Kapitola 4: Karta Vložení 49 OBR. 4-1: KARTA VLOŽENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitola 4: Karta Vložení 49 OBR. 4-1: KARTA VLOŽENÍ"

Transkript

1 Kapitola 4: Karta Vložení Karta Vložení 4.1 Příkazy karty Vložení Karta VLOŽENÍ (viz obr. 4-1) umožňuje: OBR. 4-1: KARTA VLOŽENÍ vložit do výkresu další stránky, doplnit do výkresu textové informace formou textový polí, popisů a komentářů obrazců, vložit či propojit do výkresu objekty z jiných programů, vložit do stránky: speciální symboly v textu, pole, která mohou provádět výpočty, obrázky ze souborů či galerie klipartů, speciální části diagramu kontejner, který sdružuje více obrazců, a popisek, ke stránce či jejím obrazcům hypertextové odkazy na webové stránky, jiné dokumenty, stránky výkresu či konkrétní obrazce. Prázdná stránka Enc Operace se stránkami Vloţení objektu 4.2 Stránky Do výkresu doplníme novou prázdnou stránku: V kartě VLOŽENÍ ve skupině Stránky klepneme do horní části tlačítka Prázdná stránka. Vloží se stránka se stejným vzhledem stránky (včetně stránky pozadí) jako předchozí stránka Diagram stadií. Stránku přejmenujeme. Poklepeme na její záložku Stránka-2 a zadáme název Četnost stadií. Na stránku později vložíme tabulku a graf s četností podniků v jednotlivých stadiích. Z místní nabídky stránky můžeme zobrazit místní nabídku práce se stránkou výkresu: VLOŽIT: Vložíme novou stránku před aktuální stránku. ODSTRANIT: Odstraníme aktuální stránku. PŘEJMENOVAT: Přejmenujeme aktuální stránku, což je možné také poklepáním na záložku. VZHLED STRÁNKY: Zobrazí dialogové okno Vzhled stránky na kartě Vlastnosti stránky. USPOŘÁDAT STRÁNKY: Zobrazí se seznam stránek. Výběrem stránky a tlačítky Přesunout nahoru a Přesunout dolů můžeme změnit pořadí stránek. Takto lze měnit pořadí pouze stránek popředí. Stránky pozadí jsou vždy řazeny na závěr záložek stránek. Mezi stránkami popředí se můžeme pohybovat pomocí kombinace kláves Ctrl PageUp a Ctrl PageDown, takto se však nelze přesunout na stránky pozadí. 4.3 Text Na stránku Četnost stadií vložíme tabulku s četnostmi našich odběratelů v jednotlivých stadiích: V kartě VLOŽENÍ ve skupině Text klepneme do tlačítka Objekt. V dialogovém okně Vložit objekt (viz obr. 4-2) vybereme List aplikace Microsoft Excel a klepneme do tlačítka OK.

2 Kapitola 4: Karta Vložení 50 OBR. 4-2: DIALOGOVÉ OKNO VLOŽIT OBJEKT V samostatném okně se zobrazí aplikace Excel. Vyplníme buňky A1:B10 jednoduché tabulky dle obr OBR. 4-3: TABULKA EXCELU V buňce A3 odsadíme text. V kartě DOMŮ ve skupině Zarovnání klepneme do tlačítka Zvětšit odsazení. Obdobně odsadíme stadia zastavený růst a zastavený rozvoj. Po vložení zformátujeme data jako tabulku. Kurzor umístíme do buňky A1. V kartě VLOŽENÍ ve skupině Tabulky klepneme do tlačítka Tabulka. Ponecháme zaškrtnuté pole Tabulka obsahuje záhlaví a klepnutím do tlačítka OK potvrdíme rozsah tabulky $A$1:$B$10. V kontextové kartě NÁSTROJE TABULKY/NÁVRH v skupině Možnosti stylů tabulek zaškrtneme pole Řádek souhrnů. Ve stejné kartě klepneme do levého dolního rohu galerie stylů tabulek a vybereme Styl tabulky 9 středně sytá. Poklepáním na pravé kraje nadpisů sloupců A a B optimalizujeme jejich šířku. Tažením za střed dolní hrany okna Excelu zvětšíme okno tak, aby byla vidět celá tabulka. Obdobně zúžíme okno Excelu na zobrazení sloupců A a B. Klepnutím mimo okno Excelu se vrátíme do Visia. Pomocí okna Velikost a umístění upřesníme pozici tabulky 105;240. Stručně k dalším možnostem vkládání objektů: V dialogovém okně Vložit objekt můžeme ve spodní části vybrat možnost Vytvořit ze souboru. Potom můžeme vložit do výkresu objekt z dříve připraveného souboru. V případě vložení objektu ze souboru můžeme vkládaný soubor propojit tak, aby se změny v jiné aplikaci promítaly do výkresu Visia. Pokud bychom vkládali obsah ze sešitu Excelu s více listy, bude zobrazen list, z něhož jsme ukončili práci s oknem Excelu. Můžeme tak vložit grafy čerpající data z jiných listů. Velikost vloženého okna můžeme upravit.

3 Kapitola 4: Karta Vložení 51 Popis obrazce K jednotlivým obrazcům elips na stránce Diagram stadií chceme doplnit jednoduchý popis, který se bude zobrazovat po přiblížení se myší k obrazci. V popisu elipsy zobrazíme číslo stádia: 1 koncepce, 1a opuštění, 2 existence, 2a ţivotní styl, 3 růst, 3a zastavený růst, 4 rozvoj, 4a zastavený rozvoj, 5 vyspělost. Vybereme elipsu koncepce. V kartě VLOŽENÍ ve skupině Text klepneme do tlačítka Popis. V dialogovém okně Popis obrazce zapíšeme text 1 koncepce (viz obr. 4-4). Obdobně zadáme ostatní popisy. Když podržíme ukazatel myši nad libovolnou elipsou, zobrazí se vložený popis (viz obr. 4-4) 27. Případnou úpravu textu provedeme opětovným výběrem obrazce a klepnutím do tlačítka Popis. OBR. 4-4: DIALOGOVÉ OKNO POPIS OBRAZCE A ZOBRAZENÍ POPISU Vloţení pole Dem Do výkresu můžeme vkládat obecná pole, která zastupují parametry obrazců či výkresu nebo dokonce vzorec pro výpočet. Pole Aktuální datum a Číslo stránky byla již vložena do okrajů. Místo čísla stránky vypíšeme její název: Klepneme na záložku Pozadí_aplikace_Visio-1. Klepneme na skupinu okrajů a znovu klepneme na číslo stránky. V kartě VLOŽENÍ ve skupině Text klepneme do tlačítka Pole. V dialogovém okně Pole (viz obr. 4-5) ponecháme vybranou kategorii Informace o stránce. Vybereme však pole Název. Výběr potvrdíme klepnutím do tlačítka OK. Vrátíme se na stránku Diagram stadií, kde je již vpravo dole ze stránky pozadí vypsán název stránky. Užitečné jsou informace v dalších kategoriích: V kategorii Data obrazce budou dostupná data obrazce, až je nadefinujeme (viz kap. 9). V kategorii Geometrie jsou dostupné geometrické údaje o obrazci Šířka, Výška, Úhel. V rámci kategorie Vlastní vzorec můžeme vytvořit svůj vzorec. Vzorec doplníme do mapy ČR, kterou jsme připravili v kap. 3 (Dem vsd): Poklepáním na spojnici Praha Humpolec zahájíme vkládání textu spojnice. V kartě VLOŽENÍ ve skupině Text klepneme do tlačítka Pole. V levé části dialogového okna Pole (viz obr. 4-5) vybereme Vlastní vzorec. OBR. 4-5: DIALOGOVÉ OKNO POLE 27 V kartě SOUBOR v Možnostech v dílčí kartě Upřesnit musí být v sekci Zobrazení zaškrtnuto pole Zobrazit další popisy.

4 Kapitola 4: Karta Vložení 52 Textové pole Symbol Do pole Vlastní vzorec zapíšeme vzorec pro výpočet délky spojnice: =(Width^2+Height^2)^0.5 Ve vzorci musíme používat vnitřní (anglické) názvy parametrů obrazce. Místo desetinné čárky zapisujeme desetinnou tečku. Klepneme do tlačítka Formát dat a zadáme formát Číslo na 0 desetinných míst. Zaškrtneme pole Zobrazit jednotky. Vzorec můžeme později editovat, když zobrazíme text spojnice a klepneme do tlačítka Pole. Obdobně doplníme vzorec do spojnice Humpolec Brno. Vrátíme se k modelu životního cyklu. Do levého dolního rohu stránky Četnost stadií doplníme textové pole, které později využijeme jako odkaz pro návrat na stránku Diagram stadií: V kartě VLOŽENÍ ve skupině Text klepneme do tlačítka Textové pole a vybereme Vodorovné textové pole. Tažením myší vymezíme textové pole v levém dolním rohu stránky a vložíme do něj text zpět na diagram. Po slově zpět odřádkujeme kombinací kláves Shift Enter. Pomocí okna Velikost a umístění zadáme šířku textového pole 30 mm, výšku 30 mm a polohu textového pole 30;30. V kartě DOMŮ ve skupině Písmo upravíme velikost písma textového pole na 16. Textové pole slouží k zapsání textů bez obrazců. Můžeme jej však dále formátovat tak, že vypadá jako obrazec. V kartě DOMŮ ve skupině Obrazec klepneme do tlačítka Čára a zadáme čáru o tloušťce 1 ½ bodu. V kartě DOMŮ ve skupině Obrazec klepneme do tlačítka Výplň a vybereme bílou barvu výplně. Na začátek textového pole vložíme symbol šipky doleva: Poklepáním zahájíme úpravu textu v textovém poli. Před prvním písmenem slova zpět stiskneme kombinaci kláves Shift Enter, čímž vložíme nový řádek. Kurzor umístíme na nový volný řádek. V kartě VLOŽENÍ ve skupině Text klepneme na tlačítko Symbol. Pod galerií nejčastěji používaných symbolů klepneme do odkazu Další symboly. V dialogovém okně Symbol vybereme písmo Wingdings a dohledáme šipku doleva (viz obr. 4-6). Klepnutím do tlačítka Vložit šipku vložíme. OBR. 4-6: DIALOGOVÉ OKNO SYMBOL Obrázek 4.4 Ilustrace Do levého dolního rohu stránky Diagram stadií doplníme logo firmy Encián z obrázku encian_logo.gif:

5 Kapitola 4: Karta Vložení 53 V kartě VLOŽENÍ ve skupině Ilustrace klepneme do tlačítka Obrázek. Najdeme soubor encián_logo.gif. Umístíme obrázek na pozici 35;20. Pro obrázek se v pásu karet zobrazila kontextová karta NÁSTROJE OBRÁZKU/FORMÁT (viz obr. 4-7): OBR. 4-7: KONTEXTOVÁ KARTA NÁSTROJE OBRÁZKU/FORMÁT Graf Klipart Skupina Upravit je dostupná jen pro rastrové obrázky, nikoliv pro vektorové obrázky 28. Vliv nastavení jasu a kontrastu vidíme v dynamickém náhledu ve výkresu. V našem případě nastavíme kontrast -20 %. Spouštěčem dialogového okna ve skupině Upravit můžeme zobrazit dialogové okno Formát obrázku pro detailní úpravy obrázku. V kartě Komprese můžeme zmenšit velikost ukládání obrázku kompresí obrázků (vhodná pro fotografie ve formátu jpg), neukládáním oříznuté oblasti obrázků a snížením rozlišení (nabízí se rozlišení pro web či obrazovku a pro tisk). Ve skupině Styly obrázků můžeme obdobně jako pro obrazec nastavit čáru kolem obrázku. Ve skupině Uspořádat se nabízí běžné operace pro manipulaci s obrázkem. Po klepnutí do tlačítka Oříznutí přejdeme do režimu ořezávání. Tažením za úchyt obrázku potom nezmenšujeme obrázek, ale ořezáváme jeho okraj. Opětovným klepnutím do tlačítka Oříznutí režim ukončíme. Na stránku Četnost stadií pod tabulku vložíme graf, v němž zrekapitulujeme data tabulky: Data zkopírujeme z tabulky. Poklepeme na objekt Excelu. Zkopírujeme oblast A4:B10. Klepneme do stránky mimo okno Excelu. V kartě VLOŽENÍ ve skupině Ilustrace klepneme do tlačítka Graf. Vloží se ukázkový graf Excelu (náklady v měsících za stravu, palivo, motel). Klepneme na záložku List1 do buňky A2. Vložíme obsah schránky. Do prvního řádku dopíšeme nadpisy sloupců stadium, počet. Klepneme na záložku Graf1. V kontextové kartě NÁSTROJE GRAFU/NÁVRH ve skupině Data klepneme do tlačítka Vybrat data. Odebereme řady Palivo a Motel. V kontextové kartě NÁSTROJE GRAFU/ROZLOŽENÍ ve skupině Popisky klepneme do tlačítka Název grafu a vybereme Ţádný. V kontextové kartě NÁSTROJE GRAFU/ROZLOŽENÍ ve skupině Popisky klepneme do tlačítka Legenda a vybereme Ţádná. V Listu1 odstraníme sloupce C a D. Klepneme do stránky mimo okno Excelu. Pomocí okna Velikost a umístění zadáme šířku okna Excelu 180 mm, výšku 150 mm a polohu 105;130. Do stránky Četnost stadií doplníme do pravého horního rohu grafu klipart symbolizující dosažení cíle: V kartě VLOŽENÍ ve skupině Ilustrace klepneme do tlačítka Klipart. V pravé části okna Visia se zobrazí podokno úloh Klipart (viz obr. 4-8). 28 Zvětšováním původního rastrového obrázku se snižuje jeho kvalita. Rastrové obrázky také více zvětšují velikost souboru výkresu. Preferujeme proto použití vektorových obrázků. Vektorovým obrázkem byla např. mapa České republiky v souboru cr.wmf.

6 Kapitola 4: Karta Vložení 54 OBR. 4-8: PODOKNO ÚLOH KLIPART Výkres CAD Kontejner Do pole Hledat zadáme klíčové slovo cíl a klepneme do tlačítka Hledat. (Kdybychom nezadali klíčové slovo, zobrazily by se všechny kliparty.) Poklepáním vybereme obrázek j wmf z galerie Sport z kolekce sady Office. 29 Zavřeme podokno úloh Klipart. Pomocí okna Velikost a umístění zadáme polohu 160;168. Klepnutím do tlačítka Výkres CAD ve skupině Ilustrace v kartě VLOŽENÍ můžeme vložit do výkresu Visia jiný výkres ve formátu AutoCadu. 4.5 Části diagramu Často se stává, že část obrazců diagramu tvoří logický celek. Seskupení umožňuje manipulovat s obrazci najednou. Kontejner umožňuje graficky obrazce zvýraznit. Na stránce Diagram stadií vytvoříme kontejner pro vysvětlivky v levém horním rohu: Vybereme všech pět obrazců vysvětlivek klepnutím do libovolného z nich. Vybere se seskupení obrazců vysvětlivek. V kartě VLOŽENÍ ve skupině Části diagramu klepneme do tlačítka Kontejner. Zobrazí se galerie 12 kontejnerů. Vybereme Kontejner 5. Do výkresu se doplní kontejner. V pásu karet se zobrazí kontextová karta NÁSTROJE KONTEJNERU/FORMÁT (viz obr. 4-9): OBR. 4-9: KONTEXTOVÁ KARTA NÁSTROJE KONTEJNERU/FORMÁT Tlačítko Okraje slouží k nastavení tloušťky okraje kontejneru. Standardně je 2,5 mm. Tlačítko Přizpůsobit obsahu přizpůsobí velikost kontejneru jeho obsahu. Přizpůsobení lze tlačítkem Automaticky změnit velikost nastavit automaticky. V galerii Styly kontejneru můžeme vybrat po klepnutí do tlačítka Další z 12 stylů kontejneru. Vybereme Styl 4. Po klepnutí do tlačítka Styl záhlaví se zobrazí galerie 20 stylů umístění záhlaví kontejneru. 29 Obrázek je k dispozici se vzorovými příklady z publikace pod názvem cil.wmf.

7 Kapitola 4: Karta Vložení 55 Popisek Hypertextové odkazy Pokud přesuneme do kontejneru další obrazec, přidá se do kontejneru. Pokud však kontejner zamkneme tlačítkem Uzamknout kontejner, není možné z kontejneru odebrat obrazec ani obrazec do kontejneru přidat. Případně přesunutý obrazec je umístěn nad kontejnerem. Tlačítkem Vybrat obsah vybereme všechny obrazce v kontejneru. Tlačítkem Zrušit kontejner odstraníme kontejner bez odstranění jeho obsahu. Aby bylo tlačítko funkční, nesmí být kontejner uzamčen. Ponecháme vybraný kontejner. V kartě DOMŮ ve skupině Obrazec klepneme do tlačítka Výplň a vybereme barvu Zvýraznění4, velmi světlá 60 %. Poklepeme na titulek kontejneru a změníme jeho název na Vysvětlivky. Název zarovnáme doleva. K elipsám chceme doplnit popisky, které na rozdíl od popisů budou trvale zobrazeny: Vybereme elipsu koncepce. V kartě VLOŽENÍ ve skupině Části diagramu klepneme do tlačítka Popisek. Z galerie 20 stylů popisků vybereme Obláček. Poklepeme na vytvořený popisek a vložíme text dle obr Vybereme slovo koncepce a v minipanelu formátování klepneme do tlačítka Kurzíva. Tažením změníme polohu popisku dle obr V kartě DOMŮ ve skupině Odstavec klepneme do tlačítka Zarovnat na střed, aby text v popisku byl uprostřed. V kartě DOMŮ ve skupině Písmo upravíme velikost písma popisku na 8. V kartě DOMŮ ve skupině Obrazec klepneme do tlačítka Výplň a vybereme barvu Zvýraznění1, velmi světlá 80 %. Klepneme do tlačítka Čára a zadáme tloušťku ¼ bodu. Z místní nabídky popisku zadáme příkaz ČÁRA POPISKU, ČÁRA ZE STŘEDU. Obdobně dle obr. 1 1 doplníme popisky k ostatním elipsám. Pro žluté elipsy vybereme barvu popisku Zvýraznění2, velmi světlá 80 %. 30 Popisky jsou automaticky zařazeny do vrstvy Popisky. Jejich zobrazení tak můžeme potlačit. 4.6 Hypertextové odkazy K obrazcům můžeme připojit jeden či více hypertextových odkazů. Hypertextový odkaz může směrovat na: webovou stránku, jiný soubor, jinou stránku stejného výkresu, konkrétní obrazec na stejné či jiné stránce. Připravíme odkaz na webovou stránku: Na stránce Diagram stadií vybereme elipsu existence. Na kartě VLOŽENÍ ve skupině Odkazy klepneme do tlačítka Hypertextový odkaz nebo stiskneme kombinaci kláves Ctrl K. Zobrazí se dialogové okno Hypertextové odkazy (viz obr. 4-10). OBR. 4-10: DIALOGOVÉ OKNO HYPERTEXTOVÉ ODKAZY 30 Za účelem snadného přichycení k pravítku můžeme dočasně potlačit zobrazení vrstvy Pozadí na stránce Pozadí_aplikace_Visio-1.

8 Kapitola 4: Karta Vložení 56 Do pole Adresa napíšeme webovou adresu nebo umístění lokálního souboru. Pokud odkaz směrujeme na stránku či obrazec stejného výkresu, ponecháme pole Adresa prázdné. Do pole Podadresa zapíšeme název stránky výkresu, kam chceme vést odkaz. Můžeme použít tlačítko Procházet a v samostatném okně vybrat stránku, popř. upřesnit obrazec (dle jeho názvu viz kap. 8) a lupu pro jeho zobrazení. V poli Popis vyplníme text, který se pro odkaz bude zobrazovat v místní nabídce obrazce. Vyplníme adresu a popis dle obr Odkazů můžeme k obrazci přidat více. Můžeme potom určit, který je výchozí pro celoobrazovkové zobrazování (viz kap. 5). Obdobně doplníme: na stránce Diagram stadií z loga firmy odkaz na stránku Četnost stadií. V okně Hypertextové odkazy klepneme do tlačítka Procházet vedle pole Podadresa a v okně Hypertextový odkaz vybereme v poli Stránka stránku Četnost stadií. na stránce Četnost stadií z textového pole zpět na diagram odkaz na elipsu růst s lupou 50 %. Nejprve je nutné elipsu růst nazvat. Vybereme ji. V kartě VÝVOJÁŘ ve skupině Návrh obrazce klepneme do tlačítka Název obrazce a v dialogovém okně Název obrazce vyplníme do pole Název text Elipsa růst. Poté vybereme obrazec Zpět na diagram a na kartě VLOŽENÍ ve skupině Odkazy klepneme do tlačítka Hypertextový odkaz. Vedle pole Podadresa klepneme do tlačítka Procházet. V okně Hypertextový odkaz v poli Stránka ponecháme Diagram stadií. Do pole Obrazec napíšeme název Elipsa růst (nelze vybrat z rozbalovací nabídky). V poli Lupa vybereme 50 %. na stránce Diagram stadií z jednotlivých elips s výjimkou koncepce a opuštění do externího souboru Accessu Encian.accdb na dotazy zobrazující odběratele v jednotlivých stadiích, např. pro existenci Adresa: Encian.accdb, Podadresa: Query Visio stadium existence (je nutné napsat), Popis: Seznam odběratelů 31. Přiblížíme-li se myší k obrazci s hypertextovým odkazem, zobrazí se symbol odkazu na web. 32 Odkaz realizujeme z místní nabídky obrazce, kde je seznam odkazů. Zobrazíme-li výkres na celou obrazovku (např. klávesou F5), realizujeme odkaz přímo klepnutím na obrazec. V případě, že je k obrazci vloženo více odkazů, vypíše se jejich seznam. 33 Pro úplnost uveďme ještě dvě poznámky: Pokud nevybereme žádný obrazec, přiřazujeme odkaz stránce. Odkaz bude funkční, když klepneme na místo, jemuž není přiřazen jiný odkaz. Odkazy není účelné vytvářet obrazcům na stránkách pozadí, neboť na obrazce stránky pozadí nemůžeme klepnout ze stránky popředí. Shrnutí 1. Do výkresu můžeme vložit nové stránky, přejmenovat je, uspořádat. 2. Ve výkresu může být vložen objekt jiné aplikace, např. tabulka Excelu. Objekt může být vložen, převzat z jiného souboru nebo na jiný soubor propojen. 3. Popis obrazce je zobrazen, když podržíme ukazatel myši nad obrazcem s popisem. 4. Pole zastupuje parametr obrazce či výkresu nebo dokonce vzorec pro výpočet. 5. Do textů můžeme vkládat symboly, např. šipku. 6. Ilustrace výkresu může mít formu obrázku, klipartu či grafu. 7. Obrazce, které tvoří logický celek, můžeme seskupit nebo vložit do kontejneru. Pro kontejner můžeme změnit velikost, styl kontejneru, styl záhlaví. Kontejner lze uzamknout, aby nebylo možné přidávat nový obsah do kontejneru či obsah odstraňovat. 8. Doplňující informace k obrazcům můžeme zapsat do popisků. K dispozici je 20 stylů. Popisky mohou být spojeny s obrazci čarou, můžeme měnit jejich velikost a tloušťku čáry. 9. K obrazci je možné přiřadit hypertextový odkaz či více odkazů formou odkazu na lokální soubor či na webovou adresu. Přímá realizace hypertextových odkazů klepnutím je možná pouze v celoobrazovkovém režimu. 31 Odkaz lze mezi obrazci kopírovat. Do schránky zkopírujeme obrazec s odkazem. Vybereme cílový obrazec a v kartě DOMŮ ve skupině Schránka klepneme do spodní části tlačítka Vložit a vybereme Vloţit jako hypertextový odkaz. 32 Vložením hypertextového odkazu potlačíme zobrazování popisů obrazce, zobrazení hypertextového odkazu má přednost. 33 Tlačítko Výchozí v dialogovém okně Hypertextové odkazy slouží také k označení odkazu, který se realizuje z webové stránky vzniklé exportem výkresu na web.

Vkládání objektů. upozornění VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ KAPITOLA 4

Vkládání objektů. upozornění VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ KAPITOLA 4 KAPITOLA 4 Vkládání objektů NABÍDKA VLOŽIT POPIS OBRAZCE KOMENTÁŘ NOVÁ STRÁNKA OBJEKT OBRÁZEK GRAF OBRÁZEK KLIPART OBRÁZEK ZE SOUBORU SYMBOL POLE POZADÍ HYPERTEXTOVÉ ODKAZY DALŠÍ PŘÍKAZY PRO VLOŽENÍ SHRNUTÍ

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Nápověda ke cvičení 8

Nápověda ke cvičení 8 Nápověda ke cvičení 8 Word přechod na další stránku: napíšeme text Motoristické časopisy vložíme 3x Enter pak klávesová zkratka CTRL+Enter Stejným způsobem přejdeme i na třetí stránku. PowerPoint vložit

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

František Hudek. květen 2012

František Hudek. květen 2012 VY_32_INOVACE_FH07 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek květen 2012 8. ročník

Více

OBR. 3-1: DIALOGOVÉ OKNO PÍSMO

OBR. 3-1: DIALOGOVÉ OKNO PÍSMO Kapitola 3: Formát 31 3. Formát Písmo 3.1 Písmo V prezentaci Encian chceme změnit formát písma v prvním snímku. Poklepáním označíme textový nadpis Encián (nikoliv WordArt). Z menu zadáme příkaz FORMÁT,

Více

Kontrola, revize a komentování

Kontrola, revize a komentování LEKCE 6 Kontrola, revize a komentování V této lekci: Příkazy karty Revize 82 Kontrola pravopisu 82 Volba jazyka 84 Vkládání komentářů 84 Provádění revizí 85 Sestavy 88 Shrnutí 90 82 Lekce 6 Kontrola, revize

Více

Kapitola 6: Úpravy 89

Kapitola 6: Úpravy 89 Kapitola 6: Úpravy 89 Kopírování (do schránky) 6. Úpravy 6.1 Kopírovat Kopírování je ve Wordu zajištěno dle konvencí Windows. Výsledky kopírování mohou být odlišné podle charakteru kopírování. Zapneme

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

1 Animace. Kapitola 7: Animace 7

1 Animace. Kapitola 7: Animace 7 Kapitola 7: Animace 7 Animace 1 Animace PowerPoint nabízí kromě přechodových efektů mezi jednotlivými snímky animaci objektů na snímku. Kromě úvodních animací, které zobrazí objekt na snímku, můžeme využívat

Více

František Hudek. červenec 2012

František Hudek. červenec 2012 VY_32_INOVACE_FH16 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červenec 2012 8.

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Styly písma - vytvoření vlastního stylu, zápatí a záhlaví stránek

Styly písma - vytvoření vlastního stylu, zápatí a záhlaví stránek VY_32_INOVACE_In 6.,7.08 Styly písma - vytvoření vlastního stylu, zápatí a záhlaví stránek Anotace: Žák se seznamuje vytvářením vlastního stylu písma a jeho výhodami. Vkládá a mění zápatí a záhlaví stránek

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Na tabulkovém programu je asi nejzajímavější práce se vzorci a funkcemi. Když jednou nastavíte, jak se mají dané údaje zpracovávat (některé buňky sečíst,

Více

Pracovat budeme se sestavou Finanční tok. S ostatními se pracuje obdobně. Objeví se předdefinovaná sestava. Obrázek 1

Pracovat budeme se sestavou Finanční tok. S ostatními se pracuje obdobně. Objeví se předdefinovaná sestava. Obrázek 1 Jak na sestavy v MS Projectu Pro ilustraci postupu je připraven projekt Pracovní k sestavám, ve kterém jsou pouze dva pracovní zdroje a dodavatelé jsou vloženi jako materiálové zdroje. Pracovat budeme

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 4. Karta Domů Obsahuje skupiny příkazů, z nichž každá umožňuje zpracovat jednu ucelenou tematickou oblast úkolů: 1. Schránka 2. Snímky 3. Písmo 4. Odstavec 5. Kreslení 6. Úpravy 4.1. Schránka Text či objekt,

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

INFORMATIKA EXCEL 2007

INFORMATIKA EXCEL 2007 INFORMATIKA EXCEL 2007 Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Střední

Více

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace

Více

František Hudek. srpen 2012

František Hudek. srpen 2012 VY_32_INOVACE_FH17 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek srpen 2012 8. ročník

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Pracovní sešit MS Word pokročilý

Pracovní sešit MS Word pokročilý Veškerá reprodukce v částečné i úplné formě je bez autorského souhlasu protizákonná. Strana 0 MS Excel pokročilý 2013 Přehled novinek Rychlý přehled Šablony, statistické funkce a další nové nástroje Spolupráce

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 10. Vložení obrázku a práce s ním Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu II. Základy práce s listy a buňkami.

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu II. Základy práce s listy a buňkami. VY_32_INOVACE_FH02 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2012 8. ročník

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0

Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0 Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0 Upozornění: Oficiální verze ECDL / ICDL Sylabu verze 6.0 je publikovaná na webových stránkách ECDL Foundation - www.ecdl.org a lokalizovaná verze na

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2010

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2010 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

MS Word 2007 Elektronické formuláře

MS Word 2007 Elektronické formuláře MS Word 2007 Elektronické formuláře Obsah kapitoly V této kapitole si ukážeme: Vložení ovládacích prvků do formuláře Úpravu jejich vlastností Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Po absolvování tohoto

Více

Vkládání dalších objektů

Vkládání dalších objektů Vkládání dalších objektů Do textu v aplikaci Word, můžeme vkládat další objekty. Jedním z takových objektů je tabulka, o které jsme si už něco ukázali. Dalšími jsou obrázky, kliparty, grafy a kreslené

Více

Kapitola 11: Prostorový plán 117

Kapitola 11: Prostorový plán 117 Kapitola 11: Prostorový plán 117 11. Prostorový plán Šablony s vlastními kartami Budova Encián Prostorový plán Dem-11-01 11.1 Šablony s vlastními kartami Kromě standardních karet se v některých šablonách

Více

aplikační software pro práci s informacemi

aplikační software pro práci s informacemi INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi CITÁTY Pracovní list pro žáky Autor: RNDr. Ivanka Dvořáčková 2013 Citáty pracovní list Podle pokynů vyučujícího vyhledejte soubor IT 35Citáty pracovní

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Kapitola 5: Zobrazit 81

Kapitola 5: Zobrazit 81 Kapitola 5: Zobrazit 81 5. Zobrazit Způsoby zobrazení Normální zobrazení Rozvržení stránky WWW Rozvržení při tisku Osnova 5.1 Způsoby zobrazení Word nabízí několik způsobů zobrazení dokumentu. Zobrazení

Více

Otázky neopisuj, piš odpověď!

Otázky neopisuj, piš odpověď! Otázky neopisuj, piš odpověď! Mezi jaké programy řadíme MS Word? Jakým způsobem správně ukončíme odstavec? Jakým způsobem ukončíme předčasně řádek, ale neukončíme odstavec? Jakým způsobem předčasně ukončíme

Více

EXCEL IV. část. 7. Vzorce a funkceuložení, tisk a doplňky 8. Používané zkratky. Zpracoval: Ing. Pavel branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE

EXCEL IV. část. 7. Vzorce a funkceuložení, tisk a doplňky 8. Používané zkratky. Zpracoval: Ing. Pavel branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE EXCEL 2007 IV. část 7. Vzorce a funkceuložení, tisk a doplňky 8. Používané zkratky Zpracoval: Ing. Pavel branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z "Microsoft Office EXCEL 2007, Petr Broža,

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 č. 6 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Microsoft Office Word 2003 - Cesta k základním úpravám Prezentace je zaměřena na úpravy textu v

Více

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec Čtvrtek 15. září Grafy v Excelu 2010 U grafů, ve kterých se znázorňují hodnoty řádově rozdílné, je vhodné zobrazit ještě vedlejší osu 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 hmotná investice 500 550 540 500

Více

PowerPoint 2010 Kurz 4

PowerPoint 2010 Kurz 4 PowerPoint 2010 Kurz 4 Animace... 1 Texty vkládání, formátování... 3 Grafy vkládání, formátování... 5 Grafické objekty... 6 Přechody mezi snímky... 7 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Animace Animace jsou umístěny

Více

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Pozn. Od verze Excelu 2007 jsou klasické panely nástrojů skryty. Jejich nástroje mohou

Více

Sada 2 - MS Office, Excel

Sada 2 - MS Office, Excel S třední škola stavební Jihlava Sada 2 - MS Office, Excel 02. Úvod do Excelu 2007. Operace s listy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Sestavy. Téma 3.3. Řešený příklad č Zadání: V databázi zkevidence.accdb vytvořte sestavu, odpovídající níže uvedenému obrázku.

Sestavy. Téma 3.3. Řešený příklad č Zadání: V databázi zkevidence.accdb vytvořte sestavu, odpovídající níže uvedenému obrázku. Téma 3.3 Sestavy Sestavy slouží k výstupu informací na tiskárnu. Tisknout lze také formuláře, ale v sestavách má uživatel více možností pro vytváření sumárních údajů. Pokud všechna pole, která mají být

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

František Hudek. červenec 2012

František Hudek. červenec 2012 VY_32_INOVACE_FH14 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červenec 2012 8.

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu Microsoft Office Word vzhled dokumentu Karel Dvořák 2011 Práce se stránkou Stránka je jedním ze stavebních kamenů tvořeného dokumentu. Představuje pracovní plochu, na které se vytváří dokument. Samozřejmostí

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY Oddíly, styly, poznámka pod čarou, revize, obsah, rejstřík, záložka, citace a seznamy literatury, vzorce, vložené a propojené objekty, oddíly, zabezpečení.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 25 Název materiálu: Ovládací prvky formuláře a makra Ročník: 2. ročník Identifikace materiálu:

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

Pracovní prostředí Excel 2010

Pracovní prostředí Excel 2010 Zdokonalování ICT gramotnosti v rámci projektu IMPACT Pracovní prostředí Excel 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Obsah Co je to Excel a k čemu slouží... 3 Co nabízí nová verze Excel 2010:...

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Jazykové nástroje se nachází na pásu karet Revize. Obrázek 1 - Pás karet Revize Nastavení jazyka Nastavení jazyka,

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel II Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel II Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013

Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013 Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013 1 Obsah 1 OBSAH... 1 2 ÚVOD... 1 3 OTEVŘENÍ PREZENTACE MICROSOFT POWERPOINT 2013... 2 4 ULOŽENÍ DOKUMENTU... 3 5 FORMÁT PROJEKTU... 4

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007 MS Word je textový editor (program pro tvorbu a editaci textových dokumentů). Ve verzi 2007 došlo k zásadní změně v grafickém prostředí a tedy i ovládání programu. Základní ovládací prvky aplikace: RÁM

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

ZoomText 11 - Klávesové zkratky

ZoomText 11 - Klávesové zkratky ZoomText 11 - Klávesové zkratky Pro používání ZoomTextu v aplikacích je užitečné naučit se a používat základní klávesové zkratky ZoomTextu. Tyto klávesové zkratky vám umožní upravovat a ovládat nejčastěji

Více

Kapitola 4: Vložit 55

Kapitola 4: Vložit 55 Kapitola 4: Vložit 55 4. Vložit ENC-4-01 Konec stránky Odstranění konce ENC-4-02 4.1 Konec V ilustrativním dokumentu chceme osamostatnit nadpis na samostatnou stránku a později jej svisle zarovnat v rámci

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

Vkládání ilustrací do dokumentu Word egon. Tato část se zabývá vkládáním obrázků, kreseb a nadpisů WordArt do dokumentu.

Vkládání ilustrací do dokumentu Word egon. Tato část se zabývá vkládáním obrázků, kreseb a nadpisů WordArt do dokumentu. Vkládání ilustrací do dokumentu Word 2007 - egon Tato část se zabývá vkládáním obrázků, kreseb a nadpisů WordArt do dokumentu. Jan Málek 16.7.2010 Vkládání ilustrací do dokumentu Vše potřebné najdeme na

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

František Hudek. leden Informační a komunikační technologie ZONER Práce s textem. Tvorba a editace odstavcového a uměleckého textu.

František Hudek. leden Informační a komunikační technologie ZONER Práce s textem. Tvorba a editace odstavcového a uměleckého textu. VY_32_INOVACE_FH19_Z Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek leden 2013 9.

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

Obsah 3. 1 Seznámení... 5

Obsah 3. 1 Seznámení... 5 Obsah 3 Obsah 1 Seznámení... 5 1.1 K čemu slouží aplikace OneNote... 5 1.2 Firma Encián... 5 1.3 Struktura informací ve OneNote... 6 1.4 Seznámení s aplikací OneNote... 7 Shrnutí... 10 2 Karta Domů...

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více