Významné koncertní sály České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Významné koncertní sály České republiky"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra Hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Významné koncertní sály České republiky Cenová politika pronájmu sálů Bakalářská práce Autor práce: Zdeněk Šimek, DiS. Vedoucí práce: doc. MgA. Mgr. Monika Holá, Ph.D. Oponent práce: odb. as. Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D. Brno 2014

2 Bibliografický záznam ŠIMEK, Zdeněk. Významné koncertní sály České republiky: Cenová politika pronájmu sálů [Significant Concert Halls of the Czech Republic: The Price Policy of Ranting the Concert Halls]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství, s. 62. Vedoucí bakalářské práce doc. MgA. Mgr. Monika Holá, Ph.D. Anotace Diplomová práce Významné koncertní sály České republiky pojednává o možnostech pronájmu prostor a služeb vybraných koncertních sálů a kulturních multifunkčních zařízení na území celé České republiky, zabývá se srovnáním získaných informací a možným uplatněním těchto informací v praxi. Annotation Diploma thesis Significant Concert Halls of the Czech Republic deals with issues of rental options of spaces and services of the selected concert halls and cultural multifunctional buildings on the territory of the Czech Republic, deals with a comparison of the obtained information and the possible application of this information in practice. Klíčová slova Koncertní sál, pronájem, cena, propagace, smlouvy, historie koncertních sálů Keywords Concert hall, rental, price, promotion, contracts, history of concert halls

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně s použitím uvedených informačních zdrojů. V Brně, dne Zdeněk Šimek

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucí práce za rady, konzultace a podporu, pedagogům hlavního oboru, zaměstnancům koncertních sálů, kteří mi ochotně poskytli potřebné informace a své sestře Daně Šimkové.

5 Obsah PŘEDMLUVA... 1 ÚVOD ZPŮSOB VYHLEDÁNÍ KONCERTNÍCH SÁLŮ PRO BLIŽŠÍ ANALÝZU VYBRANÉ KONCERTNÍ SÁLY BRNO - BESEDNÍ DŮM BRNO SÁL MILOSRDNÝCH BRATŘÍ BRNO SONO CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE KONCERTNÍ SÍŇ OTAKARA JEREMIÁŠE HRADEC KRÁLOVÉ SÁL FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ KARLOVY VARY LÁZNĚ III, KONCERTNÍ SÍŇ A. DVOŘÁKA LIBEREC DŮM KULTURY OLOMOUC REDUTA A MOZARTŮV SÁL OSTRAVA DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY, A.S OSTRAVA MULTIFUNKČNÍ AULA GONG, DOLNÍ VÍTKOVICE PARDUBICE SUKOVA SÍŇ PLZEŇ MĚŠŤANSKÁ BESEDA (KONCERTNÍ SÁL PLZEŇSKÉ FILHARMONIE) PRAHA DVOŘÁKOVA SÍŇ RUDOLFINUM PRAHA SMETANOVA SÍŇ OBECNÍ DŮM TEPLICE DŮM KULTURY ZLÍN KONGRESOVÉ CENTRUM SROVNÁNÍ A ZHODNOCENÍ ZÁVĚR POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE SEZNAM ILUSTRACÍ SEZNAM TABULEK SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK SEZNAM PŘÍLOH... 62

6 Předmluva Každý jistě byl někdy na koncertě - ať už to byl koncert symfonické hudby, výukový koncert ve škole nebo koncert rockové kapely. Ať už se jedná o jakoukoli z hudebních událostí, všechny se odehrávají na místě k tomu určeném všechno jsou to určité (stálé nebo k tomu účelu dočasně uzpůsobené) koncertní sály. V případě této práce vezmeme do úvahy koncertní sály a prostory pro koncerty symfonických a filharmonických orchestrů, tedy pro koncerty hudby vážné. A třeba se vám při návštěvě takové události mohlo stát, že jste se, sedíc v křesle ve třetí řadě, či na balkónu vlevo nahoře pozastavili a zauvažovali nad krásou, historií a ušlechtilostí prostor, které byly určené k provozování stejně tak krásné a ušlechtilé hudby. Anebo jen při televizních přenosech koncertů České filharmonie na člověka zapůsobí barevnost a zjevná náročnost organizace a přípravy takového sálu. V této práci se chceme v souvislosti s koncertními sály zajímat především o věci, které nejsou běžnému návštěvníkovi zjevné. Jaký je způsob pronájmu prostor pro koncertní účely externího symfonického tělesa? Jakými jinými způsoby je možné sál využít? Na koho se obrátit, na co pamatovat? Samozřejmě se žádné oblasti našeho soustředění nemohou zcela vymanit nutnosti alespoň stručně popsat historii, v níž byl koncertní sál vybudován. Bez správného pochopení těchto faktů není možné korektně určit např. dramaturgii koncertu, hudby, kterou chceme v daných prostorách interpretovat a ani vědět, co místní publikum očekává. Se správným pochopením můžeme k tomuto standardu přidat něco dalšího ať už jít více do hloubky směrem, na nějž je obecenstvo zvyklé, či přijít s něčím netradičním a novým. Dosavadní literatura zabývající se koncertními sály není nijak rozsáhlá. Kromě jedné české publikace s názvem Akustika hudebních prostorů v České republice vydané pražskou Akademií múzických umění není možné nalézt ucelené dílo zaměřené ryze na koncertní sály. I zmiňovaná publikace se zabývá pouze omezeným výčtem koncertních prostor, ale zahrnuje mimo koncertní sály i divadelní a sakrální prostory. O dalších koncertních síních ČR se samozřejmě lze dozvědět samostatně z informačních zdrojů měst, v nichž jsou, či z webových stránek (a jiných zdrojů) orchestrů, které v nich sídlí. Práce tedy do této oblasti vstupuje s vizí doplnění krátkého představení dalších vybraných koncertních sálů se zaměřením na možnosti jejich pronájmu, ceny a dalších smluvních náležitosti, na které je třeba pamatovat, chceme-li zorganizovat kulturní akci v tom kterém místě. 1

7 Úvod Tematika koncertních sálů je nesmírně široká. Dá se nahlížet z pohledu architektury, akustiky, historie, ekonomie a celé řady dalších. Pro nás jsou ovšem koncertní sály zajímavé aspektem možnosti pronájmu a propagace. Pro získání požadovaných informací se obrátíme na zaměstnance vybraných koncertních sálů a budeme se snažit dát dohromady veškeré náležitosti potřebné k úspěšné realizaci koncertu např. symfonického orchestru. Vzhledem k tomu, že v mnoha institucích nejsou podrobné údaje o pronájmech (ceníky, čistopisy smluv ad.) k dispozici online, ale pouze prostřednictvím poptávkových formulářů a osobní komunikace s konkrétními zaměstnanci koncertního sálu, je jedním z cílů této práce poskytnout všechny tyto materiály k osobnímu prostudování, a tak si při organizaci akce vytvořit představu finanční náročnosti produkce daleko dříve než při standardním postupu. Od informací zaměřených pouze lokálně na jednotlivé sály si můžeme klást otázky daleko širší, jako např.: Jaký typ smluv se uzavírá při pronájmu? Je možné pozorovat vztah mezi lokalitou koncertního sálu v rámci ČR a výší pronájmu? Je tedy v závislosti na tom možné vysledovat vztah mezi počtem koncertních sálů v tom kterém kraji a výší pronájmu ve vybraném sále té oblasti? Jaký je poměr mezi koncertními prostorami ve veřejnoprávním vlastnictví a těmi v soukromoprávním a je znatelný rozdíl v cenách pronájmů prostor a služeb? Liší se množství a typ nabízených služeb mezi těmi ve veřejnoprávním a soukromoprávním vlastnictví? Můžeme u moderních a nově zbudovaných koncertních síní sledovat rozdíl v ceně pronájmů vůči ostatním sledovaným prostorám a proč? Jsou pronájmy koncertních sálů dostupné i menším hudebním tělesům či k soukromým kulturním akcím, nebo se jedná o cenově nedostupná řešení? 2

8 1. Způsob vyhledání koncertních sálů pro bližší analýzu V této kapitole se budeme zabývat způsobem vyhledání koncertní sálů v České republice a selekcí stanoveného počtu sálů k dalšímu zkoumání. V konečném výběru dále zpracovávaných sálů se snažíme o rovnoměrné pokrytí všech oblastí České republiky, aby byly případné výsledky stanovené v kapitole cílů práce aplikovatelné v rozmezí celé ČR. Prvním a velmi důležitým krokem je vyhledání všech relevantních koncertních prostor pro srovnání a analýzu. Celkový seznam koncertní sálů, z nichž můžeme následně vybírat jejich konkrétní selekci k dalšímu zpracování, je možné získat na základě několika způsobů: jedním z nich je demografické rozdělení ČR vyhledání center. Rozdělení republiky podle krajů by v tomto případě mělo být dobrým vodítkem nalezení alespoň několika koncertních sálů v kulturních centrech každého kraje poskytne poměrně kvalitní celkový přehled. Dalším způsobem je vyhledání existujících symfonických orchestrů a filharmonických těles a sestavení seznamu koncertních sálů na základě jejich koncertního působení v té které oblasti. K tomu může být doplňujícím nástrojem i vyhledání významných hudebních festivalů v České republice. Podstatné je i uvedení sálů postavených v relativně nedávné době (zlínské Kongresové centrum, SONO Centrum Brno) nebo sálů, jejichž stavba je plánována. Je evidentní, že obstojného seznamu se nedá docílit využitím pouze jednoho z uvedených nástrojů, a proto je kombinace výsledků všech způsobů hledání nevyhnutelným a klíčovým řešením. Na tomto místě je důležité rozhodnout, zda budou do celkového seznamu zahrnuty i prostory divadelní, ve kterých, jako např. Filharmonie Brno hostující v Janáčkově divadle v rámci několika svých symfonických cyklů, mohou orchestry pořádat své koncerty. Na základě předběžného informování o této tematice ovšem od zahrnutí divadelních sálů do výběru upustíme. Pro naše účely organizace koncertu pro externí symfonický orchestr je téměř nemožné pronajmout divadelní sál. Koncerty v těchto prostorách jsou nejčastěji vázány na smlouvy s místním symfonickým orchestrem a jsou-li pořádány koncerty hostujícího souboru, je takto 3

9 učiněno stále v rámci zmíněných smluv. Důležité je i přihlédnout prakticky k celkové vytíženosti divadelních sálů. Pokud navíc sídlí v divadle několik souborů, je domluva koncertu prakticky nedosažitelná. V předběžném seznamu ovšem divadelní sály, v nichž koncerty probíhají, zahrnuty jsou. Kompletní seznam předběžně vyhledaných koncertních prostor na základě uvedených způsobů vyhledání je tedy následující: Karlovarský kraj Koncertní sál Antonína Dvořáka, Karlovy Vary Městské divadlo, Mariánské Lázně Výstavní a koncertní síň Klára, Cheb Plzeňský kraj Dům hudby, Plzeň Měšťanská beseda, Plzeň Ústecký kraj Dům kultury, Teplice Hradní sál, Litoměřice Středočeský kraj Divadlo Antonína Dvořáka, Příbram Aula základní školy, Neveklov Praha Atrium na Žižkově (Koncertní a výstavní síň), Praha 3 Betlémská kaple, Praha 1 Divadlo Archa, Praha 1 Komorní sál, Pálffyovský palác, Praha 1 Kongresové centrum Praha, Praha 4 Lichtenštejnský palác, Praha 1 Obecní dům, Praha 1 Palác Lucerna, Praha 1 Palác Žofín, Praha 1 Pražská křižovatka, Praha 1 Rudolfinum, Praha 1 Rudolfova galerie na Pražském hradě, Praha 1 Sál pražské konzervatoře, Praha 1 Stavovské divadlo, Praha 1 Studio 1 Českého rozhlasu, Praha 2 Španělská synagoga, Praha 1 Španělský sál na Pražském hradě, Praha 1 Jihočeský kraj Koncertní síň Otakara Jeremiáše, České Budějovice 4

10 Liberecký kraj Dům kultury, Liberec Divadlo, Železný Brod Kulturní dům, Střelnice Kulturní dům, Libštát Kraj Vysočina Zadní synagoga, Třebíč Gotická síň, Jihlava Královéhradecký kraj Masarykovo divadlo, Jičín Městská hudební síň, Hradec Králové Koncertní síň Petra Ebena, Hradec Králové Sál Filharmonie Hradec Králové, Hradec Králové Pardubický kraj Sukova síň Domu hudby, Pardubice Jihomoravský kraj Besední dům, Brno Wannieck Gallery, Brno Janáčkovo divadlo, Brno Sál Milosrdných bratří, Brno Sál Břetislava Bakaly, Brno SONO Centrum, Brno Olomoucký kraj Reduta a Mozartův sál, Olomouc Zlínský kraj Kongresové centrum, Zlín Euronics hala, Zlín Sněmovní sál, Kroměříž Kino, Kroměříž Moravskoslezský kraj Plynojem Gong, Ostrava Dům kultury Akord, Ostrava - Zábřeh Dům kultury města Ostravy, Ostrava Společenský sál, Ostrava Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava 5

11 2. Vybrané koncertní sály Je jasné, že každý sál má jiné unikátní přednosti a celá řada by si zasloužila bližší studium. Pro účely bakalářské práce se ovšem musíme omezit na bližší zpracování pouze 16 sálů: Brno Besední dům; Sál Milosrdných bratří; SONO Centrum České Budějovice Koncertní síň Otakara Jeremiáše Hradec Králové Sál Filharmonie Hradec Králové Karlovy Vary Lázně III, Koncertní síň A. Dvořáka Liberec Dům kultury Olomouc Reduta a Mozartův sál Ostrava Dům kultury; Multifunkční aula GONG Pardubice Sukova síň Plzeň Měšťanská beseda Praha Dvořákova síň (Rudolfinum); Smetanova síň (Obecní dům) Teplice Dům kultury Zlín Kongresové centrum Jejich výběr není nikterak překvapivý a práce se nesnaží čtenáře seznámit s koncertním sálem, o němž nikdy neslyšel nebo který je specifický a odlišný nějakým prvkem, který není ekonomického či jinak relevantního rázu. Značnou měrou jsou upřednostněny koncertní prostory, které jsou celorepublikově dobře známé, jež představují určitý pojem pro občany státu či dokonce jeden z cílů v kariérním růstu koncertních umělců. Z pohledu manažerství jsou vybrány sály, které splňují potřebná kritéria pro hostování symfonického orchestru, jako je to uvedeno v jednom z cílů této práce. Na schematické mapě v této kapitole názorně ukazujeme pokrytí a rozmístění vybraných koncertních sálů na celé ploše České republiky. V následujících podkapitolách jsou blíže zpracované informace týkající se historie, technických specifik a především náležitostí nutných ke splnění v případě pronájmu daných koncertních síní a doplňkových služeb. Veškeré informace byly získány na základě osobní komunikace s kompetentními zaměstnanci a zástupci koncertních sálů a jejich hostujících filharmonických orchestrů. 6

12 Obrázek č. 1: Vyznačené zpracovávané koncertní sály na mapě krajů ČR (vlastní úprava) Zdroj: Mapa České republiky: Mapa krajů ČR Mapa ČR, České republiky. [online]. [cit ]. Dostupné z: Z mapy je patrné, že v práci není zastoupen žádný koncertní sál v kraji Vysočina. Nepodařilo se nám totiž nalézt vhodný prostor ke zpracování, uvážíme-li, že známé koncertní prostory jsou pouze Zadní synagoga v Třebíči a Gotická síň v Jihlavě, která je svým charakterem vhodná ke koncertům komorní či sborové hudby a není koncipována pro koncerty symfonického orchestru. Středočeský kraj je zastoupen vybranými lokalitami v Praze. 7

13 2.1 Brno - Besední dům Obrázek č. 2: Besední dům (exteriér) Obrázek č. 3: Besední dům (interiér novorenesančního sálu) Zdroj: Klasická hudba pro každého, Filharmonie Brno: Besední dům, Filharmonie Brno. [online] [cit ]. Dostupné z: Komenského nám. 534/ Brno Již od 19. století byl velký společenský význam přikládán dvěma brněnským budovám Besednímu a Německému domu. Besední dům byl označován za střediště společenského života Čechů brněnských a Německý za dům německých rodin v Brně 1. Budova Besedního domu byla vystavěna v letech 1871 až 1873 na základě architektonického návrhu Theophila von Hansena. I když v průběhu let vystřídal nejrůznější funkce (dějiště hudebních, divadelních, vzdělávacích, politických a dalších akcí a událostí nebo dokonce sloužil i jako sídlo školy, redakce či restaurace), stal se Besední dům nejdříve působením Filharmonického spolku Beseda brněnská a v dnešní době Filharmonie Brno, která zde sídlí od roku 1957, hlavním brněnským centrem koncertů symfonické hudby a neopomenutelným koncertním sálem brněnské oblasti. V minulém století došlo ke dvěma událostem, které omezily fungování Besedního domu ke společenským potřebám. V letech 1953 až 1957 byla budova přidělena vojákům jako Oblastní dům armády. Od roku 1989 probíhala rozsáhlá, šest let trvající rekonstrukce, kterou zapříčinila narušená stabilita budovy kvůli pohyblivosti podloží, na němž je vystavěna. Budovu Besedního domu je možné pronajmout k uspořádání vlastního koncertu či jiné kulturní akce. Podle aktualizovaných informací, dostupných na webových stránkách Filharmonie Brno, je kromě koncertů a hudebních festivalů možné v prostorách novorenesančního sálu uspořádat také plesy, módní přehlídky, 1 ŠTĚDROŇ, Miloš; FRIMLOVÁ, Lea; GEIST, Zdeněk. Besední dům: Archit., společ., kultura; Ed. /. 1. vyd. Brno: Státní filharmonie, 1995, s. 15. ISBN

14 konference, firemní setkání či svatební hostiny. K dispozici jsou ovšem i další části budovy, vhodné především ke zkouškám sboru nebo komorního orchestru a také ke koncertům uvedených hudebních těles. Např. zásálí, foyer, salónek ředitele nebo hlaholna. Celková kapacita Besedního domu je 550 míst. Při organizaci akce je pak k dispozici 480 židlí a 85 stolů, dále praktikábly, sborové stupně, notové pulty, mikrofony apod. Pódium je dokonce možné dále rozšířit do hloubky. Kapacita jednotlivých prostor vzhledem ke konané akci je potom následující: Prostory Koncerty, konference, semináře Divadelní Školní Novorenesanční sál Salónek Hlaholna Plesy a společenské akce Prostory Stolové Rautové Novorenesanční sál taneční parket 240 Salónek Zásálí Foyer Galerie + balkony Tabulka č. 1: Kapacita prostor Besedního domu (vlastní zpracování) Zdroj: Klasická hudba pro každého, Filharmonie Brno: Pronájem, Filharmonie Brno. [online] [cit ]. Dostupné z: Ceník jednotlivých položek je tento: Položka Koncertní sál - koncertní uspořádání Koncertní sál - stolové usporádání Koncertní sál - příprava, likvidace, zkouška Komerční akce Příspěvkové organizace Nadace a umělecké školy 7 000,- Kč 5 000,- Kč 3 000,- Kč 9 000,- Kč 7 000,- Kč 5 000,- Kč 2 000,- Kč 2 000,- Kč 2 000,- Kč Foyer - akce 4 000,- Kč 2 500,- Kč 1 500,- Kč Foyer - příprava, likvidace 1 000,- Kč 1 000,- Kč 1 000,- Kč Zásálí 3 000,- Kč 2 000,- Kč 1 000,- Kč Salónek ředitele 2 000,- Kč 1 500,- Kč 1 000,- Kč Hlaholna 3 500,- Kč 2 500,- Kč 1 500,- Kč Šatny a ostatní místnosti 350,- Kč 350,- Kč 350,- Kč Tabulka č. 2: Ceník pronájmu prostor Besedního domu (vlastní zpracování) Zdroj: Klasická hudba pro každého, Filharmonie Brno: Ceník pronájmu, Filharmonie Brno. [online]. 2009, [cit ]. Dostupné z: 9

15 Položka Komerční akce Příspěvkové organizace Nadace a umělecké školy Pronájem sborových stupňů 2 000,- Kč/akce 2 000,- Kč/akce 1 000,- Kč/akce Pronájem klavíru Steinway, výrobní č ,- Kč/akce 3 000,- Kč/akce 3 000,- Kč/akce Pronájem klavíru Steinway, výrobní č ,- Kč/akce 8 000,- Kč/akce 8 000,- Kč/akce Nahrávací studio 5 000,- Kč/půlden 5 000,- Kč/půlden 5 000,- Kč/půlden Podium (podiová deska 1x2 m), maximálně 154 m2 od 200,- Kč/den od 200,- Kč/den od 200,- Kč/den Tabulka č. 3: Ceník pronájmu doplňkových služeb Besedního domu (vlastní zpracování) Zdroj: Klasická hudba pro každého, Filharmonie Brno: Ceník pronájmu, Filharmonie Brno. [online]. 2009, [cit ]. Dostupné z: Uvedený ceník je platný od 1. února 2014 a ceny jsou za hodinový pronájem, pokud není uvedeno jinak a nezahrnují DPH. Cena se dá domluvit i smluvně v případě dlouhodobých nebo opakovaných pronájmů. Vlastníkem Besedního domu je město Brno, Filharmonie je pouze uživatelem budovy. Zájemce o pronájem Besedního domu se musí se svým požadavkem obrátit na referentku majetkové správy Lucii Fišlovou. Jednání o pronájmu probíhají obyčejně několik měsíců až rok dopředu z důvodu vysokého vytížení prostor Filharmonií Brno a dalšími nájemci. Čistopis smlouvy je k dispozici k nahlédnutí v přílohovém aparátu práce. 2 Na starost zůstává nájemci veškerá propagace akce, Besední dům v ní nijak neparticipuje. Je ovšem možné využít možnosti tisku vstupenek a jejich prodej v předprodeji Filharmonie Brno toto zajišťuje marketingové oddělení. Kromě prostor lze pronajmout např. nahrávací studio, klavíry, pódiové desky apod., jako je to uvedeno ve stručném ceníku dříve v textu. V ceně pronájmu budovy jsou také služby sálového technika, pořadatelek a šatnářek. 2 Příloha č. 1: Smlouva o pronájmu prostor Besedního domu v Brně. 10

16 2.2 Brno Sál Milosrdných bratří Obrázek č. 4: Sál Milosrdných bratří (exteriér) Obrázek č. 5: Sál Milosrdných bratří (interiér Velkého sálu) Zdroj: Sál Milosrdných bratří: Koncertní sál Brno - Sál Milosrdných bratří. [online] [cit ]. Dostupné z: Vídeňská Brno Sál Milosrdných bratří, neboli Konvent zastupuje svoji koncertní funkci teprve relativně krátkou dobu. Od svého vzniku v roce 1753 v rámci mužského kláštera zde fungovala nemocnice a ve 20. století krátce domov důchodců. Původní architektonické zpracování vytvořil významný brněnský stavitel František Antonín Grimm. Toto je řečeno pouze v krátkosti, avšak ve všech formách fungování prostor nynějšího koncertního sálu převažoval provoz humanitární. Pro koncertní účely byl sál slavnostně otevřen pro veřejnost až v roce 2006 po několikaleté rekonstrukci založené na myšlence obnovit původní prostou krásu sálu a upravit sál pro vytvoření reprezentativních prostor. Byly odstraněny všechny nevhodné úpravy, opraveny poškozené části výzdoby a zajištěna statika. Sál byl rozdělen na dvě části: koncertní část a foyer. Prostory pod sálem, původně využívané jako zázemí nemocnice, byly přeměněny ve vstupní halu. 3 Úpravy uvedených místností byly s důrazem na kombinaci historických i moderních prvků provedeny brněnským architektem Alešem Burianem. K pronájmu jsou tak k dispozici tyto prostory: Velký sál 28 metrů dlouhý a po osmi metrech vysoký a široký sál disponuje vyvýšeným pódiem, na němž je možné provádět koncerty i středně velkých hudebních instrumentálních ensemblů či sborů. Zdůrazňovaná je při mnoha 3 Sál Milosrdných bratří: Historie sálu - Sál Milosrdných bratří. [online] [cit ]. Dostupné z: 11

17 příležitostech jedinečná akustika sálu, která patří k nejlepším v Brně. Přes speciálně navržené osvětlení sálu až po moderně řešenou vzduchotechniku nabízí sál pro koncertní účely špičkové koncertní křídlo Petrof M II, ozvučení, data-projektor a projekční plátno, židle, stoly a prostor pro 250 posluchačů (z toho 43 míst se nachází na galerii umístěné v zadní části sálu). Svými akustickými vlastnostmi a architektonickou vizuální čistotou je sál Konventu Milosrdných bratří často vyhledávanou prostorou pro nahrávání hudebních nosičů či audiovizuálních děl. Neopomenutelné je i zázemí pro účinkující samostatná místnost (včetně toalet a sprchy) s možností využití odděleného vstupu z exteriéru a sálu. Foyer předsálí slouží především k odpočinku během přestávek, ale svoje velké využití najde i u příležitostí výstav či malých komorních koncertů, jež by svou návštěvností nezaplnily hlavní sál. Kapacita foyer je dle charakteru akce až 50 osob. Vstupní hala pochopitelně hlavním účelem vstupní haly je poskytnutí šatny a sociálního zařízení pro hosty, ovšem svojí komorní atmosférou, která často evokuje představu vinného sklepa, může sloužit k uspořádání rautů a opět možných hudebních interpretací komorních ensemblů. Podle informací dostupných na webových stránkách koncertního sálu je možné pronajmout i atrium a zahradu pro venkovní akce nejrůznějších typů. Pro naše účely ovšem tyto nebudeme zkoumat, protože v nabídce není zahrnuta hudební produkce. Je možné uskutečnit nezávaznou prohlídku všech nabízených prostor a utvořit si tak realistickou představu na vlastní oči. Parametry a schematické nákresy sálu a foyer jsou k dispozici k nahlédnutí v přílohovém aparátu. 4 Je třeba říci, že se při rekonstrukci pamatovalo i na hosty na vozíčku a sál nabízí kompletní bezbariérový přístup. Samotný postup na pronájem sálu probíhá ve třech krocích (vše je přehledně popsáno na webových stránkách instituce): nejprve je třeba skrze poskytnutý formulář dohodnout volný termín pořádané akce. V tomto formuláři se vyplní údaje jako termín akce, čas potřebný na celý pronájem, typ akce (koncert, prezentace, konference, firemní akce, svatební hostina, ) a samozřejmě všechny podstatné kontaktní údaje. V případě potvrzení termínu správcem sálu dojde k vyplnění 4 Příloha č. 2: Parametry a schematické nákresy sálu a foyer Sálu Milosrdných bratří v Brně. 12

18 závazného objednávkového formuláře dle typu akce. Pro náš zájem zvolíme formulář pro pořádání koncertu. Na tomto nalezneme k vyplnění krom dříve zmíněných údajů také dotazy na oficiální začátek akce, název akce, zda si přejeme pronajmout klavír, ozvučení či video-techniku, zda využijeme praktikáble a pro kolik osob, možnost vyplnit požadavky na uspořádání pódia, zda bude přestávka během vystoupení, chceme-li poskytnout občerstvení pro hosty během přestávky a další možné požadavky. Třetím a posledním krokem k úspěšnému pronajmutí prostor je uzavření smlouvy na základě zadaných údajů. Poté dochází k platbě zálohy, popř. kauce. K fakturaci samotné dojde až po uplynutí akce dle skutečného stavu. Platba faktury je řešena převodem. Pro představu cen pronájmu uvádíme jejich výběr z celkového ceníku služeb a pronájmů. Ten je v originální formě dostupný k nahlédnutí v přílohovém aparátu práce. 5 Položka Cena bez DPH Cena včetně DPH (21%) Pronájem všech prostor Akce města, umělecké školy, benefice 1 404,96 Kč/hod 1 700,- Kč/hod Koncerty pro veřejnost 1 666,60 Kč/hod 2 000,- Kč/hod Firemní akce, rauty 2 499,90 Kč/hod 3 000,- Kč/hod Konference, školení, semináře, 1 666,60 Kč/hod 2 000,- Kč/hod Natáčení, focení pro komerční účely 1 666,60 Kč/hod 2 000,- Kč/hod Doplňky Pronájem baru 416,65 Kč/akce 500,- Kč/akce Technika pro ozvučení sálu (mluvené slovo, 833,- Kč/akce 1 000,- Kč/akce reprodukovaná hudba) Data projektor + projekční plátno 583,31 Kč/den 700,- Kč/den Mistrovský klavír Petrof M II 1 666,60 Kč/akce 2 000,- Kč/akce Ladění klavíru 249,99 Kč 300,- Kč Tabulka č. 4: Výběr z ceníku pronájmu prostor Sálu Milosrdných bratří v Brně (vlastní zpracování) Zdroj: Sál Milosrdných bratří: Ceník - Sál Milosrdných bratří. [online] [cit ]. Dostupné z: 5 Příloha č. 3: Ceník pronájmu prostor a služeb Sálu Milosrdných bratří v Brně. 13

19 Položka Cena bez DPH Cena včetně DPH (21%) Úpravy sálu a služby Uspořádání židlí na přání 8,33 Kč/ks 10,- Kč/ks (max. 500,- Kč) Vyklizení sálu (odstranění židlí) 16,67 Kč/ks 20,- Kč/ks (max ,- Kč) Zatemnění sálu 833,- Kč 1 000,- Kč Koncertní a pořadatelské služby 124,99 Kč/hod/os 150,- Kč/hod/os Asistenční služby, technická výpomoc 124,99 Kč/hod/os 150,- Kč/hod/os Tabulka č. 5: Výběr z ceníku pronájmu doplňkových služeb Sálu Milosrdných bratří v Brně (vlastní zpracování) Zdroj: Sál Milosrdných bratří: Ceník - Sál Milosrdných bratří. [online] [cit ]. Dostupné z: 14

20 2.3 Brno SONO Centrum Obrázek č. 6: SONO Centrum Brno (vizualizace exteriéru) Obrázek č. 7: SONO Centrum Brno (vizualizace interiéru koncertního sálu) Zdroj: SONO Centrum. ŠTĚPÁNEK, Přemysl. PR STAGE S.R.O. [online]. [cit ]. Dostupné z: Veveří 2832/ Brno Nově vznikající budova SONO Centra na Veveří, která je architektonickým dílem Františka Šmédka, je jedním z nových moderních sálů, jimiž se v práci zabýváme. Na rozdíl od zlínského Kongresového centra či multifunkční auly GONG v Dolních Vítkovicích SONO Centrum v Brně teprve čeká na oficiální uvedení do kulturního provozu. Oficiální termín otevření je ohlášen na 26. dubna Samotná budova zřízená firmou SONO Records představuje multifunkční klubový prostor s přilehlou restaurací a hotelem. Relevantně s touto prací je třeba uvést, že hlavní sál SONO Centra je koncipován pro možnost co nejširšího multižánrového uplatnění a je zcela vhodný i k provozování symfonických koncertů a případnému nahrávání, ke kterému má být nová budova disponována jak akusticky, tak i nadstandardní technickou výbavou. Mimo hudební produkce všech žánrů je počítáno s divadelními a filmovými představeními, tanečními párty, kongresy, festivaly a dalšími kulturními a společenskými událostmi, pro něž má být vždy možné prostory adekvátně upravit. Sál, s jedinečnou možností živého nahrávání, má tři podlaží se dvěma velkými balkóny a čtyřmi bary, velkorysé pódium i pro ty největší skupiny a orchestry, taneční parket, funkční vzduchotechniku a více než dostatečně prostorné a patřičně vybavené zázemí pro účinkující. Při tom všem si však zachovává velikost klubu, takže exkluzivní blízkost vystupujících je zaručena. Důležitou součástí 15

21 technického vybavení je PA systém značky L-Acoustics, zvukový mixážní pult NEVE, nebo klavír značky Steinway. 6 Kapacita sálu je 700 míst na sezení nebo 1200 míst na stání (přízemí a dvě úrovně balkónů). Protože se jedná o zcela novou budovu, je nutné poznamenat, že finální či jakkoli reálné ceny pronájmů a dalších nutných informací jsou zatím ve vývoji. Jediná dostupná informace, poskytnutá dramaturgem SONO Centra Danem Giačem, je, že pronájem prostor na akci včetně času na zkoušky činí ,- Kč. Jak je ale uvedeno s největší pravděpodobností se ceny pronájmů změní a upřesní po datu oficiálního otevření prostor veřejnosti. V současném momentě, je již v prostorách koncertního sálu naplánována celá řada koncertů populárních žánrů (od jazzu po rock/pop), avšak koncert klasické hudby není v nabídce zatím zastoupen. Nabízí se otázka k zamyšlení, zda může SONO Centrum jaksi zastoupit nový koncertní sál, o jehož stavbě na Husově ulici se již dlouhá léta hovoří, či půjde svojí vlastní cestou a koncertní nabídku symfonické hudby v Besedním domě a Janáčkově divadle nijak nedoplní nebo nenaruší. Myšlenku využití sálu pro koncerty brněnské Filharmonie podporuje též rozhovor s dramaturgem Giačem, kde zmiňuje, že by stál o realizaci festivalu Expozice nové hudby v prostorách SONO Centra. 7 6 Presskit SONO Centrum, únor Zdroj: SONO CENTRUM Brno. [online] [cit ]. Dostupné z: 7 Brno - město hudby: Sonocentrum: z klubu se musí stát fenomén. [online] [cit ]. Dostupné z: 16

Účinnost od: 1. 1. 2016 KOMPLETNÍ CENÍK PRONÁJMU A SLUŽEB

Účinnost od: 1. 1. 2016 KOMPLETNÍ CENÍK PRONÁJMU A SLUŽEB Účinnost od: 1. 1. 2016 KOMPLETNÍ CENÍK PRONÁJMU A SLUŽEB 1. Tento cenový výměr stanovuje ceny účtované Městským kulturním střediskem (dále jen MKS) za krátkodobé pronájmy nebytových prostor, vybavení,

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro 2013 Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro -1- Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

Otrokovická BESEDA. http://www.besedaotrokovice.cz 2

Otrokovická BESEDA. http://www.besedaotrokovice.cz 2 Obsah : Otrokovická BESEDA popis kulturního domu...str. 2 Velký společenský sál...str. 3 Technické vybavení...str. 4 Předsálí...str. 5 Nabídka akcí ve Velkém společenském sále str. 6 Ceník...str. 7 Kontaktní

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Hledáte prostor pro reprezentativní akci, večírek či konferenci? Divadlo na Šantovce Vám nabízí širokou a pestrou škálu možností v originálním prostoru, který

Více

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Nabídka akcí v divadle Ponec Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Hledáte originální místo pro firemní večírek, vánoční párty nebo setkání s klienty? Uspořádejte netradiční akci v divadle Ponec, kterou

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2004 pro postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů Vydává ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 2 (účinnost od 1.1.2010)

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN NÁZEV PROJEKTU Provozování Kongresového centra Zlín formou PPP ZADAVATEL Statutární město Zlín HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU Prioritním záměrem je zajistit dlouhodobou správu a provoz Kongresového

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vedení sekce Marketing 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol

Více

BETON 2014 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014

BETON 2014 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU OPĚT ÚČAST NA KONFERENCI A STRAVOVÁNÍ BĚHEM VÝSTAVY V CENĚ VÝSTAVNÍCH SLUŽEB! OBJEDNÁVKY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ + BONUS! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO ČLENY

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

Flexibilní řešení. Školicí středisko VF, a. s. Pronájem prostor

Flexibilní řešení. Školicí středisko VF, a. s. Pronájem prostor Flexibilní řešení Školicí středisko VF, a. s. Pronájem prostor Školicí středisko je určeno k pořádání odborných školicích akcí, seminářů, kurzů, konferencí apod. Nabízíme vám Přednáškový sál a učebny vybavené

Více

NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH

NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH Národní dům na Vinohradech, novorenesanční trojkřídlá budova, patří k dominantám náměstí Míru. Od slavnostního otevření roku 1894 jsou zde k dispozici tři velké sály a řada menších

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2015

Festival amatérského divadla Kladno 2015 Festival amatérského divadla Kladno 2015 4. ročník, 24. 26. dubna 2015 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 )

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 ) Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky Mozart opět v Olomouci 2015! Jménem pořádajícího klavírního oddělení ZUŠ Žerotín Olomouc Vás chci co nejsrdečněji pozvat do Olomouce a vyjádřit přání,

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

Žádost o krátkodobý pronájem

Žádost o krátkodobý pronájem Žádost o krátkodobý pronájem Pořadatel odpovědná osoba : Příjmení : Adresa: Jméno: E-mail Název a adresa právnické osoby : IČ: DIČ: E-mail: Požadovaný termín : Datum : Od do hod. Požadavaná místnost k

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Co je Asociace profesionálních divadel ČR Je registrovaným zaměstnavatelským svazem Sdružuje většinu profesionálních divadel

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV...

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... Biograf s nezaměnitelným kouzlem, který může promítat téměř kdekoliv Návštěva biografu vždy patřila k velkým společenským událostem. Stejně jako divadelní představení, výstava,

Více

na konferenci ISSS 2011

na konferenci ISSS 2011 Nabídka firemní prezentace na konferenci ISSS 2011 Dovolujeme si Vám předložit nabídku možností prezentace Vaší firmy na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, která se koná v termínu 4. 5.

Více

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE Příspěvková organizace Kulturní středisko Dům dětí a mládeže CVČ Centrum celoživotníh o vzdělávání Turistická základna Celné Počet účastníků Naše činnost udržení rozsahu

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce:

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce: NABÍDKA PRO FIRMY DIVADLO NA ŠANTOVCE Divadlo na Šantovce vám nabízí jedinečný multifunkční prostor, který je ideální k pořádání firemních akcí, prezentací, školení, koncertů a dalších tematických eventů

Více

Investiční memorandum. Rašínovo nábřeží 66. Praha 2 Nové Město

Investiční memorandum. Rašínovo nábřeží 66. Praha 2 Nové Město Investiční memorandum Rašínovo nábřeží 66 Praha 2 Nové Město Představení Klasická budova z přelomu století, která je jednou z dominant pravého břehu Vltavy, stojí na rohu Rašínova nábřeží a Trojanovy ulice.

Více

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Projekt digitalizace Kina Řevnice dle standartu DCI

Projekt digitalizace Kina Řevnice dle standartu DCI Projekt digitalizace Kina Řevnice dle standartu DCI 1. Charakteristika podstaty projektu Projekt je lokalizován do města Řevnice (Praha-západ). K 1. lednu 2010 měly Řevnice 3 085 obyvatel. Město Řevnice

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum fabrika projekt, který

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Popis služby Poskytování koncových úseků pronajatých okruhů

PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Popis služby Poskytování koncových úseků pronajatých okruhů PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Popis služby Poskytování koncových úseků pronajatých okruhů 1 OBSAH 1. Služba Poskytování koncových úseků pronajatých okruhů...3 2. Poskytování

Více

Provozní řád společenské a kulturní místnosti Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř, organizační složky města Chotěboř

Provozní řád společenské a kulturní místnosti Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř, organizační složky města Chotěboř Provozní řád společenské a kulturní místnosti Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř, organizační složky města Chotěboř Společenská a kulturní místnost organizační složky města Chotěboř,

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Nabídka prostor LE KLUBu pro večírky v roce 2010

Nabídka prostor LE KLUBu pro večírky v roce 2010 LE KLUB Tomáš Zeman www.le-klub.cz info@le-klub.cz tel.: 602 449 065 Nabídka prostor LE KLUBu pro večírky v roce 2010 Koncepce LE KLUBu Prostor je možné si pronajmout bez dalších služeb, bez DJ, tematických

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce.

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. 1 Vážení obchodní přátelé, touto cestou se Vám dovolujeme představit a nabídnout naše

Více

KONGRESOVÁ NABÍDKA. Kongresové akce až pro 300 osob. Vlastní ubytování až pro 130 osob. Rauty, cocktaily, recepce až pro 500 osob

KONGRESOVÁ NABÍDKA. Kongresové akce až pro 300 osob. Vlastní ubytování až pro 130 osob. Rauty, cocktaily, recepce až pro 500 osob KONGRESOVÁ NABÍDKA Hotel Zámek Hrubá Skála je umístěn na vrcholcích mohutných pískovcových skal v romantickém prostředí Českého ráje asi 10 kilometrů od Turnova. Původní hrad ze 14. století byl později

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Jak používat název TyfloCentrum

Jak používat název TyfloCentrum Jak používat název TyfloCentrum Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR v roce 2000 založila obecně prospěšné společnosti a předala jim k realizaci některé sociální služby, které dosud sama

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

listopadu 2016

listopadu 2016 Pardubice, Dům Hudby, Sukova síň, Sukova tř. 1260 9. 10. listopadu 2016 Hana Moulisová Tel.: 467 003 210, Fax: 467 003 119 GMS: 731 341 247 E-mail: moulisova@stapro.cz http://www.stapro.cz - Uvedení loga

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Současný vývoj energetických služeb a metody EPC v České republice Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s.

Současný vývoj energetických služeb a metody EPC v České republice Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. Současný vývoj energetických služeb a metody EPC v České republice Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2012, Banská Bystrica, 17. 10. 2012 1 Proces přípravy a realizace projektu Zákazník

Více

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu.

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu. O VELETRHU Veletrh (nejen) pro domácí mazlíčky Máme rádi zvířata se v letošním roce koná v Uherském Hradišti poprvé, a to v prostorách Klubu kultury v centru města. Budou zde představeny nejnovější trendy

Více

Statistika nuda není aneb do kolika a jakých kapes se v Čechách můžete dostat s mobilní reklamou

Statistika nuda není aneb do kolika a jakých kapes se v Čechách můžete dostat s mobilní reklamou Mobilní marketing jinak: jak se dostat lidem ve městě do kapsy 22.2.2012 Praha Statistika nuda není aneb do kolika a jakých kapes se v Čechách můžete dostat s mobilní reklamou Ing. Vít Šoupal senior head

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: bod programu: 10. 6. 2015 věc: Městská akce Malý Hamburk dopad na rozpočet: Bez dopadu zpracoval: Bc. Klára Bayerová, referentka OŠKSS předkládá: PhDr. Jana Műllerová,

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 9. 2015 věc : Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace důvod předložení: Zákon č. 128/2000

Více

Ceník pronájmů obecních budov a pozemků včetně DPH schválený na 7..zasedání Zastupitelstva obce Velký Týnec dne

Ceník pronájmů obecních budov a pozemků včetně DPH schválený na 7..zasedání Zastupitelstva obce Velký Týnec dne Ceník pronájmů obecních budov a pozemků včetně DPH schválený na 7..zasedání Zastupitelstva obce Velký Týnec dne 9.9. 2015 1 Společenský dům 1.1 Neziskové akce schůze, výstavy, bleší trh apod. pořádané

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Kraje ČR

ČESKÁ REPUBLIKA Kraje ČR Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Kraje ČR Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy.

Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy. STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy. 2003 Pro obyvatelstvo, fyzické osoby, jsou

Více

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ. čtvrtek 21. dubna 2011 Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ. čtvrtek 21. dubna 2011 Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více