Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007..."

Transkript

1 Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne schvaluje darovací smlouvu uzavřenou s firmou Archatt památky spol. s.r.o. ve výši ,- Kč na uspořádání kulturní akce ve Zruči nad Sázavou a pověřuje starostu popisem smlouvy - schvaluje smlouvu o zajištění ozvučení akce Prvního reprezentačního plesu města, konaného dne , uzavřenou s Michalem Krausem, Kalvody 398, Brandýs nad Labem a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje uzavření mandátní smlouvy, smlouvy o dodávce a odběru tepla a nájemní smlouvy s firmou TEDOM ENERGO s.r.o., se sídlem Výčapy 195, Třebíč a pověřuje starostu podpisem smluv - bere na vědomí zvýšení ceny oběda pro cizí strávníky ve školní jídelně I. Základní školy Zruč nad Sázavou s platností od projednala a schvaluje ceník produktů silové elektřiny Energocentra pro podnikatele v Sázavanu na období od do a schvaluje dodatek ke smlouvám na odběr elektřiny pro Sázavan Strojírny, s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou, TRW s.r.o., Frigera, a.s., Zengrova 110, Kolín IV, Tedom Energo s.r.o., Výčepy 195, Třebíč, Century 2000 s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou, Spojstav s.r.o., Magistrů 16/202, Praha 4, Arvetti spol. s.r.o., Náměstí Míru 594, Zruč nad Sázavou, Rabbit Trhový Štěpánov a.s., Trhový Štěpánov 302, Václav Vacek - Vados, sad Míru 788, Zruč nad Sázavou, AZIP s..r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou, Čučka Tomáš, Loucká 3378/2B, Znojmo a pověřuje starostu podpisem těchto dodatků - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zajištění překladatelské služby se společností FORTRANS s.r.o. sídlem Hranice 27 a pověřuje starostu podpisem smlouvy - z důvodu vyčerpání uchazečům o obecní byt z pořadníku a na základě doporučení bytové komise schvaluje doplnění pořadníku ze seznamu uchazečů dle bodového ohodnocení Rada města na svém 28. zasedání, konaném dne bere na vědomí rezignaci Mgr., Bc. Jany Marečkové na funkci člena Zastupitelstva města Zruč nad Sázavou. Mgr. Marečkovou bude informovat kancelář KS. - osvědčuje, že p. Luboš Heřmánek byl prohlášen členem Zastupitelstva města Zruč nad Sázavou na uprázdněný mandát z kandidátky ČSSD. Osvědčení zašle KS. - schvaluje žádost MŠ Malostranská o umístění retardéru v ulici Malostranská, který bude uhrazen z rozpočtu Žadatelku bude informovat KS. - schvaluje přijetí finanční dotace ve výši 48 tis. Kč od Krajského úřadu Středočeského kraje v oblasti cestovního ruchu pro rok 2007, název projektu: Turistické informační materiály - schvaluje uplatnit požadavky na úpravu Zadání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR). Požadavky na Krajský úřad Středočeského kraje zašle ing. Novák. - bere na vědomí předloženou informaci a souhlasí s tím, že MŠ Na Pohoří bude vařit obědy pro strávníky s pečovatelskou službu - schvaluje uzavření Smlouvy o hudební produkci se skupinou historické hudby Dei Gratia, zastoupenou Miloslavem Vaváčkem, Smlouvy o zajištění ohňostroje s firmou SOPTÍK Václav 1 / 25

2 Michalski, Sokolovská 95, Pletený Újezd, Smlouvy o zajištění ozvučení akce s p. Michalem Krausem, Kalvody 398, Brandýs nad Labem, Smlouvu o vystoupení s firmou Bürgerschaft aus beraun s.r.o., Praskolesy 1, , zastoupenou p. Daliborem Belfínem na akci Slavnostní rozsvícení vánočního stromku dne a pověřuje starostu podpisem smluv - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na autorský dozor projektanta pro stavbu Zruč nad Sázavou Lávka přes Sázavu u stadionu se zhotovitelem TOP CON SERVIS s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě a dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti č. 15N04/45 s Pozemkovým fondem ČR, Praha 3, Husinecká 1024/11a a pověřuje starostu podpisem dodatku a dohody - schvaluje návrh Smlouvy o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů města Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smluv - ukládá připravit návrh smlouvy o pojištění odpovědnosti Města a školských zařízení podle návrhu společnosti WOOE u pojišťovny Kooperativa - schvaluje Smlouvu o provádění úředních měření rychlosti silničních motorových vozidel ve správním obvodu města Zruč nad Sázavou s firmou LK-systém s.r.o., J. Beneše 417, Jaroměř a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje předloženou smlouvu Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena třístranná (cizí investice) uzavřenou mezi STP Net, s.r.o., zastoupenou společností Středočeská plynárenská, a.s., Novodvorská 803/82, Praha 4 a Bayasgalan Doljinsuren, Na Pohoří 794, Zruč nad Sázavou a městem Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje Smlouvu o hudební produkci uzavřenou s hudební skupinou KARÁT KABÁT revival, zastoupenou p. Jiřím Bukačem na První reprezentační ples, který se bude konat a pověřuje starostu podpisem smlouvy - na základě žádosti a zveřejnění dle zákona o obcích schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor prodejny potravin v Želivci na další dva roky za dosavadních podmínek a pověřuje starostu podpisem dodatku nájemní smlouvy - na základě zveřejnění záměru a žádosti pana Duchana schvaluje rozšíření pronájmu nebytových prostor ve střední části obj. D ve Zručském dvoře ještě o horní část tohoto objektu - ukládá předložit ZMě k projednání nákup pozemků p.č. 862, 2603/1, 2606/3, 2615/3, vše v k.ú. Zruč nad Sázavou - na základě žádosti o zpevnění příjezdové cesty v Želivci, ukládá Mgr. Hujerovi objednat u firmy COLAS CZ, a.s., Kolbenova 259, Praha 9 asfaltování místní komunikace v Želivci, celkem 240 m2 za cenu 58 tis. Kč + DPH. Žadatelku budou informovat TS. - souhlasí s umístěním vratové kolejnice na pozemku města p.č. 430, která je součástí konstrukce posuvných výjezdových vrat, která zajišťují přístup na pozemek p.p.č. 429/1 se stavbou rodinného domu čp. 390 v Malostranské ulici, jenž je majetkem žadatelů. Žadatele bude informovat SÚ. - ukládá zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na pronájem p.p.č. 795 dle PK v k.ú. Zruč nad Sázavou - doporučit předložit do jednání ZMě Obecně závaznou vyhlášku města Zruč nad Sázavou č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2 / 25

3 - zřizuje Komisi k zajištění místního šetření při čerpání příspěvku z povodňového fondu ve složení: Jan Jelínek, ing. Milan Růžička, p. Lubomír Dolák (náhradník pí Pacalová), které musí být zajištěno do dubna Zaslání jmenování členům komise zajistí KS. - ukládá předložit do jednání ZMě Návrh projektu přípravy a realizace dvou etap systému sběru bioodpadů ve městě Rada města na svém 27. zasedání, konaném dne schvaluje prodej (zpětný odkup) podílových listů fondu Pioneer Investments a pověřuje starostu realizací prodeje - schvaluje oddací dny každá lichá sobota v měsíci od 10 do 14 hodin s platností od na základě podrobného rozboru jednotlivých položek a zapracovaných připomínek Města schvaluje snížený návrh ocenění dalších nezbytných prací na zabezpečení střech, štítů a západní zdi lihovaru ve Zručském dvoře a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou ATOS spol. s.r.o., Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou - pověřuje p. Lubomíra Doláka a p.jana Jelínka, aby v dalším kroku upřesnili informace (tabulku) o nebytových nemovitostech podle vzoru již hotových bytových nemovitostí (dát do přehledu hodnotu, zanedbanost a nároky na údržbu staveb) - ukládá splnit ing. Novákovi a p. Malému usnesení 8. zasedání ZMě č. 47/2007 ( prodej částí b a d vytvořených z p.p.č. 1914/1 v k.ú. Zruč nad Sázavou do vlastnictví: TJ Jiskra Zruč nad Sázavou) - ukládá splnit p. Malému usnesení 8. zasedání ZMě č. 48/2007 (podání žádosti na bezúplatný převod p.p.č. 766/2 dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou od PF ČR) - ukládá splnit p. Malému usnesení 8. zasedání ZMě č. 49/2007 (podání žádosti na bezúplatný převod p.p.č. 2014/1 a 2014/3 dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou od PF ČR) - ukládá splnit p. Jelínkové usnesení 8. zasedání ZMě č. 50/2007 (6. úpravu rozpočtu města na rok 2007) - ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení 8. zasedání ZMě č. 51/2007 (závazek města k bezplatnému převzetí vybudovaných protipovodňových opatření od investora Povodí Vltavy) - ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení 8. zasedání ZMě č. 54/2007 (odkup lesních p.p.č. 2583, 2585, 2570 dle KN, vše v k.ú. Zruč nad Sázavou) Rada města na svém 26. zasedání, konaném dne na základě vyhodnocení poptávky na veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací stavby Zruč nad Sázavou oprava místních komunikací schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro město, nabídku č. 2 firmy COLAS CZ, a.s., Kolbenova 259, PRAHA 9, na druhém místě nabídku č. 3 firmy Silnice Čáslav, a.s., Chotusická 1121, Čáslav ( firma Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Dubečská 3238, Praha 10 se z výběrového řízení omluvila) a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou na prvním místě. Oznámení uchazečům zašle KS. - schvaluje provozní řád hřiště s umělým ledem, umístěným před školní jídelnou 3 / 25

4 Rada města na svém 25. zasedání, konaném dne schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemků, uzavřený s firmou AGRO PERTOLTICE, a.s., Zruč nad Sázavou čp. 331 a pověřuje starostu podpisem dodatku - schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou Auto SAS s.r.o., Ke Dvoru 780/10, Praha 6 na nákup vozidla Multicar M26 a pověřuje starostu podpisem smlouvy - projednala a schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství, které jsou ve správě Technických služeb města Zruč nad Sázavou na období , dle návrhu předloženého Technickými službami - projednala a schválila Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi, uzavřenou s firmou United Energy Trading, a.s., se sídlem Praha 1, Washingtonova 17, Praha a pověřuje starostu podpisem smlouvy - projednala žádost Krajského úřadu Středočeského kraje o vyjádření k udělení licence na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linku: Vlašim Zruč nad Sázavou a nemá k udělení licence žádné připomínky. Souhlasné stanovisko zašle KS. - projednala žádost Krajského úřadu Středočeského kraje o vyjádření k udělení licence na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linku: Zruč nad Sázavou Pertoltice, Chlístovice a nemá k udělení licence žádné připomínky. Souhlasné stanovisko zašle KS. - ukládá předložit ZMě k projednání nákup pozemků p.č dle KN, 2585 dle KN a 1223/1 dle PK vše v k.ú. Zruč nad Sázavou a nedoporučuje koupi těchto pozemků - projednala žádost Svazu tělesně postižených v ČR, Okresní organizace Kutná Hora o příspěvek na nákup chybějícího sortimentu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro půjčovnu uvedených pomůcek zřízenou v Červených Janovicích. RMě žádosti nevyhovuje s tím, že finanční prostředky Město poskytuje pobočkám Svazu tělesně postižených, které působí na území města a s příslušnou částkou je počítáno v rozpočtu Města. Žadatele bude informovat EO. - souhlasí se zřízením zpevněné plochy u domu čp. 35 na Malostranském náměstí za těchto podmínek: plocha bude provedena přímo v definitivní podobě (nikoliv nejprve štěrk a někdy zámková dlažba), bude přizpůsobena připravovanému chodníku, bude vybudována na náklady stavebníka a zůstane veřejným prostranstvím v majetku města. Stavebníka bude informovat SÚ. - na základě žádosti firmy VlašimNet schvaluje udělení souhlasu s tzv. zasíťováním domu čp. 783 pro rozvody internetu za podmínek uvedených v žádosti a dalších podmínek stanovených Správou majetku ( m.j. dočasnost souhlasu a neodpovědnost Města za tyto rozvody). - bere na vědomí změnu sídla nájemce nebytových prostor v areálu Sázavanu AZIP, s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou - schválila doplněný návrh projektové dokumentace ing. Miroslava Ondráka, dopravní projektování, Bahno 8, Kutná Hora na akci: Zruč nad Sázavou rekonstrukce přístupových komunikací k zámku - ukládá předložit ZMě návrh rozpočtu na rok 2008 Rada města na svém 24. zasedání, konaném dne / 25

5 - schvaluje poptat následující odborné firmy na veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací stavby Zruč nad Sázavou oprava místních komunikací : Silnice Čáslav, a.s., Chotusická 1121, Čáslav / COLAS CZ, a.s., Kolbenova 259, PRAHA 9 / Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Dubečská 3238, Praha 10 Rada města na svém 23. zasedání, konaném dne schvaluje žádost Křesťanské společnosti Nový Život, Veleslavínova 14, Ústí nad Labem o výpůjčku klubovny autoškoly v objektu školní družiny pro uspořádání akce pro děti v sobotu od 13 do 17 hodin a bezplatné vyvěšení plakátů a vyhlášení městským rozhlasem. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Lávka přes Sázavu u stadionu a pověřuje starostu podpisem dodatku - schvaluje uzavření darovací smlouvy s firmou Frigera, a.s., Zengrova 110, Kolín IV ve výši ,- Kč. Finanční prostředky budou použity pro platbu za studii proveditelnosti protipovodňových opatření včetně žádosti o posouzení navrhovaného protipovodňového opatření a kompletaci příloh do dotačního programu akce Zruč nad Sázavou protipovodňová opatření a pověřuje starostu podpisem smlouvy. - schvaluje smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení, adventního koncertu dne od v kostele ve Zruči nad Sázavou, uzavřenou s pí Danielou Demuthovou, Nad Krocínkou 70, Praha 9 a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje nájemní smlouvu uzavřenou s TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, Topolová 1080, Zruč nad Sázavou na pronájem prostor v čp. 510 ( byt školníka ) na dobu 10 let, nájemné 400,- Kč/m2/rok, s výpovědní lhůtou půl roku s platností od a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje zveřejnění záměru města na prodej dílů b a d p.p.č. 1914/1 a prodej následně předložit na jednání ZMě - ukládá předložit ZMě k projednání záměr bezúplatného převodu p.p.č. 2014/1 a 2014/3 dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou - ukládá předložit ZMě k projednání záměr bezúplatného převodu p.p.č. 766/2 dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou a zrušení usnesení ZMě č. 40/ schvaluje předložit ZMě návrh schválení bezplatného převzetí vybudovaných protipovodňových opatření od investora Povodí Vltavy, s. p. do svého majetku, a to po nabytí právní moci kolaudačního Rada města na svém 22. zasedání, konaném dne schvaluje osvobození od poplatku za výlep plakátů a bezplatné vyhlášení městským rozhlasem SRPDŠ při 1. ZŠ ve Zruči nad Sázavou na Kateřinskou zábavu, která se bude konat na hotelu Baťov. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje výpůjčku Zrcadlového sálu Svazu diabetiků ČR, územní organizace Kutná Hora dne od 9 do 13 hodin pro uspořádání bezplatného měření glykemie pro veřejnost, bezplatné vylepení plakátů a vyhlášení rozhlasem. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje povolení využití louky Na Pohoří pro pořádání akce pro veřejnost Drakiáda, která se uskuteční od 14 do 18 hodin, bezplatné poskytnutí nařezaného 5 / 25

6 palivového dřeva a povoluje rozdělání menších ohňů při této akci, za předpokladu dodržení všech bezpečnostních předpisů. Žadatele bude informovat KS. - na základě žádosti p. Jiřího Němce, Kosmonautů 1580, Chotěboř ukládá zveřejnit záměr Města na pronájem parkoviště na náměstí Míru, část pozemku p. č. 1842, za účelem pořádání pravidelných prodejních trhů v roce Pokud se nepřihlásí další zájemce, schvaluje pronájem p. Němcovi a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. - schvaluje smlouvu o spolupráci na vzájemnou propagaci uzavřenou s firmou PROGRAMOVÁ, a.s., se sídlem Praha 10, Korunní 2456/98 a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje pronájem nebytových prostor v areálu Zručského dvora objektu D p. Jaroslavu Duchanovi, Družstevní 775, Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy - na základě žádosti firmy Vlašim Net, Jiří Tlapák, Ronov nad Doubravou o umístění zařízení pro přenos a šíření bezdrátového internetu na střeše domu čp. 783, Slunný Vrch schvaluje umístění tohoto zařízení a pověřuje p. Doláka a Mgr. Hujera dojednáním technických a finančních podmínek. RMě pověřuje starostu podpisem smlouvy o umístění tohoto zařízení. - schvaluje s Evropskou projektovou kanceláří, středisko Občanského sdružení Prostor, Kutnohorská 17, Kolín uzavření Smlouvy o dílo a Smlouvy o řízení projektu s názvem Zručský zámek ožívá II. etapa a pověřuje starostu podpisem smluv - projednala nabídky autorizovaných dodavatelů na multikáry a doporučuje předložit nákup multikáry k projednání ZMě - projednala předložený návrh lustru do obřadní síně od pí. Lei Raisové a doporučuje nákup předložit k projednání ZMě - projednala výsledek průzkumu trhu se silovou elektřinou provedený poradenskou firmou EnEng. s.r.o. Příbram na dodavatele elektřiny pro Energocentrum na léta 2008 a Byli osloveni následující dodavatelé: ČEZ Prodej s.r.o., Pražská energetika a.s., United Energy Trading a.s. Jako ekonomicky nejvýhodnější dodavatel silové elektřiny byla vybrána společnost United Energy Trading, a.s. RMě pověřuje p. Bareše, aby zahájil jednání o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s firmou United Energy Trading, a.s. a pověřuje Mgr. Hujera podpisem této smlouvy na roky 2008 a 2009 a podpisem plné moci zmocněnci k tomu, aby zmocněnec United Energy, a.s. uzavíral, měnil a vypovídal smlouvy o distribuci elektřiny se společností ČEZ Distribuce a.s. - schvaluje uzavření nové Mandátní smlouvy s p. Bohuslavem Škorničkou, kde budou zapracovány připomínky finančního výboru ze zasedání ze a pověřuje starostu podpisem smlouvy - ukládá pojistit městské lesy proti požáru - schvaluje žádost Sokola Řendějov o bezplatný výlep plakátů a hlášení rozhlasem na jejich hokejová utkání - schvaluje bezplatné vylepení plakátů na 3. ročník Miss Kutnohorska, které se uskuteční v pátek v 19,30 hodin v městském Tylově divadle Kutná Hora Rada města na svém 21. zasedání, konaném dne schvaluje cenu oběda ve školní jídelně I. Základní školy Zruč nad Sázavou ve výši 47,- 6 / 25

7 Kč od Ředitelku I. ZŠ bude informovat KS. - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z a dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z s ing. Vladimírem Klatovským, Družební 957, Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem dodatků - v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. schvaluje přírůstek měsíčního nájemného z bytů Města pro období od do v zákonné výši 29,6 % - projednala žádost TS a schvaluje nákup křovinořezu typ BC 2145 za ,- Kč včetně DPH ( JONSERED ) a sekačky typu LN za ,- Kč ( JONSERED ) od firmy PROFITTING CZ s.r.o., Polepská 351, Kolín IV - na základě žádosti firmy WIFCOM Marta Krmelová, Miličín o umístění zařízení pro přenos a šíření bezdrátového internetu na střeše domu čp. 751 schvaluje umístění tohoto zařízení a pověřuje p. Doláka a starostu Mgr. Hujera dojednáním podmínek. RMě pověřuje starostu podpisem smlouvy o umístění tohoto zařízení. - na základě žádostí TJ Jiskra Zruč nad Sázavou a Mgr. Dity Boumové MC Setkání, Dvouletky 706, Zruč nad Sázavou schvaluje prodloužení nájemních smluv ev.č. NP 005/06 a 015/05 na tělocvičnu v bývalé ŠD na dobu neurčitou a pověřuje starostu města podpisem dodatků těchto smluv. - na základě vyhodnocení poptávky na akci: Celková obnova altánu v zámeckém parku schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro město, nabídku č. 2 firmy ARCHATT PAMÁTKY spol. s.r.o., Vítězslava Nezvala 68, Třebíč, na druhém místě nabídku č. 3 firmy ATOS spol. s.r.o., Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou, na třetím místě nabídku č. 1 firmy Vlastimil Komárek, zednické a obkladačské práce, Hoštěradice 441 a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou umístěnou na prvním místě. Oznámení uchazečům zašle SM. - projednala žádost společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Praha o vydání stanoviska k připravované stavbě vodovodního přivaděče pro obec Chabeřice včetně Holšic a výhledově i pro městys Kácov a souhlasí s umístěním stavby dle předložené dokumentace. Souhlas bude podkladem pro územní řízení vodovodního přivaděče. Žadatele bude informovat SÚ. - souhlasí s umístěním zastřešené pergoly na p.p.č. 2035/1 dle předložené situace. Žadatele bude informovat SÚ. - projednala nabídku poradenské firmy EnEng. s.r.o., Bratří Čapků 254, Příbram na zpracování výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro Energocentrum v roce 2008 a pověřuje tuto firmu organizací výběrového řízení. Firmu budou informovat TS. - schvaluje pronájem projektoru ve výši 350,- Kč/ hod. + DPH 19 % včetně plátna - schvaluje úpravu chodby ve 3. NP v západním křídle zámku ( výše nákladů cca tis. Kč ) z důvodu zlepšení přístupu na ekonomický, stavební odbor a využití výtahu - schvaluje vybudování kanalizace ve Zručském dvoře dle projektu s rozpočtem ,- Kč včetně DPH firmou Stavebniny Kolumbus s.r.o. Náklady budou započteny s nájmem Zručského dvora. Firmu bude informovat SM. - ukládá splnit ing. Novákovi a p. Malému usnesení 7. zasedání ZMě č. 38/2007 ( prodej části p.p.č p. Jirava ) - ukládá splnit ing. Novákovi a p. Malému usnesení 7. zasedání ZMě č. 39/2007 ( prodej id. 14/177 vlastnického podílu obec Hněvkovice ) - ukládá splnit ing. Novákovi a p. Malému usnesení 7. zasedání ZMě č. 40/2007 ( prodej p.p.č. 307 p. Forejt ) 7 / 25

8 - ukládá splnit ing. Novákovi a p. Malému usnesení 7. zasedání ZMě č. 41/2007 ( koupě p.p.č. 837/2 manž. Fialovi, V Maloninách ) - ukládá splnit pí Janě Jelínkové usnesení 7. zasedání ZMě č. 43/2007 ( 5. úpravu rozpočtu ) - ukládá splnit ing. Novákovi a p. Malému usnesení 7. zasedání ZMě č. 45/2007 (bezplatný převod vlastnického práva u pozemků p.č. 2719/10, 2719/33, 2719/9 díl a a 2719/9 díl b firmy ASMO) - ukládá splnit ing. Růžičkovi usnesení 7. zasedání ZMě č. 46/2007 ( Změnu č. 6 ÚPSÚ ) Rada města na svém 20. zasedání, konaném dne schvaluje přijetí finanční dotace v rámci programu péče o krajinu v roce 2007 ve výši ,- Kč od Ministerstva životního prostředí na výsadbu nelesní zeleně - schvaluje předložit ZMě návrh na schválení bezplatného převodu vlastnického práva u pozemků p.č. 2719/10, 2719/33, 2719/9 díl a a 2719/9 díl b od firmy ASMO CZECH s.r.o. na město Zruč nad Sázavou darovací smlouvou - opět projednala snížení nájemného v Zámecké restauraci a schvaluje měsíční nájemné ve výši 6.413,- Kč počínaje měsícem září 2007 do srpna 2008 a v září 2008 budou opět probíhat jednání o stanovení výše nájemného. RMě pověřuje starostu podpisem dodatku k nájemní smlouvě. Žadatele bude informovat SM. - na základě žádosti manželů Šustových schvaluje umístění výkopku ze stavby jezírka na parcele č. 921 a ukládá odboru SÚUPŽP zkontrolovat po dokončení překrytí černé skládky a použití výkopku. Žadatele bude informovat SÚ. - schvaluje termíny svateb 1x za čtrnáct dní, aby se co nejméně vzájemně omezovaly s prohlídkami zámku či kulturními akcemi - schvaluje předložení návrhu do ZMě, ve kterém RMě požádá o souhlas s tím, že v případě poklesu korunové hodnoty investice Města ve fondech Pioneer pod nejbližší níži ( cca tis. Kč) RMě může investici ve fondech ukončit a peníze konzervativně investovat ( bankovní vklad, obligace ) před následným použitím v rámci rozpočtu Města na rok 2008 a případné další roky - na základě žádosti nájemce nebytových prostor ve Zručském dvoře HT CZECH s.r.o., zastoupené jednatelem p. Jiřím Čapkem schvaluje podnájem části 1. patra objektu CH dolní paní Marcele Fineganové Sekáč Sluníčko, Komenského 1463, Vlašim, a to za účelem provozování živnosti v maloobchodu s dětským značkovým textilem a hračkami. Počátek podnájmu je Žadatele bude informovat SM. - schvaluje žádost Mateřského centra Setkání o výpůjčku zámeckého parku pro pořádání akce pro děti ( Pohádkový park ), která se uskuteční od 14,00 do 18,30 hodin, zpřístupnění WC a otevření informačního centra v daném termínu a poskytnutí 4 m dřeva pro kanadské krby. Žadatele bude informovat KS. Rada města na svém 19. zasedání, konaném dne schvaluje uzavření darovacích smluv s firmou VARIEL a.s., Průmyslová 1034, Zruč nad Sázavou, s firmou TRW Autoelektronika s.r.o., Jana Nohy 2048, Benešov, s firmou Sázavan strojírny s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou, s firmou DK LAKOVNY s.r.o., Průmyslová 8 / 25

9 1018, Zruč nad Sázavou, s firmou KOVOMONT ZRUČ s.r.o., Průmyslová 1017, Zruč nad Sázavou, každá ve výši ,- Kč. Finanční prostředky budou použity pro platbu za Studii proveditelnosti protipovodňových opatření, včetně Žádosti o posouzení navrhovaného protipovodňového opatření a kompletaci příloh do dotačního programu akce : Zruč nad Sázavou protipovodňová opatření a pověřuje starostu podpisem smluv - schvaluje změnu výše vstupného na zámek: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč, rodinné vstupné ( 2 dospělí + 2 děti) 120,-Kč, skupina 10 a více - dospělí 40,- Kč/os., skupina 10 a více - děti 20,- Kč/os - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. S /03/KMXX s firmou ASPI a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3 ( změna aktualizačního cyklu na 1 měsíc) a pověřuje starostu jednáním s firmou o ceně a podpisem dodatku - schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou STP Net s.r.o., Novodvorská 803/82, Praha 4, která je zastoupená společností Středočeská plynárenská a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje uspořádání humanitární sbírky ošacení, která proběhne ve dnech ukládá zveřejnit záměr Města na prodej části p.p. č. 882, dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou, dle přiložené situace a prodej následně předložit na jednání ZMě - souhlasí s provedením rekonstrukce kanálu dešťových vod na p.p.č. 930/1, 1817/2 a 931, vše dle KN v k.ú. Nesměřice za podmínky, že po provedení rekonstrukce budou pozemky uvedeny do původního stavu. Žadatele bude informovat SÚ. - schvaluje žádost shromáždění UANDU tribe o uspořádání kulturní akce dne v areálu venkovního prostoru Pod Zámkem od 15,00 do 24,00 hodin. Žadatele bude informovat KS. - souhlasí s umístěním vodovodní a kanalizační přípojky pro stavbu víceúčelového hřiště na pozemku p.p.č. 1914/1 v k.ú. Zruč n.s., který je v majetku města. Po dokončení stavby přípojek uvede stavebník dotčený pozemek do původního stavu. Žadatele bude informovat SÚ. - pověřuje starostu města vydáváním souhlasu s umísťováním přípojek k inženýrským sítím na městských pozemcích v případech, kdy nebude město klást jiné podmínky než uvedení pozemku do původního stavu. V ostatních případech je třeba souhlas projednat v RMě. - schvaluje výpůjčku areálu školní družiny Českému svazu chovatelů pro pořádání tradiční 28. výstavy drobného zvířectva, konané a bezplatné vyvěšení plakátů a hlášení rozhlasem. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje výměnu nádob na plasty v separačním hnízdě křižovatka ulic Na Farském a Nad Městem - projednala žádost p. Zdeňka Vosláře o snížení nájemného v Zámecké restauraci a pověřuje starostu jednáním s p. Voslářem o ceně s tím, že RMě souhlasí se snížením ceny nájemného v termínu od září 2007 do května 2008 a v září 2008 budou opět probíhat jednání o stanovení výše nájemného. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje poptat následující firmy na akci Celková obnova altánu v zámeckém parku: ATOS spol. s r. o., Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139 / ARCHATT PAMÁTKY spol. s.r.o., Vítězslava Nezvala 68, Třebíč / Vlastimil Komárek, Hostěradice pověřuje starostu Mgr. Martina Hujera a pí Jiřinu Janatovou přípravou materiálů a vypracováním žádostí o dotaci na podporu pořizování cizojazyčných překladů turistických 9 / 25

10 informací a zasláním na Středočeský kraj, název projektu Podpora turistických informačních center ve Středočeském kraji - schvaluje uzavření nájemní smlouvy s městem Vlašim, se sídlem Jana Masaryka 302, Vlašim na pronájem skládací mobilní tribuny a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje výpůjčku zrcadlového sálu Českému svazu žen na projekci filmů o Zruči dne od 16,00 do 18,00 hodin. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje žádost p. Jana Čepka, FREAKSTYLESHOP, Tylova 565, Kutná Hora o uspořádání akce na skateparku dne Žadatele bude informovat KS. - schvaluje žádost občanského sdružení Moto Debil s boys o výpůjčku bývalé atletické dráhy v areálu fotbalového stadionu a bývalého škvárového hřiště pro depo motocyklů dne za účelem pořádání III. motorkářských her za podmínky, že s tímto bude souhlasit TJ Jiskra ( oddíl kopané). Žadatele bude informovat KS. - schvaluje otevření odloučených pracovišť Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou v Načeradci, Lukavci, Zbraslavicích. Ředitele ZUŠ bude informovat KS. Rada města na svém 18. zasedání, konaném dne schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti střežení objektů s OS Prostor, se sídlem Kutnohorská 17, Kolín a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje uzavření Smlouvy o přenechání majetku do užívání č /2007 s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje prodloužení pronájmu p. Bohumilu Touškovi části pozemku p.č. 1185/1 v k.ú. Zruč nad Sázavou, kde má umístěný prodejní stánek, a to do , za stejných podmínek jako dosud a pověřuje starostu podpisem dodatku k této smlouvě - schvaluje dodatek č. 7 k nájemní smlouvě ze dne o pronájmu a provozování centrálního zásobování teplem ve Zruči nad Sázavou CZT Sázavan s firmou TEDOM ENERGO s.r.o., se sídlem Výčapy 195, Třebíč a pověřuje starostu podpisem dodatku - schvaluje Nařízení města Zruč nad Sázavou č. 02/2007 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností s platností od schvaluje předložené nezbytné změny provádění na akci Oprava lodžií čp. 640 a 642 a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Kutnohorská stavební s.r.o., Benešova 316, Kutná Hora a pověřuje starostu jeho podpisem - schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na odvoz a likvidaci zachyceného tuku z občerstvení v polyfunkčním objektu na náměstí MUDr. Svobody s p. Romanem Měkotou, se sídlem Čížov 6, Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje zveřejnění záměru prodat 14/177 spoluvlastnického podílu pozemků p.č. 828/3, 828/5, 828/6, 828/7, 828/8, 828/9, 828/10, 828/11, 828/12, vše dle KN v k.ú. Zahájí u Hněvkovic a doporučuje předložit prodej pozemků do ZMě - souhlasí s umístěním vodovodní přípojky pro parcelu p.č. 978 na pozemcích parc. č. 972/14, 972/10 a 976 ( vše v k.ú. Zruč nad Sázavou), které jsou majetkem města. Po dokončení stavby bude povrch uveden do původního stavu. - bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Zruč nad Sázavou za rok / 25

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015 Číslo jednání: JedNR3-18/2015 Datum jednání: 16.07.2015 Program (USN-R3-430/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program (499/NR3/2015) 4. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Rada města na svém 57. zasedání, konaném dne 15.12.2008...

Rada města na svém 57. zasedání, konaném dne 15.12.2008... Rada města na svém 57. zasedání, konaném dne 15.12.2008... - souhlasí s podnájmem obytných místností v čp. 510 v bývalé integrované střední škole, které má v nájmu TJ Jiskra, podnájemci Frigera Metal a.s.

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Rada Města na svém 3. zasedání konaném dne 07.12.2006...

Rada Města na svém 3. zasedání konaném dne 07.12.2006... Rada Města na svém 3. zasedání konaném dne 07.12.2006... - projednala Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Zruč nad Sázavou za rok 2006 provedeného odborem kontroly KÚ Středočeského kraje a ukládá

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Rada města schvaluje: v předloţeném znění

Rada města schvaluje: v předloţeném znění Usnesení z 9. zasedání Rady města Železný Brod konaného dne 31. 5. 2011 Rada města schvaluje: usnesením č. 233/11rm usnesením č. 236/11rm usnesením č. 238/11rm usnesením č. 239/11rm usnesením č. 240/11rm

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.2.2008 od 18.00 hod na OÚ ve Žlebech.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.2.2008 od 18.00 hod na OÚ ve Žlebech. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.2.2008 od 18.00 hod na OÚ ve Žlebech. Přítomno: 8 18.30 hod. p. Mrkvička Omluveni: 2 Neomluven: 1 Řídící zasedání: p. Šindelář Návrhová komise: ing. Kožený,

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 Rada města Slatiňany: 637/44/2012/RMS schválila návrh rozšířeného programu 44. schůze rady města Slatiňany 638/44/2012/RMS

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více