Významné koncertní sály České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Významné koncertní sály České republiky"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra Hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Významné koncertní sály České republiky Cenová politika pronájmu sálů Bakalářská práce Autor práce: Zdeněk Šimek, DiS. Vedoucí práce: doc. MgA. Mgr. Monika Holá, Ph.D. Oponent práce: odb. as. Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D. Brno 2014

2 Bibliografický záznam ŠIMEK, Zdeněk. Významné koncertní sály České republiky: Cenová politika pronájmu sálů [Significant Concert Halls of the Czech Republic: The Price Policy of Ranting the Concert Halls]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství, s. 62. Vedoucí bakalářské práce doc. MgA. Mgr. Monika Holá, Ph.D. Anotace Diplomová práce Významné koncertní sály České republiky pojednává o možnostech pronájmu prostor a služeb vybraných koncertních sálů a kulturních multifunkčních zařízení na území celé České republiky, zabývá se srovnáním získaných informací a možným uplatněním těchto informací v praxi. Annotation Diploma thesis Significant Concert Halls of the Czech Republic deals with issues of rental options of spaces and services of the selected concert halls and cultural multifunctional buildings on the territory of the Czech Republic, deals with a comparison of the obtained information and the possible application of this information in practice. Klíčová slova Koncertní sál, pronájem, cena, propagace, smlouvy, historie koncertních sálů Keywords Concert hall, rental, price, promotion, contracts, history of concert halls

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně s použitím uvedených informačních zdrojů. V Brně, dne Zdeněk Šimek

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucí práce za rady, konzultace a podporu, pedagogům hlavního oboru, zaměstnancům koncertních sálů, kteří mi ochotně poskytli potřebné informace a své sestře Daně Šimkové.

5 Obsah PŘEDMLUVA... 1 ÚVOD ZPŮSOB VYHLEDÁNÍ KONCERTNÍCH SÁLŮ PRO BLIŽŠÍ ANALÝZU VYBRANÉ KONCERTNÍ SÁLY BRNO - BESEDNÍ DŮM BRNO SÁL MILOSRDNÝCH BRATŘÍ BRNO SONO CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE KONCERTNÍ SÍŇ OTAKARA JEREMIÁŠE HRADEC KRÁLOVÉ SÁL FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ KARLOVY VARY LÁZNĚ III, KONCERTNÍ SÍŇ A. DVOŘÁKA LIBEREC DŮM KULTURY OLOMOUC REDUTA A MOZARTŮV SÁL OSTRAVA DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY, A.S OSTRAVA MULTIFUNKČNÍ AULA GONG, DOLNÍ VÍTKOVICE PARDUBICE SUKOVA SÍŇ PLZEŇ MĚŠŤANSKÁ BESEDA (KONCERTNÍ SÁL PLZEŇSKÉ FILHARMONIE) PRAHA DVOŘÁKOVA SÍŇ RUDOLFINUM PRAHA SMETANOVA SÍŇ OBECNÍ DŮM TEPLICE DŮM KULTURY ZLÍN KONGRESOVÉ CENTRUM SROVNÁNÍ A ZHODNOCENÍ ZÁVĚR POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE SEZNAM ILUSTRACÍ SEZNAM TABULEK SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK SEZNAM PŘÍLOH... 62

6 Předmluva Každý jistě byl někdy na koncertě - ať už to byl koncert symfonické hudby, výukový koncert ve škole nebo koncert rockové kapely. Ať už se jedná o jakoukoli z hudebních událostí, všechny se odehrávají na místě k tomu určeném všechno jsou to určité (stálé nebo k tomu účelu dočasně uzpůsobené) koncertní sály. V případě této práce vezmeme do úvahy koncertní sály a prostory pro koncerty symfonických a filharmonických orchestrů, tedy pro koncerty hudby vážné. A třeba se vám při návštěvě takové události mohlo stát, že jste se, sedíc v křesle ve třetí řadě, či na balkónu vlevo nahoře pozastavili a zauvažovali nad krásou, historií a ušlechtilostí prostor, které byly určené k provozování stejně tak krásné a ušlechtilé hudby. Anebo jen při televizních přenosech koncertů České filharmonie na člověka zapůsobí barevnost a zjevná náročnost organizace a přípravy takového sálu. V této práci se chceme v souvislosti s koncertními sály zajímat především o věci, které nejsou běžnému návštěvníkovi zjevné. Jaký je způsob pronájmu prostor pro koncertní účely externího symfonického tělesa? Jakými jinými způsoby je možné sál využít? Na koho se obrátit, na co pamatovat? Samozřejmě se žádné oblasti našeho soustředění nemohou zcela vymanit nutnosti alespoň stručně popsat historii, v níž byl koncertní sál vybudován. Bez správného pochopení těchto faktů není možné korektně určit např. dramaturgii koncertu, hudby, kterou chceme v daných prostorách interpretovat a ani vědět, co místní publikum očekává. Se správným pochopením můžeme k tomuto standardu přidat něco dalšího ať už jít více do hloubky směrem, na nějž je obecenstvo zvyklé, či přijít s něčím netradičním a novým. Dosavadní literatura zabývající se koncertními sály není nijak rozsáhlá. Kromě jedné české publikace s názvem Akustika hudebních prostorů v České republice vydané pražskou Akademií múzických umění není možné nalézt ucelené dílo zaměřené ryze na koncertní sály. I zmiňovaná publikace se zabývá pouze omezeným výčtem koncertních prostor, ale zahrnuje mimo koncertní sály i divadelní a sakrální prostory. O dalších koncertních síních ČR se samozřejmě lze dozvědět samostatně z informačních zdrojů měst, v nichž jsou, či z webových stránek (a jiných zdrojů) orchestrů, které v nich sídlí. Práce tedy do této oblasti vstupuje s vizí doplnění krátkého představení dalších vybraných koncertních sálů se zaměřením na možnosti jejich pronájmu, ceny a dalších smluvních náležitosti, na které je třeba pamatovat, chceme-li zorganizovat kulturní akci v tom kterém místě. 1

7 Úvod Tematika koncertních sálů je nesmírně široká. Dá se nahlížet z pohledu architektury, akustiky, historie, ekonomie a celé řady dalších. Pro nás jsou ovšem koncertní sály zajímavé aspektem možnosti pronájmu a propagace. Pro získání požadovaných informací se obrátíme na zaměstnance vybraných koncertních sálů a budeme se snažit dát dohromady veškeré náležitosti potřebné k úspěšné realizaci koncertu např. symfonického orchestru. Vzhledem k tomu, že v mnoha institucích nejsou podrobné údaje o pronájmech (ceníky, čistopisy smluv ad.) k dispozici online, ale pouze prostřednictvím poptávkových formulářů a osobní komunikace s konkrétními zaměstnanci koncertního sálu, je jedním z cílů této práce poskytnout všechny tyto materiály k osobnímu prostudování, a tak si při organizaci akce vytvořit představu finanční náročnosti produkce daleko dříve než při standardním postupu. Od informací zaměřených pouze lokálně na jednotlivé sály si můžeme klást otázky daleko širší, jako např.: Jaký typ smluv se uzavírá při pronájmu? Je možné pozorovat vztah mezi lokalitou koncertního sálu v rámci ČR a výší pronájmu? Je tedy v závislosti na tom možné vysledovat vztah mezi počtem koncertních sálů v tom kterém kraji a výší pronájmu ve vybraném sále té oblasti? Jaký je poměr mezi koncertními prostorami ve veřejnoprávním vlastnictví a těmi v soukromoprávním a je znatelný rozdíl v cenách pronájmů prostor a služeb? Liší se množství a typ nabízených služeb mezi těmi ve veřejnoprávním a soukromoprávním vlastnictví? Můžeme u moderních a nově zbudovaných koncertních síní sledovat rozdíl v ceně pronájmů vůči ostatním sledovaným prostorám a proč? Jsou pronájmy koncertních sálů dostupné i menším hudebním tělesům či k soukromým kulturním akcím, nebo se jedná o cenově nedostupná řešení? 2

8 1. Způsob vyhledání koncertních sálů pro bližší analýzu V této kapitole se budeme zabývat způsobem vyhledání koncertní sálů v České republice a selekcí stanoveného počtu sálů k dalšímu zkoumání. V konečném výběru dále zpracovávaných sálů se snažíme o rovnoměrné pokrytí všech oblastí České republiky, aby byly případné výsledky stanovené v kapitole cílů práce aplikovatelné v rozmezí celé ČR. Prvním a velmi důležitým krokem je vyhledání všech relevantních koncertních prostor pro srovnání a analýzu. Celkový seznam koncertní sálů, z nichž můžeme následně vybírat jejich konkrétní selekci k dalšímu zpracování, je možné získat na základě několika způsobů: jedním z nich je demografické rozdělení ČR vyhledání center. Rozdělení republiky podle krajů by v tomto případě mělo být dobrým vodítkem nalezení alespoň několika koncertních sálů v kulturních centrech každého kraje poskytne poměrně kvalitní celkový přehled. Dalším způsobem je vyhledání existujících symfonických orchestrů a filharmonických těles a sestavení seznamu koncertních sálů na základě jejich koncertního působení v té které oblasti. K tomu může být doplňujícím nástrojem i vyhledání významných hudebních festivalů v České republice. Podstatné je i uvedení sálů postavených v relativně nedávné době (zlínské Kongresové centrum, SONO Centrum Brno) nebo sálů, jejichž stavba je plánována. Je evidentní, že obstojného seznamu se nedá docílit využitím pouze jednoho z uvedených nástrojů, a proto je kombinace výsledků všech způsobů hledání nevyhnutelným a klíčovým řešením. Na tomto místě je důležité rozhodnout, zda budou do celkového seznamu zahrnuty i prostory divadelní, ve kterých, jako např. Filharmonie Brno hostující v Janáčkově divadle v rámci několika svých symfonických cyklů, mohou orchestry pořádat své koncerty. Na základě předběžného informování o této tematice ovšem od zahrnutí divadelních sálů do výběru upustíme. Pro naše účely organizace koncertu pro externí symfonický orchestr je téměř nemožné pronajmout divadelní sál. Koncerty v těchto prostorách jsou nejčastěji vázány na smlouvy s místním symfonickým orchestrem a jsou-li pořádány koncerty hostujícího souboru, je takto 3

9 učiněno stále v rámci zmíněných smluv. Důležité je i přihlédnout prakticky k celkové vytíženosti divadelních sálů. Pokud navíc sídlí v divadle několik souborů, je domluva koncertu prakticky nedosažitelná. V předběžném seznamu ovšem divadelní sály, v nichž koncerty probíhají, zahrnuty jsou. Kompletní seznam předběžně vyhledaných koncertních prostor na základě uvedených způsobů vyhledání je tedy následující: Karlovarský kraj Koncertní sál Antonína Dvořáka, Karlovy Vary Městské divadlo, Mariánské Lázně Výstavní a koncertní síň Klára, Cheb Plzeňský kraj Dům hudby, Plzeň Měšťanská beseda, Plzeň Ústecký kraj Dům kultury, Teplice Hradní sál, Litoměřice Středočeský kraj Divadlo Antonína Dvořáka, Příbram Aula základní školy, Neveklov Praha Atrium na Žižkově (Koncertní a výstavní síň), Praha 3 Betlémská kaple, Praha 1 Divadlo Archa, Praha 1 Komorní sál, Pálffyovský palác, Praha 1 Kongresové centrum Praha, Praha 4 Lichtenštejnský palác, Praha 1 Obecní dům, Praha 1 Palác Lucerna, Praha 1 Palác Žofín, Praha 1 Pražská křižovatka, Praha 1 Rudolfinum, Praha 1 Rudolfova galerie na Pražském hradě, Praha 1 Sál pražské konzervatoře, Praha 1 Stavovské divadlo, Praha 1 Studio 1 Českého rozhlasu, Praha 2 Španělská synagoga, Praha 1 Španělský sál na Pražském hradě, Praha 1 Jihočeský kraj Koncertní síň Otakara Jeremiáše, České Budějovice 4

10 Liberecký kraj Dům kultury, Liberec Divadlo, Železný Brod Kulturní dům, Střelnice Kulturní dům, Libštát Kraj Vysočina Zadní synagoga, Třebíč Gotická síň, Jihlava Královéhradecký kraj Masarykovo divadlo, Jičín Městská hudební síň, Hradec Králové Koncertní síň Petra Ebena, Hradec Králové Sál Filharmonie Hradec Králové, Hradec Králové Pardubický kraj Sukova síň Domu hudby, Pardubice Jihomoravský kraj Besední dům, Brno Wannieck Gallery, Brno Janáčkovo divadlo, Brno Sál Milosrdných bratří, Brno Sál Břetislava Bakaly, Brno SONO Centrum, Brno Olomoucký kraj Reduta a Mozartův sál, Olomouc Zlínský kraj Kongresové centrum, Zlín Euronics hala, Zlín Sněmovní sál, Kroměříž Kino, Kroměříž Moravskoslezský kraj Plynojem Gong, Ostrava Dům kultury Akord, Ostrava - Zábřeh Dům kultury města Ostravy, Ostrava Společenský sál, Ostrava Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava 5

11 2. Vybrané koncertní sály Je jasné, že každý sál má jiné unikátní přednosti a celá řada by si zasloužila bližší studium. Pro účely bakalářské práce se ovšem musíme omezit na bližší zpracování pouze 16 sálů: Brno Besední dům; Sál Milosrdných bratří; SONO Centrum České Budějovice Koncertní síň Otakara Jeremiáše Hradec Králové Sál Filharmonie Hradec Králové Karlovy Vary Lázně III, Koncertní síň A. Dvořáka Liberec Dům kultury Olomouc Reduta a Mozartův sál Ostrava Dům kultury; Multifunkční aula GONG Pardubice Sukova síň Plzeň Měšťanská beseda Praha Dvořákova síň (Rudolfinum); Smetanova síň (Obecní dům) Teplice Dům kultury Zlín Kongresové centrum Jejich výběr není nikterak překvapivý a práce se nesnaží čtenáře seznámit s koncertním sálem, o němž nikdy neslyšel nebo který je specifický a odlišný nějakým prvkem, který není ekonomického či jinak relevantního rázu. Značnou měrou jsou upřednostněny koncertní prostory, které jsou celorepublikově dobře známé, jež představují určitý pojem pro občany státu či dokonce jeden z cílů v kariérním růstu koncertních umělců. Z pohledu manažerství jsou vybrány sály, které splňují potřebná kritéria pro hostování symfonického orchestru, jako je to uvedeno v jednom z cílů této práce. Na schematické mapě v této kapitole názorně ukazujeme pokrytí a rozmístění vybraných koncertních sálů na celé ploše České republiky. V následujících podkapitolách jsou blíže zpracované informace týkající se historie, technických specifik a především náležitostí nutných ke splnění v případě pronájmu daných koncertních síní a doplňkových služeb. Veškeré informace byly získány na základě osobní komunikace s kompetentními zaměstnanci a zástupci koncertních sálů a jejich hostujících filharmonických orchestrů. 6

12 Obrázek č. 1: Vyznačené zpracovávané koncertní sály na mapě krajů ČR (vlastní úprava) Zdroj: Mapa České republiky: Mapa krajů ČR Mapa ČR, České republiky. [online]. [cit ]. Dostupné z: Z mapy je patrné, že v práci není zastoupen žádný koncertní sál v kraji Vysočina. Nepodařilo se nám totiž nalézt vhodný prostor ke zpracování, uvážíme-li, že známé koncertní prostory jsou pouze Zadní synagoga v Třebíči a Gotická síň v Jihlavě, která je svým charakterem vhodná ke koncertům komorní či sborové hudby a není koncipována pro koncerty symfonického orchestru. Středočeský kraj je zastoupen vybranými lokalitami v Praze. 7

13 2.1 Brno - Besední dům Obrázek č. 2: Besední dům (exteriér) Obrázek č. 3: Besední dům (interiér novorenesančního sálu) Zdroj: Klasická hudba pro každého, Filharmonie Brno: Besední dům, Filharmonie Brno. [online] [cit ]. Dostupné z: Komenského nám. 534/ Brno Již od 19. století byl velký společenský význam přikládán dvěma brněnským budovám Besednímu a Německému domu. Besední dům byl označován za střediště společenského života Čechů brněnských a Německý za dům německých rodin v Brně 1. Budova Besedního domu byla vystavěna v letech 1871 až 1873 na základě architektonického návrhu Theophila von Hansena. I když v průběhu let vystřídal nejrůznější funkce (dějiště hudebních, divadelních, vzdělávacích, politických a dalších akcí a událostí nebo dokonce sloužil i jako sídlo školy, redakce či restaurace), stal se Besední dům nejdříve působením Filharmonického spolku Beseda brněnská a v dnešní době Filharmonie Brno, která zde sídlí od roku 1957, hlavním brněnským centrem koncertů symfonické hudby a neopomenutelným koncertním sálem brněnské oblasti. V minulém století došlo ke dvěma událostem, které omezily fungování Besedního domu ke společenským potřebám. V letech 1953 až 1957 byla budova přidělena vojákům jako Oblastní dům armády. Od roku 1989 probíhala rozsáhlá, šest let trvající rekonstrukce, kterou zapříčinila narušená stabilita budovy kvůli pohyblivosti podloží, na němž je vystavěna. Budovu Besedního domu je možné pronajmout k uspořádání vlastního koncertu či jiné kulturní akce. Podle aktualizovaných informací, dostupných na webových stránkách Filharmonie Brno, je kromě koncertů a hudebních festivalů možné v prostorách novorenesančního sálu uspořádat také plesy, módní přehlídky, 1 ŠTĚDROŇ, Miloš; FRIMLOVÁ, Lea; GEIST, Zdeněk. Besední dům: Archit., společ., kultura; Ed. /. 1. vyd. Brno: Státní filharmonie, 1995, s. 15. ISBN

14 konference, firemní setkání či svatební hostiny. K dispozici jsou ovšem i další části budovy, vhodné především ke zkouškám sboru nebo komorního orchestru a také ke koncertům uvedených hudebních těles. Např. zásálí, foyer, salónek ředitele nebo hlaholna. Celková kapacita Besedního domu je 550 míst. Při organizaci akce je pak k dispozici 480 židlí a 85 stolů, dále praktikábly, sborové stupně, notové pulty, mikrofony apod. Pódium je dokonce možné dále rozšířit do hloubky. Kapacita jednotlivých prostor vzhledem ke konané akci je potom následující: Prostory Koncerty, konference, semináře Divadelní Školní Novorenesanční sál Salónek Hlaholna Plesy a společenské akce Prostory Stolové Rautové Novorenesanční sál taneční parket 240 Salónek Zásálí Foyer Galerie + balkony Tabulka č. 1: Kapacita prostor Besedního domu (vlastní zpracování) Zdroj: Klasická hudba pro každého, Filharmonie Brno: Pronájem, Filharmonie Brno. [online] [cit ]. Dostupné z: Ceník jednotlivých položek je tento: Položka Koncertní sál - koncertní uspořádání Koncertní sál - stolové usporádání Koncertní sál - příprava, likvidace, zkouška Komerční akce Příspěvkové organizace Nadace a umělecké školy 7 000,- Kč 5 000,- Kč 3 000,- Kč 9 000,- Kč 7 000,- Kč 5 000,- Kč 2 000,- Kč 2 000,- Kč 2 000,- Kč Foyer - akce 4 000,- Kč 2 500,- Kč 1 500,- Kč Foyer - příprava, likvidace 1 000,- Kč 1 000,- Kč 1 000,- Kč Zásálí 3 000,- Kč 2 000,- Kč 1 000,- Kč Salónek ředitele 2 000,- Kč 1 500,- Kč 1 000,- Kč Hlaholna 3 500,- Kč 2 500,- Kč 1 500,- Kč Šatny a ostatní místnosti 350,- Kč 350,- Kč 350,- Kč Tabulka č. 2: Ceník pronájmu prostor Besedního domu (vlastní zpracování) Zdroj: Klasická hudba pro každého, Filharmonie Brno: Ceník pronájmu, Filharmonie Brno. [online]. 2009, [cit ]. Dostupné z: 9

15 Položka Komerční akce Příspěvkové organizace Nadace a umělecké školy Pronájem sborových stupňů 2 000,- Kč/akce 2 000,- Kč/akce 1 000,- Kč/akce Pronájem klavíru Steinway, výrobní č ,- Kč/akce 3 000,- Kč/akce 3 000,- Kč/akce Pronájem klavíru Steinway, výrobní č ,- Kč/akce 8 000,- Kč/akce 8 000,- Kč/akce Nahrávací studio 5 000,- Kč/půlden 5 000,- Kč/půlden 5 000,- Kč/půlden Podium (podiová deska 1x2 m), maximálně 154 m2 od 200,- Kč/den od 200,- Kč/den od 200,- Kč/den Tabulka č. 3: Ceník pronájmu doplňkových služeb Besedního domu (vlastní zpracování) Zdroj: Klasická hudba pro každého, Filharmonie Brno: Ceník pronájmu, Filharmonie Brno. [online]. 2009, [cit ]. Dostupné z: Uvedený ceník je platný od 1. února 2014 a ceny jsou za hodinový pronájem, pokud není uvedeno jinak a nezahrnují DPH. Cena se dá domluvit i smluvně v případě dlouhodobých nebo opakovaných pronájmů. Vlastníkem Besedního domu je město Brno, Filharmonie je pouze uživatelem budovy. Zájemce o pronájem Besedního domu se musí se svým požadavkem obrátit na referentku majetkové správy Lucii Fišlovou. Jednání o pronájmu probíhají obyčejně několik měsíců až rok dopředu z důvodu vysokého vytížení prostor Filharmonií Brno a dalšími nájemci. Čistopis smlouvy je k dispozici k nahlédnutí v přílohovém aparátu práce. 2 Na starost zůstává nájemci veškerá propagace akce, Besední dům v ní nijak neparticipuje. Je ovšem možné využít možnosti tisku vstupenek a jejich prodej v předprodeji Filharmonie Brno toto zajišťuje marketingové oddělení. Kromě prostor lze pronajmout např. nahrávací studio, klavíry, pódiové desky apod., jako je to uvedeno ve stručném ceníku dříve v textu. V ceně pronájmu budovy jsou také služby sálového technika, pořadatelek a šatnářek. 2 Příloha č. 1: Smlouva o pronájmu prostor Besedního domu v Brně. 10

16 2.2 Brno Sál Milosrdných bratří Obrázek č. 4: Sál Milosrdných bratří (exteriér) Obrázek č. 5: Sál Milosrdných bratří (interiér Velkého sálu) Zdroj: Sál Milosrdných bratří: Koncertní sál Brno - Sál Milosrdných bratří. [online] [cit ]. Dostupné z: Vídeňská Brno Sál Milosrdných bratří, neboli Konvent zastupuje svoji koncertní funkci teprve relativně krátkou dobu. Od svého vzniku v roce 1753 v rámci mužského kláštera zde fungovala nemocnice a ve 20. století krátce domov důchodců. Původní architektonické zpracování vytvořil významný brněnský stavitel František Antonín Grimm. Toto je řečeno pouze v krátkosti, avšak ve všech formách fungování prostor nynějšího koncertního sálu převažoval provoz humanitární. Pro koncertní účely byl sál slavnostně otevřen pro veřejnost až v roce 2006 po několikaleté rekonstrukci založené na myšlence obnovit původní prostou krásu sálu a upravit sál pro vytvoření reprezentativních prostor. Byly odstraněny všechny nevhodné úpravy, opraveny poškozené části výzdoby a zajištěna statika. Sál byl rozdělen na dvě části: koncertní část a foyer. Prostory pod sálem, původně využívané jako zázemí nemocnice, byly přeměněny ve vstupní halu. 3 Úpravy uvedených místností byly s důrazem na kombinaci historických i moderních prvků provedeny brněnským architektem Alešem Burianem. K pronájmu jsou tak k dispozici tyto prostory: Velký sál 28 metrů dlouhý a po osmi metrech vysoký a široký sál disponuje vyvýšeným pódiem, na němž je možné provádět koncerty i středně velkých hudebních instrumentálních ensemblů či sborů. Zdůrazňovaná je při mnoha 3 Sál Milosrdných bratří: Historie sálu - Sál Milosrdných bratří. [online] [cit ]. Dostupné z: 11

17 příležitostech jedinečná akustika sálu, která patří k nejlepším v Brně. Přes speciálně navržené osvětlení sálu až po moderně řešenou vzduchotechniku nabízí sál pro koncertní účely špičkové koncertní křídlo Petrof M II, ozvučení, data-projektor a projekční plátno, židle, stoly a prostor pro 250 posluchačů (z toho 43 míst se nachází na galerii umístěné v zadní části sálu). Svými akustickými vlastnostmi a architektonickou vizuální čistotou je sál Konventu Milosrdných bratří často vyhledávanou prostorou pro nahrávání hudebních nosičů či audiovizuálních děl. Neopomenutelné je i zázemí pro účinkující samostatná místnost (včetně toalet a sprchy) s možností využití odděleného vstupu z exteriéru a sálu. Foyer předsálí slouží především k odpočinku během přestávek, ale svoje velké využití najde i u příležitostí výstav či malých komorních koncertů, jež by svou návštěvností nezaplnily hlavní sál. Kapacita foyer je dle charakteru akce až 50 osob. Vstupní hala pochopitelně hlavním účelem vstupní haly je poskytnutí šatny a sociálního zařízení pro hosty, ovšem svojí komorní atmosférou, která často evokuje představu vinného sklepa, může sloužit k uspořádání rautů a opět možných hudebních interpretací komorních ensemblů. Podle informací dostupných na webových stránkách koncertního sálu je možné pronajmout i atrium a zahradu pro venkovní akce nejrůznějších typů. Pro naše účely ovšem tyto nebudeme zkoumat, protože v nabídce není zahrnuta hudební produkce. Je možné uskutečnit nezávaznou prohlídku všech nabízených prostor a utvořit si tak realistickou představu na vlastní oči. Parametry a schematické nákresy sálu a foyer jsou k dispozici k nahlédnutí v přílohovém aparátu. 4 Je třeba říci, že se při rekonstrukci pamatovalo i na hosty na vozíčku a sál nabízí kompletní bezbariérový přístup. Samotný postup na pronájem sálu probíhá ve třech krocích (vše je přehledně popsáno na webových stránkách instituce): nejprve je třeba skrze poskytnutý formulář dohodnout volný termín pořádané akce. V tomto formuláři se vyplní údaje jako termín akce, čas potřebný na celý pronájem, typ akce (koncert, prezentace, konference, firemní akce, svatební hostina, ) a samozřejmě všechny podstatné kontaktní údaje. V případě potvrzení termínu správcem sálu dojde k vyplnění 4 Příloha č. 2: Parametry a schematické nákresy sálu a foyer Sálu Milosrdných bratří v Brně. 12

18 závazného objednávkového formuláře dle typu akce. Pro náš zájem zvolíme formulář pro pořádání koncertu. Na tomto nalezneme k vyplnění krom dříve zmíněných údajů také dotazy na oficiální začátek akce, název akce, zda si přejeme pronajmout klavír, ozvučení či video-techniku, zda využijeme praktikáble a pro kolik osob, možnost vyplnit požadavky na uspořádání pódia, zda bude přestávka během vystoupení, chceme-li poskytnout občerstvení pro hosty během přestávky a další možné požadavky. Třetím a posledním krokem k úspěšnému pronajmutí prostor je uzavření smlouvy na základě zadaných údajů. Poté dochází k platbě zálohy, popř. kauce. K fakturaci samotné dojde až po uplynutí akce dle skutečného stavu. Platba faktury je řešena převodem. Pro představu cen pronájmu uvádíme jejich výběr z celkového ceníku služeb a pronájmů. Ten je v originální formě dostupný k nahlédnutí v přílohovém aparátu práce. 5 Položka Cena bez DPH Cena včetně DPH (21%) Pronájem všech prostor Akce města, umělecké školy, benefice 1 404,96 Kč/hod 1 700,- Kč/hod Koncerty pro veřejnost 1 666,60 Kč/hod 2 000,- Kč/hod Firemní akce, rauty 2 499,90 Kč/hod 3 000,- Kč/hod Konference, školení, semináře, 1 666,60 Kč/hod 2 000,- Kč/hod Natáčení, focení pro komerční účely 1 666,60 Kč/hod 2 000,- Kč/hod Doplňky Pronájem baru 416,65 Kč/akce 500,- Kč/akce Technika pro ozvučení sálu (mluvené slovo, 833,- Kč/akce 1 000,- Kč/akce reprodukovaná hudba) Data projektor + projekční plátno 583,31 Kč/den 700,- Kč/den Mistrovský klavír Petrof M II 1 666,60 Kč/akce 2 000,- Kč/akce Ladění klavíru 249,99 Kč 300,- Kč Tabulka č. 4: Výběr z ceníku pronájmu prostor Sálu Milosrdných bratří v Brně (vlastní zpracování) Zdroj: Sál Milosrdných bratří: Ceník - Sál Milosrdných bratří. [online] [cit ]. Dostupné z: 5 Příloha č. 3: Ceník pronájmu prostor a služeb Sálu Milosrdných bratří v Brně. 13

19 Položka Cena bez DPH Cena včetně DPH (21%) Úpravy sálu a služby Uspořádání židlí na přání 8,33 Kč/ks 10,- Kč/ks (max. 500,- Kč) Vyklizení sálu (odstranění židlí) 16,67 Kč/ks 20,- Kč/ks (max ,- Kč) Zatemnění sálu 833,- Kč 1 000,- Kč Koncertní a pořadatelské služby 124,99 Kč/hod/os 150,- Kč/hod/os Asistenční služby, technická výpomoc 124,99 Kč/hod/os 150,- Kč/hod/os Tabulka č. 5: Výběr z ceníku pronájmu doplňkových služeb Sálu Milosrdných bratří v Brně (vlastní zpracování) Zdroj: Sál Milosrdných bratří: Ceník - Sál Milosrdných bratří. [online] [cit ]. Dostupné z: 14

20 2.3 Brno SONO Centrum Obrázek č. 6: SONO Centrum Brno (vizualizace exteriéru) Obrázek č. 7: SONO Centrum Brno (vizualizace interiéru koncertního sálu) Zdroj: SONO Centrum. ŠTĚPÁNEK, Přemysl. PR STAGE S.R.O. [online]. [cit ]. Dostupné z: Veveří 2832/ Brno Nově vznikající budova SONO Centra na Veveří, která je architektonickým dílem Františka Šmédka, je jedním z nových moderních sálů, jimiž se v práci zabýváme. Na rozdíl od zlínského Kongresového centra či multifunkční auly GONG v Dolních Vítkovicích SONO Centrum v Brně teprve čeká na oficiální uvedení do kulturního provozu. Oficiální termín otevření je ohlášen na 26. dubna Samotná budova zřízená firmou SONO Records představuje multifunkční klubový prostor s přilehlou restaurací a hotelem. Relevantně s touto prací je třeba uvést, že hlavní sál SONO Centra je koncipován pro možnost co nejširšího multižánrového uplatnění a je zcela vhodný i k provozování symfonických koncertů a případnému nahrávání, ke kterému má být nová budova disponována jak akusticky, tak i nadstandardní technickou výbavou. Mimo hudební produkce všech žánrů je počítáno s divadelními a filmovými představeními, tanečními párty, kongresy, festivaly a dalšími kulturními a společenskými událostmi, pro něž má být vždy možné prostory adekvátně upravit. Sál, s jedinečnou možností živého nahrávání, má tři podlaží se dvěma velkými balkóny a čtyřmi bary, velkorysé pódium i pro ty největší skupiny a orchestry, taneční parket, funkční vzduchotechniku a více než dostatečně prostorné a patřičně vybavené zázemí pro účinkující. Při tom všem si však zachovává velikost klubu, takže exkluzivní blízkost vystupujících je zaručena. Důležitou součástí 15

21 technického vybavení je PA systém značky L-Acoustics, zvukový mixážní pult NEVE, nebo klavír značky Steinway. 6 Kapacita sálu je 700 míst na sezení nebo 1200 míst na stání (přízemí a dvě úrovně balkónů). Protože se jedná o zcela novou budovu, je nutné poznamenat, že finální či jakkoli reálné ceny pronájmů a dalších nutných informací jsou zatím ve vývoji. Jediná dostupná informace, poskytnutá dramaturgem SONO Centra Danem Giačem, je, že pronájem prostor na akci včetně času na zkoušky činí ,- Kč. Jak je ale uvedeno s největší pravděpodobností se ceny pronájmů změní a upřesní po datu oficiálního otevření prostor veřejnosti. V současném momentě, je již v prostorách koncertního sálu naplánována celá řada koncertů populárních žánrů (od jazzu po rock/pop), avšak koncert klasické hudby není v nabídce zatím zastoupen. Nabízí se otázka k zamyšlení, zda může SONO Centrum jaksi zastoupit nový koncertní sál, o jehož stavbě na Husově ulici se již dlouhá léta hovoří, či půjde svojí vlastní cestou a koncertní nabídku symfonické hudby v Besedním domě a Janáčkově divadle nijak nedoplní nebo nenaruší. Myšlenku využití sálu pro koncerty brněnské Filharmonie podporuje též rozhovor s dramaturgem Giačem, kde zmiňuje, že by stál o realizaci festivalu Expozice nové hudby v prostorách SONO Centra. 7 6 Presskit SONO Centrum, únor Zdroj: SONO CENTRUM Brno. [online] [cit ]. Dostupné z: 7 Brno - město hudby: Sonocentrum: z klubu se musí stát fenomén. [online] [cit ]. Dostupné z: 16

Janáčkův máj z hlediska marketingu

Janáčkův máj z hlediska marketingu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Janáčkův máj z hlediska marketingu Bakalářská práce Autor práce:

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007. Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29.

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007. Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29. Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007 Název: Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29 Jméno a příjmení autora : Zdeněk Závodný Rok : 2007 1 Obsah : 1. Úvod

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Základy divadelní činnosti

Základy divadelní činnosti Základy divadelní činnosti Mgr. Bedřich Gregorini Mgr. Jindřich Gregorini doc. JUDr. Jiří Srstka 1 O B S A H Úvod...3 1. KAPITOLA: Právnické osoby provozující divadelní činnost...5 2. KAPITOLA: Organizační

Více

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra společenských věd Petr Valenta Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Černošek Finance Vedoucí práce:

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU

NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství Marketing activities of a selected company in hospitality industry Nikola Votánková

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta MgA. BcA. Petra Vodičková ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL Disertační práce Vedoucí práce: JUDr. Lenka Valová Brno 2014

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA KVĚTEN 2008 Českobratrská ulice byla předána řidičům Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy ulici Českobratrské.

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více