NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám"

Transkript

1 Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem Dlaskem, podnikající pod názvem Dlask Václav DV, IČ: , DIČ: CZ , s místem podnikání v Praze 1, Na Perštýně 5, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložka č. 7654, (dále jen pronajímatel ) a společností Druhá Pražská, s. r. o. IČ: , DIČ: CZ zastoupenou jednatelem Václavem Vopršálkem se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č (dále jen nájemce ) Nájemní smlouva k nebytovým prostorám Čl. I Předmět smlouvy 1. Pronajímatel je výlučným vlastníkem nebytových prostor níže uvedených a je oprávněn tyto prostory dále pronajímat třetím subjektům. Jedná se o nebytové prostory o celkové výměře kancelářských ploch 380,9 m 2 umístěné v nemovitosti č. p v k.ú. Modřany, obec Praha, zapsané na LV č v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem Praha město, na adrese Modřanská 999/999, Praha 4 Modřany. 2. Předmětem této smlouvy je pronájem nebytových prostor kanceláří v nemovitosti uvedené v odst. 1, a to o výměře: 35,6 m 2. Spolu s nájmem uvedených ploch je podnájemce oprávněn užívat i společné prostory. Přesné vymezení pronajímané plochy a plochy společné je vyznačeno v plánku, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy jako její nedílnou součást. 3. Součástí nájmu je úklid pronajatých a společných prostor suchou cestou. 4. Součástí a v ceně pronájmu je poskytnutí telefonních linek (bez poplatků za spojení), přístupu na Internet 24 hodin denně on-line a využití počítačové sítě. Specifi kace uvedených služeb je uvedena v příloze č. 6 této smlouvy. 5. Součástí pronájmu je i ostraha společných prostor (bezpečnostní zařízení a napojení na PCO) a na požadavek nájemce je možné zřídit za úplatu ostrahu i na jím pronajaté prostory. 6. Pronajímatel pronajímá a předává a nájemce najímá a přebírá nebytový prostor, jenž je nezatížen jakýmikoliv faktickými a právními vadami a břemeny a obě smluv- 598

2 VZOR Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (2/7) ní strany si nejsou vědomy jiných vad, které by bránily řádnému užívaní předmětu nájmu a jeho účelu. 7. Nájemce se zavazuje tyto nebytové prostory užívat v souladu s touto smlouvou a s živnostenským nebo jiným obdobným oprávněním a za podmínek v ní a v příslušných právních předpisech stanovených pouze jako kanceláře a/nebo jako příruční sklad či vzorkovnu. Užívání nebytových prostor v rozporu s účelem smlouvy je důvodem k výpovědi z nájmu z důvodu užívání prostor v rozporu se smlouvou. Čl. II Doba nájmu 1. Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností a účinností od do Pronajímatel a nájemce se dohodli, že po uplynutí doby nájmu uvedené v odst. 1. tohoto článku je možné po vzájemné dohodě v tomto nájmu pokračovat další pětileté období, a nájemce se zavazuje, že o dalším pronájmu bude jednat přednostně s nájemcem. Pokud nájemce neprojeví zájem prodloužit dobu nájmu na další pětileté období nejpozději do , je pronajímatel oprávněn pronajmout nebytové prostory specifi kované v odst. 2 článku I. této smlouvy třetí osobě. Čl. III Cena za nájem 1. Nájemné za užívání nebytových prostor uvedených v čl. I. této smlouvy je specifi - kováno v příloze č. 2 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. 2. V případě, že se nájemce a/nebo pronajímatel stane či přestane být plátcem daně z přidané hodnoty, zavazuje se o této skutečnosti neprodleně informovat druhou smluvní stranu. 3. Strany této smlouvy sjednávají, že mezi nimi v souvislosti s touto smlouvou nedojde k účtování DPH za nájemné. DPH za internet a ostatní služby včetně úklidu bude účtováno. 4. Povinnost platit nájemné vzniká dnem platnosti a účinnosti této smlouvy a nájemné bude placeno měsíčně dopředu, vždy ke každému 3. dni v měsíci na bankovní účet pronajímatele. 5. Nájemce je dále povinen hradit spolu s nájmem pronajímateli měsíční zálohy na odběr médií, které budou ročně zúčtovatelné. Záloha je splatná předem vždy ke každému 3. dni v měsíci a její výše je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. 6. Poplatky za ostrahu budou účtovány vždy za čtvrtletí zpětně daňovým dokladem fakturou vystavenou pronajímatelem. 7. Telefonní poplatky za spojení budou vyúčtovány vždy zpětně za každý kalendářní měsíc. 8. Pokud dojde ke zvýšení ceny za odběr všech výše uvedených služeb, je pronajímatel oprávněn zvýšit poměrně uvedenou zálohu. 9. Vyúčtování služeb a úklidu bude provedeno v souladu s údaji na měřičích médií, tam kde je instalováno měřící zařízení. Tam, kde není instalováno měřící zařízení, bude vyúčtování provedeno poměrem k pronajaté ploše. Tyto zálohy budou pronajímatelem vyúčtovávány jedenkrát ročně vždy do roku následujícího po běžném roce, za který jsou zálohy vyúčtovávány. Případný přeplatek nebo nedoplatek je splatný do 14 dnů ode dne vystavení vyúčtovací faktury. Pronajímatel předloží nájemci vyúčtování v takové podobě, aby byly splněny veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu v souladu s příslušnými obecně závaznými právní- 599

3 Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (3/7) mi předpisy. Výše záloh i způsob jejich vyúčtování jsou stanoveny dohodou obou smluvních stran a jsou vyčísleny v příloze č. 2 k této smlouvě. 10. Nájemce je povinen platit dohodnuté úhrady dle údajů a podmínek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, tj. zejména dodržovat správný variabilní symbol a termín splatnosti. Nájemné ani zálohové platby nebudou nájemci fakturovány. Jako daňový doklad bude nájemci sloužit tato nájemní smlouva, která obsahuje všechny náležitosti daňového dokladu. 11. Peněžitý závazek jedné ze smluvních stran se považuje za splněný okamžikem připsání jeho úhrady na bankovní účet druhé smluvní strany nebo úhradou v hotovosti do pokladny druhé smluvní strany. 12. Nájemce je povinen před předáním pronajímaných nebytových prostor složit na bankovní účet pronajímatele kauci ve výši jednoho měsíčního nájmu, která může sloužit výhradně k účelu úhrady dlužného nájmu nebo k úhradě škod způsobených nájemcem. 13. V nájemném není obsaženo pojistné za zařízení, materiál, hotové výrobky apod. umístěné v pronajatém prostoru. 14. Zákonná daň z nemovitosti jde k tíži pronajímatele. Čl. IV Stanovení hodnot 1. Sjednaná výše nájemného specifi kovaná v příloze č. 2 k této smlouvě může být každoročně pronajímatelem zvýšena, vždy k 1. lednu, o míru infl ace vyhlášené Českým statistickým úřadem a vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců kalendářního roku oproti průměru předchozích 12 měsíců, a to počínaje 1. lednem Pronajímatel vystaví a doporučeně zašle nájemci nový výpočtový list s vyčíslením takto zvýšeného nájemného. Za období od začátku roku do dne účinnosti nového výpočtového listu pronajímateli vypočítá rozdíl mezi skutečně placeným nájemným a nájemným zvýšeným o infl aci. Na tento rozdíl vystaví pronajímatel nájemci fakturu se splatností 14 dnů, kterou nájemce pronajímateli uhradí. 2. Pokud dojde ke změnám cen za dodávku tepla a teplé vody, je pronajímatel oprávněn poměrně snížit / zvýšit o tuto hodnotu cenu za nájem. Čl. V Práva a povinnosti pronajímatele 1. Pronajímatel nebude rušit nájemce v přístupu do objektu. Současně mu umožní používat v míře nezbytné vnitřní komunikace. 2. Pronajímatel se zavazuje udržovat pronajaté prostory ve stavu schopném k účelu užívání mimo běžnou údržbu, kterou bude provádět nájemce. 3. Pronajímatel prohlašuje, že má celou nemovitost pojištěnu obvyklým způsobem proti živelním pohromám. 4. Pronajímatel je povinen v případě potřeby opravit závady na instalacích, pokud neodpovídají příslušným předpisům. 5. Pronajímatel hradí náklady na opravy, které sám objednal, včetně případů, kdy je ohroženo zdraví, nebo majetek. Dále zabezpečuje a hradí opravy z důvodů nebezpečí z prodlení. Náklady na takovou opravu však musí být přiměřené účelu, resp. odvrácenému nebezpečí. O těchto skutečnostech zpraví nájemce neprodleně pronajímatele. 600

4 VZOR Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (4/7) 6. V případě, že pronajímatel obdrží od pojišťovny náhradu škody v případě škodní události týkající se předmětné nemovitosti, zavazuje se pronajímatel poskytnout nájemci poměrnou část pojistného plnění, a to v takovém poměru, v jakém se nájemce příp. podílel na odstranění škody. 7. Pronajímatel je povinen provést v případě potřeby opravy na instalacích, pokud přestanou odpovídat právním předpisům, a to ve lhůtě v nich uvedených. 8. Pronajímatel a jím oprávněné osoby jsou oprávněni vstupovat do předmětu nájmu jen spolu s osobou oprávněnou jednat jménem nájemce v pracovních dnech po celou dobu nájmu v běžných provozních hodinách nájemce, a to za účelem kontroly dodržování podmínek této smlouvy. Ve sporném případě se má za to, že provozní dobou nájemce je doba od 7 00 do hod. každý pracovní den, jakož i kterákoliv jiná doba, po kterou jsou zaměstnanci nájemce v předmětu nájmu přítomni. V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je pronajímatel oprávněn vstoupit do prostor pronajatých nájemcem kdykoliv, a to i bez jeho přítomnosti. Za tímto účelem budou u pronajímatele uloženy zapečetěné klíče a/nebo zřetelně natištěné kódy od všech místností, které si nájemce pronajal touto smlouvou. Čl. VI Práva a povinnosti nájemce 1. Nájemce je povinen při svém provozu dodržovat všechny hygienické, bezpečnostní, ekologické, protipožární a další předpisy vztahující se k jeho předmětu podnikání a k provozu pronajatých prostor. Nájemce je povinen v pronajatém prostoru podnikat v souladu s českými právními předpisy. Současně je povinen se chovat tak, aby svou činností nerušil ostatní nájemce objektu. 2. Nájemce není oprávněn dále pronajímat jemu pronajaté prostory. 3. Nájemce nesmí využívat, kromě nezbytných komunikací, jiné prostory, než ty, které jsou předmětem nájmu. 4. Nájemce je povinen nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost z provozu podniku, kterou je neprodleně povinen předložit k nahlédnutí pronajímateli. Pojistná smlouva na odpovědnost z provozu podniku musí být účinná po celou dobu platnosti této smlouvy a/nebo musí být nahrazena novou pojistnou smlouvu na odpovědnost z provozu podniku. 5. Každý z odcházejících nájemců je po 16:00 hod povinen se ujistit, jestli je v ostatních nebytových prostorách (dle plánku nebytových prostor, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy) přítomen ještě jiný nájemce, a pokud není, tak je povinen řádně uzamknout nebytové prostory a zapnout bezpečnostní zařízení. Pokud tak neučiní, je pronajímatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši Kč. Pokud dojde ke škodní události v celých nebytových prostorách a pojišťovna nebude plnit s poukazem na tu skutečnost, že nebyly dodrženy pojistné podmínky (tj. nebylo řádně uzamčeno a/nebo zaktivováno bezpečností zařízení), je nájemce povinen kromě smluvní pokuty uhradit i vzniklou škodu. 6. Po skončení nájmu je nájemce předmět nájmu uvedený v čl. I této smlouvy povinen předat pronajímateli protokolárně a v řádném stavu, pouze s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Stav prostor uvedených v čl. I této smlouvy byl při jejich předání nájemci za jeho účasti zdokumentován pomocí fotoaparátu a stav při předání zpět pronajímateli musí odpovídat tomu stavu, jaký byl při jeho předání nájemci s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu nájmu. Fotografie zachycené na nosiči dat (CD) obdrží obě smluvní strany v zapečetěné obálce s podpisy obou stran. 601

5 Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (5/7) 7. Nájemce je oprávněn umístit své fi remní označení v přiměřené velikosti na místě k tomu pronajímatelem určeném. 8. Nájemce je povinen dodržovat Nájemní řád pronajímatele, který mu byl předán při podpisu této smlouvy, což svým podpisem stvrzuje. Nájemní řád může být pronajímatelem dvakrát ročně aktualizován, musí být předložen před jeho účinností nájemci, který má právo se ke změnám vyjádřit. Nájemní řád tvoří přílohu č. 5 této smlouvy 9. Při provozování obchodní činnosti vystupuje nájemce v pronajatých nebytových prostorách jako samostatný právní subjekt vůči vnějším kontrolním orgánům a spotřebitelům. 10. Nájemce bude bezodkladně, nejpozději následující pracovní den po škodní události, informovat pronajímatele v případě, že dojde k poškození předmětné nemovitosti nebo jejího vybavení. V závažných případech je nájemce povinen informovat rovněž policii. 11. Nájemce se zavazuje plnit řádně a včas veškeré závazky vyplývající z pronájmu nebytových prostor, které jsou předmětem této smlouvy. 12. Nájemce je povinen zajišťovat řádnou ochranu pronajatého majetku a uhradit pronajímateli škody, které sám zavinil. 13. Nájemce je povinen hradit náklady spojené s obvyklým udržováním a provozem nájmu a provádět běžnou údržbu a nutné opravy předmětu nájmu. Dále hradí ze svého veškeré náklady a ceny dodávek uskutečněných pro nájemce v souvislosti s užíváním předmětu nájmu. Za obvyklé udržování a údržbu jsou považovány opravy v ceně do 5 % z ročního nájmu. 14. Nájemce je povinen oznámit písemně pronajímateli bez zbytečného odkladu potřebu oprav, které má nést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou a nemá nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat předmět nájmu pro vady, jež nebyly pronajímateli včas písemně oznámeny. 15. Nájemce nesmí provádět stavební a jiné úpravy na majetku pronajímatele bez předchozího výslovného písemného souhlasu pronajímatele. Úpravy provedené nájemcem bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele je nájemce povinen odstranit a předmět nájmu uvést do původního stavu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nájemce se zavazuje, že v případě, že v pronajatých prostorech provede s předchozím písemným souhlasem jakékoliv stavební či jiné úpravy, nebude na pronajímateli v případě ukončení nájemního vztahu požadovat žádnou náhradu zůstatkové ceny takových investic, a to ani v případě, že bude nájemní vztah ukončen před uplynutím sjednané doby z jakéhokoliv důvodu, nebo dohodou nebo výpovědí jedné ze smluvních stran. Případný písemný souhlas s investicemi charakteru technického zhodnocení nemovitosti a jeho podmínky budou řešeny samostatným písemným ujednáním mezi účastníky smlouvy. 16. Nájemce je povinen neprodleně písemně oznámit pronajímateli veškeré údaje týkající se změn jeho názvu, sídla, právní formy, DIČ, adresy pro zasílání korespondence apod. Přeměna společnosti nebo prodej podniku nebo jeho části, jakož i nájem podniku nebo jeho části, je důvodem k uzavření nové nájemní smlouvy. 17. Nájemce je povinen snášet omezení v užívání předmětu nájmu v rozsahu nutném pro provedení event. přístavby, dostavby, oprav či z jiných naléhavých důvodů, prováděných pronajímatelem, a to v rozsahu nezbytném pro jejich provedení. Předpokládanou dobu omezení nájemce v užívání předmětu nájmu je v těchto případech pronajímatel povinen oznámit nájemci předem. 602

6 VZOR Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (6/7) 18. Nájemce je oprávněn umístit své sídlo v nemovitosti (nebytových prostorách), které jsou předmětem této smlouvy pouze s písemným souhlasem pronajímatele. V případě, že dojde k ukončení platnosti této smlouvy, je nájemce povinen změnit své sídlo na valné hromadě společnosti ve lhůtě do 1 měsíce. Pokud tak neučiní, je pronajímatel oprávněn na nesoulad se skutečností v zápise v obchodním rejstříku upozornit soud, který vede příslušný obchodní rejstřík. 19. Revize elektrického vedení včetně zásuvek, vypínačů a elektrických rozvaděčů zajišťuje pronajímatel. U ostatních elektrických zařízení, kterými si nájemce nebytový prostor vybaví, včetně osvětlovacích těles, zajišťuje revize, údržbu a opravy podle obecně závazných předpisů a technických norem, které se na tato zařízení vztahují, na vlastní náklady a nebezpečí nájemce. Změny na elektrické instalaci je nájemce povinen předem písemně projednat s pronajímatelem. 20. Tuhý domovní odpad i ostatní odpady vytvářené nebo vzniklé při činnostech nájemce likviduje nájemce do sběrných kontejnerů a jiných nádob, které mu určí pronajímatel. Čl. VII Smluvené úroky 1. Smluvní strany se dohodly na úroku z prodlení u všech plateb dle této smlouvy ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení. 2. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě u všech plateb dle této smlouvy ve výši 3 % z dlužné částky, kterou nájemce neuhradil do 14 dnů od lhůty splatnosti této dlužné částky. 3. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli 10 % z ročního nájemného za pronajaté prostory, které při ukončení nájemního vztahu nepředal nájemce v řádném termínu pronajímateli, a to za každý započatý měsíc. Čl. VIII Skončení nájmu 1. Nájem sjednaný na dobu určitou skončí: dohodou obou smluvních stran, uplynutím doby, na kterou byl nájem sjednán, výpovědí jedné ze smluvních stran dle zákona č. 116/1990 Sb. Pronajímatel je oprávněn dát nájemci výpověď, pokud podstatným způsobem porušil tuto nájemní smlouvu nebo pokud je v prodlení s placením nájemného o více než jeden měsíc a/nebo zálohy za některou ze služeb nebo úklid za více než jeden měsíc. 2. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé ze smluvních stran. 3. Nájemce se zavazuje, že nejpozději v den ukončení nájmu protokolárně vrátí pronajímateli pronajaté nebytové prostory vyklizené a ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení. 4. Pronajímatel i nájemce se zavazují vyrovnat veškeré vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze smlouvy do 30 dnů po skončení nájemního vztahu. Faktury za související služby, které pronajímatel obdrží od dodavatelů či poskytovatelů těchto služeb po tomto termínu, tj. po 30 dnech od skončení nájemního vztahu, a další pohledávky, které vyjdou najevo po tomto termínu, je pronajímatel oprávněn přefakturovat nájemci i po tomto termínu. 603

7 Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (7/7) Čl. IX Závěrečná ustanovení 1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, pak se na ni vztahují obecně závazné právní předpisy. Případné rozpory se zavazují smluvní strany řešit dohodou. Nebude-li dohoda možná, pak k řešení sporu je příslušný věcně a místně příslušný soud. 2. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna oběma účastníky smlouvy podepsaná vyhotovení mají stejnou právní sílu. 3. Změny této smlouvy lze činit výhradně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. V Praze dne Václav Dlask Václav Vopršálek (pronajímatel) Druhá Pražská, s. r. o. (nájemce) Přílohy: č. 1 plánek nebytových prostor č. 2 výpočtový list č. 3 kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu nájemce č. 4 kopie osvědčení o registraci k daním nájemce č. 5 nájemní řád č. 6 rozsah užívání Internetu, počítačové sítě a telefonních linek 604

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Příloha č. 11 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Pronajímatel: Město Stříbro, se sídlem Stříbro, Masarykovo nám. čp. 1 zastoupené Správou ma Město

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

na dobu určitou uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.:.. zapsána v OR ved.

na dobu určitou uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.:.. zapsána v OR ved. Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu určitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ Navrhovatel, společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ 25332473, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 NÁJEMNÍ SMLOUVA na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 uzavřená dle 2302 Občanského zák. v platném znění mezi níže

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s.

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s. Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů Uzavřená mezi Sportovní areál Ještěd, a.s. Se sídlem Jablonecká 41/27, Liberec V Kristiánov, PSČ 460 01 IČ 25 43 79 41 DIČ: CZ 25 43 79 41 Společnost zapsaná

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Společnost: Obec Hrdlív se sídlem: Hrdlív 79, 273 06 IČ: 00234419 DIČ: - zastoupená: Ing.Radek Růžička, starosta obce (dále jen pronajímatel") a Pan(í):

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM

Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM PRONAJÍMATEL: se sídlem orgánů: bankovní spojení: číslo účtu: IČ: DIČ: zastoupený: Městská část Praha 8 Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň, Česká spořitelna,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO 00272523, zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. Zastoupená předsedou strany panem Ing. Lukášem Černohorským (dále jen jako nájemce ) uzavírají v souladu se zákonem č.

NÁJEMNÍ SMLOUVA. Zastoupená předsedou strany panem Ing. Lukášem Černohorským (dále jen jako nájemce ) uzavírají v souladu se zákonem č. NÁJEMNÍ SMLOUVA Smluvní strany Jméno: PhDr. Magdalena Žemličková nar.: 26.4.1954 Trvale bytem : V.P.Čkalova 449/10, Praha 6, Bubeneč, 160 00 tel. Číslo : 603 145 061 email : zemlicko@fsv.cvut.cz (dále

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení Smlouva o pronájmu a provozu tepelného zařízení I. Smluvní strany Pronajímatel: Město Odolena Voda se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda zastoupeno Ing. Ditou Výborovou, starostkou města IČ:

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená mezi 1. Smluvní strany Pronajímatel: Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace Sídlo: nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov IČ: 00486639 DIČ:

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 Příloha č. 2 k usnesení R-176 ze dne 11.3.2015 Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník MMPr/SML/2536/2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb.

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb. OBNP 3/76/2010/746/Svob. 2010/00810/11.2 SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb. 1) Pronajímatel: I. Smluvní strany Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

N á j e m n í s m l o u v a č.j./11/11/0602

N á j e m n í s m l o u v a č.j./11/11/0602 Rozhodnutí Statutárního města Liberec na pronájem nebytového prostoru č.406/1 v budově Matoušova 406, Liberec 3 na základě rozhodnutí rady města usnesení č /2011 ze dne.2011 Zveřejněno:... N á j e m n

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

SMLOUVU O NÁJMU NEBYTOVÉHO PROSTORU

SMLOUVU O NÁJMU NEBYTOVÉHO PROSTORU ČLÁNEK I. SMLUVNÍ STRANY UNIFIN s.r.o. IČ: 62741811, DIČ: CZ-62741811 Místo podnikáni: Liberec 6., Dr. M. Horákové 12/82, PSČ 46006 Zastoupená jednatelem: Vítem Kubátem (dále jen pronajímatel) A «Firma»

Více

Mgr.Darkem Šmerdou a Ing.Pavlem Vokurkou -jednateli společnosti. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78563,

Mgr.Darkem Šmerdou a Ing.Pavlem Vokurkou -jednateli společnosti. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78563, Smlouva o nájmu části pozemku TATO SMLOUVA O NÁJMU ČÁSTI POZEMKU (dále jen Smlouva") byla uzavřena níže uvedeného dne mezi: 1.1 Nájemce Obchodní firma: Zastoupená: News Outdoor s.r.o. Mgr.Darkem Šmerdou

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. j. 5600004543 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor Smluvní strany: ČEZ, a. s. sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 zastoupena: PhDr. Ivo Hlaváč, člen představenstva JUDr. Michaela

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4KLD* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb 1. FinCall s.r.o., sídlem Čihákova 872/17, 190 00 Praha - Libeň korespondenční adresa : Šunychleská 1159, 735 81 Bohumín email: mobil@fincall.cz

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více