Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006"

Transkript

1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: IČ: Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího programu : N/.. Veřejnosprávní činnost N/10 Veřejnosprávní činnosti s podporou ICT 1

2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Profil absolventa oboru Vymezení výstupních znalostí a dovedností Uplatnění absolventa Charakteristika profesí a institucí, kde absolvent může uplatnit získané... 7 vzdělání Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí a cíle vzdělávacího programu Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Podmínky bezpečnosti práce a ochrana zdraví Organizace výuky Podmínky pro přijímání studentů Podmínky pro vzdělávání studentů se spec. vzdělávacími potřebami UČEBNÍ PLÁN Učební plán (povinné předměty) Učební plán (volitelné předměty) Učební plán (celkový počet hodin) Další náležitosti učebního plánu Učební plán podle období s vymezením klasifikace, kterou musí student v průběhu vzdělávání splnit Rozsah absolventských zkoušek UČEBNÍ OSNOVY Cizí jazyk I Anglický jazyk Německý jazyk Cizí jazyk II Anglický jazyk II Německý jazyk II Španělský jazyk Ruský jazyk Komunikace a jazykový projev Ekologie a ochrana životního prostředí Matematika Matematika I - Základy finanční matematiky Matematika II - Základy lineární algebry a optimalizace procesů Matematika III - Zpracování, prezentace a základní analýza statistických dat Matematika IV - Statistická analýza dat a základy řízení procesů Dějiny filosofie Ekonomika Ekonomika I praktická část (účetnictví) Ekonomika I teoretická část (základy ekonomiky) Ekonomika II - Daně a daňová soustava ČR Ekonomika III - Manažerské rozhodování Podniková ekonomika (fiktivní firma) Uživatelský software Uživatelský software I Uživatelský software II Uživatelský software III Sociologie Psychologie Teorie řízení Základy práva Personalistika Obchodní právo Mezinárodní smlouvy Právní praxe Řízení projektů ODBORNÁ PRAXE ve firmách, úřadech atd

3 4.20 Matematika základní kurz z matematiky pro netechnické obory ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Údaje o učebnách a budově školy Knihovna Školní klub (studovna) Informační a komunikační technologie Charakteristika počítačové sítě Vybavenost počítači a projekční technikou Softwarové vybavení školy (souhrn) Přístup studentů na PC ZÁMĚR ROZVOJE A ODŮVODNĚNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Odůvodnění vzdělávacího programu Záměr rozvoje a zabezpečení kvality vzdělávacího programu Záměr rozvoje Zabezpečování kvality vzdělávacího programu PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SPOLUPRÁCE S ODBORNOU PRAXÍ, VYŠŠÍMI A VYSOKÝMI ŠKOLAMI A DALŠÍMI PRÁVNICKÝMI OSOBAMI Spolupráce s vysokými školami UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ v Ústí nad Labem ČVUT Praha Spolupráce s Úřadem práce Chomutov Spolupráce s odbornou praxí Další spolupráce ZDŮVODNĚNÍ SPOLEČENSKÉ POTŘEBY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Reference zdůvodňující společenské potřeby vzdělávacího programu

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy : Sídlo: Typ právnické organizace: Zřizovatel : Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace Školní 1060/50, Chomutov příspěvková organizace Ústecký kraj Kód a název oboru vzdělávání : N/.. Veřejnosprávní činnost Název vzdělávacího programu : N/10 Veřejnosprávní činnosti s podporou ICT Zaměření vzdělávacího programu: Podmínky zdravotní způsobilosti : Škola postupuje v souladu s nařízením vlády č.689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, pro obor vzdělání N/.. Veřejnosprávní činnost podle přílohy č. 2 (Onemocnění či zdravotní obtíže pro stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání) tohoto nařízení v bodě 23 (závažné duševní nemoci a poruchy chování ) Délka vzdělávacího programu : Forma vzdělávání : Vyučovací jazyk : Dosažený stupeň vzdělání : Způsob ukončení vzdělání : Certifikát : Označení absolventa : 3 roky, 6 období denní český vyšší odborné absolutorium vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa Diplomovaný specialista DiS. 4

5 2 NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2. 1 Profil absolventa oboru Absolvent vzdělávacího programu získá široký a solidní základ z vědomostí a dovedností v rámci základních ekonomických disciplín jako jsou makroekonomika, mikroekonomika, účetnictví, daňová soustava ČR, podnikové finance, metody a formy řízení podniků, firem a úřadů. Ovládá v potřebném rozsahu platné právní předpisy, matematické metody uplatňované při analýze činnosti podniků, firem a úřadů, metody a systémy řízení jakosti, psychologie, výpočetní techniku (SW a HW) tak, aby byl schopen samostatné i řídící činnosti na různých úrovních ve státních či soukromých institucích a firmách. Důraz je kladen na jazykovou vybavenost absolventa a na jeho komunikační schopnosti. Ve všech předmětech je působeno na formování těchto osobních rysů (spolehlivost, dochvilnost, samostatnost, organizační schopnosti, kultivované vystupování, rozhodnost atd.) Vymezení výstupních znalostí a dovedností a) Obecné vědomosti, dovednosti a postoje V oblasti všeobecného vzdělání má absolvent přehled o : - struktuře a terminologii dvou cizích jazyků - kultuře jazykového projevu a formách komunikace - matematických metodách potřebných k úspěšnému řešení problémů v odborných předmětech i ekonomické praxi - ekologických aspektech vlivu technického rozvoje na životní prostředí - dějinách filosofie Absolvent umí : - vyjadřovat se jazykově správně ústně či písemnou formou - správně volit formy komunikace s okolím, vést dialog i řídit konferenci - komunikovat ve dvou světových jazycích v běžných hovorových i odborných situacích - vést veškerou úřední agendu v jednou světovém jazyce - používat odbornou terminologii daného oboru v jednom cizím jazyce - umí samostatně, logicky a tvůrčím způsobem uvažovat, zodpovědně, rozhodně a asertivně jednat - aplikovat vyšší matematiku při řešení problémů v ekonomice atd. - statisticky zpracovávat data a zhodnotit výsledky - posoudit z ekologického hlediska vliv technického řešení úkolu na životní prostředí 5

6 b) Odborné vědomosti, dovednosti a postoje: Absolvent zná : - současnou politickou situaci - systém právních norem a předpisů - základní kategorie z oblasti psychologie a sociologie - základní pojmy z oblasti managementu řízení jakosti řízení firmy - terminologii, která se dotýká problematiky ze základních oblastí ekonomiky (makroekonomika, mikroekonomika, účetnictví, personalistiky, daní ) - uživatelsky operační systém Windows - textové editory, tabulkové procesory a databáze - princip tvorby web aplikací - využití ekonomického SW zajišťujícího chod institucí Absolvent umí : - analyzovat a zároveň rozumí společenským jevům, situacím a umí z nich vyvozovat závěry tak, aby mohl volit účinná opatření pro svou práci - se orientovat v hospodářsko politickém dění ve světě a vytvářet si názory podložené komplexními vědomostmi - používat znalosti z oblasti psychologie a sociologie při jednání s lidmi a řešení krizových situací na pracovišti i ve vztahu k zákazníkovi - zpracovávat účetní doklady, zaznamenávat je v účetních knihách - umí získávat informace pro rozbory příjmů a výdajů, nákladů a výnosů, pohybu majetku a kapitálu firmy - aplikovat stěžejní ekonomické teorie - využívat různé přístupy k řešení makroekonomických i mikroekonomických problémů - využívat právních znalostí na úseku obchodního, správního, občanského práva při řešení profesních problémů i v osobním životě - aplikovat systémy řízení jakosti ve státních a soukromých institucích - aplikovat vybrané manažerské techniky v praxi - metody potřebné pro získávání, zpracování a vyhodnocování ekonomických dat s využitím současných informačních technologií a matematických metod - používat softwarové produkty při tvorbě potřebné dokumentace - využívat základní hardwarové vybavení (scanner, tiskárna, digitální fotoaparát atd.) při tvorbě dokumentace - pracovat s INTERNETEM jako zdrojem informací a možné propagace (web stránky) - využít ekonomického softwaru při řízení podniku, úřadu či firmy - sestavit odborný pracovní tým (přidělovat úkoly, koordinovat průběh prací a plánovat jejich postupy, řídit časové posloupnosti jednotlivých činností) - aplikovat vybrané metody a techniky řízení projektů, které se používají ve fázích přípravy, plánování, realizace a ukončování projektu 6

7 2.2 Uplatnění absolventa Charakteristika profesí a institucí, kde absolvent může uplatnit získané vzdělání Předpokládá se schopnost řízení kolektivu pracovníků či samostatná činnost v oblastech : - účetnictví - daňové specializace - zpracování mezd - personalistiky - správní činnosti (městské úřady, VZP, sociální odbory atd.) - zprostředkovatelské činnosti (úřad práce atd.) Podle kartotéky typových pozic absolventi vzdělávacího programu mohou zastávat pozice : - samostatný administrativní pracovník - samostatný personalista - samostatný pracovník finanční a daňové správy - samostatný referent státní správy - odborný pracovník služeb zaměstnanosti 7

8 2.3 Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí a cíle vzdělávacího programu Vzdělávací program připravuje studenty pro činnosti technickohospodářských a administrativně řídících pracovníků v oblasti výroby, soukromopodnikatelských aktivit, státní správy a samosprávy. Jde o činnosti zabezpečující specializovanou odbornou práci nebo řídící činnost v oblastech správy majetku, účetnictví, personální, řízení a zavádění systémů jakosti atd. Cílem vzdělávacího programu je vychovat odborně zdatné samostatně činné i řídící pracovníky, současně však harmonicky rozvíjet osobnost studentů, aby odborný růst byl podpořen schopnostmi vyjadřovacími, vědomostmi a schopnostmi jazykovými, vztahem k životnímu prostředí a hodnotám života, ekonomickým myšlením. V rámci akreditace byly využity poznatky z dosavadní výuky a požadavky z praxe, tak aby si uchoval vysokou úroveň a budoucím absolventů předal co nejvíce teoretických a hlavně praktických znalostí a dovedností. Vzdělávací program má denní formu Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Obsah vzdělání je stanoven tak, aby studenti po úspěšném absolvování programu a nástupní praxi mohli kvalifikovaně vykonávat činnosti technickohospodářských a řídících pracovníků, využívajících získané vědomosti. Obsahem vzdělání jsou poznatky o faktech, jevech a zákonech, o vztazích mezi nimi, o teoretických a praktických činnostech, které umožňují jejich využití a přetváření, s důrazem na schopnost samostatného rozhodování. Poskytované vzdělání má složku všeobecnou - propedeutickou a odborně - specializační. Všeobecná složka vzdělání má polytechnickou povahu, její propedeutický charakter slouží k vyrovnání rozdílů ve středoškolské přípravě absolventů středních škol a gymnázií. Poznatky všeobecně vzdělávací složky poskytují studentům předměty jazykové, společenskovědní a matematika. Učivo jazykových předmětů poskytuje poznatky o systému jazyka a jeho prostředcích. Předmět komunikace a jazykový přehled vytváří základy pro rozvoj kultivovaného, logicky, stylisticky a gramaticky správného projevu, adekvátního funkci a komunikativní situaci. V cizích jazycích se vytvářejí řečové dovednosti nezbytné pro samostatné jednání vzniklé v cizojazyčné komunikativní situaci, vytváří elementární dovednosti profesionálně komunikativní. Učivo společenskovědních předmětů seznamuje studenty se zákonitostmi vývoje lidské společnosti, poskytuje základní vědomosti k vytváření názoru a pohledu na svět. Učivo matematiky poskytuje studentům soubor matematických vědomostí a dovedností, a rozvíjí schopnost studentů získané poznatky rozšiřovat a aplikovat v rámci odborné složky vzdělání (ekonomika, teorie řízení atd.) Odborné vzdělání je tvořeno především specializovaným učivem. Těžiště odborného vzdělání je jak v oblasti teoretické, tak v oblasti praktické přípravy (cvičení). Při cvičeních je praktikován individuální přístup ke studentům z ohledem na 8

9 jejich úroveň znalostí. Základní odborné učivo aplikované v prvním, propedeutickém ročníku vytváří ucelený odborný přehled problematiky a má za úkol vyrovnání vědomostí ze středoškolské přípravy. Poskytuje návyky v oblastí metod myšlení a práce, je základem žádoucí přizpůsobivosti studenta v rámci oboru. Poskytuje znalosti jevů, principů, zákonitostí a vztahů ekonomických, právních, ekologických a společenských souvislostí i základní dovednosti jak aplikovat tyto vztahy a souvislosti při řešení praktických úkolů. Speciální odborné učivo je koncipováno jako dynamický systém umožňující uplatnění absolventů v nových ekonomických podmínkách, v různých systémech a úrovních řízení firem, podniků, úřadů a jejich další rozvoj. Rozdělení vzdělávání na základní a specializační stupeň umožňuje ve specializační části efektivně a rychle reagovat na měnící se potřeby regionálního trhu práce. Velký význam z pohledu budoucího uplatnění studentů na trhu práce má souvislá praxe v průběhu celého zimního období ve třetím ročníku. Praxe je vykonávána ve firmách, na úřadech a na pracovištích, které svou náplní odpovídají zaměření vzdělávacího programu Podmínky bezpečnosti práce a ochrana zdraví Na BOZ studentů, BOZP zaměstnanců školy a externích pracovníků je kladen velký důraz. Veškerá organizační opatření vycházejí ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vyhlášek a nařízení týkajících se této problematiky, v platných zněních Zabezpečení BOZP na škole pro zaměstnance K zabezpečení BOZP na škole jsou realizovány následující kroky : 1. Školení o BOZP - vstupní - opakovaná, základní všichni zaměstnanci školy ( 1x ročně) - specializované školení ( učitelé v laboratořích a dílnách se zaměřením na elektrotechnická měření, návrhy a osazování plošných spojů a další práce na elektrických zařízeních ve smyslu vyhlášky č.50/1978, obsluha tlakových nádob, vlastníci svářecích průkazů) perioda školení je ustanovena příslušnými právními předpisy 2. Školení v oblasti PO - pro zaměstnance ( 1x za 2 roky) - pro vedoucí zaměstnance ( 1x za 3 roky) - členů požárních hlídek ( jednou ročně) 3. Kategorizace prací 4. Provedena prevence rizik odborně způsobilou osobou v areálu školy 5. Vedena kniha pracovních úrazů 6. Zabezpečení pracovišť (dílen atd.) ochrannými prostředky 7. Zabezpečení odpovídajících pracovišť čistícími, mycími a dezinfekčními prostředky 8. Použití odpovídajících bezpečnostních značek v celém objektu školy 9

10 9. Zpracovaným evakuačním plánem školy 10. Pravidelnými kontrolami vedoucích pracovníků školy 11. Roční prověrkou BOZP ve smyslu zákoníku práce 12. Zabezpečením pravidelných revizi vyhrazených zařízení (tlakových nádob, elektrických zařízení, spotřebičů a rozvodů, rozvodů plynu a hromosvodů) podle platných právních předpisů Zabezpečení BOZ studentů Většina bodů uvedených v části ovlivňují zabezpečení BOZ studentů. Studenti jsou navíc proškoleni : 1. Na úvod školního roku jsou seznámeni s obsahem Školního řádu VOŠ, který obsahuje i kapitoly zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví studentů, evakuačním řadem školy a požární poplachovou směrnicí. 2. Studenti jsou odpovědným pracovníkem školy seznámeni s problematikou chování člověka za mimořádných situací. 3. Před zahájením činnosti v dílnách a odborných učebnách (laboratořích) jsou seznámeni s riziky a postupy práce (laboratorním řádem), které platí a jsou závazné pro vykonávání příslušné činnosti v uvedených prostorách Organizace výuky Organizace výuky odpovídá vyhlášce č. 10/2008 Sb. o vyšším odborném vzdělání, v platném znění Metodické přístupy Metody výchovně vzdělávací práce zahrnují činnosti učitele a činnosti studenta. Jsou způsobem realizace obecných didaktických principů při stanoveném obsahu učiva, se zaměřením na cíle vzdělávacího oboru. Tyto cíle určují i výběr metod a forem výchovně vzdělávací práce. Protože se jedná o přípravu především k praktickému životu, která by měla postupně přerůst v prakticky zaměřenou vysokoškolskou přípravu, jsou co nejvíce omezeny popisné metody, je výrazně posílena složka praktická, formou cvičení, diskusí, samostatných nebo skupinových prací. Tím se vytvářejí předpoklady pro postupné osvojování takových metod práce a myšlení, které odpovídají budoucímu uplatnění absolventů. Rozvíjí se schopnost a- plikace vědomostí a dovedností při samostatném řešení problémů. Důraz na praktické činnosti vede k formám výchovně vzdělávací práce, při kterých se podporuje diferencovaný a individuální přístup k studentům, což zvyšuje úroveň jejich přípravy pro výkon činností v praxi. Při všech formách jsou respektována závazná právní ustanovení, obsah výuky je měnitelný v rámci aktualizace učiva rozhodnutím ředitele školy na základě doporučení odborné předmětové komise. 10

11 Způsob a podmínky kontroly vzdělávání Základními formami hodnocení jsou zápočet a zkouška. Jejich rozpis stanoví vzdělávací program. V průběhu vzdělávání mohou učitelé provádět kontrolu vzdělávání zejména kontrolními otázkami, písemnými prácemi (testy), zadáváním samostatných úkolů, seminárními pracemi. V souladu s náplní předmětu mohou být výsledky těchto kontrol zohledněny při zkoušce a zápočtu. Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro předcházející ročník (určený počet zápočtů a zkoušek, které jsou uvedeny v tabulkách č.1 až č.9) Podmínky pro přijímání studentů Do prvního ročníku vzdělávání jsou přijímáni uchazeči splňující tyto podmínky: a) střední vzdělání s maturitní zkouškou b) zdravotní způsobilost uchazeče podle nařízení vlády č.689/2004 c) přijímací řízení vyhlášeného ředitelem školy Podmínky pro vzdělávání studentů se spec. vzdělávacími potřebami Škola realizuje vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami podle 18 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, na bázi individuálního vzdělávacího plánu. V současné době škola nesplňuje podmínky bezbariérového přístupu do budovy. 11

12 3 UČEBNÍ PLÁN 3.1 Učební plán (povinné předměty) Tab. č. 1 Učební plán Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání Forma Veřejnosprávní činnosti s podporou ICT N/.. Veřejnosprávní činnost denní PŘEDMĚT 1. ročník 2. ročník 3. ročník ZO LO ZO LO ZO LO Celkem Povinné předměty Všeobecně vzdělávací předměty CIZÍ JAZYK I. * ZK ZK ZK ZK ZK CIZÍ JAZYK II. ** Z Z Z Z KOMUNIKACE A JAZYKOVÝ PROJEV Z Z EKOLOGIE Z Z MATEMATIKA Z Z Z Z DĚJINY FILOSOFIE Z Odborné předměty EKONOMIKA Z ZK Z ZK ZK PODNIKOVÁ EKONOMIKA (fiktivní firma) Z Z UŽIVATELSKÝ SOFTWARE ZK ZK ZK ZK ZK SOCIOLOGIE Z Z PSYCHOLOGIE Z ZK Z ZK ZK TEORIE ŘÍZENÍ Z ZK ZK ZÁKLADY PRÁVA a OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZK PERSONALISTIKA Z OBCHODNÍ PRÁVO ZK MEZINÁRODNÍ SMLOUVY Z PRÁVNÍ PRAXE Z ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Z Odborná praxe - ve firmách, úřadech atd. 18 týdnů Celkem hodin povinných předmětů týdnů Komentář Hodinové dotace jsou řazeny v pořadí přednáška - cvičení *) Možnost výběru ze dvou jazyků (kap. 6.1 CIZÍ JAZYK I) **) Možnost výběru ze čtyř jazyků (kap. 6.2 CIZÍ JAZYK II) Zvýrazněny jsou předměty, které jsou součástí absolutoria pro daný vzdělávací program 18 týdnů 12

13 3.2 Učební plán (volitelné předměty) Tab. č. 2 PŘEDMĚT Volitelné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník ZO LO ZO LO ZO LO Celkem Volitelné předměty Všeobecně vzdělávací předměty MATEMATIKA 20h 20h Z ŠPANĚLSKÝ JAZYK Z Z Z Z Z RUSKÝ JAZYK Z Z Z Z Z Komentář Lze zvolit jen jeden další cizí jazyk. Hodinové dotace jsou řazeny v pořadí přednáška - cvičení Z důvodu rozdílné úrovně znalostí středoškolské matematiky nabízí škola Základní kurz z matematiky pro netechnické obory. Kurz si dává za cíl formou diskusí a cvičení sjednotit získané vědomosti a dovednosti studentů z vybraných témat učiva SŠ a tím vytvořit matematický základ pro nadstavbové předměty. Nepovinné jazyky obsahově vycházejí z předmětu cizí jazyky II a budou vyučovány na základě zájmu studentů (minimálně 8) na začátku příslušného období. Cílem je možnost seznámení studentů se základy dalšího cizího jazyka. 13

14 3.3 Učební plán (celkový počet hodin) Tab. č. 3 PŘEDMĚT Celkový počet hodin Celkem hodin povinných předmětů Celkem hodin volitelných předmětů Celkem hodin 1. ročník 2. ročník 3. ročník ZO LO ZO LO ZO LO týdnů týdnů

15 3.4 Další náležitosti učebního plánu Tab. č. 4 Přehled využití týdnů Činnost Počet týdnů v daném období 1.ročník 2.ročník 3.ročník ZO LO ZO LO ZO LO Vyučování podle učebního plánu Odborná praxe Samostudium a získání klasifikace Příprava k absolutoriu Absolutorium Časová rezerva Celkem

16 3.5 Učební plán podle období s vymezením klasifikace, kterou musí student v průběhu vzdělávání splnit Použité zkratky: Př přednáška Z zápočet Cv cvičení Zk - zkouška Tab. č. 5 Učební plán v zimním období 1. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Povinné Př Cv Způsob zakončení Cizí jazyk I 0 4 ZK Cizí jazyk II 0 2 Z Ekologie 2 0 Z Matematika I 2 1 Z Ekonomika I 2 3 Z Sociologie 2 0 Z Uživatelský software 1 3 ZK Psychologie 3 0 Z Základy práva a občanský zákoník 3 0 ZK Volitelné Př Cv Španělský jazyk nebo Ruský jazyk 0 2 Z Celkem hodin Tab. č. 6 Učební plán v letním období 1. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Povinné Př Cv Způsob zakončení Cizí jazyk I 0 4 ZK Cizí jazyk II 0 2 Z Ekologie 2 0 Z Matematika II 2 1 Z Ekonomika I 2 3 ZK Sociologie 2 0 Z Uživatelský software 0 3 ZK Psychologie 3 0 ZK Personalistika 3 0 ZK Volitelné Př Cv Španělský jazyk nebo Ruský jazyk 0 2 Z Celkem hodin

17 Tab. č. 7 Učební plán v zimním období 2. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Povinné Př Cv Způsob zakončení Cizí jazyk I 0 4 ZK Cizí jazyk II 0 2 Z Matematika III 1 1 Z Ekonomika II 2 1 Z Dějiny filosofie 2 0 Z Podniková ekonomika (fiktivní firma) 0 2 Z Uživatelský software 0 3 ZK Psychologie 2 1 Z Obchodní právo 3 0 ZK Teorie řízení 3 1 Z Volitelné Př Cv Španělský jazyk nebo Ruský jazyk 0 2 Z Celkem hodin Tab. č. 8 Učební plán v letním období 2. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Povinné Př Cv Způsob zakončení Cizí jazyk I 0 4 ZK Cizí jazyk II 0 2 Z Komunikace a jazykový projev 1 1 Z Matematika IV 1 1 Z Ekonomika II 2 1 ZK Podniková ekonomika (fiktivní firma) 0 2 Z Uživatelský software 0 3 ZK Psychologie 2 1 ZK Mezinárodní smlouvy 3 0 Z Teorie řízení 3 1 ZK Volitelné Př Cv Španělský jazyk nebo Ruský jazyk 0 2 Z Celkem hodin

18 Tab. č. 9 Učební plán v zimním období 3. ročník Název předmětu povinné předměty Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Odborná praxe 18 týdnů Z Celkový rozsah 18 týdnů Tab. č. 10 Učební plán v letním období 3. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Povinné Př Cv Způsob zakončení Cizí jazyk I 0 4 ZK Komunikace a jazykový projev 1 1 Z Ekonomika III 3 2 ZK Uživatelský software 2 3 ZK Psychologie 2 1 Z Teorie řízení 2 0 ZK Právní praxe 2 0 Z Řízení projektů 1 1 Z Volitelné Př Cv Španělský jazyk nebo Ruský jazyk 0 2 Z Celkem hodin

19 3.6 Rozsah absolventských zkoušek Vzdělávání je zakončeno absolutoriem. K absolutoriu postoupí studenti, kteří splnili v daném termínu všechny předepsané zápočty, zkoušky a odevzdali vypracovanou absolventskou práci. Závěrečná zkouška u absolutoria se skládá ze tří částí: a) obhajoby absolventské práce b) odborné zkoušky, která se skládá z otázek tří profilových předmětů : 1. Ekonomika 2. Psychologie 3. Teorie řízení c) zkoušky z cizího jazyka I (Anglický jazyk nebo Německý jazyk) 19

20 4 UČEBNÍ OSNOVY 4.1 Cizí jazyk I. Studenti si mohou vybrat ze dvou cizích jazyků, který pro ně bude hlavní po celou dobu vzdělávání a vykonají z tohoto jazyka závěrečnou zkoušku v rámci absolutoria. Z ohledem na možnosti personální a požadavky regionální je možné si vybrat pouze jednu z následujících možností : ANGLICKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Anglický jazyk Předpokládaná vstupní úroveň: B1 SERR Anotace předmětu: Vzdělávání v anglickém jazyce se podílí na přípravě studentů k aktivnímu životu v multikulturní společnosti, neboť je vede k získání jak obecných, tak komunikativních kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a zejména pracovního života. Přispívá k formování osobnosti studentů a učí je toleranci k hodnotám jiných národů. Výuka anglického jazyka navazuje na znalosti, které studenti získali na střední škole (úroveň B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), dále je rozvíjí a prohlubuje. Učí studenty využívat cizího jazyka pro vlastní sebevzdělávání i pro potřeby praxe. Svými postupy přispívá ke kultivaci vyjadřovacích schopností studentů a vytváření návyků samostatné práce. Cílem předmětu je: - systematické rozvíjení řečových dovedností zahrnující dovednosti receptivní, tj. porozumění vyslechnutému projevu a čtenému textu, i produktivní, tj. ústní a písemné vyjadřování - osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá minimální úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky t.j. dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se konkrétních a abstraktních témat, včetně odborných diskusí ve svém oboru, dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka, umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své stanovisko - osvojení pracovních návyků, vedoucích k efektivnímu vzdělávání a samostudiu, jako např. práce s informacemi a zdroji informací v anglickém jazyce, včetně internetu, se slovníky, cizojazyčnými příručkami a využívání těchto informačních zdrojů k dalšímu vzdělávání a prohlubování vědomostí a dovedností. 20

21 Rámcový rozpis učiva: a) Jazykové prostředky Výslovnost: - větný rytmus, intonace Slovní zásoba a konverzační okruhy: - základní i odborná terminologie na úrovní B2 SERR - životopis, strukturovaný životopis, dotazník - zaměstnání, pohovor, psychometrické testování - moderní život a zvyky - komunikace, střet kultur - problémy 21. století - právo - kriminalita - zdravotnictví, zdravotní péče zdravotní pojištění - představení firmy, management - reklama, inzerát - ekonomika - finance, číslovky - Evropská unie - formální a neformální dopis - - práce s počítačem - Internet - psychologie - sociologie - odborná praxe firma, zkušenosti, pracovní návyky - závěrečná absolventská práce příprava resumé, odborný překlad b) Mluvnice - přítomný čas prostý, průběhový, předpřítomný čas - vyjádření budoucnosti (will, be going to, přítomný čas prostý a průběhový) - budoucí čas průběhový - předbudoucí čas - minulý čas prostý, průběhový, předminulý čas - modální slovesa, modální slovesa a minulost - trpný rod - slovesné vzory - přídavná jména, příslovce - podmínkové a časové věty - přací věty - nepřímá řeč - otázka, zdvořilá žádost - kauzativní have, get, let, make - podstatná jména, složená podstatná jména - zájmena - determinátory, kvantifikátory 21

22 - předložky, frázová slovesa Doporučná literatura: DEMETRIADES, D.: Information Technology, Oxford University Press, Oxford 2003, ISBN HUTCHINSON, T. : Lifelines Intermediate (student s book, workbook), Oxford University Press, Oxford 1997, ISBN CHILVER, J. : English for business, UK : DP Publications, London 1995, ISBN SPÍNOVÁ, I. : Anglický jazyk pro studenty VOŠ, interní skripta, Chomutov 2005 WOOD, N.: Business and Commerce, Oxford University Press, Oxford 2003, ISBN anglicko-český/česko-anglický slovník, výkladový slovník aktuální texty z odborných periodik, např. BusinessSpotlight, Anglický list, Time for students, apod. odborné texty z relevantních internetových stránek zaměřených na technickou angličtinu odborná literatura v anglickém jazyce zaměřená na odbornou angličtinu 22

23 4.1.2 Německý jazyk Předpokládaná vstupní úroveň: B1 SERR Anotace předmětu: Výuka německého jazyka se podílí na přípravě studentů pro život v multikulturní společnosti a vede je k osvojení komunikativních kompetencí pro dorozumění, učí využívat cizí jazyk pro vlastní vzdělávání, pro další studium a pro potřeby praxe, přispívá ke kultivaci vyjadřujících schopností. Výuka prohlubuje znalosti, které studenti získali na střední škole (úroveň B1 a vytváří návyky samostatné práce) Cíle: - systematické rozvíjení řečových dovedností zahrnující dovednosti receptivní, tj. porozumění vyslechnutému pravidlu a čtenému textu, i produktivní, tj. ústní a písemné vyjadřování - osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá minimálně úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky t.j.dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se konkrétních a abstraktních témat, včetně odborných diskuzí ve svém oboru, dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka, umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své stanovisko - osvojení pracovních návyků, vedoucích k efektivnímu vzdělávání a samostudiu, jako např. práce s informacemi a zdroji informací v německém jazyce, včetně internetu, se slovníky, cizojazyčnými příručkami a využívání těchto informačních zdrojů k dalšímu vzdělávání a prohlubování vědomostí a dovedností Rámcový rozpis učiva: a) Slovní zásoba a vedení rozhovoru o tématech běžného dne: - základní i odborná terminologie na úrovni B1 a vyšší - rodina a mezilidské vztahy - kultura (hudba, literatura, divadlo, tisk, umění) - sport - volný čas - bydlení (město x venkov) hrady, zámky, architektura, bezdomovci - obchod a služby - reklama - strava, stravovací kultura, návyky - zdraví a zdravotnictví - cestování - studium a práce (sociologie) - lidé a společnost v 21 století - příroda, ekologie 23

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Podnikání DL studium, od 2011 64-41-L/51Podnikání Verze z 05. 09. 2011 Platnost 1.9.2011 Obsah

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: Obchodní akademie Kód: 63-41-M/02 OBSAH ÚVODNÍ

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více