Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie"

Transkript

1 Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie

2

3 Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou koordinaci řízení všech operačních programů podporujících rozvoj území České republiky mimo hlavní město Prahu. Nese celkovou odpovědnost za efektivitu, racionální řízení pomoci poskytované ČR ze strukturálních fondů a odpovídá tak za téměř 1,5 miliardy EUR, které má ČR k dispozici pro roky Tato publikace byla vydána s finanční podporou Evropské unie Redakční uzávěrka: září 2005 (kpt. V.1 aktualizovaná k lednu 2006) Zpracoval: Interel EPA a CC, s.r.o. Vydal: Odbor vnějších vztahů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Grafická úprava: Ilona Melicharová Výroba: Šárka Rubešová, tiskárna KPR

4 Průvodce fondy Evropské unie

5

6 Mgr. Radko Martínek ministr pro místní rozvoj ČR Vážení přátelé, vstupem do Evropské unie se České republice otevřela možnost plného využívání finančních prostředků v rámci implementace politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Smyslem této publikace je podat vám přehledný a ucelený návod, jak postupovat při hledání možnosti využívání prostředků z rozpočtu EU. Proti prvnímu vydání této publikace jsou rozšířeny a detailněji rozpracovány úvodní a závěrečné kapitoly. Stěžejní částí publikace je kapitola třetí, ve které jsou představeny veškeré nástroje, jež tvoří jádro politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU (strukturální fondy, Fond soudržnosti a Iniciativy Společenství) a které jsou v České republice k dispozici ve zkráceném programovacím období V první kapitole představujeme politiku hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) Evropské unie jako takovou (její cíle, nástroje, principy a programovací procedury). Další část publikace charakterizuje politiku HSS tak, jak je v současnosti implementována v České republice. Již zmíněná třetí kapitola pak nabízí souhrnný přehled konkrétních oblastí podpory. Součástí charakteristiky jednotlivých dotačních titulů jsou i kontakty na zprostředkovatelské subjekty: ty poskytují relevantní informace k jednotlivým výzvám a dále spolupracují se žadatelem při samotné realizaci schváleného projektu. Publikace je také doplněna o základní přehled dalších rozvojových programů v České republice a rámcovou charakteristiku nastavení politiky HSS v příštím programovém období Záměrem této publikace je podpořit celkovou orientaci občanů ČR ve složitém systému strukturální a regionální politiky EU. Doufám, že nově přepracované a graficky upravené vydání se stane užitečným nástrojem nejen při hledání konkrétního dotačního titulu, ale že přispěje i ke zvýšení povědomí o politice hospodářské a sociální soudržnosti jako celku.

7 Obsah: I. Politika hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie I.1 Úvod I.2 Cíle I.3 Horizontální priority I.4 Nástroje politiky hospodářské a sociální soudržnosti I.5 Principy I.6 Programovací procedury I.7 Institucionální rámec čerpání pomoci II. Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU v České Republice II.1 Úvod II.2 Finanční alokace pro Českou republiku II.3 Územní členění ČR podle způsobilosti pro podporu II.4 Implementační struktura v České republice II.5 Přehled implementačních orgánů jednotlivých programů II.5.1 Rámec podpory Společenství II.5.2 Fond soudržnosti II.5.3 Iniciativy společenství II.6 Přehled prioritních oblastí podpory v České republice II.7 Přehled hlavních kategorií žadatelů III. Nástroje politiky hospodářské a sociální soudržnosti v České republice III.1 Úvod III.2 Operační program průmysl a podnikání (OP PP) III.3 Společný regionální operační program (SROP)

8 III.4 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) III.5 Operační program Infrastruktura (OP I) III.6 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) III.7 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Praha (JPD 2) III.8 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 Praha (JPD 3) III.9 Fond soudržnosti III.10 Iniciativy Společenství III.10.1 INTERREG IIIA III.10.2 INTERREG IIIB CADSES III.10.3 INTERREG IIIC III.10.4 ESPON III.10.5 INTERACT III.10.6 EQUAL III.10.7 URBACT IV. Další rozvojové programy v České republice IV.1 Komunitární programy IV.2 Finanční mechanismus EHP a Norska V. Přílohy V.1 Připravovaná reforma politiky hospodářské a sociální soudržnosti V.2 Kontakty V.3 Přehled použitých zkratek Jednotlivé kapitoly jsou rozlišeny barevně: I II III IV V

9

10 I I. Politika hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie 1

11 I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU I.1 Úvod Evropská regionální politika je politikou solidarity. Více než třetina rozpočtu Evropské unie je věnována snížení rozdílů v rozvoji jednotlivých regionů a nerovností v blahobytu občanů. Prostřednictvím této politiky chce Unie přispět k rozvoji zaostávajících regionů, k restrukturalizaci průmyslových oblastí, které se ocitly v obtížné situaci, k ekonomické diverzifikaci venkovských oblastí, kde je zemědělství na ústupu, či k revitalizaci zanedbaných městských čtvrtí. Cílem je zmenšování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a také podpora harmonického, vyváženého a udržitelného rozvoje ekonomických činností, vysoké úrovně zaměstnanosti, rovnosti mezi muži a ženami a vysoká úroveň ochrany a zlepšování životního prostředí. Jedná se tedy o posílení hospodářské, sociální i územní soudržnosti Unie. viz tabulka na pravé straně» Evropská unie je jednou z nejvíce prosperujících ekonomických oblastí na světě. Od vstupu deseti nových členských zemí 1. května 2004 má silný vnitřní trh a představuje lidský potenciál více než 450 milionů občanů. Ekonomické a sociální rozdíly mezi členskými státy a jejich regiony však její dynamiku celkově oslabují. V porovnání s evropskou patnáctkou jsou tyto rozdíly v nové Evropě o dvaceti pěti členech a 254 regionech dvojnásobné. Graf 1: HDP na obyvatele v paritě kupní síly v roce 2004, EU25 = 100 Ještě výraznější jsou regionální rozdíly, kde se rozpětí pohybuje od 32 % průměru EU v polském vojvodství Lubelskie až po 315 % ve vnitřním Londýně. Ačkoli jsou čísla zejména na hranicích silně prosperujících regionů zkreslená tím, že řada lidí dojíždí za prací z bydliště v chudší oblasti, jsou rozdíly nejen mezi západem a východem, ale také severem a jihem a oblastmi s útlumem průmyslu a naopak optimálními podmínkami pro rozvoj služeb velmi výrazné. Ze statistik se zcela vymyká již zmíněný vnitřní Londýn ve Spojeném království (315 %), dále hlavní město Belgie Brusel (213 %) a celé území Lucemburska (213 %). V celkem 37 regionech překračuje HDP 125 % průměru Unie. Týká se to celkem sedmi regionů ze Spojeného království a kupodivu rovněž z Itálie, šesti z Německa, čtyř z Nizozemska, tří z Rakouska, po dvou z Belgie a Finska a jednoho regionu v České republice, Španělsku, Francii, Irsku a Švédsku. Na opačném konci žebříčku je 64 regionů, které se HDP pod 75 % průměru kvalifikují pro maximální čerpání pomoci ze strukturálních fondů. Mezi deseti nejchudšími, jejichž HDP nedosahuje ani 40 % průměru, je šest regionů z Polska (celkem jich může pomoc čerpat 16), dále dva maďarské regiony a jeden slovenský a lotyšský (respektive Lotyšsko celé). Hned na druhé místo v počtu regionů se (díky své relativně větší rozloze i lidnatosti) řadí Česká republika se sedmi regiony, následovaná šesti v Německu a Maďarsku, pěti v Řecku, čtyřmi ve Francii, Itálii a Portugalsku, třemi ve Španělsku a na Slovensku a po jednom regionu v Belgii a Spojeném království, zatímco Estonsko, Lotyšsko, Litva a Malta tvoří pouze jediný region. Nejméně prosperujícími regiony v rámci starých členských států byly v roce 2002 Francouzská Guyana (57 %) a Dytiki Ellada v Řecku (58 %). Vážným potížím však čelí i řada území a měst, kde se v důsledku strukturálních změn hromadí ekonomické a sociální problémy, které se prohlubují v důsledku globalizace. Šance na úspěch se výrazně liší 2

12 Tabulka 1: Hlavní mezníky politiky hospodářské a sociální soudržnosti I.1 ÚVOD I.1 ÚVOD 1957 Podepsána Římská smlouva, v jejíž preambuli se uvádí, že signatáři se snaží posílit jednotu hospodářství svých zemí a zajistit jejich harmonický rozvoj snižováním rozdílů mezi jednotlivými regiony a odstraňováním zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů Založeny dva sektorové fondy: Evropský sociální fond (ESF) Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF) Vytvořen Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), určený k přerozdělování části rozpočtových příspěvků členských států na rozvoj nejchudších regionů Jednotný evropský akt vytváří podmínky pro skutečnou politiku soudržnosti, která má zemím jižní Evropy i dalším méně rozvinutým regionům pomoci vyrovnat se s nároky jednotného trhu Na vrcholné schůzce v Bruselu v únoru 1988 dochází k celkové přestavbě fungování fondů solidarity, nyní nazývaných strukturálními fondy, a přiděluje se jim 68 miliard ECU (v cenách roku 1997) Ve smlouvě o Evropské unii, která vstoupila v platnost v roce 1993, je soudržnost definována jako jeden z hlavních cílů Unie vedle hospodářské a měnové unie a jednotného trhu. Smlouva také zakládá Fond soudržnosti, který podporuje projekty v oblasti životního prostředí a dopravy v členských státech s nejnižší prosperitou Evropská rada v Edinburghu (prosinec 1992) schvaluje, že na politiku soudržnosti bude přiděleno téměř 200 miliard ECU (v cenách roku 1997), tedy třetina rozpočtu Společenství. Strukturální fondy jsou doplněny o Finanční nástroj pro orientaci rybolovu (FNOR). Evropská rada v Berlíně (březen 1999) přijímá reformu strukturálních fondů a upravuje fungování Fondu soudržnosti. V průběhu let 2000 až 2006 se má na strukturální fondy každoročně přidělovat přes 30 miliard EUR, za celé sedmileté období tedy 213 miliard EUR. Na podporu hospodářského a sociálního rozvoje a ochranu životního prostředí v kandidátských zemích střední a východní Evropy je určen Nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA) a Speciální předvstupní program pro rozvoj zemědělství a venkova (SAPARD); ty doplňují program PHARE, který existuje již od roku Evropská rada v Lisabonu (3/2000) schvaluje strategii zaměřenou na zaměstnanost, která má z Unie udělat do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomiku založenou na znalostech. Evropská rada v Göteborgu (6/2001) tuto strategii doplňuje o formulaci trvale udržitelného rozvoje Evropská rada v Kodani (prosinec 2002) vyslovuje souhlas s podmínkami pro přijetí deseti nových členských států Unie února předkládá Evropská komise svůj návrh reformy politiky soudržnosti na období , nazvaný Nové partnerství pro soudržnost, konvergenci, konkurenceschopnost, spolupráci. 1. května Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovenská republika a Slovinsko vstupují do Evropské unie Evropská rada se v Bruselu v červnu 2005 nedokázala shodnout na návrhu finanční perspektivy na léta , jednání bylo posunuto na druhou polovinu roku 2005 za britského předsednictví. 3

13 I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU podle toho, zda lidé žijí v prosperujícím nebo zaostávajícím regionu, v dynamické nebo stagnující oblasti, ve městě nebo na venkově, v okrajovém či izolovaném území nebo naopak v některém z ekonomických center Unie. Otázky zaměstnanosti, vzdělání, konkurenceschopnosti podniků, investic do infrastruktury, informační společnosti, výzkumu a kvality životního prostředí spadají především do pravomocí státní správy a hospodářských subjektů v každém členském státě a regionu. Zároveň je však evropská solidarita zakotvena jako jeden z principů fungování Společenství i v zakládající smlouvě. K posílení jednoty ekonomik členských států EU, snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony a pomoci nejvíce znevýhodněným regionům členské státy využívají různé nástroje financované ze společného rozpočtu. Bližší představení těchto nástrojů by mělo být smyslem této publikace. Jak významná část rozpočtu Evropské unie je věnována právě na strukturální nástroje, je nejlépe patrné z takzvaného finančního výhledu, který je schvalován na sedmileté období a určuje rámcové stropy pro financování celé Unie. V současnosti platný výhled byl schválen v Berlíně v roce 1999 (jako součást akčního programu známého pod názvem Agenda 2000). Tabulka 2: Rozpočet strukturálních fondů (v miliardách EUR, závazky v cenách roku 1999) Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 INTERREG URBAN EQUAL LEADER FNOR FOND SOUDRŽNOSTI CELKEM EU ,800 22,040 24,050 4,875 0,700 2,850 2,020 1,106 18, ,441 EU+10 13,230 0,120 0,110 0,420 0,000 0,220 0,000 0,003 7,590 21,693 EU ,030 22,160 24,160 5,295 0,700 3,070 2,020 1,109 25, ,134 V důsledku přistoupení Kypru, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska se ze dne na den zdvojnásobily regionální rozdíly. Na to musela evropská politika soudržnosti odpovídajícím způsobem zareagovat. Nové členské státy mají společně k čerpání ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2004 až 2006 přislíbeno 24 miliard EUR. I.2 Cíle Strukturální fondy, ale i jiné stávající finanční nástroje se soustřeďují na určité předem definované oblasti, a přispívají tak k dosažení tzv. prioritních cílů pro každé programovací období. V současném programovacím období ( ) se na základě Nařízení Rady 1260/1999, o obecných ustanoveních strukturálních fondů, finanční nástroje zaměřují na dosažení těchto tří prioritních cílů: Cíl 1 Podpora rozvoje zaostávajících regionů regiony úrovně NUTS II s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele nižším než 75 % průměru členských zemí EU; odlehlé regiony (francouzská zámořská území, některé ostrovy) řídce zalidněné regiony (Finsko a Švédsko). Cíl 2 Podpora strukturálně postižených regionů oblasti, kde dochází k hospodářským a sociálním změnám v sektoru průmyslu a v sektoru služeb venkovské oblasti, které upadají pro nedostatek ekonomické diverzifikace městské oblasti, které se dostaly do potíží v důsledku ztráty ekonomických aktivit oblasti závislé na rybolovu, které procházejí depresí Podmínky pro zařazení: Celkový počet obyvatel v regionech zařazených pod cíl 2 nesmí překročit 18 % celkového počtu obyvatel EU, přičemž každý členský stát má stanovený svůj limitní počet obyvatel. 4

14 1.2 CÍLE I.2 CÍLE Každá oblast může být zahrnuta buď pod Cíl 1, nebo pod Cíl 2. Seznam regionů oprávněných žádat pomoc určenou pro jednotlivé cíle stanoví Komise. Obrázek 1: Oblasti způsobilé pro čerpání ze strukturálních fondů pro období Canarias (E) Canarias (E) Guadeloupe Martinique Réunion G uadeloupe Martinique Réunion Guyane (F) G uyane (F) Açores (P) Açores (P) Madeira Madeira R e g i o GI S Strukturální fondy : Oblasti způsobilé pro čerpání z Cílů 1 a 2 Cíl 1 R e g i o GI S Cíl 2 Cíl 1 Cíl 2 Přechodná pomoc (do ) Cíl 2 (částečně) Přechodná pomoc (do ) Přechodná pomoc (do ) Speciální program Přechodná pomoc (částečně) (do ) EuroGeographics Association for the administrative boundaries 5

15 I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU Přechodná pomoc Aby v regionech, které v předchozím období spadaly pod dnešní Cíl 1 a 2 a nesplňují současná kritéria, nedošlo k náhlým šokům, dostávají i nadále přechodnou podporu, která se postupně snižuje. Cíl 3 Podpora přizpůsobování a modernizace politik a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti aktivity týkající se lidských zdrojů, zejména prostřednictvím Evropského sociálního fondu (ESF), přizpůsobení a modernizace systémů vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnanosti Podmínky pro zařazení: Celé území EU kromě regionů spadajících pod Cíl 1. Míra spolufinancování Míra spolufinancování projektu ze strukturálních fondů závisí na tom, pod který Cíl spadá. Obecně platí, že v případě Cíle 1 činí maximální míra spolufinancování z prostředků EU 75 % celkových nákladů (pokud má členský stát navíc nárok na podporu z Fondu soudržnosti, je tento podíl %); u ostatních Cílů maximálně 50 % nákladů. Pokud tyto investice vytvářejí příjmy, je podíl Unie výrazně nižší. Zařazení regionů soudržnosti podle Cílů v České republice Předpoklady pro zařazení pod Cíl 1 splňují všechny regiony NUTS II v České republice s výjimkou Prahy, která výrazně převyšuje průměr EU. Praha naopak čerpá pomoc pod Cílem 2 a 3. I.3 Horizontální priority K vyváženému působení nástrojů politiky hospodářské a sociální soudržnosti přispívá naplňování tzv. horizontálních priorit, které jsou společné všem programům a iniciativám financovaným ze strukturálních fondů. Jmenovitě se jedná o: udržitelný rozvoj na základě dodržování ekologických standardů EU; rovné příležitosti pro muže a ženy a pro skupiny ohrožené vyloučením ze společnosti; vyvážený rozvoj regionů; podporu rozvoje informační společnosti v zájmu vytváření nových pracovních příležitostí, zejména ve venkovských a odlehlých regionech a pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Tyto priority jsou brány v úvahu nejen ve fázi programování, ale také při posuzování konkrétních projektů. I.4 Nástroje politiky hospodářské a sociální soudržnosti Mezi nástroje naplňování politiky hospodářské a sociální soudržnosti se řadí strukturální fondy, Fond soudržnosti, iniciativy Společenství a inovační akce. Další finanční nástroje nabízí například i Evropská investiční banka. Většina finanční pomoci se realizuje na základě národních iniciativ (tedy programových dokumentů předložených jednotlivými členskými státy), a to v rámci strukturálních fondů nebo tzv. přechodné pomoci. 6

16 I.4 NÁSTROJE POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI Tabulka 3: Strukturální fondy a nástroje pro EU-15, (v milionech EUR, závazky v cenách roku 2004) ČLENSKÝ STÁT CÍL 1 CÍL 2 CÍL 3 FNOR FOND INICIATIVY CELKEM OBYVATELSTVO OBLASTI CÍL 1 A 2 V MILIONECH % POPULACE Rakousko ,270 28,20 Belgie ,269 12,50 Dánsko ,650 51,70 Finsko ,650 51,70 Francie , Německo ,447 29,80 Řecko , ,00 Irsko ,965 26,60 Itálie ,704 46,50 Lucembursko ,117 28,20 Nizozemsko ,324 15,00 Portugalsko ,616 66,60 I.4 NÁSTROJE POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI Španělsko ,027 80,70 Švédsko ,674 18,90 Spojené králobství ,909 32,20 EU ,40 40,30 Tabulka 4: Strukturální fondy a nástroje pro nové členské státy, (v milionech EUR, běžné ceny) ČLENSKÝ STÁT CÍL 1 CÍL 2 CÍL 3 INTERREG EQUAL FOND SOUDRŽNOSTI SPOLEČENSTVÍ CELKEM OBYVATELSTVO OBLASTÍ CÍL 1 A 2 V MILIONECH % POPULACE Kypr 0,00 28,02 21,95 4,30 1,81 53,94 113,44 0,212 30,90 ČR 1 454,27 71,30 58,79 68,68 32,10 936, ,19 9,460 92,00 Estonsko 371,36 0,00 0,00 10,60 4,07 309,03 695,06 1, ,00 Maďarsko 1 995,72 0,00 0,00 68,68 30, , ,36 10, ,00 Lotyšsko 625,57 0,00 0,00 15,26 8,03 515, ,29 2, ,00 Litva 895,17 0,00 0,00 22,49 11,87 608, ,70 3, ,00 Malta 63,19 0,00 0,00 2,37 1,24 21,94 88,74 0, ,00 Polsko 8 275,81 0,00 0,00 221,36 133, , ,70 38, ,00 Slovensko 1 041,04 37,17 44,94 41,47 22,27 570, ,39 4,957 91,90 Slovinsko 237,51 0,00 0,00 23,65 6,44 188,71 456,31 1, ,00 Celkem ,64 136,49 125,68 478,86 252, , ,18 73,195 97,70 Většina finanční pomoci se realizuje na základě národních iniciativ (tedy programových dokumentů předložených jednotlivými členskými státy), a to v rámci strukturálních fondů nebo tzv. přechodné pomoci. 7

17 I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU Strukturální fondy Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR, angl. ERDF) Evropský regionální rozvojový fond byl zřízen v roce 1974 jako základní nástroj regionální politiky k financování strukturální pomoci prostřednictvím regionálních rozvojových programů zaměřených na nejvíce postižené oblasti a ke snižování meziregionálních nerovností. V současnosti je nejvýznamnějším ze strukturálních fondů. Pomáhá odstraňovat zásadní problémy v zaostávajících regionech a v upadajících průmyslových oblastech. Financuje investice do infrastruktury, vytváření pracovních míst, podporuje místní rozvoj, zaměstnanost, malé a střední podnikání v problémových regionech, vědu a výzkum. Evropský regionální rozvojový fond přispívá především k dosažení Cíle 1 a 2, dále financuje iniciativu INTERREG (přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce) a iniciativu URBAN (hospodářská a sociální obnova krizí postižených měst) a podporuje inovační akce a technická opatření (v oblasti regionálního rozvoje a výměny těchto zkušeností). EFRR financuje: produktivní investice pro vytváření a zachování trvale udržitelných pracovních příležitostí investice do infrastruktury rozvoj vnitřního potenciálu podporujícího místní rozvoj a zaměstnanost a činnost malých a středních podniků podporu služeb pro podniky převod technologií zlepšení přístupu podniků k financím přímou podporu investic vytváření infrastruktury pro místní rozvoj a rozvoj zaměstnanosti podporu strukturám místních služeb pro vytvoření nových pracovních míst (pokud nejsou financována z ESF) dále podporuje: produktivní prostředí (zejména pro rozvoj malých a středních podniků a přitažlivost regionů) prostřednictvím rozvoje infrastruktury výzkum a technologický vývoj rozvoj informační společnosti investice do cestovního ruchu a kultury, pokud vytvářejí trvale udržitelné pracovní příležitosti ochranu a zlepšování životního prostředí rovnost mužů a žen v oblasti zaměstnanosti mezinárodní, přeshraniční a meziregionální spolupráci Evropský sociální fond (ESF) Spolu se zemědělským orientačním a záručním fondem nejstarší ze strukturálních fondů. Zaměřuje se na boj s nezaměstnaností, rozvoj lidských zdrojů a na podporu integrace na trhu práce pomáhá nezaměstnaným a znevýhodněným skupinám zapojit se do pracovního procesu. ESF působí v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů v rámci všech tří Cílů, iniciativy EQUAL, inovačních akcí, technické pomoci a financuje programy na podporu zaměstnanosti. Financuje také dlouhodobé strategické plány regionálního rozvoje v oblasti lidských zdrojů. Evropský sociální fond podporuje rozvoj trhu práce a rozvoj lidských zdrojů, a to zejména v rámci Národních akčních plánů zaměstnanosti. 8

18 I.4 NÁSTROJE POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI Oblasti podpory (podle nařízení č. 1784/1999, o Evropském sociálním fondu): rozvoj a podpora aktivní politiky zaměstnanosti podpora rovných příležitostí pro všechny v přístupu na trh práce se zvláštním důrazem na ty, kterým hrozí vyloučení ze společnosti podpora a zlepšování školení, vzdělávání a poradenství jako součásti politiky celoživotního vzdělávání podpora kvalifikované, vzdělané a přizpůsobivé pracovní síly, inovací a flexibilní organizace práce, rozvoje podnikání a podmínek umožňujících vytváření pracovních míst, podpora dovedností a rozvoj lidského potenciálu ve výzkumu, vědě a technologii konkrétní opatření ke zlepšení přístupu žen na trh práce a jejich účasti na něm včetně rozvoje jejich pracovní kariéry, přístupu žen k novým pracovním příležitostem a zahájení vlastního podnikání, snížení vertikální a horizontální segregace na základě pohlaví na trhu práce Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF, angl. EAGGF) Je složen ze dvou sekcí orientační a záruční. Podle Smlouvy je součástí strukturálních fondů pouze orientační sekce, která poskytuje podporu modernizaci a zlepšování struktury aktivit v zemědělství a na venkově, některá opatření však financuje také záruční sekce (podrobněji Nařízení ES 1260/1999). EAGGF financuje opatření v rámci regionů spadající pod Cíl 1, Cíl 2 a iniciativu LEADER+ (rozvoj venkova). I.4 NÁSTROJE POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI Obecné oblasti podpory (podle nařízení 1257/1999): zlepšení struktur zemědělských hospodářství a struktur pro zpracování a prodej zemědělských výrobků přestavby a změny zaměření zemědělského výrobního potenciálu, zavádění nových technologií a zlepšování jakosti výrobků podněcování nepotravinářské výroby trvale udržitelný rozvoj lesního hospodářství diverzifikace činností s cílem zavádět doplňkové nebo alternativní činnosti zachování a posílení životaschopných sociálních struktur ve venkovských oblastech rozvoj ekonomických činností a zachování a rozvoj zaměstnanosti s cílem zajistit lepší využití stávajícího vrozeného potenciálu zlepšení pracovních a životních podmínek zachování a posílení systémů hospodaření charakterizovaných nízkými vstupy ochrana posílení vysoké hodnoty přírody a trvale udržitelného zemědělství, které respektuje požadavky ochrany životního prostředí odstraňování nerovností a posílení stejných příležitostí pro muže i ženy, zejména podporováním projektů iniciovaných a realizovaných ženami Opatření k rozvoji venkova oblasti podpory: posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí odborný výcvik (školení) méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickými omezeními zahájení činnosti mladých farmářů předčasný odchod do důchodu zemědělství šetrné k životnímu prostředí lepší zpracování a odbyt zemědělských výrobků lesnictví investice do zemědělských hospodářství 9

19 I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU Finanční nástroj pro orientaci rybolovu (FNOR, angl. FIFG) Zaměřuje se na podporu rybolovu a modernizaci rybářského průmyslu. Přispívá k dosažení udržitelné rovnováhy mezi zásobami ryb a jejich využíváním. Rovněž se snaží posilovat konkurenceschopnost rybolovného sektoru a oblastí, které jsou na něm závislé. Oblasti podpory: rybolovné aktivity modernizace rybářských lodí rozvoj akvakultury ochrana přímořských oblastí vybavení přístavů zpracování a marketing rybích produktů Iniciativy Společenství Iniciativy Společenství se zaměřují na řešení specifických problémů dotýkajících se celého území EU a doplňují jiné programy nebo usnadňují jejich implementaci. Iniciativy jsou navrhovány a řízeny centrálně Evropskou komisí, jejich konkrétní podoba se vyvíjí. V současném programovacím období jsou s rozpočtem, který představuje zhruba 5 % prostředků na strukturální opatření, realizovány čtyři iniciativy: INTERREG III Napomáhá rozvoji přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce. Základním cílem všech pěti programů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA je pozvednout celkovou socioekonomickou úroveň příhraničních regionů s ohledem na obchodní, hospodářské, turistické a kulturní vztahy mezi sousedícími regiony. V České republice je Iniciativa Společenství realizována prostřednictvím pěti samostatných programů podle jednotlivých hranic, a to s Polskem, Slovenskem, Rakouskem a dvou německých hranic, tj. s Bavorskem a Saskem. URBAN II Podporuje uskutečňování inovačních strategií ve městech a městských čtvrtích. Přispívá např. na renovace budov a vytváření zelených ploch, tvorbu pracovních příležitostí v ochraně životního prostředí a ve veřejných službách, integraci skupin ohrožených sociální exkluzí do vzdělávacího a školicího systému, rozvoj veřejné dopravy přátelské k životnímu prostředí, tvorbu efektivního systému využívání energie a zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie a využívání informačních technologií. Česká republika se v tomto programovacím období této iniciativy přímo neúčastní, ale je zapojena do speciálního programu URBACT, určeného k vytváření sítí mezi městy a územními správními jednotkami. LEADER+ Pomáhá projektům na rozvoj venkova. V systému strukturálních fondů v České republice není otevřena jako samostatný zdroj, ale je součástí Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v rámci podopatření EQUAL Bojuje proti diskriminaci na trhu práce. Na rozdíl od hlavních forem pomoci z Evropského sociálního fondu se soustřeďuje na inovativnost a mezinárodní spolupráci a realizuje se na celém území všech členských států, tj. jak na územích pokrytých Cílem 1, tak i Cílem 3. 10

20 Inovační akce I.5 PRINCIPY Na úrovni Společenství přispívají k přípravě inovačních metod a praktických postupů určených pro zlepšování kvality pomoci ze strukturálních fondů (jedná se především o studie, pilotní projekty a výměny zkušeností). I.5 PRINCIPY Technická pomoc Technická pomoc financuje opatření pro přípravu, monitorování, hodnocení a kontrolu, nezbytná pro provádění pomoci ze strukturálních fondů, jako jsou studie včetně studií obecné povahy, zabývající se činností fondů opatření technické pomoci, výměny zkušeností a informace zaměřené na partnery, konečné příjemce pomoci z fondů a veřejnost instalace, provoz a vzájemné propojení počítačových systémů k řízení, monitorování a hodnocení zlepšování metod hodnocení a výměny informací o praktických postupech v této oblasti Fond soudržnosti Fond soudržnosti je speciálním fondem, který si klade za cíl pomáhat nejméně rozvinutým členským státům, tedy deseti novým, ale také Řecku, Portugalsku, Španělsku (do konce roku 2003 rovněž Irsku). Počátečním kritériem je, aby hrubý národní produkt (HNP) příslušného státu nedosáhl 90 % průměru Unie. Fond soudržnosti vstupuje na celé území státu, ale spolufinancuje nikoli programy, nýbrž velké projekty v oblasti životního prostředí a transevropských dopravních sítí. Tím brání tomu, aby náklady na tyto práce zatěžovaly rozpočet a snahu příslušných zemí splnit podmínky Hospodářské a měnové unie. Fond navíc pomáhá těmto státům podřídit se evropským normám v daných oblastech. Třetina dotací z Fondu soudržnosti byla na období vyhrazena pro nové členské státy. I.5 Principy Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU je postavena na několika základních principech, které se odrážejí v programové a právní úpravě celého procesu poskytování pomoci. Princip partnerství Princip partnerství má dvě úrovně vertikální a horizontální. Vertikálně zahrnuje úzkou spolupráci mezi Evropskou komisí a odpovídajícími orgány na národní, regionální a místní úrovni, určenými každým členským státem pro všechny etapy implementace opatření od přípravy až po realizaci. Na druhé straně se týká horizontální spolupráce mezi partnery na úrovni členského státu nebo regionu. Tím se spolupráce rozšířila i na orgány a osoby, které nejsou přímou součástí implementačních struktur (regiony, města, obce, vzdělávací instituce, soukromé subjekty apod.), aby bylo zajištěno, že se na konkrétním rozdělení prostředků budou podílet i samotní příjemci. Princip programování Tento princip znamená, že se pomoc realizuje na základě víceletých a víceoborových programů, pro které se zpracovávají programové dokumenty. Výsledkem je vzájemně integrovaný programový celek uskutečňovaný v dlouhodobějším horizontu, který se zaměřuje na dosažení stanovených cílů. Pozn.: Systém programování je popsán v subkapitole 1.6. Princip monitorování a vyhodnocování Jedná se o průběžné sledování a vyhodnocování využívání prostředků ze zdrojů EU, a to ve všech fázích procesu (z hlediska věcného i finančního). 11

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech FONDY EU 1990-2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 2006 a její plnění v ČR Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE

REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE I. Úvod Regionální politika Evropské unie je koncipovaná jako tzv. komunitární (koordinovaná) politika. To znamená, že realizace samotné regionální politiky

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Strukturální fondy Strukturální fondy Evropské unie jsou spravovány Evropskou komisí a slouží k financování strukturální pomoci Společenství,

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

DOSAVADNÍ VÝVOJ PŘÍJMU PODPOR EU V OBLASTI LH

DOSAVADNÍ VÝVOJ PŘÍJMU PODPOR EU V OBLASTI LH DOSAVADNÍ VÝVOJ PŘÍJMU PODPOR EU V OBLASTI LH Předvstupní období 1990-2004 Již od roku 1990 měly kandidátské země ze střední a východní Evropy možnost čerpat prostředky z programu PHARE, určeného na vytvoření

Více

Průvodce fondy Evropské unie

Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Tato publikace byla vydána za podpory Delegace Evropské komise v ČR Průvodce fondy Evropské unie Redakční uzávěrka: duben 2004 Zpracoval: Ministerstvo

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Radka Soukupová Struktura příspěvku 1. Společný regionální

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most

VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most Evropská komise připraví legislativu Pravidla pro využívání prostředků v rámci jednotlivých fondů Nařízení schvaluje Evropský parlament a Rada EU Rada EU

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Politika hospodářské a sociální soudržnosti

Politika hospodářské a sociální soudržnosti Politika hospodářské a sociální soudržnosti Podstat politiky HSS -NUTS -Operační programy Strukturální fondy -Financování projektů Zdroje: www.strukturalni-fondy.cz www.mmr.cz Strukturální politika = politika

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Finanční zdroje euroregionů v období

Finanční zdroje euroregionů v období Finanční zdroje euroregionů v období 2007-2013 Cíle regionální politiky 2007-2013 V období 2007-2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichž dosažení má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci

Více

Regionální a strukturální politika EU

Regionální a strukturální politika EU Regionální a strukturální politika EU KAPITOLA 1 1.1. Vývoj regionální a strukturální politiky EU Evropská unie pokrývá území států a regionů, mezi nimiž jsou velké rozdíly dané kulturními, jazykovými

Více

REGIONÁLNÍ POLITIKA Ing. Zuzana Trhlínová 1

REGIONÁLNÍ POLITIKA Ing. Zuzana Trhlínová 1 VŠFS PRAHA, KLADNO REGIONÁLNÍ POLITIKA V ČR 28.2.2009 Ing. Zuzana Trhlínová 1 Regionální politika EU 2000-20062006 Cíl posílení ekonomické a sociální soudržnosti a snížení rozdílů mezi regiony Nástroje

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Průvodce fondy Evropské unie

Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Tato publikace byla vydána za podpory Delegace Evropské komise v ČR Průvodce fondy Evropské unie Redakční uzávěrka: duben 2004 Zpracoval: Ministerstvo

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje OBSAH str. Vyhodnocení čerpání ze Strukturálních fondů EU v Libereckém kraji 2 Operační programy 8 52 OP Průmysl a podnikání 8 OP Infrastruktura 16 OP Rozvoj lidských zdrojů 23 OP Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

Kultura a strukturální fondy

Kultura a strukturální fondy Kultura a strukturální fondy 9. Prosince 2005 Pražské Kongresové centrum Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sekretariát ŘKV (odbor Rámce podpory Společenství) Harmonogram EU Únor 2004: Návrh finanční perspektivy

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 12 HODNOCENÍ STAVU REALIACE EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE (stav k 30. 9. 2012) OP Přeshraniční spolupráce Prostředky alokované

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2004 4. volební období 58. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 12. schůze konané dne 10. listopadu 2004 k návrhu nařízení Rady zavádějící obecná ustanovení

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky Centrum pro regionální rozvoj České republiky Setkání pracovních týmů v rámci projektu " Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje 12. 5. 2016 RNDr. Marek Putala 12. 5. 2016 Centrum

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ing. Oldřich Vlasák Hradec Králové, 9. března 2006 Všudepřítomná Evropská unie Dopad politik EU / ES na zdravotnictví Pracovní

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. listopadu 2012 č. 867 k přípravě programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období let 2014 až 2020

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Zákon 248/2000 Sb. Zákon 248/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje

Zákon 248/2000 Sb. Zákon 248/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje Zákon 248/2000 Sb. Zákon 248/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje Datum účinnosti od: 1. ledna 2001 Změny a doplňky předpisu: zákonem 320/2002 Sb. 1. ledna 2003 Parlament se usnesl

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova ČR 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Soustava strategických a programových dokumentů ČR

Soustava strategických a programových dokumentů ČR Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. (Z kompetenčního

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

Metodický list pro přednášky kurzu Strukturální fondy

Metodický list pro přednášky kurzu Strukturální fondy Metodický list pro přednášky kurzu Strukturální fondy Přednášející: Ing. Jan Čadil a pozvaní experti z praxe (Ing. Marek Jetmar PhD. MMR, Ing. Helena Čikarová MMR, Bc. Jakub Sedmihorský Úřad práce, Ing.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 - 1 - REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 Pokyny: Po výběru správné odpovědi vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám

Více

Program rozvoje Karlovarského kraje Úvod Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: EC Consulting a.s.

Program rozvoje Karlovarského kraje Úvod Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: EC Consulting a.s. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 Úvod Zadavatel: Zpracovatel: Karlovarský kraj EC Consulting a.s. 1. Poslání Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 Program rozvoje územního obvodu

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Katedra veřejného sektoru Bakalářská práce Libuše Havelková 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU Halina Starzyczná, Pavlína Pellešová, Beata Blechová Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Email: starzyczna@opf.slu.cz,

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Územní dimenze OP Zaměstnanost

Územní dimenze OP Zaměstnanost Územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 Národní konference Venkov 2014 Konstantinovy Lázně 15. října 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Pojetí komunitně

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 41259/2016-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 41259/2016-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 41259/2016-MZE-14113 Odstraněno: 40796/2015 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Květen 217 (data k 2.5.) K 2.5.217 bylo v České republice vyhlášeno 974 výzev, z toho 53 bylo již ukončeno. Největší převisy alokací v ukončených

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Program Rozvoje venkova ČR na období Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín

Program Rozvoje venkova ČR na období Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín Program Rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín 29.10. 2013 Obsah sdělení PRV programový dokument Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova 2014-2020 Den malých obcí 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zásadní změny oproti období 2007-2013 členění do os (skupin opatření)

Více