Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie"

Transkript

1 Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie

2

3 Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou koordinaci řízení všech operačních programů podporujících rozvoj území České republiky mimo hlavní město Prahu. Nese celkovou odpovědnost za efektivitu, racionální řízení pomoci poskytované ČR ze strukturálních fondů a odpovídá tak za téměř 1,5 miliardy EUR, které má ČR k dispozici pro roky Tato publikace byla vydána s finanční podporou Evropské unie Redakční uzávěrka: září 2005 (kpt. V.1 aktualizovaná k lednu 2006) Zpracoval: Interel EPA a CC, s.r.o. Vydal: Odbor vnějších vztahů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Grafická úprava: Ilona Melicharová Výroba: Šárka Rubešová, tiskárna KPR

4 Průvodce fondy Evropské unie

5

6 Mgr. Radko Martínek ministr pro místní rozvoj ČR Vážení přátelé, vstupem do Evropské unie se České republice otevřela možnost plného využívání finančních prostředků v rámci implementace politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Smyslem této publikace je podat vám přehledný a ucelený návod, jak postupovat při hledání možnosti využívání prostředků z rozpočtu EU. Proti prvnímu vydání této publikace jsou rozšířeny a detailněji rozpracovány úvodní a závěrečné kapitoly. Stěžejní částí publikace je kapitola třetí, ve které jsou představeny veškeré nástroje, jež tvoří jádro politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU (strukturální fondy, Fond soudržnosti a Iniciativy Společenství) a které jsou v České republice k dispozici ve zkráceném programovacím období V první kapitole představujeme politiku hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) Evropské unie jako takovou (její cíle, nástroje, principy a programovací procedury). Další část publikace charakterizuje politiku HSS tak, jak je v současnosti implementována v České republice. Již zmíněná třetí kapitola pak nabízí souhrnný přehled konkrétních oblastí podpory. Součástí charakteristiky jednotlivých dotačních titulů jsou i kontakty na zprostředkovatelské subjekty: ty poskytují relevantní informace k jednotlivým výzvám a dále spolupracují se žadatelem při samotné realizaci schváleného projektu. Publikace je také doplněna o základní přehled dalších rozvojových programů v České republice a rámcovou charakteristiku nastavení politiky HSS v příštím programovém období Záměrem této publikace je podpořit celkovou orientaci občanů ČR ve složitém systému strukturální a regionální politiky EU. Doufám, že nově přepracované a graficky upravené vydání se stane užitečným nástrojem nejen při hledání konkrétního dotačního titulu, ale že přispěje i ke zvýšení povědomí o politice hospodářské a sociální soudržnosti jako celku.

7 Obsah: I. Politika hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie I.1 Úvod I.2 Cíle I.3 Horizontální priority I.4 Nástroje politiky hospodářské a sociální soudržnosti I.5 Principy I.6 Programovací procedury I.7 Institucionální rámec čerpání pomoci II. Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU v České Republice II.1 Úvod II.2 Finanční alokace pro Českou republiku II.3 Územní členění ČR podle způsobilosti pro podporu II.4 Implementační struktura v České republice II.5 Přehled implementačních orgánů jednotlivých programů II.5.1 Rámec podpory Společenství II.5.2 Fond soudržnosti II.5.3 Iniciativy společenství II.6 Přehled prioritních oblastí podpory v České republice II.7 Přehled hlavních kategorií žadatelů III. Nástroje politiky hospodářské a sociální soudržnosti v České republice III.1 Úvod III.2 Operační program průmysl a podnikání (OP PP) III.3 Společný regionální operační program (SROP)

8 III.4 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) III.5 Operační program Infrastruktura (OP I) III.6 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) III.7 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Praha (JPD 2) III.8 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 Praha (JPD 3) III.9 Fond soudržnosti III.10 Iniciativy Společenství III.10.1 INTERREG IIIA III.10.2 INTERREG IIIB CADSES III.10.3 INTERREG IIIC III.10.4 ESPON III.10.5 INTERACT III.10.6 EQUAL III.10.7 URBACT IV. Další rozvojové programy v České republice IV.1 Komunitární programy IV.2 Finanční mechanismus EHP a Norska V. Přílohy V.1 Připravovaná reforma politiky hospodářské a sociální soudržnosti V.2 Kontakty V.3 Přehled použitých zkratek Jednotlivé kapitoly jsou rozlišeny barevně: I II III IV V

9

10 I I. Politika hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie 1

11 I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU I.1 Úvod Evropská regionální politika je politikou solidarity. Více než třetina rozpočtu Evropské unie je věnována snížení rozdílů v rozvoji jednotlivých regionů a nerovností v blahobytu občanů. Prostřednictvím této politiky chce Unie přispět k rozvoji zaostávajících regionů, k restrukturalizaci průmyslových oblastí, které se ocitly v obtížné situaci, k ekonomické diverzifikaci venkovských oblastí, kde je zemědělství na ústupu, či k revitalizaci zanedbaných městských čtvrtí. Cílem je zmenšování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a také podpora harmonického, vyváženého a udržitelného rozvoje ekonomických činností, vysoké úrovně zaměstnanosti, rovnosti mezi muži a ženami a vysoká úroveň ochrany a zlepšování životního prostředí. Jedná se tedy o posílení hospodářské, sociální i územní soudržnosti Unie. viz tabulka na pravé straně» Evropská unie je jednou z nejvíce prosperujících ekonomických oblastí na světě. Od vstupu deseti nových členských zemí 1. května 2004 má silný vnitřní trh a představuje lidský potenciál více než 450 milionů občanů. Ekonomické a sociální rozdíly mezi členskými státy a jejich regiony však její dynamiku celkově oslabují. V porovnání s evropskou patnáctkou jsou tyto rozdíly v nové Evropě o dvaceti pěti členech a 254 regionech dvojnásobné. Graf 1: HDP na obyvatele v paritě kupní síly v roce 2004, EU25 = 100 Ještě výraznější jsou regionální rozdíly, kde se rozpětí pohybuje od 32 % průměru EU v polském vojvodství Lubelskie až po 315 % ve vnitřním Londýně. Ačkoli jsou čísla zejména na hranicích silně prosperujících regionů zkreslená tím, že řada lidí dojíždí za prací z bydliště v chudší oblasti, jsou rozdíly nejen mezi západem a východem, ale také severem a jihem a oblastmi s útlumem průmyslu a naopak optimálními podmínkami pro rozvoj služeb velmi výrazné. Ze statistik se zcela vymyká již zmíněný vnitřní Londýn ve Spojeném království (315 %), dále hlavní město Belgie Brusel (213 %) a celé území Lucemburska (213 %). V celkem 37 regionech překračuje HDP 125 % průměru Unie. Týká se to celkem sedmi regionů ze Spojeného království a kupodivu rovněž z Itálie, šesti z Německa, čtyř z Nizozemska, tří z Rakouska, po dvou z Belgie a Finska a jednoho regionu v České republice, Španělsku, Francii, Irsku a Švédsku. Na opačném konci žebříčku je 64 regionů, které se HDP pod 75 % průměru kvalifikují pro maximální čerpání pomoci ze strukturálních fondů. Mezi deseti nejchudšími, jejichž HDP nedosahuje ani 40 % průměru, je šest regionů z Polska (celkem jich může pomoc čerpat 16), dále dva maďarské regiony a jeden slovenský a lotyšský (respektive Lotyšsko celé). Hned na druhé místo v počtu regionů se (díky své relativně větší rozloze i lidnatosti) řadí Česká republika se sedmi regiony, následovaná šesti v Německu a Maďarsku, pěti v Řecku, čtyřmi ve Francii, Itálii a Portugalsku, třemi ve Španělsku a na Slovensku a po jednom regionu v Belgii a Spojeném království, zatímco Estonsko, Lotyšsko, Litva a Malta tvoří pouze jediný region. Nejméně prosperujícími regiony v rámci starých členských států byly v roce 2002 Francouzská Guyana (57 %) a Dytiki Ellada v Řecku (58 %). Vážným potížím však čelí i řada území a měst, kde se v důsledku strukturálních změn hromadí ekonomické a sociální problémy, které se prohlubují v důsledku globalizace. Šance na úspěch se výrazně liší 2

12 Tabulka 1: Hlavní mezníky politiky hospodářské a sociální soudržnosti I.1 ÚVOD I.1 ÚVOD 1957 Podepsána Římská smlouva, v jejíž preambuli se uvádí, že signatáři se snaží posílit jednotu hospodářství svých zemí a zajistit jejich harmonický rozvoj snižováním rozdílů mezi jednotlivými regiony a odstraňováním zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů Založeny dva sektorové fondy: Evropský sociální fond (ESF) Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF) Vytvořen Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), určený k přerozdělování části rozpočtových příspěvků členských států na rozvoj nejchudších regionů Jednotný evropský akt vytváří podmínky pro skutečnou politiku soudržnosti, která má zemím jižní Evropy i dalším méně rozvinutým regionům pomoci vyrovnat se s nároky jednotného trhu Na vrcholné schůzce v Bruselu v únoru 1988 dochází k celkové přestavbě fungování fondů solidarity, nyní nazývaných strukturálními fondy, a přiděluje se jim 68 miliard ECU (v cenách roku 1997) Ve smlouvě o Evropské unii, která vstoupila v platnost v roce 1993, je soudržnost definována jako jeden z hlavních cílů Unie vedle hospodářské a měnové unie a jednotného trhu. Smlouva také zakládá Fond soudržnosti, který podporuje projekty v oblasti životního prostředí a dopravy v členských státech s nejnižší prosperitou Evropská rada v Edinburghu (prosinec 1992) schvaluje, že na politiku soudržnosti bude přiděleno téměř 200 miliard ECU (v cenách roku 1997), tedy třetina rozpočtu Společenství. Strukturální fondy jsou doplněny o Finanční nástroj pro orientaci rybolovu (FNOR). Evropská rada v Berlíně (březen 1999) přijímá reformu strukturálních fondů a upravuje fungování Fondu soudržnosti. V průběhu let 2000 až 2006 se má na strukturální fondy každoročně přidělovat přes 30 miliard EUR, za celé sedmileté období tedy 213 miliard EUR. Na podporu hospodářského a sociálního rozvoje a ochranu životního prostředí v kandidátských zemích střední a východní Evropy je určen Nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA) a Speciální předvstupní program pro rozvoj zemědělství a venkova (SAPARD); ty doplňují program PHARE, který existuje již od roku Evropská rada v Lisabonu (3/2000) schvaluje strategii zaměřenou na zaměstnanost, která má z Unie udělat do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomiku založenou na znalostech. Evropská rada v Göteborgu (6/2001) tuto strategii doplňuje o formulaci trvale udržitelného rozvoje Evropská rada v Kodani (prosinec 2002) vyslovuje souhlas s podmínkami pro přijetí deseti nových členských států Unie února předkládá Evropská komise svůj návrh reformy politiky soudržnosti na období , nazvaný Nové partnerství pro soudržnost, konvergenci, konkurenceschopnost, spolupráci. 1. května Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovenská republika a Slovinsko vstupují do Evropské unie Evropská rada se v Bruselu v červnu 2005 nedokázala shodnout na návrhu finanční perspektivy na léta , jednání bylo posunuto na druhou polovinu roku 2005 za britského předsednictví. 3

13 I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU podle toho, zda lidé žijí v prosperujícím nebo zaostávajícím regionu, v dynamické nebo stagnující oblasti, ve městě nebo na venkově, v okrajovém či izolovaném území nebo naopak v některém z ekonomických center Unie. Otázky zaměstnanosti, vzdělání, konkurenceschopnosti podniků, investic do infrastruktury, informační společnosti, výzkumu a kvality životního prostředí spadají především do pravomocí státní správy a hospodářských subjektů v každém členském státě a regionu. Zároveň je však evropská solidarita zakotvena jako jeden z principů fungování Společenství i v zakládající smlouvě. K posílení jednoty ekonomik členských států EU, snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony a pomoci nejvíce znevýhodněným regionům členské státy využívají různé nástroje financované ze společného rozpočtu. Bližší představení těchto nástrojů by mělo být smyslem této publikace. Jak významná část rozpočtu Evropské unie je věnována právě na strukturální nástroje, je nejlépe patrné z takzvaného finančního výhledu, který je schvalován na sedmileté období a určuje rámcové stropy pro financování celé Unie. V současnosti platný výhled byl schválen v Berlíně v roce 1999 (jako součást akčního programu známého pod názvem Agenda 2000). Tabulka 2: Rozpočet strukturálních fondů (v miliardách EUR, závazky v cenách roku 1999) Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 INTERREG URBAN EQUAL LEADER FNOR FOND SOUDRŽNOSTI CELKEM EU ,800 22,040 24,050 4,875 0,700 2,850 2,020 1,106 18, ,441 EU+10 13,230 0,120 0,110 0,420 0,000 0,220 0,000 0,003 7,590 21,693 EU ,030 22,160 24,160 5,295 0,700 3,070 2,020 1,109 25, ,134 V důsledku přistoupení Kypru, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska se ze dne na den zdvojnásobily regionální rozdíly. Na to musela evropská politika soudržnosti odpovídajícím způsobem zareagovat. Nové členské státy mají společně k čerpání ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2004 až 2006 přislíbeno 24 miliard EUR. I.2 Cíle Strukturální fondy, ale i jiné stávající finanční nástroje se soustřeďují na určité předem definované oblasti, a přispívají tak k dosažení tzv. prioritních cílů pro každé programovací období. V současném programovacím období ( ) se na základě Nařízení Rady 1260/1999, o obecných ustanoveních strukturálních fondů, finanční nástroje zaměřují na dosažení těchto tří prioritních cílů: Cíl 1 Podpora rozvoje zaostávajících regionů regiony úrovně NUTS II s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele nižším než 75 % průměru členských zemí EU; odlehlé regiony (francouzská zámořská území, některé ostrovy) řídce zalidněné regiony (Finsko a Švédsko). Cíl 2 Podpora strukturálně postižených regionů oblasti, kde dochází k hospodářským a sociálním změnám v sektoru průmyslu a v sektoru služeb venkovské oblasti, které upadají pro nedostatek ekonomické diverzifikace městské oblasti, které se dostaly do potíží v důsledku ztráty ekonomických aktivit oblasti závislé na rybolovu, které procházejí depresí Podmínky pro zařazení: Celkový počet obyvatel v regionech zařazených pod cíl 2 nesmí překročit 18 % celkového počtu obyvatel EU, přičemž každý členský stát má stanovený svůj limitní počet obyvatel. 4

14 1.2 CÍLE I.2 CÍLE Každá oblast může být zahrnuta buď pod Cíl 1, nebo pod Cíl 2. Seznam regionů oprávněných žádat pomoc určenou pro jednotlivé cíle stanoví Komise. Obrázek 1: Oblasti způsobilé pro čerpání ze strukturálních fondů pro období Canarias (E) Canarias (E) Guadeloupe Martinique Réunion G uadeloupe Martinique Réunion Guyane (F) G uyane (F) Açores (P) Açores (P) Madeira Madeira R e g i o GI S Strukturální fondy : Oblasti způsobilé pro čerpání z Cílů 1 a 2 Cíl 1 R e g i o GI S Cíl 2 Cíl 1 Cíl 2 Přechodná pomoc (do ) Cíl 2 (částečně) Přechodná pomoc (do ) Přechodná pomoc (do ) Speciální program Přechodná pomoc (částečně) (do ) EuroGeographics Association for the administrative boundaries 5

15 I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU Přechodná pomoc Aby v regionech, které v předchozím období spadaly pod dnešní Cíl 1 a 2 a nesplňují současná kritéria, nedošlo k náhlým šokům, dostávají i nadále přechodnou podporu, která se postupně snižuje. Cíl 3 Podpora přizpůsobování a modernizace politik a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti aktivity týkající se lidských zdrojů, zejména prostřednictvím Evropského sociálního fondu (ESF), přizpůsobení a modernizace systémů vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnanosti Podmínky pro zařazení: Celé území EU kromě regionů spadajících pod Cíl 1. Míra spolufinancování Míra spolufinancování projektu ze strukturálních fondů závisí na tom, pod který Cíl spadá. Obecně platí, že v případě Cíle 1 činí maximální míra spolufinancování z prostředků EU 75 % celkových nákladů (pokud má členský stát navíc nárok na podporu z Fondu soudržnosti, je tento podíl %); u ostatních Cílů maximálně 50 % nákladů. Pokud tyto investice vytvářejí příjmy, je podíl Unie výrazně nižší. Zařazení regionů soudržnosti podle Cílů v České republice Předpoklady pro zařazení pod Cíl 1 splňují všechny regiony NUTS II v České republice s výjimkou Prahy, která výrazně převyšuje průměr EU. Praha naopak čerpá pomoc pod Cílem 2 a 3. I.3 Horizontální priority K vyváženému působení nástrojů politiky hospodářské a sociální soudržnosti přispívá naplňování tzv. horizontálních priorit, které jsou společné všem programům a iniciativám financovaným ze strukturálních fondů. Jmenovitě se jedná o: udržitelný rozvoj na základě dodržování ekologických standardů EU; rovné příležitosti pro muže a ženy a pro skupiny ohrožené vyloučením ze společnosti; vyvážený rozvoj regionů; podporu rozvoje informační společnosti v zájmu vytváření nových pracovních příležitostí, zejména ve venkovských a odlehlých regionech a pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Tyto priority jsou brány v úvahu nejen ve fázi programování, ale také při posuzování konkrétních projektů. I.4 Nástroje politiky hospodářské a sociální soudržnosti Mezi nástroje naplňování politiky hospodářské a sociální soudržnosti se řadí strukturální fondy, Fond soudržnosti, iniciativy Společenství a inovační akce. Další finanční nástroje nabízí například i Evropská investiční banka. Většina finanční pomoci se realizuje na základě národních iniciativ (tedy programových dokumentů předložených jednotlivými členskými státy), a to v rámci strukturálních fondů nebo tzv. přechodné pomoci. 6

16 I.4 NÁSTROJE POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI Tabulka 3: Strukturální fondy a nástroje pro EU-15, (v milionech EUR, závazky v cenách roku 2004) ČLENSKÝ STÁT CÍL 1 CÍL 2 CÍL 3 FNOR FOND INICIATIVY CELKEM OBYVATELSTVO OBLASTI CÍL 1 A 2 V MILIONECH % POPULACE Rakousko ,270 28,20 Belgie ,269 12,50 Dánsko ,650 51,70 Finsko ,650 51,70 Francie , Německo ,447 29,80 Řecko , ,00 Irsko ,965 26,60 Itálie ,704 46,50 Lucembursko ,117 28,20 Nizozemsko ,324 15,00 Portugalsko ,616 66,60 I.4 NÁSTROJE POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI Španělsko ,027 80,70 Švédsko ,674 18,90 Spojené králobství ,909 32,20 EU ,40 40,30 Tabulka 4: Strukturální fondy a nástroje pro nové členské státy, (v milionech EUR, běžné ceny) ČLENSKÝ STÁT CÍL 1 CÍL 2 CÍL 3 INTERREG EQUAL FOND SOUDRŽNOSTI SPOLEČENSTVÍ CELKEM OBYVATELSTVO OBLASTÍ CÍL 1 A 2 V MILIONECH % POPULACE Kypr 0,00 28,02 21,95 4,30 1,81 53,94 113,44 0,212 30,90 ČR 1 454,27 71,30 58,79 68,68 32,10 936, ,19 9,460 92,00 Estonsko 371,36 0,00 0,00 10,60 4,07 309,03 695,06 1, ,00 Maďarsko 1 995,72 0,00 0,00 68,68 30, , ,36 10, ,00 Lotyšsko 625,57 0,00 0,00 15,26 8,03 515, ,29 2, ,00 Litva 895,17 0,00 0,00 22,49 11,87 608, ,70 3, ,00 Malta 63,19 0,00 0,00 2,37 1,24 21,94 88,74 0, ,00 Polsko 8 275,81 0,00 0,00 221,36 133, , ,70 38, ,00 Slovensko 1 041,04 37,17 44,94 41,47 22,27 570, ,39 4,957 91,90 Slovinsko 237,51 0,00 0,00 23,65 6,44 188,71 456,31 1, ,00 Celkem ,64 136,49 125,68 478,86 252, , ,18 73,195 97,70 Většina finanční pomoci se realizuje na základě národních iniciativ (tedy programových dokumentů předložených jednotlivými členskými státy), a to v rámci strukturálních fondů nebo tzv. přechodné pomoci. 7

17 I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU Strukturální fondy Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR, angl. ERDF) Evropský regionální rozvojový fond byl zřízen v roce 1974 jako základní nástroj regionální politiky k financování strukturální pomoci prostřednictvím regionálních rozvojových programů zaměřených na nejvíce postižené oblasti a ke snižování meziregionálních nerovností. V současnosti je nejvýznamnějším ze strukturálních fondů. Pomáhá odstraňovat zásadní problémy v zaostávajících regionech a v upadajících průmyslových oblastech. Financuje investice do infrastruktury, vytváření pracovních míst, podporuje místní rozvoj, zaměstnanost, malé a střední podnikání v problémových regionech, vědu a výzkum. Evropský regionální rozvojový fond přispívá především k dosažení Cíle 1 a 2, dále financuje iniciativu INTERREG (přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce) a iniciativu URBAN (hospodářská a sociální obnova krizí postižených měst) a podporuje inovační akce a technická opatření (v oblasti regionálního rozvoje a výměny těchto zkušeností). EFRR financuje: produktivní investice pro vytváření a zachování trvale udržitelných pracovních příležitostí investice do infrastruktury rozvoj vnitřního potenciálu podporujícího místní rozvoj a zaměstnanost a činnost malých a středních podniků podporu služeb pro podniky převod technologií zlepšení přístupu podniků k financím přímou podporu investic vytváření infrastruktury pro místní rozvoj a rozvoj zaměstnanosti podporu strukturám místních služeb pro vytvoření nových pracovních míst (pokud nejsou financována z ESF) dále podporuje: produktivní prostředí (zejména pro rozvoj malých a středních podniků a přitažlivost regionů) prostřednictvím rozvoje infrastruktury výzkum a technologický vývoj rozvoj informační společnosti investice do cestovního ruchu a kultury, pokud vytvářejí trvale udržitelné pracovní příležitosti ochranu a zlepšování životního prostředí rovnost mužů a žen v oblasti zaměstnanosti mezinárodní, přeshraniční a meziregionální spolupráci Evropský sociální fond (ESF) Spolu se zemědělským orientačním a záručním fondem nejstarší ze strukturálních fondů. Zaměřuje se na boj s nezaměstnaností, rozvoj lidských zdrojů a na podporu integrace na trhu práce pomáhá nezaměstnaným a znevýhodněným skupinám zapojit se do pracovního procesu. ESF působí v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů v rámci všech tří Cílů, iniciativy EQUAL, inovačních akcí, technické pomoci a financuje programy na podporu zaměstnanosti. Financuje také dlouhodobé strategické plány regionálního rozvoje v oblasti lidských zdrojů. Evropský sociální fond podporuje rozvoj trhu práce a rozvoj lidských zdrojů, a to zejména v rámci Národních akčních plánů zaměstnanosti. 8

18 I.4 NÁSTROJE POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI Oblasti podpory (podle nařízení č. 1784/1999, o Evropském sociálním fondu): rozvoj a podpora aktivní politiky zaměstnanosti podpora rovných příležitostí pro všechny v přístupu na trh práce se zvláštním důrazem na ty, kterým hrozí vyloučení ze společnosti podpora a zlepšování školení, vzdělávání a poradenství jako součásti politiky celoživotního vzdělávání podpora kvalifikované, vzdělané a přizpůsobivé pracovní síly, inovací a flexibilní organizace práce, rozvoje podnikání a podmínek umožňujících vytváření pracovních míst, podpora dovedností a rozvoj lidského potenciálu ve výzkumu, vědě a technologii konkrétní opatření ke zlepšení přístupu žen na trh práce a jejich účasti na něm včetně rozvoje jejich pracovní kariéry, přístupu žen k novým pracovním příležitostem a zahájení vlastního podnikání, snížení vertikální a horizontální segregace na základě pohlaví na trhu práce Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF, angl. EAGGF) Je složen ze dvou sekcí orientační a záruční. Podle Smlouvy je součástí strukturálních fondů pouze orientační sekce, která poskytuje podporu modernizaci a zlepšování struktury aktivit v zemědělství a na venkově, některá opatření však financuje také záruční sekce (podrobněji Nařízení ES 1260/1999). EAGGF financuje opatření v rámci regionů spadající pod Cíl 1, Cíl 2 a iniciativu LEADER+ (rozvoj venkova). I.4 NÁSTROJE POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI Obecné oblasti podpory (podle nařízení 1257/1999): zlepšení struktur zemědělských hospodářství a struktur pro zpracování a prodej zemědělských výrobků přestavby a změny zaměření zemědělského výrobního potenciálu, zavádění nových technologií a zlepšování jakosti výrobků podněcování nepotravinářské výroby trvale udržitelný rozvoj lesního hospodářství diverzifikace činností s cílem zavádět doplňkové nebo alternativní činnosti zachování a posílení životaschopných sociálních struktur ve venkovských oblastech rozvoj ekonomických činností a zachování a rozvoj zaměstnanosti s cílem zajistit lepší využití stávajícího vrozeného potenciálu zlepšení pracovních a životních podmínek zachování a posílení systémů hospodaření charakterizovaných nízkými vstupy ochrana posílení vysoké hodnoty přírody a trvale udržitelného zemědělství, které respektuje požadavky ochrany životního prostředí odstraňování nerovností a posílení stejných příležitostí pro muže i ženy, zejména podporováním projektů iniciovaných a realizovaných ženami Opatření k rozvoji venkova oblasti podpory: posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí odborný výcvik (školení) méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickými omezeními zahájení činnosti mladých farmářů předčasný odchod do důchodu zemědělství šetrné k životnímu prostředí lepší zpracování a odbyt zemědělských výrobků lesnictví investice do zemědělských hospodářství 9

19 I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU I. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU Finanční nástroj pro orientaci rybolovu (FNOR, angl. FIFG) Zaměřuje se na podporu rybolovu a modernizaci rybářského průmyslu. Přispívá k dosažení udržitelné rovnováhy mezi zásobami ryb a jejich využíváním. Rovněž se snaží posilovat konkurenceschopnost rybolovného sektoru a oblastí, které jsou na něm závislé. Oblasti podpory: rybolovné aktivity modernizace rybářských lodí rozvoj akvakultury ochrana přímořských oblastí vybavení přístavů zpracování a marketing rybích produktů Iniciativy Společenství Iniciativy Společenství se zaměřují na řešení specifických problémů dotýkajících se celého území EU a doplňují jiné programy nebo usnadňují jejich implementaci. Iniciativy jsou navrhovány a řízeny centrálně Evropskou komisí, jejich konkrétní podoba se vyvíjí. V současném programovacím období jsou s rozpočtem, který představuje zhruba 5 % prostředků na strukturální opatření, realizovány čtyři iniciativy: INTERREG III Napomáhá rozvoji přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce. Základním cílem všech pěti programů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA je pozvednout celkovou socioekonomickou úroveň příhraničních regionů s ohledem na obchodní, hospodářské, turistické a kulturní vztahy mezi sousedícími regiony. V České republice je Iniciativa Společenství realizována prostřednictvím pěti samostatných programů podle jednotlivých hranic, a to s Polskem, Slovenskem, Rakouskem a dvou německých hranic, tj. s Bavorskem a Saskem. URBAN II Podporuje uskutečňování inovačních strategií ve městech a městských čtvrtích. Přispívá např. na renovace budov a vytváření zelených ploch, tvorbu pracovních příležitostí v ochraně životního prostředí a ve veřejných službách, integraci skupin ohrožených sociální exkluzí do vzdělávacího a školicího systému, rozvoj veřejné dopravy přátelské k životnímu prostředí, tvorbu efektivního systému využívání energie a zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie a využívání informačních technologií. Česká republika se v tomto programovacím období této iniciativy přímo neúčastní, ale je zapojena do speciálního programu URBACT, určeného k vytváření sítí mezi městy a územními správními jednotkami. LEADER+ Pomáhá projektům na rozvoj venkova. V systému strukturálních fondů v České republice není otevřena jako samostatný zdroj, ale je součástí Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v rámci podopatření EQUAL Bojuje proti diskriminaci na trhu práce. Na rozdíl od hlavních forem pomoci z Evropského sociálního fondu se soustřeďuje na inovativnost a mezinárodní spolupráci a realizuje se na celém území všech členských států, tj. jak na územích pokrytých Cílem 1, tak i Cílem 3. 10

20 Inovační akce I.5 PRINCIPY Na úrovni Společenství přispívají k přípravě inovačních metod a praktických postupů určených pro zlepšování kvality pomoci ze strukturálních fondů (jedná se především o studie, pilotní projekty a výměny zkušeností). I.5 PRINCIPY Technická pomoc Technická pomoc financuje opatření pro přípravu, monitorování, hodnocení a kontrolu, nezbytná pro provádění pomoci ze strukturálních fondů, jako jsou studie včetně studií obecné povahy, zabývající se činností fondů opatření technické pomoci, výměny zkušeností a informace zaměřené na partnery, konečné příjemce pomoci z fondů a veřejnost instalace, provoz a vzájemné propojení počítačových systémů k řízení, monitorování a hodnocení zlepšování metod hodnocení a výměny informací o praktických postupech v této oblasti Fond soudržnosti Fond soudržnosti je speciálním fondem, který si klade za cíl pomáhat nejméně rozvinutým členským státům, tedy deseti novým, ale také Řecku, Portugalsku, Španělsku (do konce roku 2003 rovněž Irsku). Počátečním kritériem je, aby hrubý národní produkt (HNP) příslušného státu nedosáhl 90 % průměru Unie. Fond soudržnosti vstupuje na celé území státu, ale spolufinancuje nikoli programy, nýbrž velké projekty v oblasti životního prostředí a transevropských dopravních sítí. Tím brání tomu, aby náklady na tyto práce zatěžovaly rozpočet a snahu příslušných zemí splnit podmínky Hospodářské a měnové unie. Fond navíc pomáhá těmto státům podřídit se evropským normám v daných oblastech. Třetina dotací z Fondu soudržnosti byla na období vyhrazena pro nové členské státy. I.5 Principy Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU je postavena na několika základních principech, které se odrážejí v programové a právní úpravě celého procesu poskytování pomoci. Princip partnerství Princip partnerství má dvě úrovně vertikální a horizontální. Vertikálně zahrnuje úzkou spolupráci mezi Evropskou komisí a odpovídajícími orgány na národní, regionální a místní úrovni, určenými každým členským státem pro všechny etapy implementace opatření od přípravy až po realizaci. Na druhé straně se týká horizontální spolupráce mezi partnery na úrovni členského státu nebo regionu. Tím se spolupráce rozšířila i na orgány a osoby, které nejsou přímou součástí implementačních struktur (regiony, města, obce, vzdělávací instituce, soukromé subjekty apod.), aby bylo zajištěno, že se na konkrétním rozdělení prostředků budou podílet i samotní příjemci. Princip programování Tento princip znamená, že se pomoc realizuje na základě víceletých a víceoborových programů, pro které se zpracovávají programové dokumenty. Výsledkem je vzájemně integrovaný programový celek uskutečňovaný v dlouhodobějším horizontu, který se zaměřuje na dosažení stanovených cílů. Pozn.: Systém programování je popsán v subkapitole 1.6. Princip monitorování a vyhodnocování Jedná se o průběžné sledování a vyhodnocování využívání prostředků ze zdrojů EU, a to ve všech fázích procesu (z hlediska věcného i finančního). 11

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty CS Politika soudržnosti 2007 2013 Poznámky a úřední texty Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Fond soudržnosti Evropské sdružení pro územní spolupráci Nástroj předvstupní pomoci

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství,

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství, ESIF KUPINY iky AJ E E MAS Cínovecko o.p.s. Místní partnerství Tisá Petrovice Jílové Libouchec lnice Velké Chvojno Labské s Po Chuderov Ryjice Brandov Chlumec ařovice Ústí nad Labem Hora Svaté Kateřiny

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2014-2020

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol.

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol. ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU MARTIN PĚLUCHA a kol. Tato publikace byla vydána za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více