RENTERA akciová společnost. Výroč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RENTERA akciová společnost. Výroč"

Transkript

1 RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva

2 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO RENTERA, a.s Profil společnosti Základní údaje Akcionáři, akcie, majetkové účasti Akcionáři Základní kapitál Majetkové účasti Organizační struktura společnosti Významné změny v roce 2013 a 2014 do uzávěrky výroční zprávy ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ VEDENÍ Dozorčí rada společnosti Zpráva dozorčí rady Představenstvo společnosti Odměňování statutárních orgánů společnosti Personální unie ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝVOJI SPOLEČNOSTÍ VE SKUPINĚ Vývoj společností ve skupině Rentera v uplynulém období RENTERA, a.s. (RNT) BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. (BRE) R & R Investment Group, a.s. (RR) WESTREAL Invest, s.r.o. (WRI) JILEMNICE HOTEL, s.r.o. (JH) HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. (HMV) Očekávaný vývoj a výhled skupiny RENTERA pro rok VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Vybrané finanční ukazatele společnosti Vybrané ukazatele skupiny Rentera OSTATNÍ Výzkum a vývoj Ochrana životního prostředí Řízení rizik Auditor společnosti ZPRÁVA O VZTAZÍCH Organizační struktura

3 7.2 Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobami koncernu Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu těchto osob Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY Roční účetní závěrka společnosti Příloha účetní závěrky Zpráva auditora

4 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážení akcionáři, dovolte mi na tomto místě v krátkosti zrekapitulovat vývoj společností ve skupině RENTERA, a.s. za období, které uplynulo od našeho posledního setkání na valné hromadě v červnu roku V roce 2013 nastalo z našeho pohledu mírné zlepšení situace na realitním trhu v regionech. Podařilo se nám realizovat pronájmy volných prostor jak v ekonomicky silných regionech tak i v regionech dlouhodobě slabých a to i v menších městech (severní Čechy, severní Morava). V minulém roce (resp. na začátku roku 2014) se podařilo realizovat prodej čtyř nemovitostí, dvou z portfolia společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. a po jedné z portfolia WESTREAL Invest, s.r.o. a R & R Investment Group, a.s. za velmi zajímavé ceny, které se rozhodně vymykají standardu současného trhu. Ve všech třech společnostech došlo k podstatnému snížení úvěrového zatížení a ve společnosti R & R Investment Group, a.s. byl úvěr splacen kompletně. Co se týká Hotelu Bellevue v Českém Krumlově, můžeme konstatovat, že první rok spolupráce s manažerem hotelu společností Asten Hotels s.r.o. se vydařil. Druhá polovina sezony se z hlediska tržeb pohybovala okolo rekordních úrovní a i závěr roku dopadl velmi dobře. Nebýt slabší první poloviny, mohli bychom se pohybovat na rekordních tržbách. Celkově stouply tržby hotelu zhruba o Kč oproti roku V loňském roce došlo ke schválení plánu restrukturalizace úvěru od České spořitelny a společnost uhradila dlužné splátky. Tržby hotelu za 1. kvartál 2014 se zatím vyvíjí mnohem lépe v porovnání se stejným obdobím roku 2013, lze tedy očekávat, nedojde-li k žádným mimořádným událostem, opět nárůst tržeb i v roce Milan Růžička předseda představenstva 3

5 2. RENTERA, a.s. 2.1 Profil společnosti Akciová společnost RENTERA vznikla v roce Činnost společnosti je soustředěna v současné době na jediný geografický trh, na Českou republiku. Předmětem její činnosti je koupě a následná správa aktiv jako jsou například bonitní nemovitosti v lukrativních oblastech s vybudovanými a trvalými nájemními vztahy, dále pak koupě a provoz hotelových zařízení. Společnost vlastní aktiva, u kterých je již dnes jasné jejich využití nebo budoucí výnos. Za klíčové prvky považujeme především důraz na kvalitu aktiva, přiměřenou stabilitu spravovaných prostředků a dosažení požadovaných výnosů. Formu akciové společnosti považujeme za nástroj pro koncentraci potřebného kapitálu. 2.2 Základní údaje OBCHODNÍ FIRMA: RENTERA, a.s. IČ: SÍDLO: Švédská 635/8, , Praha 5 PRÁVNÍ FORMA: Akciová společnost PŘEDMĚT ČINNOSTI: Správa a údržba nemovitostí DATUM ZALOŽENÍ: ZÁKLADNÍ KAPITÁL: Kč ZAPSÁNA: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka Akcionáři, akcie, majetkové účasti Akcionáři Přehled akcionářů společnosti RENTERA, a.s. s podílem nad 5 %: Akcionáři s podílem > 5 % Podíl společnost RENTERA CENTRAL EUROPE S.A. 42,01 % společnost LIPONET LTD. 26,04 % Pavel Vágner 7,37 % Mezi žádnou z těchto osob, ani mezi nimi a emitentem, není uzavřena ovládací smlouva ani Společnosti není známo jednání ve shodě mezi těmito osobami. Všichni ostatní akcionáři mají podíl menší než 5 % akcií na základním kapitálu Společnosti. 4

6 2.3.2 Základní kapitál Stav k Výše upsaného základního kapitálu společnosti činí Kč. Základní kapitál je splacen ve výši Kč Společnost nevlastní žádné vlastní akcie. Podmínky pro zvýšení základního kapitálu jsou stanoveny stanovami společnosti a odpovídají obecně závazným právním předpisům. VYDANÉ CENNÉ PAPÍRY Aktuální stav CENNÝ PAPÍR DRUH FORMA PODOBA POČET KUSŮ JMENOVITÁ HODNOTA CELKOVÝ OBJEM EMISE PŘEVODITELNOST AKCIE kmenová na jméno listinná 407 ks Kč 407 ks akcie jsou volně převoditelné - akcie byly vydány na základě obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti - akcie jsou volně převoditelné, tzn. akcionáři jsou oprávněni převádět akcie Společnosti i bez souhlasu orgánů Společnosti, a to i na třetí osoby - práva spojená s akciemi jsou pro všechny akcie stejná - nárok oprávněné osoby na dividendu zaniká ve čtyřleté promlčecí lhůtě ode dne její splatnosti, tento nárok poté přechází na Společnost Majetkové účasti Společnost RENTERA, a.s. vlastní 100% podíl na základním kapitálu těchto obchodních společností: HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. IČ Hlavní předmět činnosti: provozování hotelu a restaurace Základní kapitál společnosti: Kč BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. IČ Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál společnosti: Kč Bellevue hotel Krumlov, s.r.o. IČ Předmět činnosti: ubytovací služby Základní kapitál společnosti: Kč 5

7 R & R Investment Group, a.s. IČ Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál společnosti: Kč WESTREAL Invest, s.r.o. IČ Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál společnosti: Kč JILEMNICE HOTEL, s.r.o. IČ: Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál: Kč 6

8 2.3.4 Organizační struktura společnosti Organizační ní struktura společnosti RENTERA, a.s. včetně majetkových účastí stav k Valná hromada HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. 100% Dozorčí rada společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. 100% Představenstvo společnosti (správa majetkových účastí) WESTREAL Invest, s.r.o. 100% R&R Investment Group, a.s. 100% JILEMNICE HOTEL, s.r.o. 100% Bellevue hotel Krumlov, s.r.o. 100% 7

9 2.4 Významné změny v roce 2013 a 2014 do uzávěrky výroční zprávy DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI WESTREAL Invest, s.r.o. Rok 2013 Změna jednatele: - vznik funkce jednatele společnosti JUDr. Martiny Šuterové Vaškové ode dne ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ VEDENÍ 3.1 Dozorčí rada společnosti Dozorčí rada společnosti RENTERA, a.s. má tři členy volené valnou hromadou na dobu pěti let. V souladu se stanovami společnosti zasedá dozorčí rada alespoň jednou ročně. Jednání se pravidelně zúčastňuje předseda představenstva a dle obsahu a závažnosti projednávané problematiky také členové představenstva či přizvané třetí osoby (experti). Složení dozorčí rady k : Bc. Jan Čížek Ing. Andrea Čížková Pavel Vágner předseda dozorčí rady členka dozorčí rady člen dozorčí rady Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada společnosti RENTERA, a.s. v roce 2013 průběžně zajišťovala a vykonávala veškeré úkoly, které vyplývají ze zákona a stanov Společnosti. Dozorčí rada projednávala pravidelně okruh otázek souvisejících především s vývojem hospodářských výsledků Společnosti a zároveň kontrolovala činnost představenstva a plnění jeho usnesení. Dozorčí rada během uplynulého roku 2013 sledovala průběh a vývoj podnikatelských aktivit, plnění strategických cílů představenstva společnosti, způsob a výsledky hospodaření společnosti. Představenstvo společnosti poskytovalo dozorčí radě pravidelně veškeré zápisy ze svých jednání a všechny další informace nezbytné pro výkon kontrolní činnosti. Členové dozorčí rady byli pravidelně zváni na zasedání představenstva. Jednotliví členové dozorčí rady vykonávali dohled nad jim svěřenými úseky. Závěry z jejich dohledu přenášelo představenstvo do svých opatření a do fungování společnosti RENTERA, a.s., jakož i dceřiných společností. V souladu s ustanoveními vyplývajícími ze stanov Společnosti dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2013 včetně přílohy ověřené 8

10 auditorem. Při posuzování věcné a formální správnosti řádné účetní závěrky se dozorčí rada opírala o vlastní průběžně prováděné hodnocení a předložené stanovisko auditora. Na základě zjištěných skutečností dospěla k závěru, že účetní záznamy a evidence byly vedeny legitimním způsobem, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy a rovněž v souladu se stanovami Společnosti. Řádná účetní závěrka ve všech materiálních aspektech věrně zobrazuje stav majetku a závazků, vlastní jmění a finanční situaci Společnosti. Dozorčí rada společnosti RENTERA, a.s. na základě vlastního přezkoumání řádné účetní závěrky souhlasí s výrokem auditora a doporučuje akcionářům schválení řádné účetní závěrky za rok Jan Čížek, předseda dozorčí rady 3.2 Představenstvo společnosti Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Ze svých řad volí a odvolává předsedu, který řídí činnost představenstva. Představenstvo má tři členy volené na dobu pěti let. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo společnosti v průběhu roku 2013 uskutečnilo šest řádných zasedání, na kterých se převážně zabývalo průběžnou pravidelnou správou záležitostí Společnosti a hodnocením výsledků podnikání. Představenstvo řídilo chod společnosti v součinnosti s managementem dceřiných společností. Složení představenstva k : Bc. Milan Růžička JUDr. Martina Šuterová Vašková Tibor Horváth předseda představenstva místopředsedkyně představenstva člen představenstva 3.3 Odměňování statutárních orgánů společnosti Společnost nemá stanoveny žádné principy odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady. O odměňování členů představenstva rozhoduje dozorčí rada společnosti a o odměňování dozorčí rady rozhoduje valná hromada společnosti. 3.4 Personální unie Milan Růžička - předseda představenstva společnosti RENTERA, a.s. - předseda představenstva společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. - předseda představenstva společnosti R & R Investment Group, a.s. - jednatel společnosti JILEMNICE HOTEL, s.r.o. - jednatel společnosti Bellevue hotel Krumlov, s.r.o. 9

11 JUDr. Martina Šuterová Vašková - místopředsedkyně představenstva společnosti RENTERA, a.s. - místopředsedkyně představenstva společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. - místopředsedkyně představenstva společnosti R & R Investment Group, a.s. - jednatelka společnosti WESTREAL Invest, s.r.o. Tibor Horváth Jan Čížek Pavel Vágner Andrea Čížková - člen představenstva společnosti RENTERA, a.s. - člen představenstva společnosti R & R Investment Group, a.s. - předseda dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. - předseda dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. - předseda dozorčí rady společnosti R & R Investment Group, a.s. - jednatel společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. - člen dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. - člen dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. - člen dozorčí rady společnosti R & R Investment Group, a.s. - členka dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. - členka dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. - členka dozorčí rady společnosti R & R Investment Group, a.s. Mezi společností a členy představenstva nebo zaměstnanci nejsou uzavřeny žádné smlouvy zavazující společnost k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání. Prohlášení - u členů představenstva a členů dozorčí rady neexistují žádné střety zájmu 4. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝVOJI SPOLEČNOSTÍ VE SKUPINĚ 4.1 Vývoj společností ve skupině Rentera v uplynulém období RENTERA, a.s. (RNT) Situace skupiny Rentera je stabilizovaná a všechny dceřiné společnosti řádně splácely své závazky. Řádné valné hromadě společnosti, která proběhla v červnu 2013, předcházela mimořádná valná hromada konaná v květnu Na mimořádné valné hromadě byla mimo jiné schválena změna stanov společnosti. V roce 2013 nedošlo k žádným korporátním změnám a statutární orgány pracují v nezměněném složení. 10

12 4.1.2 BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. (BRE) Nejpodstatnější událostí roku 2013 byl prodej nemovitosti v Litoměřicích. Po prodeji nemovitosti v Litoměřicích opět pokleslo úvěrové zatížení společnosti. Roční úrokové zatížení společnosti kleslo oproti roku 2012 o více jak Kč. Celková obsazenost budov představující cca 66% však zůstala zachována a díky nově uzavřeným nájemním smlouvám se nám podařilo nahradit nájem z prodané budovy v Litoměřicích. Největší počet nepronajatých ploch se stále nachází v Liberci a Moravské Třebové jako důsledek velmi nízké poptávky po nebytových prostorech v těchto městech. Na začátku roku 2014 došlo k realizaci prodeje nemovitosti v Berouně. V uplynulém roce bylo do oprav a revitalizací nemovitostí z portfolia BRE investováno cca Kč. Nejvyšší náklady spočívaly ve výměně plynových kotlů ve Frýdku-Místku a v Nymburku, ve výmalbě prostor v Liberci a v opravě střechy v Chrudimi. V letošním roce budeme pokračovat v prodeji nemovitostí. Současně se budeme snažit dopronajmout volné prostory a to samozřejmě zejména v nemovitostech s nízkou obsazeností (Liberec, Moravská Třebová). Investice do oprav a revitalizací budov budou probíhat v rozumné míře tak, aby byl zachován dobrý stav objektů R & R Investment Group, a.s. (RR) Klíčovým bodem roku 2013 byla snaha společnost kompletně oddlužit, což se podařilo, když počátkem roku došlo k prodeji nemovitosti v Hrádku nad Nisou. Vzhledem k téměř plné obsazenosti budovy a k přihlédnutí k regionu, kde se nemovitost nachází, považujeme dosaženou prodejní cenu za velmi nadstandardní. Z finančních prostředků získaných z prodeje nemovitosti v Hrádku nad Nisou byl kompletně splacen úvěr společnosti vedený u České spořitelny. V roce 2013 došlo k pronajmutí tří bytů a to v Netolicích, Nejdku a Přelouči, čímž celková obsazenost v portfoliu zůstala stejná jako před prodejem nemovitosti v Hrádku nad Nisou a pohybuje se na úrovni 50%. Částka investovaná do oprav a revitalizací budov činila v roce 2013 cca Kč. Nejvyšší náklady si vyžádala výměna plynového kotle v Přelouči a výmalba a oprava omítek v Nejdku. V tomto roce budeme pokračovat v prodeji nemovitostí a rovněž se budeme snažit zvýšit obsazenost, zejména nemovitosti ve Varnsdorfu, která je v současné době zcela prázdná. S přihlédnutím k případnému prodeji budov budeme efektivně opravovat a rekonstruovat budovy s cílem udržet jejich technický stav na dobré úrovni WESTREAL Invest, s.r.o. (WRI) Hlavní cíl společnosti WRI pro rok 2013, spočívající v prodeji budov za účelem doplacení zbývající části úvěru, se podařilo zčásti naplnit vzhledem k tomu, že na podzim došlo k prodeji budovy v Libochovicích. Prodejem budovy došlo ke snížení úvěrového zatížení společnosti o cca 23% oproti roku V návaznosti na skončení fixace u obou úvěrů společnosti se taktéž výrazně snížilo roční úrokové zatížení společnosti, kdy v porovnání s rokem 2012 se jedná o částku cca Kč. V důsledku prodeje nemovitosti v Libochovicích došlo k poklesu ročního vybraného nájemného. Nicméně pokles nájemného byl kompenzován snížením úrokového zatížení. Aktuální obsazenost budov se pohybuje na úrovni 51%. 11

13 V roce 2013 se podařilo pronajmout dva byty při minimální investici do jejich rekonstrukce. Celková částka investovaná do oprav a rekonstrukcí portfolia se pohybovala okolo Kč. V roce 2014 budeme pokračovat v prodeji budov s cílem snížit úvěrové zatížení společnosti na minimum. Zároveň se zaměříme na zvýšení obsazenosti, zejména pak na nemovitost v Odrách, která je v současné době jako jediná bez nájemce. Investice do oprav budov budou realizovány s přihlédnutím k jejich prioritám JILEMNICE HOTEL, s.r.o. (JH) V roce 2013 se nám nepodařilo najít kupce nemovitosti v Jilemnici za námi akceptovatelnou cenu. Vzhledem k technickému stavu budovy bylo nutné provést několik oprav v celkové výši cca Kč. I v předešlém roce žádala společnost JH o dotaci na rekonstrukci kulturní památky, bohužel do žádného dotačního programu společnost JH nebyla zařazena. V roce 2014 budeme opět žádat o zařazení do dotačních programů na rekonstrukci kulturní památky a i nadále budeme hledat nové dotační programy, do kterých by se společnost JH mohla přihlásit. Obsazenost i výše ročního vybraného nájemného zůstaly stejné jako v roce I v následujícím roce budeme hledat vhodného kupujícího, který by ocenil architektonickou jedinečnost budovy HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. (HMV) Uplynulý rok byl prvním celým rokem, kdy byl hotel řízen společností Asten Hotels s.r.o. Čisté tržby hotelu (bez DPH) vzrostly v roce 2013 o cca Kč (nárůst cca 20,9%) oproti roku předchozímu a obsazenost hotelu stoupla z 52,26 % na 58,31 %. Díky slabšímu vývoji tržeb v prvním pololetí a větším nákladům na služby souvisejícími s tržbami se nepodařilo dosáhnout plánovaného provozního výsledku (EBITDA). Co se týče tržeb dle segmentace, tak tržby cestovních kanceláří klesly o 1,73 %, naopak tržby individuální klientely vzrostly o 103,7% a tržby firemní klientely se zvýšily o 5,37%. V loňském roce jsme investovali téměř Kč do rekonstrukcí, úprav a modernizace hotelu. V části pokojů a společných prostor hotelu byly vyměněny závěsy a koberce, investovali jsme taktéž do modernizace vybavení. Hotel prošel pravidelnou údržbou jako každý rok. V prosinci 2013 jsme prodloužili kontrakt s manažerem hotelu (Asten Hotels s.r.o.) o dalších 6 let. V loňském roce došlo ke schválení plánu restrukturalizace úvěru od České spořitelny a společnost řádně uhradila dlužné splátky. Na rok 2014 plánuje manažer hotelu společnost Asten Hotels s.r.o. zvýšení tržeb o zhruba 12%. V návaznosti na plnění plánu tržeb budeme nadále investovat do obnovy pokojů - plánujeme soft rekonstrukci cca 40% pokojů a velké části společných prostor. Nadále budeme pokračovat ve školení a vzdělávání personálu s cílem dále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. 12

14 4.2 Očekávaný vývoj a výhled skupiny RENTERA pro rok 2014 Domníváme se, že v roce 2014 by mohlo dojít k zotavování české ekonomiky, tím pádem bychom se mohli dočkat dalšího zlepšení situace na trhu s nájmy napříč regiony a pevně věříme, že se bude zvyšovat i poptávka po komerčních nemovitostech resp. se budou zvyšovat nabízené ceny. V případě zajímavé cenové nabídky budeme pokračovat v prodeji budov s cílem doplatit úvěrové zatížení. S přihlédnutím k technickému stavu budov budeme nadále realizovat nutné opravy a rekonstrukce s cílem udržet dobrý stav nemovitostí. Co se týká hotelu, bude tento rok zřejmě pokračovat trend poklesu nízkorozpočtových cestovních kanceláří (přesun do levnějších zařízení), což by se nám mělo opět dařit eliminovat nárůstem cestovních kanceláří s vysokým rozpočtem a hlavně individuální klientelou. Razantněji bychom chtěli zvýšit i tržby firemní klientely, nicméně zde jsme opět více či méně závislí na vývoji české ekonomiky. V neposlední řadě doufáme, že se nám podaří využít slabšího kurzu české koruny, což by mohlo mít za následek příliv nejenom nové zahraniční individuální klientely, ale i nové zahraniční klientely z řad cestovních kanceláří. 13

15 5. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Vzhledem k faktu, že nedošlo v uplynulém roce k prodeji majetkové účasti, nevykázala společnost RENTERA, a.s. žádné tržby vyjma ostatních provozních výnosů ve výši 7 tis. Kč. Náklady společnosti činily tis. Kč. Náklady byly tvořeny hlavně náklady na provoz (služby) a osobními náklady (3.978 tis. Kč). Celkový hospodářský výsledek byl pozitivně ovlivněn změnou stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti v důsledku zhodnocení majetku společnosti o tis Kč, nicméně skončil ztrátou tis Kč. Účetní závěrka a příloha k účetní závěrce tvoří přílohy výroční zprávy. 5.1 Vybrané finanční ní ukazatele společnosti Vybrané ekonomické ukazatele společnosti (v tis.) Aktiva Základní kapitál Cizí zdroje Dlohodobý fin. Majetek Náklady Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Provozní výs. hospodaření VH za za účetní období Náklady na akcii **bez opravných položek , , ** , ** , , , Vybrané ukazatele skupiny Rentera Poměr tržeb dle odvětví 21,79 % 2011 Komerční nemovitosti Hotelnictví 27,94 % 2012 Komerční nemovitosti Hotelnictví 31,65 % 2013 Komerční nemovitosti 78,21 % 72,06 % 68,35 % Hotelnictví Úvěry skupiny dle odvětví (absolutně) Úvěry skupiny dle odvětví (v %) Komerční nemovitosti Hotelnictví Celkem 100% 80% 60% 40% 20% 0% 28,25% 32,21% 40,93% 48,95% 71,75% 67,79% 59,07% 51,05% Hotelnictví Komerční nemovitosti 14

16 6. OSTATNÍ 6.1 Výzkum a vývoj Společnost se nezabývá výzkumem a vývojem nových produktů ani postupů. 6.2 Ochrana životního prostředí Společnost dodržuje všeobecné zásady při ochraně životního prostředí a environmentální politiky, které jsou nástrojem řízení aspektů a dopadů činností společnosti a prostředkem pro trvalé plánovité zlepšování environmentálního profilu společnosti. Společnost není zatížena ekologickými zátěžemi z minulosti. Při realizaci své činnosti a v rámci svých projektů implementuje do svých procesů postupy šetrné k přírodě a k přírodním zdrojům a plní tak požadavky environmentální legislativy a dohod. Synergickým efektem takovéhoto postupu je úspora nákladů. 6.3 Řízení rizik Společnost RENTERA, a.s. nepoužívá mechanismy na pokrytí směnných kurzů, neboť jimi není přímo dotčena. Mzdy a režijní náklady, náklady na renovace budov a nákup budov, půjčky, tržby z provozu (a případně prodeje budov) jsou a budou realizovány v teritoriu České republiky a tedy v CZK (do vstupu ČR do EMU). Společnost je zajištěna proti úrokovým rizikům tam, kde nepředpokládá jejich kompenzaci pohybem trhů. U podnikání spojeného s konjunkturou bude využívat úvěrů s pohyblivou úrokovou sazbou (vázanou zejména na sazby PRIBOR). Pohyblivé sazby umožňují těžit z poklesu sazeb, naopak mohou být nevýhodou při jejich zvyšování. Vzhledem k povaze svých aktiv je společnost RENTERA, a.s. přirozeně vystavena riziku likvidity, avšak krátkodobě a střednědobě je toto riziko minimální. Důvodem je, že konce splatnosti úvěrů většinou spadají nejdříve do roku Reálným rizikem, jemuž musí společnost RENTERA, a.s. čelit a u něhož se nelze pojistit, je riziko z provozního příjmu, který musí být díky výběru nájemného, tržbám nebo prodejním cenám nemovitostí dostatečný, aby bylo možné čelit splatným úrokům a úhradě kapitálu. Společnost RENTERA, a.s. vyvíjí svou činnost v České republice, která se od 1. května 2004 stala členem Evropské unie. Globálně je region, ve kterém společnost RENTERA, a.s. působí, kvalifikován jako politicky a ekonomicky stabilní, jeho integrace do Evropské unie skýtá nové záruky. Navíc, jak již bylo uvedeno výše, společnost RENTERA, a.s. nebude soustřeďovat svojí činnost pouze na jeden sektor, ale bude ji diverzifikovat a tím i omezovat případný negativní vliv cyklických efektů, kterých se bude naopak snažit využít u pozitivních přínosů. 6.4 Auditor společnosti - společnost Inter-Consult, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Týnská 21, PSČ , společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36870, oprávněná provádět auditorskou činnost, osvědčení KAČR č odměna auditora činila Kč (vč. DPH) za povinný audit společnosti 15

17 7. ZPRÁVA O VZTAZÍCH 7.1 Organizační struktura Osoba ovládající RENTERA, a.s. Společnost RENTERA, a.s., se sídlem Švédská 635/8, Praha 5, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Osoba ovládající je obchodní společnost zabývající se především správou svých majetkových účastí. Předmětem podnikání společnosti je správa a údržba nemovitostí tak, jak je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. Osoby ovládané HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. Společnost HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., se sídlem Švédská 635/8, Praha 5, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Osobou ovládanou je obchodní společnost zabývající se především provozováním hotelu a restaurace. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. Způsob ovládání: ovládající osoba RENTERA, a.s. vlastní akcie ovládané osoby HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. podíl 100%. BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. Společnost BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o., se sídlem Švédská 635/8, Praha 5, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Osobou ovládanou je obchodní společnost zabývající se pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. Způsob ovládání: ovládající osoba RENTERA, a.s. vlastní obchodní podíl ovládané osoby BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. podíl 100%. Bellevue hotel Krumlov, s.r.o. Společnost Bellevue hotel Krumlov, s.r.o., se sídlem Švédská 635/8, Praha 5, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Osobou ovládanou je obchodní společnost zabývající se především poskytováním ubytovacích služeb. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. Způsob ovládání: ovládající osoba RENTERA, a.s. vlastní obchodní podíl ovládané osoby Bellevue hotel Krumlov, s.r.o. podíl 100%. R & R Investment Group, a.s. Společnost R & R Investment Group, a.s., se sídlem Švédská 635/8, Praha 5, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

18 Osobou ovládanou je obchodní společnost zabývající se především službami spojenými s pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. Způsob ovládání: ovládající osoba RENTERA, a.s. vlastní akcie ovládané osoby R & R Investment Group, a.s., podíl 100%. WESTREAL Invest, s.r.o. Společnost WESTREAL Invest, s.r.o., se sídlem Švédská 635/8, Praha 5, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Osobou ovládanou je obchodní společnost zabývající se především službami spojenými s pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. Způsob ovládání: ovládající osoba RENTERA, a.s. vlastní obchodní podíl ovládané osoby WESTREAL Invest, s.r.o. podíl 100%. JILEMNICE HOTEL, s.r.o. Společnost JILEMNICE HOTEL, s.r.o., se sídlem Švédská 635/8, Praha 5, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Osobou ovládanou je obchodní společnost zabývající se především službami spojenými s pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. Způsob ovládání: ovládající osoba RENTERA, a.s. vlastní obchodní podíl ovládané osoby JILEMNICE HOTEL, s.r.o. podíl 100%. 7.2 Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobami koncernu Smlouva o postoupení pohledávky mezi společností RENTERA, a.s. a R & R Investment Group, a.s. ze dne Smlouva o postoupení pohledávky mezi společností RENTERA, a.s. a R & R Investment Group, a.s. ze dne Dohoda o započtení mezi společností RENTERA, a.s. a R & R Investment Group, a.s. ze dne Smlouva o spolupráci mezi společností HOTEL U MĔSTA VÍDNĔ (CK), a.s. a Bellevue hotel Krumlov, s.r.o. ze dne Smlouva o půjčce mezi společností RENTERA, a.s. a společností RENTERA CENTRAL EUROPE S.A. ze dne , ve znění dodatku č. 1 ze dne a dodatku č. 2 ze dne Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu těchto osob Žádné další právní úkony v zájmu propojených osob nebyly učiněny. 17

19 7.4 Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou Žádná opatření (která již nejsou v této zprávě popsána), která byla v zájmu nebo na popud osob dle 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník přijata nebo uskutečněna ve smyslu obchodního zákoníku nebyla učiněna. Rozhodné období - tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je zpracována v souladu s 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník za účetní období od do PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány, opomenuty či zkresleny. Účetní závěrka byla schválena auditorem. V Praze dne: 20. května 2014 Bc. Milan Růžička předseda představenstva RENTERA, a.s. 18

20 9. PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY 9.1 Roční účetní závěrka společnosti 19

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 Výroční konsolidovaná zpráva 2007 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o konsolidačním celku - B. Základní údaje o společnosti - C. Údaje o činnosti a předmětu podnikání

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více