Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb. Etel Smékalová, Milena Johnová, zpracování graf Ondej Mátl. Praha, Olomouc 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb. Etel Smékalová, Milena Johnová, zpracování graf Ondej Mátl. Praha, Olomouc 2003"

Transkript

1 1 Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb Etel Smékalová, Milena Johnová, zpracování graf Ondej Mátl Praha, Olomouc 2003 Jedním z nejbolavjších míst v našem systému sociální pée je zajištní kvality sociálních služeb. Kvalitu nelze zlepšovat bez toho, abychom znali souasný stav úrovn poskytovaných služeb a také bez možnosti kvalitu služeb kontrolovat. Vhodným ešením se jeví zavedení pravidelných inspekcí. Plošnému uvedení do praxe musí pedcházet ovení metodiky, podle které budou inspekce provádny. MPSV využilo zájem poskytovatel sociálních služeb na Liberecku a Olomoucku k provedení série tzv. pilotních inspekcí. V období od kvtna do prosince 2002 probhlo v eské republice celkem ticet ti pilotních inspekcí kvality sociálních služeb. Prostednictvím tchto inspekcí byla porovnávána kvalita služeb poskytovaných v rozmanitých typech sociálních zaízení se Standardy kvality sociálních služeb, které vydalo Ministerstvo práce a sociálních vcí (více informací ke Standardm je v rámeku na konci textu). Pilotní inspekce probhly v rámci esko-britského projektu na podporu Ministerstva práce a sociálních vcí pi reform sociálních služeb. Šlo o zkušební inspekce a používané postupy se prbžn mnily na základ získávaných zkušeností. Pesto je možné v protokolech, které byly v rámci pilotních inspekcí vytvoeny, nalézt velmi zajímavé informace dležité nejen pro vytváený systém inspekcí ale zejména pro další rozvoj sociálních služeb u nás. 1. Úel pilotních inspekcí Smyslem zavádní inspekcí kvality sociálních služeb je ochrana uživatel sociálních služeb, tedy lidí, kteí z mnoha dvod mžeme oznait za zranitelné. Úelem inspekcí není pouze kontrolovat stanovená kritéria Standard kvality, ale také pispt k rozvoji jednotlivých zaízení. Základem inspekce je porovnání poskytovaných služeb se Standardy kvality. Zkušební (pilotní) inspekce mly dva hlavní cíle. 1) Získat co nejvíce poznatk o tom, jak provádt inspekce kvalitn a efektivn a 2) získat informace o souasné kvalit sociálních služeb v organizacích, ve kterých byla inspekce provedena. Inspekce však nemohou plnit svj úel díve než budou stanoveny požadavky, jejichž splnní bude považováno za nezbytné k získání oprávnní (v budoucnu se poítá s tím, že pro poskytování sociálních služeb bude nezbytné mít tzv. oprávnní). Na základ vypracovaných protokol o výsledku inspekcí byla proto zjišována také úrove služeb poskytovaných v daném vzorku zaízení sociálních služeb. Získané informace poslouží k dopracování metodiky inspekce kvality ve všech typech sociálních služeb. Dále budou na základ získaných informací nastaveny požadavky na kvalitu služeb. Jde o to, aby požadavky nebyly ani nereáln nároné ani zbyten nízké. Smyslem inspekcí není pouze zjišování stávající kvality služeb,ale ve stejné míe také podpora jednotlivých poskytovatel služeb a jejich motivace ke rozvoji a zkvalitnní služby. Šíením píklad dobré praxe lze prostednictvím inspekcí zlepšovat kvalitu celého systému sociálních služeb. 2. Kdo se pilotních inspekcí úastnil

2 2 Pilotními inspekcemi prošlo devatenáct zaízení z olomouckého regionu, která se po dobu dvou let podílela na diskusi o standardech kvalit zejména prostednictvím konzultací se svými pracovníky, uživateli i zizovateli. Dále byla zapojena všechna (celkem trnáct) zaízení sociálních služeb Okresního ústavu sociálních služeb (OÚSS) Liberec. Provovaná zaízení zastupovala širokou škálu typ a druh služeb pro rozmanité cílové skupiny uživatel: azylové domy, ústavy sociální pée, domy s peovatelskou službou, osobní asistence, raná pée, centra denních služeb pro lidi se zdravotním postižením, linka dvry, centra pro prevenci a lébu drogových závislostí apod. Pilotní inspekce byly provádny skupinou tzv. zkušebních inspektor, vyškolených v rámci již zmínného esko - britského projektu. Souástí odborné pípravy vtšiny z nich byl pracovní pobyt ve Velké Británii. Na výcviku se zásadním zpsobem podíleli britští odborníci. Rozhodujícím kriteriem pro výbr zkušebních inspektor byla jejich praxe v poskytování sociálních služeb, porozumní Standardm a orientace na zmny, které je teba v zájmu zajištní ochrany zájm uživatel sociálních služeb uinit. 3. Struný prbh inspekcí Inspekce probíhaly v závislosti na velikosti zaízení (potu uživatel a charakteru služeb) dva až ti a pl dne. Provádl je dvou až tílenný (jednou výjimen tylenný) inspekní tým. Výsledkem inspekce byl tzv. protokol o výsledku inspekce v daném zaízení doplnný dvma pílohami. První pílohou bylo bodové hodnocení naplování jednotlivých kritérií - standard. Hodnotící škála vypadala následovn: 0 kritérium není splnno, zaízení situací neeší nebo stav nereflektuje, 1 kritérium není splnno, ale zaízení situaci eší, jsou pijata dílí opatení, která zeteln vedou k naplování kritéria nebo kritérium již ásten naplují, 2 kritérium je vícemén splnno, 3 kritérium je splnno. Druhá, neveejná píloha, obsahovala soubor tzv. kazuistik nebo záznam z rozhovor s náhodn vybranými uživateli služeb daného zaízení. Tato píloha byla základem pro posouzení toho, jakým zpsobem poskytovaná služba napomáhá pedcházet sociálnímu vylouení uživatel a/nebo napomáhá jejich znovuzalenní do bžné spolenosti (to je jedním ze zásadních ukazatel kvality služeb). Podstatnou ást protokolu tvoil popis naplování standard kvality, sumá dkaz o tom, jak je služba v dané oblasti kvalitní. Na tuto ást navazovala inspekním týmem navržená opatení a doporuení. Rovnž bodové hodnocení se odvíjelo od popisu jednotlivých kritérií. Protokol byl s vedením zaízení projednán a jeho konená verze byla pedána na závr posledního dne inspekce. Vzhledem ke zkušebnímu charakteru inspekcí (nešlo o inspekci kvality ale o testování metodiky) neuplatovalo vedení zaízení námitky proti obsahu protokolu. Protokol zstal v jednom provedení k dispozici zaízení a druhé vyhotovení sloužilo týmu pracovník, kteí poznatky z protokol zobecnili a zapracovali do metodiky inspekcí. Všechny parametry (kritéria standard) zkoumané pi inspekci se pímo vztahují k uživateli služby. Ostatní kritéria (pítomná v publikovaných Standardech) byla z hodnocení postupn vylouena. Nehodnotila se nap. kritéria týkající se ekonomiky, informování veejnosti, naplování jiných platných obecn závazných norem (zákoník práce, zákon o úetnictví

3 3 apod.). S tímto pístupem ke Standardm se poítá i v dobrovolných inspekcích a po legislativním zakotvení také v inspekcích povinných. Vedle tzv. Bodového hodnocení (píloha. 1 protokolu) bylo druhým testovaným mechanismem hodnocení kvality služeb daného zaízení plnní tzv. kritických kritérií. Ta byly stanovena tak, že nkterým hodnoceným kritériím byla piznána zvláštní dležitost s ohledem na jejich klíovou roli ve vztahu k ochran práv uživatel služeb. K tmto, pracovn zvaným "kritickým" kritériím patí nap. uzavení dohody o poskytování služby, stanovení poslání a cíl služeb, které jsou zaízením poskytovány, vytváení podmínek pro naplování práv uživatel služeb, zajištní možnosti volby apod. (Kritická kritéria jsou v tabulce oznaena symbolem "+".) V rámci projektu byl vytvoen pracovní tým, který podporoval ti státní pobytová zaízení (dva ústavy sociální pée a jeden domov dchodc) pi píprav na inspekci a pi zpracování jejích výsledk. Pracovní tým nabídl poskytovatelm podporu pi transformaci tchto zaízení na služby odpovídající principm reformy sociálních služeb. Oekávaným efektem zjištní a doporuení inspekce byla motivace a inspirace jednotlivých zaízení k dalšímu zlepšení kvality služby. 4. Zpsob zacházení s údaji Všechna zaízení prošla inspekcemi dobrovoln a bylo jim zarueno, že výsledky inspekce budou mimo zaízení k dispozici pouze pracovníkm projektu a budou sloužit úelm projektu - tedy zkvalitnní procesu inspekce. za úelem vyhodnocení níže uvedených výsledk je anonymita zajištna tím, že zaízení jsou oznaena pouze ísly. 5. Výstupy V této ásti se budeme zabývat obsahem protokol o výsledku inspekcí. Základem práce bylo vytvoení tabulky, do níž jsme zanesli bodová hodnocení jednotlivých kritérií pro každé zaízení zvláš. Bodová ohodnocení jsme dále mezi sebou porovnávali. Anonymita je zaruena, jednotlivá zaízení jsou oznaena pouze ísly. Kvantitativní rozbor jsme doplnili kvalitativním v tch oblastech, které byly zajímavé. V tom pípad jsme bodové hodnocení porovnávali s popisem služby v protokolu. Míra naplování jednotlivých standard Nejlépe naplovaným standardem je Místní a asová dostupnost služby (prmr bodového hodnocení 2,74). Dále pak jsou naplovány 1 standardy. 8, 6, 3, 15, 10, 1, 9, 14 (poadí odpovídá míe naplování). Považovali jsme za dležité zabývat se tmi standardy, které nejastji zstávají nenaplnny.jde o standardy. 2 - Ochrana práv uživatel,. 7 Stížnosti na kvalitu nebo povahu služeb,. 11 Profesní rozvoj pracovník a pracovních tým a. 4 Dohoda o poskytování služeb.

4 4 Standard. 2 Ochrana práv uživatel není naplován ve všech typech služeb (prmr bodového hodnocení 1,44). Obsahem standardu je požadavek na vytvoení podmínek pro naplování práv uživatel. Z výsledk bodového hodnocení i z textu protokol je zejmé, že zaízení si obecn nejsou vdoma možného stetu zájm uživatel a pracovník ani toho, že poskytování služeb mže být spojeno s omezením možností uživatel naplovat svá práva. Pitom, soud podle protokol, k tmto situacím dochází. Nejvýraznjší, nejzetelnjší je tato situace u pobytových zaízení.jejich pracovníci kteí jsou asto zárove opatrovníky uživatel zbavených zpsobilosti k právním úkonm, užívají ke zvládání tzv. problémového chování obyvatel restriktivní opatení apod., jen ojedinle však vytváejí mechanismy, které by pedcházely zneužití zmínných postup, v zájmu ochrany uživatel je mnohdy režimem ústavu omezen volný pohyb uživatel apod. V nkterých pípadech bylo zjištno, že rizikové oblasti sice byly definovány, ale chybí mechanismy nápravy a/nebo jsou vytvoená pravidla pouze formální, v praxi nepoužívaná. Standard. 7 - Stížnosti na kvalitu nebo povahu služeb patí ke druhému nejproblematitji naplovanému standardu (prmr bodového hodnocení 1,62). Pominemeli zaízení, kde nebyla stanovena žádná nebo nedostatená pravidla pro podávání a vyizování stížností (v 17 z 33 pípad hodnoceno bodem 0), pak k nejastjším nedostatkm patí fakt, že podané stížnosti se neevidují, nejsou známy kontakty na nadízené a nezávislé orgány, kam je možno podat odvolání proti vyízení stížnosti (kam je možno se obrátit v pípad nespokojenosti s vyízením stížnosti, pravidla pro podání stížnosti jsou nesrozumitelná uživatelm služeb (nap. lidem s demencí, lidem, kteí se dorozumívají alternativními formami apod.), pravidla jsou pouze formální (uživatelé je neznají a nepoužívají), poskytovatelé služeb nejsou pipraveni na podání stížnosti uživatelem, který

5 5 komunikuje prostednictvím tlumoníka, podobn se nepoítá s tím, že stžovatel bude zastupován jinou osobou. Standard Profesní rozvoj pracovník a pracovních tým je tetím nejmén naplovaným standardem (prmr bodového hodnocení 1,69). V rámci inspekcí byla hodnocena pouze ti kritéria Uplatnní obousmrné komunikace mezi vedením a personálem (hodnoceno pouze u ásti inspekcí), 11.5 Další vzdlávání pracovník a 11.6 Zajištní supervize pro personál. K nejastjší potížím dochází v souvislosti s tím, že vzdlávání není plánováno s ohledem na aktuální poteby cílové skupiny uživatel (nap. je zameno pouze na zdravotní oblast), neexistuje jasná koncepce dalšího vzdlávání pracovník (pracovníci se hlásí na nabízené semináe nahodile). V nkterých pípadech brání úasti pracovník na vzdlávacích akcích provozní dvody - není nikdo, kdo by je zastoupil. Dalším hodnoceným kritériem je míra podpory pracovník prostednictvím vnjší supervize. V jedenácti ze ticeti tí zaízení není této form podpory personálu vnována žádná pozornost (hodnoceno bodem 0). Dalších devt zaízení si tento nedostatek alespo uvdomuje a zahájila jednání s místními odborníky o zajištní supervize. Zajímavé je srovnání toho, jak je standard. 11 naplován ve skupin zaízení, která poskytuje služby lidem závislým na drogách a která vykazovala ve všech pípadech vysokou úrove naplování standard, se zaízeními pro seniory, kde byla zjištná úrove nápadn nízká. (V ostatních typech služeb nejsou rozdíly tak nápadné.) Zatímco u služeb pro lidi závislé na drogách je standard. 11 naplnn vždy (tyi zaízení), v zaízeních pro seniory tomu nebylo v žádném ze sedmi pípad. Otázce supervize nevnovala zaízení pro seniory žádnou pozornost (hodnocení vždy bodem 0), druhá skupina má supervize zajištny ve všech pípadech (hodnoceno vždy bodem 3). Standard. 4 Dohoda o poskytování služeb - naplováním tohoto standardu bylo obtížné zejména pro tradiní zaízení pro seniory a obany se zdravotním postižením zizovaná okresními úady. Služby jsou poskytovány na základ správního rozhodnutí, nikoli na základ uzavení dohody mezi uživatelem a poskytovatelem služeb. Dv z tchto zaízení byla v tomto standardu úspšná pestože jsou také vázána platnou legislativou. Z protokol vyjímáme: "Formu dohody plní písemn vypracovaný individuální plán a rozhodnutí zizovatele. Rozhodnutí obsahuje formu služby (denní/týdenní pobyt) a cenu služby. Konkrétní forma je specifikována v písemn zpracovaných individuálních plánech uživatel.... Individuální plány jsou podepsány obma stranami - uživatel i poskytovatel." Vliv kritických kritérií na splnní i nesplnní podmínek Jak bylo ešeno výše, v rámci pilotních inspekcí se testovalo také použití tzv. kritických kritérií. Jde v podstat o vybraná klíová kritéria, jejichž nenaplnní (hodnocení bodem 0) by mlo v praxi mít za následek zamítnutí žádosti o udlení oprávnní k poskytování sociálních služeb. Za této podmínky by inspekcí prošlo úspšn 21 z 33 zaízení.

6 6

7 7 Všech dvanáct zaízení, která by nevyhovla hodnocením podle kritických kritérií, se v celkovém hodnocení pohybovala pod padesátiprocentní hranicí naplování standard. Pouze u dvou z nich se celkové hodnocení padesáti procentm blížilo (. 6 a 23). Ostatní zaízení patila k tm, jejichž hodnocení bylo celkov nejnižší. V uvedených dvou pípadech byla nulou hodnocena kritéria 2.2 (mechanismy nápravy omezení práv uživatel), 2.3 (stet zájm), 7.1 (uživatelé jsou si vdomi možnosti stžovat si), v obou pípadech šlo tedy o více než jedno kritérium. Naopak všechna celkov vysoce hodnocená zaízení (naplování standard nad 50 %) souasn splnila také všechna kritická kritéria a oprávnní by proto dostala. Kritická kritéria nejastji nesplnila ústavní zaízení. "Neprošly" by ti ze šesti ústav sociální pée a všechny tyi domovy dchodc. Naplování standard v zaízeních pobytového a nepobytového charakteru Služby pro lidi se zdravotním postižením a seniory jeví na první pohled v naplování Standard velkou rozkolísanost. Oekávaným dvodem byl typ služby pro tuto cílovou skupinu - pobytové a terénní. Toto porovnání je v grafu. 3. Nejvtší výskyt nulov hodnocených kritérií je v levé dolní ásti grafu. Jde o služby poskytované seniorm, kde jsou nejvtší problémy v naplování procedurálních standard (. 1-8). Je zejmé, že výrazn lepší výsledky v bodovém ohodnocení nacházíme u služeb nepobytových.

8 8 Porovnání výsledk mezi procedurálními, personálními a provozními standardy Abychom mohli lépe porovnat jednotlivé skupiny standard, rozdlili jsme zaízení podle cílových skupin uživatel (graf. 5). Tato skutenost je ješt zetelnjší na následujícím grafickém zobrazení. K výrazn silnjším stránkám služeb pro seniory patí provozní a personální standardy. Procedurální standardy nejsou v žádném zaízení pro seniory nejlépe hodnocenou ástí standard. (Opt potvrzení toho, že nejdležitjší je soustedit se na zajištní podmínek pro personál.) 6. Souhrn nejdležitjších zjištní 1. Všechny ti nejmén naplované standardy se týkají personálu a jeho pístupu k uživatelm služeb - uvdomní si možnosti stetu zájm, rizika plynoucího z nedostateného zajištní podmínek pro naplování práv uživatel a pijetí myšlenky, že uživatel má právo si stžovat. Potvrdil se názor olomouckých poskytovatel sociálních služeb, kteí již ve fázi formulování standard kvality sociálních služeb pedpokládali, že nejvtší nároky na finanní podporu pi zavádní standard do praxe budou v oblasti vzdlávání personálu. vytváení podmínek pro jejich dobrou práci - k tmto podmínkám naprosto nutn patí další vzdlávání ve form seminá, výcvik a supervize. Pitom je obecn známo, že v pípad poskytování služeb (na rozdíl od produkování výrobk) je kvalita služby pímo závislá na kvalit personálu. 2. Velkým problém se ukazuje vytváení podmínek pro dodržování lidských práv, což je zejmé z výsledk týkajících se standard 2 a 7 (nejmén naplovaných). Pedcházení stetu zájm, mechanismy zajišující podmínky pro dodržování práv a možnost podávání stížností jsou pro naplování lidských práv naprosto nezbytné. 3. Ze vzorku zaízení, který byl k dispozici, vycházejí jako nejmén kvalitní typ sociálních služeb pobytové služby pro seniory. Tato zaízení neplní základní požadavky na kvalitu sociálních služeb.

9 9 4. Velké výkyvy v kvalit jsou zejmé i v ústavní péi pro lidi se zdravotním postižením. Je dobrou zprávou, že i v tomto typu zaízení lze dosáhnout naplnní Standard. Všechna kritéria lze naplovat i ve stávajících legislativních podmínkách. Významné je zejména to, že i zaízení zizovaná kraji (díve OkÚ) podle platné legislativy mohou docílit naplování standardu. 4 Dohoda o poskytování služby. 5. Ve srovnání pobytové - nepobytové služby pro seniory a obany s postižením jednoznan lépe vyhovují standardm služby nepobytového charakteru. Dvodem je pravdpodobn výrazná orientace standard kvality na práva uživatel a individuální pístup k nim, což je vzhledem k hromadnému režimu uplatovanému v pobytových zaízeních obtížn dosažitelné. 6. Naplování kritických kritérií koresponduje s celkovou úrovní kvality služeb. 2/3 zaízení by splnila požadavky inspekce dané 1) povinností naplovat kritická kritéria a 2) dosáhnout alespo prmrného bodového ohodnocení 2 (50 %). Vybraná kritická kritéria se tedy ukazují jako dobré mítko kvality. 7. Význam výstup pro další práci v oblasti inspekcí A. Výstupy z pilotních inspekcí pinášejí mnoho významných poznatk, které budou brány v úvahu pi stanovení požadavk na poskytovatele po zavedení systému povinných inspekcí. Pro fázi dobrovolných inspekcí, kdy se poítá s tím, že zájem projeví zejména kvalitní poskytovatelé sociálních služeb, je možno ponechat jako podmínku pro udlení oprávnní hranici bodového hodnocení na 50 % (prmrné bodové hodnocení 2 a více) i naplnní všech kritických kritérií. B. Je teba se vnovat pracovníkm zaízení a prostednictvím vhodných vzdlávacích postup, pedevším výcvik v konkrétních dovednostech, je vést ke zmn pístupu k uživatelm služeb. Do doby zavedení systému povinných inspekcí a oprávnní na základ nové legislativy je teba soustedit se zejména na služby poskytované v domovech dchodc, které mají nejnižší kvalitu, a také na služby poskytované v ústavech sociální pée. C. Analýza protokol o výsledcích inspekce poslouží také pro další práci na metodice inspekcí. Ta bude pipravena pro zahájení dobrovolných inspekcí v dubnu letošního roku. Pílohy: 1. Standardy kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb (dále jen Standardy) byly pod vedením MPSV vytvoeny v prbhu let zástupci odborné veejnosti a poskytovatel i uživatel sociálních služeb. Vydány byly v dubnu loského roku. Platnost Standard byla v praxi ovována testováním u poskytovatel na Olomoucku. Standardy byly v prbhu pípravy rovnž porovnávány (a doplovány) se standardy kvality sociálních služeb nkterých evropských zemí (Velká Británie, Rakousko) a USA. Dále jsou do nich promítnuty principy tradiních systém zajištní kvality (EFQM). Jsou konsensuálním materiálem, který v dané oblasti popisuje dobrou praxi. Standardy platí pro všechny typy a druhy služeb, které lze (dle definice) považovat za sociální služby. Z toho dvodu jsou formulovány obecn. adu pravidel si v souladu s principy obsaženými ve Standardech musí definovat poskytovatelé sami (poslání, cíle, stížnostní postupy, pravidla pro individuální plánování služeb apod.).

10 10 Standardy jsou pro lepší pehlednost rozdleny do tí skupin (procedurální, personální a provozní). Vzhledem k tomu, že samotné standardy vtšinou nejsou mitelné, jsou dále rozdleny do tzv. kritérií, jejichž naplování již mit lze. S ohledem na primární úel inspekce (ochrana práv uživatel sociálních služeb) je v procesu inspekce hodnocena jen uritá ást kritérií. Standardy kvality byly formulovány s cílem zajistit ochranu lidských práv uživatel sociálních služeb, podpoit možnost jejich seberealizace, dát jim možnost výbru, zajistit soukromí a dstojnost a podpoit takový život uživatele služby, který by se co nejmén lišil od života jeho vrstevníka. To, co je pedevším v koncepci standard dležité, je zamení na, názor a poteby uživatele, Požadavkem standard je také zpracování koncepce služby, která vypovídá jasn a srozumiteln o poslání služby, o jeho cílech,a cílové skupin. Pro pracovníky mají být vypracovány metodiky služby a další dokumenty umožující ovení, že daná služba je dobrá, že je prbžn hodnocena a že je snaha ji zkvalitovat. 2. Seznam standard, hodnocených kritérií (kritická kritéria jsou oznaena "+"). 1. Cíle a zpsoby poskytování služeb +1.1 Formulace poslání,cíle, princip služby a cílové skupiny +1.2 Soulad veejného závazku s obecnými cíli sociálních služeb +1.3 Soulad služeb s metodikou +1.4 Možnost uplatnní vlastní vle uživatel služeb 1.5 Ochrana uživatel pes stigmatizací 2. Ochrana práv uživatel +2.1 Stanovení rizikových oblastí v dodržování práv uživatel služeb +2.2 Existence vnitních pravidel ochrany práv +2.3 Mechanismy zabraující stetu zájm 3. Jednání se zájemcem o službu 3.1 Informování uživatel 3.2 Zpsob stanovení osobních cíl +3.3 Ujednání dohody se stanovením osobního cíle 3.4 Charakter osobních cíl 3.5 Zohledování schopností uživatele služeb vnímat a chápat 3.6 Existence pravidel pro odmítnutí službu poskytnout 4. Dohoda o poskytování služby +4.2 Forma uzavené dohody 4.3 Obsah dohody 4.5 Podmínky vypovzení dohody 4.6 Postup pro ukonení poskytování služeb 5. Plánování a prbh služby 5.1 Soulad mezi potebnými a poskytovanými službami 5.2 Pehodnocování osobních cíl +5.3 Existence vnitních pravidel pro plánování 5.4 Odpovdnost konkrétních pracovník 5.5 Systém sdílení informací 5.6 Kriteria pro posouzení dosahování osobních cíl uživatele 6. Osobní údaje 6.1 Rozsah zpracovávaných osobních údaj o uživatelích

11 11 7. Stížnosti na kvalitu nebo povahu služeb +7.1 Informovanost o možnosti stžovat si 7.3 Možnost obrátit se na nadízený nebo nezávislý orgán 7.4 Bezpenost podmínek pro stžovatele 7.5 Písemná evidence stížností 7.7 Možnost uživatele služeb nechat se zastupovat 7.9 Forma zveejnní pravidel 8. Návaznost na formální a neformální zdroje +8.1 Využívání bžných zdroj uživateli srovnání s vrstevníky 8.2 Spolupráce s odborníky apod., které oznaí uživatel služeb 8.4 Využití jiných specializovaných služeb 8.5 Píležitosti pro vztahy s rodinou a dalšími blízkými lidmi 9. Personální zajištní služeb +9.1 Struktura a požadavky na pracovníky 9.2 Pravidla pro pijímání a zaškolování pracovník 9.3 Odbornost personálu 10. Pracovní podmínky a ízení organizace Pravidla pro pracovníky mimo pracovn právní vztah 11. Profesní rozvoj pracovník a pracovních tým 11.3 Komunikace mezi vedením a personálem 11.5 Další vzdlávání personálu 11.6 Externí supervize 12. Místní a asová dostupnost služby 12.1 Místo a doba poskytování služeb 12.2 Dostupnost služby v uvedenou dobu a na uvedeném míst 13. Informovanost o služb - nehodnotí se 14. Prostedí a podmínky poskytování služeb 14.1 Prostedí a vybavení zaízení 15. Nouzové a havarijní situace 15.1 Definování nouzových a havarijních situací 15.2 Obeznámenost personálu a uživatel služeb s postupy ešení 15.3 Dokumentace nouzových a havarijních situací 16. Zvyšování kvality služeb 16.1 Kontrola souladu služeb s veejným závazkem 16.2 Pravidla pro zjišování spokojenosti uživatel Zapojení pracovník a dalších skupin do hodnocení služeb 17. Ekonomika - nehodnotí se

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

IMPROVE - Pokyny pro hodnocení kompetencí kariérových poradc

IMPROVE - Pokyny pro hodnocení kompetencí kariérových poradc IMPROVE Zlepšení uznávání neformálního uení kariérových poradc IMPROVE - Pokyny pro hodnocení kompetencí kariérových poradc Editoi: Peter Weber & Leonardo Evangelista Autoi: Peter Weber (kapitoly 1-3,

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Nelegální práce v odvtví stavebnictví

Nelegální práce v odvtví stavebnictví Studie. 4 : Nelegální práce v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích Objednatel: Konfederace zamstnavatelských

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A ÚETNÍ ZNALCE OBSAH Strana PEDMLUVA 3 ÁST A: OBECNÁ PLATNOST KODEXU 5 100 Úvod a základní principy 5 110 Integrita 10 120 Objektivita 10 130 Odborná zpsobilost a ádná pée 11

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více