Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007..."

Transkript

1 Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne schvaluje darovací smlouvu uzavřenou s firmou Archatt památky spol. s.r.o. ve výši ,- Kč na uspořádání kulturní akce ve Zruči nad Sázavou a pověřuje starostu popisem smlouvy - schvaluje smlouvu o zajištění ozvučení akce Prvního reprezentačního plesu města, konaného dne , uzavřenou s Michalem Krausem, Kalvody 398, Brandýs nad Labem a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje uzavření mandátní smlouvy, smlouvy o dodávce a odběru tepla a nájemní smlouvy s firmou TEDOM ENERGO s.r.o., se sídlem Výčapy 195, Třebíč a pověřuje starostu podpisem smluv - bere na vědomí zvýšení ceny oběda pro cizí strávníky ve školní jídelně I. Základní školy Zruč nad Sázavou s platností od projednala a schvaluje ceník produktů silové elektřiny Energocentra pro podnikatele v Sázavanu na období od do a schvaluje dodatek ke smlouvám na odběr elektřiny pro Sázavan Strojírny, s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou, TRW s.r.o., Frigera, a.s., Zengrova 110, Kolín IV, Tedom Energo s.r.o., Výčepy 195, Třebíč, Century 2000 s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou, Spojstav s.r.o., Magistrů 16/202, Praha 4, Arvetti spol. s.r.o., Náměstí Míru 594, Zruč nad Sázavou, Rabbit Trhový Štěpánov a.s., Trhový Štěpánov 302, Václav Vacek - Vados, sad Míru 788, Zruč nad Sázavou, AZIP s..r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou, Čučka Tomáš, Loucká 3378/2B, Znojmo a pověřuje starostu podpisem těchto dodatků - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zajištění překladatelské služby se společností FORTRANS s.r.o. sídlem Hranice 27 a pověřuje starostu podpisem smlouvy - z důvodu vyčerpání uchazečům o obecní byt z pořadníku a na základě doporučení bytové komise schvaluje doplnění pořadníku ze seznamu uchazečů dle bodového ohodnocení Rada města na svém 28. zasedání, konaném dne bere na vědomí rezignaci Mgr., Bc. Jany Marečkové na funkci člena Zastupitelstva města Zruč nad Sázavou. Mgr. Marečkovou bude informovat kancelář KS. - osvědčuje, že p. Luboš Heřmánek byl prohlášen členem Zastupitelstva města Zruč nad Sázavou na uprázdněný mandát z kandidátky ČSSD. Osvědčení zašle KS. - schvaluje žádost MŠ Malostranská o umístění retardéru v ulici Malostranská, který bude uhrazen z rozpočtu Žadatelku bude informovat KS. - schvaluje přijetí finanční dotace ve výši 48 tis. Kč od Krajského úřadu Středočeského kraje v oblasti cestovního ruchu pro rok 2007, název projektu: Turistické informační materiály - schvaluje uplatnit požadavky na úpravu Zadání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR). Požadavky na Krajský úřad Středočeského kraje zašle ing. Novák. - bere na vědomí předloženou informaci a souhlasí s tím, že MŠ Na Pohoří bude vařit obědy pro strávníky s pečovatelskou službu - schvaluje uzavření Smlouvy o hudební produkci se skupinou historické hudby Dei Gratia, zastoupenou Miloslavem Vaváčkem, Smlouvy o zajištění ohňostroje s firmou SOPTÍK Václav 1 / 25

2 Michalski, Sokolovská 95, Pletený Újezd, Smlouvy o zajištění ozvučení akce s p. Michalem Krausem, Kalvody 398, Brandýs nad Labem, Smlouvu o vystoupení s firmou Bürgerschaft aus beraun s.r.o., Praskolesy 1, , zastoupenou p. Daliborem Belfínem na akci Slavnostní rozsvícení vánočního stromku dne a pověřuje starostu podpisem smluv - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na autorský dozor projektanta pro stavbu Zruč nad Sázavou Lávka přes Sázavu u stadionu se zhotovitelem TOP CON SERVIS s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě a dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti č. 15N04/45 s Pozemkovým fondem ČR, Praha 3, Husinecká 1024/11a a pověřuje starostu podpisem dodatku a dohody - schvaluje návrh Smlouvy o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů města Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smluv - ukládá připravit návrh smlouvy o pojištění odpovědnosti Města a školských zařízení podle návrhu společnosti WOOE u pojišťovny Kooperativa - schvaluje Smlouvu o provádění úředních měření rychlosti silničních motorových vozidel ve správním obvodu města Zruč nad Sázavou s firmou LK-systém s.r.o., J. Beneše 417, Jaroměř a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje předloženou smlouvu Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena třístranná (cizí investice) uzavřenou mezi STP Net, s.r.o., zastoupenou společností Středočeská plynárenská, a.s., Novodvorská 803/82, Praha 4 a Bayasgalan Doljinsuren, Na Pohoří 794, Zruč nad Sázavou a městem Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje Smlouvu o hudební produkci uzavřenou s hudební skupinou KARÁT KABÁT revival, zastoupenou p. Jiřím Bukačem na První reprezentační ples, který se bude konat a pověřuje starostu podpisem smlouvy - na základě žádosti a zveřejnění dle zákona o obcích schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor prodejny potravin v Želivci na další dva roky za dosavadních podmínek a pověřuje starostu podpisem dodatku nájemní smlouvy - na základě zveřejnění záměru a žádosti pana Duchana schvaluje rozšíření pronájmu nebytových prostor ve střední části obj. D ve Zručském dvoře ještě o horní část tohoto objektu - ukládá předložit ZMě k projednání nákup pozemků p.č. 862, 2603/1, 2606/3, 2615/3, vše v k.ú. Zruč nad Sázavou - na základě žádosti o zpevnění příjezdové cesty v Želivci, ukládá Mgr. Hujerovi objednat u firmy COLAS CZ, a.s., Kolbenova 259, Praha 9 asfaltování místní komunikace v Želivci, celkem 240 m2 za cenu 58 tis. Kč + DPH. Žadatelku budou informovat TS. - souhlasí s umístěním vratové kolejnice na pozemku města p.č. 430, která je součástí konstrukce posuvných výjezdových vrat, která zajišťují přístup na pozemek p.p.č. 429/1 se stavbou rodinného domu čp. 390 v Malostranské ulici, jenž je majetkem žadatelů. Žadatele bude informovat SÚ. - ukládá zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na pronájem p.p.č. 795 dle PK v k.ú. Zruč nad Sázavou - doporučit předložit do jednání ZMě Obecně závaznou vyhlášku města Zruč nad Sázavou č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2 / 25

3 - zřizuje Komisi k zajištění místního šetření při čerpání příspěvku z povodňového fondu ve složení: Jan Jelínek, ing. Milan Růžička, p. Lubomír Dolák (náhradník pí Pacalová), které musí být zajištěno do dubna Zaslání jmenování členům komise zajistí KS. - ukládá předložit do jednání ZMě Návrh projektu přípravy a realizace dvou etap systému sběru bioodpadů ve městě Rada města na svém 27. zasedání, konaném dne schvaluje prodej (zpětný odkup) podílových listů fondu Pioneer Investments a pověřuje starostu realizací prodeje - schvaluje oddací dny každá lichá sobota v měsíci od 10 do 14 hodin s platností od na základě podrobného rozboru jednotlivých položek a zapracovaných připomínek Města schvaluje snížený návrh ocenění dalších nezbytných prací na zabezpečení střech, štítů a západní zdi lihovaru ve Zručském dvoře a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou ATOS spol. s.r.o., Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou - pověřuje p. Lubomíra Doláka a p.jana Jelínka, aby v dalším kroku upřesnili informace (tabulku) o nebytových nemovitostech podle vzoru již hotových bytových nemovitostí (dát do přehledu hodnotu, zanedbanost a nároky na údržbu staveb) - ukládá splnit ing. Novákovi a p. Malému usnesení 8. zasedání ZMě č. 47/2007 ( prodej částí b a d vytvořených z p.p.č. 1914/1 v k.ú. Zruč nad Sázavou do vlastnictví: TJ Jiskra Zruč nad Sázavou) - ukládá splnit p. Malému usnesení 8. zasedání ZMě č. 48/2007 (podání žádosti na bezúplatný převod p.p.č. 766/2 dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou od PF ČR) - ukládá splnit p. Malému usnesení 8. zasedání ZMě č. 49/2007 (podání žádosti na bezúplatný převod p.p.č. 2014/1 a 2014/3 dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou od PF ČR) - ukládá splnit p. Jelínkové usnesení 8. zasedání ZMě č. 50/2007 (6. úpravu rozpočtu města na rok 2007) - ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení 8. zasedání ZMě č. 51/2007 (závazek města k bezplatnému převzetí vybudovaných protipovodňových opatření od investora Povodí Vltavy) - ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení 8. zasedání ZMě č. 54/2007 (odkup lesních p.p.č. 2583, 2585, 2570 dle KN, vše v k.ú. Zruč nad Sázavou) Rada města na svém 26. zasedání, konaném dne na základě vyhodnocení poptávky na veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací stavby Zruč nad Sázavou oprava místních komunikací schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro město, nabídku č. 2 firmy COLAS CZ, a.s., Kolbenova 259, PRAHA 9, na druhém místě nabídku č. 3 firmy Silnice Čáslav, a.s., Chotusická 1121, Čáslav ( firma Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Dubečská 3238, Praha 10 se z výběrového řízení omluvila) a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou na prvním místě. Oznámení uchazečům zašle KS. - schvaluje provozní řád hřiště s umělým ledem, umístěným před školní jídelnou 3 / 25

4 Rada města na svém 25. zasedání, konaném dne schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemků, uzavřený s firmou AGRO PERTOLTICE, a.s., Zruč nad Sázavou čp. 331 a pověřuje starostu podpisem dodatku - schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou Auto SAS s.r.o., Ke Dvoru 780/10, Praha 6 na nákup vozidla Multicar M26 a pověřuje starostu podpisem smlouvy - projednala a schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství, které jsou ve správě Technických služeb města Zruč nad Sázavou na období , dle návrhu předloženého Technickými službami - projednala a schválila Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi, uzavřenou s firmou United Energy Trading, a.s., se sídlem Praha 1, Washingtonova 17, Praha a pověřuje starostu podpisem smlouvy - projednala žádost Krajského úřadu Středočeského kraje o vyjádření k udělení licence na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linku: Vlašim Zruč nad Sázavou a nemá k udělení licence žádné připomínky. Souhlasné stanovisko zašle KS. - projednala žádost Krajského úřadu Středočeského kraje o vyjádření k udělení licence na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linku: Zruč nad Sázavou Pertoltice, Chlístovice a nemá k udělení licence žádné připomínky. Souhlasné stanovisko zašle KS. - ukládá předložit ZMě k projednání nákup pozemků p.č dle KN, 2585 dle KN a 1223/1 dle PK vše v k.ú. Zruč nad Sázavou a nedoporučuje koupi těchto pozemků - projednala žádost Svazu tělesně postižených v ČR, Okresní organizace Kutná Hora o příspěvek na nákup chybějícího sortimentu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro půjčovnu uvedených pomůcek zřízenou v Červených Janovicích. RMě žádosti nevyhovuje s tím, že finanční prostředky Město poskytuje pobočkám Svazu tělesně postižených, které působí na území města a s příslušnou částkou je počítáno v rozpočtu Města. Žadatele bude informovat EO. - souhlasí se zřízením zpevněné plochy u domu čp. 35 na Malostranském náměstí za těchto podmínek: plocha bude provedena přímo v definitivní podobě (nikoliv nejprve štěrk a někdy zámková dlažba), bude přizpůsobena připravovanému chodníku, bude vybudována na náklady stavebníka a zůstane veřejným prostranstvím v majetku města. Stavebníka bude informovat SÚ. - na základě žádosti firmy VlašimNet schvaluje udělení souhlasu s tzv. zasíťováním domu čp. 783 pro rozvody internetu za podmínek uvedených v žádosti a dalších podmínek stanovených Správou majetku ( m.j. dočasnost souhlasu a neodpovědnost Města za tyto rozvody). - bere na vědomí změnu sídla nájemce nebytových prostor v areálu Sázavanu AZIP, s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou - schválila doplněný návrh projektové dokumentace ing. Miroslava Ondráka, dopravní projektování, Bahno 8, Kutná Hora na akci: Zruč nad Sázavou rekonstrukce přístupových komunikací k zámku - ukládá předložit ZMě návrh rozpočtu na rok 2008 Rada města na svém 24. zasedání, konaném dne / 25

5 - schvaluje poptat následující odborné firmy na veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací stavby Zruč nad Sázavou oprava místních komunikací : Silnice Čáslav, a.s., Chotusická 1121, Čáslav / COLAS CZ, a.s., Kolbenova 259, PRAHA 9 / Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Dubečská 3238, Praha 10 Rada města na svém 23. zasedání, konaném dne schvaluje žádost Křesťanské společnosti Nový Život, Veleslavínova 14, Ústí nad Labem o výpůjčku klubovny autoškoly v objektu školní družiny pro uspořádání akce pro děti v sobotu od 13 do 17 hodin a bezplatné vyvěšení plakátů a vyhlášení městským rozhlasem. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Lávka přes Sázavu u stadionu a pověřuje starostu podpisem dodatku - schvaluje uzavření darovací smlouvy s firmou Frigera, a.s., Zengrova 110, Kolín IV ve výši ,- Kč. Finanční prostředky budou použity pro platbu za studii proveditelnosti protipovodňových opatření včetně žádosti o posouzení navrhovaného protipovodňového opatření a kompletaci příloh do dotačního programu akce Zruč nad Sázavou protipovodňová opatření a pověřuje starostu podpisem smlouvy. - schvaluje smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení, adventního koncertu dne od v kostele ve Zruči nad Sázavou, uzavřenou s pí Danielou Demuthovou, Nad Krocínkou 70, Praha 9 a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje nájemní smlouvu uzavřenou s TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, Topolová 1080, Zruč nad Sázavou na pronájem prostor v čp. 510 ( byt školníka ) na dobu 10 let, nájemné 400,- Kč/m2/rok, s výpovědní lhůtou půl roku s platností od a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje zveřejnění záměru města na prodej dílů b a d p.p.č. 1914/1 a prodej následně předložit na jednání ZMě - ukládá předložit ZMě k projednání záměr bezúplatného převodu p.p.č. 2014/1 a 2014/3 dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou - ukládá předložit ZMě k projednání záměr bezúplatného převodu p.p.č. 766/2 dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou a zrušení usnesení ZMě č. 40/ schvaluje předložit ZMě návrh schválení bezplatného převzetí vybudovaných protipovodňových opatření od investora Povodí Vltavy, s. p. do svého majetku, a to po nabytí právní moci kolaudačního Rada města na svém 22. zasedání, konaném dne schvaluje osvobození od poplatku za výlep plakátů a bezplatné vyhlášení městským rozhlasem SRPDŠ při 1. ZŠ ve Zruči nad Sázavou na Kateřinskou zábavu, která se bude konat na hotelu Baťov. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje výpůjčku Zrcadlového sálu Svazu diabetiků ČR, územní organizace Kutná Hora dne od 9 do 13 hodin pro uspořádání bezplatného měření glykemie pro veřejnost, bezplatné vylepení plakátů a vyhlášení rozhlasem. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje povolení využití louky Na Pohoří pro pořádání akce pro veřejnost Drakiáda, která se uskuteční od 14 do 18 hodin, bezplatné poskytnutí nařezaného 5 / 25

6 palivového dřeva a povoluje rozdělání menších ohňů při této akci, za předpokladu dodržení všech bezpečnostních předpisů. Žadatele bude informovat KS. - na základě žádosti p. Jiřího Němce, Kosmonautů 1580, Chotěboř ukládá zveřejnit záměr Města na pronájem parkoviště na náměstí Míru, část pozemku p. č. 1842, za účelem pořádání pravidelných prodejních trhů v roce Pokud se nepřihlásí další zájemce, schvaluje pronájem p. Němcovi a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. - schvaluje smlouvu o spolupráci na vzájemnou propagaci uzavřenou s firmou PROGRAMOVÁ, a.s., se sídlem Praha 10, Korunní 2456/98 a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje pronájem nebytových prostor v areálu Zručského dvora objektu D p. Jaroslavu Duchanovi, Družstevní 775, Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy - na základě žádosti firmy Vlašim Net, Jiří Tlapák, Ronov nad Doubravou o umístění zařízení pro přenos a šíření bezdrátového internetu na střeše domu čp. 783, Slunný Vrch schvaluje umístění tohoto zařízení a pověřuje p. Doláka a Mgr. Hujera dojednáním technických a finančních podmínek. RMě pověřuje starostu podpisem smlouvy o umístění tohoto zařízení. - schvaluje s Evropskou projektovou kanceláří, středisko Občanského sdružení Prostor, Kutnohorská 17, Kolín uzavření Smlouvy o dílo a Smlouvy o řízení projektu s názvem Zručský zámek ožívá II. etapa a pověřuje starostu podpisem smluv - projednala nabídky autorizovaných dodavatelů na multikáry a doporučuje předložit nákup multikáry k projednání ZMě - projednala předložený návrh lustru do obřadní síně od pí. Lei Raisové a doporučuje nákup předložit k projednání ZMě - projednala výsledek průzkumu trhu se silovou elektřinou provedený poradenskou firmou EnEng. s.r.o. Příbram na dodavatele elektřiny pro Energocentrum na léta 2008 a Byli osloveni následující dodavatelé: ČEZ Prodej s.r.o., Pražská energetika a.s., United Energy Trading a.s. Jako ekonomicky nejvýhodnější dodavatel silové elektřiny byla vybrána společnost United Energy Trading, a.s. RMě pověřuje p. Bareše, aby zahájil jednání o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s firmou United Energy Trading, a.s. a pověřuje Mgr. Hujera podpisem této smlouvy na roky 2008 a 2009 a podpisem plné moci zmocněnci k tomu, aby zmocněnec United Energy, a.s. uzavíral, měnil a vypovídal smlouvy o distribuci elektřiny se společností ČEZ Distribuce a.s. - schvaluje uzavření nové Mandátní smlouvy s p. Bohuslavem Škorničkou, kde budou zapracovány připomínky finančního výboru ze zasedání ze a pověřuje starostu podpisem smlouvy - ukládá pojistit městské lesy proti požáru - schvaluje žádost Sokola Řendějov o bezplatný výlep plakátů a hlášení rozhlasem na jejich hokejová utkání - schvaluje bezplatné vylepení plakátů na 3. ročník Miss Kutnohorska, které se uskuteční v pátek v 19,30 hodin v městském Tylově divadle Kutná Hora Rada města na svém 21. zasedání, konaném dne schvaluje cenu oběda ve školní jídelně I. Základní školy Zruč nad Sázavou ve výši 47,- 6 / 25

7 Kč od Ředitelku I. ZŠ bude informovat KS. - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z a dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z s ing. Vladimírem Klatovským, Družební 957, Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem dodatků - v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. schvaluje přírůstek měsíčního nájemného z bytů Města pro období od do v zákonné výši 29,6 % - projednala žádost TS a schvaluje nákup křovinořezu typ BC 2145 za ,- Kč včetně DPH ( JONSERED ) a sekačky typu LN za ,- Kč ( JONSERED ) od firmy PROFITTING CZ s.r.o., Polepská 351, Kolín IV - na základě žádosti firmy WIFCOM Marta Krmelová, Miličín o umístění zařízení pro přenos a šíření bezdrátového internetu na střeše domu čp. 751 schvaluje umístění tohoto zařízení a pověřuje p. Doláka a starostu Mgr. Hujera dojednáním podmínek. RMě pověřuje starostu podpisem smlouvy o umístění tohoto zařízení. - na základě žádostí TJ Jiskra Zruč nad Sázavou a Mgr. Dity Boumové MC Setkání, Dvouletky 706, Zruč nad Sázavou schvaluje prodloužení nájemních smluv ev.č. NP 005/06 a 015/05 na tělocvičnu v bývalé ŠD na dobu neurčitou a pověřuje starostu města podpisem dodatků těchto smluv. - na základě vyhodnocení poptávky na akci: Celková obnova altánu v zámeckém parku schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro město, nabídku č. 2 firmy ARCHATT PAMÁTKY spol. s.r.o., Vítězslava Nezvala 68, Třebíč, na druhém místě nabídku č. 3 firmy ATOS spol. s.r.o., Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou, na třetím místě nabídku č. 1 firmy Vlastimil Komárek, zednické a obkladačské práce, Hoštěradice 441 a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou umístěnou na prvním místě. Oznámení uchazečům zašle SM. - projednala žádost společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Praha o vydání stanoviska k připravované stavbě vodovodního přivaděče pro obec Chabeřice včetně Holšic a výhledově i pro městys Kácov a souhlasí s umístěním stavby dle předložené dokumentace. Souhlas bude podkladem pro územní řízení vodovodního přivaděče. Žadatele bude informovat SÚ. - souhlasí s umístěním zastřešené pergoly na p.p.č. 2035/1 dle předložené situace. Žadatele bude informovat SÚ. - projednala nabídku poradenské firmy EnEng. s.r.o., Bratří Čapků 254, Příbram na zpracování výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro Energocentrum v roce 2008 a pověřuje tuto firmu organizací výběrového řízení. Firmu budou informovat TS. - schvaluje pronájem projektoru ve výši 350,- Kč/ hod. + DPH 19 % včetně plátna - schvaluje úpravu chodby ve 3. NP v západním křídle zámku ( výše nákladů cca tis. Kč ) z důvodu zlepšení přístupu na ekonomický, stavební odbor a využití výtahu - schvaluje vybudování kanalizace ve Zručském dvoře dle projektu s rozpočtem ,- Kč včetně DPH firmou Stavebniny Kolumbus s.r.o. Náklady budou započteny s nájmem Zručského dvora. Firmu bude informovat SM. - ukládá splnit ing. Novákovi a p. Malému usnesení 7. zasedání ZMě č. 38/2007 ( prodej části p.p.č p. Jirava ) - ukládá splnit ing. Novákovi a p. Malému usnesení 7. zasedání ZMě č. 39/2007 ( prodej id. 14/177 vlastnického podílu obec Hněvkovice ) - ukládá splnit ing. Novákovi a p. Malému usnesení 7. zasedání ZMě č. 40/2007 ( prodej p.p.č. 307 p. Forejt ) 7 / 25

8 - ukládá splnit ing. Novákovi a p. Malému usnesení 7. zasedání ZMě č. 41/2007 ( koupě p.p.č. 837/2 manž. Fialovi, V Maloninách ) - ukládá splnit pí Janě Jelínkové usnesení 7. zasedání ZMě č. 43/2007 ( 5. úpravu rozpočtu ) - ukládá splnit ing. Novákovi a p. Malému usnesení 7. zasedání ZMě č. 45/2007 (bezplatný převod vlastnického práva u pozemků p.č. 2719/10, 2719/33, 2719/9 díl a a 2719/9 díl b firmy ASMO) - ukládá splnit ing. Růžičkovi usnesení 7. zasedání ZMě č. 46/2007 ( Změnu č. 6 ÚPSÚ ) Rada města na svém 20. zasedání, konaném dne schvaluje přijetí finanční dotace v rámci programu péče o krajinu v roce 2007 ve výši ,- Kč od Ministerstva životního prostředí na výsadbu nelesní zeleně - schvaluje předložit ZMě návrh na schválení bezplatného převodu vlastnického práva u pozemků p.č. 2719/10, 2719/33, 2719/9 díl a a 2719/9 díl b od firmy ASMO CZECH s.r.o. na město Zruč nad Sázavou darovací smlouvou - opět projednala snížení nájemného v Zámecké restauraci a schvaluje měsíční nájemné ve výši 6.413,- Kč počínaje měsícem září 2007 do srpna 2008 a v září 2008 budou opět probíhat jednání o stanovení výše nájemného. RMě pověřuje starostu podpisem dodatku k nájemní smlouvě. Žadatele bude informovat SM. - na základě žádosti manželů Šustových schvaluje umístění výkopku ze stavby jezírka na parcele č. 921 a ukládá odboru SÚUPŽP zkontrolovat po dokončení překrytí černé skládky a použití výkopku. Žadatele bude informovat SÚ. - schvaluje termíny svateb 1x za čtrnáct dní, aby se co nejméně vzájemně omezovaly s prohlídkami zámku či kulturními akcemi - schvaluje předložení návrhu do ZMě, ve kterém RMě požádá o souhlas s tím, že v případě poklesu korunové hodnoty investice Města ve fondech Pioneer pod nejbližší níži ( cca tis. Kč) RMě může investici ve fondech ukončit a peníze konzervativně investovat ( bankovní vklad, obligace ) před následným použitím v rámci rozpočtu Města na rok 2008 a případné další roky - na základě žádosti nájemce nebytových prostor ve Zručském dvoře HT CZECH s.r.o., zastoupené jednatelem p. Jiřím Čapkem schvaluje podnájem části 1. patra objektu CH dolní paní Marcele Fineganové Sekáč Sluníčko, Komenského 1463, Vlašim, a to za účelem provozování živnosti v maloobchodu s dětským značkovým textilem a hračkami. Počátek podnájmu je Žadatele bude informovat SM. - schvaluje žádost Mateřského centra Setkání o výpůjčku zámeckého parku pro pořádání akce pro děti ( Pohádkový park ), která se uskuteční od 14,00 do 18,30 hodin, zpřístupnění WC a otevření informačního centra v daném termínu a poskytnutí 4 m dřeva pro kanadské krby. Žadatele bude informovat KS. Rada města na svém 19. zasedání, konaném dne schvaluje uzavření darovacích smluv s firmou VARIEL a.s., Průmyslová 1034, Zruč nad Sázavou, s firmou TRW Autoelektronika s.r.o., Jana Nohy 2048, Benešov, s firmou Sázavan strojírny s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou, s firmou DK LAKOVNY s.r.o., Průmyslová 8 / 25

9 1018, Zruč nad Sázavou, s firmou KOVOMONT ZRUČ s.r.o., Průmyslová 1017, Zruč nad Sázavou, každá ve výši ,- Kč. Finanční prostředky budou použity pro platbu za Studii proveditelnosti protipovodňových opatření, včetně Žádosti o posouzení navrhovaného protipovodňového opatření a kompletaci příloh do dotačního programu akce : Zruč nad Sázavou protipovodňová opatření a pověřuje starostu podpisem smluv - schvaluje změnu výše vstupného na zámek: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč, rodinné vstupné ( 2 dospělí + 2 děti) 120,-Kč, skupina 10 a více - dospělí 40,- Kč/os., skupina 10 a více - děti 20,- Kč/os - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. S /03/KMXX s firmou ASPI a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3 ( změna aktualizačního cyklu na 1 měsíc) a pověřuje starostu jednáním s firmou o ceně a podpisem dodatku - schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou STP Net s.r.o., Novodvorská 803/82, Praha 4, která je zastoupená společností Středočeská plynárenská a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje uspořádání humanitární sbírky ošacení, která proběhne ve dnech ukládá zveřejnit záměr Města na prodej části p.p. č. 882, dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou, dle přiložené situace a prodej následně předložit na jednání ZMě - souhlasí s provedením rekonstrukce kanálu dešťových vod na p.p.č. 930/1, 1817/2 a 931, vše dle KN v k.ú. Nesměřice za podmínky, že po provedení rekonstrukce budou pozemky uvedeny do původního stavu. Žadatele bude informovat SÚ. - schvaluje žádost shromáždění UANDU tribe o uspořádání kulturní akce dne v areálu venkovního prostoru Pod Zámkem od 15,00 do 24,00 hodin. Žadatele bude informovat KS. - souhlasí s umístěním vodovodní a kanalizační přípojky pro stavbu víceúčelového hřiště na pozemku p.p.č. 1914/1 v k.ú. Zruč n.s., který je v majetku města. Po dokončení stavby přípojek uvede stavebník dotčený pozemek do původního stavu. Žadatele bude informovat SÚ. - pověřuje starostu města vydáváním souhlasu s umísťováním přípojek k inženýrským sítím na městských pozemcích v případech, kdy nebude město klást jiné podmínky než uvedení pozemku do původního stavu. V ostatních případech je třeba souhlas projednat v RMě. - schvaluje výpůjčku areálu školní družiny Českému svazu chovatelů pro pořádání tradiční 28. výstavy drobného zvířectva, konané a bezplatné vyvěšení plakátů a hlášení rozhlasem. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje výměnu nádob na plasty v separačním hnízdě křižovatka ulic Na Farském a Nad Městem - projednala žádost p. Zdeňka Vosláře o snížení nájemného v Zámecké restauraci a pověřuje starostu jednáním s p. Voslářem o ceně s tím, že RMě souhlasí se snížením ceny nájemného v termínu od září 2007 do května 2008 a v září 2008 budou opět probíhat jednání o stanovení výše nájemného. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje poptat následující firmy na akci Celková obnova altánu v zámeckém parku: ATOS spol. s r. o., Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139 / ARCHATT PAMÁTKY spol. s.r.o., Vítězslava Nezvala 68, Třebíč / Vlastimil Komárek, Hostěradice pověřuje starostu Mgr. Martina Hujera a pí Jiřinu Janatovou přípravou materiálů a vypracováním žádostí o dotaci na podporu pořizování cizojazyčných překladů turistických 9 / 25

10 informací a zasláním na Středočeský kraj, název projektu Podpora turistických informačních center ve Středočeském kraji - schvaluje uzavření nájemní smlouvy s městem Vlašim, se sídlem Jana Masaryka 302, Vlašim na pronájem skládací mobilní tribuny a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje výpůjčku zrcadlového sálu Českému svazu žen na projekci filmů o Zruči dne od 16,00 do 18,00 hodin. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje žádost p. Jana Čepka, FREAKSTYLESHOP, Tylova 565, Kutná Hora o uspořádání akce na skateparku dne Žadatele bude informovat KS. - schvaluje žádost občanského sdružení Moto Debil s boys o výpůjčku bývalé atletické dráhy v areálu fotbalového stadionu a bývalého škvárového hřiště pro depo motocyklů dne za účelem pořádání III. motorkářských her za podmínky, že s tímto bude souhlasit TJ Jiskra ( oddíl kopané). Žadatele bude informovat KS. - schvaluje otevření odloučených pracovišť Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou v Načeradci, Lukavci, Zbraslavicích. Ředitele ZUŠ bude informovat KS. Rada města na svém 18. zasedání, konaném dne schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti střežení objektů s OS Prostor, se sídlem Kutnohorská 17, Kolín a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje uzavření Smlouvy o přenechání majetku do užívání č /2007 s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje prodloužení pronájmu p. Bohumilu Touškovi části pozemku p.č. 1185/1 v k.ú. Zruč nad Sázavou, kde má umístěný prodejní stánek, a to do , za stejných podmínek jako dosud a pověřuje starostu podpisem dodatku k této smlouvě - schvaluje dodatek č. 7 k nájemní smlouvě ze dne o pronájmu a provozování centrálního zásobování teplem ve Zruči nad Sázavou CZT Sázavan s firmou TEDOM ENERGO s.r.o., se sídlem Výčapy 195, Třebíč a pověřuje starostu podpisem dodatku - schvaluje Nařízení města Zruč nad Sázavou č. 02/2007 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností s platností od schvaluje předložené nezbytné změny provádění na akci Oprava lodžií čp. 640 a 642 a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Kutnohorská stavební s.r.o., Benešova 316, Kutná Hora a pověřuje starostu jeho podpisem - schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na odvoz a likvidaci zachyceného tuku z občerstvení v polyfunkčním objektu na náměstí MUDr. Svobody s p. Romanem Měkotou, se sídlem Čížov 6, Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje zveřejnění záměru prodat 14/177 spoluvlastnického podílu pozemků p.č. 828/3, 828/5, 828/6, 828/7, 828/8, 828/9, 828/10, 828/11, 828/12, vše dle KN v k.ú. Zahájí u Hněvkovic a doporučuje předložit prodej pozemků do ZMě - souhlasí s umístěním vodovodní přípojky pro parcelu p.č. 978 na pozemcích parc. č. 972/14, 972/10 a 976 ( vše v k.ú. Zruč nad Sázavou), které jsou majetkem města. Po dokončení stavby bude povrch uveden do původního stavu. - bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Zruč nad Sázavou za rok / 25

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016 VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 7.11.2016 15/2016 1/15/2016 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 6/2016 konané dne 11.5.2016, ze zasedání RM 7/2016 konané dne

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 85/2008 ze dne 3.6.2008

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení

Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení Městský obvod Pardubice II Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení 1. Program ZMO Pardubice II dne 29.3. 2007 Usnesení č. 75 navrhuje program zasedání ZMO Pardubice

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 97. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 25.5.2010 od 8.00 hodin v kanceláři tajemnice Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

U S N E S E N Í č.4/2015

U S N E S E N Í č.4/2015 U S N E S E N Í č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Nučice, konaného dne 22.4. 2015 I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 1) Zprávu o kontrole usnesení č.3/2015 ze dne 18. března 2015 II. Zastupitelstvo

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Město Sázava Rada města Souhrn za jednání 6. řádné jednání rady města, konané dne v 16:00 hod. Jednací sál MÚ Sázava

Město Sázava Rada města Souhrn za jednání 6. řádné jednání rady města, konané dne v 16:00 hod. Jednací sál MÚ Sázava Město Sázava Souhrn za jednání 6. řádné jednání rady města, konané dne 4. 2. 2015 v 16:00 hod. Jednací sál MÚ Sázava 32/15 Zahájení, organizační záležitosti navržený program jednání. 33/15 Kontrola úkolů

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Na základě usnesení 200/2009 ze dne 02.12.2009 ZaM s v ě ř u j e v souladu s ustanovením 100

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 31. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 16.12.2015 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/31R/2015

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 379 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Česká Třebová, E. Beneše, Kaufland kvn na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

RaM po projednání schválila:

RaM po projednání schválila: Usnesení z 12. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 28.05.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!!upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 200/14: RaM schválila program jednání

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze) č. 344 se zpětnou účinností od 23. 9. 2009 do 31. 12. 2009 uzavření dohody o provedení práce s XXX, kdy sjednaným pracovním úkolem

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Rada města Usnesení č. 09/10

Rada města Usnesení č. 09/10 Rada města Usnesení č. 09/10 z jednání rady města konaného dne 10.5.2010 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 247-287 RM schvaluje 247) záměr vybudovat ve spolupráci s majitelem vantrok p. Vackem v oblasti

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února /2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února /2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února 2006 1/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 1.2006/1ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2008 Usnesení č. 638 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.06.2008. Usnesení č. 639 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 z jednání rady města konaného dne 22.08.2011 Usnesení obsahuje: 5 strany, body č. 486-520 RM schvaluje 486) nevybudovat vodovodní řad v rámci výkopových prací

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 40/2016, které se konalo v pondělí dne v 15:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 40/2016, které se konalo v pondělí dne v 15:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 40/2016, které se konalo v pondělí dne 19. 9. 2016 v 15:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/40/2016-RM Rada města schvaluje program 40. zasedání s navrženým doplněním

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 57. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 26. září 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015 Číslo jednání: JedNR3-18/2015 Datum jednání: 16.07.2015 Program (USN-R3-430/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program (499/NR3/2015) 4. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září 2014 19/2014/RM I. RM bere na vědomí: 19.2014/47RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února 2015 2/2015/RM I. RM bere na vědomí: 02.2015/3RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) b) Výsledky výběrového řízení

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 33. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 7. prosince 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 18.3.2015 Zastupitelstvo obce Rozvadov I/ Schvaluje 5/1) ověřovateli zápisu Jindřicha Červeného, Ivana Jančoviče,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 2. 10. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 75.1. Rozpočtová opatření za měsíc září 2017 75.1.1. schválila 1.

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února 2017 02/2017/RM I. RM bere na vědomí 02.2017/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 č. 195 u p r a v e n á v e r z e zadání přezkoumání hospodaření města Kynšperk nad Ohří za rok 2015 a roky následující auditorovi

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané 27. 10. 2015 2015-RM-26-1 Rada města bere na vědomí stav prováděných oprav na opěrné zdi komunikace k Zámku Letovice. 2015-RM-26-2 Rada města doporučuje

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

u u % " * 6 u 8 '

u u %  * 6 u 8 ' u u! " # $! " # 1 výsledky hospodaření k 31.12.2006 těchto příspěvkových organizací a hospodářské činnosti města: a) Mateřské školy, Zahradní 385, Kynšperk nad Ohří b) Mateřské školy, Školní 525, Kynšperk

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více