny. V razn horizontální pfiedûl tvofií mohutná kamenná fiímsa nad pfiízemím. Horní ãást prûãelí je plochá, rozãlenûná pouze vysok mi pûlkruhov mi okny v mûlk ch nikách. V místech nasazení záklenkû oken probíhá kamenn architráv s plochou profilací. Archivolty oken tvofií profilovaná kamenná ostûní, jejichï volutové klenáky jsou pfiimknuty k subtilnímu omítkovému pásu pod korunní fiímsou, která je téï provedena z opracovaného kamene. Silnû po kozené a v minulosti opakovanû opravované omítky (pfiírodní tuk s pfiepûnovan m povrchem) evidentnû nebyly pûvodní. Kamenné ãlánky, byè om elé a lokálnû po kozené, nenesly stopy Ïádn ch nátûrû. Základním úkolem prûzkumu byla identifikace pûvodního vzhledu památky, pfiiãemï nejúplnûj í informace byly získány aï po vybudování le ení. Podrobnou obhlídkou v ech ploch byla potvrzena nepûvodnost omítek a zejména jejich patn stav (nastavení cementem, droliv povrch, odpojení omítkov ch vrstev od podkladu). Malé zbytky autentick ch omítek, které se následnû staly vzorem pro jejich obnovu, se podafiilo nalézt na západní fasádû. Jednalo se o vápennou omítku pfiírodního okrového odstínu, utahovanou dfievem a prezentovanou bez nátûru, v níï byl jako plnivo pouïit místní jemn písek. 14 Podrobn prûzkum rovnûï potvrdil, Ïe ve keré kamenické prvky, vyrobené opracováním mûkkého pískov Obr. 9. Hrad Vald tejn (okres Semily), klasicistní dûm po obnovû, celkov pohled ze severov chodu. (Foto V. krabánek, 2004) Obr. 10. Hrad Vald tejn (okres Semily), klasicistní dûm po obnovû, pohled z prostranství pfied kaplí sv. Jana Nepomuckého na v chodní prûãelí domu s novou dvorní zástavbou. (Foto V. krabánek, 2004) 7 Restaurátorsk prûzkum v malby prvního patra provedli v letech restaurátofii Pavla Vosátková, Petr Pavli tík a Jan Coufal. Po zahájení obnovy byl v letech doplnûn a roz ífien restaurátorsk prûzkum prakticky na cel objekt (restaurátorka Iva Bulífiová). Restaurování v malby podstatné ãásti interiérû (kanceláfi a byt v pfiízemí, velk sál a salonek v prvním patfie) provedli restaurátorka Iva Bulífiová s Tomá em Horou, ktefií jsou pracovníky státního zámku v Sychrovû. 8 Obnovu jednoduché v malby v prûjezdu a na schodi ti provedl Ivan TÛma z Turnova ve spolupráci s Ladislavem Kouck m, jenï vyfiezal ablony. 9 K vûrohodnosti pfiepisu dekorativního pásu pfii v malbû salonku pfiispûl Ladislav Kouck, kter pfied lety peãlivû zaznamenal na pauzu tehdy je tû zcela ãitelné detaily ornamentu. 10 Pfii identifikaci nálezû i pfii ovûfiování a zkou kách reprodukce pûvodní v malby sálu úãinnû spolupracoval Pavel Jerie, kter sv mi velk mi zku enostmi pfiispûl k vûrohodnosti v sledku. 11 Dvoje sloupová kamna v pfiízemí domu vybudoval podle návrhu GIRSA AT, s. r. o., kamnáfi Jifií Hájíãek ze Svitav. 12 Velmi nároãnou v robu klasicistních sloupov ch kamen (vãetnû zhotovení v ech atypick ch kachlû a dekorativních doplàkû) realizoval Ing. Petr Volf z Nového Stra ecí. Cenné konzultace poskytli Kvûta KfiíÏová, Naìa KubÛ a Pavel Jerie. 370

6 Obr. 11. Hrad Vald tejn (okres Semily), klasicistní dûm, interiér kanceláfie v pfiízemí po obnovû. (Foto L. Bezdûk, 2003) Obr. 12. Hrad Vald tejn (okres Semily), klasicistní dûm, detail vrat obnovené brány s napojením dvorní zástavby. (Foto V. Girsa, 2005) 13 Vytápûní domu jako celku je fie eno elektrick mi akumulaãními kamny. Vybavení funkãními kachlov mi kamny v ak bylo vítáno s ohledem k nevyãerpateln m zdrojûm dfieva v okolí, coï v dan ch podmínkách pfiispívá téï k energetické úspornosti. 14 Mikroskopické vy etfiení vnûj ích omítek bylo provedeno pfied zahájením obnovy (Petr Mafiík, 2001) a doplnûno po vybudování le- ení (Dagmar Michoinová, 2002). 15 Omítky byly pfiipravovány na stavbû s vyuïitím pískû z místních zdrojû. Jako pojivo slouïilo kvalitní uleïelé vzdu né vápno s urãenou pfiísadou bílého cementu. Nejdfiíve byly provedeny jádrové omítky. Docílení odpovídajícího odstínu tukové omítky bylo zaji tûno v bûrem vhodného plniva. Pfied zahájením prací byl vzhled vysu eného vzorku porovnán se sejmut m vzorkem pûvodního materiálu. Vrchní tuková omítka byla utahována dfievem. Pfii finální úpravû bylo nezbytné, vzhledem k nemoïnosti dodateãnû korigovat povrch, postupovat v ohraniãen ch úsecích a nepfieru ovat práci. Îe se jednalo o nároãn úkol, dokládá poãáteãní nezdar a problémy s docílením poïadovan ch parametrû úpravy. Omítky na nevydafien ch úsecích bylo nutné osekat a ãást se musela provést znovu. Kvalita v sledku je závislá na zku enosti fiemeslníkû, je podmínûna dlouhodobou praxí získan mi dovednostmi, které se v ak v mnoha pfiípadech postupnû vytrácejí ce, byly pûvodní, ponechané zjevnû jiï od poãátku bez nátûrû a nevykazující Ïádné dodateãné povrchové úpravy. Teple okrov odstín pouïité horniny korespondoval s barevností omítky, neboè druh v chozí horniny, z níï pocházel písek, byl identick s materiálem kamenick ch prvkû. Opracovan pískovec je základní souãástí v razov ch prostfiedkû v ech romantick ch staveb v areálu hradu. PouÏití kombinace kamene a omítky v pfiírodních odstínech spoluurãuje svébytn v raz architektury, harmonicky zasazené do prostfiedí bizarních skalních útvarû. Kamenické ãlánky, které se uplatàují na klasicistních fasádách, byly restaurovány s minimálními opravn mi zásahy (dílãí doplàování umûl m kamenem v místû lokálních destrukcí, redukovan rozsah vysazování). Omítky na v ech fasádách byly obnoveny v plném rozsahu s pouïitím místního písku a s povrchem pouze utaïen m dfievem dle vyhodnocení nálezové situace. 15 V rámci úprav partie nádvofií pfii v chodním prûãelí domu bylo zapotfiebí odstranit velmi nevzhledné novodobé pfiístavky a stfií ky pfiimknuté k fasádû, navíc znaãnû chatrné. Pfiefie ení této ãásti bylo vyvoláno nejen hledisky technick mi a estetick mi, ale pfiedev ím provozními. Jednoduchá pfiízemní zástavba (pfiístfie ek pro sezení s ochranou proti povûtrnosti, kolny) spojená s ohradní zdí, a to jak na stranû jiïní, tak na stranû severní, zde existovala bezpochyby jiï od poãátku provozu v letního hostince, tedy v 19. století. To dokládají stopy úprav skalního v chozu a star í fotografie. Do doby obnovy dochovaná veranda na severní stranû a kolny na protilehlé stranû vãetnû spojovacího pfiístfie ku pocházely z roku Nová dfievûná pfiízemní zástavba, v detailním fie ení inspirovaná typem star í zaniklé úpra- 371

7 13 vy, byla navrïena podél severní ohradní zdi a na severní stûnû tak, aby se pohledovû znovu uplatnilo v chodní prûãelí klasicistního domu a bylo reálné obnovit vstupní bránu s vraty. DÛleÏitou souãástí nové zástavby bylo obnovení verandy (tedy spí e krytého pfiístfie ku pro náv tûvníky) a pfiesunutí hygienického zázemí pro náv tûvníky zevnitfi dispozice domu. Projektem navrïené fie ení se v prûbûhu stavby korigovalo s ohledem na v znamn nález stfiedovûké zásobnice na obilí, odkryté pod podlahou kolny pfii severov chodním nároïí objektu. Hlubok prostor, vytesan ve skalním bloku, byl v souvislosti s vyhodnocením nálezové situace archeology vyãi tûn. Po nezbytn ch opravách základû hlavní budovy, vybíhajících z po kozeného klenutého pasu pfiímo nad skalní prûrvou ve stûnû obilnice, byl otvor zakryt kovanou mfiíïí tak, aby bylo moïné nález prezentovat v podlaze obnovené verandy. 16 Nová dvorní zástavba, byè není pfiesnou reprodukcí doloïeného historického stavu, byla koncipována v tradiãním pojetí a tvarosloví, bez ambicí zv razàovat nov pûvod a za kaïdou cenu upoutávat pozornost náv tûvníkû. DÛraz byl kladen pfiedev ím na soulad s prostfiedím, docílen lapidárními hmotami, pouïitím tradiãních materiálû a ãist mi detaily. 17 Po odstranûní zbytkû novodob ch dlaïeb, betonov ch povrchû a cementov ch v ronû z doby statického zaji tûní podloïí kaple sv. Jana Nepomuckého v letech 20. století byla v rámci úpravy nádvofií podle nálezové situace doplnûna ãást pískovcové dlaïby a zbytek o lapaného povrchu pískovcové plo iny ponechán bez vylep ování v dochovaném stavu jako nedílná souãást malebného pfiírodního prostfiedí. 18 Závûreãná etapa rehabilitace zahrnovala kompletaci vnitfiního vybavení a pfiedev ím interiérové úpravy prvního patra. V rámci finální úpravy velkého sálu a pfiilehlého salonku (v úzké souãinnosti mûsta Turnova, Národního památkového ústavu, správy hradu a projektanta) byly oba prostory obohaceny památkovou interiérovou instalací s uplatnûním aehrenthalsk ch sbírkov ch exponátû formou zápûjãek a dal ích prvkû slohového vybavení. 19 V návaznosti na provedené restaurátorské práce byla v sále osazena zmiàovaná kachlová kamna, v nikách západní stûny doplnûny prosklené vitríny, 20 vyrobena kopie dfievûného klasicistního lustru a garn Ïí. 21 V znamnou souãást interiérové instalace tvofií citlivû sladûn soubor aehrenthalsk ch portrétû, grafik a dobov ch pfiedmûtû. Nákupem nábytku, historick ch svítidel, kování a dal ích pfiedmûtû z antikvariátû bylo doplnûno vybavení nejen sálu a salonku, ale i schodi tû a provozních místností v pfiízemí. 22 Proces obnovy domu byl bezpochyby velmi nároãn, a to jak ve fázi pfiípravné, tak realizaãní. 14 Obr. 13. Hrad Vald tejn (okres Semily), klasicistní dûm, velk sál v prvním patfie po celkové rehabilitaci s novou památkovou interiérovou instalací. (Foto V. krabánek, 2004) Obr. 14. Hrad Vald tejn (okres Semily), klasicistní dûm, interiérová instalace salonku v prvním patfie. (Foto V. Girsa, 2005) 372

8 Obr. 15. Hrad Vald tejn (okres Semily), klasicistní dûm po obnovû, pohled z jihozápadu. (Foto V. krabánek, 2004) Obr. 16. Hrad Vald tejn (okres Semily), celková situace hradního areálu, kresba. (GIRSA AT, 2005) 16 Odkrytí hlubokého zvonovitého prostoru vytesaného v prûrvách skalního útvaru pod severov chodním nároïím domu patfií mezi mimofiádnû v znamné nálezy. Jedná se bezpochyby o stfiedovûkou zásobnici na obilí, jejíï existence v území druhého skalního bloku je dal ím dokladem o rozdûlení hradu (pûvodnû trojhradí) na dva samostatné útvary. Archeologick dohled pfii práci zaji Èoval PhDr. Jan Prostfiedník, Ph.D., z Muzea âeského ráje v Turnovû. 17 Novotvar v historickém prostfiedí, respektive v pfiímém dotyku s památkou je stále velmi diskutovan m problémem. V dobû, kdy obecnû stále pfievládá schematick názor, Ïe kaïdá, tedy i dne ní doba se bezpodmíneãnû musí zapsat do tváfie na ich památek, a to zpûsobem zpravidla zcela viditeln m, programovû rozpoznateln m, s kontrastním pfiifiazením nové vrstvy, se zuïuje okruh tûch památek, jejichï vzhled zûstává stále nemûnn. Bytostnû jsme pfiesvûdãeni, Ïe milieu památky i její hmotná podstata mohou b t zachovány a postupem ãasu v znamovû umocàovány pouze v tûch pfiípadech, podafií-li se památku uchovat bez vnucení oné kontrastní soudobé vrstvy, obzvlá tû je-li to zbyteãné. TûÏko si dovedeme pfiedstavit, hlavnû v tak pûsobivém pfiírodním prostfiedí, které více neï spoluvytváfií milieu vald tejnské, ambiciózní novostavbu s modernistick mi detaily i novodob mi materiály, pravdivû signalizující vznik pfiístavkû mezi 15. listopadem 2003 a 15. dubnem Nové stavby tradiãních tvarû, sestavené z tesafiské konstrukce, místy pfiiznané, místy s pfiekládan m prkenn m obkladem ãi klasick m dûlením prosklení, byly úmyslnû koncipovány tak, aby nepouãen náv tûvník nepoznal, Ïe se nûco podstatného v posledním desetiletí na nádvofií zmûnilo. Ambicí návrhu byla nevtíravost, splynutí s okolím. To je podtrïeno nejen vlastním fie- ením, ale pouïit mi materiály, a tedy i zakrytím stfiech (alespoà z pohledovû exponované strany nádvofií) star mi bobrovkami. Nenápadnost, ale solidnost provedení a samozfiejmost zapojení novostaveb je podle na eho soudu i urãitou jistotou, Ïe snad v dohledné dobû nûkde nevyklíãí nutkání drobné stavby znovu pfiefie it ãi zcela odstranit. 18 Po odstranûní terazzov ch dlaïdic byla v úseku pod sejmut m pfiístfie kem obnaïena pûvodní situace se starou pískovcovou dlaïbou, jejíï ãást byla po pfietfiídûní a doplnûní znovu vyuïita pfii úpravû povrchu nádvofií. Jednalo se o stejn typ dlaïby jako v prûjezdu. 19 Autorkou citlivé památkové interiérové instalace prvního patra je PhDr. Naìa KubÛ. Zajistila v pûjãky exponátû, podílela se na urãování vhodného nábytku pfii nákupech v antikvariátech, koncipovala rozmístûní exponátû, fie ila vybavení doplàkov ch prvkû vãetnû kobercû a závûsû. ZároveÀ se sv m t mem osobnû provádûla podstatnou ãást finálních úprav. Za zápûjãky exponátû a spolupráci je nutné podûkovat Národnímu památkovému ústavu (respektive územnímu odbornému pracovi ti stfiedních âech v Praze a územnímu odbornému pracovi ti v Ústí nad Labem), správû státních zámkû Hrub Rohozec, Sychrov a Hofiovice. 20 Pfii prûzkumu omítek na západní stûnû velkého sálu byly nalezeny pod cihelnou plentou symetricky umístûné niky, uvnitfi ãistû omítnuté a pouze vybílené vápnem. Z vyhodnocení situace vypl valo, Ïe v nikách byly pûvodnû zapu tûny dfievûné vitríny, které sv mi rozmûry i symetrick m umístûním korespondovaly s párem vstupních dvefií na protilehlé stranû sálu. Zapu tûné vitríny byly obnoveny s tím, Ïe jejich dvoukfiídlé dvefie, fie ené v tvarové návaznosti na originální vstupní dvefie, byly v horní ãásti v plní proskleny. 21 V robu centrálního dfievûného lustru pro velk sál, restaurování ostatních svítidel získan ch nákupem v bazarech a v robu dal ích interiérov ch doplàkû instalace 15 zajistil restaurátor Pavel Kou ek. Pfiedlohou pro v robu byly lustry z nedávno dokonãené obnovy Nostického paláce v Praze. Cenné konzultace poskytl a detailní fie ení schválil Pavel Jerie. Pasífiská firma Houska a Douda z Bu tûhradu vyrobila dvû vnûj í lucerny, osazené na restaurované kovové konzoly z hradu Vald tejna. 22 Velkou zásluhu na obnovû i na kompletaci vybavení objektu má bezesporu pan Ladislav Kouck. Osobnû vytipovával vhodn nábytek i doplàky pro objekt (nábytek, kování, svítidla a podobnû) pravideln mi náv tûvami v antikvariátech a bazarech, kde zároveà provedl prohlídku a fotodokumentaci vhodn ch pfiedmûtû. V bûr konzultoval vïdy s PhDr. Naìou KubÛ, Mgr. Jaromírem Novotn m, pfiípadnû s PhDr. Kvûtou KfiíÏovou, PhDr. Hanou Maierovou a projektantem, coï vyïadovalo znaãné nároky na ãas s komplikovan m cestováním. Teprve po doporuãení v bûru mobiliáfi zakoupil a zajistil transport na hrad. Velmi dûleïité bylo, Ïe takto získal mobiliáfi nejen pro instalaci velkého sálu, ale i pro zafiízení sluïebního bytu a kanceláfie. Je evidentní, Ïe do restaurovan ch prostor je vïdy vhodnûj í vybavení

9 17 18 V souvislosti s postupem prací bylo nutné reagovat na celou fiadu nov ch zji tûní a peãlivû prom let jednotlivé kroky tak, aby bylo moïné redukovat zásahy do organismu a zodpovûdnû posoudit moïnosti vyuïití nálezû pfii obnovû. DÛleÏitou roli sehrál intenzivní zájem v ech zúãastnûn ch na kvalitním v sledku a soustavná kontrola postupu prací s ãetn m ovûfiováním nejvhodnûj ích variant dílãích operací. Klasicistní dûm je komorní stavba a nemûïe samozfiejmû bezezbytku vyhovût úplnû v em nároãn m provozním poïadavkûm, pfiesto lze konstatovat, Ïe obnovou vznikl esteticky a funkãnû ucelen soubor, jehoï hodnotov potenciál byl nejen zachován, ale i podstatnû umocnûn. Docílení dûstojného stavu památky snad také v hledovû omezí nutkání ãi potfiebu provádût dal í adaptace a dodateãné úpravy. Obnova klasicistního domu s rehabilitací jeho klíãov ch prostorû a s novou památkovou interiérovou instalací podstatn m zpûsobem posílila pfiitaïlivost hradu a kultivovan m zpûsobem obohatila nabídku pro vefiejnost. Obnoven spoleãensk sál po osmdesáti letech zapomnûní opût poskytuje impozantní v hledy do krajiny. Je zapojen do prohlídkové trasy a jako souãást zafiízení mûsta Turnov slouïí rovnûï k pofiádání spoleãensk ch i kulturních akcí. 23 Z hlediska odborného lo o velmi zajímavou akci, neboè obsahovala celou kálu rûzn ch zásahû: stabilizaci stavební podstaty, statické zaji tûní, prostorovou rehabilitaci, úãelovou adaptaci, rekonstrukci, korektivní úpravy, novotvar, restaurování i památkovou instalaci. Pfiíznivé reakce vefiejnosti na v sledky nûkolikaletého spoleãného úsilí jsou pfiíslibem, Ïe se brzy podafií pokraãovat v dal ích etapách záchrann ch prací v areálu hradu Vald tejna, této historicky i pfiírodnû v znamné, stále obdivované, a proto trvale nav tûvované lokality. 24 Obr. 17. Hrad Vald tejn (okres Semily), klasicistní dûm, schematické pûdorysy pfiízemí a prvního patra, stav pfied obnovou, kresba. (GIRSA AT, 2005) Obr. 18. Hrad Vald tejn (okres Semily), klasicistní dûm, schematické pûdorysy pfiízemí a prvního patra, stav po obnovû, kresba. (GIRSA AT, 2005) historick m nábytkem, byè ne lo vïdy o prvky slohovû jednotné ãi pfiedmûty piãkové kvality a ve skvûlém technickém stavu. Z hlediska finanãních nákladû bylo navíc toto fie ení nezfiídka pfiíznivûj í neï pofiizování zcela nového nábytku. V rámci této hektické práce postupnû zajistil pan Kouck nákupem v bazarech i soubor historick ch svítidel (lustrû, nástûnek) prakticky do v ech místností objektu. ByÈ nûkterá svítidla vyïadovala restaurátorsk zásah, byla i tato investice ekonomicky velmi v hodná. Rozmanitost v robkû pûsobí v interiérech velmi pfiíznivû, neboè eliminuje riziko pocitu pfiíli né jednotnosti vybavovan ch místností a nevûrohodné novosti. 23 Pro úspû né zvládnutí nároãné akce, navíc realizované i v prûbûhu dvou zimních období a v letních mûsících bez pfieru ení náv tûvnického provozu, byla velmi dûleïitá souhra a aktivní spolupráce v ech aktérû. PovaÏujeme za nutné podûkovat za spolupráci zejména: PhDr. Hanû Maierové, René BroÏovi, PhDr. Nadû KubÛ, PhDr. Kvûtû KfiíÏové, Pavlu Jeriemu, PhDr. Milo i Kadlecovi, Ladislavu Kouckému, Andree Koucké, Milo i Tom Û, Pavlu Kou kovi, Ivanu Houskovi, Ing. Petru Volfovi a Jifiímu Hájíãkovi. 24 Autofii dûkují za pfiipomínky k textu: Tomá i Durdíkovi, Franti ku Gabrielovi, Kvûtû KfiíÏové, Ladislavu Kouckému, Andree Koucké, Nadû KubÛ a Hanû Maierové. 374

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze

Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze Katefiina UPOVÁ, Zbynûk HE MÁNEK 1 Rok 2002 Archiv Národního technického muzea a jeho po kození pfii povodni JiÏ od zaloïení Národního

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státního okresního archivu Pfierov Pfierov 2012 Sborník Státního okresního archivu Pfierov. Vydal Zemsk archiv v Opavû Státní okresní archiv Pfierov.

Více

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko Evropsk program IUCN Cambridge a Gland V znam rybníkû pro krajinu stfiední Evropy Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko J. Janda, L. Pechar

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY V eobecné pokyny pro pokládku izolaãních prvkû BACHL tecta-pur Tento technick montáïní návod ukazuje na základních detailech pfiíklady pro bezproblémové

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Pfiíroda 22 âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Red List of Threatened Species in the Czech Republic Vertebrates Die Rote Liste der gefährdeten Arten der Tschechischen Republik Der

Více

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

Ornitologická laboratofi PfiF UP, tfi. Svobody 26, CZ-771 46 Olomouc; e-mail: vavrik@prfnw.upol.cz

Ornitologická laboratofi PfiF UP, tfi. Svobody 26, CZ-771 46 Olomouc; e-mail: vavrik@prfnw.upol.cz SYLVIA 37 /2001 K problematice urãování a subspecifické pfiíslu nosti rackû skupiny Larus argentatus vyskytujících se v âeské republice Subspecific status and identification of the gulls of the argentatus

Více