ZNALECKÝ POSUDEK. č /10. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 024 EX 1530/09-57

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2299-26/10. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 024 EX 1530/09-57"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /10 o obvyklé ceně nemovitostí: část a): jiné stavby typové haly bez č.p./č.e. a pozemku zastavěné plochy a nádvoří parc.č. St. 91, na kterém je hala postavena, katastrální území Horní Hbity, obec Jablonná, okres Příbram část b): jiné stavby kalové jímky bez č.p./č.e., postavené na pozemku jiného vlastníka parc. č. St. 101, katastrální území Horní Hbity, obec Jablonná, okres Příbram Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/ Ostrava Mariánské Hory Účel posudku: zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 024 EX 1530/09-57 O ceně obvyklé podle stavu ke dni posudek vypracovala: Ing. Jiřina Pešková Alešova Plzeň tel.: Posudek obsahuje včetně titulního listu 18 stran textu a 15 stran příloh. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. 1

2 Část a) PŘEDMĚT OCENĚNÍ identifikace nemovitosti Typ nemovitosti: Typová hala s pozemkem Adresa nemovitosti: Jablonná, List vlastnictví č.: 306 Vlastník HARTA a.s., Koněvova 1271/101, Praha 3, Žižkov, č.p./č.e.: - pozn. hala je postavena na níže uvedeném pozemku pozemky: druh zastav. plocha a nádvoří parc.č.: výměra (m 2 ) St. 91 : 4400 m 2 k.ú. Horní Hbity obec (počet obyvatel): Jablonná (333) okres: Příbram kraj: Středočeský PODKLADY společné pro části a) i b) - usnesení Exekutorského úřadu Ostrava, Mgr. Pavly Fučíkové o ustanovení znalcem ze dne , doručené znalkyni dne (viz příloha znaleckého posudku) - fotodokumentace nemovitostí pořízená znalkyní při prohlídce dne (viz příloha znaleckého posudku) - mapa širších vztahů s vyznačenou polohou nemovitostí vůči hlavním sídlům v jejím okolí (viz příloha znaleckého posudku) - kopie katastrální mapy mapový list č. Z8-I-22/8, měřítko 1:2880, ze dne , s pozemkem St. 91 (viz příloha znaleckého posudku) - náhled do katastrální mapy na internetu, ke dni , s pozemkem St. 91 a St. 101 (viz příloha znaleckého posudku) - kopie smlouvy o pronájmu nemovitosti, uzavřená mezi společností Harta a.s. a p. Martinem Kuntem, ze dne , dokument byl poskytnut na vyžádání znalkyně společností Harta a.s. a to dne (viz příloha znaleckého posudku) - vyhláška č. 3/2008, ve znění vyhlášek č. 456/2008 a č. 460/09 Sb., o provedeních některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku - podklady o prodaných a nabízených nemovitostech z archivu znalkyně, veřejných nabídek realitních kanceláří a dalších externích databází obsahujících sekundární data - informace p. Ladislava Trnky, starosty obce Jablonné, o vývoji obce a očekávaných změnách v oblasti - informace p. Říhy, vedoucího provozu dřevovýroby fa Harta a.s. v Jablonné - informace manželů Kuntových, nájemců a dlouhodobých uživatelů nemovitosti oceněné v části a) posudku - informace Finančního úřadu v Příbrami o výši místního koeficientu daně z nemovitosti pro obec Jablonná a zatřídění nemovitosti dle zákona 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, v současném znění - informace o výši pojistného zveřejňované v odborných periodicích Hospodářské noviny, ihned.cz, Ekonom - informace o výši nákladů nutných stavebních úprav od specializovaných stavebních firem - skutečnosti a výměry zjištěné na místě dne

3 POPIS Celkový popis Předmětem ocenění je přízemní, typová, obdélníková hala o zastavěné ploše 1412 m 2, postavená v sedmdesátých letech minulého století. Hala původně sloužila jako budova pro zemědělskou výrobu k odchovu telat. Vzhledem k hospodářským změnám po roce 1989 byla budova v polovině devadesátých let rekonstruována, přestavěna a následně od roku 1997 do roku 2004 sloužila jako celní sklad pro lehké nepotravinové zboží s nutným hygienickým a administrativním zázemím. Tomuto účelu byla budova stavebně přizpůsobena a většina prvků, které podmiňují intenzivní zemědělské využití byla odstraněna nebo nenávratně vyřazena z provozu. Od roku 2004 do roku 2009 nebyl objekt využíván a jeho majitel se ho opakovaně snažil pronajmout jakémukoli zájemci. V současné době je objekt využíván na základě nájemní smlouvy k menšímu chovu koní a ve spojitosti s tím i pro skladování zemědělských produktů a provozní prostory. K tomuto účelu zbudoval nájemce jen dřevěné mobilní příčky tvořící boxy pro koně. Oceňovaná nemovitost je situována v průmyslové zástavbě na jižním okraji obce Jablonná, která se nachází cca 11 km jihovýchodně od Příbrami, v okrese Příbram, ve Středočeském kraji. Vzdálenost od hlavních sídel ČR je cca: Plzeň 74 km (po silnicích č. 20, 19 a 18), Praha - 65 km (po silnici R4), Písek 54 km (po silnici č.4). V obci samotné je jen základní občanská vybavenost. Dostupnost lokality veřejnou dopravou je ztížená omezuje se na několik málo denních autobusových spojů. Výhodou je blízkost rychlostní komunikace R4, která zaručuje velmi dobré podmínky pro dopravní spojení do Prahy. Dostupnost obce i areálu pro nákladní automobily s hmotností nad 7,5 tuny je bezproblémová, hala však nemá rampu pro plynulé odbavení standardních návěsů kamionové dopravy. Oceňovaná nemovitost leží na vlastním rovinatém pozemku obdélníkového tvaru o celkové výměře m 2, který tvoří zářez jihovýchodního svahu. Přístup k pozemku vede přes pozemek jiného vlastníka. Pro příjezd není zřízeno žádné věcné břemeno a přejezd může být po prodeji na základě exekučního příkazu výraznou komplikací. V současné podobě je průjezd tolerován na základě reciprocity všichni vlastníci pozemků v areálu využívají a přejíždějí pozemky druhé strany na základě nepsané dohody. Bez této věci by byl celý areál paralyzován a nikdo by z této situace netěžil výhodu. Ke dni ocenění tak není tento stav pro nemovitost závadou. Po prodeji však bude oceňovaný pozemek se stavbou v nevýhodě, jelikož bude využívat pozemky dvou ostatních vlastníků k přejezdu, avšak sám funkčnost areálu žádným způsobem nepodmiňuje. Tato závada vznikne až po prodeji exekučním příkazem, znalkyně na ni případné kupující upozorňuje. Využití haly je významně omezeno původním konstrukčním návrhem, který počítal s jednoúčelovým způsobem provozu. Celý konstrukční systém tak významně ovlivňuje variabilitu objektu. I přes provedené stavební úpravy na prostory lehkého skladování a administrativy se budova této nevýhody nezbavila a její celková dispozice je velmi limitujícím faktorem. Krom výše zmíněné absence odbavovacího terminálu pro kamionovou dopravu se jedná zejména o nízkou světlou výšku vnitřních prostor, která se u krajů podélných stran pohybuje okolo 1,90 m a výrazně omezuje využití motorizované manipulační techniky uvnitř objektu. Obnovení intenzivní zemědělské výroby je velmi nereálné, protože by si vyžádalo extrémně vysoké náklady na obnovu technického zabezpečení. Při své praxi se znalkyně setkala s opětovným využitím podobných budov jen u okrajů velkých měst. Zejména pak sloužily jako sportovně rekreační objekty (střelnice, kuželny, painball, motokáry) nebo jako lehké prodejní sklady (hutní materiál, stavebniny, atd.). Vzhledem k odlehlé poloze je však podobné užití nepravděpodobné. Zájem obyvatel v okolí by s největší pravděpodobností nestačil k rentabilitě takovýchto provozů. Z tohoto důvodu a také vzhledem k extrémně dlouhé době, po kterou nebyl o objekt zájem, znalkyně považuje současný způsob využití za přiměřený a nikterak nevybočující z běžných zvyklostí. Znalkyni též nejsou známy jakékoli další okolnosti, které by v uvažovaném relevantním období měly na tento stav jakýkoli vliv. Dle informací starosty obce je očekávána jen výstavba kanalizace, která závisí na úspěchu obce při získávání dotačních titulů. Zájem komerčních investorů v obci byl jen o volné pozemky, které by umožňovaly zbudování fotovoltaické elektrárny nebo haly na výrobu pelet z dřevní štěpky. K takovémuto účelu by mohla stavba s pozemkem po přiměřených úpravách bez problému sloužit. Hala je napojena na elektrorozvodnou a telekomunikační síť, kanalizační svod je ukončen žumpou, voda je odebírána ze studny v areálu, kterou provozuje současný vlastník nemovitosti na jiném pozemku, který není součástí ocenění. Plyn ani veřejná kanalizace není v místě k dispozici. 3

4 Technický popis haly Oceňovaná budova je přízemní typová hala obdélníkového tvaru zastřešená sedlovou mírně sklonitou střechou z ocelových plných vazníků s opěrnými prvky v interiéru (ocelové sloupy a příčky). Střešní skelet je doplněn o svislé nosné konstrukce a příčky zděné z plných cihel. Stavba svojí dispozicí až na některé detaily odpovídá svému původnímu účelu užití odchovu telat. Hlavní prostor je rozdělen na střední koridor umožňující vjezd těžké techniky (průměrná světlá výška cca 3,20 m ) a dva vedlejší prostory po obou stranách, které byly určeny k chovu dobytka (světlá výška od 1,90 m do 3,20 m). Součástí prostor haly jsou i dva menší zamykatelné sklady. Na sklady navazuje administrativní a provozní část budovy s kancelářemi a prostory pro zaměstnance. Výměry prostor jsou uvedeny v následujícím výpisu. Dispoziční řešení haly: (prostory) hlavní skladový prostor - hala 1152,26 m 2 vedlejší skladový prostor 1 25,15 m 2 vedlejší skladový prostor 2 23,94 m 2 hygienické prostory (WC, umývárna, sprchy) 16,48 m 2 denní místnost zaměstnanců 33,99 m 2 kancelář 1 11,00 m 2 kancelář 2 17,72 m 2 WC kanceláří, technická a úklidová místnost 4,83 m 2 chodby 12,73 m 2 Celkem 1298,10 m 2 Pozn: Stáří budovy: zastavěná plocha budovy a její celková kubatura (tj. výpočty těchto hodnot) jsou uvedeny v části nákladového přístupu ocenění. Rekonstrukce, úpravy (rok) Technický stav (závady): Inženýrské sítě/napojení: 38 let, budova pochází z roku 1972 (dle svědectví zástupce majitele, použité konstrukční provedení tomuto odpovídá) konstrukce dlouhodobé životnosti jsou zcela původní, veškeré konstrukce krátkodobé životnosti a celé technologického zabezpečení budovy byly vyměněny nebo obnoveny (1996) dlouhodobé konstrukce jsou v přiměřeném stavu odpovídajícímu stáří vyjma svislých nosných konstrukcí, které jsou částečně porušené zemní vlhkostí, ostřikem dešť ové vody a prasklinami, tyto v současné podobě neohrožují statiku stavby, stav krovu nebylo možno zjistit v rámci běžné prohlídky, předpokládá se zhoršený stav a koroze vazníků (v návaznosti na zhoršený stav střešního pláště), konstrukce krátkodobé životnosti jsou v přiměřeném stavu vyjma dožívajícího střešního pláště a dožívající fasády, která je poškozena vzlínáním zemní vlhkosti a ostřikem dešť ové vody, stav střešního pláště nebylo možné detailně ověřit, jelikož v době určené pro podání posudku bylo na jeho povrchu cca 40 cm sněhu, odhad jeho stavu vychází z dostupných indicií uvnitř stavby a svědectví nájemníka i pronajímatele, vnitřní vodovod ve stavbě byl poškozen při zamrznutí v nedávné době, tato oprava jde na vrub nájemce, její rozsah je však do doby rozmrznutí těžké kvantifikovat elektrorozvodná síť, telefonní síť Konstrukční řešení - popis je uveden v části s oceněním věcné hodnoty - vodovodní přípojka ze studny - kanalizační přípojka, žumpa - ohradníky z netesané kulatiny kolem budovy Příslušenství budovy 4

5 Ostatní informace o nemovitosti Rizika - nemovitost není v záplavovém území Právní vady - mimo zápisů na přiložených listech vlastnictví nebyly ke dni ocenění zjištěny žádné další vady Poznámka - 5

6 OCENĚNÍ Trh s nemovitostmi jako je oceňovaná není ustáleným prostředím, které by poskytovalo jednoznačný a opakovaný obraz vedoucí k nezpochybnitelné obvyklé ceně dle definice zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku. S ohledem na tuto definici a svým způsobem výjimečný stav dané nemovitosti je velmi obtížné stanovit hodnotu na základě prodejů stejného nebo podobného majetku. V konečném stavu tento požadavek vede na neřešitelný problém stanovení obvyklé hodnoty naprosto neobvyklého - jedinečného produktu, který je k dostání jen jednou - navíc použitý a jeho substituty, je-li vůbec možno je takto nazývat, jsou ve své podstatě nepodobné. V této situaci znalkyně odhadla cenu obvyklou na základě užití přiměřených prostředků pro odhad tržních hodnot nemovitostí. Postupuje tak v souladu s doporučeními danými Mezinárodními oceňovacími standardy (vydávány Výborem pro mezinárodní oceňovací standardy IVCS) a Evropskými oceňovacími standardy (vydávány Evropským sdružením asociací odhadců TEGoVA), ze kterých čerpají při svém vzniku i naše zákony o oceňování a s nimi související prováděcí vyhlášky. Pro komplexní posouzení jsou užity tři základní přístupy: 1. Stanovení věcné hodnoty (nákladový přístup) 2. Stanovení výnosové hodnoty (přístup s oceněním peněžních toků plynoucích z nemovitosti) 3. Stanovení porovnávací hodnoty (přístup vycházející z porovnání podobných produktů - staveb, který je obecně nejblíže definici dle platné legislativy) Znalkyně si dále dovoluje upozornit, že stanovená obvyklá hodnota je pouze odborným odhadem provedeným s největší možnou péčí, nikoli přesně vypočtená nebo jinak stanovená hodnota a výsledná prodejní cena se může od stanovené obvyklé ceny lišit. Toto pásmo se pro ustálený trh běžně pohybuje okolo 5 %, u méně ustálených a pasivních trhů (s menší prodejní aktivitou) se může jednat o pásmo širší. STANOVENÍ VĚCNÉ HONOTY Stanovení věcné hodnoty vychází z reprodukčních nákladů stavy a nákladů na pořízení obdobného pozemku ve stejných kvalitativních i kvantitativních mezích. Vzhledem k obecné ekonomické teorii cenové tvorby se jedná o hodnotu tvořenou nabídkou a měla by zejména reflektovat požadavky nabízejícího ve spojitosti s tím, kolik do stavby musel při jejím pořízení vložit. Tato hodnota je zejména s ohledem na morální zastaralost stavby (dnešním ekonomickým procesům nevyhovující funkce) velmi nadsazená a její indikace tvoří horní možnou mez. Pro určení reprodukční hodnoty je užito údajů a postupů užívaných na základě současně platných prováděcích předpisů (tj. dle části druhé, hlavy I., 3 (Budova a hala) vyhlášky č. 3/2008, ve znění vyhlášek č. 456/2008 a č. 460/09 Sb., o provedeních některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku). Tato metodika v podstatě kopíruje nákladový přístup ke stavbám (vyjma koeficientu K p - tento není započítán) a vychází ze sekundárních dat Českého statistického úřadu, který je připravuje ve spolupráci s institucemi jako Ministerstvo financí ČR a další. Užita je nejblíže porovnatelná položka hala pro skladování a lehký průmysl. Pro ocenění haly jako zemědělské není důvodu, jelikož veškeré technologické zabezpečení pro chov hospodářských zvířat bylo odstraněno. Vzhledem k provedené rekonstrukci je užita analytická metoda opotřebení po jednotlivých konstrukcích. Pro určení hodnoty pozemku je užito přístupu porovnání. Příslušenství budovy tvoří v celkové hodnotě jen zanedbatelnou část a je proto zanedbáno. Většina hodnoty těchto předmětů je navíc pod zemským povrchem a v době určené pro podání posudku byla neměřitelná. Vzhledem k celkové váze nákladového přístupu je navíc vliv tohoto zjednodušení téměř nulový. Věcná hodnota stavby Hala pro skladování a lehký průmysl Zatřídění pro potřeby ocenění: Hala: E. budovy pro průmysl a skladování (bez jeřábových drah) Svislá nosná konstrukce: zděná Kód CZ - CC:

7 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP - přízemí: (76,04+0,5+7,3)*16,83 = 1 411,03 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška Součin 1.NP - přízemí: 1 411,03 m 2 4,00 m 5 644,12 m 3 Součet 1 411,03 m ,12 m 3 Průměrná výška podlaží: PVP = 5 644,12 / 1 411,03 = 4,00 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 1 411,03 / 1 = 1 411,03 m 2 Obestavěný prostor: 1.NP - přízemí vč. soklu: ((76,04+0,5+7,3)*16,83)*(0,3+2,42+1,58/2) = 4 952,71 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 4 952,71 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu Část [%] 1. Základy včetně zemních prací: betonové pasy a patky izolované S 100,00 2. Svislé nosné konstrukce: obvodové nosné zděné z plných pálených cihel S 100,00 tl. 30 cm, vnitřní nosné ocelové pilíře 3. Stropy: podhled pod střešními vazníky s tepelnou izolací P 100,00 4. Krov, střecha: sedlový krov z plných ocelových vazníků S 100,00 5. Krytiny střech: osinkocementové vlnité desky P 100,00 6. Klempířské konstrukce: úplné z pozinkovaného plechu N 100,00 7. Úprava vnitřních povrchů: štukové omítky na zdivu, nátěry ocel. konstrukcí S 100,00 a požární nástřik opláštění krovu 8. Úprava vnějších povrchů: štukové omítky S 100,00 9. Vnitřní obklady keramické: X 100, Schody: nejsou C 100, Dveře: hladké plné dveře S 100, Vrata: 2 ks ocelových vrat 4*4 m, 4 ks ocelových vrat S 100,00 2*2 m 13. Okna: dřevěná okna, izolační dvojsklo N 100, Povrchy podlah: cementový potěr S 100, Vytápění: jen v prostoru kanceláří a soc. zařízení, hala P 100,00 nevytápěná 16. Elektroinstalace: světelná třífázová S 100, Bleskosvod: bleskosvod S 100, Vnitřní vodovod: plastové trubky, studená a soc. zařízení i teplá N 100,00 voda 19. Vnitřní kanalizace: plastové potrubí S 100, Vnitřní plynovod: X 100, Ohřev vody: bojler S 100, Vybavení kuchyní: X 100, Vnitřní hygienická vybavení: WC, umyvadla, sprchové kouty S 100, Výtahy (u více podlažních hal): X 100, Ostatní: mříže P 100,00 7

8 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy včetně zemních prací: S 9,40 100,00 1,00 9,40 2. Svislé nosné konstrukce: S 20,30 100,00 1,00 20,30 3. Stropy: P 8,20 100,00 0,46 3,77 4. Krov, střecha: S 10,20 100,00 1,00 10,20 5. Krytiny střech: P 2,90 100,00 0,46 1,33 6. Klempířské konstrukce: N 0,70 100,00 1,54 1,08 7. Úprava vnitřních povrchů: S 6,90 100,00 1,00 6,90 8. Úprava vnějších povrchů: S 3,90 100,00 1,00 3, Schody: C 0,80 100,00 0,00 0, Dveře: S 3,20 100,00 1,00 3, Vrata: S 2,30 100,00 1,00 2, Okna: N 5,20 100,00 1,54 8, Povrchy podlah: S 4,80 100,00 1,00 4, Vytápění: P 1,30 100,00 0,46 0, Elektroinstalace: S 8,30 100,00 1,00 8, Bleskosvod: S 0,40 100,00 1,00 0, Vnitřní vodovod: N 0,90 100,00 1,54 1, Vnitřní kanalizace: S 0,80 100,00 1,00 0, Ohřev vody: S 0,40 100,00 1,00 0, Vnitřní hygienická vybavení: S 2,20 100,00 1,00 2, Ostatní: P 6,90 100,00 0,46 3,17 Součet upravených objemových podílů: 92,45 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9245 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP [%] Část [%] K UP [%] PP [%] Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy: S 9,40 100,0 1,00 9,40 10, ,00 3, Svislé nosné konstrukce: S 20,30 100,0 1,00 20,30 21, ,50 10, Stropy: P 8,20 100,0 0,46 3,77 4, ,00 3, Krov, střecha: S 10,20 100,0 1,00 10,20 11, ,29 5, Krytiny střech: P 2,90 100,0 0,46 1,33 1, ,00 1, Klempířské konstrukce: N 0,70 100,0 1,54 1,08 1, ,67 0, Úprava vnitřních povrchů: S 6,90 100,0 1,00 6,90 7, ,67 3, Úprava vnějších povrchů: S 3,90 100,0 1,00 3,90 4,22 70,00 2, Vnitřní obklady keramické: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Schody: C 0,80 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dveře: S 3,20 100,0 1,00 3,20 3, ,67 1, Vrata: S 2,30 100,0 1,00 2,30 2, ,00 1, Okna: N 5,20 100,0 1,54 8,01 8, ,00 2, Povrchy podlah: S 4,80 100,0 1,00 4,80 5, ,67 2, Vytápění: P 1,30 100,0 0,46 0,60 0, ,00 0, Elektroinstalace: S 8,30 100,0 1,00 8,30 8, ,00 3, Bleskosvod: S 0,40 100,0 1,00 0,40 0, ,00 0, Vnitřní vodovod: N 0,90 100,0 1,54 1,39 1, ,00 1, Vnitřní kanalizace: S 0,80 100,0 1,00 0,80 0, ,67 0, Vnitřní plynovod: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ohřev vody: S 0,40 100,0 1,00 0,40 0, ,00 0, Vybavení kuchyní: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vnitřní hyg. vybavení: S 2,20 100,0 1,00 2,20 2, ,67 1, Výtahy: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní: P 6,90 100,0 0,46 3,17 3, ,67 1,6008 Součet upravených objemových podílů: 92,45 100,00 Opotřebení: 49,1844 8

9 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 3): = 1 620,- Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 4): * 1,0750 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP) : * 0,9247 Koeficient K 3 = 0,30+(2,80/PVP) : * 1,0000 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9245 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1510 Základní cena upravená = 2 722,02 Kč/m 3 Plná cena: 4 952,71 m 3 * 2722,02 Kč/m 3 = ,21 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 49,1844 % Úprava ceny za opotřebení ,69 Kč Hala pro skladování a lehký průmysl = ,52 Kč Porovnávací hodnota pozemku Porovnáním nabídkových cen na trhu nemovitostí bylo zjištěno, že obvyklá hladina cen pozemků určených k podobnému využití, jako má oceňovaná nemovitost, se v lokalitě pohybuje okolo 250,- Kč/m 2. Výměra pozemku: 4400 m 2 Celková hodnota pozemku: ,- Kč Věcná hodnota pozemku: Věcná hodnota stavby: Kč Kč (zaokrouhleno) Výsledná věcná hodnota nemovitosti: Kč 9

10 STANOVENÍ VÝNOSOVÉ HONOTY Výnosová hodnota je stanovena na základě součtu diskontovaných předpokládaných provozních výnosů, které poplynou z pronájmu celé nemovitosti (stavby i pozemku) dle stávající nájemní smlouvy, a diskontované zbytkové hodnoty nemovitosti po jejím vypršení. Vzhledem k obecné ekonomické teorii cenové tvorby se jedná o hodnotu tvořenou poptávkou. Ta by zejména měla reflektovat požadavky kupujícího ve spojitosti s tím, kolik mu stavba vydělá na vybraném nájemném nebo ušetří na nájmu, který by sám platil jinde. Tato hodnota je většinou dolní mezí hledané obvyklé ceny a na oceňované nemovitosti nepokrytě prezentuje její morální zastaralost, nízkou variabilitu využití a další faktory, pro které není obvykle o podobné nemovitosti zájem. Výše nájemného: Výše hrubého potenciálního nájemného je vypočtena na základě smlouvy o pronájmu oceňované nemovitosti, v níž je nájemné stanoveno dohodou jako 500 Kč/ustájeného koně/měsíc, a dalších 50 Kč/ustájeného koně/měsíc za vodu (vodu má pronajímatel ze studny téměř zdarma). V součtu plyne z každého ustájeného koně cca 550 Kč/měsíc bez DPH. Pronajímatel i nájemce shodně indikovali počet ustájených koní v minulém období jako postupně vzrůstající od 6 do 12 ks. Vzhledem k okolnostem znalkyně tento počet i trend považuje za ustálený a zohledňuje ho ve výpočtu. Smluvní nájem je považován za přiměřený s ohledem na dlouhodobou snahu vlastníka o pronajmutí objektu (5 let), která značně přesahuje standardní období nutná k takovémuto účelu. Znalkyně nezjistila jakoukoli nestandardní vazbu mezi pronajímatelem a nájemcem (např. příbuzenský vztah), která by výši dosažitelného potenciálního nájemného zkreslovala. Riziko výpadku nájemného: Nemovitost je pronajata jen jednomu uživateli, který ji bezezbytku využívá. Znalkyně během prohlídky absolvovala pohovor s manželi Kuntovými (nájemci), který vedla mimo jiné za účelem zjištění jejich podnikatelských plánů a perspektivy pro využití naplnění závazků, které vyplývají ze smlouvy o pronájmu. Manželé Kuntovi bez vědomí účelu prováděného ocenění spontánně znalkyni dotazovali na její názor ve věci výhodnosti koupě oceňované nemovitosti vůči postavení jiné vlastní na již zakoupeném pozemku. Z toho vyplývá, že s nemovitostí mají dlouhodobé plány a jejich výhled je i vzhledem k faktu, že bez problémů prosperují v době ekonomické deprese, stabilní. Riziko výpadku nájemného je započteno do celkové výše diskontní míry popsané níže. Jeho podchycení v absolutních číslech není možné. Variabilní náklady spojené s provozem: Energie, hmoty, služby a běžné opravy a údržbu si dle čl. VI. smlouvy nájemce hradí sám. Pronajímateli zbývá hradit náklady spojené s pojištěním, daní z nemovitosti, opravami a údržbou konstrukcí dlouhodobé životnosti a též údržbou vnějšího pláště budovy (střecha, fasáda). Fixní náklady spojené s provozem: Výše pojistného je stanovena dle odborného odhadu znalkyně jako 0,002% ze stávající věcné hodnoty stavby, která je stanovena výše. Takto stanovená míra je v souladu s běžně požadovanou výší na území v ČR a kryje možná rizika v běžné míře. Výše je stanovena výpočtem: P poj 0,002* Kč Kč. = Daň z nemovitosti vychází ze zákona 338/92 Sb., o dani z nemovitosti. Její výše vychází ze zastavěné plochy budovy 1412 m 2 (vypočtena v oddíle nákladové hodnoty) a výměry zbylého nezastavěného pozemku 2988 m 2. Výše základní sazby daně u budov zemědělské prvovýroby je 2 Kč/m 2 zastavěné plochy a 0,20 Kč/m 2 volného pozemku. Dle informace příslušného finančního úřadu je výše místního koeficientu pro rok 2010 stanovena na 1,00. Znalkyně předpokládá zachování těchto poměrů v souvislosti s všeobecnou politikou podpory zemědělství. Celková výše daně pak vychází z výpočtu z následujícího výpočtu: Náklady na obnovu a investice: P daň = 1412 * 2* * 0,20*1 = 3422 Kč Dále je zvlášť zohledněna výše nutných předpokládaných nákladů pronajímatele, které plynou z technického stavu (oddíl technický stav a závady) a které znalkyně konzultovala se specializovanými firmy z relevantních oborů. Výše jednotlivých nákladů je předpokládaná takto: a) Pořízení studny včetně technologického vybavení (jedná se o náhradu současného zdroje cizího vlastníka) ,- Kč v 1. roce ode dne ocenění 10

11 b) Střešní plášť obměna dožitých částí - cca 50% krytiny - cca 670 m 2 á 400 Kč/m 2 (jedná se o náhradu za ekvivalentní vlnité desky formátu 2 * 1 m, lať ování, práci a podob.) ,- Kč ve 2. roce ode dne ocenění c) Dožívající fasáda oprava dožívajících částí cca 100 m 2 á 250 Kč/m 2 Dluhová služba: (standardní vnější omítka) ,- Kč v 5. roce ode dne ocenění Pořízení nemovitosti není financováno úvěrem, z tohoto důvodu není uvažována položka pro dluhovou službu věřiteli. Reverzní hodnota nemovitosti: Zbytková cena nemovitosti po vypršení stávající nájemní smlouvy je uvažována jako desetinásobek posledního dosaženého nájemného. Tato suma je snížena o 5% bodů (náklady prodeje provize realitní kanceláře) a diskontována na současnou hodnotu. Výše diskontní míry Výše je stanovena s ohledem na skutečnost, že podobnou nemovitost si pořídí běžný živnostník nebo osoba, která ho bude užívat ve stavu, ve kterém se nacházel ke dni ocenění. Pro takovouto osobu je maximální možná míra bezpečného zúročení prostředků pevně ohraničena nabídkou spořících produktů bank (v potaz jsou brány banky operující v ČR na základě licence ČNB nebo jiného členského státu EU). Průzkumem znalkyně bylo zjištěno, že tato míra se dlouhodobě pohybuje okolo 2,50 % p.a. K této základní položce je přidána pro prvních 5 let trvání nájmu od doby ocenění míra rizika ve výši 5 % bodů a pro následujících 9 let míra rizika ve výši 7% bodů. Pro reverzní hodnotu nemovitosti pak též 7% bodů. Toto riziko je spojeno s možností výpadku nájemného (snížení počtu ustájených koní nebo odstoupení nájemce od smlouvy), riziky stavebně technickými (nepředpokládané vady stavby) a dalšími typy rizik (např. krytí nákladů spojených se spoluúčastí při výplatě pojistného). Výše diskontní míry je stanovena pro jednotlivá období a účel takto: i = i i i i 5 14 r = 2,50 + 5,00 = 7,50 % = 2,50 + 7,00 = 9,50 % = i základní míra 14 + i = 9,50 % riziková přřirážkk (1 5 rok ) (6 14 rok ) ( reverzní míra) Nemovitost celkově není středem zájmu profesionálních developerských společností a nelze tak uvažovat na diskontní hodnotu nebo výnosnost, kterou by požadovali u svých běžných komerčních projektů v jiných oblastech. Základní převodní mechanismus pro užité diskontování je součet diskontovaných jednotlivých výnosů plynoucích z nemovitosti, který je matematicky vyjádřen takto: VH kde U V 5,14, r n = rok R = V = 1,00 + i 14 V *10 1 * U 5,14, r 1 + R * U U = odurocitel dle hodnoceného období n = n n n ; = čistý provozní výnos z jednotlivých období Výpočet na základě matematického modelu zohledňující všechna výše uvedená fakta je aplikován v následující tabulce. n 11

12 Výpočet výnosové hodnoty nemovitosti Výnos z koně 550 Kč/měsíc Rok Součet Předpokládaný počet koní Potenciální hrubý výnos Riziko výpadku nájemného x x x x x x x x x x x x x x Efektivní hrubý výnos Daň (P daň) Pojištění (P poj) Fixní náklady celkem Variabilní náklady - hradí nájemce x x x x x x x x x x x x x x Obnovovací a investiční náklady Čistý provozní výnos (V) pro období Odúročitel (1/U^n) pro období 5 a 14 0, , , , , , , , , , , , , , Současná hodnota výnosu , , , , , , , , , , , , , , Kč Poslední nájemné * 10 * 0,95 (R) Odúročitel (1/U^n) pro reverzní hodnotu 0, Reverzní hodnota nemovitosti Kč Výnosová hodnota nemovitosti Kč Výsledná výnosová hodnota nemovitosti (VH) (zaokrouhleno) Kč Grafické znázornění průběhu výnosů Kč Rok 12

13 STANOVENÍ POROVNÁVACÍ HONOTY Stanovení porovnávací hodnoty vychází z porovnání oceňované nemovitosti s přiměřeným vzorkem podobných nemovitostí, které tvoří její substituty. Pro vyhodnocení vzorku bylo zvoleno přímé kvalitativní porovnání. Znalkyně provedla šetření v rozsahu své systematicky budované databáze, účelové hledání v inzerci a též oslovila zástupce společnosti REAiA consulting s.r.o. poskytující profesní data o prodaných nemovitostech v databázi IS MOISES. Ve vlastní databázi znalkyně není za celou její profesní kariéru zaznamenána jediná podobná nemovitost v dané lokalitě, v inzerci pro okres Beroun, Příbram a Benešov byly nalezeny 3 záznamy, IS MOISES nemá pro danou oblast relevantní data. V rámci obecné ekonomické teorie cenové tvorby se v případě porovnání jedná o hodnotu tvořenou konkurencí na trhu a měla by být rovnovážnou hodnotou mezi nabídkou a poptávkou. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná jen o porovnání na základě nabídek, je tato rovnováha částečně narušena a posunuje výsledek k vyšším úrovním. Pro zvýšení spolehlivosti a výpovědní hodnoty nabídek si znalkyně vyžádala konzultace s nabízejícími realitními makléři, kteří doplnili informace nad rámec inzerce. Vzorky k porovnání 1. Přízemní zemědělská hala Obec Kladruby u Vlašimi, okres Benešov popis: Jedná se o typovou, obdélníkovou halu postavenou přibližně v 70. letech minulého století, konstrukčně je pojata jako ocelový vazníkový skelet, který je doplněn zděnými svislými konstrukcemi. Dispozice je trojlodní s hlavním koridorem pro průjezd mechanizace. Hala je přízemní, maximální světlá výška je 3,35 m. Součástí nemovitosti je i technologické zařízení pro chov drůbeže, plynové zásobníky a další příslušenství podmiňující provoz. Hala stojí na cizím pozemku, avšak jeho majitel je svolný k jeho prodeji. parametry: pozemek: možno dokoupit za 600 Kč/m 2 (prvotní vyjednávací pozice vlastníka) zastavěná plocha haly: m 2 napojení na hmotové a energ. systémy: technický stav: hodnocení: voda ze společné studny (součástí koupě pozemku), vlastní ČOV, elektrorozvodná síť, plynové nadzemní zásobníky dobrý, provozuschopný Jedná se typově o téměř identickou nemovitost, která však neprošla žádnou rekonstrukcí a její technický stav je mírně horší. Lokalita je porovnatelná, stejně tak napojení na inženýrské sítě a další zázemí. Cenu navyšuje vysoká prvotní vyjednávací pozice majitele pozemku, která je podle mínění znalkyně i zprostředkujícího makléře velmi nadsazená a pravděpodobně dozná korekcí, uvažováno je 2250 m 2 za maximálně 400 Kč/m 2. Tj * 400 = Kč. Celkově se jedná o nabídkovou cenu, která může být podrobena při konečném jednání snižující korekci. Bezproblémový přístup k nemovitosti. Nejblíže porovnatelná nemovitost tvoří střed intervalu pro porovnání. cena k porovnání: stavba: pozemek: nemovitost: zdroj: Kč Kč Kč 13

14 2. Přízemní zemědělská budova Obec Heřmaničky část Velké Heřmanice, okres Benešov popis: Jedná se o přízemní, zemědělskou, obdélníkovou budovu s podkrovím, které je možno využít jako sklad. Konstrukčně je pojata jako podélný stěnový systém, zastřešena je sedlovou střechou s krovem ze železobetonových vazníků. Dispozice přízemí je trojlodní s hlavním koridorem pro průjezd mechanizace. Budova stojí na vlastním pozemku. parametry: pozemek: 4342 m 2 zastavěná plocha haly: m 2 napojení na hmotové a energ. systémy: vlastní zdroj vody, septik, elektrorozvodná síť, není možnost napojení plynu technický stav: hodnocení: dobrý, provozuschopný Jedná se účelem o identickou nemovitost s podobným spektrem využití, která však neprošla žádnou rekonstrukcí a její technický stav je mírně horší. Jedná se o nabídkovou cenu, která může být podrobena při konečném jednání snižující korekci. Bezproblémový přístup k nemovitosti. Nabídková cena tvoří horní mez pro interval porovnání. cena k porovnání: nemovitost: zdroj: Kč 3. bývalý kravín s halou (přípravna) Obec Votice, okres Benešov popis: Jedná se o přízemní, zemědělskou, obdélníkovou budovu bývalého kravína a halu která plnila funkci přípravny a skladu krmiv. Budovy jsou zděné, pravděpodobně vyššího stáří (cca 70 let), se sedlový střechami a klasickými tesařskými krovy. Dispozice přízemí je trojlodní s hlavním koridorem, který neumožňuje průjezd mechanizace. Budova stojí na vlastním pozemku. Přístup k budově bezproblémový - ošetřen věcným břemenem. parametry: pozemek: 980 m 2 zastavěná plocha haly: 980 m 2 napojení na hmotové a energ. systémy: technický stav: hodnocení: zdroj vody, elektrorozvodná síť, jímka, není možnost napojení plynu zhoršený, provozuschopný po úpravách Jedná se účelem identickou nemovitost, která však neprošla žádnou rekonstrukcí, její konstrukční i dispoziční pojetí je horší a technický stav též. Jedná se o nabídkovou cenu, která může být podrobena při konečném jednání snižující korekci. Bezproblémový přístup k nemovitosti. Nabídková cena tvoří dolní mez pro interval porovnání. cena k porovnání: nemovitost: zdroj: Kč Výsledná porovnávací hodnota nemovitosti: Kč 14

15 ZÁVĚREČNÁ ANALÝZA Trh s bývalými zemědělskými budovami je neustálený a pasivní trh a nabídkové, poptávkové i konečné ceny jsou velmi různorodé. Je tedy velice obtížné podchytit a paušalizovat jednotlivé detaily, které motivují kupce k pořízení podobných nemovitostí. Pozitivem je zejména blízkost velkého sídla, které umožňuje změnu využití tak, jak byla nastíněna v celkovém popisu. Pro zpřehlednění rekapitulují výsledné hodnoty zjištěné na základě jednotlivých přístupů: 1. Nákladový přístup 1.1. Věcná hodnota pozemku Kč 1.2. Věcná hodnota stavby Kč Věcná hodnota Celkem ,- Kč 2. Výnosový přístup Celkem ,- Kč 3. Porovnávací přístup Celkem ,- Kč Z výsledných hodnot je zřejmé, že věcná a výnosová hodnota tvoří horní a dolní mez intervalu, v němž se hledaná obvyklá cena nachází. Zdůvodnění tohoto faktu je u jednotlivých přístupů. Porovnávací hodnota, která by měla být středem intervalu, je však tvořena z nabídkových cen k jednání a je zajisté mírně nadsazena pro možnost pozdějšího ústupku slevy. Z dalšího lze uvažovat zejména dílčí výsledek věcné hodnoty pozemku. Pozemky nelze replikovat, spotřebovávat, ani opotřebit. Pozemků je konečný počet a poptávka po nich je stabilní po dlouhé časové úseky. Z tohoto důvodu by obvyklá cena neměla klesnout pod hodnotu pozemku samého. Kontribuce dílčích hodnot k výsledné obvyklé ceně: 1. Nákladový přístup 10 % 2. Výnosový přístup 65 % 3. Porovnávací přístup 25 % Výsledná hodnota vychází z váženého průměru podle výsledků dílčích hodnot jednotlivých přístupů a jejich významu váhy. Vzhledem k tomu, že se jedná o ryze komerční nemovitost, je upřednostněn přístup na základě výnosů, na kterých většina komerčních investorů (podnikatelů, živnostníků) svoje rozhodnutí staví. Obvyklá hodnota = 7,95*0,1 + 0,7*0,65 + 1,5*0,25 = 1,63 mil. Kč Obvyklá cena nemovitosti: Část a) Kč slovy jedenmiliónšestsettřicettisíc korun českých 15

16 OBVYKLÁ CENA NÁJEMNÍHO PRÁVA Znalkyně oceňuje nájemní právo, které vyplývá ze smlouvy o pronájmu, uzavřené mezi společností Harta a.s. a p. Martinem Kuntem, ze dne (kopie viz příloha znaleckého posudku). V rozsahu oboru znalkyně je nájemní právo oceněno jako náklady k pořízení obdobného práva kalkulované z nákladů na obnovení porovnatelného práva v místě a čase, a to po zániku původně sjednaného nájemního práva. Stanovit hodnotu práva porovnáním s jinými nájemními právy není možné převody a přenechání nájmů porovnatelných budov nejsou běžné a informace o nich nejsou veřejně dostupné. Náklady na obnovení práva jsou následující: a) transakční náklady: Tvoří zejména provize realitní kanceláři za zprostředkování nového nájmu. Ta je u podobných nemovitostí stanovena obvykle paušálně v rozmezí až Kč (běžná provize za zprostředkování celků nízké nebo velmi nízké hodnoty nebo jen cena asistence - právních služeb sepsání smlouvy). Obvyklá cena transakčních nákladů = Kč b) refundace investic nájemce do nemovitosti a stavebních úprav, které byly od počátku trvání nájemní smlouvy nutné k specializovanému provozu nájemce: Montáž dřevěných mobilních příček = Kč pozn.: rozsah těchto prací neustále vzrůstá a při pozdějším datu dražby může již být tento odhad zastaralý, neplatný a v této položce ho bude nutno upravit c) náhrada za zvýšení ceny nového nájmu: Znalkyně má požadované nájemné za běžné a nepředpokládá zvýšení nájmu, pokud bude uzavřen na jinou porovnatelnou nemovitost. V daném případě nebylo navýšení zjištěno. = 0 Kč d) škody způsobené nájemcem při užívání nemovitosti Jak již vyplývá z popisu technického stavu, nájemce svojí nedbalostí nevytápěním prostor způsobil poruchu vnitřního vodovodu, rozsah této závady je do doby rozmrznutí vody v potrubí velmi těžké kvantifikovat a částka je velmi hrubým odhadem, který nabývá pevných kontur až ve chvíli, kdy je potrubí odhaleno a vyměněno. Obvyklá cena škody = Kč pozn.: rozsah těchto škod může kolísat a při pozdějším datu dražby může již být tento odhad zastaralý, neplatný a v této položce ho bude nutno upravit Obvyklá cena nájemního práva celkem = Kč Znalkyně si dovoluje upozornit, že podobně výjimečná nemovitost může být statkem, který je v daném místě a čase konečný svým rozsahem. Ztráty a ekonomická škoda způsobená nájemci na základě zániku nájemních práv v kombinaci s nedostupností dalších prostor v místě, ztracenou možností provozovat výdělečnou činnost a vytvářet zisk z této činnosti plynoucí není součástí znalkyní stanovené hodnoty nájemního práva. Tato problematika není oborem znalkyně a k ocenění těchto věcí je třeba znalce s jiným druhem oprávnění (případně interdisciplinární ocenění). PRÁVA UVEDENÁ NA LITSU VLASTNICTVÍ Druh a cenová výše zástavních práv zákonných a smluvních je uveden na listu vlastnictví v oddíle C (viz příloha znaleckého posudku) 16

17 Část b) PŘEDMĚT OCENĚNÍ identifikace nemovitosti Typ nemovitosti: Kalová jímka na pozemku jiného vlastníka Adresa nemovitosti: Jablonná, List vlastnictví č.: 306 Vlastník HARTA a.s., Koněvova 1271/101, Praha 3, Žižkov, č.p./č.e.: - pozn. jímka je postavena na pozemku jiného vlastníka parc.č. St. 101 m 2 ; LV 281 k.ú. Horní Hbity obec (počet obyvatel): Jablonná (333) okres: Příbram kraj: Středočeský - dtto část a) posudku PODKLADY společné pro části a) i b) POPIS Celkový popis analýza Předmětem ocenění je oplocená kalová jímka postavená na cizím pozemku, která v minulosti sloužila jako příslušenství podmiňující provoz sousední silážní jámy. Silážní jáma již neslouží svému účelu, jímka není nikterak využívána, nepřináší žádný užitek ani ocenitelný kladný přínos nebo práva. Samotná jímka odtržená od silážní jímky je bez jakéhokoli užitku naprosto neprodejné zboží s nulovou hodnotou. Z výše uvedených důvodů není třeba se předmětnou nemovitostí dále zabývat nebo ji analyzovat. Jediná ocenitelná hodnota jsou náklady nutné k odstranění, které budou muset být vynaloženy ve spojitosti s demolicí. Obvyklá cena nemovitosti: Část b) 0 Kč slovy nula korun českých PRÁVA UVEDENÁ NA LITSU VLASTNICTVÍ Druh a cenová výše zástavních práv zákonných a smluvních je uveden na listu vlastnictví v oddíle C (viz příloha znaleckého posudku) 17

18 Závěr rekapitulace Část a) posudku: Obvyklá cena nemovitosti Nájemní právo Kč Kč Zákonná a smluvní práva uvedená na listu vlastnictví jejich výše viz oddíl C listu vlastnictví Část b) posudku: Obvyklá cena nemovitosti 0 Kč Zákonná a smluvní práva uvedená na listu vlastnictví jejich výše viz oddíl C listu vlastnictví V Plzni, Ing. Jiřina Pešková Alešova Plzeň Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne č.j. Spr.2997/92 pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /10 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č /10. 18

19 {f"b,j'{.p {"';., t-*"t# J,*J" Ja.g'tr - t&,/f t: c.j.0?4 sx 1s30i09-57 VS opr.: 0G Usr esefti Soudni exekufor Mgr. Pavla Fudftovd, Exekutorskf rliad Ostrava, se sidlem Sl6virensk'{ 4l0ll4' Ostrava - Mari6nsk6 Hory, PSe 70900, povdieni usnesenim o nalizenf exekuce, kterd vydal Obvodni soud pro Prahu 3 dj. 36 Nc 14745/2A09-5 dne {)9, podle exekudniho titulu, lreqfm je roxudek: 6j. 17 C l25naa7-27,weti vydal Obvodnl soud pro hahu 3 dne , a to k nivrhu opriivn n ho (ez.prodej, s.r.o., sidlem Duhov6 1/425, 14053, Praha 4,le, , zast. Mgr. David Jiinger, advokdt, sidlem 28. t{jna 219/438,70900, (}sfava- Mari6nskd Hory proti povinn6mn: HARTA as., sidlem Kon vova 127llrcl, 13000, Praha 3, Ie kvymoieni povinnosti zaplatit pohleddvku ve vlsi ,50 Kd s plfsluienstv{m, kterd tvoii uroky zprodleni 0,030% denn z iastky I 000,00 Ki od A04 do zaplaceni, 0,030% denn z dr{stky l8 693,50 Kt od do zaplaceni, 0,030% denn6 z ddstky 243,50 Ki od do a n6klady pledchoziho Ifzeni ve v!5i 800,00 Kd, jakoi i k vymozeni povinnosti zaplatit ndklady tdto exekucg rozhodl takta: f l. Znalcem z oboru ekonomiky, odvdtvi ceny a odhady nemovitosti se Ine. Jifina Pe5kov{" bytem Ale5ova 15. PSd Plzeil ustanovuje: II. Znalcise ukl6di: - ocenit nemovitosti se v$erni jejich soudristmi a piisluienstvim a prdvy a zavadami ek3.*,3 : l:so203 *ijrran S;.i.u***ij 65S17S Sornl Hhity l:"ss.rissia:.{?"'"i : 3$6 *h*c: 5{O37t Jabli)n}r* s );sl:lre.luesil F;:e:::t*y tb.ri -l "/',?ere iff-j til.'l ]:J: P 5t" 91 ll4oo eastav{in{ PS.ocha a atdvoii S is!'l;i/ iip jstsqbit i--* -1-^- : L,ii-tn, r. 8...r.<f =r F bez 6p/de F bes e{}/6e JIni st. j:.n^6 st..!:r q,: Fa-: st, 91 st. 1o1, Lv:28L Znalciseuklid6,abynemovitostiajejichpiislu5enstviajednotliv6priwaanvadynemovitostmi spojen6 ocenil cenou obvyklou dle $ 2 odst. I z6kona e Sb. a to talq ie zvldif oceni cenou obvyklou nemovitosti uvedend pod bodem a) a zvlait' nemovitosti'uvedend pod bgdem b):

20 ai S}.r s: CZS2OB F,iiLlaram i(.aa.'it*r."i : fs5t"7b gorrxil llbity cbel:.i,is: sr:-a.st:',i i:eti: E{037!t Jdbllxnn* JO6 P 9r.!sri.l?*rdj.el'zJ; gf;u]:!:!.e :r_iij ;t:'5s,.. :',?!::tj.::*s:r,--r-i::;r.y 9L ir i'ijr fyf }-i*:-if f.is:: cb;*, *,!l:i.;:y 4400 zastav6nii Flocha a n*dwoii 7Fir.--L - --Ji--, P bez &plde jins st" at" b) C.i::+s: CZ,A2SF Piii.bre ri,n:. i:e+nr: 656L?g Iiorcrli qbl.ty *$h'*c ; 5r[03?{ i:s: T:as:t:rtv.1: 3flG Ja.bi{rnue e lf9;i,rra:'.}.lii. ilrl{}r' f'_:{i: si i*}" a'.isi:,ii.'*, ;- Su,jl."??-!t * - i-. J "t t/.y rr.rl j,rrj!4t.1.r '.' J L':-t F bec d?l6e Jlnii st. st" 101, r"v;281 tn lv" Znalci se ukl6dd vypracovat znalecky posudek elektronicky a pisemnd ve trojim vy-hotoveni ve lhttd 30 dnrl ode dne pr6vni moci tohoto rozhodnuti a piilozit tdi fotografie ocefiovanich nemovitostf v eiekhonickd podob6. Soudnf exekutor ve smyslu ustanoveni $ 52 exekudniho f6du, ustanov ni $?54 odst. 1. S 127 odst" 3 a i 336 odst. 3 o. s. i. povinndmu, popi. dalsimosob6m p f i k s z u i e, aby umoznili znalci prohlfdku nemovitostf, jejich pifslusenstvi, movir:ich vdci, kterd fvoii piislusenstvi nemovitosti a zjistdnf stavu jednotlivych prav a ziivad s nemovirostmi spojenjch pro pofieby ocendni nemovitosti a jejich pfislusenstvi, movilfch vdci tvoiicich piislusensrvi nemovitosti, jednotlivjch prdv az vad s nemovitostmi spojen;fch a vypracovilnf maleck ho posudku; pf edloiili malcilistinypotiebndkocendnijednotiivlchprirvazavad(zejmdnanljemnf smlouvy k bytovd jednotce, nemovitostem, listiny prokazujici vdcnii bfemena - piedkupni prdvo, uzivacf pr6vo, prrivo prtliezdu a prtchodu, priivo vest vodovodni. telekomunikadni, plynovou pfipojku, dale zejmdna kupni smlouvy* a darovaci smlouvy viiiici se k pfedmdtnd nemovitosti, rozhodnuti o dedicwi apod); z d' r L e l i s e jedn6ni, kterd by bninilo znalci splnit ulozenf rikol nebo by jeho splndni srdzovalo. Tomu, kdo neuposlechne tohoto plikazu soudnfho exekutora mriie soudni exekutor uiozit poiddkovou pokufu ai do qfie Kd. Odrlvodndnf: Dle $ 69 zilkona d. na/2001sb., exekudnfto i6du se na prov6ddni exekuce prodejem nemovitosti pfimdiend poufijf ustanovenf obianskdho soudniho iridu. Dle ust. g 335a odst. 2 o.s.l. se natizeni vfkonu rozhodnutf vztahuje na nemovitost se v5emijejfmi soudristmi a piislu5enstvim; to platf i o movitych vscech. kterd jsou piislu5enstvfm nemovitosti. n "

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. O obvyklé ceně zemědělské stavby bez. č. p./č. ev. v Rané, k. ú. Raná u Loun.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. O obvyklé ceně zemědělské stavby bez. č. p./č. ev. v Rané, k. ú. Raná u Loun. ZNALECKÝ POSUDEK č. 617-12/2015 O obvyklé ceně zemědělské stavby bez. č. p./č. ev. v Rané, k. ú. Raná u Loun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j.043 EX 1315/09. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j.043 EX 1315/09. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12678-383/10 o ceně objektů bez čp/če na parc.č.st.103, st.104, st.105, st.106, katastrální území a obec Jedousov, okres Pardubice, včetně ceny obvyklé v místě a čase. (LV č.322)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

Znalecký posudek číslo /08

Znalecký posudek číslo /08 Znalecký posudek číslo 3800 140/08 O ceně nemovitosti: Občanská vybavenost T Ř I N E C katastrální území: Konská bývalý okres: Frýdek-Místek O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4246/13. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4246/13. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4246/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13700-140/13 o ceně staveb stojících na parc.č.st.698, St.699 a St.700, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. (LV č.955) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

Znalecký posudek č. 3541-32/07

Znalecký posudek č. 3541-32/07 Znalecký posudek č. 3541-32/07 o ceně 1/4 rodinného domku čp.15 a pozemků parc.č.st.9 a parc.č.21 v kat.území Nedrahovické Podhájí, obec Nedrahovice, okres Příbram. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1463-0196/2013 o ceně chaty č.e.160 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.528 v k.ú. Stříbrná Skalice, obci Stříbrná Skalice, okres Praha-východ. LV 651. Objednatel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1261-345/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 2 na pozemku parc.č. 19, včetně pozemků p.č. 19, 20 a 21 a příslušenství, v k.ú. Starý Bohumín, obci Bohumín, okresu Karviná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015

Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015 Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015 o ceně nemovitých věcí podíl 5/96 pozemku st.p.č. 3 jehož součástí je stavba č.p. 22 v katastrálním území Mýto v Čechách, obec Mýto, okres Rokycany. Objednatel posudku:

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13879-319/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Jablunkovská 160 Staré Město 739 61 Třinec

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13879-319/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Jablunkovská 160 Staré Město 739 61 Třinec ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13879-319/13 o ceně výrobní haly bez čp/če na parc.č.1073/15, katastrální území a obec Třinec, okres Frýdek - Místek. (LV č.3294) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Soudní

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-3125/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 10/20 na pozemcích parc.č. St. 9 a 56 v k.ú. Malá Véska, obec Staré Město, okr. Bruntál. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1313-397/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1313-397/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1313-397/2013 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitosti: bydlení č.p. 344 na pozemku parc.č. st. 322/1, včetně pozemku parc. č. st. 322/1 a příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009

ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009 ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009 o ceně nemovitosti - budovy garáže bez čp/če včetně stavebních parcel číslo 1849 a 1895 a dalších pozemků zapsaných na LV č. 2331 v katastrálním území Čeladná, obec Čeladná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4351-48/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4351-48/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4351-48/2014 ve věci aktualizace znaleckého posudku č. 4210-96/2013 ze dne 16.7.2013 NEMOVITOST: Katastrální údaje : bývalá provozovna areál sběrných surovin Kraj Královéhradecký, okres

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní č. 1442-0175/2013 o ceně chaty č.e.89 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.568 v k.ú. Vyžlovka, obci Vyžlovka, okres Praha-východ. LV č.380. Objednatel posudku:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 567-94/2012 o odhadu ceny obvyklé pozemku p.č. 1550/12 orná půda v k.ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, okresu Nový Jičín (LV 6781) Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 628-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu (id1/5) rodinného domu čp. 74 s příslušenstvím a pozemkem, vše uvedeno na LV č. 683 pro kat. území a obci Polní Voděrady, okres Kolín.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4027/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 372 pro katastrální území a obec Pravonín, okres Benešov. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor Novodvorská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3 860-26/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3 860-26/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3 860-26/2013 O ceně rekreační chaty č.e. 149 s pozemky stp.č. 131 a zahradou p.č. 78/35 včetně příslušenství zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

strana 1 Popis č. 3924/2013

strana 1 Popis č. 3924/2013 strana 1 Popis č. 3924/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 119 na pozemku parc.č. st. 208 a pozemky parc.č. st. 208, 124/18 a 134/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.8.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6597-302/2015 NEMOVITÁ VĚC: Nebytové jednotky č. 2855/725 a 2855/726 s příslušenstvím a příslušným podílem na společných částech bytového domu čp. 2855 a na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č O ceně nemovitosti - zemědělské stavení bez.č.p. v Obci Nemotice, okres Vyškov 249/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č O ceně nemovitosti - zemědělské stavení bez.č.p. v Obci Nemotice, okres Vyškov 249/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2113-16 O ceně nemovitosti - zemědělské stavení bez.č.p. v Obci Nemotice, okres Vyškov Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO - MĚSTO, soudní

Více

strana 1 Popis č. 3900/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ Příkop 843/4, Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3900/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ Příkop 843/4, Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3900/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 24 na pozemku parc.č. 112 a pozemky parc.č. 111 a 112 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 22.8.2013 zapsány v katastru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 A / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 A / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 A / 2015 o ceně nemovitosti - st.p.č.617 včetně stavebního objektu, p.p.č.705/5 a č.705/6 v k.ú. Machnín, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel

Více

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3796/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 103 na pozemku parc.č. st. 117/1 a pozemky parc.č. st. 117/1, 14/3 a 214/12 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 19.2.2013

Více

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena č. 1430-0164/2013 o ceně rodinného domu č.p 24 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.225/1 v k.ú. Zbytiny, obci Zbytiny, okres Prachatice. LV 194. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 391/37/2012. Palackého 31/2 26601 Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 391/37/2012. Palackého 31/2 26601 Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 391/37/2012 O ceně nemovitosti objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 465 včetně součástí a příslušenství zapsaný na LV 94, katastrální území Ploužnice pod Ralskem, obec Ralsko, okres

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 27-25/2011 o ceně budovy bez čp. a če. (garáž) stojící na pozemku parc. č. 3644/65, zapsané na LV č. 3901 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/7883/2013 o stanovení obvyklé ceny domu čp. 555 s příslušenstvím a pozemkem v kat. území Kostelec nad Černými lesy, obec Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3831-059/2011. o ceně nemovitostí:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3831-059/2011. o ceně nemovitostí: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3831-059/2011 o ceně nemovitostí: Provozních staveb č.p. 769 a bez č.p. na p.č. 384/1 a na p.č. 384/2 s pozemky p.č. 384/1 a 384/2 a příslušenstvím v katastrálním území Karviná-město,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1372-0106/2013 o ceně rodinného domu č.p.97 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.129 v k.ú. Stránské, obci Rýmařov, okres Bruntál. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2093-102/2013 o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3683/10 Petra Bezruče

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6047-182/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 183/13 Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Liběšice, k.ú. Liběšice u Litoměřic Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory ZNALECKÝ POSUDEK č. 209-3546/12 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 71/1, 71/4, 72/4, 72/5 a 72/6 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

strana 1 Popis č. 3789/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3789/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3789/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 10 na pozemku parc.č. st. 107 a pozeme parc.č. st. 107 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 7.2.2013 zapsány v katastru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Znalecký posudek číslo /08

Znalecký posudek číslo /08 Znalecký posudek číslo 3703-43/08 O ceně nemovitosti: Řadová garáž (bez čp) na p.č. 3444 O S T R A V A katastrální území: Slezská Ostrava statutární město Ostrava O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel

Více

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3772/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 50 na pozemku parc.č. 499 a pozemky parc.č. 63, 495, 496/2, 499 a 500 včetně věcného břemene, součástí a příslušenství; budova a pozemky

Více

Znalecký posudek číslo 3545 215/07

Znalecký posudek číslo 3545 215/07 Znalecký posudek číslo 3545 215/07 O ceně nemovitosti: Pozemek 2755/17 O S T R A V A katastrální území: Slezská Ostrava Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Mgr. Pavla FUČÍKOVÁ Poděbradova 41

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 1/1, 2, 7/2 vše v katastrálním území Dolní Marklovice, obec Petrovice u Karviné, okres Karviná, zapsáno na

Více

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A O ceně bytové jednotky č. 493/3 s podílem na společných částech domu č.p.493 a pozemku parc.č. st. 642/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou,

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 49-2789 / 10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. Frýdek-Místek Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková

Více

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3773/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 246 na pozemku parc.č. st. 14/1 a pozemky parc.č. st. 14/1, 3044/6 a 3044/8 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 24.1.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6048-183/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1933/6 Katastrální údaje: Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Libeň Adresa nemovité věci: Matějková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5954-89/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Muglinov Adresa nemovitosti: Podvojná 120/10,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2092-101/2013 bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3500/09

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2306/06

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2306/06 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2306/06 O ceně nemovitosti: Domu čp. 64 na pozemku parc. č. st. 91 spolu s pozemkem parc. č. st. 91 se součástmi a s příslušenstvím v katastrálním území a obci Zlonice, okres Kladno.

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6913-228/2016 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č. 976/20 s příslušenstvím a podílem ve výši 197/10000 na společných částech domu čp. 679, čp. 976 a na pozemku parc.

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/1

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/1 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 3415 Adresa nemovitosti: Strážnická 3415, 276 01 Mělník Katastrální údaje : Kraj Středočeský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4631 15/2016 o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr. Znojmo Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Vít Novozámský Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 O obvyklé ceně: a) podílu 1/4 na nemovitosti - pozemku parc.č. St. 31 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)

Více

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1093/15 o ceně bytové jednotky č. 625/4 v budově č.p.625, 626, 668, 669 na pozemku par.č.566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2126-135/2013 1/2 bytu č.419/9 v bytovém domě čp.409-420,713,714 ; ul.jablonecká, v Praze 9, v kat.území: Střížkov (část domu v k.ú.prosek). Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

Znalecký posudek č /15

Znalecký posudek č /15 Znalecký posudek č. 5893-275-01/15 O ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2838, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 915 a pozemku parc. č. 2839, v obci Praha, katastrální území Újezd nad Lesy,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 O obvyklé ceně podílu 1/8 nemovitosti - pozemků parc.č. 1989/7, 1990/15, 1990/16, 1990/31, 1990/33, 1997/3 vše v katastrálním území Sadská, obec Sadská,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 508/190/2010

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 508/190/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 508/190/2010 o ceně obvyklé zemědělské stavby bez čp/če na pozemku č. parc. St. 190 vč. příslušenství a pozemku č. parc. St. 190, k.ú. Kojetice u Prahy, obec Kojetice, zapsáno

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín ZNALECKÝ POSUDEK č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1098/15 o ceně bytové jednotky č. 993/6 v budově č.p.993, 994 na pozemku par.č.232/119, 232/120 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy, jejího příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č o ceně rodinného domu č.p. 73/46, k.ú. Lověšice u Přerova vč. příslušenství a pozemku

ZNALECKÝ POSUDEK. č o ceně rodinného domu č.p. 73/46, k.ú. Lověšice u Přerova vč. příslušenství a pozemku ZNALECKÝ POSUDEK č. 173-2012 o ceně rodinného domu č.p. 73/46, k.ú. Lověšice u a vč. příslušenství a pozemku Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-183/2011 o odhadu ceny obvyklé budovy bez čp/če na pozemku parc.č. 983/6, parc.č. 983/6, v k.ú. Koblov, obci Ostrava, okresu Ostrava-město (LV č. 891) Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 88 / 2017

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 88 / 2017 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3704 / 88 / 2017 Typ nemovitosti Účel ocenění Ideální spoluvlastnický podíl ½ - Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném

Více

strana 1 Popis č. 3727/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3727/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3727/2012 o ceně nemovitostí rekreační chata č.e. 40 na pozemku parc.č. 1181/37 a pozemky parc.č. 1181/17 a 1181/37 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.12.2012

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 743-270/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 743-270/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 743-270/2012 o ceně pozemku p.č. 4393/11 zahrada v k.ú. a obci Heřmanovice, okresu Bruntál a o odhadu ceny obvyklé (LV 289) Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor Mgr.

Více

Znalecký posudek číslo 4502-42/14

Znalecký posudek číslo 4502-42/14 Znalecký posudek číslo 4502-42/14 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 21 Olomouc Katastrální území: Topolany u Olomouce Okres: Olomouc O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4041/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3947/12 O ceně nemovitosti: Bytu č. 347/6, spolu s podílem na společných částech budovy a na pozemku, v katastrálním území Říčany-Radošovice, obec Říčany, okres Praha-východ. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5835-260 / 07

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5835-260 / 07 Výtisk č. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5835-260 / 07 o ceně orné půdy 950/146 a orné půdy 950/238 v katastrálním území Dolní Třebonín, zapsaných na LV 525 pro obec Dolní Třebonín, okres Český Krumlov Objednatel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Č.j. EX 335/07. Zjištění ceny k prodeji nemovitosti v dražbě

ZNALECKÝ POSUDEK. Č.j. EX 335/07. Zjištění ceny k prodeji nemovitosti v dražbě ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11281-161/08 o ceně rodinného domu čp.43 na parc.č.st.27, katastrální území a obec Černíkov, okres Klatovy, včetně pozemků a příslušenství. (LV č.377) Objednavatel posudku: Soudní

Více