PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR"

Transkript

1 Koněvova 1107/54, Praha 3 PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8 Prováděcí pokyn k čl. 38 stanov OS včetně příloh 1-9 Finanční řád odborové organizace OSZSP ČR (účinný od ) Volební řád odborové organizace OSZSP ČR Jednací řád odborové organizací OSZSP ČR Schváleno výkonnou radou OS dne

2

3 Koněvova 1107/54, Praha 3 Prováděcí pokyn vydaný v souladu s čl. 16 Stanov Způsob registrace člena, postup při jeho převodu, zániku členství a při vedení evidence členů Článek 1. Registrace člena 1. Osoba, která se chce stát členem odborové organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (dále jen člen ) podává písemnou žádost o přijetí (přihlášku k registraci viz příloha č. 1). 2. Přihlášku podává zástupci odborové organizace - pověřené osobě, zpravidla členovi výboru odborové organizace. 3. Příslušným orgánem odborové organizace k rozhodnutí o registraci je výbor odborové organizace nebo předseda odborové organizace tam, kde není výbor volen (viz čl. 63 stanov) (dále jen výbor odborové organizace ). 2. Výbor odborové organizace přezkoumá, zda jsou splněny podmínky pro přijetí člena, zejména předpoklady stanovené čl. 7 stanov OS. 3. Výbor odborové organizace je povinen rozhodnout o žádosti člena nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti odborové organizaci. 4. Výbor odborové organizace vyznačí rozhodnutí o přijetí na doručené přihlášce (viz vzor přihlášky). Výbor odborové organizace může zejména na žádost člena vyhotovit písemné osvědčení o registraci (příloha č. 2). Osvědčení o registraci doručí členovi. Odborová organizace může předat novému členovi členský průkaz odborové organizace. 5. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru odborové organizace o přijetí za člena. 6. Nevyhoví li odborová organizace žádosti o přijetí a odmítne jej (čl. 19 Stanov), vydává písemné rozhodnutí (příloha č. 3), které doručí odmítnuté osobě. Proti tomuto rozhodnutí může odmítnutá osoba ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí: a) podat odůvodněné odvolání prostřednictvím dozorčí rady (revizora) odborové organizace k členské schůzi (konferenci) nebo b) písemně požádat dozorčí radu OS o prošetření tohoto rozhodnutí. Odmítnutá osoba může využít jen jednu z uvedených možností. Prošetřující orgán vyrozumí odmítnutou osobu o výsledku do 30 dnů od obdržení odvolání (žádosti o prošetření). 1

4 Článek 2. Změna registrace člena 1. Přechází li člen odborové organizace do jiné odborové organizace OSZSP ČR na vlastní žádost, článek I. tohoto pokynu platí obdobně, včetně povinnosti podat písemnou přihlášku a rozhodování o ní. 2. V případě dělení základní organizace v rámci jednoho zaměstnavatele si může člen rušené odborové organizace zvolit, do které z nových odborových organizací vzniklých dělením vstoupí. Článek I. tohoto pokynu platí obdobně. 3. V případě dělení místní odborové organizace působící u více zaměstnavatelů, stávají se členové členy té odborové organizace, která působí u jejich zaměstnavatele. 4. Při rozhodování o dělení odborové organizace může členská schůze rozhodnout, že členové nemusí podávat přihlášku a že odborová organizace vydá svým členům písemné osvědčení o změně registrace (viz příloha č. 4). 5. V případě sloučení odborových organizací se členové zrušených odborových organizací stávají členy nově vzniklé nebo nástupnické odborové organizace. O této skutečnosti může vydávat výbor odborové organizace členům písemné osvědčení o změně registrace (viz příloha č. 4). Článek 3. Zvláštní ustanovení 1. Odborová organizace vyhotovuje na žádost člena písemné potvrzení o členství v odborové organizaci, zejména pro účely žádosti o poskytnutí právního poradenství (příloha č. 5). 2. Vzniká li nová odborová organizace, zakládající členové přítomní na ustavující členské schůzi rovněž podávají přihlášku podle čl. 1. Zakládající členové se stávají členem dnem registrace odborové organizace u Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče. 3. Stává li se člen členem regionální organizace při zrušení odborové organizace (čl. 56 Stanov, čl. 151 Stanov), vydává regionální organizace osvědčení o registraci, a to do 15 dnů od převodu členství (tj. ode dne zániku registrace odborové organizace nebo ode dne vzniku regionální organizace u individuálních členů). Článek 4. Ukončení členství 1. Přestane li člen splňovat některou z podmínek členství (čl. 7 stanov), jeho členství zaniká dnem, kdy se výbor odborové organizace dozvěděl o této skutečnosti. Příslušný odborový orgán vydává rozhodnutí (příloha č. 6) bez zbytečného odkladu a doručí ho bývalému členovi. 2. Členství zaniká dnem doručení písemné žádosti člena o zrušení členství výboru odborové organizace. Výbor odborové organizace vydává rozhodnutí (příloha č. 7) bez zbytečného odkladu a doručí ho bývalému členovi. 2

5 3. Členství v odborové organizaci může výbor odborové organizace zrušit rozhodnutím (usnesením příloha č. 8) podle čl. 22 stanov. Písemné rozhodnutí o zrušení členství doručí členovi osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na známou adresu člena a členství zaniká dnem doručení rozhodnutí o zrušení členství nebo jiným dnem uvedeným v usnesení. 4. Proti rozhodnutí o zániku členství (viz odst ) může bývalý člen ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí: a) podat odůvodněné odvolání prostřednictvím dozorčí rady (revizora) k členské schůzi (konferenci) nebo b) písemně požádat dozorčí radu OS o prošetření tohoto rozhodnutí. Bývalý člen může využít jen jednu z uvedených možností. Prošetřující orgán vyrozumí bývalého člena o výsledku do 30 dnů od obdržení odvolání (žádosti o prošetření). 5. Členství v odborové organizaci zaniká smrtí člena. 6. Zrušení členství nebo ukončení členství na žádost člena může být důvodem pro odmítnutí osoby podle č. 19 Stanov. 3 Článek 5. Vedení členské evidence odborovou organizací 1. Odborová organizace je povinna vést průkazným a řádným způsobem evidenci svých členů v souladu s čl. 43 stanov a tímto prováděcím předpisem. 2. Členská evidence na základě písemného souhlasu člena obsahuje zejména následující údaje a) jméno a příjmení, titul b) datum narození (nebo alespoň rok narození) c) adresa bydliště, kontaktní adresa d) kontaktní údaje (telefon, ) e) název a adresa zaměstnavatele f) pracovní zařazení. 3. V členské evidenci mohou být evidovány i jiné údaje a skutečnosti, a to podle potřeb odborové organizace (např. den registrace u odborové organizace, celková doba členství, členství v orgánech, apod.). 4. Do členské evidence jsou oprávněni nahlížet jen členové výboru odborové organizace, případně osoba písemně pověřená vedením členské evidence. Osoby nahlížející do členské evidence berou na vědomí, že údaj o členství v odborové organizaci je citlivým údajem a bez souhlasu člena nemůže být tento údaj, jakož i další údaje vedené v členské evidenci sdělovány třetím osobám, včetně zaměstnavatele. Článek 6. Závěrečná ustanovení Tento pokyn nabývá platnosti a účinnosti schválením výkonnou radou OS dne

6

7 Příloha č. 1 P Ř I H L Á Š K A č l e n a o d b o r o v é o r g a n i z a c e Název odborové organizace:... touto přihláškou žádám o registraci členství ve výše uvedené odborové organizaci Jméno a příjmení: Titul: Datum narození: Bydliště: Ulice (popř. obec): Místo (obec sídla pošty), PSČ: Doručovací adresa: Telefon a Název zaměstnavatele: Adresa zaměstnavatele: Pracovní zařazení 1 : Souhlasím, aby odborová organizace a OSZSP ČR za účelem mého členství, zejména vedení členské evidence, uplatňování mých práv a zájmů, zpracovávaly výše uvedené osobní údaje, včetně údaje o členství v odborové organizaci. Žádám o vystavení písemného osvědčení o registraci : ANO / NE (nehodící se škrtněte) Datum: Podpis 1 případně uveďte, že jste nezaměstnaná /ý, žák školy nebo důchodce

8 Výbor odborové organizace projednal přihlášku a souhlasí se členstvím. V dne Podpis, razítko

9 Příloha č.2 Název odborové organizace : Registrační číslo odborové organizace: IČ Sídlo OSVĚDČENÍ O REGISTRACI ČLENA ODBOROVÉ ORGANIZACE Odborová organizace rozhodla na základě přihlášky doručené dne.. tak, že paní / pan. jméno a příjmení, popř. datum narození..... stává členkou / členem odborové organizace.. název odborové organizace, a to dnem.. V... dne... Podpis, razítko Převzal/a dne..

10 Příloha č.3 Vážená paní /vážený pan Jméno a příjmení Adresa V.. dne. Výbor odborové organizace..název, sídlo na základě přihlášky ze dne vydává toto rozhodnutí: Žádost o členství paní /pana jméno a příjmení v odborové organizaci se odmítá. Odůvodnění:. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí může odmítnutá osoba ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odůvodněné odvolání prostřednictvím dozorčí rady (revizora) odborové organizace k členské schůzi (konferenci) nebo písemně požádat dozorčí radu OS o prošetření tohoto rozhodnutí. Odmítnutá osoba může využít jen jednu z uvedených možností... Podpis, razítko

11 Příloha č. 4 Název odborové organizace : Registrační číslo odborové organizace: IČ Sídlo OSVĚDČENÍ O ZMĚNĚ REGISTRACE ČLENA ODBOROVÉ ORGANIZACE Z důvodu dělení /slučování odborových organizací se mění registrace pana / paní. jméno a příjmení, popř. datum narození..... tak, že jmenovaná / ý se stává členkou / členem odborové organizace.. název odborové organizace, a to dnem.. Současně se potvrzuje, že člen /členka byl/a členem odborové organizace zaniklé dělením /sloučením, a to.název odborové organizace od. do. V... dne... Podpis, Razítko Převzal/a dne..

12 Příloha č. 5 Název odborové organizace : Registrační číslo odborové organizace: IČ Sídlo POTVRZENÍ O ČLENSTVÍ Potvrzujeme, že paní/pan jméno, příjmení, datum narození. je členem odborové organizace. Členství trvá od. od Člen po celou dobu svého členství řádně platí členské příspěvky. V... dne... Podpis, razítko Převzal/a dne..

13 Příloha č. 6 Název odborové organizace : Registrační číslo odborové organizace: IČ Sídlo Výbor odborové organizace vydává toto ROZHODNUTÍ O ZÁNIKU ČLENSTVÍ Pan / paní. jméno a příjmení, popř. datum narození..... nesplňuje podmínky pro členství v odborové organizaci.. název odborové organizace, a to. uvést důvod.. Členství zaniká dnem., tj. dnem, kdy se odborová organizace dozvěděla o této skutečnosti Členství trvalo od. do. Poučení: Proti rozhodnutí o zániku členství může bývalý člen ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odůvodněné odvolání prostřednictvím dozorčí rady (revizora) k členské schůzi (konferenci) nebo písemně požádat dozorčí radu OS o prošetření tohoto rozhodnutí. Bývalý člen může využít jen jednu z uvedených možností. V... dne... Podpis, razítko Převzal/a dne..

14 Příloha č. 7 Název odborové organizace : Registrační číslo odborové organizace: IČ Sídlo ROZHODNUTÍ O ZÁNIKU ČLENSTVÍ Na základě žádosti o zrušení členství paní / panu. jméno a příjmení, popř. datum narození..... zaniká členství v odborové organizaci.. název odborové organizace, a to dnem., V... dne... Podpis, razítko Převzal/a dne..

15 Příloha č. 8 Název odborové organizace : Registrační číslo odborové organizace: IČ Sídlo Výbor odborové organizace vydává toto USNESENÍ O ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ Členství paní / pana. jméno a příjmení, popř. datum narození..... v odborové organizaci.. název odborové organizace, se ruší. Členství zaniká dnem.. Členství trvalo od. do. Odůvodnění: viz článek 22 stanov Poučení: Proti rozhodnutí o zániku členství může bývalý člen ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odůvodněné odvolání prostřednictvím dozorčí rady (revizora) k členské schůzi (konferenci) nebo písemně požádat dozorčí radu OS o prošetření tohoto rozhodnutí. Bývalý člen může využít jen jednu z uvedených možností V... dne.. Převzal/a dne... Podpis

16 Koněvova 1107/54, Praha 3 Prováděcí pokyn ke stanovám vydaný na základě čl. 38 stanov Postup pro registraci, změny registrace, zrušení registrace a pravidla pro činnost odborové organizace Článek I. Působnost 1. Tento pokyn se vztahuje na všechny odborové organizace registrované v Odborovém svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (dále jen OSZSP ČR ). Na regionální organizace se použije přiměřeně. Článek II. Vznik odborové organizace 1. OSZSP ČR sdružuje odborové organizace jako své organizační jednotky v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a jiných veřejných služeb. 2. Odborovou organizaci mohou založit alespoň tři osoby - její budoucí členové splňující podmínky pro členství v OSZSP ČR (čl. 7 stanov), kteří vyjádří vůli založit odborovou organizaci v rámci OSZSP ČR. Předpokladem vzniku odborové organizace je konání ustavující členské schůze. Z ustavující členské schůze se vypracuje zápis (příloha č. 1), jehož nedílnou součástí je prezenční listina zakládajících členů. 3. Kontaktní osoba pověřená ustavující členskou schůzí zašle na ústředí OSZSP ČR písemně na adresu Koněvova 54, , Praha 3 nebo elektronicky na žádost o registraci odborové organizace (příloha č. 2). Součástí žádosti je zápis a prezenční listina z ustavující členské schůze a kontaktní údaje odborové organizace ( , telefonní číslo) a kontaktní údaje na kontaktní osobu. 4. Je li žádost v souladu se stanovami OS, rozhodne předseda OSZSP ČR o registraci odborové organizace, o čemž vydává osvědčení o registraci odborové organizace (příloha č. 3). Osvědčení obsahuje název a sídlo odborové organizace, den registrace u OSZSP ČR a registrační číslo (22-xxxxxxxx) a zasílá se na adresu kontaktní osoby uvedenou v žádosti o registraci. 5. Odborová organizace vzniká dnem registrace uvedeným v osvědčení, tímto dnem nabývá odvozenou právní subjektivitu. 1

17 Článek III. Postavení odborové organizace 1. Odborová organizace registrovaná u OSZSP ČR jedná svým vlastním jménem a na svoji vlastní odpovědnost, nabývá vlastní majetek, práva i závazky. OSZSP ČR nenese odpovědnost ani jinak neručí za činnost a závazky odborové organizace, které učinila vlastním jménem. Právní subjektivita odborové organizace je spojena s dobou trvání registrace u OSZSP ČR, neboť odborová organizace je součástí OSZSP ČR. 2. Působí li u téhož zaměstnavatele jiná odborová organizace registrovaná u OSZSP ČR, při registraci nové další odborové organizace u téhož zaměstnavatele rozhoduje o udělení výjimky ve smyslu čl. 35 stanov výkonná rada OS i bez návrhu na nejbližším jednání po doručení žádosti o registraci. Článek IV. Postup po vzniku odborové organizace 1. Nejpozději do 15 dnů od doručení osvědčení o registraci odborové organizace uskuteční odborová organizace volby do svých orgánů - výbor (předseda) a dozorčí rada (revizor). Odborová organizace bez zbytečného odkladu po doručení osvědčení o registraci kontaktujte regionálního pracovníka OSZSP, případně zaměstnance ústředí, kteří odborové organizace pomohou vyhlášením, organizací a konáním prvních voleb. 2. Na volební členské schůzi odborová organizace schvaluje: a) jednací řád členské schůze b) volební řád pro volby do odborových orgánů b) finanční řád pro hospodaření odborové organizace Vzory uvedených dokumentů odborová organizace obdrží při registraci písemně anebo elektronicky na kontaktní ovou adresu uvedenou v žádosti o registraci. Odborová organizace může z těchto vzorů vycházet a schválit je ve vzorové podobě nebo si může dokumenty upravit v rámci daném stanovami OS. 3. Bez zbytečného odkladu po doručení osvědčení o registraci je odborová organizace povinna učinit opatření uvedená v příloze č. 4 tohoto pokynu, zejména oznámit svůj vznik zaměstnavateli a Ministerstvu vnitra ČR. Článek V. Název a sídlo a další údaje předávané OSZSP ČR, jejich změny a oznamovací povinnosti odborové organizace 1. Odborová organizace oznamuje OSZSP zejména následující údaje: a) název a sídlo (uvedeno již v žádosti o registraci) b) identifikační číslo (IČ), které přiděluje Ministerstvo vnitra, c) členy orgánů odborové organizace a kontaktní údaje (telefon, ) předsedy, případně i jiných členů výboru odborové organizace d) kontaktní údaje (kontaktní adresa, je li odlišná od sídla, , telefon). 2

18 Oznámení se doručuje na adresu OSZSP ČR nebo elektronicky na 2. Název odborové organizace je odvozen od názvu zaměstnavatele tak, že se uvede Základní organizace / Místní organizace a připojí se název zaměstnavatele. Působí li u jednoho zaměstnavatele více odborových organizací registrovaných u OSZSP ČR, zpravidla se odlišují římskou číslicí. 3. Sídlo odborové organizace je zpravidla shodné s adresou, na které organizace působí a může si přebírat poštu (kontaktní adresa). 4. Pokud se změní název odborové organizace (zaměstnavatele) nebo sídlo odborové organizace, odborová organizace oznámí změnu bez zbytečného odkladu OSZSP ČR písemně nebo elektronicky (viz odstavec 1). Odborová organizace obdrží bez zbytečného odkladu osvědčení o změně registrace. 5. Odborová organizace je povinna změnu názvu nebo sídla (adresy) oznámit Ministerstvu vnitra do 15 dnů od jejich změny (viz příloha č. 7). 6. Odborová organizace je povinna sdělovat ústředí OS i jakékoli změny týkající se zejména hlášených údajů, složení orgánů atd. (např. volba členů výboru a dozorčí rady, změna kontaktních údajů - adresa, telefonní číslo). Změny je možné nahlásit písemně nebo elektronicky (viz odstavec 6), a to bez zbytečného odkladu. 7. Odborová organizace je povinna rovněž změny ohlašovat i jiným orgánům a institucím (např. finanční úřad, banka vedoucí účet odborové organizace apod.). 8. Mění li odborová organizace údaje uvedené na razítku, provede bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Odborová organizace je povinna znehodnotit měněné, dříve používané razítko tak, aby nemohlo být dále užíváno. 9. Odborová organizace oznamuje příslušnému regionálnímu pracovníkovi a ústředí OS termín a místo konání členské schůze (konference). Regionální pracovník, případně jiný zaměstnanec ústředí OS mají právo se členské schůze (konference) účastnit. Článek VI. Práva a povinnosti odborové organizace vůči OSZSP ČR 1. Odborová organizace vede členskou evidenci v souladu se stanovami a prováděcím předpisem. 2. Odborová organizace zasílá měsíčně nebo čtvrtletně na OSZSP ČR hlášení o stavu členské základny a o odvodu členských příspěvků (hlášenky), a to písemně na adresu Koněvova 54, , Praha 3 nebo elektronicky na Pokud počet členů klesne na pět a méně členů, informuje odborová organizace bez zbytečného odkladu ústředí OSZSP a regionálního pracovníka. 3. Odborová organizace provádí odvod z vybraných členských příspěvků v souladu s pravidly stanovenými v příloze č. 8 tohoto pokynu 4. Odborová organizace je účetní jednotkou, je povinna vést o svém hospodaření účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a jinými právními předpisy. Odborová organizace hospodaří vlastním jménem na vlastní odpovědnost podle svého schváleného rozpočtu a pravidel hospodaření (zpravidla součástí finančního řádu odborové organizace). 5. Odborová organizace své dokumenty archivuje v souladu s právními předpisy (zejména zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a informuje OSZSP ČR o způsobu a místě archivace dokumentů. 3

19 6. Odborová organizace má právo na organizační podporu své činnosti (zejména organizování členských schůzí, uskutečnění voleb, vedení účetnictví), kterou zajišťuje příslušný regionální pracovník OS. 7. Odborová organizace má právo na právní a ekonomické poradenství při své činnosti, zejména na pomoc v oblasti pracovního práva a kolektivního vyjednávání. 8. Odborová organizace má právo na poradenství v oblasti BOZP, které zajišťuje příslušný inspektor BOZP OS. 9. Odborová organizace má právo účasti svých členů na vzdělávacích akcích pořádaných ústředí OS, a to zdarma, jakož i právo na uskutečnění semináře v případě, že zajistí účast alespoň 15 osob. Článek VII. Zánik nebo zrušení registrace 1. Zánikem nebo zrušením registrace odborové organizace u OSZSP ČR zaniká její právní subjektivita a odborová organizace přestává být subjektem práv a povinností. 2. Registrace odborové organizace zaniká na základě žádosti odborové organizace o zrušení registrace (viz čl. 47, 48 a 54 písm. a) stanov). O podání žádosti o zrušení rozhodují všichni členové odborové organizace na členské schůzi. Nesouhlasí li alespoň 3 členové, nemůže odborová organizace zaniknout. Žádost o zrušení musí být písemná a musí být doručena ústředí OSZSP písemně nebo elektronicky bez zbytečného odkladu po hlasování o žádosti všemi členy odborové organizace. Součástí žádosti je zápis z členské schůze a protokol o hlasování. Členská schůze rozhodne o zániku odborové organizace k určitému datu tak, aby před svým zánikem mohla učinit povinné kroky (viz odstavec 4 a 5) a informovat OSZSP ČR. 2. Klesne li počet členů odborové organizace pod tři, zbývající členové o této skutečnosti informují písemně bez zbytečného odkladu OSZSP ČR. Tato odborová organizace zaniká. 3. Je li odborové organizaci zrušena registrace podle čl. 52 Stanov, vydává výkonná rada OS rozhodnutí o zrušení registrace podle čl. 53 stanov, ve kterém uvede den, k jakému je registrace rušena. Rozhodnutí se doručí odborové organizaci bez zbytečného odkladu. Proti rozhodnutí o zrušení registrace může zrušená odborová organizace ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odůvodněné odvolání k dozorčí radě OS. K podání odvolání je příslušný každý člen zrušené odborové organizace. Dozorčí rada OS vyrozumí bývalého člena o výsledku do 60 dnů od obdržení odvolání (žádosti o prošetření). 4. Odborová organizace je povinna před svým zánikem, nebo bezodkladně po doručení rozhodnutí o zrušení registrace učinit veškeré kroky vedoucí zejména k ukončení své činnosti a vyrovnání závazků. Za splnění veškerých opatření souvisejících se zánikem odborové organizace jako právnické osoby odpovídá výbor (předseda) odborové organizace. Odborová organizace zejména a) zruší účet odborové organizace b) oznámí zánik finančnímu úřadu c) vypořádá veškeré závazky vůči OS a třetím osobám d) vypořádá svůj majetek 5. Odborová organizace je povinna do 15 dnů po zániku ohlásit svůj zánik Ministerstvu vnitra (příloha č. 9). Odborová organizace je povinna znehodnotit razítko tak, aby nemohlo být dále užíváno. 4

20 Článek VIII. Sloučení odborových organizací 1. O sloučení dvou nebo více odborových organizací rozhodují členské schůze všech odborových organizací. 2. Odborová organizace vzniklá sloučením může být zcela novou odborovou organizací, kdy zástupci všech odborových organizací podávají návrhy na zrušení registrace stávajících odborových organizací, musí být dodržena opatření podle čl. VII. odst. 4 a 5 tohoto pokynu a žádost o registraci nové odborové organizace. 3. Odborové organizace se při rozhodování podle odstavce 1 mohou dohodnout, že se sloučí do jedné z nich, která bude nástupnickou odborovou organizací. I v tomto případě musí dojít ke zrušení registrací ostatních odborových organizací a musí být dodržena opatření podle čl. VII. odst. 4 a 5 tohoto pokynu. Zrušované odborové organizace a nástupnická odborová organizace se mohou dohodnout na případném převodu majetku ze zrušených odborových organizací na nástupnickou formou daru. 4. Pokud sloučená odborová organizace sdružuje bývalé odborové organizace působící u více zaměstnavatelů, je místní odborovou organizací. 5. Sloučením a zrušením registrací bývalých odborových organizací zaniká jejich právní subjektivita a právním subjektem je jen sloučením nově vzniklá nebo nástupnická odborová organizace. Článek IX. Dělení odborové organizace 1. Při dělení odborové organizace se postupuje podle čl. 46 Stanov. 2. O rozdělení odborové organizace rozhoduje členská schůze (konference). Pro schválení záměru dělení odborové organizace je nezbytná 2/3 většina přítomných členů. Členská schůze rozhodne o tom, jaké odborové organizace vzniknou a rozhodne o podání žádosti o registraci. 3. Odborová organizace po schválení záměru dělení podává k výkonné radě OS písemnou žádost o schválení záměru. Neschválí - li výkonná rada OS dělení odborové organizace, nemůže se odborová organizace rozdělit ve smyslu čl. 46 stanov. Výkonná rada OS zasílá své písemné rozhodnutí odborové organizaci bez zbytečného odkladu. 4. Po obdržení souhlasu výkonné rady OS podává odborová organizace žádost o zrušení registrace a žádost o registraci nově vzniklých odborových organizací. Majetek dělené odborové organizace se dělí mezi nově vzniklé odborové organizace podle čl. 46 Stanov. Článek X. Závěrečná ustanovení Tento pokyn nabývá platnosti a účinnosti schválením výkonnou radou OS dnem

21 Příloha č. 1 Zápis z ustavující členské schůze odborové organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Den konání: Název zaměstnavatele / názvy zaměstnavatelů: Sídlo: I. Zakládající členové odborové organizace (viz prezenční listina) se sešli na této ustavující schůzi a projevili svoji vůli založit odborovou organizaci působící u výše uvedeného zaměstnavatele. II. Zakládající členové odborové organizace jsou si vědomi práv a povinností se členství v odborové organizaci spojenými a jsou seznámeni s rolí odborové organizace v pracovněprávních vztazích (právo na projednání a informování, kolektivní vyjednávání). Zakládající členové předali přihlášky do odborové organizace k rukám kontaktní osoby. III. Ustavující schůze pověřila paní /pana., kontaktní adresa:., telefon, příp. .. podáním žádosti o registraci odborové organizace u Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (dále také jen kontaktní osoba ). Ustavující schůze zvolí ze zakládajících členů volební komisi, kterou pověří přípravou a organizací voleb orgánů odborové organizace. Přípravou a organizací voleb podle věty první může být pověřena i jen jedna osoba, kterou může být kontaktní osoba. Přípravou a organizací voleb členská schůze pověřuje:. IV. Odborová organizace.název se usnesla, že tímto žádá OS o registraci odborové organizace s výše uvedenými údaji. V.. dne

22 Příloha č. 2 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Koněvova Praha Věc: Ţádost o registraci odborové organizace Na základě rozhodnutí ustavující členské schůze žádáme o registraci odborové organizace u Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Název: Základní / Místní organizace OSZSP ČR (dovětek shodný s názvem zaměstnavatele) Sídlo:.. Kontaktní údaje na odborovou organizaci:. Kontaktní údaje na kontaktní osobu pověřenou podat žádost o registraci ( , telefonní číslo):. Osvědčení o registraci zašlete na adresu (adresa kontaktní osoby) : V. dne.. Přílohy: Zápis z ustavující schůze Prezenční listina... Podpis kontaktní osoby

23 Příloha č. 3 OSVĚDČENÍ O REGISTRACI ODBOROVÉ ORGANIZACE Potvrzujeme, že.. název odborové organizace. se sídlem.adresa sídla odborové organizace je registrována u Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, pod registračním číslem: 22.. Odborová organizace je registrována ode dne, kterým se stává organizační jednotkou s právem jednat vlastním jménem.... Bc. Dagmar Žitníková předsedkyně OSZSP ČR

24 Příloha č. 4 Příloha č. 4 k závaznému pokynu podle čl. 38 stanovy Opatření nutná po založení odborové organizace: 1. volby orgánů odborové organizace Orgány odborové organizace jsou výbor (předseda) a dozorčí rada (revizor). Pravomoci a činnost odborových orgánů upravují stanovy OS. Bez zvolených orgánů odborová organizace nemá ustanovené osoby, které mohou jednat jejím jménem. Ustavující volby se konají podle volebního řádu přijatého členskou schůzí a na jejich přípravu a průběh dohlíží osoba pověřená ustavující členskou schůzí nebo zvolená volební komise. Po provedené volbě zasílá odborová organizace oznámení členů zvolených orgánů a jejich kontaktních údajů na OSZSP ČR. 2. oznámení vzniku Ministerstvu vnitra ČR příloha č. 5 Odborová organizace jako organizační jednotka OSZSP ČR jednající vlastním jménem je povinna v souladu s ust. 9 odst. 3 zákona o sdružování občanů oznámit svůj vznik Ministerstvu vnitra. Při registraci u OSZSP obdrží odborová organizace vzor ohlášení. Odborová organizace je povinna takto učinit do 15 dnů ode dne svého vzniku. Ministerstvo vnitra přidělí odborové organizaci jako ekonomickému subjektu IČ. 3. razítko odborové organizace Odborová organizace jako právnická osoba si zajistí razítko odborové organizace, na kterém uvádí zejména název, IČ a registrační číslo, popřípadě adresu sídla. Osoby za odborovou organizaci jednající ke svému podpisu připojují razítko odborové organizace. 4. ohlášení vzniku příslušnému finančnímu úřadu Odborová organizace se zaregistruje jako daňový subjekt u finančního úřadu příslušného podle sídla odborové organizace 5. oznámí vzniku zaměstnavateli příloha č. 6 Odborová organizace je zástupcem zaměstnanců, zastupuje jejich práva, hájí jejich zájmy vůči zaměstnavateli v souladu se zákoníkem práce a vede kolektivní vyjednávání. Odborová organizace oznamuje zaměstnavateli svůj vznik. Zaměstnavatel tak ví, že odborová organizace vznikla a že je povinen plnit svoje povinnost vůči ní. Odborová organizace je povinna sdělit zaměstnavateli jména členů výboru /předsedy odborové organizace, tj. osob oprávněných jednat jménem odborové organizace. Za odborovou organizaci mohou jednat i jiné osoby, které nejsou členem výboru, a to na základě písemné plné moci (zmocněnec). Zaměstnavatel je povinen se zmocněncem odborové organizace jednat. Doporučené znění dopisu pro zaměstnavatele naleznete v příloze č. 6.

25 Příloha č. 5 Ministerstvo vnitra ČR Odbor všeobecné správy nám. Hrdinů 1634/ Praha 4 Věc: Oznámení podle 9 odst. 3 zákona o sdružování občanů V souladu s ust. 9 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, tímto oznamujeme vznik organizační jednotky oprávněné jednat svým jménem Název organizační jednotky: Základní (Místní) organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Sídlo organizační jednotky: Den vzniku organizační jednotky:. Název sdružení, podle jehož stanov byly zřízeny: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky V. dne.... jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za organizační jednotku

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen AS) je orgánem akademické samosprávy,

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

Stanovy ČOSKF ČLS JEP

Stanovy ČOSKF ČLS JEP Stanovy ČOSKF ČLS JEP 1 Obecná ustanovení (1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení Volební řád Hospodářské komory České republiky účinný od 1. 1. 2009 Legenda: - text, který je uveden též v zákoně Část první Základní ustanovení 1 (1) Volební řád Hospodářské komory České republiky (dále

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF Vnitřní řády Spolku přátel ETF Část A. Volební řád Článek I. Volby do předsednictva a revizní komise Spolku přátel ETF 1. 1.Volební shromáždění je totožné s Členskou konferencí. 2. Volební období všech

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 126 a 127 zákona

Více

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu. STANOVY RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, O.S. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Rodinné centrum Leťánek, o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení 1. Název sdružení: Klub sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. používaná zkratka: KST QUICK Olomouc sídlo organizace: Sudova

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD

VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD 1/11 OBSAH: Čl. 1 Rozsah působnosti 3 Díl I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 3 Čl. 2 Školská rada 3 Čl. 3 Členství ve školské radě 3 Čl. 4 Volební

Více

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ostrava 2013 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE 1. ÚVOD Dokument Manuál pro volby a potvrzování dozorčích rad středisek Diakonie ČCE vypracoval organizačně právní poradní odbor

Více

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů 1 Svolávání Sněmu 1. Sněm svolává Předseda nebo Místopředseda oznámením zveřejněným na internetových stránkách Unie a rozeslaném Delegátům a Komisařům na e-maily zřízené

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje účinné od 10.4.2014 ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 1 Volební řád (dále jen řád ) Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje (dále

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY Vážení členové ČNDT, v návaznosti na nový občanský zákoník je nezbytné provést úpravu stanov České společnosti pro NDT. Vedení ČNDT připravilo návrh těchto stanov, který byl projednán na schůzi výboru

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. zastupitelstva města Velké Meziříčí. Čl. 1 Úvodní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. zastupitelstva města Velké Meziříčí. Čl. 1 Úvodní ustanovení VOLEBNÍ ŘÁD zastupitelstva města Velké Meziříčí Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zastupitelstvo města Velké Meziříčí (dále jen ZM) se usneslo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Volební řád do školské rady

Volební řád do školské rady Volební řád do školské rady Rakouské gymnázium v Praze o.p.s., se sídlem na adrese Praha 7, U Uranie 14, PSČ: 170 00, Česká republika, IČ: 261 55 281, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY Schválený konferencí ZO OS KOVO TŽ 24.4.2012 Seznam použitých zkratek: ZO TŽ OS KOVO VZO P-VZO

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Kapitola I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Kapitola II HOSPODAŘENÍ ODBOROVÉHO SVAZU A ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ

Kapitola I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Kapitola II HOSPODAŘENÍ ODBOROVÉHO SVAZU A ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ Kapitola I ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Účelem tohoto finančního řádu je v návaznosti na stanovy OS upravit postup pro odborové organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (dále jen odborová

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Směrnice pro činnost poboček SPJF

Směrnice pro činnost poboček SPJF Směrnice pro činnost poboček SPJF 1. Založení pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara (dále jen pobočky) se řídí platnými stanovami SPJF. Vznik pobočky musí schválit Výkonný výbor SPJF. 2. Členem pobočky

Více

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze I. Úvodní ustanovení, název, sídlo, IČ 1. Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Školské rady při Soukromé střední odborné škole Frýdek-Místek, s.r.o. T. G. Masaryka 456, Frýdek-Místek. Čl. I.

VOLEBNÍ ŘÁD. Školské rady při Soukromé střední odborné škole Frýdek-Místek, s.r.o. T. G. Masaryka 456, Frýdek-Místek. Čl. I. VOLEBNÍ ŘÁD Školské rady při Soukromé střední odborné škole Frýdek-Místek, s.r.o. T. G. Masaryka 456, Frýdek-Místek Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tento volební řád upravuje postup při volbě členů školské

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008,

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008, 243/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

Organizační řád České námětové společnosti SČF

Organizační řád České námětové společnosti SČF Organizační řád České námětové společnosti SČF Česká námětová společnost (dále jen ČNS) je součástí Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) a vyvíjí svoji činnost v jeho rámci na území České republiky.

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR Junák svaz skautů a skautek ČR Revizní řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel předpisu Tento řád upravuje činnost revizních komisí Junáka. 1.2. Související vnitřní předpisy Souvisejícími předpisy jsou

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více