Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb. Etel Smékalová, Milena Johnová, zpracování graf Ondej Mátl. Praha, Olomouc 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb. Etel Smékalová, Milena Johnová, zpracování graf Ondej Mátl. Praha, Olomouc 2003"

Transkript

1 1 Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb Etel Smékalová, Milena Johnová, zpracování graf Ondej Mátl Praha, Olomouc 2003 Jedním z nejbolavjších míst v našem systému sociální pée je zajištní kvality sociálních služeb. Kvalitu nelze zlepšovat bez toho, abychom znali souasný stav úrovn poskytovaných služeb a také bez možnosti kvalitu služeb kontrolovat. Vhodným ešením se jeví zavedení pravidelných inspekcí. Plošnému uvedení do praxe musí pedcházet ovení metodiky, podle které budou inspekce provádny. MPSV využilo zájem poskytovatel sociálních služeb na Liberecku a Olomoucku k provedení série tzv. pilotních inspekcí. V období od kvtna do prosince 2002 probhlo v eské republice celkem ticet ti pilotních inspekcí kvality sociálních služeb. Prostednictvím tchto inspekcí byla porovnávána kvalita služeb poskytovaných v rozmanitých typech sociálních zaízení se Standardy kvality sociálních služeb, které vydalo Ministerstvo práce a sociálních vcí (více informací ke Standardm je v rámeku na konci textu). Pilotní inspekce probhly v rámci esko-britského projektu na podporu Ministerstva práce a sociálních vcí pi reform sociálních služeb. Šlo o zkušební inspekce a používané postupy se prbžn mnily na základ získávaných zkušeností. Pesto je možné v protokolech, které byly v rámci pilotních inspekcí vytvoeny, nalézt velmi zajímavé informace dležité nejen pro vytváený systém inspekcí ale zejména pro další rozvoj sociálních služeb u nás. 1. Úel pilotních inspekcí Smyslem zavádní inspekcí kvality sociálních služeb je ochrana uživatel sociálních služeb, tedy lidí, kteí z mnoha dvod mžeme oznait za zranitelné. Úelem inspekcí není pouze kontrolovat stanovená kritéria Standard kvality, ale také pispt k rozvoji jednotlivých zaízení. Základem inspekce je porovnání poskytovaných služeb se Standardy kvality. Zkušební (pilotní) inspekce mly dva hlavní cíle. 1) Získat co nejvíce poznatk o tom, jak provádt inspekce kvalitn a efektivn a 2) získat informace o souasné kvalit sociálních služeb v organizacích, ve kterých byla inspekce provedena. Inspekce však nemohou plnit svj úel díve než budou stanoveny požadavky, jejichž splnní bude považováno za nezbytné k získání oprávnní (v budoucnu se poítá s tím, že pro poskytování sociálních služeb bude nezbytné mít tzv. oprávnní). Na základ vypracovaných protokol o výsledku inspekcí byla proto zjišována také úrove služeb poskytovaných v daném vzorku zaízení sociálních služeb. Získané informace poslouží k dopracování metodiky inspekce kvality ve všech typech sociálních služeb. Dále budou na základ získaných informací nastaveny požadavky na kvalitu služeb. Jde o to, aby požadavky nebyly ani nereáln nároné ani zbyten nízké. Smyslem inspekcí není pouze zjišování stávající kvality služeb,ale ve stejné míe také podpora jednotlivých poskytovatel služeb a jejich motivace ke rozvoji a zkvalitnní služby. Šíením píklad dobré praxe lze prostednictvím inspekcí zlepšovat kvalitu celého systému sociálních služeb. 2. Kdo se pilotních inspekcí úastnil

2 2 Pilotními inspekcemi prošlo devatenáct zaízení z olomouckého regionu, která se po dobu dvou let podílela na diskusi o standardech kvalit zejména prostednictvím konzultací se svými pracovníky, uživateli i zizovateli. Dále byla zapojena všechna (celkem trnáct) zaízení sociálních služeb Okresního ústavu sociálních služeb (OÚSS) Liberec. Provovaná zaízení zastupovala širokou škálu typ a druh služeb pro rozmanité cílové skupiny uživatel: azylové domy, ústavy sociální pée, domy s peovatelskou službou, osobní asistence, raná pée, centra denních služeb pro lidi se zdravotním postižením, linka dvry, centra pro prevenci a lébu drogových závislostí apod. Pilotní inspekce byly provádny skupinou tzv. zkušebních inspektor, vyškolených v rámci již zmínného esko - britského projektu. Souástí odborné pípravy vtšiny z nich byl pracovní pobyt ve Velké Británii. Na výcviku se zásadním zpsobem podíleli britští odborníci. Rozhodujícím kriteriem pro výbr zkušebních inspektor byla jejich praxe v poskytování sociálních služeb, porozumní Standardm a orientace na zmny, které je teba v zájmu zajištní ochrany zájm uživatel sociálních služeb uinit. 3. Struný prbh inspekcí Inspekce probíhaly v závislosti na velikosti zaízení (potu uživatel a charakteru služeb) dva až ti a pl dne. Provádl je dvou až tílenný (jednou výjimen tylenný) inspekní tým. Výsledkem inspekce byl tzv. protokol o výsledku inspekce v daném zaízení doplnný dvma pílohami. První pílohou bylo bodové hodnocení naplování jednotlivých kritérií - standard. Hodnotící škála vypadala následovn: 0 kritérium není splnno, zaízení situací neeší nebo stav nereflektuje, 1 kritérium není splnno, ale zaízení situaci eší, jsou pijata dílí opatení, která zeteln vedou k naplování kritéria nebo kritérium již ásten naplují, 2 kritérium je vícemén splnno, 3 kritérium je splnno. Druhá, neveejná píloha, obsahovala soubor tzv. kazuistik nebo záznam z rozhovor s náhodn vybranými uživateli služeb daného zaízení. Tato píloha byla základem pro posouzení toho, jakým zpsobem poskytovaná služba napomáhá pedcházet sociálnímu vylouení uživatel a/nebo napomáhá jejich znovuzalenní do bžné spolenosti (to je jedním ze zásadních ukazatel kvality služeb). Podstatnou ást protokolu tvoil popis naplování standard kvality, sumá dkaz o tom, jak je služba v dané oblasti kvalitní. Na tuto ást navazovala inspekním týmem navržená opatení a doporuení. Rovnž bodové hodnocení se odvíjelo od popisu jednotlivých kritérií. Protokol byl s vedením zaízení projednán a jeho konená verze byla pedána na závr posledního dne inspekce. Vzhledem ke zkušebnímu charakteru inspekcí (nešlo o inspekci kvality ale o testování metodiky) neuplatovalo vedení zaízení námitky proti obsahu protokolu. Protokol zstal v jednom provedení k dispozici zaízení a druhé vyhotovení sloužilo týmu pracovník, kteí poznatky z protokol zobecnili a zapracovali do metodiky inspekcí. Všechny parametry (kritéria standard) zkoumané pi inspekci se pímo vztahují k uživateli služby. Ostatní kritéria (pítomná v publikovaných Standardech) byla z hodnocení postupn vylouena. Nehodnotila se nap. kritéria týkající se ekonomiky, informování veejnosti, naplování jiných platných obecn závazných norem (zákoník práce, zákon o úetnictví

3 3 apod.). S tímto pístupem ke Standardm se poítá i v dobrovolných inspekcích a po legislativním zakotvení také v inspekcích povinných. Vedle tzv. Bodového hodnocení (píloha. 1 protokolu) bylo druhým testovaným mechanismem hodnocení kvality služeb daného zaízení plnní tzv. kritických kritérií. Ta byly stanovena tak, že nkterým hodnoceným kritériím byla piznána zvláštní dležitost s ohledem na jejich klíovou roli ve vztahu k ochran práv uživatel služeb. K tmto, pracovn zvaným "kritickým" kritériím patí nap. uzavení dohody o poskytování služby, stanovení poslání a cíl služeb, které jsou zaízením poskytovány, vytváení podmínek pro naplování práv uživatel služeb, zajištní možnosti volby apod. (Kritická kritéria jsou v tabulce oznaena symbolem "+".) V rámci projektu byl vytvoen pracovní tým, který podporoval ti státní pobytová zaízení (dva ústavy sociální pée a jeden domov dchodc) pi píprav na inspekci a pi zpracování jejích výsledk. Pracovní tým nabídl poskytovatelm podporu pi transformaci tchto zaízení na služby odpovídající principm reformy sociálních služeb. Oekávaným efektem zjištní a doporuení inspekce byla motivace a inspirace jednotlivých zaízení k dalšímu zlepšení kvality služby. 4. Zpsob zacházení s údaji Všechna zaízení prošla inspekcemi dobrovoln a bylo jim zarueno, že výsledky inspekce budou mimo zaízení k dispozici pouze pracovníkm projektu a budou sloužit úelm projektu - tedy zkvalitnní procesu inspekce. za úelem vyhodnocení níže uvedených výsledk je anonymita zajištna tím, že zaízení jsou oznaena pouze ísly. 5. Výstupy V této ásti se budeme zabývat obsahem protokol o výsledku inspekcí. Základem práce bylo vytvoení tabulky, do níž jsme zanesli bodová hodnocení jednotlivých kritérií pro každé zaízení zvláš. Bodová ohodnocení jsme dále mezi sebou porovnávali. Anonymita je zaruena, jednotlivá zaízení jsou oznaena pouze ísly. Kvantitativní rozbor jsme doplnili kvalitativním v tch oblastech, které byly zajímavé. V tom pípad jsme bodové hodnocení porovnávali s popisem služby v protokolu. Míra naplování jednotlivých standard Nejlépe naplovaným standardem je Místní a asová dostupnost služby (prmr bodového hodnocení 2,74). Dále pak jsou naplovány 1 standardy. 8, 6, 3, 15, 10, 1, 9, 14 (poadí odpovídá míe naplování). Považovali jsme za dležité zabývat se tmi standardy, které nejastji zstávají nenaplnny.jde o standardy. 2 - Ochrana práv uživatel,. 7 Stížnosti na kvalitu nebo povahu služeb,. 11 Profesní rozvoj pracovník a pracovních tým a. 4 Dohoda o poskytování služeb.

4 4 Standard. 2 Ochrana práv uživatel není naplován ve všech typech služeb (prmr bodového hodnocení 1,44). Obsahem standardu je požadavek na vytvoení podmínek pro naplování práv uživatel. Z výsledk bodového hodnocení i z textu protokol je zejmé, že zaízení si obecn nejsou vdoma možného stetu zájm uživatel a pracovník ani toho, že poskytování služeb mže být spojeno s omezením možností uživatel naplovat svá práva. Pitom, soud podle protokol, k tmto situacím dochází. Nejvýraznjší, nejzetelnjší je tato situace u pobytových zaízení.jejich pracovníci kteí jsou asto zárove opatrovníky uživatel zbavených zpsobilosti k právním úkonm, užívají ke zvládání tzv. problémového chování obyvatel restriktivní opatení apod., jen ojedinle však vytváejí mechanismy, které by pedcházely zneužití zmínných postup, v zájmu ochrany uživatel je mnohdy režimem ústavu omezen volný pohyb uživatel apod. V nkterých pípadech bylo zjištno, že rizikové oblasti sice byly definovány, ale chybí mechanismy nápravy a/nebo jsou vytvoená pravidla pouze formální, v praxi nepoužívaná. Standard. 7 - Stížnosti na kvalitu nebo povahu služeb patí ke druhému nejproblematitji naplovanému standardu (prmr bodového hodnocení 1,62). Pominemeli zaízení, kde nebyla stanovena žádná nebo nedostatená pravidla pro podávání a vyizování stížností (v 17 z 33 pípad hodnoceno bodem 0), pak k nejastjším nedostatkm patí fakt, že podané stížnosti se neevidují, nejsou známy kontakty na nadízené a nezávislé orgány, kam je možno podat odvolání proti vyízení stížnosti (kam je možno se obrátit v pípad nespokojenosti s vyízením stížnosti, pravidla pro podání stížnosti jsou nesrozumitelná uživatelm služeb (nap. lidem s demencí, lidem, kteí se dorozumívají alternativními formami apod.), pravidla jsou pouze formální (uživatelé je neznají a nepoužívají), poskytovatelé služeb nejsou pipraveni na podání stížnosti uživatelem, který

5 5 komunikuje prostednictvím tlumoníka, podobn se nepoítá s tím, že stžovatel bude zastupován jinou osobou. Standard Profesní rozvoj pracovník a pracovních tým je tetím nejmén naplovaným standardem (prmr bodového hodnocení 1,69). V rámci inspekcí byla hodnocena pouze ti kritéria Uplatnní obousmrné komunikace mezi vedením a personálem (hodnoceno pouze u ásti inspekcí), 11.5 Další vzdlávání pracovník a 11.6 Zajištní supervize pro personál. K nejastjší potížím dochází v souvislosti s tím, že vzdlávání není plánováno s ohledem na aktuální poteby cílové skupiny uživatel (nap. je zameno pouze na zdravotní oblast), neexistuje jasná koncepce dalšího vzdlávání pracovník (pracovníci se hlásí na nabízené semináe nahodile). V nkterých pípadech brání úasti pracovník na vzdlávacích akcích provozní dvody - není nikdo, kdo by je zastoupil. Dalším hodnoceným kritériem je míra podpory pracovník prostednictvím vnjší supervize. V jedenácti ze ticeti tí zaízení není této form podpory personálu vnována žádná pozornost (hodnoceno bodem 0). Dalších devt zaízení si tento nedostatek alespo uvdomuje a zahájila jednání s místními odborníky o zajištní supervize. Zajímavé je srovnání toho, jak je standard. 11 naplován ve skupin zaízení, která poskytuje služby lidem závislým na drogách a která vykazovala ve všech pípadech vysokou úrove naplování standard, se zaízeními pro seniory, kde byla zjištná úrove nápadn nízká. (V ostatních typech služeb nejsou rozdíly tak nápadné.) Zatímco u služeb pro lidi závislé na drogách je standard. 11 naplnn vždy (tyi zaízení), v zaízeních pro seniory tomu nebylo v žádném ze sedmi pípad. Otázce supervize nevnovala zaízení pro seniory žádnou pozornost (hodnocení vždy bodem 0), druhá skupina má supervize zajištny ve všech pípadech (hodnoceno vždy bodem 3). Standard. 4 Dohoda o poskytování služeb - naplováním tohoto standardu bylo obtížné zejména pro tradiní zaízení pro seniory a obany se zdravotním postižením zizovaná okresními úady. Služby jsou poskytovány na základ správního rozhodnutí, nikoli na základ uzavení dohody mezi uživatelem a poskytovatelem služeb. Dv z tchto zaízení byla v tomto standardu úspšná pestože jsou také vázána platnou legislativou. Z protokol vyjímáme: "Formu dohody plní písemn vypracovaný individuální plán a rozhodnutí zizovatele. Rozhodnutí obsahuje formu služby (denní/týdenní pobyt) a cenu služby. Konkrétní forma je specifikována v písemn zpracovaných individuálních plánech uživatel.... Individuální plány jsou podepsány obma stranami - uživatel i poskytovatel." Vliv kritických kritérií na splnní i nesplnní podmínek Jak bylo ešeno výše, v rámci pilotních inspekcí se testovalo také použití tzv. kritických kritérií. Jde v podstat o vybraná klíová kritéria, jejichž nenaplnní (hodnocení bodem 0) by mlo v praxi mít za následek zamítnutí žádosti o udlení oprávnní k poskytování sociálních služeb. Za této podmínky by inspekcí prošlo úspšn 21 z 33 zaízení.

6 6

7 7 Všech dvanáct zaízení, která by nevyhovla hodnocením podle kritických kritérií, se v celkovém hodnocení pohybovala pod padesátiprocentní hranicí naplování standard. Pouze u dvou z nich se celkové hodnocení padesáti procentm blížilo (. 6 a 23). Ostatní zaízení patila k tm, jejichž hodnocení bylo celkov nejnižší. V uvedených dvou pípadech byla nulou hodnocena kritéria 2.2 (mechanismy nápravy omezení práv uživatel), 2.3 (stet zájm), 7.1 (uživatelé jsou si vdomi možnosti stžovat si), v obou pípadech šlo tedy o více než jedno kritérium. Naopak všechna celkov vysoce hodnocená zaízení (naplování standard nad 50 %) souasn splnila také všechna kritická kritéria a oprávnní by proto dostala. Kritická kritéria nejastji nesplnila ústavní zaízení. "Neprošly" by ti ze šesti ústav sociální pée a všechny tyi domovy dchodc. Naplování standard v zaízeních pobytového a nepobytového charakteru Služby pro lidi se zdravotním postižením a seniory jeví na první pohled v naplování Standard velkou rozkolísanost. Oekávaným dvodem byl typ služby pro tuto cílovou skupinu - pobytové a terénní. Toto porovnání je v grafu. 3. Nejvtší výskyt nulov hodnocených kritérií je v levé dolní ásti grafu. Jde o služby poskytované seniorm, kde jsou nejvtší problémy v naplování procedurálních standard (. 1-8). Je zejmé, že výrazn lepší výsledky v bodovém ohodnocení nacházíme u služeb nepobytových.

8 8 Porovnání výsledk mezi procedurálními, personálními a provozními standardy Abychom mohli lépe porovnat jednotlivé skupiny standard, rozdlili jsme zaízení podle cílových skupin uživatel (graf. 5). Tato skutenost je ješt zetelnjší na následujícím grafickém zobrazení. K výrazn silnjším stránkám služeb pro seniory patí provozní a personální standardy. Procedurální standardy nejsou v žádném zaízení pro seniory nejlépe hodnocenou ástí standard. (Opt potvrzení toho, že nejdležitjší je soustedit se na zajištní podmínek pro personál.) 6. Souhrn nejdležitjších zjištní 1. Všechny ti nejmén naplované standardy se týkají personálu a jeho pístupu k uživatelm služeb - uvdomní si možnosti stetu zájm, rizika plynoucího z nedostateného zajištní podmínek pro naplování práv uživatel a pijetí myšlenky, že uživatel má právo si stžovat. Potvrdil se názor olomouckých poskytovatel sociálních služeb, kteí již ve fázi formulování standard kvality sociálních služeb pedpokládali, že nejvtší nároky na finanní podporu pi zavádní standard do praxe budou v oblasti vzdlávání personálu. vytváení podmínek pro jejich dobrou práci - k tmto podmínkám naprosto nutn patí další vzdlávání ve form seminá, výcvik a supervize. Pitom je obecn známo, že v pípad poskytování služeb (na rozdíl od produkování výrobk) je kvalita služby pímo závislá na kvalit personálu. 2. Velkým problém se ukazuje vytváení podmínek pro dodržování lidských práv, což je zejmé z výsledk týkajících se standard 2 a 7 (nejmén naplovaných). Pedcházení stetu zájm, mechanismy zajišující podmínky pro dodržování práv a možnost podávání stížností jsou pro naplování lidských práv naprosto nezbytné. 3. Ze vzorku zaízení, který byl k dispozici, vycházejí jako nejmén kvalitní typ sociálních služeb pobytové služby pro seniory. Tato zaízení neplní základní požadavky na kvalitu sociálních služeb.

9 9 4. Velké výkyvy v kvalit jsou zejmé i v ústavní péi pro lidi se zdravotním postižením. Je dobrou zprávou, že i v tomto typu zaízení lze dosáhnout naplnní Standard. Všechna kritéria lze naplovat i ve stávajících legislativních podmínkách. Významné je zejména to, že i zaízení zizovaná kraji (díve OkÚ) podle platné legislativy mohou docílit naplování standardu. 4 Dohoda o poskytování služby. 5. Ve srovnání pobytové - nepobytové služby pro seniory a obany s postižením jednoznan lépe vyhovují standardm služby nepobytového charakteru. Dvodem je pravdpodobn výrazná orientace standard kvality na práva uživatel a individuální pístup k nim, což je vzhledem k hromadnému režimu uplatovanému v pobytových zaízeních obtížn dosažitelné. 6. Naplování kritických kritérií koresponduje s celkovou úrovní kvality služeb. 2/3 zaízení by splnila požadavky inspekce dané 1) povinností naplovat kritická kritéria a 2) dosáhnout alespo prmrného bodového ohodnocení 2 (50 %). Vybraná kritická kritéria se tedy ukazují jako dobré mítko kvality. 7. Význam výstup pro další práci v oblasti inspekcí A. Výstupy z pilotních inspekcí pinášejí mnoho významných poznatk, které budou brány v úvahu pi stanovení požadavk na poskytovatele po zavedení systému povinných inspekcí. Pro fázi dobrovolných inspekcí, kdy se poítá s tím, že zájem projeví zejména kvalitní poskytovatelé sociálních služeb, je možno ponechat jako podmínku pro udlení oprávnní hranici bodového hodnocení na 50 % (prmrné bodové hodnocení 2 a více) i naplnní všech kritických kritérií. B. Je teba se vnovat pracovníkm zaízení a prostednictvím vhodných vzdlávacích postup, pedevším výcvik v konkrétních dovednostech, je vést ke zmn pístupu k uživatelm služeb. Do doby zavedení systému povinných inspekcí a oprávnní na základ nové legislativy je teba soustedit se zejména na služby poskytované v domovech dchodc, které mají nejnižší kvalitu, a také na služby poskytované v ústavech sociální pée. C. Analýza protokol o výsledcích inspekce poslouží také pro další práci na metodice inspekcí. Ta bude pipravena pro zahájení dobrovolných inspekcí v dubnu letošního roku. Pílohy: 1. Standardy kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb (dále jen Standardy) byly pod vedením MPSV vytvoeny v prbhu let zástupci odborné veejnosti a poskytovatel i uživatel sociálních služeb. Vydány byly v dubnu loského roku. Platnost Standard byla v praxi ovována testováním u poskytovatel na Olomoucku. Standardy byly v prbhu pípravy rovnž porovnávány (a doplovány) se standardy kvality sociálních služeb nkterých evropských zemí (Velká Británie, Rakousko) a USA. Dále jsou do nich promítnuty principy tradiních systém zajištní kvality (EFQM). Jsou konsensuálním materiálem, který v dané oblasti popisuje dobrou praxi. Standardy platí pro všechny typy a druhy služeb, které lze (dle definice) považovat za sociální služby. Z toho dvodu jsou formulovány obecn. adu pravidel si v souladu s principy obsaženými ve Standardech musí definovat poskytovatelé sami (poslání, cíle, stížnostní postupy, pravidla pro individuální plánování služeb apod.).

10 10 Standardy jsou pro lepší pehlednost rozdleny do tí skupin (procedurální, personální a provozní). Vzhledem k tomu, že samotné standardy vtšinou nejsou mitelné, jsou dále rozdleny do tzv. kritérií, jejichž naplování již mit lze. S ohledem na primární úel inspekce (ochrana práv uživatel sociálních služeb) je v procesu inspekce hodnocena jen uritá ást kritérií. Standardy kvality byly formulovány s cílem zajistit ochranu lidských práv uživatel sociálních služeb, podpoit možnost jejich seberealizace, dát jim možnost výbru, zajistit soukromí a dstojnost a podpoit takový život uživatele služby, který by se co nejmén lišil od života jeho vrstevníka. To, co je pedevším v koncepci standard dležité, je zamení na, názor a poteby uživatele, Požadavkem standard je také zpracování koncepce služby, která vypovídá jasn a srozumiteln o poslání služby, o jeho cílech,a cílové skupin. Pro pracovníky mají být vypracovány metodiky služby a další dokumenty umožující ovení, že daná služba je dobrá, že je prbžn hodnocena a že je snaha ji zkvalitovat. 2. Seznam standard, hodnocených kritérií (kritická kritéria jsou oznaena "+"). 1. Cíle a zpsoby poskytování služeb +1.1 Formulace poslání,cíle, princip služby a cílové skupiny +1.2 Soulad veejného závazku s obecnými cíli sociálních služeb +1.3 Soulad služeb s metodikou +1.4 Možnost uplatnní vlastní vle uživatel služeb 1.5 Ochrana uživatel pes stigmatizací 2. Ochrana práv uživatel +2.1 Stanovení rizikových oblastí v dodržování práv uživatel služeb +2.2 Existence vnitních pravidel ochrany práv +2.3 Mechanismy zabraující stetu zájm 3. Jednání se zájemcem o službu 3.1 Informování uživatel 3.2 Zpsob stanovení osobních cíl +3.3 Ujednání dohody se stanovením osobního cíle 3.4 Charakter osobních cíl 3.5 Zohledování schopností uživatele služeb vnímat a chápat 3.6 Existence pravidel pro odmítnutí službu poskytnout 4. Dohoda o poskytování služby +4.2 Forma uzavené dohody 4.3 Obsah dohody 4.5 Podmínky vypovzení dohody 4.6 Postup pro ukonení poskytování služeb 5. Plánování a prbh služby 5.1 Soulad mezi potebnými a poskytovanými službami 5.2 Pehodnocování osobních cíl +5.3 Existence vnitních pravidel pro plánování 5.4 Odpovdnost konkrétních pracovník 5.5 Systém sdílení informací 5.6 Kriteria pro posouzení dosahování osobních cíl uživatele 6. Osobní údaje 6.1 Rozsah zpracovávaných osobních údaj o uživatelích

11 11 7. Stížnosti na kvalitu nebo povahu služeb +7.1 Informovanost o možnosti stžovat si 7.3 Možnost obrátit se na nadízený nebo nezávislý orgán 7.4 Bezpenost podmínek pro stžovatele 7.5 Písemná evidence stížností 7.7 Možnost uživatele služeb nechat se zastupovat 7.9 Forma zveejnní pravidel 8. Návaznost na formální a neformální zdroje +8.1 Využívání bžných zdroj uživateli srovnání s vrstevníky 8.2 Spolupráce s odborníky apod., které oznaí uživatel služeb 8.4 Využití jiných specializovaných služeb 8.5 Píležitosti pro vztahy s rodinou a dalšími blízkými lidmi 9. Personální zajištní služeb +9.1 Struktura a požadavky na pracovníky 9.2 Pravidla pro pijímání a zaškolování pracovník 9.3 Odbornost personálu 10. Pracovní podmínky a ízení organizace Pravidla pro pracovníky mimo pracovn právní vztah 11. Profesní rozvoj pracovník a pracovních tým 11.3 Komunikace mezi vedením a personálem 11.5 Další vzdlávání personálu 11.6 Externí supervize 12. Místní a asová dostupnost služby 12.1 Místo a doba poskytování služeb 12.2 Dostupnost služby v uvedenou dobu a na uvedeném míst 13. Informovanost o služb - nehodnotí se 14. Prostedí a podmínky poskytování služeb 14.1 Prostedí a vybavení zaízení 15. Nouzové a havarijní situace 15.1 Definování nouzových a havarijních situací 15.2 Obeznámenost personálu a uživatel služeb s postupy ešení 15.3 Dokumentace nouzových a havarijních situací 16. Zvyšování kvality služeb 16.1 Kontrola souladu služeb s veejným závazkem 16.2 Pravidla pro zjišování spokojenosti uživatel Zapojení pracovník a dalších skupin do hodnocení služeb 17. Ekonomika - nehodnotí se

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!  # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,  -!&.)'! $# /0! ,/ # $!$ 1 0 $' 0 %/$ 2 3' 3,4,  / 3# '  ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

ZAVÁDNÍ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DO PRAXE

ZAVÁDNÍ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DO PRAXE ZAVÁDNÍ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DO PRAXE Prvodce poskytovatele Praha 2002 ÚVOD... 3 CO JSOU TO STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB... 3 PROCEDURÁLNÍ STANDARDY:... 4 STANDARD 1. Cíle a zpsoby

Více

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY ADRA Poradna pro obti násilí a trestné innosti

POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY ADRA Poradna pro obti násilí a trestné innosti POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY ADRA Poradna pro obti násilí a trestné innosti 1. Principy poskytování služeb Komplexnost uživateli je poskytována komplexní pomoc vycházející z jeho poteb: sociáln-právní poradenství

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. Petr Horák. petr.horak@ppl.cz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. Petr Horák. petr.horak@ppl.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Vzdlávání zamstnanc spolenosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávnná jednat jménem zadavatele PPL CZ, s.r.o.

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Zastupitelstvo obce (dále jen zastupitelstvo ) se usneslo podle 96 zákona íslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis, (dále jen zákon

Více

DOPORUENÍ RADY. ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES)

DOPORUENÍ RADY. ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES) DOPORUENÍ RADY ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce. Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966. Ve znní:

Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce. Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966. Ve znní: Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966 Ve znní: zákona. 88/1968 Sb., zákona. 153/1969 Sb., zákona. 100/1970 Sb., zákona. 20/1975 Sb., zákona. 72/1982

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

O em bude prezentace. Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ.

O em bude prezentace. Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ. Systém managementu jakosti (SMJ) ást 1 Blok 2 Ing. Antonín Zatloukal únor 2007 O em bude prezentace Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ Základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

K úastenství nevládních organizací ve stavebním ízení podle nového stavebního zákona

K úastenství nevládních organizací ve stavebním ízení podle nového stavebního zákona K úastenství nevládních organizací ve stavebním ízení podle nového stavebního zákona Ekologický právní servis, 2010 Pavel erný Tato analýza byla vytvoena za finanní podpory Státního fondu životního prostedí

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ ! # $ % 5. $& '!( ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / 14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová Praktici a ízená pée Aktuální problémy zdravotnictví 2008 MUDr.Jana Uhrová Pojem a možnosti ízení zdravotní pée Kdo stát, zdravotní pojišovny, poskytovatelé, obané/pojištnci Co rozsah a podmínky poskytování

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Smrnice o svobodném pístupu k informacím a k ochran informací Smrnice íslo: ze dne : s úinností od: 1.9.2007

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec

Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec Statutární msto Liberec Rezort školství, sociálních vcí, cestovního ruchu a kultury Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec Liberec, 09/2015 A. Sociální a zdravotní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED Etický kodex firem skupiny HOSPIMED 1. Úvod Firmy skupiny HOSPIMED (tj. FSH HOSPIMED, spol. s r.o., medisap,s.r.o., Hoyer Praha s.r.o., Stargen EU s.r.o. a HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o.) nabízejí a

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

ZPSOBY EVALUACE V SOCIÁLNÍ PRÁCI. Jana Vašatková a Pavla Vyhnálková (ed.)

ZPSOBY EVALUACE V SOCIÁLNÍ PRÁCI. Jana Vašatková a Pavla Vyhnálková (ed.) ZPSOBY EVALUACE V SOCIÁLNÍ PRÁCI Jana Vašatková a Pavla Vyhnálková (ed.) HANEX OLOMOUC 2008 Tato publikace vznikla díky finanní podpoe Evropského sociálního fondu a státního rozpotu eské republiky, a to

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, KATEDRA MIKROELEKTRONIKY DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. Ing. Miroslav Husák,CSc. DIPLOMANTI:

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 1/11 Spis.zn.:.j.: Vyizuje: Tel.: 751/10/SÚ/Ran 13/11/SÚ/Ran Ranglová 352 370 433, 352

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V OKRESE VSETÍN NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ EVROPSKÉ UNIE Konference pro NNO,

NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V OKRESE VSETÍN NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ EVROPSKÉ UNIE Konference pro NNO, NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V OKRESE VSETÍN NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ EVROPSKÉ UNIE Konference pro NNO, 30.10.2006, Vsetín HODNOCENÍ AKCE Na konferenci se telefonicky a e-mailem pihlásilo

Více

Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v pirozené komunit uživatele a podporující

Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v pirozené komunit uživatele a podporující Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v pirozené komunit uživatele a podporující sociální zalenní uživatele do spolenosti 1 Koncepce podpory

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE na základ ustanovení 85 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Veejná zakázka: Údržba veejné zelen na ásti území msta Tebí - západ

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava vyhlašuje výbrové ízení na dodávku výpoetní techniky v rámci realizace projektu Inovace studijních program strojních obor jako odezva

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Zpracoval: Ing. Michal Matoušek, Ph.D. Dresden, 11.5.2007 1 V návaznosti na provedený przkum kvality služby v Mstském dopravním

Více