PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR"

Transkript

1 Koněvova 1107/54, Praha 3 PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8 Prováděcí pokyn k čl. 38 stanov OS včetně příloh 1-9 Finanční řád odborové organizace OSZSP ČR (účinný od ) Volební řád odborové organizace OSZSP ČR Jednací řád odborové organizací OSZSP ČR Schváleno výkonnou radou OS dne

2

3 Koněvova 1107/54, Praha 3 Prováděcí pokyn vydaný v souladu s čl. 16 Stanov Způsob registrace člena, postup při jeho převodu, zániku členství a při vedení evidence členů Článek 1. Registrace člena 1. Osoba, která se chce stát členem odborové organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (dále jen člen ) podává písemnou žádost o přijetí (přihlášku k registraci viz příloha č. 1). 2. Přihlášku podává zástupci odborové organizace - pověřené osobě, zpravidla členovi výboru odborové organizace. 3. Příslušným orgánem odborové organizace k rozhodnutí o registraci je výbor odborové organizace nebo předseda odborové organizace tam, kde není výbor volen (viz čl. 63 stanov) (dále jen výbor odborové organizace ). 2. Výbor odborové organizace přezkoumá, zda jsou splněny podmínky pro přijetí člena, zejména předpoklady stanovené čl. 7 stanov OS. 3. Výbor odborové organizace je povinen rozhodnout o žádosti člena nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti odborové organizaci. 4. Výbor odborové organizace vyznačí rozhodnutí o přijetí na doručené přihlášce (viz vzor přihlášky). Výbor odborové organizace může zejména na žádost člena vyhotovit písemné osvědčení o registraci (příloha č. 2). Osvědčení o registraci doručí členovi. Odborová organizace může předat novému členovi členský průkaz odborové organizace. 5. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru odborové organizace o přijetí za člena. 6. Nevyhoví li odborová organizace žádosti o přijetí a odmítne jej (čl. 19 Stanov), vydává písemné rozhodnutí (příloha č. 3), které doručí odmítnuté osobě. Proti tomuto rozhodnutí může odmítnutá osoba ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí: a) podat odůvodněné odvolání prostřednictvím dozorčí rady (revizora) odborové organizace k členské schůzi (konferenci) nebo b) písemně požádat dozorčí radu OS o prošetření tohoto rozhodnutí. Odmítnutá osoba může využít jen jednu z uvedených možností. Prošetřující orgán vyrozumí odmítnutou osobu o výsledku do 30 dnů od obdržení odvolání (žádosti o prošetření). 1

4 Článek 2. Změna registrace člena 1. Přechází li člen odborové organizace do jiné odborové organizace OSZSP ČR na vlastní žádost, článek I. tohoto pokynu platí obdobně, včetně povinnosti podat písemnou přihlášku a rozhodování o ní. 2. V případě dělení základní organizace v rámci jednoho zaměstnavatele si může člen rušené odborové organizace zvolit, do které z nových odborových organizací vzniklých dělením vstoupí. Článek I. tohoto pokynu platí obdobně. 3. V případě dělení místní odborové organizace působící u více zaměstnavatelů, stávají se členové členy té odborové organizace, která působí u jejich zaměstnavatele. 4. Při rozhodování o dělení odborové organizace může členská schůze rozhodnout, že členové nemusí podávat přihlášku a že odborová organizace vydá svým členům písemné osvědčení o změně registrace (viz příloha č. 4). 5. V případě sloučení odborových organizací se členové zrušených odborových organizací stávají členy nově vzniklé nebo nástupnické odborové organizace. O této skutečnosti může vydávat výbor odborové organizace členům písemné osvědčení o změně registrace (viz příloha č. 4). Článek 3. Zvláštní ustanovení 1. Odborová organizace vyhotovuje na žádost člena písemné potvrzení o členství v odborové organizaci, zejména pro účely žádosti o poskytnutí právního poradenství (příloha č. 5). 2. Vzniká li nová odborová organizace, zakládající členové přítomní na ustavující členské schůzi rovněž podávají přihlášku podle čl. 1. Zakládající členové se stávají členem dnem registrace odborové organizace u Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče. 3. Stává li se člen členem regionální organizace při zrušení odborové organizace (čl. 56 Stanov, čl. 151 Stanov), vydává regionální organizace osvědčení o registraci, a to do 15 dnů od převodu členství (tj. ode dne zániku registrace odborové organizace nebo ode dne vzniku regionální organizace u individuálních členů). Článek 4. Ukončení členství 1. Přestane li člen splňovat některou z podmínek členství (čl. 7 stanov), jeho členství zaniká dnem, kdy se výbor odborové organizace dozvěděl o této skutečnosti. Příslušný odborový orgán vydává rozhodnutí (příloha č. 6) bez zbytečného odkladu a doručí ho bývalému členovi. 2. Členství zaniká dnem doručení písemné žádosti člena o zrušení členství výboru odborové organizace. Výbor odborové organizace vydává rozhodnutí (příloha č. 7) bez zbytečného odkladu a doručí ho bývalému členovi. 2

5 3. Členství v odborové organizaci může výbor odborové organizace zrušit rozhodnutím (usnesením příloha č. 8) podle čl. 22 stanov. Písemné rozhodnutí o zrušení členství doručí členovi osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na známou adresu člena a členství zaniká dnem doručení rozhodnutí o zrušení členství nebo jiným dnem uvedeným v usnesení. 4. Proti rozhodnutí o zániku členství (viz odst ) může bývalý člen ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí: a) podat odůvodněné odvolání prostřednictvím dozorčí rady (revizora) k členské schůzi (konferenci) nebo b) písemně požádat dozorčí radu OS o prošetření tohoto rozhodnutí. Bývalý člen může využít jen jednu z uvedených možností. Prošetřující orgán vyrozumí bývalého člena o výsledku do 30 dnů od obdržení odvolání (žádosti o prošetření). 5. Členství v odborové organizaci zaniká smrtí člena. 6. Zrušení členství nebo ukončení členství na žádost člena může být důvodem pro odmítnutí osoby podle č. 19 Stanov. 3 Článek 5. Vedení členské evidence odborovou organizací 1. Odborová organizace je povinna vést průkazným a řádným způsobem evidenci svých členů v souladu s čl. 43 stanov a tímto prováděcím předpisem. 2. Členská evidence na základě písemného souhlasu člena obsahuje zejména následující údaje a) jméno a příjmení, titul b) datum narození (nebo alespoň rok narození) c) adresa bydliště, kontaktní adresa d) kontaktní údaje (telefon, ) e) název a adresa zaměstnavatele f) pracovní zařazení. 3. V členské evidenci mohou být evidovány i jiné údaje a skutečnosti, a to podle potřeb odborové organizace (např. den registrace u odborové organizace, celková doba členství, členství v orgánech, apod.). 4. Do členské evidence jsou oprávněni nahlížet jen členové výboru odborové organizace, případně osoba písemně pověřená vedením členské evidence. Osoby nahlížející do členské evidence berou na vědomí, že údaj o členství v odborové organizaci je citlivým údajem a bez souhlasu člena nemůže být tento údaj, jakož i další údaje vedené v členské evidenci sdělovány třetím osobám, včetně zaměstnavatele. Článek 6. Závěrečná ustanovení Tento pokyn nabývá platnosti a účinnosti schválením výkonnou radou OS dne

6

7 Příloha č. 1 P Ř I H L Á Š K A č l e n a o d b o r o v é o r g a n i z a c e Název odborové organizace:... touto přihláškou žádám o registraci členství ve výše uvedené odborové organizaci Jméno a příjmení: Titul: Datum narození: Bydliště: Ulice (popř. obec): Místo (obec sídla pošty), PSČ: Doručovací adresa: Telefon a Název zaměstnavatele: Adresa zaměstnavatele: Pracovní zařazení 1 : Souhlasím, aby odborová organizace a OSZSP ČR za účelem mého členství, zejména vedení členské evidence, uplatňování mých práv a zájmů, zpracovávaly výše uvedené osobní údaje, včetně údaje o členství v odborové organizaci. Žádám o vystavení písemného osvědčení o registraci : ANO / NE (nehodící se škrtněte) Datum: Podpis 1 případně uveďte, že jste nezaměstnaná /ý, žák školy nebo důchodce

8 Výbor odborové organizace projednal přihlášku a souhlasí se členstvím. V dne Podpis, razítko

9 Příloha č.2 Název odborové organizace : Registrační číslo odborové organizace: IČ Sídlo OSVĚDČENÍ O REGISTRACI ČLENA ODBOROVÉ ORGANIZACE Odborová organizace rozhodla na základě přihlášky doručené dne.. tak, že paní / pan. jméno a příjmení, popř. datum narození..... stává členkou / členem odborové organizace.. název odborové organizace, a to dnem.. V... dne... Podpis, razítko Převzal/a dne..

10 Příloha č.3 Vážená paní /vážený pan Jméno a příjmení Adresa V.. dne. Výbor odborové organizace..název, sídlo na základě přihlášky ze dne vydává toto rozhodnutí: Žádost o členství paní /pana jméno a příjmení v odborové organizaci se odmítá. Odůvodnění:. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí může odmítnutá osoba ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odůvodněné odvolání prostřednictvím dozorčí rady (revizora) odborové organizace k členské schůzi (konferenci) nebo písemně požádat dozorčí radu OS o prošetření tohoto rozhodnutí. Odmítnutá osoba může využít jen jednu z uvedených možností... Podpis, razítko

11 Příloha č. 4 Název odborové organizace : Registrační číslo odborové organizace: IČ Sídlo OSVĚDČENÍ O ZMĚNĚ REGISTRACE ČLENA ODBOROVÉ ORGANIZACE Z důvodu dělení /slučování odborových organizací se mění registrace pana / paní. jméno a příjmení, popř. datum narození..... tak, že jmenovaná / ý se stává členkou / členem odborové organizace.. název odborové organizace, a to dnem.. Současně se potvrzuje, že člen /členka byl/a členem odborové organizace zaniklé dělením /sloučením, a to.název odborové organizace od. do. V... dne... Podpis, Razítko Převzal/a dne..

12 Příloha č. 5 Název odborové organizace : Registrační číslo odborové organizace: IČ Sídlo POTVRZENÍ O ČLENSTVÍ Potvrzujeme, že paní/pan jméno, příjmení, datum narození. je členem odborové organizace. Členství trvá od. od Člen po celou dobu svého členství řádně platí členské příspěvky. V... dne... Podpis, razítko Převzal/a dne..

13 Příloha č. 6 Název odborové organizace : Registrační číslo odborové organizace: IČ Sídlo Výbor odborové organizace vydává toto ROZHODNUTÍ O ZÁNIKU ČLENSTVÍ Pan / paní. jméno a příjmení, popř. datum narození..... nesplňuje podmínky pro členství v odborové organizaci.. název odborové organizace, a to. uvést důvod.. Členství zaniká dnem., tj. dnem, kdy se odborová organizace dozvěděla o této skutečnosti Členství trvalo od. do. Poučení: Proti rozhodnutí o zániku členství může bývalý člen ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odůvodněné odvolání prostřednictvím dozorčí rady (revizora) k členské schůzi (konferenci) nebo písemně požádat dozorčí radu OS o prošetření tohoto rozhodnutí. Bývalý člen může využít jen jednu z uvedených možností. V... dne... Podpis, razítko Převzal/a dne..

14 Příloha č. 7 Název odborové organizace : Registrační číslo odborové organizace: IČ Sídlo ROZHODNUTÍ O ZÁNIKU ČLENSTVÍ Na základě žádosti o zrušení členství paní / panu. jméno a příjmení, popř. datum narození..... zaniká členství v odborové organizaci.. název odborové organizace, a to dnem., V... dne... Podpis, razítko Převzal/a dne..

15 Příloha č. 8 Název odborové organizace : Registrační číslo odborové organizace: IČ Sídlo Výbor odborové organizace vydává toto USNESENÍ O ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ Členství paní / pana. jméno a příjmení, popř. datum narození..... v odborové organizaci.. název odborové organizace, se ruší. Členství zaniká dnem.. Členství trvalo od. do. Odůvodnění: viz článek 22 stanov Poučení: Proti rozhodnutí o zániku členství může bývalý člen ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odůvodněné odvolání prostřednictvím dozorčí rady (revizora) k členské schůzi (konferenci) nebo písemně požádat dozorčí radu OS o prošetření tohoto rozhodnutí. Bývalý člen může využít jen jednu z uvedených možností V... dne.. Převzal/a dne... Podpis

16 Koněvova 1107/54, Praha 3 Prováděcí pokyn ke stanovám vydaný na základě čl. 38 stanov Postup pro registraci, změny registrace, zrušení registrace a pravidla pro činnost odborové organizace Článek I. Působnost 1. Tento pokyn se vztahuje na všechny odborové organizace registrované v Odborovém svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (dále jen OSZSP ČR ). Na regionální organizace se použije přiměřeně. Článek II. Vznik odborové organizace 1. OSZSP ČR sdružuje odborové organizace jako své organizační jednotky v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a jiných veřejných služeb. 2. Odborovou organizaci mohou založit alespoň tři osoby - její budoucí členové splňující podmínky pro členství v OSZSP ČR (čl. 7 stanov), kteří vyjádří vůli založit odborovou organizaci v rámci OSZSP ČR. Předpokladem vzniku odborové organizace je konání ustavující členské schůze. Z ustavující členské schůze se vypracuje zápis (příloha č. 1), jehož nedílnou součástí je prezenční listina zakládajících členů. 3. Kontaktní osoba pověřená ustavující členskou schůzí zašle na ústředí OSZSP ČR písemně na adresu Koněvova 54, , Praha 3 nebo elektronicky na žádost o registraci odborové organizace (příloha č. 2). Součástí žádosti je zápis a prezenční listina z ustavující členské schůze a kontaktní údaje odborové organizace ( , telefonní číslo) a kontaktní údaje na kontaktní osobu. 4. Je li žádost v souladu se stanovami OS, rozhodne předseda OSZSP ČR o registraci odborové organizace, o čemž vydává osvědčení o registraci odborové organizace (příloha č. 3). Osvědčení obsahuje název a sídlo odborové organizace, den registrace u OSZSP ČR a registrační číslo (22-xxxxxxxx) a zasílá se na adresu kontaktní osoby uvedenou v žádosti o registraci. 5. Odborová organizace vzniká dnem registrace uvedeným v osvědčení, tímto dnem nabývá odvozenou právní subjektivitu. 1

17 Článek III. Postavení odborové organizace 1. Odborová organizace registrovaná u OSZSP ČR jedná svým vlastním jménem a na svoji vlastní odpovědnost, nabývá vlastní majetek, práva i závazky. OSZSP ČR nenese odpovědnost ani jinak neručí za činnost a závazky odborové organizace, které učinila vlastním jménem. Právní subjektivita odborové organizace je spojena s dobou trvání registrace u OSZSP ČR, neboť odborová organizace je součástí OSZSP ČR. 2. Působí li u téhož zaměstnavatele jiná odborová organizace registrovaná u OSZSP ČR, při registraci nové další odborové organizace u téhož zaměstnavatele rozhoduje o udělení výjimky ve smyslu čl. 35 stanov výkonná rada OS i bez návrhu na nejbližším jednání po doručení žádosti o registraci. Článek IV. Postup po vzniku odborové organizace 1. Nejpozději do 15 dnů od doručení osvědčení o registraci odborové organizace uskuteční odborová organizace volby do svých orgánů - výbor (předseda) a dozorčí rada (revizor). Odborová organizace bez zbytečného odkladu po doručení osvědčení o registraci kontaktujte regionálního pracovníka OSZSP, případně zaměstnance ústředí, kteří odborové organizace pomohou vyhlášením, organizací a konáním prvních voleb. 2. Na volební členské schůzi odborová organizace schvaluje: a) jednací řád členské schůze b) volební řád pro volby do odborových orgánů b) finanční řád pro hospodaření odborové organizace Vzory uvedených dokumentů odborová organizace obdrží při registraci písemně anebo elektronicky na kontaktní ovou adresu uvedenou v žádosti o registraci. Odborová organizace může z těchto vzorů vycházet a schválit je ve vzorové podobě nebo si může dokumenty upravit v rámci daném stanovami OS. 3. Bez zbytečného odkladu po doručení osvědčení o registraci je odborová organizace povinna učinit opatření uvedená v příloze č. 4 tohoto pokynu, zejména oznámit svůj vznik zaměstnavateli a Ministerstvu vnitra ČR. Článek V. Název a sídlo a další údaje předávané OSZSP ČR, jejich změny a oznamovací povinnosti odborové organizace 1. Odborová organizace oznamuje OSZSP zejména následující údaje: a) název a sídlo (uvedeno již v žádosti o registraci) b) identifikační číslo (IČ), které přiděluje Ministerstvo vnitra, c) členy orgánů odborové organizace a kontaktní údaje (telefon, ) předsedy, případně i jiných členů výboru odborové organizace d) kontaktní údaje (kontaktní adresa, je li odlišná od sídla, , telefon). 2

18 Oznámení se doručuje na adresu OSZSP ČR nebo elektronicky na 2. Název odborové organizace je odvozen od názvu zaměstnavatele tak, že se uvede Základní organizace / Místní organizace a připojí se název zaměstnavatele. Působí li u jednoho zaměstnavatele více odborových organizací registrovaných u OSZSP ČR, zpravidla se odlišují římskou číslicí. 3. Sídlo odborové organizace je zpravidla shodné s adresou, na které organizace působí a může si přebírat poštu (kontaktní adresa). 4. Pokud se změní název odborové organizace (zaměstnavatele) nebo sídlo odborové organizace, odborová organizace oznámí změnu bez zbytečného odkladu OSZSP ČR písemně nebo elektronicky (viz odstavec 1). Odborová organizace obdrží bez zbytečného odkladu osvědčení o změně registrace. 5. Odborová organizace je povinna změnu názvu nebo sídla (adresy) oznámit Ministerstvu vnitra do 15 dnů od jejich změny (viz příloha č. 7). 6. Odborová organizace je povinna sdělovat ústředí OS i jakékoli změny týkající se zejména hlášených údajů, složení orgánů atd. (např. volba členů výboru a dozorčí rady, změna kontaktních údajů - adresa, telefonní číslo). Změny je možné nahlásit písemně nebo elektronicky (viz odstavec 6), a to bez zbytečného odkladu. 7. Odborová organizace je povinna rovněž změny ohlašovat i jiným orgánům a institucím (např. finanční úřad, banka vedoucí účet odborové organizace apod.). 8. Mění li odborová organizace údaje uvedené na razítku, provede bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Odborová organizace je povinna znehodnotit měněné, dříve používané razítko tak, aby nemohlo být dále užíváno. 9. Odborová organizace oznamuje příslušnému regionálnímu pracovníkovi a ústředí OS termín a místo konání členské schůze (konference). Regionální pracovník, případně jiný zaměstnanec ústředí OS mají právo se členské schůze (konference) účastnit. Článek VI. Práva a povinnosti odborové organizace vůči OSZSP ČR 1. Odborová organizace vede členskou evidenci v souladu se stanovami a prováděcím předpisem. 2. Odborová organizace zasílá měsíčně nebo čtvrtletně na OSZSP ČR hlášení o stavu členské základny a o odvodu členských příspěvků (hlášenky), a to písemně na adresu Koněvova 54, , Praha 3 nebo elektronicky na Pokud počet členů klesne na pět a méně členů, informuje odborová organizace bez zbytečného odkladu ústředí OSZSP a regionálního pracovníka. 3. Odborová organizace provádí odvod z vybraných členských příspěvků v souladu s pravidly stanovenými v příloze č. 8 tohoto pokynu 4. Odborová organizace je účetní jednotkou, je povinna vést o svém hospodaření účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a jinými právními předpisy. Odborová organizace hospodaří vlastním jménem na vlastní odpovědnost podle svého schváleného rozpočtu a pravidel hospodaření (zpravidla součástí finančního řádu odborové organizace). 5. Odborová organizace své dokumenty archivuje v souladu s právními předpisy (zejména zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a informuje OSZSP ČR o způsobu a místě archivace dokumentů. 3

19 6. Odborová organizace má právo na organizační podporu své činnosti (zejména organizování členských schůzí, uskutečnění voleb, vedení účetnictví), kterou zajišťuje příslušný regionální pracovník OS. 7. Odborová organizace má právo na právní a ekonomické poradenství při své činnosti, zejména na pomoc v oblasti pracovního práva a kolektivního vyjednávání. 8. Odborová organizace má právo na poradenství v oblasti BOZP, které zajišťuje příslušný inspektor BOZP OS. 9. Odborová organizace má právo účasti svých členů na vzdělávacích akcích pořádaných ústředí OS, a to zdarma, jakož i právo na uskutečnění semináře v případě, že zajistí účast alespoň 15 osob. Článek VII. Zánik nebo zrušení registrace 1. Zánikem nebo zrušením registrace odborové organizace u OSZSP ČR zaniká její právní subjektivita a odborová organizace přestává být subjektem práv a povinností. 2. Registrace odborové organizace zaniká na základě žádosti odborové organizace o zrušení registrace (viz čl. 47, 48 a 54 písm. a) stanov). O podání žádosti o zrušení rozhodují všichni členové odborové organizace na členské schůzi. Nesouhlasí li alespoň 3 členové, nemůže odborová organizace zaniknout. Žádost o zrušení musí být písemná a musí být doručena ústředí OSZSP písemně nebo elektronicky bez zbytečného odkladu po hlasování o žádosti všemi členy odborové organizace. Součástí žádosti je zápis z členské schůze a protokol o hlasování. Členská schůze rozhodne o zániku odborové organizace k určitému datu tak, aby před svým zánikem mohla učinit povinné kroky (viz odstavec 4 a 5) a informovat OSZSP ČR. 2. Klesne li počet členů odborové organizace pod tři, zbývající členové o této skutečnosti informují písemně bez zbytečného odkladu OSZSP ČR. Tato odborová organizace zaniká. 3. Je li odborové organizaci zrušena registrace podle čl. 52 Stanov, vydává výkonná rada OS rozhodnutí o zrušení registrace podle čl. 53 stanov, ve kterém uvede den, k jakému je registrace rušena. Rozhodnutí se doručí odborové organizaci bez zbytečného odkladu. Proti rozhodnutí o zrušení registrace může zrušená odborová organizace ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odůvodněné odvolání k dozorčí radě OS. K podání odvolání je příslušný každý člen zrušené odborové organizace. Dozorčí rada OS vyrozumí bývalého člena o výsledku do 60 dnů od obdržení odvolání (žádosti o prošetření). 4. Odborová organizace je povinna před svým zánikem, nebo bezodkladně po doručení rozhodnutí o zrušení registrace učinit veškeré kroky vedoucí zejména k ukončení své činnosti a vyrovnání závazků. Za splnění veškerých opatření souvisejících se zánikem odborové organizace jako právnické osoby odpovídá výbor (předseda) odborové organizace. Odborová organizace zejména a) zruší účet odborové organizace b) oznámí zánik finančnímu úřadu c) vypořádá veškeré závazky vůči OS a třetím osobám d) vypořádá svůj majetek 5. Odborová organizace je povinna do 15 dnů po zániku ohlásit svůj zánik Ministerstvu vnitra (příloha č. 9). Odborová organizace je povinna znehodnotit razítko tak, aby nemohlo být dále užíváno. 4

20 Článek VIII. Sloučení odborových organizací 1. O sloučení dvou nebo více odborových organizací rozhodují členské schůze všech odborových organizací. 2. Odborová organizace vzniklá sloučením může být zcela novou odborovou organizací, kdy zástupci všech odborových organizací podávají návrhy na zrušení registrace stávajících odborových organizací, musí být dodržena opatření podle čl. VII. odst. 4 a 5 tohoto pokynu a žádost o registraci nové odborové organizace. 3. Odborové organizace se při rozhodování podle odstavce 1 mohou dohodnout, že se sloučí do jedné z nich, která bude nástupnickou odborovou organizací. I v tomto případě musí dojít ke zrušení registrací ostatních odborových organizací a musí být dodržena opatření podle čl. VII. odst. 4 a 5 tohoto pokynu. Zrušované odborové organizace a nástupnická odborová organizace se mohou dohodnout na případném převodu majetku ze zrušených odborových organizací na nástupnickou formou daru. 4. Pokud sloučená odborová organizace sdružuje bývalé odborové organizace působící u více zaměstnavatelů, je místní odborovou organizací. 5. Sloučením a zrušením registrací bývalých odborových organizací zaniká jejich právní subjektivita a právním subjektem je jen sloučením nově vzniklá nebo nástupnická odborová organizace. Článek IX. Dělení odborové organizace 1. Při dělení odborové organizace se postupuje podle čl. 46 Stanov. 2. O rozdělení odborové organizace rozhoduje členská schůze (konference). Pro schválení záměru dělení odborové organizace je nezbytná 2/3 většina přítomných členů. Členská schůze rozhodne o tom, jaké odborové organizace vzniknou a rozhodne o podání žádosti o registraci. 3. Odborová organizace po schválení záměru dělení podává k výkonné radě OS písemnou žádost o schválení záměru. Neschválí - li výkonná rada OS dělení odborové organizace, nemůže se odborová organizace rozdělit ve smyslu čl. 46 stanov. Výkonná rada OS zasílá své písemné rozhodnutí odborové organizaci bez zbytečného odkladu. 4. Po obdržení souhlasu výkonné rady OS podává odborová organizace žádost o zrušení registrace a žádost o registraci nově vzniklých odborových organizací. Majetek dělené odborové organizace se dělí mezi nově vzniklé odborové organizace podle čl. 46 Stanov. Článek X. Závěrečná ustanovení Tento pokyn nabývá platnosti a účinnosti schválením výkonnou radou OS dnem

21 Příloha č. 1 Zápis z ustavující členské schůze odborové organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Den konání: Název zaměstnavatele / názvy zaměstnavatelů: Sídlo: I. Zakládající členové odborové organizace (viz prezenční listina) se sešli na této ustavující schůzi a projevili svoji vůli založit odborovou organizaci působící u výše uvedeného zaměstnavatele. II. Zakládající členové odborové organizace jsou si vědomi práv a povinností se členství v odborové organizaci spojenými a jsou seznámeni s rolí odborové organizace v pracovněprávních vztazích (právo na projednání a informování, kolektivní vyjednávání). Zakládající členové předali přihlášky do odborové organizace k rukám kontaktní osoby. III. Ustavující schůze pověřila paní /pana., kontaktní adresa:., telefon, příp. .. podáním žádosti o registraci odborové organizace u Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (dále také jen kontaktní osoba ). Ustavující schůze zvolí ze zakládajících členů volební komisi, kterou pověří přípravou a organizací voleb orgánů odborové organizace. Přípravou a organizací voleb podle věty první může být pověřena i jen jedna osoba, kterou může být kontaktní osoba. Přípravou a organizací voleb členská schůze pověřuje:. IV. Odborová organizace.název se usnesla, že tímto žádá OS o registraci odborové organizace s výše uvedenými údaji. V.. dne

22 Příloha č. 2 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Koněvova Praha Věc: Ţádost o registraci odborové organizace Na základě rozhodnutí ustavující členské schůze žádáme o registraci odborové organizace u Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Název: Základní / Místní organizace OSZSP ČR (dovětek shodný s názvem zaměstnavatele) Sídlo:.. Kontaktní údaje na odborovou organizaci:. Kontaktní údaje na kontaktní osobu pověřenou podat žádost o registraci ( , telefonní číslo):. Osvědčení o registraci zašlete na adresu (adresa kontaktní osoby) : V. dne.. Přílohy: Zápis z ustavující schůze Prezenční listina... Podpis kontaktní osoby

23 Příloha č. 3 OSVĚDČENÍ O REGISTRACI ODBOROVÉ ORGANIZACE Potvrzujeme, že.. název odborové organizace. se sídlem.adresa sídla odborové organizace je registrována u Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, pod registračním číslem: 22.. Odborová organizace je registrována ode dne, kterým se stává organizační jednotkou s právem jednat vlastním jménem.... Bc. Dagmar Žitníková předsedkyně OSZSP ČR

24 Příloha č. 4 Příloha č. 4 k závaznému pokynu podle čl. 38 stanovy Opatření nutná po založení odborové organizace: 1. volby orgánů odborové organizace Orgány odborové organizace jsou výbor (předseda) a dozorčí rada (revizor). Pravomoci a činnost odborových orgánů upravují stanovy OS. Bez zvolených orgánů odborová organizace nemá ustanovené osoby, které mohou jednat jejím jménem. Ustavující volby se konají podle volebního řádu přijatého členskou schůzí a na jejich přípravu a průběh dohlíží osoba pověřená ustavující členskou schůzí nebo zvolená volební komise. Po provedené volbě zasílá odborová organizace oznámení členů zvolených orgánů a jejich kontaktních údajů na OSZSP ČR. 2. oznámení vzniku Ministerstvu vnitra ČR příloha č. 5 Odborová organizace jako organizační jednotka OSZSP ČR jednající vlastním jménem je povinna v souladu s ust. 9 odst. 3 zákona o sdružování občanů oznámit svůj vznik Ministerstvu vnitra. Při registraci u OSZSP obdrží odborová organizace vzor ohlášení. Odborová organizace je povinna takto učinit do 15 dnů ode dne svého vzniku. Ministerstvo vnitra přidělí odborové organizaci jako ekonomickému subjektu IČ. 3. razítko odborové organizace Odborová organizace jako právnická osoba si zajistí razítko odborové organizace, na kterém uvádí zejména název, IČ a registrační číslo, popřípadě adresu sídla. Osoby za odborovou organizaci jednající ke svému podpisu připojují razítko odborové organizace. 4. ohlášení vzniku příslušnému finančnímu úřadu Odborová organizace se zaregistruje jako daňový subjekt u finančního úřadu příslušného podle sídla odborové organizace 5. oznámí vzniku zaměstnavateli příloha č. 6 Odborová organizace je zástupcem zaměstnanců, zastupuje jejich práva, hájí jejich zájmy vůči zaměstnavateli v souladu se zákoníkem práce a vede kolektivní vyjednávání. Odborová organizace oznamuje zaměstnavateli svůj vznik. Zaměstnavatel tak ví, že odborová organizace vznikla a že je povinen plnit svoje povinnost vůči ní. Odborová organizace je povinna sdělit zaměstnavateli jména členů výboru /předsedy odborové organizace, tj. osob oprávněných jednat jménem odborové organizace. Za odborovou organizaci mohou jednat i jiné osoby, které nejsou členem výboru, a to na základě písemné plné moci (zmocněnec). Zaměstnavatel je povinen se zmocněncem odborové organizace jednat. Doporučené znění dopisu pro zaměstnavatele naleznete v příloze č. 6.

25 Příloha č. 5 Ministerstvo vnitra ČR Odbor všeobecné správy nám. Hrdinů 1634/ Praha 4 Věc: Oznámení podle 9 odst. 3 zákona o sdružování občanů V souladu s ust. 9 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, tímto oznamujeme vznik organizační jednotky oprávněné jednat svým jménem Název organizační jednotky: Základní (Místní) organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Sídlo organizační jednotky: Den vzniku organizační jednotky:. Název sdružení, podle jehož stanov byly zřízeny: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky V. dne.... jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za organizační jednotku

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov STANOVY Odborové organizace PILA Paskov Ve smyslu ustanovení Listiny základních práv a svobod, kde je zakotveno i právo občana se svobodně sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních

Více

Volební řád Základní organizace OS KOVO při FAB, Rychnov n. Kn. org.č (dále jen ZO OS KOVO)

Volební řád Základní organizace OS KOVO při FAB, Rychnov n. Kn. org.č (dále jen ZO OS KOVO) Volební řád Základní organizace OS KOVO při FAB, Rychnov n. Kn. org.č. 03-1685 (dále jen ZO OS KOVO) I. Základní ustanovení 1. Tento volební řád se vztahuje na : volby výboru základní organizace ZO OS

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy Sdružení nájemníků ČR

Stanovy Sdružení nájemníků ČR Stanovy Sdružení nájemníků ČR Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Sdružení nájemníků České republiky (dále jen SON ) je dobrovolné sdružení občanů České republiky, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství Stanovy občanského sdružení RIDERS ČR o.s. Čl. 1 Název a sídlo 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků se zakládá občanské sdružení s názvem RIDERS ČR o.s. (dále jen Sdružení).

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení:

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení: Ministerstvo vnitra ČR- odbor všeobecné správy oddělení volební a sdružování, úsek sdružování Náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 Věc: písemný návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení S T A N O V Y občanského sdružení MLADÍ pro Dobřany čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název sdružení je: Mladí pro Dobřany (dále jen sdružení ). 2. Sídlem sdružení jsou Dobřany, ulice

Více

Rada Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce

Rada Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce VOLEBNÍ ŘÁD Rady instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce (dále jen instituce") Článek 1 Složení rady 1. Členy rady instituce volí výzkumní pracovníci instituce.

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI PRO RADIOELEKTRONICKÉ INŽENÝRSTVÍ

STANOVY SPOLEČNOSTI PRO RADIOELEKTRONICKÉ INŽENÝRSTVÍ STANOVY SPOLEČNOSTI PRO RADIOELEKTRONICKÉ INŽENÝRSTVÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Společnost pro radioelektronické inženýrství (dále jen Společnost) je profesním sdružením profesionálních radioelektroniků

Více

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno S t a n o v y Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno I. Obecná ustanovení 1. Zakládá se občanské sdružení občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na vytváření a naplňování výchovné a vzdělávací koncepce

Více

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Stanovy spolku Golf Club Hostivař Článek 1 Název, trvání spolku 1. Název spolku je Golf Club Hostivař, z.s. (dále jen Klub ). 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

VOLEBNÍ ŘÁD SBD KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

VOLEBNÍ ŘÁD SBD KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ VOLEBNÍ ŘÁD SBD KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 2014 VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Klášterec nad Ohří Část I. Volby představenstva a kontrolní komise Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů volí členy

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: MDA RIDE z. s. 2. Sídlo spolku: Zubatého 10 / 330, 150 00 - Praha 5 3. MDA RIDE, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zák. č.

Více

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: 26989247 STANOVY I. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1. Název organizace je Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485 (dále jen spolek) 2. Sídlo

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Název, sídlo a IČO Úvodní ustanovení 1 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou (dále jen

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Čl. I Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Pink Floyd fanklub CZ (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Grafická 46, Praha 5, PSČ 150 00. Čl. II Právní

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Název pobočného spolku ZO ALFA SBTS Svitavy, p.s. STANOVY. Svitavy 2016

Název pobočného spolku ZO ALFA SBTS Svitavy, p.s. STANOVY. Svitavy 2016 1 Název pobočného spolku ZO ALFA SBTS Svitavy, p.s. STANOVY Svitavy 2016 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1.1. Název pobočného spolku: ZO ALFA SBTS Svitavy, p.s. 1.2. ZO ALFA SBTS Svitavy, p.s. má sídlo

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Stanovy občanského sdružení ROZCESTNÍK. 1 Základní ustanovení. 2 Cíl občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení ROZCESTNÍK. 1 Základní ustanovení. 2 Cíl občanského sdružení Stanovy občanského sdružení ROZCESTNÍK Občanské sdružení Rozcestník je dobrovolné společenství občanů. Je nezávislé na státní správě, spolcích, církvích, politických stranách a dalších organizacích, ale

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty

NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty (1) Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vnitřní předpisy Ostravské univerzity VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS OU: 26. června 2017 Registrace MŠMT: 17. srpna 2017 Platnost: 17. srpna 2017 Účinnost: 17. srpna

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

STANOVY KRASO HODONÍN I. Základní ustanovení

STANOVY KRASO HODONÍN I. Základní ustanovení STANOVY KRASO HODONÍN I. Základní ustanovení 1. Občanské sdružení Kraso Hodonín vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České republiky pod číslem registrace VSP / 1 510 / 90 R. 2. Ode dne účinnosti těchto

Více

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace Stanovy APEK 1 Název a sídlo Asociace 1.1 Název Asociace je "Asociace pro elektronickou komerci", zkráceně APEK. 1.2 Sídlem Asociace je Praha, Sokolská 23, 120 00 Praha 2. 2 Právní postavení Asociace 2.1

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku STANOVY České origami společnosti I. Název spolku Česká origami společnost, z. s. II. Sídlo spolku Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, 141 00 III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku Česká origami

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk

VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Šumperk (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 21.4.2016 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b)

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

STANOVY ČZS z. s. - výňatek

STANOVY ČZS z. s. - výňatek STANOVY ČZS z. s. - výňatek (účinnost od 01. 01. 2014) ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 23 Založení základní organizace (1) Zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba mohou založit základní organizaci při počtu alespoň

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s.

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1 Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád upravuje činnost a organizaci spolku Setkání já a ty, z.s. (dále jen spolek). 2. ČINNOST SPOLKU Aktivity spolku vycházejí

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Úvodní ustanovení ČL. III. Účel spolku. Čl. IV. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Úvodní ustanovení ČL. III. Účel spolku. Čl. IV. Hlavní činnost spolku Hudba při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo 1. Název: Hudba při hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s. 2. Sídlo: Hněvotín 140, 783 47 Hněvotín

Více

Předpis OS KOVO č. 48/ P Vznik, zánik a likvidace organizačních jednotek Odborového svazu KOVO s právní subjektivitou

Předpis OS KOVO č. 48/ P Vznik, zánik a likvidace organizačních jednotek Odborového svazu KOVO s právní subjektivitou Předpis OS KOVO č. 48/2014 - P Vznik, zánik a likvidace organizačních jednotek Odborového svazu KOVO s právní subjektivitou I. Předmět předpisu Tento předpis upravuje vznik, zánik a likvidaci organizačních

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. I. Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Omská, z. s. 2. Sídlo spolku: Gymnázium, Omská 1300, 100 00 Praha 10. 3. Spolek je

Více

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství Příloha č.1 PŘIHLÁŠKA k členství v ČMOS PŠ podle čl.10 Stanov ČMOS PŠ Jméno a příjmení Datum narození Adresa bydliště Telefon E-mail Pracovní zařazení Třída Adresa pracoviště (u důchodců adresa posledního

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

Stanovy odborové organizace pracovníků v ÚTIA

Stanovy odborové organizace pracovníků v ÚTIA Stanovy odborové organizace pracovníků v ÚTIA I. Základní ustanovení Článek 1 1. Odborová organizace pracovníků v ÚTIA sdružuje pracovníky ústavu a doktorandy (dále jen pracovníky) s cílem hájit ekonomické,

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY spolku Dobrý skutek

STANOVY spolku Dobrý skutek STANOVY spolku Dobrý skutek Čl. 1 Základní ustanovení Dobrý skutek, z.s. (dále jen Spolek ) je spolkem ve smyslu ust. 214 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který sdružuje své členy ke společnému provozování

Více

S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV

S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV Schválené valnou hromadou dne 19. 5. 2009 HC Wikov Hronov o.s. je společenskou organizací s právní subjektivitou, která sdružuje aktivní hráče ledního hokeje a další sportovce

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s. Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec Provozovna: Sladovna, Masarykova 356, 438 01 Žatec JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Odborové sdružení železničářů ZO OSŽ žst. Liberec Nákladní Liberec 2. Volební řád ZO OSŽ žst. Liberec. Hlava 1 Volební řád

Odborové sdružení železničářů ZO OSŽ žst. Liberec Nákladní Liberec 2. Volební řád ZO OSŽ žst. Liberec. Hlava 1 Volební řád Volební řád NÁVRH Hlava 1 Volební řád 1. Členská schůze nebo konference (dále jen konference ) Základní organizace Odborového sdružení železničářů žst. Liberec (dále jen ZO ) upravuje a schvaluje způsob

Více

Volební řád Rady instituce Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejné výzkumné instituce (dále jen instituce")

Volební řád Rady instituce Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejné výzkumné instituce (dále jen instituce) Volební řád Rady instituce Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejné výzkumné instituce (dále jen instituce") Článek 1 Složení rady 1. Členy rady instituce volí výzkumní

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Volební řád základní organizace Odborového svazu KOVO Automotive Lighting Jihlava

Volební řád základní organizace Odborového svazu KOVO Automotive Lighting Jihlava Volební řád základní organizace Odborového svazu KOVO Automotive Lighting Jihlava Čl. I Tento volební řád je platný pro volby funkcionářů Základní organizace Odborového svazu KOVO Automotive Lighting Jihlava

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Klub ekologické výchovy Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Klub ekologické výchovy Zkráceně: (K E V) ( dále jen sdružení) Sídlem

Více

Stanovy spolku. Článek 1. Název a sídlo. Článek 2. Statut spolku. Článek 3. Cíl činnosti spolku

Stanovy spolku. Článek 1. Název a sídlo. Článek 2. Statut spolku. Článek 3. Cíl činnosti spolku Stanovy spolku Článek 1 Název a sídlo Název spolku : Spolek Bílina 2006 (dále jen spolek ) Sídlo spolku : Studentská 590/32, 418 01 Bílina Článek 2 Statut spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spojuje

Více

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s.

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. N Á V R H Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. I. Základní ustanovení 1. Fotbalový klub je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovnou a sportovní činnost, zejména kopanou a

Více

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute 1 STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Lepage Research Institute (dále jen sdružení ). 2) Sídlem sdružení

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Stanovy. Revma Ligy v ČR, o.s.

Stanovy. Revma Ligy v ČR, o.s. Stanovy Revma Ligy v ČR, o.s. Revma Liga v Č R je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, které bylo registrováno Ministerstvem vnitra České republiky dne 15. 8. 1991 pod

Více

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, 141 00 Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel gymnázia při Gymnáziu, Praha 4, Postupická

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Stanovy. Základní ustanovení

Stanovy. Základní ustanovení Stanovy Občanské sdružení Asociace pro mediální pedagogiku je dobrovolné společenství občanů, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby se zájmem o mediální pedagogiku a disciplíny hraniční a

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL I. Název a sídlo Byl založen Spolek Angel, se sídlem Angelovova 3183, 14300 Praha 12, IČ: 47610689, registrace provedena dne 25.11.1992 pod č.j. VSC/1-16530/92-R. II. Právní

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více