Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou."

Transkript

1 USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. usnesením č. 2013/2596 zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2013/2597 1) provedla vlastní rozpočtová opatření č. 3-8 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2598 v rámci stavby Parkovací plochy v lokalitě ul. Čapkova, ul. Palackého a ul. Sosnová o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění parkovacích ploch, výstavbě dvou vsakovacích galerií, souvisejících sítí a technické infrastruktury parkoviště, na pozemcích parc. č. 2431/1 a parc. č. 2421/4 v katastrálním území Třinec, mezi městem Třinec a Třineckými železárnami, a. s., se sídlem ve městě Třinec, Průmyslová 1000, PSČ , IČ Věcné břemeno se zřídí za jednorázovou úhradu, a to Kč + 10 Kč/1m 2 (cca 617 m 2 ) uvedených pozemků dotčených výstavbou sítí a zařízení technické infrastruktury stavby, včetně ochranného pásma. K této částce bude připočteno DPH ve výši stanovené zákonem. v rámci stavby Parkovací plochy v lokalitě ul. Čapkova, ul. Palackého a ul. Sosnová uzavřít smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2013/02/001/Du na pozemcích parc. č. 2431/1 a parc. č. 2431/4 v katastrálním území Třinec mezi městem Třinec a akciovou společností Třinecké železárny, se sídlem ve městě Třinec, Průmyslová 1000, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 1 (celkem 16)

2 usnesením č. 2013/2599 o rozšíření rozsahu díla projektové dokumentace stavby Parkovací místa - ul. Slezská v Třinci o změně termínu plnění projektové dokumentace Parkovací místa - ul. Slezská v Třinci, a to dokumentace pro územní rozhodnutí do 04/2013, dokumentace pro stavební povolení do 07/2013 a prováděcí dokumentace do 09/2013 3) rozhodla o navýšení ceny projektové dokumentace Parkovací místa - ul. Slezská v Třinci o Kč + DPH ve výši stanovené zákonem, částka bude kryta z rozpočtu odboru investic 4) rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2011/02/119/No ze dne na vypracování projektové dokumentace Parkovací místa ul. Slezská v Třinci mezi městem Třinec a zpracovatelem projektové dokumentace VIAPROJEKT, s. r. o., se sídlem ve městě Ostrava Vítkovice, Na obvodu 1098/41, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2600 o změně rozsahu díla projektové dokumentace stavby Rekonstrukce chodníků v Třinci: ul. Frýdecká, ul. Koperníkova, ul. SNP, ul. 1. máje, ul. Sosnová o změně termínu plnění projektové dokumentace Rekonstrukce chodníků v Třinci: ul. Frýdecká, ul. Koperníkova, ul. SNP, ul. 1. máje, ul. Sosnová, a to dokumentace pro územní rozhodnutí do , dokumentace pro stavební povolení do 4 týdnů od vydání územního rozhodnutí 3) rozhodla o navýšení ceny projektové dokumentace Rekonstrukce chodníků v Třinci: ul. Frýdecká, ul. Koperníkova, ul. SNP, ul. 1. máje, ul. Sosnová o Kč + DPH ve výši stanovené zákonem, částka bude kryta z rozpočtu odboru investic 4) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/196/No ze dne na vypracování projektové dokumentace Rekonstrukce chodníků v Třinci: ul. Frýdecká, ul. Koperníkova, ul. SNP, ul. 1. máje, ul. Sosnová mezi městem Třinec a zpracovatelem projektové dokumentace ATRIS, s. r. o., se sídlem v obci Soběšovice, Soběšovice 270, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2601 o navýšení ceny projektové dokumentace Přestupní terminál Třinec o Kč (bez DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2011/02/140/No ze dne na vypracování projektové dokumentace Přestupní terminál Třinec mezi městem Třinec a projekční firmou Ateliér Velehradský, s. r. o., se sídlem ve městě Brno, Libušino údolí 203/76, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 2 (celkem 16)

3 usnesením č. 2013/2602 1) doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Rozpočet Slezského vodohospodářského svazku na rok 2013 a výhled na rok 2014 a 2015 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2603 v rámci stavby Přestupní terminál Třinec uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/02/003/Li mezi městem Třinec a Lesy České republiky, s. p., se sídlem ve městě Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ , IČ na část pozemku parc. č. 2246/28 v katastrálním území Třinec, a to za úhradu Kč/rok + DPH ve výši stanovené zákonem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2604 v rámci stavby Přestupní terminál Třinec uzavřít smlouvu č. 2013/02/004/Li o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou mezi městem Třinec a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., se sídlem ve městě Ostrava, 28. října 169, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2605 revokovat část usnesení č. 2012/2366 projednávaného na 64. schůzi rady města Třinec konané dne v rámci stavby Víceúčelový objekt Karpentná ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi městem Třinec a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem ve městě Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ , IČ usnesením č. 2013/2606 uzavřít tyto dodatky ke smlouvám o dílo: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2010/01/020/Ha ze dne na Náhradní výsadbu dřevin v Třinci podzim 2010 uzavřené mezi městem Třinec a Ing. Zuzanou Klusovou, Lidická 661, Třinec, IČ , Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2011/01/027/Hl ze dne na Výsadbu dřevin podzim 2011 uzavřené mezi městem Třinec a Ing. Liborem Vavříkem, Hodoňovice 147, Baška, IČ , Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2012/01/008/Hl ze dne na Sadové úpravy kruhového objezdu U větrníku uzavřené mezi městem Třinec a Ing. Liborem Vavříkem, Hodoňovice 147, Baška, IČ , Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2011/01/009/Ha ze dne na Výsadbu dřevin jaro 2011 uzavřené mezi městem Třinec a firmou OK GARDEN, s. r. o., Sládkovičova 1233/21, Praha 4, IČ , ve znění návrhů předložených prostřednictvím příloh č. 1 až 4 přednesu. Strana 3 (celkem 16)

4 usnesením č. 2013/2607 ukončení nájemní smlouvy č. 17/2006 uzavřené mezi příspěvkovou organizací Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třince (STaRS), IČ , jako pronajímatelem a panem Pavlem Raszkou, se sídlem v Bystřici nad Olší, č. p. 215, PSČ , IČ , jako nájemcem, a to výpovědí ze strany nájemce ke dni usnesením č. 2013/2608 organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvkové organizaci, se sídlem v Třinci, ulice Tyrská, č. p. 670, PSČ , IČ , podání žádosti o finanční příspěvek z Nadace OKD pro rok 2013 z dotačního programu Pro zdraví na projekt Dětské hřiště pro zdraví. usnesením č. 2013/2609 prominout poplatky za pronájem kinosálu v budově Městského kina Kosmos Třinec, příspěvkové organizace, dne , Farnímu sboru Slezské církve evangelické a. v., se sídlem v Třinci, ulice Revoluční, č. p. 609, PSČ , IČ , v rámci akce Konference pro muže ve výši Kč včetně DPH 2) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2013/2610 informaci o možnosti vyhlášení konkursních řízení na pracovní místa ředitelů škol zřizovaných městem Třinec. usnesením č. 2013/2611 a) vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace, PSČ , IČ b) zveřejnit text inzerátu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu upraveného dle návrhu rady města 2) pověřila funkcí tajemnice konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvkové organizace, paní Moniku Hojdyszovou, zaměstnance města Třinec, zařazeného do Městského úřadu města Třinec, odbor ŠKaTV 3) pověřila ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, PhDr. Miladu Hejmejovou, místostarostku města, požádat o nominaci členů konkursní komise Strana 4 (celkem 16)

5 4) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2013/2612 sdělení Mgr. Petra Vlka o vzdání se funkce člena komise pro poskytování účelových prostředků pro kulturu a sport pro rok 2013 jmenovat nového člena komise pro poskytování účelových prostředků pro kulturu a sport pro rok 2013, a to Mgr. Ivo Kaletu. usnesením č. 2013/2613 schválit neinvestiční finanční dotaci ve výši Kč panu PhDr. et Mgr. Jiřímu Valentovi, místem podnikání Olomouc, tř. Kosmonautů 7, PSČ , IČ , na dofinancování nákladů na pohonné hmoty na úpravu běžeckých stop v roce 2013 uzavřít smlouvu č. 2013/06/8/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace panu PhDr. et Mgr. Jiřímu Valentovi, místem podnikání Olomouc, tř. Kosmonautů 7, PSČ , IČ , ve výši Kč, na dofinancování nákladů na pohonné hmoty na úpravu běžeckých stop v roce 2013, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) provedla vlastní rozpočtová opatření č. 9 až 10, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2614 zřízení komise pro rozdělení účelových neinvestičních dotací na programy v sociální oblasti z rozpočtu města pro rok ) jmenovala předsedu a členy této komise ve složení dle přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2615 s účinností od Ceníky sociálních a ostatních služeb příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Třinec, a to ve znění návrhu předloženého ředitelkou příspěvkové organizace prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2616 upravený a doplněný pořadník pro přidělení městských bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou Oldřichovice č. p. 783 s účinností od , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 5 (celkem 16)

6 usnesením č. 2013/2617 neudělit výjimku z článku 5, odstavce 1 vnitřní směrnice č. 06/2012 Zásady pro nájem bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou v Oldřichovicích paní I. P., trvalé bydliště Třinec a zároveň jí nepřidělit byt mimo pořadník. usnesením č. 2013/2618 s účinností od Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 04/2012 Statut Klubu seniorů, který je součástí odboru sociálních věcí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2619 uzavřít níže uvedené dodatky ke smlouvám o krátkodobém nájmu nebytových prostor v Klubu seniorů: a) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o krátkodobém nájmu nebytových prostor č. 2012/08/001/St/D2 mezi městem Třinec a občanským sdružením Klub MARIE, se sídlem Dukelská 685, Třinec, IČ , zastoupené paní Marií Adamusovou, předsedkyní sdružení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu b) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o krátkodobém nájmu nebytových prostor č. 2012/08/002/St/D2 mezi městem Třinec a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Třinec, se sídlem Krakovská 1695/21, Praha, IČ , zastoupenou Mgr. Václavem Poláškem, prezidentem organizace, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2620 ukončení nájemního vztahu založeného nájemní smlouvou č. 2009/01/46/Tu ze dne a dodatkem č. 2012/08/003/St/D1 mezi městem Třinec a občanským sdružením TRIJACOD, IČ , Dolní Líštná 324, Třinec, zastoupeným panem Otonem Dyrbuśem, předsedou sdružení, vztahujícího se ke krátkodobému nájmu nebytových prostor v Klubu seniorů, a to dohodou k uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy o krátkodobém nájmu nebytových prostor č. 2013/08/002/Mt ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2621 a) udělit výjimku ze schválených Zásad panu P. B., bytem Třinec, týkající se doložení potvrzení o bezdlužnosti b) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného s dotací na pozemku parc. č. st. 757 v k. ú. Konská a obci Třinec, panu P. B., bytem Třinec c) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/014/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu Strana 6 (celkem 16)

7 a) udělit výjimku ze schválených Zásad paní V. N., bytem Třinec, týkající se doložení potvrzení o bezdlužnosti b) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného s dotací na pozemku parc. č. st. 757 v k. ú. Konská a obci Třinec, paní V. N., bytem Třinec c) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/015/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla v případě nesplnění podmínek Podpory výstavby podporovaných bytů pro rok 2012 výše uvedenými klienty stanovit náhradníky pro přidělení bytů o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postavených s dotací na pozemku parc. č. st. 757 v k. ú. Konská a obci Třinec, a to: 1. paní S. M., bytem Třinec 2. paní I. B., bytem Třinec. usnesením č. 2013/2622 zveřejnit záměr města vypůjčit pozemky parc. č. 992/2, 992/3 a 992/5, orná půda, o celkové výměře m 2 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec ve vlastnictví města Třince, předem určenému zájemci, vlastníkovi sousedních nemovitostí, panu P. J., bytem Smilovice u Třince, k zemědělskému využití, na dobu neurčitou. usnesením č. 2013/2623 zveřejnit záměr města prodat pozemek parc. č. 1365, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře m 2 v k. ú. Nebory a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, předem určenému zájemci, vlastníkovi sousedních nemovitostí, panu J. P., bytem Třinec, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m 2. usnesením č. 2013/2624 a) zveřejnit záměr města prodat pozemek parc. č. 1457/39, zahrada, o výměře 181 m 2 a spoluvlastnický podíl města Třince ve výši id. 1/120 pozemků parc. č. 1457/66, zahrada, o výměře 845 m 2, 1457/67, zahrada, o výměře 162 m 2 a 1460, vodní plocha, vodní nádrž přírodní, o výměře 841 m 2, vše v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, výběrem zájemce obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu ve výši 200 Kč/m 2, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu b) prodloužit záměr pronájmu dle bodu 1 a) usnesení vždy o jeden měsíc, a to za stejných podmínek v případě, že ve stanoveném termínu nebude doručena žádná nabídka. Strana 7 (celkem 16)

8 usnesením č. 2013/2625 a) pronajmout pozemek parc. č. 556/7 o výměře m 2 v k. ú. Dolní Líštná od Lesů České republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ , IČ , pro užívání jako sportoviště, za cenu 1 Kč/m 2 /rok, tj. za Kč/rok, na dobu určitou od do s tím, že tato částka bude Lesy ČR, s.p., navyšována o koeficient inflace b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/31/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2626 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a. s., se sídlem Třinec Staré Město, Průmyslová 1024, PSČ , IČ , spočívající v právu umístění a provozování horkovodu na částech pozemků parc. č. 2241/5, 1516/26, 1516/24, 1516/6, 1516/4 a 1516/2 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60,50 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/038/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2627 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložce venkovního vedení veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 876/11 a 876/12 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví pana M. C., bytem Smilovice u Třince, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci jako SO 444 Přeložka venkovního vedení VO v km 6,900 7,200 umístěna na pozemcích parc. č.876/11 a 876/12 v rozsahu vymezeném v GP č /2012 ze dne , za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckého posudku č. 2012/VB/Neb-033/S.I-11/IN ze dne b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/032/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložce venkovního vedení veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 908/2 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví pana K. C., bytem Třinec, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci jako SO 443 Přeložka venkovního vedení VO v km 6,400 umístěna na pozemku parc. č. 908/2 v rozsahu vymezeném v GP č /2012 ze dne , za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckého posudku č. 2012/VB/Neb-032/S.I-11/IN ze dne b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/033/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu Strana 8 (celkem 16)

9 3) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložce venkovního vedení veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 879/5 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví pana A. P., bytem Třinec, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci jako SO 444 Přeložka venkovního vedení VO v km 6,900 7,200 umístěna na pozemku parc. č. 879/5 v rozsahu vymezeném v GP č /2012 ze dne , za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckého posudku č. 2012/VB/Neb-035/S.I- 11/IN ze dne b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/034/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 4) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložce venkovního vedení veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 333/3 a 341/3 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví pana S. B., bytem Třinec, a paní A. B., bytem Třinec, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci jako SO 442 Přeložka venkovního vedení VO v km 5,800 6,000 umístěna na pozemcích parc. č. 333/3 a 341/3 v rozsahu vymezeném v GP č /2012 ze dne , za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckého posudku č. 2012/VB/Neb-029/S.I-11/IN ze dne b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/035/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 5) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložce venkovního vedení veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 312/11 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví pana B. V., bytem Bojkovice, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci jako SO 442 Přeložka venkovního vedení VO v km 5,800 6,000 umístěna na pozemku parc. č. 312/11 v rozsahu vymezeném v GP č /2012 ze dne , za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckého posudku č. 2012/VB/Neb-028/S.I-11/IN ze dne b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/036/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 6) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložkách venkovního vedení veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 752/2 a 756/4 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví pana J. D., bytem Třinec, a paní H. D., bytem Třinec, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekty označené v projektové dokumentaci jako SO 444 Přeložka venkovního vedení VO v km 6,900 7,200 a SO 445 Přeložka venkovního vedení VO v km 7,200 umístěny na pozemcích parc. č. 752/2 a 756/4 v rozsahu vymezeném v GP č /2012 ze dne , za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckých posudků č. 2012/VB/Neb-042/S.I-11/IN ze dne a č. 2012/VB/Neb-034/S.I-11/IN ze dne b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/037/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 9 (celkem 16)

10 usnesením č. 2013/2628 ukončení smluvního vztahu založeného nájemní smlouvou č. 2009/05/374/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a panem Wojciechem Krzysztofem Jędrszczykem, místem podnikání Třinec, Jablunkovská 416, PSČ , IČ , vztahující se k pronájmu nebytových prostorů v objektu č. p. 643 na ul. Máchově v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, výpovědí ze strany nájemce ke dni zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory v 1. podzemním podlaží v celkové výměře 57,11 m² v objektu č. p. 643 na ul. Máchově v Třinci, postaveném na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, výběrem zájemce obálkovou metodou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla prodloužit záměr pronájmu dle bodu 2) usnesení vždy o jeden měsíc, a to za stejných podmínek v případě, že ve stanoveném termínu nebude doručena žádná nabídka. usnesením č. 2013/2629 přijaté nabídky na pronájem nebytových prostorů v 1. a 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec - Klubu českých turistů, se sídlem Třinec, P.O.BOX 17, PSČ , IČ , na pronájem místnosti č. 14 v 1. nadzemním podlaží, za účelem zřízení skladu za symbolické nájemné ve výši 1 Kč/rok - společnosti STEBLOVÁ, s. r. o., se sídlem Praha západ, Dolní Břežany 182, PSČ , IČ , na pronájem místností č. 5, 7, 10, 11 a 14 v 1. nadzemním podlaží, za účelem zřízení stylového nekuřáckého občerstvení s kanceláří a sklady, za nájemné ve výši Kč/rok - pana M. C., bytem Třinec, na pronájem místnosti č ve 2. nadzemním podlaží za nájemné ve výši Kč/měsíc - sdružení Bunkr, o. s., se sídlem Třinec, Lidická 541, PSČ , IČ , na pronájem místností č. 5 a 7 v 1. nadzemním podlaží a místností č a 2.15 ve 2. nadzemním podlaží za symbolické nájemné ve výši 1 Kč/rok a místnost č ve 2. nadzemním podlaží za nájemné ve výši Kč/m²/rok, za účelem provozování činnosti sdružení - pana Michala Piláta, místem podnikání Třinec, Konská 524, PSČ , IČ , na pronájem místností č a 2.15 ve 2. nadzemním podlaží pro obchod s pěstitelskou technikou a zahradnickými pomůckami včetně skladu, za nájemné ve výši Kč/m²/rok a) pronajmout společnosti STEBLOVÁ, s. r. o., se sídlem Praha západ, Dolní Břežany 182, PSČ , IČ , nebytové prostory v souhrnné výměře 89,72 m², tj. místnosti č. 5 ve výměře 35,84 m², č. 7 ve výměře 20,27 m², č. 10 ve výměře 3,02 m², č. 11 ve výměře 3,03 m² a č. 14 ve výměře 27,56 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za účelem zřízení stylového nekuřáckého občerstvení s kanceláří a sklady, na dobu neurčitou ode dne za dohodnuté nájemné ve výši Kč/rok b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/039/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu Strana 10 (celkem 16)

11 3) rozhodla a) pronajmout sdružení Bunkr, o. s., se sídlem Třinec, Lidická 541, PSČ , IČ , nebytové prostory v souhrnné výměře 65,40.m², tj. místnosti č ve výměře 28,79 m², č ve výměře 22,15 m² a č ve výměře 14,46 m² ve 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za účelem zřízení kanceláří, na dobu neurčitou ode dne za dohodnuté nájemné ve výši symbolické 1 Kč/rok za místnosti č a č a ve výši dle Ceníku za místnost č b) udělit souhlas se zřízením sídla sdružení Bunkr, o. s., se sídlem Třinec, Lidická 541, PSČ , IČ , nově v objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec c) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/040Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu 4) rozhodla a) pronajmout panu Michalovi Pilátovi, místem podnikání Třinec, Konská 524, PSČ , IČ , nebytové prostory v souhrnné výměře 45,99 m², tj. místnosti č ve výměře 27,59 m² a č ve výměře 18,40 m² ve 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za účelem zřízení obchodu s pěstitelskou technikou a zahradnickými pomůckami včetně skladu, na dobu neurčitou ode dne za dohodnuté nájemné ve výši Kč/m²/rok b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/041/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu. usnesením č. 2013/2630 v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí objektu č. p. 541 na ul. Lidické v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 2492/3 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec a) o částečné revokaci usnesení č. 2012/2244 z 60. schůze Rady města Třince ze dne v odst. 2 c) a d), v části data ukončení nájemního vztahu se sdružením Bunkr, o. s., se sídlem Třinec, Lidická 541, PSČ , IČ , a panem Tomášem Wylegalou, místem podnikání Třinec, ul. SNP 394, PSČ , IČ , a to c) z původního znění ke dni nebo výpovědí na nové znění: ke dni d) z původního znění ke dni nebo výpovědí na nové znění: ke dni b) o částečné revokaci usnesení č. 2012/2398 z 64. schůze Rady města Třince ze dne v odst. 1a), v části data přerušení užívání nebytových prostorů s Městskou knihovnou Třinec, příspěvkovou organizací, se sídlem Třinec, Lidická 541, PSČ , IČ , a to z původního znění ode dne na nové znění: ode dne v souvislosti s bodem 1a) tohoto usnesení a) uzavřít dodatek č. 1 k dohodě o ukončení nájmu č. 2012/05/480/Do ze dne uzavřené mezi městem Třinec a panem Tomášem Wylegalou, místem podnikání Třinec, SNP 394, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu b) uzavřít dodatek č. 1 k dohodě o ukončení nájmu č. 2012/05/479/Do ze dne uzavřené mezi městem Třinec a sdružením Bunkr, o. s., se sídlem Třinec, Lidická 541, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 11 (celkem 16)

12 usnesením č. 2013/2631 seznam movitých věcí v objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveném na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, které jsou ve vlastnictví Třinecké společnosti W&W, s. r. o., se sídlem Třinec. ul. Svornosti 1051, PSČ , IČ , a byly touto společností v objektu instalovány v průběhu nájemního vztahu, ve znění přílohy č. 1 přednesu a) odkoupit od Třinecké společnosti W&W, s. r. o., se sídlem Třinec. ul. Svornosti 1051, PSČ , IČ , níže uvedené movité věci umístěné v objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveném na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za navrženou kupní cenu 3 x 3 fázový elektroměr à Kč bez DPH, tj Kč bez DPH 2 x 1 fázový elektroměr à Kč bez DPH, tj Kč bez DPH 1x rozvaděč pro PC à Kč bez DPH, tj Kč bez DPH 1x kuchyňský kout + ohřívač vody + obklady stěny à Kč bez DPH, tj Kč bez DPH 1x elektroinstalace v dílně à Kč bez DPH, tj Kč bez DPH 1x poštovní schránky ve dveřích à Kč bez DPH, tj Kč bez DPH 10x osvětlovací tělesa v kancelářích à 350 Kč bez DPH, tj Kč bez DPH vše za celkovou cenu Kč bez DPH b) uzavřít kupní smlouvu č. 2013/05/044/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2632 nezveřejnit záměr snížení ceny nájmu společnosti PCsupport.cz, s. r. o., se sídlem Třinec, Jablunkovská 110, PSČ , IČ , v souvislosti s pronájmem nebytových prostorů v objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveném na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, založeným nájemní smlouvou č. 2012/05/028/Do ze dne , o 30 % ze současné výše měsíčního nájemného pro období do vyřešení bezproblémového příjezdu k objektu. usnesením č. 2013/2633 přijatou nabídku pana Rostislava Paloncyho, místem podnikání Ropice, Ropice 418, PSČ , IČ , na pronájem 1 m² plochy - stěny nebytového prostoru č. 113 v celkové výměře 40,80 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 360 Třinec Nebory, postaveného na pozemku parc. č. st. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, za účelem umístění reklamní skříňky za cenu dle Ceníku a) pronajmout panu Rostislavu Paloncymu, místem podnikání Ropice, Ropice 418, PSČ , IČ , 1 m² plochy - stěny nebytového prostoru č. 113 v celkové výměře 40,80 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 360 Třinec Nebory, postaveného na pozemku parc. č. st. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, za účelem umístění reklamní skříňky, na dobu neurčitou ode dne za cenu dle Ceníku b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/043/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 12 (celkem 16)

13 usnesením č. 2013/2634 přijatou nabídku po termínu pana Petra Heczka, místem podnikání Erbenova 806/3, PSČ , IČ , na pronájem nebytových prostorů v celkové výměře 48,53 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 360 Třinec Nebory, postaveného na pozemku parc. č. st. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, za účelem skladování malířského nářadí a materiálu, občasný nátěr drobných dřevěných prvků, za cenu ve výši dle Ceníku nepronajmout panu Petru Heczkovi, místem podnikání Erbenova 806/3, PSČ , IČ , nebytové prostory v celkové výměře 48,53 m², tj. místnosti č. 101 ve výměře 27,89 m², č. 103 ve výměře 11,94 m², č. 104 ve výměře 3,26 m², č. 105 ve výměře 1,64 m² a č. 125 ve výměře 3,80 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 360 Třinec Nebory, postaveného na pozemku parc. č. st. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, za účelem skladování malířského nářadí a materiálu, občasného nátěru drobných dřevěných doplňků, za cenu dle Ceníku, na dobu neurčitou ode dne s výpovědní lhůtou 1 měsíc 3) rozhodla a) zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostorů v 1., 2. a ve 3 nadzemním podlaží objektu č. p. 360 Třinec Nebory, postaveného na pozemku parc. č. st. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, výběrem zájemce obálkovou metodou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu b) prodloužit záměr pronájmu dle bodu 3a) usnesení vždy o jeden měsíc, a to za stejných podmínek v případě, že ve stanoveném termínu nebude doručena žádná nabídka. usnesením č. 2013/2635 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+3 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, manž. T. P. a A. P., oba bytem Třinec, za podmínky vrácení stávajícího bytu b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/017/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 0+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st. 825 v k. ú. Konská a obci Třinec, paní I. S., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/018/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Třinec a obci Třinec, paní L. W., bytem Třinec, a to na dobu 6 měsíců b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/019/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 4) rozhodla a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, paní P. T., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/020/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 13 (celkem 16)

14 usnesením č. 2013/2636 přijmout plnou moc pro město Třinec k zastupování vlastníků bytových jednotek a spoluvlastníků společných částí domu č. p. 661 na ul. Lidické v Třinci ke všem jednáním a právním úkonům ve věci nájmu společné části domu č. p. 661 na ul. Lidické v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, umístěné v 1. podzemním podlaží domu a vymezené v části C písm. h) prohlášení vlastníka ze dne jako spojaři s nájemcem Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , IČ , dle nájemní smlouvy č. 1999/05/584/576 ze dne včetně všech dodatků, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2637 uzavřít dodatek č. 1 Licenční smlouvy č. JSDH 016/2012 pro nevýhradní licenci mezi městem Třinec a společností RCS Kladno, s. r. o., se sídlem v Kladně, Mánesova 1772, PSČ , IČ , zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 79821, zastoupenou Ing. Václavem Zdichem, jednatelem společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2638 schválit ceník za zhotovení kopií, prodej parkovacích kotoučů a map města Třinec pro občany ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2639 uzavřít dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě č. 2012/12/016/Ja mezi městem Třinec a společností APB servis realitní, s. r. o., se sídlem v Ostravě, Švabinského 2223/9, PSČ , IČ , zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34444, zastoupenou Andreou Bělíkovou, jednatelkou společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb uzavřené podle ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku č. 2012/12/021/Ja ze dne mezi městem Třinec a společností VKUS-BUSTAN, s. r. o., se sídlem ve Frýdku-Místku, Svazarmovská 308, PSČ , IČ , zastoupenou Ing. Liborem Schwarzem, jednatelem společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2640 informaci o hospodaření s Fondem rozvoje bydlení města Třince v roce 2012 vyhlásit výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Třince pro rok 2013 Strana 14 (celkem 16)

15 3) jmenovala složení výběrové komise pro vyhodnocení předložených žádostí o půjčky - Mgr. Ivo Kaleta místostarosta města - Ing. Ivo Kantor místostarosta města - Ing. Michael Trojka člen rady města - tajemník městského úřadu - Ing. Michaela Mitrengová vedoucí odboru ekonomického - Ing. Jana Kafková vedoucí odboru správy majetku města - Ing. Daniel Fojcik vedoucí odboru investic - Mgr. Jana Gawlasová vedoucí odboru živ. prostředí a zemědělství - Ing. Věra Pindurová vedoucí odboru stavebního řádu a úz. plánování usnesením č. 2013/2641 uzavření dohody o spolupráci při realizaci Univerzity třetího věku mezi městem Třinec a Ostravskou univerzitou Ostrava se sídlem Dvořákova 7, Ostrava, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou od do usnesením č. 2013/2642 písemnost manželů N., bytem Třinec, pana R. S., bytem Třinec, pana P. G., bytem Třinec, a paní A. W., bytem Třinec, ve věci zachování prodejních stánků na ulici Dukelské v Třinci. usnesením č. 2013/2643 text stanoviska k řízení o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně na adrese Oldřichovice 27, Třinec. usnesením č. 2013/2644 podat žádost o dotaci na realizaci projektu Ruku v ruce s podtitulem Den zdraví a sociálních služeb do Dotačního programu na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji. Poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj. 2) souhlasila přijmout dotaci ve výši 70 %, tedy Kč, v případě, že bude městu Třinec na projekt Ruku v ruce dotace přidělena, a dofinancovat vlastní podíl města ve výši minimálně 30 %, tedy Kč, z celkových způsobilých výdajů ( Kč) na realizaci akce, tyto budou uhrazeny z rozpočtu odboru sociálních věcí MěÚ Třinec. usnesením č. 2013/2645 1) pověřila Ing. Patrika Žondora, vedoucího odboru kancelář vedení města Městského úřadu Třinec, s účinností od organizací a řízením investičních porad v rámci města Třinec (Městského úřadu Třinec) Strana 15 (celkem 16)

16 2) uložila viz ÚKOLY. 3) zřídila projektové týmy k těmto významným investičním akcím města Třince - Rekonstrukce knihovny v Třinci, Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci, Přestupní terminál Třinec, Rekonstrukce ZŠ Třinec, Slezská 773, pavilony B, C, D1, F - celková rekonstrukce a Integrované výjezdové centrum v Třinci a jmenovala Ing. Patrika Žondora vedoucím těchto projektových týmů s účinností od s pravomocí zadávat úkoly a kontrolovat jejich plnění ve vztahu ke členům projektového týmu, jakož i k dalším osobám, a to v rámci daných projektů 4) uložila viz ÚKOLY. RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2013/ /71 ředitelce organizace Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Dukelská, č. p. 689, PSČ , IČ , postupovat ve věci prominutí poplatků za pronájem kinosálu z důvodu konání Konference pro muže dle bodu 1) návrhu na usnesení. Zodp.: ředitelka organizace Městské kino Kosmos Třinec Termín: RMě konaná dne U usnesení č. 2013/ /71 vedoucí odboru ŠKaTv zveřejnit vyhlášení konkursního řízení na úřední desce města Třinec, na internetových stránkách města Třinec, u Úřadu práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Třinec, v Kabelové televizi Třinec a v následujícím tisku: týdeník Horizont, Třinecký hutník, Frýdeckomístecký a třinecký deník, Karvinský a havířovský deník, v Mladé frontě Dnes, a v týdeníku Głos ludu. Zodp.: Ing. Vladimíra Kacířová, vedoucí odboru ŠKaTv Termín: RMě konaná dne U usnesení č. 2013/ /71 Ing. Patriku Žondorovi periodicky (cca 1x za měsíc) informovat Radu města Třince o průběhu významných i sloučených investičních (popř. neinvestičních) akcích města Zodp.: Ing. Patrik Žondor, vedoucí odboru KVM Termín: průběžně U usnesení č. 2013/ /71 Ing. Patriku Žondorovi, předložit Radě města Třince v termínu do a) návrh členů na projektové pozice projektových týmů dle bodu 3 tohoto usnesení b) návrh na vytvoření a personální zabezpečení projektových týmů k dalším významným i sloučeným investičním (popř. neinvestičním) akcím města Zodp.: Ing. Patrik Žondor, vedoucí odboru KVM Termín: RMě konaná dne RNDr. Věra Palkovská STAROSTKA Vyhotoveno dne: PhDr. Milada Hejmejová MÍSTOSTAROSTKA Strana 16 (celkem 16)

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. února 2011 usnesením č. 2011/286 program 8. schůze rady města, konané dne 28.02.2011. usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. března 2015 usnesením č. 2015/384 program 9. schůze rady města, konané dne 23.03.2015. usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. července 2010 usnesením č. 2010/4011 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 19.07.2010. usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 54. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. června 2012 usnesením č. 2012/1891 1) schválila program 54. schůze rady města, konané dne 25.06.2012. usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 64. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2354 1) schválila program 64. schůze rady města, konané dne 19.11.2012. usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Zápis č. 21/2012 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Přítomni: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada Voborská, p. Richard Čech,

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339)

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) USNESENÍ č. 319/24-14 R vyhovět žádosti xxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, nájemce bytu č. 5 o velikosti 2+1 v domě čp.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 65. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. prosince 2012 usnesením č. 2012/2424 1) schválila program 65. schůze rady města, konané dne 03.12.2012. usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Metodické pokyny pro majetkoprávní úkony města Příbora při nakládání s nemovitostmi - pozemky

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více