Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. oblast Zlín. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. oblast Zlín. Výroční zpráva"

Transkript

1 oblast Zlín Výroční zpráva 2013

2 Úvod Výroční zprávu o činnosti v roce 2013 podává výbor oblasti Zlín, zastoupený předsedou Ing. Jiřím Matúšem. Předkládaná výroční zpráva podává přehled o činnostech oblasti Zlín v roce 2013, které navazovaly na činnosti z minulého období a byly doplněny úkoly uložené valnou hromadou v roce 2013, Shromážděním delegátů ze dne 16. března 2013 a představenstvem ČKAIT v průběhu roku Pozvánky na Valnou hromadu dne byly rozeslány v řádném termínu a pozváni byli všichni členové oblasti s platnou autorizací. Výbor oblasti Na základě výsledků voleb v roce 2012 pracoval výbor oblasti ČKAIT Zlín ve složení: Předseda: Místopředseda: Členové: Ing. Jiří Matúš Ing. Jaroslav Valkovič Ing. Ladislav Alster, Ing. Karel Bártek, Ing. Petr Chytil, Ing. Josef Mitrenga, Ing. Stanislav Sigmund, Ing. Ladislav Smola, Ing. Pavel Starý V uplynulém roce se uskutečnilo 7 zasedání výboru. Z jednotlivých zasedání jsou vedeny zápisy. Na shromáždění delegátů ČKAIT uskutečněné v Praze zastupovalo oblast Zlín 9 delegátů, kteří byli zvoleni na valné hromadě oblasti v roce Zastoupení členů komory oblasti Zlín v orgánech a komisích ČKAIT, v jiných odborných komisích. V loňském roce pracovali členové oblasti v těchto orgánech a komisích: - představenstvo ČKAIT Ing. Mitrenga - stavovský soud Ing. Chytil - dozorčí komise Ing. Bělohlávek, p. Krchňák - komise malého a středního podnikání Ing. Mitrenga, Ing. Matúš, Ing. Bělohlávek - zkušební komise Ing. Valkovič, Ing. Zálešák - rada pro podporu rozvoje stavební profese Ing. Mitrenga - aktiv dopravních staveb při ČKAIT Ing. Matúš - porota Soutěže stavba roku zlínského kraje Ing. Jaroš, Ing. Chytil, Ing. Matúš, Ing. Mitrenga Výroční zpráva 2

3 Nyní uvedu pár statistických čísel. Členové komory oblasti Zlín Autorizace V oblasti Zlín je k registrováno členů s platnou autorizací. V roce 2013 bylo v oblastní kanceláři podáno celkem 65 žádostí o autorizaci nebo její rozšíření. Z tohoto počtu byla autorizace udělena 36 žadatelům, 12 žádostí zůstává podáno a jejich žadatelé budou přezkoušeni v první polovině roku V oblasti Zlín je ke konci roku evidováno 95 osob s pozastavenou autorizací. Podle oborů je nejvíce osob autorizovaných v oboru pozemní stavby, následuje obor technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb. V průběhu roku 2013 se uskutečnily v Praze a Brně instruktáže k legislativní části autorizačních zkoušek. Komunikace se členy Informace členům jsou předávány dostupnými komunikačními prostředky, v rámci komunikace však stále více upřednostňujeme ovou poštu. Opět uvádím ovou adresu oblastní kanceláře Zlín, která je Pro zkvalitnění předávání informací členům komory uveďte svoje ové adresy, případně zaktualizujte své kontakty zasláním těchto informací do oblastní kanceláře. Uvedení aktuálních kontaktů je jednou z povinností autorizovaných osob. Stává se pak, že se nám y či pošta vracejí jako nedoručené a není v našich silách pátrat po tom, jaký má adresát nový kontakt. Informace o aktuálních akcích Komory jsou pravidelně uváděny na webových stránkách. Pro informace o termínech ve zlínské oblasti je třeba vyhledat termínovou listinu dané oblasti. Zrovna tak informace, které se vztahují ke zlínské oblasti najdete v nabídce Informace a je opět třeba zadat Zlín. Do budoucna uvítáme, když se budou webové stránky v praxi více využívat. Pojištění autorizovaných osob Autorizační zákon ukládá v 16 autorizovaným osobám povinnost uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem jejich činnosti. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě zabezpečuje na základě rozhodnutí Shromáždění delegátů z roku 1995 pojištění pro své členy hromadně. Pojistné je hrazeno z členských příspěvků členů Komory. Podmínkou nároku na plnění z pojistné smlouvy je zejména: - řádné vedení deníku autorizované osoby, kde musí být provedený výkon autorizované osoby, v jehož souvislosti došlo k pojistné události, zapsán - pokud to obecně závazný předpis ukládá, příslušný záznam ve stavebním deníku nebo v záznamu o stavbě - včasná úhrada členského příspěvku Předpokladem, aby pojišťovna danou událost uznala za pojistnou, je současné splnění tří podmínek: - hlášení pojistné události bylo provedeno v době platnosti pojistné smlouvy - vznik škody nebo zjištění chyby (škody) se projeví v době platnosti pojistné smlouvy Výroční zpráva 3

4 - je podmínkou, aby se vzniklé pochybení případně vyhotovení příslušné projektové dokumentace, uskutečnilo v době platnosti pojistné smlouvy Pojišťovna tedy vzniklou škodu proplatí pouze tehdy, pokud platí všechny tři výše uvedené podmínky zároveň. Výše spoluúčasti činí 10 tis. Kč. Pro členy ČKAIT, kteří se prokazatelně průběžně vzdělávají v rámci projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, se spoluúčast snižuje na 5000,- Kč. Představenstvo ČKAIT v roce 2012 rozhodlo o uzavření smlouvy s ČSOB Pojišťovnou Pardubice. Pojistná doba byla sjednána od do Na základě výběrového řízení byl vybrán nový pojišťovací makléř GrECo JLT Czech Republic s.r.o. V porovnání s rokem 2012, kdy bylo nahlášeno 76 škod, z toho 3 v oblasti Zlín, bylo v roce 2013 v komoře nahlášeno celkem 77 škod, z toho 4 v oblasti Zlín. Průměrná výše vyplaceného plnění v oblasti Zlín za rok 2013 byla ,- Kč. Další kapitolou jsou škody na rezervách, tzn. škody jsou nahlášeny, dle doložených dokladů byla stanovena rezerva, ale zatím nebyly doloženy všechny potřebné doklady, aby mohla být škoda zlikvidována. V oblasti Zlín jsou evidovány dvě škodní události, na které je vytvořena rezerva, ale jelikož byly podány v měsíci září a říjnu 2013, tak jsou ve vyřizování a nemohly být zatím zlikvidovány. Činnost oblasti V roce 2013 připadlo uspořádat setkání Vyšegradské čtyřky na Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků. Toto setkání bylo jubilejní dvacáté. Představenstvo ČKAIT pověřilo OK Zlín organizací tohoto setkání. Setkání Vyšegradské čtyřky se uskutečnilo ve dnech až v Luhačovicích, za účasti české, slovenské, maďarské a polské inženýrské komory a českého, slovenského a polského svazu stavebních inženýrů. Po skončení oficiálních jednání absolvovali účastníci setkání v sobotu odbornou exkurzi do Zlína, kterou připravila OK Zlín. Nejprve navštívili rekonstruované objekty 14 a 15 budovy, dále pak 21. budovu bývalého areálu fy Baťa, kde byli účastníci přijati hejtmanem Zlínského kraje MVDr. Stanislavem Mišákem a první místopředsedkyní Senátu PČR PaedDr. Alenou Gajdůškovou. Dále exkurze pokračovala návštěvou budovy Kongresového centra a budovy Rektorátu UTB Zlín. Na závěr exkurze jsme zajistili návštěvu vily Tomáše Bati. Činnost v oblasti Celoživotního vzdělávání a podpora výkonu profese členů ČKAIT Program celoživotního vzdělávání ČKAIT je jednou z priorit činností Komory. V letech se uskutečnil 4. cyklus celoživotního vzdělávání. Všem, kteří se aktivně zapojili do Programu celoživotního vzdělávání a v odevzdali oblastní kanceláři čestné prohlášení, byl v průběhu roku 2013 vystaven certifikát odbornosti. Na základě tohoto certifikátu je o polovinu snížena spoluúčast autorizovaných osob na pojistných událostech. Výroční zpráva 4

5 V průběhu roku 2013 zajistila oblastní kancelář 13 akcí, kterých se zúčastnilo celkem 482 členů. Dále se 8 členů zúčastnilo celodenní přednášky na téma nový občanský zákoník. Mimo přednášky zorganizovala oblastní kancelář exkurzi na mezinárodní stavební veletrh v Brně a mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH v Praze. Ve spolupráci s ČSSI byla zorganizována úspěšná exkurze do Vítkovic Dolní oblast Vítkovice, Důl Hlubina. Těchto exkurzí se zúčastnilo 44 členů. V příštím roce bychom chtěli navázat na úspěšné zahraniční exkurze a ve spolupráci s ČSSI nabídnout členům podobné akce jako v předchozích obdobích. Další aktivitu bychom chtěli soustředit na prohlídky významných staveb postavených ve Zlínském kraji. Průběžně je Vám zasílána nabídka akreditovaných akcí pořádaných oblastí Zlín, pokud Vás tyto akce osloví, přihlaste se prosím předem, a před termínem konání akce Vám zašleme aktuální pozvánku. Pokud je téma akce zasíláno s časovým předstihem, je pravděpodobné, že mohou nastat okolnosti, které Vám neumožní zúčastnit se akce, na kterou jste se přihlásili, proto se můžete na základě aktuální pozvánky před termínem konání akce omluvit. Jinak prosím, považujte Vaše přihlášky za závazné, usnadníte tímto organizační zajištění celé akce. Deníky autorizovaných osob Kontroly deníků probíhají v kanceláři ČKAIT na základě písemného vyzvání autorizovaných osob. Kontrolu provádí členové dozorčí komise. V roce 2013 bylo v oblasti Zlín zkontrolováno 53 Deníků. Z kontrol vyplývá, že hlavní nedostatky spočívají: - deník není průběžně doplňován akcemi, které autorizované osoby autorizovali, - pokud dojde ke ztrátě deníku, tak se neprovádí žádné zápisy, přitom stačí si na oblastní kanceláři protokolárně vyzvednout nový deník, - při ztrátě resp.opotřebování razítka si nesmí duplikát nechat zhotovit autorizovaná osoba sama, ale musí požádat o zhotovení duplikátu ČKAIT Praha buď prostřednictvím oblastní kanceláře nebo žádost směrovat přímo na ČKAIT Praha. Řešení stížností na autorizované osoby Stížnosti přijímá oblastní kancelář a po zaevidování zasílá stížnost Dozorčí radě do Prahy, která tuto stížnost řeší. Některé stížnosti jsou adresovány přímo dozorčí radě a přes oblastní kancelář tak vůbec neprojdou. Oblastní kancelář ve Zlíně v loňském roce nezaevidovala žádnou stížnost. Komise pro malé a střední podnikání V roce 2013 se členové naší OK zapojili aktivně do komise Malého a středního podnikání při ČKAIT. V komisi pracovali Ing. Pavel Bělohlávek, CSc. Ing. Jiří Matúš a Ing. Josef MItrenga. Výroční zpráva 5

6 Komise informovala členy ČKAIT na webových stránkách komory o těchto problémových oblastech: a) aktuální podpora státu českým exportérů b) co je a co není švarc systém ve stavebnictví c) projektová činnost, ceny obvyklé, bezpečná cena d) práva a povinnosti stavbyvedoucího e) úvěr pro malé a střední podniky z různých zdrojů f) operační programy g) stavebnictví v roce 2013, rozvoj podnikání v roce 2014 Členové komise se aktivně zúčastnili připomínkového řízení k Zákonu o veřejných zakázkách, připomínky k publikacím PROFESIS a rovněž byly připraveny podklady k Malému a střednímu podnikání pro novinové články. Poradenské středisko Programu Zelená úsporám a Panel Dne 1. srpna 2013 byl zahájen program Nová zelená úsporám. Program je zaměřen na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, efektivní využití zdrojů energie a na podporu přípravy a zajištění realizace opatření. Termín pro podávání žádostí do vyčerpání stanovené alokace byl po prodloužení 20. prosince Na podzim bylo potvrzeno pokračování programu, v roce 2014 tak budou moci zájemci o dotaci z programu Nová zelená úsporám opět podávat své žádosti. Od dubna začne příjem žádostí v oblasti rodinných domů. Aktuálně nabízí Státní fond rozvoje bydlení dva základní programy: Panel na opravy a rekonstrukce stávajících bytových domů a program na podporu výstavby nájemních bytů pro seniory, zdravotně a sociálně znevýhodněné občany. Podporu z programu Panel lze získat na rekonstrukce starších nemovitostí, nevztahuje se pouze na panelové domy, jak tomu bylo při zřízení prvního programu Panel, ale lze ho využít na libovolné domy bez ohledu na využitý stavební materiál. Mimo tyto programy je v testovací fázi projekt Jessica, který je financován z fondů Evropské unie. Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům a to formou výhodného nízkoúročeného úvěru. Správcem fondu rozvoje měst se stala Komerční banka, která bude poskytovat nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů z evropských fondů, které SFRB získal. Program JESSICA je pilotně testován ve znevýhodněných zónách měst zařazených do Integrovaného programu rozvoje měst. Integrovaným plánem rozvoje měst. Na podzim roku 2013 začal přijímat první žádosti o úvěr. Rada pro podporu rozvoje profese - Informační činnost V integrovaném profesním informačním systému se počítá i nadále se všemi dostupnými zdroji informací: - tištěnými publikacemi ( příručky, časopisy, skripta) - webovými stránkami komory, kde se může pružně reagovat na novinky a změny Výroční zpráva 6

7 - elektronickou korespondencí Profesní informační systém PROFESIS však zůstane dozajista jednou z nejdůležitějších součástí integrovaného profesního informačního systému. Doposud vycházel na DVD a je svým obsahem cenným informačním zdrojem. Najdete v něm spoustu informací potřebných k Vaší profesi. Pokud byste měli problém najít konkrétní informaci Vašeho zájmu, informujte se nejlépe rovnou dotazem v Informačním centru. Obsah Profesis je průběžně aktualizován, právní předpisy jsou aktualizovány každý měsíc. Pro webové stránky je připravena doména přístupová hesla jste obdrželi spolu se zásilkou posledního DVD PROFESIS 2011 v prosinci Oblastní kancelář je pravidelně informována Informačním centrem ČKAIT o nově vydaných odborných publikacích. Tyto publikace jsou k dispozici v oblastní kanceláři Zlín, v roce 2013 byly v oblasti Zlín prodány publikace v celkové hodnotě Kč. Největší zájem byl o publikaci Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č.360/1992 Sb. V říjnu roku 2013 se konal Profesní aktiv oborů Technika prostředí staveb, technologická zařízení staveb TZS, TPS. Z aktivu vyplynulo několik doporučení zejména: -pokračovat v podpoře činnosti pracovní skupiny ČKAIT k problematice Standartů s cílem stabilizace oblasti oceňování staveb -rozšířit online PROFESIS o další metodické pomůcky pro specializaci PBSt - zajistit v rámci CŽV ČKAIT přednášku k novému zákonu č.256/2013 Sb. o katastru nemovitostí Stavba roku Zlínského kraje V minulém roce 2013 proběhl již jedenáctý ročník soutěže Stavba roku 2012 Zlínského kraje. Soutěž organizuje Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Česká komora architektů pod záštitou hejtmana Zlínského kraje. V loňském roce se do této soutěže přihlásilo 51 staveb a to i přes to, že stavebnictví se již několik let nachází ve velmi složitém období. Jednalo se o stavby různého charakteru, které byly posuzovány v předem stanovených kategoriích. V kategorii stavby občanské vybavenosti získala hlavní cenu Rekonstrukce a dostavba hotelu Pohoda Pozlovice zejména za využití hodnotné stránky starého souboru dané zejména osazením a orientací atraktivních částí stavby v novém architektonicky vytříbeném řešení ubytovacích, společenských a dalších provozních prostor. Funkcionalistický rodinný dům Zlín Podhoří s výbornou statikou v konstrukčních prvcích konzoly získal hlavní cenu v kategorii Rodinné domy. Velmi zdařilá realizace proměny hlavního veřejného prostoru centrálního náměstí v Brumově Bylnici ovlivnila přiznání hlavní ceny této stavbě v kategorii Realizace rozvojových projektů měst a obcí. Jak po stránce architektonické tak stavební zdařile provedená novostavba Výroční zpráva 7

8 v rámci Universitního komplexu na Jižních svazích Vědeckotechnický park ICT získala hlavní cenu v kategorii průmyslové stavby. Náročná rekonstrukce za plného provozu stěžejní křižovatky v Uherském Hradišti rozhodla o udělení hlavní ceny v kategorii dopravní, inženýrské a ekologické stavby. Zvláštní cenu v kategorii staveb realizovaných mimo území Zlínského kraje získala stavba ŠKODA muzeum Mladá Boleslav. Cenu novinářů získala Živá škola, Živá voda Modrá svět vodních ekosystémů se zajímavým a atraktivním podvodním tunelem /nezaměňovat s podvodným/ na sousední rybníček. Cenu hejtmana Zlínského kraje získala Provozovna pneu Vraník Slušovice za komplexní ztvárnění a provedení výrobního provozu. Na stavbách se svou prací podíleli členové ČKAIT a to jak ve stadiu vypracování projektové dokumentace, tak i ve stadiu realizace stavby. Vyhlašování výsledků soutěže, jež se uskutečnilo v květnu roku 2013 v sále kongresového a kulturního centra Otrokovické besedy, má tradičně vysokou odbornou i společenskou úroveň. Soutěži Stavba roku se tak dostává zasloužené publicity. Současně se stavbou roku jsou vyhodnoceny a odměněny i studentské práce středních odborných škol působících ve Zlínském kraji. Byly vyhodnoceny tři práce s umístěním 1. až 3. místo a uděleno šest čestných uznání. V prosinci roku 2013 byl vyhlášen další, v pořadí již dvanáctý ročník této soutěže. Podle zájmu široké veřejnosti lze usuzovat, že soutěž získala své opodstatnění a lze si jen přát, aby vyhlášený nový ročník přilákal opět rozsáhlou nabídku staveb, soutěžících o titul Stavby roku 2013 Zlínského kraje. Minulé ročníky ukázaly, že ve Zlínském kraji vyrostlo mnoho hodnotných staveb, které mění a dotváří vzhled našeho kraje. I v letošním roce byla vyhlášena soutěž Cena Inženýrské Komory Do soutěže se podávají návrhy týkající se oblasti výzkumu, vývoje, projektování a realizací staveb. Účelem soutěže je zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů. Výbor oblasti Zlín vyzývá všechny členy, aby přihláškou podpořili konání soutěže Cena Inženýrské Komory Rozpočet oblasti Zlín Výsledky hospodaření oblasti Zlín v roce 2013 Oblast Zlín měla z rozpočtu ČKAIT přidělen limit výdajů na rok 2013 v celkové výši ,- Kč. Dle předběžných hospodářských výsledků bylo čerpáno k ,- Kč, což činí 69%. Z toho na režii oblasti bylo určeno ,- Kč a čerpáno bylo ,- Kč, což činí 61% a na odborné činnosti bylo určeno ,- Kč a čerpáno bylo ,- Kč což činí 63%. Konečné výsledky hospodaření ČKAIT a jednotlivých oblastí v roce 2013 budou známy v průběhu měsíce února roku 2014 a sděleny na Shromáždění delegátů dne Rozpočet hospodaření na rok 2014 Pro rok 2014 má ČKAIT připraven návrh rozpočtu, který bude předložen na Shromáždění delegátů a schvalován. Pro jednotlivé oblasti jsou stanoveny z celkového rozpočtu ČKAIT limity, dělené na režijní výdaje a výdaje na odborné činnosti. Oblast Zlín má narok 2014 přidělen celkový limit výdajů ,- Kč, z toho na režii oblasti ,- Kč a na odborné činnosti ,- Kč. Výroční zpráva 8

9 Organizační záležitosti Letošní rok bude rokem volebním. Na Shromáždění delegátů v březnu v Praze bude voleno nové představenstvo ČKAIT, Stavovský soud a Dozorčí rada ČKAIT. Vyzývám proto členy oblasti Zlín, aby podali návrhy na kandidáty a to do Návrh musí obsahovat souhlas kandidáta. V roce 2015 pak proběhnou volby výboru oblasti. Proto se obracím na členy komory, aby během roku zvážili a navrhli kandidáty do výboru oblasti, kteří mají zájem pracovat v Komoře. Návrhy doplňte krátkým profesním životopisem a souhlasem navrhovaného kandidáta a zašlete do kanceláře OK Zlín. Spolupráce oblasti s úřady a profesními institucemi Státní správa Tradiční byla spolupráce s odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, stavebním úřadem a oddělením urbanismu a architektů Magistrátu města Zlína spočívající v zajištění Programů celoživotního vzdělávání v oblasti stavebního zákona. Obdobně byla spolupráce se stavebními úřady s rozšířenou pravomocí na území Zlínského kraje. Vzhledem k možnému zapojení autorizovaných osob do procesu zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) od , vyzvala ČKAIT své členy, kteří by se chtěli k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce vyjadřovat nebo být členy v hodnotících komisích pro tyto veřejné zakázky. V oblasti Zlín projevilo zájem 30 autorizovaných osob. Tento seznam můžeme poskytnout zadavateli veřejných zakázek. Kancelář Komory Zlín je ve styku s těmito úřady a řeší dotazy k výkonu činnosti autorizovaných osob. Stavební úřady se obracejí na Kancelář především s dotazy na rozsah působnosti autorizovaných osob, překrývání oborů apod. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Spolupráce s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje probíhá na základě Dohody o poskytnutí osobní pomoci. Základním cílem uzavřené spolupráce je poskytnutí pomoci pověřených autorizovaných osob v případě potřeby při vzniku mimořádné události v jednotlivých lokalitách Zlínského kraje. V roce 2013 byla ČKAIT oblast Zlín Hasičskému záchrannému sboru nápomocna při řešení velkého požáru v areálu bývalé firmy Baťa. Český svaz stavebních inženýrů Oblastní pobočka ČSSI ve Zlíně má společné sídlo s kanceláří Komory. Odborné akce ČKAIT se prolínají s akcemi ČSSI v oblasti Programu akcí CŽV. Na sjezdu ČSSI byl zvolen do čela ČSSI Ing. Štěpán z oblastní pobočky Praha. Předsedou oblastní pobočky Zlín byl zvolen Ing. Smola. Spolupráce s vysokými školami, se středními odbornými školami Výroční zpráva 9

10 Oblastní pobočka spolupracuje s Vysokou školou báňskou v Ostravě fakultou stavební, s Českým vysokým učením technickým v Praze fakultou stavební, s Vysokým učením technickým v Brně fakultou stavební a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Spolupráce spočívala v konzultacích a vypracování odborných posudků. Spolupráce se středními odbornými školami, které mají působnost ve Zlínském kraji a jsou ve Zlíně, Uherském Hradišti a Valašském Meziříčí, spočívala hlavně v rámci soutěže Stavba roku Zlínského kraje při posuzování studentských odborných prací. Závěr Přednesená zpráva podává přehled o činnosti oblasti ČKAIT Zlín v roce Činnosti byly vykonávány v souladu s okruhy projednávanými na předcházející Valné hromadě a podle úkolů uložených výborem oblasti, které vyplývaly z jednání představenstva ČKAIT Praha. Ke zlepšení spolupráce uvítáme Vaše postřehy a náměty v diskusi a to nejen na této valné hromadě, ale prostřednictvím oblastní kanceláře i během nastávajícího období. Závěrem patří poděkování všem, kteří se na činnosti Komory podíleli svou prací. Děkuji členům výboru oblasti a dalším funkcionářům, tajemnici oblastní kanceláře Zlín, spolupracovníkům Komory a v neposlední řadě i Vám, členům zlínské oblasti za práci, kterou se úspěšně podílíte na činnosti ČKAIT. Doufám, že budeme naši spolupráci dále rozvíjet správným směrem. Neváhejte se tedy na nás obracet s Vašimi profesními problémy, náměty na zlepšení práce Komory. Uspokojování Vašich zájmů a pomáhat při vykonávání vaší profesní práce je pro nás prioritním úkolem. V roce 2014 Vám přeji hodně zdraví a úspěchů v práci, pohodu v osobním životě a těším se na další setkání s Vámi. Zlín, leden 2014 Ing. Jiří Matúš předseda výboru oblasti ČKAIT Zlín Výroční zpráva 10

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Oblast Zlín. Výroční zpráva

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Oblast Zlín. Výroční zpráva Oblast Zlín Výroční zpráva 2014 0 Obsah Úvod... 2 1. Výbor oblasti... 3 2. Zastoupení v orgánech a komisích... 3 3. Členská základna... 4 3.1. Autorizace... 4 3.2. Komunikace se členy... 5 3.3. Pojištění

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU OBLASTI PRAHA ČKAIT V ROCE 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU OBLASTI PRAHA ČKAIT V ROCE 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU OBLASTI PRAHA ČKAIT V ROCE 2014 Výbor oblast Praha ČKAIT pracoval v roce 2014 ve složení Ing. Jan Bořek, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Milan Komínek, Ing. Jan Matějka, Ing. Marek

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám

Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám Povinná příloha? Typ žadatele Opatření Originál/? Ověřený podpis? Kdy se předkládá? Popis přílohy 1 Krycí list technických parametrů žadatel

Více

Základní informace o průběhu zkoušek odborné způsobilosti

Základní informace o průběhu zkoušek odborné způsobilosti Základní informace o průběhu zkoušek odborné způsobilosti Zkouškou odborné způsobilosti se rozumí ověření odborných znalostí, vědomostí, dovedností a schopností opravňujících k samostatnému výkonu povolání

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Představenstvo ČKA projednalo návrh rozpočtu pro rok 2015 na svém XII. zasedání 2. 12. 2014 a schválilo I. zasedání 21. 1. 2015. Návrh

Více

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen rejstříkový zákon ) a ve smyslu

Více

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 Ing. Jiří Koliba ředitel 21. března 2013 Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba nájemních bytů předně pro

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie PRAVIDLA

Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie PRAVIDLA Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) k naplnění svého účelu ve smyslu 2, odst. 1, zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a po

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení Volební řád Hospodářské komory České republiky účinný od 1. 1. 2009 Legenda: - text, který je uveden též v zákoně Část první Základní ustanovení 1 (1) Volební řád Hospodářské komory České republiky (dále

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2009 Vedoucí týmu: Ing. Petr Serafín Tajemník týmu: Ing. Petr Serafín 1. Poslání a charakteristika týmu Působnost týmu č. 1 pro legislativu, který

Více

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA Jednací řád valné hromady České komory architektů 2014 JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota zakázky: Lhůta pro podávání nabídek: Zahraniční stáže žáků

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Program: 1) Přivítání a prezence. 2) Webové stránky mikroregionu - prezentace obcí - spojení na členské obce - databáze a podmínky pro představení

Více

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Pardubice, 3. dubna 2013 Klíčová aktivita č. 4 Podpora rozvoje služeb pro ohrožené

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY Vážení členové ČNDT, v návaznosti na nový občanský zákoník je nezbytné provést úpravu stanov České společnosti pro NDT. Vedení ČNDT připravilo návrh těchto stanov, který byl projednán na schůzi výboru

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

CZ-Hořice: Stavební práce na výstavbě kanalizace 2012/S 109-181105. Oznámení o zakázce. Stavební práce

CZ-Hořice: Stavební práce na výstavbě kanalizace 2012/S 109-181105. Oznámení o zakázce. Stavební práce 1/7 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:181105-2012:text:cs:html CZ-Hořice: Stavební práce na výstavbě kanalizace 2012/S 109-181105 Oznámení o zakázce Stavební

Více

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení 1. Předpisy pro projektování a výstavbu Veškerá činnost probíhající v rámci územního řízení musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy,

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

tento h) dosažené vzdělání s uvedením studijního oboru, i) soupis vykonané odborné praxe chronologicky sestavený,

tento h) dosažené vzdělání s uvedením studijního oboru, i) soupis vykonané odborné praxe chronologicky sestavený, V souladu s 23 odst. 6 písm. i) a 30 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI Říjen 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Podprogram 134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu...

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů Směrnice č. 22 / 2009 REGISTR OZNÁMENÍ OBCE DOUDLEBY vydaná v souvislosti uplatněním ustanovení zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon ) ve znění pozdějších úprav, a vyhlášky č. 578/2006

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD STATUT A JEDNACÍ ŘÁD EXPERTNÍ SKUPINA KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen expertní skupina

Více

ČSOB O B P OJ O I J Š I ŤO Ť V O NA

ČSOB O B P OJ O I J Š I ŤO Ť V O NA ČSOB POJIŠŤOVNA Pojištění Real Estate 4.12.2009 Skupina ČSOB 2 Pojištění v době hospodářské recese/krize Obecné zvláštnosti pojištění v této fázi ekonomického vývoje: 1. Zvyšování důležitosti pojištění

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 / 2012

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 / 2012 Asociace provozovatelů kin Politických vězňů 445 266 01 Beroun www.kinari.cz tajemnice@kinari.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 / 2012 předloženo členům APK na Valné hromadě konané 16. - 17. 5. 2012 v

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

ZÁPIS ZE IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 31. 3. 2015 ČAS OD 13.00 DO 18.30 HODIN

ZÁPIS ZE IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 31. 3. 2015 ČAS OD 13.00 DO 18.30 HODIN ZÁPIS ZE IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 31. 3. 2015 ČAS OD 13.00 DO 18.30 HODIN Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, J. Panna, R. Kolařík, K. Salzmann (do 17.45), P. Hnilička (do 17.30), P. Martinek, J.

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

IITřebotov - rozšíření plynofikace na část obce Solopisky"

IITřebotov - rozšíření plynofikace na část obce Solopisky OPERACNI Evropský fond pro regionálru rozvoj VÝZVA K PODÁNí NABíDEK A K PROKÁZÁNí SPLNĚNí KVALIFIKACE NA PODLlMITNí VEŘEJNOU ZAKÁZKU IITřebotov - rozšíření plynofikace na část obce Solopisky" Veřejný zadavatel,

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Regionální granty 2009

Regionální granty 2009 Regionální granty 2009 Nadace O 2 vznikla v roce 2002 a od svého založení rozdělila na podporu neziskových projektů, které pomáhají dětem a mladým lidem, více než 120 milionů korun. Dlouhodobým, promyšleným

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část 1. Způsobilé výdaje pro program INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ (PROVOZNÍ) Zakládání a rozvoj VTP Zakládání a rozvoj CTT Zakládání

Více

STANOVY SPOLKU Spora, z. s.

STANOVY SPOLKU Spora, z. s. STANOVY SPOLKU Spora, z. s. (1) Název spolku je Spora, z. s. (2) Sídlo spolku je v obci Vlašim. Článek I Název, sídlo a charakter spolku (3) Spolek je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 89/2012

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT)

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT) Obsah: I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2016 (Vláda ČR) Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (MKČR) Dotace Odboru

Více

ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN

ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN 1/8 ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, R. Kolařík, K. Salzmann, P. Hnilička, P. Velička, K. Cieślar (od 10:30),

Více

Sběrný dvůr v obci Bílá Třemešná

Sběrný dvůr v obci Bílá Třemešná PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Veřejná zakázka 1. Identifikační údaje zadavatele: Obec Bílá Třemešná se sídlem: Bílá Třemešná 315, 544 72 Bílá Třemešná IČ: 00277673 DIČ: CZ00277673 (není plátcem DPH) jejímž

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Valná hromada 25.4.2015

Valná hromada 25.4.2015 Program: Zahájení Volba mandátní a volební komise Seznámení a schvalování jednacího a volebního řádu pro příští období Seznámení s činností v minulém období a hospodaření srovnání s plánem z minulé valné

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více