Pardubický kraj Krajský úřad ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pardubický kraj Krajský úřad ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice č. j. KrÚ 56327/2014 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Pardubický kraj se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice IČ: vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Poskytování úklidových služeb pro Krajský úřad Pardubického kraje 1 -

2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název: Pardubický kraj Právní forma: Veřejnoprávní korporace Sídlo: Komenského náměstí 125, Pardubice IČ: DIČ: CZ Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Menšl Tel: Fax: Systémové číslo: P14V Profil zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz/ 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2.1 Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je provádění komplexních úklidových služeb pro zadavatele včetně dodávky hygienických potřeb (dále jen úklidové práce ), a to pro tyto následující objekty ve vlastnictví či jiné formě užívání zadavatele: Pardubice ul. Klášterní čp. 124, Komenského náměstí čp. 120, Komenského náměstí čp. 125, Jahnova čp. 127, nám. Republiky čp. 12 Pardubice ul. Průmyslová čp. 450 vymezené prostory budov Pardubice ul. Mladých čp. 182 ubytovací jednotka, byt č. 12 Pardubice ul. Rožkova 2432 ubytovací jednotky č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 1 návrh smlouvy. 2.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je: PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. 4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4.1 Předpokládaná doba plnění Předpokládaný termín plnění: Místo plnění veřejné zakázky Pardubice ul. Klášterní čp. 124, Komenského náměstí čp. 120, Komenského náměstí čp. 125, Jahnova čp. 127, nám. Republiky čp

3 Pardubice ul. Průmyslová čp. 450 vymezené prostory budov Pardubice ul. Mladých čp. 182 ubytovací jednotka, byt č. 12 Pardubice ul. Rožkova 2432 ubytovací jednotky č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 5 KVALIFIKACE DODAVATELŮ 5.1 Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splní základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1 ZVZ (bod 5.2 ZD), splní profesní kvalifikační předpoklady podle 54 písm. a), b) ZVZ (bod 5.3 ZD), předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle 50 odst. 1 písm. c) ZVZ (bod 5.4 ZD), splní technické kvalifikační předpoklady podle 56 odst. 2 písm. a) ZVZ (bod 5.5 ZD). Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace postačí předložit v prosté kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. 5.2 Základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1 písm. a) až h), j), k) ZVZ Dodavatel prokazuje základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. a) až h) j), k) ZVZ způsobem dle 53 odst. 3 písm. a) až d) ZVZ. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění části požadavku dle 53 odst. 3 písm. d) vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této ZD. 5.3 Profesní kvalifikační předpoklady podle 54 písm. a), b) ZVZ Dodavatel prokazuje profesní kvalifikační předpoklady dle 54 písm. a), b) ZVZ. Dodavatel tak předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence a doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. 5.4 Ekonomická a finanční způsobilost podle 50 odst. 1 písm. c) ZVZ Dodavatel v souladu s 50 odst. 1 písm. c) ZVZ předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, a to zejména v rozsahu požadavků vyplývajících z obchodních podmínek. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 této ZD. 5.5 Technické kvalifikační předpoklady podle 56 odst. 2 písm. a) ZVZ a) rozsah požadovaných informací a dokladů: K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 2 písm. a) ZVZ dodavatel doloží seznam významných služeb (referencí) realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech ode dne podání nabídky s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. 3 -

4 b) způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam významných služeb. Přílohou tohoto čestného prohlášení musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byla služba dodána veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla služba dodána jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. c) minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu doloží 1 obdobnou službu, kterou realizoval (zahájil a ukončil, zahájil a dosud provádí a ke dni podání nabídky provedl v požadovaném rozsahu nebo zahájil před požadovanou lhůtou a ukončil a provedl v požadovaném rozsahu ve lhůtě) v posledních třech letech ode dne podání nabídky, přičemž, se tato služba týkala poskytování úklidových služeb administrativních prostor v minimálním rozsahu úklidových prací m Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v případě společné nabídky několika dodavatelů Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením 51 odst. 4 ZVZ. V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci podle ustanovení 51 odst. 5 a 6 ZVZ. 5.7 Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle ustanovení 51 odst. 7 ZVZ. 5.8 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu zahraničních dodavatelů Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle 53 ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 ZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle 127 ZVZ Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle 134 ZVZ Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle 143 ZVZ. 6 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 6.1 Uchazeč je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené ve vzorovém návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této ZD. 6.2 Pokud uchazeč nebude respektovat shora uvedené obchodní a platební podmínky a do svého návrhu smlouvy zařadí obchodní a platební podmínky méně výhodné (např. nedodrží stanovené minimální, popř. maximální hodnoty), popř. některou 4 -

5 z obchodních či platebních podmínek do svého návrhu smlouvy vůbec neuvede nebo doplní shora uvedené obchodní a platební podmínky o ustanovení jakkoliv zhoršující postavení zadavatele, posoudí toto jednání zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze zadávacího řízení. 7 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 7.1 Nabídková cena Cena včetně DPH uvedená v nabídce (smlouvě) je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH. Nabídkovou cenu uchazeč uvede v návrhu smlouvy (příloha č. 1 této ZD). 8 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY 8.1 Pokyny pro zpracování nabídky Nabídka: - bude předložena v jednom originále v listinné podobě, v českém jazyce, - bude zabezpečena proti manipulaci, - bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 5 nebo 6 ZVZ, - nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, - bude obsahovat návrh smlouvy vč. příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče včetně dokladu, ze kterého oprávnění vyplývá. Uchazeč doplní v návrhu smlouvy místa označená červeně slovy doplní uchazeč, - bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, - bude obsahovat seznam a prohlášení dle 68 odst. 3 písm. a), b), c) ZVZ. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 této ZD) Zájemce je oprávněn doplnit nabídku též o další doklady nebo informace, vztahující se k předmětu veřejné zakázky. Tyto doklady však nemají vliv na hodnocení nabídky Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby: - všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky, - všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění: - obsah nabídky, - vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 5 ZD), - doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů v samostatném svazku - čestné prohlášení dle 68 odst. 3 ZVZ (příloha č. 4), 5 -

6 - návrh smlouvy, - ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky. 9 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 9.1 Způsob a místo podání nabídek Místem pro podání nabídek je: a) doporučeně poštou na adresu: Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice b) osobně do podatelny Krajského úřadu Pardubického kraje (prostory Czech POINT) na adresu: Komenského náměstí 120, Pardubice ve dnech Po a St v době od 7.00 do hod., ve dnech Út a Čt v době od 7:00 15:30 a Pá v době od 7.00 do na adresu: Obálka musí být označena plným názvem a sídlem uchazeče včetně adresy, na níž je možné zaslat oznámení dle 71 odst. 5, 6 zákona a dále názvem zadavatele a názvem veřejné zakázky Poskytování úklidových služeb pro Krajský úřad Pardubického kraje NABÍDKA NEOTEVÍRAT. 9.2 Lhůta pro podání nabídky Nabídku doručte nejpozději do: do 10:00 hod Otevírání obálek Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne v 10:00 hod. na Krajském úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, č. dveří A221. Otevírání obálek s nabídkami se mohou účastnit pouze zástupci uchazeče, jehož nabídka byla řádně přijata ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat. 10 ZADÁVACÍ LHŮTA Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů. 11 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 11.1 Kritéria hodnocení Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH. 6 -

7 11.2 Způsob hodnocení nabídek Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s 79 ZVZ. Zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. 12. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nedílnou součástí ZD jsou následující přílohy: 1. Návrh smlouvy 2. Čestné prohlášení dle 53 odst. 3 písm. b, d) ZVZ 3. Čestné prohlášení dle 50 odst. 1 písm. c) ZVZ 4. Čestné prohlášení dle 68 odst. 3 ZVZ 5. Krycí list V Pardubicích dne PhDr. Jana Haniková pověřená hejtmanem Pardubického kraje schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne , č. R/1323/14 7 -

8 Smlouva o poskytování úklidových služeb č. KŘÚ/14/xxxx uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a ve smyslu ustanovení 1746 tohoto zákona Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí Pardubice Zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Pardubice č.ú /0100 IČ: DIČ CZ plátce DPH 2. Poskytovatel: doplní uchazeč obchodní firma / jméno a příjmení se sídlem doplní uchazeč zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v doplní uchazeč, spisová značka doplní uchazeč zastoupený: doplní uchazeč Bankovní spojení: doplní uchazeč. IČ: doplní uchazeč DIČ: doplní uchazeč spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o poskytování úklidových služeb (dále jen smlouva ). I. Preambule Smlouva je uzavřena na základě uskutečněného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané formou otevřeného řízení a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem s názvem Poskytování úklidových služeb pro Krajský úřad Pardubického kraje. II. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ 1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele k provádění komplexních úklidových služeb pro objednatele včetně dodávky hygienických potřeb (dále jen úklidové práce ), vše dle specifikace rozsahu plnění obsažené v příloze této smlouvy, a to pro tyto následující objekty ve vlastnictví či jiné formě užívání objednatele: 1.1. Pardubice - ul. Klášterní čp. 124, Komenského náměstí čp. 120, Komenského náměstí čp. 125, Jahnova čp. 127, nám. Republiky čp Pardubice ul. Průmyslová čp vymezené prostory budovy Pardubice ul. Mladých čp. 182 ubytovací jednotka, byt č Pardubice ul. Rožkova 2432 ubytovací jednotky č. 1, č. 2, č. 3, č. 4.

9 III. ČAS PLNĚNÍ A ROZSAH PRACÍ 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od do Poskytovatel se zavazuje zabezpečit úklidové práce v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, zejména pak úklid denní, týdenní, čtrnáctidenní a měsíční, čtvrtletní, půlroční, a úklidový servis během úředních hodin objednatele. Objednatel se zavazuje za řádně poskytnuté úklidové služby uhradit cenu za podmínek dále ve smlouvě uvedených. IV. CENA A ZPŮSOB ÚHRADY 1. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za jím poskytnuté úklidové práce smluvní cenu v celkové výši stanovené v příloze č. 1 této smlouvy. 2. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu. 3. Poskytovatel se zavazuje úhradu dílčích cen za jednotlivé poskytnuté úklidové práce účtovat 1x měsíčně, a to za uplynulé období, tj. první až poslední den předešlého kalendářního měsíce, a zasílat jednotlivé faktury/daňové doklady dle soupisu odvedených prací a prostředků, odsouhlaseného zástupcem objednatele (vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu či vedoucí oddělení hospodářské správy), objednateli. Faktura je splatná nejpozději do 20 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura, která nebude obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu, bude objednatelem vrácena k doplnění bez proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury. 1. Poskytovatel je povinen zejména: V. POVINNOSTI POSKYTOVATELE A OBJEDNATELE 1.1. provádět úklidové práce vlastními úklidovými prostředky, poskytovat úklidové práce řádně a včas; 1.2. pravidelně kontrolovat průběh a kvalitu úklidových prací prostřednictvím odpovědné osoby poskytovatele (dále jako objektový manažer ) případně osoby jí pověřené denně na budovách objednatele uvedené v článku II. bod 1.1 v době 7:00-9:00 hod. (pondělí až pátek), v době od 14:30-17:30 hod (ve dnech úterý, čtvrtek a pátek) a v době od 16:30 19:30 hod (ve dnech pondělí a středa); 1.3. zajistit koordinaci úklidových služeb, především denních úklidových servisů dle aktuálních požadavků odpovědné osoby objednatele nebo jí pověřené osoby; 1.4. informovat odpovědnou osobu objednatele o plánovaných úklidových pracech (např. strojní čištění chodeb, plánované mytí oken, čištění střešních světlíků a podobně); 1.5. vést Výkaz úklidu sociálních zařízení budov objednatele uvedených v článku II., bod 1.1. včetně pravidelné aktualizace, vést Knihu úklidu, která bude obsahovat jméno, příjmení, funkci a tel. kontakt zodpovědných zaměstnanců objednatele a poskytovatele; datum a hodinu zápisu o zjištěném nedostatku nebo upozornění na neplnění povinností stanovených smlouvou; datum a hodinu zápisu z provedeného kontrolního dne, který bude svolán poskytovatelem na základě požadavku objednatele; 1.6. dodržovat vnitřní pokyny a směrnice objednatele stanovující provozní, technické a bezpečností podmínky pro zaměstnance pohybující se v prostorách a zařízeních, která jsou předmětem této smlouvy, 1.7. zajistit výkon úklidových prací tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví a života zaměstnanců objednatele či jiných osob zdržujících se v objektech objednatele,

10 1.8. zajistit výkon úklidových prací tak, aby nedocházelo k omezení zaměstnanců objednatele při výkonu jejich činnosti nad obvyklou či nutnou míru, 1.9. kontrolovat a doplňovat průběžně dle potřeby spotřební hygienické prostředky, oznamovat neprodleně ústně a následně pak písemnou formou objednateli závady a poškození zjištěné při provádění úklidových prací, překážky bránící řádnému plnění předmětu smlouvy, zajistit jednotný vzhled oblečení a proškolení všech pracovníků, kteří se budou podílet na úklidových službách v prostorách objednatele. 2. Povinnosti objednatele: 2.1. zajistit pracovníkům poskytovatele volný přístup k místům, které jsou předmětem smlouvy, 2.2. zajistit poskytovateli vhodné prostory pro úschovu oděvů pracovníků poskytovatele, úklidové techniky, pracovních pomůcek a čistících prostředků, 2.3. zajistit pracovníkům poskytovatele podmínky pro řádné a včasné provádění úklidových prací (zejm. osvětlení a vytápění pracovišť v době provádění úklidových prací, dostupnost el. proudu pro činnost úklidové techniky, teplé vody ), 2.4. oznamovat s předstihem poskytovateli provozní změny v objektech, pokud mají vliv na provádění úklidových prací, 2.5. seznámit pracovníky poskytovatele s vnitřními pokyny a směrnicemi objednatele stanovujícími provozní, technické a bezpečností podmínky pro zaměstnance objednatele, 2.6. zajistit kontrolu prováděných úklidových prací svými pověřenými zaměstnanci. 3. Smluvní strany si ustanovují tyto odpovědné osoby: za objednatele: vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu vedoucí oddělení hospodářské správy případně jím pověřené osoby za poskytovatele: doplní uchazeč, který plní funkci objektového manažera Shora uvedené osoby jsou oprávněny kromě jiného též při běžném provozu zadávat úkoly službu konajícím pracovníkům poskytovatele. V případě vyhlášení stavu nouze, poplachu, ekologických havárií, eventuálně dalších mimořádných situací vyžadujících okamžité řešení, přechází toto právo na zaměstnance objednatele podle havarijních plánů v místě plnění. VI. NÁHRADA ŠKODY 1. Poskytovatel je povinen mít po celou dobu plnění této smlouvy uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 1 mil. Kč. Poskytovatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na požádání. 2. Pokud budou ze strany objednatele zjištěny vady kvality práce, budou projednány oběma stranami. Poskytovatel je povinen tyto vady odstranit v co nejkratším termínu na vlastní náklady. 3. Objednatel a poskytovatel mají vůči sobě vzájemnou povinnost ohlašovat si vznik škody související s touto smlouvou a společně projednat její rozsah a výši. 4. Poskytovatel se zavazuje při poskytování služby postupovat s veškerou odbornou péčí a dodržovat všechny právní předpisy vztahující se k poskytované službě. V případě porušení smlouvy nahradí objednateli škodu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě škody se poskytovatel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně

11 nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli poskytovatele. 5. Jakýkoliv vzniklý případ dle předchozích odstavců bude vždy projednán na společném jednání, a to zástupci obou smluvních stran uvedených v odst. 3, článku V. této smlouvy, nejpozději do tří dnů od jeho vzniku. VII. SMLUVNÍ POKUTA 1. Poskytovatel se zavazuje, že v případě nedostatků při zajišťování a provádění úklidových prací, dostatečně prokázaných a opakovaných (opakováním se pro účely této smlouvy rozumí třetí zjištění nedostatku v téže věci), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z fakturované měsíční ceny. Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti částce fakturované poskytovateli. 2. Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč zaplatí poskytovatel objednateli v případě, kdy nebude objektový manažer či jiná pověřená osoba v budově poskytovatele dle časového určení v čl. V odst Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti částce fakturované poskytovateli. 3. V případě porušení povinnosti objednatele uhradit faktury řádně a včas podle smlouvy zaplatí objednatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 2. Platnost této smlouvy lze kdykoliv ukončit dohodou smluvních stran nebo výpovědí jedné ze stran bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba činí 4 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé straně. 3. Ustanovení této smlouvy lze změnit nebo doplňovat pouze formou písemně uzavřených očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 4. Vztahy výslovně neupravené touto smlouvu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla sepsána na základě pravdivých skutečností a svobodné vůle účastníků, srozumitelně a vážně, což stvrzují podpisy. 6. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne **. **. 2014, usnesením číslo R/xxx/14. Příloha: Specifikace rozsahu plnění veřejné zakázky V Pardubicích dne: Pardubický kraj doplní uchazeč JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman

12 Souhrnný přehled ploch jednotlivých objektů Objekty plocha (m 2 ) 1. Klášterní čp Komenského nám. čp Jahnova čp Komenského nám. čp nám. Republiky čp Průmyslová čp Ubytovny Dukla a Polabiny 190 CELKEM

13 Specifikace rozsahu plnění veřejné zakázky 1. objekt - Klášterní čp. 124, včetně uvedení cen Souhrnný přehled Místnosti četnost úklidu plocha (m 2 ) povrch kanceláře denně 342 koberce jednací sál RPk, přísálí denně 79 dlažba 90 koberce archivy čtvrtletně 53 volná dlažba ubytovna (A440) 2x měsíčně 60 koberec, dlažba chodby, schodiště denně 172 dlažba, teraco kuchyňky, 5 ks denně 33 koberec místnosti WC, sprch 2x denně 0 dlažba sklady čtvrtletně 14 volná dlažba celkem 843 Podrobný rozpis Činnost četnost výměra (ks, m 2 ) povrch vyprazdňování košů na odpadky denně 31 ks plast vizuální kontrola a výměna denně mikrotenových sáčků (cca 65*83 mm) ve skartovacích strojích utírání prachu ze všech 2x týdně 156 m 2 dřevo dosažitelných a volně přístupných ploch nábytku nebo jiného zařízení (mimo výpočetní techniky), otírání povrchu stolů, urovnání nábytku mopování podlah,setření volných čtvrtletně 53 m 2 volná dlažba polic - archiv mopování podlah - sklady čtvrtletně 14 m 2 volná dlažba luxování čalounění nábytku 1x měsíčně 78 ks čalouněných kůže, látka, plast (křesel, židlí, sedáků, opěradel, křesel a židlí apod.) 54ks kož. křesel 6ks gaučů luxování koberců 2x týdně 375 m 2 (kanceláře, koberce kuchyň), 90 m2 (sál) mopování podlah krytých PVC, denně 251 m 2 (chodby, dlažba, PVC dlažbou nebo jiným povrchem přísálí RPk) mytí a leštění umyvadel denně 2 ks kov, keramikaa vodovodních baterií, glazura mytí desinfekce mís a mušlí, WC mytí a desinfekce dřezů týdně 9 ks nerez v kuchyňkách kontrola stavu mýdla, toaletního denně papíru a ručníků

14 na WC, dále jejich doplňování čištění dveří kolem klik, denně 35 ks kov - mosaz, dřevo odstraňování dalších nečistot čištění zrcadel skel na stolech denně 7 ks sklo mytí prosklených dveří měsíčně 12 ks sklo, dřevo utírání prachu z předmětů a týdně 45 m 2 dřevo, lamino kancelářského zařízení ke kterým je obtížnější přístup (skříně, obrazy, apod.) ošetření kancelářského týdně se zaměřením na dřevo, lamino a kuchyňského nábytku- odstranění mastnot a otisků mytí a desinfekce keramických čtvrtletně se zaměřením na dlažba obkladů na soc. zařízeních, odstranění nánosů čištění stolních svítidel, vypínačů čtvrtletně 40 ks stolních svítidel plast, kov a el. zásuvek vlhké čištění topných těles měsíčně 38 ks kov mytí a desinfekce odpadkových měsíčně 31 ks plast košů v kancelářích mytí a leštění kancelářského čtvrtletně se zaměřením na dřevo, lamino nábytku mytí a leštění dveří včetně měsíčně se zaměřením na dřevo, lamino zárubní čištění vyústění hrdel 2x ročně 22 ks plast, kov vzduchotechniky na soc. zařízeních (ve spolupráci s pověřeným pracovníkem Pk) čištění stropních a nástěnných 2x ročně 28 ks sklo světel na chodbách a schodištích (ve spolupráci s pověřeným pracovníkem Pk) prolití podlah kanálků a vpustí 2x týdně 1 ks nerez, plast na všech soc. zařízeních muži čištění rohoží čistících zón průběžně dle 10 ks, 3 m 2 polypropylén, guma potřeby strojní čištění podlah na chodbách 2x ročně 172 m 2 dlažba, teraco a čištění schodiště odstranění pavučin v objektu 2x měsíčně (kanceláře, zasedací místnosti, soc. zařízení, schodiště, chodby, archivy) včetně obtížně postupitelných míst kontrola funkčnosti zařízení zjištěné závady plast, dřevo v uklizených prostorech (světlo, hlásit okamžitě voda) na recepci nebo údržbě zabezpečení přesného třídění denně odpadu podle jednotlivých komodit (papír, skartace, směsný odpad, kov, plast, sklo atd.) dle směrnice objednatele

15 Celková cena za úklid v členění: (měsíc bez DPH) ( rok bez DPH) (5 roků bez DPH) (denně v úřední dny 17:00-19:30, v neúřední dny 15:00-19:30) Úklidový servis (úklidový denní servis - v úřední dny min. 6:00-15:30, v neúřední dny min. 6:00-13:30) opakovaný úklid nejvíce doplní uchazeč průběžně dle doplní uchazeč 185 m 2 doplní uchazeč dlažba, koberec, frekventovaných prostorů potřeby (jednací sál RPk + dřevo (vstupní část, zasedací místnosti, přilehlé WC) výtahy, WC) Celková cena za úklidový servis (měsíc bez DPH) ( rok bez DPH) (5 roků bez DPH) v členění: doplní uchazeč doplní uchazeč doplní uchazeč Úklid venkovních prostor zimní údržba chodníku a 5x ročně 50 m 2 kamenná dlažba parkoviště včetně zimní (dvorní trakt společný pohotovosti s čp. 125) Celková cena za čištění (měsíc bez DPH) ( rok bez DPH) (5 roků bez DPH) venkovních prostor v členění: doplní uchazeč doplní uchazeč doplní uchazeč Čištění oken okna kancelářská, sál Rady Pk, 2x ročně 380 m 2 sklo, dřevo ubytovna A440 apod. okna na chodbách včetně rámů (duben, říjen) Celková cena za čištění oken (měsíc bez DPH) ( rok bez DPH) (5 roků bez DPH) v členění: doplní uchazeč doplní uchazeč doplní uchazeč CENA ÚKLIDU CELKEM (měsíc bez DPH) ( rok bez DPH) (5 roků bez DPH) v členění: doplní uchazeč doplní uchazeč doplní uchazeč Poznámka: Součástí této části nabídkové ceny uchazeče nebude cena hygienických potřeb (toaletní papír, mýdlo, ručníky, mikrotenové sáčky, apod.) dle předpokládané spotřeby. Úklid venkovních prostor bude prováděn na základě požadavku objednatele. V objektu pracuje cca 25 zaměstnanců.

16 2. objekt - Komenského nám. čp. 125, včetně uvedení cen Souhrný přehled Místnosti četnost úklidu plocha (m 2 ) povrch kanceláře denně 805 dlažba, PVC, 620 koberce kuchyňky, 20 ks denně 53 PVC, koberce chodby, schodiště denně 1180 dlažba, teraco recepce denně 70 dlažba místnosti WC, sprch 2x denně 101 dlažba technické místnosti, serverovny měsíčně 377 dlažba, PVC, beton apod. sklady, archivy čtvrtletně 43 dlažba, PVC Celkem 3249 Podrobný rozpis Činnost četnost výměra (ks, m 2 ) povrch vyprazdňování košů na odpadky denně 70 ks plast vizuální kontrola a výměna denně mikrotenových sáčků (cca 65*83 mm) ve skartovacích strojích utírání prachu ze všech 2x týdně 475 m 2 dřevo, lamino dosažitelných a volně přístupných ploch nábytku nebo jiného zařízení (mimo výpočetní techniky) otírání povrchu stolů, urovnání nábytku luxování čalounění nábytku 1x měsíčně 181 židlí látka, kůže (křesel, židlí, sedáků, opěradel, 110 křesel apod.) 11 gaučů technické místnosti, serverovny měsíčně 377 m 2 dlažba, PVC, beton apod. mopování podlah, setření volných čtvrtletně 43 m 2 dlažba, PVC polic - sklady, archivy luxování koberců 2x týdně 620 m 2 koberce luxování - mopování podlah denně 53 m 2 PVC, koberce kuchyňky, 20 ks mopování podlah krytých PVC, denně 805 m 2 (kanceláře) dlažba, PVC, teraco dlažbou nebo jiným povrchem 1351 m 2 (chodby, recepce, WC) mopování podlah krytých PVC, měsíčně 377 m 2 (technické dlažba, PVC, teraco dlažbou nebo jiným povrchem místnosti, serverovny, apod.) mytí a leštění umyvadel a denně 17 WC místností kov, keramikavodovodních baterií, mytí (26 mís, 11 pisoárů, glazura desinfekce mís, mušlí, WC 23 umyvadel, 3 sprchy) mytí a desinfekce dřezů týdně 12 ks nerez v kuchyňkách

17 kontrola stavu mýdla, toaletního denně papíru a ručníků na WC, dále jejich doplňování čištění dveří kolem klik, denně 156 ks kov - mosaz,dřevo odstraňování příp. dalších nečistot čištění zrcadel a skel denně 23 ks sklo mytí prosklených dveří měsíčně 20 ks sklo, dřevo utírání prachu z předmětů a týdně cca 80 m 2 dřevo, lamino kancelářského zařízení, ke kterým je obtížnější přístup (skříně, obrazy, apod.) ošetření kancelářského a týdně se zaměřením na dřevo, lamino kuchyňského nábytku - odstranění mastnot a otisků mytí a desinfekce odpadkových čtvrtletně 17 ks plast košů na soc. zařízeních mytí a desinfekce keramických čtvrtletně se zaměřením na dlažba obkladů na soc. zařízeních odstranění nánosů čištění stolních svítidel, vypínačů čtvrtletně cca 110 ks stolních plast, kov a el. zásuvek svítidel vlhké čištění topných těles měsíčně 100 ks kov mytí a desinfekce odpadkových čtvrtletně 70 ks plast košů v kancelářích mytí a leštění kancelářského čtvrtletně se zaměžením na dřevo, lamino nábytku mytí a leštění dveří včetně zárubní měsíčně se zaměžením na dřevo, lamino čištění vyústění hrdel 2x ročně 48 ks plast, kov vzduchotechniky na so. zařízeních (ve spolupráci s pověřeným pracovníkem Pk) prolití podlah kanálků a vpustí na 2x týdně 4 ks nerez, plast všech soc. zařízeních muži čištění stropních a nástěnných 2x ročně 168 ks sklo světel na chodbách a schodištích (ve spolupráci s pověřeným pracovníkem Pk) čištění rohožek a čistících zón průběžně dle 25 ks, 35 m 2 polypropylén, guma potřeby strojní čištění podlah na chodbách 2x ročně 1180 m 2 dlažba, teraco a čištění schodiště storjní čištění hlavního vstupu 1x ročně 12 m 2 přírodní kámen čištění vitrín před hlavním vstupem měsíčně 3 m 2 sklo, kov do budovy čištění výtahu vně i uvnitř průběžně dle 13 m 2, 4 m 2, 2 m 2, nerez, sklo, PVC, potřeby 4 m 2 lamino úklid venkovního prostoru před denně 16 m 2, 16 m 2 přírodní kámen, hlavním vstupem a vstupem ze polypropylén suterénu na parkoviště úklid prostoru popelnic 2x týdně 36 m 2 dlažba

18 odstranění pavučin v objektu 2x měsíčně (kanceláře, zasedací místnosti, soc. zařízení, schodiště, chodby, archivy) včetně obtížně postupitelných míst kontrola funkčnosti zařízení zjištěné závady plast, kov v uklizených prostorech (světlo, hlásit okamžitě voda) na recepci nebo údržbě zabezpečení přesného třídění denně odpadu podle jednotlivých komodit (papír, skartace, směsný odpad, kov, plast, sklo atd.) dle směrnice objednatele Celková cena za úklid v členění: (měsíc bez DPH) (rok bez DPH) (5 roků bez DPH) (denně v úřední dny 17:00-19:30, doplní uchazeč doplní uchazeč doplní uchazeč v neúřední dny 15:00-19:30) Úklidový servis (úklidový denní servis - v úřední dny min. 6:00-15:30, v neúřední dny min. 6:00-13:30) opakovaný úklid kuchyněk a prúběžně dle 17 WC místností dlažba, PVC sociálních zařízení potřeby (26 mís, 11 pisoárů, 23 umyvadel,3 sprchy) úklid režimových pracovišť denně 361 m 2 PVC 13 kanceláří Celková cena za úklidový servis (měsíc bez DPH) (rok bez DPH) (5 roků bez DPH) v členění: doplní uchazeč doplní uchazeč doplní uchazeč Úklid venkovních prostor zimní údržba chodníku a parkoviště 5x ročně 250 m 2 kamenná dlažba včetně zimní pohotovosti (dvorní trakt spojen s čp. 124) Celková cena za čištění (měsíc bez DPH) (rok bez DPH) (5 roků bez DPH) venkovních prostor v členění: doplní uchazeč doplní uchazeč doplní uchazeč Čištění oken okna kancelářská apod., 2x ročně 1913 m 2 sklo, dřevo okna na chodbách včetně rámů (duben, říjen) Celková cena za čištění oken (měsíc bez DPH) (rok bez DPH) (5 roků bez DPH) v členění: doplní uchazeč doplní uchazeč doplní uchazeč CENA ÚKLIDU CELKEM (měsíc bez DPH) (rok bez DPH) (5 roků bez DPH) v členění: doplní uchazeč doplní uchazeč doplní uchazeč Poznámka: Součástí této části nabídkové ceny zájemce nebude cena hygienických potřeb (toaletní papír, mýdlo, ručníky, mikrotenové sáčky, apod.) dle předpokládané spotřeby. Úklid venkovních prostor bude prováděn na základě požadavku objednatele. V objektu pracuje cca 68 zaměstnanců.

19 3. objekt - Jahnova čp. 127, včetně uvedení cen Souhrnný přehled Místnosti četnost úklidu plocha (m 2 ) povrch kanceláře denně 864 PVC, koberce 59 zasedací místnosti, zasedací denně 240 dřevěné parkety, sál ZPk + balkóny PVC politické kluby denně 95 koberce, PVC chodby, haly, schodiště denně 852 dlažba, teraco místnosti WC, sprch 2x denně 106 dlažba technické místnosti, serverovny, čtvrtletně 218 dlažba, PVC sklady, archivy, apod. celkem Podrobný rozpis Činnost četnost výměra (ks, m 2 ) povrch vyprazdňování košů na odpadky denně 34 ks plast vizuální kontrola a výměna denně mikrotenových sáčků (cca 65*83 mm) ve skartovacích strojích utírání prachu ve všech 2x týdně 304 m 2 dřevo, lamino dosažitelných a volně přístupných ploch nábytku nebo jiného zařízení (mimo výpočetní techniky), otírání povrchu stolů, urovnání nábytku luxování čalounění nábytku 1x měsíčně 3 ks křesla, látka, plast (křesel, židlí, sedáků, opěradel, 263 ks židle, apod.) 165 ks sedadla mopování podlah, setření volných čvrtletně 218 m 2 PVC, dlažba polic - technické místnosti, serverovny, sklady, archivy, apod. luxování koberců 2x týdně 62 m 2 (kanceláře) koberce 95 m 2 (politické kluby) mopování podlah krytých PVC, denně 851 m 2 (kanceláře) dlažba, PVC, dlažbou nebo jiným povrchem 1198 m 2 (chodby, teraco schodiště, WC, sál ZPk) mytí a leštění umyvadel a denně 10 WC místností keramika - glazura, vodovodních baterií, mytí (14 mís, 3 pisoáry, kov desinfekce mís a pisoárů 11 umyvadel, 3 sprchy) mytí a desinfekce dřezů týdně 5 ks nerez v kuchyňkách kontrola stavu mýdla, toaletního denně se zaměřením na papíru a ručníků na WC, dále jejich doplňování čištění dveří kolem klik, denně 141 ks kov - mosaz, ostraňování příp. dalších nečistot dřevo, plast čištění zrcadel a skel denně 10 ks sklo

20 mytí prosklených dveří měsíčně 8 ks dveře, 12 ks sklo výplně skleníků utírání prachu z předmětů a týdně cca 35 m 2 dřevo, lamino kancelářského zařízení ke kterým je obtížnější přístup (skříně, obrazy, apod.) ošetření kancelářského a týdně se zaměřením na dřevo, lamino kuchyňského nábytku - odstranění mastnot a otisků mytí a desinfekce odpadkových čtvrtletně 10 ks plast košů na soc. zařízeních mytí a desinfekce keramických čtvrtletně se zaměřením na dlažba obkladů na soc. zařízeních, odstranění nánosů čištění stolních svítidel, vypínačů čtvrtletně cca 80 ks stolních plast, kov a el. zásuvek svítidel vlhké čištění topných těles měsíčně 57 ks kov mytí a desinfekce odpadkových čtvrtletně 34 ks plast košů v kancelářích mytí a leštění kancelářského čtvrtletně se zaměřením na dřevo, lamino nábytku mytí a leštění dveří včetně zárubní měsíčně se zaměřením na dřevo, lamino čištění vyústění hrdel 2x ročně 13 ks plast, kov vzduchotechniky na soc. zařízeních (ve spolupráci s pověřeným pracovníkem Pk) prolití podlah kanálků a vpustí 2x týdně 3 ks nerez, plast na všech soc. zařízeních muži čištění stropních a nástěnných 2x ročně 91 ks sklo světel na chodbách a schodištích (ve spolupráci s pověřeným pracovníkem Pk) čištění rohožek čistících zón průběžně dle 15 ks, 6 m 2 polypropylén, guma potřeby strojní čištění podlah na chodbách 2x ročně 852 m 2 dlažba, teraco a čištění schodiště strojní čištění podlahy rest. klubu 1x ročně 54 m 2 dlažba odstranění pavučin v objektu 2x měsíčně (kanceláře, zasedací místnosti, soc. zařízení, schodiště, chodby, archivy) včetně obtížně postupitelných míst kontrola funkčnosti zařízení zjištěné závady plast, kov v uklizených prostorech (světlo, hlásit okamžitě voda) na recepci nebo údržbě zabezpečení přesného třídění denně odpadu podle jednotlivých komodit (papír, skartace, směsný odpad, kov, plast, sklo atd.) dle směrnice objednatele

21 Celková cena za úklid v členění: (měsíc bez DPH) (rok bez DPH) (5 roků bez DPH) (denně v úřední dny 17:00-19:30, v neúřední dny 15:00-19:30) Úklidový servis (úklidový denní servis - v úřední dny min. 6:00-15:30, v neúřední dny min. 6:00-13:30) opakovaný úklid kuchyněk a doplní uchazeč průběžně dle doplní uchazeč 10 WC místností doplní uchazeč dlažba, dřevo, sociálních zařízení potřeby (14 mís, 3 pisoáry, koberec 11 umyvadel, 3 sprchy Celková cena za úklidový servis (měsíc bez DPH) (rok bez DPH) (5 roků bez DPH) v členění: doplní uchazeč doplní uchazeč doplní uchazeč Úklid venkovních prostor zimní údržba chodníků a parkoviště 5x ročně 70 m 2 kamenné kostky včetně zimní pohotovosti (2 dvory, minimální údržba Celková cena za čištění (měsíc bez DPH) (rok bez DPH) (5 roků bez DPH) venkovních prostor v členění: doplní uchazeč doplní uchazeč doplní uchazeč Čištění oken okna kancelářská apod. 2x ročně 1493 m 2 sklo, dřevo okna na chodbách včetně rámů (duben, říjen) a skleněných ochozů na sále ZPk Celková cena za čištění oken (měsíc bez DPH) (rok bez DPH) (5 roků bez DPH) v členění: doplní uchazeč doplní uchazeč doplní uchazeč CENA ÚKLIDU CELKEM (měsíc bez DPH) (rok bez DPH) (5 roků bez DPH) v členění: doplní uchazeč doplní uchazeč doplní uchazeč Poznámka: Součástí této části nabídkové ceny zájemce nebude cena hygienických potřeb (toaletní papír, mýdlo, ručníky, mikrotenové sáčky, apod.) dle předpokládané spotřeby. Úklid venkovních prostor bude prováděn na základě požadavku objednatele. V objektu pracuje cca 29 zaměstnanců.

22 Předpokládaná měsíční spotřeba hygienických potřeb Komenského nám. čp. 124, 125, 127 Používané sanitární potřeby Množství Cena bez DPH (Kč) Cena s DPH (Kč) pro budovy (kg, ks, l, bal.) Toaletní papír nerecyklovaný 200 ks útržkový (průměr kotouče 19 cm), návin 180m Papírové ručníky recyklované 320 balíčků ZZ šedé (1 balíček = vrstvé (celulóza) útržků) Pytle 70* mkr 350 ks Sáček 50* ks 10mkr (kancelář) Sáček 5l (odp. koš soc. zař. ) 35 ks Hygienické sáčky na vložky 15 krabiček Tekuté mýdlo 15 l Vonné mřížky do pisoárů 14 ks (výměna 1x za 2 měsíce) Praní utěrek a ručníků 54 ks (výměna 2x za měsíc) Praní ložního prádla na ubytovně 1 ks soupravy (výměna dle potřeby, cca 1x za měs.) Poznámka: V tabulkách nejsou uvedené hygienické prostředky objednané zvlášť objednatelem např. prostředky do myčky, speciální sanitární prostředky.

23 4. objekt - Komenského nám. čp. 120, včetně uvedení cen Souhrnný přehled Místnosti četnost úklidu plocha (m 2 ) povrch kanceláře denně 1678 koberec hl. přednáškový sál, přísálí, šatna, denně 283 koberec, dlažba přípravna sklady dle domluvy s 49 dlažba objednatelem (čtvrtletně) chodby, schodiště, schodišťové denně 712 dlažba haly čajové kuchyně, 8 ks denně 38 dlažba místnosti WC, sprch 2x denně 193 dlažba vstupní hala, recepce denně 123 dlažba zasedací místnosti, šatny, denně 237 koberec, PVC počítačová rozvodna CzechPOINT, zádveří denně 222 dlažba úklidové místnosti čtvrtletně 16 dlažba Celkem 3551 Podrobný rozpis Činnost četnost výměra (ks, m 2 ) povrch vyprazdňování košů na odpadky denně kancelářské 87, nerez, plast chodby, zasedací místnosti 17, WC 27, dám. WC 14 vizuální kontrola a výměna denně mikroténových sáčků (cca 65*83 mm) ve skartovacích strojích utírání prachu ze všech 2x týdně do 1,7 m dosažitelných a volně přístupných kanc. stoly 343 m 2, ploch nábytku nebo jiného konferenční a ostatní zařízení (mimo výpočetní techniky) stoly 50 m 2, otírání povrchu stolů, urovnání skříně 74,5 m 2 nábytku mopování podlah pomocí čtvrtletně dlažba mikrovláknových mopů, setření volných polic-sklad luxování čalounění nábytku 1x měsíčně kanc. židlí 155 ks, plast (křesel, židlí, sedáků, opěradel, jednací židle 313 ks, atd.) multi sedáky a pžed. židle 159 ks luxování koberců 2x týdně kanceláře 1678 m 2 koberec sál 283 m 2 zasedačky 188 m 2 mopování podlah pomocí denně 1516 m 2 dlažba mikrovláknových mopů speciální

24 chemií (CLEAMEN 146) mytí a leštění umyvadel a denně 10 WC místností keramika - glazura, vodovodních baterií, mytí (23 mís, 9 pisoárů, kov desinfekce mís a mušlí WC 22 umyvadel, 4 sprchy) mytí adesinfekce dřezů v týdně 24 ks kov, nerez kuchyňkách (vč. kanceláří) kontrola stavu mýdla, toaletního denně se zaměřením na papíru a ručníků na WC, dále jejich doplňování čištění dveří kolem klik, denně cca 183 ks kov - mosaz odstraňování příp. dalších nečistot nerez čištění zrcadel a skel na stolech denně 12 zrcadel sklo mytí prosklených dveří týdně 6x vstupních dveří dřevo, sklo utírání prachu z předmětů a týdně skříně 135 m 2 kancelářského zařízení ke kterým je obtížnější přístup (skříně, obrazy, apod.) ošetření kancelářského a týdně se zaměřením na dřevo, lamino kuchyňského nábytku -odstranění mastnot a otisků mytí a desinfekce keramických čtvrtletně se zaměřením na dlažba obkladů na soc. zařízeních, odstranění nánosů čištění stolních svítidel, vypínačů čtvrtletně se zaměřením na plast, kov a el. zásuvek vlhké čištění topných těles měsíčně 175 ks kov mytí a desinfekce odpadkových měsíčně 87 ks plast košů v kancelářích mytí a leštění kancelářského čtvrtletně se zaměřením na dřevo nábytku mytí a leštění dveří včetně zárubní měsíčně se zaměřením na dřevo čištění skleněných výplní podél průběžně dle 46 m 2 sklo schodiště potřeby čištění venkovních rohoží a průběžně dle 46 m 2 polypropylén, čistících zón u vstupů potřeby guma čištění elektronické úřední desky denně se zaměřením na obrazovka, v průchodu pomocí prostředků hliníkový rám doporučených výrobcem (cca 2 m 2 ) IT techniky čištění nástěnných světel na 2x ročně 21 ks sklo, plast chodbách (ve spolupráci s pověřeným pracovníkem Pk) strojní čištění protiskluzných 4x ročně 712 m 2 dlažba, žula, podlah na chodbách speciální přírodní kámen chemií (CLEAMEN 145) a ošetření kamenných ploch (schodiště, recepce, hlavní vchod) čištění vyústění hrdel 2x ročně 32 ks plast, kov vzduchotechniky na soc. zařízeních, kuchyňkách, chodbách (ve spolupráci

25 s pověř. pracovníkem Pk) úklid sklepních prostor 2x týdně 40 m 2 beton úklid kolem popelnic 2x týdně 15 m 2 kamenné kostky čištění skleněného výtahu vně i uvnitř denně (šachta 9 m 2, 3m 2, sklo, plech včetně skleněné šachty průběžně dle potřeby 2 m 2 protiskluzná odstranění pavučin v objektu (kanceláře, zasedací místnosti, soc. zařízení, schodiště, chodby, archivy) včetně obtížně postupitelných míst min 1x ročně (šachta 68 m 2 ) dlažba 2x měsíčně čištění (vysávání) nečistot na mříži 3x týdně ø 1 m 2 kov nad poklopem studny v průchodu kontrola funkčnosti zařízení zjištěné závady plast v uklizených prostorech (světlo, hlásit okamžitě voda) na recepci nebo údržbě zabezpečení přesného třídění denně odpadu podle jednotlivých komodit (papír, skartace, směsný odpad, kov, plast, sklo atd.) ve stanoveném prostoru (suterén budovy - odpadové hospodářství) dle směrnice objednatele Celková cena za úklid v členění: (měsíc bez DPH) (rok bez DPH) (5 roků bez DPH) (denně v úřední dny 17:00-19:30, v neúřední dny 15:00-19:30) Úklidový servis (úklidový denní servis - v úřední dny min. 6:00-15:30, v neúřední dny min. 6:00-13:30) opakovaný úklid nejvíce doplní uchazeč denně doplní uchazeč vstupní část 123 m 2, doplní uchazeč dlažba, koberec, frekventovaných prostorů Czech POINT zased. místn. 203 m 2, kostky (vstupní část, zasedací místnosti, (denně v době WC 193 m2, výtah, WC, kuchyňky, CzechPOINT, 7:00-8:00 a podle Czech POINT 195 m 2, průchod) potřeby) kuchyňky 38 m 2, zádveří 26 m 2 Celková cena za úklidový servis (měsíc bez DPH) (rok bez DPH) (5 roků bez DPH) v členění: doplní uchazeč doplní uchazeč doplní uchazeč Úklid venkovních prostor zimní údržba pod podloubím 5x ročně 220 m 2 kamenné kostky, a vstupního vchodu přírodní kámen Celková cena za čištění venkovních (měsíc bez DPH) (rok bez DPH) (5 roků bez DPH) prostor v členění: doplní uchazeč doplní uchazeč doplní uchazeč Čištění oken okna kancelářská apod. 2x ročně m 2 okna na chodbách včetně rámů a skl. výplní nad kancelářemi (duben, říjen) Celková cena za čištění oken (měsíc bez DPH) (rok bez DPH) (5 roků bez DPH)

26 v členění: doplní uchazeč doplní uchazeč doplní uchazeč CENA ÚKLIDU CELKEM (měsíc bez DPH) (rok bez DPH) (5 roků bez DPH) v členění: doplní uchazeč doplní uchazeč doplní uchazeč Poznámka: Součástí této části nabídkové ceny uchazeče nebude cena hygienických potřeb (toaletní papír, mýdlo, ručníky, mikrotenové sáčky, apod.) dle předpokládané spotřeby. Úklid venkovních prostor bude prováděn na základě požadavku objednatele. V objektu pracuje cca 130 zaměstnanců. Předpokládaná měsíční spotřeba hygienických potřeb Komenského nám. čp. 120 Používané sanitární potřeby Množství Cena bez DPH pro budovy (kg, ks, l, bal.) Toaletní papír nerecyklovaný 150 ks útržkový (průměr kotouče 19 cm) návin 180m Papírové ručníky recyklované 200 balíčků ZZ šedé (1 balíček = 2-vrstvé (celulóza) 250 útržků pytle 70* ks 40 mkr sáček 65*83 (skartace) 120 ks sáček 50* ks 10 mkr (kancelář) Sáček 5l (odp. koš soc. zař. ) 25 ks hygienické sáčky na vložky 12 krabiček tekuté mýdlo 15 l Praní utěrek a ručníků 10 ks (výměna 2x za měsíc) Poznámka: V tabulkách nejsou uvedené hygienické potřeby objednané zvlášť objednatelem, např. prostředky do myček, speciální sanitární prostředky.

27 5. objekt - nám. Republiky čp. 12, včetně uvedení cen Souhrnný přehled Místnosti četnost úklidu plocha (m 2 ) povrch kanceláře, recepce, ext. subjekty denně celkem 3671 koberec, marmoleum 1219 koberec 2371 marmoleum zasedací místnosti včetně denně 196 koberec zabezpečení 37 marmoleum kuchyňky denně 65 dlažba chodby, schodiště denně 2768 dlažba místnosti WC, sprch 2x denně 242 dlažba technické místnosti, serverovny, měsíčně 378 PVC apod. sklady, archivy čtvrtletně 1287 ordinace prakt. lékaře denně 81 marmoleum, dlažba celkem 8644 Podrobný rozpis Činnost četnost výměra (ks, m 2 ) povrch vyprazdňování košů na odpadky denně kancelářské 168 ks, nerez, plast chodby, sály, zasedací místnosti 25 ks, WC muži 10 ks, WC ženy 14 ks, WC invalidi 2 ks vizuální kontrola a výměna denně ostatní organizace mikroténových sáčků (cca 65*83 dislokované v budověmm) ve skartovacích strojích MmP, RRA Pk, KHK Pk, DS, RRRS-SV utírání prachu za všech 2x týdně do 1,7 m 2 dosažitelných a volně přístupných kanc. stoly 256 m 2 ploch nábytku nebo jiného konferenční a ostatní zařízení (mimo výpočetní techniky) stoly 51 m 2 otírání povrchu stolů, urovnání skříně 124 m 2 nábytku luxování čalounění nábytku 1x měsíčně kanc. židle 336 ks (křesel, židlí, sedáků, opěradel, jednací židle 213 ks apod.) technické místnosti, serverovny měsíčně 20 místností apod.) 378 m 2 mopování podlah, setření volných čtvrtletně 42 skladů, dílen a polic - sklady, archivy archivů 1287 m 2 luxování koberců 2x týdně 168 kanceláře 1219 m 2 4 zas. sály 196 m 2 mopování podlah kuchyňky denně 8 kuchyněk 65 m 2 mopování podlah krytých PVC, denně 5132 m 2 dlažbou nebo jiným povrchem

28 ošetření podlah krytých PVC, měsíčně 5132 m 2 dlažbou nebo jiným povrchem mytí a leštění umyvadel a denně 15 WC místností vodovodních baterií, mytí desinfekce mís, mušlí, WC (35 mís, 18 pisoárů, 26 umyvadel, 2 sprchy, 13 výlevek) mytí a desinfekce dřezů týdně 8 dřezů v kuchyňkách kontrola stavu mýdla, toaletního denně se zaměřením na papíru a ručníků na WC, dále jejich doplňování čištění dveří kolem klik kanceláří, denně cca 230 ks kov - mosaz místností sociálního zařízení, nerez zasedacích místností a dalších nutných místností, odstraňování příp. dalších nečistot čištění zrcadel a skel na stolech denně 36 ks zrcadel - sociální zařízení mytí prosklených dveří měsíčně utírání prachu z předmětů a týdně skříně 72 m 2 kancelářského zařízení, ke kterým je obtížnější přístup (skříně, obrazy, apod.) ošetření kancelářského a týdně se zaměřením na dřevo, lamino kuchyňského nábytku - odstranění mastnot a otisků mytí a desinfekce odpadkových čtvrtletně 26 ks košů na sociálních zařízeních mytí a desinfekce keramických čtvrtletně se zaměřením na dlažba obkladů na soc. zařízeních, odstranění nánosů čištění stolních svítidel, vypínačů čtvtletně se zaměřením na plast, kov a el. zásuvek vlhké čištění topných těles měsíčně cca 350 ks mytí a desinfekce odpadkových čtvtletně cca 400 ks košů v kancelářích mytí a leštění kancelářského čtvrtletně se zaměřením na dřevo nábytku mytí a leštění dveří včetně zárubní měsíčně se zaměřením na dřevo čištění vyústění hrdel 2x ročně 41 ks plast, kov vzduchotechniky na soc. zařízeních (ve spolupráci s pověřeným pracovníkem Pk) čištění stropních a nástěnných 2x ročně 222 ks sklo, mosazné kryty světel na chodbách a schodištích (ve spolupráci s pověřeným pracovníkem Pk) čištění výtahu vně i uvnitř včetně denně 10 m 2, 4 m 2, 8 m 2, sklo, kov, mosaz, skleněné šachty (šachta průběžně 11 m 2, 2 m 2 dřevo, dlažba dle potřeby - min. (šachta 50 m 2 )

29 1x ročně) čištění rohoží čistících zón průběžně dle 132 ks, 33 m 2 polypropylén, guma potřeby čištění elektronicé úřední desky denně se zaměřením na obrazovka, v průchodu pomocí prostředků hliníkový rám doporučených výrobcem (cca 2 m 2 ) IT techniky čištění 3 ks vitrín v podloubí průběžne dle cca 1 m 2 sklo, mosaz u hlavního vchodu potřeby cca 6 m 2 čištění invalidní zdviže vně i uvnitř denně cca 2 m 2, 19 m 2, sklo, mosaz včetně mosazného obkladu šachty (šachta průběžně cca 2 m 2, cca 1 m 2, sklo, dlažba dle potřeby - min. (šachta 5 m 2 ) 1x ročně) údržba střešních světlíků 1x ročně 9 ks, 44 m 2 odstranění pavučin v objektu (kanceláře, zasedací místnosti, soc. zařízení, schodiště, chodby, archivy, balkony) včetně obtížně postupitelných míst kontrola funkčnosti zařízení v uklizených prostorech (světlo, voda) 2x měsíčně zjištěné závady hlásit okamžitě na recepci nebo údržbě zabezpečení přesného třídění denně odpadu podle jednotlivých komodit (papír, skartace, směsný odpad, kov, plast, sklo atd.) ve stanoveném prostoru (suterén budovy - odpadové hospodářství) dle směrnice objednatele Celková cena za úklid v členění: (měsíc bez DPH) (rok bez DPH) (5 roků bez DPH) (denně v úřední dny 17:00-19:30, v neúřední dny 15:00-19:30) Úklidový servis (úklidový denní servis - v úřední dny min. 6:00-15:30, v neúřední dny min. 6:00-13:30) úklid režimových pracovišť doplní uchazeč denně doplní uchazeč 400 m 2 doplní uchazeč PVC, koberec 16 kanceláří opakovaný úklid nejvíce průběžně dle dlažba, PVC frekventovaných prostorů potřeby (vstupní část, zasedací místnosti, výtahy, WC, kuchyňky) Celková cena za úklidový servis (měsíc bez DPH) (rok bez DPH) (5 roků bez DPH) v členění: doplní uchazeč doplní uchazeč doplní uchazeč Úklid venkovních prostor údržba vjezdu do prostoru areálu 3x týdně 80 m 2 KrÚ Pk včetně prostor u kontejnerů údržba vstupu do objektu KrÚ Pk denně 73 m 2 včetně přilehlé části chodníku

POPIS ÚKLIDOVÝCH PRACÍ

POPIS ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Příloha č. 1 POPIS ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Standard úklidových prací: kanceláře, recepce, zasedačky chodby, schodiště toalety, kuchyňky denní úklid denní úklid denní úklid vyprazdňování odpadkových košů vyprazdňování

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví Činžovních domů , Rybitví IČ: VÝZVA

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví Činžovních domů , Rybitví IČ: VÝZVA VÝZVA k předložení nabídky včetně zadávací dokumentace dle ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova A/ VSTUP DO BUDOVY - zametání vstupní haly, setření na vlhko - úklid čistící zóny ve vchodu - vytírání, mopování vstupní haly, zádveří

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Bohumil Petrášek, starosta 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Č.j. KRPS /ČJ IT-VZ Praha 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Č.j. KRPS /ČJ IT-VZ Praha 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-383200-8/ČJ-2014-0100IT-VZ Praha 12. listopadu 2014 Počet listů: 5 Přílohy: 4/10 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou

Více

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví Činžovních domů , Rybitví IČ: VÝZVA

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví Činžovních domů , Rybitví IČ: VÝZVA VÝZVA k předložení nabídky včetně zadávací dokumentace dle ust. 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví tímto vyzývá k podání nabídky

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MĚCHOLUPY 2 IČO , Bank. spoj. Č.ú /0300, Tel

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MĚCHOLUPY 2 IČO , Bank. spoj. Č.ú /0300, Tel DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MĚCHOLUPY 2 IČO 61781517, Bank. spoj. Č.ú. 101342392/0300, Tel. 376395194 Č.j. 3344/10 Měcholupy 18. 5. 2010 Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu

Více

vyhlašuje veřejnou zakázku

vyhlašuje veřejnou zakázku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA DRUŽSTEVNÍ OCHOZ 1659/3, 14000 PRAHA 4, TELEFON: 261 217 206, FAX: 261 215 063 WWW.SPSGOCAR.CZ IČO: 49624059, DIČ: CZ49624059 Informace o zadavateli: vyhlašuje

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Bohumil Petrášek, starosta IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: 27.2.2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

Dodávka posypové soli pro rok 2013

Dodávka posypové soli pro rok 2013 pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Dodávka posypové soli pro rok 2013 Zadavatel: Služby Města Veselí nad Moravou, se sídlem: Blatnická 1551, 698 01 Veselí nad Moravou IČ: 46 936 777 Zastoupený:

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

Č.j. KRPS /ČJ MT-VZ Praha dne 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Č.j. KRPS /ČJ MT-VZ Praha dne 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Č.j. KRPS-384309-8/ČJ-2014-0100MT-VZ Praha dne 12. listopadu 2014 Počet listů: 5 Přílohy: 2/9 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel: Národní památkový ústav Sídlem: Valdštejnské nám. 3, 118 01, Praha 1 IČ: 75032333 Zastoupen: Kontaktní adresa: Telefon: PhDr. Michaelem Zachařem Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 234 653 121 Výzva

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: IČ: Zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 00250805 Ing. Jaroslava Martanová, starostka vyhlašuje podlimitní

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka) Strana 1 ze 8 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

Realizace úspor energie - VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto, tělocvična P16V

Realizace úspor energie - VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto, tělocvična P16V Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice č.j. 1985/2016 VÝZVA k podání nabídek dle ust. 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj

Více

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek \SE REKTORÁT Vysoká škola ekonomická v Praze nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 V Praze dne 8. června 2015 Zn.: 2043-1/2015/9202 Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem nám. Winstona Churchilla

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE zadávané zjednodušeném podlimitním řízení podle ( 38) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na podlimitní zakázku na stavební práce NÁZEV VEŘEJNÉ

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

POKYNY A POŽADAVKY OBJEDNATELE/ZADAVATELE, KTERÝMI JE DÁN ZÁVAZNÝ POSTUP POSKYTOVATELE/UCHAZEČE PŘI PROVÁDĚNÍ SLUŽEB

POKYNY A POŽADAVKY OBJEDNATELE/ZADAVATELE, KTERÝMI JE DÁN ZÁVAZNÝ POSTUP POSKYTOVATELE/UCHAZEČE PŘI PROVÁDĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 2 Zadávací dokumentace POKYNY A POŽADAVKY OBJEDNATELE/ZADAVATELE, KTERÝMI JE DÁN ZÁVAZNÝ POSTUP POSKYTOVATELE/UCHAZEČE PŘI PROVÁDĚNÍ SLUŽEB Název veřejné zakázky: Objekt: Zajištění úklidových

Více

Malování prostor školní kuchyně

Malování prostor školní kuchyně Střední průmyslová škola na Proseku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠP 1531/2013 Haniš/286 028 366 24.5.2013 Výzva k podání cenové nabídky k účasti na zakázce malého rozsahu podle 12, odstavce

Více

Město Český Krumlov podává výzvu k podání nabídky Na zakázku malého rozsahu. Zajištění úklidových služeb pro Městský úřad Český Krumlov

Město Český Krumlov podává výzvu k podání nabídky Na zakázku malého rozsahu. Zajištění úklidových služeb pro Městský úřad Český Krumlov Město Český Krumlov podává výzvu k podání nabídky Na zakázku malého rozsahu dle pravidel RM schválených usnesením RM č. 494/25/2009 dne 31. 8. 2009 Zajištění úklidových služeb pro Městský úřad Český Krumlov

Více

Masarykovo nám. 1, Nový Bydžov. Datum Oprávněná úřední osoba Telefon Ondřej Neuman

Masarykovo nám. 1, Nový Bydžov. Datum Oprávněná úřední osoba  Telefon Ondřej Neuman Město Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov ID schránky v ISDS: 2umb8hk VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČÍSLO JEDNACÍ: Datum Oprávněná úřední osoba E-mail Telefon Ondřej Neuman neuman@novybydzov.cz

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11. Mytí oken, čištění koberců a čalounění, praní záclon a ostatní úklidové práce

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11. Mytí oken, čištění koberců a čalounění, praní záclon a ostatní úklidové práce ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu dle

Více

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, ,

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, , MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, 252 10 Výzva k podání nabídek na veřejnou podlimitní zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Zadavatel 1.1. Identifikační údaje: Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky, IČ: 00287776 1.2. Kontaktní osoba zadavatele: Viktor Ganjuškin starosta

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Kamenný Přívoz Kamenný Přívoz 285, 252 82 Kamenný Přívoz IČ: 00241351,

Více

MĚSTO STŘÍBRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. zakázky na služby

MĚSTO STŘÍBRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. zakázky na služby Příloha č. 07 usnesení 26. Rady města Stříbra ze dne 09.11.2015 MĚSTO STŘÍBRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby ve smyslu ustanovení zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon

Více

Toto výběrové řízení bylo zahájeno odesláním písemné výzvy vybraným uchazečům.

Toto výběrové řízení bylo zahájeno odesláním písemné výzvy vybraným uchazečům. VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY OBJEKTU MŠ ul. Libavská č. p. 128, Trutnov - Voletiny Systémové číslo VZ: P15V00000102 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU včetně ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zadavatele: Mateřská

Více

Zadávací dokumentace (dále také ZD) Oprava podlahových krytin - koberce

Zadávací dokumentace (dále také ZD) Oprava podlahových krytin - koberce 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Náměstek ředitele pro ekonomiku č. j. KRPE-38814-5/ČJ-2014-1700VZ Pardubice dne 20. května 2014 Počet stran: 4 Zadávací dokumentace (dále také ZD) veřejné

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb,

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb, Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-0503/2011 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 21.2.2011 Písemná výzva

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Pořízení softwaru pro podporu řízení lidských zdrojů a technická podpora po dobu realizace projektu Dodávka

Více

Výzva k podání cenové nabídky

Výzva k podání cenové nabídky Výzva k podání cenové nabídky Město Týniště nad Orlicí vyhlašuje výzvu k podání cenové nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a

Více

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY S00RP00P350T ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Město Břeclav Sídlo: nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav V souladu s ustanovením článku 3 odst. 3 písm. b) směrnice Rady

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka a montáž nábytku pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma nebo název

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012 ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ Tel.: +420 384 342 185, Fax: +420 384 723 505 e-mail: alena.bastova@mesto-trebon.cz VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu služby v souladu s 18 odst. 5 zákona

Více

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, ,

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, , MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, 252 10 Výzva k podání nabídek na veřejnou podlimitní zakázku na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002 50 805

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002

Více

Obec Štipoklasy. Štipoklasy 20, IČ: Oprava hasičské zbrojnice Štipoklasy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Obec Štipoklasy. Štipoklasy 20, IČ: Oprava hasičské zbrojnice Štipoklasy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Obec Štipoklasy Štipoklasy 20, 284 01 IČ: 00640409 Oprava hasičské zbrojnice Štipoklasy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, Mikulov tel.: , fax:

Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, Mikulov tel.: , fax: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00F2W1L* MUMIX00F2W1L -dle rozdělovníku- Číslo jednací Vyřizuje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel město Lovosice, vyzývá, v souladu se směrnicí rady města č. 1/2016, uchazeče k podání nabídky na stavební práce na akci s názvem: Lovosice, ul. Prokopa

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Bohumil Petrášek, starosta IČO: 00250805 vyhlašuje podlimitní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dodávka vozidel v

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

MĚSTO HOSTINNÉ Městský úřad Hostinné Odbor investic a majetku města

MĚSTO HOSTINNÉ Městský úřad Hostinné Odbor investic a majetku města MĚSTO HOSTINNÉ Městský úřad Hostinné Odbor investic a majetku města Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908, http://hostinne.info MĚSTO HOSTINNÉ Výzva a zadávací dokumentace k podání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění části I. VZ

Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění části I. VZ Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění části I. VZ Veřejná zakázka nadlimitní zadávaná ve výběrovém řízení s názvem: Poskytování úklidových služeb v budovách ČSÚ Část VZ I. s názvem: Poskytování

Více

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DODÁVKA OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH POMŮCEK PRO ROKY 2016-2018 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Název Sídlo Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli 1. Název veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁK.Č.137/2006 SB, 12 ODST.3 Název veřejné zakázky : ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 7/2014 Název zakázky: 7/2014 nákup výpočetní techniky a příslušenství Předmět zakázky: nákup výpočetní techniky a příslušenství Typ zakázky: Veřejná zakázka malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) Název veřejné zakázky: Obnova alejí v katastru

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

v souladu s 3 odst. 1 písm. b), 12 odst. 3 a dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), Vás

v souladu s 3 odst. 1 písm. b), 12 odst. 3 a dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), Vás Město Semily Husova čp. 82 513 13 Semily IČ 00276111 www.semily.cz 2011-03-21 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Provedení kontroly spalinových cest dle

Více

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Na základě Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j.: 2371/2009-14 s účinností od 23. 8. 2009,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 ZA D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K VEŘEJ N É Z A K Á Z C E Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Sídlo: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1.

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1. KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.1.7 Textová část kvalifikační dokumentace zadávací řízení dle zákona

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: Martin.Cech@sfzp.cz Datum: 05.03.2009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

M ě s t o N o v é M ě s t o n a d M e t u j í VÝZVA

M ě s t o N o v é M ě s t o n a d M e t u j í VÝZVA VÝZVA zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku Výměna oken Dům zdraví, 28.října č.p.415, Nové Město nad Metují, kterou vyhlašuje město Nové Město nad Metují v souladu s ustanovením 6 a v návaznosti

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele Obec Bystřice Bystřice 334, 739 95 Bystřice Věc: Písemná výzva k podání nabídky u výběrového řízení pod označením Bystřice dopravní automobil - II Vážení, v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek

Více

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n.

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/2086/2015 Datum: 13. března 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 488 880 930 Zadávací

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (zadávané podle ustanovení 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Sběrný dvůr Jarošov nad Nežárkou

Sběrný dvůr Jarošov nad Nežárkou Výzva k podání nabídek k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Sběrný dvůr Jarošov nad Nežárkou Zadavatel: Obec Jarošov nad Nežárkou Jarošov nad

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

SMLOUVA č. xxx o poskytování úklidových prací a služeb

SMLOUVA č. xxx o poskytování úklidových prací a služeb Příloha č. 9 NÁVRH SMLOUVA č. xxx o poskytování úklidových prací a služeb uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní

Více

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská správa domů s.r.o. IČ: 251 73 570 Sídlo: Náměstí Svobody 8, 385

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Název veřejné zakázky: Právní služby souvisejících s přípravou a vyjednáváním smluv o prodeji jednotek přiděleného množství (AAUs)

Název veřejné zakázky: Právní služby souvisejících s přípravou a vyjednáváním smluv o prodeji jednotek přiděleného množství (AAUs) Kontaktní osoba: Kateřina Vargová Tel.: 267 994 411 Fax: 272 936 597 E-mail: katerina.vargova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Právní služby souvisejících s přípravou a vyjednáváním smluv o prodeji jednotek

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A CHODBY VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU Zadavatel: Obec Staré Město se sídlem: Staré Město

Více

Osazení schodišťové sedačky v budově galerie Havlíčkova 614, Hlinsko

Osazení schodišťové sedačky v budově galerie Havlíčkova 614, Hlinsko Město Hlinsko Osazení schodišťové sedačky v budově galerie Havlíčkova 614, Hlinsko stavební práce zahrnující: Dodávku a montáž schodišťové sedačky na hlavní točité schodiště na budově galerie, Havlíčkova

Více

Změna topného média (plyn) MŠ Pohádka, Chlumec

Změna topného média (plyn) MŠ Pohádka, Chlumec Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Vzhledem k potřebě zjištění

Více

Základní škola u svatého Štěpána, Praha 2 Štěpánská 8/1286, Praha 2 tel:

Základní škola u svatého Štěpána, Praha 2 Štěpánská 8/1286, Praha 2 tel: Základní škola u svatého Štěpána, Praha 2 Štěpánská 8/1286, 120 00 Praha 2 tel: 224 943 046 IČ: 47610361 www.zsstepanska.cz info@zs-stepanska.cz Výzva k podání nabídky na zajištění generálního úklid školní

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ve smyslu 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon Městská část Praha 13 Zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou

Více