PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR"

Transkript

1 Koněvova 1107/54, Praha 3 PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8 Prováděcí pokyn k čl. 38 stanov OS včetně příloh 1-9 Finanční řád odborové organizace OSZSP ČR (účinný od ) Volební řád odborové organizace OSZSP ČR Jednací řád odborové organizací OSZSP ČR Schváleno výkonnou radou OS dne

2

3 Koněvova 1107/54, Praha 3 Prováděcí pokyn vydaný v souladu s čl. 16 Stanov Způsob registrace člena, postup při jeho převodu, zániku členství a při vedení evidence členů Článek 1. Registrace člena 1. Osoba, která se chce stát členem odborové organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (dále jen člen ) podává písemnou žádost o přijetí (přihlášku k registraci viz příloha č. 1). 2. Přihlášku podává zástupci odborové organizace - pověřené osobě, zpravidla členovi výboru odborové organizace. 3. Příslušným orgánem odborové organizace k rozhodnutí o registraci je výbor odborové organizace nebo předseda odborové organizace tam, kde není výbor volen (viz čl. 63 stanov) (dále jen výbor odborové organizace ). 2. Výbor odborové organizace přezkoumá, zda jsou splněny podmínky pro přijetí člena, zejména předpoklady stanovené čl. 7 stanov OS. 3. Výbor odborové organizace je povinen rozhodnout o žádosti člena nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti odborové organizaci. 4. Výbor odborové organizace vyznačí rozhodnutí o přijetí na doručené přihlášce (viz vzor přihlášky). Výbor odborové organizace může zejména na žádost člena vyhotovit písemné osvědčení o registraci (příloha č. 2). Osvědčení o registraci doručí členovi. Odborová organizace může předat novému členovi členský průkaz odborové organizace. 5. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru odborové organizace o přijetí za člena. 6. Nevyhoví li odborová organizace žádosti o přijetí a odmítne jej (čl. 19 Stanov), vydává písemné rozhodnutí (příloha č. 3), které doručí odmítnuté osobě. Proti tomuto rozhodnutí může odmítnutá osoba ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí: a) podat odůvodněné odvolání prostřednictvím dozorčí rady (revizora) odborové organizace k členské schůzi (konferenci) nebo b) písemně požádat dozorčí radu OS o prošetření tohoto rozhodnutí. Odmítnutá osoba může využít jen jednu z uvedených možností. Prošetřující orgán vyrozumí odmítnutou osobu o výsledku do 30 dnů od obdržení odvolání (žádosti o prošetření). 1

4 Článek 2. Změna registrace člena 1. Přechází li člen odborové organizace do jiné odborové organizace OSZSP ČR na vlastní žádost, článek I. tohoto pokynu platí obdobně, včetně povinnosti podat písemnou přihlášku a rozhodování o ní. 2. V případě dělení základní organizace v rámci jednoho zaměstnavatele si může člen rušené odborové organizace zvolit, do které z nových odborových organizací vzniklých dělením vstoupí. Článek I. tohoto pokynu platí obdobně. 3. V případě dělení místní odborové organizace působící u více zaměstnavatelů, stávají se členové členy té odborové organizace, která působí u jejich zaměstnavatele. 4. Při rozhodování o dělení odborové organizace může členská schůze rozhodnout, že členové nemusí podávat přihlášku a že odborová organizace vydá svým členům písemné osvědčení o změně registrace (viz příloha č. 4). 5. V případě sloučení odborových organizací se členové zrušených odborových organizací stávají členy nově vzniklé nebo nástupnické odborové organizace. O této skutečnosti může vydávat výbor odborové organizace členům písemné osvědčení o změně registrace (viz příloha č. 4). Článek 3. Zvláštní ustanovení 1. Odborová organizace vyhotovuje na žádost člena písemné potvrzení o členství v odborové organizaci, zejména pro účely žádosti o poskytnutí právního poradenství (příloha č. 5). 2. Vzniká li nová odborová organizace, zakládající členové přítomní na ustavující členské schůzi rovněž podávají přihlášku podle čl. 1. Zakládající členové se stávají členem dnem registrace odborové organizace u Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče. 3. Stává li se člen členem regionální organizace při zrušení odborové organizace (čl. 56 Stanov, čl. 151 Stanov), vydává regionální organizace osvědčení o registraci, a to do 15 dnů od převodu členství (tj. ode dne zániku registrace odborové organizace nebo ode dne vzniku regionální organizace u individuálních členů). Článek 4. Ukončení členství 1. Přestane li člen splňovat některou z podmínek členství (čl. 7 stanov), jeho členství zaniká dnem, kdy se výbor odborové organizace dozvěděl o této skutečnosti. Příslušný odborový orgán vydává rozhodnutí (příloha č. 6) bez zbytečného odkladu a doručí ho bývalému členovi. 2. Členství zaniká dnem doručení písemné žádosti člena o zrušení členství výboru odborové organizace. Výbor odborové organizace vydává rozhodnutí (příloha č. 7) bez zbytečného odkladu a doručí ho bývalému členovi. 2

5 3. Členství v odborové organizaci může výbor odborové organizace zrušit rozhodnutím (usnesením příloha č. 8) podle čl. 22 stanov. Písemné rozhodnutí o zrušení členství doručí členovi osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na známou adresu člena a členství zaniká dnem doručení rozhodnutí o zrušení členství nebo jiným dnem uvedeným v usnesení. 4. Proti rozhodnutí o zániku členství (viz odst ) může bývalý člen ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí: a) podat odůvodněné odvolání prostřednictvím dozorčí rady (revizora) k členské schůzi (konferenci) nebo b) písemně požádat dozorčí radu OS o prošetření tohoto rozhodnutí. Bývalý člen může využít jen jednu z uvedených možností. Prošetřující orgán vyrozumí bývalého člena o výsledku do 30 dnů od obdržení odvolání (žádosti o prošetření). 5. Členství v odborové organizaci zaniká smrtí člena. 6. Zrušení členství nebo ukončení členství na žádost člena může být důvodem pro odmítnutí osoby podle č. 19 Stanov. 3 Článek 5. Vedení členské evidence odborovou organizací 1. Odborová organizace je povinna vést průkazným a řádným způsobem evidenci svých členů v souladu s čl. 43 stanov a tímto prováděcím předpisem. 2. Členská evidence na základě písemného souhlasu člena obsahuje zejména následující údaje a) jméno a příjmení, titul b) datum narození (nebo alespoň rok narození) c) adresa bydliště, kontaktní adresa d) kontaktní údaje (telefon, ) e) název a adresa zaměstnavatele f) pracovní zařazení. 3. V členské evidenci mohou být evidovány i jiné údaje a skutečnosti, a to podle potřeb odborové organizace (např. den registrace u odborové organizace, celková doba členství, členství v orgánech, apod.). 4. Do členské evidence jsou oprávněni nahlížet jen členové výboru odborové organizace, případně osoba písemně pověřená vedením členské evidence. Osoby nahlížející do členské evidence berou na vědomí, že údaj o členství v odborové organizaci je citlivým údajem a bez souhlasu člena nemůže být tento údaj, jakož i další údaje vedené v členské evidenci sdělovány třetím osobám, včetně zaměstnavatele. Článek 6. Závěrečná ustanovení Tento pokyn nabývá platnosti a účinnosti schválením výkonnou radou OS dne

6

7 Příloha č. 1 P Ř I H L Á Š K A č l e n a o d b o r o v é o r g a n i z a c e Název odborové organizace:... touto přihláškou žádám o registraci členství ve výše uvedené odborové organizaci Jméno a příjmení: Titul: Datum narození: Bydliště: Ulice (popř. obec): Místo (obec sídla pošty), PSČ: Doručovací adresa: Telefon a Název zaměstnavatele: Adresa zaměstnavatele: Pracovní zařazení 1 : Souhlasím, aby odborová organizace a OSZSP ČR za účelem mého členství, zejména vedení členské evidence, uplatňování mých práv a zájmů, zpracovávaly výše uvedené osobní údaje, včetně údaje o členství v odborové organizaci. Žádám o vystavení písemného osvědčení o registraci : ANO / NE (nehodící se škrtněte) Datum: Podpis 1 případně uveďte, že jste nezaměstnaná /ý, žák školy nebo důchodce

8 Výbor odborové organizace projednal přihlášku a souhlasí se členstvím. V dne Podpis, razítko

9 Příloha č.2 Název odborové organizace : Registrační číslo odborové organizace: IČ Sídlo OSVĚDČENÍ O REGISTRACI ČLENA ODBOROVÉ ORGANIZACE Odborová organizace rozhodla na základě přihlášky doručené dne.. tak, že paní / pan. jméno a příjmení, popř. datum narození..... stává členkou / členem odborové organizace.. název odborové organizace, a to dnem.. V... dne... Podpis, razítko Převzal/a dne..

10 Příloha č.3 Vážená paní /vážený pan Jméno a příjmení Adresa V.. dne. Výbor odborové organizace..název, sídlo na základě přihlášky ze dne vydává toto rozhodnutí: Žádost o členství paní /pana jméno a příjmení v odborové organizaci se odmítá. Odůvodnění:. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí může odmítnutá osoba ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odůvodněné odvolání prostřednictvím dozorčí rady (revizora) odborové organizace k členské schůzi (konferenci) nebo písemně požádat dozorčí radu OS o prošetření tohoto rozhodnutí. Odmítnutá osoba může využít jen jednu z uvedených možností... Podpis, razítko

11 Příloha č. 4 Název odborové organizace : Registrační číslo odborové organizace: IČ Sídlo OSVĚDČENÍ O ZMĚNĚ REGISTRACE ČLENA ODBOROVÉ ORGANIZACE Z důvodu dělení /slučování odborových organizací se mění registrace pana / paní. jméno a příjmení, popř. datum narození..... tak, že jmenovaná / ý se stává členkou / členem odborové organizace.. název odborové organizace, a to dnem.. Současně se potvrzuje, že člen /členka byl/a členem odborové organizace zaniklé dělením /sloučením, a to.název odborové organizace od. do. V... dne... Podpis, Razítko Převzal/a dne..

12 Příloha č. 5 Název odborové organizace : Registrační číslo odborové organizace: IČ Sídlo POTVRZENÍ O ČLENSTVÍ Potvrzujeme, že paní/pan jméno, příjmení, datum narození. je členem odborové organizace. Členství trvá od. od Člen po celou dobu svého členství řádně platí členské příspěvky. V... dne... Podpis, razítko Převzal/a dne..

13 Příloha č. 6 Název odborové organizace : Registrační číslo odborové organizace: IČ Sídlo Výbor odborové organizace vydává toto ROZHODNUTÍ O ZÁNIKU ČLENSTVÍ Pan / paní. jméno a příjmení, popř. datum narození..... nesplňuje podmínky pro členství v odborové organizaci.. název odborové organizace, a to. uvést důvod.. Členství zaniká dnem., tj. dnem, kdy se odborová organizace dozvěděla o této skutečnosti Členství trvalo od. do. Poučení: Proti rozhodnutí o zániku členství může bývalý člen ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odůvodněné odvolání prostřednictvím dozorčí rady (revizora) k členské schůzi (konferenci) nebo písemně požádat dozorčí radu OS o prošetření tohoto rozhodnutí. Bývalý člen může využít jen jednu z uvedených možností. V... dne... Podpis, razítko Převzal/a dne..

14 Příloha č. 7 Název odborové organizace : Registrační číslo odborové organizace: IČ Sídlo ROZHODNUTÍ O ZÁNIKU ČLENSTVÍ Na základě žádosti o zrušení členství paní / panu. jméno a příjmení, popř. datum narození..... zaniká členství v odborové organizaci.. název odborové organizace, a to dnem., V... dne... Podpis, razítko Převzal/a dne..

15 Příloha č. 8 Název odborové organizace : Registrační číslo odborové organizace: IČ Sídlo Výbor odborové organizace vydává toto USNESENÍ O ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ Členství paní / pana. jméno a příjmení, popř. datum narození..... v odborové organizaci.. název odborové organizace, se ruší. Členství zaniká dnem.. Členství trvalo od. do. Odůvodnění: viz článek 22 stanov Poučení: Proti rozhodnutí o zániku členství může bývalý člen ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odůvodněné odvolání prostřednictvím dozorčí rady (revizora) k členské schůzi (konferenci) nebo písemně požádat dozorčí radu OS o prošetření tohoto rozhodnutí. Bývalý člen může využít jen jednu z uvedených možností V... dne.. Převzal/a dne... Podpis

16 Koněvova 1107/54, Praha 3 Prováděcí pokyn ke stanovám vydaný na základě čl. 38 stanov Postup pro registraci, změny registrace, zrušení registrace a pravidla pro činnost odborové organizace Článek I. Působnost 1. Tento pokyn se vztahuje na všechny odborové organizace registrované v Odborovém svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (dále jen OSZSP ČR ). Na regionální organizace se použije přiměřeně. Článek II. Vznik odborové organizace 1. OSZSP ČR sdružuje odborové organizace jako své organizační jednotky v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a jiných veřejných služeb. 2. Odborovou organizaci mohou založit alespoň tři osoby - její budoucí členové splňující podmínky pro členství v OSZSP ČR (čl. 7 stanov), kteří vyjádří vůli založit odborovou organizaci v rámci OSZSP ČR. Předpokladem vzniku odborové organizace je konání ustavující členské schůze. Z ustavující členské schůze se vypracuje zápis (příloha č. 1), jehož nedílnou součástí je prezenční listina zakládajících členů. 3. Kontaktní osoba pověřená ustavující členskou schůzí zašle na ústředí OSZSP ČR písemně na adresu Koněvova 54, , Praha 3 nebo elektronicky na žádost o registraci odborové organizace (příloha č. 2). Součástí žádosti je zápis a prezenční listina z ustavující členské schůze a kontaktní údaje odborové organizace ( , telefonní číslo) a kontaktní údaje na kontaktní osobu. 4. Je li žádost v souladu se stanovami OS, rozhodne předseda OSZSP ČR o registraci odborové organizace, o čemž vydává osvědčení o registraci odborové organizace (příloha č. 3). Osvědčení obsahuje název a sídlo odborové organizace, den registrace u OSZSP ČR a registrační číslo (22-xxxxxxxx) a zasílá se na adresu kontaktní osoby uvedenou v žádosti o registraci. 5. Odborová organizace vzniká dnem registrace uvedeným v osvědčení, tímto dnem nabývá odvozenou právní subjektivitu. 1

17 Článek III. Postavení odborové organizace 1. Odborová organizace registrovaná u OSZSP ČR jedná svým vlastním jménem a na svoji vlastní odpovědnost, nabývá vlastní majetek, práva i závazky. OSZSP ČR nenese odpovědnost ani jinak neručí za činnost a závazky odborové organizace, které učinila vlastním jménem. Právní subjektivita odborové organizace je spojena s dobou trvání registrace u OSZSP ČR, neboť odborová organizace je součástí OSZSP ČR. 2. Působí li u téhož zaměstnavatele jiná odborová organizace registrovaná u OSZSP ČR, při registraci nové další odborové organizace u téhož zaměstnavatele rozhoduje o udělení výjimky ve smyslu čl. 35 stanov výkonná rada OS i bez návrhu na nejbližším jednání po doručení žádosti o registraci. Článek IV. Postup po vzniku odborové organizace 1. Nejpozději do 15 dnů od doručení osvědčení o registraci odborové organizace uskuteční odborová organizace volby do svých orgánů - výbor (předseda) a dozorčí rada (revizor). Odborová organizace bez zbytečného odkladu po doručení osvědčení o registraci kontaktujte regionálního pracovníka OSZSP, případně zaměstnance ústředí, kteří odborové organizace pomohou vyhlášením, organizací a konáním prvních voleb. 2. Na volební členské schůzi odborová organizace schvaluje: a) jednací řád členské schůze b) volební řád pro volby do odborových orgánů b) finanční řád pro hospodaření odborové organizace Vzory uvedených dokumentů odborová organizace obdrží při registraci písemně anebo elektronicky na kontaktní ovou adresu uvedenou v žádosti o registraci. Odborová organizace může z těchto vzorů vycházet a schválit je ve vzorové podobě nebo si může dokumenty upravit v rámci daném stanovami OS. 3. Bez zbytečného odkladu po doručení osvědčení o registraci je odborová organizace povinna učinit opatření uvedená v příloze č. 4 tohoto pokynu, zejména oznámit svůj vznik zaměstnavateli a Ministerstvu vnitra ČR. Článek V. Název a sídlo a další údaje předávané OSZSP ČR, jejich změny a oznamovací povinnosti odborové organizace 1. Odborová organizace oznamuje OSZSP zejména následující údaje: a) název a sídlo (uvedeno již v žádosti o registraci) b) identifikační číslo (IČ), které přiděluje Ministerstvo vnitra, c) členy orgánů odborové organizace a kontaktní údaje (telefon, ) předsedy, případně i jiných členů výboru odborové organizace d) kontaktní údaje (kontaktní adresa, je li odlišná od sídla, , telefon). 2

18 Oznámení se doručuje na adresu OSZSP ČR nebo elektronicky na 2. Název odborové organizace je odvozen od názvu zaměstnavatele tak, že se uvede Základní organizace / Místní organizace a připojí se název zaměstnavatele. Působí li u jednoho zaměstnavatele více odborových organizací registrovaných u OSZSP ČR, zpravidla se odlišují římskou číslicí. 3. Sídlo odborové organizace je zpravidla shodné s adresou, na které organizace působí a může si přebírat poštu (kontaktní adresa). 4. Pokud se změní název odborové organizace (zaměstnavatele) nebo sídlo odborové organizace, odborová organizace oznámí změnu bez zbytečného odkladu OSZSP ČR písemně nebo elektronicky (viz odstavec 1). Odborová organizace obdrží bez zbytečného odkladu osvědčení o změně registrace. 5. Odborová organizace je povinna změnu názvu nebo sídla (adresy) oznámit Ministerstvu vnitra do 15 dnů od jejich změny (viz příloha č. 7). 6. Odborová organizace je povinna sdělovat ústředí OS i jakékoli změny týkající se zejména hlášených údajů, složení orgánů atd. (např. volba členů výboru a dozorčí rady, změna kontaktních údajů - adresa, telefonní číslo). Změny je možné nahlásit písemně nebo elektronicky (viz odstavec 6), a to bez zbytečného odkladu. 7. Odborová organizace je povinna rovněž změny ohlašovat i jiným orgánům a institucím (např. finanční úřad, banka vedoucí účet odborové organizace apod.). 8. Mění li odborová organizace údaje uvedené na razítku, provede bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Odborová organizace je povinna znehodnotit měněné, dříve používané razítko tak, aby nemohlo být dále užíváno. 9. Odborová organizace oznamuje příslušnému regionálnímu pracovníkovi a ústředí OS termín a místo konání členské schůze (konference). Regionální pracovník, případně jiný zaměstnanec ústředí OS mají právo se členské schůze (konference) účastnit. Článek VI. Práva a povinnosti odborové organizace vůči OSZSP ČR 1. Odborová organizace vede členskou evidenci v souladu se stanovami a prováděcím předpisem. 2. Odborová organizace zasílá měsíčně nebo čtvrtletně na OSZSP ČR hlášení o stavu členské základny a o odvodu členských příspěvků (hlášenky), a to písemně na adresu Koněvova 54, , Praha 3 nebo elektronicky na Pokud počet členů klesne na pět a méně členů, informuje odborová organizace bez zbytečného odkladu ústředí OSZSP a regionálního pracovníka. 3. Odborová organizace provádí odvod z vybraných členských příspěvků v souladu s pravidly stanovenými v příloze č. 8 tohoto pokynu 4. Odborová organizace je účetní jednotkou, je povinna vést o svém hospodaření účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a jinými právními předpisy. Odborová organizace hospodaří vlastním jménem na vlastní odpovědnost podle svého schváleného rozpočtu a pravidel hospodaření (zpravidla součástí finančního řádu odborové organizace). 5. Odborová organizace své dokumenty archivuje v souladu s právními předpisy (zejména zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a informuje OSZSP ČR o způsobu a místě archivace dokumentů. 3

19 6. Odborová organizace má právo na organizační podporu své činnosti (zejména organizování členských schůzí, uskutečnění voleb, vedení účetnictví), kterou zajišťuje příslušný regionální pracovník OS. 7. Odborová organizace má právo na právní a ekonomické poradenství při své činnosti, zejména na pomoc v oblasti pracovního práva a kolektivního vyjednávání. 8. Odborová organizace má právo na poradenství v oblasti BOZP, které zajišťuje příslušný inspektor BOZP OS. 9. Odborová organizace má právo účasti svých členů na vzdělávacích akcích pořádaných ústředí OS, a to zdarma, jakož i právo na uskutečnění semináře v případě, že zajistí účast alespoň 15 osob. Článek VII. Zánik nebo zrušení registrace 1. Zánikem nebo zrušením registrace odborové organizace u OSZSP ČR zaniká její právní subjektivita a odborová organizace přestává být subjektem práv a povinností. 2. Registrace odborové organizace zaniká na základě žádosti odborové organizace o zrušení registrace (viz čl. 47, 48 a 54 písm. a) stanov). O podání žádosti o zrušení rozhodují všichni členové odborové organizace na členské schůzi. Nesouhlasí li alespoň 3 členové, nemůže odborová organizace zaniknout. Žádost o zrušení musí být písemná a musí být doručena ústředí OSZSP písemně nebo elektronicky bez zbytečného odkladu po hlasování o žádosti všemi členy odborové organizace. Součástí žádosti je zápis z členské schůze a protokol o hlasování. Členská schůze rozhodne o zániku odborové organizace k určitému datu tak, aby před svým zánikem mohla učinit povinné kroky (viz odstavec 4 a 5) a informovat OSZSP ČR. 2. Klesne li počet členů odborové organizace pod tři, zbývající členové o této skutečnosti informují písemně bez zbytečného odkladu OSZSP ČR. Tato odborová organizace zaniká. 3. Je li odborové organizaci zrušena registrace podle čl. 52 Stanov, vydává výkonná rada OS rozhodnutí o zrušení registrace podle čl. 53 stanov, ve kterém uvede den, k jakému je registrace rušena. Rozhodnutí se doručí odborové organizaci bez zbytečného odkladu. Proti rozhodnutí o zrušení registrace může zrušená odborová organizace ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odůvodněné odvolání k dozorčí radě OS. K podání odvolání je příslušný každý člen zrušené odborové organizace. Dozorčí rada OS vyrozumí bývalého člena o výsledku do 60 dnů od obdržení odvolání (žádosti o prošetření). 4. Odborová organizace je povinna před svým zánikem, nebo bezodkladně po doručení rozhodnutí o zrušení registrace učinit veškeré kroky vedoucí zejména k ukončení své činnosti a vyrovnání závazků. Za splnění veškerých opatření souvisejících se zánikem odborové organizace jako právnické osoby odpovídá výbor (předseda) odborové organizace. Odborová organizace zejména a) zruší účet odborové organizace b) oznámí zánik finančnímu úřadu c) vypořádá veškeré závazky vůči OS a třetím osobám d) vypořádá svůj majetek 5. Odborová organizace je povinna do 15 dnů po zániku ohlásit svůj zánik Ministerstvu vnitra (příloha č. 9). Odborová organizace je povinna znehodnotit razítko tak, aby nemohlo být dále užíváno. 4

20 Článek VIII. Sloučení odborových organizací 1. O sloučení dvou nebo více odborových organizací rozhodují členské schůze všech odborových organizací. 2. Odborová organizace vzniklá sloučením může být zcela novou odborovou organizací, kdy zástupci všech odborových organizací podávají návrhy na zrušení registrace stávajících odborových organizací, musí být dodržena opatření podle čl. VII. odst. 4 a 5 tohoto pokynu a žádost o registraci nové odborové organizace. 3. Odborové organizace se při rozhodování podle odstavce 1 mohou dohodnout, že se sloučí do jedné z nich, která bude nástupnickou odborovou organizací. I v tomto případě musí dojít ke zrušení registrací ostatních odborových organizací a musí být dodržena opatření podle čl. VII. odst. 4 a 5 tohoto pokynu. Zrušované odborové organizace a nástupnická odborová organizace se mohou dohodnout na případném převodu majetku ze zrušených odborových organizací na nástupnickou formou daru. 4. Pokud sloučená odborová organizace sdružuje bývalé odborové organizace působící u více zaměstnavatelů, je místní odborovou organizací. 5. Sloučením a zrušením registrací bývalých odborových organizací zaniká jejich právní subjektivita a právním subjektem je jen sloučením nově vzniklá nebo nástupnická odborová organizace. Článek IX. Dělení odborové organizace 1. Při dělení odborové organizace se postupuje podle čl. 46 Stanov. 2. O rozdělení odborové organizace rozhoduje členská schůze (konference). Pro schválení záměru dělení odborové organizace je nezbytná 2/3 většina přítomných členů. Členská schůze rozhodne o tom, jaké odborové organizace vzniknou a rozhodne o podání žádosti o registraci. 3. Odborová organizace po schválení záměru dělení podává k výkonné radě OS písemnou žádost o schválení záměru. Neschválí - li výkonná rada OS dělení odborové organizace, nemůže se odborová organizace rozdělit ve smyslu čl. 46 stanov. Výkonná rada OS zasílá své písemné rozhodnutí odborové organizaci bez zbytečného odkladu. 4. Po obdržení souhlasu výkonné rady OS podává odborová organizace žádost o zrušení registrace a žádost o registraci nově vzniklých odborových organizací. Majetek dělené odborové organizace se dělí mezi nově vzniklé odborové organizace podle čl. 46 Stanov. Článek X. Závěrečná ustanovení Tento pokyn nabývá platnosti a účinnosti schválením výkonnou radou OS dnem

21 Příloha č. 1 Zápis z ustavující členské schůze odborové organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Den konání: Název zaměstnavatele / názvy zaměstnavatelů: Sídlo: I. Zakládající členové odborové organizace (viz prezenční listina) se sešli na této ustavující schůzi a projevili svoji vůli založit odborovou organizaci působící u výše uvedeného zaměstnavatele. II. Zakládající členové odborové organizace jsou si vědomi práv a povinností se členství v odborové organizaci spojenými a jsou seznámeni s rolí odborové organizace v pracovněprávních vztazích (právo na projednání a informování, kolektivní vyjednávání). Zakládající členové předali přihlášky do odborové organizace k rukám kontaktní osoby. III. Ustavující schůze pověřila paní /pana., kontaktní adresa:., telefon, příp. .. podáním žádosti o registraci odborové organizace u Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (dále také jen kontaktní osoba ). Ustavující schůze zvolí ze zakládajících členů volební komisi, kterou pověří přípravou a organizací voleb orgánů odborové organizace. Přípravou a organizací voleb podle věty první může být pověřena i jen jedna osoba, kterou může být kontaktní osoba. Přípravou a organizací voleb členská schůze pověřuje:. IV. Odborová organizace.název se usnesla, že tímto žádá OS o registraci odborové organizace s výše uvedenými údaji. V.. dne

22 Příloha č. 2 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Koněvova Praha Věc: Ţádost o registraci odborové organizace Na základě rozhodnutí ustavující členské schůze žádáme o registraci odborové organizace u Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Název: Základní / Místní organizace OSZSP ČR (dovětek shodný s názvem zaměstnavatele) Sídlo:.. Kontaktní údaje na odborovou organizaci:. Kontaktní údaje na kontaktní osobu pověřenou podat žádost o registraci ( , telefonní číslo):. Osvědčení o registraci zašlete na adresu (adresa kontaktní osoby) : V. dne.. Přílohy: Zápis z ustavující schůze Prezenční listina... Podpis kontaktní osoby

23 Příloha č. 3 OSVĚDČENÍ O REGISTRACI ODBOROVÉ ORGANIZACE Potvrzujeme, že.. název odborové organizace. se sídlem.adresa sídla odborové organizace je registrována u Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, pod registračním číslem: 22.. Odborová organizace je registrována ode dne, kterým se stává organizační jednotkou s právem jednat vlastním jménem.... Bc. Dagmar Žitníková předsedkyně OSZSP ČR

24 Příloha č. 4 Příloha č. 4 k závaznému pokynu podle čl. 38 stanovy Opatření nutná po založení odborové organizace: 1. volby orgánů odborové organizace Orgány odborové organizace jsou výbor (předseda) a dozorčí rada (revizor). Pravomoci a činnost odborových orgánů upravují stanovy OS. Bez zvolených orgánů odborová organizace nemá ustanovené osoby, které mohou jednat jejím jménem. Ustavující volby se konají podle volebního řádu přijatého členskou schůzí a na jejich přípravu a průběh dohlíží osoba pověřená ustavující členskou schůzí nebo zvolená volební komise. Po provedené volbě zasílá odborová organizace oznámení členů zvolených orgánů a jejich kontaktních údajů na OSZSP ČR. 2. oznámení vzniku Ministerstvu vnitra ČR příloha č. 5 Odborová organizace jako organizační jednotka OSZSP ČR jednající vlastním jménem je povinna v souladu s ust. 9 odst. 3 zákona o sdružování občanů oznámit svůj vznik Ministerstvu vnitra. Při registraci u OSZSP obdrží odborová organizace vzor ohlášení. Odborová organizace je povinna takto učinit do 15 dnů ode dne svého vzniku. Ministerstvo vnitra přidělí odborové organizaci jako ekonomickému subjektu IČ. 3. razítko odborové organizace Odborová organizace jako právnická osoba si zajistí razítko odborové organizace, na kterém uvádí zejména název, IČ a registrační číslo, popřípadě adresu sídla. Osoby za odborovou organizaci jednající ke svému podpisu připojují razítko odborové organizace. 4. ohlášení vzniku příslušnému finančnímu úřadu Odborová organizace se zaregistruje jako daňový subjekt u finančního úřadu příslušného podle sídla odborové organizace 5. oznámí vzniku zaměstnavateli příloha č. 6 Odborová organizace je zástupcem zaměstnanců, zastupuje jejich práva, hájí jejich zájmy vůči zaměstnavateli v souladu se zákoníkem práce a vede kolektivní vyjednávání. Odborová organizace oznamuje zaměstnavateli svůj vznik. Zaměstnavatel tak ví, že odborová organizace vznikla a že je povinen plnit svoje povinnost vůči ní. Odborová organizace je povinna sdělit zaměstnavateli jména členů výboru /předsedy odborové organizace, tj. osob oprávněných jednat jménem odborové organizace. Za odborovou organizaci mohou jednat i jiné osoby, které nejsou členem výboru, a to na základě písemné plné moci (zmocněnec). Zaměstnavatel je povinen se zmocněncem odborové organizace jednat. Doporučené znění dopisu pro zaměstnavatele naleznete v příloze č. 6.

25 Příloha č. 5 Ministerstvo vnitra ČR Odbor všeobecné správy nám. Hrdinů 1634/ Praha 4 Věc: Oznámení podle 9 odst. 3 zákona o sdružování občanů V souladu s ust. 9 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, tímto oznamujeme vznik organizační jednotky oprávněné jednat svým jménem Název organizační jednotky: Základní (Místní) organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Sídlo organizační jednotky: Den vzniku organizační jednotky:. Název sdružení, podle jehož stanov byly zřízeny: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky V. dne.... jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za organizační jednotku

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s.

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. Republiková rada Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Svaz ) vydává podle 17 odst. 5 písm. c) Stanov Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Stanovy )

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování DESET KROKŮ PROCESEM KOMUNITNÍHO PLANOVÁNÍ krok č.10 Přílohy k metodice č.10 Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování PROGRAMOVÝ TÝM PROJEKTU EQUAL 0076 Centrum

Více

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Strana 3554 Sbírka zákonů č. 275 / 2012 275 ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi. OBĚŽNÍK č. 3/2014 Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.cz Den vydání: 18. 8. 2014 Určeno: Všem organizačním složkám Českého

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více