Významné koncertní sály České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Významné koncertní sály České republiky"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra Hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Významné koncertní sály České republiky Cenová politika pronájmu sálů Bakalářská práce Autor práce: Zdeněk Šimek, DiS. Vedoucí práce: doc. MgA. Mgr. Monika Holá, Ph.D. Oponent práce: odb. as. Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D. Brno 2014

2 Bibliografický záznam ŠIMEK, Zdeněk. Významné koncertní sály České republiky: Cenová politika pronájmu sálů [Significant Concert Halls of the Czech Republic: The Price Policy of Ranting the Concert Halls]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství, s. 62. Vedoucí bakalářské práce doc. MgA. Mgr. Monika Holá, Ph.D. Anotace Diplomová práce Významné koncertní sály České republiky pojednává o možnostech pronájmu prostor a služeb vybraných koncertních sálů a kulturních multifunkčních zařízení na území celé České republiky, zabývá se srovnáním získaných informací a možným uplatněním těchto informací v praxi. Annotation Diploma thesis Significant Concert Halls of the Czech Republic deals with issues of rental options of spaces and services of the selected concert halls and cultural multifunctional buildings on the territory of the Czech Republic, deals with a comparison of the obtained information and the possible application of this information in practice. Klíčová slova Koncertní sál, pronájem, cena, propagace, smlouvy, historie koncertních sálů Keywords Concert hall, rental, price, promotion, contracts, history of concert halls

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně s použitím uvedených informačních zdrojů. V Brně, dne Zdeněk Šimek

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucí práce za rady, konzultace a podporu, pedagogům hlavního oboru, zaměstnancům koncertních sálů, kteří mi ochotně poskytli potřebné informace a své sestře Daně Šimkové.

5 Obsah PŘEDMLUVA... 1 ÚVOD ZPŮSOB VYHLEDÁNÍ KONCERTNÍCH SÁLŮ PRO BLIŽŠÍ ANALÝZU VYBRANÉ KONCERTNÍ SÁLY BRNO - BESEDNÍ DŮM BRNO SÁL MILOSRDNÝCH BRATŘÍ BRNO SONO CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE KONCERTNÍ SÍŇ OTAKARA JEREMIÁŠE HRADEC KRÁLOVÉ SÁL FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ KARLOVY VARY LÁZNĚ III, KONCERTNÍ SÍŇ A. DVOŘÁKA LIBEREC DŮM KULTURY OLOMOUC REDUTA A MOZARTŮV SÁL OSTRAVA DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY, A.S OSTRAVA MULTIFUNKČNÍ AULA GONG, DOLNÍ VÍTKOVICE PARDUBICE SUKOVA SÍŇ PLZEŇ MĚŠŤANSKÁ BESEDA (KONCERTNÍ SÁL PLZEŇSKÉ FILHARMONIE) PRAHA DVOŘÁKOVA SÍŇ RUDOLFINUM PRAHA SMETANOVA SÍŇ OBECNÍ DŮM TEPLICE DŮM KULTURY ZLÍN KONGRESOVÉ CENTRUM SROVNÁNÍ A ZHODNOCENÍ ZÁVĚR POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE SEZNAM ILUSTRACÍ SEZNAM TABULEK SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK SEZNAM PŘÍLOH... 62

6 Předmluva Každý jistě byl někdy na koncertě - ať už to byl koncert symfonické hudby, výukový koncert ve škole nebo koncert rockové kapely. Ať už se jedná o jakoukoli z hudebních událostí, všechny se odehrávají na místě k tomu určeném všechno jsou to určité (stálé nebo k tomu účelu dočasně uzpůsobené) koncertní sály. V případě této práce vezmeme do úvahy koncertní sály a prostory pro koncerty symfonických a filharmonických orchestrů, tedy pro koncerty hudby vážné. A třeba se vám při návštěvě takové události mohlo stát, že jste se, sedíc v křesle ve třetí řadě, či na balkónu vlevo nahoře pozastavili a zauvažovali nad krásou, historií a ušlechtilostí prostor, které byly určené k provozování stejně tak krásné a ušlechtilé hudby. Anebo jen při televizních přenosech koncertů České filharmonie na člověka zapůsobí barevnost a zjevná náročnost organizace a přípravy takového sálu. V této práci se chceme v souvislosti s koncertními sály zajímat především o věci, které nejsou běžnému návštěvníkovi zjevné. Jaký je způsob pronájmu prostor pro koncertní účely externího symfonického tělesa? Jakými jinými způsoby je možné sál využít? Na koho se obrátit, na co pamatovat? Samozřejmě se žádné oblasti našeho soustředění nemohou zcela vymanit nutnosti alespoň stručně popsat historii, v níž byl koncertní sál vybudován. Bez správného pochopení těchto faktů není možné korektně určit např. dramaturgii koncertu, hudby, kterou chceme v daných prostorách interpretovat a ani vědět, co místní publikum očekává. Se správným pochopením můžeme k tomuto standardu přidat něco dalšího ať už jít více do hloubky směrem, na nějž je obecenstvo zvyklé, či přijít s něčím netradičním a novým. Dosavadní literatura zabývající se koncertními sály není nijak rozsáhlá. Kromě jedné české publikace s názvem Akustika hudebních prostorů v České republice vydané pražskou Akademií múzických umění není možné nalézt ucelené dílo zaměřené ryze na koncertní sály. I zmiňovaná publikace se zabývá pouze omezeným výčtem koncertních prostor, ale zahrnuje mimo koncertní sály i divadelní a sakrální prostory. O dalších koncertních síních ČR se samozřejmě lze dozvědět samostatně z informačních zdrojů měst, v nichž jsou, či z webových stránek (a jiných zdrojů) orchestrů, které v nich sídlí. Práce tedy do této oblasti vstupuje s vizí doplnění krátkého představení dalších vybraných koncertních sálů se zaměřením na možnosti jejich pronájmu, ceny a dalších smluvních náležitosti, na které je třeba pamatovat, chceme-li zorganizovat kulturní akci v tom kterém místě. 1

7 Úvod Tematika koncertních sálů je nesmírně široká. Dá se nahlížet z pohledu architektury, akustiky, historie, ekonomie a celé řady dalších. Pro nás jsou ovšem koncertní sály zajímavé aspektem možnosti pronájmu a propagace. Pro získání požadovaných informací se obrátíme na zaměstnance vybraných koncertních sálů a budeme se snažit dát dohromady veškeré náležitosti potřebné k úspěšné realizaci koncertu např. symfonického orchestru. Vzhledem k tomu, že v mnoha institucích nejsou podrobné údaje o pronájmech (ceníky, čistopisy smluv ad.) k dispozici online, ale pouze prostřednictvím poptávkových formulářů a osobní komunikace s konkrétními zaměstnanci koncertního sálu, je jedním z cílů této práce poskytnout všechny tyto materiály k osobnímu prostudování, a tak si při organizaci akce vytvořit představu finanční náročnosti produkce daleko dříve než při standardním postupu. Od informací zaměřených pouze lokálně na jednotlivé sály si můžeme klást otázky daleko širší, jako např.: Jaký typ smluv se uzavírá při pronájmu? Je možné pozorovat vztah mezi lokalitou koncertního sálu v rámci ČR a výší pronájmu? Je tedy v závislosti na tom možné vysledovat vztah mezi počtem koncertních sálů v tom kterém kraji a výší pronájmu ve vybraném sále té oblasti? Jaký je poměr mezi koncertními prostorami ve veřejnoprávním vlastnictví a těmi v soukromoprávním a je znatelný rozdíl v cenách pronájmů prostor a služeb? Liší se množství a typ nabízených služeb mezi těmi ve veřejnoprávním a soukromoprávním vlastnictví? Můžeme u moderních a nově zbudovaných koncertních síní sledovat rozdíl v ceně pronájmů vůči ostatním sledovaným prostorám a proč? Jsou pronájmy koncertních sálů dostupné i menším hudebním tělesům či k soukromým kulturním akcím, nebo se jedná o cenově nedostupná řešení? 2

8 1. Způsob vyhledání koncertních sálů pro bližší analýzu V této kapitole se budeme zabývat způsobem vyhledání koncertní sálů v České republice a selekcí stanoveného počtu sálů k dalšímu zkoumání. V konečném výběru dále zpracovávaných sálů se snažíme o rovnoměrné pokrytí všech oblastí České republiky, aby byly případné výsledky stanovené v kapitole cílů práce aplikovatelné v rozmezí celé ČR. Prvním a velmi důležitým krokem je vyhledání všech relevantních koncertních prostor pro srovnání a analýzu. Celkový seznam koncertní sálů, z nichž můžeme následně vybírat jejich konkrétní selekci k dalšímu zpracování, je možné získat na základě několika způsobů: jedním z nich je demografické rozdělení ČR vyhledání center. Rozdělení republiky podle krajů by v tomto případě mělo být dobrým vodítkem nalezení alespoň několika koncertních sálů v kulturních centrech každého kraje poskytne poměrně kvalitní celkový přehled. Dalším způsobem je vyhledání existujících symfonických orchestrů a filharmonických těles a sestavení seznamu koncertních sálů na základě jejich koncertního působení v té které oblasti. K tomu může být doplňujícím nástrojem i vyhledání významných hudebních festivalů v České republice. Podstatné je i uvedení sálů postavených v relativně nedávné době (zlínské Kongresové centrum, SONO Centrum Brno) nebo sálů, jejichž stavba je plánována. Je evidentní, že obstojného seznamu se nedá docílit využitím pouze jednoho z uvedených nástrojů, a proto je kombinace výsledků všech způsobů hledání nevyhnutelným a klíčovým řešením. Na tomto místě je důležité rozhodnout, zda budou do celkového seznamu zahrnuty i prostory divadelní, ve kterých, jako např. Filharmonie Brno hostující v Janáčkově divadle v rámci několika svých symfonických cyklů, mohou orchestry pořádat své koncerty. Na základě předběžného informování o této tematice ovšem od zahrnutí divadelních sálů do výběru upustíme. Pro naše účely organizace koncertu pro externí symfonický orchestr je téměř nemožné pronajmout divadelní sál. Koncerty v těchto prostorách jsou nejčastěji vázány na smlouvy s místním symfonickým orchestrem a jsou-li pořádány koncerty hostujícího souboru, je takto 3

9 učiněno stále v rámci zmíněných smluv. Důležité je i přihlédnout prakticky k celkové vytíženosti divadelních sálů. Pokud navíc sídlí v divadle několik souborů, je domluva koncertu prakticky nedosažitelná. V předběžném seznamu ovšem divadelní sály, v nichž koncerty probíhají, zahrnuty jsou. Kompletní seznam předběžně vyhledaných koncertních prostor na základě uvedených způsobů vyhledání je tedy následující: Karlovarský kraj Koncertní sál Antonína Dvořáka, Karlovy Vary Městské divadlo, Mariánské Lázně Výstavní a koncertní síň Klára, Cheb Plzeňský kraj Dům hudby, Plzeň Měšťanská beseda, Plzeň Ústecký kraj Dům kultury, Teplice Hradní sál, Litoměřice Středočeský kraj Divadlo Antonína Dvořáka, Příbram Aula základní školy, Neveklov Praha Atrium na Žižkově (Koncertní a výstavní síň), Praha 3 Betlémská kaple, Praha 1 Divadlo Archa, Praha 1 Komorní sál, Pálffyovský palác, Praha 1 Kongresové centrum Praha, Praha 4 Lichtenštejnský palác, Praha 1 Obecní dům, Praha 1 Palác Lucerna, Praha 1 Palác Žofín, Praha 1 Pražská křižovatka, Praha 1 Rudolfinum, Praha 1 Rudolfova galerie na Pražském hradě, Praha 1 Sál pražské konzervatoře, Praha 1 Stavovské divadlo, Praha 1 Studio 1 Českého rozhlasu, Praha 2 Španělská synagoga, Praha 1 Španělský sál na Pražském hradě, Praha 1 Jihočeský kraj Koncertní síň Otakara Jeremiáše, České Budějovice 4

10 Liberecký kraj Dům kultury, Liberec Divadlo, Železný Brod Kulturní dům, Střelnice Kulturní dům, Libštát Kraj Vysočina Zadní synagoga, Třebíč Gotická síň, Jihlava Královéhradecký kraj Masarykovo divadlo, Jičín Městská hudební síň, Hradec Králové Koncertní síň Petra Ebena, Hradec Králové Sál Filharmonie Hradec Králové, Hradec Králové Pardubický kraj Sukova síň Domu hudby, Pardubice Jihomoravský kraj Besední dům, Brno Wannieck Gallery, Brno Janáčkovo divadlo, Brno Sál Milosrdných bratří, Brno Sál Břetislava Bakaly, Brno SONO Centrum, Brno Olomoucký kraj Reduta a Mozartův sál, Olomouc Zlínský kraj Kongresové centrum, Zlín Euronics hala, Zlín Sněmovní sál, Kroměříž Kino, Kroměříž Moravskoslezský kraj Plynojem Gong, Ostrava Dům kultury Akord, Ostrava - Zábřeh Dům kultury města Ostravy, Ostrava Společenský sál, Ostrava Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava 5

11 2. Vybrané koncertní sály Je jasné, že každý sál má jiné unikátní přednosti a celá řada by si zasloužila bližší studium. Pro účely bakalářské práce se ovšem musíme omezit na bližší zpracování pouze 16 sálů: Brno Besední dům; Sál Milosrdných bratří; SONO Centrum České Budějovice Koncertní síň Otakara Jeremiáše Hradec Králové Sál Filharmonie Hradec Králové Karlovy Vary Lázně III, Koncertní síň A. Dvořáka Liberec Dům kultury Olomouc Reduta a Mozartův sál Ostrava Dům kultury; Multifunkční aula GONG Pardubice Sukova síň Plzeň Měšťanská beseda Praha Dvořákova síň (Rudolfinum); Smetanova síň (Obecní dům) Teplice Dům kultury Zlín Kongresové centrum Jejich výběr není nikterak překvapivý a práce se nesnaží čtenáře seznámit s koncertním sálem, o němž nikdy neslyšel nebo který je specifický a odlišný nějakým prvkem, který není ekonomického či jinak relevantního rázu. Značnou měrou jsou upřednostněny koncertní prostory, které jsou celorepublikově dobře známé, jež představují určitý pojem pro občany státu či dokonce jeden z cílů v kariérním růstu koncertních umělců. Z pohledu manažerství jsou vybrány sály, které splňují potřebná kritéria pro hostování symfonického orchestru, jako je to uvedeno v jednom z cílů této práce. Na schematické mapě v této kapitole názorně ukazujeme pokrytí a rozmístění vybraných koncertních sálů na celé ploše České republiky. V následujících podkapitolách jsou blíže zpracované informace týkající se historie, technických specifik a především náležitostí nutných ke splnění v případě pronájmu daných koncertních síní a doplňkových služeb. Veškeré informace byly získány na základě osobní komunikace s kompetentními zaměstnanci a zástupci koncertních sálů a jejich hostujících filharmonických orchestrů. 6

12 Obrázek č. 1: Vyznačené zpracovávané koncertní sály na mapě krajů ČR (vlastní úprava) Zdroj: Mapa České republiky: Mapa krajů ČR Mapa ČR, České republiky. [online]. [cit ]. Dostupné z: Z mapy je patrné, že v práci není zastoupen žádný koncertní sál v kraji Vysočina. Nepodařilo se nám totiž nalézt vhodný prostor ke zpracování, uvážíme-li, že známé koncertní prostory jsou pouze Zadní synagoga v Třebíči a Gotická síň v Jihlavě, která je svým charakterem vhodná ke koncertům komorní či sborové hudby a není koncipována pro koncerty symfonického orchestru. Středočeský kraj je zastoupen vybranými lokalitami v Praze. 7

13 2.1 Brno - Besední dům Obrázek č. 2: Besední dům (exteriér) Obrázek č. 3: Besední dům (interiér novorenesančního sálu) Zdroj: Klasická hudba pro každého, Filharmonie Brno: Besední dům, Filharmonie Brno. [online] [cit ]. Dostupné z: Komenského nám. 534/ Brno Již od 19. století byl velký společenský význam přikládán dvěma brněnským budovám Besednímu a Německému domu. Besední dům byl označován za střediště společenského života Čechů brněnských a Německý za dům německých rodin v Brně 1. Budova Besedního domu byla vystavěna v letech 1871 až 1873 na základě architektonického návrhu Theophila von Hansena. I když v průběhu let vystřídal nejrůznější funkce (dějiště hudebních, divadelních, vzdělávacích, politických a dalších akcí a událostí nebo dokonce sloužil i jako sídlo školy, redakce či restaurace), stal se Besední dům nejdříve působením Filharmonického spolku Beseda brněnská a v dnešní době Filharmonie Brno, která zde sídlí od roku 1957, hlavním brněnským centrem koncertů symfonické hudby a neopomenutelným koncertním sálem brněnské oblasti. V minulém století došlo ke dvěma událostem, které omezily fungování Besedního domu ke společenským potřebám. V letech 1953 až 1957 byla budova přidělena vojákům jako Oblastní dům armády. Od roku 1989 probíhala rozsáhlá, šest let trvající rekonstrukce, kterou zapříčinila narušená stabilita budovy kvůli pohyblivosti podloží, na němž je vystavěna. Budovu Besedního domu je možné pronajmout k uspořádání vlastního koncertu či jiné kulturní akce. Podle aktualizovaných informací, dostupných na webových stránkách Filharmonie Brno, je kromě koncertů a hudebních festivalů možné v prostorách novorenesančního sálu uspořádat také plesy, módní přehlídky, 1 ŠTĚDROŇ, Miloš; FRIMLOVÁ, Lea; GEIST, Zdeněk. Besední dům: Archit., společ., kultura; Ed. /. 1. vyd. Brno: Státní filharmonie, 1995, s. 15. ISBN

14 konference, firemní setkání či svatební hostiny. K dispozici jsou ovšem i další části budovy, vhodné především ke zkouškám sboru nebo komorního orchestru a také ke koncertům uvedených hudebních těles. Např. zásálí, foyer, salónek ředitele nebo hlaholna. Celková kapacita Besedního domu je 550 míst. Při organizaci akce je pak k dispozici 480 židlí a 85 stolů, dále praktikábly, sborové stupně, notové pulty, mikrofony apod. Pódium je dokonce možné dále rozšířit do hloubky. Kapacita jednotlivých prostor vzhledem ke konané akci je potom následující: Prostory Koncerty, konference, semináře Divadelní Školní Novorenesanční sál Salónek Hlaholna Plesy a společenské akce Prostory Stolové Rautové Novorenesanční sál taneční parket 240 Salónek Zásálí Foyer Galerie + balkony Tabulka č. 1: Kapacita prostor Besedního domu (vlastní zpracování) Zdroj: Klasická hudba pro každého, Filharmonie Brno: Pronájem, Filharmonie Brno. [online] [cit ]. Dostupné z: Ceník jednotlivých položek je tento: Položka Koncertní sál - koncertní uspořádání Koncertní sál - stolové usporádání Koncertní sál - příprava, likvidace, zkouška Komerční akce Příspěvkové organizace Nadace a umělecké školy 7 000,- Kč 5 000,- Kč 3 000,- Kč 9 000,- Kč 7 000,- Kč 5 000,- Kč 2 000,- Kč 2 000,- Kč 2 000,- Kč Foyer - akce 4 000,- Kč 2 500,- Kč 1 500,- Kč Foyer - příprava, likvidace 1 000,- Kč 1 000,- Kč 1 000,- Kč Zásálí 3 000,- Kč 2 000,- Kč 1 000,- Kč Salónek ředitele 2 000,- Kč 1 500,- Kč 1 000,- Kč Hlaholna 3 500,- Kč 2 500,- Kč 1 500,- Kč Šatny a ostatní místnosti 350,- Kč 350,- Kč 350,- Kč Tabulka č. 2: Ceník pronájmu prostor Besedního domu (vlastní zpracování) Zdroj: Klasická hudba pro každého, Filharmonie Brno: Ceník pronájmu, Filharmonie Brno. [online]. 2009, [cit ]. Dostupné z: 9

15 Položka Komerční akce Příspěvkové organizace Nadace a umělecké školy Pronájem sborových stupňů 2 000,- Kč/akce 2 000,- Kč/akce 1 000,- Kč/akce Pronájem klavíru Steinway, výrobní č ,- Kč/akce 3 000,- Kč/akce 3 000,- Kč/akce Pronájem klavíru Steinway, výrobní č ,- Kč/akce 8 000,- Kč/akce 8 000,- Kč/akce Nahrávací studio 5 000,- Kč/půlden 5 000,- Kč/půlden 5 000,- Kč/půlden Podium (podiová deska 1x2 m), maximálně 154 m2 od 200,- Kč/den od 200,- Kč/den od 200,- Kč/den Tabulka č. 3: Ceník pronájmu doplňkových služeb Besedního domu (vlastní zpracování) Zdroj: Klasická hudba pro každého, Filharmonie Brno: Ceník pronájmu, Filharmonie Brno. [online]. 2009, [cit ]. Dostupné z: Uvedený ceník je platný od 1. února 2014 a ceny jsou za hodinový pronájem, pokud není uvedeno jinak a nezahrnují DPH. Cena se dá domluvit i smluvně v případě dlouhodobých nebo opakovaných pronájmů. Vlastníkem Besedního domu je město Brno, Filharmonie je pouze uživatelem budovy. Zájemce o pronájem Besedního domu se musí se svým požadavkem obrátit na referentku majetkové správy Lucii Fišlovou. Jednání o pronájmu probíhají obyčejně několik měsíců až rok dopředu z důvodu vysokého vytížení prostor Filharmonií Brno a dalšími nájemci. Čistopis smlouvy je k dispozici k nahlédnutí v přílohovém aparátu práce. 2 Na starost zůstává nájemci veškerá propagace akce, Besední dům v ní nijak neparticipuje. Je ovšem možné využít možnosti tisku vstupenek a jejich prodej v předprodeji Filharmonie Brno toto zajišťuje marketingové oddělení. Kromě prostor lze pronajmout např. nahrávací studio, klavíry, pódiové desky apod., jako je to uvedeno ve stručném ceníku dříve v textu. V ceně pronájmu budovy jsou také služby sálového technika, pořadatelek a šatnářek. 2 Příloha č. 1: Smlouva o pronájmu prostor Besedního domu v Brně. 10

16 2.2 Brno Sál Milosrdných bratří Obrázek č. 4: Sál Milosrdných bratří (exteriér) Obrázek č. 5: Sál Milosrdných bratří (interiér Velkého sálu) Zdroj: Sál Milosrdných bratří: Koncertní sál Brno - Sál Milosrdných bratří. [online] [cit ]. Dostupné z: Vídeňská Brno Sál Milosrdných bratří, neboli Konvent zastupuje svoji koncertní funkci teprve relativně krátkou dobu. Od svého vzniku v roce 1753 v rámci mužského kláštera zde fungovala nemocnice a ve 20. století krátce domov důchodců. Původní architektonické zpracování vytvořil významný brněnský stavitel František Antonín Grimm. Toto je řečeno pouze v krátkosti, avšak ve všech formách fungování prostor nynějšího koncertního sálu převažoval provoz humanitární. Pro koncertní účely byl sál slavnostně otevřen pro veřejnost až v roce 2006 po několikaleté rekonstrukci založené na myšlence obnovit původní prostou krásu sálu a upravit sál pro vytvoření reprezentativních prostor. Byly odstraněny všechny nevhodné úpravy, opraveny poškozené části výzdoby a zajištěna statika. Sál byl rozdělen na dvě části: koncertní část a foyer. Prostory pod sálem, původně využívané jako zázemí nemocnice, byly přeměněny ve vstupní halu. 3 Úpravy uvedených místností byly s důrazem na kombinaci historických i moderních prvků provedeny brněnským architektem Alešem Burianem. K pronájmu jsou tak k dispozici tyto prostory: Velký sál 28 metrů dlouhý a po osmi metrech vysoký a široký sál disponuje vyvýšeným pódiem, na němž je možné provádět koncerty i středně velkých hudebních instrumentálních ensemblů či sborů. Zdůrazňovaná je při mnoha 3 Sál Milosrdných bratří: Historie sálu - Sál Milosrdných bratří. [online] [cit ]. Dostupné z: 11

17 příležitostech jedinečná akustika sálu, která patří k nejlepším v Brně. Přes speciálně navržené osvětlení sálu až po moderně řešenou vzduchotechniku nabízí sál pro koncertní účely špičkové koncertní křídlo Petrof M II, ozvučení, data-projektor a projekční plátno, židle, stoly a prostor pro 250 posluchačů (z toho 43 míst se nachází na galerii umístěné v zadní části sálu). Svými akustickými vlastnostmi a architektonickou vizuální čistotou je sál Konventu Milosrdných bratří často vyhledávanou prostorou pro nahrávání hudebních nosičů či audiovizuálních děl. Neopomenutelné je i zázemí pro účinkující samostatná místnost (včetně toalet a sprchy) s možností využití odděleného vstupu z exteriéru a sálu. Foyer předsálí slouží především k odpočinku během přestávek, ale svoje velké využití najde i u příležitostí výstav či malých komorních koncertů, jež by svou návštěvností nezaplnily hlavní sál. Kapacita foyer je dle charakteru akce až 50 osob. Vstupní hala pochopitelně hlavním účelem vstupní haly je poskytnutí šatny a sociálního zařízení pro hosty, ovšem svojí komorní atmosférou, která často evokuje představu vinného sklepa, může sloužit k uspořádání rautů a opět možných hudebních interpretací komorních ensemblů. Podle informací dostupných na webových stránkách koncertního sálu je možné pronajmout i atrium a zahradu pro venkovní akce nejrůznějších typů. Pro naše účely ovšem tyto nebudeme zkoumat, protože v nabídce není zahrnuta hudební produkce. Je možné uskutečnit nezávaznou prohlídku všech nabízených prostor a utvořit si tak realistickou představu na vlastní oči. Parametry a schematické nákresy sálu a foyer jsou k dispozici k nahlédnutí v přílohovém aparátu. 4 Je třeba říci, že se při rekonstrukci pamatovalo i na hosty na vozíčku a sál nabízí kompletní bezbariérový přístup. Samotný postup na pronájem sálu probíhá ve třech krocích (vše je přehledně popsáno na webových stránkách instituce): nejprve je třeba skrze poskytnutý formulář dohodnout volný termín pořádané akce. V tomto formuláři se vyplní údaje jako termín akce, čas potřebný na celý pronájem, typ akce (koncert, prezentace, konference, firemní akce, svatební hostina, ) a samozřejmě všechny podstatné kontaktní údaje. V případě potvrzení termínu správcem sálu dojde k vyplnění 4 Příloha č. 2: Parametry a schematické nákresy sálu a foyer Sálu Milosrdných bratří v Brně. 12

18 závazného objednávkového formuláře dle typu akce. Pro náš zájem zvolíme formulář pro pořádání koncertu. Na tomto nalezneme k vyplnění krom dříve zmíněných údajů také dotazy na oficiální začátek akce, název akce, zda si přejeme pronajmout klavír, ozvučení či video-techniku, zda využijeme praktikáble a pro kolik osob, možnost vyplnit požadavky na uspořádání pódia, zda bude přestávka během vystoupení, chceme-li poskytnout občerstvení pro hosty během přestávky a další možné požadavky. Třetím a posledním krokem k úspěšnému pronajmutí prostor je uzavření smlouvy na základě zadaných údajů. Poté dochází k platbě zálohy, popř. kauce. K fakturaci samotné dojde až po uplynutí akce dle skutečného stavu. Platba faktury je řešena převodem. Pro představu cen pronájmu uvádíme jejich výběr z celkového ceníku služeb a pronájmů. Ten je v originální formě dostupný k nahlédnutí v přílohovém aparátu práce. 5 Položka Cena bez DPH Cena včetně DPH (21%) Pronájem všech prostor Akce města, umělecké školy, benefice 1 404,96 Kč/hod 1 700,- Kč/hod Koncerty pro veřejnost 1 666,60 Kč/hod 2 000,- Kč/hod Firemní akce, rauty 2 499,90 Kč/hod 3 000,- Kč/hod Konference, školení, semináře, 1 666,60 Kč/hod 2 000,- Kč/hod Natáčení, focení pro komerční účely 1 666,60 Kč/hod 2 000,- Kč/hod Doplňky Pronájem baru 416,65 Kč/akce 500,- Kč/akce Technika pro ozvučení sálu (mluvené slovo, 833,- Kč/akce 1 000,- Kč/akce reprodukovaná hudba) Data projektor + projekční plátno 583,31 Kč/den 700,- Kč/den Mistrovský klavír Petrof M II 1 666,60 Kč/akce 2 000,- Kč/akce Ladění klavíru 249,99 Kč 300,- Kč Tabulka č. 4: Výběr z ceníku pronájmu prostor Sálu Milosrdných bratří v Brně (vlastní zpracování) Zdroj: Sál Milosrdných bratří: Ceník - Sál Milosrdných bratří. [online] [cit ]. Dostupné z: 5 Příloha č. 3: Ceník pronájmu prostor a služeb Sálu Milosrdných bratří v Brně. 13

19 Položka Cena bez DPH Cena včetně DPH (21%) Úpravy sálu a služby Uspořádání židlí na přání 8,33 Kč/ks 10,- Kč/ks (max. 500,- Kč) Vyklizení sálu (odstranění židlí) 16,67 Kč/ks 20,- Kč/ks (max ,- Kč) Zatemnění sálu 833,- Kč 1 000,- Kč Koncertní a pořadatelské služby 124,99 Kč/hod/os 150,- Kč/hod/os Asistenční služby, technická výpomoc 124,99 Kč/hod/os 150,- Kč/hod/os Tabulka č. 5: Výběr z ceníku pronájmu doplňkových služeb Sálu Milosrdných bratří v Brně (vlastní zpracování) Zdroj: Sál Milosrdných bratří: Ceník - Sál Milosrdných bratří. [online] [cit ]. Dostupné z: 14

20 2.3 Brno SONO Centrum Obrázek č. 6: SONO Centrum Brno (vizualizace exteriéru) Obrázek č. 7: SONO Centrum Brno (vizualizace interiéru koncertního sálu) Zdroj: SONO Centrum. ŠTĚPÁNEK, Přemysl. PR STAGE S.R.O. [online]. [cit ]. Dostupné z: Veveří 2832/ Brno Nově vznikající budova SONO Centra na Veveří, která je architektonickým dílem Františka Šmédka, je jedním z nových moderních sálů, jimiž se v práci zabýváme. Na rozdíl od zlínského Kongresového centra či multifunkční auly GONG v Dolních Vítkovicích SONO Centrum v Brně teprve čeká na oficiální uvedení do kulturního provozu. Oficiální termín otevření je ohlášen na 26. dubna Samotná budova zřízená firmou SONO Records představuje multifunkční klubový prostor s přilehlou restaurací a hotelem. Relevantně s touto prací je třeba uvést, že hlavní sál SONO Centra je koncipován pro možnost co nejširšího multižánrového uplatnění a je zcela vhodný i k provozování symfonických koncertů a případnému nahrávání, ke kterému má být nová budova disponována jak akusticky, tak i nadstandardní technickou výbavou. Mimo hudební produkce všech žánrů je počítáno s divadelními a filmovými představeními, tanečními párty, kongresy, festivaly a dalšími kulturními a společenskými událostmi, pro něž má být vždy možné prostory adekvátně upravit. Sál, s jedinečnou možností živého nahrávání, má tři podlaží se dvěma velkými balkóny a čtyřmi bary, velkorysé pódium i pro ty největší skupiny a orchestry, taneční parket, funkční vzduchotechniku a více než dostatečně prostorné a patřičně vybavené zázemí pro účinkující. Při tom všem si však zachovává velikost klubu, takže exkluzivní blízkost vystupujících je zaručena. Důležitou součástí 15

21 technického vybavení je PA systém značky L-Acoustics, zvukový mixážní pult NEVE, nebo klavír značky Steinway. 6 Kapacita sálu je 700 míst na sezení nebo 1200 míst na stání (přízemí a dvě úrovně balkónů). Protože se jedná o zcela novou budovu, je nutné poznamenat, že finální či jakkoli reálné ceny pronájmů a dalších nutných informací jsou zatím ve vývoji. Jediná dostupná informace, poskytnutá dramaturgem SONO Centra Danem Giačem, je, že pronájem prostor na akci včetně času na zkoušky činí ,- Kč. Jak je ale uvedeno s největší pravděpodobností se ceny pronájmů změní a upřesní po datu oficiálního otevření prostor veřejnosti. V současném momentě, je již v prostorách koncertního sálu naplánována celá řada koncertů populárních žánrů (od jazzu po rock/pop), avšak koncert klasické hudby není v nabídce zatím zastoupen. Nabízí se otázka k zamyšlení, zda může SONO Centrum jaksi zastoupit nový koncertní sál, o jehož stavbě na Husově ulici se již dlouhá léta hovoří, či půjde svojí vlastní cestou a koncertní nabídku symfonické hudby v Besedním domě a Janáčkově divadle nijak nedoplní nebo nenaruší. Myšlenku využití sálu pro koncerty brněnské Filharmonie podporuje též rozhovor s dramaturgem Giačem, kde zmiňuje, že by stál o realizaci festivalu Expozice nové hudby v prostorách SONO Centra. 7 6 Presskit SONO Centrum, únor Zdroj: SONO CENTRUM Brno. [online] [cit ]. Dostupné z: 7 Brno - město hudby: Sonocentrum: z klubu se musí stát fenomén. [online] [cit ]. Dostupné z: 16

Otrokovická BESEDA. http://www.besedaotrokovice.cz 2

Otrokovická BESEDA. http://www.besedaotrokovice.cz 2 Obsah : Otrokovická BESEDA popis kulturního domu...str. 2 Velký společenský sál...str. 3 Technické vybavení...str. 4 Předsálí...str. 5 Nabídka akcí ve Velkém společenském sále str. 6 Ceník...str. 7 Kontaktní

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN NÁZEV PROJEKTU Provozování Kongresového centra Zlín formou PPP ZADAVATEL Statutární město Zlín HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU Prioritním záměrem je zajistit dlouhodobou správu a provoz Kongresového

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro -1- Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Hledáte prostor pro reprezentativní akci, večírek či konferenci? Divadlo na Šantovce Vám nabízí širokou a pestrou škálu možností v originálním prostoru, který

Více

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Nabídka akcí v divadle Ponec Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Hledáte originální místo pro firemní večírek, vánoční párty nebo setkání s klienty? Uspořádejte netradiční akci v divadle Ponec, kterou

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č.

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č. Centrum kultury a vzdělávání Blatná PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 15 Schváleno usnesením rady města č. 160/14 ze dne 19. 5. 2014

Více

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2004 pro postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů Vydává ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 2 (účinnost od 1.1.2010)

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE Zámecký hotel Ctěnice Zámek Ctěnice 190 17 Praha 9

Více

Dohoda č. /2014 o krátkodobém pronájmu nebytových prostor Besedního domu

Dohoda č. /2014 o krátkodobém pronájmu nebytových prostor Besedního domu Přílohy Příloha č. 1: Smlouva o pronájmu prostor Besedního domu v Brně Zdroj: Lucie Fišlová, referent majetkové správy, Filharmonie Brno Dohoda č. /2014 o krátkodobém pronájmu nebytových prostor Besedního

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Zámecký areál Kostelec nad Černými lesy

Zámecký areál Kostelec nad Černými lesy Zámecký areál Kostelec nad Černými lesy Exkurze Výrobní střediska ŠLP (středisko dřevařské výroby Smrčiny, středisko rybářství a myslivosti Jevany, středisko okrasných a lesních školek), obora spárkaté

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 Bod pořadu jednání: Prodej nebytové jednotky Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení

Více

Podrobnější specifikaci naleznete v nabídkových listech v příloze. Neváhejte nás kontaktovat či navštívit, rádi Vám prostory ukážeme.

Podrobnější specifikaci naleznete v nabídkových listech v příloze. Neváhejte nás kontaktovat či navštívit, rádi Vám prostory ukážeme. Vážení, dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou možnosti pronájmu prostor, v nedávno otevřeném objektu Chaberský dvůr v Praze - Dolní Chabry. K dispozici jsou následující prostory: - sál 130m 2 (školení,

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU NOVINKA! ÚČAST NA KONFERENCI A STRAVOVÁNÍ BĚHEM VÝSTAVY V CENĚ VÝSTAVNÍCH SLUŽEB! OBJEDNÁVKY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ + BONUS! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

Flexibilní řešení. Školicí středisko VF, a. s. Pronájem prostor

Flexibilní řešení. Školicí středisko VF, a. s. Pronájem prostor Flexibilní řešení Školicí středisko VF, a. s. Pronájem prostor Školicí středisko je určeno k pořádání odborných školicích akcí, seminářů, kurzů, konferencí apod. Nabízíme vám Přednáškový sál a učebny vybavené

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. MOBILNÍ LETNÍ KINO Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od svých blízkých. Zážitek

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Poskytování státních dotací na ozdravná protiradonová opatření vychází ze zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Atomový zákon), 28 odst.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

Nabídka Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně k organizaci maturitních plesů ve školním roce 2015 / 2016. Tomáš Látal

Nabídka Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně k organizaci maturitních plesů ve školním roce 2015 / 2016. Tomáš Látal Nabídka Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně k organizaci maturitních plesů ve školním roce 2015 / 2016 Tomáš Látal Prezentace pro informační schůzku Studentské rady 23. březen 2015 Cíle prezentace

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá!

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Fortuna West 3 *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora.

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. SVATEBNÍ NABÍDKA Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. Hotel GOLD****, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz

Více

MANUÁL. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb.

MANUÁL. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb. MANUÁL Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Adresář krajských pracovišť úřadů práce České republiky

Více

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR Název: Kraje a krajská města ČR Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2 PRACOVNÍ MATERIÁL Příloha č. 2 Jedna specializovaná veřejnoprávní instituce - Pracovní úrazová pojišťovna (Výseč z pracovního nástinu návrhu řešení.) 1. Jedna veřejnoprávní instituce pod dohledem státu,

Více

NABÍDKA PRONÁJMŮ sezona 2012/2013 Městská divadla pražská

NABÍDKA PRONÁJMŮ sezona 2012/2013 Městská divadla pražská NABÍDKA PRONÁJMŮ sezona 2012/2013 Městská divadla pražská Městská divadla pražská disponují reprezentativními prostory přímo v centru Prahy, které jsou často a s oblibou využívány pro různé příležitosti.

Více

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur B C. D A N T Y L E Č E K, O B C H O D N Í N Á M Ě S T E K Představení společnosti Ostravské výstavy, a.s. Právní

Více

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ Jednotlivé subjekty v ČR, které se rozhodnou žádat o finanční podporu z EU, mohou buď sestavit žádost o podporu a vést dotační management svých projektů vlastními silami,

Více

Praha. Středočeský. Královéhradecký. Liberecký. Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ Praha - Nové Město. Beroun.

Praha. Středočeský. Královéhradecký. Liberecký. Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ Praha - Nové Město. Beroun. Praha Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ Praha - Nové Město nám. W. Churchilla 2 Praha 3 - Žižkov tel: 234 463 343 dle telefonického objednáni Středočeský Beroun Wágnerovo náměstí 1541 (6.

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s.

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s. Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů Uzavřená mezi Sportovní areál Ještěd, a.s. Se sídlem Jablonecká 41/27, Liberec V Kristiánov, PSČ 460 01 IČ 25 43 79 41 DIČ: CZ 25 43 79 41 Společnost zapsaná

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Sídlo: Zámecká 118, 368, 753 01 Hranice, IČ 49558684 www.mkz-hranice.cz, www.zameckyklub.cz Kontakty: Kancelář Zámecká 118, tel.: 581 828 172 (vedení organizace) Kancelář

Více

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce.

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. 1 Vážení obchodní přátelé, touto cestou se Vám dovolujeme představit a nabídnout naše

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM

PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM OBSAH: PROVOZOVATEL_...3 ZÁMĚR_...4 CÍLE_...6 HARMONOGRAM_...7 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU_...8 TECHNICKÝ POPIS_...9 VIZUALIZACE_... 10 DOKUMENTACE_... 13 PROJEKT PODPORUJÍ_... 15

Více

Edukativní programy v Roce české hudby 2014

Edukativní programy v Roce české hudby 2014 JIHOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE Školní koncerty Název pořadu: Hudba na šlechtických zámcích Hudební výlet mezi panovníky 17. a 18. století. Na koncertě zazní hudba, která byla zkomponována

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008)

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ, centrum hygieny životního

Více

Panství Bechyně s.r.o.

Panství Bechyně s.r.o. Panství Bechyně Panství Bechyně s.r.o. Firma Panství Bechyně Vám nabízí k pronájmu reprezentativní prostory zámku Bechyně, elegantní prostředí Černického zámečku nebo sportovní a rodinné prostředí Penzionu

Více

Výroční zpráva CENTRA KULTURY PÍSEK o.p.s. za rok 2008

Výroční zpráva CENTRA KULTURY PÍSEK o.p.s. za rok 2008 Výroční zpráva CENTRA KULTURY PÍSEK o.p.s. za rok 2008 Základní údaje o společnosti Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma: CENTRUM KULTURY PÍSEK o.p.s. Tylova 69, 397 01 Písek Obecně prospěšná

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů

Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Divadelní manažerství Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů Diplomová

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Proč si nás vybrat. 2. Sály/prostory

Proč si nás vybrat. 2. Sály/prostory 1. Obecné informace ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2. Sály/prostory ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více