Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007..."

Transkript

1 Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne schvaluje darovací smlouvu uzavřenou s firmou Archatt památky spol. s.r.o. ve výši ,- Kč na uspořádání kulturní akce ve Zruči nad Sázavou a pověřuje starostu popisem smlouvy - schvaluje smlouvu o zajištění ozvučení akce Prvního reprezentačního plesu města, konaného dne , uzavřenou s Michalem Krausem, Kalvody 398, Brandýs nad Labem a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje uzavření mandátní smlouvy, smlouvy o dodávce a odběru tepla a nájemní smlouvy s firmou TEDOM ENERGO s.r.o., se sídlem Výčapy 195, Třebíč a pověřuje starostu podpisem smluv - bere na vědomí zvýšení ceny oběda pro cizí strávníky ve školní jídelně I. Základní školy Zruč nad Sázavou s platností od projednala a schvaluje ceník produktů silové elektřiny Energocentra pro podnikatele v Sázavanu na období od do a schvaluje dodatek ke smlouvám na odběr elektřiny pro Sázavan Strojírny, s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou, TRW s.r.o., Frigera, a.s., Zengrova 110, Kolín IV, Tedom Energo s.r.o., Výčepy 195, Třebíč, Century 2000 s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou, Spojstav s.r.o., Magistrů 16/202, Praha 4, Arvetti spol. s.r.o., Náměstí Míru 594, Zruč nad Sázavou, Rabbit Trhový Štěpánov a.s., Trhový Štěpánov 302, Václav Vacek - Vados, sad Míru 788, Zruč nad Sázavou, AZIP s..r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou, Čučka Tomáš, Loucká 3378/2B, Znojmo a pověřuje starostu podpisem těchto dodatků - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zajištění překladatelské služby se společností FORTRANS s.r.o. sídlem Hranice 27 a pověřuje starostu podpisem smlouvy - z důvodu vyčerpání uchazečům o obecní byt z pořadníku a na základě doporučení bytové komise schvaluje doplnění pořadníku ze seznamu uchazečů dle bodového ohodnocení Rada města na svém 28. zasedání, konaném dne bere na vědomí rezignaci Mgr., Bc. Jany Marečkové na funkci člena Zastupitelstva města Zruč nad Sázavou. Mgr. Marečkovou bude informovat kancelář KS. - osvědčuje, že p. Luboš Heřmánek byl prohlášen členem Zastupitelstva města Zruč nad Sázavou na uprázdněný mandát z kandidátky ČSSD. Osvědčení zašle KS. - schvaluje žádost MŠ Malostranská o umístění retardéru v ulici Malostranská, který bude uhrazen z rozpočtu Žadatelku bude informovat KS. - schvaluje přijetí finanční dotace ve výši 48 tis. Kč od Krajského úřadu Středočeského kraje v oblasti cestovního ruchu pro rok 2007, název projektu: Turistické informační materiály - schvaluje uplatnit požadavky na úpravu Zadání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR). Požadavky na Krajský úřad Středočeského kraje zašle ing. Novák. - bere na vědomí předloženou informaci a souhlasí s tím, že MŠ Na Pohoří bude vařit obědy pro strávníky s pečovatelskou službu - schvaluje uzavření Smlouvy o hudební produkci se skupinou historické hudby Dei Gratia, zastoupenou Miloslavem Vaváčkem, Smlouvy o zajištění ohňostroje s firmou SOPTÍK Václav 1 / 25

2 Michalski, Sokolovská 95, Pletený Újezd, Smlouvy o zajištění ozvučení akce s p. Michalem Krausem, Kalvody 398, Brandýs nad Labem, Smlouvu o vystoupení s firmou Bürgerschaft aus beraun s.r.o., Praskolesy 1, , zastoupenou p. Daliborem Belfínem na akci Slavnostní rozsvícení vánočního stromku dne a pověřuje starostu podpisem smluv - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na autorský dozor projektanta pro stavbu Zruč nad Sázavou Lávka přes Sázavu u stadionu se zhotovitelem TOP CON SERVIS s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě a dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti č. 15N04/45 s Pozemkovým fondem ČR, Praha 3, Husinecká 1024/11a a pověřuje starostu podpisem dodatku a dohody - schvaluje návrh Smlouvy o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů města Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smluv - ukládá připravit návrh smlouvy o pojištění odpovědnosti Města a školských zařízení podle návrhu společnosti WOOE u pojišťovny Kooperativa - schvaluje Smlouvu o provádění úředních měření rychlosti silničních motorových vozidel ve správním obvodu města Zruč nad Sázavou s firmou LK-systém s.r.o., J. Beneše 417, Jaroměř a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje předloženou smlouvu Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena třístranná (cizí investice) uzavřenou mezi STP Net, s.r.o., zastoupenou společností Středočeská plynárenská, a.s., Novodvorská 803/82, Praha 4 a Bayasgalan Doljinsuren, Na Pohoří 794, Zruč nad Sázavou a městem Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje Smlouvu o hudební produkci uzavřenou s hudební skupinou KARÁT KABÁT revival, zastoupenou p. Jiřím Bukačem na První reprezentační ples, který se bude konat a pověřuje starostu podpisem smlouvy - na základě žádosti a zveřejnění dle zákona o obcích schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor prodejny potravin v Želivci na další dva roky za dosavadních podmínek a pověřuje starostu podpisem dodatku nájemní smlouvy - na základě zveřejnění záměru a žádosti pana Duchana schvaluje rozšíření pronájmu nebytových prostor ve střední části obj. D ve Zručském dvoře ještě o horní část tohoto objektu - ukládá předložit ZMě k projednání nákup pozemků p.č. 862, 2603/1, 2606/3, 2615/3, vše v k.ú. Zruč nad Sázavou - na základě žádosti o zpevnění příjezdové cesty v Želivci, ukládá Mgr. Hujerovi objednat u firmy COLAS CZ, a.s., Kolbenova 259, Praha 9 asfaltování místní komunikace v Želivci, celkem 240 m2 za cenu 58 tis. Kč + DPH. Žadatelku budou informovat TS. - souhlasí s umístěním vratové kolejnice na pozemku města p.č. 430, která je součástí konstrukce posuvných výjezdových vrat, která zajišťují přístup na pozemek p.p.č. 429/1 se stavbou rodinného domu čp. 390 v Malostranské ulici, jenž je majetkem žadatelů. Žadatele bude informovat SÚ. - ukládá zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na pronájem p.p.č. 795 dle PK v k.ú. Zruč nad Sázavou - doporučit předložit do jednání ZMě Obecně závaznou vyhlášku města Zruč nad Sázavou č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2 / 25

3 - zřizuje Komisi k zajištění místního šetření při čerpání příspěvku z povodňového fondu ve složení: Jan Jelínek, ing. Milan Růžička, p. Lubomír Dolák (náhradník pí Pacalová), které musí být zajištěno do dubna Zaslání jmenování členům komise zajistí KS. - ukládá předložit do jednání ZMě Návrh projektu přípravy a realizace dvou etap systému sběru bioodpadů ve městě Rada města na svém 27. zasedání, konaném dne schvaluje prodej (zpětný odkup) podílových listů fondu Pioneer Investments a pověřuje starostu realizací prodeje - schvaluje oddací dny každá lichá sobota v měsíci od 10 do 14 hodin s platností od na základě podrobného rozboru jednotlivých položek a zapracovaných připomínek Města schvaluje snížený návrh ocenění dalších nezbytných prací na zabezpečení střech, štítů a západní zdi lihovaru ve Zručském dvoře a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou ATOS spol. s.r.o., Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou - pověřuje p. Lubomíra Doláka a p.jana Jelínka, aby v dalším kroku upřesnili informace (tabulku) o nebytových nemovitostech podle vzoru již hotových bytových nemovitostí (dát do přehledu hodnotu, zanedbanost a nároky na údržbu staveb) - ukládá splnit ing. Novákovi a p. Malému usnesení 8. zasedání ZMě č. 47/2007 ( prodej částí b a d vytvořených z p.p.č. 1914/1 v k.ú. Zruč nad Sázavou do vlastnictví: TJ Jiskra Zruč nad Sázavou) - ukládá splnit p. Malému usnesení 8. zasedání ZMě č. 48/2007 (podání žádosti na bezúplatný převod p.p.č. 766/2 dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou od PF ČR) - ukládá splnit p. Malému usnesení 8. zasedání ZMě č. 49/2007 (podání žádosti na bezúplatný převod p.p.č. 2014/1 a 2014/3 dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou od PF ČR) - ukládá splnit p. Jelínkové usnesení 8. zasedání ZMě č. 50/2007 (6. úpravu rozpočtu města na rok 2007) - ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení 8. zasedání ZMě č. 51/2007 (závazek města k bezplatnému převzetí vybudovaných protipovodňových opatření od investora Povodí Vltavy) - ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení 8. zasedání ZMě č. 54/2007 (odkup lesních p.p.č. 2583, 2585, 2570 dle KN, vše v k.ú. Zruč nad Sázavou) Rada města na svém 26. zasedání, konaném dne na základě vyhodnocení poptávky na veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací stavby Zruč nad Sázavou oprava místních komunikací schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro město, nabídku č. 2 firmy COLAS CZ, a.s., Kolbenova 259, PRAHA 9, na druhém místě nabídku č. 3 firmy Silnice Čáslav, a.s., Chotusická 1121, Čáslav ( firma Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Dubečská 3238, Praha 10 se z výběrového řízení omluvila) a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou na prvním místě. Oznámení uchazečům zašle KS. - schvaluje provozní řád hřiště s umělým ledem, umístěným před školní jídelnou 3 / 25

4 Rada města na svém 25. zasedání, konaném dne schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemků, uzavřený s firmou AGRO PERTOLTICE, a.s., Zruč nad Sázavou čp. 331 a pověřuje starostu podpisem dodatku - schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou Auto SAS s.r.o., Ke Dvoru 780/10, Praha 6 na nákup vozidla Multicar M26 a pověřuje starostu podpisem smlouvy - projednala a schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství, které jsou ve správě Technických služeb města Zruč nad Sázavou na období , dle návrhu předloženého Technickými službami - projednala a schválila Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi, uzavřenou s firmou United Energy Trading, a.s., se sídlem Praha 1, Washingtonova 17, Praha a pověřuje starostu podpisem smlouvy - projednala žádost Krajského úřadu Středočeského kraje o vyjádření k udělení licence na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linku: Vlašim Zruč nad Sázavou a nemá k udělení licence žádné připomínky. Souhlasné stanovisko zašle KS. - projednala žádost Krajského úřadu Středočeského kraje o vyjádření k udělení licence na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linku: Zruč nad Sázavou Pertoltice, Chlístovice a nemá k udělení licence žádné připomínky. Souhlasné stanovisko zašle KS. - ukládá předložit ZMě k projednání nákup pozemků p.č dle KN, 2585 dle KN a 1223/1 dle PK vše v k.ú. Zruč nad Sázavou a nedoporučuje koupi těchto pozemků - projednala žádost Svazu tělesně postižených v ČR, Okresní organizace Kutná Hora o příspěvek na nákup chybějícího sortimentu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro půjčovnu uvedených pomůcek zřízenou v Červených Janovicích. RMě žádosti nevyhovuje s tím, že finanční prostředky Město poskytuje pobočkám Svazu tělesně postižených, které působí na území města a s příslušnou částkou je počítáno v rozpočtu Města. Žadatele bude informovat EO. - souhlasí se zřízením zpevněné plochy u domu čp. 35 na Malostranském náměstí za těchto podmínek: plocha bude provedena přímo v definitivní podobě (nikoliv nejprve štěrk a někdy zámková dlažba), bude přizpůsobena připravovanému chodníku, bude vybudována na náklady stavebníka a zůstane veřejným prostranstvím v majetku města. Stavebníka bude informovat SÚ. - na základě žádosti firmy VlašimNet schvaluje udělení souhlasu s tzv. zasíťováním domu čp. 783 pro rozvody internetu za podmínek uvedených v žádosti a dalších podmínek stanovených Správou majetku ( m.j. dočasnost souhlasu a neodpovědnost Města za tyto rozvody). - bere na vědomí změnu sídla nájemce nebytových prostor v areálu Sázavanu AZIP, s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou - schválila doplněný návrh projektové dokumentace ing. Miroslava Ondráka, dopravní projektování, Bahno 8, Kutná Hora na akci: Zruč nad Sázavou rekonstrukce přístupových komunikací k zámku - ukládá předložit ZMě návrh rozpočtu na rok 2008 Rada města na svém 24. zasedání, konaném dne / 25

5 - schvaluje poptat následující odborné firmy na veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací stavby Zruč nad Sázavou oprava místních komunikací : Silnice Čáslav, a.s., Chotusická 1121, Čáslav / COLAS CZ, a.s., Kolbenova 259, PRAHA 9 / Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Dubečská 3238, Praha 10 Rada města na svém 23. zasedání, konaném dne schvaluje žádost Křesťanské společnosti Nový Život, Veleslavínova 14, Ústí nad Labem o výpůjčku klubovny autoškoly v objektu školní družiny pro uspořádání akce pro děti v sobotu od 13 do 17 hodin a bezplatné vyvěšení plakátů a vyhlášení městským rozhlasem. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Lávka přes Sázavu u stadionu a pověřuje starostu podpisem dodatku - schvaluje uzavření darovací smlouvy s firmou Frigera, a.s., Zengrova 110, Kolín IV ve výši ,- Kč. Finanční prostředky budou použity pro platbu za studii proveditelnosti protipovodňových opatření včetně žádosti o posouzení navrhovaného protipovodňového opatření a kompletaci příloh do dotačního programu akce Zruč nad Sázavou protipovodňová opatření a pověřuje starostu podpisem smlouvy. - schvaluje smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení, adventního koncertu dne od v kostele ve Zruči nad Sázavou, uzavřenou s pí Danielou Demuthovou, Nad Krocínkou 70, Praha 9 a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje nájemní smlouvu uzavřenou s TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, Topolová 1080, Zruč nad Sázavou na pronájem prostor v čp. 510 ( byt školníka ) na dobu 10 let, nájemné 400,- Kč/m2/rok, s výpovědní lhůtou půl roku s platností od a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje zveřejnění záměru města na prodej dílů b a d p.p.č. 1914/1 a prodej následně předložit na jednání ZMě - ukládá předložit ZMě k projednání záměr bezúplatného převodu p.p.č. 2014/1 a 2014/3 dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou - ukládá předložit ZMě k projednání záměr bezúplatného převodu p.p.č. 766/2 dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou a zrušení usnesení ZMě č. 40/ schvaluje předložit ZMě návrh schválení bezplatného převzetí vybudovaných protipovodňových opatření od investora Povodí Vltavy, s. p. do svého majetku, a to po nabytí právní moci kolaudačního Rada města na svém 22. zasedání, konaném dne schvaluje osvobození od poplatku za výlep plakátů a bezplatné vyhlášení městským rozhlasem SRPDŠ při 1. ZŠ ve Zruči nad Sázavou na Kateřinskou zábavu, která se bude konat na hotelu Baťov. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje výpůjčku Zrcadlového sálu Svazu diabetiků ČR, územní organizace Kutná Hora dne od 9 do 13 hodin pro uspořádání bezplatného měření glykemie pro veřejnost, bezplatné vylepení plakátů a vyhlášení rozhlasem. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje povolení využití louky Na Pohoří pro pořádání akce pro veřejnost Drakiáda, která se uskuteční od 14 do 18 hodin, bezplatné poskytnutí nařezaného 5 / 25

6 palivového dřeva a povoluje rozdělání menších ohňů při této akci, za předpokladu dodržení všech bezpečnostních předpisů. Žadatele bude informovat KS. - na základě žádosti p. Jiřího Němce, Kosmonautů 1580, Chotěboř ukládá zveřejnit záměr Města na pronájem parkoviště na náměstí Míru, část pozemku p. č. 1842, za účelem pořádání pravidelných prodejních trhů v roce Pokud se nepřihlásí další zájemce, schvaluje pronájem p. Němcovi a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. - schvaluje smlouvu o spolupráci na vzájemnou propagaci uzavřenou s firmou PROGRAMOVÁ, a.s., se sídlem Praha 10, Korunní 2456/98 a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje pronájem nebytových prostor v areálu Zručského dvora objektu D p. Jaroslavu Duchanovi, Družstevní 775, Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy - na základě žádosti firmy Vlašim Net, Jiří Tlapák, Ronov nad Doubravou o umístění zařízení pro přenos a šíření bezdrátového internetu na střeše domu čp. 783, Slunný Vrch schvaluje umístění tohoto zařízení a pověřuje p. Doláka a Mgr. Hujera dojednáním technických a finančních podmínek. RMě pověřuje starostu podpisem smlouvy o umístění tohoto zařízení. - schvaluje s Evropskou projektovou kanceláří, středisko Občanského sdružení Prostor, Kutnohorská 17, Kolín uzavření Smlouvy o dílo a Smlouvy o řízení projektu s názvem Zručský zámek ožívá II. etapa a pověřuje starostu podpisem smluv - projednala nabídky autorizovaných dodavatelů na multikáry a doporučuje předložit nákup multikáry k projednání ZMě - projednala předložený návrh lustru do obřadní síně od pí. Lei Raisové a doporučuje nákup předložit k projednání ZMě - projednala výsledek průzkumu trhu se silovou elektřinou provedený poradenskou firmou EnEng. s.r.o. Příbram na dodavatele elektřiny pro Energocentrum na léta 2008 a Byli osloveni následující dodavatelé: ČEZ Prodej s.r.o., Pražská energetika a.s., United Energy Trading a.s. Jako ekonomicky nejvýhodnější dodavatel silové elektřiny byla vybrána společnost United Energy Trading, a.s. RMě pověřuje p. Bareše, aby zahájil jednání o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s firmou United Energy Trading, a.s. a pověřuje Mgr. Hujera podpisem této smlouvy na roky 2008 a 2009 a podpisem plné moci zmocněnci k tomu, aby zmocněnec United Energy, a.s. uzavíral, měnil a vypovídal smlouvy o distribuci elektřiny se společností ČEZ Distribuce a.s. - schvaluje uzavření nové Mandátní smlouvy s p. Bohuslavem Škorničkou, kde budou zapracovány připomínky finančního výboru ze zasedání ze a pověřuje starostu podpisem smlouvy - ukládá pojistit městské lesy proti požáru - schvaluje žádost Sokola Řendějov o bezplatný výlep plakátů a hlášení rozhlasem na jejich hokejová utkání - schvaluje bezplatné vylepení plakátů na 3. ročník Miss Kutnohorska, které se uskuteční v pátek v 19,30 hodin v městském Tylově divadle Kutná Hora Rada města na svém 21. zasedání, konaném dne schvaluje cenu oběda ve školní jídelně I. Základní školy Zruč nad Sázavou ve výši 47,- 6 / 25

7 Kč od Ředitelku I. ZŠ bude informovat KS. - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z a dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z s ing. Vladimírem Klatovským, Družební 957, Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem dodatků - v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. schvaluje přírůstek měsíčního nájemného z bytů Města pro období od do v zákonné výši 29,6 % - projednala žádost TS a schvaluje nákup křovinořezu typ BC 2145 za ,- Kč včetně DPH ( JONSERED ) a sekačky typu LN za ,- Kč ( JONSERED ) od firmy PROFITTING CZ s.r.o., Polepská 351, Kolín IV - na základě žádosti firmy WIFCOM Marta Krmelová, Miličín o umístění zařízení pro přenos a šíření bezdrátového internetu na střeše domu čp. 751 schvaluje umístění tohoto zařízení a pověřuje p. Doláka a starostu Mgr. Hujera dojednáním podmínek. RMě pověřuje starostu podpisem smlouvy o umístění tohoto zařízení. - na základě žádostí TJ Jiskra Zruč nad Sázavou a Mgr. Dity Boumové MC Setkání, Dvouletky 706, Zruč nad Sázavou schvaluje prodloužení nájemních smluv ev.č. NP 005/06 a 015/05 na tělocvičnu v bývalé ŠD na dobu neurčitou a pověřuje starostu města podpisem dodatků těchto smluv. - na základě vyhodnocení poptávky na akci: Celková obnova altánu v zámeckém parku schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro město, nabídku č. 2 firmy ARCHATT PAMÁTKY spol. s.r.o., Vítězslava Nezvala 68, Třebíč, na druhém místě nabídku č. 3 firmy ATOS spol. s.r.o., Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou, na třetím místě nabídku č. 1 firmy Vlastimil Komárek, zednické a obkladačské práce, Hoštěradice 441 a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou umístěnou na prvním místě. Oznámení uchazečům zašle SM. - projednala žádost společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Praha o vydání stanoviska k připravované stavbě vodovodního přivaděče pro obec Chabeřice včetně Holšic a výhledově i pro městys Kácov a souhlasí s umístěním stavby dle předložené dokumentace. Souhlas bude podkladem pro územní řízení vodovodního přivaděče. Žadatele bude informovat SÚ. - souhlasí s umístěním zastřešené pergoly na p.p.č. 2035/1 dle předložené situace. Žadatele bude informovat SÚ. - projednala nabídku poradenské firmy EnEng. s.r.o., Bratří Čapků 254, Příbram na zpracování výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro Energocentrum v roce 2008 a pověřuje tuto firmu organizací výběrového řízení. Firmu budou informovat TS. - schvaluje pronájem projektoru ve výši 350,- Kč/ hod. + DPH 19 % včetně plátna - schvaluje úpravu chodby ve 3. NP v západním křídle zámku ( výše nákladů cca tis. Kč ) z důvodu zlepšení přístupu na ekonomický, stavební odbor a využití výtahu - schvaluje vybudování kanalizace ve Zručském dvoře dle projektu s rozpočtem ,- Kč včetně DPH firmou Stavebniny Kolumbus s.r.o. Náklady budou započteny s nájmem Zručského dvora. Firmu bude informovat SM. - ukládá splnit ing. Novákovi a p. Malému usnesení 7. zasedání ZMě č. 38/2007 ( prodej části p.p.č p. Jirava ) - ukládá splnit ing. Novákovi a p. Malému usnesení 7. zasedání ZMě č. 39/2007 ( prodej id. 14/177 vlastnického podílu obec Hněvkovice ) - ukládá splnit ing. Novákovi a p. Malému usnesení 7. zasedání ZMě č. 40/2007 ( prodej p.p.č. 307 p. Forejt ) 7 / 25

8 - ukládá splnit ing. Novákovi a p. Malému usnesení 7. zasedání ZMě č. 41/2007 ( koupě p.p.č. 837/2 manž. Fialovi, V Maloninách ) - ukládá splnit pí Janě Jelínkové usnesení 7. zasedání ZMě č. 43/2007 ( 5. úpravu rozpočtu ) - ukládá splnit ing. Novákovi a p. Malému usnesení 7. zasedání ZMě č. 45/2007 (bezplatný převod vlastnického práva u pozemků p.č. 2719/10, 2719/33, 2719/9 díl a a 2719/9 díl b firmy ASMO) - ukládá splnit ing. Růžičkovi usnesení 7. zasedání ZMě č. 46/2007 ( Změnu č. 6 ÚPSÚ ) Rada města na svém 20. zasedání, konaném dne schvaluje přijetí finanční dotace v rámci programu péče o krajinu v roce 2007 ve výši ,- Kč od Ministerstva životního prostředí na výsadbu nelesní zeleně - schvaluje předložit ZMě návrh na schválení bezplatného převodu vlastnického práva u pozemků p.č. 2719/10, 2719/33, 2719/9 díl a a 2719/9 díl b od firmy ASMO CZECH s.r.o. na město Zruč nad Sázavou darovací smlouvou - opět projednala snížení nájemného v Zámecké restauraci a schvaluje měsíční nájemné ve výši 6.413,- Kč počínaje měsícem září 2007 do srpna 2008 a v září 2008 budou opět probíhat jednání o stanovení výše nájemného. RMě pověřuje starostu podpisem dodatku k nájemní smlouvě. Žadatele bude informovat SM. - na základě žádosti manželů Šustových schvaluje umístění výkopku ze stavby jezírka na parcele č. 921 a ukládá odboru SÚUPŽP zkontrolovat po dokončení překrytí černé skládky a použití výkopku. Žadatele bude informovat SÚ. - schvaluje termíny svateb 1x za čtrnáct dní, aby se co nejméně vzájemně omezovaly s prohlídkami zámku či kulturními akcemi - schvaluje předložení návrhu do ZMě, ve kterém RMě požádá o souhlas s tím, že v případě poklesu korunové hodnoty investice Města ve fondech Pioneer pod nejbližší níži ( cca tis. Kč) RMě může investici ve fondech ukončit a peníze konzervativně investovat ( bankovní vklad, obligace ) před následným použitím v rámci rozpočtu Města na rok 2008 a případné další roky - na základě žádosti nájemce nebytových prostor ve Zručském dvoře HT CZECH s.r.o., zastoupené jednatelem p. Jiřím Čapkem schvaluje podnájem části 1. patra objektu CH dolní paní Marcele Fineganové Sekáč Sluníčko, Komenského 1463, Vlašim, a to za účelem provozování živnosti v maloobchodu s dětským značkovým textilem a hračkami. Počátek podnájmu je Žadatele bude informovat SM. - schvaluje žádost Mateřského centra Setkání o výpůjčku zámeckého parku pro pořádání akce pro děti ( Pohádkový park ), která se uskuteční od 14,00 do 18,30 hodin, zpřístupnění WC a otevření informačního centra v daném termínu a poskytnutí 4 m dřeva pro kanadské krby. Žadatele bude informovat KS. Rada města na svém 19. zasedání, konaném dne schvaluje uzavření darovacích smluv s firmou VARIEL a.s., Průmyslová 1034, Zruč nad Sázavou, s firmou TRW Autoelektronika s.r.o., Jana Nohy 2048, Benešov, s firmou Sázavan strojírny s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou, s firmou DK LAKOVNY s.r.o., Průmyslová 8 / 25

9 1018, Zruč nad Sázavou, s firmou KOVOMONT ZRUČ s.r.o., Průmyslová 1017, Zruč nad Sázavou, každá ve výši ,- Kč. Finanční prostředky budou použity pro platbu za Studii proveditelnosti protipovodňových opatření, včetně Žádosti o posouzení navrhovaného protipovodňového opatření a kompletaci příloh do dotačního programu akce : Zruč nad Sázavou protipovodňová opatření a pověřuje starostu podpisem smluv - schvaluje změnu výše vstupného na zámek: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč, rodinné vstupné ( 2 dospělí + 2 děti) 120,-Kč, skupina 10 a více - dospělí 40,- Kč/os., skupina 10 a více - děti 20,- Kč/os - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. S /03/KMXX s firmou ASPI a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3 ( změna aktualizačního cyklu na 1 měsíc) a pověřuje starostu jednáním s firmou o ceně a podpisem dodatku - schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou STP Net s.r.o., Novodvorská 803/82, Praha 4, která je zastoupená společností Středočeská plynárenská a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje uspořádání humanitární sbírky ošacení, která proběhne ve dnech ukládá zveřejnit záměr Města na prodej části p.p. č. 882, dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou, dle přiložené situace a prodej následně předložit na jednání ZMě - souhlasí s provedením rekonstrukce kanálu dešťových vod na p.p.č. 930/1, 1817/2 a 931, vše dle KN v k.ú. Nesměřice za podmínky, že po provedení rekonstrukce budou pozemky uvedeny do původního stavu. Žadatele bude informovat SÚ. - schvaluje žádost shromáždění UANDU tribe o uspořádání kulturní akce dne v areálu venkovního prostoru Pod Zámkem od 15,00 do 24,00 hodin. Žadatele bude informovat KS. - souhlasí s umístěním vodovodní a kanalizační přípojky pro stavbu víceúčelového hřiště na pozemku p.p.č. 1914/1 v k.ú. Zruč n.s., který je v majetku města. Po dokončení stavby přípojek uvede stavebník dotčený pozemek do původního stavu. Žadatele bude informovat SÚ. - pověřuje starostu města vydáváním souhlasu s umísťováním přípojek k inženýrským sítím na městských pozemcích v případech, kdy nebude město klást jiné podmínky než uvedení pozemku do původního stavu. V ostatních případech je třeba souhlas projednat v RMě. - schvaluje výpůjčku areálu školní družiny Českému svazu chovatelů pro pořádání tradiční 28. výstavy drobného zvířectva, konané a bezplatné vyvěšení plakátů a hlášení rozhlasem. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje výměnu nádob na plasty v separačním hnízdě křižovatka ulic Na Farském a Nad Městem - projednala žádost p. Zdeňka Vosláře o snížení nájemného v Zámecké restauraci a pověřuje starostu jednáním s p. Voslářem o ceně s tím, že RMě souhlasí se snížením ceny nájemného v termínu od září 2007 do května 2008 a v září 2008 budou opět probíhat jednání o stanovení výše nájemného. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje poptat následující firmy na akci Celková obnova altánu v zámeckém parku: ATOS spol. s r. o., Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139 / ARCHATT PAMÁTKY spol. s.r.o., Vítězslava Nezvala 68, Třebíč / Vlastimil Komárek, Hostěradice pověřuje starostu Mgr. Martina Hujera a pí Jiřinu Janatovou přípravou materiálů a vypracováním žádostí o dotaci na podporu pořizování cizojazyčných překladů turistických 9 / 25

10 informací a zasláním na Středočeský kraj, název projektu Podpora turistických informačních center ve Středočeském kraji - schvaluje uzavření nájemní smlouvy s městem Vlašim, se sídlem Jana Masaryka 302, Vlašim na pronájem skládací mobilní tribuny a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje výpůjčku zrcadlového sálu Českému svazu žen na projekci filmů o Zruči dne od 16,00 do 18,00 hodin. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje žádost p. Jana Čepka, FREAKSTYLESHOP, Tylova 565, Kutná Hora o uspořádání akce na skateparku dne Žadatele bude informovat KS. - schvaluje žádost občanského sdružení Moto Debil s boys o výpůjčku bývalé atletické dráhy v areálu fotbalového stadionu a bývalého škvárového hřiště pro depo motocyklů dne za účelem pořádání III. motorkářských her za podmínky, že s tímto bude souhlasit TJ Jiskra ( oddíl kopané). Žadatele bude informovat KS. - schvaluje otevření odloučených pracovišť Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou v Načeradci, Lukavci, Zbraslavicích. Ředitele ZUŠ bude informovat KS. Rada města na svém 18. zasedání, konaném dne schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti střežení objektů s OS Prostor, se sídlem Kutnohorská 17, Kolín a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje uzavření Smlouvy o přenechání majetku do užívání č /2007 s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje prodloužení pronájmu p. Bohumilu Touškovi části pozemku p.č. 1185/1 v k.ú. Zruč nad Sázavou, kde má umístěný prodejní stánek, a to do , za stejných podmínek jako dosud a pověřuje starostu podpisem dodatku k této smlouvě - schvaluje dodatek č. 7 k nájemní smlouvě ze dne o pronájmu a provozování centrálního zásobování teplem ve Zruči nad Sázavou CZT Sázavan s firmou TEDOM ENERGO s.r.o., se sídlem Výčapy 195, Třebíč a pověřuje starostu podpisem dodatku - schvaluje Nařízení města Zruč nad Sázavou č. 02/2007 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností s platností od schvaluje předložené nezbytné změny provádění na akci Oprava lodžií čp. 640 a 642 a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Kutnohorská stavební s.r.o., Benešova 316, Kutná Hora a pověřuje starostu jeho podpisem - schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na odvoz a likvidaci zachyceného tuku z občerstvení v polyfunkčním objektu na náměstí MUDr. Svobody s p. Romanem Měkotou, se sídlem Čížov 6, Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje zveřejnění záměru prodat 14/177 spoluvlastnického podílu pozemků p.č. 828/3, 828/5, 828/6, 828/7, 828/8, 828/9, 828/10, 828/11, 828/12, vše dle KN v k.ú. Zahájí u Hněvkovic a doporučuje předložit prodej pozemků do ZMě - souhlasí s umístěním vodovodní přípojky pro parcelu p.č. 978 na pozemcích parc. č. 972/14, 972/10 a 976 ( vše v k.ú. Zruč nad Sázavou), které jsou majetkem města. Po dokončení stavby bude povrch uveden do původního stavu. - bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Zruč nad Sázavou za rok / 25

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005...

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 OTNICKÝ ZPRAVODAJ 33 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 13. ročník 13. října 2008 Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 a současný pohled na nově budovaný rybník v této lokalitě. 2 Z obsahu: Do

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Dolněmčanský zpravodaj strana 1

Dolněmčanský zpravodaj strana 1 Vážení spoluobčané, přestože letošní zima měla velmi zvláštní průběh a teploty často odpovídaly spíše podzimnímu či jarnímu období, tak teprve nyní končí zimní období i v kalendáři. Příznivé počasí umožnilo

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013 75/2013-RADA/3389-75. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 75/2013-RADA/3390-75. Rada města předložený program jednání RM 75/2013-RADA/3391-75. Rada města informaci o splněných usnesení č.

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Obnova parku na Réně (foto ke zprávě na str. 10)

Obnova parku na Réně (foto ke zprávě na str. 10) 1 Obnova parku na Réně (foto ke zprávě na str. 10) Budování malého amfiteátru při cestě na rozhlednu. Jako jeviště poslouží centrální travnatá plocha parku. Realizace začala v březnu 2009. Hotovo bude

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Žamberské listy www. zamberk. cz

Žamberské listy www. zamberk. cz Žamberské listy www. zamberk. cz 1 15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERK ROČNÍK XVI. S PŘÍLOHOU 15. ZÁŘÍ 2005 Dlouhá léta byla ulice Za Kopečkem jako přístupová komunikace pro obyvatele Albertina a

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více