Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou."

Transkript

1 USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. usnesením č. 2013/2596 zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2013/2597 1) provedla vlastní rozpočtová opatření č. 3-8 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2598 v rámci stavby Parkovací plochy v lokalitě ul. Čapkova, ul. Palackého a ul. Sosnová o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění parkovacích ploch, výstavbě dvou vsakovacích galerií, souvisejících sítí a technické infrastruktury parkoviště, na pozemcích parc. č. 2431/1 a parc. č. 2421/4 v katastrálním území Třinec, mezi městem Třinec a Třineckými železárnami, a. s., se sídlem ve městě Třinec, Průmyslová 1000, PSČ , IČ Věcné břemeno se zřídí za jednorázovou úhradu, a to Kč + 10 Kč/1m 2 (cca 617 m 2 ) uvedených pozemků dotčených výstavbou sítí a zařízení technické infrastruktury stavby, včetně ochranného pásma. K této částce bude připočteno DPH ve výši stanovené zákonem. v rámci stavby Parkovací plochy v lokalitě ul. Čapkova, ul. Palackého a ul. Sosnová uzavřít smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2013/02/001/Du na pozemcích parc. č. 2431/1 a parc. č. 2431/4 v katastrálním území Třinec mezi městem Třinec a akciovou společností Třinecké železárny, se sídlem ve městě Třinec, Průmyslová 1000, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 1 (celkem 16)

2 usnesením č. 2013/2599 o rozšíření rozsahu díla projektové dokumentace stavby Parkovací místa - ul. Slezská v Třinci o změně termínu plnění projektové dokumentace Parkovací místa - ul. Slezská v Třinci, a to dokumentace pro územní rozhodnutí do 04/2013, dokumentace pro stavební povolení do 07/2013 a prováděcí dokumentace do 09/2013 3) rozhodla o navýšení ceny projektové dokumentace Parkovací místa - ul. Slezská v Třinci o Kč + DPH ve výši stanovené zákonem, částka bude kryta z rozpočtu odboru investic 4) rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2011/02/119/No ze dne na vypracování projektové dokumentace Parkovací místa ul. Slezská v Třinci mezi městem Třinec a zpracovatelem projektové dokumentace VIAPROJEKT, s. r. o., se sídlem ve městě Ostrava Vítkovice, Na obvodu 1098/41, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2600 o změně rozsahu díla projektové dokumentace stavby Rekonstrukce chodníků v Třinci: ul. Frýdecká, ul. Koperníkova, ul. SNP, ul. 1. máje, ul. Sosnová o změně termínu plnění projektové dokumentace Rekonstrukce chodníků v Třinci: ul. Frýdecká, ul. Koperníkova, ul. SNP, ul. 1. máje, ul. Sosnová, a to dokumentace pro územní rozhodnutí do , dokumentace pro stavební povolení do 4 týdnů od vydání územního rozhodnutí 3) rozhodla o navýšení ceny projektové dokumentace Rekonstrukce chodníků v Třinci: ul. Frýdecká, ul. Koperníkova, ul. SNP, ul. 1. máje, ul. Sosnová o Kč + DPH ve výši stanovené zákonem, částka bude kryta z rozpočtu odboru investic 4) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/196/No ze dne na vypracování projektové dokumentace Rekonstrukce chodníků v Třinci: ul. Frýdecká, ul. Koperníkova, ul. SNP, ul. 1. máje, ul. Sosnová mezi městem Třinec a zpracovatelem projektové dokumentace ATRIS, s. r. o., se sídlem v obci Soběšovice, Soběšovice 270, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2601 o navýšení ceny projektové dokumentace Přestupní terminál Třinec o Kč (bez DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2011/02/140/No ze dne na vypracování projektové dokumentace Přestupní terminál Třinec mezi městem Třinec a projekční firmou Ateliér Velehradský, s. r. o., se sídlem ve městě Brno, Libušino údolí 203/76, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 2 (celkem 16)

3 usnesením č. 2013/2602 1) doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Rozpočet Slezského vodohospodářského svazku na rok 2013 a výhled na rok 2014 a 2015 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2603 v rámci stavby Přestupní terminál Třinec uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/02/003/Li mezi městem Třinec a Lesy České republiky, s. p., se sídlem ve městě Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ , IČ na část pozemku parc. č. 2246/28 v katastrálním území Třinec, a to za úhradu Kč/rok + DPH ve výši stanovené zákonem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2604 v rámci stavby Přestupní terminál Třinec uzavřít smlouvu č. 2013/02/004/Li o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou mezi městem Třinec a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., se sídlem ve městě Ostrava, 28. října 169, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2605 revokovat část usnesení č. 2012/2366 projednávaného na 64. schůzi rady města Třinec konané dne v rámci stavby Víceúčelový objekt Karpentná ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi městem Třinec a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem ve městě Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ , IČ usnesením č. 2013/2606 uzavřít tyto dodatky ke smlouvám o dílo: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2010/01/020/Ha ze dne na Náhradní výsadbu dřevin v Třinci podzim 2010 uzavřené mezi městem Třinec a Ing. Zuzanou Klusovou, Lidická 661, Třinec, IČ , Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2011/01/027/Hl ze dne na Výsadbu dřevin podzim 2011 uzavřené mezi městem Třinec a Ing. Liborem Vavříkem, Hodoňovice 147, Baška, IČ , Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2012/01/008/Hl ze dne na Sadové úpravy kruhového objezdu U větrníku uzavřené mezi městem Třinec a Ing. Liborem Vavříkem, Hodoňovice 147, Baška, IČ , Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2011/01/009/Ha ze dne na Výsadbu dřevin jaro 2011 uzavřené mezi městem Třinec a firmou OK GARDEN, s. r. o., Sládkovičova 1233/21, Praha 4, IČ , ve znění návrhů předložených prostřednictvím příloh č. 1 až 4 přednesu. Strana 3 (celkem 16)

4 usnesením č. 2013/2607 ukončení nájemní smlouvy č. 17/2006 uzavřené mezi příspěvkovou organizací Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třince (STaRS), IČ , jako pronajímatelem a panem Pavlem Raszkou, se sídlem v Bystřici nad Olší, č. p. 215, PSČ , IČ , jako nájemcem, a to výpovědí ze strany nájemce ke dni usnesením č. 2013/2608 organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvkové organizaci, se sídlem v Třinci, ulice Tyrská, č. p. 670, PSČ , IČ , podání žádosti o finanční příspěvek z Nadace OKD pro rok 2013 z dotačního programu Pro zdraví na projekt Dětské hřiště pro zdraví. usnesením č. 2013/2609 prominout poplatky za pronájem kinosálu v budově Městského kina Kosmos Třinec, příspěvkové organizace, dne , Farnímu sboru Slezské církve evangelické a. v., se sídlem v Třinci, ulice Revoluční, č. p. 609, PSČ , IČ , v rámci akce Konference pro muže ve výši Kč včetně DPH 2) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2013/2610 informaci o možnosti vyhlášení konkursních řízení na pracovní místa ředitelů škol zřizovaných městem Třinec. usnesením č. 2013/2611 a) vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace, PSČ , IČ b) zveřejnit text inzerátu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu upraveného dle návrhu rady města 2) pověřila funkcí tajemnice konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvkové organizace, paní Moniku Hojdyszovou, zaměstnance města Třinec, zařazeného do Městského úřadu města Třinec, odbor ŠKaTV 3) pověřila ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, PhDr. Miladu Hejmejovou, místostarostku města, požádat o nominaci členů konkursní komise Strana 4 (celkem 16)

5 4) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2013/2612 sdělení Mgr. Petra Vlka o vzdání se funkce člena komise pro poskytování účelových prostředků pro kulturu a sport pro rok 2013 jmenovat nového člena komise pro poskytování účelových prostředků pro kulturu a sport pro rok 2013, a to Mgr. Ivo Kaletu. usnesením č. 2013/2613 schválit neinvestiční finanční dotaci ve výši Kč panu PhDr. et Mgr. Jiřímu Valentovi, místem podnikání Olomouc, tř. Kosmonautů 7, PSČ , IČ , na dofinancování nákladů na pohonné hmoty na úpravu běžeckých stop v roce 2013 uzavřít smlouvu č. 2013/06/8/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace panu PhDr. et Mgr. Jiřímu Valentovi, místem podnikání Olomouc, tř. Kosmonautů 7, PSČ , IČ , ve výši Kč, na dofinancování nákladů na pohonné hmoty na úpravu běžeckých stop v roce 2013, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) provedla vlastní rozpočtová opatření č. 9 až 10, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2614 zřízení komise pro rozdělení účelových neinvestičních dotací na programy v sociální oblasti z rozpočtu města pro rok ) jmenovala předsedu a členy této komise ve složení dle přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2615 s účinností od Ceníky sociálních a ostatních služeb příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Třinec, a to ve znění návrhu předloženého ředitelkou příspěvkové organizace prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2616 upravený a doplněný pořadník pro přidělení městských bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou Oldřichovice č. p. 783 s účinností od , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 5 (celkem 16)

6 usnesením č. 2013/2617 neudělit výjimku z článku 5, odstavce 1 vnitřní směrnice č. 06/2012 Zásady pro nájem bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou v Oldřichovicích paní I. P., trvalé bydliště Třinec a zároveň jí nepřidělit byt mimo pořadník. usnesením č. 2013/2618 s účinností od Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 04/2012 Statut Klubu seniorů, který je součástí odboru sociálních věcí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2619 uzavřít níže uvedené dodatky ke smlouvám o krátkodobém nájmu nebytových prostor v Klubu seniorů: a) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o krátkodobém nájmu nebytových prostor č. 2012/08/001/St/D2 mezi městem Třinec a občanským sdružením Klub MARIE, se sídlem Dukelská 685, Třinec, IČ , zastoupené paní Marií Adamusovou, předsedkyní sdružení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu b) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o krátkodobém nájmu nebytových prostor č. 2012/08/002/St/D2 mezi městem Třinec a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Třinec, se sídlem Krakovská 1695/21, Praha, IČ , zastoupenou Mgr. Václavem Poláškem, prezidentem organizace, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2620 ukončení nájemního vztahu založeného nájemní smlouvou č. 2009/01/46/Tu ze dne a dodatkem č. 2012/08/003/St/D1 mezi městem Třinec a občanským sdružením TRIJACOD, IČ , Dolní Líštná 324, Třinec, zastoupeným panem Otonem Dyrbuśem, předsedou sdružení, vztahujícího se ke krátkodobému nájmu nebytových prostor v Klubu seniorů, a to dohodou k uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy o krátkodobém nájmu nebytových prostor č. 2013/08/002/Mt ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2621 a) udělit výjimku ze schválených Zásad panu P. B., bytem Třinec, týkající se doložení potvrzení o bezdlužnosti b) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného s dotací na pozemku parc. č. st. 757 v k. ú. Konská a obci Třinec, panu P. B., bytem Třinec c) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/014/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu Strana 6 (celkem 16)

7 a) udělit výjimku ze schválených Zásad paní V. N., bytem Třinec, týkající se doložení potvrzení o bezdlužnosti b) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného s dotací na pozemku parc. č. st. 757 v k. ú. Konská a obci Třinec, paní V. N., bytem Třinec c) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/015/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla v případě nesplnění podmínek Podpory výstavby podporovaných bytů pro rok 2012 výše uvedenými klienty stanovit náhradníky pro přidělení bytů o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postavených s dotací na pozemku parc. č. st. 757 v k. ú. Konská a obci Třinec, a to: 1. paní S. M., bytem Třinec 2. paní I. B., bytem Třinec. usnesením č. 2013/2622 zveřejnit záměr města vypůjčit pozemky parc. č. 992/2, 992/3 a 992/5, orná půda, o celkové výměře m 2 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec ve vlastnictví města Třince, předem určenému zájemci, vlastníkovi sousedních nemovitostí, panu P. J., bytem Smilovice u Třince, k zemědělskému využití, na dobu neurčitou. usnesením č. 2013/2623 zveřejnit záměr města prodat pozemek parc. č. 1365, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře m 2 v k. ú. Nebory a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, předem určenému zájemci, vlastníkovi sousedních nemovitostí, panu J. P., bytem Třinec, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m 2. usnesením č. 2013/2624 a) zveřejnit záměr města prodat pozemek parc. č. 1457/39, zahrada, o výměře 181 m 2 a spoluvlastnický podíl města Třince ve výši id. 1/120 pozemků parc. č. 1457/66, zahrada, o výměře 845 m 2, 1457/67, zahrada, o výměře 162 m 2 a 1460, vodní plocha, vodní nádrž přírodní, o výměře 841 m 2, vše v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, výběrem zájemce obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu ve výši 200 Kč/m 2, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu b) prodloužit záměr pronájmu dle bodu 1 a) usnesení vždy o jeden měsíc, a to za stejných podmínek v případě, že ve stanoveném termínu nebude doručena žádná nabídka. Strana 7 (celkem 16)

8 usnesením č. 2013/2625 a) pronajmout pozemek parc. č. 556/7 o výměře m 2 v k. ú. Dolní Líštná od Lesů České republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ , IČ , pro užívání jako sportoviště, za cenu 1 Kč/m 2 /rok, tj. za Kč/rok, na dobu určitou od do s tím, že tato částka bude Lesy ČR, s.p., navyšována o koeficient inflace b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/31/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2626 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a. s., se sídlem Třinec Staré Město, Průmyslová 1024, PSČ , IČ , spočívající v právu umístění a provozování horkovodu na částech pozemků parc. č. 2241/5, 1516/26, 1516/24, 1516/6, 1516/4 a 1516/2 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60,50 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/038/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2627 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložce venkovního vedení veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 876/11 a 876/12 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví pana M. C., bytem Smilovice u Třince, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci jako SO 444 Přeložka venkovního vedení VO v km 6,900 7,200 umístěna na pozemcích parc. č.876/11 a 876/12 v rozsahu vymezeném v GP č /2012 ze dne , za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckého posudku č. 2012/VB/Neb-033/S.I-11/IN ze dne b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/032/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložce venkovního vedení veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 908/2 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví pana K. C., bytem Třinec, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci jako SO 443 Přeložka venkovního vedení VO v km 6,400 umístěna na pozemku parc. č. 908/2 v rozsahu vymezeném v GP č /2012 ze dne , za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckého posudku č. 2012/VB/Neb-032/S.I-11/IN ze dne b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/033/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu Strana 8 (celkem 16)

9 3) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložce venkovního vedení veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 879/5 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví pana A. P., bytem Třinec, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci jako SO 444 Přeložka venkovního vedení VO v km 6,900 7,200 umístěna na pozemku parc. č. 879/5 v rozsahu vymezeném v GP č /2012 ze dne , za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckého posudku č. 2012/VB/Neb-035/S.I- 11/IN ze dne b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/034/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 4) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložce venkovního vedení veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 333/3 a 341/3 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví pana S. B., bytem Třinec, a paní A. B., bytem Třinec, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci jako SO 442 Přeložka venkovního vedení VO v km 5,800 6,000 umístěna na pozemcích parc. č. 333/3 a 341/3 v rozsahu vymezeném v GP č /2012 ze dne , za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckého posudku č. 2012/VB/Neb-029/S.I-11/IN ze dne b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/035/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 5) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložce venkovního vedení veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 312/11 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví pana B. V., bytem Bojkovice, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci jako SO 442 Přeložka venkovního vedení VO v km 5,800 6,000 umístěna na pozemku parc. č. 312/11 v rozsahu vymezeném v GP č /2012 ze dne , za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckého posudku č. 2012/VB/Neb-028/S.I-11/IN ze dne b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/036/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 6) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložkách venkovního vedení veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 752/2 a 756/4 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví pana J. D., bytem Třinec, a paní H. D., bytem Třinec, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekty označené v projektové dokumentaci jako SO 444 Přeložka venkovního vedení VO v km 6,900 7,200 a SO 445 Přeložka venkovního vedení VO v km 7,200 umístěny na pozemcích parc. č. 752/2 a 756/4 v rozsahu vymezeném v GP č /2012 ze dne , za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckých posudků č. 2012/VB/Neb-042/S.I-11/IN ze dne a č. 2012/VB/Neb-034/S.I-11/IN ze dne b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/037/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 9 (celkem 16)

10 usnesením č. 2013/2628 ukončení smluvního vztahu založeného nájemní smlouvou č. 2009/05/374/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a panem Wojciechem Krzysztofem Jędrszczykem, místem podnikání Třinec, Jablunkovská 416, PSČ , IČ , vztahující se k pronájmu nebytových prostorů v objektu č. p. 643 na ul. Máchově v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, výpovědí ze strany nájemce ke dni zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory v 1. podzemním podlaží v celkové výměře 57,11 m² v objektu č. p. 643 na ul. Máchově v Třinci, postaveném na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, výběrem zájemce obálkovou metodou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla prodloužit záměr pronájmu dle bodu 2) usnesení vždy o jeden měsíc, a to za stejných podmínek v případě, že ve stanoveném termínu nebude doručena žádná nabídka. usnesením č. 2013/2629 přijaté nabídky na pronájem nebytových prostorů v 1. a 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec - Klubu českých turistů, se sídlem Třinec, P.O.BOX 17, PSČ , IČ , na pronájem místnosti č. 14 v 1. nadzemním podlaží, za účelem zřízení skladu za symbolické nájemné ve výši 1 Kč/rok - společnosti STEBLOVÁ, s. r. o., se sídlem Praha západ, Dolní Břežany 182, PSČ , IČ , na pronájem místností č. 5, 7, 10, 11 a 14 v 1. nadzemním podlaží, za účelem zřízení stylového nekuřáckého občerstvení s kanceláří a sklady, za nájemné ve výši Kč/rok - pana M. C., bytem Třinec, na pronájem místnosti č ve 2. nadzemním podlaží za nájemné ve výši Kč/měsíc - sdružení Bunkr, o. s., se sídlem Třinec, Lidická 541, PSČ , IČ , na pronájem místností č. 5 a 7 v 1. nadzemním podlaží a místností č a 2.15 ve 2. nadzemním podlaží za symbolické nájemné ve výši 1 Kč/rok a místnost č ve 2. nadzemním podlaží za nájemné ve výši Kč/m²/rok, za účelem provozování činnosti sdružení - pana Michala Piláta, místem podnikání Třinec, Konská 524, PSČ , IČ , na pronájem místností č a 2.15 ve 2. nadzemním podlaží pro obchod s pěstitelskou technikou a zahradnickými pomůckami včetně skladu, za nájemné ve výši Kč/m²/rok a) pronajmout společnosti STEBLOVÁ, s. r. o., se sídlem Praha západ, Dolní Břežany 182, PSČ , IČ , nebytové prostory v souhrnné výměře 89,72 m², tj. místnosti č. 5 ve výměře 35,84 m², č. 7 ve výměře 20,27 m², č. 10 ve výměře 3,02 m², č. 11 ve výměře 3,03 m² a č. 14 ve výměře 27,56 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za účelem zřízení stylového nekuřáckého občerstvení s kanceláří a sklady, na dobu neurčitou ode dne za dohodnuté nájemné ve výši Kč/rok b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/039/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu Strana 10 (celkem 16)

11 3) rozhodla a) pronajmout sdružení Bunkr, o. s., se sídlem Třinec, Lidická 541, PSČ , IČ , nebytové prostory v souhrnné výměře 65,40.m², tj. místnosti č ve výměře 28,79 m², č ve výměře 22,15 m² a č ve výměře 14,46 m² ve 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za účelem zřízení kanceláří, na dobu neurčitou ode dne za dohodnuté nájemné ve výši symbolické 1 Kč/rok za místnosti č a č a ve výši dle Ceníku za místnost č b) udělit souhlas se zřízením sídla sdružení Bunkr, o. s., se sídlem Třinec, Lidická 541, PSČ , IČ , nově v objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec c) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/040Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu 4) rozhodla a) pronajmout panu Michalovi Pilátovi, místem podnikání Třinec, Konská 524, PSČ , IČ , nebytové prostory v souhrnné výměře 45,99 m², tj. místnosti č ve výměře 27,59 m² a č ve výměře 18,40 m² ve 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za účelem zřízení obchodu s pěstitelskou technikou a zahradnickými pomůckami včetně skladu, na dobu neurčitou ode dne za dohodnuté nájemné ve výši Kč/m²/rok b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/041/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu. usnesením č. 2013/2630 v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí objektu č. p. 541 na ul. Lidické v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 2492/3 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec a) o částečné revokaci usnesení č. 2012/2244 z 60. schůze Rady města Třince ze dne v odst. 2 c) a d), v části data ukončení nájemního vztahu se sdružením Bunkr, o. s., se sídlem Třinec, Lidická 541, PSČ , IČ , a panem Tomášem Wylegalou, místem podnikání Třinec, ul. SNP 394, PSČ , IČ , a to c) z původního znění ke dni nebo výpovědí na nové znění: ke dni d) z původního znění ke dni nebo výpovědí na nové znění: ke dni b) o částečné revokaci usnesení č. 2012/2398 z 64. schůze Rady města Třince ze dne v odst. 1a), v části data přerušení užívání nebytových prostorů s Městskou knihovnou Třinec, příspěvkovou organizací, se sídlem Třinec, Lidická 541, PSČ , IČ , a to z původního znění ode dne na nové znění: ode dne v souvislosti s bodem 1a) tohoto usnesení a) uzavřít dodatek č. 1 k dohodě o ukončení nájmu č. 2012/05/480/Do ze dne uzavřené mezi městem Třinec a panem Tomášem Wylegalou, místem podnikání Třinec, SNP 394, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu b) uzavřít dodatek č. 1 k dohodě o ukončení nájmu č. 2012/05/479/Do ze dne uzavřené mezi městem Třinec a sdružením Bunkr, o. s., se sídlem Třinec, Lidická 541, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 11 (celkem 16)

12 usnesením č. 2013/2631 seznam movitých věcí v objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveném na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, které jsou ve vlastnictví Třinecké společnosti W&W, s. r. o., se sídlem Třinec. ul. Svornosti 1051, PSČ , IČ , a byly touto společností v objektu instalovány v průběhu nájemního vztahu, ve znění přílohy č. 1 přednesu a) odkoupit od Třinecké společnosti W&W, s. r. o., se sídlem Třinec. ul. Svornosti 1051, PSČ , IČ , níže uvedené movité věci umístěné v objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveném na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za navrženou kupní cenu 3 x 3 fázový elektroměr à Kč bez DPH, tj Kč bez DPH 2 x 1 fázový elektroměr à Kč bez DPH, tj Kč bez DPH 1x rozvaděč pro PC à Kč bez DPH, tj Kč bez DPH 1x kuchyňský kout + ohřívač vody + obklady stěny à Kč bez DPH, tj Kč bez DPH 1x elektroinstalace v dílně à Kč bez DPH, tj Kč bez DPH 1x poštovní schránky ve dveřích à Kč bez DPH, tj Kč bez DPH 10x osvětlovací tělesa v kancelářích à 350 Kč bez DPH, tj Kč bez DPH vše za celkovou cenu Kč bez DPH b) uzavřít kupní smlouvu č. 2013/05/044/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2632 nezveřejnit záměr snížení ceny nájmu společnosti PCsupport.cz, s. r. o., se sídlem Třinec, Jablunkovská 110, PSČ , IČ , v souvislosti s pronájmem nebytových prostorů v objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveném na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, založeným nájemní smlouvou č. 2012/05/028/Do ze dne , o 30 % ze současné výše měsíčního nájemného pro období do vyřešení bezproblémového příjezdu k objektu. usnesením č. 2013/2633 přijatou nabídku pana Rostislava Paloncyho, místem podnikání Ropice, Ropice 418, PSČ , IČ , na pronájem 1 m² plochy - stěny nebytového prostoru č. 113 v celkové výměře 40,80 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 360 Třinec Nebory, postaveného na pozemku parc. č. st. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, za účelem umístění reklamní skříňky za cenu dle Ceníku a) pronajmout panu Rostislavu Paloncymu, místem podnikání Ropice, Ropice 418, PSČ , IČ , 1 m² plochy - stěny nebytového prostoru č. 113 v celkové výměře 40,80 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 360 Třinec Nebory, postaveného na pozemku parc. č. st. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, za účelem umístění reklamní skříňky, na dobu neurčitou ode dne za cenu dle Ceníku b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/043/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 12 (celkem 16)

13 usnesením č. 2013/2634 přijatou nabídku po termínu pana Petra Heczka, místem podnikání Erbenova 806/3, PSČ , IČ , na pronájem nebytových prostorů v celkové výměře 48,53 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 360 Třinec Nebory, postaveného na pozemku parc. č. st. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, za účelem skladování malířského nářadí a materiálu, občasný nátěr drobných dřevěných prvků, za cenu ve výši dle Ceníku nepronajmout panu Petru Heczkovi, místem podnikání Erbenova 806/3, PSČ , IČ , nebytové prostory v celkové výměře 48,53 m², tj. místnosti č. 101 ve výměře 27,89 m², č. 103 ve výměře 11,94 m², č. 104 ve výměře 3,26 m², č. 105 ve výměře 1,64 m² a č. 125 ve výměře 3,80 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 360 Třinec Nebory, postaveného na pozemku parc. č. st. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, za účelem skladování malířského nářadí a materiálu, občasného nátěru drobných dřevěných doplňků, za cenu dle Ceníku, na dobu neurčitou ode dne s výpovědní lhůtou 1 měsíc 3) rozhodla a) zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostorů v 1., 2. a ve 3 nadzemním podlaží objektu č. p. 360 Třinec Nebory, postaveného na pozemku parc. č. st. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, výběrem zájemce obálkovou metodou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu b) prodloužit záměr pronájmu dle bodu 3a) usnesení vždy o jeden měsíc, a to za stejných podmínek v případě, že ve stanoveném termínu nebude doručena žádná nabídka. usnesením č. 2013/2635 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+3 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, manž. T. P. a A. P., oba bytem Třinec, za podmínky vrácení stávajícího bytu b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/017/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 0+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st. 825 v k. ú. Konská a obci Třinec, paní I. S., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/018/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Třinec a obci Třinec, paní L. W., bytem Třinec, a to na dobu 6 měsíců b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/019/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 4) rozhodla a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, paní P. T., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/020/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 13 (celkem 16)

14 usnesením č. 2013/2636 přijmout plnou moc pro město Třinec k zastupování vlastníků bytových jednotek a spoluvlastníků společných částí domu č. p. 661 na ul. Lidické v Třinci ke všem jednáním a právním úkonům ve věci nájmu společné části domu č. p. 661 na ul. Lidické v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, umístěné v 1. podzemním podlaží domu a vymezené v části C písm. h) prohlášení vlastníka ze dne jako spojaři s nájemcem Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , IČ , dle nájemní smlouvy č. 1999/05/584/576 ze dne včetně všech dodatků, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2637 uzavřít dodatek č. 1 Licenční smlouvy č. JSDH 016/2012 pro nevýhradní licenci mezi městem Třinec a společností RCS Kladno, s. r. o., se sídlem v Kladně, Mánesova 1772, PSČ , IČ , zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 79821, zastoupenou Ing. Václavem Zdichem, jednatelem společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2638 schválit ceník za zhotovení kopií, prodej parkovacích kotoučů a map města Třinec pro občany ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/2639 uzavřít dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě č. 2012/12/016/Ja mezi městem Třinec a společností APB servis realitní, s. r. o., se sídlem v Ostravě, Švabinského 2223/9, PSČ , IČ , zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34444, zastoupenou Andreou Bělíkovou, jednatelkou společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb uzavřené podle ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku č. 2012/12/021/Ja ze dne mezi městem Třinec a společností VKUS-BUSTAN, s. r. o., se sídlem ve Frýdku-Místku, Svazarmovská 308, PSČ , IČ , zastoupenou Ing. Liborem Schwarzem, jednatelem společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/2640 informaci o hospodaření s Fondem rozvoje bydlení města Třince v roce 2012 vyhlásit výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Třince pro rok 2013 Strana 14 (celkem 16)

15 3) jmenovala složení výběrové komise pro vyhodnocení předložených žádostí o půjčky - Mgr. Ivo Kaleta místostarosta města - Ing. Ivo Kantor místostarosta města - Ing. Michael Trojka člen rady města - tajemník městského úřadu - Ing. Michaela Mitrengová vedoucí odboru ekonomického - Ing. Jana Kafková vedoucí odboru správy majetku města - Ing. Daniel Fojcik vedoucí odboru investic - Mgr. Jana Gawlasová vedoucí odboru živ. prostředí a zemědělství - Ing. Věra Pindurová vedoucí odboru stavebního řádu a úz. plánování usnesením č. 2013/2641 uzavření dohody o spolupráci při realizaci Univerzity třetího věku mezi městem Třinec a Ostravskou univerzitou Ostrava se sídlem Dvořákova 7, Ostrava, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou od do usnesením č. 2013/2642 písemnost manželů N., bytem Třinec, pana R. S., bytem Třinec, pana P. G., bytem Třinec, a paní A. W., bytem Třinec, ve věci zachování prodejních stánků na ulici Dukelské v Třinci. usnesením č. 2013/2643 text stanoviska k řízení o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně na adrese Oldřichovice 27, Třinec. usnesením č. 2013/2644 podat žádost o dotaci na realizaci projektu Ruku v ruce s podtitulem Den zdraví a sociálních služeb do Dotačního programu na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji. Poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj. 2) souhlasila přijmout dotaci ve výši 70 %, tedy Kč, v případě, že bude městu Třinec na projekt Ruku v ruce dotace přidělena, a dofinancovat vlastní podíl města ve výši minimálně 30 %, tedy Kč, z celkových způsobilých výdajů ( Kč) na realizaci akce, tyto budou uhrazeny z rozpočtu odboru sociálních věcí MěÚ Třinec. usnesením č. 2013/2645 1) pověřila Ing. Patrika Žondora, vedoucího odboru kancelář vedení města Městského úřadu Třinec, s účinností od organizací a řízením investičních porad v rámci města Třinec (Městského úřadu Třinec) Strana 15 (celkem 16)

16 2) uložila viz ÚKOLY. 3) zřídila projektové týmy k těmto významným investičním akcím města Třince - Rekonstrukce knihovny v Třinci, Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci, Přestupní terminál Třinec, Rekonstrukce ZŠ Třinec, Slezská 773, pavilony B, C, D1, F - celková rekonstrukce a Integrované výjezdové centrum v Třinci a jmenovala Ing. Patrika Žondora vedoucím těchto projektových týmů s účinností od s pravomocí zadávat úkoly a kontrolovat jejich plnění ve vztahu ke členům projektového týmu, jakož i k dalším osobám, a to v rámci daných projektů 4) uložila viz ÚKOLY. RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2013/ /71 ředitelce organizace Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Dukelská, č. p. 689, PSČ , IČ , postupovat ve věci prominutí poplatků za pronájem kinosálu z důvodu konání Konference pro muže dle bodu 1) návrhu na usnesení. Zodp.: ředitelka organizace Městské kino Kosmos Třinec Termín: RMě konaná dne U usnesení č. 2013/ /71 vedoucí odboru ŠKaTv zveřejnit vyhlášení konkursního řízení na úřední desce města Třinec, na internetových stránkách města Třinec, u Úřadu práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Třinec, v Kabelové televizi Třinec a v následujícím tisku: týdeník Horizont, Třinecký hutník, Frýdeckomístecký a třinecký deník, Karvinský a havířovský deník, v Mladé frontě Dnes, a v týdeníku Głos ludu. Zodp.: Ing. Vladimíra Kacířová, vedoucí odboru ŠKaTv Termín: RMě konaná dne U usnesení č. 2013/ /71 Ing. Patriku Žondorovi periodicky (cca 1x za měsíc) informovat Radu města Třince o průběhu významných i sloučených investičních (popř. neinvestičních) akcích města Zodp.: Ing. Patrik Žondor, vedoucí odboru KVM Termín: průběžně U usnesení č. 2013/ /71 Ing. Patriku Žondorovi, předložit Radě města Třince v termínu do a) návrh členů na projektové pozice projektových týmů dle bodu 3 tohoto usnesení b) návrh na vytvoření a personální zabezpečení projektových týmů k dalším významným i sloučeným investičním (popř. neinvestičním) akcím města Zodp.: Ing. Patrik Žondor, vedoucí odboru KVM Termín: RMě konaná dne RNDr. Věra Palkovská STAROSTKA Vyhotoveno dne: PhDr. Milada Hejmejová MÍSTOSTAROSTKA Strana 16 (celkem 16)

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 15. června 2015 usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 05/132/2015 1) schválilo návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. prosince 2015 usnesením č. 2015/1464 program 38. schůze rady města, konané dne 28.12.2015. usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 14. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. května 2011 usnesením č. 2011/482 program 14. schůze rady města, konané dne 02.05.2011. usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/579/2013 1) schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/579/2013 1) schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 5. listopadu 2013 usnesením č. 19/579/2013 program 19. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 19/580/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 111. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 03. března 2014 usnesením č. 2014/4088 1) schválila program 111. schůze rady města, konané dne 03.03.2014. usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 5. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2326 1) schválila program 63. schůze rady města, konané dne 05.11.2012. usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 43. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. února 2012 usnesením č. 2012/1454 1) schválila program 43. schůze rady města, konané dne 27.02.2012. usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 14. června 2016 usnesením č. 12/346/2016 program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/347/2016 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 60. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. října 2012 usnesením č. 2012/2215 1) schválila program 60. schůze rady města, konané dne 08.10.2012. usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 123. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 123. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 123. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 17. června 2014 usnesením č. 2014/4499 1) schválila program 123. schůze rady města, konané dne 17.06.2014. usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 86. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 4. října 2010 usnesením č. 2010/4241 1) schválila program 86. schůze rady města, konané dne 04.10.2010. usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. června 2015 usnesením č. 2015/754 program 19. schůze rady města, konané dne 22.06.2015. usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. září 2012 usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/345/2012 1) schválilo návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. ledna 2011 usnesením č. 2011/140 program 5. schůze rady města, konané dne 10.01.2011. usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. ledna 2011 usnesením č. 2011/170 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 31.01.2011. usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 34. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. listopadu 2015 usnesením č. 2015/1241 1) schválila program 34. schůze rady města, konané dne 09.11.2015. usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. května 2010 usnesením č. 2010/3801 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 03.05.2010. usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. února 2013 usnesením č. 2013/2646 program 72. schůze rady města, konané dne 11.02.2013. usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 39. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. ledna 2012 usnesením č. 2012/1334 program 39. schůze rady města, konané dne 23.01.2012. usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 22. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. srpna 2011 usnesením č. 2011/817 1) schválila program 22. schůze rady města, konané dne 29.08.2011. usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 137. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 29. října 2014 usnesením č. 2014/5028 1) schválila program 137. schůze rady města, konané dne 29.10.2014. usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 59. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. září 2012 usnesením č. 2012/2169 program 59. schůze rady města, konané dne 24.09.2012. usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. března 2010 usnesením č. 2010/3654 1) schválila program 72. schůze rady města, konané dne 15.03.2010. usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. prosince 2013 usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/608/2013 1) schválilo

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. , USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. dubna 2012 usnesením č. 10/286/2012 doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. usnesením č. 10/287/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 30. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. září 2015 usnesením č. 2015/1080 program 30. schůze rady města, konané dne 29.09.2015. usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 105. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 20. prosince 2013 usnesením č. 2013/3917 program 105. schůze rady města, konané dne 20.12.2013. usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. března 2013 usnesením č. 2013/2818 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 25.03.2013. usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2016/2356 1) schválila mimořádné vyřazení majetku odboru životního prostředí a zemědělství dle přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/2356 1) schválila mimořádné vyřazení majetku odboru životního prostředí a zemědělství dle přednesu. USNESENÍ 62. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2016 usnesením č. 2016/2351 program 62. schůze rady města konané dne 26.09.2016. usnesením č. 2016/2352 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 83. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. srpna 2010 usnesením č. 2010/4122 program 83. schůze rady města, konané dne 30.08.2010. usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 25. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2011 usnesením č. 2011/932 program 25. schůze rady města, konané dne 26.09.2011. usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 41. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 41. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 41. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. února 2016 usnesením č. 2016/1543 1) schválila program 41. schůze rady města, konané dne 01.02.2016. usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2016/2393 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/2393 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2016 usnesením č. 2016/2390 1) schválila program 63. schůze rady města konané dne 10.10.2016. usnesením č. 2016/2391 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 37. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 26. 09. 2016 Usnesením č. 37/556 schválila pořad 37. schůze rady obce konané dne 26. 09. 2016. Usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 20. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. července 2011 usnesením č. 2011/711 program 20. schůze rady města, konané dne 18.07.2011. usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. března 2010 usnesením č. 2010/3630 program 71. schůze rady města, konané dne 01.03.2010. usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 82. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 82. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 82. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. května 2013 usnesením č. 2013/3038 1) schválila program 82. schůze rady města, konané dne 27.05.2013. usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 87. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 14. října 2010 usnesením č. 2010/4281 program 87. schůze rady města, konané mimořádně dne 14.10.2010. usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 50. schůze Rady města Jablunkova konané dne 5. března 2013 v 8.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila Odbor ÚPSŘ 50/1133

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Rada města usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 10. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 10. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 10. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. března 2011 usnesením č. 2011/369 1) schválila program 10. schůze rady města, konané dne 28.03.2011. usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 77. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. května 2010 usnesením č. 2010/3842 program 77. schůze rady města, konané dne 19.05.2010. usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. dubna 2013 usnesením č. 2013/2917 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 22.04.2013. usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 139. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 18. listopadu 2014 usnesením č. 2014/5056 1) schválila program 139. schůze rady města, konané dne 18.11.2014. usnesením č. 2014/5057 1) určila

Více

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 32. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. října 2015 usnesením č. 2015/1165 program 32. schůze rady města, konané dne 26.10.2015. usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 73. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 73. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 73. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. února 2013 usnesením č. 2013/2683 1) schválila program 73. schůze rady města, konané dne 25.02.2013. usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 45. schůze Rady města Jablunkova konané dne 26. listopadu 2012 v 15.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila 45/1026

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1601 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 46. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1601 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 46. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 46. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. dubna 2012 usnesením č. 2012/1600 1) schválila program 46. schůze rady města, konané dne 10.04.2012. usnesením č. 2012/1601 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. února 2015 usnesením č. 2015/230 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 16.02.2015. usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 84. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. června 2013 usnesením č. 2013/3099 1) schválila program 84. schůze rady města, konané dne 10.06.2013. usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 55. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 55. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 55. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. července 2012 usnesením č. 2012/1956 1) schválila program 55. schůze rady města, konané dne 16.07.2012. usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/2773 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 75. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2773 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 75. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 75. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. března 2013 usnesením č. 2013/2772 1) schválila program 75. schůze rady města, konané dne 11.03.2013. usnesením č. 2013/2773 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 7. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. února 2011 usnesením č. 2011/236 1) schválila program 7. schůze rady města, konané dne 14.02.2011. usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 31. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. října 2015 usnesením č. 2015/1117 program 31. schůze rady města, konané dne 12.10.2015. usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. prosince 2010 usnesením č. 02/18/2010 program 2. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 02/19/2010 návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

Rada města usnesením č. 2014/3972 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 107. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/3972 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 107. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 107. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. ledna 2014 usnesením č. 2014/3971 1) schválila program 107. schůze rady města, konané dne 27.01.2014. usnesením č. 2014/3972 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/2987 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2987 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 13. května 2013 usnesením č. 2013/2986 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 13.05.2013. usnesením č. 2013/2987 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne , při kterém:

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne , při kterém: USNESENÍ 69. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. února 2010 vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 04.02.2010, při kterém: usnesením č. 2010/3558 o záměru odprodeje objektu č. p. 3 na

Více

Rada města usnesením č. 2012/1718 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 50. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1718 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 50. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 50. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. května 2012 usnesením č. 2012/1717 1) schválila program 50. schůze rady města, konané dne 15.05.2012. usnesením č. 2012/1718 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 14/380/2016 1) schválilo program 14. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 14/380/2016 1) schválilo program 14. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 14. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 20. září 2016 usnesením č. 14/380/2016 program 14. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 14/381/2016 návrhovou komisi ve složení: PhDr.

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 132. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. září 2014 usnesením č. 2014/4835 1) schválila program 132. schůze rady města, konané dne 15.09.2014. usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Rada města usnesením č. 2014/4345 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 120. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4345 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 120. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 120. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. května 2014 usnesením č. 2014/4344 1) schválila program 120. schůze rady města, konané dne 12.05.2014. usnesením č. 2014/4345 1) určila ověřovatelem

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2803/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 183. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více