NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám"

Transkript

1 Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem Dlaskem, podnikající pod názvem Dlask Václav DV, IČ: , DIČ: CZ , s místem podnikání v Praze 1, Na Perštýně 5, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložka č. 7654, (dále jen pronajímatel ) a společností Druhá Pražská, s. r. o. IČ: , DIČ: CZ zastoupenou jednatelem Václavem Vopršálkem se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č (dále jen nájemce ) Nájemní smlouva k nebytovým prostorám Čl. I Předmět smlouvy 1. Pronajímatel je výlučným vlastníkem nebytových prostor níže uvedených a je oprávněn tyto prostory dále pronajímat třetím subjektům. Jedná se o nebytové prostory o celkové výměře kancelářských ploch 380,9 m 2 umístěné v nemovitosti č. p v k.ú. Modřany, obec Praha, zapsané na LV č v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem Praha město, na adrese Modřanská 999/999, Praha 4 Modřany. 2. Předmětem této smlouvy je pronájem nebytových prostor kanceláří v nemovitosti uvedené v odst. 1, a to o výměře: 35,6 m 2. Spolu s nájmem uvedených ploch je podnájemce oprávněn užívat i společné prostory. Přesné vymezení pronajímané plochy a plochy společné je vyznačeno v plánku, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy jako její nedílnou součást. 3. Součástí nájmu je úklid pronajatých a společných prostor suchou cestou. 4. Součástí a v ceně pronájmu je poskytnutí telefonních linek (bez poplatků za spojení), přístupu na Internet 24 hodin denně on-line a využití počítačové sítě. Specifi kace uvedených služeb je uvedena v příloze č. 6 této smlouvy. 5. Součástí pronájmu je i ostraha společných prostor (bezpečnostní zařízení a napojení na PCO) a na požadavek nájemce je možné zřídit za úplatu ostrahu i na jím pronajaté prostory. 6. Pronajímatel pronajímá a předává a nájemce najímá a přebírá nebytový prostor, jenž je nezatížen jakýmikoliv faktickými a právními vadami a břemeny a obě smluv- 598

2 VZOR Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (2/7) ní strany si nejsou vědomy jiných vad, které by bránily řádnému užívaní předmětu nájmu a jeho účelu. 7. Nájemce se zavazuje tyto nebytové prostory užívat v souladu s touto smlouvou a s živnostenským nebo jiným obdobným oprávněním a za podmínek v ní a v příslušných právních předpisech stanovených pouze jako kanceláře a/nebo jako příruční sklad či vzorkovnu. Užívání nebytových prostor v rozporu s účelem smlouvy je důvodem k výpovědi z nájmu z důvodu užívání prostor v rozporu se smlouvou. Čl. II Doba nájmu 1. Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností a účinností od do Pronajímatel a nájemce se dohodli, že po uplynutí doby nájmu uvedené v odst. 1. tohoto článku je možné po vzájemné dohodě v tomto nájmu pokračovat další pětileté období, a nájemce se zavazuje, že o dalším pronájmu bude jednat přednostně s nájemcem. Pokud nájemce neprojeví zájem prodloužit dobu nájmu na další pětileté období nejpozději do , je pronajímatel oprávněn pronajmout nebytové prostory specifi kované v odst. 2 článku I. této smlouvy třetí osobě. Čl. III Cena za nájem 1. Nájemné za užívání nebytových prostor uvedených v čl. I. této smlouvy je specifi - kováno v příloze č. 2 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. 2. V případě, že se nájemce a/nebo pronajímatel stane či přestane být plátcem daně z přidané hodnoty, zavazuje se o této skutečnosti neprodleně informovat druhou smluvní stranu. 3. Strany této smlouvy sjednávají, že mezi nimi v souvislosti s touto smlouvou nedojde k účtování DPH za nájemné. DPH za internet a ostatní služby včetně úklidu bude účtováno. 4. Povinnost platit nájemné vzniká dnem platnosti a účinnosti této smlouvy a nájemné bude placeno měsíčně dopředu, vždy ke každému 3. dni v měsíci na bankovní účet pronajímatele. 5. Nájemce je dále povinen hradit spolu s nájmem pronajímateli měsíční zálohy na odběr médií, které budou ročně zúčtovatelné. Záloha je splatná předem vždy ke každému 3. dni v měsíci a její výše je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. 6. Poplatky za ostrahu budou účtovány vždy za čtvrtletí zpětně daňovým dokladem fakturou vystavenou pronajímatelem. 7. Telefonní poplatky za spojení budou vyúčtovány vždy zpětně za každý kalendářní měsíc. 8. Pokud dojde ke zvýšení ceny za odběr všech výše uvedených služeb, je pronajímatel oprávněn zvýšit poměrně uvedenou zálohu. 9. Vyúčtování služeb a úklidu bude provedeno v souladu s údaji na měřičích médií, tam kde je instalováno měřící zařízení. Tam, kde není instalováno měřící zařízení, bude vyúčtování provedeno poměrem k pronajaté ploše. Tyto zálohy budou pronajímatelem vyúčtovávány jedenkrát ročně vždy do roku následujícího po běžném roce, za který jsou zálohy vyúčtovávány. Případný přeplatek nebo nedoplatek je splatný do 14 dnů ode dne vystavení vyúčtovací faktury. Pronajímatel předloží nájemci vyúčtování v takové podobě, aby byly splněny veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu v souladu s příslušnými obecně závaznými právní- 599

3 Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (3/7) mi předpisy. Výše záloh i způsob jejich vyúčtování jsou stanoveny dohodou obou smluvních stran a jsou vyčísleny v příloze č. 2 k této smlouvě. 10. Nájemce je povinen platit dohodnuté úhrady dle údajů a podmínek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, tj. zejména dodržovat správný variabilní symbol a termín splatnosti. Nájemné ani zálohové platby nebudou nájemci fakturovány. Jako daňový doklad bude nájemci sloužit tato nájemní smlouva, která obsahuje všechny náležitosti daňového dokladu. 11. Peněžitý závazek jedné ze smluvních stran se považuje za splněný okamžikem připsání jeho úhrady na bankovní účet druhé smluvní strany nebo úhradou v hotovosti do pokladny druhé smluvní strany. 12. Nájemce je povinen před předáním pronajímaných nebytových prostor složit na bankovní účet pronajímatele kauci ve výši jednoho měsíčního nájmu, která může sloužit výhradně k účelu úhrady dlužného nájmu nebo k úhradě škod způsobených nájemcem. 13. V nájemném není obsaženo pojistné za zařízení, materiál, hotové výrobky apod. umístěné v pronajatém prostoru. 14. Zákonná daň z nemovitosti jde k tíži pronajímatele. Čl. IV Stanovení hodnot 1. Sjednaná výše nájemného specifi kovaná v příloze č. 2 k této smlouvě může být každoročně pronajímatelem zvýšena, vždy k 1. lednu, o míru infl ace vyhlášené Českým statistickým úřadem a vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců kalendářního roku oproti průměru předchozích 12 měsíců, a to počínaje 1. lednem Pronajímatel vystaví a doporučeně zašle nájemci nový výpočtový list s vyčíslením takto zvýšeného nájemného. Za období od začátku roku do dne účinnosti nového výpočtového listu pronajímateli vypočítá rozdíl mezi skutečně placeným nájemným a nájemným zvýšeným o infl aci. Na tento rozdíl vystaví pronajímatel nájemci fakturu se splatností 14 dnů, kterou nájemce pronajímateli uhradí. 2. Pokud dojde ke změnám cen za dodávku tepla a teplé vody, je pronajímatel oprávněn poměrně snížit / zvýšit o tuto hodnotu cenu za nájem. Čl. V Práva a povinnosti pronajímatele 1. Pronajímatel nebude rušit nájemce v přístupu do objektu. Současně mu umožní používat v míře nezbytné vnitřní komunikace. 2. Pronajímatel se zavazuje udržovat pronajaté prostory ve stavu schopném k účelu užívání mimo běžnou údržbu, kterou bude provádět nájemce. 3. Pronajímatel prohlašuje, že má celou nemovitost pojištěnu obvyklým způsobem proti živelním pohromám. 4. Pronajímatel je povinen v případě potřeby opravit závady na instalacích, pokud neodpovídají příslušným předpisům. 5. Pronajímatel hradí náklady na opravy, které sám objednal, včetně případů, kdy je ohroženo zdraví, nebo majetek. Dále zabezpečuje a hradí opravy z důvodů nebezpečí z prodlení. Náklady na takovou opravu však musí být přiměřené účelu, resp. odvrácenému nebezpečí. O těchto skutečnostech zpraví nájemce neprodleně pronajímatele. 600

4 VZOR Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (4/7) 6. V případě, že pronajímatel obdrží od pojišťovny náhradu škody v případě škodní události týkající se předmětné nemovitosti, zavazuje se pronajímatel poskytnout nájemci poměrnou část pojistného plnění, a to v takovém poměru, v jakém se nájemce příp. podílel na odstranění škody. 7. Pronajímatel je povinen provést v případě potřeby opravy na instalacích, pokud přestanou odpovídat právním předpisům, a to ve lhůtě v nich uvedených. 8. Pronajímatel a jím oprávněné osoby jsou oprávněni vstupovat do předmětu nájmu jen spolu s osobou oprávněnou jednat jménem nájemce v pracovních dnech po celou dobu nájmu v běžných provozních hodinách nájemce, a to za účelem kontroly dodržování podmínek této smlouvy. Ve sporném případě se má za to, že provozní dobou nájemce je doba od 7 00 do hod. každý pracovní den, jakož i kterákoliv jiná doba, po kterou jsou zaměstnanci nájemce v předmětu nájmu přítomni. V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je pronajímatel oprávněn vstoupit do prostor pronajatých nájemcem kdykoliv, a to i bez jeho přítomnosti. Za tímto účelem budou u pronajímatele uloženy zapečetěné klíče a/nebo zřetelně natištěné kódy od všech místností, které si nájemce pronajal touto smlouvou. Čl. VI Práva a povinnosti nájemce 1. Nájemce je povinen při svém provozu dodržovat všechny hygienické, bezpečnostní, ekologické, protipožární a další předpisy vztahující se k jeho předmětu podnikání a k provozu pronajatých prostor. Nájemce je povinen v pronajatém prostoru podnikat v souladu s českými právními předpisy. Současně je povinen se chovat tak, aby svou činností nerušil ostatní nájemce objektu. 2. Nájemce není oprávněn dále pronajímat jemu pronajaté prostory. 3. Nájemce nesmí využívat, kromě nezbytných komunikací, jiné prostory, než ty, které jsou předmětem nájmu. 4. Nájemce je povinen nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost z provozu podniku, kterou je neprodleně povinen předložit k nahlédnutí pronajímateli. Pojistná smlouva na odpovědnost z provozu podniku musí být účinná po celou dobu platnosti této smlouvy a/nebo musí být nahrazena novou pojistnou smlouvu na odpovědnost z provozu podniku. 5. Každý z odcházejících nájemců je po 16:00 hod povinen se ujistit, jestli je v ostatních nebytových prostorách (dle plánku nebytových prostor, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy) přítomen ještě jiný nájemce, a pokud není, tak je povinen řádně uzamknout nebytové prostory a zapnout bezpečnostní zařízení. Pokud tak neučiní, je pronajímatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši Kč. Pokud dojde ke škodní události v celých nebytových prostorách a pojišťovna nebude plnit s poukazem na tu skutečnost, že nebyly dodrženy pojistné podmínky (tj. nebylo řádně uzamčeno a/nebo zaktivováno bezpečností zařízení), je nájemce povinen kromě smluvní pokuty uhradit i vzniklou škodu. 6. Po skončení nájmu je nájemce předmět nájmu uvedený v čl. I této smlouvy povinen předat pronajímateli protokolárně a v řádném stavu, pouze s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Stav prostor uvedených v čl. I této smlouvy byl při jejich předání nájemci za jeho účasti zdokumentován pomocí fotoaparátu a stav při předání zpět pronajímateli musí odpovídat tomu stavu, jaký byl při jeho předání nájemci s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu nájmu. Fotografie zachycené na nosiči dat (CD) obdrží obě smluvní strany v zapečetěné obálce s podpisy obou stran. 601

5 Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (5/7) 7. Nájemce je oprávněn umístit své fi remní označení v přiměřené velikosti na místě k tomu pronajímatelem určeném. 8. Nájemce je povinen dodržovat Nájemní řád pronajímatele, který mu byl předán při podpisu této smlouvy, což svým podpisem stvrzuje. Nájemní řád může být pronajímatelem dvakrát ročně aktualizován, musí být předložen před jeho účinností nájemci, který má právo se ke změnám vyjádřit. Nájemní řád tvoří přílohu č. 5 této smlouvy 9. Při provozování obchodní činnosti vystupuje nájemce v pronajatých nebytových prostorách jako samostatný právní subjekt vůči vnějším kontrolním orgánům a spotřebitelům. 10. Nájemce bude bezodkladně, nejpozději následující pracovní den po škodní události, informovat pronajímatele v případě, že dojde k poškození předmětné nemovitosti nebo jejího vybavení. V závažných případech je nájemce povinen informovat rovněž policii. 11. Nájemce se zavazuje plnit řádně a včas veškeré závazky vyplývající z pronájmu nebytových prostor, které jsou předmětem této smlouvy. 12. Nájemce je povinen zajišťovat řádnou ochranu pronajatého majetku a uhradit pronajímateli škody, které sám zavinil. 13. Nájemce je povinen hradit náklady spojené s obvyklým udržováním a provozem nájmu a provádět běžnou údržbu a nutné opravy předmětu nájmu. Dále hradí ze svého veškeré náklady a ceny dodávek uskutečněných pro nájemce v souvislosti s užíváním předmětu nájmu. Za obvyklé udržování a údržbu jsou považovány opravy v ceně do 5 % z ročního nájmu. 14. Nájemce je povinen oznámit písemně pronajímateli bez zbytečného odkladu potřebu oprav, které má nést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou a nemá nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat předmět nájmu pro vady, jež nebyly pronajímateli včas písemně oznámeny. 15. Nájemce nesmí provádět stavební a jiné úpravy na majetku pronajímatele bez předchozího výslovného písemného souhlasu pronajímatele. Úpravy provedené nájemcem bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele je nájemce povinen odstranit a předmět nájmu uvést do původního stavu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nájemce se zavazuje, že v případě, že v pronajatých prostorech provede s předchozím písemným souhlasem jakékoliv stavební či jiné úpravy, nebude na pronajímateli v případě ukončení nájemního vztahu požadovat žádnou náhradu zůstatkové ceny takových investic, a to ani v případě, že bude nájemní vztah ukončen před uplynutím sjednané doby z jakéhokoliv důvodu, nebo dohodou nebo výpovědí jedné ze smluvních stran. Případný písemný souhlas s investicemi charakteru technického zhodnocení nemovitosti a jeho podmínky budou řešeny samostatným písemným ujednáním mezi účastníky smlouvy. 16. Nájemce je povinen neprodleně písemně oznámit pronajímateli veškeré údaje týkající se změn jeho názvu, sídla, právní formy, DIČ, adresy pro zasílání korespondence apod. Přeměna společnosti nebo prodej podniku nebo jeho části, jakož i nájem podniku nebo jeho části, je důvodem k uzavření nové nájemní smlouvy. 17. Nájemce je povinen snášet omezení v užívání předmětu nájmu v rozsahu nutném pro provedení event. přístavby, dostavby, oprav či z jiných naléhavých důvodů, prováděných pronajímatelem, a to v rozsahu nezbytném pro jejich provedení. Předpokládanou dobu omezení nájemce v užívání předmětu nájmu je v těchto případech pronajímatel povinen oznámit nájemci předem. 602

6 VZOR Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (6/7) 18. Nájemce je oprávněn umístit své sídlo v nemovitosti (nebytových prostorách), které jsou předmětem této smlouvy pouze s písemným souhlasem pronajímatele. V případě, že dojde k ukončení platnosti této smlouvy, je nájemce povinen změnit své sídlo na valné hromadě společnosti ve lhůtě do 1 měsíce. Pokud tak neučiní, je pronajímatel oprávněn na nesoulad se skutečností v zápise v obchodním rejstříku upozornit soud, který vede příslušný obchodní rejstřík. 19. Revize elektrického vedení včetně zásuvek, vypínačů a elektrických rozvaděčů zajišťuje pronajímatel. U ostatních elektrických zařízení, kterými si nájemce nebytový prostor vybaví, včetně osvětlovacích těles, zajišťuje revize, údržbu a opravy podle obecně závazných předpisů a technických norem, které se na tato zařízení vztahují, na vlastní náklady a nebezpečí nájemce. Změny na elektrické instalaci je nájemce povinen předem písemně projednat s pronajímatelem. 20. Tuhý domovní odpad i ostatní odpady vytvářené nebo vzniklé při činnostech nájemce likviduje nájemce do sběrných kontejnerů a jiných nádob, které mu určí pronajímatel. Čl. VII Smluvené úroky 1. Smluvní strany se dohodly na úroku z prodlení u všech plateb dle této smlouvy ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení. 2. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě u všech plateb dle této smlouvy ve výši 3 % z dlužné částky, kterou nájemce neuhradil do 14 dnů od lhůty splatnosti této dlužné částky. 3. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli 10 % z ročního nájemného za pronajaté prostory, které při ukončení nájemního vztahu nepředal nájemce v řádném termínu pronajímateli, a to za každý započatý měsíc. Čl. VIII Skončení nájmu 1. Nájem sjednaný na dobu určitou skončí: dohodou obou smluvních stran, uplynutím doby, na kterou byl nájem sjednán, výpovědí jedné ze smluvních stran dle zákona č. 116/1990 Sb. Pronajímatel je oprávněn dát nájemci výpověď, pokud podstatným způsobem porušil tuto nájemní smlouvu nebo pokud je v prodlení s placením nájemného o více než jeden měsíc a/nebo zálohy za některou ze služeb nebo úklid za více než jeden měsíc. 2. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé ze smluvních stran. 3. Nájemce se zavazuje, že nejpozději v den ukončení nájmu protokolárně vrátí pronajímateli pronajaté nebytové prostory vyklizené a ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení. 4. Pronajímatel i nájemce se zavazují vyrovnat veškeré vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze smlouvy do 30 dnů po skončení nájemního vztahu. Faktury za související služby, které pronajímatel obdrží od dodavatelů či poskytovatelů těchto služeb po tomto termínu, tj. po 30 dnech od skončení nájemního vztahu, a další pohledávky, které vyjdou najevo po tomto termínu, je pronajímatel oprávněn přefakturovat nájemci i po tomto termínu. 603

7 Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (7/7) Čl. IX Závěrečná ustanovení 1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, pak se na ni vztahují obecně závazné právní předpisy. Případné rozpory se zavazují smluvní strany řešit dohodou. Nebude-li dohoda možná, pak k řešení sporu je příslušný věcně a místně příslušný soud. 2. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna oběma účastníky smlouvy podepsaná vyhotovení mají stejnou právní sílu. 3. Změny této smlouvy lze činit výhradně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. V Praze dne Václav Dlask Václav Vopršálek (pronajímatel) Druhá Pražská, s. r. o. (nájemce) Přílohy: č. 1 plánek nebytových prostor č. 2 výpočtový list č. 3 kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu nájemce č. 4 kopie osvědčení o registraci k daním nájemce č. 5 nájemní řád č. 6 rozsah užívání Internetu, počítačové sítě a telefonních linek 604

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

II. Úvodní ustanovení

II. Úvodní ustanovení vzorová nájemní smlouva k pronájmu bytů dle III.1. písm. a), d) / kritérium dle písm.d) může být ve spojení s kritérii dle písm. e), f)/, g), j), l) N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s rozhodnutím

Více

Část 4 Užívání objednaných služeb

Část 4 Užívání objednaných služeb Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací poskytovatele HoralNET s.r.o. (dále též jen Všeobecné podmínky ) Část 1 Předmět Všeobecných podmínek 1.1

Více

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1.

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. - Pronájem vozidel včetně služeb Easy Lease ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice- Maleč, a.s. jako vlastníkem a provozovatelem ve smyslu ustanovení

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem Jiřím Tománkem, provozovatelem sítě Dobříš.NETwork (dále též jen Všeobecné podmínky nebo VoP ) ve znění

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru (dále též jen VOP

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více