NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám"

Transkript

1 Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem Dlaskem, podnikající pod názvem Dlask Václav DV, IČ: , DIČ: CZ , s místem podnikání v Praze 1, Na Perštýně 5, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložka č. 7654, (dále jen pronajímatel ) a společností Druhá Pražská, s. r. o. IČ: , DIČ: CZ zastoupenou jednatelem Václavem Vopršálkem se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č (dále jen nájemce ) Nájemní smlouva k nebytovým prostorám Čl. I Předmět smlouvy 1. Pronajímatel je výlučným vlastníkem nebytových prostor níže uvedených a je oprávněn tyto prostory dále pronajímat třetím subjektům. Jedná se o nebytové prostory o celkové výměře kancelářských ploch 380,9 m 2 umístěné v nemovitosti č. p v k.ú. Modřany, obec Praha, zapsané na LV č v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem Praha město, na adrese Modřanská 999/999, Praha 4 Modřany. 2. Předmětem této smlouvy je pronájem nebytových prostor kanceláří v nemovitosti uvedené v odst. 1, a to o výměře: 35,6 m 2. Spolu s nájmem uvedených ploch je podnájemce oprávněn užívat i společné prostory. Přesné vymezení pronajímané plochy a plochy společné je vyznačeno v plánku, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy jako její nedílnou součást. 3. Součástí nájmu je úklid pronajatých a společných prostor suchou cestou. 4. Součástí a v ceně pronájmu je poskytnutí telefonních linek (bez poplatků za spojení), přístupu na Internet 24 hodin denně on-line a využití počítačové sítě. Specifi kace uvedených služeb je uvedena v příloze č. 6 této smlouvy. 5. Součástí pronájmu je i ostraha společných prostor (bezpečnostní zařízení a napojení na PCO) a na požadavek nájemce je možné zřídit za úplatu ostrahu i na jím pronajaté prostory. 6. Pronajímatel pronajímá a předává a nájemce najímá a přebírá nebytový prostor, jenž je nezatížen jakýmikoliv faktickými a právními vadami a břemeny a obě smluv- 598

2 VZOR Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (2/7) ní strany si nejsou vědomy jiných vad, které by bránily řádnému užívaní předmětu nájmu a jeho účelu. 7. Nájemce se zavazuje tyto nebytové prostory užívat v souladu s touto smlouvou a s živnostenským nebo jiným obdobným oprávněním a za podmínek v ní a v příslušných právních předpisech stanovených pouze jako kanceláře a/nebo jako příruční sklad či vzorkovnu. Užívání nebytových prostor v rozporu s účelem smlouvy je důvodem k výpovědi z nájmu z důvodu užívání prostor v rozporu se smlouvou. Čl. II Doba nájmu 1. Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností a účinností od do Pronajímatel a nájemce se dohodli, že po uplynutí doby nájmu uvedené v odst. 1. tohoto článku je možné po vzájemné dohodě v tomto nájmu pokračovat další pětileté období, a nájemce se zavazuje, že o dalším pronájmu bude jednat přednostně s nájemcem. Pokud nájemce neprojeví zájem prodloužit dobu nájmu na další pětileté období nejpozději do , je pronajímatel oprávněn pronajmout nebytové prostory specifi kované v odst. 2 článku I. této smlouvy třetí osobě. Čl. III Cena za nájem 1. Nájemné za užívání nebytových prostor uvedených v čl. I. této smlouvy je specifi - kováno v příloze č. 2 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. 2. V případě, že se nájemce a/nebo pronajímatel stane či přestane být plátcem daně z přidané hodnoty, zavazuje se o této skutečnosti neprodleně informovat druhou smluvní stranu. 3. Strany této smlouvy sjednávají, že mezi nimi v souvislosti s touto smlouvou nedojde k účtování DPH za nájemné. DPH za internet a ostatní služby včetně úklidu bude účtováno. 4. Povinnost platit nájemné vzniká dnem platnosti a účinnosti této smlouvy a nájemné bude placeno měsíčně dopředu, vždy ke každému 3. dni v měsíci na bankovní účet pronajímatele. 5. Nájemce je dále povinen hradit spolu s nájmem pronajímateli měsíční zálohy na odběr médií, které budou ročně zúčtovatelné. Záloha je splatná předem vždy ke každému 3. dni v měsíci a její výše je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. 6. Poplatky za ostrahu budou účtovány vždy za čtvrtletí zpětně daňovým dokladem fakturou vystavenou pronajímatelem. 7. Telefonní poplatky za spojení budou vyúčtovány vždy zpětně za každý kalendářní měsíc. 8. Pokud dojde ke zvýšení ceny za odběr všech výše uvedených služeb, je pronajímatel oprávněn zvýšit poměrně uvedenou zálohu. 9. Vyúčtování služeb a úklidu bude provedeno v souladu s údaji na měřičích médií, tam kde je instalováno měřící zařízení. Tam, kde není instalováno měřící zařízení, bude vyúčtování provedeno poměrem k pronajaté ploše. Tyto zálohy budou pronajímatelem vyúčtovávány jedenkrát ročně vždy do roku následujícího po běžném roce, za který jsou zálohy vyúčtovávány. Případný přeplatek nebo nedoplatek je splatný do 14 dnů ode dne vystavení vyúčtovací faktury. Pronajímatel předloží nájemci vyúčtování v takové podobě, aby byly splněny veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu v souladu s příslušnými obecně závaznými právní- 599

3 Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (3/7) mi předpisy. Výše záloh i způsob jejich vyúčtování jsou stanoveny dohodou obou smluvních stran a jsou vyčísleny v příloze č. 2 k této smlouvě. 10. Nájemce je povinen platit dohodnuté úhrady dle údajů a podmínek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, tj. zejména dodržovat správný variabilní symbol a termín splatnosti. Nájemné ani zálohové platby nebudou nájemci fakturovány. Jako daňový doklad bude nájemci sloužit tato nájemní smlouva, která obsahuje všechny náležitosti daňového dokladu. 11. Peněžitý závazek jedné ze smluvních stran se považuje za splněný okamžikem připsání jeho úhrady na bankovní účet druhé smluvní strany nebo úhradou v hotovosti do pokladny druhé smluvní strany. 12. Nájemce je povinen před předáním pronajímaných nebytových prostor složit na bankovní účet pronajímatele kauci ve výši jednoho měsíčního nájmu, která může sloužit výhradně k účelu úhrady dlužného nájmu nebo k úhradě škod způsobených nájemcem. 13. V nájemném není obsaženo pojistné za zařízení, materiál, hotové výrobky apod. umístěné v pronajatém prostoru. 14. Zákonná daň z nemovitosti jde k tíži pronajímatele. Čl. IV Stanovení hodnot 1. Sjednaná výše nájemného specifi kovaná v příloze č. 2 k této smlouvě může být každoročně pronajímatelem zvýšena, vždy k 1. lednu, o míru infl ace vyhlášené Českým statistickým úřadem a vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců kalendářního roku oproti průměru předchozích 12 měsíců, a to počínaje 1. lednem Pronajímatel vystaví a doporučeně zašle nájemci nový výpočtový list s vyčíslením takto zvýšeného nájemného. Za období od začátku roku do dne účinnosti nového výpočtového listu pronajímateli vypočítá rozdíl mezi skutečně placeným nájemným a nájemným zvýšeným o infl aci. Na tento rozdíl vystaví pronajímatel nájemci fakturu se splatností 14 dnů, kterou nájemce pronajímateli uhradí. 2. Pokud dojde ke změnám cen za dodávku tepla a teplé vody, je pronajímatel oprávněn poměrně snížit / zvýšit o tuto hodnotu cenu za nájem. Čl. V Práva a povinnosti pronajímatele 1. Pronajímatel nebude rušit nájemce v přístupu do objektu. Současně mu umožní používat v míře nezbytné vnitřní komunikace. 2. Pronajímatel se zavazuje udržovat pronajaté prostory ve stavu schopném k účelu užívání mimo běžnou údržbu, kterou bude provádět nájemce. 3. Pronajímatel prohlašuje, že má celou nemovitost pojištěnu obvyklým způsobem proti živelním pohromám. 4. Pronajímatel je povinen v případě potřeby opravit závady na instalacích, pokud neodpovídají příslušným předpisům. 5. Pronajímatel hradí náklady na opravy, které sám objednal, včetně případů, kdy je ohroženo zdraví, nebo majetek. Dále zabezpečuje a hradí opravy z důvodů nebezpečí z prodlení. Náklady na takovou opravu však musí být přiměřené účelu, resp. odvrácenému nebezpečí. O těchto skutečnostech zpraví nájemce neprodleně pronajímatele. 600

4 VZOR Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (4/7) 6. V případě, že pronajímatel obdrží od pojišťovny náhradu škody v případě škodní události týkající se předmětné nemovitosti, zavazuje se pronajímatel poskytnout nájemci poměrnou část pojistného plnění, a to v takovém poměru, v jakém se nájemce příp. podílel na odstranění škody. 7. Pronajímatel je povinen provést v případě potřeby opravy na instalacích, pokud přestanou odpovídat právním předpisům, a to ve lhůtě v nich uvedených. 8. Pronajímatel a jím oprávněné osoby jsou oprávněni vstupovat do předmětu nájmu jen spolu s osobou oprávněnou jednat jménem nájemce v pracovních dnech po celou dobu nájmu v běžných provozních hodinách nájemce, a to za účelem kontroly dodržování podmínek této smlouvy. Ve sporném případě se má za to, že provozní dobou nájemce je doba od 7 00 do hod. každý pracovní den, jakož i kterákoliv jiná doba, po kterou jsou zaměstnanci nájemce v předmětu nájmu přítomni. V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je pronajímatel oprávněn vstoupit do prostor pronajatých nájemcem kdykoliv, a to i bez jeho přítomnosti. Za tímto účelem budou u pronajímatele uloženy zapečetěné klíče a/nebo zřetelně natištěné kódy od všech místností, které si nájemce pronajal touto smlouvou. Čl. VI Práva a povinnosti nájemce 1. Nájemce je povinen při svém provozu dodržovat všechny hygienické, bezpečnostní, ekologické, protipožární a další předpisy vztahující se k jeho předmětu podnikání a k provozu pronajatých prostor. Nájemce je povinen v pronajatém prostoru podnikat v souladu s českými právními předpisy. Současně je povinen se chovat tak, aby svou činností nerušil ostatní nájemce objektu. 2. Nájemce není oprávněn dále pronajímat jemu pronajaté prostory. 3. Nájemce nesmí využívat, kromě nezbytných komunikací, jiné prostory, než ty, které jsou předmětem nájmu. 4. Nájemce je povinen nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost z provozu podniku, kterou je neprodleně povinen předložit k nahlédnutí pronajímateli. Pojistná smlouva na odpovědnost z provozu podniku musí být účinná po celou dobu platnosti této smlouvy a/nebo musí být nahrazena novou pojistnou smlouvu na odpovědnost z provozu podniku. 5. Každý z odcházejících nájemců je po 16:00 hod povinen se ujistit, jestli je v ostatních nebytových prostorách (dle plánku nebytových prostor, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy) přítomen ještě jiný nájemce, a pokud není, tak je povinen řádně uzamknout nebytové prostory a zapnout bezpečnostní zařízení. Pokud tak neučiní, je pronajímatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši Kč. Pokud dojde ke škodní události v celých nebytových prostorách a pojišťovna nebude plnit s poukazem na tu skutečnost, že nebyly dodrženy pojistné podmínky (tj. nebylo řádně uzamčeno a/nebo zaktivováno bezpečností zařízení), je nájemce povinen kromě smluvní pokuty uhradit i vzniklou škodu. 6. Po skončení nájmu je nájemce předmět nájmu uvedený v čl. I této smlouvy povinen předat pronajímateli protokolárně a v řádném stavu, pouze s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Stav prostor uvedených v čl. I této smlouvy byl při jejich předání nájemci za jeho účasti zdokumentován pomocí fotoaparátu a stav při předání zpět pronajímateli musí odpovídat tomu stavu, jaký byl při jeho předání nájemci s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu nájmu. Fotografie zachycené na nosiči dat (CD) obdrží obě smluvní strany v zapečetěné obálce s podpisy obou stran. 601

5 Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (5/7) 7. Nájemce je oprávněn umístit své fi remní označení v přiměřené velikosti na místě k tomu pronajímatelem určeném. 8. Nájemce je povinen dodržovat Nájemní řád pronajímatele, který mu byl předán při podpisu této smlouvy, což svým podpisem stvrzuje. Nájemní řád může být pronajímatelem dvakrát ročně aktualizován, musí být předložen před jeho účinností nájemci, který má právo se ke změnám vyjádřit. Nájemní řád tvoří přílohu č. 5 této smlouvy 9. Při provozování obchodní činnosti vystupuje nájemce v pronajatých nebytových prostorách jako samostatný právní subjekt vůči vnějším kontrolním orgánům a spotřebitelům. 10. Nájemce bude bezodkladně, nejpozději následující pracovní den po škodní události, informovat pronajímatele v případě, že dojde k poškození předmětné nemovitosti nebo jejího vybavení. V závažných případech je nájemce povinen informovat rovněž policii. 11. Nájemce se zavazuje plnit řádně a včas veškeré závazky vyplývající z pronájmu nebytových prostor, které jsou předmětem této smlouvy. 12. Nájemce je povinen zajišťovat řádnou ochranu pronajatého majetku a uhradit pronajímateli škody, které sám zavinil. 13. Nájemce je povinen hradit náklady spojené s obvyklým udržováním a provozem nájmu a provádět běžnou údržbu a nutné opravy předmětu nájmu. Dále hradí ze svého veškeré náklady a ceny dodávek uskutečněných pro nájemce v souvislosti s užíváním předmětu nájmu. Za obvyklé udržování a údržbu jsou považovány opravy v ceně do 5 % z ročního nájmu. 14. Nájemce je povinen oznámit písemně pronajímateli bez zbytečného odkladu potřebu oprav, které má nést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou a nemá nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat předmět nájmu pro vady, jež nebyly pronajímateli včas písemně oznámeny. 15. Nájemce nesmí provádět stavební a jiné úpravy na majetku pronajímatele bez předchozího výslovného písemného souhlasu pronajímatele. Úpravy provedené nájemcem bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele je nájemce povinen odstranit a předmět nájmu uvést do původního stavu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nájemce se zavazuje, že v případě, že v pronajatých prostorech provede s předchozím písemným souhlasem jakékoliv stavební či jiné úpravy, nebude na pronajímateli v případě ukončení nájemního vztahu požadovat žádnou náhradu zůstatkové ceny takových investic, a to ani v případě, že bude nájemní vztah ukončen před uplynutím sjednané doby z jakéhokoliv důvodu, nebo dohodou nebo výpovědí jedné ze smluvních stran. Případný písemný souhlas s investicemi charakteru technického zhodnocení nemovitosti a jeho podmínky budou řešeny samostatným písemným ujednáním mezi účastníky smlouvy. 16. Nájemce je povinen neprodleně písemně oznámit pronajímateli veškeré údaje týkající se změn jeho názvu, sídla, právní formy, DIČ, adresy pro zasílání korespondence apod. Přeměna společnosti nebo prodej podniku nebo jeho části, jakož i nájem podniku nebo jeho části, je důvodem k uzavření nové nájemní smlouvy. 17. Nájemce je povinen snášet omezení v užívání předmětu nájmu v rozsahu nutném pro provedení event. přístavby, dostavby, oprav či z jiných naléhavých důvodů, prováděných pronajímatelem, a to v rozsahu nezbytném pro jejich provedení. Předpokládanou dobu omezení nájemce v užívání předmětu nájmu je v těchto případech pronajímatel povinen oznámit nájemci předem. 602

6 VZOR Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (6/7) 18. Nájemce je oprávněn umístit své sídlo v nemovitosti (nebytových prostorách), které jsou předmětem této smlouvy pouze s písemným souhlasem pronajímatele. V případě, že dojde k ukončení platnosti této smlouvy, je nájemce povinen změnit své sídlo na valné hromadě společnosti ve lhůtě do 1 měsíce. Pokud tak neučiní, je pronajímatel oprávněn na nesoulad se skutečností v zápise v obchodním rejstříku upozornit soud, který vede příslušný obchodní rejstřík. 19. Revize elektrického vedení včetně zásuvek, vypínačů a elektrických rozvaděčů zajišťuje pronajímatel. U ostatních elektrických zařízení, kterými si nájemce nebytový prostor vybaví, včetně osvětlovacích těles, zajišťuje revize, údržbu a opravy podle obecně závazných předpisů a technických norem, které se na tato zařízení vztahují, na vlastní náklady a nebezpečí nájemce. Změny na elektrické instalaci je nájemce povinen předem písemně projednat s pronajímatelem. 20. Tuhý domovní odpad i ostatní odpady vytvářené nebo vzniklé při činnostech nájemce likviduje nájemce do sběrných kontejnerů a jiných nádob, které mu určí pronajímatel. Čl. VII Smluvené úroky 1. Smluvní strany se dohodly na úroku z prodlení u všech plateb dle této smlouvy ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení. 2. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě u všech plateb dle této smlouvy ve výši 3 % z dlužné částky, kterou nájemce neuhradil do 14 dnů od lhůty splatnosti této dlužné částky. 3. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli 10 % z ročního nájemného za pronajaté prostory, které při ukončení nájemního vztahu nepředal nájemce v řádném termínu pronajímateli, a to za každý započatý měsíc. Čl. VIII Skončení nájmu 1. Nájem sjednaný na dobu určitou skončí: dohodou obou smluvních stran, uplynutím doby, na kterou byl nájem sjednán, výpovědí jedné ze smluvních stran dle zákona č. 116/1990 Sb. Pronajímatel je oprávněn dát nájemci výpověď, pokud podstatným způsobem porušil tuto nájemní smlouvu nebo pokud je v prodlení s placením nájemného o více než jeden měsíc a/nebo zálohy za některou ze služeb nebo úklid za více než jeden měsíc. 2. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé ze smluvních stran. 3. Nájemce se zavazuje, že nejpozději v den ukončení nájmu protokolárně vrátí pronajímateli pronajaté nebytové prostory vyklizené a ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení. 4. Pronajímatel i nájemce se zavazují vyrovnat veškeré vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze smlouvy do 30 dnů po skončení nájemního vztahu. Faktury za související služby, které pronajímatel obdrží od dodavatelů či poskytovatelů těchto služeb po tomto termínu, tj. po 30 dnech od skončení nájemního vztahu, a další pohledávky, které vyjdou najevo po tomto termínu, je pronajímatel oprávněn přefakturovat nájemci i po tomto termínu. 603

7 Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (7/7) Čl. IX Závěrečná ustanovení 1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, pak se na ni vztahují obecně závazné právní předpisy. Případné rozpory se zavazují smluvní strany řešit dohodou. Nebude-li dohoda možná, pak k řešení sporu je příslušný věcně a místně příslušný soud. 2. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna oběma účastníky smlouvy podepsaná vyhotovení mají stejnou právní sílu. 3. Změny této smlouvy lze činit výhradně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. V Praze dne Václav Dlask Václav Vopršálek (pronajímatel) Druhá Pražská, s. r. o. (nájemce) Přílohy: č. 1 plánek nebytových prostor č. 2 výpočtový list č. 3 kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu nájemce č. 4 kopie osvědčení o registraci k daním nájemce č. 5 nájemní řád č. 6 rozsah užívání Internetu, počítačové sítě a telefonních linek 604

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním

Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním Uzavřená podle zák.č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito stranami:

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená dle ustanovení 2302 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Pronajímatel: městská část Praha 12 (dále jen občanský zákoník ) Článek

Více

MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: ,

MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: , SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: 00239500, a (dále jen pronajímatel) na straně jedné GRYGAROVÁ Libuše,..,IČ

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-010-15 ze dne 5.10.2015 Revokace části usnesení rady č. R-026-001-15 ze dne 29.06.2015 a smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4079/1 v k. ú.

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR [PR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená v souladu se zák.č. 116/1990 Sb.,o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. L. K. místo podnikání a IČ: (dále

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-173-031-14 ze dne 23.9.2014 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 1859/250 v k. ú. Kamýk se společností Penny Market s.r.o. Rada městské části 1.

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-023-029-15 ze dne 8.6.2015 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Komořany při ulici Krupná Rada městské části 1. s c h v a l u j e

Více

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ )

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) PODNÁJEMNÍ SMLOUVA mezi uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 IČO:

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 52.08.12 Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany Pronajímatel:

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu uzavřena mezi smluvními stranami paní Evou Dolejšovou, r.č. 765212/2599 Nájemní smlouva bytem Anglická 621/6, 460 10 Liberec 3 /dále jen pronajímateé/ a paní /dále jen nájemce/ Smluvní strany shodně prohlašují,

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU č. 25/05776/16 kterou podle 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), uzavřeli tito účastníci Město Uherský Brod se sídlem:

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 1. Město Česká Lípa Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Se sídlem nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa IČ: 00260428, DIČ:CZ00260428 Zastoupené na základě Mandátní smlouvy č. B 06-3831/2008

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

135/2011. Pronajímatel:

135/2011. Pronajímatel: 135/2011 Nájemní smlouva ve smyslu ustanovení zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012

Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012 Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012 Obec Velká Kraš jako provozovatel koupaliště ve Velké Kraši zastoupená : Vlastou Kočí, starostkou

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor Níže uvedeného dne, měsíce a roku ujednali Obec Klínec IČ: 00640719 se sídlem Klínec, 252 10 Mníšek pod Brdy zastoupená panem Janem Doubravou, starostou dále jen jako pronajímatel na straně jedné a Radek

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Město Chrastava, se sídlem nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, zastoupené starostou Ing. Michaelem Canovem, IČ 00262871, DIČ CZ00262871, na straně jedné (dále

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ

SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Tomášem Machem Ph.D., IČ 00239500, bankovní spojení 19-0504359359/0800 ČS

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy Obec Ktová, se sídlem Ktová čp. 62, 512 63 Rovensko pod Troskami zastoupena starostkou paní Jiřinou Bobkovou, DiS., IČO 00580821, na straně jedné jako pronajímatel. na straně druhé jako nájemce a uzavřeli

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Město Čáslav, IČ: 00236021 se sídlem Čáslav-Staré Město, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1 jednající starostou města Ing. Jaromírem Strnadem (dále jen pronajímatel) a 2. Velkoobchod ORION spol. s r.o.,

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

SMLOUVA O NÁJMU. I. Smluvní strany. uzavírají tuto smlouvu o nájmu veřejného tábořištěv Ostré. II. Předmět nájmu

SMLOUVA O NÁJMU. I. Smluvní strany. uzavírají tuto smlouvu o nájmu veřejného tábořištěv Ostré. II. Předmět nájmu SMLOUVA O NÁJMU Obec Ostrá zastoupená Mgr. Janou Kauckou Ostrá 172, Lysá nad Labem, 289 22 IČ : 00239585 dále jen pronajímatel a...... dále jen nájemce I. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o nájmu

Více

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) Smlouva o nájmu budovy k rekreaci Pronajímatel poskytovatel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) (bydliště, nebo sídlo) (předmět podnikání) (IČO) Nájemce spotřebitel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní

Více

Č. 71/2016 NSV/3003/2016

Č. 71/2016 NSV/3003/2016 Nájemní smlouva Č. 71/2016 NSV/3003/2016 1. Město Česká Lípa zastoupené starostkou města Mgr. Romanou Žateckou se sídlem nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa IČ: 00260428, DIČ:CZ00260428 Bankovní spojení:

Více

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany )

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany ) Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 se sídlem Komenského 1326, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov zastoupená ředitelkou školy Mgr. Nellou Slavíkovou IČO: 70844194

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Příloha č. 11 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Pronajímatel: Město Stříbro, se sídlem Stříbro, Masarykovo nám. čp. 1 zastoupené Správou ma Město

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů České republiky Smluvní strany

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů České republiky Smluvní strany SMLOUVA O PODNÁJMU NEMOVITOSTI uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů České republiky Smluvní strany Nájemce: CENTEP, spol. s r.o.

Více

I. Smluvní strany. III. Účel nájmu

I. Smluvní strany. III. Účel nájmu N Á J E M N Í S M L O U V A I. Smluvní strany Pronajímatel: Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice zastoupená starostkou obce Soňou Černou IČO: 00234508 Nájemce: II. Předmět

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor

N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor uzavřená mezi níže uvedenými stranami: GSN a.s. se sídlem Brno, Čechyňská 8 IČ: 63475545 DIČ: CZ63475545

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ).

Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ). Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ). I. Smluvní strany Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského adresa: Nádražní 120, 702 00

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. kterou mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku. Ing. Romana Bartáková r. č.: bydliště: Ing.

NÁJEMNÍ SMLOUVA. kterou mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku. Ing. Romana Bartáková r. č.: bydliště: Ing. NÁJEMNÍ SMLOUVA kterou mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku Ing. Romana Bartáková r. č.: bydliště: a Ing. Kateřina Šperlová r. č.: bydliště: (společně dále jen Pronajímatelky ) a IČ: se

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-159-021-14 ze dne 27.5.2014 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městskou částí Praha 12 a společností Linkin Invest

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

na dobu určitou uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.:.. zapsána v OR ved.

na dobu určitou uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.:.. zapsána v OR ved. Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu určitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

SMLOUVA O NÁJMU SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smlouva číslo 2015-0003

SMLOUVA O NÁJMU SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smlouva číslo 2015-0003 SMLOUVA O NÁJMU SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smlouva číslo 2015-0003 Tato smlouva byla uzavřena mezi: Pronajímatelem: Společenství vlastníků Vlnařská 688-693 Vlnařská 688, Liberec 6, PSČ 460 06 IČ : 02397421

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO 00272523, zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R 62 ze dne 17.12.2014 Název: Uzavření nové nájemní smlouvy s nájemci bytu č. ***, manžely *********, v bytovém domě na *********

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-065-015-16 ze dne 11.4.2016 Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. Modřany Rada městské části 1. b e r e n a vědomí

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 52. zasedání dne 17. 10. 2016 USNESENÍ č. 420/16/RMČ k smlouvě na pronájem prostor objektu Zázemí Ďáblického parku Vlna Rada po projednání I. schvaluje uzavření

Více

Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna

Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna Odbor investiční MMB (dále jen OI MMB) připraví k odsouhlasení Radě města Brna (dále jen RMB) záměr

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

na dobu neurčitou č. SML

na dobu neurčitou č. SML Smlouva o nájmu nebytových prostor na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu:

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

Smlouva o nájmu parkovacího stání. podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Smlouva o nájmu parkovacího stání. podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Smlouva o nájmu parkovacího stání podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Účastníci: Město Nymburk se sídlem Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163,288 28 Nymburk zastoupené Ing.Vlastimilem Jandou vedoucím

Více

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Společenství pro dům č. p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Společenství zapsáno v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl S, vložka

Více

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: Nájemní smlouva kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: ve smyslu ust. 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění: 1. Město Rotava, IČ: 00259551, se sídlem Rotava,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Společnost: NIRVANA SYSTEMS s.r.o....

Společnost: NIRVANA SYSTEMS s.r.o.... Smlouva o zápůjčce č.... /... uzavřená ve smyslu ustanovení 663 a násl. zákona č. 40 / 1964 Sb., Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Společnost:

Více

Smlouva o poskytnutí služeb užívání garáže č.

Smlouva o poskytnutí služeb užívání garáže č. Smlouva o poskytnutí služeb užívání garáže č. Statutární město Kladno nám.starosty Pavla 44, 272 52 Kladno IČ : 00234516 zastoupené na základě mandátní smlouvy SBF Kladno s.r.o. zapsána u Městského soudu

Více

Nájemní smlouva o nájmu pozemků

Nájemní smlouva o nájmu pozemků Smlouva č. Nájemní smlouva o nájmu pozemků Smluvní strany: Město Poděbrady, IČ 00239640, se sídlem: Poděbrady I, Jiřího náměstí 20/1, 290 31 zastoupené starostou města PhDr. Ladislavem Langrem bank. spoj.

Více

Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014

Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014 Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014 Článek 1 Smluvní strany 1) Obec Kryštofovy Hamry, Kryštofovy Hamry 64, 431 91 Vejprty, zastoupená Bc.Františkem

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená podle ust. 2302 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník č.j.: Účastníci smlouvy 1. Městská kulturní zařízení Jeseník, příspěvková organizace

Více

SMLOUVA O NÁJMU PODNIKU

SMLOUVA O NÁJMU PODNIKU Vzor č. 32: Smlouva o nájmu podniku (1/5) SMLOUVA O NÁJMU PODNIKU Josef Novák, IČ: 32007892, podnikající podle živnostenského listu vydaného Úřadem městské části Praha 1-živnostenský odbor, čj. Živ. 90007623/1997

Více

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH I. Smluvní strany 1. Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Středoškolská 2992/3, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Více

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: a Zhotovitel: Společenství vlastníků jednotek domu

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor KUJCP00RGLFZ SN/OHMS/123/10 Smlouva o nájmu nebytových prostor Jihočeský kraj se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice zastoupený Ing. Bc. Jiřím Fidlerem, vedoucím odboru hospodářské

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-005-15 ze dne 19.10.2015 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 18/1 na Obchodním náměstí a části pozemku parc. č. 4400/454 na Sofijském náměstí,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

Bratčice čp. 36, Syrovice, ČR provozní kancelář Ledce čp. 28, Hrušovany u Brna. S M L O U V A č. : V/2/18

Bratčice čp. 36, Syrovice, ČR provozní kancelář Ledce čp. 28, Hrušovany u Brna. S M L O U V A č. : V/2/18 S M L O U V A č. : V/2/18 o dodávce pitné vody vodovodem pro veřejnou potřebu (dále jen smlouva) DODAVATEL : Šatavsko, svazek obcí Sídlo : Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice Zastoupen : Jitkou Rychnovskou,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více