Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: IČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006"

Transkript

1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: IČ: Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího programu : N/.. Veřejnosprávní činnost N/10 Veřejnosprávní činnosti s podporou ICT 1

2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Profil absolventa oboru Vymezení výstupních znalostí a dovedností Uplatnění absolventa Charakteristika profesí a institucí, kde absolvent může uplatnit získané... 7 vzdělání Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí a cíle vzdělávacího programu Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Podmínky bezpečnosti práce a ochrana zdraví Organizace výuky Podmínky pro přijímání studentů Podmínky pro vzdělávání studentů se spec. vzdělávacími potřebami UČEBNÍ PLÁN Učební plán (povinné předměty) Učební plán (volitelné předměty) Učební plán (celkový počet hodin) Další náležitosti učebního plánu Učební plán podle období s vymezením klasifikace, kterou musí student v průběhu vzdělávání splnit Rozsah absolventských zkoušek UČEBNÍ OSNOVY Cizí jazyk I Anglický jazyk Německý jazyk Cizí jazyk II Anglický jazyk II Německý jazyk II Španělský jazyk Ruský jazyk Komunikace a jazykový projev Ekologie a ochrana životního prostředí Matematika Matematika I - Základy finanční matematiky Matematika II - Základy lineární algebry a optimalizace procesů Matematika III - Zpracování, prezentace a základní analýza statistických dat Matematika IV - Statistická analýza dat a základy řízení procesů Dějiny filosofie Ekonomika Ekonomika I praktická část (účetnictví) Ekonomika I teoretická část (základy ekonomiky) Ekonomika II - Daně a daňová soustava ČR Ekonomika III - Manažerské rozhodování Podniková ekonomika (fiktivní firma) Uživatelský software Uživatelský software I Uživatelský software II Uživatelský software III Sociologie Psychologie Teorie řízení Základy práva Personalistika Obchodní právo Mezinárodní smlouvy Právní praxe Řízení projektů ODBORNÁ PRAXE ve firmách, úřadech atd

3 4.20 Matematika základní kurz z matematiky pro netechnické obory ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Údaje o učebnách a budově školy Knihovna Školní klub (studovna) Informační a komunikační technologie Charakteristika počítačové sítě Vybavenost počítači a projekční technikou Softwarové vybavení školy (souhrn) Přístup studentů na PC ZÁMĚR ROZVOJE A ODŮVODNĚNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Odůvodnění vzdělávacího programu Záměr rozvoje a zabezpečení kvality vzdělávacího programu Záměr rozvoje Zabezpečování kvality vzdělávacího programu PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SPOLUPRÁCE S ODBORNOU PRAXÍ, VYŠŠÍMI A VYSOKÝMI ŠKOLAMI A DALŠÍMI PRÁVNICKÝMI OSOBAMI Spolupráce s vysokými školami UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ v Ústí nad Labem ČVUT Praha Spolupráce s Úřadem práce Chomutov Spolupráce s odbornou praxí Další spolupráce ZDŮVODNĚNÍ SPOLEČENSKÉ POTŘEBY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Reference zdůvodňující společenské potřeby vzdělávacího programu

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy : Sídlo: Typ právnické organizace: Zřizovatel : Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace Školní 1060/50, Chomutov příspěvková organizace Ústecký kraj Kód a název oboru vzdělávání : N/.. Veřejnosprávní činnost Název vzdělávacího programu : N/10 Veřejnosprávní činnosti s podporou ICT Zaměření vzdělávacího programu: Podmínky zdravotní způsobilosti : Škola postupuje v souladu s nařízením vlády č.689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, pro obor vzdělání N/.. Veřejnosprávní činnost podle přílohy č. 2 (Onemocnění či zdravotní obtíže pro stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání) tohoto nařízení v bodě 23 (závažné duševní nemoci a poruchy chování ) Délka vzdělávacího programu : Forma vzdělávání : Vyučovací jazyk : Dosažený stupeň vzdělání : Způsob ukončení vzdělání : Certifikát : Označení absolventa : 3 roky, 6 období denní český vyšší odborné absolutorium vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa Diplomovaný specialista DiS. 4

5 2 NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2. 1 Profil absolventa oboru Absolvent vzdělávacího programu získá široký a solidní základ z vědomostí a dovedností v rámci základních ekonomických disciplín jako jsou makroekonomika, mikroekonomika, účetnictví, daňová soustava ČR, podnikové finance, metody a formy řízení podniků, firem a úřadů. Ovládá v potřebném rozsahu platné právní předpisy, matematické metody uplatňované při analýze činnosti podniků, firem a úřadů, metody a systémy řízení jakosti, psychologie, výpočetní techniku (SW a HW) tak, aby byl schopen samostatné i řídící činnosti na různých úrovních ve státních či soukromých institucích a firmách. Důraz je kladen na jazykovou vybavenost absolventa a na jeho komunikační schopnosti. Ve všech předmětech je působeno na formování těchto osobních rysů (spolehlivost, dochvilnost, samostatnost, organizační schopnosti, kultivované vystupování, rozhodnost atd.) Vymezení výstupních znalostí a dovedností a) Obecné vědomosti, dovednosti a postoje V oblasti všeobecného vzdělání má absolvent přehled o : - struktuře a terminologii dvou cizích jazyků - kultuře jazykového projevu a formách komunikace - matematických metodách potřebných k úspěšnému řešení problémů v odborných předmětech i ekonomické praxi - ekologických aspektech vlivu technického rozvoje na životní prostředí - dějinách filosofie Absolvent umí : - vyjadřovat se jazykově správně ústně či písemnou formou - správně volit formy komunikace s okolím, vést dialog i řídit konferenci - komunikovat ve dvou světových jazycích v běžných hovorových i odborných situacích - vést veškerou úřední agendu v jednou světovém jazyce - používat odbornou terminologii daného oboru v jednom cizím jazyce - umí samostatně, logicky a tvůrčím způsobem uvažovat, zodpovědně, rozhodně a asertivně jednat - aplikovat vyšší matematiku při řešení problémů v ekonomice atd. - statisticky zpracovávat data a zhodnotit výsledky - posoudit z ekologického hlediska vliv technického řešení úkolu na životní prostředí 5

6 b) Odborné vědomosti, dovednosti a postoje: Absolvent zná : - současnou politickou situaci - systém právních norem a předpisů - základní kategorie z oblasti psychologie a sociologie - základní pojmy z oblasti managementu řízení jakosti řízení firmy - terminologii, která se dotýká problematiky ze základních oblastí ekonomiky (makroekonomika, mikroekonomika, účetnictví, personalistiky, daní ) - uživatelsky operační systém Windows - textové editory, tabulkové procesory a databáze - princip tvorby web aplikací - využití ekonomického SW zajišťujícího chod institucí Absolvent umí : - analyzovat a zároveň rozumí společenským jevům, situacím a umí z nich vyvozovat závěry tak, aby mohl volit účinná opatření pro svou práci - se orientovat v hospodářsko politickém dění ve světě a vytvářet si názory podložené komplexními vědomostmi - používat znalosti z oblasti psychologie a sociologie při jednání s lidmi a řešení krizových situací na pracovišti i ve vztahu k zákazníkovi - zpracovávat účetní doklady, zaznamenávat je v účetních knihách - umí získávat informace pro rozbory příjmů a výdajů, nákladů a výnosů, pohybu majetku a kapitálu firmy - aplikovat stěžejní ekonomické teorie - využívat různé přístupy k řešení makroekonomických i mikroekonomických problémů - využívat právních znalostí na úseku obchodního, správního, občanského práva při řešení profesních problémů i v osobním životě - aplikovat systémy řízení jakosti ve státních a soukromých institucích - aplikovat vybrané manažerské techniky v praxi - metody potřebné pro získávání, zpracování a vyhodnocování ekonomických dat s využitím současných informačních technologií a matematických metod - používat softwarové produkty při tvorbě potřebné dokumentace - využívat základní hardwarové vybavení (scanner, tiskárna, digitální fotoaparát atd.) při tvorbě dokumentace - pracovat s INTERNETEM jako zdrojem informací a možné propagace (web stránky) - využít ekonomického softwaru při řízení podniku, úřadu či firmy - sestavit odborný pracovní tým (přidělovat úkoly, koordinovat průběh prací a plánovat jejich postupy, řídit časové posloupnosti jednotlivých činností) - aplikovat vybrané metody a techniky řízení projektů, které se používají ve fázích přípravy, plánování, realizace a ukončování projektu 6

7 2.2 Uplatnění absolventa Charakteristika profesí a institucí, kde absolvent může uplatnit získané vzdělání Předpokládá se schopnost řízení kolektivu pracovníků či samostatná činnost v oblastech : - účetnictví - daňové specializace - zpracování mezd - personalistiky - správní činnosti (městské úřady, VZP, sociální odbory atd.) - zprostředkovatelské činnosti (úřad práce atd.) Podle kartotéky typových pozic absolventi vzdělávacího programu mohou zastávat pozice : - samostatný administrativní pracovník - samostatný personalista - samostatný pracovník finanční a daňové správy - samostatný referent státní správy - odborný pracovník služeb zaměstnanosti 7

8 2.3 Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí a cíle vzdělávacího programu Vzdělávací program připravuje studenty pro činnosti technickohospodářských a administrativně řídících pracovníků v oblasti výroby, soukromopodnikatelských aktivit, státní správy a samosprávy. Jde o činnosti zabezpečující specializovanou odbornou práci nebo řídící činnost v oblastech správy majetku, účetnictví, personální, řízení a zavádění systémů jakosti atd. Cílem vzdělávacího programu je vychovat odborně zdatné samostatně činné i řídící pracovníky, současně však harmonicky rozvíjet osobnost studentů, aby odborný růst byl podpořen schopnostmi vyjadřovacími, vědomostmi a schopnostmi jazykovými, vztahem k životnímu prostředí a hodnotám života, ekonomickým myšlením. V rámci akreditace byly využity poznatky z dosavadní výuky a požadavky z praxe, tak aby si uchoval vysokou úroveň a budoucím absolventů předal co nejvíce teoretických a hlavně praktických znalostí a dovedností. Vzdělávací program má denní formu Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Obsah vzdělání je stanoven tak, aby studenti po úspěšném absolvování programu a nástupní praxi mohli kvalifikovaně vykonávat činnosti technickohospodářských a řídících pracovníků, využívajících získané vědomosti. Obsahem vzdělání jsou poznatky o faktech, jevech a zákonech, o vztazích mezi nimi, o teoretických a praktických činnostech, které umožňují jejich využití a přetváření, s důrazem na schopnost samostatného rozhodování. Poskytované vzdělání má složku všeobecnou - propedeutickou a odborně - specializační. Všeobecná složka vzdělání má polytechnickou povahu, její propedeutický charakter slouží k vyrovnání rozdílů ve středoškolské přípravě absolventů středních škol a gymnázií. Poznatky všeobecně vzdělávací složky poskytují studentům předměty jazykové, společenskovědní a matematika. Učivo jazykových předmětů poskytuje poznatky o systému jazyka a jeho prostředcích. Předmět komunikace a jazykový přehled vytváří základy pro rozvoj kultivovaného, logicky, stylisticky a gramaticky správného projevu, adekvátního funkci a komunikativní situaci. V cizích jazycích se vytvářejí řečové dovednosti nezbytné pro samostatné jednání vzniklé v cizojazyčné komunikativní situaci, vytváří elementární dovednosti profesionálně komunikativní. Učivo společenskovědních předmětů seznamuje studenty se zákonitostmi vývoje lidské společnosti, poskytuje základní vědomosti k vytváření názoru a pohledu na svět. Učivo matematiky poskytuje studentům soubor matematických vědomostí a dovedností, a rozvíjí schopnost studentů získané poznatky rozšiřovat a aplikovat v rámci odborné složky vzdělání (ekonomika, teorie řízení atd.) Odborné vzdělání je tvořeno především specializovaným učivem. Těžiště odborného vzdělání je jak v oblasti teoretické, tak v oblasti praktické přípravy (cvičení). Při cvičeních je praktikován individuální přístup ke studentům z ohledem na 8

9 jejich úroveň znalostí. Základní odborné učivo aplikované v prvním, propedeutickém ročníku vytváří ucelený odborný přehled problematiky a má za úkol vyrovnání vědomostí ze středoškolské přípravy. Poskytuje návyky v oblastí metod myšlení a práce, je základem žádoucí přizpůsobivosti studenta v rámci oboru. Poskytuje znalosti jevů, principů, zákonitostí a vztahů ekonomických, právních, ekologických a společenských souvislostí i základní dovednosti jak aplikovat tyto vztahy a souvislosti při řešení praktických úkolů. Speciální odborné učivo je koncipováno jako dynamický systém umožňující uplatnění absolventů v nových ekonomických podmínkách, v různých systémech a úrovních řízení firem, podniků, úřadů a jejich další rozvoj. Rozdělení vzdělávání na základní a specializační stupeň umožňuje ve specializační části efektivně a rychle reagovat na měnící se potřeby regionálního trhu práce. Velký význam z pohledu budoucího uplatnění studentů na trhu práce má souvislá praxe v průběhu celého zimního období ve třetím ročníku. Praxe je vykonávána ve firmách, na úřadech a na pracovištích, které svou náplní odpovídají zaměření vzdělávacího programu Podmínky bezpečnosti práce a ochrana zdraví Na BOZ studentů, BOZP zaměstnanců školy a externích pracovníků je kladen velký důraz. Veškerá organizační opatření vycházejí ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vyhlášek a nařízení týkajících se této problematiky, v platných zněních Zabezpečení BOZP na škole pro zaměstnance K zabezpečení BOZP na škole jsou realizovány následující kroky : 1. Školení o BOZP - vstupní - opakovaná, základní všichni zaměstnanci školy ( 1x ročně) - specializované školení ( učitelé v laboratořích a dílnách se zaměřením na elektrotechnická měření, návrhy a osazování plošných spojů a další práce na elektrických zařízeních ve smyslu vyhlášky č.50/1978, obsluha tlakových nádob, vlastníci svářecích průkazů) perioda školení je ustanovena příslušnými právními předpisy 2. Školení v oblasti PO - pro zaměstnance ( 1x za 2 roky) - pro vedoucí zaměstnance ( 1x za 3 roky) - členů požárních hlídek ( jednou ročně) 3. Kategorizace prací 4. Provedena prevence rizik odborně způsobilou osobou v areálu školy 5. Vedena kniha pracovních úrazů 6. Zabezpečení pracovišť (dílen atd.) ochrannými prostředky 7. Zabezpečení odpovídajících pracovišť čistícími, mycími a dezinfekčními prostředky 8. Použití odpovídajících bezpečnostních značek v celém objektu školy 9

10 9. Zpracovaným evakuačním plánem školy 10. Pravidelnými kontrolami vedoucích pracovníků školy 11. Roční prověrkou BOZP ve smyslu zákoníku práce 12. Zabezpečením pravidelných revizi vyhrazených zařízení (tlakových nádob, elektrických zařízení, spotřebičů a rozvodů, rozvodů plynu a hromosvodů) podle platných právních předpisů Zabezpečení BOZ studentů Většina bodů uvedených v části ovlivňují zabezpečení BOZ studentů. Studenti jsou navíc proškoleni : 1. Na úvod školního roku jsou seznámeni s obsahem Školního řádu VOŠ, který obsahuje i kapitoly zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví studentů, evakuačním řadem školy a požární poplachovou směrnicí. 2. Studenti jsou odpovědným pracovníkem školy seznámeni s problematikou chování člověka za mimořádných situací. 3. Před zahájením činnosti v dílnách a odborných učebnách (laboratořích) jsou seznámeni s riziky a postupy práce (laboratorním řádem), které platí a jsou závazné pro vykonávání příslušné činnosti v uvedených prostorách Organizace výuky Organizace výuky odpovídá vyhlášce č. 10/2008 Sb. o vyšším odborném vzdělání, v platném znění Metodické přístupy Metody výchovně vzdělávací práce zahrnují činnosti učitele a činnosti studenta. Jsou způsobem realizace obecných didaktických principů při stanoveném obsahu učiva, se zaměřením na cíle vzdělávacího oboru. Tyto cíle určují i výběr metod a forem výchovně vzdělávací práce. Protože se jedná o přípravu především k praktickému životu, která by měla postupně přerůst v prakticky zaměřenou vysokoškolskou přípravu, jsou co nejvíce omezeny popisné metody, je výrazně posílena složka praktická, formou cvičení, diskusí, samostatných nebo skupinových prací. Tím se vytvářejí předpoklady pro postupné osvojování takových metod práce a myšlení, které odpovídají budoucímu uplatnění absolventů. Rozvíjí se schopnost a- plikace vědomostí a dovedností při samostatném řešení problémů. Důraz na praktické činnosti vede k formám výchovně vzdělávací práce, při kterých se podporuje diferencovaný a individuální přístup k studentům, což zvyšuje úroveň jejich přípravy pro výkon činností v praxi. Při všech formách jsou respektována závazná právní ustanovení, obsah výuky je měnitelný v rámci aktualizace učiva rozhodnutím ředitele školy na základě doporučení odborné předmětové komise. 10

11 Způsob a podmínky kontroly vzdělávání Základními formami hodnocení jsou zápočet a zkouška. Jejich rozpis stanoví vzdělávací program. V průběhu vzdělávání mohou učitelé provádět kontrolu vzdělávání zejména kontrolními otázkami, písemnými prácemi (testy), zadáváním samostatných úkolů, seminárními pracemi. V souladu s náplní předmětu mohou být výsledky těchto kontrol zohledněny při zkoušce a zápočtu. Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro předcházející ročník (určený počet zápočtů a zkoušek, které jsou uvedeny v tabulkách č.1 až č.9) Podmínky pro přijímání studentů Do prvního ročníku vzdělávání jsou přijímáni uchazeči splňující tyto podmínky: a) střední vzdělání s maturitní zkouškou b) zdravotní způsobilost uchazeče podle nařízení vlády č.689/2004 c) přijímací řízení vyhlášeného ředitelem školy Podmínky pro vzdělávání studentů se spec. vzdělávacími potřebami Škola realizuje vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami podle 18 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, na bázi individuálního vzdělávacího plánu. V současné době škola nesplňuje podmínky bezbariérového přístupu do budovy. 11

12 3 UČEBNÍ PLÁN 3.1 Učební plán (povinné předměty) Tab. č. 1 Učební plán Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání Forma Veřejnosprávní činnosti s podporou ICT N/.. Veřejnosprávní činnost denní PŘEDMĚT 1. ročník 2. ročník 3. ročník ZO LO ZO LO ZO LO Celkem Povinné předměty Všeobecně vzdělávací předměty CIZÍ JAZYK I. * ZK ZK ZK ZK ZK CIZÍ JAZYK II. ** Z Z Z Z KOMUNIKACE A JAZYKOVÝ PROJEV Z Z EKOLOGIE Z Z MATEMATIKA Z Z Z Z DĚJINY FILOSOFIE Z Odborné předměty EKONOMIKA Z ZK Z ZK ZK PODNIKOVÁ EKONOMIKA (fiktivní firma) Z Z UŽIVATELSKÝ SOFTWARE ZK ZK ZK ZK ZK SOCIOLOGIE Z Z PSYCHOLOGIE Z ZK Z ZK ZK TEORIE ŘÍZENÍ Z ZK ZK ZÁKLADY PRÁVA a OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZK PERSONALISTIKA Z OBCHODNÍ PRÁVO ZK MEZINÁRODNÍ SMLOUVY Z PRÁVNÍ PRAXE Z ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Z Odborná praxe - ve firmách, úřadech atd. 18 týdnů Celkem hodin povinných předmětů týdnů Komentář Hodinové dotace jsou řazeny v pořadí přednáška - cvičení *) Možnost výběru ze dvou jazyků (kap. 6.1 CIZÍ JAZYK I) **) Možnost výběru ze čtyř jazyků (kap. 6.2 CIZÍ JAZYK II) Zvýrazněny jsou předměty, které jsou součástí absolutoria pro daný vzdělávací program 18 týdnů 12

13 3.2 Učební plán (volitelné předměty) Tab. č. 2 PŘEDMĚT Volitelné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník ZO LO ZO LO ZO LO Celkem Volitelné předměty Všeobecně vzdělávací předměty MATEMATIKA 20h 20h Z ŠPANĚLSKÝ JAZYK Z Z Z Z Z RUSKÝ JAZYK Z Z Z Z Z Komentář Lze zvolit jen jeden další cizí jazyk. Hodinové dotace jsou řazeny v pořadí přednáška - cvičení Z důvodu rozdílné úrovně znalostí středoškolské matematiky nabízí škola Základní kurz z matematiky pro netechnické obory. Kurz si dává za cíl formou diskusí a cvičení sjednotit získané vědomosti a dovednosti studentů z vybraných témat učiva SŠ a tím vytvořit matematický základ pro nadstavbové předměty. Nepovinné jazyky obsahově vycházejí z předmětu cizí jazyky II a budou vyučovány na základě zájmu studentů (minimálně 8) na začátku příslušného období. Cílem je možnost seznámení studentů se základy dalšího cizího jazyka. 13

14 3.3 Učební plán (celkový počet hodin) Tab. č. 3 PŘEDMĚT Celkový počet hodin Celkem hodin povinných předmětů Celkem hodin volitelných předmětů Celkem hodin 1. ročník 2. ročník 3. ročník ZO LO ZO LO ZO LO týdnů týdnů

15 3.4 Další náležitosti učebního plánu Tab. č. 4 Přehled využití týdnů Činnost Počet týdnů v daném období 1.ročník 2.ročník 3.ročník ZO LO ZO LO ZO LO Vyučování podle učebního plánu Odborná praxe Samostudium a získání klasifikace Příprava k absolutoriu Absolutorium Časová rezerva Celkem

16 3.5 Učební plán podle období s vymezením klasifikace, kterou musí student v průběhu vzdělávání splnit Použité zkratky: Př přednáška Z zápočet Cv cvičení Zk - zkouška Tab. č. 5 Učební plán v zimním období 1. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Povinné Př Cv Způsob zakončení Cizí jazyk I 0 4 ZK Cizí jazyk II 0 2 Z Ekologie 2 0 Z Matematika I 2 1 Z Ekonomika I 2 3 Z Sociologie 2 0 Z Uživatelský software 1 3 ZK Psychologie 3 0 Z Základy práva a občanský zákoník 3 0 ZK Volitelné Př Cv Španělský jazyk nebo Ruský jazyk 0 2 Z Celkem hodin Tab. č. 6 Učební plán v letním období 1. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Povinné Př Cv Způsob zakončení Cizí jazyk I 0 4 ZK Cizí jazyk II 0 2 Z Ekologie 2 0 Z Matematika II 2 1 Z Ekonomika I 2 3 ZK Sociologie 2 0 Z Uživatelský software 0 3 ZK Psychologie 3 0 ZK Personalistika 3 0 ZK Volitelné Př Cv Španělský jazyk nebo Ruský jazyk 0 2 Z Celkem hodin

17 Tab. č. 7 Učební plán v zimním období 2. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Povinné Př Cv Způsob zakončení Cizí jazyk I 0 4 ZK Cizí jazyk II 0 2 Z Matematika III 1 1 Z Ekonomika II 2 1 Z Dějiny filosofie 2 0 Z Podniková ekonomika (fiktivní firma) 0 2 Z Uživatelský software 0 3 ZK Psychologie 2 1 Z Obchodní právo 3 0 ZK Teorie řízení 3 1 Z Volitelné Př Cv Španělský jazyk nebo Ruský jazyk 0 2 Z Celkem hodin Tab. č. 8 Učební plán v letním období 2. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Povinné Př Cv Způsob zakončení Cizí jazyk I 0 4 ZK Cizí jazyk II 0 2 Z Komunikace a jazykový projev 1 1 Z Matematika IV 1 1 Z Ekonomika II 2 1 ZK Podniková ekonomika (fiktivní firma) 0 2 Z Uživatelský software 0 3 ZK Psychologie 2 1 ZK Mezinárodní smlouvy 3 0 Z Teorie řízení 3 1 ZK Volitelné Př Cv Španělský jazyk nebo Ruský jazyk 0 2 Z Celkem hodin

18 Tab. č. 9 Učební plán v zimním období 3. ročník Název předmětu povinné předměty Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Odborná praxe 18 týdnů Z Celkový rozsah 18 týdnů Tab. č. 10 Učební plán v letním období 3. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Povinné Př Cv Způsob zakončení Cizí jazyk I 0 4 ZK Komunikace a jazykový projev 1 1 Z Ekonomika III 3 2 ZK Uživatelský software 2 3 ZK Psychologie 2 1 Z Teorie řízení 2 0 ZK Právní praxe 2 0 Z Řízení projektů 1 1 Z Volitelné Př Cv Španělský jazyk nebo Ruský jazyk 0 2 Z Celkem hodin

19 3.6 Rozsah absolventských zkoušek Vzdělávání je zakončeno absolutoriem. K absolutoriu postoupí studenti, kteří splnili v daném termínu všechny předepsané zápočty, zkoušky a odevzdali vypracovanou absolventskou práci. Závěrečná zkouška u absolutoria se skládá ze tří částí: a) obhajoby absolventské práce b) odborné zkoušky, která se skládá z otázek tří profilových předmětů : 1. Ekonomika 2. Psychologie 3. Teorie řízení c) zkoušky z cizího jazyka I (Anglický jazyk nebo Německý jazyk) 19

20 4 UČEBNÍ OSNOVY 4.1 Cizí jazyk I. Studenti si mohou vybrat ze dvou cizích jazyků, který pro ně bude hlavní po celou dobu vzdělávání a vykonají z tohoto jazyka závěrečnou zkoušku v rámci absolutoria. Z ohledem na možnosti personální a požadavky regionální je možné si vybrat pouze jednu z následujících možností : ANGLICKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Anglický jazyk Předpokládaná vstupní úroveň: B1 SERR Anotace předmětu: Vzdělávání v anglickém jazyce se podílí na přípravě studentů k aktivnímu životu v multikulturní společnosti, neboť je vede k získání jak obecných, tak komunikativních kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a zejména pracovního života. Přispívá k formování osobnosti studentů a učí je toleranci k hodnotám jiných národů. Výuka anglického jazyka navazuje na znalosti, které studenti získali na střední škole (úroveň B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), dále je rozvíjí a prohlubuje. Učí studenty využívat cizího jazyka pro vlastní sebevzdělávání i pro potřeby praxe. Svými postupy přispívá ke kultivaci vyjadřovacích schopností studentů a vytváření návyků samostatné práce. Cílem předmětu je: - systematické rozvíjení řečových dovedností zahrnující dovednosti receptivní, tj. porozumění vyslechnutému projevu a čtenému textu, i produktivní, tj. ústní a písemné vyjadřování - osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá minimální úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky t.j. dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se konkrétních a abstraktních témat, včetně odborných diskusí ve svém oboru, dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka, umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své stanovisko - osvojení pracovních návyků, vedoucích k efektivnímu vzdělávání a samostudiu, jako např. práce s informacemi a zdroji informací v anglickém jazyce, včetně internetu, se slovníky, cizojazyčnými příručkami a využívání těchto informačních zdrojů k dalšímu vzdělávání a prohlubování vědomostí a dovedností. 20

21 Rámcový rozpis učiva: a) Jazykové prostředky Výslovnost: - větný rytmus, intonace Slovní zásoba a konverzační okruhy: - základní i odborná terminologie na úrovní B2 SERR - životopis, strukturovaný životopis, dotazník - zaměstnání, pohovor, psychometrické testování - moderní život a zvyky - komunikace, střet kultur - problémy 21. století - právo - kriminalita - zdravotnictví, zdravotní péče zdravotní pojištění - představení firmy, management - reklama, inzerát - ekonomika - finance, číslovky - Evropská unie - formální a neformální dopis - - práce s počítačem - Internet - psychologie - sociologie - odborná praxe firma, zkušenosti, pracovní návyky - závěrečná absolventská práce příprava resumé, odborný překlad b) Mluvnice - přítomný čas prostý, průběhový, předpřítomný čas - vyjádření budoucnosti (will, be going to, přítomný čas prostý a průběhový) - budoucí čas průběhový - předbudoucí čas - minulý čas prostý, průběhový, předminulý čas - modální slovesa, modální slovesa a minulost - trpný rod - slovesné vzory - přídavná jména, příslovce - podmínkové a časové věty - přací věty - nepřímá řeč - otázka, zdvořilá žádost - kauzativní have, get, let, make - podstatná jména, složená podstatná jména - zájmena - determinátory, kvantifikátory 21

22 - předložky, frázová slovesa Doporučná literatura: DEMETRIADES, D.: Information Technology, Oxford University Press, Oxford 2003, ISBN HUTCHINSON, T. : Lifelines Intermediate (student s book, workbook), Oxford University Press, Oxford 1997, ISBN CHILVER, J. : English for business, UK : DP Publications, London 1995, ISBN SPÍNOVÁ, I. : Anglický jazyk pro studenty VOŠ, interní skripta, Chomutov 2005 WOOD, N.: Business and Commerce, Oxford University Press, Oxford 2003, ISBN anglicko-český/česko-anglický slovník, výkladový slovník aktuální texty z odborných periodik, např. BusinessSpotlight, Anglický list, Time for students, apod. odborné texty z relevantních internetových stránek zaměřených na technickou angličtinu odborná literatura v anglickém jazyce zaměřená na odbornou angličtinu 22

23 4.1.2 Německý jazyk Předpokládaná vstupní úroveň: B1 SERR Anotace předmětu: Výuka německého jazyka se podílí na přípravě studentů pro život v multikulturní společnosti a vede je k osvojení komunikativních kompetencí pro dorozumění, učí využívat cizí jazyk pro vlastní vzdělávání, pro další studium a pro potřeby praxe, přispívá ke kultivaci vyjadřujících schopností. Výuka prohlubuje znalosti, které studenti získali na střední škole (úroveň B1 a vytváří návyky samostatné práce) Cíle: - systematické rozvíjení řečových dovedností zahrnující dovednosti receptivní, tj. porozumění vyslechnutému pravidlu a čtenému textu, i produktivní, tj. ústní a písemné vyjadřování - osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá minimálně úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky t.j.dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se konkrétních a abstraktních témat, včetně odborných diskuzí ve svém oboru, dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka, umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své stanovisko - osvojení pracovních návyků, vedoucích k efektivnímu vzdělávání a samostudiu, jako např. práce s informacemi a zdroji informací v německém jazyce, včetně internetu, se slovníky, cizojazyčnými příručkami a využívání těchto informačních zdrojů k dalšímu vzdělávání a prohlubování vědomostí a dovedností Rámcový rozpis učiva: a) Slovní zásoba a vedení rozhovoru o tématech běžného dne: - základní i odborná terminologie na úrovni B1 a vyšší - rodina a mezilidské vztahy - kultura (hudba, literatura, divadlo, tisk, umění) - sport - volný čas - bydlení (město x venkov) hrady, zámky, architektura, bezdomovci - obchod a služby - reklama - strava, stravovací kultura, návyky - zdraví a zdravotnictví - cestování - studium a práce (sociologie) - lidé a společnost v 21 století - příroda, ekologie 23

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 1 VOŠ a SPŠ Cestovní ruch 407 47 Varnsdorf 5, Mariánská 1100 65-43- N / Cestovní ruch PROFIL ABSOLVENTA Odborné kompetence Po ukončení studia absolvent

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Volitelný španělský jazyk

Volitelný španělský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný španělský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Konverzace ve francouzském jazyce

Konverzace ve francouzském jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ Kvarta 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vyučovací předmět Německý jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník

Vyučovací předmět Německý jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin rozlišuje správnou výslovnost samohlásek, souhlásek a dvojhlásek, nacvičuje správnou intonaci, slovní a větný přízvuk, melodii, tempo a sílu hlasu popíše jednoduše

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

4.1.4. Další cizí jazyk

4.1.4. Další cizí jazyk 4.1.4. Další cizí jazyk Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím předmětu německý jazyk. Německý jazyk A) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk se vyučuje od 7. nebo

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

Popis předmětu. Zápočet před zkouškou NE Počítán do průměru ANO Zimní semestr 0 / - 0 / - 0 / -

Popis předmětu. Zápočet před zkouškou NE Počítán do průměru ANO Zimní semestr 0 / - 0 / - 0 / - Popis předmětu Zkratka předmětu: J/UPNUB Strana: 1 / 5 Název předmětu: Němčina - A1+ Akademický rok: 2016/2017 Tisknuto: 27.02.2017 02:11 Pracoviště / Zkratka J / UPNUB Akademický rok 2016/2017 Název Němčina

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

6.4 Francouzský jazyk

6.4 Francouzský jazyk 6.4 Francouzský jazyk 6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a patří do vzdělávací oblasti

Více

Německý jazyk 2.cizí jazyk

Německý jazyk 2.cizí jazyk Učební osnova předmětu Německý jazyk.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 1.ročník: týdnů po hodinách.ročník:

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Školní vzdělávací plán: Planet 1

Školní vzdělávací plán: Planet 1 LEKCE 1 LEKCE 2 Klíčové Očekávané výstupy Učivo dané RVP pozdravit sociální a personální - navázat kontakt komunikativní - rozumět krátkému projevu doprovázenému ilustracemi LEKCE 3 k učení - umět vyhledat

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více