ZNALECKÝ POSUDEK číslo: /12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: /12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu id. 1/4 nemovitosti - bytového domu čp. 121 postaveného na pozemcích jiného vlastníka parc.č. st. 302/1 a st. 302/2 v k.ú. a obci Mělnické Vtelno, okres Mělník, kraj Středočeský, ulice Sídliště Střed. Posudek byl vypracován v 5 vyhotoveních, z nichž 4 vyhotovení obdrží žadatel a 1 vyhotovení je uloženo v archívu znalce. Celkem posudek obsahuje 10 stran textu a 7 stran příloh. V Praze, dne 27.února 2012

2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: /12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu id. 1/4 nemovitosti - bytového domu čp. 121 postaveného na pozemcích jiného vlastníka parc.č. st. 302/1 a st. 302/2 v k.ú. a obci Mělnické Vtelno, okres Mělník, kraj Středočeský, ulice Sídliště Střed. Objednavatel posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská 270/ Praha 6 Účel posudku: Zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro exekuční řízení čj.: 025 Ex 18626/10 Oceněno ke dni: 16.února 2012 Posudek vypracoval: Ing. Tomáš Janda Kaplická 861 Praha 4-2 -

3 1. NÁLEZ 1.1 Bližší údaje o nemovitosti Tento znalecký posudek je vypracovaný na základě Usnesení vydaného soudním exekutorem Exekutorského úřadu Praha 6 JUDr.J. Grosamem dne pro exekuční řízení čj.: 025 Ex 18626/10. Úkolem tohoto znaleckého posudku je stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu id. 1/4 nemovitosti - bytového domu postaveného na pozemcích jiného vlastníka s právem užívání bytové jednotky 3+1 s příslušenstvím. Nemovitost se nachází uprostřed zástavby bytových domů v centru obce v ulici Sídliště Střed. Podél této ulice jsou postaveny nízké řadové typizované bytové domy s členitou čelní fasádou, kde každý objekt má tři nadzemní podlaží a plochou střechu. V přízemí každého objektu jsou garáže, sklepy a technické místnosti, v prvním a druhém patře jsou vždy dva zrcadlově otočené byty 3+1 s příslušenstvím, celkem jsou v objektu čtyři byty. Povinný má právo užívat byt 3+1 s příslušenstvím umístěný v 2.NP vpravo. K bytu náleží v 1.NP garáž a sklep a kotel ÚT. Pozemky pod oceňovaným objektem jsou jednak státní a jednak obecní, jedná se o ocenění pouze samotné budovy. Přístup k budově je po zpevněné komunikaci, objekt je napojený na elektrickou energii, vodovod a kanalizaci. V objektu jsou čtyři stejné bytové jednotky a spoluvlastníci vlastní id. 1/4, takže objekt by mohl být rozdělen i na bytové jednotky a každý spoluvlastník by vlastnil jednu jednotku. Pro zjištění obvyklé ceny je stanovena jednak cena id. spoluvlastnického podílu celého objektu a srovnávací metodou i cena bytové jednotky. Obec Mělnické Vtelno leží v mírně zvlněné zemědělské krajině při silnici mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví přibližně uprostřed. V obci je základní občanská vybavenost - obchody, MŠ, ZŠ, restaurace, sokol, hřiště, knihovna, obecní úřad, dopravní spojení s většími městy je zajištěno autobusy, které jezdí poměrně často. V obci žije necelých tisíc obyvatel. 1.2 Podklady pro vypracování posudku Výpis z katastru nemovitostí pro k.ú. a obec Mělnické Vtelno, list vlastnictví č. 411, vyhotovený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník dne Kopie katastrální mapy pro k.ú. Mělnické Vtelno vyhotovená pomocí nahlížení do údajů Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník dne v měřítku 1:1000. Částečná výkresová dokumentace na stavbu objektu zapůjčena k nahlédnutí na obecním úřadu Byšice. Údaje sdělené spolumajitelem nemovitosti a zjištěné znalcem na úřadech a na internetu. Místní šetření znalce se zaměřením současného stavu dne za přítomnosti povinného M. Hlaváčka

4 1.3 Vlastnictví Podle údajů z katastru nemovitostí jsou jako vlastníci nemovitosti na listu vlastnictví č. 411 pro k.ú. a obec Mělnické Vtelno zapsáni: Hemiš Marek, Mělnické Vtelno 1/16 Hemiš Petr, Mělnické Vtelno 3/16 Hlaváček Martin, Mělnické Vtelno 1/4 Poživil Josef, Čáslav 1/4 Vondráček Marek, Mělnické Vtelno 1/4 1.4 Předmětem ocenění je 1) Budova čp. 121 podíl 1.5 Základní pojmy 1) Administrativní cena - cena zjištěná v souladu s platným cenovým předpisem, v době ocenění podle vyhlášky Ministerstva financí ČR č.3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb. s účinností od Administrativní cena se v praxi používá pro zjištění nejmenšího základu pro vyměření daně z převodu nemovitostí (darovaní, dědictví a konkurzní a vyrovnávací řízení). 2) Pořizovací cena - cena, za kterou bylo možno věc pořídit v době jejího pořízení, bez odpočtu opotřebení. Používá se v praxi v účetnictví. 3) Reprodukční cena - cena, za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. Zjišťuje se podrobným položkovým rozpočtem nebo pomocí technickohospodářských ukazatelů. 4) Věcná hodnota - je reprodukční cena věci, snížená o přiměřené opotřebení věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání. Ve výsledku je snížena o náklady na opravy závažných závad, které znemožňují okamžité užívání věci. Věcná hodnota se nejčastěji určuje těmito způsoby : a) jako reprodukční cena b) jako administrativní cena c) jako technická cena - jedná se o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase hodnocení). 5) Výnosová hodnota - je uvažována jako jistina, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovitosti nebo je možné tuto částku investovat na kapitálovém trhu s obdobnou sazbou výnosové míry. 6) Tržní hodnota - (podle právního názvosloví obecná cena věci ), je cena za kterou je možno danou věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Obvykle se zjišťuje porovnáním s - 4 -

5 již realizovanými prodeji či koupěmi obdobných věcí v daném místě a čase, pokud jsou k tomu dostupné informace. Pokud tyto informace nejsou je třeba použít náhradní metodiku. 1.6 Použité metody zjištění hodnoty nemovitosti Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení prováděno jak v zahraničí, tak v naší praxi v zásadě třemi základními metodami, které jsou používány v různých modifikacích. - metoda technického ohodnocení (nákladová, věcná) Jedná se v podstatě o stanovení nákladů nutných na pořízení věci v cenách ke dni ocenění a určení opotřebení přiměřené stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase hodnocení) a připočtení ceny pozemku v ceně obvyklé. - metoda výnosová ( příjmová) Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou užitkovosti. - metoda srovnávací (tržní, statistická) V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno prodaných porovnatelných nemovitostí. Typ hodnocené nemovitosti by se v dané lokalitě dal pronajmout velice těžko. Příjem z výnosu by byl značně nejistý, a proto v tomto případě není výnosová hodnota pro stanovení obvyklé ceny použita. Údaje o cenách srovnatelných nemovitostí lze zjistit, cena je porovnána s nabídkou podobných nemovitostí v místě a čase. Pro stanovení obvyklé ceny bude použito kombinace metod věcné a srovnávací. 2. POSUDEK A OCENĚNÍ 2.1 Věcná hodnota Věcná hodnota nemovitosti je stanovena nákladovým způsobem podle platného oceňovacího předpisu (vyhlášky Ministerstva financí ČR č. ČR č.3/2008 Sb. ze dne 3. ledna 2008, o provedení některých ustanovení zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění vyhl.č. 387/2011Sb. s účinností od 1. ledna 2012) bez uvažovaní vlivu koeficientu prodejnosti nemovitosti Kp. 2.1 Budova čp podíl Oceněno podle 3, přílohy č.2 vyhlášky Popis Budova čp. 121 je postavena jako řadový typizovaný bytový dům, který má tři nadzemní podlaží a plochou střechu. V domě jsou celkem čtyři stejné byty 3+1 s příslušenstvím, v přízemí jsou čtyři garáže, sklepy, kotelna a technické zázemí. Objekt je postavený uprostřed - 5 -

6 řady, má členitou čelní fasádu s lodžiemi otočenou na východ a zadní strana je obrácena na západ. Základy jsou betonové, stěny jsou zděné z lehčených cihel, stropy jsou ze železobetonových panelů, střecha je plochá se svařovanou živičnou krytinou, klempířské konstrukce jsou úplné z pozink. plechu, vnitřní omítky jsou vápenné štukové hladké, vnější jsou břizolitové, vnitřní obklady jsou běžné keramické, schodiště je betonové s teracem, okna jsou dřevěná zdvojená, dveře jsou hladké plné a částečně prosklené, na podlahách je PVC a keramická dlažba, vytápění je ústřední s radiátory a s kotlem na tuhá paliva umístěným v přízemí domu pro každý byt samostatně, jsou provedeny rozvody elektro, vody a kanalizace, teplá voda je připravována v bojleru, je instalován bleskosvod. Místo prefabrikovaného instalačního jádra jsou stěny koupelny a záchodu vyzděné a obložené. Ze základního vybavení chybí rozvod plynu a výtah. Ostatní konstrukce a vybavení jsou standardní. Objekt byl postaven někdy na začátku 80.let minulého století, stáří odhaduji 30let. Opotřebení je stanoveno lineárně při uvažované životnosti 100. Údržba je mírně zanedbaná, celkový stav budovy je průměrný, bytu obývaného povinným mírně zanedbaný. Byt obývaný povinným je umístěný v 2.NP vpravo. Je velikosti 3+1 s příslušenstvím a skládá se z obývacího pokoje, dvou ložnic, kuchyně, koupelny, záchodu, předsíně a lodžie, v přízemí je garáž a sklep a kotelna se samostatným kotlem a uhelna Charakteristika stavby CZCC: 1122 SKP: Typ podle účelu užití: J - domy vícebytové (typové) Druh konstrukce: Zděné Obestavěný prostor Spodní stavba (2 * 4,50 * 9, * 4,80 * 11,10 + 2,40 * 10,50) * (2,80 + 0,10) = m 3 Vrchní stavba (2 * 4,50 * 9, * 4,80 * 11,10 + 2,40 * 9,90) * (2,85 + 2,85 + 0,30) = m Podlaží celkem = m 3 Označení Rozměry zastavěné plochy Zastavěná Světlá Výška plocha výška podlaží 1.NP 2 * 4,50 * 9, * 4,80 * 11,10 + 2,40 * 10, m m 2.80 m 2.NP - 3.NP 2 * 4,50 * 9, * 4,80 * 11,10 + 2,40 * 9, m m 2.85 m Celkem: 3 nadzemní podlaží, průměrná zastavěná plocha podlaží je m 2 a prům.výška podlaží je 2.83 m.

7 2.1.5 Vybavení stavby Koeficient vybavení stavby K4 = 1 + (0.54 * n). Pol. Konstrukce a vybavení Podíl Úroveň vybavení Obj.podíl části n 20. Vnitřní plynovod chybí % * Výtahy chybí % * Instalační prefabrik.jádra nadstandard % Neuvedené položky mají vybavení standardní a neovlivňují výpočet koeficientu K4. K4 = 1 + (0.54 * n) = 1 + (0.54 * ) = Opotřebení stavby Při stáří 30 let a životnosti 100 let činí celkové opotřebení stavby při použití lineární metody výpočtu 30% Výpočet ceny objektu ( 3 vyhlášky) Základní cena za m 3 obestavěného prostoru = Kč 1.950,- Koeficienty: K1: podle druhu konstrukce (dle přílohy č.4) x K2: podle průměrné zast.plochy podlaží (PZP) K2 = (6.60 / m 2 PZP) x K3: podle průměrné výšky podlaží (PV) K3 = (2.10 / 2.83 m PV) x K4: podle vybavení stavby x K5: podle polohy (dle přílohy č.14) x Ki: změna cen staveb (dle přílohy č.38) x Kp: prodejnosti (dle přílohy č.39) x Základní cena upravená uvedenými koeficienty = Kč 3.308,17 Cena za celý obestavěný prostor m 3 = Kč ,12 Cena stavby bez opotřebení = Kč ,12 Snížení ceny za opotřebení 30% - Kč ,34 Cena stavby po započtení opotřebení = Kč ,78 Započtení spoluvlastnického podílu 1/4 = Kč ,95 Budova čp podíl Cena celkem Kč ,

8 2.1.2 Rekapitulace stanovení věcné hodnoty 1) Budova čp podíl Kč ,- Součet Kč ,- Věcná hodnota po zaokrouhlení Kč ,- 2.2 Ohodnocení metodou srovnávací V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by měly být starší 2 roků. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na 6-ti měsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovitosti. U nemovitostí uvedeného typu, uvedené velikosti a stavu v dané lokalitě, a u srovnatelných nemovitostí nabídka mírně převyšuje poptávku. I přesto s přihlédnutím k umístění nemovitosti a způsobu možného využití, jsem názoru, že oceňovaná nemovitost je obchodovatelná. Podle použitých databází nabídkových cen byly v uplynulé době v oblasti, kde se nachází oceňovaná nemovitost, nabízeny nemovitosti, jejichž charakteristika by se s oceňovanou nemovitostí dala srovnat Srovnávací hodnota dle nabídky realitních kanceláří 1. Byt NP, G, stejný objekt, obec Byšice, DV, UP 85 m 2, původní stav po část. rek., technický stav lepší, inž. sítě srovnatelné, poloha na hlavní horší, vzhledem k lepšímu tech.stavu, družstevnímu vlastnictví a horší poloze srov. koeficient 1, ,- Kč x 1,05 (srovnávací koef.) = ,- /85 tj ,- Kč/m 2 UP 2. Byt NP, G, podobný objekt, obec Řepín, DV, UP 82 m 2, původní stav po část. rek., zahrada, technický stav lepší, inž. sítě srovnatelné, poloha srovnatelné, vzhledem k lepšímu tech.stavu, družstevnímu vlastnictví a stejné poloze srov. koeficient 1, ,- Kč x 1,05 (srovnávací koef.) = ,- /82 tj ,- Kč/m 2 UP 3. Byt NP, G, stejný objekt, obec Mělnické Vtelno, OV, UP 83 m 2, původní stav technický stav stejný, inž. sítě srovnatelné, poloha srovnatelná, vzhledem ke shodnému bytu, místu i objektu srov. koeficient 1, ,- Kč x 1,00 (srovnávací koef.) = ,- /83 tj ,- Kč/m 2 UP - 8 -

9 Průměrná cena za m 2 UP vychází: (14.825, , ,-)/3 = ,- Kč/m 2 UP Úprava ceny vzhledem ke zdroji: koeficient 0,80 ( nabídka realitních kanceláří) Jednotková srovnávací cena po úpravě: ,- x 0,80 = ,- Kč/m 2 UP Srovnávaná nemovitost: Byt 3+1, 2.NP, G, bytový dům řadový, obec Mělnické Vtelno, UP 85 m 2 (sklep a garáž započteno pouze 50% plochy), technický stav původní 30 let, inž. sítě elektro, vodovod a kanalizace, vlastnictví - podíl Srovnávací hodnota ,- x 85 = ,- Kč Srovnávací hodnota dle nabídky RK po zaokr. Kč ,- 3. SHRNUTÍ 3.1 Věcná hodnota nemovitosti ,- Kč 3.2 Srovnávací hodnota nemovitosti ,- Kč Při oceňování podobných nemovitostí je možné za cenu v místě a čase obvyklou (cenu tržní) považovat cenu stanovenou jako vážený průměr z vypočtených cen. Věcné hodnotě je přiřazena váha 1,0, srovnávací hodnotě je přiřazena vzhledem k většímu důrazu na současný trh váha 2,0. Stanovení orientační obvyklé hodnoty nemovitosti výpočtem: 4. ZÁVĚR 1,00 * = ,00 * = : 3,00 = ,- Úkolem znaleckého posudku je zjištění obvyklé ceny spoluvlastnického podílu id. 1/4 nemovitosti. Vzhledem k charakteru nemovitosti i faktu, že s vlastnictvím podílu o velikosti 1/4 plyne užívání bytu 3+1 s příslušenstvím, byla obvyklá cena spoluvlastnického podílu stanovena již v průběhu výpočtu. Vzhledem k výše uvedenému stanovuji obvyklou hodnotu spoluvlastnického podílu id. 1/4 oceňované nemovitosti v únoru 2012 na částku Slovy: Jedenmilión korun českých ,- Kč - 9 -

10 Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena, o existenci nájemních smluv jsem nebyl informován. Při podání znaleckého posudku jsem osobou nezávislou. V Praze, dne 27.února vypracoval ing. Tomáš Janda Kaplická 861 Praha 4 5. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne , č.j. Spr. 1844/91, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování nemovitostí. Znalecký posudek je ve znaleckém deníku zapsán pod pořadovým číslem Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace. ing. Tomáš Janda

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14 Ing. František Lukáš, znalec z oboru ekonomika, odhady nemovitostí. ----------------------------------------------------------------------------------------------- V Pelhřimově dne 17.04.2014 K čj. : 056

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ Nemovitostí- nebytového prostoru č. 1780/214 v bytovém domě č.p. 1780 stojícím na pozemku parc.č. 2218/38 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku v ulici

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

Ocenění nemovitostí č. 916462011

Ocenění nemovitostí č. 916462011 Ocenění nemovitostí č. 916462011 o ceně byt.jedn.č.97/1 vč.podílu 504/4926 na společných částech domu č.p.96,97 a pozemku st.431 v obci Velká Hleďsebe, k.ú.klimentov, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 147-1826/2015 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 109 k. ú. Černý Most ve spoluvlastnictví PRIMA GRIL s.r.o., Cíglerova 1138/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 492 43 772, podíl

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 61/3161/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 462/3, 462/20, 462/22 a 479/18 v katastrálním území Lodín, obci Lodín, kraj Královéhradecký. Objednavatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) bytového domu č.p. 639 na parcele parc. č. st. 873 a parcel parc. č. st. 873 a parc. č. 2054/5 včetně příslušenství, kat. území Jáchymov,

Více

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín Předmět ocenění Bytová jednotka č. 625/30, se spoluvlastnickým podílem ve výši 4292/572181 na společných částech budovy č. p. 625,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 35/3135/2015*LV 252 o ceně 1/4 nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 53/12, 71/9, 72/1, 72/2, 72/9, 72/15, 72/16, 180/6, 180/7, pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) NEMOVITOST: Rodinný dům čp.166 Adresa nemovitosti: Sudice 166 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Hlavná 19, Žampach, 564 01 Znalecký posudek číslo 3165/10/2013 ODHAD ceny obvyklé Katastrální údaje: CZ0534 okres Ústí nad Orlicí, 794 465 k.ú.žampach, část

Více

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny 6 Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny NEMOVITOST: Nebytová jednotka, Nebyt - Prodejna č.729/24 Adresa nemovitosti: Tatarkova 727,728,729,730 / 10, Praha - Háje Katastrální údaje : Kraj Hl.m.

Více

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Příspěvek XV. mezinárodní konference soudních znalců Brno, leden 2006. ANOTACE: V příspěvku jsou rozebrány problémy při ocenění

Více

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI ANALYSIS

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 156/3 ( orná půda ) Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Svárov, k.ú. Svárov u Unhoště Adresa nemovité věci: Svárov,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT VLIV REVITALIZACE

Více