Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou."

Transkript

1 USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. usnesením č. 2013/2596 zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2013/2597 1) provedla vlastní rozpočtová opatření č. 3-8 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2598 v rámci stavby Parkovací plochy v lokalitě ul. Čapkova, ul. Palackého a ul. Sosnová o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění parkovacích ploch, výstavbě dvou vsakovacích galerií, souvisejících sítí a technické infrastruktury parkoviště, na pozemcích parc. č. 2431/1 a parc. č. 2421/4 v katastrálním území Třinec, mezi městem Třinec a Třineckými železárnami, a. s., se sídlem ve městě Třinec, Průmyslová 1000, PSČ , IČ Věcné břemeno se zřídí za jednorázovou úhradu, a to Kč + 10 Kč/1m 2 (cca 617 m 2 ) uvedených pozemků dotčených výstavbou sítí a zařízení technické infrastruktury stavby, včetně ochranného pásma. K této částce bude připočteno DPH ve výši stanovené zákonem. v rámci stavby Parkovací plochy v lokalitě ul. Čapkova, ul. Palackého a ul. Sosnová uzavřít smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2013/02/001/Du na pozemcích parc. č. 2431/1 a parc. č. 2431/4 v katastrálním území Třinec mezi městem Třinec a akciovou společností Třinecké železárny, se sídlem ve městě Třinec, Průmyslová 1000, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 1 (celkem 16)

2 usnesením č. 2013/2599 o rozšíření rozsahu díla projektové dokumentace stavby Parkovací místa - ul. Slezská v Třinci o změně termínu plnění projektové dokumentace Parkovací místa - ul. Slezská v Třinci, a to dokumentace pro územní rozhodnutí do 04/2013, dokumentace pro stavební povolení do 07/2013 a prováděcí dokumentace do 09/2013 3) rozhodla o navýšení ceny projektové dokumentace Parkovací místa - ul. Slezská v Třinci o Kč + DPH ve výši stanovené zákonem, částka bude kryta z rozpočtu odboru investic 4) rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2011/02/119/No ze dne na vypracování projektové dokumentace Parkovací místa ul. Slezská v Třinci mezi městem Třinec a zpracovatelem projektové dokumentace VIAPROJEKT, s. r. o., se sídlem ve městě Ostrava Vítkovice, Na obvodu 1098/41, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2600 o změně rozsahu díla projektové dokumentace stavby Rekonstrukce chodníků v Třinci: ul. Frýdecká, ul. Koperníkova, ul. SNP, ul. 1. máje, ul. Sosnová o změně termínu plnění projektové dokumentace Rekonstrukce chodníků v Třinci: ul. Frýdecká, ul. Koperníkova, ul. SNP, ul. 1. máje, ul. Sosnová, a to dokumentace pro územní rozhodnutí do , dokumentace pro stavební povolení do 4 týdnů od vydání územního rozhodnutí 3) rozhodla o navýšení ceny projektové dokumentace Rekonstrukce chodníků v Třinci: ul. Frýdecká, ul. Koperníkova, ul. SNP, ul. 1. máje, ul. Sosnová o Kč + DPH ve výši stanovené zákonem, částka bude kryta z rozpočtu odboru investic 4) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/196/No ze dne na vypracování projektové dokumentace Rekonstrukce chodníků v Třinci: ul. Frýdecká, ul. Koperníkova, ul. SNP, ul. 1. máje, ul. Sosnová mezi městem Třinec a zpracovatelem projektové dokumentace ATRIS, s. r. o., se sídlem v obci Soběšovice, Soběšovice 270, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2601 o navýšení ceny projektové dokumentace Přestupní terminál Třinec o Kč (bez DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2011/02/140/No ze dne na vypracování projektové dokumentace Přestupní terminál Třinec mezi městem Třinec a projekční firmou Ateliér Velehradský, s. r. o., se sídlem ve městě Brno, Libušino údolí 203/76, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 2 (celkem 16)

3 usnesením č. 2013/2602 1) doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Rozpočet Slezského vodohospodářského svazku na rok 2013 a výhled na rok 2014 a 2015 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2603 v rámci stavby Přestupní terminál Třinec uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/02/003/Li mezi městem Třinec a Lesy České republiky, s. p., se sídlem ve městě Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ , IČ na část pozemku parc. č. 2246/28 v katastrálním území Třinec, a to za úhradu Kč/rok + DPH ve výši stanovené zákonem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2604 v rámci stavby Přestupní terminál Třinec uzavřít smlouvu č. 2013/02/004/Li o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou mezi městem Třinec a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., se sídlem ve městě Ostrava, 28. října 169, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2605 revokovat část usnesení č. 2012/2366 projednávaného na 64. schůzi rady města Třinec konané dne v rámci stavby Víceúčelový objekt Karpentná ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi městem Třinec a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem ve městě Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ , IČ usnesením č. 2013/2606 uzavřít tyto dodatky ke smlouvám o dílo: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2010/01/020/Ha ze dne na Náhradní výsadbu dřevin v Třinci podzim 2010 uzavřené mezi městem Třinec a Ing. Zuzanou Klusovou, Lidická 661, Třinec, IČ , Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2011/01/027/Hl ze dne na Výsadbu dřevin podzim 2011 uzavřené mezi městem Třinec a Ing. Liborem Vavříkem, Hodoňovice 147, Baška, IČ , Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2012/01/008/Hl ze dne na Sadové úpravy kruhového objezdu U větrníku uzavřené mezi městem Třinec a Ing. Liborem Vavříkem, Hodoňovice 147, Baška, IČ , Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2011/01/009/Ha ze dne na Výsadbu dřevin jaro 2011 uzavřené mezi městem Třinec a firmou OK GARDEN, s. r. o., Sládkovičova 1233/21, Praha 4, IČ , ve znění návrhů předložených prostřednictvím příloh č. 1 až 4 přednesu. Strana 3 (celkem 16)

4 usnesením č. 2013/2607 ukončení nájemní smlouvy č. 17/2006 uzavřené mezi příspěvkovou organizací Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třince (STaRS), IČ , jako pronajímatelem a panem Pavlem Raszkou, se sídlem v Bystřici nad Olší, č. p. 215, PSČ , IČ , jako nájemcem, a to výpovědí ze strany nájemce ke dni usnesením č. 2013/2608 organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvkové organizaci, se sídlem v Třinci, ulice Tyrská, č. p. 670, PSČ , IČ , podání žádosti o finanční příspěvek z Nadace OKD pro rok 2013 z dotačního programu Pro zdraví na projekt Dětské hřiště pro zdraví. usnesením č. 2013/2609 prominout poplatky za pronájem kinosálu v budově Městského kina Kosmos Třinec, příspěvkové organizace, dne , Farnímu sboru Slezské církve evangelické a. v., se sídlem v Třinci, ulice Revoluční, č. p. 609, PSČ , IČ , v rámci akce Konference pro muže ve výši Kč včetně DPH 2) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2013/2610 informaci o možnosti vyhlášení konkursních řízení na pracovní místa ředitelů škol zřizovaných městem Třinec. usnesením č. 2013/2611 a) vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace, PSČ , IČ b) zveřejnit text inzerátu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu upraveného dle návrhu rady města 2) pověřila funkcí tajemnice konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvkové organizace, paní Moniku Hojdyszovou, zaměstnance města Třinec, zařazeného do Městského úřadu města Třinec, odbor ŠKaTV 3) pověřila ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, PhDr. Miladu Hejmejovou, místostarostku města, požádat o nominaci členů konkursní komise Strana 4 (celkem 16)

5 4) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2013/2612 sdělení Mgr. Petra Vlka o vzdání se funkce člena komise pro poskytování účelových prostředků pro kulturu a sport pro rok 2013 jmenovat nového člena komise pro poskytování účelových prostředků pro kulturu a sport pro rok 2013, a to Mgr. Ivo Kaletu. usnesením č. 2013/2613 schválit neinvestiční finanční dotaci ve výši Kč panu PhDr. et Mgr. Jiřímu Valentovi, místem podnikání Olomouc, tř. Kosmonautů 7, PSČ , IČ , na dofinancování nákladů na pohonné hmoty na úpravu běžeckých stop v roce 2013 uzavřít smlouvu č. 2013/06/8/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace panu PhDr. et Mgr. Jiřímu Valentovi, místem podnikání Olomouc, tř. Kosmonautů 7, PSČ , IČ , ve výši Kč, na dofinancování nákladů na pohonné hmoty na úpravu běžeckých stop v roce 2013, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) provedla vlastní rozpočtová opatření č. 9 až 10, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2614 zřízení komise pro rozdělení účelových neinvestičních dotací na programy v sociální oblasti z rozpočtu města pro rok ) jmenovala předsedu a členy této komise ve složení dle přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2615 s účinností od Ceníky sociálních a ostatních služeb příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Třinec, a to ve znění návrhu předloženého ředitelkou příspěvkové organizace prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2616 upravený a doplněný pořadník pro přidělení městských bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou Oldřichovice č. p. 783 s účinností od , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 5 (celkem 16)

6 usnesením č. 2013/2617 neudělit výjimku z článku 5, odstavce 1 vnitřní směrnice č. 06/2012 Zásady pro nájem bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou v Oldřichovicích paní I. P., trvalé bydliště Třinec a zároveň jí nepřidělit byt mimo pořadník. usnesením č. 2013/2618 s účinností od Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 04/2012 Statut Klubu seniorů, který je součástí odboru sociálních věcí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2619 uzavřít níže uvedené dodatky ke smlouvám o krátkodobém nájmu nebytových prostor v Klubu seniorů: a) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o krátkodobém nájmu nebytových prostor č. 2012/08/001/St/D2 mezi městem Třinec a občanským sdružením Klub MARIE, se sídlem Dukelská 685, Třinec, IČ , zastoupené paní Marií Adamusovou, předsedkyní sdružení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu b) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o krátkodobém nájmu nebytových prostor č. 2012/08/002/St/D2 mezi městem Třinec a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Třinec, se sídlem Krakovská 1695/21, Praha, IČ , zastoupenou Mgr. Václavem Poláškem, prezidentem organizace, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2620 ukončení nájemního vztahu založeného nájemní smlouvou č. 2009/01/46/Tu ze dne a dodatkem č. 2012/08/003/St/D1 mezi městem Třinec a občanským sdružením TRIJACOD, IČ , Dolní Líštná 324, Třinec, zastoupeným panem Otonem Dyrbuśem, předsedou sdružení, vztahujícího se ke krátkodobému nájmu nebytových prostor v Klubu seniorů, a to dohodou k uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy o krátkodobém nájmu nebytových prostor č. 2013/08/002/Mt ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2621 a) udělit výjimku ze schválených Zásad panu P. B., bytem Třinec, týkající se doložení potvrzení o bezdlužnosti b) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného s dotací na pozemku parc. č. st. 757 v k. ú. Konská a obci Třinec, panu P. B., bytem Třinec c) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/014/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu Strana 6 (celkem 16)

7 a) udělit výjimku ze schválených Zásad paní V. N., bytem Třinec, týkající se doložení potvrzení o bezdlužnosti b) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného s dotací na pozemku parc. č. st. 757 v k. ú. Konská a obci Třinec, paní V. N., bytem Třinec c) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/015/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla v případě nesplnění podmínek Podpory výstavby podporovaných bytů pro rok 2012 výše uvedenými klienty stanovit náhradníky pro přidělení bytů o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postavených s dotací na pozemku parc. č. st. 757 v k. ú. Konská a obci Třinec, a to: 1. paní S. M., bytem Třinec 2. paní I. B., bytem Třinec. usnesením č. 2013/2622 zveřejnit záměr města vypůjčit pozemky parc. č. 992/2, 992/3 a 992/5, orná půda, o celkové výměře m 2 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec ve vlastnictví města Třince, předem určenému zájemci, vlastníkovi sousedních nemovitostí, panu P. J., bytem Smilovice u Třince, k zemědělskému využití, na dobu neurčitou. usnesením č. 2013/2623 zveřejnit záměr města prodat pozemek parc. č. 1365, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře m 2 v k. ú. Nebory a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, předem určenému zájemci, vlastníkovi sousedních nemovitostí, panu J. P., bytem Třinec, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m 2. usnesením č. 2013/2624 a) zveřejnit záměr města prodat pozemek parc. č. 1457/39, zahrada, o výměře 181 m 2 a spoluvlastnický podíl města Třince ve výši id. 1/120 pozemků parc. č. 1457/66, zahrada, o výměře 845 m 2, 1457/67, zahrada, o výměře 162 m 2 a 1460, vodní plocha, vodní nádrž přírodní, o výměře 841 m 2, vše v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, výběrem zájemce obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu ve výši 200 Kč/m 2, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu b) prodloužit záměr pronájmu dle bodu 1 a) usnesení vždy o jeden měsíc, a to za stejných podmínek v případě, že ve stanoveném termínu nebude doručena žádná nabídka. Strana 7 (celkem 16)

8 usnesením č. 2013/2625 a) pronajmout pozemek parc. č. 556/7 o výměře m 2 v k. ú. Dolní Líštná od Lesů České republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ , IČ , pro užívání jako sportoviště, za cenu 1 Kč/m 2 /rok, tj. za Kč/rok, na dobu určitou od do s tím, že tato částka bude Lesy ČR, s.p., navyšována o koeficient inflace b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/31/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2626 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a. s., se sídlem Třinec Staré Město, Průmyslová 1024, PSČ , IČ , spočívající v právu umístění a provozování horkovodu na částech pozemků parc. č. 2241/5, 1516/26, 1516/24, 1516/6, 1516/4 a 1516/2 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60,50 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/038/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2627 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložce venkovního vedení veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 876/11 a 876/12 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví pana M. C., bytem Smilovice u Třince, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci jako SO 444 Přeložka venkovního vedení VO v km 6,900 7,200 umístěna na pozemcích parc. č.876/11 a 876/12 v rozsahu vymezeném v GP č /2012 ze dne , za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckého posudku č. 2012/VB/Neb-033/S.I-11/IN ze dne b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/032/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložce venkovního vedení veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 908/2 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví pana K. C., bytem Třinec, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci jako SO 443 Přeložka venkovního vedení VO v km 6,400 umístěna na pozemku parc. č. 908/2 v rozsahu vymezeném v GP č /2012 ze dne , za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckého posudku č. 2012/VB/Neb-032/S.I-11/IN ze dne b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/033/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu Strana 8 (celkem 16)

9 3) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložce venkovního vedení veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 879/5 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví pana A. P., bytem Třinec, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci jako SO 444 Přeložka venkovního vedení VO v km 6,900 7,200 umístěna na pozemku parc. č. 879/5 v rozsahu vymezeném v GP č /2012 ze dne , za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckého posudku č. 2012/VB/Neb-035/S.I- 11/IN ze dne b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/034/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 4) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložce venkovního vedení veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 333/3 a 341/3 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví pana S. B., bytem Třinec, a paní A. B., bytem Třinec, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci jako SO 442 Přeložka venkovního vedení VO v km 5,800 6,000 umístěna na pozemcích parc. č. 333/3 a 341/3 v rozsahu vymezeném v GP č /2012 ze dne , za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckého posudku č. 2012/VB/Neb-029/S.I-11/IN ze dne b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/035/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 5) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložce venkovního vedení veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 312/11 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví pana B. V., bytem Bojkovice, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci jako SO 442 Přeložka venkovního vedení VO v km 5,800 6,000 umístěna na pozemku parc. č. 312/11 v rozsahu vymezeném v GP č /2012 ze dne , za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckého posudku č. 2012/VB/Neb-028/S.I-11/IN ze dne b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/036/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 6) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložkách venkovního vedení veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 752/2 a 756/4 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví pana J. D., bytem Třinec, a paní H. D., bytem Třinec, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekty označené v projektové dokumentaci jako SO 444 Přeložka venkovního vedení VO v km 6,900 7,200 a SO 445 Přeložka venkovního vedení VO v km 7,200 umístěny na pozemcích parc. č. 752/2 a 756/4 v rozsahu vymezeném v GP č /2012 ze dne , za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckých posudků č. 2012/VB/Neb-042/S.I-11/IN ze dne a č. 2012/VB/Neb-034/S.I-11/IN ze dne b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/037/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 9 (celkem 16)

10 usnesením č. 2013/2628 ukončení smluvního vztahu založeného nájemní smlouvou č. 2009/05/374/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a panem Wojciechem Krzysztofem Jędrszczykem, místem podnikání Třinec, Jablunkovská 416, PSČ , IČ , vztahující se k pronájmu nebytových prostorů v objektu č. p. 643 na ul. Máchově v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, výpovědí ze strany nájemce ke dni zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory v 1. podzemním podlaží v celkové výměře 57,11 m² v objektu č. p. 643 na ul. Máchově v Třinci, postaveném na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, výběrem zájemce obálkovou metodou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla prodloužit záměr pronájmu dle bodu 2) usnesení vždy o jeden měsíc, a to za stejných podmínek v případě, že ve stanoveném termínu nebude doručena žádná nabídka. usnesením č. 2013/2629 přijaté nabídky na pronájem nebytových prostorů v 1. a 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec - Klubu českých turistů, se sídlem Třinec, P.O.BOX 17, PSČ , IČ , na pronájem místnosti č. 14 v 1. nadzemním podlaží, za účelem zřízení skladu za symbolické nájemné ve výši 1 Kč/rok - společnosti STEBLOVÁ, s. r. o., se sídlem Praha západ, Dolní Břežany 182, PSČ , IČ , na pronájem místností č. 5, 7, 10, 11 a 14 v 1. nadzemním podlaží, za účelem zřízení stylového nekuřáckého občerstvení s kanceláří a sklady, za nájemné ve výši Kč/rok - pana M. C., bytem Třinec, na pronájem místnosti č ve 2. nadzemním podlaží za nájemné ve výši Kč/měsíc - sdružení Bunkr, o. s., se sídlem Třinec, Lidická 541, PSČ , IČ , na pronájem místností č. 5 a 7 v 1. nadzemním podlaží a místností č a 2.15 ve 2. nadzemním podlaží za symbolické nájemné ve výši 1 Kč/rok a místnost č ve 2. nadzemním podlaží za nájemné ve výši Kč/m²/rok, za účelem provozování činnosti sdružení - pana Michala Piláta, místem podnikání Třinec, Konská 524, PSČ , IČ , na pronájem místností č a 2.15 ve 2. nadzemním podlaží pro obchod s pěstitelskou technikou a zahradnickými pomůckami včetně skladu, za nájemné ve výši Kč/m²/rok a) pronajmout společnosti STEBLOVÁ, s. r. o., se sídlem Praha západ, Dolní Břežany 182, PSČ , IČ , nebytové prostory v souhrnné výměře 89,72 m², tj. místnosti č. 5 ve výměře 35,84 m², č. 7 ve výměře 20,27 m², č. 10 ve výměře 3,02 m², č. 11 ve výměře 3,03 m² a č. 14 ve výměře 27,56 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za účelem zřízení stylového nekuřáckého občerstvení s kanceláří a sklady, na dobu neurčitou ode dne za dohodnuté nájemné ve výši Kč/rok b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/039/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu Strana 10 (celkem 16)

11 3) rozhodla a) pronajmout sdružení Bunkr, o. s., se sídlem Třinec, Lidická 541, PSČ , IČ , nebytové prostory v souhrnné výměře 65,40.m², tj. místnosti č ve výměře 28,79 m², č ve výměře 22,15 m² a č ve výměře 14,46 m² ve 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za účelem zřízení kanceláří, na dobu neurčitou ode dne za dohodnuté nájemné ve výši symbolické 1 Kč/rok za místnosti č a č a ve výši dle Ceníku za místnost č b) udělit souhlas se zřízením sídla sdružení Bunkr, o. s., se sídlem Třinec, Lidická 541, PSČ , IČ , nově v objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec c) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/040Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu 4) rozhodla a) pronajmout panu Michalovi Pilátovi, místem podnikání Třinec, Konská 524, PSČ , IČ , nebytové prostory v souhrnné výměře 45,99 m², tj. místnosti č ve výměře 27,59 m² a č ve výměře 18,40 m² ve 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za účelem zřízení obchodu s pěstitelskou technikou a zahradnickými pomůckami včetně skladu, na dobu neurčitou ode dne za dohodnuté nájemné ve výši Kč/m²/rok b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/041/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu. usnesením č. 2013/2630 v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí objektu č. p. 541 na ul. Lidické v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 2492/3 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec a) o částečné revokaci usnesení č. 2012/2244 z 60. schůze Rady města Třince ze dne v odst. 2 c) a d), v části data ukončení nájemního vztahu se sdružením Bunkr, o. s., se sídlem Třinec, Lidická 541, PSČ , IČ , a panem Tomášem Wylegalou, místem podnikání Třinec, ul. SNP 394, PSČ , IČ , a to c) z původního znění ke dni nebo výpovědí na nové znění: ke dni d) z původního znění ke dni nebo výpovědí na nové znění: ke dni b) o částečné revokaci usnesení č. 2012/2398 z 64. schůze Rady města Třince ze dne v odst. 1a), v části data přerušení užívání nebytových prostorů s Městskou knihovnou Třinec, příspěvkovou organizací, se sídlem Třinec, Lidická 541, PSČ , IČ , a to z původního znění ode dne na nové znění: ode dne v souvislosti s bodem 1a) tohoto usnesení a) uzavřít dodatek č. 1 k dohodě o ukončení nájmu č. 2012/05/480/Do ze dne uzavřené mezi městem Třinec a panem Tomášem Wylegalou, místem podnikání Třinec, SNP 394, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu b) uzavřít dodatek č. 1 k dohodě o ukončení nájmu č. 2012/05/479/Do ze dne uzavřené mezi městem Třinec a sdružením Bunkr, o. s., se sídlem Třinec, Lidická 541, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 11 (celkem 16)

12 usnesením č. 2013/2631 seznam movitých věcí v objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveném na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, které jsou ve vlastnictví Třinecké společnosti W&W, s. r. o., se sídlem Třinec. ul. Svornosti 1051, PSČ , IČ , a byly touto společností v objektu instalovány v průběhu nájemního vztahu, ve znění přílohy č. 1 přednesu a) odkoupit od Třinecké společnosti W&W, s. r. o., se sídlem Třinec. ul. Svornosti 1051, PSČ , IČ , níže uvedené movité věci umístěné v objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveném na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za navrženou kupní cenu 3 x 3 fázový elektroměr à Kč bez DPH, tj Kč bez DPH 2 x 1 fázový elektroměr à Kč bez DPH, tj Kč bez DPH 1x rozvaděč pro PC à Kč bez DPH, tj Kč bez DPH 1x kuchyňský kout + ohřívač vody + obklady stěny à Kč bez DPH, tj Kč bez DPH 1x elektroinstalace v dílně à Kč bez DPH, tj Kč bez DPH 1x poštovní schránky ve dveřích à Kč bez DPH, tj Kč bez DPH 10x osvětlovací tělesa v kancelářích à 350 Kč bez DPH, tj Kč bez DPH vše za celkovou cenu Kč bez DPH b) uzavřít kupní smlouvu č. 2013/05/044/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2632 nezveřejnit záměr snížení ceny nájmu společnosti PCsupport.cz, s. r. o., se sídlem Třinec, Jablunkovská 110, PSČ , IČ , v souvislosti s pronájmem nebytových prostorů v objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveném na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, založeným nájemní smlouvou č. 2012/05/028/Do ze dne , o 30 % ze současné výše měsíčního nájemného pro období do vyřešení bezproblémového příjezdu k objektu. usnesením č. 2013/2633 přijatou nabídku pana Rostislava Paloncyho, místem podnikání Ropice, Ropice 418, PSČ , IČ , na pronájem 1 m² plochy - stěny nebytového prostoru č. 113 v celkové výměře 40,80 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 360 Třinec Nebory, postaveného na pozemku parc. č. st. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, za účelem umístění reklamní skříňky za cenu dle Ceníku a) pronajmout panu Rostislavu Paloncymu, místem podnikání Ropice, Ropice 418, PSČ , IČ , 1 m² plochy - stěny nebytového prostoru č. 113 v celkové výměře 40,80 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 360 Třinec Nebory, postaveného na pozemku parc. č. st. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, za účelem umístění reklamní skříňky, na dobu neurčitou ode dne za cenu dle Ceníku b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/043/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 12 (celkem 16)

13 usnesením č. 2013/2634 přijatou nabídku po termínu pana Petra Heczka, místem podnikání Erbenova 806/3, PSČ , IČ , na pronájem nebytových prostorů v celkové výměře 48,53 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 360 Třinec Nebory, postaveného na pozemku parc. č. st. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, za účelem skladování malířského nářadí a materiálu, občasný nátěr drobných dřevěných prvků, za cenu ve výši dle Ceníku nepronajmout panu Petru Heczkovi, místem podnikání Erbenova 806/3, PSČ , IČ , nebytové prostory v celkové výměře 48,53 m², tj. místnosti č. 101 ve výměře 27,89 m², č. 103 ve výměře 11,94 m², č. 104 ve výměře 3,26 m², č. 105 ve výměře 1,64 m² a č. 125 ve výměře 3,80 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 360 Třinec Nebory, postaveného na pozemku parc. č. st. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, za účelem skladování malířského nářadí a materiálu, občasného nátěru drobných dřevěných doplňků, za cenu dle Ceníku, na dobu neurčitou ode dne s výpovědní lhůtou 1 měsíc 3) rozhodla a) zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostorů v 1., 2. a ve 3 nadzemním podlaží objektu č. p. 360 Třinec Nebory, postaveného na pozemku parc. č. st. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, výběrem zájemce obálkovou metodou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu b) prodloužit záměr pronájmu dle bodu 3a) usnesení vždy o jeden měsíc, a to za stejných podmínek v případě, že ve stanoveném termínu nebude doručena žádná nabídka. usnesením č. 2013/2635 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+3 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, manž. T. P. a A. P., oba bytem Třinec, za podmínky vrácení stávajícího bytu b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/017/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 0+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st. 825 v k. ú. Konská a obci Třinec, paní I. S., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/018/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Třinec a obci Třinec, paní L. W., bytem Třinec, a to na dobu 6 měsíců b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/019/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 4) rozhodla a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, paní P. T., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/020/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 13 (celkem 16)

14 usnesením č. 2013/2636 přijmout plnou moc pro město Třinec k zastupování vlastníků bytových jednotek a spoluvlastníků společných částí domu č. p. 661 na ul. Lidické v Třinci ke všem jednáním a právním úkonům ve věci nájmu společné části domu č. p. 661 na ul. Lidické v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, umístěné v 1. podzemním podlaží domu a vymezené v části C písm. h) prohlášení vlastníka ze dne jako spojaři s nájemcem Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , IČ , dle nájemní smlouvy č. 1999/05/584/576 ze dne včetně všech dodatků, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2637 uzavřít dodatek č. 1 Licenční smlouvy č. JSDH 016/2012 pro nevýhradní licenci mezi městem Třinec a společností RCS Kladno, s. r. o., se sídlem v Kladně, Mánesova 1772, PSČ , IČ , zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 79821, zastoupenou Ing. Václavem Zdichem, jednatelem společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2638 schválit ceník za zhotovení kopií, prodej parkovacích kotoučů a map města Třinec pro občany ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2639 uzavřít dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě č. 2012/12/016/Ja mezi městem Třinec a společností APB servis realitní, s. r. o., se sídlem v Ostravě, Švabinského 2223/9, PSČ , IČ , zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34444, zastoupenou Andreou Bělíkovou, jednatelkou společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb uzavřené podle ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku č. 2012/12/021/Ja ze dne mezi městem Třinec a společností VKUS-BUSTAN, s. r. o., se sídlem ve Frýdku-Místku, Svazarmovská 308, PSČ , IČ , zastoupenou Ing. Liborem Schwarzem, jednatelem společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2640 informaci o hospodaření s Fondem rozvoje bydlení města Třince v roce 2012 vyhlásit výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Třince pro rok 2013 Strana 14 (celkem 16)

15 3) jmenovala složení výběrové komise pro vyhodnocení předložených žádostí o půjčky - Mgr. Ivo Kaleta místostarosta města - Ing. Ivo Kantor místostarosta města - Ing. Michael Trojka člen rady města - tajemník městského úřadu - Ing. Michaela Mitrengová vedoucí odboru ekonomického - Ing. Jana Kafková vedoucí odboru správy majetku města - Ing. Daniel Fojcik vedoucí odboru investic - Mgr. Jana Gawlasová vedoucí odboru živ. prostředí a zemědělství - Ing. Věra Pindurová vedoucí odboru stavebního řádu a úz. plánování usnesením č. 2013/2641 uzavření dohody o spolupráci při realizaci Univerzity třetího věku mezi městem Třinec a Ostravskou univerzitou Ostrava se sídlem Dvořákova 7, Ostrava, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou od do usnesením č. 2013/2642 písemnost manželů N., bytem Třinec, pana R. S., bytem Třinec, pana P. G., bytem Třinec, a paní A. W., bytem Třinec, ve věci zachování prodejních stánků na ulici Dukelské v Třinci. usnesením č. 2013/2643 text stanoviska k řízení o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně na adrese Oldřichovice 27, Třinec. usnesením č. 2013/2644 podat žádost o dotaci na realizaci projektu Ruku v ruce s podtitulem Den zdraví a sociálních služeb do Dotačního programu na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji. Poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj. 2) souhlasila přijmout dotaci ve výši 70 %, tedy Kč, v případě, že bude městu Třinec na projekt Ruku v ruce dotace přidělena, a dofinancovat vlastní podíl města ve výši minimálně 30 %, tedy Kč, z celkových způsobilých výdajů ( Kč) na realizaci akce, tyto budou uhrazeny z rozpočtu odboru sociálních věcí MěÚ Třinec. usnesením č. 2013/2645 1) pověřila Ing. Patrika Žondora, vedoucího odboru kancelář vedení města Městského úřadu Třinec, s účinností od organizací a řízením investičních porad v rámci města Třinec (Městského úřadu Třinec) Strana 15 (celkem 16)

16 2) uložila viz ÚKOLY. 3) zřídila projektové týmy k těmto významným investičním akcím města Třince - Rekonstrukce knihovny v Třinci, Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci, Přestupní terminál Třinec, Rekonstrukce ZŠ Třinec, Slezská 773, pavilony B, C, D1, F - celková rekonstrukce a Integrované výjezdové centrum v Třinci a jmenovala Ing. Patrika Žondora vedoucím těchto projektových týmů s účinností od s pravomocí zadávat úkoly a kontrolovat jejich plnění ve vztahu ke členům projektového týmu, jakož i k dalším osobám, a to v rámci daných projektů 4) uložila viz ÚKOLY. RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2013/ /71 ředitelce organizace Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Dukelská, č. p. 689, PSČ , IČ , postupovat ve věci prominutí poplatků za pronájem kinosálu z důvodu konání Konference pro muže dle bodu 1) návrhu na usnesení. Zodp.: ředitelka organizace Městské kino Kosmos Třinec Termín: RMě konaná dne U usnesení č. 2013/ /71 vedoucí odboru ŠKaTv zveřejnit vyhlášení konkursního řízení na úřední desce města Třinec, na internetových stránkách města Třinec, u Úřadu práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Třinec, v Kabelové televizi Třinec a v následujícím tisku: týdeník Horizont, Třinecký hutník, Frýdeckomístecký a třinecký deník, Karvinský a havířovský deník, v Mladé frontě Dnes, a v týdeníku Głos ludu. Zodp.: Ing. Vladimíra Kacířová, vedoucí odboru ŠKaTv Termín: RMě konaná dne U usnesení č. 2013/ /71 Ing. Patriku Žondorovi periodicky (cca 1x za měsíc) informovat Radu města Třince o průběhu významných i sloučených investičních (popř. neinvestičních) akcích města Zodp.: Ing. Patrik Žondor, vedoucí odboru KVM Termín: průběžně U usnesení č. 2013/ /71 Ing. Patriku Žondorovi, předložit Radě města Třince v termínu do a) návrh členů na projektové pozice projektových týmů dle bodu 3 tohoto usnesení b) návrh na vytvoření a personální zabezpečení projektových týmů k dalším významným i sloučeným investičním (popř. neinvestičním) akcím města Zodp.: Ing. Patrik Žondor, vedoucí odboru KVM Termín: RMě konaná dne RNDr. Věra Palkovská STAROSTKA Vyhotoveno dne: PhDr. Milada Hejmejová MÍSTOSTAROSTKA Strana 16 (celkem 16)

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

U s n e s e n í. 642/11 Evropský projekt TACTICS. 643/11 Rozpočtové opatření odboru dopravy

U s n e s e n í. 642/11 Evropský projekt TACTICS. 643/11 Rozpočtové opatření odboru dopravy Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem U s n e s e n í 28. jednání Rady města Ústí nad Labem konaného dne 24. listopadu 2011 Usnesení č. 642/11 671/11 ================================================================

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013 75/2013-RADA/3389-75. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 75/2013-RADA/3390-75. Rada města předložený program jednání RM 75/2013-RADA/3391-75. Rada města informaci o splněných usnesení č.

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více