BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3"

Transkript

1 BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3 Titulní strana informační brožury s názvem Poznej Sedlčansko, kterou vytvořili studenti sedlčanského gymnázia. Autorkami kresby jsou Aneta Hřebejková a Tereza Svobodová. Brožuru seženete v Městském muzeu Sedlčany nebo v informačním středisku. Další informace najdete uvnitř tohoto vydání Radnice.

2 Děti na výstavě o Josefu Ladovi V sedlčanském muzeu můžete do pátku 9. března navštívit výstavu Obrazy a obrázky Josefa Lady. Na přiložených fotografiích jsou zachyceni žáci a studenti, kteří pod vedením učitelů kreslí ve výstavní síni muzea. Výstavu navštívilo již více než 800 žáků a studentů. Krav Maga již rok v Sedlčanech Počátkem ledna uplynul rok, co funguje v Sedlčanech škola izraelské sebeobrany Krav Maga - Kapap. Škola je součástí celorepublikové sítě 14 škol, fungující pod hlavičkou občanského sdružení Česká asociace Krav Maga - Kapap (ČAKMK). Za rok 2011 proběhlo v rámci ČAKMK 340 tréninků a 65 víkendových seminářů, z čehož v Sedlčanech bylo realizováno 42 tréninků a 5 seminářů (dva byly veřejné semináře sebeobrany žen). Našeho cvičení se zúčastnila již stovka lidí - ženy v rámci kurzů ženské sebeobrany, děti v rámci pravidelné sebeobrany pro juniory i dospělí. Více jak polovina z tohoto počtu jsou právě naši cvičenci středečního kurzu sebeobrany pro dospělé, kam aktuálně chodí 35 registrovaných členů ČAKMK. Naše tréninky probíhají každou středu v malé tělocvičně GOA Sedlčany pro děti a mládež ve věku let v čase a pro dospělé v čase Tyto tréninky jsou pod vedením hlavního instruktora ČAKMK - Michala Janouška. V úterý a čtvrtek podvečer pak vedou naši pokročilí cvičenci tréninky na ZŠ Vysoký Chlumec. Díky blížícímu se pololetí, je možné se do tréninků, jak dětské sebeobrany, tak i dospěláckého kurzu, připojit a začít tak cvičit. Není proto nic jednoduššího než-li dorazit na středeční trénink, zde se zaregistrovat a začít cvičit. Do začátku potřebujete jen boty do tělocvičny, sportovní oblečení a správné nadšení se učit novým pohybovým dovednostem. V blízké budoucnosti nabídneme místním školám také projekt Mazaně proti šikaně, který úspěšně funguje již 2 roky. Jedná se o tematickou projektovou výuku pro 2.stupeň základních škol či středoškoláky, kde se děti formou modelových situací učí základy reálné sebeobrany a seznamují se i z principy šikany, jejími formami a cestami jak jí čelit. Více informací o ČAKMK a aktivitách v dalších lokalitách najdete na oficiálním webu www. cakmk.org. My bychom tímto rádi poděkovali všem Sedlčaňákům, kteří naše cvičení v roce 2011 podpořili - ať finančně nebo propagačně a těšíme se na podobně vstřícný přístup a bezproblémové fungování i v dalších letech. PLACENÁ INZERCE Klub Pathfinder Sedl any Ob anské sdružení d tí a mládeže Klub Pathfinder organizuje d ti a mládež v oddílech vedených dosp lými vedoucími. Prost ednictvím pravidelných sch zek, víkendových akcí, sportovních akcí, turistických výprav do p írody a prázdninových tábor p ipravuje rozmanité zájmové aktivity zam ené na smysluplné využívání volného asu d tí a mládeže. Cílem innosti je snaha podpo it rozvoj osobnosti mladých lidí, a to jak v oblasti fyzické, tak i duchovní a mravní s d razem na vytvá ení pozitivního vztahu k p írod, spole nosti i jednotlivým lidem v duchu k es anských zásad. Klub Pathfinder, o.s. získal již podruhé estný titul Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s d tmi a mládeží. Pravidelné sch zky tvrtek 1x za 14 dn od 16:00 hod KDE: Sbor církve adventist s. d. Sedl any Komenského nám stí 70 (budova bývalé služebny EZu) KONTAKT: Sv tlana Pomietlová, tel.: » «

3 USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 3/2012 ze dne RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z předchozího jednání RM ze dne a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných, a to v plném rozsahu bez výhrad. - RM doporučuje ZM schválit předložený návrh rozpočtu Města Sedlčany na rok 2012 s tím, že navržený rozpočet je koncipován jako vyrovnaný. Příjmy jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč a rovněž tak navrhované výdaje. - RM zamítla žádosti fyzických osob o zřízení vyhrazených parkovacích míst pro dva osobní automobily, a to na veřejném prostranství před bytovým domem na adrese Sokolovská č. p. 525, Sedlčany. RM rozhodla, že vyhrazená parkovací místa nebudou zřizována. - RM bere na vědomí informace poskytnuté v souvislosti s projektovým řešením dopravní obslužnosti (příjezdová komunikace) průmyslového areálu v osadě Oříkov, předložené investorem - firmou Balínek Trade. RM souhlasí s projektovým řešením napojení na místní a účelovou komunikaci ve vlastnictví Města. - RM bere na vědomí informaci ohledně vyklizení a předání nebytových prostor, dřívější prodejny, umístěných v objektu č. p. 175 v ul. 28. října v Sedlčanech a schvaluje záměr jejich opětovného pronájmu. RM ukládá MěÚ Sedlčany, Odboru majetku, aby v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, byl na úřední desce MěÚ Sedlčany neprodleně zveřejněn záměr Města Sedlčany pronajmout tyto nebytové prostory. - RM souhlasí se záměrem, aby na základě žádosti p. Jana Pudila, trvale bytem Víta Nejedlého č. p. 644, Sedlčany, byla jmenovanému odprodána část pozemku parc. č. 728/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o stávající výměře 476 m 2, v k. ú. a obci Sedlčany, neboť jmenovaný část pozemku dlouhodobě užívá (součást jednotného funkčního celku, zahrady s pozemkem parc. č. 725). Jmenovaný na vlastní náklady zajistí geometrický plán (oddělení užívané části pozemku) a následně MěÚ Sedlčany, Odbor majetku, zajistí zveřejnění záměru prodeje konkrétní oddělené části pozemku na úřední desce MěÚ Sedlčany. - RM souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 3020/13, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF o výměře 343 m 2, a to společnosti NAVIJÁKY.CZ s.r.o., se sídlem tř. 5. května č. p. 853/29, Praha 4, IČ , za kterou jedná pan Jaroslav Šoltés, bytem Švermova č. p. 498, Sedlčany, a to za účelem výstavby montážní haly. RM prodej doporučuje realizovat v souladu s platným ceníkem pozemků v majetku města za jednotkovou cenu 500 Kč/m 2, tj. za celkovou cenu Kč. RM zároveň ukládá MěÚ Sedlčany, Odboru majetku, aby v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, byl na úřední desce MěÚ Sedlčany zveřejněn záměr Města Sedlčany prodat předmětný pozemek, přičemž je třeba jednat se stávajícím uživatelem nemovitosti Zemědělskou společností Sedlčany, s. r. o., o vyjmutí tohoto pozemku z nájemní smlouvy. - RM ukládá MěÚ Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnění záměru prodeje majetku ve vlastnictví Města Sedlčany, a to pozemků parc. č. 2763/1 o výměře 668 m 2 a parc. č. 2763/4 o výměře 148 m 2, vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda v k. ú. a obci Sedlčany (ul. K Cihelně), a to řádným způsobem v místě obvyklým na úřední desce MěÚ Sedlčany. Pan Jaroslav Šoltés zajistí na své náklady vytyčení hranice pozemků pro případ prodeje. - RM schvaluje, aby manželům Mileně a Jaroslavovi Gáborovým, trvale bytem Strojírenská č. p. 791, Sedlčany, byla prodloužena Smlouva o poskytnutí přístřeší na městské ubytovně, a to na dobu určitou od 1. února do 30. dubna RM schvaluje společnou žádost pí Libuše Knotkové a jejího syna p. Petra Knotka a souhlasí, aby pí Knotkové byla přidělena celá ubytovací jednotka (č. 11/II. patro) na Městské ubytovně Sedlčany na adrese Strojírenská č. p. 791, kterou doposud obývala společně se svým synem panem Petrem Knotkem (každý 1 místnost). Přidělení ubytovací jednotky RM podmiňuje tím, že bude s MTS, s. r. o., uzavřen splátkový kalendář na úhradu dluhu na nájemném ve výši 7200 Kč, a to v částkách v žádosti uvedených. - RM schvaluje žádost pí Marie Ratajové, trvale bytem Strojírenská č. p. 791 o výměnu ubytovací jednotky č. 12/III. patro, kterou dosud užívá, za ubytovací jednotku č. 10/I. patro na téže adrese. - RM ukládá MěÚ Sedlčany, Odboru majetku zveřejnit záměr Města Sedlčany prodat obálkovou metodou uvolněné městské byty, a to způsobem v místě a čase obvyklým na úřední desce MěÚ Sedlčany, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: byt o velikosti 3+1, výměra obytné plochy 75,3 m 2 (č. bytu 15/V. patro) na adrese Komenského náměstí č. p. 876 za minimální cenu Kč; byt o velikosti 2+1, výměra obytné plochy 54,3 m 2 (č. bytu 1/I. patro) na adrese Komenského náměstí č. p. 877 za minimální cenu Kč. - RM souhlasí s přijetím účelového finančního daru dle předložené žádosti 2. Základní školy - školy Propojení, příspěvkové organizace, ve výši Kč určeného na nákup pomůcek a zařízení pro výuku. - RM schvaluje poskytnutí přístřeší pro paní Martu Venclovou, která se nachází v tíživé životní situaci a je tohoto času bez přístřeší, a to na dobu určitou nejdéle do RM doporučuje ZM projednat a schválit rozšíření působnosti subjektu - Sportovní areály Sedlčany, příspěvkové organizace zřízené Městem na péči o USNESENÍ další majetek (sportoviště a jejich funkční celky), který je specifikován v materiálu MěÚ Sedlčany, Odboru majetku, a to s účinností od RM doporučuje ZM projednat a schválit dokument Požární řád města Sedlčany (forma předpisu - vyhláška). - RM souhlasí s navrženými právními předpisy Města, a to Obecně závaznou vyhláškou města Sedlčany č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 3/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR podle jiného právního předpisu a Obecně závaznou vyhláškou města Sedlčany č. 2/2012, o zákazu provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných her a doporučuje ZM jejich projednání a schválení. - RM souhlasí s nabídkou podanou firmou Finanční poradenství, s.r.o., IČ , za účelem administrativního zpracování a zajištění podání žádosti na čerpání finančních prostředků poskytovaných v rámci OP SFŽP (úspora energií) na zateplení budov školských zařízení a pověřuje starostu města podepsáním předložené Smlouvy. - RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany, a to s odborně způsobilou osobou panem Stanislavem Řihákem, IČ RM stanovila termín řádného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany na den Zasedání se uskuteční ve společenském sále KDJS Sedlčany. MěÚ Sedlčany zajistí včasnou distribuci pozvánek, a to spolu s přílohami. - RM schvaluje poskytnutí zálohy z dotace na rozvoj a podporu mládežnických oddílů ve prospěch TJ Tatran Sedlčany, a to dle žádosti předložené tímto subjektem. Březnový hokej PÁ v 18.30: Matadores - Chlum, ve 20.25: Delikomat - Rožmitál. SO ve 14: Tučňáci - Dublovice, v 19.30: Olbramovice - Zvírotice. NE v 16.30: Cetos - Stars, v 18.25: Žabáci - AHC N. Knín, ve 20.20: Draci - Domino. PO v 18.30: Drásov - Stros, ve 20.25: Miličín - Marila. ÚT v 18.30: DSK D. Dušníky - Cetos, ve 20.25: Stars - Genemusic. ST v 18.30: SG Štětkovice - Olbramovice, ve 20.25: RB Zvírotice - Delikomat. PÁ v 18.30: Rožmitál - Blackmilk, ve 20.25: Marila Votice - Drásov. SO v 16.30: Stros - Draci, v 18.25: Domino - Matadores, ve 20.20: AHC N. Knín - Hrádek. NE v 16.30: Chlum - Solopysky. Těmito zápasy končí základní hrací část a následuje nástavba. Jací soupeři na sebe na základě výsledků narazí a kdy svá utkání odehrají najdete na

4 USNESENÍ USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 2/2012 ze dne RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z předchozího jednání RM ze dne a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných, a to v plném rozsahu bez výhrad. - RM vzala na vědomí zprávu o výkonu státní správy na Městském úřadu Sedlčany za rok 2011 v rozsahu předložených údajů. - V rámci organizace činnosti pracovníků zařazených do MěÚ Sedlčany a v organizačních složkách obce RM rozhodla stanovit v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění celkový počet zaměstnanců Města Sedlčany zařazených do MěÚ Sedlčany na 71 zaměstnanců, z toho 65 s nezkrácenou pracovní dobou a 6 zaměstnanců se zkrácenou pracovní dobou, tj. 70,388 pracovních úvazků. Konkretizace členění pracovních míst je obsahem Systematizace pracovních míst zaměstnanců Města Sedlčany zařazených do MěÚ Sedlčany, kterou tímto RM schvaluje. Dále RM rozhodla stanovit celkový počet zaměstnanců zařazených do organizačních složek Města Sedlčany na 26 zaměstnanců, z toho 22 zaměstnanců s nezkrácenou pracovní dobou a 4 zaměstnance se zkrácenou pracovní dobou, tj. 24,975 pracovních úvazků. - RM vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledku hospodaření a plnění schváleného rozpočtu Města Sedlčany za rok 2011 s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni ve výši ,02 tis. Kč (což představuje 101,43 % schváleného předpokladu RO č. 3) a rozpočtové výdaje jsou ke dni ve výši ,05 tis. Kč (což představuje 100,39 % schváleného předpokladu RO č. 3). RM doporučuje ZM schválit v plném rozsahu všechny aktualizované změny výsledku hospodaření a plnění schváleného rozpočtu Města Sedlčany za rok RM doporučuje ZM schválit žádost manželů Jaroslava Studenovského, trvale bytem Bubenská 575/23, Praha 7, a Ing. Jaroslavy Studenovské, trvale bytem Pod Cihelným vrchem č. p. 1210, Sedlčany, o odprodej pozemku v majetku Města Sedlčany, a to parc. č. 218/4, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 8 m 2 v k. ú. a obci Sedlčany (část při chodníku v ulici Nádražní), který byl oddělen z pozemku původní parc. č. 218/3, a to na základě geometrického plánu p. Martina Komárka č /2011 ze dne , schválený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram dne pod č. 362/2011, a to za jednotkovou cenu 500 Kč/m 2, tj. celkem 4000 Kč. - RM ukládá MěÚ Sedlčany, Odboru majetku, aby tento záměr prodeje pozemku byl řádně zveřejněn v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, způsobem v místě obvyklým, a to na úřední desce MěÚ Sedlčany. - RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků, vše v k. ú. Doubravice u Sedlčan, a to dle geometrického plánu Ing. Lubomíra Soukupa - Geokart č /2011 ze dne , schválený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram dne pod č. 36/2012 takto: a) Město Sedlčany převede do vlastnictví manželů Františka a Hany Krotilových, trvale bytem Doubravice č. p. 21, Sedlčany, pozemek parc. č. 247/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 50 m 2, oddělený z původního pozemku parc. č. 247/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití silnice, o výměře 6439 m 2 s tím, že manželé Krotilovi převedou do vlastnictví Města Sedlčany pozemek parc. č. 10/1 díl b o výměře 95 m 2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 10/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 835 m 2. RM zároveň doporučuje, aby rozdíl výše uvedené směny pozemků byl finančně vyrovnán za jednotkovou cenu 100 Kč/m 2, tzn. že Město Sedlčany uhradí manželům Krotilovým rozdíl 45 m 2, tj. celkem 4500 Kč. b) Město Sedlčany převede do vlastnictví pana Jaroslava Pinkase, trvale bytem Doubravice č. p. 6, Sedlčany, pozemek parc. č. 245/4, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 11 m 2, oddělený z původního pozemku parc. č. 245/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 3093 m 2 s tím, že p. Jaroslav Pinkas převede do vlastnictví Města Sedlčany pozemek parc. č. 246 díl c o výměře 23 m 2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 246, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 97 m 2. RM zároveň doporučuje, aby rozdíl výše uvedené směny byl finančně vyrovnán za jednotkovou cenu 100 Kč/m 2, tzn., že Město Sedlčany uhradí p. Jaroslavovi Pinkasovi cenu rozdílu výměr, tj. 12 m 2 celkem za 1200 Kč. Pan Jaroslav Pinkas, bytem Doubravice č. p. 6, Sedlčany zároveň prodá Městu Sedlčany pozemek parc. č. 8/1 díl a o výměře 80 m 2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 8/1, druhem pozemku zahrada o výměře 691 m 2 v k. ú. Doubravice u Sedlčan, obec Sedlčany, viz geometrický plán Ing. Lubomíra Soukupa - Geokart č /2011 ze dne 5. ledna 2012, schválený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram dne pod č. 36/2012. RM doporučuje ZM realizovat výše uvedený prodej za jednotkovou cenu 150 Kč/m 2, tzn., že Město Sedlčany uhradí p. Jaroslavovi Pinkasovi částku Kč. RM ukládá MěÚ Sedlčany, Odboru majetku, aby výše uvedený záměr směny pozemků v k. ú. Doubravice u Sedlčan, byl řádně zveřejněn v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, způsobem v místě obvyklým, a to na úřední desce MěÚ. - RM doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy mezi Městem Sedlčany a pí Helenou Podanou, trvale bytem Víta Nejedlého č. p. 583, Sedlčany s tím, že jmenovaná daruje Městu Sedlčany bezúplatně pozemek parc. č. 3012/70, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF o výměře 809 m 2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to v souvislosti s připravovanou výstavbou rodinných domů, viz. geometrický plán p. Martina Komárka č /2011 ze dne , schválený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram dne pod č. 1793/ RM doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy mezi Městem Sedlčany a p. Vladimírem Čedíkem, trvale bytem Krásná Hora č. p. 251, Krásná Hora nad Vltavou s tím, že p. Vladimír Čedík daruje Městu Sedlčany bezúplatně pozemek parc. č. 272/17, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF o výměře 791 m 2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to v souvislosti s připravovanou výstavbou rodinných domů, viz. geometrický plán pana Martina Komárka č /2011 ze dne , schválený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram dne pod č. 1794/ RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Sedlčany (budoucí povinný z VB) a společností JTH Sedlčany, s. r. o. (budoucí oprávněný z VB), se sídlem Krupská 33/20, Teplice, která se týká zajištění vstupu na pozemek parc. č. 569/33 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem strpění umístění, napojení a provozování staveb vodovodu a kanalizace, včetně údržby a oprav pro stavbu Obchodního centra KIK Sedlčany. - RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Sedlčany (budoucí povinný) a společností ČEZ Distribuce, a. s. (budoucí oprávněný z VB), se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, která se týká vstupu na pozemek ve vlastnictví Města Sedlčany parc. č. 773 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, a to za účelem strpění umístění, zřízení a provozování kabelového vedení NN 0,4 kv distribuční soustavy, pro stavbu P 1863 Třebnice, Štileček - knn pro P244, č. stavby: IP (dokončení na následující straně)

5 USNESENÍ / ÚVODNÍK USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 2/2012 ze dne (pokračování z předchozí strany) - RM doporučuje ZM schválit prodej bytu 1+KK (č. bytu 2) na adrese Dělnická 548, Sedlčany, a to paní Jiřině Belšanové, trvale bytem U Půjčovny 953/4, Praha 1, za cenu Kč, která podala druhou nejvyšší nabídku, neboť pan Ing. Jan Pejša, který podal nejvyšší nabídku ( Kč) od této odstoupil. - RM schvaluje uzavření Smlouvy o podnájmu bytu 1+1 (č. bytu 10/III. patro) na adrese Na Severním sídlišti II/659, Sedlčany, mezi nájemcem bytu p. Tomášem Chwastkem a podnájemci pí Blankou Čejdovou, trvale bytem Příčovy č. p. 74, a p. Lukášem Bottkou, trvale bytem Líchovy č. p. 20, a to na dobu určitou do RM schvaluje uzavření Smlouvy o podnájmu bytu 1+1 (č. bytu 16/V. patro) na adrese Na Severním sídlišti II/659, Sedlčany mezi nájemcem bytu pí Libuší Čutovou a podnájemcem p. Josefem Slaninou, trvale bytem Komenského náměstí č. p. 871, Sedlčany, a to na dobu určitou do RM schvaluje v souladu s ustanovením 700 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění následných předpisů, společné užívání bytu velikostní kategorie 2+1 (č. bytu 9/II. patro) na adrese Havlíčkova č. p. 880, Sedlčany spolu s dosavadním nájemcem pí Marií Dostálovou a tím vyhovuje žádosti paní Petry Dostálové, doposud trvale bytem Havlíčkova č. p. 880, Sedlčany. Nájem bude hrazen rukou společnou a nerozdílnou. - RM zamítla žádost p. Michala Krůty, dosud trvale bytem nám. T. G. M. č. p. 32, Sedlčany, o společné užívání bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 3/I. patro) na adrese Za Nemocnicí č. p. 1060, Sedlčany, a to společně s pí Evou Filipovou. - RM schvaluje povolení splátek dlužného nájemného pro pana Milana Lacka, uživatele ubytovací jednotky č. 9/I. patro na adrese Strojírenská č. p. 791, Sedlčany, a to s podmínkou, že Smlouva o poskytnutí ubytování bude prodlužována dle plnění splátkového kalendáře. - RM souhlasí s rekonstrukcí bytu, který je umístěn v obytném domě na adrese Za Nemocnicí č. p (č. bytu 4/přízemí) v Sedlčanech, a to v rozsahu předložené žádosti předmětu rekonstrukce a finančního krytí odsouhlasených MTS, s.r.o. - RM schvaluje povolení splátek dlužného nájemného pro pana Radomíra Nováka, uživatele bytu na adrese Na Severním sídlišti III/673, Sedlčany, a to s podmínkou pravidelných splátek, které budou hrazeny spolu s řádným nájemným, dle Dohody o splátkách splatného dluhu. - RM v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady soudržnosti Úvodník starosty města Střední Čechy doporučuje ZM schválit dofinancování akce Modernizace autobusového nádraží - Sedlčany z vlastních zdrojů na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele díla. - RM schválila bezúplatné užívání sportovního areálu LAS Taverny v Sedlčanech za účelem konání veřejně prospěšné akce - sportovní soutěže mladých hasičů okresu Příbram, a to v termínu dne a dne 9. 6., vždy od 7 hod. do hod. Vyřízením žádosti pověřen subjekt Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace. - RM stanovila základní platy vedoucím školských zařízení, a to v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a předpisů souvisejících a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. - Rada města Sedlčany jednající jménem zřizovatele příspěvkové organizace Města Sedlčany souhlasí s navýšením maximálně přípustné kapacity žáků navštěvující Základní uměleckou školu Sedlčany na počet RM odmítla nabídku na likvidaci elektroodpadů předloženou společností D+P REKONT s.r.o. (IČ ) dne Likvidace elektroodpadů bude probíhat stávajícím způsobem. - RM projednala aktualizaci stavu projektu městské kompostárny - Kompostárna Kosova Hora a pověřila pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, jednáním o zrušení žádosti o prodloužení termínu k předložení předmětného projektu na Státní fond životního prostředí ČR. - RM souhlasí s výsledkem výběrového řízení na akci Sedlčany analýza rizik staré ekologické zátěže v okolí jímacího území v povodí Sedleckého potoka dodatečné práce v hodnotě Kč (bez DPH) a pověřuje starostu města uzavřít Smlouvu o dílo se sdružením firem Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o. a Chrudim BAUSET CZ, a.s. Pardubice. Vážení spoluobčané, v závěru měsíce ledna jsme uzavřeli výsledky hospodaření Města za rok 2011, které zveřejňujeme v tomto vydání městského zpravodaje. Rozpočet pro rok 2011 jsme schvalovali na veřejném zasedání zastupitelstva dne 21. února jako vyrovnaný s reálnými příjmy tis. Kč a tedy ve stejné výši i ve výdajích. V průběhu roku jsem provedli tři rozpočtová opatření (změny) tak, jak se vyvíjela příjmová část rozpočtu. V konečném výsledku jsme dosáhli magické hranice 300 mil. Kč díky značnému zájmu o koupi městských bytů do vlastnictví (příjmová část) a zároveň vracení získaných prostředků ve velké míře zpět do celkových oprav prodávaných bytových domů (výdajová část). Pro uvedení či vysvětlení rozpočtových souvislostí a dosaženého výsledku hospodaření uvedu krátký rozbor. Z celkových příjmů tis. Kč dosáhly příjmy daňové 25 %, nedaněné 12 %, kapitálové 19 %, dotace a rezervy cca 44 %. Tento zdánlivě nepoměr základních příjmových položek je skutečně ovlivněn prodejem bytů a vyjádřen v položkách 3.2 prodej bytového fondu a 4.4. zapojení rezerv do fondu oprav. Z celkových výdajů tis. Kč bylo nejvíce vynaloženo v kapitole služby obyvatelstvu (školství, kultura, bydlení, územní rozvoj a investiční výstavba) 39,8 % a kapitole všeobecná veřejná správa 37,5 % (správa městského úřadu obce s rozšířenou působností 39 mil. Kč a převod prostředků z prodeje bytů do fondu oprav 57 mil. Kč). Zbývající podíl 22,7 % tvořily výdaje na lesní hospodářství, údržbu komunikací, vodní hospodářství, sociální péči, ochranu a bezpečnost. Položky relativně malé, ale nesmírně důležité pro život tohoto města. Výše výdajů v této oblasti však nejvíce ovlivnily zákonné dávky sociální péče ze státního rozpočtu, téměř 14 % z celkových výdajů. Pro úplnost informací je třeba zmínit, že ukazatel dluhové služby města k činil 0,79 % (MF ČR připouští max. 15 %) a z předchozích půjček a úvěrů zbývá uhradit Státnímu fondu životního prostředí 2,768 mil. Kč v letech jako půjčku na modernizaci čistírny odpadních vod z let Výsledky hospodaření za r lze hodnotit velmi pozitivně nejen z hlediska jednotlivých položek a jejich finančních údajů, ale především z hlediska strategie rozpočtu, jeho naplňování a na druhé straně využití. Prodej bytů zásadně ovlivnil dosažené výsledky jak v městské ekonomice, tak především ve skutečném stavu kvality bydlení.starosta města Ing. Jiří Burian, starosta města

6 GOA Studentka gymnázia Tereza Matoušová má spoustu zájmů, už jste o ní několikrát slyšeli. Mezi její hlavní koníčky patří psaní a jednou by chtěla vydat vlastní knihu a stát se scénáristkou, píše povídky, pohádky, fejetony a také knížky. Své práce posílá do literárních soutěží a do redakcí. Na svém literárním talentu neustále pracuje a vy jej můžete posoudit také. Jak to vysvětlit dětem? Z obýváku se ozývaly podivné výkřiky. Rozléhaly se téměř po celém domě, a tak brzy probudily i toho nejmenšího, pětiletého syna. Chlapec polehounku sešel ze schodů a zastavil se za dveřmi od obýváku. Jo! Jo! Hurá! mísily se hlasy tatínka a maminky, které synka částečně děsily. Nakonec se rozhodl. Maminka s tatínkem přeci nemohou dělat nic špatného. Vstoupil do obýváku. Rodiče leželi na gauči celý mokří od potu. Konečně stojí, řekla spoko- Povídka - Jak to vysvětlit dětem? jeně maminka a tatínek souhlasně přikývl. Náhle si všiml synka. Vyskočil z gauče. Co tady děláš? vykřikl s hrůzou. Vy jste mě vzbudili, odpověděl klučina unaveně. Co tady děláte vy? zeptal se s dětskou nevinností. No my... tatínek se kousl do rtu. Jak jen mu to teď vysvětlí? Je na to přeci ještě malý. Ale jakou použít výmluvu. I maminka chvíli přemýšlela. Jak jen to synovi vysvětlí? To děláme, abys měl radost, řekla nakonec. Ale vždyť jste mě vzbudili. A proč z toho mám mít radost? Já radost nemám, řekl uraženě. Copak se ti to nelíbí? Je to přeci hezké, odvětil tatínek. Ne, ne!... Pozóóór, padá! zakřičela náhle maminka a vrhla se k vyděšenému synovi. Jen tak tak zachytila stromeček, který na něj padal. Syn se na něj nevěřícně díval. Co to tady děláte? zeptal se znova. No, my pomáháme Ježíškovi, víš, začal vysvětlovat tatínek. Vy zdobíte stromeček? Ale kdepak, my ho jenom stavíme, abychom Studenti lákají turisty na Sedlčansko Práce na projektu Vltava řeka k poznání byla sice již ukončena, ale jeho výsledky, výstupy i cíle nás obohacují dál... V rámci projektu byla na obchodní akademii založena nová fiktivní firma CK Vltavaráj, s.r. o., která nabízela rekreační a sportovní pobyty či aktivity spojené s řekou Vltavou. Fiktivní firma je velmi přínosná pro budoucí podnikavé studenty, protože díky školní cvičné firmě si mohli vyzkoušet na vlastní kůži, co obnáší skutečné podnikání. K podnikání patří také zajímavá reklama a účinná propagace, CK-Vltavaráj, s.r.o. nejednou dokázala, že máme šikovné studenty, protože se úspěšně prezentovali i na veletrzích fiktivních firem. Na veletrzích FIF získávala CK Vltavaráj pravidelně různá ocenění, např. zvláštní ocenění organizátorů veletrhu za kvalitu stánku, v soutěži o nejlepší český katalog druhé místo, v soutěži o nejlepší slogan (v češtině, angličtině, němčině) první místo a na prvním místě se ještě také umístila naše firma za svůj reklamní spot. V celkovém hodnocení, při sečtení všech bodů ze všech probíhajících soutěží, se mezi 147 firmami mezinárodního veletrhu v roce 2010 CK Vltavaráj umístila na krásném 10. místě. V rámci propagace firmy a díky projektu Vltava vznikla velmi zajímavá informační brožura Poznej Sedlčansko, kterou zpracovali z velké části studenti 3. a 4. ročníku obchodní akademie pod vedením pí profesorky Marie Doležalové a p. profesora Zdeňka Šimečka ml. Práce to byla zajímavá, ale i poměrně náročná. Nejprve si studenti stanovili základní obsah brožury a oblasti, o kterých stojí za to veřejnost informovat. Přemýšleli nad historií, nad přírodními zajímavostmi, kulturními památkami a nad nabídkami sportovního a turistického využití Sedlčanska (např. cyklostezky na Sedlčansku, rozhledny v okolí Sedlčan, hrady zámky, těžba zlata atd.). Studenti se rozdělili do pracovních týmů a věnovali se jednotlivým oblastem podle zájmu a vztahu k popisované lokalitě. Zdrojem informací pro brožuru Poznej Sedlčansko byly především již vzniklé projektové výstupy tříd, které se zapojily do projektu Vltava i loni a předloni. Dalšími zdroji pro získávání informací bylo např. Městské muzeum Sedlčany, ale i vlastní fotografie, dostupná literatura, internet. Ve finále jsme materiálu nashromáždili poměrně hodně, náročnější však bylo jej zpracovat a vybrat to podstatné a zajímavé, aby brožura splnila svůj účel. Ježíškovi ušetřili práci. On ho do rána ozdobí. Opravdu? Opravdu, mrkla na něj maminka. Únava byla ta tam. Chlapec začal s nadšeným výskotem pobíhat po obýváku. Tak to já se budu dívat, jak ho zdobí! zazubil se. Ale to ho přeci vyplašíš, namítla maminka. Chlapec si zalezl pod stůl se slovy, že bude dobře schovaný. Rodiče rezignovaně sklopili hlavy. Byli ze stavění stromku tak vyčerpaní, že již na zdobení neměli síly. Odešli spát do ložnice a chlapec si ustlal pod stolem. Brzy z rána vešli rodiče s jistou zvědavostí do obýváku. Syn byl schovaný pod stolem a kulil oči na stromeček. Nepřišel, řekl zklamaně. Potom se však radostně rozzářil. Určitě přijde dneska v noci, jdu si teď lehnout, abych mohl zůstat vzhůru! Maminka s tatínkem se na sebe podívali. Jak jen mu to vysvětlit, že stromeček zdobí oni? Na konečné podobě studenti pracovali především v hodinách fiktivní firmy, ale nebylo jednoduché dovést brožuru do finální podoby. Bylo nutné materiál formátovat, kombinovat a ladit graficky, aby výsledek našeho snažení byl zajímavý a zároveň přínosný pro budoucí uživatele. Titulní stranu brožury zdobí obrázek, který zvítězil ve výtvarné soutěži Rožmberkové a Sedlčansko, kterou vyhlásilo Městské muzeum Sedlčany v roce 2011 a jejich autorkami jsou Aneta Hřebejková a Tereza Svobodová. Brožura skutečně zamířila k uživatelům a již láká turisty na Sedlčansko, získat ji můžete v Městském muzeu Sedlčany a v Informačním centru města Sedlčan. Doufám, že se vám bude líbit a budeme rádi, když přispěje k větší návštěvnosti Sedlčanska. Informační brožura Poznej Sedlčansko je další ukázkou smysluplnosti projektů zaměřených na rozvoj vzdělávání. Projekt Vltava řeka k poznání, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky umožnil studentům rozšířit obzory sebevzdělávání a přinesl všem mnoho zajímavých zkušeností. Realizační tým projektu

7 BŘEZEN 2012 KULTURNÍ KALENDÁŘ Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany Dlouhodobé akce: do pátku OBRAZY A OBRÁZKY JOSEFA LADY (muzeum) - str VÝSTAVA do pátku LUCIANA STIBOROVÁ - OBRAZY atd. (KDJS) VÝSTAVA RICHARD PACHMAN - HARMONIE (knihovna) - str VÝSTAVA ZPĚVEM K SRDCI, SRDCEM K VLASTI (muzeum) - str VÝSTAVA ČESKÁ KRAJINA V OBRAZECH VLADIMÍRA MENCLA (KDJS) - str VÝSTAVA Březnové akce: ČT v 18 hod. RICHARD PACHMAN - HARMONIE (vernisáž výstavy, knihovna) - str VÝSTAVA ČT v hod. ŘECKÝ VEČER - TEREZA KOSTKOVÁ, PETR MIKESKA (KDJS) - str POEZIE PÁ v 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA/DĚDEČEK, v 16 hod. VÝTVARNÁ DÍLNA (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE SO ve 14 hod. DĚTSKÝ KARNEVAL KLUBU VELKÁ KOBRA SEDLČANY (KDJS) - str KARNEVAL SO od 16 hod. EXPEDIČNÍ KAMERA (kino KDJS) - str FILMOVÝ FESTIVAL ÚT v hod. HANKY PANKY - TECHTLE MECHTLE (KDJS) - str SHOW ČT v hod. UŽ KAMARÁDI... JOSEF ZÍMA, YVETTA SIMONOVÁ (KDJS) - str HUDBA PÁ v 15 hod. PROGRAM KNIHOVNIC, v 16 hod. VÝTVARNÁ DÍLNA (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ a SO 9. a ve 20 hod. POUPATA (český film) - str KINO NE v 15 hod. ŠMOULOVÉ (animovaná komedie) - str KINO ST v hod. KAŽDÝ DEN ŠŤASTNÝ DEN (KDJS) - str DIVADLO ČT v 18 hod. ZPĚVEM K SRDCI, SRDCEM K VLASTI (vernisáž výstavy, muzeum) - str VÝSTAVA PÁ v 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA/DĚDEČEK, v 16 hod. VÝTVARNÁ DÍLNA (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ v hod. KŘEST KNIH MICHAELY BURDOVÉ (knihovna) - str KNIŽNÍ KŘEST PÁ a SO 16. a ve 20 hod. ŠKOLNÍ VÝLET (český film - komedie) - str KINO NE v 15 hod. KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA (divadlo - pohádka, KDJS) - str PRO DĚTI A RODIČE ÚT v hod. KAROLÍNA KAMBERSKÁ (koncert, knihovna) - str HUDBA ÚT v hod. KAMELOT ROMANA HORKÉHO (koncert, KDJS) - str HUDBA ČT v 16 hod. TŘÍDNÍ KONCERT ZUŠ (Základní umělecká škola Sedlčany) - str HUDBA ČT ve 20 hod. DALŠÍ ROK (film GB) - str KINO PÁ od 9.30 hod. JARNÍ LOUTKOVÁ POHÁDKA (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ v 15 hod.: KŘEST KNIHY POVLTAVSKÉ POHÁDKY, v 16 hod. VÝTVARNÁ DÍLNA (knihovna) - str. 8 PRO DĚTI A RODIČE PÁ v hod. OTOMAR DVOŘÁK: ZA POKLADY BRDSKÝCH HŘEBENŮ (muzeum) - str PŘEDNÁŠKA PÁ ve 20 hod. HAMLET PODNIKÁ (tragikomedie Finsko) - str KINO SO ve 20 hod. ČERNÁ VENUŠE (historické drama Francie) - str KINO PO v 16 hod. INTERNÍ KONCERT ZUŠ (Základní umělecká škola Sedlčany) - str HUDBA PO v 19 hod. LOUSKÁČEK (balet, KDJS) - str DIVADLO PÁ ve 20 hod. OSMDESÁT DOPISŮ (český film) - str KINO PÁ 30. a SO DNY ŘEMESEL V ČASE PŘEDVELIKONOČNÍM (muzeum) - str RŮZNÉ SO ve 20 hod. STUD (drama GB) - str KINO ÚT v hod. KONCERT UČITELŮ ZUŠ (KDJS) - str HUDBA ÚT v hod. SWINGOVÝ KONCERT CLASSIC JAZZ (KDJS) - str HUDBA PO STRAKONICKÝ DUDÁK (KDJS) - str DIVADLO ÚT NEŘEŽ (KDJS) - str HUDBA BŘEZEN 2012 Festival Sukovy Sedlčany bude v letošním roce zahájen baletem Louskáček (více str. 4) 1

8 Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany Havlíčkova 514, Sedlčany tel.: , fax: Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty: Městský úřad Sedlčany informační středisko, náměstí TGM, Sedlčany, tel.: PROGRAM KDJS - BŘEZEN 2012 čtvrtek 1. března v hod. PŘEDPLATNÉ POEZIE ŘECKÝ VEČER V pořadu koncipovaném jako zábavné putování po Řecku se zastávkami na nejznámějších místech a s promítáním fotografií, vám přiblížíme řecké tradice, zvyky, ale i současný život. Součastí pořadu jsou též živě zpívané písně - od těch tradičních až po populární - v typicky řecké úpravě. V pořadu účinkují úterý 6. března v hod. SHOW MIMO PŘEDPLATNÉ V divadelním sále KDJS bude uveden zbrusu nový zábavný pořad travesti skupiny HANKY PANKY z Prahy s názvem TECHTLE MECHTLE. HANKY PANKY: TECHTLE MECHTLE Pro velký úspěch již poněkolikáté do našeho města přiváží svou novou show, která se těší stále větší oblibě. Na jevišti slečny Stefany, Dolores, Sofia a Alex, v civilním životě Martin, Lukáš, Libor a Aleš tentokrát připravili zcela nový pořad, plný známých hudebních melodií, vtipů, nadsázky a komických scének, při kterém se pobaví všechny věkové generace od nejmladších, až po ty nejstarší. Tereza KOSTKOVÁ Petr MIKESKA Pořad bude uveden netradičně ve společenském sále KDJS při stolovém uspořádání s možností posezení při vínu či kávě. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo půl hodiny před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 140 Kč. Délka představení cca 110 minut + přestávka. sobota 3. března FILMOVÝ FESTIVAL 3. ročník filmového festivalu EXPEDIČNÍ KAMERA Přehlídka nejlepších cestovatelských, horolezeckých a vodáckých filmů uplynulého roku. Strhující podívaná pro každého, kdo rád poznává daleké země a ocení obdivuhodné lidské výkony. Blok 1 ( hod.) Nejdelší cesta (10 min.), Trabantem napříč Afrikou (95 min.), přestávka (10 min.), Co se stalo na ostrově Pam (30 min.), Life cycles (45 min.), slosování vstupenek. Přestávka (19.30 až 20.00) s možností občerstvení a objednání rychlé večeře. Čaj a káva zdarma. Blok 2 ( hod.) Ve vlčí kůži po stopách Čingischána (45 min.), Odkud není návratu (30 min.), Mazungu (20 min.), Úlitba Ganéšovi (18 min.), slosování vstupenek. Informace o filmech a festivalu najdete na Vstupné: celý festival 120 Kč, jeden blok 80 Kč, do 18 let za polovic. Nebude chybět řada nestárnoucích zpěvaček a zpěváků, jako jsou Petra Janů, Hanka Zagorová společně s Drupim, slavice Lucie Bílá, Těžkej Pokondr, ale i Chris Norman, rocková babička Tina Turner, Annie Lenox společně s Arretou Franklin, George Michael a řada dalších. Nenechte si ujít pořad, který slaví úspěch v řadě vyprodaných kulturních domů v Čechách i na Slovensku. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 240 Kč v předprodeji a 250 Kč v pokladně KDJS před představením. Délka představení cca 120 minut + přestávka. 2 BŘEZEN 2012

9 čtvrtek 8. března v hod. HUDBA - KONCERT neděle 18. března v 15 hod. PRO DĚTI A RODIČE V divadelním sále KDJS uvedeme koncert s názvem středa 14. března v hod. BŘEZEN 2012 DIVADLO DIVADELNÍ DÁRKOVÝ BALÍČEK Jako třetí a zároveň poslední divadelní představení letošního předplatitelského cyklu Divadelní dárkový balíček uvede příbramské Divadlo A. Dvořáka komedii KAŽDÝ DEN ŠŤASTNÝ DEN! V režii Lídy Engelové učinkují: Bára Hrzánová j.h., Libor Jeník j.h., Hana Lapčíková, Zbigniew Kalina Komedie dramatika a slavného písničkáře Jaana Tätte nabízí svéráznou léčbu manželské nudy. Experiment s bigamií se postará o překvapující situace, které však štěstí nepřinašejí. Naopak! Naštěstí však nekončí jako tragedie, ale jako fraška, která se vysmívá kýčovitým představám o lásce. UŽ KAMARÁDI... Vystoupí v něm letošní jubilant Josef ZÍMA a spolu s ním Yvetta SIMONOVÁ za doprovodu orchestru J. Sládka V programu, který mluveným slovem doplní Dalimil Klapka, se budeme moci zaposlouchat do mnoha velkých hitů z oblasti populární i lidové hudby. Nenechte si ujít tento koncert určený nejen pamětníkům, ale i mnoha dalším příznivcům hudby, která zněla na rozhlasových vlnách před mnoha lety a zní dodnes. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 180 Kč. Délka představení cca 95 minut bez přestávky. Zbylé vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 170 Kč. Délka představení cca 120 minut + přestávka. MAMINKO A TATÍNKU - POJĎTE S NÁMI DO DIVADLA!!! Pro naše nejmenší diváky a jejich rodiče či prarodiče jsme připravili představení Divadla ANFAS. Tentokrát se jedná o čtyři pohádky z mechu a kapradí autorů Václava Čtvrtka a Petra Slunečka KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA Skřítci Křemílek a Vochomůrka opraví zlobivé Kukačky, pomohou čmelákovi Žumbarovi naladit sluníčkovou basu, Svatojánkovi najdou ztracené světýlko, svedou boj o vodní pramen se zlým rakem a setkají se s Ledovou panenkou. Pařezová chaloupka z mechu a kapradí je zkrátka plná dobrodružství. V režii Petra Mikesky hrají Martina Venigerová, Veronika Bajerová a Petr Mikeska. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo půl hodiny před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné 80 Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky. úterý 20. března v hod. Připravili jsme pro vás koncert skupiny HUDBA - KONCERT KAMELOT Romana Horkého spojený se křtem nového, v pořadí již 23. autorského CD, které nese název Proti proudu a rovněž s oslavou 30. výročí vzniku kapely. Kapela hraje ve složení: Roman Horký zpěv, kytara Viktor Porkristl zpěv, kytara Blanka Šrůmová zpěv Petr Surý kontrabas Díky této sestavě se podařilo Kamelotu vrátit jeho původní zvuk, a jak uvádí Roman Horký je to návrat ke kořenům. V programu jsou zařazeny mimo novinek i starší úspěšné hity Kamelotu. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo půl hodiny před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 180 Kč. Délka představení cca 90 minut bez přestávky. 3

10 21. března dubna VÝSTAVA OBRAZŮ V koncertním sále KDJS bude od do instalována výstava obrazů Česká krajina v obrazech Vladimíra Mencla Slavnostní vernisáž se tentokrát nekoná a výstava je otevřena v pracovní dny od 8 do 16 hodin a při každé večerní akci konané v KDJS. Plánované akce na duben 2012 úterý 3. dubna v hod. Mimo předplatné Jako součást 48. festivalu Sukovy Sedlčany bude uveden již tradiční Koncert učitelů ZUŠ Sedlčany V jeho průběhu uslyšíte širokou škálu žánrů i interpretů - od solových vystoupení, přes soubory menšího rozsahu až po velký orchestr učitelů ZUŠ Sedlčany. pondělí 26. března v 19 hod. PŘEDPLATNÉ DIVADLA Slavnostní zahájení 48. ročníku festivalu Sukovy Sedlčany provede starosta města Ing. Jiří Burian. V provedení opery a baletu Severočeského divadla Ústí nad Labem bude uveden balet skladatele P. I. Čajkovského LOUSKÁČEK Libreto M. I. Petipa k tomuto baletnímu klenotu vychází z pohádky německého spisovatele E. T. A. Hoffmana Louskáček a myší král. Síla lásky a lidskosti přemůže zlé čáry a osvobodí duši. Je to příběh o sváteční atmosféře Štědrého večera, ve kterém se realita spojuje s dětskou fantazií ve fascinující labyrint. Režie a choreografie: Vladimír Nečas Dirigent: Milan Kaňák Účinkují solisté, sbor a orchestr Severočeského divadla Ústí nad Labem. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo půl hodiny před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč, žáci ZUŠ a děti do 15 let zdarma. Délka představení cca 80 minut bez přestávky. ČT KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ SEDLEC-PRČICE HUDBA ÚT SWINGOVÝ KONCERT CLASSIC JAZZ 4 HUDBA PO STRAKONICKÝ DUDÁK DIVADLO ÚT NEŘEŽ (akce KNK) HUDBA ST STRAKONICKÝ DUDÁK DIVADLO PÁ STRAKONICKÝ DUDÁK DIVADLO PO STRAKONICKÝ DUDÁK DIVADLO ST STRAKONICKÝ DUDÁK PŘEDPLATNÉ DIVADLA ČT STRAKONICKÝ DUDÁK DIVADLO SO STRAKONICKÝ DUDÁK DIVADLO Zbylé vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 200 Kč. Délka představení cca 120 minut + přestávka. Sedlčanští ochotníci připravili ztvárnění legendární divadelní hry Strakonický dudák od Josefa Kajetána Tyla (na obrázku), která se na divadelních prknech hraje již od roku BŘEZEN 2012

11 BŘEZEN 2012 Kino KDJS Sedlčany tel.: , vedoucí M. Čekal kancelář kina 8-14 hod. pokladna kina hod. (v den promítání) PROGRAM KINA - BŘEZEN 2012 sobota 3. března od 16 do hod. 3. ročník filmového festivalu EXPEDIČNÍ KAMERA Přehlídka nejlepších cestovatelských, horolezeckých a vodáckých filmů uplynulého roku. Strhující podívaná pro každého, kdo rád poznává daleké země a ocení obdivuhodné lidské výkony. Kompletní program na str. 2 pátek a sobota 9. a 10. března ve 20 hod. český film drama (2011), 94 min. POUPATA - Film Poupata postihuje svět zoufalých sociálních vztahů a charakterů, toužících se vymanit z osudově daného prostředí a uskutečnit svůj sen o normálním životě. Agáta touží po štastném životě daleko od domova, její jedinou nadějí je útěk, a tudíž zrada nejbližších. Honza věří v čistotu a sílu lásky. Kamila hledí s jistotou do budoucna a nepřipouští si bídu dnešního dne. Jen Jarda ví, že svět ani sebe nezmění... Hrají V. Javorský, M. Pikus, M. Šoposká, J. Láska a další. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné 60 Kč pátek a sobota 16. a 17. března ve 20 hod. český film komedie (2012), 90 min. ŠKOLNÍ VÝLET - v jiné době prožili nejkrásnější léta života, ve zcela jiné době zestárli... Parta spolužáků je pozvána na pobyt do lázní. Přitom však zažívá mnoho peripetií, vtipných situací, ale i osobních dramat. Souběžně s tím můžeme sledovat příběh mladého zlodějíčka, který nastoupí do luxusního lázeňského hotelu jako kuchař...film je pohodovou podívanou zvláště v dnešní uspěchané době. Hrají L. Švormová, S. Nováková, J. Bendig, S. Zindulka, J. Švandová, B. Navrátil, A. Hanychová. Mládeži přístupné. Vstupné 80 Kč pátek 23. března ve 20 hod. film Finsko tragikomedie (2012), 86 min. HAMLET PODNIKÁ - Film režisera A. Kaurismäkiho zasazený do současného Finska se zabývá rodinnými vztahy poznamenanými mocenskými vazbami. Hlavní hrdina, nezodpovědný floutek, zdědí po smrti svého otce významný podíl ve firmě, kterou řídí strýc. Čeká ho zkouška dospělosti podmíněná odhalením tajemství, které souvisí s rodinnou historií... Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné 70 Kč sobota 24. března ve 20 hod. film Francie - historické drama (2011), 159 min. ČERNÁ VENUŠE - Píše se rok 1815 a anatom G. Cuvier právě ukazuje v pařížské Královské lékařské akademii vymodelované tělo africké ženy Saartjie Baartmanové. Mladá služka opustila rodnou Jižní Afriku a pod příslibem bohatství se vydala společně se svým pánem Caesarem do Evropy. Nejdříve je vystavena v dřevěné kleci coby skutečná hotentótská Venuše lačným divákům londýnského panoptika, kteří se přišli podívat na její abnormálně vyvinuté tělo, poté se vydává do Paříže... Hrají Z. Torrésová, A. Jacobs, O. Gourmet. Vstupné 70 Kč pátek 30. března ve 20 hod. český film - osobní příběh (2011), 75 min. OSMDESÁT DOPISŮ - Československo, 29. březen Čtrnáctiletý Vašek vyráží se svou matkou po úřadech, aby získali povolení odejít za otcem, který emigroval do Velké Británie. Režisér vypráví osobní příběh o odloučení a touze být s milovaným člověkem navzdory těžkým okolnostem byrokratického systému. Hrají Z. Lapčíková, M. Pavluš. Mládeži přístupné. Vstupné 70 Kč sobota 31. března ve 20 hod. film GB drama (2011), 100 min. STUD - Osamělost, frustrace a sexuální závislost v plné nahotě. Film Stud je mrazivou analýzou vyprázdněnosti současné produktivní generace, ve které se neschopnost lásky, citu a komunikace s ostatními transformuje do patologické závislosti na cyklicky se opakujících sexuálních praktikách. Hrají M. Frassbender, C. Mulliganová ad. Mládeži do 18 let nepřístupné. Vstupné 70 Kč neděle 11. března v 15 hod. film USA animovaná komedie (2011), 100 min. ŠMOULOVÉ - Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a během pronásledování všichni společně projdou kouzelným portálem, který je zavede do našeho světa, přímo doprostřed newyorského Central parku. Šmoulové musejí dát hlavy dohromady a najít způsob, jak se dostat zpátky domů dříve, než je Gargamel znovu vystopuje. Vstupné 70 Kč čtvrtek 22. března ve 20 hod. film GB režie Mike Leigh (2010), 129 min. DALŠÍ ROK - Neobyčejný film o obyčejných lidech. Poslední snímek uznávaného britského režiséra M. Leighe vás vezme na prohlídku života postaršího manželského páru Toma a Gerri a jejich přátel a ukáže nám, jaké všemožné podoby může mít život před šedesátkou. Vězte, že film není pouze pro dříve narozené a že po zhlédnutí odejdete minimálně příjemně překvapeni. 5

12 Městské muzeum Sedlčany Tyršova 136, Sedlčany tel./fax: otevírací doba: leden-březen ÚT, ČT, PÁ: 9-12, ST: 9-12, duben-květen ÚT-PÁ: 9-12, SO: 9-12, NE: červen-září ÚT-NE: 9-16 říjen-prosinec ÚT-PÁ: 9-12 a 13-16, NE: AKCE MUZEA - BŘEZEN března dubna VÝSTAVA do pátku 9. března VÝSTAVA V městském muzeu můžete do pátku 9. března navštívit výstavu reprodukcí obrázků Josefa Lady, které zapůjčilo Oblastní muzeum Praha východ. Vstup na výstavu je zdarma. OBRAZY A OBRÁZKY JOSEFA LADY pátek 23. března v hod. Otomar Dvořák: Za poklady brdských hřebenů PŘEDNÁŠKA Pěvecký spolek Záboj ve spolupráci s Městským muzeem Sedlčany pořádá výstavu ZPĚVEM K SRDCI, SRDCEM K VLASTI Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 15. března v 18 hodin ve výstavním sále v přízemí městského muzea. Vstupné na vernisáž i výstavu je zdarma. Spolu se spisovatelem Otomarem Dvořákem, autorem tří desítek populárně naučných knih a několika historických románů, se vydáme do největšího středočeského pohoří Brdy po stopách keltských a středověkých zlatokopů. Vydavatelka a fotografka Marie Holečková doplní vyprávění svými postřehy a fotografiemi. Délka pořadu cca 90 minut. Vstupné 40 Kč. pátek 30. března a sobota 31. března RŮZNÉ Městské muzeum Sedlčany pořádá třetí ročník DNŮ ŘEMESEL V ČASE PŘEDVELIKONOČNÍM Během velikonočního dne řemesel mohou návštěvníci muzea vidět malování kraslic, zdobení vajíček voskovou technikou, výrobu svíček, pletení košíků a pomlázek, řezbářskou práci, předení na kolovrátku, výrobu origamů, či ochutnat domácí pečené dobroty, čaje a koření. Vstupné dobrovolné. 6 BŘEZEN 2012

13 Městská knihovna Sedlčany Kpt. Jaroše 482, Sedlčany tel.: Otevírací doba: P0 9-18, ÚT 9-15, ST 9-18, ČT zavřeno, PÁ 9-18, SO 9-12 AKCE KNIHOVNY - BŘEZEN 2012 Březen - měsíc čtenářů (2. ročník) Vyhlašovatelem této celostátní knihovnické kampaně je Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. V centru zájmu knihoven v tomto období je právě čtenář a čtení, tedy ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář - knih, časopisů, e-zdrojů; aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce. Cílem této kampaně je propojit čtenáře a organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné kampani a dát o sobě vědět: ano, čteme a je nás hodně! Městská knihovna Sedlčany pro toto období přichystala mnoho nejrůznějších akcí a aktivit. Některé jsou určeny našim dlouhodobým partnerům (školská zařízení, domov pro seniory apod.) a další jsou určeny pro širokou veřejnost. Pojďte si společně s námi užít měsíc, kdy začíná jaro čtvrtek 1. března v 18 hod. Vernisáž výstavy olejomaleb RICHARD PACHMAN: Harmonie VÝSTAVA Richard Pachman je skladatel duchovní, muzikálové, filmové a divadelní hudby, který od roku 1993 vydal 27 CD, uspořádal řadu koncertů v ČR (Křižíkova fontána na pražském Výstavišti, pražské Planetárium, každoroční vánoční turné) i v zahraničí (Belgie, USA, Izrael, Rakousko, SRN, Řecko, Luxemburg, Holandsko, Francie, Rusko). Jeho posledními projekty jsou oratorium MIS- TR JAN HUS, CD COLOURS s Jaroslavem Svěceným a Ditou Hořínkovou, CD s klavírní hudbou PIANORELAX, originální verze skladeb R. Pachmana v podání belgického virtuóza Francoise Glorieuxe vyšly na CD ROMANCE, dále vánoční CD KOUZLO, duchovní album MISSA a zatím poslední album ÚTES. V roce 2010 vyšlo jeho dvojalbum CD/DVD PACHMAN.CZ (THE BEST OF ) mapující 20 let jeho hudební práce výročí založení knihovny Kapitola třetí: První velká sedlčanská knihovnická osobnost aneb Půjčujeme i za války (čerpáno z brožury Jany Lehovcové a Květoslavy Vlachové 100 let Městské knihovny v Sedlčanech) Podobně jako knihovna Občanské besedy byla i městská knihovna v provozu pouze v zimním období, tj. od října do dubna jednou týdně. Zvýšený zájem čtenářů přiměl knihovní radu, aby v roce 1937 prodloužila sezónu na období od počátku září do konce června. O počtu čtenářů jsme informováni jen velmi kuse: v roce 1923 bylo v knihovně zapsáno 86 čtenářů, v roce 1933 stoupl jejich počet na 202. Do činnosti knihovny zasáhly i události roku 1938, kdy se část roku nepůjčovalo vůbec. Okupace však měla pozoruhodný vliv na mentalitu čtenářů a tím i na působení knihovny. Nebývale vzrostl zájem o knihy a to nejen mezi dospělými čtenáři, ale i mezi mládeží a dětmi. A tak bylo v roce 1941 založeno dětské oddělení. K tomu přispěl i nový knihovník - učitel Jan Pavelka. Jak je patrno ze zápisů knihovní rady, byl ze všech dosavadních knihovníků nejiniciativnější. Požadoval umístit knihovnu tak, aby měla samostatnou místnost pro půjčovnu, čítárnu, skladiště a kancelář. Navrhoval také soustředit všechny knihovny ve městě v jednu studijní knihovnu. Tyto plány však bohužel nemohly být za války splněny. Roku 1942 však dosáhla knihovna nejvyššího počtu čtenářů - bylo jich zapsáno 451. Po vystěhování Sedlčan zůstala knihovna na místě (jako jediná na celém území cvičiště) a sloužila zbylým českým obyvatelům města i okolí až do roku 1944, kdy byl knihovník totálně nasazen. BŘEZEN 2012 Hudbě se stejně jako výtvarnému umění věnuje od šesti let, kdy začal navštěvovat olomouckou hudební a výtvarnou školu. Své hudební projekty často spojuje s vizuálními vjemy. Je režisérem vlastních videoklipů, spoluautorem návrhů obalů svých alb, koordinátorem světelných efektů a vodních choreografií při koncertech na Křižíkově fontáně (106 koncertů během posledních 16 let), je autorem vizuální stránky představení RP , Dove Sono, Colours, scénického oratoria Mistr Jan Hus i uměleckým koordinátorem představení Egypt princ Amun a Útes. Pravidelně vystavuje v ČR, SR, v Belgii a Holandsku. Je autorem autobiografických knih Jak chutná bolest a Jak chutná život a historického románu Útes, které si můžete zapůjčit i v sedlčanské knihovně. Richard Pachman maluje rovněž obrazy na zakázku do konkrétních interiérů pro energetické umocnění prostorů. Výstava v Sedlčanech je jeho 64. výstavou. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek od 18 hod. a dále budou obrazy k vidění v provozní době knihovny od do

14 pátek 16. března v hod. Slavnostní křest knih Michaely Burdové KNIŽNÍ KŘEST Věž zkázy a Minotaurus (3. a 4. díl Křišťálů moci) Součástí slavnostního večera bude i představení obrázků Michaely Burdové, které jsou inspirovány tématy jejích knih a autorské čtení. Michaela Burdová bydlí v nedaleké Sestrouni a patří k několika našim čtenářům spisovatelům. úterý 20. března od hod. HUDBA KAROLÍNA KAMBERSKÁ koncert pořádaný Klubem nezávislé kultury Jméno Karolíny Kamberské se dříve ukrývalo pod jménem kapely, kterou tvořila se svou sestrou Lucií Steinhauserovou tedy Sester Steinových. Sestry Steinovy za deset let své existence vydaly čtyři CD, objely stovky klubů a festivalů v Čechách i zahraničí, sesbíraly několik cen (včetně 4. nejlepší evropské desky roku 2004 a nominace na Anděla 2006) a dlouhodobě se i těšily přízni hudební kritiky. Byla to krásná doba, ale postupně jsme cítily, že existence siamských dvojčat už nám není příjemná, přece jen jsme každá jiná a chceme dělat věci po svém, vysvětluje Karolína důvod rozpadu Sester Steinových v roce O rok později, na podzim 2010, Karolína Kamberská vydává CD nových autorských písní s názvem Hořkosladce, které se opět setkává s velmi příznivým přijetím kritiky i posluchačů a v září 2011 spatřuje světlo světa kolekce písní pro děti pod názvem Říkadla a křikadla. V současnosti Karolína kombinuje čilé koncertování s péčí o nejmladšího syna Matouše, a podle svých slov jedním odpočívá od druhého. Karolína se jako zpěvačka podílela např. na albech Václava Koubka, Jana Buriana, Jablkoně, či izraelského hudebního skladatele Effi Shoshaniho, jehož úprava Karolínou zpívané písně Ej lásko se stala ústřední písní amerického filmu Madison. Do Sedlčan Karolína Kamberská zavítá v rámci projektu Osamělí písničkáři na cestách. Programy na dětském oddělení pro veřejnost pátek 2. března od 15 hod.: Návštěva Pohádkové babičky nebo Pohádkového dědečka čtení z knihy Dvacet tisíc mil pod mořem od Julese Verna. Na tento program naváže od 16 hod. výtvarná dílna Nautilus a podmořští živočichové (koláž). pátek 9. března od 15 hod.: Program knihovnic inspirovaný knihou Tom Sawyer od Marka Twaina. Na tento program naváže od 16 hod. výtvarná dílna Výzdoba plotu před vchodem do budovy, kde sídlí knihovna. pátek 16. března od 15 hod.: Návštěva Pohádkové babičky nebo Pohádkového dědečka čtení z knihy Jediné štěknutí od Jamese Herriota. Od 16 hod. následuje výtvarná dílna Moje nejmilejší zvířátko. pátek 23. března od 9.30 hod.: Jarní loutková pohádka program pro rodiče s dětmi. pátek 23. března od 15 hod.: Slavnostní křest knihy Václava Smrčky Povltavské pohádky. Na besedu naváže od 16 hod. výtvarná dílna Vltava. Kluby v komunitním centru Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý hod. Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 18 hod. Kreslení Kurz Lukáš: 3. 3., , od 9 do 12 hod. Fotografování FotoFlegmatici Sedlčany: od 18 hod. Setkání nad fotkami: 2. 3., , od hod. Klub selského rozumu: od 18 hod. (zajímavosti o medu). Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský kroužek pro děti od šesti let): , od 16 hod. OSTATNÍ AKCE - BŘEZEN 2012 pátek 2. března a 30. března sobota 3. března ve 14 hod. KARNEVAL Dětský karneval Pořádá Klub Velká kobra Sedlčany, hrají DJ Petr a František Hochmaulovi, vstupné: děti 15 Kč, dospělí 30 Kč, masky zdarma, konec v 17 hod. Společenský sál KDJS. čtvrtek 22. března v 16 hod. HUDBA Třídní koncert ZUŠ Třídní koncert J. Vlčkové, V. Severové a J. Trojanové v sále ZUŠ. pondělí 26. března v 16 hod. Interní koncert ZUŠ Interní koncert v sále ZUŠ. Zodp. J. Nováková, R. Hruštinec. TANEC Tance dávných tradic v Sedlčanech Od počátku času přiváděl posvátný pohyb, písně a vyprávění lidi dohromady. Pojďme i my společně sdílet čas v kruhu, nechejme své tělo užívat si pohybů jednoduchých lidových tanců se zpěvem posvátných slov ze světových náboženství i tradic původních národů. Zváni jsou jak muži tak ženy jakéhokoli věku. Není třeba žádná hudební ani taneční zkušenost, každý je vítán. Více na: kontakt: tel , vstup: 60 Kč, studenti a důchodci 50 Kč. Jednou za 4 týdny se na vás těší Davído, Petuka, Eliška a Milan. Zrcadlový sál internátu zemědělské školy v Sedlčanech (ul. Petra Bezruče). HUDBA 8 BŘEZEN 2012

15 KRONIKA - HVĚZDÁRNA Z kroniky města Zápisky kronikáře Jana Pavelky za čsl. stranu národně socialistickou: 1. Cyril Buzek, správce okres. školek č.p Václav Moravec, hodinář Jaroslav Stejskal, ředitel měst. spoř Jan Houf, maj. knihař. závodu JUDr. František Novák, advokát Cyril Zouzal, ředitel ONP 460 náhradníky: Karel Fišer, holič 84 Josef Krotil, sedlář 108 Josef Hron, školník 69 za čsl. stranu sociálně demokratickou: 1. Vojtěch Hes, maj. elektrotechn. závodu Alois Burian, majitel dřevoprům. podn Josef Hrubý, berní úředník František Jiroušek, mistr. kominický František Kohout, sklenář Bohuslav Šibrava, zubní technik 45 náhradníky: František Dvořák, úředník ONP 22 Marie Davídková, sadařka 97 Jan Holub, pekař. dělník 271 za odbory, zájmové svazy, kulturní instituce: 1. Jan Vodňanský, maj. autodílen Jan Pavelka, odborný učitel Stanislav Macák, učitel Jaroslav Válek, železn. zřízenec Karel Hroník, zemědělec Karel Soukup, zemědělec 188 náhradníky: Josef Čedík, rolník 1 František Kocourek, učitel 312 Miroslav Buzek, studující 100 Protože členové MNV pánové Josef Hruška, Josef Hrubý a Josef Pešta byli zvoleni do ONV, nastupují místo nich jako členové Antonín Haas, František Dvořák a František Bareš, místo Jaroslava Kloudy, který se odstěhoval do pohraničí nastupuje Antonín Loužecký. Cyril Zouzal, náměstek předsedy MNV Sedlčany v letech Lidová hvězdárna nost mezi těmito planetami 3. I když úkaz proběhne za denního světla v 7 hod. ráno a pod místním východním obzorem lze za příznivých podmínek během dopoledních hodin obě planety spatřit i malým dalekohledem. Pozor ale na přímý svit Slunce. 20. března na obloze nespatříme nic výjimečného, pouze nastane začátek astronomického jara vstupem Slunce do znamení Berana v 6 hod. 14 min. V průběhu 25. až 27. března vytvoří seskupení Měsíce, Venuše, Jupiteru, Aldebaranu ze souhvězdí Býka a Plejád z téhož souhvězdí zajímavé seskupení nad západním obzorem. 26. března bude Měsíc nejblíže k Venuši, pouze 2,4 jižně. 27. března uzavře řadu úkazů největší východní elongace Venuše od Slunce, 46. Pozorovací program pro veřejnost na měsíc březen Hvězdárna otevřena každý pátek od 18 do 21 hod. Měsíc - na páteční večerní obloze 2. 3., Březnová večerní obloha přinese několik zajímavých planetárních seskupení a v průběhu březnových dnů nastane několik význačných postavení vzhledem k Měsíci a Slunci. 3. března bude Mars v opozici se Sluncem ve 21 hod. V této poloze se planeta nachází přibližně na jedné přímce Slunce Země Mars. 5. března v 10 hod. bude Merkur v největší východní elongaci, 18 od Slunce. Tato poloha umožňuje Merkur sledovat po západu Slunce i pouhým okem. 8. března o půlnoci nastane konjunkce Měsíce s Marsem, kdy vzájemná úhlová vzdálenost pro tento okamžik bude 9, března pak nastane podobná konjunkce Měsíce se Saturnem, avšak ve 4 hod. ráno. Venuše bude po celý březen společně s Jupiterem tvořit dvojici nejjasnějších objektů na večerní obloze. 14. března bude nejmenší úhlová vzdálea První čtvrť 1. 3., úplněk Planety - Na páteční večerní obloze bude viditelný Merkur v první polovině měsíce. Venuše nad západním obzorem po celý měsíc. Mars viditelný po celou noc. Jupiter nad západním obzorem. Saturn pozorovatelný po celou noc kromě večera. Uran i Neptun nepozorovatelný. Ostatní objekty - Otevřené hvězdokupy M35 v Blížencích a M44 (Jesle) v Raku. Zapadající galaxie M31 a M33 v Andromedě a trojúhelníku. Dobře viditelné galaxie M81 a M82 ve Velké medvědici a M51 v Honicích psech. méně nápadné galaxie ve vycházejícím souhvězdí Lva s jasným Regulem, první hvězdou tohoto souhvězdí. Pozorovací program pro pokročilé astronomy amatéry Sledování proměnných hvězd a exoplanet CCD kamerami. Barevná fotografie vybraných objektů. František Lomoz

16 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 2011 P Ř Í J M Y Oblast příjmu SR - ZM Plnění za I-XII DAŇOVÉ PŘÍJMY , , Výnosy daní , ,41 a) daň z příjmu SVČ 2800,0 1798,95 b) daň z příjmu ze závislé činnosti , ,91 c) daň z nemovitosti 5300,0 5162,48 d) daň z příjmu právnických osob , ,60 e) daň z příjmu PO- město 5000,0 9639,08 f) daň z přidané hodnoty , , Místní a správní poplatky 8495,0 8188,27 a) poplatky za psy 95,0 86,89 b) poplatky za užívání veř. prostr. 1500,0 1112,05 c) správní poplatky 5600,0 5500,05 d) místní poplatek - hrací automaty 1300,0 1489,28 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,55 Příjmy z vlastní činnosti a) Pečovatelská služba 220,0 226,37 b) Městská knihovna 140,0 142,97 c) Příjmy z prodeje zboží /RIS/ 100,0 122,31 d) Pronájem pozemků 50,0 55,45 e) Příjmy z úroků bank.vkladů 60,0 258,36 f) Pokuty MP, přest. komise,žp,žo,od.dop. 1100,0 1033,35 g) Prodej dřeva - obecní lesy 360,0 513,08 h) Přijaté dary 2242,99 DPS 110,00 MěP - vybavení služebny 48,00 Festival Sukovy Sedlčany ,00 ROSA ,00 Dětské hřiště (areál ZUŠ) 100,00 IS - zóna ,99 ch) Ostatní nedaňové příjmy 1100,0 1359,77 příjmy z veř. WC 26,87 náhrady pojistných událostí 373,96 podíly na výnosech sázk. kanceláří 689,62 ostatní nedaňové příjmy 168,05 vstupné festival Sukovy Sedlčany 43,38 podíl z reklam 57,89 i) Příjmy za tř. odpadu 1200,0 1419,69 j) Pronájem MěN 1500,0 1500,00 k) Pronájem nebyt. prostor 3600,0 4525,06 l) Nájemné z byt. fondu 14500, ,27 m) Pronájem kotelen - MTS s.r.o. 5165,0 3876,00 n) Pronájem vodohosp. zařízení 1830,0 1831,00 o) LAS - příjmy za už. plochy, ubytování 100,0 134,93 p) Příjmy z dobývací činnosti 200,0 45,95 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1200, , Příjmy z prodeje pozemků 1200,0 1278, Příjmy z prodeje majetku ,30 Prodej BF (FOMBF) ,30 4. DOTACE, PŮJČKY, REZERVY 71045, , Dotace ze SR, OP EU , ,45 a) sociální dávky , ,00 b) výkon státní správy , ,00 c) základní školství 1470,0 1468,00 d) výkon státní správy na úseku SO-SPOD 1100,0 1257,41 e) OLH, LHO 2595,68 f) dotace výkon st. správy - SO (soc.péče) 430,0 418,70 g) FV r doplatek dotace SPOD, SO 465,0 466,34 h) dotace Zelená úsporám 231,72 ch) dotace Sčítání lidu a domů r ,04 i) dotace PS 200,00 j) OP EU VKK pro 2. ZŠ 1474,02 k) dotace na výk.st.správy-posílení r ,00 l) dotace MěK 26,00 m) dotace SZIF - pořízení lesnické techn. 175,92 n) OP EU VKK pro 1. ZŠ 933,30 o) SDH 8,66 p) OP EU VKK pro 2. ZŠ 1157, Investiční účel. dotace a půjčky , ,92 Revitalizace nám. TGM Sedlčany , , Dotace obcí na zákl. školství 780,0 877, Zapojení rezerv 2465, ,44 a) zůstatek ZBÚ ,0 1414,62 b) zůstatek BF 1050,0 1049,85 c) zapojení rezerv - FOMBF ,97 Příjmy celkem: , ,02 V Ý D A J E Název kapitoly SR - ZM Plnění za I-XII Zemědělství - lesní hosp. 745,0 4130,95 Obecní lesy - pěstební činnost 745,0 926,88 Lesnická technika 608,39 LHO- z fin. prostř. KÚ Stř. kraje 2595,68 2. Průmyslová a ost. odv. hospodářství 6265, , Doprava 5000, ,93 Silnice-údržba a opravy míst. komunikací 4600,0 5019,79 Silnice, chodníky - nám. TGM 6822,22 Dopravní obslužnost 400,0 323,45 Zóna 7 - IS 1853, Vodní hospodářství 100,0 117,15 Provoz RTN 50,0 66,76 Pronájem pozemků - ČOV 50,0 50, Vodohospodářské zařízení 1135,0 1248,44 Opravy 1. SčV 1135,0 1248, Všeobecné služby 30,0 377,54 Provoz parkoviště 30,0 28,27 Parkovací automaty - nám. TGM 349,27 3. Služby obyvatelstvu , , Školství (strav.,škol., provoz) 9560, ,25 1. ZŠ (příspěvek na provoz) 2700,0 2700,00 1. ZŠ (fin. prostředky z dot. OP EU) 933,30 2. ZŠ (příspěvek na provoz) 2070,0 2070,00 2. ZŠ - dofinancování progr. OP EU 700,0 697,27 2. ZŠ (fin.prostředky z dot. OP EU) 1474,02 2. ZŠ (fin.prostředky z dot. OP EU) 1157,66 ZUŠ (příspěvek na provoz) 380,0 380,00 Mateřská škola (příspěvek na provoz) 2600,0 2700,00 ŠJ 1. ZŠ - (příspěvek na provoz) 520,0 520,00 ŠJ 2. ZŠ - (příspěvek na provoz) 590,0 590, Kultura , ,95 Příspěvek KDJS 4100,0 4200,00 Příspěvek městskému muzeu 2400,0 2400,00 Městská knihovna 2600,0 2666,15 Komise pro občanské obřady 50,0 54,99 Tisk městského zpravodaje Radnice 290,0 305,49 Výdaje na prezentaci města, RIS 300,0 444,35

17 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 2011 Festival Sukovy Sedlčany 100,0 102,98 Slavnosti ROSA ,0 333,25 Jarní koncerty 50,0 68, Tělovýchova a zájm. činnost 1090,0 1026,88 Provoz LAS 1070,0 1009,12 Provoz minigolfu 20,0 17, Bydl., komun. sl.,úz.rozv., inv.výst , ,45 Provoz budovy č.p ,0 878,10 Ostatní NP, veř. WC, NP - č.p.159, ,0 1679,13 Činnost MTS 3500,0 5342,93 Provozní náklady ubytovny č.p ,0 4200,27 Opravy BF 14456,73 Výkony technických služeb 7130,0 7137,41 z toho: veřejné osvětlení 1800,0 1753,65 čištění města 1600,0 1573,00 zimní údržba 1970,0 1553,07 veřejná zeleň 1600,0 2067,71 provoz hřbitova 160,0 189,98 Hřbitov - rozšíření kolumbária 121,36 Skládka TKO 250,0 207,37 Provoz sběrného dvora 275,0 275,00 Tříděný a nebezpečný odpad 1435,0 1379,75 Projekt. dokumentace-přivaděč pit.vody 200,0 42,00 Projektová dokumentace 1300,0 1029,95 Projekty k OP EU 450,0 468,44 Územní plán 1015,0 359,37 ÚaP aktualizace 280,0 276,00 Úpravy osad 800,0 265,03 Ostatní - GP, ZP, popl. KÚ 700,0 696,77 Pronájem pozemků, nemovitostí 310,0 305,33 Výkup pozemků a nemovitostí 1200,0 291,34 Oprava budov - sport. zařízení města 350,0 354,89 Topné kanály 3430,0 3429,65 Hřiště - areál ZUŠ 351,20 Úpravy sídlišť 100,0 34,46 Revitalizace nám. TGM 13250, ,99 Vícepráce č.p ,0 629,69 Oprava věže č.p ,0 2076,29 Dokončení č.p ,0 75,49 Vícepráce č.p ,0 509,23 Výměna oken č.p ,0 1122,79 Zateplení č.p ,0 1646,61 Zateplení č.p ,0 2471,98 Vytápění ZUŠ, vč.stavebních úprav 260,0 406,23 Rekonstrukce soc. zařízení 1. ZŠ 150,0 83,00 Rekonstrukce č.p. 159 (sídlo RZ) 2000,0 586,21 VO Nádražní, Zberazská 420,0 430,19 Rek.soc.zařízení radnice vč.stavebních úp. 244,69 Výtahy č.p ,69 Větrání šaten - zimní stadion 125,75 Oprava skateparku (areál LAS) 433,19 Zateplení č.p ,97 Oprava vchodů č.p ,93 Zateplení č.p ,12 Výtahy č.p ,00 Zateplení č.p ,28 Zateplení č.p ,62 Zateplení č.p ,35 Zateplení č.p ,82 Úpravy kotelny CZT2 4553,69 Oprava vchodů č.p ,74 Oprava balkonů, vstupů č.p ,39 Oprava plotu v areálu 5. MŠ 117,04 4. SOC.VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ , ,13 Provozní příspěvek-měn (Mediterra s.r.o.) 1500,0 1500,00 Jesle - provozní náklady MC Petrklíč 130,0 137,79 Pečovatelská služba 1600,0 1509,11 Zákonné dávky sociální péče-sr , ,20 Klub důchodců 20,0 20,03 Svaz tělesně postižených Sedlčany 20,0 20,00 Svaz Diabetiků Sedlčany 20,0 20,00 Benkon Benešov 5,00 5,00 5. OCHRANA A BEZPEČN. 5450,0 5728,04 Městská policie 4200,0 4329,15 Hasiči 700,0 663,19 Kamerový systém 400,0 521,51 Varovný systém (technicko - ekonom. st.) 57,26 Docházkový systém úřadu 150,0 156,93 6. VŠEOBECNÁ VEŘ. SPRÁVA , ,34 Správa městského úřadu , ,14 FV ,0 387,13 Převod do FOMBF z prodeje BF ,40 Příspěvky obč. sdruž.,zájm.organizacím 2905,0 2920,85 Tělovýchova: 2720,0 2735,35 TJ TATRAN - přísp. na činnost 850,0 850,00 TJ TATRAN - př. na úhradu úvěru vč.úr. 1090,0 1090,35 TJ SOKOL - přísp. na činnost 40,0 40,0 TJ SOKOL - tenis. hřiště minitenis 15,0 SK PEGAS - přísp. na činnost 40,0 40,0 TJ TATRAN Zimní stadion - př.na činnost 680,0 680,00 Šachový klub KDJS 20,0 20,0 Ochrana fauny 80,0 80,00 Ostatní: 105,0 105,50 Pěvecký sbor Záboj 3,00 Pěvecký sbor Zábojáček 3,00 P. Macák - mezinár. soutěž Bench Press 10,00 SK Zlobr 10,00 Velká Kobra 5,00 Svaz skautů Sedlčany 3,00 Radioklub Sedlčany 8,00 Spolek divadelních ochotníků Sedlčany 4,00 Rugby club 3,00 Sportovně střelecký klub 3,00 Karate club 3,00 ZO ČSCH Sedlčany 15,00 Společenství obcí Čertovo břemeno 3,00 Občanské sdružení Stéblo 5,00 Klub stomiků ILCO Příbram 2,00 SNN Příbram (svaz neslyšících) 2,00 Česká asociace dračích lodí 5,00 Aerobik studio Dvojka 8,00 Vyhodnocení reprezentantů města 10,50 Splátky úvěrů, půjček 1410,0 1408,00 Úroky z úvěrů a půjček 655,0 575,24 Daň z příjmu placená obcí 5000,0 9639,08 Příspěvek do Sdružení obcí Sedlčanska 330,0 320,00 Daň z převodu nemovitostí 500,0 1623,50 Výdaje celkem: , ,05

18 ZÁBOJ / INZERCE Záboj si letos připomíná již 150 let své existence Založení zpěváckého spolku Záboj spadá do období 2. poloviny 19. století, přesněji řečeno do roku Tehdy o sedlčanské pouti 15. srpna byl slavnostně posvěcen prapor Záboje a vyjádřena naděje, že Záboj svou činností bude probouzet a oživovat lásku k Bohu a vlasti ve městě i okolí. Na praporu se skvěl nápis Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti. Činnost spolku se skutečně řídila idejemi, na kterých vznikl. U jeho zrodu stáli vlastenci města, sbor se účastnil velkých národních slavností, především však bylo jeho působení zaměřeno na Sedlčany a okolí. Avšak 20. století se všemi svými dramatickými událostmi nebylo nakloněno pravidelnému a klidnému rozvoji spolkové činnosti. Obě světové války narušily úspěšnou činnost sboru a znamenaly útlum, který po konci 2. světové války vedl k postupnému zániku Záboje. K obnovení sborového zpívání pod historickým názvem Záboj došlo až v první polovině 90. let. V roce 1994 tehdy působící ženský komorní sbor pod vedením Vladimíry Severové se přihlásil k tradici a rozhodl se přijmout tento název. Záboj je v současné době sborem smíšeným. Členové se scházejí pravidelně jedenkrát týdně a pod vedením sbormistryně Vladimíry Severové nacvičují svůj repertoár, který tvoří úpravy lidových písní, spirituálů, duchovní písně, písně klasiků i soudobých autorů, české vánoční mše a nejrůznější úpravy koled. Milovníci sborového zpěvu mohou navštívit jejich vystoupení při mnoha různých příležitostech a společenských akcích v Sedlčanech i okolí. Pravidelná koncertní vystoupení Záboje se konají v květnu při setkání amatérských pěveckých sborů Sedlčanská vonička a v prosinci při již tradičně oblíbených a hojně navštěvovaných vánočních koncertech. Řada koncertů a vystoupení se uskutečňuje za doprovodu a spoluúčasti hudebníků ZUŠ Sedlčany a na účinkování se v mnoha případech podílí dětský sbor Zábojáček, který působí při Základní umělecké škole v Sedlčanech a 2. ZŠ Propojení pod vedením Vladimíry Severové. Sbor také spolupracuje s tanečním a literárně-dramatickým oddělením ZUŠ Sedlčany, s nimiž se v loňském roce úspěšně zúčastnil Jiráskova Hronova - národní přehlídky amatérského divadla v Hronově. Pěvecký sbor Záboj je podporován Městským úřadem v Sedlčanech i dalšími příznivci. Členové sboru svou činností přispívají k šíření kultury ve městě a naplňují poslání, které Záboj dostal do vínku již při svém vzniku: NUŽE, PĚJTE ZA KAŽDOU VHODNOU PŘÍČINOU PÍSEŇ OD SRDCE K SRDCI. PLACENÁ INZERCE Vodafone v Benešově slaví první narozeniny Benešov - Prodejna Vodafone v Benešově slaví první narozeniny a při této příležitosti Vás zve do soutěže o chytrý telefon. Vyzvednout si svůj los a zkusit štěstí může úplně každý přímo v prodejně v Tyršově ulici 177. Soutěží se s losy se stíracími kódy od 15. března do 15. dubna a vylosovaný vítěz získá chytrý telefon Sony Ericsson Xperia X10 mini. Prodejna má otevřeno od pondělí do pátku od půl deváté ráno do půl šesté večer a v sobotu do poledne. Zákazníci mohou prodejnu kontaktovat i telefonicky, a to na čísle Obyvatelé Benešova a okolí tak již rok nemusí za Vodafonem cestovat do jiných měst. Místní prodejna totiž nabízí kompletní služby Vodafone a klade důraz zejména na spokojenost zákazníka. Lidé si zde mohou v klidu vyzkoušet různé chytré mobilní telefony, aktivovat si služby a tarify vč. internetu z nabídky Vodafonu a nechat si poradit od odborníků či se spojit s živým operátorem. V prodejně jsou vítáni i firemní zákazníci. Podnikatelé zde naleznou odborného konzultanta, který jim pomůže při výběru produktů a služeb jim přímo na míru. Na prodejce Vodafone v Benešově se můžete obrátit v případě dotazu i technického problému. PLACENÁ INZERCE Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ , jako měsíčník v nákladu 3300 ks, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Jan Kuthan, tiskne firma Van druck Sedlčany, vychází zpravidla 28. dne v každém měsíci. Ceník inzerce: černobílé 1250 Kč (1/4 strany), 2100 Kč (1,2 strany), 4100 Kč (celá strana), barevně 1900 Kč (1/4 str.), 3200 Kč (1/2 str.), 4900 Kč (celá strana). Jedno opakování sleva 5 %, více opakování sleva 10 %. Ceny včetně 20 % DPH. Vyřizuje Jana Špalová - Městský úřad Sedlčany, tel ,

19 PLACENÁ INZERCE J cany.cz? o l y b o t k a l tysed i v i t k 17:OO do 18:00 hod. vždy od každé pondɶlí v Sedlćanech každou stĺedu ve Štɶtkovicích v s t u p VO L N Ý! také KAŽDÉ ÚTERÝ Kosova Hora KINO Od :00 FOTO: AGC FLAT GLASS EUROPE Zveme malé i velké na promítání animovaných biblických pĺíbɶhł Póíbçhy Odpusť nám naše viny Poklady v nebi Ztracený syn Přišel hledat ztracené Lazar žije Nebeské království Znamení časů Mesiáš přichází Beránek boží Ježíš žije! Král se stal sluhou Ježíšova modlitba Saul z Tarsu Pavlova služba Promítání Promítání SEDLáANY ŠTæTKOVICE Sedlâany: Sbor církve adventistõ s. d. Komenského námçstí 70, budova bývalé služebny áezu Štçtkovice: Sbor církve adventistõ s. d. Štçtkovice 79 Kontakt: Jan Chmel, tel.: PromitaniABP_sedlcany_inzeratA5.indd :10:00 ZIMNÍ SLEVA PKS MONT, a.s. Obchodní zastoupení BENEŠOV Tyršova 2071, Benešov na plastová a dřevěná okna tel.: , Záruka kvality! ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO Zimní sleva a bonus platí při uzavření smlouvy do konce března 2012, tj. vztahuje se na cenové nabídky zhotovené v období

20

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018)

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) U s n e s e n í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) 38/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Šenkýř Jednání rady města bylo přítomno

Více

Usn.č. 38/02 1) Usn.č. 38/02 2) Doprovodné stavební práce na realizaci projektu Zřízení základní umělecké školy : RMě projednala předložený materiál

Usn.č. 38/02 1) Usn.č. 38/02 2) Doprovodné stavební práce na realizaci projektu Zřízení základní umělecké školy : RMě projednala předložený materiál USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 38. zasedání konaného dne 16. 3. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.3.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne Výpis přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 05. 10. 2010 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Usn.č. 49/02 1) Usn.č. 49/02 2)

Usn.č. 49/02 1) Usn.č. 49/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 49. zasedání konaného dne 24. 8. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 4.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 19. jednání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 24.01.2013 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 15.09.2016 1/5/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2016 a volba ověřovatelů zápisu program 5. zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Mohelnice, které se konalo dne 19.12.2012 od 15:30 hodin v kanceláři starosty 1167/61/RM/2012- Návrh rozpočtu a plánu prací společnosti Lesy města

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

62. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o bod O. Pronájem bytu (4.7).

62. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o bod O. Pronájem bytu (4.7). ZÁPIS USNESENÍ 26. ÚNORA 2013 RADA MĚ STA N EJDKU 62. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 8. jednání Rady města Žatce konané dne 12.9.2016 Usnesení č. 274 /16-298 /16 274/16 Schválení programu 275/16 Kontrola usnesení 276/16 Prodej volných bytových jednotek v Žatci 277/16

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-48/2016 Datum jednání: 24.08.2016 2) Program jednání (USN-R3-1031/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 24.10.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,45 hod. Přítomni členové

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.4.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2017 Občanská komise zápis ze zasedání občanské komise ze dne 20. 3. 2017. 2/9/RM/2017

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

U s n e s e n í Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 20. května 2013

U s n e s e n í Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 20. května 2013 U s n e s e n í Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 20. května 2013 192. Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou o kontrole plnění usnesení z minulého zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 17.09.2012 1) Program Program byl schválen 24 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení. 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 361-16/2012/ZM ze dne 17.09.2012 Zastupitelstvo

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 č. 195 u p r a v e n á v e r z e zadání přezkoumání hospodaření města Kynšperk nad Ohří za rok 2015 a roky následující auditorovi

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zápis z jednání bytové komise dne

Zápis z jednání bytové komise dne Zápis z jednání bytové komise dne 13. 06. 2016 Přítomni: p. Radomír Baszó, Ivo Valášek, JUDr. Karel Krčmárik, Milan Získal Nepřítomni: Tomáš Mikula omluven, Host: 20/16 BK projednala a doporučuje RM schválit

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 88. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 27.08.2014 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Pro jednání zastupitelstva města dne: 9. prosince 2015 Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Majetkoprávní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více