FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE"

Transkript

1 FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE EXISTENCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE KARLA JASPERSE Jiří Adamec Brno 2008

2 EXISTENCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE KARLA JASPERSE Jiří Adamec Filosofický seminář Katedra teorie B r n o

3 Jiří Adamec ISBN

4 Ú V O D Počátek dvacátého století je nesen v duchu neustálého hledání smysluplného vztahu mezi filosofií a psychologií. Freudovy a Jungovy koncepce do tohoto momentu vědecké práce zasáhly jasným určením psychologie, která je vázána na prožitkovou oblast a oblasti možné patologie, z níž existují cesty pro opětné získání zdravého náhledu na sebe sama a svět, ve kterém se klient pohybuje. Do této diskuse svým nenápadným přístupem zasáhl rovněž Karl Jaspers ( ). Nenápadným nikoliv snad proto, že by jeho názory neobsahovaly dostatek vědecké výraznosti, ale proto, že spojení filosofie a psychologie se v době vrcholného rozvoje psychoanalýsy zdálo být přeci jen krokem zpět. Psychologické práce proto od tohoto mladého a doposud ještě neznámého autora zůstávají neznámé. Nemohla však tato okolnost zabránit v tom, aby se Jaspers nadále nepřestával rozhodovat jak naloží se svým probouzejícím se talentem, jenž byl přeci jen orientován více filosoficky (přesněji, v atmosféře jeho učení je to, humanisticko - antropologicky). Svoji Allgemeine psychopathologie (1913) nikdy Jaspers nepovažoval za vrcholné dílo psychiatrie. Přesto můžeme v jeho spisech vídat časté odvolávky na jedenotlivé oddíly tohoto textu, i když k jejich citacím se odhodlává jen velmi zřídka. Druhá jeho raná práce Die Psychologie der Weltanschauungen (1919) představuje vlastní pokus rozvrhnout psychologii do filosofických (světonázorových) souvislostí. Bylo tak zřejmé, že cesta k existenciálnímu rozměru příští interpretace lidského života bude Karlu Jaspersovi nejbližším tématem, které nakonec vtělil do objemného svazku s názvem Philosophie (1932) nebo později také jako Existenzphilosophie. Naším úkolem bude pokusit se ozřejmit právě onu základní myšlenku s níž Jaspers k vytvoření tak důležitého textu přistoupil a sice, jak reflexe psychologických problematik přispívá hlubšímu (filosofickému) chápání bytí člověka a zda tyto okruhy promýšlení života člověka, v jeho každodennosti mohou srozumitelněji osvětlit jeho starání se o toto bytí prostředky, které si k tomu zvolil. Adamec Jiří Brno 31. října

5 DOBOVÉ POZADÍ JASPERSOVY TVORBY: FILOSOFIE A PSYCHOLOGIE V PRVNÍ ČTVRTINĚ DVACÁTÉHO STOLETÍ 1. Tradiční filosofie jako východisko k psychologii. Možnosti hledání historických souvislostí mezi filosofií a psychologií Karla Jasperse nás nesmí unášet v představě, že se, snad, v takovém případě ocitáme v jakémsi prostoru libovůle. Téma je jasně dáno kulturními podmíněnostmi. Karl Jaspers vyrůstá v době nějvětšího rozmachu humanitních a přírodních věd. Přístupu k osobnostem a jejich dílům se mu dostává v míře neomezené. Vzácnost tohoto faktu si možná zpočátku ani neuvědomuje. Výrazně na něj doléhají spory pozitivistů s neokantovci, americký pragmatismus, fenomenologie Edmunda Husserla a osobní přátelství i následný názorový rozchod s nejslavnějším filosofem své doby Martinem Heideggerem, k němuž měl přístup také přes mnohé soukromé okolnosti, které tyto dva myslitele spojovaly i 6

6 rozdělovaly (viz, dopisy M. Heideggera, K. Jasperse a H. Arendtové). Snad nejhloubější se zdál zásah stále přetrvávajícího pozitivismu. I když jméno Augusta Comta jako zakladatele směru již nebylo skloňováno s takovou pompou jako tomu bylo ještě v druhé polovině devatenáctého století, přeci jen se zdálo, že na přelomu ke století dvacátému bude tento vliv pokračovat, i když v poněkud pozměněné varietě učení, které za své přebírají Richard Avenarius a Ernst Mach. Právě z jejich filosofických (pozitivistických) názorů na otázky teorie poznání, vzniká postupem času spor o jejím filosofickém nebo psychologickém zdůvodňování. Věda i poznání samo, se mají zbavovat všech mimoempirických reflexí. Veškerá tradiční metafysika je údajně neplodná filosofie, která naše myšlení a zejména poznání, tedy to, k čemu se má dojít, nemůže rozšířit. Toho lze docílit pouze srovnáváním zkušenostních dat, která jsou sama o sobě neutrální neboť neurčují nic než přítomnost výskyt nějakého faktu vázaného na empiricky ověřitelnou oblast 7

7 zkoumání. Takto postavená vědecká filosofie nemohla neimponovat mnoha mladým duchům zaníceným badatelskými zájmy, když se tu ukazovala možnost ocitat se v oblasti jistých, exaktních, matematicky ověřitelných dat. Teprve z nich může vyrůstat oblast empirických zájmů v teorii poznání, zdůvodňovaných jejich možným uplatňováním v okruhu těch potřeb, které se, jako aplikační možnosti teorie filosofie dají unést, avšak nyní již pouze jako popis a nikoliv jako zdůvodnění, které chce, naopak převzít ona exaktní vědeckost pozitivistů. Přesto je v tomto, tzv. druhém období pozitivismu, hlavním problémem otázka subjektivity. Vedle tohoto, mimořádně silně do vědeckých oblastí zkoumání se prosazujícího tématu, je to i názor převládající v mírněji udávaném tónu o neudržitelnosti takto striktně vnímat úlohu zkoumání, když jsou zde ještě jiné, humanisující nároky na duchovní svět člověka. Filosovat o světě a člověku přeci lze také z té strany, kterou podávají v devatenáctém století Arthur Schopenhauer (zemř. 1866) nebo Friedrich Nietzsche 8

8 (zemř. 1900). U prvního z jmenovaných je to poukaz na svět jako představu, která má být východiskem našeho veškerého dalšího popisu skutečnosti, stejně jako se má stát skromným pozdržením pro exaktní badatele. Právě takto formulovaná oblast subjektivních hledisek, kterou nelze při vědeckém zkoumání přehlížet byla pozitivisticky orientovaným zastáncům vědy trnem v oku. Jakkoliv připomínané subjektivizační okruhy interpretací se tak setkávaly s odmítavými postoji a čím dál víc byly vyháněny ze všech míst, která hrozila prozrazením, že jsou těmito názory prolínána. Uplatnění Shopenhauerovy filosofie a jeho osobní popularita se však brzy ukázyly nespornými, když po sociálně revolučních čtyřicátých a padesátých letech devatenáctého století bylo uznáno, že subjektivizace v přístupu ke skutečnosti může rovněž znamenat, z druhé strany, individuaci. Takto postavený náhled na lidskou existenci se potom setkává s jistým pochopením i u pozitivistů. Jiná situace se ovšem má v souvislosti s učením Fr. Nietzscheho. Jeho odmítání jakékoliv sociálnosti, církevnosti, křesťanství, uniformity, práva a 9

9 morálky atd., jej postavilo zcela mimo jakoukoliv akceptovanost jak pozitivisty tak humanisticky - duchovně orientovaným myslitelům. Pouze hrstka příznivců byla ochotna, zpočátku, jeho filosofii vyslyšet; Nietzsche zůstává na pomezí filosofie a pozitivismem zatracovanou metafysikou. Přesto se jeho teze do pozitivistické filosofie dostávají skrze historické studie, které si činí nárok na to, interpretovat dějiny jako proud činů jednotlivců, kteří se zasluhují o vývoj tím, že odmítají staré pořádky a v sobě vlastní odvaze přestupují stávající morální hodnoty, aby tak ukázali na aktuální smysl existujícího nadčlověka, tohoto dřímajícího heroického ducha v každém z nás. Tedy opět individuace, která mohla do pozitivisticky laděných nálad společnosti proudit bez omezení. Z těchto výše uvedených názorů a postojů je tak zřejmé, že přes veškerou snahu o pozitivistické ladění nejen vědy, ale také společenského života přelomu devatenáctého a dvacátého století se otázka subjektivity neustále nutila jako kriterium smyslu bytí vůbec. Zůstávalo totiž nevyřešeným, jak si má člověk 10

10 ve skutečnosti poradit, jak má naložit sám se sebou, když se vzdáním metafysiky vzdává hlubšího promýšlení vlastního přesahu; to jest, úvahám o osobní zaangažovanosti na veškerém dění, které až doposud považoval za vlastní výsledek meditace. Směřování k moderní filosofii se odehrávalo ovšem nejen v tomto duchu pozitivistické konfrontace s ostatními filosofiemi dané epochy. U neokantovců byl totiž podobný problém, který se však vyostřil uvnitř samotné školy už jen tím, že se rozdělil na marburskou a freiburskou školu. Je třeba zdůraznit, že pozitivismus založený A. Comtem se dále rozvíjel také v již zmíněném druhém machistickém období, ale i ve třetím směru, který nazýváme obdobím neopozitivistickým. O tom však pojednáme o několik řádků níže, až přijde vhodný čas. Mnozí historikové filosofie se nechávají slyšet, že takovéto rozpadání na nejrůznější směry činí dějiny moderní filosofie nepřehlednými. Na obhajobu dané skutečnosti se dá uvést, že v tomto případě je nutné respektovat intelektuální rozsah dané doby a přičítat takovou 11

11 skutečnost spíše hlubokému a nikoliv povrchně jednostrannému způsobu uvažování. Jak by dnes vypadala antická filosofie, pokud by neobsahovala tolik různých škol, které se rovněž vzájemně překrývaly a doposud představují nedořešený zdroj filosofických inspirací. Chtít zde srovnávat filosofická učení starověku s jejími tisíciletými dějinami by bylo vskutku opovážlivé. Nic méně období o němž zde hovoříme, se nese v kontextu faktického vývoje dějin moderního myšlení, protože zahrnuje kompletní tématickou šíři od teorie poznání a ontologie k etice, kosmologii, ustavující filosofické antropologii, filosofii jazyka a logiky stejně jako filosofii náboženství (Karl Barth a dialektická theologie) a další oblasti vědění. Zajímavý je naopak právě onen malý časový prostor a jeho filosofický obsah, kterým se může pyšnit, zvl. německá, anglická a francouzská myšlenková produkce z přelomu obou staletí. V rámci historicko filosofické práce převládají na německých filosofických fakultách Jaspersovy doby zvl. učebnice dějin filosofie od Fr. Ueberwega, Gomperze, 12

12 Ed. Zellera, K. Fischera, dějiny logiky od C. Prantla nebo speciální soubory nejstarších textů starověkých myslitelů od H. Dielse a W. Kranze, které dodnes patří ke světové špičce respektované v citátech a odvolávkách. Nutno podotknout, že některé studie o dějinách filosofie nebyly dodnes uspokojivě porovnány s moderními výklady; za jedny z nejproblematičtějších jsou pokládány, v tomto smyslu zmíněné Prantlovy Geschichte der Logik im Abendlande, sv. I.-IV. ( ) 1. Dějiny filosofie byly interpretovány v duchu kronikářsky sestavovaných souborů, což například u Ueberwegových Grundriss der Geschichte der 1 ) Man pflegt den geschichtlichen Darstellungen, welche den Verlauf irgend einer einzelnen Wissenschaft entwickeln, meistens eine Definitio dieser in hostorische Betrachtung gezogenen Wissenschaft vorauszuschicken. Jedoch kömmt sehr viel darauf an, wie man hiebei verfährt, denn je nach Umständen kann sich mancherlei Missliches ergeben. Die Begriffsbestimmungen, welche wir von einzelnen Wissenschaften aufstellen, fallen ja selbst wieder dem Verlaufe unserer geistigen Entwicklung anheim, und dürfen daher schon in dieser Beziehung nicht von ihrer geschichtlichen Umgebung isolirt herausgehoben werden, um sie etwa als unverückbare Grundsäule an den Anfang einer Untersuchung zu stellen; (... ). C. Prantl, Geschichte der Logik im Abendlande, 1855, sv. I., Enleitung. Z předloženého citátu můžeme již na samém začátku Prantlových dějin logiky pozorovat, jak na jedné straně vyznává potřebu studia a popisu vývoje oboru, což jistě napomáhá faktu, že logické myšlení se nachází neustále na vlastní cestě objevování nových postupů; na straně druhé Prantl dogmatisuje své pojetí logiky tím, že jí přiřazuje absolutní hodnoty, což je zřejmý dopad pozitivisujících nálad, které se postupně dostávají i do samé filosofie. Logika, v tomto ohledu byla mocným argumentem pro ty, kteří se chtěli zabývat vědeckou filosofií bez zbytečných metafysických pseudoproblémů. Studium Prantlovy tematiky je dnes rovněž stíženo, mj. i poněkud archaicky vyhlížejícím slovníkem. 13

13 Philosophie, sv. I. III. ( ) představovalo shromáždění takového množství odvolávek na sekundární literaturu, že se nakonec vytrácela možnost sledovat základní text v jeho celistvosti. Přesto je považován tento výklad filosofické historie za jeden vůbec z nejzdařilejších, což konečně dokumentuje v současné době již několikáté vydání rozšířené na celkem šest objemných svazků, zahrnujících rovněž i pasáže o dějinách české filosofie. V případě Eduarda Zellera a jeho Philosophie der Griechen, odd , sv. I. VI. ( ) se do interpretačního schematu dostává zajímavý prvek. Autor vykládá dějiny řecké filosofie více méně jako text pod čarou. Tento nadmíru detailní pokus o přiblížení doposud neznámých míst z dějin antického myšlení, se opět dodnes těší veliké oblibě. Poslední revidované vydání bylo uveřejněno v roce Jak jsme tedy naznačili již v úvodním odstavci tohoto paragrafu, Jaspers měl čerstvou půdu pro zkoumání dějin filosofie připravenu vskutku z toho nejlepšího, co jeho a následující časy 14

14 uznaly za v míře vrchovatý přínos vážnému vědeckému bádání stran uvedených filosofických témat. Můžeme proto nyní učinit malou sondu do způsobu uvažování o dějinách antického myšlení, stejně jako interpretačních náběhů, kterými se v Jaspersově době výklady starořecké filosofie uznávaly. Zajímavé bylo, že mnozí autoři vycházeli z, pro sebe přijímané filosofické autority, která jejich výkladem znatelně prostupovala. V teoreticko poznávacích námětech se takovou autoritou stávají buďto Platón, Aristoteles, Descartés, Kant a mnozí jiní. Takovými náměty většinou ony studie začínají. Autoři však nemohou na takových základech svého pojednání trvat, neboť musí podávat objektivní popis historických souvislostí dějin filosofie a tak nakonec zjišťujeme, že se v případě vhodnosti místa ztotožní hned s tím, či oním názorem. Tato skutečnost by se dala považovat za jediný, poněkud bolestivý příklad jejich popisu. Co se však tezí, objasňujících další roviny tématických zaměření týče, těm ve skutečnosti nelze nic vytknout. Člověk vždy poznává jen to, co je v zorném poli jeho těla a duše. 15

15 Tento descartovsky laděný výraz ukazuje na střízlivou racionalitu, s níž má být k výkladu dějin filosofie přistupováno. Jaspers k podobnému tématu často zaujímá stejné postavení a v zásadě už dále nereviduje to, co takto přejal a vychází z dané myšlenky i v následujících výkladech. Poznáním se totiž člověk vymaňuje ze světa a řádu věcí do světa a řádu myšlení. Takový obraz člověka nutně Jasperse později vede k pojetí metafysiky v jeho trojvrstvé oblasti uskutečnění lidského bytí (viz níže jednotlivé kapitoly). Je totiž jak pro interprety dějin filosofie tak pro Jasperse zřetelné, že si uvědomují, že řád všeho je podmíněn vnějšími okolnostmi. To je například jedno z velkých témat devatenáctého století, a sice, že se musíme rozhodnout, zda poznání určuje to, co je vnější skutečnost, nebo zda skutečnost naopak určuje to, co je poznání. Touto vnější okolností nakonec je i člověk sám, neboť se musí filosoficky nahlížet z nějakého vnějšku, aby správně reflektoval své skutečné postavení ve světě. Neboť, řád prostupuje veškerou existencí, řád je tím, co chceme pochopit, o čem 16

16 přemýšlíme, o co se přeme, o co usilujeme, na co se ptáme. Pokud citlivě vnímáme tyto a jim podobné myšlenky, tak se nelze vyhnout podezření, v tom nejlepším slova smyslu, že se tu jedná o přijetí niterné subjektivity na pomoc odhalení vnějšího bytí, uznaného za základ věškerého důvodu snažení o pochopení toho, co jest, co je vlastně skutečné. Zvláště neokantovská filosofie Jaspersovy doby tuto problematiku činí svým dílem (srovnej: Ernst Cassirer, Filosofie symbolických forem, Praha /Oikoymenh/ 1997 až 1998). Přesto se názorové střety dostavují, neboť řád je chápán rovněž jako to, z čeho vypadáváme, jamile jsme došli na pokraj racionality, střídající iracionálno vášní na místo rozumné etiky a argumentace. Tedy, jinak řečeno, jsme neustále strháváni mimo řád a mimo racionalitu a filosofií se snažíme sebe sama udržet, alespoň v nějakém dostupném světě sebeurčení, které nevypadává z rozumem postižitelných souvislostí. Tedy filosofie je křehkost racionality oproti jistotě, že svět sám o sobě je iracionální, dokonce ve své smysluplnosti. Jako etické memento potom zní 17

17 nejrůzněji modelované teze v tom smyslu, že nedostatek řádu v nás činí nás neschopnými obstát v řádu světa a věcí. Všimněme si tedy, že Jaspers se ocitá ve filosofickém prostředí, které pracuje s pojmem řádu, jímž zde jen zobecňujeme pojmy jako systém, klasifikace, třídění atd. Musíme mít neustále na paměti, že se v jeho době setkávají jak pozitivisující tak duchovědné tendence, které dokonce také u některých svých zastánců ukazují na to, že i oni se často dostávali do těžkostí se svým vlastním výkladem. Vznikala tak nejednou protiřečení, která dělala mnohé názory téměř nesrozumitelnými. To ovšem platí spíše jen v těch případech, kdy se chtěli vedle sebe postavit právě pozitivismus a klasická duchovědná interpretace dějin filosofie, prosazované vlastním názorem interpreta. Historik filosofie se prozradil jako nejhůře schopný zvládnout vyhraněné názorové pole stran toho směru, který se snažil, do své historicko-filosofické práce začlenit. Vlastní badatelské počiny jsou ovšem, na druhé straně, neoddiskutovatelným přínosem z nichž čerpáme do dnes. 18

18 Jak je z uvedeného patrné, potřeba řádu, tedy v jistém smyslu pozitivistický model výkladu dějin filosofie se tu také neshoduje s dřívějšími náhledy na stejnou problematiku, jak k ní přistupoval G.W.F. Hegel ( ). U něj se poprvé dozvídáme, že dějiny filosofie jsou dějinami ducha. Tedy názorů, které vychází z kulturního nebo ekonomického pozadí všeobecné historie lidstva. Dějiny filosofie představují triadický vývoj ducha od subjektivního, objektivního až po absolutního ducha. A vedle toho, Hegel do celé problematiky vsouvá kritické výklady, což byl ve své době zcela nový prvek, zapříčiňující později takový úhel pohledu, který mohl být, např. u Wilhelma Diltheye interpretován ve smyslu tzv. filosofie rozumění. Odtud už je jen krok k filosofické hermeneutice Hanse- Georga Gadamera ( ), jakémusi umění výkladu, který se vciťuje do autora a doby introspektivním způsobem a pokouší se o výklady tím, že vlastně zcela nově přeinterpretovává nejen filosofická témata, ale celou historii a otevírá se do nových souvislostí, které byly člověku doposud ukryty 19

19 pod nánosem vět, jež svým ustálením způsobovaly nemožnost nahlédnout za clonu zaběhnutých interpretačních klišé. (Zde je však nutno připomenout, že se jedná o směr, jehož východiska značně posunula fenomenologie a Heideggerovy ontologické výpravy v nespočtu textech z nichž Gadamer čerpal hlavní inspiraci pro svoji myslitelskou činnost.) Je to však velmi zajímavá oblast historicko filosofického bádání. Duchovědné okruhy otázek s pozitivisujícími se zde mají tendenci slučovat a vytvářet zajímavé konotace, mezi sběratelskou činností nejrůznějších životopisných údajů, uměleckých artefaktů a kriticky odváděných interpretací stran duchovní prosperity daného problému a jeho vlivu na filosofické dějiny jako takové. Někdy můžeme vidět, že odpoutávání se od řádu, v onom duchovním rozměru, připoutává člověka k představě. A to je problém onoho rozumění. V představivosti se může odvíjet vědomí o svobodě seberealisace. Nebo také jinak, člověk připoutaný k představě oddělil sebe sama od svého zprostředkování vnějším světem. Čili idealismus se i přes veškeré koketerie s pozitivismem, 20

20 v historicko filosofické práci, přeci jen ustálil jako hlavní kriterium, s nímž bylo k takovým výkladům přistupováno. Hovoříme-li o zprostředkování, potom je na mysli to, že se i zde prosazuje nějaký hlavní zájem, který si činí nárok na to, být subjektivním kriteriem, tedy nějak osobním náhledem autora. Vždy se nějaký druh zprostředkování vnucuje. Ovšem v tomto případě bylo nutné jakoby začínat od znovu neboť, představa není svět. Nové dějiny filosofie museli takto, vedle své historicko-badatelské práce, rovněž zdůvodňovat sebe sama. Protože, představa může být jen o tom, co může být svět. Pakliže i toto má být učiněno předmětem filosofických úvah, zbývá ještě jedno hledisko. Vedle konstruování světa z představy je třeba si přiznat, že i tak lze dosáhnout jisté objektivity za předpokladu shody s tím, co se jako skutečným jeví, neboť svět a jeho řád jsou skutečností, ať je uznán za vnější nebo vnitřní oblast rozumových zájmů. Poněkud vzletně bychom pak mohli říci, že filosofie je vzácnost myšlení povýšená z přírody k inteligenci. Nebo také, aby se vzácnost myšlenky prosadila, musí na sebe 21

21 poutat pozornost a snášet muka nepochopení. To je ostatně hledisko, které v dějinách filosofie vídáme poměrně často. Vůbec je filosofie vzácností, jako takovou. Touto vzácností filosofie zůstává konečně i dnes, neboť v průměru smyslového požítkářství nemůže obstát jako všeobecná norma. Průměr, tj. většina, nezachází s myšlenkou nýbrž s potřebou a potřeba, to je soubor věcných zájmů. Filosofie je zájmem ducha. A kromě toho, filosofie není potřeba ve smyslu uspokojování. V tomto ohledu, pokud nás takové myšlenky zavedly až sem, je zřejmé, že si také v devatenáctém století filosofové lámali hlavy nad tím, jak obhájit filosofii proti narůstající spotřebnosti. Jaspersovo rané období je v Německu nutně neseno i marxistickými náběhy. Filosofie totiž buďto vzejde z inteligence, nebo se nadobro stratí v průměru věcných potřeb. A to je bod obratu, který marxismus nadhodil jako cestu k vlastní filosofii, nebo, lépe řečeno, jako východisko z filosofické krize hegelovských směrů po roce Filosofie vystavěná na potřebách materie, nebo 22

22 přesvědčení, které se stalo nástrojem politické moci, je ideologie. Jenže to marxismus chtěl, to bylo jeho prvoplánovým záměrem. Tedy filosofie přestala působit, protože byla nesvobodná, postrádala ducha. Často bylo u marxistických interpretů slyšet, že Hegel byl jimi postaven z hlavy na nohy. Chyba, jen nechte na hlavě, mělo znít ze všech stran a bude vše vpořádku. To se však nestalo. Filosofická historie (alespoň v tomto okruhu zájmů) pozvolna začínala stagnovat. Chyběl duch, který je myšlením odrážejícím kulturní normu subjektu vůči podmínkám sociálního života, jeho vědomí o vlastní dějinnosti, stejně jako k morálním hodnotám a nástrojům utvářejícím cestu k vlastní budoucnosti. Studium, zvláště antické filosofie, bouřlivě se rozvíjející na přelomu devatenáctého a dvacátého století ukazovalo tedy na zřejmý posun v chápání celého významu dějin antické kultury. Měla v zásadě sloužit jako kriterium pro porovnávání s vlastní přítomností a hledání možných východisek z dobově podmíněných krizí. Jaspers tedy vyrůstal v klimatu 23

23 tvořivého hledání odpovědi na otázku, jaká je vlastně jeho doba, co v duchovní sféře obsahuje, jakými výhledy do budoucnosti se může zabývat, atp. Ne, že by v jiných epochách tomu bylo zásadně jinak, ovšem intensita a důraz na antickou myšlenku člověka zde vystupovala o poznání výše. Tomu napovídá rovněž i fakt, že se stále udržovala tendence k ponechání klasických zdrojů vědomostí na gymnásiích a vysokoškolské humanitní studium bylo bez nich, v zásadě zcela nemožné. V oblasti klasické filologie byl tento zájem stejně ryzí. Zájemci o studium psychologie tak do odborného světa přicházeli připraveni zejména v humanitních směrech. 2. Všeobecná psychopatologie a světový názor. Za kriterium Jaspersovy psychiatrie se dá považovat myšlenka, že život duševně nemocných je pouze jiná cesta, po zdravém způsobu, jak dojít sebeurčení. To by ovšem ve skutečnosti znamenalo, že žádný duševně nemocný jedinec neexistuje. Jaspers takto zjevně 24

24 relativisuje psychologistické náběhy, které se začínaly do filosofie a interpretací každodenního způsobu života, v jeho době prosazovat. Tento odklon od ryzí filosofie člověka byl znatelný právě nastupující psychologicko-psychiatrickou produkcí z počátku dvacátého století. Konečně psychoanalýsa se vůbec deklarovala na posuzovatelku individuálního, ale i kulturního života z pozic své metody, založené zejména na učení o nevědomých pohnutkách. Ty měly zásadním způsobem spolurozhodovat o veškerém společenském dění. Jaspers si těchto odchylek od racionality na psychologických interpretacích své doby všímá. Uvědomuje si nebezpečí určité nákazy, kterou by rozšíření obecného přijetí takových názorů mohlo přinést. Jednalo by se v zásadě o problém, kdy by lidé začali všechno své jednání omlouvat nevědomými pohnutkami a za nic by nechtěli nést odpovědnost. Názorovost na vnější prostředí svět obecně je podle jeho výkladu založen na neustálém poměřování vlastní subjektivity s čímkoliv, co je mimo fysickou souvislost 25

25 s vlastním tělem. Odvěký dualismus Jaspers vyhodnocuje jako dvoj materii a duševní stránku přijímá jako součást vědomého zhodnocování takové skutečnosti. Psychologie světového názoru tak představuje psychologii vnímání nejméně dvou tělesných substancí vlastního těla a tělesných jevů mimo toto vlastní tělo. Pak už jde pouze o to, jak se z hlediska vnímání dokáže člověk pozorováním, srovnáváním a následnou emotivitou, kterou v něm nutně vše, s čím se dostává do kontaktu, vyvolává a dále tak umí vyrovnat. K tomu používá na začátku svého pojednání pojmů jako, objekt, subjekt, jistota, formalisace, diferenciace, isolace. V těchto kategoriích se totiž člověk ocitá, pokud se svým způsobem vnímání zaměřuje na oblast takových zájmů, jakými je právě onen osobní, individuální postoj ke světu. Jako objekt se člověk může vnímat vždy, pokud dostatečně racionálním způsobem nahlíží svoji vlastní existenci nějak souvislou s čímkoliv, co se nachází vedle něj. Ve vztahu k subjektu je situace obdobná, neboť zde se člověk musí umět smířit s tím, že jeho vnímání 26

26 je neseno individuální zkušeností, která činí z motivů, které z takové zkušenosti plynou, každého jedince jako bytost se specifickými nároky sebeuplatňování. V otázce jistot nutně setrvává každý člověk. V této oblasti zájmů si podržujeme vysokou míru osobního konzervativismu. Není to však konzervativismus škodlivý. Určitá dávka setrvávání na starých a ověřených možnostech seberealisace přináší každému člověku výrazné zadostiučinění zejména v tom smyslu, že svět, který obývá je mu přístupný prostřednictvím známých a fungujících předpokladů, k nimž se může vracet. Formalizace v názorech na svět svého okolí pomáhá jedinci svobodně zjednodušovat často přesložité vrstvení nejrůznějších situací, v nichž se ocitáme, které zásadním způsobem mění jistoty, až v iracionálně přijímané postuláty o nějaké a vlastně již neexistující okolnosti. Předposledním výše zmíněným bodem, v psychologickém utváření názoru na svět, je tzv. diferenciace. Tou se snažíme rozvrstvit vlastní chápání existenciality na takové oddíly, které by nám pomohly lépe se zorientovat ve vlastním smyslu bytí. K 27

27 tomu, konečně, napomáhá poslední oblast zájmů, jakou je isolace. Přes veškeré výše uvedené možnosti nahlížení na sám fakt vlastního výskytu v něčem, co lze bezpochyby nazvat jsoucím, právě isolace zpomaluje tok událostí, neustále monitoruje vlastní osobu a dostává se opět na sám počátek, tedy zhodnocování vlastní objektivace vzhledem k okolnostem a jejím nárokům. Jaspers, stejně jako např. Freud nebo Jung jeho doby mají hlavní zájem na tom, aby popsali úskalí takových psychických fenoménů jakými jsou otázky individuace a autenticity v jejich základním určení. Pro Jasperse je tato oblast námětů vymezována tím, že: 1. individualita je současně vydělení, avšak nikoliv jako ponechání bytí o samotě, nýbrž tvůrčí vynikání; 2. autenticita představuje spontaneitu tvůrčích schopností adekvátně odpovídajících potřebám nastalých okolností (situacím). Takto vnímaná existencialita představuje dějové vřazení vlastních možností subjektu do procesu vnějšího bytí. Existencialita se nedá vykázat uzavřením do sebe sama; je možná pouze jako komunikace 28

28 s vnějškem. Zde je třeba zdůraznit onu všeobecnost, která z předloženého popisu má plynout. Neboť touto komunikací má-li Jaspers na mysli vztah subjektu k vnějšku, směřuje tedy ke všemu, co je v dosahu vnímatelnosti jediným subjektem. Psychologie světového názoru u Jasperse tak pulsuje mezi názorovostí jedince a názorem ryze sociálním. Mezi oběma typy názorů je pouze jediné možné měřítko, a tím je již zmíněná komunikace, která si za svůj okruh zájmů bere prostě všechno. Rozvinuto vskutku do nejširších sociálních rozměrů, komunikace předloženého typu je blízce postavena otázkám, které jinak rozvíjí např. K.-R. Popper v souvislosti s tzv. otevřenou a uzavřenou společností (viz Otevřená společnost, I. II., Praha, nakl. Oikoymenh, 1996). Nutno však ještě podotknout, že Jaspersovo hledisko oproti politické morálce vychází ze subjektivistických náběhů, určovaných navíc popisem schopností vnímat názorovost jako určitý duchovní význam jehož je každý člen svého společenství nutně nositelem. Zde již pozorujeme, doznívání původních filosofických snah, 29

29 které k Jaspersovi doléhali z doby právě nedlouho přítomné a snah, které si již žádaly nového přístupu k řešení, nebo alespoň vykázání novým popisem. Jaspersovo pojednání o psychologii světového názoru v žádném případě není nějak zastřenou nebo obcházenou sociální filosofií. V zásadě ani takovou sociální filosofií býti nechce. Jedná se hlavně o pokus, vysvětlit potřeby filosofického postřehování z nového a, co možná nejširšího úhlu pohledu. Světový názor totiž nemusí vždy být ideologií. Může, ale představovat osobní (subjektivní) zájem o to, prolnout tradiční vnímání skutečnosti, s co možná nejintimnějšími oblastmi sebepojetí, zahrnující vnímání vlastní kulturnosti s neustálými poměry k okolí, atd. Tj., snahu po odhalování jevů (příčin), které člověka i přes zdánlivé jistoty, tak jako tak, v jeho životě zneklidňují. Těmito okolnostmi může být zpravidla jen to, že člověk přeci jen s dostatkem sebevědomí neumí zpracovávat takové jevy, které jej vcelku reálně obklopují. Tím se člověk mnohdy dostává do situace, že zcela přesně 30

30 neví, kdy při všem tom vnímání reality se ještě v realitě ocitá, a kdy se naopak oddává pouho-pouhému snění. 2 Člověk uvržen do tohoto schématu, v němž jej Jaspers vidí je bytostí, tak jako tak neschopnou vymanit se z politického života a jeho modernita je proto vždy určována slovy o vzletné práci zaměřené k tzv. rozvoji a rovněž, v jistém smyslu k sociálnosti až stádovosti. Toto setkání Jaspersem deklarované existenciality s pozdější neoanalytickou teorií Karen Horney či Ericha Fromma si za východisko bere tedy sociálnost jako kriterium pro vysvětlování všech současných problémů člověka. Také Jaspers totiž vychází z toho, že se jedinec nachází v krizi, co se týče vlastního světa a jeho odcizení. Mnohé pocity marnosti, 2 ) Ein anderes Mißverständnis der Formel, daß unser Gegenstand die Mannigfaltigkeit der Subjekt-Objekt-Beziehungen ist, wäre, daß wir uns hier für die Objekte als solche interessierten. Zwar wird von außerordentlich vielen Objekten andeutend gesprochen, aber alle interessieren uns hier nur in Beziehung auf Subjekte. Wir sehen an den Objekten die Eigenschaft, Objekte für Subjekte zu sein, während alle anderen Betrachtungen sich rein dem Objekt zu bewegen. Dadurch wird für die psychologische Betrachtung ein eigenes Objekt gewonnen, das selbst schließlich wieder in der Beziehung auf das Subjekt in einer Psychologie der Psychologen erfaßt werden könnte. Wir fragen, wenn wir die Objekte in Beziehung auf das Subjekt betrachten, nicht nach dem Recht, der Wahrheit der Objekte, die für ein Subjekt bestehen. Was psychologisch wirksam, für das Verstehen anschaulich, von eigenem Prinzip ist, interessiert uns; das kann ein mythisches Weltbild, ein Wahninhalt eines Irrsinnigen, die Phantasie eines Schwärmers sein. K. Jaspers, Psychologie der Weltanschauungen, Fünfte Auflage, (Springer Verlag) Berlin-Göttingen- Heidelberg 1960, seite

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Redukcionismus a atomismus

Redukcionismus a atomismus Redukcionismus a atomismus ČVUT FEL Filosofie 2 Filip Pivarči pivarfil@fel.cvut.cz Co nás čeká? Co je to redukcionismus Směry redukcionismu Redukcionismus v různých odvětvých vědy Co je to atomismus Směry

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

E L O G O S, ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2004, ISSN 1211-0442. ---------------------

E L O G O S, ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2004, ISSN 1211-0442. --------------------- 1 E L O G O S, ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2004, ISSN 1211-0442. --------------------- Ekonomický zákon (bytí lidsky jsoucího) a vědecký zákon ekonomický (bytí lidsky jsoucího). Vladimír Kyprý. Resumé:

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Výbor textů k moderní logice

Výbor textů k moderní logice Mezi filosofií a matematikou 5 Logika 20. století: mezi filosofií a matematikou Výbor textů k moderní logice K vydání připravil a úvodními slovy opatřil Jaroslav Peregrin 2006 Mezi filosofií a matematikou

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Pokyny k vyplňování dotazníku

Pokyny k vyplňování dotazníku Recepce filosofie na českých středních školách v souvislosti s užitými způsoby výuky Pokyny k vyplňování dotazníku Dotazník je původně určen k vyplnění přímo v hodinách za mojí asistence (s případným pokusem

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Uvědom si,

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU

DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU Kamil Činátl Jaroslav Pinkas a kolektiv DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU Ústav pro studium totalitních režimů Praha 2014 Kniha vznikla v rámci projektu Dějepis v 21. století: multimediální aplikace

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Životní svět jako fenomenologický a sociologický problém

Životní svět jako fenomenologický a sociologický problém A Životní svět jako fenomenologický a sociologický problém 1 Životní svět 1.1 Životní svět jako svět přirozeného postoje (domov a cizota) 1.2 Zásoba vědění 1.3 Významy v životním světě a systémy relevance

Více

Frommův Strach ze svobody je stále aktuální

Frommův Strach ze svobody je stále aktuální Tisková zpráva Praha, 24. dubna 2014 Frommův Strach ze svobody je stále aktuální Strach ze svobody patří k nejznámějším dílům Ericha Fromma, který je napsal v roce 1941 během exilového pobytu ve Spojených

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

Filozofie a společenské vědy

Filozofie a společenské vědy Filozofie a společenské vědy Studijní program: B6101 Filozofie Studijní obor: Filozofie a společenské vědy Bakalářské studium, prezenční forma studia, standardní doba studia 3 roky Výuku zajišťuje: Ústav

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

PedAgogicKý Proces A jeho Řízení

PedAgogicKý Proces A jeho Řízení PedAgogicKý Proces A jeho Řízení Kvalitní škola Václav Trojan ŠVP Hospitační činnost Školní řád Funkce školy Autoevaluace Řízení změny Pedagogický proces a jeho řízení Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového vzdělávání Mgr. Regína Dlouhá Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s. 2004 1. Smysl GRV a definování

Více

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Inspirace Petr Ludwig Zlin.barcamp.cz Dva díly Jak se to nemá dělat (tinyurl.com/gregor-plzen) Jak se to má dělat 2 min Jak na to? Tvrzení Základem je správná

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Nadační fond Martina Bubera a projekt WebDialog

Nadační fond Martina Bubera a projekt WebDialog Martina Bubera a projekt WebDialog Mikuláš Medek, Hádka, 1956, AJG Hluboká nad Vltavou Nadační fond Nadační fond Martina Bubera a projekt WebDialog porozumění přítomnému a hledání budoucího Medkovský7.indd

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014 Herní způsob převyprávění historických příběhů v roli jako vhodná příležitost k započetí širší diskuse o významných osobnostech a událostech v dějinách Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu)

Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu) Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu) 1. Mezinárodní vztahy a jejich specifický charakter Mezinárodní vztahy představují složitý a dynamicky se vyvíjející systém a jejich zkoumání

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Společenské vědy Ročník: 1. ročník, kvinta Tématická oblast Člověk jako jedinec (Psychologie) Úvod do psychologie Historický vývoj

Více

ETICKÝ KODEX. Část I. Působnost. Část II. Obecné zásady

ETICKÝ KODEX. Část I. Působnost. Část II. Obecné zásady ETICKÝ KODEX Část I. Působnost Tento etický kodex se vztahuje na akademické pracovníky Západočeské univerzity v Plzni (dále jen ZČU ). Na vědecké, výzkumné a vývojové pracovníky se vztahuje přiměřeně.

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Závěrečná zpráva z projektu SO FAR - SO NEAR

Závěrečná zpráva z projektu SO FAR - SO NEAR Závěrečná zpráva z projektu SO FAR - SO NEAR část: Mapování proinkluzivního klimatu v ZŠ Lupáčova, Praha Výňatek ze zprávy Předmětem spolupráce ZŠ Lupáčova, Praha se společností SOCIOKLIMA, s.r.o. je mapování

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více