Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie"

Transkript

1 Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie

2

3 Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou koordinaci řízení všech operačních programů podporujících rozvoj území České republiky mimo hlavní město Prahu. Nese celkovou odpovědnost za efektivitu, racionální řízení pomoci poskytované ČR ze strukturálních fondů a odpovídá tak za téměř 1,5 miliardy EUR, které má ČR k dispozici pro roky Tato publikace byla vydána s finanční podporou Evropské unie Redakční uzávěrka: září 2005 (kpt. V.1 aktualizovaná k lednu 2006) Zpracoval: Interel EPA a CC, s.r.o. Vydal: Odbor vnějších vztahů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Grafická úprava: Ilona Melicharová Výroba: Šárka Rubešová, tiskárna KPR

4 Průvodce fondy Evropské unie

5

6 Mgr. Radko Martínek ministr pro místní rozvoj ČR Vážení přátelé, vstupem do Evropské unie se České republice otevřela možnost plného využívání finančních prostředků v rámci implementace politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Smyslem této publikace je podat vám přehledný a ucelený návod, jak postupovat při hledání možnosti využívání prostředků z rozpočtu EU. Proti prvnímu vydání této publikace jsou rozšířeny a detailněji rozpracovány úvodní a závěrečné kapitoly. Stěžejní částí publikace je kapitola třetí, ve které jsou představeny veškeré nástroje, jež tvoří jádro politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU (strukturální fondy, Fond soudržnosti a Iniciativy Společenství) a které jsou v České republice k dispozici ve zkráceném programovacím období V první kapitole představujeme politiku hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) Evropské unie jako takovou (její cíle, nástroje, principy a programovací procedury). Další část publikace charakterizuje politiku HSS tak, jak je v současnosti implementována v České republice. Již zmíněná třetí kapitola pak nabízí souhrnný přehled konkrétních oblastí podpory. Součástí charakteristiky jednotlivých dotačních titulů jsou i kontakty na zprostředkovatelské subjekty: ty poskytují relevantní informace k jednotlivým výzvám a dále spolupracují se žadatelem při samotné realizaci schváleného projektu. Publikace je také doplněna o základní přehled dalších rozvojových programů v České republice a rámcovou charakteristiku nastavení politiky HSS v příštím programovém období Záměrem této publikace je podpořit celkovou orientaci občanů ČR ve složitém systému strukturální a regionální politiky EU. Doufám, že nově přepracované a graficky upravené vydání se stane užitečným nástrojem nejen při hledání konkrétního dotačního titulu, ale že přispěje i ke zvýšení povědomí o politice hospodářské a sociální soudržnosti jako celku.

7 Obsah: I. Politika hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie I.1 Úvod I.2 Cíle I.3 Horizontální priority I.4 Nástroje politiky hospodářské a sociální soudržnosti I.5 Principy I.6 Programovací procedury I.7 Institucionální rámec čerpání pomoci II. Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU v České Republice II.1 Úvod II.2 Finanční alokace pro Českou republiku II.3 Územní členění ČR podle způsobilosti pro podporu II.4 Implementační struktura v České republice II.5 Přehled implementačních orgánů jednotlivých programů II.5.1 Rámec podpory Společenství II.5.2 Fond soudržnosti II.5.3 Iniciativy společenství II.6 Přehled prioritních oblastí podpory v České republice II.7 Přehled hlavních kategorií žadatelů III. Nástroje politiky hospodářské a sociální soudržnosti v České republice III.1 Úvod III.2 Operační program průmysl a podnikání (OP PP) III.3 Společný regionální operační program (SROP)

8 III.4 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) III.5 Operační program Infrastruktura (OP I) III.6 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) III.7 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Praha (JPD 2) III.8 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 Praha (JPD 3) III.9 Fond soudržnosti III.10 Iniciativy Společenství III.10.1 INTERREG IIIA III.10.2 INTERREG IIIB CADSES III.10.3 INTERREG IIIC III.10.4 ESPON III.10.5 INTERACT III.10.6 EQUAL III.10.7 URBACT IV. Další rozvojové programy v České republice IV.1 Komunitární programy IV.2 Finanční mechanismus EHP a Norska V. Přílohy V.1 Připravovaná reforma politiky hospodářské a sociální soudržnosti V.2 Kontakty V.3 Přehled použitých zkratek Jednotlivé kapitoly jsou rozlišeny barevně: I II III IV V

9

10 I I. Politika hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie 1

11 I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU I.1 Úvod Evropská regionální politika je politikou solidarity. Více než třetina rozpočtu Evropské unie je věnována snížení rozdílů v rozvoji jednotlivých regionů a nerovností v blahobytu občanů. Prostřednictvím této politiky chce Unie přispět k rozvoji zaostávajících regionů, k restrukturalizaci průmyslových oblastí, které se ocitly v obtížné situaci, k ekonomické diverzifikaci venkovských oblastí, kde je zemědělství na ústupu, či k revitalizaci zanedbaných městských čtvrtí. Cílem je zmenšování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a také podpora harmonického, vyváženého a udržitelného rozvoje ekonomických činností, vysoké úrovně zaměstnanosti, rovnosti mezi muži a ženami a vysoká úroveň ochrany a zlepšování životního prostředí. Jedná se tedy o posílení hospodářské, sociální i územní soudržnosti Unie. viz tabulka na pravé straně» Evropská unie je jednou z nejvíce prosperujících ekonomických oblastí na světě. Od vstupu deseti nových členských zemí 1. května 2004 má silný vnitřní trh a představuje lidský potenciál více než 450 milionů občanů. Ekonomické a sociální rozdíly mezi členskými státy a jejich regiony však její dynamiku celkově oslabují. V porovnání s evropskou patnáctkou jsou tyto rozdíly v nové Evropě o dvaceti pěti členech a 254 regionech dvojnásobné. Graf 1: HDP na obyvatele v paritě kupní síly v roce 2004, EU25 = 100 Ještě výraznější jsou regionální rozdíly, kde se rozpětí pohybuje od 32 % průměru EU v polském vojvodství Lubelskie až po 315 % ve vnitřním Londýně. Ačkoli jsou čísla zejména na hranicích silně prosperujících regionů zkreslená tím, že řada lidí dojíždí za prací z bydliště v chudší oblasti, jsou rozdíly nejen mezi západem a východem, ale také severem a jihem a oblastmi s útlumem průmyslu a naopak optimálními podmínkami pro rozvoj služeb velmi výrazné. Ze statistik se zcela vymyká již zmíněný vnitřní Londýn ve Spojeném království (315 %), dále hlavní město Belgie Brusel (213 %) a celé území Lucemburska (213 %). V celkem 37 regionech překračuje HDP 125 % průměru Unie. Týká se to celkem sedmi regionů ze Spojeného království a kupodivu rovněž z Itálie, šesti z Německa, čtyř z Nizozemska, tří z Rakouska, po dvou z Belgie a Finska a jednoho regionu v České republice, Španělsku, Francii, Irsku a Švédsku. Na opačném konci žebříčku je 64 regionů, které se HDP pod 75 % průměru kvalifikují pro maximální čerpání pomoci ze strukturálních fondů. Mezi deseti nejchudšími, jejichž HDP nedosahuje ani 40 % průměru, je šest regionů z Polska (celkem jich může pomoc čerpat 16), dále dva maďarské regiony a jeden slovenský a lotyšský (respektive Lotyšsko celé). Hned na druhé místo v počtu regionů se (díky své relativně větší rozloze i lidnatosti) řadí Česká republika se sedmi regiony, následovaná šesti v Německu a Maďarsku, pěti v Řecku, čtyřmi ve Francii, Itálii a Portugalsku, třemi ve Španělsku a na Slovensku a po jednom regionu v Belgii a Spojeném království, zatímco Estonsko, Lotyšsko, Litva a Malta tvoří pouze jediný region. Nejméně prosperujícími regiony v rámci starých členských států byly v roce 2002 Francouzská Guyana (57 %) a Dytiki Ellada v Řecku (58 %). Vážným potížím však čelí i řada území a měst, kde se v důsledku strukturálních změn hromadí ekonomické a sociální problémy, které se prohlubují v důsledku globalizace. Šance na úspěch se výrazně liší 2

12 Tabulka 1: Hlavní mezníky politiky hospodářské a sociální soudržnosti I.1 ÚVOD I.1 ÚVOD 1957 Podepsána Římská smlouva, v jejíž preambuli se uvádí, že signatáři se snaží posílit jednotu hospodářství svých zemí a zajistit jejich harmonický rozvoj snižováním rozdílů mezi jednotlivými regiony a odstraňováním zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů Založeny dva sektorové fondy: Evropský sociální fond (ESF) Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF) Vytvořen Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), určený k přerozdělování části rozpočtových příspěvků členských států na rozvoj nejchudších regionů Jednotný evropský akt vytváří podmínky pro skutečnou politiku soudržnosti, která má zemím jižní Evropy i dalším méně rozvinutým regionům pomoci vyrovnat se s nároky jednotného trhu Na vrcholné schůzce v Bruselu v únoru 1988 dochází k celkové přestavbě fungování fondů solidarity, nyní nazývaných strukturálními fondy, a přiděluje se jim 68 miliard ECU (v cenách roku 1997) Ve smlouvě o Evropské unii, která vstoupila v platnost v roce 1993, je soudržnost definována jako jeden z hlavních cílů Unie vedle hospodářské a měnové unie a jednotného trhu. Smlouva také zakládá Fond soudržnosti, který podporuje projekty v oblasti životního prostředí a dopravy v členských státech s nejnižší prosperitou Evropská rada v Edinburghu (prosinec 1992) schvaluje, že na politiku soudržnosti bude přiděleno téměř 200 miliard ECU (v cenách roku 1997), tedy třetina rozpočtu Společenství. Strukturální fondy jsou doplněny o Finanční nástroj pro orientaci rybolovu (FNOR). Evropská rada v Berlíně (březen 1999) přijímá reformu strukturálních fondů a upravuje fungování Fondu soudržnosti. V průběhu let 2000 až 2006 se má na strukturální fondy každoročně přidělovat přes 30 miliard EUR, za celé sedmileté období tedy 213 miliard EUR. Na podporu hospodářského a sociálního rozvoje a ochranu životního prostředí v kandidátských zemích střední a východní Evropy je určen Nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA) a Speciální předvstupní program pro rozvoj zemědělství a venkova (SAPARD); ty doplňují program PHARE, který existuje již od roku Evropská rada v Lisabonu (3/2000) schvaluje strategii zaměřenou na zaměstnanost, která má z Unie udělat do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomiku založenou na znalostech. Evropská rada v Göteborgu (6/2001) tuto strategii doplňuje o formulaci trvale udržitelného rozvoje Evropská rada v Kodani (prosinec 2002) vyslovuje souhlas s podmínkami pro přijetí deseti nových členských států Unie února předkládá Evropská komise svůj návrh reformy politiky soudržnosti na období , nazvaný Nové partnerství pro soudržnost, konvergenci, konkurenceschopnost, spolupráci. 1. května Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovenská republika a Slovinsko vstupují do Evropské unie Evropská rada se v Bruselu v červnu 2005 nedokázala shodnout na návrhu finanční perspektivy na léta , jednání bylo posunuto na druhou polovinu roku 2005 za britského předsednictví. 3

13 I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU podle toho, zda lidé žijí v prosperujícím nebo zaostávajícím regionu, v dynamické nebo stagnující oblasti, ve městě nebo na venkově, v okrajovém či izolovaném území nebo naopak v některém z ekonomických center Unie. Otázky zaměstnanosti, vzdělání, konkurenceschopnosti podniků, investic do infrastruktury, informační společnosti, výzkumu a kvality životního prostředí spadají především do pravomocí státní správy a hospodářských subjektů v každém členském státě a regionu. Zároveň je však evropská solidarita zakotvena jako jeden z principů fungování Společenství i v zakládající smlouvě. K posílení jednoty ekonomik členských států EU, snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony a pomoci nejvíce znevýhodněným regionům členské státy využívají různé nástroje financované ze společného rozpočtu. Bližší představení těchto nástrojů by mělo být smyslem této publikace. Jak významná část rozpočtu Evropské unie je věnována právě na strukturální nástroje, je nejlépe patrné z takzvaného finančního výhledu, který je schvalován na sedmileté období a určuje rámcové stropy pro financování celé Unie. V současnosti platný výhled byl schválen v Berlíně v roce 1999 (jako součást akčního programu známého pod názvem Agenda 2000). Tabulka 2: Rozpočet strukturálních fondů (v miliardách EUR, závazky v cenách roku 1999) Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 INTERREG URBAN EQUAL LEADER FNOR FOND SOUDRŽNOSTI CELKEM EU ,800 22,040 24,050 4,875 0,700 2,850 2,020 1,106 18, ,441 EU+10 13,230 0,120 0,110 0,420 0,000 0,220 0,000 0,003 7,590 21,693 EU ,030 22,160 24,160 5,295 0,700 3,070 2,020 1,109 25, ,134 V důsledku přistoupení Kypru, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska se ze dne na den zdvojnásobily regionální rozdíly. Na to musela evropská politika soudržnosti odpovídajícím způsobem zareagovat. Nové členské státy mají společně k čerpání ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2004 až 2006 přislíbeno 24 miliard EUR. I.2 Cíle Strukturální fondy, ale i jiné stávající finanční nástroje se soustřeďují na určité předem definované oblasti, a přispívají tak k dosažení tzv. prioritních cílů pro každé programovací období. V současném programovacím období ( ) se na základě Nařízení Rady 1260/1999, o obecných ustanoveních strukturálních fondů, finanční nástroje zaměřují na dosažení těchto tří prioritních cílů: Cíl 1 Podpora rozvoje zaostávajících regionů regiony úrovně NUTS II s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele nižším než 75 % průměru členských zemí EU; odlehlé regiony (francouzská zámořská území, některé ostrovy) řídce zalidněné regiony (Finsko a Švédsko). Cíl 2 Podpora strukturálně postižených regionů oblasti, kde dochází k hospodářským a sociálním změnám v sektoru průmyslu a v sektoru služeb venkovské oblasti, které upadají pro nedostatek ekonomické diverzifikace městské oblasti, které se dostaly do potíží v důsledku ztráty ekonomických aktivit oblasti závislé na rybolovu, které procházejí depresí Podmínky pro zařazení: Celkový počet obyvatel v regionech zařazených pod cíl 2 nesmí překročit 18 % celkového počtu obyvatel EU, přičemž každý členský stát má stanovený svůj limitní počet obyvatel. 4

14 1.2 CÍLE I.2 CÍLE Každá oblast může být zahrnuta buď pod Cíl 1, nebo pod Cíl 2. Seznam regionů oprávněných žádat pomoc určenou pro jednotlivé cíle stanoví Komise. Obrázek 1: Oblasti způsobilé pro čerpání ze strukturálních fondů pro období Canarias (E) Canarias (E) Guadeloupe Martinique Réunion G uadeloupe Martinique Réunion Guyane (F) G uyane (F) Açores (P) Açores (P) Madeira Madeira R e g i o GI S Strukturální fondy : Oblasti způsobilé pro čerpání z Cílů 1 a 2 Cíl 1 R e g i o GI S Cíl 2 Cíl 1 Cíl 2 Přechodná pomoc (do ) Cíl 2 (částečně) Přechodná pomoc (do ) Přechodná pomoc (do ) Speciální program Přechodná pomoc (částečně) (do ) EuroGeographics Association for the administrative boundaries 5

15 I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU Přechodná pomoc Aby v regionech, které v předchozím období spadaly pod dnešní Cíl 1 a 2 a nesplňují současná kritéria, nedošlo k náhlým šokům, dostávají i nadále přechodnou podporu, která se postupně snižuje. Cíl 3 Podpora přizpůsobování a modernizace politik a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti aktivity týkající se lidských zdrojů, zejména prostřednictvím Evropského sociálního fondu (ESF), přizpůsobení a modernizace systémů vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnanosti Podmínky pro zařazení: Celé území EU kromě regionů spadajících pod Cíl 1. Míra spolufinancování Míra spolufinancování projektu ze strukturálních fondů závisí na tom, pod který Cíl spadá. Obecně platí, že v případě Cíle 1 činí maximální míra spolufinancování z prostředků EU 75 % celkových nákladů (pokud má členský stát navíc nárok na podporu z Fondu soudržnosti, je tento podíl %); u ostatních Cílů maximálně 50 % nákladů. Pokud tyto investice vytvářejí příjmy, je podíl Unie výrazně nižší. Zařazení regionů soudržnosti podle Cílů v České republice Předpoklady pro zařazení pod Cíl 1 splňují všechny regiony NUTS II v České republice s výjimkou Prahy, která výrazně převyšuje průměr EU. Praha naopak čerpá pomoc pod Cílem 2 a 3. I.3 Horizontální priority K vyváženému působení nástrojů politiky hospodářské a sociální soudržnosti přispívá naplňování tzv. horizontálních priorit, které jsou společné všem programům a iniciativám financovaným ze strukturálních fondů. Jmenovitě se jedná o: udržitelný rozvoj na základě dodržování ekologických standardů EU; rovné příležitosti pro muže a ženy a pro skupiny ohrožené vyloučením ze společnosti; vyvážený rozvoj regionů; podporu rozvoje informační společnosti v zájmu vytváření nových pracovních příležitostí, zejména ve venkovských a odlehlých regionech a pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Tyto priority jsou brány v úvahu nejen ve fázi programování, ale také při posuzování konkrétních projektů. I.4 Nástroje politiky hospodářské a sociální soudržnosti Mezi nástroje naplňování politiky hospodářské a sociální soudržnosti se řadí strukturální fondy, Fond soudržnosti, iniciativy Společenství a inovační akce. Další finanční nástroje nabízí například i Evropská investiční banka. Většina finanční pomoci se realizuje na základě národních iniciativ (tedy programových dokumentů předložených jednotlivými členskými státy), a to v rámci strukturálních fondů nebo tzv. přechodné pomoci. 6

16 I.4 NÁSTROJE POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI Tabulka 3: Strukturální fondy a nástroje pro EU-15, (v milionech EUR, závazky v cenách roku 2004) ČLENSKÝ STÁT CÍL 1 CÍL 2 CÍL 3 FNOR FOND INICIATIVY CELKEM OBYVATELSTVO OBLASTI CÍL 1 A 2 V MILIONECH % POPULACE Rakousko ,270 28,20 Belgie ,269 12,50 Dánsko ,650 51,70 Finsko ,650 51,70 Francie , Německo ,447 29,80 Řecko , ,00 Irsko ,965 26,60 Itálie ,704 46,50 Lucembursko ,117 28,20 Nizozemsko ,324 15,00 Portugalsko ,616 66,60 I.4 NÁSTROJE POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI Španělsko ,027 80,70 Švédsko ,674 18,90 Spojené králobství ,909 32,20 EU ,40 40,30 Tabulka 4: Strukturální fondy a nástroje pro nové členské státy, (v milionech EUR, běžné ceny) ČLENSKÝ STÁT CÍL 1 CÍL 2 CÍL 3 INTERREG EQUAL FOND SOUDRŽNOSTI SPOLEČENSTVÍ CELKEM OBYVATELSTVO OBLASTÍ CÍL 1 A 2 V MILIONECH % POPULACE Kypr 0,00 28,02 21,95 4,30 1,81 53,94 113,44 0,212 30,90 ČR 1 454,27 71,30 58,79 68,68 32,10 936, ,19 9,460 92,00 Estonsko 371,36 0,00 0,00 10,60 4,07 309,03 695,06 1, ,00 Maďarsko 1 995,72 0,00 0,00 68,68 30, , ,36 10, ,00 Lotyšsko 625,57 0,00 0,00 15,26 8,03 515, ,29 2, ,00 Litva 895,17 0,00 0,00 22,49 11,87 608, ,70 3, ,00 Malta 63,19 0,00 0,00 2,37 1,24 21,94 88,74 0, ,00 Polsko 8 275,81 0,00 0,00 221,36 133, , ,70 38, ,00 Slovensko 1 041,04 37,17 44,94 41,47 22,27 570, ,39 4,957 91,90 Slovinsko 237,51 0,00 0,00 23,65 6,44 188,71 456,31 1, ,00 Celkem ,64 136,49 125,68 478,86 252, , ,18 73,195 97,70 Většina finanční pomoci se realizuje na základě národních iniciativ (tedy programových dokumentů předložených jednotlivými členskými státy), a to v rámci strukturálních fondů nebo tzv. přechodné pomoci. 7

17 I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU Strukturální fondy Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR, angl. ERDF) Evropský regionální rozvojový fond byl zřízen v roce 1974 jako základní nástroj regionální politiky k financování strukturální pomoci prostřednictvím regionálních rozvojových programů zaměřených na nejvíce postižené oblasti a ke snižování meziregionálních nerovností. V současnosti je nejvýznamnějším ze strukturálních fondů. Pomáhá odstraňovat zásadní problémy v zaostávajících regionech a v upadajících průmyslových oblastech. Financuje investice do infrastruktury, vytváření pracovních míst, podporuje místní rozvoj, zaměstnanost, malé a střední podnikání v problémových regionech, vědu a výzkum. Evropský regionální rozvojový fond přispívá především k dosažení Cíle 1 a 2, dále financuje iniciativu INTERREG (přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce) a iniciativu URBAN (hospodářská a sociální obnova krizí postižených měst) a podporuje inovační akce a technická opatření (v oblasti regionálního rozvoje a výměny těchto zkušeností). EFRR financuje: produktivní investice pro vytváření a zachování trvale udržitelných pracovních příležitostí investice do infrastruktury rozvoj vnitřního potenciálu podporujícího místní rozvoj a zaměstnanost a činnost malých a středních podniků podporu služeb pro podniky převod technologií zlepšení přístupu podniků k financím přímou podporu investic vytváření infrastruktury pro místní rozvoj a rozvoj zaměstnanosti podporu strukturám místních služeb pro vytvoření nových pracovních míst (pokud nejsou financována z ESF) dále podporuje: produktivní prostředí (zejména pro rozvoj malých a středních podniků a přitažlivost regionů) prostřednictvím rozvoje infrastruktury výzkum a technologický vývoj rozvoj informační společnosti investice do cestovního ruchu a kultury, pokud vytvářejí trvale udržitelné pracovní příležitosti ochranu a zlepšování životního prostředí rovnost mužů a žen v oblasti zaměstnanosti mezinárodní, přeshraniční a meziregionální spolupráci Evropský sociální fond (ESF) Spolu se zemědělským orientačním a záručním fondem nejstarší ze strukturálních fondů. Zaměřuje se na boj s nezaměstnaností, rozvoj lidských zdrojů a na podporu integrace na trhu práce pomáhá nezaměstnaným a znevýhodněným skupinám zapojit se do pracovního procesu. ESF působí v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů v rámci všech tří Cílů, iniciativy EQUAL, inovačních akcí, technické pomoci a financuje programy na podporu zaměstnanosti. Financuje také dlouhodobé strategické plány regionálního rozvoje v oblasti lidských zdrojů. Evropský sociální fond podporuje rozvoj trhu práce a rozvoj lidských zdrojů, a to zejména v rámci Národních akčních plánů zaměstnanosti. 8

18 I.4 NÁSTROJE POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI Oblasti podpory (podle nařízení č. 1784/1999, o Evropském sociálním fondu): rozvoj a podpora aktivní politiky zaměstnanosti podpora rovných příležitostí pro všechny v přístupu na trh práce se zvláštním důrazem na ty, kterým hrozí vyloučení ze společnosti podpora a zlepšování školení, vzdělávání a poradenství jako součásti politiky celoživotního vzdělávání podpora kvalifikované, vzdělané a přizpůsobivé pracovní síly, inovací a flexibilní organizace práce, rozvoje podnikání a podmínek umožňujících vytváření pracovních míst, podpora dovedností a rozvoj lidského potenciálu ve výzkumu, vědě a technologii konkrétní opatření ke zlepšení přístupu žen na trh práce a jejich účasti na něm včetně rozvoje jejich pracovní kariéry, přístupu žen k novým pracovním příležitostem a zahájení vlastního podnikání, snížení vertikální a horizontální segregace na základě pohlaví na trhu práce Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF, angl. EAGGF) Je složen ze dvou sekcí orientační a záruční. Podle Smlouvy je součástí strukturálních fondů pouze orientační sekce, která poskytuje podporu modernizaci a zlepšování struktury aktivit v zemědělství a na venkově, některá opatření však financuje také záruční sekce (podrobněji Nařízení ES 1260/1999). EAGGF financuje opatření v rámci regionů spadající pod Cíl 1, Cíl 2 a iniciativu LEADER+ (rozvoj venkova). I.4 NÁSTROJE POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI Obecné oblasti podpory (podle nařízení 1257/1999): zlepšení struktur zemědělských hospodářství a struktur pro zpracování a prodej zemědělských výrobků přestavby a změny zaměření zemědělského výrobního potenciálu, zavádění nových technologií a zlepšování jakosti výrobků podněcování nepotravinářské výroby trvale udržitelný rozvoj lesního hospodářství diverzifikace činností s cílem zavádět doplňkové nebo alternativní činnosti zachování a posílení životaschopných sociálních struktur ve venkovských oblastech rozvoj ekonomických činností a zachování a rozvoj zaměstnanosti s cílem zajistit lepší využití stávajícího vrozeného potenciálu zlepšení pracovních a životních podmínek zachování a posílení systémů hospodaření charakterizovaných nízkými vstupy ochrana posílení vysoké hodnoty přírody a trvale udržitelného zemědělství, které respektuje požadavky ochrany životního prostředí odstraňování nerovností a posílení stejných příležitostí pro muže i ženy, zejména podporováním projektů iniciovaných a realizovaných ženami Opatření k rozvoji venkova oblasti podpory: posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí odborný výcvik (školení) méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickými omezeními zahájení činnosti mladých farmářů předčasný odchod do důchodu zemědělství šetrné k životnímu prostředí lepší zpracování a odbyt zemědělských výrobků lesnictví investice do zemědělských hospodářství 9

19 I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU Finanční nástroj pro orientaci rybolovu (FNOR, angl. FIFG) Zaměřuje se na podporu rybolovu a modernizaci rybářského průmyslu. Přispívá k dosažení udržitelné rovnováhy mezi zásobami ryb a jejich využíváním. Rovněž se snaží posilovat konkurenceschopnost rybolovného sektoru a oblastí, které jsou na něm závislé. Oblasti podpory: rybolovné aktivity modernizace rybářských lodí rozvoj akvakultury ochrana přímořských oblastí vybavení přístavů zpracování a marketing rybích produktů Iniciativy Společenství Iniciativy Společenství se zaměřují na řešení specifických problémů dotýkajících se celého území EU a doplňují jiné programy nebo usnadňují jejich implementaci. Iniciativy jsou navrhovány a řízeny centrálně Evropskou komisí, jejich konkrétní podoba se vyvíjí. V současném programovacím období jsou s rozpočtem, který představuje zhruba 5 % prostředků na strukturální opatření, realizovány čtyři iniciativy: INTERREG III Napomáhá rozvoji přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce. Základním cílem všech pěti programů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA je pozvednout celkovou socioekonomickou úroveň příhraničních regionů s ohledem na obchodní, hospodářské, turistické a kulturní vztahy mezi sousedícími regiony. V České republice je Iniciativa Společenství realizována prostřednictvím pěti samostatných programů podle jednotlivých hranic, a to s Polskem, Slovenskem, Rakouskem a dvou německých hranic, tj. s Bavorskem a Saskem. URBAN II Podporuje uskutečňování inovačních strategií ve městech a městských čtvrtích. Přispívá např. na renovace budov a vytváření zelených ploch, tvorbu pracovních příležitostí v ochraně životního prostředí a ve veřejných službách, integraci skupin ohrožených sociální exkluzí do vzdělávacího a školicího systému, rozvoj veřejné dopravy přátelské k životnímu prostředí, tvorbu efektivního systému využívání energie a zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie a využívání informačních technologií. Česká republika se v tomto programovacím období této iniciativy přímo neúčastní, ale je zapojena do speciálního programu URBACT, určeného k vytváření sítí mezi městy a územními správními jednotkami. LEADER+ Pomáhá projektům na rozvoj venkova. V systému strukturálních fondů v České republice není otevřena jako samostatný zdroj, ale je součástí Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v rámci podopatření EQUAL Bojuje proti diskriminaci na trhu práce. Na rozdíl od hlavních forem pomoci z Evropského sociálního fondu se soustřeďuje na inovativnost a mezinárodní spolupráci a realizuje se na celém území všech členských států, tj. jak na územích pokrytých Cílem 1, tak i Cílem 3. 10

20 Inovační akce I.5 PRINCIPY Na úrovni Společenství přispívají k přípravě inovačních metod a praktických postupů určených pro zlepšování kvality pomoci ze strukturálních fondů (jedná se především o studie, pilotní projekty a výměny zkušeností). I.5 PRINCIPY Technická pomoc Technická pomoc financuje opatření pro přípravu, monitorování, hodnocení a kontrolu, nezbytná pro provádění pomoci ze strukturálních fondů, jako jsou studie včetně studií obecné povahy, zabývající se činností fondů opatření technické pomoci, výměny zkušeností a informace zaměřené na partnery, konečné příjemce pomoci z fondů a veřejnost instalace, provoz a vzájemné propojení počítačových systémů k řízení, monitorování a hodnocení zlepšování metod hodnocení a výměny informací o praktických postupech v této oblasti Fond soudržnosti Fond soudržnosti je speciálním fondem, který si klade za cíl pomáhat nejméně rozvinutým členským státům, tedy deseti novým, ale také Řecku, Portugalsku, Španělsku (do konce roku 2003 rovněž Irsku). Počátečním kritériem je, aby hrubý národní produkt (HNP) příslušného státu nedosáhl 90 % průměru Unie. Fond soudržnosti vstupuje na celé území státu, ale spolufinancuje nikoli programy, nýbrž velké projekty v oblasti životního prostředí a transevropských dopravních sítí. Tím brání tomu, aby náklady na tyto práce zatěžovaly rozpočet a snahu příslušných zemí splnit podmínky Hospodářské a měnové unie. Fond navíc pomáhá těmto státům podřídit se evropským normám v daných oblastech. Třetina dotací z Fondu soudržnosti byla na období vyhrazena pro nové členské státy. I.5 Principy Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU je postavena na několika základních principech, které se odrážejí v programové a právní úpravě celého procesu poskytování pomoci. Princip partnerství Princip partnerství má dvě úrovně vertikální a horizontální. Vertikálně zahrnuje úzkou spolupráci mezi Evropskou komisí a odpovídajícími orgány na národní, regionální a místní úrovni, určenými každým členským státem pro všechny etapy implementace opatření od přípravy až po realizaci. Na druhé straně se týká horizontální spolupráce mezi partnery na úrovni členského státu nebo regionu. Tím se spolupráce rozšířila i na orgány a osoby, které nejsou přímou součástí implementačních struktur (regiony, města, obce, vzdělávací instituce, soukromé subjekty apod.), aby bylo zajištěno, že se na konkrétním rozdělení prostředků budou podílet i samotní příjemci. Princip programování Tento princip znamená, že se pomoc realizuje na základě víceletých a víceoborových programů, pro které se zpracovávají programové dokumenty. Výsledkem je vzájemně integrovaný programový celek uskutečňovaný v dlouhodobějším horizontu, který se zaměřuje na dosažení stanovených cílů. Pozn.: Systém programování je popsán v subkapitole 1.6. Princip monitorování a vyhodnocování Jedná se o průběžné sledování a vyhodnocování využívání prostředků ze zdrojů EU, a to ve všech fázích procesu (z hlediska věcného i finančního). 11

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 1. Regionální politika EU

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 1. Regionální politika EU ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 1. Regionální politika EU Mgr. Josef Miškovský, Ph.D. Mgr. Josef

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ing. Oldřich Vlasák Hradec Králové, 9. března 2006 Všudepřítomná Evropská unie Dopad politik EU / ES na zdravotnictví Pracovní

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

lní fond a jeho ití pro Českou republiku

lní fond a jeho ití pro Českou republiku Evropský sociáln lní fond a jeho využit ití pro Českou republiku Karlovy Vary 7. října 2004 JUDr. Čestmír Sajda,, MBA náměstek ministra Ministerstvo práce a sociáln lních věcív www.esfcr esfcr.cz Evropský

Více

Regionálního programování

Regionálního programování VŠB Technická univerzita v Ostravě Fakulta ekonomická Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vybrané kapitoly Regionálního programování (Prozatímní studijní texty) Doc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

Popis struktury a fungování fondů EU v ČR 2007-13 Politika soudržnosti 2014-20

Popis struktury a fungování fondů EU v ČR 2007-13 Politika soudržnosti 2014-20 Popis struktury a fungování fondů EU v ČR 2007-13 Politika soudržnosti 2014-20 12. 1. 2012 Popis struktury a fungování fondů EU v ČR 2007-13 Politika soudržnosti 2014-20 Obsah 1 Co je

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu a prosazování regionálních zájmů

Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu a prosazování regionálních zájmů Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu a prosazování regionálních zájmů Pavel Branda Vedoucí zastoupení Av. d Auderghem 84, B-1040 Brussels, Tel.: +32 2 732 3215, Mob.: +420 739 541 631 E-mail: pavel.branda@liberec-region.cz,

Více

EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015

EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015 EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015 Pravomoci - Evropská komise, Evropská rada Evropská komise pomáhá mladým lidem najít práci Zdroj: European Commission. Link Evropská komise chce v letošním

Více

III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/ 2006 Z 11. ČERVENCE 2006

NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/ 2006 Z 11. ČERVENCE 2006 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/ 2006 Z 11. ČERVENCE 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006

NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006 NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006 ZE DNE 5. ČERVENCE 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ostrava 11. 12. 2014 Programy Evropské územní spolupráce Cíl 2: Evropská

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby při realizaci projektů Ing. Jarmila Svobodová Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby v žádostech/ projektech

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004

SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 21.12. 2004 Č.j.: M/200 509 /04 SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura Priorita 3, včetně spolufinancování

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 23 471/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Skupině I, II, V a VI MŠMT

Více

Závazné postupy pro zadávání zakázek z prostředků OP VK Aktivita A1. Ing. Toni Koluch, Ph.D.

Závazné postupy pro zadávání zakázek z prostředků OP VK Aktivita A1. Ing. Toni Koluch, Ph.D. Závazné postupy pro zadávání zakázek z prostředků OP VK Aktivita A1 Ing. Toni Koluch, Ph.D. Závazné postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, kdy zadavatel

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU

Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU Kongresovécentrum Praha 8. prosince 2005 Obsah Programovéobdobí 2004-2006 Příprava programů Implementace programů Příprava projektů krajů Podpora ostatních subjektů Programovéobdobí

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

PROGRAMOVÉ DOKUMENTY POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAMOVÉ DOKUMENTY POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAMOVÉ DOKUMENTY POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 Marek Jetmar Příspěvek stručně charakterizuje základní dokumenty hospodářské a sociální

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů Kultura a strukturální fondy PhDr. Blažena Křížová Ministerstvo práce a sociálních věcí 9.12.2005 Česká republika disponuje obrovským bohatstvím kulturního

Více

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Praha, 21.1. 2004 Východiska Lisabonský proces eeurope+ 2003 eeurope 2005 Státní informační a komunikační politika ČR eeurope+ 2003

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy:

2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy: IV. Financování projektů z prostředků EU 2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy: Společný regionální operační

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Metodika a kritéria výběru projektu

Metodika a kritéria výběru projektu Metodika a kritéria výběru projektu Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více